ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 237

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
8. září2007


Obsah

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

Strana

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Evropská centrální banka

 

 

2007/600/ES

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 26. dubna 2007 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2007/2)

1

 

 

2007/601/ES

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 24. července 2007 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2007/7)

71

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Evropská centrální banka

8.9.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 237/1


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 26. dubna 2007

o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2)

(ECB/2007/2)

(2007/600/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 105 odst. 2 první a čtvrtou odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 3.1 a články 17, 18 a 22 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Stávající transevropský expresní automatizovaný systém zúčtování plateb v reálném čase (TARGET) má decentralizovanou strukturu spočívající ve vzájemném propojení národních systémů zúčtování jednotlivých plateb v reálném čase (RTGS) a platebního mechanismu ECB. Hlavním právním nástrojem, kterým se TARGET řídí, jsou obecné zásady ECB/2005/16 ze dne 30. prosince 2005 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET) (1).

(2)

Od 19. listopadu 2007 bude TARGET nahrazen systémem TARGET2, jehož hlavním znakem je jednotná technická platforma s názvem Jednotná sdílená platforma (Single Shared Platform – SSP). Ačkoli TARGET2 bude stejně jako TARGET právně strukturován jako soubor platebních systémů, Rada guvernérů rozhodla, že pravidla pro systémy, které jsou součástí TARGET2, budou s určitými výjimkami v případě omezení vyplývajících z vnitrostátních právních předpisů v nejvyšší možné míře harmonizována.

(3)

Pro zaváděcí i provozní fázi TARGET2 jsou dány tři různé úrovně řízení. Úroveň 1 (Rada guvernérů) má ve vztahu k TARGET2 nejvyšší pravomoc a zabezpečuje jeho veřejnou funkci. Úroveň 2 (centrální banky Eurosystému) má ve vztahu k TARGET2 subsidiární pravomoc, zatímco úroveň 3 (centrální banky poskytující SSP) vytváří a provozuje SSP ve prospěch Eurosystému.

(4)

Evropská centrální banka (ECB) jménem Eurosystému uzavře s poskytovatelem síťových služeb, kterého určí Rada guvernérů, rámcovou smlouvu, jež vymezí hlavní zásady pro poskytování síťových služeb účastníkům včetně stanovení cen, jakož i dohodu o zachovávání mlčenlivosti.

(5)

Stejně jako v případě TARGET je vytvoření TARGET2 nezbytné pro plnění některých základních úkolů Eurosystému, tj. k provádění měnové politiky Společenství a podpoře plynulého fungování platebních systémů.

(6)

K přechodu národních systémů RTGS na SSP bude docházet postupně a obecné zásady ECB/2005/16 se na tyto systémy tedy budou vztahovat, dokud příslušné centrální banky nepřejdou na SSP. Pro účely řešení žádostí o odškodnění v případě, že dojde před ukončením přechodu na SSP k technické poruše, je třeba provést drobné změny v obecných zásadách ECB/2005/16,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

ODDÍL I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Prostřednictvím TARGET2 dochází k zúčtování jednotlivých plateb v euru v reálném čase s vypořádáním v penězích centrální banky. TARGET2 je vytvořen a funguje na základě SSP, jejímž prostřednictvím se shodným technickým způsobem zadávají a zpracovávají všechny platební příkazy, jakož i přijímají platby.

2.   TARGET2 je právně strukturován jako soubor systémů RTGS.

Článek 2

Definice

Pro účely těchto obecných zásad se rozumí:

„centrálními bankami poskytujícími SSP“ Deutsche Bundesbank, Banque de France a Banca d’Italia jakožto národní centrální banky, které vytvářejí a provozují SSP ve prospěch Eurosystému;

„jednotnou sdílenou platformou (SSP)“ infrastruktura jednotné technické platformy, kterou poskytují centrální banky poskytující SSP;

„systémem, který je součástí TARGET2“ systém RTGS provozovaný centrální bankou Eurosystému, který tvoří součást TARGET2;

„zúčastněnou národní centrální bankou“ národní centrální banka členského státu, který přijal euro;

„Eurosystémem“ ECB a zúčastněné národní centrální banky;

„centrální bankou Eurosystému“ ECB nebo zúčastněná národní centrální banka;

„poskytovatelem síťových služeb“ poskytovatel přípojky počítačové sítě pro účely zadávání platebních zpráv v rámci TARGET2;

„účastníkem“ (nebo „přímým účastníkem“) subjekt, který má u centrální banky Eurosystému alespoň jeden účet PM;

„platebním modulem (PM)“ modul SSP, v němž se zúčtovávají platby účastníků TARGET2 na účtech PM;

„účtem PM“ účet, který má účastník TARGET2 v platebním modulu u centrální banky Eurosystému a který je pro tohoto účastníka TARGET2 nezbytný k:

a)

zadávání platebních příkazů či přijímání plateb prostřednictvím TARGET2 a

b)

vypořádání těchto plateb s touto centrální bankou Eurosystému;

„nezúčastněným členským státem“ členský stát, který nepřijal euro;

„připojenou centrální bankou“ národní centrální banka, která není zúčastněnou národní centrální bankou a která je k TARGET2 připojena na základě zvláštní dohody;

„identifikačním kódem banky (kódem BIC)“ kód definovaný podle standardu ISO č. 9362;

„nepřímým účastníkem“ úvěrová instituce usazená v Evropském hospodářském prostoru (EHP), která s přímým účastníkem uzavřela dohodu o zadávání platebních příkazů a přijímání plateb prostřednictvím účtu PM tohoto přímého účastníka a která byla jako nepřímý účastník uznána systémem, který je součástí TARGET2;

„adresovatelným držitelem kódu BIC“ subjekt, který: a) má identifikační kód banky (kód BIC); b) není uznán jako nepřímý účastníka c) je korespondentem nebo klientem přímého účastníka anebo pobočkou přímého či nepřímého účastníka a prostřednictvím přímého účastníka může do systému, který je součástí TARGET2, zadávat platební příkazy a přijímat z tohoto systému platby;

„obchodním dnem“ den, kdy je TARGET2 otevřen pro účely zúčtování platebních příkazů, jak je uvedeno v dodatku V přílohy II;

„vnitrodenním úvěrem“ úvěr poskytnutý na období kratší než jeden obchodní den;

„přidruženým systémem“ systém, který je spravován subjektem usazeným v EHP, jenž podléhá dohledu nebo dozoru ze strany příslušného orgánu; v tomto systému dochází k výměně nebo vzájemnému zúčtování plateb či finančních nástrojů, přičemž související peněžní závazky se vypořádají v rámci TARGET2 v souladu s těmito obecnými zásadami a dvoustranným ujednáním mezi přidruženým systémem a příslušnou centrální bankou Eurosystému;

„přechodným obdobím“ ve vztahu k jednotlivým centrálním bankám Eurosystému období v délce čtyř let od doby, kdy centrální banka Eurosystému přejde na SSP;

„domácím účtem“ účet, který zúčastněná národní centrální banka zřídila mimo PM pro subjekt, který je způsobilý stát se nepřímým účastníkem;

„rozhraním přidruženého systému“ technické zařízení, které přidruženému systému umožňuje využívat řadu zvláštních předem vymezených služeb pro zadávání a zúčtování převodních příkazů přidruženého systému; využívat je může i zúčastněná národní centrální banka, a to k vypořádání peněžních operací vyplývajících z vkladů a výběrů peněžních prostředků;

„rozhraním účastníka“ technické zařízení, které přímým účastníkům umožňuje zadávat a zúčtovávat platební příkazy prostřednictvím služeb nabízených v rámci PM;

„základními službami TARGET2“ zpracování platebních příkazů v systémech, které jsou součástí TARGET2, zúčtování transakcí souvisejících s přidruženým systémem a funkce sdružování likvidity.

Článek 3

Systémy, které jsou součástí TARGET2

1.   Každá centrální banka Eurosystému provozuje svůj vlastní systém, který je součástí TARGET2.

2.   Každý systém, který je součástí TARGET2, je systémem takto označeným na základě příslušných vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (2).

3.   Název systému, který je součástí TARGET2, tvoří pouze slova „TARGET2“ a název či zkratka příslušné centrální banky Eurosystému nebo členského státu této centrální banky Eurosystému. Systém ECB, který je součástí TARGET2, se nazývá TARGET2-ECB.

Článek 4

Připojení národních centrálních bank nezúčastněných členských států

Národní centrální banky nezúčastněných členských států se mohou k TARGET2 připojit jen tehdy, pokud uzavřou dohodu s centrálními bankami Eurosystému. Tato dohoda stanoví, že připojené centrální banky budou dodržovat tyto obecné zásady s výhradou případných upřesnění a změn, na kterých se strany dohodnou.

ODDÍL II

ŘÍZENÍ

Článek 5

Úrovně řízení

1.   Aniž by byl dotčen článek 8 statutu, je řízení TARGET2 konstituováno jako trojúrovňové. Úkoly, jejichž plnění patří do pravomoci Rady guvernérů (úroveň 1), centrálních bank Eurosystému (úroveň 2) a centrálních bank poskytujících SSP (úroveň 3), jsou uvedeny v příloze I.

2.   Rada guvernérů odpovídá za řízení, správu a kontrolu TARGET2. Úkoly, jež jsou zařazeny do úrovně 1, patří do výlučné pravomoci Rady guvernérů. Ve všech otázkách týkajících se TARGET2 napomáhá Radě guvernérů jako poradní orgán Výbor ESCB pro platební a zúčtovací systémy.

3.   V souladu s článkem 12.1 třetím odstavcem statutu a v souladu s obecným rámcem vymezeným Radou guvernérů jsou centrální banky Eurosystému odpovědné za plnění úkolů zařazených do úrovně 2. Kromě úlohy poradního orgánu Výbor pro platební a zúčtovací systémy plní úkoly zařazené do úrovně 2. Připojené centrální banky se v otázkách souvisejících s úrovní 2 účastní bez hlasovacích práv. Národní centrální banky členských států, které nejsou centrálními bankami Eurosystému ani připojenými centrálními bankami, mají status pozorovatele pouze na úrovni 2.

4.   Centrální banky Eurosystému upraví své vzájemné vztahy prostřednictvím příslušných dohod. V záležitostech souvisejících s těmito dohodami se rozhoduje prostou většinou, přičemž každá centrální banka Eurosystému má jeden hlas.

5.   V souladu s článkem 12.1 třetím odstavcem statutu a v souladu s obecným rámcem vymezeným Radou guvernérů jsou centrální banky poskytující SSP odpovědné za plnění úkolů zařazených do úrovně 3.

6.   Centrální banky poskytující SSP uzavřou s centrálními bankami Eurosystému dohodu o službách, které mají centrální banky poskytující SSP centrálním bankám Eurosystému poskytovat. Tato dohoda případně zahrnuje též připojené centrální banky.

ODDÍL III

PROVOZ TARGET2

Článek 6

Jednotné podmínky pro účast v TARGET2

1.   Každá zúčastněná národní centrální banka přijme opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky pro účast v TARGET2 uvedené v příloze II. Tato opatření výlučně upravují vztah mezi příslušnou zúčastněnou národní centrální bankou a jejími účastníky, pokud jde o zpracování plateb v rámci PM.

2.   ECB přijme podmínky TARGET2-ECB tak, že provede jednotné podmínky s tou výjimkou, že TARGET2-ECB poskytuje služby pouze subjektům zajišťujícím vzájemné zúčtování a vypořádání, včetně subjektů usazených mimo EHP za předpokladu, že podléhají dozoru příslušného orgánu a jejich přístup k TARGET2-ECB byl schválen Radou guvernérů.

3.   Opatření, která přijaly centrální banky Eurosystému za účelem provedení jednotných podmínek, se zveřejňují.

4.   Centrální banky Eurosystému mohou z důvodu omezení vyplývajících z vnitrostátních právních předpisů žádat o udělení výjimek z jednotných podmínek. Rada guvernérů tyto žádosti posoudí jednotlivě a v odůvodněných případech udělí výjimky.

5.   ECB může s výhradou příslušné měnové dohody stanovit podmínky účasti v TARGET2 pro subjekty uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. e) přílohy II.

6.   Centrální banky Eurosystému neumožní subjektu, aby se stal nepřímým účastníkem nebo aby byl zaregistrován jako adresovatelný držitel kódu BIC v příslušných systémech, které jsou součástí TARGET2, pokud tento subjekt jedná prostřednictvím přímého účastníka, který je národní centrální bankou členského státu EU, ale není centrální bankou Eurosystému ani připojenou centrální bankou.

Článek 7

Vnitrodenní úvěr

1.   Zúčastněné národní centrální banky mohou poskytnout vnitrodenní úvěr, je-li to v souladu s opatřeními, kterými se provádějí pravidla pro poskytování vnitrodenního úvěru stanovená v příloze III.

2.   Podmínky pro poskytnutí vnitrodenního úvěru protistranám ECB jsou vymezeny v rozhodnutí ECB/2003/NP2 ze dne 28. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí ECB/1999/NP3 o platebním mechanismu Evropské centrální banky. Vnitrodenní úvěr, jenž ECB poskytne, je omezen na příslušný den a nelze jej prodloužit na úvěr přes noc.

Článek 8

Přidružené systémy

1.   Centrální banky Eurosystému poskytují přidruženým systémům služby převodu peněžních prostředků v penězích centrální banky v PM nebo případně během přechodného období na domácích účtech. Tyto služby se řídí dvoustrannými ujednáními mezi centrálními bankami Eurosystému a příslušnými přidruženými systémy.

2.   Dvoustranná ujednání s přidruženými systémy, které používají rozhraní přidruženého systému, musí být v souladu s přílohou IV. Centrální banky Eurosystému dále zajistí, že se v těchto dvoustranných ujednáních uplatní obdobně níže uvedená ustanovení přílohy II:

čl. 8 odst. 1 (technické a právní požadavky);

čl. 8 odst. 2 až 5 (řízení o žádosti) s výjimkou toho, že namísto podmínek přístupu podle článku 4 je přidružený systém povinen splnit podmínky přístupu ve smyslu definice „přidruženého systému“ uvedené v článku 1 přílohy II;

časový rozvrh provozu v dodatku V;

článek 11 (požadavky na spolupráci a výměnu informací) s výjimkou odstavce 8;

články 27 a 28 (postupy k zajištění kontinuity provozu, nouzové postupy a bezpečnostní požadavky);

článek 31 (úprava odpovědnosti);

článek 32 (důkazní pravidla);

články 33 a 34 (trvání, ukončení a pozastavení účasti) s výjimkou čl. 34 odst. 1 písm. b);

článek 35 (zrušení účtů PM) tam, kde je to relevantní;

článek 38 (pravidla zachovávání mlčenlivosti);

článek 39 (požadavky na ochranu údajů, předcházení praní peněz a související otázky);

článek 40 (požadavky na oznamování);

článek 41 (smluvní vztah s poskytovatelem síťových služeb) a

článek 44 (pravidla týkající se rozhodného práva, soudní pravomoci a místa plnění).

3.   Dvoustranná ujednání s přidruženými systémy, které používají rozhraní účastníka, musí být v souladu s:

a)

přílohou II s výjimkou hlavy V a dodatků VI a VII a

b)

článkem 18 přílohy IV.

Článek 9

Metodika nákladů

1.   Rada guvernérů stanoví pravidla pro financování SSP. Přebytek či schodek, který vznikne v důsledku fungování SSP, se mezi zúčastněné národní centrální banky rozdělí podle klíče pro upisování základního kapitálu ECB ve smyslu článku 29 statutu.

2.   Rada guvernérů stanoví pro hlavní služby TARGET2 společnou metodiku v oblasti nákladů a jednotnou cenovou strukturu.

Článek 10

Bezpečnostní ustanovení

1.   Rada guvernérů stanoví bezpečnostní politiku a bezpečnostní požadavky a kontroly pro SSP a během přechodného období pro technickou infrastrukturu domácích účtů.

2.   Centrální banky Eurosystému dodržují opatření uvedená v odstavci 1 a zajistí, aby tato opatření dodržovala SSP.

Článek 11

Pravidla pro audit

Audit se provádí v souladu se zásadami a opatřeními vymezenými v pravidlech ESCB pro provádění auditu, jež přijala Rada guvernérů.

ODDÍL IV

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 12

Řešení sporů a rozhodné právo

1.   Dojde-li mezi centrálními bankami Eurosystému ke sporu v souvislosti s těmito obecnými zásadami, pokusí se dotčené strany tento spor urovnat v souladu s memorandem o porozumění o postupu pro urovnávání sporů v rámci ESCB.

2.   Nelze-li spor v souvislosti s rozdělením úkolů mezi úrovní 2 a úrovní 3 urovnat dohodou dotčených stran, vyřeší tento spor odchylně od odstavce 1 Rada guvernérů.

3.   V případě sporu ve smyslu odstavce 1 se práva a povinnosti stran v prvé řadě určí na základě pravidel a postupů stanovených v těchto obecných zásadách. Ve sporech týkajících se plateb mezi systémy, které jsou součástí TARGET2, se jako doplňkový zdroj použije právo členského státu, v němž se nachází sídlo centrální banky Eurosystému příjemce, není-li v rozporu s těmito obecnými zásadami.

Článek 13

Přechod na SSP

1.   K přechodu ze stávajících systémů TARGET na SSP dojde s účinkem k:

a)

19. listopadu 2007 pro Oesterreichische Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Banque centrale du Luxembourg a Banka Slovenije;

b)

18. únoru 2008 pro Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Suomen Pankki, Banque de France, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, De Nederlandsche Bank, Banco de Portugal a Banco de España a

c)

19. květnu 2008 pro ECB, Bank of Greece a Banca d’Italia.

2.   Centrální banka Eurosystému, která na SSP v důsledku nepředvídatelných okolností nepřejde k 19. květnu 2008, na SSP přejde k 15. září 2008.

Článek 14

Vstup v platnost a použití

1.   Tyto obecné zásady vstupují v platnost dnem 30. dubna 2007 s výhradou přechodných ustanovení uvedených v článku 15.

2.   Aniž by byl dotčen článek 15, se s účinkem od 15. září 2008 zrušují obecné zásady ECB/2005/16 a ECB/2006/11.

Článek 15

Různá a přechodná ustanovení

1.   Účty, které zúčastněná národní centrální banka zřídí mimo PM úvěrovým institucím a přidruženým systémům, se řídí pravidly této zúčastněné národní centrální banky s výhradou ustanovení těchto obecných zásad, která se týkají domácích účtů, a dalších rozhodnutí Rady guvernérů. Účty, které zúčastněná národní centrální banka zřídí mimo PM jiným subjektům než jsou úvěrové instituce a přidružené systémy, se řídí pravidly této zúčastněné národní centrální banky.

2.   Obecné zásady ECB/2005/16 se ve vztahu k centrální bance Eurosystému použijí, dokud její národní systém RTGS (v případě ECB platební mechanismus ECB) nepřejde na SSP a nezačne její přechodné období. Poté se ve vztahu k této centrální bance Eurosystému s výhradou odstavců 3 a 4 použijí pouze tyto obecné zásady, a odkazy na obecné zásady ECB/2005/16 se ve vztahu k této centrální bance Eurosystému považují za odkazy na tyto obecné zásady.

3.   Sazebník poplatků, jenž je uveden v obecných zásadách ECB/2005/16, platí pro všechny centrální banky Eurosystému do konce pracovní doby 18. května 2008 bez ohledu na to, zda tyto banky na SSP k tomuto dni přešly. Od 19. května 2008 platí pro všechny centrální banky Eurosystému sazebník poplatků, jenž je uveden v dodatku VI k příloze II a v odstavci 18 dodatku IV.

4.   Práva a povinnosti centrálních bank Eurosystému, pokud jde o platby uskutečněné prostřednictvím systému propojení ve smyslu obecných zásad ECB/2005/16, se i nadále řídí obecnými zásadami ECB/2005/16 bez ohledu na to, zda příslušný národní systém RTGS (nebo v případě ECB platební mechanismus ECB) již na SSP přešel či nikoli.

5.   Bez ohledu na to, zda příslušné centrální banky Eurosystému již na SSP přešly či nikoli, řeší se jakýkoli problém či spor, k němuž mezi centrálními bankami Eurosystému došlo od 19. listopadu 2007 do 19. května 2008, podle článku 12.

6.   Během příslušného přechodného období mohou centrální banky Eurosystému nadále zúčtovávat platby a jiné transakce na svých domácích účtech, včetně těchto plateb:

a)

platby mezi úvěrovými institucemi;

b)

platby mezi úvěrovými institucemi a přidruženými systémy a

c)

platby v souvislosti s operacemi Eurosystému na volném trhu.

7.   Uplynutím přechodného období zanikne:

a)

registrace subjektu jako adresovatelného držitele kódu BIC centrální bankou Eurosystému, pokud jde o subjekty uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a) a b) přílohy II;

b)

nepřímá účast u centrální banky Eurosystému a

c)

zúčtování všech plateb uvedených v odst. 6 písm. a) až c) na domácích účtech.

8.   Definice „poruchy národního systému RTGS“ v čl. 1 odst. 1 obecných zásad ECB/2005/16 se nahrazuje tímto:

„—

‚poruchou národního systému RTGS‘ nebo ‚poruchou TARGETu‘ nebo ‚poruchou‘ [se rozumí] technické nebo jakékoli jiné problémy, závady nebo výpadky technické infrastruktury nebo počítačových systémů některého národního systému RTGS nebo platebního mechanismu ECB či přípojek počítačové sítě pro systém propojení nebo dvoustranné spojení nebo jakákoliv jiná událost týkající se některého národního systému RTGS nebo platebního mechanismu ECB, systému propojení či jakéhokoli dvoustranného spojení, která znemožňuje provádět a v rámci jednoho dne uskutečňovat platební příkazy v TARGETu; tato definice zahrnuje také případy, kdy se poruchy vyskytnou současně ve více než jednom národním systému RTGS (například v důsledku výpadku v souvislosti s poskytovatelem síťových služeb) nebo kdy během přechodu na TARGET2 dojde k poruše na jednotné sdílené platformě TARGET2, jak je vymezena v obecných zásadách ECB/2007/2“.

9.   Písmena b) a c) v čl. 8 odst. 4 obecných zásad ECB/2005/16 se nahrazují tímto:

„b)

Účastníci TARGETu podávají svou žádost (své žádosti) národní centrální bance, která vede účet RTGS, v jehož prospěch nebo na jehož vrub byla nebo měla být daná částka zúčtována (domácí národní centrální banka), do čtyř týdnů od data poruchy. Dodatečné informace a doklady požadované domácí národní centrální bankou se poskytnou do dvou týdnů od vyžádání;

c)

Rada guvernérů ECB posuzuje všechny přijaté žádosti a rozhoduje, zda bude nabídnuta kompenzace. Pokud Rada guvernérů ECB nerozhodne jinak a nesdělí to účastníkům TARGETu, provede se takové posouzení nejpozději do čtrnácti týdnů od výskytu poruchy.“

Článek 16

Určení, prováděcí opatření a výroční zprávy

1.   Tyto obecné zásady se vztahují na všechny centrální banky Eurosystému.

2.   Zúčastněné národní centrální banky zašlou ECB do 31. července 2007 opatření, jimiž hodlají dosáhnout souladu s těmito obecnými zásadami.

3.   ECB připravuje výroční zprávy o celkovém fungování TARGET2, jež přezkoumává Rada guvernérů.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 26. dubna 2007.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2006, s. 1. Obecné zásady ve znění obecných zásad ECB/2006/11 (Úř. věst. L 221, 12.8.2006, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45.


PŘÍLOHA I

SYSTÉM ŘÍZENÍ TARGET2

Úroveň 1 – Rada guvernérů

Úroveň 2 – centrální banky Eurosystému

Úroveň 3 – centrální banky poskytující SSP

0.   Obecná ustanovení

Úroveň 1 má nejvyšší pravomoc v tuzemských a přeshraničních otázkách TARGET2 a odpovídá za zabezpečení veřejné funkce TARGET2

Úroveň 2 má subsidiární pravomoc v otázkách, které úroveň 1 ponechala na uvážení úrovně 2

Úroveň 3 přijímá rozhodnutí o denním chodu Jednotné sdílené platformy (SSP) na základě úrovně služeb ve smyslu dohody uvedené v čl. 5 odst. 6 těchto obecných zásad

1.   Politika v oblasti nákladů a cen

Rozhodování o společné metodice v oblasti nákladů

Rozhodování o jednotné cenové struktuře

Rozhodování o cenách doplňkových služeb nebo modulů

(Neuplatňuje se)

2.   Úroveň služeb

Rozhodování o základních službách

Rozhodování o doplňkových službách nebo modulech

Poskytování informací podle potřeb úrovně 1 nebo úrovně 2

3.   Řízení rizik

Rozhodování o obecném rámci řízení rizik a akceptaci zbytkových rizik

Vlastní výkon řízení rizik

Analýza rizik a navazující opatření

Poskytování informací nezbytných pro analýzu rizik podle požadavků úrovně 1 nebo úrovně 2

4.   Řízení a financování

Vymezení pravidel vlastnictví, rozhodování a financování SSP

Vytvoření právního rámce ESCB pro TARGET2 a zajištění jeho náležitého provádění

Vypracování pravidel řízení a financování, o nichž rozhodla úroveň 1

Sestavení rozpočtu, jeho schválení a provádění

Vlastnictví a/nebo kontrola aplikace

Výběr peněžních prostředků a úhrada služeb

Poskytování údajů úrovni 2 o nákladech na poskytování služeb

5.   Vývoj

Konzultace s úrovní 2 ohledně umístění SSP

Schvalování celkového plánu projektu

Rozhodování o prvotní podobě a vývoji SSP

Rozhodování o tom, zda SSP zřídit jako zcela novou platformu, nebo ji zřídit na základech stávající platformy

Rozhodování o výběru provozovatele SSP

Stanovení úrovně služeb v rámci SSP po dohodě s úrovní 3

Rozhodování o umístění SSP po konzultaci s úrovní 1

Návrh prvotní podoby SSP

Návrh řešení otázky, zda SSP zřídit jako zcela novou platformu, nebo ji zřídit na základě stávající platformy

Návrh umístění SSP

Příprava obecných a podrobných funkčních specifikací (interní podrobné funkční specifikace a uživatelské podrobné funkční specifikace)

 

Schvalování metodiky pro proces specifikace a výstupů úrovně 3, které se považují za vhodné pro účely specifikace produktu a jeho pozdějšího testování a schválení (zejména obecné a podrobné uživatelské specifikace)

Stanovení plánu projektu podle jednotlivých etap

Zhodnocení a přijetí výstupů

Vytvoření testovacích scénářů

Koordinace testů (v úzké spolupráci s úrovní 3) prováděných centrálními bankami a uživateli

Příprava podrobných technických specifikací

Poskytování (úvodních a průběžných) informací pro plánování a kontrolu projektu podle jednotlivých etap

Technická a provozní podpora testování (testování SSP, informace k testovacím scénářům, které souvisejí s SSP, podpora centrálních bank Eurosystému při testování SSP)

6.   Provádění a přechod

Rozhodování o strategii pro přechod

Příprava a koordinace přechodu na SSP v úzké spolupráci s úrovní 3

Poskytování informací k otázkám týkajícím se přechodu podle požadavků úrovně 2

Provádění činností souvisejících s přechodem na SSP; dodatečná podpora pro přistupující národní centrální banky

7.   Provoz

Řízení závažných krizových situací

Řízení s ohledem na povinnosti vlastníka systému

Udržování kontaktů s uživateli na evropské úrovni (s přihlédnutím k výlučné odpovědnosti centrálních bank Eurosystému za obchodní vztahy s jejich klienty) a monitorování denní uživatelské činnosti z obchodního hlediska (úkol centrální banky Eurosystému)

Sledování obchodního vývoje

Rozpočet, financování, fakturování (úkol centrální banky Eurosystému) a ostatní administrativní úkoly

Řízení systému na základě dohody uvedené v čl. 5 odst. 6 těchto obecných zásad


PŘÍLOHA II

JEDNOTNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST V TARGET2

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Článek 1

Definice

Pro účely těchto jednotných podmínek (dále jen „podmínky“) se rozumí:

„adresovatelným držitelem kódu BIC“ (addressable BIC holder) subjekt, který: a) má identifikační kód banky (kód BIC); b) není uznán jako nepřímý účastníka c) je korespondentem nebo klientem přímého účastníka anebo pobočkou přímého či nepřímého účastníka a prostřednictvím přímého účastníka může do systému, který je součástí TARGET2, zadávat platební příkazy a přijímat z tohoto systému platby;

„bankovní směrnicí“ (Banking Directive) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění) (1);

„centrální bankou Eurosystému“ (Eurosystem CB) ECB nebo národní centrální banka členského státu, který přijal euro;

„centrálními bankami“ (central banks, CBs) centrální banky Eurosystému a připojené centrální banky;

„centrálními bankami poskytujícími SSP“ (SSP-providing CBs) Deutsche Bundesbank, Banque de France a Banca d'Italia jakožto centrální banky, které vytvářejí a provozují SSP ve prospěch Eurosystému;

„členem skupiny AL“ (AL group member) účastník TARGET2, který uzavřel dohodu AL;

„disponibilní likviditou“ (nebo „likviditou“) (available liquidity nebo liquidity) kladný zůstatek na účtu PM účastníka TARGET2 a, připadá-li to v úvahu, vnitrodenní úvěr poskytnutý ve vztahu k tomuto účtu příslušnou centrální bankou;

„dohodou AL“ (AL agreement) mnohostranná dohoda o agregované likviditě uzavřená všemi členy skupiny AL a příslušnými národními centrálními bankami AL pro účely režimu AL;

„domácím účtem“ (Home Account) účet, který centrální banka zřídila mimo PM pro subjekt, který je způsobilý stát se nepřímým účastníkem;

„formulářem pro shromažďování statických údajů“ (static data collection form) formulář vytvořený [vlož název centrální banky] pro účely registrace žadatelů o služby TARGET2-[vlož název centrální banky/zemi] a pro zápis jakýchkoli změn týkajících se poskytování těchto služeb;

„identifikačním kódem banky (kódem BIC)“ (Bank Identifier Code, BIC) kód definovaný podle standardu ISO č. 9362;

„informačním a kontrolním modulem (ICM)“ (Information and Control Module, ICM) modul SSP, který umožňuje účastníkům získávat on-line informace, zadávat příkazy k převodu likvidity, spravovat likviditu a v nouzových situacích zadávat záložní platební příkazy;

„investičním podnikem“ (investment firm) investiční podnik ve smyslu [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 4 odst. 1 bod 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (2) ] s výjimkou subjektů vymezených v [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 2 odst. 1 směrnice 2004/39/ES], pokud:

a)

bylo danému investičnímu podniku uděleno povolení ze strany příslušného orgánu určeného k tomu podle směrnice 2004/39/ES a tento investiční podnik podléhá dohledu ze strany tohoto orgánu a

b)

daný investiční podnik je oprávněn vykonávat činnosti uvedené v [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádějí body 2, 3, 6 a 7 oddílu A přílohy I směrnice 2004/39/ES];

„jednotnou sdílenou platformou (SSP)“ (Single Shared Platform, SSP) infrastruktura jednotné technické platformy, kterou poskytují centrální banky poskytující SSP;

„mezní zápůjční facilitou“ (marginal lending facility) automatická facilita Eurosystému, kterou mohou protistrany využít k získání úvěru přes noc od centrální banky Eurosystému za předem stanovenou mezní zápůjční sazbu;

„mezní zápůjční sazbou“ (marginal lending rate) úroková sazba platná pro mezní zápůjční facilitu;

„národní centrální bankou AL“ (AL NCB) zúčastněná národní centrální banka, která je stranou dohody AL a která jedná jako protistrana členů skupiny AL, jež se účastní v jejím systému, který je součástí TARGET2;

„nepřímým účastníkem“ (indirect participant) úvěrová instituce usazená v EHP, která s přímým účastníkem uzavřela dohodu o zadávání platebních příkazů a přijímání plateb prostřednictvím účtu PM tohoto přímého účastníka a která byla jako nepřímý účastník uznána systémem, který je součástí TARGET2;

„nezúčtovaným platebním příkazem“ (non-settled payment order) platební příkaz, který není zúčtován v týž obchodní den, kdy byl přijat;

„nouzovým modulem“ (Contingency Module) modul SSP, jenž umožňuje zpracovávat kritické a velmi kritické platby v nouzových situacích;

„obchodním dnem“ (business day) den, kdy je TARGET2 otevřen pro účely zúčtování platebních příkazů, jak je uvedeno v dodatku V;

„platebním modulem (PM)“ (Payments Module, PM) modul SSP, v němž se zúčtovávají platby účastníků TARGET2 na účtech PM;

„platebním příkazem“ (payment order) příkaz k úhradě, příkaz k převodu likvidity nebo příkaz k přímému inkasu;

„plátcem“ (payer) účastník TARGET2, z jehož účtu PM bude v důsledku zúčtování platebního příkazu odepsána určitá částka;

„pobočkou“ (branch) pobočka ve smyslu [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 4 odst. 3 bankovní směrnice];

„poskytovatelem síťových služeb“ (network service provider) podnik pověřený Radou guvernérů ECB tím, aby poskytoval přípojky počítačové sítě pro účely zadávání platebních zpráv v TARGET2;

„posudkem způsobilosti“ (capacity opinion) posudek, ve kterém se uvádí, zda je určitý účastník právně způsobilý brát na sebe a plnit závazky na základě těchto podmínek;

„pozastavením“ (suspension) dočasné zmrazení práv a povinností účastníka na dobu, kterou určí [vlož název centrální banky];

„přidruženým systémem“ (ancillary system, AS) systém, který je spravován subjektem usazeným v Evropském hospodářském prostoru (EHP), jenž podléhá dohledu nebo dozoru ze strany příslušného orgánu; v tomto systému dochází k výměně nebo vzájemnému zúčtování plateb či finančních nástrojů, přičemž související peněžní závazky se vypořádají v rámci TARGET2 v souladu s obecnými zásadami ECB/2007/2 a dvoustranným ujednáním mezi přidruženým systémem a příslušnou centrální bankou;

„připojenou centrální bankou“ (connected CB) rozumí národní centrální banka, která není centrální bankou Eurosystému a která je k TARGET2 připojená na základě zvláštní dohody;

„příjemcem“ (payee) účastník TARGET2, na jehož účet PM bude v důsledku zúčtování platebního příkazu připsána určitá částka;

„příkazem k převodu likvidity“ (liquidity transfer order) platební příkaz, jehož hlavním účelem je převod likvidity mezi různými účty téhož účastníka nebo v rámci skupiny CAI nebo AL;

„příkazem k přímému inkasu“ (direct debit instruction) pokyn, který příjemce předložil své centrální bance a podle kterého centrální banka plátce na základě souhlasu s přímým inkasem odepíše z účtu plátce částku uvedenou v tomto pokynu;

„příkazem k úhradě“ (credit transfer order) pokyn plátce dát příjemci k dispozici peněžní prostředky prostřednictvím účetního zápisu na účtu PM;

„případem porušení povinnosti“ (event of default) hrozící či stávající událost, jejíž výskyt může ohrozit plnění závazků účastníka plynoucích z těchto podmínek nebo jiných pravidel, která platí pro vztah mezi účastníkem a [vlož název centrální banky] nebo jinou centrální bankou, včetně:

a)

případu, kdy účastník přestane splňovat podmínky přístupu stanovené v článku 4 nebo požadavky stanovené v čl. 8 odst. 1 písm. a) bod i);

b)

zahájení úpadkového řízení vůči účastníkovi;

c)

podání návrhu v souvislosti s řízením uvedeným v písmenu b);

d)

případu, kdy účastník učiní písemné prohlášení o tom, že není schopen splatit všechny své peněžité závazky či jejich část nebo že není schopen splnit své závazky v souvislosti s vnitrodenním úvěrem;

e)

případu, kdy účastník dobrovolně uzavře rámcovou dohodu či jiné ujednání se svými věřiteli;

f)

případu, kdy je účastník skutečně či podle názoru jeho centrální banky insolventní nebo není schopen plnit své peněžité závazky;

g)

případu, kdy byl kladný zůstatek účastníka na jeho účtu PM nebo veškerý majetek účastníka či jeho podstatná část na základě příkazu zmrazen, obstaven či zabaven nebo kdy bylo ve vztahu k němu zahájeno jiné řízení, jehož účelem je ochrana veřejného zájmu či práv účastníkových věřitelů;

h)

případu, kdy byla účast účastníka v jiném systému, který je součástí TARGET2, nebo v přidruženém systému pozastavena nebo ukončena;

i)

případu, kdy je zásadní prohlášení či předsmluvní ujištění, které účastník učinil (nebo se má podle platného práva za to, že je učinil), nesprávné nebo nepravdivé, nebo

j)

převodu veškerého majetku účastníka či jeho podstatné části;

„přístupem pro více adresátů“ (multi-addressee access) služba, jež pobočkám nebo úvěrovým institucím usazeným v EHP umožňuje přístup do příslušného systému, který je součástí TARGET2, ve formě zadávání platebních příkazů přímo do systému, který je součástí TARGET2, a/nebo přijímání plateb přímo z tohoto systému; tato služba opravňuje tyto subjekty k tomu, aby své platební příkazy zadávaly prostřednictvím účtu PM přímého účastníka bez účasti tohoto účastníka;

„režimem AL“ (AL mode) agregace disponibilní likvidity na účtech PM;

„režimem CAI“ (CAI mode) poskytování souhrnných informací o účtu ve vztahu k účtům PM prostřednictvím ICM;

„rozhodnou událostí pro vymáhání“ (enforcement event) ve vztahu ke členovi skupiny AL:

a)

jakýkoli případ porušení povinnosti uvedený v čl. 34 odst. 1;

b)

jakýkoli jiný případ porušení povinnosti nebo jiná událost ve smyslu čl. 34 odst. 2, v souvislosti s nimiž [vlož název centrální banky] s přihlédnutím k závažnosti porušení povinnosti či skutečnosti rozhodla, že [vlož, přichází-li v úvahu: [by mělo být realizováno zástavní právo podle článku 25b] [by mělo být realizováno zajištění podle článku 25c] a] by měly být započteny pohledávky podle článku 26, nebo

c)

jakékoli rozhodnutí o pozastavení či ukončení přístupu k vnitrodennímu úvěru;

„řídící národní centrální bankou“ (managing NCB) národní centrální banka AL systému, který je součástí TARGET2, jehož se správce skupiny AL účastní;

„skupinou“ (group):

a)

skupina úvěrových institucí, které jsou zahrnuty v konsolidovaných finančních výkazech mateřské společnosti, kde je mateřská společnost povinna předkládat konsolidované finanční výkazy podle mezinárodního účetního standardu č. 27 (IAS 27), přijatého podle nařízení Komise (ES) č. 2238/2004 (3), a které sestávají:

i)

z mateřské společnosti a jedné nebo více dceřiných společností nebo

ii)

ze dvou nebo více dceřiných společností mateřské společnosti, nebo

b)

skupina úvěrových institucí uvedených pod písmenem a) bod i) nebo ii), kde mateřská společnost nepředkládá konsolidované finanční výkazy podle IAS 27, ale může splňovat kritéria vymezená v IAS 27 pro zahrnutí do konsolidovaných finančních výkazů, za podmínky ověření centrální bankou přímého účastníka nebo, v případě skupiny AL, řídící národní centrální bankou, nebo

c)

dvoustranná nebo mnohostranná síť úvěrových institucí, jež je:

i)

organizována na základě právního rámce, který určuje přidružení úvěrových institucí k této síti, nebo

ii)

charakterizována vlastními mechanismy spolupráce (prosazování, podpora a zastupování obchodních zájmů svých členů) nebo hospodářskou solidaritou, jež jde nad rámec běžné spolupráce, která je mezi úvěrovými institucemi obvyklá, přičemž tato spolupráce a solidarita je povolena vnitřními předpisy nebo stanovami úvěrových institucí nebo je založena na základě zvláštních dohod;

a Rada guvernérů ECB v každém z případů uvedených v písmenu c) schválila žádost o to, aby byla příslušná síť považována za skupinu;

„skupinou AL“ (AL group) skupina složená z členů skupiny AL, kteří používají režim AL;

„skupinou CAI“ (CAI group) skupina složená z účastníků TARGET2, kteří užívají režim CAI;

„směrnicí o neodvolatelnosti zúčtování“ (Settlement Finality Directive) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (4);

„souhlasem s přímým inkasem“ (direct debit authorisation) obecný pokyn, kterým plátce svou centrální banku zmocní a zaváže k odepsání peněžních prostředků z plátcova účtu, jakmile dá příjemce příkaz k přímému inkasu;

„správcem skupiny AL“ (AL group manager) člen skupiny AL, kterého ostatní členové skupiny AL jmenují, aby spravoval disponibilní likviditu v rámci skupiny AL během obchodního dne;

„správcem skupiny CAI“ (CAI group manager) člen skupiny CAI, kterého ostatní členové skupiny CAI jmenují, aby sledoval a přiděloval disponibilní likviditu v rámci skupiny CAI během obchodního dne;

„subjektem veřejného sektoru“ (public sector body) subjekt, který patří do „veřejného sektoru“, jenž je vymezen v článku 3 nařízení Rady (ES) č. 3603/93 ze dne 13. prosince 1993, kterým se upřesňují definice pro použití zákazů uvedených v článcích 104 a 104b odst. 1 Smlouvy (5) (nyní článek 101 a čl. 103 odst. 1);

„systémem, který je součástí TARGET2“ (TARGET2 component system) systém zúčtování jednotlivých plateb v reálném čase (RTGS) provozovaný centrální bankou, jenž tvoří součást TARGET2;

„TARGET2“ (TARGET2) celek skládající se ze všech systémů centrálních bank, které jsou součástí TARGET2;

„TARGET2 CUG“ (TARGET2 CUG) podskupina klientů poskytovatele síťových služeb, kteří jsou seskupeni pro účely využívání příslušných služeb a produktů poskytovatele síťových služeb v rámci přístupu do platebního modulu;

„TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi]“ (TARGET2-[insert CB/country reference]) systém, který je součástí TARGET2-[vlož název centrální banky];

„technickou poruchou TARGET2“ (technical malfunction of TARGET2) jakýkoli problém, závada nebo výpadek technické infrastruktury nebo počítačových systémů používaných v rámci TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] nebo jakákoliv jiná událost, která znemožňuje provádět a v rámci jednoho dne zpracovat platby v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] nebo, během období přechodu, platby z národních systémů RTGS, které na TARGET2 dosud nepřešly, do TARGET2 a naopak;

„účastníkem“ (nebo „přímým účastníkem“) (participant nebo direct participant) subjekt, který má u [vlož název centrální banky] alespoň jeden účet PM;

„účastníkem, který dává platební příkaz“ (instructing participant) účastník TARGET2, který dal platební příkaz;

„účastníkem TARGET2“ (TARGET2 participant) účastník kteréhokoli systému, který je součástí TARGET2;

„účtem PM“ (PM account) účet, který má účastník TARGET2 v platebním modulu u centrální banky a který je pro tohoto účastníka TARGET2 nezbytný k:

a)

zadávání platebních příkazů či přijímání plateb prostřednictvím TARGET2 a

b)

vypořádání těchto plateb s touto centrální bankou;

„úpadkovým řízením“ (insolvency proceedings) úpadkové řízení ve smyslu čl. 2 písm. j) směrnice o neodvolatelnosti zúčtování;

„úvěrovou institucí“ (credit institution) úvěrová instituce ve smyslu [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 4 odst. 1 písm. a) a případně článek 2 bankovní směrnice], která podléhá dohledu ze strany příslušného orgánu;

„vnitrodenním úvěrem“ (intraday credit) úvěr poskytnutý na období kratší než jeden obchodní den;

„vstupním zpracováním“ (entry disposition) fáze zpracování plateb, během které systém TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] usiluje o zúčtování platebního příkazu, jenž byl přijat podle článku 14, pomocí zvláštních postupů podle článku 20;

„zprávou vysílanou ICM“ (ICM broadcast message) informace, jež je všem účastníkům TARGET2 nebo vybrané skupině účastníků TARGET2 současně zpřístupněna prostřednictvím ICM.

