ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 241

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
14. září2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1051/2007 ze dne 13. září 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1052/2007 ze dne 13. září 2007, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1053/2007 ze dne 13. září 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1054/2007 ze dne 13. září 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu

10

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1055/2007 ze dne 13. září 2007, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007

12

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1056/2007 ze dne 13. září 2007 o nepokračování v dílčím nabídkovém řízení pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 38/2007

13

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1057/2007 ze dne 13. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2805/95, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vína

14

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2007/606/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením o dopravě obsaženým v rozhodnutí Rady 2007/162/ES, Euratom o zřízení finančního nástroje pro civilní ochranu (oznámeno pod číslem K(2007) 3769)  ( 1 )

17

 

 

2007/607/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 10. září 2007, kterým se Slovinsku povoluje prodloužit možnost použití odchylky od minimálního přirozeného obsahu alkoholu v % objemových stanoveného pro zónu C II u vín regionu Primorska zahrnujících jakostní vína stanovené pěstitelské oblasti Teran PTP Kras o dva vinařské roky (oznámeno pod číslem K(2007) 4085)

24

 

 

2007/608/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. září 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/554/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 4301)  ( 1 )

26

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

14.9.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 241/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1051/2007

ze dne 13. září 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. září 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. září 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 756/2007 (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 41).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 13. září 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

MK

36,3

XS

32,3

ZZ

34,3

0707 00 05

JO

175,0

TR

111,7

ZZ

143,4

0709 90 70

TR

101,8

ZZ

101,8

0805 50 10

AR

71,6

UY

75,8

ZA

62,8

ZZ

70,1

0806 10 10

EG

177,6

IL

217,7

MK

28,3

TR

97,6

ZZ

130,3

0808 10 80

AR

62,4

AU

157,8

BR

117,4

CL

94,3

CN

79,8

NZ

95,5

US

99,1

ZA

85,8

ZZ

99,0

0808 20 50

CN

59,4

TR

124,4

ZA

117,7

ZZ

100,5

0809 30 10, 0809 30 90

TR

147,5

US

210,8

ZZ

179,2

0809 40 05

BA

45,7

IL

125,3

MK

49,8

TR

115,5

ZZ

84,1


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


14.9.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 241/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1052/2007

ze dne 13. září 2007,

kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1784/2003 a čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1785/2003 stanoví, že rozdíly mezi kurzy a cenami na světovém trhu a cenami uvnitř Společenství produktů uvedených v článku 1 každého z uvedených nařízení mohou být pokryty vývozní náhradou.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (3), určuje produkty, pro které by měla být stanovena sazba náhrady použitelná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v příloze IV nařízení (ES) č. 1785/2003, podle případu.

(3)

Podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1043/2005 se sazba náhrady na 100 kilogramů každého z dotčených základních produktů stanoví každý měsíc.

(4)

Závazky přijaté ohledně náhrad, které mohou být poskytovány při vývozu zemědělských produktů obsažených ve zboží, na které se nevztahuje příloha I Smlouvy, by mohly být ohroženy stanovením vysokých sazeb náhrad předem. V takových situacích je tudíž nezbytné přijmout preventivní opatření, aniž by tím však bylo znemožněno uzavírání dlouhodobých smluv. Opatřením, které umožňuje splnit tyto různé cíle, je stanovení zvláštní sazby náhrady pro stanovení náhrad předem.

(5)

S ohledem na dohodu mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ohledně vývozů těstovinových výrobků ze Společenství do Spojených států, schválenou rozhodnutím Rady 87/482/EHS (4), je nutné rozlišovat náhradu pro zboží kódů KN 1902 11 00 a 1902 19 podle jejich místa určení.

(6)

Podle čl. 15 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 musí být pro dotčený základní produkt stanovena snížená sazba vývozní náhrady s ohledem na výši produkční náhrady podle nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 (5), která se použije během předpokládaného období výroby zboží.

(7)

Lihoviny se považují za méně závislé na ceně obilovin používaných na jejich výrobu. Protokol 19 aktu o přistoupení Spojeného království, Irska a Dánska však stanoví, že musejí být přijata nezbytná opatření s cílem usnadnit používání obilovin Společenství při výrobě lihovin vyráběných z obilovin. Je proto nezbytné přizpůsobit sazbu náhrady použitelnou pro obiloviny vyvážené ve formě lihovin.

(8)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 1043/2005 a článku 1 nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v článku nařízení (ES) č. 1785/2003 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v příloze IV nařízení (ES) č. 1785/2003, se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. září 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. září 2007.

Za Komisi

Heinz ZOUREK

generální ředitel pro podniky a průmysl


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 797/2006 (Úř. věst. L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 447/2007 (Úř. věst. L 106, 24.4.2007, s. 31).

(4)  Úř. věst. L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  Úř. věst. L 159, 1.7.1993, s. 112. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1584/2004 (Úř. věst. L 280, 31.8.2004, s. 11).


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 14. září 2007 u některých obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis produktů (2)

Sazba náhrady na 100 kg základního produktu

Při stanovení náhrady předem

Ostatní

1001 10 00

Pšenice tvrdá:

 

 

– pro vývoz zboží kódů KN 1902 11 a 1902 19 do Spojených států amerických

– v ostatních případech

1001 90 99

Pšenice obecná a sourež:

 

 

– pro vývoz zboží kódů KN 1902 11 a 1902 19 do Spojených států amerických

– v ostatních případech:

 

 

– – pokud se použije čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 (3)

– – při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

– – v ostatních případech

1002 00 00

Žito

1003 00 90

Ječmen

 

 

– – při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

– v ostatních případech

1004 00 00

Oves

1005 90 00

Kukuřice použitá ve formě:

 

 

– škrobu:

 

 

– – pokud se použije čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 (3)

0,845

0,845

– – při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

– – v ostatních případech

0,845

0,845

– glukosa, glukosový sirup, maltodextrin, maltodextrinový sirup kódů KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – pokud se použije čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 (3)

0,634

0,634

– – při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

– – v ostatních případech

0,634

0,634

– – při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

– ostatní (včetně nezpracovaných)

0,845

0,845

Bramborový škrob kódu KN 1108 13 00 podobný výrobku získanému ze zpracované kukuřice:

 

 

– pokud se použije čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 (3)

0,845

0,845

– při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

– v ostatních případech

0,845

0,845

ex 1006 30

Celoomletá rýže:

 

 

– kulatozrnná

– střednězrnná

– dlouhozrnná

1006 40 00

Zlomková rýže

1007 00 90

Zrna čiroku, jiná než hybridy, k setí


(1)  Sazby stanovené v této příloze se nevztahují na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace nebo Lichtenštejnského knížectví.