Článek 2

Dodatky

1.   Nedílnou součástí těchto podmínek jsou tyto dodatky:

Dodatek I: Technické specifikace pro zpracování platebních příkazů

Dodatek II: Systém odškodnění v rámci TARGET2

Dodatek III: Náležitosti posudku způsobilosti a posudku vnitrostátního právního řádu

Dodatek IV: Postupy k zajištění kontinuity provozu a nouzové postupy

Dodatek V: Časový rozvrh provozu

Dodatek VI: Sazebník poplatků a fakturace

Dodatek VII: Dohoda o agregované likviditě

2.   V případě rozporu či nesouladu mezi obsahem některého z dodatků a jinými ustanoveními těchto podmínek mají přednost tato jiná ustanovení podmínek.

Článek 3

Obecný popis TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a TARGET2

1.   Prostřednictvím TARGET2 dochází k zúčtování jednotlivých plateb v eurech v reálném čase s vypořádáním v penězích centrální banky.

2.   V rámci TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] se zpracovávají tyto platební příkazy:

a)

platební příkazy, které bezprostředně vyplývají z operací měnové politiky Eurosystému nebo s těmito operacemi souvisejí;

b)

zúčtování eurové části devizových operací Eurosystému;

c)

zúčtování převodů v eurech, které vyplývají z transakcí v rámci přeshraničních velkoobjemových zúčtovacích systémů;

d)

zúčtování převodů v eurech, které vyplývají z transakcí v rámci platebních systémů pro klientské platby v eurech, jež mají systémový význam a

e)

jakékoli jiné platební příkazy v eurech určené účastníkům TARGET2.

3.   TARGET2 je založen a funguje na základě SSP. Technickou konfiguraci a znaky SPP určí Eurosystém. Služby SSP poskytují centrální banky poskytující SSP ve prospěch centrálních bank Eurosystému na základě zvláštních smluv.

4.   [Vlož název centrální banky] je poskytovatelem služeb podle těchto podmínek. Jednání a opomenutí centrálních bank poskytujících SSP se považují za jednání a opomenutí [vlož název centrální banky], za která tato banka převezme odpovědnost podle článku 31. Účast na základě těchto podmínek nezakládá smluvní vztah mezi účastníky a centrálními bankami poskytujícími SSP, pokud tyto banky vystupují jako centrální banky poskytující SSP. Má se za to, že odesílatelem nebo adresátem pokynů, zpráv či informací, které účastník obdrží z SSP nebo které do SSP zašle v souvislosti se službami poskytnutými na základě těchto podmínek, je [vlož název centrální banky].

5.   TARGET2 je právně strukturován jako soubor platebních systémů složený ze všech systémů, které jsou součástí TARGET2 a které jsou označeny jako „systémy“ podle vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádí směrnice o neodvolatelnosti zúčtování. TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] je označen jako „systém“ podle [vlož příslušné ustanovení právních předpisů, kterým se provádí směrnice o neodvolatelnosti zúčtování].

6.   K účasti v TARGET2 dochází prostřednictvím účasti v systému, který je součástí TARGET2. Tyto podmínky popisují vzájemná práva a povinnosti účastníků TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a [vlož název centrální banky]. Pravidla pro zpracovávání platebních příkazů (hlava IV) se týkají všech platebních příkazů zadaných a plateb přijatých kterýmkoli účastníkem TARGET2.

HLAVA II

ÚČAST

Článek 4

Podmínky přístupu

1.   K přímé účasti v TARGET2-[vlož název centrální banky/zemi] jsou způsobilé tyto druhy subjektů:

a)

úvěrové instituce usazené v EHP včetně případu, kdy jednají prostřednictvím pobočky usazené v EHP;

b)

úvěrové instituce usazené mimo EHP za podmínky, že jednají prostřednictvím pobočky usazené v EHP, a

c)

národní centrální banky členských států EU a ECB.

2.   [Vlož název centrální banky] může rozhodnout, že jako přímé účastníky připustí rovněž:

a)

ministerstva financí ústředních nebo regionálních vlád členských států, pokud tato ministerstva vyvíjejí činnost na peněžních trzích;

b)

subjekty veřejného sektoru členských států, které jsou oprávněny vést účty pro klienty;

c)

investiční podniky usazené v EHP;

d)

subjekty poskytující zúčtovací nebo vypořádací služby, které jsou usazeny v EHP a které podléhají dohledu ze strany příslušného orgánu, a

e)

úvěrové instituce nebo jakýkoli subjekt typu uvedeného v písmenech a) až d), jsou-li usazeny v zemi, s níž Evropské společenství uzavřelo měnovou dohodu, která těmto subjektům umožňuje přístup do platebních systémů v Evropském společenství, s výhradou podmínek vymezených v této měnové dohodě a za předpokladu, že příslušná právní úprava platná v dané zemi je rovnocenná příslušným právním předpisům Společenství.

3.   Instituce elektronických peněz ve smyslu [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 1 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/46/ES ze dne 18. září 2000 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a obezřetnostním dohledu nad touto činností (6)] nejsou oprávněny účastnit se TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi].

Článek 5

Přímí účastníci

1.   Přímí účastníci TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] musí splňovat požadavky uvedené v čl. 8 odst. 1 a 2. Přímí účastníci mají alespoň jeden PM účet u [vlož název centrální banky].

2.   Přímí účastníci mohou určit adresovatelné držitele kódu BIC bez ohledu na místo jejich usazení.

3.   Přímí účastníci mohou určit subjekty jako nepřímé účastníky za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené v článku 6.

4.   Přístup pro více adresátů prostřednictvím poboček lze poskytnout takto:

a)

úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 písm. a) nebo b), která byla připuštěna jako přímý účastník, může jedné nebo více svých poboček, které jsou usazeny v EHP, umožnit přístup ke svému účtu PM pro účely přímého zadávání platebních příkazů nebo přijímání plateb za podmínky, že [vlož název centrální banky] o tom byla informována.

b)

pokud byla pobočka úvěrové instituce připuštěna jako přímý účastník, mohou mít ostatní pobočky téhož právního subjektu nebo jeho ústředí, jsou-li usazeny v EHP, přístup k účtu PM dotčené pobočky za podmínky, že tato pobočka informovala [vlož název centrální banky].

Článek 6

Nepřímí účastníci

1.   Úvěrové instituce usazené v EHP mohou uzavřít smlouvu s jedním přímým účastníkem, který je buď úvěrovou institucí ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) nebo b), anebo centrální bankou za účelem zadávání platebních příkazů a/nebo přijímání plateb a jejich zúčtování prostřednictvím účtu PM tohoto přímého účastníka. TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] uzná nepřímé účastníky tak, že jejich nepřímou účast zapíše do adresáře TARGET2 uvedeného v článku 9.

2.   Náleží-li přímý účastník, který je úvěrovou institucí ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) nebo b), a nepřímý účastník do téže skupiny, může přímý účastník nepřímého účastníka výslovně oprávnit k tomu, aby účet PM přímého účastníka používal k přímému zadávání platebních příkazů a/nebo přijímání plateb formou přístupu pro více adresátů v rámci skupiny.

Článek 7

Odpovědnost přímého účastníka

1.   Aby se zamezilo pochybnostem, platební příkazy, které zadali nepřímí účastníci podle článku 6 a pobočky podle čl. 5 odst. 4, jakož i platby, které tyto subjekty přijaly, se považují za zadané či přijaté přímým účastníkem.

2.   Přímý účastník je těmito platebními příkazy vázán bez ohledu na obsah či neplnění smluvních či jiných ujednání mezi tímto účastníkem a subjekty uvedenými v odstavci 1.

Článek 8

Řízení o žádosti

1.   Aby získal přístup do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], musí žadatel o účast:

a)

splnit tyto technické požadavky:

i)

zavést, spravovat, provozovat a monitorovat IT infrastrukturu, která je pro připojení k TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a zadávání platebních příkazů do něj nezbytná, a zajistit její bezpečnost. Za tímto účelem může žadatel využít služeb třetích osob; je však i nadále výhradně odpovědný. Žadatel o účast zejména uzavře smlouvu s poskytovatelem síťových služeb, aby získal nezbytná připojení a přístupy v souladu s technickými specifikacemi v dodatku I; a

ii)

úspěšně provést testy požadované [vlož název centrální banky] a

b)

splnit tyto právní požadavky:

i)

předložit posudek způsobilosti ve formě stanovené v dodatku III, ledaže by [vlož název centrální banky] získala informace a prohlášení, jež mají být v tomto posudku poskytnuta, již v jiné souvislosti, a

ii)

jedná-li se o subjekty uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. b), předložit posudek vnitrostátního právního řádu ve formě stanovené v dodatku III, ledaže by [vlož název centrální banky] získala informace a prohlášení, jež mají být v tomto posudku poskytnuta, již v jiné souvislosti.

2.   Žadatelé předkládají svou žádost písemně u [vlož název centrální banky], přičemž přiloží zejména tyto dokumenty a informace:

a)

vyplněné formuláře pro shromažďování statických údajů poskytnuté [vlož název centrální banky],

b)

posudek způsobilosti, pokud jej [vlož název centrální banky] vyžaduje, a

c)

posudek vnitrostátního právního řádu, pokud jej [vlož název centrální banky] vyžaduje.

3.   [Vlož název centrální banky] může dále vyžadovat jakékoli dodatečné informace, které pro vydání rozhodnutí o žádosti o účast považuje za nezbytné.

4.   [Vlož název centrální banky] žádost o účast zamítne:

a)

nejsou-li splněny podmínky přístupu uvedené v článku 4;

b)

není-li splněna alespoň jedna z podmínek účasti uvedených v odstavci 1 nebo

c)

pokud by taková účast dle posouzení [vlož název centrální banky] ohrožovala celkovou stabilitu, spolehlivost a bezpečnost TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] nebo jiného systému, který je součástí TARGET2, nebo pokud by tato účast ohrožovala plnění úkolů [vlož název centrální banky] vymezených v [odkaz na příslušné vnitrostátní právní předpisy] a ve statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.

5.   [Vlož název centrální banky] sdělí žadateli své rozhodnutí o žádosti o účast nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy [vlož název centrální banky] obdržela žádost o účast. Pokud [vlož název centrální banky] požádala o poskytnutí dodatečných informací ve smyslu odstavce 3, sdělí své rozhodnutí do jednoho měsíce ode dne, kdy [vlož název centrální banky] tyto informace od žadatele obdržela. Zamítavé rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění.

Článek 9

Adresář TARGET2

1.   Adresář TARGET2 je databází kódů BIC používaných pro směrování platebních příkazů adresovaných:

a)

účastníkům TARGET2 a jejich pobočkám s přístupem pro více adresátů;

b)

nepřímým účastníkům TARGET2 včetně nepřímých účastníků s přístupem pro více adresátů a

c)

adresovatelným držitelům kódu BIC v rámci TARGET2.

Aktualizuje se jednou týdně.

2.   Kódy BIC se zveřejňují v adresáři TARGET2, nepožaduje-li účastník jinak.

3.   Účastníci mohou adresář TARGET2 dále předávat pouze svým pobočkám a subjektům s přístupem pro více adresátů.

4.   Subjekty uvedené v odst. 1 písm. b) a c) používají svůj kód BIC pouze ve vztahu k jednomu přímému účastníkovi.

HLAVA III

POVINNOSTI STRAN

Článek 10

Povinnosti [vlož název centrální banky] a účastníků

1.   [Vlož název centrální banky] nabízí služby popsané v hlavě IV. Není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak nebo nestanoví-li jinak právní předpisy, [vlož název centrální banky] používá k plnění svých povinností podle těchto podmínek všech přiměřených prostředků, které má k dispozici, bez toho, aniž by se zaručovala za výsledek.

2.   Účastníci platí [vlož název centrální banky] poplatky uvedené v dodatku VI.

3.   Účastníci zajistí, aby byli v obchodní dny připojeni k TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] podle časového rozvrhu provozu v dodatku V.

4.   Účastník [vlož název centrální banky] prohlašuje a zaručuje, že plnění povinností, které pro něj vyplývají z těchto podmínek, neporušuje příslušné zákonné ani podzákonné předpisy ani jakoukoli dohodu, kterou je účastník vázán.

Článek 11

Spolupráce a výměna informací

1.   Při plnění svých povinností a výkonu svých práv podle těchto podmínek [vlož název centrální banky] a účastníci úzce spolupracují s cílem zajistit stabilitu, spolehlivost a bezpečnost TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi]. Aniž by byla dotčena povinnost dodržovat bankovní tajemství, poskytují si navzájem informace a dokumenty relevantní pro plnění jejich povinností a pro výkon jejich práv podle těchto podmínek.

2.   [Vlož název centrální banky] zřídí a udržuje pracoviště systémové podpory s cílem pomoci účastníkům řešit problémy, které nastaly v souvislosti s provozováním systému.

3.   Aktuální informace o provozním stavu SSP jsou dostupné v informačním systému TARGET2 (T2IS). T2IS lze užívat k získávání informací o událostech, které ovlivňují běžný provoz TARGET2.

4.   [Vlož název centrální banky] může účastníkům předávat zprávy prostřednictvím vysílání ICM nebo pomocí jiných komunikačních prostředků.

5.   Účastníci odpovídají za včasnou aktualizaci stávajících formulářů pro shromažďování statických údajů a za předkládání nových formulářů pro shromažďování statických údajů [vlož název centrální banky]. Účastníci odpovídají za ověření správnosti informací, které se jich týkají a které [vlož název centrální banky] vložila do TARGET2-[vlož název centrální banky/zemi].

6.   Má se za to, že [vlož název centrální banky] je oprávněna sdělit centrálním bankám poskytujícím SSP jakoukoli informaci ohledně účastníků, kterou mohou jako správci systému potřebovat, v souladu se smlouvou uzavřenou s poskytovatelem síťových služeb.

7.   Účastníci uvědomí [vlož název centrální banky] o každé změně týkající se jejich právní způsobilosti, jakož i o relevantních změnách právní úpravy, které mají dopad na skutečnosti uvedené v posudku vnitrostátního právního řádu, jenž se jich týká.

8.   Účastníci informují [vlož název centrální banky] o:

a)

každém novém nepřímém účastníkovi, adresovatelném držiteli kódu BIC či o subjektu s přístupem pro více adresátů, kterého zaregistrovali, a

b)

všech změnách ohledně subjektů uvedených v písmenu a).

9.   Účastníci neprodleně informují [vlož název centrální banky], vyskytne-li se případ porušení povinnosti, který se jich týká.

HLAVA IV

SPRÁVA ÚČTŮ PM A ZPRACOVÁNÍ PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ

Článek 12

Zřízení a správa účtů PM

1.   [Vlož název centrální banky] zřídí a vede pro každého účastníka alespoň jeden účet PM, případně podúčty.

2.   [Vlož, přichází-li v úvahu: Na účtech PM není dovolen záporný zůstatek.]

3.   [Vlož, přichází-li v úvahu: Na začátku a na konci obchodního dne musí být na účtech PM nulový zůstatek. Má se za to, že účastníci dali [vlož název centrální banky] pokyn k převodu zůstatku ke konci obchodního dne na účet, který účastník určí.]

4.   [Vlož, přichází-li v úvahu: Na začátku následujícího obchodního dne se tento zůstatek zpětně převede na účet PM účastníka].

5.   Účty PM a jejich podúčty se neúročí, ledaže by se používaly k držení minimálních rezerv. V tomto případě se výpočet a platba úroků z držených minimálních rezerv řídí nařízením Rady (ES) č. 2531/98 ze dne 23. listopadu 1998 o uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou (7) a nařízením ECB/2003/9 ze dne 12. září 2003 o uplatňování minimálních rezerv (8).

6.   Kromě zúčtování platebních příkazů v platebním modulu lze účet PM použít k zúčtování platebních příkazů ve prospěch a na vrub domácích účtů podle pravidel stanovených [vlož název centrální banky].

7.   Pro získání informací o své likvidní pozici použijí účastníci ICM. Účastníkovi, který si tuto službu zvolil, zasílá [vlož název centrální banky] denní výpis z účtu.

Článek 13

Druhy platebních příkazů

Platebními příkazy pro účely TARGET2 jsou:

a)

příkazy k úhradě;

b)

příkazy k přímému inkasu provedené na základě souhlasu s přímým inkasem a

c)

příkazy k převodu likvidity.

Článek 14

Přijetí a odmítnutí platebních příkazů

1.   Platební příkazy zadané účastníky se považují za přijaté [vlož název centrální banky], pokud:

a)

je platební zpráva v souladu s pravidly stanovenými poskytovatelem síťových služeb;

b)

je platební zpráva v souladu s pravidly a podmínkami formátování platnými v rámci TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a úspěšně projde kontrolou dvojího zadání ve smyslu dodatku I a

c)

je dán výslovný souhlas centrální banky účastníka (plátce či příjemce), jehož účast byla pozastavena.

2.   [Vlož název centrální banky] ihned odmítne platební příkaz, který nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1. [Vlož název centrální banky] uvědomí účastníka o odmítnutí platebního příkazu v souladu s dodatkem I.

Článek 15

Pravidla pro prioritu platebních příkazů

1.   Účastníci, kteří dávají platební příkaz, označí každý platební příkaz jedním z uvedených způsobů:

a)

běžný platební příkaz (priorita 2);

b)

urgentní platební příkaz (priorita 1) nebo

c)

velmi urgentní platební příkaz (priorita 0).

Pokud v platebním příkazu není vyznačena priorita, považuje se za běžný platební příkaz.

2.   Platební příkaz mohou za velmi urgentní označit pouze:

a)

centrální banky a

b)

účastníci, jedná-li se o platby ve prospěch a na vrub CLS International Bank a o převody likvidity ve prospěch přidružených systémů.

Veškeré převodní příkazy, které přidružený systém zadá prostřednictvím rozhraní přidruženého systému za účelem připsání určité částky ve prospěch či na vrub účtů PM účastníků, se považují za velmi urgentní platební příkazy.

3.   Prioritu urgentních a běžných platebních příkazů může plátce prostřednictvím ICM s okamžitou účinností změnit. Prioritu velmi urgentní platby nelze změnit.

Článek 16

Limity pro použití likvidity

1.   Účastník může omezit použití disponibilní likvidity pro platební příkazy ve vztahu k ostatním účastníkům TARGET2 kromě centrálních bank, a to stanovením dvoustranných či vícestranných limitů. Tyto limity lze stanovit pouze pro běžné platební příkazy.

2.   Limity může stanovit jen skupina AL jako celek, nebo je lze stanovit ve vztahu k této skupině jen jako celku. Limity nelze stanovit ve vztahu k jedinému účtu PM člena skupiny AL; limity nemohou stanovit ani členové skupiny AL vůči sobě navzájem.

3.   Tím, že stanoví dvoustranný limit, dává účastník [vlož název centrální banky] pokyn, aby přijatý platební příkaz nebyl zúčtován, pokud by součet běžných platebních příkazů účastníka odcházejících ve prospěch účtu PM jiného účastníka TARGET2, po odečtení součtu veškerých urgentních a běžných plateb přicházejících z účtu PM tohoto účastníka TARGET2 přesáhl tento dvoustranný limit.

4.   Pro jakýkoli vztah, na nějž se nevztahuje dvoustranný limit, může účastník stanovit vícestranný limit. Vícestranný limit lze stanovit pouze za předpokladu, že účastník stanovil alespoň jeden dvoustranný limit. Pokud účastník stanoví vícestranný limit, dává [vlož název centrální banky] pokyn, aby přijatý platební příkaz nebyl zúčtován, pokud by součet běžných platebních příkazů účastníka odcházejících ve prospěch účtů PM všech účastníků TARGET2, vůči nimž nebyl stanoven dvoustranný limit, po odečtení součtu veškerých urgentních a běžných plateb přicházejících z těchto účtů PM přesáhl tento vícestranný limit.

5.   Nejnižší přípustná výše limitu činí 1 milion EUR. Na dvoustranný či vícestranný limit s nulovou hodnotou se nahlíží tak, jako by limit nebyl stanoven. Limity v rozmezí od nuly do 1 milionu EUR nelze stanovit.

6.   Limity lze prostřednictvím ICM v reálném čase měnit, a to s okamžitou účinností či s účinností od následujícího obchodního dne. Byl-li limit změněn na nulu, nelze jej v týž obchodní den znovu změnit. Stanovení nového dvoustranného či vícestranného limitu je účinné až od následujícího obchodního dne.

Článek 17

Rezervování likvidity

1.   Účastníci si mohou prostřednictvím ICM rezervovat likviditu pro velmi urgentní nebo urgentní platební příkazy.

2.   Správce skupiny AL může rezervovat likviditu jen pro skupinu AL jako celek. Likviditu nelze rezervovat pro jednotlivé účty v rámci skupiny AL.

3.   Tím, že žádá o rezervování určité částky likvidity pro velmi urgentní platební příkazy, dává účastník [vlož název centrální banky] pokyn, aby provedla zúčtování urgentních a běžných platebních příkazů jen tehdy, je-li na jeho účtu PM disponibilní likvidita i po odečtení částky rezervované pro velmi urgentní platební příkazy.

4.   Tím, že žádá o rezervování určité částky likvidity pro urgentní platební příkazy, dává účastník [vlož název centrální banky] pokyn, aby provedla zúčtování běžných platebních příkazů jen tehdy, je-li na jeho účtu PM disponibilní likvidita i po odečtení částky rezervované pro urgentní a velmi urgentní platební příkazy.

5.   Poté, co [vlož název centrální banky] obdrží žádost o rezervování likvidity, ověří, zda částka likvidity na účtu PM účastníka k rezervování likvidity postačuje. Pokud tomu tak není, rezervuje se pouze likvidita, která je na účtu PM k dispozici. Zbytek likvidity, jejíž rezervování účastník požaduje, se později automaticky nerezervuje, a to ani v případě, že likvidita, která je na účtu PM účastníka k dispozici, dosáhne výše uvedené v původní žádosti o rezervování likvidity.

6.   Výši rezervované likvidity lze změnit. Účastníci mohou prostřednictvím ICM žádat o rezervování nových částek likvidity s okamžitou účinností či s účinností od následujícího obchodního dne.

Článek 18

Stanovení doby zúčtování platebního příkazu

1.   Účastník, který dává platební příkaz, může stanovit dobu zúčtování platebního příkazu v průběhu obchodního dne pomocí ukazatele nejdřívější doby zatížení účtu nebo ukazatele nejpozdější doby zatížení účtu.

2.   Je-li použit ukazatel nejdřívější doby zatížení účtu, přijatý platební příkaz se uloží a předá se do vstupního zpracování až v uvedenou dobu.

3.   Je-li použit ukazatel nejpozdější doby zatížení účtu, přijatý platební příkaz se vrátí jako nezúčtovaný, nelze-li jej zúčtovat do uvedené doby zatížení účtu. Účastníkovi, který dává platební příkaz, se zašle automatické oznámení prostřednictvím ICM 15 minut před stanovenou dobou zatížení účtu. Účastník, který dává platební příkaz, může ukazatel nejpozdější doby zatížení účtu též použít jen jako varovný ukazatel. V těchto případech se předmětný platební příkaz nevrací.

4.   Účastníci, kteří dávají platební příkaz, mohou ukazatel nejdřívější doby zatížení účtu a ukazatel nejpozdější doby zatížení účtu změnit prostřednictvím ICM.

5.   Další technické podrobnosti jsou uvedeny v dodatku I.

Článek 19

Platební příkazy zadané předem

1.   Platební příkazy lze zadat až pět pracovních dnů před stanoveným dnem zúčtování (platební příkazy před splatností).

2.   Platební příkazy před splatností se přijmou a předají do vstupního zpracování v den, který stanovil účastník, jenž dává platební příkaz, na počátku denního zpracování ve smyslu dodatku V. Platební příkazy před splatností se umístí před platební příkazy téže priority.

3.   Na platební příkazy před splatností se obdobně použije čl. 15 odst. 3, čl. 22 odst. 2 a čl. 29 odst. 1 písm. a).

Článek 20

Zúčtování platebních příkazů ve vstupním zpracování

1.   S výjimkou případů, kdy účastník, který dává platební příkaz, uvedl dobu zúčtování způsobem popsaným v článku 18, se přijaté platební příkazy zúčtovávají ihned nebo nejpozději do konce obchodního dne, kdy byly přijaty, za předpokladu, že na účtu PM plátce jsou k dispozici dostatečné peněžní prostředky, přičemž se zohlední případné limity pro použití likvidity a rezervování likvidity ve smyslu článků 16 a 17.

2.   Financování může být poskytnuto formou:

a)

disponibilní likvidity na účtu PM nebo

b)

příchozích plateb od jiných účastníků TARGET2 s výhradou příslušných optimalizačních postupů.

3.   V případě velmi urgentních platebních příkazů se uplatňuje pravidlo „first in, first out“ (FIFO). To znamená, že tyto velmi urgentní platební příkazy se zúčtují chronologicky. Urgentní a běžné platební příkazy se nezúčtují, dokud se ve frontě nacházejí velmi urgentní platební příkazy.

4.   Pravidlo FIFO se uplatňuje rovněž v případě urgentních platebních příkazů. Běžné platební příkazy se nezúčtují, dokud se ve frontě nacházejí urgentní a velmi urgentní platební příkazy.

5.   Odchylně od odstavců 3 a 4 lze platební příkazy s nižší prioritou (či se stejnou prioritou, avšak přijaté později) zúčtovat před platebními příkazy s vyšší prioritou (či se stejnou prioritou, avšak přijatými dříve), pokud by došlo k započtení částek platebních příkazů s nižší prioritou vůči částkám plateb, které mají přijít, a došlo tak ke zvýšení likvidity plátce.

6.   Běžné platební příkazy se zúčtují, aniž by se uplatnilo pravidlo FIFO. To znamená, že tyto platební příkazy mohou být zúčtovány ihned (nezávisle na ostatních běžných platbách, které byly přijaty dříve a které jsou ve frontě), a že tedy mohou porušit pravidlo FIFO za předpokladu, že jsou k dispozici dostatečné peněžní prostředky.

7.   Další podrobnosti o zúčtování platebních příkazů ve vstupním zpracování jsou uvedeny v dodatku I.

Článek 21

Zúčtování a vrácení platebních příkazů ve frontě

1.   Platební příkazy, které nejsou zúčtovány ihned ve vstupním zpracování, se umístí do fronty podle priority určené příslušným účastníkem podle článku 15.

2.   S cílem optimalizovat zúčtování platebních příkazů ve frontě může [vlož název centrální banky] použít optimalizační postupy popsané v dodatku I.

3.   Plátce může prostřednictvím ICM změnit pořadí platebních příkazů ve frontě. Platební příkazy lze s okamžitou účinností přesouvat na začátek či na konec příslušné fronty kdykoli v průběhu denního zpracování ve smyslu dodatku V.

4.   Příkazy k převodu likvidity, k nimž byl dán pokyn v ICM, se okamžitě vrátí jako nezúčtované, není-li k dispozici dostatečná likvidita. Ostatní platební příkazy se vrátí jako nezúčtované, nelze-li je zúčtovat do uzávěrky pro příslušný druh zpráv ve smyslu dodatku V.

Článek 22

Vložení platebních příkazů do systému a jejich neodvolatelnost

1.   Pro účely čl. 3 odst. 1 první věty směrnice o neodvolatelnosti zúčtování a [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí tento článek směrnice o neodvolatelnosti zúčtování] se platební příkazy považují za vložené do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] v okamžiku, kdy je zatížen účet PM příslušného účastníka.

2.   Platební příkazy lze odvolat až do okamžiku, kdy jsou vloženy do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] v souladu s odstavcem 1. Platební příkazy, které jsou zahrnuty v algoritmu ve smyslu dodatku I, nelze po dobu, kdy tento algoritmus běží, odvolat.

HLAVA V

SDRUŽOVÁNÍ LIKVIDITY

Článek 23

Režimy sdružování likvidity

[Vlož název centrální banky] nabízí režim souhrnných informací o účtu (CAI) a režim agregované likvidity (AL).

Článek 24

Režim souhrnných informací o účtu

1.   Režim CAI mohou používat:

a)

úvěrová instituce nebo její pobočky (bez ohledu na to, zda se tyto subjekty účastní stejného systému, který je součástí TARGET2) za podmínky, že dotčené subjekty mají několik účtů PM označených různými kódy BIC, nebo

b)

dvě nebo více úvěrových institucí, jež patří do stejné skupiny, nebo jejich pobočky, přičemž každý z těchto subjektů má jeden či více účtů PM označených různými kódy BIC.

2.

a)

V režimu CAI se každému z členů skupiny CAI a jejich příslušným centrálním bankám poskytne seznam účtů PM členů skupiny a dále tyto informace, které jsou konsolidovány na úrovni skupiny CAI:

i)

vnitrodenní úvěry (přichází-li v úvahu),

ii)

zůstatky včetně zůstatků na podúčtech,

iii)

obrat,

iv)

zúčtované platby a

v)

platební příkazy nacházející se ve frontě.

b)

Správce skupiny CAI a jeho příslušná centrální banka mají přístup k informacím o každé z výše uvedených položek ve vztahu k jakémukoli účtu PM skupiny CAI.

c)

Informace uvedené v tomto odstavci se poskytují prostřednictvím ICM.

3.   Správce skupiny CAI je oprávněn dát prostřednictvím ICM pokyn k převodům likvidity mezi účty PM, včetně jejich podúčtů, které patří do stejné skupiny CAI.

4.   Skupina CAI může rovněž zahrnovat účty PM, které jsou součástí skupiny AL. V tomto případě jsou všechny účty PM skupiny AL součástí skupiny CAI.

5.   Je-li jeden či více účtů PM současně součástí skupiny AL a skupiny CAI (ve které jsou další účty PM), mají ve vztazích v rámci skupiny AL přednost pravidla, která platí pro skupinu AL.

6.   Skupina CAI, která zahrnuje účty PM skupiny AL, může jmenovat správce skupiny CAI, který není správcem skupiny AL.

7.   Postup k získání oprávnění užívat režim AL, který je stanoven v čl. 25 odst. 4 a 5, se uplatní obdobně i k získání oprávnění užívat režim CAI.

Článek 25

Režim agregované likvidity

1.   Režim AL mohou užívat:

a)

úvěrová instituce nebo její pobočky (bez ohledu na to, zda se tyto subjekty účastní stejného systému, který je součástí TARGET2) za podmínky, že dotčené subjekty jsou usazeny v eurozóně a mají několik účtů PM označených různými kódy BIC;

b)

pobočky úvěrové instituce usazené v eurozóně (bez ohledu na to, zda se účastní stejného systému, který je součástí TARGET2), přičemž úvěrová instituce je usazená mimo eurozónu, za podmínky, že tyto pobočky mají několik účtů PM, které jsou označeny různými kódy BIC, nebo

c)

dvě nebo více úvěrových institucí uvedených v písmenu a) nebo pobočky uvedené v písmenu b), jež patří do téže skupiny.

V každém případě uvedeném v písmenech a) až c) je rovněž podmínkou, aby dotčené subjekty uzavřely ujednání o vnitrodenním úvěru s příslušnou zúčastněnou centrální bankou.

2.   V režimu AL se pro účely kontroly, zda je platební příkaz dostatečně krytý, agreguje disponibilní likvidita na účtech PM všech členů skupiny AL. Bez ohledu na výše uvedené se dvoustranný vztah mezi členem skupiny AL a jeho národní centrální bankou AL, pokud jde o účet PM, i nadále řídí ujednáními příslušného systému, který je součástí TARGET2, s výhradou změn uvedených v dohodě AL. Vnitrodenní úvěr poskytnutý kterémukoli členovi skupiny AL na jeho účet PM může být zajištěn disponibilní likviditou na jiných účtech PM tohoto člena skupiny AL nebo na účtech PM jiných členů skupiny AL vedených u téže nebo jiné národní centrální banky AL.

3.   Jeden či více účastníků TARGET2, kteří splňují podmínky uvedené v odstavci 1, uzavřou za účelem používání režimu AL dohodu AL s [vlož název centrální banky] a případně s jinými centrálními bankami systémů, které jsou součástí TARGET2, jichž se účastní ostatní členové skupiny AL. Účastník TARGET2 může v souvislosti s konkrétním účtem PM uzavřít jen jednu dohodu AL. Dohoda AL musí být v souladu s příslušným vzorem v dodatku VII.

4.   Každá skupina AL určí správce skupiny AL. Má-li skupina AL jen jednoho účastníka, vystupuje tento účastník jako správce skupiny AL. Správce skupiny AL zašle řídící národní centrální bance písemnou žádost o používání režimu AL (která obsahuje formuláře pro shromažďování statických údajů poskytnuté [vlož název centrální banky]) spolu s dohodou AL vyhotovenou na základě vzoru poskytnutého řídící národní centrální bankou. Ostatní členové skupiny AL zašlou písemné žádosti (s formuláři pro shromažďování statických údajů poskytnutými [vlož název centrální banky]) svým příslušným národním centrální bankám AL. Řídící národní centrální banka může požádat o dodatečné informace nebo dokumenty, které považuje za potřebné pro rozhodnutí o žádosti. Řídící národní centrální banka může kromě toho se souhlasem ostatních národních centrálních bank AL požadovat, aby do dohody AL byla vložena dodatečná ustanovení, která považuje za vhodná pro zajištění řádného a včasného plnění stávajících nebo budoucích závazků všech členů skupiny AL vůči národní centrální bance AL.

5.   Řídící národní centrální banka ověří, zda žadatelé splňují požadavky na vytvoření skupiny AL a zda byla dohoda AL řádně vyhotovena. Za tímto účelem se řídící národní centrální banka může obrátit na národní centrální banky AL. Rozhodnutí řídící národní centrální banky se zašle v písemné podobě správci skupiny AL do jednoho měsíce od přijetí žádosti uvedené v odstavci 4 řídící národní centrální bankou, nebo vyžádá-li si řídící národní centrální banka dodatečné informace, do jednoho měsíce od přijetí těchto informací řídící národní centrální bankou. Zamítavé rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění.

6.   Členové skupiny AL mají automaticky přístup k režimu CAI.

7.   V rámci skupiny AL se přístup k informacím a veškerým interaktivním kontrolním opatřením uskutečňuje prostřednictvím ICM.

[Vlož, přichází-li v úvahu:

Článek 25a

Zástava/vymáhání

1.   Stávající a budoucí pohledávky [vlož název centrální banky] vyplývající z právního vztahu mezi členem skupiny AL a [vlož název centrální banky], které jsou zajištěny [vlož příslušný pojem: zástava/„floating charge“] podle čl. 36 odst. 1 a 2 těchto podmínek, zahrnují pohledávky [vlož název centrální banky] za tímto členem skupiny AL, které vyplývají z dohody AL mezi nimi.

2.   [Vlož, vyžadují-li to právní předpisy příslušné země: Aniž by byla dotčena dohoda AL, tato zástava nebrání účastníkovi v používání peněžních prostředků uložených na jeho účtu (účtech) PM během obchodního dne.]

3.   [Vlož, vyžadují-li to právní předpisy příslušné země: Zvláštní ustanovení o vyhrazení peněžních prostředků: Člen skupiny AL vyhradí peněžní prostředky na svém účtu PM ke splnění všech svých závazků vyplývajících z [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky].]

[Přichází-li to v úvahu a vyžadují-li to právní předpisy příslušné země:

Článek 25b

Realizace zástavního práva

Nastane-li rozhodná událost pro vymáhání, má [vlož název centrální banky] neomezené právo na realizaci zástavního práva bez předchozího oznámení. [Vlož, považuje-li se to na základě právních předpisů příslušné země za vhodné: v souladu s [vlož příslušná ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se řídí realizace zástavního práva].]

[Přichází-li to v úvahu a vyžadují-li to právní předpisy příslušné země:

Článek 25c

Realizace zajištění

Nastane-li rozhodná událost pro vymáhání, má [vlož název centrální banky] právo na realizaci zajištění podle článku 36.]

Článek 26

Započtení pohledávek podle čl. 36 odst. 4 a 5

Nastane-li rozhodná událost pro vymáhání, veškeré pohledávky [vlož název centrální banky] vůči tomuto členovi skupiny AL se stanou automaticky a okamžitě splatnými a vztahuje se na ně čl. 36 odst. 4 a 5 těchto podmínek.

HLAVA VI

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY A NOUZOVÉ POSTUPY

Článek 27

Postupy k zajištění kontinuity provozu a nouzové postupy

V případě mimořádné vnější události či jakékoli jiné události, která má vliv na provoz SSP, se uplatní postupy k zajištění kontinuity provozu a nouzové postupy uvedené v dodatku IV.

Článek 28

Bezpečnostní požadavky

1.   Účastníci zavedou náležité kontrolní bezpečnostní mechanismy na ochranu svých systémů před nepovoleným přístupem a zneužitím. Účastníci nesou výlučnou odpovědnost za náležitou ochranu důvěrnosti, integrity a dostupnosti svých systémů.

2.   Účastníci informují [vlož název centrální banky] o všech událostech, které nastanou v jejich technické infrastruktuře a které souvisejí s bezpečností, a v případě potřeby též o událostech, které nastanou v technické infrastruktuře poskytovatelů, kteří jsou třetími stranami. [Vlož název centrální banky] může požadovat další informace o události a, je-li to nezbytné, požadovat, aby účastník přijal náležitá opatření s cílem zabránit opětovnému výskytu takové události.

3.   [Vlož název centrální banky] může stanovit další bezpečnostní požadavky pro všechny účastníky nebo pro účastníky, které [vlož název centrální banky] považuje za kriticky důležité.

HLAVA VII

INFORMAČNÍ A KONTROLNÍ MODUL

Článek 29

Použití ICM

1.   ICM:

a)

umožňuje účastníkům přístup k informacím, které se týkají jejich účtů, a správu likvidity;

b)

může být použit k zadávání příkazů k převodu likvidity a

c)

umožňuje účastníkům zadávat záložní platby úhrnné částky a záložní nouzové platby v případě selhání platební infrastruktury účastníka.

2.   Další technické podrobnosti týkající se ICM jsou uvedeny v dodatku I.

HLAVA VIII

ODŠKODNĚNÍ, ÚPRAVA ODPOVĚDNOSTI A DŮKAZY

Článek 30

Systém odškodnění

Nelze-li platební příkaz z důvodu technické poruchy TARGET2 zúčtovat v tentýž obchodní den, kdy byl přijat, nabídne [vlož název centrální banky] dotčeným přímým účastníkům odškodnění v souladu se zvláštním postupem stanoveným v dodatku II.

Článek 31

Úprava odpovědnosti

1.   Při plnění svých povinností podle těchto podmínek jsou [vlož název centrální banky] a účastníci vázáni obecnou povinností navzájem jednat s náležitou péčí.

2.   Dojde-li k podvodu (včetně úmyslného jednání) nebo k hrubé nedbalosti, odpovídá [vlož název centrální banky] účastníkům za veškeré ztráty, jež vznikly z provozování TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi]. Pokud jde o případy běžné nedbalosti, odpovídá [vlož název centrální banky] pouze za přímé ztráty účastníka, tj. za částku předmětné transakce a za úroky ušlé z této částky s vyloučením následných ztrát.

3.   [Vlož název centrální banky] neodpovídá za ztráty, k nimž došlo v důsledku poruchy či výpadku technické infrastruktury (včetně počítačové infrastruktury, programů, dat, aplikací či sítí [vlož název centrální banky]), pokud k této poruše či výpadku dojde i přesto, že [vlož název centrální banky] přijala opatření, která jsou odůvodněně nezbytná k ochraně této infrastruktury proti poruše či výpadku a k odstranění následků této poruchy či výpadku (včetně zejména zahájení a dokončení postupů k zajištění kontinuity provozu a nouzových postupů uvedených v dodatku IV).

4.   [Vlož název centrální banky] neodpovídá:

a)

za ztrátu způsobenou účastníkem nebo

b)

za ztrátu, která vznikla v důsledku vnějších událostí, jež [vlož název centrální banky] nemohla rozumně ovlivnit (force majeure).

5.   Bez ohledu na [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/5/ES ze dne 27. ledna 1997 o přeshraničních převodech (9)], platí odstavce 1 až 4 v rozsahu, v jakém lze odpovědnost [vlož název centrální banky] vyloučit.

6.   [Vlož název centrální banky] a účastníci přijmou veškerá přiměřená a možná opatření ke zmírnění škody či ztráty ve smyslu tohoto článku.

7.   [Vlož název centrální banky] může při plnění některých nebo všech povinností podle těchto podmínek pověřit třetí osoby, aby jednaly jejím jménem, zejména poskytovatele telekomunikačních či jiných síťových služeb či jiné subjekty, je-li to třeba ke splnění povinností [vlož název centrální banky] nebo je to v souladu s obchodními zvyklostmi. Povinnost [vlož název centrální banky] je omezena na řádný výběr a pověření těchto třetích osob, přičemž odpovědnost [vlož název centrální banky] je odpovídajícím způsobem omezena. Pro účely tohoto odstavce se centrální banky poskytující SSP nepovažují za třetí osoby.

Článek 32

Důkazy

1.   Nestanoví-li tyto podmínky jinak, zasílají se všechny platební a jiné zprávy týkající se zpracování plateb v souvislosti s TARGET2 (jako např. potvrzení o připsání na vrub či ve prospěch účtu či výpisy z účtu) mezi [vlož název centrální banky] a účastníky prostřednictvím poskytovatele síťových služeb.

2.   Elektronické či písemné záznamy zpráv, které uchovává [vlož název centrální banky] či poskytovatel síťových služeb, se považují za důkaz plateb zpracovaných [vlož název centrální banky]. Uložená či vytištěná verze původní zprávy poskytovatele síťových služeb se považuje za důkaz bez ohledu na formu původní zprávy.

3.   Selže-li účastníkovo spojení s poskytovatelem síťových služeb, použije účastník alternativní způsob přenosu zpráv, který je stanoven v dodatku IV. V těchto případech má uložená či vytištěná verze zprávy [vlož název centrální banky] stejnou důkazní sílu jako původní zpráva bez ohledu na její formu.

4.   [Vlož název centrální banky] vede úplné záznamy platebních příkazů, jež účastníci zadali, či plateb, jež účastníci přijali, po dobu [vlož dobu požadovanou příslušnými vnitrostátními právními předpisy] od okamžiku, kdy byly uvedené platební příkazy zadány či platby přijaty.

5.   Účetní knihy a jiné záznamy [vlož název centrální banky] (uchovávané v papírové podobě, na mikrofilmu, mikrofiši, formou elektronického či magnetického záznamu či v jiné mechanicky reprodukovatelné formě nebo jiným způsobem) se považují za důkaz závazků účastníků a skutečností a událostí, jichž se strany dovolávají.

HLAVA IX

UKONČENÍ ÚČASTI A ZRUŠENÍ ÚČTŮ

Článek 33

Délka účasti a řádné ukončení účasti

1.   Aniž je dotčen článek 34, je účast v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] na dobu neurčitou.

2.   Účastník může svou účast v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] kdykoli ukončit formou výpovědi s výpovědní dobou v délce 14 obchodních dnů, nedohodne-li se s [vlož název centrální banky] na kratší výpovědní době.

3.   [Vlož název centrální banky] může účastníkovu účast v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku] kdykoli ukončit, a to formou výpovědi s výpovědní dobou v délce tří měsíců, nedohodne-li se s tímto účastníkem na jiné výpovědní době.

4.   V případě ukončení účasti zůstává povinnost zachovávat mlčenlivost podle článku 38 v platnosti po dobu pěti let ode dne ukončení účasti.

5.   Jakmile je účast ukončena, účty PM dotčeného účastníka se zruší v souladu s článkem 35.

Článek 34

Pozastavení a mimořádné ukončení účasti

1.   Účast účastníka v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] se neprodleně a bez předchozího oznámení ukončí nebo pozastaví, nastane-li některý z těchto případů porušení povinnosti:

a)

zahájení úpadkového řízení nebo

b)

účastník přestane splňovat podmínky přístupu stanovené v článku 4.

2.   [Vlož název centrální banky] může bez předchozího oznámení účastníkovu účast v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] ukončit nebo pozastavit, pokud

a)

nastane alespoň jeden nebo více případů porušení povinnosti (jiný než případy uvedené v odstavci 1);

b)

účastník podstatně porušuje tyto podmínky;

c)

účastník neplní některý z podstatných závazků vůči [vlož název centrální banky];

d)

byl účastník vyloučen z TARGET2 CUG nebo jeho účast v TARGET2 CUG zanikla jiným způsobem nebo

e)

nastane jiná událost, která se týká účastníka a která by dle posouzení [vlož název centrální banky] ohrožovala celkovou stabilitu, spolehlivost a bezpečnost TARGET2 [vlož odkaz na centrální banku/zemi] nebo jiného systému, který je součástí TARGET2, nebo by ohrožovala plnění úkolů [vlož název centrální banky] uvedených v [vlož odkaz na relevantní ustanovení vnitrostátního práva] a statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.

3.   Při výkonu svého uvážení podle odstavce 2 [vlož název centrální banky] vezme mimo jiné v úvahu závažnost případu porušení povinnosti či událostí uvedených v písmenech a) až c).

4.

a)

Pokud [vlož název centrální banky] účast účastníka v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] podle odstavce 1 nebo 2 pozastaví nebo ukončí, [vlož název centrální banky] neprodleně informuje o tomto pozastavení nebo ukončení účasti tohoto účastníka, další centrální banky a další účastníky prostřednictvím zprávy vysílané ICM.

b)

Pokud [vlož název centrální banky] informuje jiná centrální banka o pozastavení či ukončení účasti účastníka v systému, který je součástí TARGET2, [vlož název centrální banky] neprodleně informuje své účastníky o tomto pozastavení či ukončení účasti prostřednictvím zprávy vysílané ICM.

c)

Jakmile účastníci obdrží zprávu vysílanou ICM, má se za to, že byli informováni o ukončení/pozastavení účasti účastníka v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] nebo jiném systému, který je součástí TARGET2. Účastníci nesou všechny ztráty vzniklé v důsledku zadání platebního příkazu účastníkům, jejichž účast byla pozastavena nebo ukončena, pokud byl tento platební příkaz zadán do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] po obdržení zprávy vysílané ICM.

5.   Po ukončení účasti účastníka nepřijme TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] od tohoto účastníka žádný nový platební příkaz. Platební příkazy ve frontě, platební příkazy před splatností nebo nové platební příkazy ve prospěch tohoto účastníka se vrátí.

6.   Je-li účast účastníka v TARGET 2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] pozastavena, všechny příchozí příkazy ve prospěch a na vrub tohoto účastníka se uloží a předají do vstupního zpracování až poté, co je centrální banka dotčeného účastníka výslovně přijme.

Článek 35

Zrušení účtů PM

1.   Účastníci mohou své účty PM kdykoli zrušit, oznámí-li to [vlož název centrální banky] 14 obchodních dnů předem.

2.   Dojde-li k ukončení účasti podle článku 33 nebo 34, [vlož název centrální banky] zruší účty PM příslušného účastníka poté, co

a)

zúčtuje či vrátí platební příkazy ve frontě a

b)

uplatní své zástavní právo a právo na započtení podle článku 36.

HLAVA X

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 36

Zástavní právo [vlož název centrální banky] a její právo na započtení

1.   [Vlož, přichází-li v úvahu: [Vlož název centrální banky] má zástavní právo k stávajícím a budoucím kladným zůstatkům na účtech PM účastníka, kterým zajistí stávající a budoucí pohledávky vyplývající z právního vztahu mezi těmito stranami.]

1a.   [Vlož, přichází-li v úvahu: Stávající a budoucí pohledávky účastníka za [vlož název centrální banky], které vyplývají z kladného zůstatku na účtu PM, se převedou na [vlož název centrální banky] jako zajištění (tj. fiduciární převod) stávající nebo budoucí pohledávky [vlož název centrální banky] za účastníkem vyplývající z [vlož odkaz na opatření, kterým se provádějí tyto podmínky]. Toto zajištění je zřízeno samým připsáním prostředků ve prospěch účtu PM účastníka.]

1b.   [Vlož, přichází-li v úvahu: [Vlož název centrální banky] má k stávajícím a budoucím kladným zůstatkům na účtech PM účastníka „floating charge“, kterým zajistí stávající a budoucí pohledávky vyplývající z právního vztahu mezi těmito stranami.]

2.   [Vlož, přichází-li v úvahu: Právo uvedené v odstavci 1 [vlož název centrální banky] náleží i tehdy, pokud jsou její pohledávky pouze podmíněné či se dosud nestaly splatnými.]

3.   [Vlož, přichází-li v úvahu: Účastník, který jedná jako majitel účtu PM, tímto uznává zřízení zástavního práva ve prospěch [vlož název centrální banky], u níž byl tento účet zřízen; toto uznání představuje poskytnutí aktiv daných do zástavy [vlož název centrální banky] tak, jak je to upraveno [vlož příslušné národní přídavné jméno] právem. Všechny částky placené na účet PM, jehož zůstatek je zastaven, jsou samou skutečností zaplacení neodvolatelně a bez jakéhokoli omezení zastaveny jako zajištění úplného splnění zajištěných závazků.]

4.   Nastane-li:

a)

případ porušení povinnosti uvedený v čl. 34 odst. 1 nebo

b)

jakýkoli jiný případ porušení povinnosti nebo jiná skutečnost ve smyslu čl. 34 odst. 2, které vedly k ukončení či pozastavení účasti účastníka v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi],

všechny závazky účastníka se bez ohledu na zahájení úpadkového řízení vůči účastníkovi a bez ohledu na postoupení, soudní či jiné obstavení nebo jiné naložení s právy účastníka nebo ve vztahu k nim stanou automaticky a okamžitě splatnými, a to bez předchozího oznámení a aniž by byl třeba předchozí souhlas jakéhokoli orgánu. Vzájemné pohledávky účastníka a [vlož název centrální banky] se navíc automaticky vzájemně započítají a ta strana, která dluží vyšší částku, zaplatí druhé straně rozdíl.

5.   [Vlož název centrální banky] oznámí účastníkovi započtení podle odstavce 4 ihned po jeho uskutečnění.

6.   [Vlož název centrální banky] je oprávněna bez předchozího oznámení odepsat z účtu PM účastníka jakoukoli částku, kterou účastník [vlož název centrální banky] dluží na základě právního vztahu mezi účastníkem a [vlož název centrální banky].

Článek 37

Zástavní práva k peněžním prostředkům na podúčtech

1.   [Vlož název centrální banky] má [vlož odkaz na metodu zajištění podle rozhodného právního řádu] k zůstatku na podúčtu účastníka, který byl zřízen k zúčtování převodních příkazů souvisejících s přidruženým systémem podle ujednání mezi příslušným přidruženým systémem a jeho centrální bankou. Tento zůstatek slouží k zajištění závazku uvedeného v odstavci 7, jenž má účastník v souvislosti s tímto zúčtováním vůči [vlož název centrální banky].

2.   [Vlož název centrální banky] zmrazí zůstatek na podúčtu účastníka, jakmile jí přidružený systém zašle oznámení (prostřednictvím zprávy o zahájení cyklu („start-of-cycle“)). Toto zmrazení zaniká, jakmile jí přidružený systém zašle oznámení (prostřednictvím zprávy o ukončení cyklu („end-of-cycle“)).

3.   Tím, že potvrdí zmrazení zůstatku na podúčtu účastníka, zaručuje [vlož název centrální banky] přidruženému systému platbu až do výše tohoto konkrétního zůstatku. Tato záruka je neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná na první požádání. Není-li [vlož název centrální banky] centrální bankou přidruženého systému, má se za to, že [vlož název centrální banky] byl udělen pokyn k vydání výše uvedené záruky centrální bance přidruženého systému.

4.   Není-li vůči účastníkovi zahájeno úpadkové řízení, zúčtují se převodní příkazy, které souvisejí s přidruženým systémem a jejichž účelem je vyrovnání závazku účastníka v souvislosti se zúčtováním, aniž by byla čerpána záruka a aniž by bylo uplatněno zajišťovací právo k zůstatku na podúčtu účastníka.

5.   V případě úpadku účastníka představuje převodní příkaz, který souvisí s přidruženým systémem a jehož účelem je vyrovnání závazku účastníka v souvislosti se zúčtováním, první žádost o zaplacení na základě záruky; odepsání částky příkazu z podúčtu účastníka (a připsání této částky na technický účet přidruženého systému) tedy zahrnuje splnění závazku [vlož název centrální banky] z poskytnuté záruky i realizaci jejího práva ze zajištění k zůstatku na podúčtu účastníka.

6.   Záruka zaniká v okamžiku, kdy přidružený systém oznámí dokončení zúčtování (prostřednictvím zprávy o ukončení cyklu).

7.   Účastník je povinen [vlož název centrální banky] uhradit jakoukoli platbu, kterou [vlož název centrální banky] na základě této záruky provedla.

Článek 38

Zachovávání mlčenlivosti

1.   [Vlož název centrální banky] zachová mlčenlivost o všech citlivých či tajných informacích včetně informací souvisejících s platbou, technických či organizačních informací týkajících se účastníka či jeho klientů, ledaže účastník nebo jeho klient udělil k zveřejnění těchto informací písemný souhlas [vlož následující větu, pokud to připadá podle vnitrostátního práva v úvahu: nebo toto zveřejnění povoluje či vyžaduje [vlož přídavné jméno odvozené od názvu země] právo].

2.   Odchylně od odstavce 1 účastník souhlasí, že [vlož název centrální banky] může zpřístupnit informace o platbách, technické či organizační informace týkající se účastníka či jeho klientů, jež získala při provozování TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], jiným centrálním bankám či třetím osobám, jež se podílí na provozování TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] v rozsahu, který je nezbytný pro efektivní fungování TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], nebo orgánům dohledu členských států a Společenství v rozsahu, který je nezbytný k plnění jejich veřejných úkolů, a za předpokladu, že v žádném z těchto případů není zpřístupnění v rozporu s rozhodným právem. [Vlož název centrální banky] neodpovídá za finanční a obchodní důsledky tohoto zveřejnění.

3.   Odchylně od odstavce 1 a za předpokladu, že to neumožní přímo či nepřímo určit účastníka ani jeho klienty, může [vlož název centrální banky] využít, poskytnout či zveřejnit platební informace týkající se účastníka či jeho klientů pro statistické, historické, vědecké nebo jiné účely při výkonu svých veřejných funkcí nebo v souvislosti s výkonem funkcí jiných veřejnoprávních subjektů, jimž je tato informace poskytnuta.

4.   Informace související s provozováním TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], k nimž měli účastníci přístup, lze využít pouze pro účely stanovené v těchto podmínkách. Účastníci zachovávají o těchto informacích mlčenlivost, ledaže [vlož název centrální banky] výslovně dala k zveřejnění písemný souhlas. Účastníci zajistí, aby třetí osoby, kterým externě zadávají úkoly nebo které pověřují či smluvně zavazují jako subdodavatele plněním úkolů, jež mají nebo mohou mít dopad na plnění povinností účastníků podle těchto podmínek, byly vázány povinností mlčenlivosti ve smyslu tohoto článku.

5.   [Vlož název centrální banky] je za účelem zúčtování platebních příkazů oprávněna zpracovávat a předávat poskytovateli síťových služeb nezbytné údaje.

Článek 39

Ochrana údajů, předcházení praní peněz a související otázky

1.   Má se za to, že účastníci jsou si vědomi a plní veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů o ochraně údajů, předcházení praní peněz a financování terorismu, zejména co se týká provádění vhodných opatření týkajících se plateb na vrub či ve prospěch jejich účtů PM. Předtím než vstoupí do smluvního vztahu s poskytovatelem síťových služeb, se účastníci také seznámí se zásadami tohoto poskytovatele v oblasti vyhledávání údajů.

2.   Má se za to, že účastníci [vlož název centrální banky] zmocnili k tomu, aby od finančních orgánů nebo orgánů dohledu či odvětvových orgánů, ať už vnitrostátních nebo zahraničních, získávala informace, které se těchto účastníků týkají, jsou-li tyto informace nezbytné pro jejich účast v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi].

Článek 40

Oznamování

1.   Nestanoví-li tyto podmínky jinak, všechna oznámení, která tyto podmínky vyžadují nebo je možné je podle nich učinit, se zasílají písemně doporučenou poštou, faxem či jiným způsobem v písemné formě nebo formou ověřené zprávy prostřednictvím poskytovatele síťových služeb. Oznámení adresovaná [vlož název centrální banky] se zasílají vedoucímu [vlož oddělení platebního styku či příslušný odbor centrální banky] [vlož název centrální banky], [vlož příslušnou adresu centrální banky] nebo na adresu [vlož adresu SWIFT centrální banky]. Oznámení adresovaná účastníkovi se účastníkovi zašlou na adresu, faxové číslo nebo jeho adresu v rámci SWIFT, kterou účastník [vlož název centrální banky] oznámí.

2.   K prokázání skutečnosti, že oznámení bylo zasláno, postačuje prokázat, že oznámení bylo doručeno na příslušnou adresu nebo že obálka obsahující toto oznámení byla řádně adresována a odeslána.

3.   Veškerá oznámení se vyhotovují v [vlož příslušný národní jazyk nebo „v anglickém jazyce“].

4.   Účastníci jsou vázáni všemi formuláři a dokumenty [vlož název centrální banky], které vyplnili nebo podepsali, včetně formulářů pro shromažďování statistických údajů, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 2 písm. a), a informací poskytnutých podle čl. 11 odst. 5, které byly předloženy v souladu s odstavci 1 a 2 a o nichž se [vlož název centrální banky] oprávněně domnívá, že je obdržela od účastníků, jejich zaměstnanců nebo zástupců.

Článek 41

Smluvní vztah s poskytovatelem síťových služeb

1.   Pro účely těchto podmínek je poskytovatelem síťových služeb SWIFT. Každý účastník uzavře se SWIFT zvláštní dohodu o službách, které má SWIFT poskytovat v souvislosti s používáním TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi]. Právní vztah mezi účastníkem a SWIFT se řídí výlučně podmínkami SWIFT.

2.   Každý účastník je také členem TARGET2 CUG, jak to stanoví centrální banky poskytující SSP, které vystupují jako správce služeb SWIFT pro SSP. Přijetí účastníka do TARGET2 CUG a jeho vyloučení nabývá účinnosti, jakmile je oznámeno SWIFT správcem služeb SWIFT.

3.   Účastníci dodržují TARGET2 SWIFT Service Profile, jenž jim dala [vlož název centrální banky] k dispozici.

4.   Služby, které má SWIFT poskytovat, nejsou součástí služeb, které má ve vztahu k TARGET2 poskytovat [vlož název centrální banky].

5.   [Vlož název centrální banky] neodpovídá za jednání, pochybení či opomenutí SWIFT (včetně členů statutárních orgánů, zaměstnanců a subdodavatelů SWIFT) jakožto poskytovatele služeb SWIFT, ani za jednání, pochybení či opomenutí poskytovatelů síťových služeb, které si účastníci k získání přístupu do sítě SWIFT zvolili.

Článek 42

Postup při provádění změn

[Vlož název centrální banky] může tyto podmínky včetně jejich dodatků kdykoli jednostranně změnit. Změny těchto podmínek včetně jejich dodatků se oznamují prostřednictvím [vlož příslušný prostředek oznámení]. Nevznese-li účastník ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy byl o změnách informován, výslovnou námitku, má se za to, že změny byly přijaty. Vznese-li účastník proti změně námitku, je [vlož název centrální banky] oprávněna okamžitě ukončit účast účastníka v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a zrušit veškeré jeho účty PM.

Článek 43

Práva třetích osob

1.   Práva, účasti, povinnosti, odpovědnost ani nároky, které vzniknou na základě těchto podmínek či v souvislosti s nimi, nemohou účastníci převést, zastavit ani postoupit ve prospěch třetí osoby bez písemného souhlasu [vlož název centrální banky].

2.   Tyto podmínky zakládají práva a povinnosti pouze [vlož název centrální banky] a účastníkům TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi].

Článek 44

Rozhodné právo, soudní pravomoc a místo plnění

1.   Dvoustranný vztah mezi [vlož název centrální banky] a účastníky TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] se řídí [vlož přídavné jméno odvozené od názvu země] právem.

2.   Aniž by byla dotčena pravomoc Soudního dvora Evropských společenství, náleží jakýkoli spor, který vznikne ze vztahu uvedeného v odstavci 1, do výlučné pravomoci příslušných soudů [vlož název místo sídla centrální banky].

3.   V právních vztazích mezi [vlož název centrální banky] a účastníky je místem plnění [vlož místo sídla centrální banky].

Článek 45

Oddělitelnost

Pokud je některé ustanovení těchto podmínek neplatné nebo se stane neplatným, neovlivní to použitelnost ostatních ustanovení těchto podmínek.

Článek 46

Účinnost a závaznost

1.   Tyto podmínky nabývají účinnosti [vlož příslušné datum].

2.   [Vlož, připadá-li podle příslušných vnitrostátních právních předpisů v úvahu: Svou účastí v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] se účastníci zavazují dodržovat tyto podmínky mezi sebou a ve vztahu k [vlož název centrální banky].]


(1)  Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 2238/2004 ze dne 29. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o IFRS 1, IAS č. 1 až 10, 12 až 17, 19 až 24, 27 až 38, 40 a 41 a SIC č. 1 až 7, 11 až 14, 18 až 27 a 30 až 33 (Úř. věst. L 394, 31.12.2004, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45.

(5)  Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 275, 27.10.2000, s. 39.

(7)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 250, 2.10.2003, s. 10.

(9)  Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 25.

Dodatek I

TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO ZPRACOVÁNÍ PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ

Kromě pravidel obsažených v jednotných podmínkách platí pro zpracování platebních příkazů následující pravidla:

1.   Technické požadavky pro účast v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] týkající se infrastruktury, sítě a formátů

1)

K výměně zpráv využívá TARGET2 služby SWIFT. Každý účastník proto potřebuje připojení k Secure IP Network, již poskytuje SWIFT. Účet PM každého účastníka je identifikován pomocí osmimístného či jedenáctimístného kódu BIC v rámci SWIFT. Každý účastník musí navíc před přijetím k účasti v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] úspěšně provést řadu testů, aby prokázal svou technickou a provozní způsobilost.

2)

K zadávání platebních příkazů a k výměně platebních zpráv v rámci PM se použije služba SWIFTNet Fin Y-copy. Za tímto účelem se zřídí vyhrazená uzavřená skupina uživatelů (Closed User Group, CUG) SWIFT. Uvedením kódu BIC v záhlaví zprávy SWIFTNet FIN jsou platební příkazy v rámci této TARGET2 CUG adresovány přímo příjemci, který je účastníkem TARGET2.

3)

Pro informační a kontrolní služby lze využít těchto služeb SWIFTNet:

a)

SWIFTNet InterAct;

b)

SWIFTNet FileAct nebo

c)

SWIFTNet Browse.

4)

Bezpečnost výměny zpráv mezi účastníky je zajišťována výhradně pomocí infrastruktury veřejných klíčů (Public Key Infrastructure, PKI) SWIFT. Informace o službě PKI jsou k dispozici v dokumentaci, kterou poskytuje SWIFT.

5)

Služba „řízení dvoustranného vztahu“ poskytovaná Aplikací řízení vztahů (Relationship Management Application, RMA) SWIFT se použije pouze s kódem BIC centrálního určení SSP, a nikoli pro platební zprávy vyměňované mezi účastníky TARGET2.

2.   Druhy platebních zpráv

1)

Zpracovávají se tyto druhy systémových zpráv SWIFTNet FIN/SWIFT:

Druh zprávy

Druh použití

Popis

MT 103

Povinné

Klientská platba

MT 103+

Povinné

Klientská platba (automatizované zpracování plateb)

MT 202

Povinné

Mezibankovní platba

MT 204

Fakultativní

Platba na základě přímého inkasa

MT 011

Fakultativní

Oznámení o doručení

MT 012

Fakultativní

Oznámení odesílateli

MT 019

Povinné

Oznámení o zrušení

MT 900

Fakultativní

Potvrzení o odepsání z účtu

MT 910

Fakultativní

Potvrzení o připsání na účet

MT 940/950

Fakultativní

Výpis z účtu (klienta)

MT 011, MT 012 a MT 019 jsou systémové zprávy SWIFT.

2)

Když se přímí účastníci zaregistrují do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], oznámí, které druhy fakultativních zpráv budou používat, s výjimkou zpráv MT 011 a MT 012, u kterých přímí účastníci podle potřeby s ohledem na konkrétní zprávy rozhodnou, zda je přijmou, či nikoli.

3)

Účastníci dodržují strukturu zpráv SWIFT a specifikace polí, jak jsou vymezené v dokumentaci SWIFT, s přihlédnutím k omezením pro TARGET2 ve smyslu kapitoly 9.1.2.2 Podrobných funkčních specifikací pro uživatele (User Detailed Functional Specifications, UDFS), svazek 1.

4)

Obsah polí bude na úrovni TARGET2-[vlož odkaz na zemi/centrální banku] ověřen v souladu s požadavky uvedenými v UDFS. Účastníci se mohou mezi sebou navzájem dohodnout na zvláštních pravidlech týkajících se obsahu polí. V TARGET2-[vlož odkaz na zemi/centrální banku] však dodržování těchto pravidel účastníky nebude předmětem zvláštních kontrol.

3.   Kontrola dvojího zadání

1)

U všech platebních příkazů se provádí kontrola dvojího zadání, jejímž cílem je odmítnout platební příkazy, které byly chybně zadány více než jednou.

2)

Kontrolují se tato pole jednotlivých druhů zpráv SWIFT:

Podrobné údaje

Část zprávy SWIFT

Pole

Odesílatel

Základní záhlaví

Adresa LT

Druh zprávy

Záhlaví aplikace

Druh zprávy

Příjemce

Záhlaví aplikace

Adresa určení

Referenční číslo transakce (TRN)

Blok textu

:20

Související odkazy

Blok textu

:21

Den valuty

Blok textu

:32

Částka

Blok textu

:32

3)

Pokud se u nově zadaného platebního příkazu shodují všechna pole, jež jsou uvedena v odstavci 2, s poli platebního příkazu, který byl již přijat, nově zadaný platební příkaz se vrátí.

4.   Kódy chyb

Dojde-li k odmítnutí platebního příkazu, obdrží účastník, který platební příkaz zadal, oznámení o zrušení (MT 019), v němž bude pomocí kódů chyb uveden důvod odmítnutí. Kódy chyb jsou vymezeny v kapitole 9.4.2 UDFS.

5.   Stanovení doby zúčtování

1)

Pro platební příkazy, v nichž je uveden „ukazatel nejdřívější doby zatížení účtu“, se použije kód „/FROTIME/“.

2)

Pro platební příkazy, v nichž je uveden „ukazatel nejpozdější doby zatížení účtu“, lze použít jeden z těchto dvou kódů:

a)

kód „/REJTIME/“: nelze-li platební příkaz zúčtovat v době stanovené k zatížení účtu, platební příkaz se vrátí;

b)

kód „/TILTIME/“: nelze-li platební příkaz zúčtovat v době stanovené k zatížení účtu, platební příkaz se nevrací, ale zařadí se do příslušné fronty.

Není-li platební příkaz, v němž je uveden „ukazatel nejpozdější doby zatížení účtu“, zúčtován 15 minut před dobou v tomto příkazu stanovenou, zasílá se v obou těchto případech automatické oznámení prostřednictvím ICM.

3)

S platbou s kódem „/CLSTIME/“ se nakládá stejně jako s platebním příkazem uvedeným v odst. 2 písm. b).

6.   Zúčtování platebních příkazů ve vstupním zpracování

1)

Kontroly možnosti zápočtu, případně podrobné kontroly možnosti zápočtu (ve smyslu odstavců 2 a 3) se provedou u platebních příkazů, které byly vloženy do vstupního zpracování, s cílem umožnit rychlé zúčtování jednotlivých platebních příkazů s využitím minimální likvidity.

2)

Na základě kontroly možnosti zápočtu se určí, zda platební příkazy příjemce, které se nacházejí na začátku velmi urgentní případně urgentní fronty, lze započíst vůči platebnímu příkazu plátce (dále jen „započitatelné platební příkazy“). Pokud započitatelný platební příkaz neposkytuje dostatečné finanční prostředky k provedení příslušného platebního příkazu plátce ve vstupním zpracování, zjistí se, zda je dostatečná disponibilní likvidita k dispozici na účtu PM plátce.

3)

Není-li kontrola možnosti zápočtu úspěšná, může [vlož název centrální banky] přistoupit k podrobné kontrole možnosti zápočtu. Na základě podrobné kontroly možnosti zápočtu se určí, zda jsou v některé frontě příjemce k dispozici započitatelné platební příkazy bez ohledu na to, kdy byly do fronty zařazeny. Pokud se však ve frontě příjemce nacházejí platební příkazy vyšší priority, které jsou určeny jiným účastníkům TARGET2, lze pravidlo FIFO porušit pouze tehdy, pokud by zúčtování započitatelného platebního příkazu vedlo ke zvýšení likvidity na straně příjemce.

7.   Zúčtování platebních příkazů ve frontě

1)

Způsob zpracování platebních příkazů umístěných ve frontách závisí na prioritě, kterou účastník, který platební příkaz zadává, těmto příkazům přidělil.

2)

Platební příkazy ve frontě velmi urgentních a urgentních platebních příkazů se zúčtují pomocí kontrol možnosti zápočtu podle odstavce 6, počínaje platebním příkazem na začátku fronty, dochází-li ke zvýšení likvidity či v případě zásahu na úrovni fronty (změna pořadí ve frontě, doby zúčtování či priority nebo odvolání platebního příkazu).

3)

Platební příkazy ve frontě běžných platebních příkazů se zúčtovávají průběžně včetně všech velmi urgentních a urgentních platebních příkazů, které dosud nebyly zúčtovány. Používají se různé optimalizační postupy (algoritmy). Pokud je algoritmus úspěšný, platební příkazy do něj zahrnuté se zúčtují; pokud je algoritmus neúspěšný, platební příkazy do něj zahrnuté zůstanou ve frontě. K započtení toků plateb se použijí tři algoritmy (algoritmy č. 1 až 3). Prostřednictvím algoritmu č. 4 je k zúčtování převodních příkazů přidružených systémů k dispozici zúčtovací postup č. 5 (který je vymezen v kapitole 2.8.1 UDFS). S cílem optimalizovat zúčtování velmi urgentních transakcí přidružených systémů na podúčtech účastníků se použije zvláštní algoritmus (algoritmus č. 5).

a)

Podle algoritmu č. 1 („all-or-nothing“) [vlož název centrální banky] pro každý vztah, pro nějž byl stanoven dvoustranný limit, a rovněž pro celkovou sumu vztahů, pro něž byl stanoven vícestranný limit:

i)

vypočítá úhrnnou likvidní pozici účtu PM každého účastníka TARGET2 tak, že zjistí, zda je součet všech odchozích a příchozích platebních příkazů, které jsou ve frontě, záporný či kladný, a pokud je záporný, ověří, zda převyšuje disponibilní likviditu účastníka (úhrnná likvidní pozice je „celkovou likvidní pozicí“), a

ii)

ověří, zda jsou ve vztahu ke každému příslušnému účtu PM dodrženy limity a částky rezervované likvidity stanovené jednotlivými účastníky TARGET2.

Je-li výsledek těchto výpočtů a kontrol pro každý příslušný účet PM kladný, zúčtuje [vlož název centrální banky] a další dotčené centrální banky všechny platby současně na účtech PM příslušných účastníků TARGET2.

b)

Podle algoritmu č. 2 („partial“) [vlož název centrální banky]:

i)

vypočte a ověří likvidní pozice, limity a částky rezervované likvidity každého účtu PM jako podle algoritmu č. 1 a

ii)

je-li celková likvidní pozice jednoho či více příslušných účtů PM záporná, vyřadí jednotlivé platební příkazy, dokud nebude celková likvidní pozice každého příslušného účtu PM kladná.

Jsou-li k dispozici dostatečné peněžní prostředky, [vlož název centrální banky] a ostatní dotčené centrální banky poté současně zúčtují všechny zbývající platby (kromě vyřazených platebních příkazů) na účtech PM příslušných účastníků TARGET2.

Při vyřazování platebních příkazů začne [vlož název centrální banky] od účtu PM účastníka TARGET2, který má nejvyšší zápornou celkovou likvidní pozici, a od platebního příkazu, který se nachází na konci fronty a který má nejnižší prioritu. Výběr probíhá pouze krátkodobě, jak dle svého uvážení [vlož název centrální banky] stanoví.

c)

Podle algoritmu č. 3 („multiple“) [vlož název centrální banky]:

i)

porovná dvojice účtů PM účastníků TARGET2 s cílem určit, zda lze platební příkazy ve frontě zúčtovat v rámci disponibilní likvidity těchto dvou dotyčných účtů PM účastníků TARGET2 a v rámci limitů, které tito účastníci stanovili (počínaje dvojicí účtů PM s nejnižším rozdílem mezi vzájemně adresovanými platebními příkazy), a dotčená centrální banka (centrální banky) zaúčtuje tyto platby současně na účtech PM těchto dvou účastníků TARGET2 a

ii)

pokud likvidita v případě dvojice účtů PM, jak je uvedeno v bodu i), ke krytí dvoustranné pozice nepostačuje, vyřadí jednotlivé platební příkazy, dokud není likvidita dostatečná. V tomto případě dotčená centrální banka zúčtuje zbývající platby současně na účty PM těchto dvou účastníků TARGET2 s výjimkou plateb, které byly vyřazeny.

Po provedení kontrol uvedených v bodech i) až ii) ověří [vlož název centrální banky] vícestranné zúčtovací pozice (mezi účtem PM účastníka a účty PM dalších účastníků TARGET2, pro něž byl stanoven vícestranný limit). Za tímto účelem se postup uvedený v bodech i) až ii) použije obdobně.

d)

Podle algoritmu č. 4 („partial plus ancillary system settlement“) [vlož název centrální banky] postupuje jako u algoritmu č. 2, aniž by však vyřadila platební příkazy související se zúčtováním přidruženého systému (kde zúčtování probíhá současně mezi více stranami).

e)

Podle algoritmu č. 5 („ancillary system settlement via sub-accounts“) [vlož název centrální banky] postupuje jako u algoritmu č. 1, avšak s odchylkou spočívající v tom, že [vlož název centrální banky] algoritmus č. 5 spustí prostřednictvím rozhraní přidruženého systému a pouze ověří, zda se na podúčtech účastníků nacházejí dostatečné peněžní prostředky. K limitům ani částkám rezervované likvidity se nepřihlíží. Algoritmus č. 5 běží i v průběhu nočního zúčtování.

4)

Platební příkazy, které jsou vloženy do vstupního zpracování po spuštění některého z algoritmů č. 1 až 4, lze nicméně zúčtovat ihned ve vstupním zpracování, jsou-li pozice a limity účtů PM dotčených účastníků TARGET2 slučitelné se zúčtováním těchto platebních příkazů a se zúčtováním platebních příkazů v rámci stávajícího optimalizačního postupu. Dva algoritmy však nemohou běžet souběžně.

5)

Během denního zpracování algoritmy běží postupně. Není-li třeba provést souběžné vícestranné zúčtování v přidruženém systému, je posloupnost algoritmů tato:

a)

algoritmus č. 1,

b)

je-li algoritmus č. 1 neúspěšný, pak algoritmus č. 2,

c)

je-li algoritmus č. 2 neúspěšný, pak algoritmus č. 3, je-li algoritmus č. 2 úspěšný, zopakuje se algoritmus č. 1.

Je-li třeba v souvislosti s přidruženým systémem provést souběžné vícestranné zúčtování („postup č. 5“), spustí se algoritmus č. 4.

6)

S cílem zajistit minimální časový odstup mezi spuštěním dvou algoritmů běží algoritmy flexibilně tak, že se mezi spuštěním jednotlivých algoritmů předem stanoví časové rozmezí. Časová posloupnost je řízena automaticky. Lze provádět manuální zásahy.