(2)  Pokud jde o produkty získané zpracováním základního produktu nebo/a podobných produktů, použijí se koeficienty stanovené v příloze V nařízení Komise (ES) č. 1043/2005.

(3)  Jedná se o zboží kódu KN 3505 10 50.

(4)  Zboží uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v článku 2 nařízení (EHS) č. 2825/93 (Úř. věst. L 258, 16.10.1993, s. 6).

(5)  V případě sirupů kódů KN 1702 30 99, 1702 40 90 a 1702 60 90, získaných smícháním glukosového a fruktosového sirupu, může být vývozní náhrada poskytnuta pouze pro glukosový sirup.


14.9.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 241/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1053/2007

ze dne 13. září 2007,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 a článku 14 nařízení (ES) č. 1785/2003 může být rozdíl mezi kurzy a cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Na základě článku 14 nařízení (ES) č. 1785/2003 musí být náhrady stanoveny se zřetelem na situaci a na vývojové perspektivy, jednak co se týče dostupného množství obilovin, rýže a zlomkové rýže a jejich ceny na trhu Společenství, a také co se týče cen obilovin, rýže, zlomkové rýže a produktů z obilovin na světovém trhu. Na základě týchž článků je rovněž důležité zajistit vyváženou situaci a přirozený vývoj cen a obchodu na trzích s obilovinami a rýží. Zároveň je třeba vzít v úvahu ekonomický aspekt zamýšlených vývozů a potřebu vyhnout se narušení trhu Společenství.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1518/95 (3) o dovozním a vývozním režimu produktů zpracovaných z obilovin a rýže, stanovuje v článku 2 zvláštní kritéria, která je třeba vzít v úvahu pro výpočet náhrady pro tyto produkty.

(4)

Přidělenou náhradu pro určité zpracované produkty je třeba odstupňovat podle obsahu popelovin, surových vláken, slupek, bílkovin, tuků nebo škrobu; tento obsah je dobrým ukazatelem množství základního produktu skutečně obsaženého ve zpracovaném produktu.

(5)

U hlíz manioku a jiných kořenových plodin a tropických hlízovitých plodin, jakož i jejich mouček, nyní ekonomický aspekt případných vývozů, zejména vzhledem k povaze a původu těchto produktů, nevyžaduje stanovení vývozních náhrad. U některých produktů zpracovaných z obilovin se nyní vzhledem k malému podílu Společenství na světovém trhu nevyžaduje stanovení vývozní náhrady.

(6)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky některých trhů mohou mít za následek potřebu rozlišit náhradu poskytovanou pro určité produkty podle jejich místa určení.

(7)

Náhradu je třeba stanovovat jednou za měsíc, přičemž je možné ji mezitím změnit.

(8)

Některé produkty zpracované z kukuřice mohou projít tepelným zpracováním, což by mohlo vést k tomu, že by byla poskytnuta náhrada, která neodpovídá kvalitě produktu. Je tedy nutné upřesnit, že se na tyto produkty, které obsahují předželatinovaný škrob, možnost poskytnutí vývozní náhrady nevztahuje.

(9)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1518/95 se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. září 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. září 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve zněni nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1549/2004 (Úř. věst. L 280, 31.8.2004, s. 13).

(3)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2993/95 (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 25).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 13. září 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

11,83

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

10,14

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

10,14

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

15,21

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

11,83

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

10,14

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

10,14

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

13,52

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

10,99

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

12,68

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

9,72

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

2,11

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

13,52

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

13,52

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

13,52

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

13,52

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

13,25

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

10,14

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

13,25

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

10,14

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

10,14

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

13,25

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

10,14

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

13,88

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

9,63

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

10,14

POZN: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní země určení jsou definovány následovně:

C10

:

Všechny země určení.

C14

:

Všechny země urèení s výjimkou Švýcarska a Lichtenštejnska.


(1)  Pro produkty, které prošly tepelným zpracováním způsobujícím předželatinování škrobu, se neposkytuje žádná náhrada.

(2)  Náhrady jsou poskytovány podle nařízení Rady (EHS) č. 2730/75 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 281, 1.11.1975, s. 20).

POZN: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní země určení jsou definovány následovně:

C10

:

Všechny země určení.

C14

:

Všechny země urèení s výjimkou Švýcarska a Lichtenštejnska.


14.9.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 241/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1054/2007

ze dne 13. září 2007,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 32 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení na světovém trhu a jejich cenami na trhu Společenství může být pokryt vývozní náhradou.

(2)

S ohledem na současnou situaci na trhu s cukrem by vývozní náhrady měly být stanoveny v souladu s pravidly a určitými kritérii podle článků 32 a 33 nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)

Ustanovení čl. 33 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů mohou vyžadovat rozlišení náhrady podle místa určení.

(4)

Náhrady by měly být poskytovány pouze pro produkty, jejichž volný pohyb ve Společenství je povolen a jež splňují požadavky nařízení (ES) č. 318/2006.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady podle článku 32 nařízení (ES) č. 318/2006 se poskytují pro produkty a částky, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. září 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. září 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízení Komise (ES) č. 247/2007 (Úř. věst. L 69, 9.3.2007, s. 3).


PŘÍLOHA

Vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu platné ode dne 14. září 2007 (1)

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,27 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,70 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,27 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,70 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,3617

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,17

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

35,55

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

35,55

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,3617

Pozn. Místa určení jsou vymezena takto:

S00

všechna místa určení kromě následujících:

a)

třetích zemí: Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Srbska, Kosova, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Andorry, Svatého stolce (Vatikánského městského státu), Lichtenštejnska;

b)

území členských států EU, která netvoří součást celního území Společenství: Gibraltaru, Ceuty, Melilly, obcí Livigno a Campione d’Italia, Helgolandu, Grónska, Faerských ostrovů a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.


(1)  Částky stanovené v této příloze se v souladu s rozhodnutím Rady 2005/45/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty (Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 17), nepoužijí s účinkem od 1. února 2005.

(2)  Tato částka se vztahuje na surový cukr s výtěžností 92 %. Pokud je výtěžnost vyváženého surového cukru jiná než 92 %, použitelná výše náhrady se v případě každé dotčené vývozní operace vynásobí přepočítacím koeficientem, který se získá vydělením výtěžnosti vyváženého cukru, vypočítané v souladu s přílohou I bodu III odst. 3 nařízení (ES) č. 318/2006, číslem 92.


14.9.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 241/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1055/2007

ze dne 13. září 2007,

kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec a čl. 33 odst. 2 třetí pododstavec písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 900/2007 ze dne 27. července 2007 o stálém nabídkovém řízení až do konce hospodářského roku 2007/2008 na stanovení vývozních náhrad bílého cukru (2) požaduje vyhlášení dílčích nabídkových řízení.

(2)

Podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 900/2007 a po přezkoumání nabídek podaných v rámci dílčího nabídkového řízení, které končí dne 13. září 2007, je vhodné stanovit maximální výši vývozních náhrad pro uvedené dílčí nabídkové řízení.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro dílčí nabídkové řízení, které končí dne 13. září 2007, je maximální výše vývozních náhrad pro produkt uvedený v čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 900/2007 stanovena na 40,545 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. září 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. září 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 247/2007 (Úř. věst. L 69, 9.3.2007, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 196, 28.7.2007, s. 26.


14.9.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 241/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1056/2007

ze dne 13. září 2007

o nepokračování v dílčím nabídkovém řízení pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 38/2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec a třetí pododstavec bod b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení Komise (ES) č. 38/2007 ze dne 17. ledna 2007 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Španělska, Irska, Itálie, Maďarska, Polska, Slovenska a Švédska na vývoz (2) za hospodářský rok 2006/2007 se vyhlašují dílčí nabídková řízení.

(2)

Podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 38/2007 a po přezkoumání nabídek předložených v rámci dílčího nabídkového řízení, které končí dne 12. září 2007, je vhodné rozhodnout o nepokračování v uvedeném dílčím nabídkovém řízení.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V dílčím nabídkovém řízení, které končí dne 12. září 2007, pro produkt uvedený v čl. 1 nařízení (ES) č. 38/2007, se nepokračuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. září 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. září 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 11, 18.1.2007, s. 4.


14.9.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 241/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1057/2007

ze dne 13. září 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2805/95, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vína

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a zejména na čl. 63 odst. 3 druhý pododstavec a čl. 64 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 63 odst. 1 nařízení (ES) č. 1493/1999 je možné rozdíl mezi světovými cenami a cenami ve Společenství vyrovnat vývozní náhradou v míře, která je nezbytná pro vývoz produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) a b) uvedeného nařízení za ceny těchto produktů na světovém trhu a která je v mezích dohod uzavřených podle článku 300 Smlouvy.

(2)

Ceny a místa určení pro náhrady se stanoví s příhlédnuntím k situaci a pravděpodobenému vývoji cen a dostupnosti dotyčných produktů na trhu Společenství a světových tržních cen těchto produktů.

(3)

Vzhledem k tomu by nařízení Komise (ES) č. 2805/95 (2) mělo být příslušně pozměněno.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 2805/95 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. září 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. září 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 291, 6.12.1995, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 259/2007 (Úř. věst. L 71, 10.3.2007, s. 6).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Kód produktů

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

2009 69 11 9100

W01

EUR/hl

28,448

2009 69 19 9100

W01

EUR/hl

28,448

2009 69 51 9100

W01

EUR/hl

28,448

2009 69 71 9100

W01

EUR/hl

28,448

2204 30 92 9100

W01

EUR/hl

28,448

2204 30 94 9100

W01

EUR/hl

7,537

2204 30 96 9100

W01

EUR/hl

28,448

2204 30 98 9100

W01

EUR/hl

7,537

2204 21 79 9100

W02

EUR/hl

2,930

2204 21 80 9100

W02

EUR/hl

3,539

2204 21 84 9100

W02

EUR/hl

4,001

2204 21 85 9100

W02

EUR/hl

4,835

2204 21 79 9200

W02

EUR/hl

3,429

2204 21 80 9200

W02

EUR/hl

4,143

2204 21 79 9910

W02

EUR/hl

2,062

2204 21 94 9910

W02

EUR/hl

7,791

2204 21 98 9910

W02

EUR/hl

7,791

2204 29 62 9100

W02

EUR/hl

3,906

2204 29 64 9100

W02

EUR/hl

3,906

2204 29 65 9100

W02

EUR/hl

3,906

2204 29 71 9100

W02

EUR/hl

4,719

2204 29 72 9100

W02

EUR/hl

4,719

2204 29 75 9100

W02

EUR/hl

4,719

2204 29 62 9200

W02

EUR/hl

4,572

2204 29 64 9200

W02

EUR/hl

4,572

2204 29 65 9200

W02

EUR/hl

4,572

2204 29 71 9200

W02

EUR/hl

5,524

2204 29 72 9200

W02

EUR/hl

5,524

2204 29 75 9200

W02

EUR/hl

5,524

2204 29 83 9100

W02

EUR/hl

5,334

2204 29 84 9100

W02

EUR/hl

6,446

2204 29 62 9910

W02

EUR/hl

2,749

2204 29 64 9910

W02

EUR/hl

2,749

2204 29 65 9910

W02

EUR/hl

2,749

2204 29 94 9910

W02

EUR/hl

7,791

2204 29 98 9910

W02

EUR/hl

7,791

Pozn.: Kódy produktů i kódy míst určení řady ‚A‘ jsou vymezeny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1), naposledy pozměněném nařízením (ES) č. 532/2007 (Úř. věst. L 125, 15.5.2007, s. 7).