7)

Je-li platební příkaz zahrnut ve spuštěném algoritmu, nelze změnit jeho pořadí ve frontě ani jej odvolat. Žádost o změnu pořadí či odvolání platebního příkazu se do doby, než bude algoritmus dokončen, zařadí do fronty. Dojde-li během doby, kdy algoritmus běží, k zúčtování dotčeného platebního příkazu, žádost o změnu pořadí či odvolání platebního příkazu se odmítne. Není-li platební příkaz zúčtován, zohlední se žádosti účastníka ihned.

8.   Použití ICM

1)

ICM lze použít k získávání informací a k řízení likvidity. Technickou komunikační sítí pro výměnu informací a spouštění kontrolních opatření je Secure IP Network v rámci SWIFT (SIPN).

2)

S výjimkou informací o platebních příkazech před splatností a o statických údajích jsou prostřednictvím ICM dostupné pouze údaje týkající se běžného obchodního dne. Stránky jsou pouze v anglickém jazyce.

3)

Informace se poskytují na základě iniciativy příslušného účastníka (režim „pull“), což znamená, že účastník musí o poskytnutí informací požádat.

4)

Pro použití ICM jsou k dispozici tyto režimy:

a)

Režim „od aplikace k aplikaci“ (A2A)

V rámci A2A dochází k přenosu informací a zpráv mezi PM a interní aplikací účastníka. Účastník proto musí zabezpečit, aby byla k dispozici vhodná aplikace k výměně XML zpráv (žádosti a odpovědi) s ICM prostřednictvím standardizovaného rozhraní. Další podrobnosti jsou uvedeny v Příručce pro uživatele ICM a ve svazku 4 UDFS.

b)

Režim „od uživatele k aplikaci“ (U2A)

U2A umožňuje přímou komunikaci mezi účastníkem a ICM. Informace je zobrazena v prohlížeči, který je spuštěn v počítačovém systému (SWIFT Alliance WebStation). Aby byl možný přístup k U2A prostřednictvím SWIFT Alliance WebStation, je třeba, aby IT infrastruktura podporovala „cookies“ a JavaScript. Další podrobnosti jsou popsány v Příručce pro uživatele ICM.

5)

Za účelem přístupu k ICM prostřednictvím U2A má každý účastník alespoň jednu SWIFT Alliance WebStation.

6)

Přístupová práva do ICM se udělují prostřednictvím „Role Based Access Control“ v rámci SWIFT. Služba „Non Repudiation of Emission“ (NRE), kterou mohou účastníci využívat, umožňuje příjemci zprávy XML prokázat, že tato zpráva nebyla změněna.

7)

Má-li účastník technické potíže a nemůže zadávat platební příkazy, může ICM použít k vytvoření předem formátovaných záložních plateb úhrnné částky a záložních nouzových plateb. [Vlož název centrální banky] zřídí tuto funkci na žádost účastníka.

8)

Účastníci mohou ICM rovněž využít k převodu likvidity:

a)

[vlož, přichází-li v úvahu] z jejich účtu PM na jejich účet mimo PM;

b)

mezi účtem PM a podúčty účastníka a

c)

z účtu PM na zrcadlový účet vedený přidruženým systémem.

9.   UDFS a Příručka pro uživatele ICM

Další podrobnosti a příklady, které vysvětlují shora uvedená pravidla, jsou obsaženy v UDFS a v Příručce pro uživatele ICM, jež jsou v aktuálním znění v anglickém jazyce zveřejněny na internetových stránkách [vlož název centrální banky] a ECB.

Dodatek II

SYSTÉM ODŠKODNĚNÍ V RÁMCI TARGET2

1.   Obecné zásady

a)

V případě technické poruchy TARGET2 mohou přímí účastníci podávat žádosti o odškodnění v souladu se systémem odškodnění v rámci TARGET2 vymezeným v tomto dodatku.

b)

Nerozhodne-li Rada guvernérů ECB jinak, systém odškodnění v rámci TARGET2 se neuplatní, pokud k technické poruše TARGET2 dojde v důsledku vnějších událostí, které příslušné centrální banky nemohou rozumně ovládat, nebo v důsledku jednání či opomenutí třetích osob.

c)

Odškodnění podle systému odškodnění v rámci TARGET2 představuje jedinou formu odškodnění nabízenou v případě technické poruchy TARGET2. Účastníci však mohou náhradu škody požadovat pomocí jiných právních prostředků. Pokud účastník přijme nabídku odškodnění podle systému odškodnění v rámci TARGET2, znamená to, že účastník neodvolatelně souhlasí s tím, že se ve vztahu k platebním příkazům, v souvislosti s nimiž přijímá odškodnění, vzdává veškerých nároků (včetně nároků na náhradu následných škod), které by mohl mít vůči kterékoli centrální bance, a že přijetím odpovídajícího odškodnění dochází v plném rozsahu a s konečnou platností k vyrovnání veškerých těchto nároků. Účastník odškodní příslušné centrální banky až do výše částky získané v rámci systému odškodnění TARGET2 za jakékoli jiné nároky, které ve věci dotčeného platebního příkazu či platby uplatní jiný účastník nebo třetí osoba.

d)

Nabídka poskytnutí odškodnění neznamená, že [vlož název centrální banky] nebo jiná centrální banka přiznává odpovědnost za technickou poruchu TARGET2.

2.   Podmínky nabídek odškodnění

a)

Plátce může požádat o administrativní platbu a náhradu úroků, pokud v důsledku technické poruchy TARGET2:

i)

nebyl platební příkaz zúčtován v obchodní den, kdy byl přijat nebo

ii)

během období přechodu na TARGET2 může plátce prokázat, že měl v úmyslu zadat platební příkaz do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], ale nemohl tak učinit v důsledku zastavení odesílání („stop-sending status“) v národním systému RTGS, který na TARGET2 dosud nepřešel.

b)

Příjemce může požádat o administrativní platbu, pokud v důsledku technické poruchy TARGET2 neobdržel platbu, jejíž přijetí v určitý obchodní den očekával. Příjemce může rovněž požádat o náhradu úroků, je-li splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

i)

v případě účastníků, kteří mají přístup k mezní zápůjční facilitě: příjemce využil mezní zápůjční facilitu kvůli technické poruše TARGET2, nebo

ii)

v případě všech účastníků: nebylo technicky možné využít peněžního trhu nebo toto refinancování nebylo možné z jiných objektivně dostatečných důvodů.

3.   Výpočet odškodnění

a)

Pokud se týká nabídky odškodnění plátci:

i)

činí administrativní platba 50 EUR za první nezúčtovaný platební příkaz, 25 EUR za každý z následujících čtyř platebních příkazů a 12,50 EUR za každý další platební příkaz. Administrativní platba se vypočítá zvlášť ve vztahu ke každému příjemci platby,

ii)

náhrada úroků se stanoví za použití referenční sazby určované každodenně. Touto referenční sazbou je buď sazba EONIA (euro overnight index average), nebo mezní zápůjční sazba podle toho, která ze sazeb je nižší. Referenční sazba se použije na částku platebního příkazu nezúčtovaného v důsledku technické poruchy TARGET2 za každý den počínaje dnem skutečného zadání, nebo pokud jde o platební příkazy uvedené v čl. 2 písm. a) bodu ii), dnem zamýšleného zadání platebního příkazu, a konče dnem, kdy platební příkaz byl nebo mohl být úspěšně zúčtován. Od výše odškodnění se odečítají výnosy z uložení prostředků, jež jsou k dispozici v důsledku nezúčtování platebních příkazů, formou vkladu u Eurosystému a

iii)

náhrada úroků se nevyplácí, pokud prostředky, jež jsou k dispozici v důsledku nezúčtování platebních příkazů, byly umístěny na trh nebo byly využity ke splnění povinnosti minimálních rezerv.

b)

Pokud se týká nabídky odškodnění příjemci:

i)

činí administrativní platba 50 EUR za první nezúčtovaný platební příkaz, 25 EUR za každý z následujících čtyř platebních příkazů a 12,50 EUR za každý další platební příkaz. Administrativní platba se vypočítá zvlášť ve vztahu ke každému plátci,

ii)

pro výpočet náhrady úroků se použije způsob uvedený v písm. a) bod ii) s tou výjimkou, že míra náhrady úroků se rovná rozdílu mezi mezní zápůjční sazbou a referenční sazbou, přičemž náhrada úroků se počítá z výše, v níž byla v důsledku technické poruchy TARGET2 využita mezní zápůjční facilita.

4.   Procesní pravidla

a)

Žádost o odškodnění se podává na formuláři, který je k dispozici na internetových stránkách [vlož název centrální banky] v anglickém jazyce (viz [vlož odkaz na internetové stránky centrální banky]). Plátce podává formulář žádosti zvlášť pro každého příjemce a příjemce podává formulář žádosti zvlášť pro každého plátce. Na podporu tvrzení uvedených ve formuláři žádosti se předkládají další informace a dokumenty. V souvislosti s konkrétní platbou či platebním příkazem lze podat jen jednu žádost.

b)

Účastníci podávají formuláře se svými žádostmi [vlož název centrální banky] do čtyř týdnů od výskytu technické poruchy TARGET2. Dodatečné informace a doklady požadované [vlož název centrální banky] musí být dodány do dvou týdnů od vyžádání.

c)

[Vlož název centrální banky] žádosti posoudí a postoupí je ECB. Pokud Rada guvernérů ECB nerozhodne jinak a nesdělí to účastníkům, posoudí se všechny doručené žádosti nejpozději do čtrnácti týdnů od výskytu technické poruchy TARGET2.

d)

[Vlož název centrální banky] oznámí výsledek posouzení uvedeného v písmenu c) příslušným účastníkům. Jestliže je součástí posouzení nabídka odškodnění, dotčení účastníci tuto nabídku do čtyř týdnů od jejího oznámení buď přijmou, nebo odmítnou, a to pro každou platbu či platební příkaz obsažený v jednotlivé žádosti, podpisem standardizovaného dopisu o přijetí (jehož forma je k dispozici na internetových stránkách [vlož název centrální banky] (viz [vlož odkaz na internetové stránky centrální banky])). Jestliže [vlož název centrální banky] takový dopis ve lhůtě čtyř týdnů neobdrží, má se za to, že dotčený účastník nabídku odškodnění odmítl.

e)

[Vlož název centrální banky] poskytne odškodnění, jakmile od účastníka obdrží dopis o přijetí odškodnění. Platba odškodnění se neúročí.

Dodatek III

NÁLEŽITOSTI POSUDKU ZPŮSOBILOSTI A POSUDKU VNITROSTÁTNÍHO PRÁVNÍHO ŘÁDU

Náležitosti posudku způsobilosti účastníků TARGET2

[Vlož název centrální banky]

[adresa]

Účast v [název systému]

[místo], [datum]

Vážený pane/Vážená paní,

byli jsme požádáni, abychom jako [interní či externí] právní poradci [uveď název účastníka či jeho pobočky] vypracovali tento posudek otázek, které podle práva [země, v níž je účastník usazen – dále jen „země“] vyvstávají v souvislosti s účastí [uveď název účastníka] (dále jen „účastník“) v [název systému, který je součástí TARGET2] (dále jen „systém“).

Tento posudek vychází pouze z právních předpisů [země] platných ke dni vypracování tohoto posudku. Pro tento posudek jsme nepřezkoumávali právní předpisy žádné jiné země a v tomto ohledu nevyjadřujeme ani nevyvozujeme žádné závěry. Všechny závěry a stanoviska uvedená v níže uvedeném posudku se podle právních předpisů [země] uplatňují ve stejné míře bez ohledu na to, zda účastník při zadávání platebních příkazů či přijímání plateb jedná prostřednictvím svého ústředí nebo prostřednictvím jedné či více poboček usazených uvnitř [země] či mimo [země].

I.   POSUZOVANÉ DOKUMENTY

Pro účely tohoto posudku jsme přezkoumali:

1)

ověřenou kopii [uveď relevantní ustavující dokument/dokumenty] účastníka, které jsou ke dni sepsání tohoto posouzení účinné;

2)

[přichází-li v úvahu] výpis z [uveď příslušný rejstřík společností] a [přichází-li v úvahu] [rejstřík úvěrových institucí či obdobný rejstřík];

3)

[v použitelném rozsahu] kopii povolení či jiného osvědčení skutečnosti, že účastník je oprávněn poskytovat bankovní nebo investiční služby, služby převodu peněžních prostředků nebo jiné finanční služby v [země];

4)

[přichází-li v úvahu] kopii usnesení, které představenstvo nebo příslušný řídící orgán účastníka přijalo [vlož datum] [vlož rok] a které prokazuje souhlas účastníka s dodržováním níže vymezených dokumentů týkajících se systému, a

5)

[uveď všechny plné moci a další dokumenty, které zakládají či osvědčují potřebnou pravomoc osoby či osob, které podepisují příslušné dokumenty týkající se systému (ve smyslu níže uvedeném) jménem účastníka];

a všechny další dokumenty týkající se založení, pravomocí a oprávnění účastníka, jež jsou potřebné nebo vhodné k vypracování tohoto posudku (dále jen „dokumenty účastníka“).

Pro účely tohoto posudku jsme rovněž přezkoumali:

1)

[vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky pro účast v TARGET2] pro systém ze dne [vlož datum] (dále jen „pravidla“) a

2)

[…].

Pravidla a [....] se dále označují jen jako „dokumenty týkající se systému“ (a spolu s dokumenty účastníka jako „dokumenty“).

II.   PŘEDPOKLADY

Pro účely tohoto posudku ve vztahu k dokumentům předpokládáme, že:

1)

dokumenty týkající se systému, které nám byly poskytnuty, jsou originály či jejich přesné kopie;

2)

podmínky obsažené v dokumentech týkajících se systému, jakož i práva a povinnosti z nich vyplývající, jsou platné a právně závazné podle práva [vlož odkaz na členský stát systému], kterým se mají, jak je v nich stanoveno, řídit, a volba práva [vlož odkaz na členský stát systému], kterým se mají dokumenty týkající se systému řídit, je právem [vlož odkaz na členský stát systému] uznána;

3)

dokumenty účastníka byly vyhotoveny v mezích oprávnění příslušných stran a byly těmito stranami platně schváleny, přijaty či podepsány a podle potřeby doručeny a

4)

dokumenty účastníka jsou závazné pro strany, kterým jsou určeny, přičemž nedošlo k porušení jejich podmínek.

III.   POSUDEK TÝKAJÍCÍ SE ÚČASTNÍKA

A.

Účastník je společností řádně založenou a zapsanou nebo jinak řádně registrovanou či ustavenou podle práva [země].

B.

Účastník má z hlediska práva společností veškerá potřebná oprávnění, aby vykonával práva a plnil povinnosti podle dokumentů týkajících se systému, jichž je smluvní stranou.

C.

Přijetí nebo výkon práv a plnění povinností vyplývajících z dokumentů týkajících se systému, jichž je účastník smluvní stranou, žádným způsobem neporuší ustanovení právních předpisů [země], které se na účastníka nebo na dokumenty účastníka vztahují.

D.

V souvislosti s přijetím, platností či vynutitelností dokumentů týkajících se systému ani k výkonu práv a plnění povinností z nich vyplývajících nepotřebuje účastník žádná další povolení, souhlasy, schválení, notářská ověření či jiná osvědčení ze strany soudu nebo správního, soudního či jiného veřejného orgánu příslušného pro tyto záležitosti v [země], ani není třeba žádné podání či registrace u těchto orgánů.

E.

Účastník přijal veškerá nezbytná opatření vyplývající z práva společností a podnikl další kroky, jež jsou podle práva [země] nezbytné k tomu, aby jeho závazky z dokumentů týkajících se systému byly zákonné, platné a závazné.

Tento posudek byl vypracován k uvedenému datu a je určen výlučně [vlož název centrální banky] a [účastníkovi]. Jiné osoby se na tento posudek nemohou odvolávat, přičemž obsah tohoto posudku nelze bez našeho předchozího písemného souhlasu zpřístupnit osobám jiným než zamýšleným adresátům a jejich právnímu zástupci s výjimkou Evropské centrální banky a národních centrálních bank Evropského systému centrálních bank [a [národní centrální banka/příslušné regulační orgány] v [země]].

S úctou,

[podpis]

Náležitosti posudku vnitrostátního právního řádu pro účastníky TARGET2 mimo EHP

[Vlož název centrální banky]

[adresa]

[název systému]

[místo], [datum]

Vážený pane/Vážená paní,

jako [externí] právní poradci [uveď název účastníka či jeho pobočky] (dále jen „účastník“) jsme byli, pokud se týká otázek vyplývajících z práva [země, v níž je účastník usazen, dále jen „země“], požádáni, abychom vypracovali tento posudek podle práva [země] v souvislosti s účastí účastníka v systému, který je součástí TARGET2 (dále jen „systém“). Odkazuje-li tento posudek na právní předpisy [země], odkazuje tak na všechny použitelné právní normy [země]. Tento posudek jsme učinili na základě práva [země], přičemž pokud se týká práv a povinností vyplývajících z účasti v systému, jež jsou vymezeny v níže uvedených dokumentech týkajících se systému, jsme zvláštní důraz kladli na účastníka, který je usazen mimo [vlož odkaz na členský stát systému].

Tento posudek vychází pouze z právních předpisů [země] platných ke dni vypracování tohoto posudku. Pro tento posudek jsme nepřezkoumávali právní předpisy žádné jiné země a v tomto ohledu nevyjadřujeme ani nevyvozujeme žádné závěry. Vycházeli jsme z předpokladu, že v jiném právním řádu není nic, co by mohlo tento posudek ovlivnit.

1.   POSUZOVANÉ DOKUMENTY

Pro účely tohoto posudku jsme přezkoumali níže uvedené dokumenty a další dokumenty, které jsme považovali za vhodné či nezbytné:

1)

[vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky pro účast v TARGET2] pro systém ze dne [vlož datum] (dále jen „pravidla“) a

2)

všechny ostatní dokumenty, kterými se řídí systém vztah mezi účastníkem a jinými účastníky systému a vztah mezi účastníky systému a [vlož název centrální banky].

Pravidla a [....] se dále označují jen jako „dokumenty týkající se systému“.

2.   PŘEDPOKLADY

Pro účely tohoto posudku ve vztahu k dokumentům týkajícím se systému předpokládáme, že:

1)

dokumenty týkající se systému byly vyhotoveny v mezích oprávnění příslušných stran a byly těmito stranami platně schváleny, přijaty nebo podepsány a v případě potřeby doručeny;

2)

podmínky obsažené v dokumentech týkajících se systému, jakož i práva a povinnosti z nich vyplývající, jsou platné a právně závazné podle práva [vlož odkaz na členský stát systému], kterým se mají, jak je v nich stanoveno, řídit, a volba práva [vlož odkaz na členský stát systému], kterým se mají dokumenty týkající se systému řídit, je právem [vlož odkaz na členský stát systému] uznána;

3)

účastníci v systému, jehož prostřednictvím se zasílají platební příkazy nebo přijímají platby či se vykonávají práva nebo plní povinnosti na základě dokumentů týkajících se systému, mají ve všech příslušných zemích povolení poskytovat služby spočívající v převodu peněžních prostředků a

4)

dokumenty, které nám byly předloženy v kopii či jako vzor, se shodují s originálem.

3.   POSUDEK

Na základě shora uvedených skutečností a níže uvedených bodů jsme vypracovali tento posudek:

3.1   Právní aspekty specifické pro danou zemi [v použitelném rozsahu]

Níže uvedené principy obsažené v právních předpisech [země] jsou v souladu s povinnostmi účastníka, které vyplývají z dokumentů týkajících se systému, a tyto povinnosti nejsou těmito principy nijak dotčeny: [seznam právních aspektů specifických pro danou zemi].

3.2   Obecné otázky týkající se úpadku

3.2.a   Druhy insolvenčního řízení

Vůči účastníkovi mohou být v [země] vedeny pouze tyto druhy insolvenčního řízení (včetně vyrovnacího či reorganizačního řízení) – které pro účely tohoto posudku zahrnuje veškerá řízení ve vztahu k majetku účastníka či k jeho případné pobočce v [země] – : [uveď řízení v původní jazykové verzi a jejich překlad do anglického jazyka] (společně dále jen „insolvenční řízení“).

Vůči účastníkovi, jeho majetku, případné pobočce v [země] může být kromě insolvenčního řízení v [země] vedeno [vyjmenuj případné moratorium, ustavení insolvenčního správce nebo jakékoli jiné řízení, v jehož důsledku může dojít k pozastavení plateb od účastníka či v jeho prospěch nebo v jehož důsledku mohou být ve vztahu k těmto platbám uložena omezení, nebo obdobné řízení, a to v původní jazykové verzi a překlad do anglického jazyka] (společně dále jen „řízení“).

3.2.b   Insolvenční dohody

[země] či určité celky v rámci [země], jak je uvedeno níže, jsou smluvní stranou těchto insolvenčních dohod: [uveď, přichází-li to v úvahu, dohody, které mají či mohou mít dopad na tento posudek].

3.3   Vynutitelnost dokumentů týkajících se systému

S přihlédnutím k níže uvedeným bodům budou všechna ustanovení dokumentů týkajících se systému závazná a vynutitelná podle práva [země], zejména v případě zahájení insolvenčního řízení či řízení vůči účastníkovi.

Zejména zastáváme stanovisko, že:

3.3.a   Zpracování platebních příkazů

Ustanovení o zpracování platebních příkazů [seznam oddílů] obsažená v pravidlech jsou platná a vynutitelná. Všechny platební příkazy zpracované podle těchto oddílů budou platné, závazné a vynutitelné podle práva [země]. Ustanovení pravidel, jež stanoví okamžik, k němuž se platební příkaz zadaný účastníkem do systému stává vynutitelným a neodvolatelným ([vlož ustanovení pravidel]), je platné, závazné a vynutitelné podle práva [země].

3.3.b   Pravomoc [vlož název centrální banky] vykonávat své funkce

Zahájení insolvenčního řízení nebo řízení vůči účastníkovi neovlivní oprávnění ani pravomoci [vlož název centrální banky], které vyplývají z dokumentů týkajících se systému. [Uveď [v použitelném rozsahu], že: tento posudek je rovněž použitelný ve vztahu ke všem subjektům, jež účastníkům poskytují služby, které jsou přímo nezbytné k účasti v systému (např. poskytovatel síťových služeb)].

3.3.c   Opatření k nápravě v případě porušení povinnosti

[Vztahují-li se na účastníka, jsou ustanovení obsažená v [seznam oddílů] pravidel, jež se týkají předčasné splatnosti dosud nesplatných pohledávek, započtení pohledávek z používání vkladů účastníka, realizace zástavního práva, pozastavení nebo ukončení účasti, pohledávek z titulu úroku z prodlení, zrušení smluv a transakcí ([vlož jiná relevantní ustanovení pravidel nebo dokumentů týkajících se systému]) platná a vynutitelná podle práva [země].]

3.3.d   Pozastavení a ukončení účasti

Vztahují-li se na účastníka, jsou ustanovení obsažená v [seznam oddílů] pravidel (o pozastavení či ukončení účasti účastníka v systému v případě zahájení insolvenčního řízení či řízení nebo jiných případů porušení povinnosti, jak jsou vymezeny v dokumentech týkajících se systému, nebo pokud účastník představuje systémové riziko či má vážné provozní potíže) platná a vynutitelná podle práva [země].

3.3.e   Sankční úprava

Vztahují-li se na tohoto účastníka, jsou ustanovení obsažená v [seznam oddílů] pravidel, jež se týkají sankcí, které se uloží, není-li účastník schopen včas splatit vnitrodenní úvěr případně úvěr přes noc, platná a vynutitelná podle práva [země].

3.3.f   Postoupení práv a povinností

Účastník nesmí svá práva a povinnosti postoupit, změnit či jinak převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu [vlož název centrální banky].

3.3.g   Volba rozhodného práva a ujednání o příslušnosti soudu

Ustanovení obsažená v [seznam oddílů] pravidel, zejména ustanovení o rozhodném právu, řešení sporů, příslušnosti soudů a doručování soudních písemností, jsou platná a vynutitelná podle práva [země].

3.4   Neúčinnost či odporovatelnost právních úkonů („Voidable preferences“)

Zastáváme názor, že závazky, které vzniknou na základě dokumentů týkajících se systému před zahájením insolvenčního řízení či řízení vůči účastníkovi, ani plnění těchto závazků či postup v souladu s nimi, nelze v těchto řízeních zrušit z titulu zvýhodňování věřitele, neplatné transakce či z jiného důvodu na základě právních předpisů [země].

Aniž bychom se omezovali pouze na skutečnosti shora uvedené, zastáváme tento názor zejména, pokud se týká platebních příkazů zadaných kterýmkoli účastníkem do systému. Zejména zastáváme názor, že ustanovení [seznam oddílů] pravidel, jež zakládají vynutitelnost a neodvolatelnost platebních příkazů, budou platná a vynutitelná, a že platební příkaz zadaný účastníkem a zpracovaný podle [seznam oddílů] pravidel nelze v insolvenčním řízení či řízení zrušit z titulu zvýhodňování věřitele, neplatné transakce či z jiného důvodu na základě právních předpisů [země].

3.5   Obstavení

Požádá-li věřitel účastníka podle práva [země] soud nebo soudní, správní či jiný veřejný orgán příslušný v [země] o vydání příkazu k obstavení majetku (včetně příkazu ke zmrazení či zabavení majetku nebo zahájení jiného veřejnoprávního nebo soukromoprávního řízení, jehož účelem je ochrana veřejného zájmu či práv věřitelů účastníka) – dále jen „obstavení“ – zastáváme názor, že [vlož příslušnou analýzu].

3.6   Zajištění [přichází-li v úvahu]

3.6.a   Postoupení práv či vkladových aktiv pro účely zajištění, zástava, repo operace nebo záruka

Postoupení pro účely zajištění bude podle práva [země] platné a vynutitelné. Platným a vynutitelným podle práva [země] bude konkrétně vznik a realizace zástavního práva nebo vznik a uplatnění nároků z repo operací podle [vlož odkaz na příslušnou dohodu s centrální bankou]. V případě, že poskytnutí záruky jiného právního subjektu je podmínkou pro účast účastníka v systému, bude tato záruka pro ručitele závazná a vůči ručiteli vynutitelná bez ohledu na výši poskytnuté záruky a bez ohledu na postavení účastníka.

3.6.b   Přednost pohledávek postupníků, zástavních věřitelů či oprávněných z repo obchodů před pohledávkami jiných věřitelů

Je-li vůči účastníkovi vedeno insolvenční řízení nebo řízení, budou mít práva či aktiva, která tento účastník postoupil pro účely zajištění nebo ke kterým účastník zřídil zástavní právo ve prospěch [vlož odkaz na centrální banku] nebo jiných účastníků systému, při výplatě přednost před pohledávkami všech ostatních věřitelů účastníka a nebudou se na ně vztahovat nároky věřitelů s přednostními právy.

3.6.c   Uplatnění práv ze zajištění

I v případě, že je vůči účastníkovi vedeno insolvenční řízení nebo řízení, budou mít ostatní účastníci systému a [vlož název centrální banky] jakožto [postupníci, zástavní věřitelé, případně oprávnění z repo obchodů] i nadále právo na vynucení těchto práv či realizaci aktiv uvedeného účastníka pomocí zásahu [vlož název centrální banky] podle pravidel.

3.6.d   Požadavky na formu a na registraci

Pro postoupení práv či aktiv účastníka pro účely zajištění, nebo pro vznik a realizaci zástavního práva nebo vznik a uplatnění nároků z repo operace ve vztahu k těmto právům a aktivům se nevyžaduje dodržení určité formy, přičemž [postoupení pro účely zajištění, zástava, případně repo operace, nebo náležitosti tohoto [postoupení, zástavy, případně repo operace] se nemusí registrovat ani evidovat u žádného soudu nebo správního, soudního, či veřejného orgánu příslušného v [země].

3.7.   Pobočky [v použitelném rozsahu]

3.7.a   Posudek se vztahuje na činnost prostřednictvím poboček

Všechny výše uvedené závěry a stanoviska týkající se účastníka se podle práva [země] uplatní ve stejné míře i tehdy, jedná-li účastník prostřednictvím své pobočky či poboček usazených mimo [země].

3.7.b   Soulad s právními předpisy

Výkonem práv a plněním povinností na základě dokumentů týkajících se systému, ani zadáním, přenosem či přijetím platebních příkazů ze strany pobočky účastníka nedojde v žádném ohledu k porušení práva [země].

3.7.c   Nezbytná povolení

K výkonu práv a plnění povinností na základě dokumentů týkajících se systému, ani k zadání, přenosu či přijetí platebních příkazů ze strany pobočky účastníka není třeba žádné další povolení, souhlas, schválení, notářské ověření ani jiné osvědčení ze strany soudu nebo správního, soudního či jiného veřejného orgánu, který je v [země] příslušný, ani není třeba žádné podání či registrace u těchto orgánů.

Tento posudek byl vypracován k uvedenému datu a je určen výlučně [vlož název centrální banky] a [účastníkovi]. Jiné osoby se na tento posudek nemohou odvolávat, přičemž obsah tohoto posudku nelze bez našeho předchozího písemného souhlasu zpřístupnit osobám jiným než zamýšleným adresátům a jejich právnímu zástupci s výjimkou Evropské centrální banky a národních centrálních bank Evropského systému centrálních bank [a [národní centrální banka/příslušné regulační orgány] v [země]].

S úctou,

[podpis]

Dodatek IV

POSTUPY K ZAJIŠTĚNÍ KONTINUITY PROVOZU A NOUZOVÉ POSTUPY

1.   Obecná ustanovení

a)

Tento dodatek upravuje ujednání mezi [vlož název centrální banky] a účastníky nebo přidruženými systémy pro případ, že dojde k selhání jedné či více složek SSP nebo telekomunikační sítě nebo že jsou tyto složky dotčeny mimořádnou vnější událostí, nebo se toto selhání dotkne některého účastníka nebo přidruženého systému.

b)

Všechny odkazy na konkrétní dobu uvedené v tomto dodatku odkazují na čas ECB, tj. místní čas v sídle ECB.

2.   Opatření k zajištění kontinuity provozu a k nouzovému zpracování plateb

a)

Dojde-li k výskytu mimořádné vnější události nebo k selhání SSP či telekomunikační sítě, jež ovlivňuje běžné fungování TARGET2, je [vlož název centrální banky] oprávněna přijmout opatření k zajištění kontinuity provozu a k nouzovému zpracování plateb.

b)

V rámci TARGET2 jsou k dispozici tato hlavní opatření k zajištění kontinuity provozu a k nouzovému zpracování plateb:

i)

přemístění provozu SSP na jiné místo,

ii)

změna provozních hodin SSP a

iii)

zahájení nouzového zpracování velmi kritických a kritických plateb vymezených v odst. 6 písm. c) a d).

c)

Pokud se týká opatření k zajištění kontinuity provozu a k nouzovému zpracování plateb, je zcela na uvážení [vlož název centrální banky], zda a která opatření k zúčtování platebních příkazů přijme.

3.   Oznamování událostí

a)

Selhání SSP nebo mimořádná vnější událost se účastníkům oznamuje prostřednictvím tuzemských komunikačních kanálů, ICM a T2IS. Účastníkům se oznamují zejména tyto informace:

i)

popis události,

ii)

předpokládané zpoždění zúčtování (je-li známo),

iii)

informace o dosud přijatých opatřeních a

iv)

pokyny účastníkům.

b)

[Vlož název centrální banky] může dále účastníkům oznámit výskyt jakékoli jiné stávající či předpokládané události, jež by mohla ovlivnit běžný provoz TARGET2.

4.   Přemístění provozu SSP na jiné místo

a)

Dojde-li k výskytu některé z událostí uvedených v odst. 2 písm. a), lze provoz SSP přemístit na jiné místo v tomtéž či jiném regionu.

b)

Je-li provoz SSP přemístěn do jiného regionu, vyvinou účastníci nejvyšší úsilí, aby vyrovnali své pozice k okamžiku, kdy došlo k selhání či výjimečné vnější události, a poskytnou [vlož název centrální banky] veškeré informace, které jsou v tomto ohledu relevantní.

5.   Změna provozních hodin

a)

Je možné prodloužit denní zpracování TARGET2 nebo odložit začátek nového obchodního dne. Během prodloužené provozní doby TARGET2 se platební příkazy zpracovávají v souladu s [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky], s výhradou změn obsažených v tomto dodatku.

b)

Denní zpracování lze prodloužit a zavírací dobu tak posunout, pokud k selhání SSP došlo v průběhu dne a toto selhání bylo odstraněno do 18:00. Zavírací doba může být za běžných okolností posunuta nejvýše o dvě hodiny, přičemž tato skutečnost se účastníkům oznámí co nejdříve. Je-li posunutí zavírací doby oznámeno před 16:50, musí být mezi uzávěrkou pro klientské a mezibankovní platební příkazy i nadále zachován odstup jedné hodiny. Jakmile bylo posunutí zavírací doby oznámeno, nelze je odvolat.

c)

Zavírací doba se posune, došlo-li k selhání SSP před 18:00 a toto selhání nebylo odstraněno do 18:00. [Vlož název centrální banky] neprodleně oznámí posunutí zavírací doby účastníkům.

d)

Po obnovení provozu SSP se uskuteční tyto kroky:

i)

[vlož název centrální banky] usiluje o to, aby byly všechny platby ve frontě zúčtovány do jedné hodiny; tato doba se zkracuje na 30 minut, došlo-li k selhání SSP v 17:30 či později (pokud selhání SSP přetrvávalo i v 18:00),

ii)

konečné zůstatky účastníků se stanoví do jedné hodiny; tato doba se zkracuje na 30 minut, došlo-li k selhání SSP v 17:30 či později (pokud selhání SSP přetrvávalo i v 18:00),

iii)

při uzávěrce pro mezibankovní platby dojde k ukončení účetního dne včetně využití stálých facilit Eurosystému.

e)

Přidružené systémy, které vyžadují likviditu brzy ráno, musí mít zavedeny prostředky ke zvládání situací, kdy denní zpracování nemůže začít včas kvůli selhání SSP z předchozího dne.

6.   Nouzové zpracování plateb

a)

Považuje-li to [vlož název centrální banky] za nezbytné, zahájí nouzové zpracování platebních příkazů v nouzovém modulu SSP. V tomto případě se účastníkům poskytují služby pouze v minimálním rozsahu. [Vlož název centrální banky] oznámí účastníkům jakýmikoli dostupnými komunikačními prostředky, že zahájila nouzové zpracování příkazů.

b)

V rámci nouzového zpracování [vlož název centrální banky] zpracovává platební příkazy manuálně.

c)

Tyto platby se považují za „velmi kritické“ a [vlož název centrální banky] vyvine nejvyšší úsilí k tomu, aby je v nouzových situacích zpracovala:

i)

platby v souvislosti s CLS International Bank,

ii)

vypořádání konce účetního dne EURO1 a

iii)

výzvy ústřední protistrany k navýšení kolaterálu.

d)

Tyto platby se považují za „kritické“ a [vlož název centrální banky] může rozhodnout, že přistoupí k jejich nouzovému zpracování:

i)

platby související se zúčtováním systémů pro vypořádání obchodů s cennými papíry (na bázi rozhraní) v reálném čase a

ii)

další platby, je-li jich třeba k odstranění systémového rizika.

e)

K zadávání platebních příkazů pro účely nouzového zpracování a předávání informací příjemcům dochází prostřednictvím [vlož komunikační prostředek]. Informace o zůstatcích na účtech a o zápisech na vrub či ve prospěch účtu lze získat prostřednictvím [vlož název centrální banky].

f)

Platební příkazy, které již byly zadány do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], avšak jsou ve frontě, mohou být rovněž předmětem nouzového zpracování. V těchto případech [vlož název centrální banky] usiluje o to, aby nedocházelo k dvojímu zpracování platebních příkazů; pokud však k dvojímu zpracování platebního příkazu dojde, nesou toto riziko účastníci.

g)

K nouzovému zpracování platebních příkazů účastníci poskytnou dodatečné zajištění. Během nouzového zpracování lze k financování odchozích nouzových plateb využít příchozí nouzové platby. Pro účely nouzového zpracování nemůže [vlož název centrální banky] brát v úvahu disponibilní likviditu účastníků.

7.   Selhání spojená s účastníky nebo přidruženými systémy

a)

Má-li účastník problém, který mu brání v zúčtování plateb v rámci TARGET2, odpovídá za to, aby byl tento problém odstraněn. Účastník může zejména využít interní řešení nebo funkci ICM, tj. záložní platby úhrnné částky a záložní nouzové platby (CLS, EURO1, předfinancování v rámci STEP2).

b)

Rozhodne-li se účastník, že funkci ICM využije na záložní platby úhrnné částky, zpřístupní [vlož název centrální banky] na žádost účastníka tuto funkci prostřednictvím ICM. [Vlož název centrální banky] na žádost účastníka zašle zprávu vysílanou ICM s cílem informovat ostatní účastníky o tom, že účastník využil záložních plateb úhrnné částky. Účastník odpovídá za odeslání těchto záložních plateb úhrnné částky výhradně účastníkům, s nimiž má dvoustrannou dohodu o využívání těchto plateb, a za další kroky týkající se těchto plateb.

c)

Vyčerpá-li účastník všechny možnosti podle písmene a) či pokud jsou tyto možnosti neúčinné, může účastník požadovat podporu od [vlož název centrální banky].

d)

Pokud selhání nepříznivě ovlivní přidružený systém, odpovídá tento přidružený systém za to, aby bylo toto selhání odstraněno. [Vlož název centrální banky] může na žádost přidruženého systému jednat jeho jménem. [Vlož název centrální banky] rozhoduje dle svého uvážení, jak přidružený systém podpoří, a to včetně nočních operací přidruženého systému. Lze přijmout tato nouzová opatření:

i)

přidružený systém dá pokyn k provedení hladkých plateb (tj. plateb, které nejsou spojeny se základní transakcí) prostřednictvím rozhraní účastníka,

ii)

[vlož název centrální banky] jménem přidruženého systému vytváří nebo zpracovává pokyny nebo soubory XML nebo

iii)

[vlož název centrální banky] jménem přidruženého systému provede hladké platby.

e)

Podrobná nouzová opatření, pokud se týče přidružených systémů, upraví dvoustranné ujednání mezi [vlož název centrální banky] a příslušným přidruženým systémem.

8.   Další ustanovení

a)

Nejsou-li v důsledku výskytu událostí uvedených v čl. 3 písm. a) k dispozici určité údaje, je [vlož název centrální banky] oprávněna začít či pokračovat se zpracováním platebních příkazů nebo provozováním TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] na základě posledních dostupných údajů podle rozhodnutí [vlož název centrální banky]. Požádá-li o to [vlož název centrální banky], předloží účastníci a přidružené systémy znovu své zprávy FileAct/Interact či učiní jiný úkon, který [vlož název centrální banky] považuje za vhodný.

b)

Dojde-li k selhání [vlož název centrální banky], mohou některé či všechny její technické funkce ve vztahu k TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] vykonávat jiné centrální banky Eurosystému.

c)

[Vlož název centrální banky] může vyžadovat, aby se účastníci účastnili pravidelných či příležitostných testování opatření k zajištění kontinuity provozu a k nouzovému zpracování plateb, školení či jiných preventivních opatření, jež [vlož název centrální banky] považuje za nezbytná. Veškeré náklady, které účastníci vynaložili v důsledku těchto testování či jiných opatření, hradí výlučně účastníci.

Dodatek V

ČASOVÝ ROZVRH PROVOZU

1.

TARGET2 je otevřen každý den kromě sobot, nedělí, Nového roku, Velkého pátku a Velikonočního pondělí (podle kalendáře platného v sídle ECB), 1. května a 1. a 2. svátku vánočního.

2.

Referenčním časem pro systém je čas Evropské centrální banky, tj. místní čas v sídle ECB.

3.

Běžný obchodní den začíná večer předchozího obchodního dne a řídí se tímto časovým rozvrhem:

Čas

Popis

6:45–7:00

Čas k přípravě denních operací (1)

7:00–18:00

Denní zpracování

17:00

Uzávěrka pro klientské platby (tj. platby, jejichž plátcem ani příjemcem není přímý ani nepřímý účastník, označené pomocí zprávy MT 103 nebo MT 103+)

18:00

Uzávěrka pro mezibankovní platby (tj. platby, které nejsou klientskými platbami)

18:00–18:45 (2)

Konec účetního dne

18:15 (2)

Všeobecná uzávěrka pro využití automatických facilit

(Krátce po) 18:30 (3)

Centrálním bankám jsou zpřístupněny údaje pro aktualizaci účetních systémů

18:45–19:30 (3)

Začátek účetního dne (nový obchodní den)

19:00 (3) –19:30 (2)

Poskytnutí likvidity na účet PM

19:30 (3)

Zpráva o zahájení postupu („start-of-procedure“) a zúčtování trvalých příkazů k převodu likvidity z účtů PM na podúčet nebo podúčty/zrcadlový účet (zúčtování související s přidruženým systémem)

19:30 (3) –22:00

Provedení dodatečných převodů likvidity prostřednictvím ICM předtím, než přidružený systém odešle zprávu o zahájení cyklu („start-of-cycle“); zúčtovací období nočních operací přidruženého systému (jen pro zúčtovací postup č. 6 přidruženého systému, jak je uvedeno v příloze IV)

22:00–1:00

Technická údržba

1:00–6:45

Zúčtování nočních operací přidruženého systému (jen pro zúčtovací postup č. 6 přidruženého systému)

4.

Pro převody likvidity je ICM k dispozici od 19:30 (4) do 18:00 následujícího dne (s výjimkou technické údržby, která probíhá od 22:00 do 1:00).

5.

Provozní hodiny lze změnit v případě, že jsou opatření k zajištění kontinuity provozu přijata v souladu s odstavcem 5 dodatku IV.


(1)  Denní operace znamenají denní zpracování a konec účetního dne.

(2)  V poslední den udržovacího období pro povinné minimální rezervy končí tato fáze o 15 minut později.

(3)  V poslední den udržovacího období pro povinné minimální rezervy začíná tato fáze o 15 minut později.

(4)  V poslední den udržovacího období pro povinné minimální rezervy začíná tato fáze o 15 minut později.

Dodatek VI

SAZEBNÍK POPLATKŮ A FAKTURACE

Poplatky pro přímé účastníky

1.

Měsíční poplatek za zpracování platebních příkazů v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] pro přímé účastníky v závislosti na tom, jaký typ služby přímý účastník zvolil, činí buď:

a)

100 EUR za účet PM plus paušální poplatek ve výši 0,80 EUR za transakci (odpis z účtu), nebo

b)

1 250 EUR za účet PM plus poplatek za transakci (odpis z účtu), určený v závislosti na objemu transakcí (počtu zpracovávaných položek) za měsíc takto:

Pásmo

Od

Do

Cena

1

1

10 000

0,60 EUR

2

10 001

25 000

0,50 EUR

3

25 001

50 000

0,40 EUR

4

50 001

100 000

0,20 EUR

5

nad 100 000

0,125 EUR

Převody likvidity mezi účtem PM účastníka a jeho podúčty se nezpoplatňují.

2.

Měsíční poplatek za přístup pro více adresátů činí 80 EUR za každou 8-místnou adresu kódu BIC, která není kódem BIC účtu přímého účastníka.

3.

Pro přímé účastníky, kteří si nepřejí, aby byl kód BIC jejich účtu zveřejněný v adresáři TARGET2, se účtuje dodatečný měsíční poplatek ve výši 30 EUR za účet.

4.

Poplatek za každou registraci nepřímého účastníka přímým účastníkem v adresáři TARGET2 činí 20 EUR.

5.

Poplatek za každou registraci adresovatelného držitele kódu BIC, včetně poboček přímých a nepřímých účastníků, v adresáři TARGET2 činí 5 EUR.

Poplatky za sdružování likvidity

6.

Pro režim CAI činí měsíční poplatek 100 EUR za každý účet, který je součástí skupiny.

7.

Pro režim AL činí měsíční poplatek 200 EUR za každý účet, který je součástí skupiny AL. Používá-li skupina AL režim CAI, platí se za účty, které nejsou součástí režimu AL, měsíční poplatek platný pro CAI ve výši 100 EUR za účet.

8.

Na všechny platby účastníků ve skupině se jak pro režim AL, tak pro režim CAI uplatňuje sestupný sazebník transakčních poplatků uvedený v tabulce v odst. 1 písm. b), jakoby tyto platby byly zasílány z účtu jednoho účastníka.

9.

Měsíční poplatek 1 250 EUR uvedený v odst. 1 písm. b) platí příslušný správce skupiny a měsíční poplatek 100 EUR uvedený v odst. 1 písm. a) platí všichni ostatní členové skupiny. Je-li skupina AL součástí skupiny CAI a správce skupiny AL je současně správcem skupiny CAI, platí se měsíční poplatek 1 250 EUR jen jednou. Je-li skupina AL součástí skupiny CAI a správce skupiny CAI není současně správcem skupiny AL, platí správce skupiny CAI dodatečný měsíční poplatek 1 250 EUR. V těchto případech se faktura za celkové poplatky za všechny účty ve skupině CAI (včetně účtů skupiny AL) zasílá správci skupiny CAI.

Fakturace

10.

V případě přímých účastníků platí tato pravidla fakturace. Přímý účastník (správce skupiny AL nebo správce skupiny CAI, podle toho, zda se používá režim AL nebo režim CAI) obdrží fakturu za předchozí měsíc s uvedením poplatků, které mají být zaplaceny, nejpozději v pátý obchodní den následujícího měsíce. Platba se uhradí nejpozději v desátý pracovní den daného měsíce na účet, který [vlož název centrální banky] určí, a to odepsáním z účtu PM účastníka.

Dodatek VII

DOHODA O AGREGOVANÉ LIKVIDITĚ – VARIANTA A

Vzor pro používání režimu AL více než jednou úvěrovou institucí

mezi na straně jedné:

[účastníkem], který je majitelem účtu/účtů PM č. [...................................] u [vlož název centrální banky], zastoupeným [.........................................................], který jedná jako [.................................................],

[účastníkem], který je majitelem účtu/účtů PM č. [...................................] u [vlož název centrální banky], zastoupeným [.........................................................], který jedná jako [.................................................],

[účastníkem], který je majitelem účtu/účtů PM č. [...................................] u [vlož název centrální banky], zastoupeným [.........................................................], který jedná jako [.................................................],

(dále jen „členové skupiny AL“)

a na straně druhé

[vlož název národní centrální banky AL]

[vlož název národní centrální banky AL]

[vlož název národní centrální banky AL]

(dále jen „národní centrální banky AL“)

(členové skupiny AL a národní centrální banky AL společně dále jen „smluvní strany“)

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

TARGET2 je právně strukturován jako soubor platebních systémů, které jsou jako systémy označeny podle příslušných vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (1).

(2)

Účastníci jednoho či více systémů, které jsou součástí TARGET2, mohou za určitých podmínek vymezených v příslušných podmínkách účasti v systémech, které jsou součástí TARGET2, vytvořit skupinu AL, čímž se likvidita na účtech PM členů skupiny AL agreguje.

(3)

Agregace zůstatků umožňuje členům skupiny AL zúčtovat platební příkazy, jejichž částka převyšuje disponibilní likviditu na jejich účtech PM za předpokladu, že celková hodnota všech těchto platebních příkazů nikdy nepřekročí celkovou výši disponibilní likvidity na všech těchto účtech PM. Výsledný záporný zůstatek na jednom či více těchto účtech PM představuje vnitrodenní úvěr, jehož poskytování se řídí příslušnou vnitrostátní úpravou s výhradou změn obsažených v této dohodě, a to zejména v tom směru, že záporný zůstatek je zajištěn disponibilní likviditou na účtech PM ostatních členů skupiny AL.

(4)

Tento mechanismus v žádném případě nevede ke spojení jednotlivých účtů PM, jež jsou s výhradou omezení uvedených v této dohodě i nadále pro příslušné majitele těchto účtů vedeny odděleně.

(5)

Cílem tohoto mechanismu je předejít rozdrobení likvidity do různých systémů, které jsou součástí TARGET2, a zjednodušit řízení likvidity v rámci skupiny úvěrových institucí.

(6)

Tento mechanismus zvyšuje celkovou účinnost zúčtování plateb v TARGET2.

(7)

[Účastník] je připojen k TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], [účastník] je připojen k TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a [účastník] je připojen k TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], přičemž všichni účastníci jsou povinni dodržovat [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky] ze dne [vlož příslušná data],

smluvní strany se dohodly na níže uvedeném:

Článek 1

Účinnost této dohody

Tato dohoda i její případné změny nabývají účinnosti teprve tehdy, až řídící národní centrální banka poté, co obdrží veškeré informace či dokumenty, které považuje za vhodné, písemně potvrdí, že tato dohoda či její změny splňují požadavky stanovené v příslušných podmínkách účasti v systémech, které jsou součástí TARGET2.

Článek 2

Společný zájem členů skupiny AL a národních centrálních bank AL

1.   Členové skupiny AL výslovně prohlašují a uznávají, že uzavření této dohody slouží jejich společným hospodářským, sociálním a finančním zájmům, neboť platební příkazy všech členů skupiny AL mohou být v rámci příslušných systémů, které jsou součástí TARGET2, zúčtovány až do výše odpovídající disponibilní likviditě na účtech PM všech členů skupiny AL, čímž se využije disponibilní likvidita v rámci jiných systémů, které jsou součástí TARGET2.

2.   Národní centrální banky AL mají společný zájem na poskytování vnitrodenních úvěrů členům skupiny AL, neboť to podporuje celkovou účinnost zúčtování plateb v TARGET2. Vnitrodenní úvěr je zajištěn v souladu s článkem 18 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, neboť záporný zůstatek, jenž vznikne v důsledku provádění platebního příkazu, je zajištěn disponibilní likviditou na účtech PM, které ostatní členové skupiny AL mají u příslušných národních centrálních bank AL a které jsou zajištěny k plnění závazků kteréhokoli člena skupiny AL vůči národním centrálním bankám AL.

Článek 3

Práva a povinnosti členů skupiny AL

1.   Členové skupiny AL odpovídají všem národním centrálním bankám AL společně a nerozdílně za veškeré pohledávky, které vznikly v důsledku zúčtování platebního příkazu podaného kterýmkoli členem skupiny AL v rámci příslušného systému, který je součástí TARGET2. Členové skupiny AL nemohou svou odpovědnost vůči národním centrálním bankám AL v souvislosti s agregací výše uvedených závazků vyloučit s odvoláním na interní dohodu o rozdělení závazků v rámci skupiny.

2.   Celková částka všech platebních příkazů, které členové skupiny AL na svých účtech PM zúčtovávají, nesmí nikdy přesáhnout celkovou částku disponibilní likvidity na všech těchto účtech PM.

3.   Členové skupiny AL jsou oprávněni používat režim CAI, který je popsán v [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky].

4.   Členové skupiny AL mezi sebou uzavřou interní dohodu, která mimo jiné obsahuje:

a)

pravidla vnitřního uspořádání skupiny AL;

b)

podmínky, za kterých má správce skupiny AL oznamovací povinnost vůči členům skupiny AL;

c)

náklady na režim AL (včetně rozdělení těchto nákladů mezi členy skupiny AL) a

d)

poplatky, které členové skupiny AL navzájem platí jako odměnu za služby podle dohody AL a pravidel pro výpočet finančního protiplnění.

S výjimkou písmene d) mohou členové skupiny AL rozhodnout o tom, zda uvedenou interní dohodu či její části zpřístupní národním centrálním bankám AL či nikoli. Členové skupiny AL zpřístupní informace uvedené v písmenu d) národním centrálním bankám AL.

Článek 4

Práva a povinnosti národních centrálních bank AL

1.   Zadá-li některý člen skupiny AL do svého systému, který je součástí TARGET2, platební příkaz, jehož částka převyšuje disponibilní likviditu na účtu PM tohoto člena skupiny AL, poskytne příslušná národní centrální banka AL vnitrodenní úvěr, který je zajištěn disponibilní likviditou na ostatních účtech PM tohoto člena skupiny AL u jeho příslušné národní centrální banky AL nebo na účtech PM ostatních členů skupiny AL u jejich příslušných národních centrálních bank AL. Tento vnitrodenní úvěr se řídí pravidly platnými pro poskytování vnitrodenních úvěrů národní centrální bankou AL.

2.   Platební příkazy zadané členy skupiny AL, v jejichž důsledku dochází k překročení disponibilní likvidity na všech účtech PM členů skupiny AL, se do doby, než bude k dispozici dostatečná likvidita, zařadí do fronty.

3.   S výjimkou situace, kdy je vůči jednomu či více členům skupiny AL zahájeno úpadkové řízení, může národní centrální banka AL požadovat od každého člena skupiny AL úplné splnění všech závazků, které vznikly v důsledku zúčtování platebních příkazů zadaných kterýmkoli členem skupiny AL v příslušném systému, který je součástí TARGET2.

Článek 5

Jmenování a úloha správce skupiny AL

1.   Členové skupiny AL tímto pověřují [uveď účastníka pověřeného jako správce skupiny AL] jako správce skupiny AL, který slouží jako kontaktní místo pro všechny administrativní záležitosti týkající se skupiny AL.

2.   Všichni členové skupiny AL svým příslušným národním centrálním bankám AL i správci skupiny AL předávají veškeré informace, které mohou ovlivnit platnost, vynutitelnost a provádění této dohody, zejména o všech změnách či ukončení vazeb mezi členy skupiny AL, jichž je třeba ke splnění definice skupiny vymezené v [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky], o výskytu všech případů porušení povinnosti ve smyslu [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky] a o všech ostatních událostech, které mohou ovlivnit platnost či vynutitelnost [vlož odkaz na ustanovení týkající se zástav, závěrečného vypořádání či na jiná relevantní ustanovení obsažená v opatřeních, kterými se provádějí jednotné podmínky].

3.   Správce skupiny AL ihned sdělí řídící národní centrální bance informace popsané v odstavci 2, které se týkají jeho samého či kteréhokoli jiného člena skupiny AL.

4.   Správce skupiny AL odpovídá za vnitrodenní sledování likvidity, která je v rámci skupiny AL k dispozici.

5.   Správce skupiny AL má plnou moc ve vztahu k účtům PM členů skupiny AL a především zastupuje členy skupiny AL při těchto úkonech:

a)

operace v rámci ICM týkající se účtů PM členů skupiny AL včetně změny priority platebního příkazu, odvolání, změny doby zúčtování, převodů likvidity (včetně převodů z podúčtů a na podúčty), změny pořadí transakcí ve frontě, rezervování likvidity skupiny AL, stanovení a změn limitů pro skupinu AL;

b)

likvidní transakce mezi účty PM členů skupiny AL ke konci dne, které jsou nezbytné k vyrovnání všech zůstatků na PM účtech členů skupiny AL tak, aby na žádném z těchto účtů nebyl ke konci dne záporný zůstatek, případně záporný zůstatek bez způsobilého zajištění (tento postup se dále označuje jen jako „vyrovnávání“);

c)

obecné pokyny, podle nichž se provádí automatické vyrovnávání, tj. vymezení pořadí účtů PM členů skupiny AL s disponibilní likviditou, jež mají být v rámci vyrovnávání zatíženy;

d)

v případě, že správce skupiny AL nedá žádné výslovné pokyny, jak je stanoveno v písmenech b) a c), provede se automatické vyrovnávání počínaje účtem PM s nejvyšším kladným zůstatkem proti účtu PM s nejvyšším záporným zůstatkem.

Tatáž kritéria, tak jak jsou vymezena v písmenech c) a d), se použijí v případě, že nastane rozhodná událost pro vymáhání vymezená v [vlož odkaz na relevantní ustanovení obsažená v opatřeních, kterými se provádějí jednotné podmínky].

6.   Členové skupiny AL se výslovně vzdávají všech práv, která by mohli uplatňovat vůči správci skupiny AL podle [vlož případně odkaz na příslušné ustanovení vnitrostátního práva] a která vyplývají z kombinace jeho postavení jednak jako majitele účtu PM a člena skupiny AL a jednak jako správce skupiny AL.

Článek 6

Úloha řídící národní centrální banky

1.   Řídící národní centrální banka slouží jako kontaktní místo pro všechny administrativní záležitosti týkající se skupiny AL.

2.   Všechny národní centrální banky AL poskytují řídící národní centrální bance neprodleně veškeré informace týkající se příslušných členů skupiny AL, které mohou ovlivnit platnost, vynutitelnost a provádění této dohody, zejména o všech změnách či ukončení vazeb mezi členy skupiny AL, jichž je třeba ke splnění definice skupiny, o výskytu všech případů porušení povinnosti ve smyslu [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky] nebo o všech ostatních událostech, které mohou ovlivnit platnost či vynutitelnost [vlož odkaz na ustanovení týkající se zástav, závěrečného vypořádání či na jiná relevantní ujednání obsažená v opatřeních, kterými se provádějí jednotné podmínky].

3.   Řídící národní centrální banka má přístup ke všem relevantním informacím o všech účtech PM členů skupiny AL, zejména k informacím o úvěrech, zůstatku, celkovém obratu, zúčtovaných platbách a platbách ve frontě, jakož i k informacím o limitech a rezervování likvidity členů skupiny AL.

Článek 7

Trvání a ukončení této dohody

1.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

2.   Každý člen skupiny AL může svou účast na této dohodě jednostranně ukončit za předpokladu, že to 14 obchodních dnů předem písemně oznámí národní centrální bance AL, na jejímž systému, který je součástí TARGET2, se účastní, a řídící národní centrální bance. Řídící národní centrální banka příslušnému členovi skupiny AL potvrdí den ukončení jeho účasti na dohodě AL a tento den oznámí všem národním centrálním bankám AL, které o tom informují svoje členy skupiny AL. Byl-li tento člen skupiny AL správcem skupiny AL, zbývající členové skupiny AL neprodleně jmenují nového správce skupiny AL.

3.   Tato dohoda popřípadě účast kteréhokoli člena skupiny AL na této dohodě je bez předchozího oznámení a s okamžitou účinností automaticky ukončena, nastane-li alespoň jedna z těchto událostí:

a)

změna či ukončení vazeb mezi členy skupiny AL, jichž je třeba ke splnění definice skupiny, jak je stanoveno v [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky], nebo které se týkají jednoho či více členů skupiny AL, nebo

b)

jeden, několik nebo všichni členové skupiny AL přestali splňovat jakékoli jiné požadavky pro používání režimu AL ve smyslu [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky].

4.   Bez ohledu na to, že se vyskytla událost popsaná v odstavci 3, je platební příkaz, který některý člen skupiny AL již zadal do příslušného systému, který je součástí TARGET2, i nadále platný a vynutitelný vůči všem členům skupiny AL a národním centrálním bankám AL. [Vlož, přichází-li v úvahu: Kromě toho zůstávají po ukončení této dohody v platnosti [vlož odkaz na ustanovení týkající se zástav nebo závěrečného vypořádání či na jiná relevantní ustanovení o zajištění], a to až do té doby, kdy členové skupiny AL v plném rozsahu vyrovnají všechny záporné zůstatky na účtech PM, jejichž likvidita byla agregována.]

5.   Aniž by byl dotčen odstavec 3, může řídící národní centrální banka po dohodě s příslušnou národní centrální bankou AL kdykoli bez předchozího oznámení a s okamžitou účinností ukončit účast kteréhokoli člena skupiny AL na této dohodě, pokud tento člen skupiny AL porušuje některé ustanovení této dohody. Toto rozhodnutí se zasílá všem členům skupiny AL v písemné formě a obsahuje odůvodnění. Dojde-li k ukončení účasti tímto způsobem, mohou členové skupiny AL, jejichž účast na této dohodě nebyla ukončena, svou účast na této dohodě ukončit, a to za předpokladu, že to řídící národní centrální bance a příslušné národní centrální bance AL písemně oznámí pět obchodních dnů předem. Pokud dojde k ukončení účasti správce skupiny AL, zbývající členové skupiny AL neprodleně jmenují nového správce skupiny AL.

6.   Řídící národní centrální banka může po dohodě s ostatními národními centrálními bankami AL bez předchozího oznámení a s okamžitou účinností ukončit tuto dohodu, pokud by pokračování této dohody ohrozilo celkovou stabilitu, spolehlivost a bezpečnost TARGET2 nebo by ohrozilo plnění úkolů národních centrálních bank AL podle statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. Každé takové rozhodnutí se v písemné formě zasílá členům skupiny AL a obsahuje odůvodnění.

7.   Tato dohoda zůstává v platnosti, dokud jsou jejími smluvními stranami alespoň dva členové skupiny AL.

Článek 8

Postup při provádění změn

Veškeré změny této dohody, včetně rozšíření skupiny AL o další účastníky, jsou platné a vynutitelné pouze tehdy, pokud se na nich všechny smluvní strany dohodnou v písemné formě.

Článek 9

Rozhodné právo

Tato dohoda se řídí, vykládá a provádí v souladu s [vlož odkaz na právo rozhodné pro účet PM správce skupiny AL vedený u řídící národní centrální banky]. Tím nejsou dotčeny:

a)

vztah mezi členem skupiny AL a jeho příslušnou národní centrální bankou AL, který se řídí právem příslušné národní centrální banky AL, a

b)

práva a povinnosti mezi národními centrálními bankami AL, které se řídí právem národní centrální banky AL, která vede účet PM člena skupiny AL, jehož disponibilní likvidita je použita jako zajištění.

Článek 10

Použití [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky]

1.   Otázky, které tato dohoda výslovně neupravuje, se ve vztahu ke všem členům skupiny AL a jejich příslušným národním centrálním bankám AL řídí příslušnými ustanoveními [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky].

2.   [Vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky] a tato dohoda se považují za součást jednoho smluvního vztahu.

Sepsáno v počtu vyhotovení odpovídajícím počtu smluvních stran [... dne......]

DOHODA O AGREGOVANÉ LIKVIDITĚ – VARIANTA B

Vzor pro používání režimu AL jednou úvěrovou institucí

mezi na straně jedné: [název a adresa úvěrové instituce] zastoupenou [.........................................................], který jedná jako

[účastník], který je majitelem PM účtu/účtů č. [...................................] u [vlož název centrální banky],

[účastník], který je majitelem PM účtu/účtů č. [...................................] u [vlož název centrální banky],

[účastník], který je majitelem PM účtu/účtů č. [...................................] u [vlož název centrální banky],

(účastníci dále označováni jako „členové skupiny AL“)

a na straně druhé

[vlož název národní centrální banky AL]

[vlož název národní centrální banky AL]

[vlož název národní centrální banky AL]

(dále jen „národní centrální banky AL“)

(členové skupiny AL a národní centrální banky AL společně dále jen „smluvní strany“)

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

TARGET2 je právně strukturován jako soubor platebních systémů, které jsou jako systémy označeny podle příslušných vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (2).

(2)

Úvěrová instituce s několika účty PM v jednom či více systémech, které jsou součástí TARGET2, může za určitých podmínek vymezených v příslušných podmínkách účasti v systémech, které jsou součástí TARGET2, vytvořit skupinu AL, čímž se likvidita na těchto účtech PM členů skupiny AL agreguje.

(3)

Agregace likvidity umožňuje členům skupiny AL zúčtovat platební příkazy, jejichž částka převyšuje disponibilní likviditu na jednom účtu PM, a to za předpokladu, že celková hodnota platebních příkazů nikdy nepřekročí celkovou výši disponibilní likvidity na všech účtech PM členů skupiny AL. Výsledný záporný zůstatek na jednom či více těchto účtech PM představuje vnitrodenní úvěr, jehož poskytování se řídí příslušnou vnitrostátní úpravou s výhradou změn obsažených v této dohodě, a to zejména v tom směru, že záporný zůstatek je zajištěn disponibilní likviditou na všech účtech PM členů skupiny AL.

(4)

Tento mechanismus v žádném případě nevede ke spojení jednotlivých účtů PM, jež jsou s výhradou omezení uvedených v této dohodě i nadále pro členy skupiny AL vedeny odděleně.

(5)

Cílem tohoto mechanismu je předejít rozdrobení likvidity do různých systémů, které jsou součástí TARGET2, a zjednodušit řízení likvidity členů skupiny AL.

(6)

Tento mechanismus zvyšuje celkovou účinnost zúčtování plateb v TARGET2.

(7)

[Účastník] je připojen k TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], [účastník] je připojen k TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a [účastník] je připojen k TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], přičemž všichni účastníci jsou povinni dodržovat [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky] ze dne [vlož příslušná data],

smluvní strany se dohodly na níže uvedeném:

Článek 1

Účinnost této dohody

Tato dohoda i její případné změny nabývají účinnosti teprve tehdy, až řídící národní centrální banka poté, co obdrží veškeré informace či dokumenty, které považuje za vhodné, písemně potvrdí, že tato dohoda či její změny splňují požadavky stanovené v příslušných podmínkách účasti v systémech, které jsou součástí TARGET2.

Článek 2

Společný zájem národních centrálních bank AL

Národní centrální banky AL mají společný zájem na poskytování vnitrodenního úvěru členům skupiny AL, neboť to podporuje celkovou účinnost zúčtování plateb v TARGET2. Vnitrodenní úvěr je zajištěn v souladu s článkem 18 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, neboť záporný zůstatek, který vznikne v důsledku provádění platebního příkazu, je zajištěn disponibilní likviditou na účtech PM, které členové skupiny AL mají u příslušných národních centrálních bank AL a které jsou zajištěny k plnění závazků členů skupiny AL vůči národním centrálním bankám AL.

Článek 3

Práva a povinnosti členů skupiny AL

1.   Členové skupiny AL odpovídají všem národním centrálním bankám AL za veškeré pohledávky, které vznikly v důsledku zúčtování platebních příkazů zadaných kterýmkoli členem skupiny AL v rámci příslušných systémů, které jsou součástí TARGET2.

2.   Celková částka všech platebních příkazů, které členové skupiny AL na svých účtech PM zúčtovávají, nesmí nikdy přesáhnout celkovou částku disponibilní likvidity na všech těchto účtech PM.

3.   Členové skupiny AL jsou oprávněni používat režim souhrnných informací o účtu (CAI), jak je popsán v [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky].

Článek 4

Práva a povinnosti národních centrálních bank AL

1.   Zadá-li člen skupiny AL do systému, který je součástí TARGET2, platební příkaz, jehož částka převyšuje disponibilní likviditu na účtu PM tohoto člena, poskytne příslušná národní centrální banka AL vnitrodenní úvěr, který je zajištěn disponibilní likviditou na ostatních účtech PM tohoto člena skupiny AL u jeho příslušné národní centrální banky AL nebo na účtech PM ostatních členů skupiny AL u jejich příslušných národních centrálních bank AL. Tento vnitrodenní úvěr se řídí pravidly platnými pro poskytování vnitrodenního úvěru národními centrálními bankami AL.

2.   Platební příkazy zadané členy skupiny AL, v jejichž důsledku dochází k překročení disponibilní likvidity na všech účtech PM členů skupiny AL, se do doby, než bude k dispozici dostatečná likvidita, zařadí do fronty.

3.   Každá národní centrální banka AL může od členů skupiny AL požadovat úplné splnění všech závazků, jež vznikly v důsledku zúčtování platebních příkazů členů skupiny AL v rámci příslušných systémů, které jsou součástí TARGET2, ve kterých mají účty PM.

Článek 5

Jmenování a úloha správce skupiny AL

1.   Členové skupiny AL tímto pověřují [uveď účastníka pověřeného jako správce skupiny AL] jako správce skupiny AL, který slouží jako kontaktní místo pro všechny administrativní záležitosti týkající se skupiny AL.

2.   Členové skupiny AL příslušným národním centrálním bankám AL předávají veškeré informace, které mohou ovlivnit platnost, vynutitelnost a provádění této dohody, zejména o výskytu všech případů porušení povinnosti ve smyslu [vlož odkaz na příslušná ustanovení obsažená v opatřeních, kterými se provádějí jednotné podmínky] nebo o všech ostatních událostech, které mohou ovlivnit platnost či vynutitelnost [vlož odkaz na ustanovení týkající se zástav, závěrečného vypořádání či na jiná relevantní ustanovení obsažená v opatřeních, kterými se provádějí jednotné podmínky].

3.   Správce skupiny AL ihned sdělí řídící národní centrální bance informace popsané v odstavci 2.

4.   Správce skupiny AL odpovídá za vnitrodenní sledování disponibilní likvidity v rámci skupiny AL.

5.   Správce skupiny AL má plnou moc ve vztahu ke všem účtům PM členů skupiny AL a provádí především tyto úkony:

a)

všechny operace v rámci ICM týkající se účtů PM členů skupiny AL včetně změny priority platebního příkazu, odvolání, změny doby zúčtování, převodů likvidity (včetně převodů z podúčtů a na podúčty), změny pořadí transakcí ve frontě, rezervování likvidity skupiny AL a stanovení a změn limitů pro skupinu AL;

b)

likvidní transakce mezi účty PM členů skupiny AL ke konci dne, které jsou nezbytné k vyrovnání všech zůstatků na účtech PM členů skupiny AL tak, aby na žádném z těchto účtů nebyl ke konci dne záporný zůstatek, případně záporný zůstatek bez způsobilého zajištění (tento postup se dále označuje jen jako „vyrovnávání“);

c)

obecné pokyny, podle nichž se provádí automatické vyrovnávání, tj. vymezení pořadí účtů PM členů skupiny AL s disponibilní likviditou, jež mají být v rámci vyrovnávání zatíženy;

d)

v případě, že správce skupiny AL nedá žádné výslovné pokyny, jak je stanoveno v písmenech b) a c), provede se automatické vyrovnávání počínaje účtem PM s nejvyšším kladným zůstatkem proti účtu PM s nejvyšším záporným zůstatkem.

Tatáž kritéria, tak jak jsou vymezena v písmenech c) a d), se použijí v případě, že nastane rozhodná událost pro vymáhání vymezená v [vlož odkaz na relevantní ustanovení obsažená v opatřeních, kterými se provádějí jednotné podmínky].

Článek 6

Úloha řídící národní centrální banky

1.   Řídící národní centrální banka slouží jako kontaktní místo pro všechny administrativní záležitosti týkající se skupiny AL.

2.   Všechny národní centrální banky AL poskytují řídící národní centrální bance neprodleně veškeré informace týkající se člena skupiny AL, které mohou ovlivnit platnost, vynutitelnost a provádění této dohody, zejména informace o výskytu všech případů porušení povinnosti ve smyslu [vlož odkaz na příslušná ustanovení obsažená v opatřeních, kterými se provádějí jednotné podmínky], nebo událostech, které mohou ovlivnit platnost či vynutitelnost [vlož odkaz na ustanovení týkající se zástav, závěrečného vypořádání či na jiná relevantní ustanovení obsažená v opatřeních, kterými se provádějí jednotné podmínky].

3.   Řídící národní centrální banka má přístup ke všem relevantním informacím o všech účtech PM členů skupiny AL, zejména k informacím o úvěrech, zůstatku, celkovém obratu, zúčtovaných platbách a platbách ve frontě, jakož i k informacím o limitech a rezervování likvidity členů skupiny AL.

Článek 7

Trvání a ukončení této dohody

1.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

2.   Každý člen skupiny AL může svou účast na této dohodě jednostranně ukončit za předpokladu, že to 14 obchodních dnů předem písemně oznámí národní centrální bance AL, na jejímž systému, který je součástí TARGET2, se účastní, a řídící národní centrální bance. Řídící národní centrální banka tomuto členovi skupiny AL potvrdí den ukončení jeho účasti na dohodě AL a tento den oznámí všem národním centrálním bankám AL, které o tom informují svoje členy skupiny AL. Byl-li tento člen skupiny AL správcem skupiny AL, zbývající členové skupiny AL neprodleně jmenují nového správce skupiny AL.

3.   Tato dohoda je automaticky bez předchozího oznámení a s okamžitou účinností ukončena, pokud nejsou nadále splněny požadavky pro používání režimu AL, tak jak jsou uvedeny v [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky].

4.   Bez ohledu na to, že došlo k výskytu události popsané v odstavci 3, je platební příkaz, který některý člen skupiny AL již zadal do příslušného systému, který je součástí TARGET2, i nadále platný a vynutitelný ve vztahu ke všem členům skupiny AL a národním centrálním bankám AL. [Vlož, přichází-li v úvahu: Kromě toho zůstávají po ukončení této dohody v platnosti [vlož odkaz na ustanovení týkající se zástav, závěrečného vypořádání či na jiná relevantní ustanovení o zajištění], a to až do té doby, kdy členové skupiny AL v plném rozsahu vyrovnají všechny záporné zůstatky na účtech PM, jejichž likvidita byla agregována.]

5.   Aniž by byl dotčen odstavec 3, může řídící národní centrální banka po dohodě s národními centrálními bankami AL tuto smlouvu kdykoli ukončit, pokud kterýkoli člen skupiny AL porušuje některé ustanovení této dohody. Toto rozhodnutí se zasílá všem členům skupiny AL v písemné formě a obsahuje odůvodnění.

6.   Řídící národní centrální banka může po dohodě s ostatními národními centrálními bankami AL ukončit tuto dohodu, pokud by pokračování této dohody ohrozilo celkovou stabilitu, spolehlivost a bezpečnost TARGET2, nebo by ohrozilo plnění úkolů národních centrálních bank AL podle statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. Každé rozhodnutí o ukončení této dohody se v písemné formě zasílá členům skupiny AL a obsahuje odůvodnění.

Článek 8

Postup při provádění změn

Veškeré změny této dohody, včetně rozšíření skupiny AL o další účastníky, jsou platné a vynutitelné pouze tehdy, pokud se na nich všechny smluvní strany dohodnou v písemné formě.

Článek 9

Rozhodné právo

Tato dohoda se řídí, vykládá a provádí v souladu s [vlož odkaz na právo rozhodné pro účet PM správce skupiny AL]. Tím nejsou dotčeny:

a)

vztah mezi členy skupiny AL a jejich příslušnými národními centrálními bankami AL, který se řídí právem příslušné národní centrální banky AL, a

b)

práva a povinnosti mezi národními centrálními bankami AL, které se řídí právem národní centrální banky AL, která vede účet PM, jehož disponibilní likvidita je použita jako zajištění.

Článek 10

Použití [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky]

1.   Otázky, které tato dohoda výslovně neupravuje, se ve vztahu k jednotlivým účtům PM členů skupiny AL řídí příslušnými ustanoveními [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky].

2.   [Vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky] a tato dohoda se považují za součást jednoho smluvního vztahu.

Sepsáno v počtu vyhotovení odpovídajícím počtu smluvních stran [... dne......]


(1)  Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45.

(2)  Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45.


PŘÍLOHA III

POSKYTOVÁNÍ VNITRODENNÍHO ÚVĚRU

Definice

Pro účely této přílohy se rozumí:

„bankovní směrnicí“ směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění) (1);

„úvěrovou institucí“ úvěrová instituce ve smyslu článku 2 a čl. 4 odst. 1 písm. a) bankovní směrnice, jak byly provedeny v příslušném vnitrostátním právu, která podléhá dohledu ze strany příslušného orgánu;

„mezní zápůjční facilitou“ automatická facilita Eurosystému, kterou mohou protistrany využít k získání úvěru přes noc od národní centrální banky za předem stanovenou mezní zápůjční sazbu;

„mezní zápůjční sazbou“ úroková sazba platná pro mezní zápůjční facilitu;

„pobočkou“ pobočka ve smyslu čl. 4 odst. 3 bankovní směrnice, jak byl proveden ve vnitrostátním právu;

„subjektem veřejného sektoru“ subjekt, který patří do „veřejného sektoru“, jenž je vymezen v článku 3 nařízení Rady (ES) č. 3603/93 ze dne 13. prosince 1993, kterým se upřesňují definice pro použití zákazů uvedených v článcích 104 a 104b odst. 1 Smlouvy (2) (nyní článek 101 a čl. 103 odst. 1);

„investičním podnikem“ investiční podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (3) s výjimkou subjektů vymezených v čl. 2 odst. 1 směrnice 2004/39/ES, pokud: a) bylo danému investičnímu podniku uděleno povolení ze strany příslušného orgánu určeného k tomu podle směrnice 2004/39/ES a tento investiční podnik podléhá dohledu ze strany tohoto orgánu a b) daný investiční podnik je oprávněn vyvíjet činnosti uvedené v bodech 2, 3, 6 a 7 oddílu A přílohy I směrnice 2004/39/ES;

„úzkým propojením“ úzké propojení ve smyslu kapitoly 6 přílohy I obecných zásad ECB/2000/7 ze dne 31. srpna 2000 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (4);

„úpadkovým řízením“ se rozumí úpadkové řízení ve smyslu čl. 2 písm. j) směrnice 98/26/ES;

„případem porušení povinnosti“ hrozící či stávající událost, jejíž výskyt může ohrozit plnění závazků subjektu plynoucích z vnitrostátních opatření, jimiž se provádějí tyto obecné zásady, nebo jiných pravidel, která platí pro vztah mezi tímto subjektem a kteroukoli z centrálních bank Eurosystému, včetně:

a)

případu, kdy subjekt přestane splňovat podmínky přístupu nebo technické požadavky stanovené v příloze II;

b)

zahájení úpadkového řízení vůči subjektu;

c)

podání návrhu v souvislosti s řízením uvedeným v písmenu b);

d)

případu, kdy subjekt učiní písemné prohlášení o tom, že není schopen splatit všechny své peněžité závazky či jejich část nebo že není schopen splnit své závazky v souvislosti s vnitrodenním úvěrem;

e)

případu, kdy subjekt dobrovolně uzavře rámcovou dohodu či jiné ujednání se svými věřiteli;

f)

případu, kdy je subjekt skutečně či podle názoru příslušné zúčastněné národní centrální banky insolventní nebo není schopen plnit své peněžité závazky;

g)

případu, kdy byl kladný zůstatek subjektu na jeho účtu PM nebo veškerý majetek subjektu či jeho podstatná část na základě příkazu zmrazen, obstaven či zabaven nebo kdy bylo ve vztahu k němu zahájeno jiné řízení, jehož účelem je ochrana veřejného zájmu či práv věřitelů subjektu;

h)

případu, kdy byla účast subjektu v systému, který je součástí TARGET2, nebo v přidruženém systému pozastavena nebo ukončena;

i)

případu, kdy je zásadní prohlášení nebo předsmluvní ujištění, které subjekt učinil (nebo se má podle platného práva za to, že je učinil), nesprávné nebo nepravdivé, nebo

j)

převodu veškerého majetku subjektu či jeho podstatné části.

Způsobilé subjekty

1.

Každá zúčastněná národní centrální banka poskytuje vnitrodenní úvěr subjektům uvedeným v odstavci 2, které mají účet u příslušné zúčastněné národní centrální banky. Vnitrodenní úvěr však nelze poskytnout subjektu, který je usazen v zemi, která není členským státem, v němž má zúčastněná národní centrální banka, u níž má tento subjekt účet, sídlo.

2.

Vnitrodenní úvěr lze poskytnout pouze těmto subjektům:

a)

úvěrovým institucím usazeným v EHP, které jsou způsobilými protistranami pro operace měnové politiky Eurosystému a které mají přístup k mezní zápůjční facilitě, a to i když jednají prostřednictvím pobočky usazené v EHP, včetně poboček usazených v EHP, které jsou pobočkami úvěrových institucí usazených mimo EHP;

b)

úvěrovým institucím usazeným v EHP, které nejsou způsobilými protistranami pro operace měnové politiky Eurosystému nebo nemají přístup k mezní zápůjční facilitě, a to i když jednají prostřednictvím pobočky usazené v EHP, včetně poboček usazených v EHP, které jsou pobočkami úvěrových institucí usazených mimo EHP;

c)

ministerstvům financí ústředních či regionálních vlád členských států, pokud tato ministerstva vyvíjejí činnost na peněžních trzích, a orgánům veřejného sektoru členských států, které jsou oprávněny vést účty pro klienty;

d)

investičním podnikům usazeným v EHP za předpokladu, že uzavřely s protistranou Eurosystému pro operace měnové politiky dohodu s cílem zajistit vyrovnání zbývajících debetních sald na konci daného dne, a

e)

subjektům (jiným než jsou subjekty podle pododstavců a) a b)) poskytujícím zúčtovací nebo vypořádací služby, které jsou usazeny v EHP a které podléhají dohledu příslušného orgánu, za podmínky, že pravidla pro poskytování vnitrodenního úvěru těmto subjektům byla předem předložena Radě guvernérů a Rada guvernérů tato pravidla schválila.