Číselné kódy míst určení jsou vymezeny v nařízení Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12).

Ostatní místa určení jsou vymezena takto:

W01

:

Libye, Nigérie, Kamerun, Gabon, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Indie, Thajsko, Vietnam, Indonésie, Malajsie, Brunej, Singapur, Filipíny, Čína, Hongkong, SAR, Jižní Korea, Japonsko, Tchaj-wan, Rovníková Guinea.

W02

:

Všechna místa určení kromě:

a)

třetích zemí: Ameriky, Austrálie, Alžírska, Maroka, Tuniska, Jihoafrické republiky, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Izraele, Srbska, Černé Hory, Kosova, Švýcarska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Turecka, Andorry, Svatého Stolce (Vatikánský mēstský stát), Lichtenštejnska, Islandu, Norska;

b)

území členských států EU, která netvoří součást celního území Společenství: Gibraltaru, Ceuty, Melilly, samosprávných obcí Livigno and Campione d'Italia, Heligolandu, Grónska, Faerských ostrovů a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.“


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

14.9.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 241/17


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. srpna 2007,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením o dopravě obsaženým v rozhodnutí Rady 2007/162/ES, Euratom o zřízení finančního nástroje pro civilní ochranu

(oznámeno pod číslem K(2007) 3769)

(Text s významem pro EHP)

(2007/606/ES, Euratom)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/162/ES, Euratom ze dne 5. března 2007 o zřízení finančního nástroje pro civilní ochranu (1), a zejména na čl. 4 odst. 4 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 2001/792/ES, Euratom (2) byl vytvořen mechanismus Společenství na podporu zesílené spolupráce při asistenčních zásazích v oblasti civilní ochrany (dále jen „mechanismus“). Prováděcí pravidla k tomuto rozhodnutí stanoví rozhodnutí Komise 2004/277/ES, Euratom (3). Z tohoto rozhodnutí je třeba převzít definice zúčastněných států a třetích zemí.

(2)

Rozhodnutí 2007/162/ES, Euratom stanoví zvláštní ustanovení pro financování určitých dopravních zdrojů v případě závažné mimořádné události k usnadnění rychlé a účinné odezvy na takovou událost.

(3)

Je třeba vytvořit pravidla a postupy vztahující se k žádostem zúčastněných států o získání finanční podpory Společenství na dopravu jejich pomoci do postižené země a ke zpracování těchto žádostí Komisí. K tomuto účelu je nutné vytvořit pravidla a postupy, jež se budou dodržovat v souvislosti se společným využíváním a určováním dopravních zdrojů, neboť jednou z podmínek poskytnutí finanční podpory je vyčerpání všech ostatních možností pro nalezení dopravy v rámci mechanismu. Pro zajištění rychlé a účinné odezvy Společenství na závažné mimořádné události je třeba stanovit lhůtu, po jejímž uplynutí bude možné žádosti o finanční podporu Společenství podávat.

(4)

Z důvodů průhlednosti, jednotnosti a efektivity je nutno určit informace, jež zúčastněné státy a Komise musí uvádět v žádostech o podporu na dopravu a v příslušných odpovědích.

(5)

V případě, že finanční pomoc Společenství bude možné v souladu s rozhodnutím 2007/162/ES, Euratom poskytnout, zúčastněné státy by měly mít možnost požádat buď o grant, nebo o dopravní službu.

(6)

Je nutno stanovit informace, na něž bude brán zřetel při rozhodování o tom, zda byla splněna kritéria stanovená čl. 4 odst. 2 písm. c) body i) a iii) rozhodnutí 2007/162/ES, Euratom a zásady hospodárnosti, účinnosti a efektivity finančního nařízení.

(7)

Je nutno stanovit způsobilé náklady, neboť podle rozhodnutí 2007/162/ES, Euratom může mít finanční pomoc Společenství podobu grantů nebo veřejných zakázek udělovaných a zadávaných v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (4).

(8)

Rozhodnutí 2007/162/ES, Euratom stanoví, že členské státy žádající od Společenství finanční podporu na dopravu jejich pomoci nahradí nejméně 50 % obdržených finančních prostředků Společenství nejpozději do 180 dnů po zásahu. K tomuto účelu je třeba zavést pravidla a postupy. Za finanční prostředky obdržené členskými státy ve smyslu čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 2007/162/ES, Euratom je třeba pokládat i náklady, jež vzniknou Komisi.