3.

Subjektům uvedeným v odst. 2 písm. b) až e) je vnitrodenní úvěr poskytován pouze na daný den, přičemž jej nelze prodloužit na úvěr přes noc.

Způsobilé zajištění

4.

Vnitrodenní úvěr musí mít způsobilé zajištění a poskytuje se ve formě zajištěného vnitrodenního přečerpání nebo vnitrodenního repo obchodu v souladu s minimálními společnými znaky, které Rada guvernérů stanoví ve vztahu k operacím měnové politiky Eurosystému. Způsobilé zajištění tvoří stejná aktiva a nástroje jako způsobilá aktiva pro operace měnové politiky Eurosystému a vztahují se na ně stejná pravidla pro oceňování a kontrolu rizika, jako jsou uvedena v příloze I obecných zásad ECB/2000/7.

5.

Dluhové nástroje, které vydal nebo za které se zaručil subjekt či jiná třetí osoba, s níž je subjekt v úzkém propojení, lze jako způsobilé zajištění přijmout pouze v situacích uvedených v oddílu 6.2 přílohy I obecných zásad ECB/2000/7.

6.

Rada guvernérů může na návrh příslušné zúčastněné národní centrální banky vyjmout ministerstva financí uvedená v odst. 2 písm. c) z požadavku poskytnout před získáním vnitrodenního úvěru přiměřené zajištění.

Poskytování úvěru

7.

Přístup k vnitrodennímu úvěru lze umožnit pouze v obchodní dny.

8.

Vnitrodenní úvěr se poskytuje bezúročně.

9.

Nesplacení vnitrodenního úvěru subjektem uvedeným v odst. 2 písm. a) ke konci dne se automaticky považuje za žádost tohoto subjektu o využití mezní zápůjční facility.

10.

Pokud subjekt uvedený v odst. 2 písm. b), d) nebo e) z jakéhokoli důvodu ke konci dne vnitrodenní úvěr nesplatí, uplatní se vůči tomuto subjektu tyto sankce:

a)

je-li na účtu dotčeného subjektu ke konci dne debetní zůstatek poprvé za kterékoli období dvanácti měsíců, zaplatí tento subjekt úrok z prodlení, který se vypočítá tak, že na výši tohoto debetního zůstatku se uplatní sazba pěti procentních bodů nad mezní zápůjční sazbou;

b)

je-li na účtu dotčeného subjektu ke konci dne debetní zůstatek alespoň podruhé za stejné období dvanácti měsíců, pak se v každém dalším případě, kdy je vykázán debetní zůstatek během uvedeného dvanáctiměsíčního období, zvýší úrok z prodlení podle písmene a) o 2,5 procentního bodu.

11.

Rada guvernérů může rozhodnout o prominutí či snížení sankcí uložených podle odstavce 10, lze-li debetní zůstatek dotčeného subjektu ke konci dne přičíst vyšší moci nebo technické poruše TARGET2, tak jak je definována v příloze II.

Pozastavení nebo ukončení přístupu k vnitrodennímu úvěru

12.

Zúčastněné národní centrální banky pozastaví nebo ukončí přístup k vnitrodennímu úvěru, nastane-li případ porušení povinnosti nebo jedna z těchto událostí:

a)

účet subjektu u zúčastněné národní centrální banky byl dočasně či trvale zrušen;

b)

dotčený subjekt přestal splňovat některý z požadavků pro poskytnutí vnitrodenního úvěru ve smyslu této přílohy.

13.

Pozastaví-li či ukončí-li zúčastněná národní centrální banka přístup protistrany Eurosystému pro operace měnové politiky k vnitrodennímu úvěru, nabude toto pozastavení či ukončení přístupu účinnosti až poté, co je ECB schválí.

14.

Odchylně od odstavce 13 může zúčastněná národní centrální banka za naléhavých okolností protistraně Eurosystému pro operace měnové politiky pozastavit přístup k vnitrodennímu úvěru s okamžitou účinností. V tomto případě dotčená zúčastněná národní centrální banka o této skutečnosti ihned písemně vyrozumí ECB. ECB má právo zrušit postup zúčastněné národní centrální banky. Pokud však ECB nezašle zúčastněné národní centrální bance oznámení o tomto zrušení do deseti obchodních dnů ode dne, kdy byla ECB vyrozuměna, má se za to, že ECB postup zúčastněné národní centrální banky schválila.


(1)  Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 310, 11.12.2000, s. 1.


PŘÍLOHA IV

ZÚČTOVACÍ POSTUPY PRO PŘIDRUŽENÉ SYSTÉMY

1.   Definice

V návaznosti na definice uvedené v článku 2 se pro účely této přílohy rozumí:

„kreditním převodním příkazem“ převodní příkaz, který zadal přidružený systém centrální bance přidruženého systému, aby odepsala z některého z účtů, jež tento přidružený systém vede nebo spravuje v PM, částku uvedenou v tomto příkazu a připsala ji na účet nebo podúčet PM zúčtovací banky;

„debetním převodním příkazem“ převodní příkaz, který zadal přidružený systém zúčtovací centrální bance, aby na základě zmocnění k inkasu z účtu nebo podúčtu PM zúčtovací banky odepsala částku uvedenou v tomto příkazu a připsala ji ve prospěch některého z účtů přidruženého systému v rámci PM nebo účtu či podúčtu PM jiné zúčtovací banky;

„převodním příkazem“ nebo „převodním příkazem přidruženého systému“ kreditní převodní příkaz nebo debetní převodní příkaz;

„centrální bankou přidruženého systému“ centrální banka Eurosystému, s níž příslušný přidružený systém uzavřel dvoustranné ujednání o zúčtování převodních příkazů přidruženého systému v PM,

„zúčtovací centrální bankou“ centrální banka Eurosystému, jež pro zúčtovací banku vede účet PM;

„zúčtovací bankou“ účastník, jehož účet nebo podúčet PM je využíván k zúčtování převodních příkazů přidruženého systému;

„informačním a kontrolním modulem (ICM)“ modul SSP, jenž účastníkům umožňuje získávat on-line informace a zadávat příkazy k převodu likvidity, spravovat likviditu a v nouzových situacích zadávat platební příkazy;

„zprávou vysílanou ICM“ informace, jež je všem účastníkům TARGET2 nebo vybrané skupině účastníků TARGET2 současně zpřístupněna prostřednictvím ICM;

„zmocněním k inkasu“ souhlas zúčtovací banky ve formě stanovené centrálními bankami Eurosystému ve formulářích pro sběr statistických údajů, který je určen jak jejímu přidruženému systému, tak její zúčtovací centrální bance a který opravňuje přidružený systém k zadávání debetních převodních příkazů a zúčtovací centrální bance dává pokyn k tomu, aby z účtu nebo podúčtu PM zúčtovací banky odepsala prostředky podle těchto příkazů;

„krátkou pozicí“ peněžní závazek během zúčtování převodních příkazů přidruženého systému;

„dlouhou pozicí“ peněžní pohledávka během zúčtování převodních příkazů přidruženého systému.

2.   Úloha zúčtovacích centrálních bank

Každá centrální banka Eurosystému je zúčtovací centrální bankou ve vztahu k zúčtovací bance, jejíž účet PM vede.

3.   Řízení vztahů mezi centrálními bankami, přidruženými systémy a zúčtovacími bankami

1)

Centrální banky přidružených systémů zajistí, aby přidružené systémy, s nimiž uzavřely dvoustranné dohody, poskytly seznam zúčtovacích bank obsahující údaje o účtech PM zúčtovacích bank, který centrální banka přidruženého systému uloží do modulu (řízení) statických údajů v rámci SSP. Přidružený systém má do seznamu příslušných zúčtovacích bank přístup prostřednictvím ICM.

2)

Centrální banky přidružených systémů zajistí, aby je přidružené systémy, s nimž uzavřely dvoustranné dohody, neprodleně informovaly o všech změnách týkajících se seznamu zúčtovacích bank. Centrální banky přidružených systémů oznámí tyto změny příslušné zúčtovací centrální bance prostřednictvím zprávy vysílané ICM.

3)

Centrální banky přidružených systémů zajistí, aby přidružené systémy, s nimž uzavřely dvoustranné dohody, od svých zúčtovacích bank vybíraly zmocnění k inkasu a další relevantní dokumenty a předkládaly je centrální bance přidruženého systému. Tyto dokumenty se poskytují v anglickém jazyce nebo v příslušném národním jazyce nebo jazycích centrální banky přidruženého systému. Není-li národní jazyk nebo jazyky centrální banky přidruženého systému shodný s národním jazykem nebo jazyky zúčtovací centrální banky, poskytnou se potřebné dokumenty pouze v anglickém jazyce nebo v anglickém jazyce a v příslušném národním jazyce nebo jazycích centrální banky přidruženého systému. Jedná-li se o přidružené systémy, které zúčtovávají prostřednictvím TARGET2-ECB, poskytují se dokumenty v anglickém jazyce.

4)

Je-li zúčtovací banka účastníkem příslušného systému, který je součástí TARGET2 a který je provozován centrální bankou přidruženého systému, ověří centrální banka přidruženého systému platnost zmocnění k inkasu uděleného zúčtovací bankou a provede nezbytné záznamy v modulu (řízení) statických údajů. Není-li zúčtovací banka účastníkem příslušného systému, který je součástí TARGET2 a který je provozován centrální bankou přidruženého systému, centrální banka přidruženého systému předá zmocnění k inkasu (či jeho elektronickou kopii, pokud se tak centrální banka přidruženého systému a zúčtovací centrální banka dohodly) příslušné zúčtovací centrální bance (příslušným zúčtovacím centrálním bankám), aby ověřila jeho platnost. Zúčtovací centrální banka nebo banky provedou toto ověření a informují příslušnou centrální banku přidruženého systému o výsledku ověření do pěti obchodních dnů od přijetí této žádosti. Poté, co centrální banka přidruženého systému ověří platnost zmocnění, aktualizuje seznam zúčtovacích bank v ICM.

5)

Ověřením platnosti zmocnění centrální bankou přidruženého systému není dotčena odpovědnost přidruženého systému omezit převodní příkazy na seznam zúčtovacích bank uvedený v pododstavci 1.

6)

Pokud se nejedná o jeden a tentýž subjekt, vyměňují si centrální banky přidruženého systému se zúčtovacími centrálními bankami informace o všech důležitých událostech, k nimž došlo v procesu zúčtování.

4.   Zadávání převodních příkazů prostřednictvím rozhraní přidruženého systému

1)

Všechny převodní příkazy, které přidružený systém zadá prostřednictvím rozhraní přidruženého systému, mají formu XML zpráv.

2)

Všechny převodní příkazy, které přidružený systém zadá prostřednictvím rozhraní přidruženého systému, se považují za „velmi urgentní“ a zúčtují se v souladu s ustanoveními přílohy II.

3)

Převodní příkaz se považuje za přijatý, pokud:

a)

je převodní příkaz v souladu s pravidly stanovenými poskytovatelem síťových služeb;

b)

je převodní příkaz v souladu s pravidly formátování a podmínkami systému, který je součástí TARGET2 a který je provozován centrální bankou přidruženého systému;

c)

je zúčtovací banka na seznamu zúčtovacích bank uvedeném v odst. 3 pododstavci 1 a

d)

je dán výslovný souhlas příslušné zúčtovací centrální banky v případě, že účast zúčtovací banky v TARGET2 byla pozastavena.

5.   Vložení převodních příkazů do systému a jejich neodvolatelnost

1)

Kreditní převodní příkaz se považuje za vložený do příslušného systému, který je součástí TARGET2, v okamžiku, kdy jej centrální banka přidruženého systému přijala; od tohoto okamžiku se tento příkaz považuje za neodvolatelný. Debetní převodní příkaz se považuje za vložený do příslušného systému, který je součástí TARGET2, v okamžiku, kdy jej zúčtovací centrální banka přijala; od tohoto okamžiku se tento příkaz považuje za neodvolatelný.

2)

Pododstavcem 1 nejsou dotčena pravidla jednotlivých přidružených systémů, která stanoví okamžik vložení převodních příkazů do přidruženého systému nebo neodvolatelnost převodních příkazů zadaných do těchto přidružených systémů dříve než k okamžiku vložení daného převodního příkazu do příslušného systému, který je součástí TARGET2.

6.   Zúčtovací postupy

1)

Pokud přidružený systém požádá o použití zúčtovacího postupu, nabídne dotčená centrální banka přidruženého systému jeden nebo více ze zúčtovacích postupů uvedených níže:

a)

zúčtovací postup č. 1 („převod likvidity“);

b)

zúčtovací postup č. 2 („zúčtování v reálném čase“);

c)

zúčtovací postup č. 3 („dvoustranné zúčtování“);

d)

zúčtovací postup č. 4 („standardní vícestranné zúčtování“);

e)

zúčtovací postup č. 5 („souběžné vícestranné zúčtování“);

f)

zúčtovací postup č. 6 („vyhrazená likvidita“).

2)

Zúčtovací centrální banky podporují zúčtování převodních příkazů přidruženého systému v souladu s výběrem zúčtovacích postupů ve smyslu pododstavce 1 mimo jiné tím, že převodní příkazy zúčtují na účtech či podúčtech PM zúčtovacích bank.

3)

Další podrobnosti týkající se zúčtovacích postupů uvedených v pododstavci 1 jsou obsaženy v odstavcích 9 až 14.

7.   Zřízení účtu PM není povinné

Přidružené systémy nejsou povinny stát se přímými účastníky systému, který je součástí TARGET2, ani vést účet PM, používají-li rozhraní přidruženého systému.

8.   Účty k podpoře zúčtovacích postupů

1)

Centrální banky přidružených systémů, přidružené systémy a zúčtovací banky mohou kromě účtů PM pro zúčtovací postupy uvedené v odst. 6 pododstavci 1 zřídit a užívat tyto druhy účtů:

a)

technické účty;

b)

zrcadlové účty;

c)

účty garančního fondu;

d)

podúčty.

2)

Nabízí-li centrální banka přidruženého systému zúčtovací postup č. 4, č. 5 nebo č. 6 pro modely s rozhraním („interfaced models“), zřídí příslušným přidruženým systémům ve svém systému, který je součástí TARGET2, technický účet. Tyto účty může centrální banka přidruženého systému nabídnout jako možnost pro zúčtovací postupy č. 2 a č. 3. Pro zúčtovací postupy č. 4 a č. 5 zřídí zvláštní technické účty. Zůstatek na technických účtech musí být na konci příslušného zúčtovacího postupu přidruženého systému nulový nebo kladný a zůstatek ke konci dne musí být nulový. Technické účty jsou označeny pomocí příslušného kódu BIC přidruženého systému.

3)

Nabízí-li centrální banka přidruženého systému zúčtovací postup č. 1 nebo č. 6 pro integrované modely („integrated models“), zřídí ve svém systému, který je součástí TARGET2, zrcadlové účty; tyto účty může zřídit, pokud nabízí zúčtovací postup č. 3 nebo č. 6 pro modely s rozhraním. Zrcadlové účty jsou zvláštní účty PM, které vede centrální banka přidruženého systému přidruženému systému ve svém systému, který je součástí TARGET2. Zrcadlové účty jsou označeny pomocí kódu BIC příslušné centrální banky přidruženého systému.

4)

Nabízí-li centrální banka přidruženého systému zúčtovací postup č. 4 nebo č. 5, může ve svém systému, který je součástí TARGET2, přidruženým systémům zřídit účet garančního fondu. Zůstatky těchto účtů se použijí k zúčtování převodních příkazů přidruženého systému v případě, že na účtu PM zúčtovací banky není disponibilní likvidita. Majiteli účtu garančního fondu mohou být centrální banky přidružených systémů, přidružené systémy nebo ručitelé. Účty garančního fondu jsou označeny pomocí kódu BIC příslušného majitele účtů.

5)

Nabízí-li centrální banka přidruženého systému zúčtovací postup č. 6 pro modely s rozhraním, zúčtovací centrální banky zřídí zúčtovacím bankám ve svém systému, který je součástí TARGET2, jeden nebo více podúčtů, které se použijí k vyhrazení likvidity. Podúčty jsou označeny kódem BIC účtu PM, k němuž se vztahují, v kombinaci s číslem účtu, které je specifické pro příslušný podúčet. Číslo účtu se skládá z kódu země a z dalších až 32 znaků (v závislosti na příslušné vnitrostátní struktuře bankovních účtů).

6)

Účty uvedené v pododstavci 1 písm. a) až d) se v adresáři TARGET2 nezveřejňují. Pokud o to účastník požádá, mohou být majiteli účtu na konci každého obchodního dne poskytnuty příslušné výpisy ze všech těchto účtů (MT 940 a MT 950).

7)

Podrobná pravidla o zřizování jednotlivých druhů účtů uvedených v tomto odstavci a o jejich použití v rámci podpory zúčtovacích postupů mohou být upravena ve dvoustranných ujednáních mezi přidruženými systémy a centrálními bankami přidružených systémů.

9.   Zúčtovací postup č. 1 – Převod likvidity

1)

Nabízejí-li centrální banky přidružených systémů a zúčtovací centrální banky zúčtovací postup č. 1, podporují převod likvidity ze zrcadlového účtu na účet PM zúčtovací banky prostřednictvím rozhraní přidruženého systému. Převod likvidity může iniciovat buď přidružený systém, nebo centrální banka přidruženého systému, která jedná jménem přidruženého systému.

2)

Zúčtovací postup č. 1 se použije pouze pro integrovaný model, v rámci něhož musí příslušný přidružený systém použít zrcadlový účet, a nejprve k soustředění potřebné likvidity, kterou jeho zúčtovací banka vyhradila, a poté k převodu této likvidity zpět na účet PM zúčtovací banky.

3)

Centrální banky přidružených systémů mohou nabídnout zúčtování převodních příkazů v určitých lhůtách, jež vymezí přidružený systém, jak je uvedeno v odst. 15 pododstavcích 2 a 3.

4)

Zúčtovací banky a přidružené systémy mají přístup k informacím prostřednictvím ICM. Dokončení zúčtování nebo jeho neprovedení se přidruženým systémům oznámí, jakmile tyto skutečnosti nastanou. Pokud přidružený systém iniciuje převod likvidity ze zrcadlového účtu na účet PM zúčtovací banky, zúčtovací bance se připsání prostředků oznámí prostřednictvím zprávy SWIFT MT 202.

10.   Zúčtovací postup č. 2 – Zúčtování v reálném čase

1)

Nabízejí-li centrální banky přidružených systémů a zúčtovací centrální banky zúčtovací postup č. 2, podporují vypořádání peněžní části transakcí přidružených systémů zúčtováním převodních příkazů, které přidružený systém zadal jednotlivě (nikoli v dávkách). Pokud je převodní příkaz k odepsání prostředků z účtu PM zúčtovací banky v krátké pozici zařazen do fronty v souladu s přílohou II, dotčená zúčtovací centrální banka informuje zúčtovací banku prostřednictvím zprávy vysílané ICM.

2)

Zúčtovací postup č. 2 lze nabídnout přidruženému systému též k zúčtování vícestranných zůstatků a v takových případech centrální banka přidruženého systému zřídí tomuto přidruženému systému technický účet. Centrální banka přidruženého systému nenabídne přidruženému systému službu spočívající v řádné kontrole pořadí příchozích a odchozích plateb, jež může být k takovému vícestrannému zúčtovaní nezbytná. Za potřebné řazení plateb převezme odpovědnost sám přidružený systém.

3)

Centrální banka přidruženého systému může nabídnout zúčtování převodních příkazů v určitých lhůtách, které vymezí přidružený systém, jak je uvedeno v odst. 15 pododstavcích 2 a 3.

4)

Zúčtovací banky a přidružené systémy mají přístup k informacím prostřednictvím ICM. Dokončení zúčtování nebo jeho neprovedení se přidruženým systémům oznámí, jakmile tyto skutečnosti nastanou. Pokud o to zúčtovací banky požádají, obdrží oznámení o úspěšném zúčtování prostřednictvím zprávy SWIFT MT 900 nebo MT 910.

11.   Zúčtovací postup č. 3 – Dvoustranné zúčtování

1)

Nabízejí-li centrální banky přidružených systémů a zúčtovací centrální banky zúčtovací postup č. 3, podporují vypořádání peněžní části transakcí přidružených systémů zúčtováním převodních příkazů, které přidružený systém zadal v dávkách. Pokud je převodní příkaz k odepsání prostředků z účtu PM zúčtovací banky v krátké pozici zařazen do fronty v souladu s přílohou II, dotčená zúčtovací centrální banka informuje tuto zúčtovací banku prostřednictvím zprávy vysílané ICM.

2)

Zúčtovací postup č. 3 lze přidruženému systému nabídnout též k zúčtování vícestranných zůstatků. Odst. 10 pododstavec 2 se použije obdobně s výhradou těchto změn:

a)

převodní příkazy: i) k odepsání prostředků z účtů PM zúčtovacích bank v krátké pozici a jejich připsání na technický účet přidruženého systému a ii) k odepsání prostředků z technického účtu přidruženého systému a jejich připsání na účty PM zúčtovacích bank v dlouhé pozici, se zadávají v oddělených souborech a

b)

připsání na účty PM zúčtovacích bank v dlouhé pozici se provede až po odepsání prostředků z účtů PM všech zúčtovacích bank v krátké pozici.

3)

Pokud se vícestranné zúčtování nezdaří (například proto, že ne všechna inkasa z účtů zúčtovacích bank v krátké pozici proběhnou úspěšně), zadá přidružený systém platební příkazy s cílem stornovat již zúčtované debetní transakce.

4)

Centrální banky přidružených systémů mohou nabídnout:

a)

zúčtování převodních příkazů v určitých lhůtách, které vymezí přidružený systém, jak je uvedeno v odst. 15 pododstavci 3, nebo

b)

funkci „informační doby“, jak je uvedeno v odst. 15 pododstavci 1.

5)

Zúčtovací banky a přidružené systémy mají přístup k informacím prostřednictvím ICM. Dokončení zúčtování nebo jeho neprovedení se přidruženým systémům oznámí, jakmile tyto skutečnosti nastanou. Pokud o to zúčtovací banky požádají, obdrží oznámení o úspěšném zúčtování prostřednictvím zprávy SWIFT MT 900 nebo MT 910.

12.   Zúčtovací postup č. 4 – Standardní vícestranné zúčtování

1)

Nabízejí-li centrální banky přidružených systémů a zúčtovací centrální banky zúčtovací postup č. 4, podporují vypořádání vícestranných peněžních zůstatků transakcí přidruženého systému zúčtováním převodních příkazů, které přidružený systém zadal v dávkách. Centrální banky přidružených systémů zřídí tomuto přidruženému systému zvláštní technický účet.

2)

Centrální banky přidružených systémů a zúčtovací centrální banky zajistí požadované pořadí převodních příkazů. Zaúčtování úhrad provedou pouze tehdy, pokud jsou úspěšná všechna inkasa. Platební příkazy: a) k odepsání prostředků z účtů zúčtovacích bank v krátké pozici a jejich připsání na technický účet přidruženého systému a b) k připsání prostředků na účty zúčtovacích bank v dlouhé pozici a jejich odepsání z technického účtu přidruženého systému, se zadávají v jediném souboru.

3)

Nejdříve se zúčtují převodní příkazy k odepsání prostředků z účtu PM zúčtovacích bank v krátké pozici a jejich připsání na technický účet přidruženého systému; pouze po zúčtování všech těchto převodních příkazů (včetně možného financování technického účtu prostřednictvím mechanismu garančního fondu) se provede připsání prostředků na účty PM zúčtovacích bank v dlouhé pozici.

4)

Pokud je převodní příkaz k odepsání prostředků z účtu PM zúčtovací banky v krátké pozici zařazen do fronty v souladu s přílohou II, zúčtovací centrální banky informují tuto zúčtovací banku prostřednictvím zprávy vysílané ICM.

5)

Pokud zúčtovací banka v krátké pozici nemá na svém účtu PM dostatek prostředků a je-li tak stanoveno ve dvoustranném ujednání mezi centrální bankou přidruženého systému a přidruženým systémem, aktivuje centrální banka přidruženého systému mechanismus garančního fondu.

6)

Není-li mechanismus garančního fondu sjednán a celé zúčtování se nezdaří, má se za to, že centrální banky přidružených systémů a zúčtovací centrální banky dostaly pokyn vrátit všechny převodní příkazy v souboru a stornovat převodní příkazy, které již byly zúčtovány.

7)

Centrální banky přidružených systémů informují zúčtovací banky o neprovedení zúčtování prostřednictvím zprávy vysílané ICM.

8)

Centrální banky přidružených systémů mohou nabídnout:

a)

zúčtování převodních příkazů v určitých lhůtách, které vymezí přidružený systém, jak je uvedeno v odst. 15 pododstavci 3;

b)

funkci „informační doby“, jak je uvedeno v odst. 15 pododstavci 1;

c)

mechanismus garančního fondu, jak je uvedeno v odst. 15 pododstavci 4.

9)

Zúčtovací banky a přidružené systémy mají přístup k informacím prostřednictvím ICM. Dokončení zúčtování nebo jeho neprovedení se přidruženým systémům oznámí, jakmile tyto skutečnosti nastanou. Pokud o to zúčtovací banky požádají, obdrží oznámení o úspěšném zúčtování prostřednictvím zprávy SWIFT MT 900 nebo MT 910.

13.   Zúčtovací postup č. 5 – Souběžné vícestranné zúčtování

1)

Nabízejí-li centrální banky přidružených systémů a zúčtovací centrální banky zúčtovací postup č. 5, podporují vypořádání vícestranných peněžních zůstatků transakcí přidruženého systému zúčtováním převodních příkazů, které přidružený systém zadal. K zúčtování příslušných převodních příkazů se použije algoritmus č. 4 (viz dodatek I k příloze II). Na rozdíl od zúčtovacího postupu č. 4 funguje zúčtovací postup č. 5 na principu „všechno nebo nic“. Při tomto postupu se odepsání z účtů PM zúčtovacích bank v krátké pozici a připsání na účty PM zúčtovacích bank v dlouhé pozici provádí souběžně (a nikoli postupně, jak je tomu při zúčtovacím postupu č. 4). Odstavec 12 se použije obdobně s výhradou této změny. Pokud nelze jeden či více převodních příkazů zúčtovat, všechny převodní příkazy se zařadí do fronty a zopakuje se algoritmus č. 4 (jak je popsán v odst. 16 pododstavci 1) tak, aby byly zúčtovány převodní příkazy přidruženého systému ve frontě.

2)

Centrální banky přidružených systémů mohou nabídnout:

a)

zúčtování převodních příkazů v určitých lhůtách, které vymezí přidružený systém, jak je uvedeno v odst. 15 pododstavci 3;

b)

funkci „informační doby“, jak je uvedeno v odst. 15 pododstavci 1;

c)

mechanismus garančního fondu, jak je uvedeno v odst. 15 pododstavci 4.

3)

Zúčtovací banky a přidružené systémy mají přístup k informacím prostřednictvím ICM. Dokončení zúčtování nebo jeho neprovedení se přidruženým systémům oznámí, jakmile tyto skutečnosti nastanou. Pokud o to zúčtovací banky požádají, obdrží oznámení o úspěšném zúčtování prostřednictvím zprávy SWIFT MT 900 nebo MT 910.

4)

Pokud je převodní příkaz k odepsání prostředků z účtu PM zúčtovací banky v krátké pozici zařazen do fronty v souladu s přílohou II, dotčená zúčtovací centrální banka informuje zúčtovací banky prostřednictvím zprávy vysílané ICM.

14.   Zúčtovací postup č. 6 – Vyhrazená likvidita

1)

Zúčtovací postup č. 6 je možné použít jak pro model s rozhraním, jak je uvedeno v pododstavcích 3 až 10, tak pro integrovaný model, jak je uvedeno v pododstavcích 11 až 13. V případě integrovaného modelu musí příslušný přidružený systém použít zrcadlový účet k soustředění potřebné likvidity vyčleněné jeho zúčtovacími bankami. V případě modelu s rozhraním musí zúčtovací banka zřídit ve vztahu ke konkrétnímu přidruženému systému alespoň jeden podúčet.

2)

Pokud o to zúčtovací banky požádají, obdrží prostřednictvím zprávy SWIFT MT 900 nebo MT 910 zprávu o připsání prostředků na jejich účty PM, případně podúčty, nebo o odepsání prostředků z jejich účtů PM, případně podúčtů.

A)   Model s rozhraním

3)

Nabízejí-li centrální banky přidružených systémů a zúčtovací centrální banky zúčtovací postup č. 6, podporují vypořádání dvoustranných nebo vícestranných peněžních zůstatků transakcí přidruženého systému:

a)

tím, že umožní, aby zúčtovací banka před zpracováním v přidruženém systému předfinancovala svůj budoucí závazek v souvislosti se zúčtováním prostřednictvím převodů likvidity ze svého účtu PM na svůj podúčet (dále jen „vyhrazená likvidita“), a

b)

tím, že zúčtují převodní příkazy přidruženého systému následně po dokončení zpracování v přidruženém systému: ve vztahu k zúčtovacím bankám v krátké pozici odepsáním prostředků z jejich podúčtů (v mezích likvidity, která je na tomto účtu k dispozici) a připsáním prostředků na technický účet přidruženého systému, a ve vztahu k zúčtovacím bankám v dlouhé pozici připsáním prostředků na jejich podúčty a odepsáním prostředků z technického účtu přidruženého systému.

4)

Nabízí-li zúčtovací postup č. 6:

a)

zúčtovací centrální banky zřídí každé zúčtovací bance ve vztahu k jednotlivým přidruženým systémům alespoň jeden podúčet a

b)

centrální banka přidruženého systému zřídí přidruženému systému technický účet pro účely: i) připsání prostředků vybraných z podúčtů zúčtovacích bank v krátké pozici a ii) odepsání prostředků v rámci připisování prostředků na vyhrazené podúčty zúčtovacích bank v dlouhé pozici.

5)

Zúčtovací postup č. 6 lze použít při denním zpracování i nočních operacích přidružených systémů. V případě nočního zpracování začíná nový obchodní den bezprostředně po splnění povinnosti minimálních rezerv; pro jakékoli následné odepsání nebo připsání prostředků provedené na příslušných účtech je dnem valuty nový obchodní den.

6)

Při zúčtovacím postupu č. 6 a s ohledem na vyhrazení likvidity nabízejí centrální banky přidružených systémů a zúčtovací centrální banky tyto druhy služeb převodu likvidity na podúčet a z podúčtu:

a)

trvalé příkazy, které mohou zúčtovací banky zadávat nebo měnit kdykoli během obchodního dne prostřednictvím ICM (je-li k dispozici). Trvalé příkazy zadané po odeslání zprávy o zahájení postupu („start-of-procedure“) v daný obchodní den jsou platné pouze pro následující obchodní den. V případě, že je zadáno více trvalých příkazů k připsání prostředků na různé podúčty, zúčtují se v pořadí podle své výše, přičemž se začne od nejvyšší částky. Během nočních operací přidruženého systému se trvalé příkazy, pro něž nejsou na účtu PM dostatečné prostředky, zúčtují po poměrném snížení částek všech příkazů;

b)

běžné příkazy, které může zadat pouze zúčtovací banka (prostřednictvím ICM) nebo příslušný přidružený systém prostřednictvím zprávy XML během zúčtovacího postupu č. 6 (vymezeného časovým rozmezím mezi zprávou o zahájení a zprávou o konci postupu („end-of-procedure“)) a které budou zúčtovány, jen pokud ještě nezačal cyklus zpracování přidruženého systému. Běžný příkaz zadaný přidruženým systémem, pro nějž nejsou na účtu PM dostatečné prostředky, se zúčtuje částečně a

c)

příkazy SWIFT, které se zasílají prostřednictvím zprávy MT 202 a které je možné zadat jen během zúčtovacího postupu č. 6 a pouze v průběhu denního zpracování. Tyto příkazy se zúčtují okamžitě. V případě probíhajícího cyklu se toto uskuteční bez oznámení přidruženému systému.

7)

Zúčtovací postup č. 6 je zahájen prostřednictvím zprávy o zahájení postupu a ukončen prostřednictvím zprávy o ukončení postupu; obě tyto zprávy zasílá přidružený systém. V případě nočních operací přidruženého systému však zprávu o zahájení postupu zasílá centrální banka přidruženého systému. Zprávy o zahájení postupu zahajují zúčtování trvalých příkazů k převodu likvidity na podúčty. Zpráva o ukončení postupu vede k automatickému zpětnému převodu likvidity z podúčtu na účet PM.

8)

Při zúčtovacím postupu č. 6 se vyhrazená likvidita na podúčtech zmrazí po dobu, co běží cyklus zpracování přidruženého systému (který začíná zprávou o zahájení cyklu a končí zprávou o ukončení cyklu, jež zasílá přidružený systém), a poté se znovu uvolní.

9)

V rámci každého cyklu zpracování přidruženého systému se převodní příkazy zúčtují s využitím rezervované likvidity; přitom se zpravidla použije algoritmu č. 5 (jak je uvedeno v dodatku I k příloze II).

10)

V rámci každého cyklu zpracování přidruženého systému lze vyhrazenou likviditu zúčtovací banky navýšit prostřednictvím připsání některých příchozích plateb přímo na její podúčty (tj. výplata kupónových výnosů a splacení). V těchto případech se likvidita nejdříve připíše na technický účet a poté se před připsáním na podúčet (nebo na účet PM) z tohoto účtu odepíše.

B)   Integrovaný model

11)

Nabízejí-li centrální banky přidružených systémů a zúčtovací centrální banky zúčtovací postup č. 6 pro integrované modely, podporují toto zúčtování. V případě, že se zúčtovací postup č. 6 používá pro integrovaný model během denního zpracování, je nabízena pouze omezená funkčnost.

12)

Při zúčtovacím postupu č. 6 a s ohledem na integrovaný model nabízejí centrální banky přidružených systémů tyto druhy služeb převodu likvidity na zrcadlový účet:

a)

trvalé příkazy (pro denní zpracování a noční operace přidruženého systému), které mohou zúčtovací banky zadávat nebo měnit kdykoli během obchodního dne prostřednictvím ICM (je-li k dispozici). Trvalé příkazy zadané po odeslání zprávy o zahájení postupu v daný obchodní den jsou platné pouze pro následující obchodní den. Je-li trvalých příkazů několik, zúčtují se v pořadí podle své výše, přičemž se začne od nejvyšší částky. Pokud není trvalý příkaz k dennímu zpracování krytý, odmítne se. Během nočních operací přidruženého systému se trvalé příkazy, pro něž nejsou na účtu PM dostatečné prostředky, zúčtují po poměrném snížení částek všech příkazů;

b)

běžné příkazy, které může zadat pouze zúčtovací banka (prostřednictvím ICM) nebo příslušný přidružený systém prostřednictvím zprávy XML během zúčtovacího postupu č. 6 (vymezeného časovým rozmezím mezi zprávou o zahájení postupu a zprávou o konci postupu) a které budou zúčtovány pouze za předpokladu, že cyklus zpracování přidruženého systému ještě nezačal. Běžný příkaz, pro nějž nejsou na účtu PM dostatečné prostředky, se zúčtuje částečně a

c)

příkazy SWIFT, které se zasílají prostřednictvím zprávy MT 202 a které je možné zadat pouze během denního zpracování. Tyto příkazy se zúčtují okamžitě.

13)

Pravidla týkající se zpráv o zahájení postupu a ukončení postupu i pravidla týkající se zahájení cyklu a ukončení cyklu, platná pro model s rozhraním, se uplatní obdobně.

15.   Fakultativní související mechanismy

1)

Centrální banky přidružených systémů mohou k zúčtovacím postupům č. 3, 4 a 5 nabídnout fakultativní související mechanismus „Informační doba“. Pokud přidružený systém (nebo centrální banka přidruženého systému, která jeho jménem jedná) stanoví fakultativní „informační dobu“, obdrží zúčtovací banka zprávu ICM s údajem o době, do kdy může požádat o stornování příslušného převodního příkazu. Zúčtovací centrální banka k této žádosti přihlédne, jen byla-li zaslána prostřednictvím přidruženého systému, který ji schválil. Pokud zúčtovací centrální banka neobdrží tuto žádost do uplynutí „informační doby“, zúčtování se zahájí. Poté, co zúčtovací centrální banka obdrží tuto žádost během „informační doby“:

a)

pokud se k dvoustrannému zúčtování používá zúčtovací postup č. 3, příslušný převodní příkaz se stornuje, a

b)

pokud se zúčtovací postup č. 3 používá k zúčtování vícestranných zůstatků nebo pokud se při zúčtovacím postupu č. 4 celé zúčtování nezdaří, stornují se všechny převodní příkazy v souboru a oznámí se to prostřednictvím zprávy ICM všem zúčtovacím bankám a přidruženým systémům.

2)

Pokud přidružený systém zašle pokyny k zúčtování před stanovenou dobou zúčtování („from“), tyto pokyny se až do stanovené doby uskladní. V tomto případě se převodní příkazy zadají do vstupního zpracování teprve tehdy, až nastane doba zúčtování („from“). Tento fakultativní mechanismus lze použít v rámci zúčtovacích postupů č. 1 a 2.

3)

Zúčtovací doba „till“ umožňuje vymezit určité časové období k zúčtování přidruženého systému tak, aby to nebránilo ani nezdrželo zúčtování jiných transakcí souvisejících s přidruženým systémem nebo s TARGET2. Převodní příkazy, které nejsou do stanoveného okamžiku („till“) zúčtovány, se buď vrátí, nebo (v případě zúčtovacích postupů č. 4 a 5) lze aktivovat mechanismus garančního fondu. Zúčtovací dobu („till“) lze stanovit pro zúčtovací postupy č. 1 až 5.

4)

Mechanismus garančního fondu lze použít, pokud likvidita zúčtovací banky nepostačuje na krytí jejích závazků vyplývajících ze zúčtování přidruženého systému. Tento mechanismus se používá k poskytnutí dodatečné likvidity potřebné k tomu, aby bylo možné zúčtovat všechny převodní příkazy zahrnuté do zúčtování přidruženého systému. Tento mechanismus lze využít při zúčtovacích postupech č. 4 a 5. K využití mechanismu garančního fondu je třeba vést zvláštní účet garančního fondu, na kterém je k dispozici (nebo je na požádání dána k dispozici) „nouzová likvidita“.

16.   Používané algoritmy

1)

Algoritmus č. 4 podporuje zúčtovací postup č. 5. Zahrnují se do něj všechny převodní příkazy přidruženého systému (bez ohledu na jejich prioritu) tak, aby se usnadnilo zúčtování a snížila výše potřebné likvidity. Převodní příkazy přidruženého systému, které se mají zúčtovat podle zúčtovacího postupu č. 5, obcházejí vstupní zpracování a ponechávají se odděleně v PM až do ukončení probíhajícího optimalizačního postupu. Pokud v tutéž dobu hodlá zúčtování provést několik přidružených systémů, které používají zúčtovací postup č. 5, budou zahrnuty do stejného cyklu algoritmu č. 4.

2)

Při zúčtovacím postupu č. 6 může zúčtovací banka vyhradit určitou likviditu k zúčtování zůstatků určitého přidruženého systému. Vyhrazení vzniká vyčleněním potřebné likvidity na zvláštním podúčtu (model s rozhraním). Algoritmus č. 5 se používá jak pro noční operace přidruženého systému, tak pro denní zpracování. Proces zúčtování probíhá tak, že se odepíší prostředky z podúčtů zúčtovacích bank v krátké pozici ve prospěch technického účtu přidruženého systému, a poté se tyto prostředky odepíší z technického účtu přidruženého systému ve prospěch podúčtů zúčtovacích bank v dlouhé pozici. V případě kladných zůstatků lze zaúčtování provést přímo – pokud tak přidružený systém v rámci příslušné transakce stanoví – na účtu PM zúčtovací banky. Pokud je zúčtování jednoho nebo více debetních převodních příkazů neúspěšné (tj. v důsledku chyby přidruženého systému), dotčená platba se zařadí do fronty na podúčtu. Zúčtovací postup č. 6 může využít algoritmus č. 5, který běží na podúčtech. Navíc u algoritmu č. 5 není třeba přihlížet k limitům ani rezervování. Pro každou zúčtovací banku se vypočítá celková pozice, a pokud jsou všechny celkové pozice kryté, všechny transakce se zúčtují. Transakce, které nejsou kryté, se vrátí do fronty.