(9)

Protože členské státy odpovídají za poskytnutí vybavení a dopravy pro pomoc v oblasti civilní ochrany, kterou v rámci mechanismu nabízejí, a protože Komise hraje při financování dodatečných dopravních zdrojů na žádost členských států pouze podpůrnou roli, je třeba chránit finanční zájmy Společenství v souvislosti s náhradou možných škod ustanovením, že zúčastněný stát žádající o podporu na dopravu nebude Společenství žádat o náhradu v případě, že daná škoda vznikne následkem poskytnutí podpory na dopravu, jež se řídí tímto rozhodnutím, neprokáže-li se, že vznikla podvodem či závažným pochybením.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro civilní ochranu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí stanoví prováděcí pravidla k akcím v oblasti dopravy, které jsou způsobilé pro finanční pomoc Společenství podle čl. 4 odst. 2 písm. b) a c) a čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 2007/162/ES, Euratom.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí platí tyto definice:

a)

„zúčastněný stát“ má význam stanovený článkem 2 rozhodnutí Komise 2004/277/ES, Euratom;

b)

„třetí země“ má význam stanovený článkem 2 rozhodnutí Komise 2004/277/ES, Euratom;

c)

„postižený stát“ označuje zúčastněný stát nebo třetí zemi, které jsou postiženy závažnou mimořádnou událostí a pro něž je mechanismus aktivován;

d)

„zúčastněný stát žádající o podporu na dopravu“ označuje zúčastněný stát, který žádá o podporu v rámci mechanismu poskytovanou na dopravu své pomoci do postiženého státu;

e)

„pomoc v oblasti civilní ochrany“ označuje týmy, odborníky nebo jednotky civilní ochrany s jejich zařízením a dále materiál nebo zásoby pro pomoc nutnou ke zmírnění okamžitých následků mimořádné události.

Článek 3

Postupy vztahující se k žádostem o podporu v rámci mechanismu poskytovanou na dopravu pomoci a k příslušným odpovědím

1.   Postupy stanovené články 4 a 5 se použijí, kdykoliv zúčastněné státy podají žádost o podporu v rámci mechanismu poskytovanou na dopravu jejich pomoci v oblasti civilní ochrany do postiženého státu (dále jen „podpora na dopravu“).

2.   Je-li součástí žádosti o podporu na dopravu i žádost o podporu finanční, stane se finanční podpora způsobilou pro zvážení Komisí až po završení postupů uvedených v odstavci 1.

3.   Příslušný orgán uvedený v článku 12 vydá žádosti a zašle je v písemné podobě Komisi. Žádosti musí obsahovat informace stanovené v části A přílohy.

4.   Všechny žádosti o podporu na dopravu podané podle tohoto rozhodnutí a příslušné odpovědi a výměny informací mezi zúčastněnými státy a Komisí budou předány ke zpracování monitorovacímu a informačnímu středisku Komise (MIC), zřízenému rozhodnutím 2004/277/ES, Euratom.

5.   Žádosti lze zasílat faxem, elektronickou poštou nebo společným komunikačním a informačním systémem pro případy mimořádných událostí (CECIS), zřízeným rozhodnutím 2004/277/ES, Euratom. Žádosti o finanční podporu Společenství zaslané faxem, elektronickou poštou nebo systémem CECIS se přijímají za předpokladu, že jsou vzápětí Komisi neprodleně poskytnuty originály podepsané příslušným orgánem.

Článek 4

Žádosti o podporu na společné využívání a určování dopravních zdrojů

1.   Jakmile Komise obdrží žádost o podporu v rámci mechanismu poskytovanou na společné využívání a určování dopravních zdrojů za účelem dopravy pomoci v oblasti civilní ochrany do postiženého státu, neprodleně to oznámí kontaktním místům, jež zúčastněné státy určí podle čl. 3 písm. e) rozhodnutí 2001/792/ES.

2.   Ve svém oznámení Komise zúčastněné státy vyzve, aby jí podaly podrobné informace o všech dopravních zdrojích, jež mohou zúčastněnému státu, který žádost podává, poskytnout.

3.   V oznámení uvedeném v odstavci 2 Komise rovněž stanoví lhůtu, po jejímž uplynutí bude možné podávat žádosti o finanční podporu Společenství. Tato lhůta nepřesáhne 24 hodin od učinění oznámení. Komise tuto lhůtu může zkrátit až na šest hodin v případech, kdy si to vyžádá účinná reakce na naléhavé a životně důležité potřeby.

Článek 5

Odpovědi na žádosti o podporu poskytovanou na společné využívání a určování dopravních zdrojů

1.   Zúčastněné státy Komisi co nejdříve informují o všech dopravních zdrojích, jež mohou v reakci na žádost o podporu poskytovanou na společné využívání a určování dopravních zdrojů dát dobrovolně k dispozici. Tyto informace musí obsahovat položky stanovené v části B přílohy.

2.   Zúčastněné státy, které vhodné dopravní zdroje k dispozici nemají, by o tom měly Komisi neprodleně informovat.

3.   Komise informace o dostupných dopravních zdrojích shromáždí a co nejdříve je zašle zúčastněnému státu, který podává žádost, a dalším zúčastněným státům.

4.   Kromě informací uvedených v odstavci 3 Komise zúčastněným státům zašle všechny další informace o dopravních zdrojích, jež jsou dostupné z jiných zdrojů včetně obchodního trhu, a zúčastněným státům usnadní k těmto dodatečným zdrojům přístup.

5.   Zúčastněný stát, který podává žádost, Komisi informuje o dopravních řešeních, která zvolil, a udržuje spojení se zúčastněnými státy, jež tuto podporu poskytují, nebo s hospodářským subjektem určeným Komisí.

6.   O volbě zúčastněného státu, který podává žádost, Komise informuje všechny zúčastněné státy. Tento stát Komisi pravidelně informuje o tom, jak doručování jemu určené pomoci v oblasti civilní ochrany pokračuje.

Článek 6

Žádost o grant

1.   V případě, že bylo nalezeno možné dopravní řešení, avšak pro dopravu pomoci v oblasti civilní ochrany je nutné financování z prostředků Společenství, může tento zúčastněný stát požádat Společenství o grant.

2.   Zúčastněný stát ve své žádosti uvede, jaké procento způsobilých nákladů uhradí. Tento procentní podíl nesmí být nižší než 50 %. Komise o žádosti neprodleně informuje všechny zúčastněné státy.

3.   Aby Komise postup podle tohoto článku usnadnila, může s příslušnými orgány zúčastněných států uzavírat rámcové dohody o partnerství, jak stanoví článek 163 nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 (5).

Článek 7

Žádost o dopravní službu

1.   V jiných případech, než jaké uvádí článek 6, může zúčastněný stát žádající o podporu na dopravu Komisi požádat, aby za účelem dopravy pomoci v oblasti civilní ochrany do postižené země zadala dopravní službu fyzickým nebo jiným osobám.

2.   Jakmile Komise žádost uvedenou v odstavci 1 obdrží, neprodleně o ní informuje všechny zúčastněné státy a zároveň informuje zúčastněný stát, který o dopravní službu žádá, o všech dostupných dopravních řešeních a jejich nákladech.

3.   Na základě výměny informací uvedené v odstavcích 1 a 2 zúčastněný stát svou žádost o dopravní službu písmeně potvrdí spolu se závazkem uhradit Komisi vzniklé náklady v souladu s ustanoveními článku 10. Zúčastněný stát ve své žádosti uvede, jaké procento způsobilých nákladů uhradí. Tento procentní podíl nesmí být nižší než 50 %.

4.   Všechny změny v žádosti o dopravní službu zúčastněný stát neprodleně oznámí Komisi.

Článek 8

Rozhodnutí o finanční podpoře Společenství

1.   Pro účely čl. 4 odst. 2 písm. c) bodu ii) rozhodnutí 2007/162/ES, Euratom se všechny další možnosti pro nalezení dopravy v rámci mechanismu pokládají za vyčerpané, jestliže postupy stanovené články 4 a 5 tohoto rozhodnutí nepovedou k dohodám ve lhůtě stanovené Komisí v souladu s čl. 4 odst. 3 tohoto rozhodnutí.

2.   Aby bylo možné rozhodnout, zda byla splněna kritéria stanovená čl. 4 odst. 2 písm. c) body i) a iii) rozhodnutí 2007/162/ES, Euratom a zásady hospodárnosti, účinnosti a efektivity finančního nařízení, je třeba vzít v úvahu:

a)

informace obsažené v žádosti o finanční podporu Společenství předložené zúčastněným státem v souladu s čl. 3 odst. 3;

b)

potřeby vyjádřené zúčastněným státem;

c)

veškerá hodnocení potřeb provedená odborníky, kteří během mimořádné události podávají zprávy Komisi;

d)

další relevantní a spolehlivé informace, jež má Komise v době rozhodnutí k dispozici od zúčastněných států a mezinárodních organizací;

e)

údaje o účinnosti a efektivitě dopravních řešení, jimiž se má včasného poskytnutí pomoci v oblasti civilní ochrany docílit;

f)

jiné akce prováděné Komisí.

3.   Zúčastněné státy poskytnou všechny další informace nutné k vyhodnocení toho, jak jsou plněna kritéria stanovená v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. c) rozhodnutí 2007/162/ES, Euratom. Jakmile zúčastněné státy žádost Komise o tyto informace obdrží, co nejdříve Komisi informují.

4.   Rozhodnutí o akcích způsobilých pro finanční pomoc v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. c) rozhodnutí 2007/162/ES, Euratom stanoví maximální výši finanční podpory Společenství na danou žádost s přihlédnutím k dostupnosti rozpočtových zdrojů.

5.   Rozhodnutí o finanční podpoře bude neprodleně sděleno zúčastněnému státu, který o finanční podporu žádá. Bude sděleno i všem ostatním zúčastněným státům.

Článek 9

Způsobilé náklady

Pro finanční podporu Společenství jsou způsobilé tyto náklady:

a)

náklady na přesun dopravních zdrojů k místu odeslání na území zúčastněného státu, který pomoc v oblasti civilní ochrany nabízí, včetně nákladů na všechny služby a poplatky, nákladů na logistiku a manipulaci, nákladů na palivo, popř. ubytování, a jiných nepřímých nákladů, jako jsou obecné daně a cla a náklady na průvoz;

b)

náklady, jež vzniknou od místa odeslání na území zúčastněného státu, který pomoc v oblasti civilní ochrany nabízí, do místa jejího konečného určení, včetně nákladů na všechny služby a poplatky, nákladů na logistiku a manipulaci, nákladů na palivo, popř. ubytování, a jiných nepřímých nákladů, jako jsou obecné daně a cla a náklady na průvoz;

c)

náklady nutné k uskutečnění zpáteční cesty dopravních prostředků a všech týmů a jejich zařízení.

Všechny náklady musí být řádně odůvodněny.

Článek 10

Náhrada finanční podpory Společenství

1.   Na finanční prostředky poskytnuté Komisí postupem podle článku 6 Komise zúčastněnému státu, který finanční podporu Společenství přijal, vystaví do 90 dnů od ukončení dopravní operace, na niž byla finanční podpora Společenství poskytnuta, inkasní příkaz na částku odpovídající ustanovením rozhodnutí o jejím poskytnutí a představující alespoň 50 % získaných prostředků a nejméně 50 % způsobilých nákladů.

2.   Na náklady, jež Komisi vzniknou postupem podle článku 7, Komise zúčastněným státům, které uvedenou finanční podporu Společenství přijaly, vystaví do 90 dnů od ukončení dopravní operace, na niž byla finanční podpora Společenství poskytnuta, inkasní příkaz na částku odpovídající ustanovením rozhodnutí vydaného Komisí na žádost o dopravní službu a představující alespoň 50 % nákladů na dopravu.

Článek 11

Náhrada škody

Zúčastněný stát žádající o podporu na dopravu nebude Společenství žádat o náhradu škody způsobené na jeho majetku nebo obslužném personálu v případě, že tato škoda vznikne následkem poskytnutí podpory na dopravu, jež se řídí tímto rozhodnutím, neprokáže-li se, že vznikla podvodem či závažným pochybením.