17.   Účinek pozastavení či zrušení

Dojde-li během zúčtování převodních příkazů přidruženého systému k pozastavení či ukončení používání rozhraní přidruženého systému ze strany přidruženého systému, má se za to, že centrální banka přidruženého systému je oprávněna dokončit zúčtovací cyklus jménem přidruženého systému.

18.   Sazebník poplatků a fakturace

1)

Pro přidružený systém, který používá rozhraní přidruženého systému nebo rozhraní účastníka, platí bez ohledu na to, kolik účtů si u centrální banky přidruženého systému nebo u zúčtovací centrální banky zřídil, sazebník poplatků, který se skládá z těchto tří prvků:

a)

pevný měsíční poplatek ve výši 1 000 EUR, který se účtuje každému přidruženému systému (pevný poplatek I);

b)

druhý pevný měsíční poplatek ve výši 417 EUR až 4 167 EUR stanovený poměrně podle základní hrubé hodnoty peněžních transakcí souvisejících se zúčtováním přidruženého systému v eurech (pevný poplatek II).

Pásmo

Od (v milionech eur/den)

Do (v milionech eur/den)

Roční poplatek

Měsíční poplatek

1

0

1 000

5 000 EUR

417 EUR

2

1 000

2 500

10 000 EUR

833 EUR

3

2 500

5 000

20 000 EUR

1 667 EUR

4

5 000

10 000

30 000 EUR

2 500 EUR

5

10 000

50 000

40 000 EUR

3 333 EUR

6

nad 50 000

50 000 EUR

4 167 EUR

Hrubou hodnotu peněžních transakcí souvisejících se zúčtováním přidruženého systému v eurech vypočte centrální banka přidruženého systému jednou ročně na základě hrubé hodnoty za předchozí rok; vypočtená hrubá hodnota se použije pro výpočet poplatků od 1. ledna každého kalendářního roku.

c)

Transakční poplatek vypočtený na stejném základě jako sazebník stanovený pro účastníky TARGET2 v dodatku VI k příloze II. Přidružený systém si může vybrat jednu z těchto dvou možností: zaplatit buď paušální poplatek ve výši 0,80 EUR za převodní příkaz (možnost A), nebo poplatek vypočtený na sestupném základě (možnost B) s výhradou těchto změn:

u možnosti B se hranice pásem týkající se objemu převodních příkazů vydělí dvěma a

pevný měsíční poplatek ve výši 100 EUR (možnost A) nebo ve výši 1 250 EUR (možnost B) se účtuje navíc k pevnému poplatku I a k pevnému poplatku II.

2)

Jakýkoli poplatek za převodní příkaz, který přidružený systém zadal prostřednictvím rozhraní účastníka nebo rozhraní přidruženého systému, nebo za platbu, kterou přidružený systém takto přijal, se účtuje výhradně tomuto přidruženému systému. Rada guvernérů může stanovit podrobnější pravidla pro určení, které z transakcí, jež se vypořádávají prostřednictvím rozhraní přidruženého systému, podléhají zpoplatnění.

3)

Každý přidružený systém obdrží od své příslušné centrální banky přidruženého systému fakturu za předchozí měsíc, jež vychází z poplatků uvedených v pododstavci 1, nejpozději v pátý pracovní den následujícího měsíce. Platby se uhradí nejpozději v desátý pracovní den tohoto měsíce na účet, který určí centrální banka přidruženého systému, nebo se odepíšou z účtu, který určí přidružený systém.

4)

Pro účely tohoto odstavce se na každý přidružený systém určený podle směrnice 98/26/ES nahlíží zvlášť, i když dva nebo více z nich provozuje tatáž právnická osoba. Totéž platí pro přidružené systémy, které nebyly označeny podle směrnice 98/26/ES; v tomto případě se přidružené systémy identifikují pomocí následujících kritérií: a) formální dohoda založená na smluvním nebo právním nástroji (např. dohoda mezi účastníky a provozovatelem systému); b) více účastníků; c) obecná pravidla a standardizované postupy a d) za účelem vzájemného zúčtování, započtení nebo vypořádání plateb nebo cenných papírů mezi účastníky.


8.9.2007   

CS EN EN EN EN EN EN EN

Úřední věstník Evropské unie

L 237/71


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 24. července 2007

o podmínkách TARGET2-ECB

(ECB/2007/7)

(2007/601/ES)

VÝKONNÁ RADA EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 105 odst. 2 čtvrtou odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 11.6 a na články 17, 22 a 23 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Jednotná měnová politika vyžaduje takový platební systém, prostřednictvím kterého lze operace měnové politiky mezi národními centrálními bankami a úvěrovými institucemi provádět včasným a bezpečným způsobem a který posiluje jednotnost peněžního trhu v eurozóně.

(2)

Původní transevropský expresní automatizovaný systém zúčtování plateb v reálném čase (TARGET) se nahrazuje systémem TARGET2, jehož hlavním znakem je jednotná technická platforma s názvem Jednotná sdílená platforma (Single Shared Platform – SSP). TARGET2 bude plnit stejné základní cíle jako TARGET, přičemž bude poskytovat spolehlivý a efektivní mechanismus pro zúčtování plateb v eurech, který funguje na základě SSP.

(3)

Rada guvernérů přijala obecné zásady ECB/2007/2 ze dne 26. dubna 2007 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (1).

(4)

Evropská centrální banka (ECB) se bude TARGET2 účastnit s cílem zpracovávat své vlastní platby a platby svých klientů v TARGET2 a poskytovat prostřednictvím TARGET2 zúčtovací služby subjektům zajišťujícím vzájemné zúčtování a vypořádání, včetně subjektů usazených mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), za předpokladu, že podléhají dozoru příslušného orgánu a jejich přístup k TARGET2-ECB byl schválen Radou guvernérů.

(5)

Klienty ECB mohou být jen centrální banky a evropské a mezinárodní organizace.

(6)

V souladu s tímto rozhodnutím může ECB poskytnout vnitrodenní úvěr jen klientům, kteří jsou evropskými a mezinárodními organizacemi.

(7)

Rada guvernérů rozhodla, že pravidla systémů, které jsou součástí TARGET2, budou v nejvyšší možné míře harmonizována a že budou zveřejněna,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Oblast působnosti

1.   TARGET2-ECB může pouze:

a)

zpracovávat vlastní platby ECB;

b)

zpracovávat platby klientů ECB a

c)

poskytovat zúčtovací služby subjektům zajišťujícím vzájemné zúčtování a vypořádání, včetně subjektů usazených mimo EHP, za předpokladu, že podléhají dozoru příslušného orgánu a jejich přístup k TARGET2-ECB byl schválen Radou guvernérů.

2.   Klienty ECB mohou být jen centrální banky a evropské a mezinárodní organizace.

Článek 2

Vnitrodenní úvěr

1.   ECB může poskytnout vnitrodenní úvěr pouze klientům, kteří jsou evropskými nebo mezinárodními organizacemi, a to formou přečerpání účtu (účtů) těchto klientů. Přečerpání nesmí kdykoli během dne překročit částku stanovenou v dohodě s klientem pro každý z těchto účtů. Vnitrodenní úvěr, jenž ECB poskytne, je omezen na příslušný den a nelze jej prodloužit na úvěr přes noc.

2.   Jakékoli poskytnutí vnitrodenního úvěru ze strany ECB se uskuteční v souladu s pravidly pro poskytování vnitrodenního úvěru, která jsou stanovena v příloze III obecných zásad ECB/2007/2.

Článek 3

Podmínky TARGET2-ECB

Podmínky TARGET2-ECB jsou obsaženy v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Vstup v platnost

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 19. května 2008.

2.   Rozhodnutí ECB/1999/NP 3 ze dne 16. března 1999 o platebním mechanismu Evropské centrální banky a rozhodnutí ECB/2003/NP 2 ze dne 28. ledna 2003, kterým se mění rozhodnutí ECB/1999/NP3 o platebním mechanismu Evropské centrální banky, se zrušují s účinkem ode dne vstupu v platnost tohoto rozhodnutí a odkazy na rozhodnutí ECB/1999/NP3 a ECB/2003/NP2 se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 24. července 2007.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.


ANNEX

TERMS AND CONDITIONS OF TARGET2-ECB

TITLE I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

For the purposes of these Terms and Conditions (hereinafter the ‘Conditions’), the following definitions apply:

‘addressable BIC holder’ means an entity which: (a) holds a Bank Identifier Code (BIC); (b) is not recognised as an indirect participant; and (c) is a correspondent or customer of a direct participant or a branch of a direct or indirect participant, and is able to submit payment orders to and receive payments from a TARGET2 component system via the direct participant,

‘ancillary system (AS)’ means a system managed by an entity that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority, in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared while the resulting monetary obligations are settled in TARGET2 in accordance with Guideline ECB/2007/2 and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant CB,

‘ancillary system central bank (ASCB)’ means the Eurosystem CB with which the relevant AS has a bilateral arrangement for the settlement of AS payment instructions in the PM,

‘Ancillary System Interface (ASI)’ means the technical device allowing an AS to use a range of special, predefined services for the submission and settlement of AS payment instructions,

‘available liquidity’ (or ‘liquidity’) means a credit balance on a TARGET2 participant's PM account and, if applicable, any intraday credit line granted by the relevant CB in relation to such account,

‘Banking Directive’ means Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast) (1);

‘Bank Identifier Code (BIC)’ means a code as defined by ISO Standard No 9362,

‘branch’ means a branch within the meaning of § 24a of the Gesetz über das Kreditwesen (KWG, German Law on banking),

‘business day’ means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix V,

‘capacity opinion’ means a participant-specific opinion that contains an assessment of a participant's legal capacity to enter into and carry out its obligations under these Conditions,

‘central banks (CBs)’ means the Eurosystem CBs and the connected CBs,

‘connected CB’ means a national central bank (NCB), other than a Eurosystem CB, which is connected to TARGET2 pursuant to a specific agreement,

‘Contingency Module’ means the SSP module enabling the processing of critical and very critical payments in contingency situations,

‘credit institution’ means a credit institution within the meaning of § 1(1) of the KWG,

‘credit instruction’ means a payment instruction submitted by an AS and addressed to the ASCB to debit one of the accounts kept and/or managed by the AS in the PM, and to credit a settlement bank's PM account or sub-account by the amount specified therein,

‘credit transfer order’ means an instruction by a payer to make funds available to a payee by means of a book entry on a PM account,

‘debit instruction’ means a payment instruction addressed to the SCB and submitted by an AS to debit a settlement bank's PM account or sub-account by the amount specified therein, on the basis of a debit mandate, and to credit either one of the AS's accounts in the PM or another settlement bank's PM account or sub-account,

‘direct debit authorisation’ means a general instruction by a payer to its CB entitling and obliging that CB to debit the payer's account upon a direct debit instruction from a payee,

‘direct debit instruction’ means an instruction from a payee submitted to its CB pursuant to which the CB of the payer debits the payer's account by the amount specified in the instruction, on the basis of a direct debit authorization,

‘debit mandate’ means an authorisation by a settlement bank in the form provided by the Eurosystem CBs in the static data forms addressed to both its AS and its SCB, entitling the AS to submit debit instructions, and instructing the SCB to debit the settlement bank's PM account or sub-account as a result of debit instructions,

‘entry disposition’ means a payment processing phase during which TARGET2-ECB attempts to settle a payment order which has been accepted pursuant to Article 12, by means of specific procedures, as described in Article 18,

‘Eurosystem CB’ means the ECB or the NCB of a Member State that has adopted the euro,

‘event of default’ means any impending or existing event, the occurrence of which may threaten the performance by a participant of its obligations under these Conditions or any other rules applying to the relationship between that participant and the ECB or any other CB, including:

(a)

where the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4 or the requirements laid down in Article 6(1)(i);

(b)

the opening of insolvency proceedings in relation to the participant;

(c)

the submission of an application relating to the proceedings referred to in subparagraph (b);

(d)

the issue by the participant of a written declaration of its inability to pay all or any part of its debts or to meet its obligations arising in relation to intraday credit;

(e)

the entry of the participant into a voluntary general agreement or arrangement with its creditors;

(f)

where the participant is, or is deemed by its CB to be, insolvent or unable to pay its debts;

(g)

where the participant's credit balance on its PM account or all or a substantial part of the participant's assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant's creditors;

(h)

where participation of the participant in another TARGET2 component system and/or in an ancillary system has been suspended or terminated;

(i)

where any material representation or pre-contractual statement made by the participant or which is implied to have been made by the participant under the applicable law is incorrect or untrue; or

(j)

the assignment of all or a substantial part of the participant's assets;

‘Information and Control Module (ICM)’ means the SSP module that allows participants to obtain on-line information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and initiate backup payment orders in contingency situations,

‘ICM broadcast message’ means information made simultaneously available to all or a selected group of TARGET2 participants via the ICM,

‘indirect participant’ means a credit institution established in the European Economic Area (EEA), which has entered into an agreement with a direct participant to submit payment orders and receive payments via such direct participant's PM account, and which has been recognised by a TARGET2 component system as an indirect participant,

‘insolvency proceedings’ means insolvency proceedings within the meaning of Article 2(j) of the Settlement Finality Directive,

‘instructing participant’ means a TARGET2 participant that has initiated a payment order,

‘intraday credit’ means credit extended for a period of less than one business day,

‘liquidity transfer order’ means a payment order, the main purpose of which is to transfer liquidity between different accounts of the same participant,

‘marginal lending facility’ means a Eurosystem standing facility which counterparties may use to receive overnight credit from a Eurosystem CB at the pre-specified marginal lending rate,

‘marginal lending rate’ means the interest rate applicable to the marginal lending facility,

‘multi-addressee access’ means the facility by which branches or credit institutions established in the EEA can access the relevant TARGET2 component system by submitting payment orders and/or receiving payments directly to and from the TARGET2 component system; this facility authorises these entities to submit their payment orders through the direct participant's PM account without that participant's involvement,

‘network service provider’ means the undertaking appointed by the ECB's Governing Council to provide computerised network connections for the purpose of submitting payment messages in TARGET2,

‘non-settled payment order’ means a payment order that is not settled on the same business day as that on which it is accepted,

‘participant’ (or ‘direct participant’) means an entity that holds at least one PM account with the ECB,

‘Participant Interface (PI)’ means the technical device allowing direct participants to submit and settle payment orders via the services offered in the PM,

‘payee’ means a TARGET2 participant whose PM account will be credited as a result of a payment order being settled,

‘payer’ means a TARGET2 participant whose PM account will be debited as a result of a payment order being settled,

‘payment instruction’ or ‘AS payment instruction’ means a credit instruction or a debit instruction,

‘payment order’ means a credit transfer order, a liquidity transfer order or a direct debit instruction,

‘Payments Module (PM)’ means an SSP module in which payments of TARGET2 participants are settled on PM accounts,

‘PM account’ means an account held by a TARGET2 participant in the PM with a CB which is necessary for such TARGET2 participant to:

(a)

submit payment orders or receive payments via TARGET2; and

(b)

settle such payments with such CB;

‘public sector body’ means an entity within the ‘public sector’, the latter term as defined in Article 3 of Council Regulation (EC) No 3603/93 of 13 December 1993 specifying definitions for the application of the prohibitions referred to in Articles 104 and 104b(1) of the Treaty (2) (now Articles 101 and 103(1)),

‘settlement bank’ means a participant whose PM account or sub-account is used to settle AS payment instructions,

‘settlement central bank (SCB)’ means a Eurosystem CB holding a settlement bank's PM account,

‘Settlement Finality Directive’ means Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems (3);

‘Single Shared Platform (SSP)’ means the single technical platform infrastructure provided by the SSP-providing CBs,

‘SSP-providing CBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the SSP for the Eurosystem's benefit,

‘static data collection form’ means a form developed by the ECB for the purpose of registering applicants for TARGET2-ECB services and registering any changes in relation to the provision of such services,

‘suspension’ means the temporary freezing of the rights and obligations of a participant for a period of time to be determined by the ECB,

‘TARGET2-ECB’ means the TARGET2 component system of the ECB,

‘TARGET2’ means the entirety resulting from all TARGET2 component systems of the CBs,

‘TARGET2 component system’ means any of the CBs' real-time gross settlement (RTGS) systems that form part of TARGET2,

‘TARGET2 CUG’ means a subset of the network service provider's customers grouped for the purpose of their use of the relevant services and products of the network service provider when accessing the PM,

‘TARGET2 participant’ means any participant in any TARGET2 component system,

‘technical malfunction of TARGET2’ means any difficulty, defect or failure in the technical infrastructure and/or the computer systems used by TARGET2-ECB, or any other event that makes it impossible to execute and complete the same-day processing of payments in TARGET2-ECB or, during the migration period, payments from national RTGS systems that have not yet migrated to TARGET2 and vice versa.

Article 2

Appendices

1.   The following Appendices form an integral part of these Conditions:

Appendix I

:

Technical specifications for the processing of payment orders

Appendix II

:

TARGET2 compensation scheme

Appendix III

:

Terms of reference for capacity and country opinions

Appendix IV

:

Business continuity and contingency procedures

Appendix V

:

Operating schedule

Appendix VI

:

Fee schedule and invoicing

2.   In the event of any conflict or inconsistency between the content of any appendix and the content of any other provision in these Conditions, the latter shall prevail.

Article 3

General description of TARGET2-ECB and TARGET2

1.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money.

2.   The following payment orders are processed in TARGET2-ECB:

(a)

payment orders directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations;

(b)

settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem;

(c)

settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems;

(d)

settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance; and

(e)

any other payment orders in euro addressed to TARGET2 participants.

3.   TARGET2 is established and functions on the basis of the SSP. The Eurosystem specifies the SSP's technical configuration and features. The SSP services are provided by the SSP-providing CBs for the benefit of the Eurosystem CBs, pursuant to separate agreements.

4.   The ECB is the provider of services under these Conditions. Acts and omissions of the SSP-providing CBs shall be considered acts and omissions of the ECB, for which it shall assume liability in accordance with Article 25 below. Participation pursuant to these Conditions shall not create a contractual relationship between participants and the SSP-providing CBs when the latter act in that capacity. Instructions, messages or information which a participant receives from, or sends to, the SSP in relation to the services provided under these Conditions are deemed to be received from, or sent to, the ECB.

5.   TARGET2 is legally structured as a multiplicity of payment systems composed of all the TARGET2 component systems, which are designated as ‘systems’ under the national laws implementing the Settlement Finality Directive. TARGET2-ECB is designated as a ‘system’ under § 1(16) of the KWG.

6.   Participation in TARGET2 takes effect via participation in a TARGET2 component system. These Conditions describe the mutual rights and obligations of participants in TARGET2-ECB and the ECB. The rules on the processing of payment orders (Title IV) refer to all payment orders submitted or payments received by any TARGET2 participant.

7.   No intraday credit is provided to participants in TARGET2-ECB.

TITLE II

PARTICIPATION

Article 4

Access criteria

Organisations providing clearing or settlement services (including entities established outside the EEA) that are subject to oversight by a competent authority and whose access to TARGET2-ECB has been approved by the Governing Council, shall be the only entities that are eligible for participation in TARGET2-ECB.

Article 5

Direct participants

Direct participants in TARGET2-ECB shall comply with the requirements set out in Article 6(1) and (2). They shall have at least one PM account with the ECB.

Article 6

Application procedure

1.   To join TARGET2-ECB, applicant participants shall fulfil the following technical and legal requirements:

(a)

install, manage, operate and monitor and ensure the security of the necessary IT infrastructure to connect to TARGET2-ECB and submit payment orders to it. In doing so, applicant participants may involve third parties, but retain sole liability. In particular, applicant participants shall enter into an agreement with the network service provider to obtain the necessary connection and admissions, in accordance with the technical specifications in Appendix I; and

(b)

have passed the tests required by the ECB;

(c)

provide a capacity opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such capacity opinion have already been obtained by the ECB in another context; and

(d)

for entities established outside the EEA, provide a country opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such country opinion have already been obtained by the ECB in another context.

2.   Applicants shall apply in writing to the ECB, as a minimum enclosing the following documents/information:

(a)

completed static data collection forms as provided by the ECB,

(b)

the capacity opinion, if required by the ECB, and

(c)

the country opinion, if required by the ECB.

3.   The ECB may also request any additional information it deems necessary to decide on the application to participate.

4.   The ECB shall reject the application to participate if:

(a)

access criteria referred to in Article 4 are not met;

(b)

one or more of the participation criteria referred to in paragraph 1 are not met; and/or

(c)

in the ECB's assessment, such participation would endanger the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank.

5.   The ECB shall communicate its decision on the application to participate to the applicant within one month of the ECB's receipt of the application to participate. Where the ECB requests additional information pursuant to paragraph 3, the decision shall be communicated within one month of the ECB's receipt of this information from the applicant. Any rejection decision shall contain reasons for the rejection.

Article 7

TARGET2 directory

1.   The TARGET2 directory is the database of BICs used for the routing of payment orders addressed to:

(a)

TARGET2 participants and their branches with multi-addressee access;

(b)

indirect participants of TARGET2, including those with multi-addressee access; and

(c)

addressable BIC holders of TARGET2.

It shall be updated weekly.

2.   Unless otherwise requested by the participant, BICs shall be published in the TARGET2 directory.

3.   Participants may only distribute the TARGET2 directory to their branches and entities with multi-addressee access.

4.   Entities specified in paragraph 1(b) and (c) shall only use their BIC in relation to one direct participant.

TITLE III

OBLIGATIONS OF THE PARTIES

Article 8

Obligations of the ECB and the participants

1.   The ECB shall offer the services described in Title IV. Save where otherwise provided in these Conditions or required by law, the ECB shall use all reasonable means within its power to perform its obligations under these Conditions, without guaranteeing a result.

2.   Participants shall pay to the ECB the fees laid down in Appendix VI.

3.   Participants shall ensure that they are connected to TARGET2-ECB on business days, in accordance with the operating schedule in Appendix V.

4.   The participant represents and warrants to the ECB that the performance of its obligations under these Conditions does not breach any law, regulation or by-law applicable to it or any agreement by which it is bound.

Article 9

Cooperation and information exchange

1.   In performing their obligations and exercising their rights under these Conditions, the ECB and participants shall cooperate closely to ensure the stability, soundness and safety of TARGET2-ECB. They shall provide each other with any information or documents relevant for the performance of their respective obligations and the exercise of their respective rights under these Conditions, without prejudice to any banking secrecy obligations.

2.   The ECB shall establish and maintain a system support desk to assist participants in relation to difficulties arising in connection with system operations.

3.   Up-to-date information on the SSP's operational status shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS). The T2IS may be used to obtain information on any event affecting the normal operation of TARGET2.

4.   The ECB may either communicate messages to participants by means of an ICM broadcast or by any other means of communication.

5.   Participants are responsible for the timely update of existing static data collection forms and the submission of new static data collection forms to the ECB. Participants are responsible for verifying the accuracy of information relating to them that is entered into TARGET2-ECB by the ECB.

6.   The ECB shall be deemed to be authorised to communicate to the SSP-providing CBs any information relating to participants which the SSP-providing CBs may need in their role as service administrators, in accordance with the contract entered into with the network service provider.

7.   Participants shall inform the ECB about any change in their legal capacity and relevant legislative changes affecting issues covered by the country opinion relating to them.

8.   Participants shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to them.

TITLE IV

MANAGEMENT OF PM ACCOUNTS AND PROCESSING OF PAYMENT ORDERS

Article 10

Opening and management of PM accounts

1.   The ECB shall open and operate at least one PM account and, if applicable, sub-accounts, for each participant.

2.   No debit balance shall be allowed on PM accounts.

3.   PM accounts and their sub-accounts shall be interest free.

4.   Participants shall use the ICM to obtain information on their liquidity position. The ECB shall provide a daily statement of accounts to any participant that has opted for such service.

Article 11

Types of payment orders

The following are classified as payment orders for the purposes of TARGET2:

(a)

credit transfer orders;

(b)

direct debit instructions carried out under a direct debit authorisation; and

(c)

liquidity transfer orders.

Article 12

Acceptance and rejection of payment orders

1.   Payment orders submitted by participants are deemed accepted by the ECB if:

(a)

the payment message complies with the rules established by the network service provider;

(b)

the payment message complies with the formatting rules and conditions of TARGET2-ECB and passes the double-entry check described in Appendix I; and

(c)

in cases where a payer or a payee has been suspended, the suspended participant's CB's explicit consent has been obtained.

2.   The ECB shall immediately reject any payment order that does not fulfil the conditions laid down in paragraph 1. The ECB shall inform the participant of any rejection of a payment order, as specified in Appendix I.

Article 13

Priority rules

1.   Instructing participants shall designate every payment order as one of the following:

(a)

normal payment order (priority class 2);

(b)

urgent payment order (priority class 1); or

(c)

highly urgent payment order (priority class 0).

If a payment order does not indicate the priority, it shall be treated as a normal payment order.

2.   Highly urgent payment orders may only be designated by:

(a)

CBs; and

(b)

participants, in cases of payments to and from CLS International Bank and liquidity transfers in favour of ancillary systems.

All payment instructions submitted by an ancillary system through the Ancillary System Interface to debit or credit the participants' PM accounts shall be deemed to be highly urgent payment orders.

3.   In the case of urgent and normal payment orders, the payer may change the priority via the ICM with immediate effect. It shall not be possible to change the priority of a highly urgent payment.

Article 14

Liquidity limits

1.   A participant may limit the use of available liquidity for payment orders in relation to other TARGET2 participants, except any of the CBs, by setting bilateral or multilateral limits. Such limits may only be set in relation to normal payment orders.

2.   By setting a bilateral limit, a participant instructs the ECB that an accepted payment order shall not be settled if the sum of its outgoing normal payment orders to another TARGET2 participant's PM account minus the sum of all incoming urgent and normal payments from such TARGET2 participant's PM account would exceed this bilateral limit.

3.   A participant may set a multilateral limit for any relationship that is not subject to a bilateral limit. A multilateral limit may only be set if the participant has set at least one bilateral limit. If a participant sets a multilateral limit, it instructs the ECB that an accepted payment order shall not be settled if the sum of its outgoing normal payment orders to all TARGET2 participants' PM accounts in relation to which no bilateral limit has been set, minus the sum of all incoming urgent and normal payments from such PM accounts would exceed this multilateral limit.

4.   The minimum amount of any of the limits shall be EUR 1 million. A bilateral or a multilateral limit with an amount of zero shall be treated as if no limit has been set. Limits between zero and EUR 1 million are not possible.

5.   Limits may be changed in real time with immediate effect or with effect from the next business day via the ICM. If a limit is changed to zero, it shall not be possible to change it again on the same business day. The setting of a new bilateral or multilateral limit shall only be effective from the next business day.

Article 15

Liquidity reservation facilities

1.   Participants may reserve liquidity for highly urgent or urgent payment orders via the ICM.

2.   By requesting to reserve a certain amount of liquidity for highly urgent payment orders, a participant instructs the ECB only to settle urgent and normal payment orders if there is available liquidity after the amount reserved for highly urgent payment orders has been deducted.

3.   By requesting to reserve a certain amount of liquidity for urgent payment orders, a participant instructs the ECB only to settle normal payment orders if there is available liquidity after the amount reserved for urgent and highly urgent payment orders has been deducted.

4.   After receipt of the reservation request the ECB shall check whether the amount of liquidity on the participant's PM account is sufficient for the reservation. If this is not the case, only the liquidity available on the PM account shall be reserved. The rest of the requested liquidity reservation shall not be reserved automatically at any later point in time, even if the amount of liquidity available on the participant's PM account reaches the level of the initial reservation request.

5.   The level of the liquidity reservation may be changed. Participants may make a request via the ICM to reserve new amounts with immediate effect or with effect from the next business day.

Article 16

Predetermined settlement times

1.   Instructing participants may predetermine the settlement time of the payment orders within a business day by using the Earliest Debit Time Indicator or the Latest Debit Time Indicator.

2.   When the Earliest Debit Time Indicator is used, the accepted payment order is stored and only entered into the entry disposition at the indicated time.

3.   When the Latest Debit Time Indicator is used, the accepted payment order shall be returned as non-settled if it cannot be settled by the indicated debit time. 15 minutes prior to the defined debit time, the instructing participant shall be sent an automatic notification via the ICM. Instructing participant may also use the Latest Debit Time Indicator solely as a warning indicator. In such cases, the payment order concerned shall not be returned.

4.   Instructing participants can change the Earliest Debit Time Indicator and the Latest Debit Time Indicator via the ICM.

5.   Further technical details are contained in Appendix I.

Article 17

Payment orders submitted in advance

1.   Payment orders may be submitted up to five business days before the specified settlement date (warehoused payment orders).

2.   Warehoused payment orders shall be accepted and entered into the entry disposition on the date specified by the instructing participant at the start of daytime processing, as referred to in Appendix V. They shall be placed in front of payment orders of the same priority.

3.   Articles 13(3), 20(2) and 23(1)(a) shall apply mutatis mutandis to warehoused payment orders.

Article 18

Settlement of payment orders in the entry disposition

1.   Unless instructing participants have indicated the settlement time in the manner described in Article 16, accepted payment orders shall be settled immediately or at the latest by the end of the business day on which they were accepted, provided that sufficient funds are available on the payer's PM account and taking into account any liquidity limits and liquidity reservations as referred to in Articles 14 and 15.

2.   Funding may be provided by:

(a)

the available liquidity on the PM account; or

(b)

incoming payments from other TARGET2 participants, subject to the applicable optimisation procedures.

3.   For highly urgent payment orders the ‘first in, first out’ (FIFO) principle shall apply. This means that highly urgent payment orders shall be settled in chronological order. Urgent and normal payment orders shall not be settled for as long as highly urgent payment orders are queued.

4.   For urgent payment orders the FIFO principle shall also apply. Normal payment orders shall not be settled if urgent and highly urgent payment orders are queued.

5.   By derogation from paragraphs 3 and 4, payment orders with a lower priority (or of the same priority but accepted later) may be settled before payment orders with a higher priority (or of the same priority which were accepted earlier), if the payment orders with a lower priority would net out with payments to be received and result on balance in a liquidity increase for the payer.

6.   Normal payment orders shall be settled in accordance with the FIFO by-passing principle. This means that they may be settled immediately (independently of other queued normal payments accepted at an earlier time) and may therefore breach the FIFO principle, provided that sufficient funds are available.

7.   Further details on the settlement of payment orders in the entry disposition are contained in Appendix I.

Article 19

Settlement and return of queued payment orders

1.   Payment orders that are not settled immediately in the entry disposition shall be placed in the queues in accordance with the priority to which they were designated by the relevant participant, as referred to in Article 13.

2.   To optimise the settlement of queued payment orders, the ECB may use the optimisation procedures described in Appendix I.

3.   The payer may change the queue position of payment orders in a queue (i.e. reorder them) via the ICM. Payment orders may be moved either to the front or to the end of the respective queue with immediate effect at any time during daytime processing, as referred to in Appendix V.

4.   Liquidity transfer orders initiated in the ICM shall be immediately returned as non-settled if there is insufficient liquidity. Other payment orders shall be returned as non-settled if they cannot be settled by the cut-off times for the relevant message type, as specified in Appendix V.

Article 20

Entry of payment orders into the system and their irrevocability

1.   For the purposes of the first sentence of Article 3(1) of the Settlement Finality Directive and the third sentence of § 116, § 96(2), § 82 and § 340(3) of the Insolvenzordnung (German Insolvency Code) and the sixth sentence of § 46a(1) of the KWG, payment orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment that the relevant participant's PM account is debited.

2.   Payment orders may be revoked until they are entered into TARGET2-ECB in accordance with paragraph 1. Payment orders that are included in an algorithm, as referred to in Appendix I, may not be revoked during the period that the algorithm is running.

TITLE V

SECURITY REQUIREMENTS AND CONTINGENCY ISSUES

Article 21

Business continuity and contingency procedures

In the event of an abnormal external event or any other event which affects the operation of the SSP, the business continuity and contingency procedures described in Appendix IV shall apply.

Article 22

Security requirements

1.   Participants shall implement adequate security controls to protect their systems from unauthorised access and use. Participants shall be exclusively responsible for the adequate protection of the confidentiality, integrity and availability of their systems.

2.   Participants shall inform the ECB of any security-related incidents in their technical infrastructure and, where appropriate, security-related incidents that occur in the technical infrastructure of the third party providers. The ECB may request further information about the incident and, if necessary, request that the participant take appropriate measures to prevent a recurrence of such an event.

3.   The ECB may impose additional security requirements on all participants and/or on participants that are considered critical by the ECB.

TITLE VI

THE INFORMATION AND CONTROL MODULE

Article 23

Use of the ICM

1.   The ICM:

(a)

allows participants to access information relating to their accounts and to manage liquidity;

(b)

may be used to initiate liquidity transfer orders; and

(c)

allows participants to initiate backup lump sum and backup contingency payments in the event of a failure of the participant's payment infrastructure.

2.   Further technical details relating to the ICM are contained in Appendix I.

TITLE VII

COMPENSATION, LIABILITY REGIME AND EVIDENCE

Article 24

Compensation scheme

If a payment order cannot be settled on the same business day on which it was accepted due to a technical malfunction of TARGET2, the ECB shall offer to compensate the direct participants concerned in accordance with the special procedure laid down in Appendix II.

Article 25

Liability regime

1.   In performing their obligations pursuant to these Conditions, the ECB and the participants shall be bound by a general duty of reasonable care in relation to each other.

2.   The ECB shall be liable to its participants in cases of fraud (including but not limited to wilful misconduct) or gross negligence, for any loss arising out of the operation of TARGET2-ECB. In cases of ordinary negligence, the ECB's liability shall be limited to the participant's direct loss, i.e. the amount of the transaction in question and/or the loss of interest thereon, excluding any consequential loss.

3.   The ECB is not liable for any loss that results from any malfunction or failure in the technical infrastructure (including but not limited to the ECB's computer infrastructure, programmes, data, applications or networks), if such malfunction or failure arises in spite of the ECB having adopted those measures that are reasonably necessary to protect such infrastructure against malfunction or failure, and to resolve the consequences of such malfunction or failure (the latter including but not limited to initiating and completing the business continuity and contingency procedures referred to in Appendix IV).

4.   The ECB shall not be liable:

(a)

to the extent that the loss is caused by the participant; or

(b)

if the loss arises out of external events beyond the ECB's reasonable control (force majeure).

5.   Notwithstanding § § 676a, 676b, 676c, 676e and 676g of the Bürgerliches Gesetzbuch (German Civil Code), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.

6.   The ECB and the participants shall take all reasonable and practicable steps to mitigate any damage or loss referred to in this Article.

7.   In performing some or all of its obligations under these Conditions, the ECB may commission third parties in its own name, particularly telecommunications or other network providers or other entities, if this is necessary to meet the ECB's obligations or is standard market practice. The ECB's obligation shall be limited to the due selection and commissioning of any such third parties and the ECB's liability shall be limited accordingly. For the purposes of this paragraph, the SSP-providing CBs shall not be considered as third parties.

Article 26

Evidence

1.   Unless otherwise provided in these Conditions, all payment and payment processing-related messages in relation to TARGET2, such as confirmations of debits or credits, or statement messages, between the ECB and participants shall be made through the network service provider.

2.   Electronic or written records of the messages retained by the ECB or by the network service provider shall be accepted as a means of evidence of the payments processed through the ECB. The saved or printed version of the original message of the network service provider shall be accepted as a means of evidence, regardless of the form of the original message.

3.   If a participant's connection to the network service provider fails, the participant shall use the alternative means of transmission of messages laid down in Appendix IV. In such cases, the saved or printed version of the message produced by the ECB shall have the same evidential value as the original message, regardless of its form.

4.   The ECB shall keep complete records of payment orders submitted and payments received by participants for a period of 10 years from the time at which such payment orders are submitted and payments are received.

5.   The ECB's own books and records (whether kept on paper, microfilm, microfiche, by electronic or magnetic recording, in any other mechanically reproducible form or otherwise) shall be accepted as a means of evidence of any obligations of the participants and of any facts and events that the parties rely on.

TITLE VIII

TERMINATION OF PARTICIPATION AND CLOSURE OF ACCOUNTS

Article 27

Duration and ordinary termination of participation

1.   Without prejudice to Article 28, participation in TARGET2-ECB is for an indefinite period of time.

2.   A participant may terminate its participation in TARGET2-ECB at any time giving 14 business days' notice thereof, unless it agrees a shorter notice period with the ECB.

3.   The ECB may terminate a participant's participation in TARGET2-ECB at any time giving three months' notice thereof, unless it agrees a different notice period with that participant.

4.   On termination of participation, the confidentiality duties laid down in Article 32 remain in force for a period of five years starting on the date of termination.

5.   On termination of participation, the PM accounts of the participant concerned shall be closed in accordance with Article 29.

Article 28

Suspension and extraordinary termination of participation

1.   A participant's participation in TARGET2-ECB shall be immediately terminated without prior notice or suspended if one of the following events of default occurs:

(a)

the opening of insolvency proceedings; and/or

(b)

the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4.

2.   The ECB may terminate without prior notice or suspend the participant's participation in TARGET2-ECB if:

(a)

one or more events of default (other than those referred to in paragraph 1) occur;

(b)

the participant is in material breach of these Conditions;

(c)

the participant fails to carry out any material obligation to the ECB;

(d)

the participant is excluded from, or otherwise ceases to be a member of, a TARGET2 CUG; and/or

(e)

any other participant-related event occurs which, in the ECB's assessment, would threaten the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or which would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank.

3.   In exercising its discretion under paragraph 2, the ECB shall take into account, inter alia, the seriousness of the event of default or events mentioned in subparagraphs (a) to (c).

4.

(a)

In the event that the ECB suspends or terminates a participant's participation in TARGET2-ECB under paragraph 1 or 2, the ECB shall immediately inform that participant, other CBs and the other participants of such suspension or termination by means of an ICM broadcast message.

(b)

In the event that the ECB is informed by another CB of a suspension or termination of a participant in another TARGET2 component system, the ECB shall immediately inform its participants of such suspension or termination by means of an ICM broadcast message.

(c)

Once such an ICM broadcast message has been received by the participants, the latter shall be deemed informed of the termination/suspension of a participant's participation in TARGET2-ECB or another TARGET2 component system. The participants shall bear any losses arising from the submission of a payment order to participants whose participation has been suspended or terminated if such payment order was entered into TARGET2-ECB after receipt of the ICM broadcast message.

5.   Upon termination of a participant's participation, TARGET2-ECB shall not accept any new payment orders from such participant. Payment orders in the queue, warehoused payment orders or new payment orders in favour of such participant shall be returned.

6.   If a participant is suspended from TARGET2-ECB, all its incoming payments and outgoing payment orders shall be stored and only entered into the entry disposition after they have been explicitly accepted by the suspended participant's CB.

Article 29

Closure of PM accounts

1.   Participants may close their PM accounts at any time provided they give the ECB 14 business days' notice thereof.

2.   On termination of participation, pursuant to either Article 27 or 28, the ECB shall close the PM accounts of the participant concerned, after having:

(a)

settled or returned any queued payment orders; and

(b)

made use of its rights of pledge and set-off under Article 30.

TITLE IX

FINAL PROVISIONS

Article 30

The ECB's rights of pledge and set-off

1.   The ECB shall have a pledge over the participant's existing and future credit balances on its PM accounts, thereby collateralising any current and future claims arising out of the legal relationship between the parties.