Článek 12

Jmenování příslušných orgánů

Zúčastněné státy jmenují příslušné orgány oprávněné žádat a přijímat finanční podporu od Komise uplatňováním tohoto rozhodnutí a o tomto jmenování informují Komisi do 60 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí. Jakékoliv změny v těchto informacích je třeba Komisi neprodleně oznámit.

Článek 13

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. srpna 2007.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 71, 10.3.2007, s. 9.

(2)  Úř. věst. L 297, 15.11.2001, s. 7.

(3)  Úř. věst. L 87, 25.3.2004, s. 20.

(4)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 478/2007 (Úř. věst. L 111, 28.4.2007, s. 13).


PŘÍLOHA

ČÁST A

Informace poskytované zúčastněnými státy žádajícími o podporu na dopravu pomoci v oblasti civilní ochrany

1.

Katastrofa/mimořádná událost.

2.

Odkazy na zprávy vydané monitorovacím a informačním střediskem (MIC).

3.

Žádající stát/organizace.

4.

Konečný příjemce dopravené pomoci.

5.

Podrobné údaje o pomoci v oblasti civilní ochrany, již je třeba dopravit, včetně přesného popisu položek nákladu, tj. hmotnosti, velikosti, půdorysné plochy a obalu s patřičným odkazem na normy balení v letecké, pozemní a námořní dopravě, všech nebezpečných položek nákladu, vlastností vozidel zahrnujících celkovou hmotnost, velikost, objem, půdorysnou plochu a množství personálu, který v nich cestuje, a dalších právních, celních, zdravotních nebo hygienických předpisů, které s dopravou a doručením pomoci souvisejí.

6.

Informace o tom, jak tato pomoc uspokojí potřeby postižené země vzhledem k jejímu požadavku nebo hodnocení jejích potřeb.

7.

Informace o existenci (nebo neexistenci) možností místního zajištění a distribuce toho (těch) druhu(-ů) pomoci, jaký(-é) je třeba v dostatečném množství dopravit, jsou-li tyto informace k dispozici.

8.

Důvod(-y), proč jsou pro zajištění účinnosti odezvy v oblasti civilní ochrany v rámci mechanismu nutné dodatečné dopravní zdroje.

9.

Informace o aktuálním stavu této pomoci poskytnuté postiženým státem nebo koordinačním orgánem.

10.

Požadovaná trasa přepravy pomoci.

11.

Místo nakládky/přístav nalodění a příslušné kontaktní místo.

12.

Místo vykládky/přístav vylodění a příslušné kontaktní místo.

13.

Datum/čas, kdy bude pomoc nachystaná, zabalená a připravená k přepravě z přístavu nalodění.

14.

Informace o všech možnostech přesunu pomoci do náhradního místa nakládky/přístavu nalodění/střediska pro další dopravu.

15.

Případné další informace.

16.

Informace o možných příspěvcích na přepravní náklady.

17.

Informace týkající se žádosti o finanční podporu Společenství (pokud se použije).

18.

Příslušný orgán/podpis

ČÁST B

Informace poskytované zúčastněnými státy nebo komisí při nabídce podpory na dopravu pomoci v oblasti civilní ochrany

1.

Katastrofa/mimořádná událost.

2.

Reagující stát/organizace/kontaktní místo.

3.

Odkazy na zprávy vydané monitorovacím a informačním střediskem Komise (MIC) a zúčastněného státu/organizace, která o podporu na dopravu žádá.

4.

Technické údaje o nabízené přepravě včetně typů dostupných dopravních zdrojů, dat a časů přepravy a počtu požadovaných přesunů nebo výjezdů.

5.

Zvláštnosti, omezení a formy pomoci v oblasti civilní ochrany, již je třeba dopravit, včetně hmotnosti, velikosti, objemu, půdorysné plochy a obalu, případných nebezpečných položek nákladu, přípravy vozidel, požadavků na manipulaci, údajů o cestujícím personálu a dalších právních, celních, zdravotních a hygienických předpisů, které s dopravou a doručením pomoci souvisejí.

6.

Navrhovaná trasa přepravy pomoci.

7.

Místo nakládky/přístav nalodění a příslušné kontaktní místo.

8.

Místo vykládky/přístav vylodění a příslušné kontaktní místo.

9.

Datum/čas, dokdy musí být pomoc nachystaná, zabalená a připravená k přepravě z přístavu nalodění.

10.

Informace o žádostech o přesun pomoci do náhradního místa nakládky/přístavu nalodění/střediska pro další dopravu.

11.

Případné další informace.

12.

Informace o možné žádosti o příspěvky na přepravní náklady a podrobné údaje o konkrétních podmínkách nebo omezeních, jež se k nabídce vztahují.

13.

Informace týkající se žádosti o finanční podporu Společenství (pokud se použije).


14.9.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 241/24


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 10. září 2007,

kterým se Slovinsku povoluje prodloužit možnost použití odchylky od minimálního přirozeného obsahu alkoholu v % objemových stanoveného pro zónu C II u vín regionu Primorska zahrnujících jakostní vína stanovené pěstitelské oblasti Teran PTP Kras o dva vinařské roky

(oznámeno pod číslem K(2007) 4085)

(Pouze slovinské znění je závazné)

(2007/607/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,

s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na přílohu XIII kapitolu 5.A písm. 2 c) tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha V část C bod 2 písm. e) a příloha VI část E bod 3 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1) stanoví minimální přirozený obsah alkoholu v % objemových u stolních vín a jakostních vín s. o. (jakostní vína stanovené pěstitelské oblasti) vinařské zóny C II, na které se může vztahovat obohacování.

(2)

Odchylně od těchto mezních hodnot akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska stanoví v příloze XIII kapitole 5.A, že u stolních vín a jakostních vín s. o. pocházejících z vinařské oblasti Primorska zóny C II ve Slovinsku se lze odchýlit od této minimální hodnoty po tři vinařské roky 2004/05, 2005/06 a 2006/07, aniž by hodnota minimálního obsahu alkoholu v % objemových byla nižší, než jak je stanovena pro vinařskou zónu C I a). Stanoví se, že Slovinsko připraví na konci těchto tří let zprávu o minimálním obsahu alkoholu v % objemových v hroznech zjištěném v uvedených třech letech.

(3)

Dne 24. dubna 2007 podalo Slovinsko podrobnou zprávu o minimálním obsahu alkoholu v % objemových u hroznů sklizených v zóně Primorska zahrnující jakostní vína s. o. Teran PTP Kras. Nicméně vzhledem k tomu, že tři roky, během nichž byla prováděna tato opatření, se vyznačovaly mimořádně a abnormálně příznivými povětrnostními podmínkami, slovinské orgány se domnívají, že zjištěné hodnoty neodrážejí obvyklé podmínky v tomto regionu a nemohou vést ke konečným závěrům pro stanovení normální hodnoty obsahu alkoholu v % objemových pro tento region, a požádaly o prodloužení doby používání odchylné úpravy od minimální hodnoty obsahu alkoholu v % objemových u hroznů.

(4)

V souladu s podmínkami stanovenými pro tuto odchylku je tedy vhodné prodloužit dobu používání odchylné úpravy o dva vinařské roky, než bude možné dodržet minimální hodnotu obsahu alkoholu v % objemových u moštů pro stolní vína a jakostní vína s. o. zóny Primorska včetně jakostních vín s. o. Teran PTP Kras, tj. prodloužit odchylku o vinařské roky 2007/08 a 2008/09,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od části C bodu 2 písm. e) přílohy V a části E bodu 3 písm. e) přílohy VI nařízení (ES) č. 1493/1999 se lze odchýlit od minimálního přirozeného obsahu alkoholu v % objemových stanoveného pro zónu C II pro stolní vína a jakostní vína s. o. po dva po sobě následující vinařské roky 2007/08 a 2008/09 pro vinařskou oblast Primorska ve Slovinsku, pokud budou povětrnostní podmínky nebo podmínky k růstu mimořádně nepříznivé a znemožní tak dosažení minimálního přirozeného obsahu alkoholu vyžadovaného v zóně C II.

Minimální přirozený obsah alkoholu v % objemových však nesmí být nižší, než jaký je stanoven pro zónu C I a) pro stolní vína a jakostní vína s. o.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Republice Slovinsko.

V Bruselu dne 10. září 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).


14.9.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 241/26


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. září 2007,

kterým se mění rozhodnutí 2007/554/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království

(oznámeno pod číslem K(2007) 4301)

(Text s významem pro EHP)

(2007/608/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2007/554/ES ze dne 9. srpna 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (3) bylo přijato v souvislosti s nedávným výskytem ohniska této choroby v tomto členském státě. Uvedené rozhodnutí se má použít do dne 15. září 2007.

(2)

Rozhodnutí 2007/554/ES určuje oblasti s vysokým a nízkým rizikem v dotyčném členském státě a stanoví zákaz odesílání vnímavých zvířat z oblastí s vysokým a nízkým rizikem a odesílání produktů z vnímavých zvířat z oblasti s vysokým rizikem. Rozhodnutí rovněž stanoví pravidla pro odesílání bezpečných výrobků a produktů z těchto oblastí, pokud tyto výrobky a produkty byly buď vyprodukovány před zavedením omezení ze surovin, které nepocházely z oblastí s omezením, nebo pokud tyto výrobky a produkty byly ošetřeny osvědčeným účinným způsobem k inaktivaci případného viru slintavky a kulhavky.

(3)

Až do 15. září 2007 vymezují přílohy I a II rozhodnutí 2007/554/ES oblasti s vysokým a nízkým rizikem tak, že odpovídají obvodu konsolidovaného pásma dozoru kolem dvou ohnisek slintavky a kulhavky potvrzených na začátku srpna 2007, které bylo udržováno až do 8. září v souladu s článkem 44 směrnice 2003/85/ES ze dne 29. září 2003, kterou se stanoví opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky, zrušují směrnice 85/511/EHS a rozhodnutí 89/531/EHS a 91/665/EHS a mění směrnice 92/46/EHS (4).

(4)

V důsledku nového ohniska slintavky a kulhavky ze dne 12. září 2007 ve Velké Británii mimo oblasti popsané v příloze I a II rozhodnutí 2007/554/ES Spojené království přijalo opatření v rámci směrnice Rady 2003/85/ES a zavedlo další opatření v postižených oblastech.

(5)

Nákazová situace v souvislosti se slintavkou a kulhavkou ve Spojeném království by mohla ohrozit stáda ostatních členských států při obchodování s živými sudokopytníky a při uvádění některých jejich produktů na trh.

(6)

Vzhledem k nákazové situaci ve Spojeném království je nutné rozhodnutí 2007/554/ES pozměnit před 15. zářím 2007, aby jeho uplatňování bylo prodlouženo alespoň do 15. října 2007 a aby byly vzhledem k epizootologické situaci rozšířeny oblasti podléhající omezením.

(7)

Rozhodnutí 2007/554/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2007/554/ES se mění takto:

1)

V článku 17 se datum „15. září 2007“ nahrazuje datem „15. října 2007“.

2)

Přílohy I a II se nahrazují zněním přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Členské státy změní svá příslušná opatření týkající se obchodu tak, aby byla v souladu s tímto rozhodnutím. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. září 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 33; opravené znění v Úř. věst. L 195, 2.6.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES (Úř. věst. L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  Úř. věst. L 210, 10.8.2007, s. 36. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2007/588/ES (Úř. věst. L 220, 25.8.2007, s. 27).

(4)  Úř. věst. L 306, 22.11.2003, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006. s. 352).


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

Tyto oblasti ve Spojeném království:

Velká Británie

PŘÍLOHA II

Velká Británie