2.   On the occurrence of:

(a)

an event of default referred to in Article 28(1); or

(b)

any other event of default or event referred to in Article 28(2) that has led to the termination or suspension of the participant's participation in TARGET2-ECB

notwithstanding the commencement of any insolvency proceedings in respect of a participant and notwithstanding any assignment, judicial or other attachment or other disposition of or in respect of the participant's rights, all obligations of the participant shall be automatically and immediately accelerated, without prior notice and without the need for any prior approval of any authority, so as to be immediately due. In addition, the mutual obligations of the participant and the ECB shall automatically be set off against each other, and the party owing the higher amount shall pay to the other the difference.

3.   The ECB shall promptly give the participant notice of any set-off pursuant to paragraph 2 after such set-off has taken place.

4.   The ECB may without prior notice debit any participant's PM account by any amount which the participant owes the ECB resulting from the legal relationship between the participant and the ECB.

Article 31

Security rights in relation to funds on sub-accounts

1.   The ECB shall have a pledge over the balance on a participant's sub-account opened for the settlement of AS-related payment instructions under the arrangements between the relevant ancillary system and its CB. Such balance shall collateralise the participant's obligation referred to in paragraph 7 towards the ECB in relation to such settlement.

2.   The ECB shall freeze the balance on the sub-account of the participant upon communication by the ancillary system (via a ‘start-of-cycle’ message). Such freezing shall expire upon communication by the ancillary system (via an ‘end-of-cycle’ message).

3.   By confirming the freezing of the balance on the participant's sub-account, the ECB guarantees to the ancillary system payment up to the amount of this particular balance. The guarantee shall be irrevocable, unconditional and payable on first demand. If the ECB is not the ancillary system's CB, the ECB shall be deemed instructed to issue the abovementioned guarantee to the ancillary system's CB.

4.   In the absence of any insolvency proceedings in relation to the participant, the AS-related payment instructions for the squaring of the participant's settlement obligation shall be settled without drawing on the guarantee and without recourse to the security right over the balance on the participant's sub-account.

5.   In the event of the participant's insolvency, the AS-related payment instruction for the squaring of the participant's settlement obligation shall be a first demand for payment under the guarantee; the debiting of the instructed amount from the participant's sub-account (and crediting of the AS's technical account) shall therefore equally involve the discharge of the guarantee obligation by the ECB and a realisation of its collateral right over the balance on the participant's sub-account.

6.   The guarantee shall expire upon communication by the ancillary system that the settlement has been completed (via an ‘end-of-cycle’ message).

7.   The participant shall be obliged to reimburse to the ECB any payment made by the latter under such guarantee.

Article 32

Confidentiality

1.   The ECB shall keep confidential all sensitive or secret information, including when such information relates to payment, technical or organisational information belonging to the participant or the participant's customers, unless the participant or its customer has given its written consent to disclose.

2.   By derogation from paragraph 1, the participant agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the participant or the participant's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2, or to supervisory and oversight authorities of Member States and the Community, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law. The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of such disclosure.

3.   By derogation from paragraph 1 and provided this does not make it possible, whether directly or indirectly, to identify the participant or the participant's customers, the ECB may use, disclose or publish payment information regarding the participant or the participant's customers for statistical, historical, scientific or other purposes in the exercise of its public functions or of functions of other public entities to whom the information is disclosed.

4.   Information relating to the operation of TARGET2-ECB to which participants have had access, may only be used for the purposes laid down in these Conditions. Participants shall keep such information confidential, unless the ECB has explicitly given its written consent to disclose. Participants shall ensure that any third parties to whom they outsource, delegate or subcontract tasks which have or may have an impact on the performance of their obligations under these Conditions are bound by the confidentiality requirements in this Article.

5.   The ECB shall be authorised, in order to settle payment orders, to process and transfer the necessary data to the network service provider.

Article 33

Data protection, prevention of money laundering and related issues

1.   Participants shall be deemed to be aware of, and shall comply with, all obligations on them relating to legislation on data protection, prevention of money laundering and the financing of terrorism, in particular in terms of implementing appropriate measures concerning any payments debited or credited on their PM accounts. Participants shall also acquaint themselves with the network service provider's data retrieval policy prior to entering into the contractual relationship with the network service provider.

2.   Participants shall be deemed to have authorised the ECB to obtain any information relating to them from any financial or supervisory authority or trade body, whether national or foreign, if such information is necessary for the participant's participation in TARGET2-ECB.

Article 34

Notices

1.   Except where otherwise provided for in these Conditions, all notices required or permitted pursuant to these Conditions shall be sent by registered post, facsimile or otherwise in writing or by an authenticated message through the network service provider. Notices to the ECB shall be submitted to Director General of the ECB's Directorate General Payment Systems and Market Infrastructure, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Germany or to the SWIFT address of the ECB: ECBFDEFF. Notices to the participant shall be sent to it at the address, fax number or its SWIFT address as the participant may from time to time notify to the ECB.

2.   To prove that a notice has been sent, it shall be sufficient to prove that the notice was delivered to the relevant address or that the envelope containing such notice was properly addressed and posted.

3.   All notices shall be given in English.

4.   Participants shall be bound by all forms and documents of the ECB that the participants have filled in and/or signed, including but not limited to static data collection forms, as referred to in Article 6(2)(a), and information provided under Article 9(5), which were submitted in compliance with paragraphs 1 and 2 and which the ECB reasonably believes to have received from the participants, their employees or agents.

Article 35

Contractual relationship with network service provider

1.   For the purposes of these Conditions, the network service provider is SWIFT. Each participant shall enter into a separate agreement with SWIFT regarding the services to be provided by SWIFT in relation to the participant's use of TARGET2-ECB. The legal relationship between a participant and SWIFT shall be exclusively governed by SWIFT's terms and conditions.

2.   Each participant shall also participate in a TARGET2 CUG, as specified by the SSP-providing CBs acting as the SWIFT service administrator for the SSP. Admission and exclusion of a participant to or from a TARGET2 CUG shall take effect once communicated to SWIFT by the SWIFT service administrator.

3.   Participants shall comply with the TARGET2 SWIFT Service Profile, as made available by the ECB.

4.   The services to be provided by SWIFT shall not form part of the services to be performed by the ECB in respect of TARGET2.

5.   The ECB shall not be liable for any acts, errors or omissions of SWIFT (including its directors, staff and subcontractors) as provider of SWIFT services, or for any acts, errors or omissions of network providers selected by participants to gain access to the SWIFT network.

Article 36

Amendment procedure

The ECB may at any time unilaterally amend these Conditions, including its Appendices. Amendments to these Conditions, including its Appendices, shall be announced by means of communication in writing to the participants. Amendments shall be deemed to have been accepted unless the participant expressly objects within 14 days of being informed of such amendments. In the event that a participant objects to the amendment, the ECB is entitled immediately to terminate that participant's participation in TARGET2-ECB and close any of its PM accounts.

Article 37

Third party rights

1.   Any rights, interests, obligations, responsibilities and claims arising from or relating to these Conditions shall not be transferred, pledged or assigned by participants to any third party without the ECB's written consent.

2.   These Conditions do not create any rights in favour of or obligations in relation to any entity other than the ECB and participants in TARGET2-ECB.

Article 38

Governing law, jurisdiction and place of performance

1.   The bilateral relationship between the ECB and participants in TARGET2-ECB shall be governed by the law of the Federal Republic of Germany.

2.   Any dispute arising from a matter relating to the relationship referred to in paragraph 1 falls under the exclusive competence of the courts of Frankfurt am Main, without prejudice to the competence of the Court of Justice of the European Communities.

3.   The place of performance concerning the legal relationship between the ECB and the participants shall be Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany.

Article 39

Severability

If any provision in these Conditions is or becomes invalid, this shall not prejudice the applicability of all the other provisions of these Conditions.

Article 40

Entry into force and binding nature

1.   These Conditions become effective from 19 May 2008, unless the ECB communicates another date of entry into force to the participants.

2.   By participating in TARGET2-ECB, participants automatically agree to these Conditions between themselves and in relation to the ECB.


(1)  OJ L 177, 30.6.2006, p. 1.

(2)  OJ L 332, 31.12.1993, p. 1.

(3)  OJ L 166, 11.6.1998, p. 45.

Appendix I

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE PROCESSING OF PAYMENT ORDERS

In addition to the terms and conditions of TARGET2-ECB, the following rules shall apply to the processing of payment orders:

1.   Technical requirements for participation in TARGET2-ECB regarding infrastructure, network and formats

(1)

TARGET2 uses SWIFT services for the exchange of messages. Each participant therefore needs a connection to SWIFT’s Secure IP Network. Each participant’s PM account shall be identified by an eight- or 11-digit SWIFT BIC. Furthermore, each participant shall pass a series of tests to prove its technical and operational competence before it may participate in TARGET2-ECB.

(2)

For the submission of payment orders and the exchange of payment messages in the PM the SWIFTNet FIN Y-copy service shall be used. A dedicated SWIFT Closed User Group (CUG) shall be set up for this purpose. Payment orders within such TARGET2 CUG shall be directly addressed to the receiving TARGET2 participant by entering its BIC in the header of the SWIFTNet FIN message.

(3)

For the information and control services the following SWIFTNet services may be used:

(a)

SWIFTNet InterAct;

(b)

SWIFTNet FileAct; and/or

(c)

SWIFTNet Browse.

(4)

The security of the message exchange between participants shall rely exclusively on SWIFT’s Public Key Infrastructure (PKI) service. Information on the PKI service is available in the documentation provided by SWIFT.

(5)

The ‘bilateral relationship management’ service provided by SWIFT’s Relationship Management Application (RMA) shall only be used with the central destination BIC of the SSP and not for payment messages between TARGET2 participants.

2.   Payment message types

(1)

The following SWIFTNet FIN/SWIFT system message types are processed:

Message Type

Type of use

Description

MT 103

Mandatory

Customer payment

MT 103+

Mandatory

Customer payment (Straight Through Processing)

MT 202

Mandatory

Bank-to-bank payment

MT 204

Optional

Direct debit payment

MT 011

Optional

Delivery notification

MT 012

Optional

Sender notification

MT 019

Mandatory

Abort notification

MT 900

Optional

Confirmation of debit

MT 910

Optional

Confirmation of credit

MT 940/950

Optional

(Customer) statement message

MT 011, MT 012 and MT 019 are SWIFT system messages.

(2)

When they register with TARGET2-ECB, direct participants shall declare which optional message types they will use, with the exception of MT 011 and MT 012 messages in relation to which direct participants shall decide from time to time whether or not to receive them with reference to specific messages.

(3)

Participants shall comply with the SWIFT message structure and field specifications, as defined in the SWIFT documentation and under the restrictions set out for TARGET2, as described in Chapter 9.1.2.2 of the User Detailed Functional Specifications (UDFS), Book 1.

(4)

Field contents shall be validated at the level of TARGET2-ECB in accordance with the UDFS requirements. Participants may agree among each other on specific rules regarding the field contents. However, in TARGET2-ECB there shall be no specific checks as to whether participants comply with any such rules.

3.   Double-entry check

(1)

All payment orders shall pass a double-entry check, the aim of which is to reject payment orders that have been submitted more than once by mistake.

(2)

The following fields of the SWIFT message types shall be checked:

Details

Part of the SWIFT message

Field

Sender

Basic Header

LT Address

Message Type

Application Header

Message Type

Receiver

Application Header

Destination Address

Transaction Reference Number (TRN)

Text Block

:20

Related Reference

Text Block

:21

Value Date

Text Block

:32

Amount

Text Block

:32

(3)

If all the fields described in subparagraph 2 in relation to a newly submitted payment order are identical to those in relation to a payment order that has already been accepted, the newly submitted payment order shall be returned.

4.   Error codes

If a payment order is rejected, the instructing participant shall receive an abort notification (MT 019) indicating the reason for the rejection by using error codes. The error codes are defined in Chapter 9.4.2 of the UDFS.

5.   Predetermined settlement times

(1)

For payment orders using the Earliest Debit Time Indicator, the codeword ‘/FROTIME/’shall be used.

(2)

For payment orders using the Latest Debit Time Indicator, two options shall be available.

(a)

Codeword ‘/REJTIME/’: if the payment order cannot be settled by the indicated debit time, the payment order shall be returned.

(b)

Codeword ‘/TILTIME/’: if the payment order cannot be settled by the indicated debit time, the payment order shall not be returned but shall be kept in the relevant queue.

Under both options, if a payment order with a Latest Debit Time Indicator is not settled 15 minutes prior to the time indicated therein, a notification shall automatically be sent via the ICM.

(3)

If the codeword ‘/CLSTIME/’ is used, the payment shall be treated in the same way as a payment order referred to in subparagraph 2(b).

6.   Settlement of payment orders in the entry disposition

(1)

Offsetting checks and, if appropriate, extended offsetting checks (both terms as defined in paragraphs 2 and 3) shall be carried out on payment orders entered into the entry disposition to provide quick, liquidity-saving gross settlement of payment orders.

(2)

An offsetting check shall determine whether the payee’s payment orders that are at the front of the highly urgent or, if inapplicable, the urgent queue are available to be offset against the payer’s payment order (hereinafter ‘offsetting payment orders’). If an offsetting payment order does not provide sufficient funds for the respective payer’s payment order in the entry disposition, it shall be determined whether there is sufficient available liquidity on the payer’s PM account.

(3)

If the offsetting check fails, the ECB may apply an extended offsetting check. An extended offsetting check determines whether offsetting payment orders are available in any of the payee’s queues regardless of when they joined the queue. However, if in the queue of the payee there are higher priority payment orders addressed to other TARGET2 participants, the FIFO principle may only be breached if settling such an offsetting payment order would result in a liquidity increase for the payee.

7.   Settlement of payment orders in the queue

(1)

The treatment of payment orders placed in queues depends on the priority class to which it was designated by the instructing participant.

(2)

Payment orders in the highly urgent and urgent queues shall be settled by using the offsetting checks described in paragraph 6, starting with the payment order at the front of the queue in cases where there is an increase in liquidity or there is an intervention at queue level (change of queue position, settlement time or priority, or revocation of the payment order).

(3)

Payments orders in the normal queue shall be settled on a continuous basis including all highly urgent and urgent payment orders that have not yet been settled. Different optimisation mechanisms (algorithms) are used. If an algorithm is successful, the included payment orders will be settled; if an algorithm fails, the included payment orders will remain in the queue. Three algorithms (1 to 3) shall be applied to offset payment flows. By means of Algorithm 4, settlement procedure 5 (as defined in Chapter 2.8.1 of the UDFS) shall be available for the settlement of payment instructions of ancillary systems. To optimise the settlement of highly urgent ancillary system transactions on participants’ sub-accounts, a special algorithm (Algorithm 5) shall be used.

(a)

Under Algorithm 1 (‘all-or-nothing’) the ECB shall, both for each relationship in respect of which a bilateral limit has been set and also for the total sum of relationships for which a multilateral limit has been set:

(i)

calculate the overall liquidity position of each TARGET2 participant’s PM account by establishing whether the aggregate of all outgoing and incoming payment orders pending in the queue is negative or positive and, if it is negative, check whether it exceeds that participant’s available liquidity (the overall liquidity position shall constitute the ‘total liquidity position’); and

(ii)

check whether limits and reservations set by each TARGET2 participant in relation to each relevant PM account are respected.

If the outcome of these calculations and checks is positive for each relevant PM account, the ECB and other CBs involved shall settle all payments simultaneously on the PM accounts of the TARGET2 participants concerned.

(b)

Under Algorithm 2 (‘partial’) the ECB shall:

(i)

calculate and check the liquidity positions, limits and reservations of each relevant PM account as under Algorithm 1; and

(ii)

if the total liquidity position of one or more relevant PM accounts is negative, extract single payment orders until the total liquidity position of each relevant PM account is positive.

Thereafter, the ECB and the other CBs involved shall, provided there are sufficient funds, settle all remaining payments (except the extracted payment orders) simultaneously on the PM accounts of the TARGET2 participants concerned.

When extracting payment orders, the ECB shall start from the TARGET2 participant’s PM account with the highest negative total liquidity position and from the payment order at the end of the queue with the lowest priority. The selection process shall only run for a short time, to be determined by the ECB at its discretion.

(c)

Under Algorithm 3 (‘multiple’) the ECB shall:

(i)

compare pairs of TARGET2 participants’ PM accounts to determine whether queued payment orders can be settled within the available liquidity of the two TARGET2 participants’ PM accounts concerned and within the limits set by them (by starting from the pair of PM accounts with the smallest difference between the payment orders addressed to each other), and the CB(s) involved shall book those payments simultaneously on the two TARGET2 participants’ PM accounts; and

(ii)

if, in relation to a pair of PM accounts as described under point (i), liquidity is insufficient to fund the bilateral position, extract single payment orders until there is sufficient liquidity. In this case the CB(s) involved shall settle the remaining payments, except the extracted ones, simultaneously on the two TARGET2 participants’ PM accounts.

After performing the checks specified under subparagraphs (i) to (ii), the ECB shall check the multilateral settlement positions (between a participant’s PM account and other TARGET2 participants’ PM accounts in relation to which a multilateral limit has been set). For this purpose, the procedure described under subparagraphs (i) to (ii) shall apply mutatis mutandis.

(d)

Under Algorithm 4 (‘partial plus ancillary system settlement’) the ECB shall follow the same procedure as for Algorithm 2, but without extracting payment orders in relation to the settlement of an ancillary system (which settles on a simultaneous multilateral basis).

(e)

Under Algorithm 5 (‘ancillary system settlement via sub-accounts’) the ECB shall follow the same procedure as for Algorithm 1, subject to the modification that the ECB shall start Algorithm 5 via the Ancillary System Interface and shall only check whether sufficient funds are available on participants’ sub-accounts. Moreover, no limits and reservations shall be taken into account. Algorithm 5 shall also run during night-time settlement.

(4)

Payment orders entered into the entry disposition after the start of any of algorithms 1 to 4 may nevertheless be settled immediately in the entry disposition if the positions and limits of the TARGET2 participants’ PM accounts concerned are compatible with both the settlement of these payment orders and the settlement of payment orders in the current optimisation procedure. However, two algorithms shall not run simultaneously.

(5)

During daytime processing the algorithms shall run sequentially. As long as there is no pending simultaneous multilateral settlement of an ancillary system, the sequence shall be as follows:

(a)

algorithm 1,

(b)

if algorithm 1 fails, then algorithm 2,

(c)

if algorithm 2 fails, then algorithm 3, or if algorithm 2 succeeds, repeat algorithm 1.

When simultaneous multilateral settlement (‘procedure 5’) in relation to an ancillary system is pending, Algorithm 4 shall run.

(6)

The algorithms shall run flexibly by setting a pre-defined time lag between the application of different algorithms to ensure a minimum interval between the running of two algorithms. The time sequence shall be automatically controlled. Manual intervention shall be possible.

(7)

While included in a running algorithm, a payment order shall not be reordered (change of the position in a queue) or revoked. Requests for reordering or revocation of a payment order shall be queued until the algorithm is complete. If the payment order concerned is settled while the algorithm is running, any request to reorder or revoke shall be rejected. If the payment order is not settled, the participant’s requests shall be taken into account immediately.

8.   Use of the ICM

(1)

The ICM may be used for obtaining information and managing liquidity. SWIFT’s Secure IP Network (SIPN) shall be the underlying technical communications network for exchanging information and running control measures.

(2)

With the exception of warehoused payment orders and static data information, only data in relation to the current business day shall be available via the ICM. The screens shall be offered in English only.

(3)

Information shall be provided in ‘pull’ mode, which means that each participant has to ask to be provided with information.

(4)

The following modes shall be available for using the ICM:

(a)

Application-to-application mode (A2A)

In A2A, information and messages are transferred between the PM and the participant’s internal application. The participant therefore has to ensure that an appropriate application is available for the exchange of XML messages (requests and responses) with the ICM via a standardised interface. Further details are contained in the ICM User Handbook and in Book 4 of the UDFS.

(b)

User-to-application mode (U2A)

U2A permits direct communication between a participant and the ICM. The information is displayed in a browser running on a PC system (SWIFT Alliance WebStation). For U2A access through the SWIFT Alliance WebStation the IT infrastructure has to be able to support cookies and JavaScript. Further details are described in the ICM User Handbook.

(5)

Each participant shall have at least one SWIFT Alliance WebStation to have access to the ICM via U2A.

(6)

Access rights to the ICM shall be granted by using SWIFT’s ‘Role Based Access Control’. The SWIFT ‘Non Repudiation of Emission’ (NRE) service, which may be used by participants, allows the recipient of an XML message to prove that such message has not been altered.

(7)

If a participant has technical problems and is unable to submit any payment order, it may generate preformatted backup lump sum and backup contingency payments by using the ICM. The ECB shall open such functionality upon request of the participant.

(8)

Participants may also use the ICM to transfer liquidity:

(a)

from their PM account to their account outside the PM;

(b)

between the PM account and the participant’s sub-accounts; and

(c)

from the PM account to the mirror account managed by the ancillary system.

9.   The UDFS and the ICM User Handbook

Further details and examples explaining the above rules are contained in the UDFS and the ICM User Handbook, as amended from time to time and published on the ECB’s website in English.

Appendix II

TARGET2 COMPENSATION SCHEME

1.   General principles

(a)

If there is a technical malfunction of TARGET2, direct participants may submit claims for compensation in accordance with the TARGET2 compensation scheme laid down in this Appendix.

(b)

Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council, the TARGET2 compensation scheme shall not apply if the technical malfunction of TARGET2 arises out of external events beyond the reasonable control of the CBs concerned or as a result of acts or omissions by third parties.

(c)

Compensation under the TARGET2 compensation scheme shall be the only compensation procedure offered in the event of a technical malfunction of TARGET2. Participants may, however, use other legal means to claim for losses. If a participant accepts a compensation offer under the TARGET2 compensation scheme, this shall constitute the participant's irrevocable agreement that it thereby waives all claims in relation to the payment orders concerning which it accepts compensation (including any claims for consequential loss) it may have against any CB, and that the receipt by it of the corresponding compensation payment constitutes full and final settlement of all such claims. The participant shall indemnify the CBs concerned, up to a maximum of the amount received under the TARGET2 compensation scheme, in respect of any further claims which are raised by any other participant or any other third party in relation to the payment order or payment concerned.

(d)

The making of a compensation offer shall not constitute an admission of liability by the ECB or any other CB in respect of a technical malfunction of TARGET2.

2.   Conditions for compensation offers

(a)

A payer may submit a claim for an administration fee and interest compensation if, due to a technical malfunction of TARGET2:

(i)

a payment order was not settled on the business day on which it was accepted; or

(ii)

during the migration period a payer can show that it intended to submit a payment order to TARGET2-ECB, but was unable to do so due to the stop-sending status of a national RTGS system that had not yet migrated to TARGET2.

(b)

A payee may submit a claim for an administration fee if due to a technical malfunction of TARGET2 it did not receive a payment that it was expecting to receive on a particular business day. The payee may also submit a claim for interest compensation if one or more of the following conditions are met:

(i)

in the case of participants that have access to the marginal lending facility: due to a technical malfunction of TARGET2, a payee had recourse to the marginal lending facility; and/or

(ii)

in the case of all participants: it was technically impossible to have recourse to the money market or such refinancing was impossible on other, objectively reasonable grounds.

3.   Calculation of compensation

(a)

With respect to a compensation offer for a payer:

(i)

the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled payment order, EUR 25 for each of the next four such payment orders and EUR 12,50 for each further such payment order. The administration fee shall be calculated separately in relation to each payee;

(ii)

interest compensation shall be determined by applying a reference rate to be fixed from day to day. This reference rate shall be the lower of the euro overnight index average (EONIA) rate and the marginal lending rate. The reference rate shall be applied to the amount of the payment order not settled as a result of the technical malfunction of TARGET2 for each day in the period from the date of the actual or, in relation to payment orders referred to in paragraph 2(a)(ii), intended submission of the payment order until the date on which the payment order was or could have been successfully settled. Any proceeds made by placing funds resulting from non-settled payment orders on deposit with the Eurosystem shall be deducted from the amount of any compensation; and

(iii)

no interest compensation shall be payable if and in so far as funds resulting from non-settled payment orders were placed in the market or used to fulfil minimum reserve requirements.

(b)

With respect to a compensation offer for a payee:

(i)

the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled payment order, EUR 25 for each of the next four such payment orders and EUR 12,50 for each further such payment order. The administration fee shall be calculated separately in relation to each payer;

(ii)

the method set out in subparagraph (a)(ii) for calculating interest compensation shall apply except that interest compensation shall be payable at a rate equal to the difference between the marginal lending rate and the reference rate, and shall be calculated on the amount of any recourse to the marginal lending facility occurring as a result of the technical malfunction of TARGET2.

4.   Procedural rules

(a)

A claim for compensation shall be submitted on the claim form available on the website of the ECB in English (see www.ecb.int). Payers shall submit a separate claim form in respect of each payee and payees shall submit a separate claim form in respect of each payer. Sufficient additional information and documents shall be provided to support the information indicated in the claim form. Only one claim may be submitted in relation to a specific payment or payment order.

(b)

Within four weeks of a technical malfunction of TARGET2, participants shall submit their claim form(s) to the ECB. Any additional information and evidence requested by the ECB shall be supplied within two weeks of such request being made.

(c)

Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council and communicated to the participants, all received claims shall be assessed no later than 14 weeks after the technical malfunction of TARGET2 occurs.

(d)

The ECB shall communicate the result of the assessment referred to in subparagraph (c) to the relevant participants. If the assessment entails a compensation offer, the participants concerned shall, within four weeks of the communication of such offer, either accept or reject it, in respect of each payment or payment order comprised within each claim, by signing a standard letter of acceptance (in the form available on the website of the ECB (see www.ecb.int). If such letter has not been received by the ECB within four weeks, the participants concerned shall be deemed to have rejected the compensation offer.

(e)

The ECB shall make compensation payments on receipt of a participant's letter of acceptance of compensation. No interest shall be payable on any compensation payment.

Appendix III

TERMS OF REFERENCE FOR CAPACITY AND COUNTRY OPINIONS

The European Central Bank

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt am Main

Germany

Participation in TARGET2-ECB

[location], [date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked to provide this Opinion as [in-house or external] legal advisers to [specify name of Participant or branch of Participant] in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the Participant is established; hereinafter the ‘jurisdiction’] in connection with the participation of [specify name of Participant] (hereinafter the ‘Participant’) in TARGET2-ECB (hereinafter the ‘System’).

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist as on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. Each of the statements and opinions presented below applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction], whether or not the Participant acts through its head office or one or more branches established inside or outside of [jurisdiction] in submitting payment orders and receiving payments.

I.   DOCUMENTS EXAMINED

For the purposes of this Opinion, we have examined:

(1)

a certified copy of the [specify relevant constitutional document(s)] of the Participant such as is/are in effect on the date hereof;

(2)

[if applicable] an extract from the [specify relevant company register] and [if applicable] [register of credit institutions or analogous register];

(3)

[to the extent applicable] a copy of the Participant's licence or other proof of authorisation to provide banking, investment, funds transfer or other financial services in [jurisdiction];

(4)

[if applicable] a copy of a resolution adopted by the board of directors or the relevant governing body of the Participant on [insert date], [insert year], evidencing the Participant's agreement to adhere to the System Documents, as defined below; and

(5)

[specify all powers of attorney and other documents constituting or evidencing the requisite power of the person or persons signing the relevant System Documents (as defined below) on behalf of the Participant];

and all other documents relating to the Participant's constitution, powers, and authorisations necessary or appropriate for the provision of this Opinion (hereinafter the ‘Participant Documents’).

For the purposes of this Opinion, we have also examined:

(1)

the terms and conditions of TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and

(2)

[…].

The Rules and the […] shall be referred to hereinafter as the ‘System Documents’ (and collectively with the Participant Documents as the ‘Documents’).

II.   ASSUMPTIONS

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the Documents that:

(1)

the System Documents with which we have been provided are originals or true copies;

(2)

the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;

(3)

the Participant Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties; and

(4)

the Participant Documents are binding on the parties to which they are addressed, and there has been no breach of any of their terms.

III.   OPINIONS REGARDING THE PARTICIPANT

A.

The Participant is a corporation duly established and registered or otherwise duly incorporated or organised under the laws of [jurisdiction].

B.

The Participant has all the requisite corporate powers to execute and perform the rights and obligations under the System Documents to which it is party.

C.

The adoption or execution and the performance by the Participant of the rights and obligations under the System Documents to which the Participant is party will not in any way breach any provision of the laws or regulations of [jurisdiction] applicable to the Participant or the Participant Documents.

D.

No additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction] are required by the Participant in connection with the adoption, validity or enforceability of any of the System Documents or the execution or performance of the rights and obligations thereunder.

E.

The Participant has taken all necessary corporate action and other steps necessary under the laws of [jurisdiction] to ensure that its obligations under the System Documents are legal, valid and binding

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [Participant]. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]

The European Central Bank

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt am Main

Germany

TARGET2-ECB

[location], [date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked as [external] legal advisers to [specify name of Participant or branch of Participant] (the Participant) in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the Participant is established; hereinafter the ‘jurisdiction’] to provide this Opinion under the laws of [jurisdiction] in connection with the participation of the Participant in a system which is a component of TARGET2 (hereinafter the ‘System’). References herein to the laws of [jurisdiction] include all applicable regulations of [jurisdiction]. We express an opinion herein under the law of [jurisdiction], with particular regard to the Participant established outside the Federal Republic of Germany in relation to rights and obligations arising from participation in the System, as presented in the System Documents defined below.

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. We have assumed that there is nothing in the laws of another jurisdiction which affects this Opinion.

1.   DOCUMENTS EXAMINED

For the purposes of this Opinion, we have examined the documents listed below and such other documents as we have deemed necessary or appropriate:

(1)

the terms and conditions of TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and

(2)

any other document governing the System and/or the relationship between the Participant and other participants in the System, and between the participants in the System and the ECB.

The Rules and the […] shall be referred to hereinafter as the ‘System Documents’.

2.   ASSUMPTIONS

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the System Documents that:

(1)

the System Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties;

(2)

the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany, by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;

(3)

the participants in the System through which any payment orders are sent or payments are received, or through which any rights or obligations under the System Documents are executed or performed, are licensed to provide funds transfer services, in all relevant jurisdictions; and

(4)

the documents submitted to us in copy or as specimens conform to the originals.

3.   OPINION

Based on and subject to the foregoing, and subject in each case to the points set out below, we are of the opinion that:

3.1.   Country-specific legal aspects [to the extent applicable]

The following characteristics of the legislation of [jurisdiction] are consistent with and in no way set aside the obligations of the Participant arising out of the System Documents: [list of country-specific legal aspects].

3.2.   General insolvency issues

3.2.a   Types of insolvency proceedings

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) — which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the Participant's assets or any branch it may have in [jurisdiction] — to which the Participant may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

In addition to Insolvency Proceedings, the Participant, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payments to and/or from the Participant may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payments, or similar proceedings in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).

3.2.b   Insolvency treaties

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].

3.3.   Enforceability of System Documents

Subject to the points set out below, all provisions of the System Documents will be binding and enforceable in accordance with their terms under the laws of [jurisdiction], in particular in the event of the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings with respect to the Participant.

In particular, we are of the opinion that:

3.3.a   Processing of payment orders

The provisions on processing of payment orders [list of sections] of the Rules are valid and enforceable. In particular, all payment orders processed pursuant to such sections will be valid, binding and will be enforceable under the laws of [jurisdiction]. The provision of the Rules which specifies the precise point in time at which payment orders submitted by the Participant to the System become enforceable and irrevocable (Article 20 of the Rules) is valid, binding and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.b   Authority of the ECB to perform its functions

The opening of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant will not affect the authority and powers of the ECB arising out of the System Documents. [Specify [to the extent applicable] that: the same opinion is also applicable in respect of any other entity which provides the Participants with services directly and necessarily required for participating in the System (e.g. network service provider)].

3.3.c   Remedies in the event of default

[Where applicable to the Participant, the provisions contained in Article 30 of the Rules regarding accelerated performance of claims which have not yet matured, the set-off of claims for using the deposits of the Participant, the enforcement of a pledge, suspension and termination of participation, claims for default interest, and termination of agreements and transactions (Articles 27-31 of the Rules) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].]

3.3.d   Suspension and termination

Where applicable to the Participant, the provisions contained in Articles 27 and 28 of the Rules (in respect of suspension and termination of the Participant's participation in the System on the opening of Insolvency Proceedings or Proceedings or other events of default, as defined in the System Documents, or if the Participant represents any kind of systemic risk or has serious operational problems) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.e   Assignment of rights and obligations

The rights and obligations of the Participant cannot be assigned, altered or otherwise transferred by the Participant to third parties without the prior written consent of the ECB.

3.3.f   Choice of governing law and jurisdiction

The provisions contained in Articles 34 and 38 of the Rules, and in particular in respect of the governing law, the resolution of a dispute, competent courts, and service of process are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.4.   Voidable preferences

We are of the opinion that no obligation arising out of the System Documents, the performance thereof, or compliance therewith prior to the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant may be set aside in any such proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

In particular, and without limitation to the foregoing, we express this opinion in respect of any payment orders submitted by any participant in the System. In particular, we are of the opinion that the provisions of Article 20 of the Rules establishing the enforceability and irrevocability of payment orders will be valid and enforceable and that a payment order submitted by any participant and processed pursuant to Title IV of the Rules may not be set aside in any Insolvency Proceedings or Proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

3.5.   Attachment

If a creditor of the Participant seeks an attachment order (including any freezing order, order for seizure or any other public or private law procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the Participant's creditors) — hereinafter referred to as an ‘Attachment’ — under the laws of [jurisdiction] from a court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction], we are of the opinion that [insert the analysis and discussion].

3.6.   Collateral [if applicable]

3.6.a   Assignment of rights or deposit of assets for collateral purposes, pledge, repo and/or guarantee

Assignments for collateral purposes will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. Specifically, the creation and enforcement of a pledge or repo under the Rules will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. In the event that a guarantee from another legal entity is required for adherence of the Participant in the System, this guarantee will be binding on the guarantor and fully enforceable against it, without any limit with regard to the amount of the guarantee, whatever the Participant's situation.

3.6.b   Priority of assignees’, pledgees’ or repo purchasers’ interest over that of other claimants

In the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant, the rights or assets assigned for collateral purposes, or pledged by the Participant in favour of the ECB or other participants in the System, will rank in priority of payment above the claims of all other creditors of the Participant and will not be subject to priority or preferential creditors.

3.6.c   Enforcing title to security

Even in the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant, other participants in the System and the ECB as pledgees will still be free to enforce and collect the Participant's rights or assets through the action of the ECB pursuant to the Rules.

3.6.d   Form and registration requirements

There are no form requirements for the assignment for collateral purposes of, or the creation and enforcement of a pledge or repo over the Participant's rights or assets and it is not necessary for the assignment for collateral purposes, pledge or repo, as applicable, or any particulars of such assignment, pledge or repo, as applicable, to be registered or filed with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

3.7.   Branches [to the extent applicable]

3.7.a   Opinion applies to action through branches

Each of the statements and opinions presented above with regard to the Participant applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction] in situations where the Participant acts through its one or more of its branches established outside [jurisdiction].

3.7.b   Conformity with law

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of the Participant will in any respect breach the laws of [jurisdiction].

3.7.c   Required authorisations

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of a Participant will require any additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [Participant]. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]

Appendix IV

BUSINESS CONTINUITY AND CONTINGENCY PROCEDURE

1.   General provisions

(a)

This Appendix sets out the arrangements between the ECB and participants, or ancillary systems, if one or more components of the SSP or the telecommunications network fail or are affected by an abnormal external event, or if the failure affects any participant or ancillary system.

(b)

All references to specific times in this Appendix refer to European Central Bank time, i.e. the local time at the seat of the ECB.

2.   Measures of business continuity and contingency processing

(a)

In the event that an abnormal external event occurs and/or there is a failure of the SSP or the telecommunications network which affects the normal operation of TARGET2, the ECB shall be entitled to adopt business continuity and contingency processing measures.

(b)

The following main business continuity and contingency processing measures shall be available in TARGET2:

(i)

relocating the operation of the SSP to an alternative site;

(ii)

changing the SSP's operating hours; and

(iii)

initiating contingency processing of very critical and critical payments, as defined in paragraph 6(c) and (d) respectively.

(c)

In relation to business continuity and contingency processing measures, the ECB shall have full discretion regarding whether and which measures are adopted to settle payment orders.

3.   Incident communication

(a)

Information about the failure of the SSP and/or an abnormal external event shall be communicated to participants through the domestic communication channels, the ICM and T2IS. In particular, communications to participants shall include the following information:

(i)

a description of the event;

(ii)

the anticipated delay in processing (if known);

(iii)

information on the measures already taken; and

(iv)

the advice to participants.

(b)

In addition, the ECB may notify participants of any other existing or anticipated event which has the potential to affect the normal operation of TARGET2.

4.   Relocation the operation of the SSP to an alternative site

(a)

In the event that any of the events referred to in paragraph 2(a) occurs, the operation of the SSP may be relocated to an alternative site, either within the same region or in another region.

(b)

In the event that the operation of the SSP is relocated to another region, the participants shall use best efforts to reconcile their positions up to the point of the failure or the occurrence of the abnormal external event and provide to the ECB all relevant information in this respect.

5.   Change of operating hours

(a)

The daytime processing of TARGET2 may be extended or the opening time of a new business day may be delayed. During any extended operating time of TARGET2, payment orders shall be processed in accordance with the terms and conditions of TARGET2-ECB, subject to the modifications contained in this Appendix.

(b)

Daytime processing may be extended and the closing time thereby delayed if an SSP failure has occurred during the day but has been resolved before 18.00. Such a closing time delay shall in normal circumstances not exceed two hours and shall be announced as early as possible to participants. If such a delay is announced before 16.50, the minimum period of one hour between the cut-off time for customer and interbank payment orders shall remain in place. Once such a delay is announced it may not be withdrawn.

(c)

The closing time shall be delayed in cases where an SSP failure has occurred before 18:00 and has not been resolved by 18.00. The ECB shall immediately communicate the delay of closing time to participants.

(d)

Upon recovery of the SSP, the following steps shall take place:

(i)

The ECB shall seek to settle all queued payments within one hour; this time is reduced to 30 minutes in the event that the SSP failure occurs at 17.30 or later (in cases where the SSP failure was ongoing at 18.00).

(ii)

Participants' final balances shall be established within one hour; this time shall be reduced to 30 minutes in the event that the SSP failure occurs at 17.30 or later, in cases where the SSP failure was ongoing at 18.00.

(iii)

At the cut-off time for interbank payments, the end-of-day processing, including recourse to the Eurosystem standing facilities shall take place.

(e)

Ancillary systems that require liquidity in the early morning need to have established means to cope with cases where the daytime processing cannot be started in time due to an SSP failure on the previous day.

6.   Contingency processing

(a)

If it deems it necessary to do so, the ECB shall initiate the contingency processing of payment orders in the Contingency Module of the SSP. In such cases, only a minimum service level shall be provided to participants. The ECB shall inform its participants of the start of contingency processing by means of any available means of communication.

(b)

In contingency processing, payment orders shall be processed manually by the ECB.

(c)

The following payments shall be considered as ‘very critical’ and the ECB shall use best efforts to process them in contingency situations:

(i)

CLS Bank International-related payments;

(ii)

end-of-day settlement of EURO1; and

(iii)

central counterparty margin calls.

(d)

The following types of payments shall be considered as ‘critical’ and the ECB may decide to initiate contingency processing in relation to them:

(i)

payments in relation to the real-time settlement of interfaced securities settlement systems; and

(ii)

additional payments, if required to avoid systemic risk.

(e)

Participants shall submit payment orders for contingency processing and information to payees shall be provided through encrypted and authenticated e-mail, as well as via authenticated fax. Information concerning account balances and debit and credit entries may be obtained via the ECB.

(f)

Payment orders that have already been submitted to TARGET2-ECB, but are queued, may also undergo contingency processing. In such cases the ECB shall endeavour to avoid the double processing of payment orders, but the participants shall bear the risk of such double processing if it occurred.

(g)

For contingency processing of payment orders, participants shall provide additional collateral. During contingency processing, incoming contingency payments may be used to fund outgoing contingency payments. For the purposes of contingency processing, participants' available liquidity may not be taken into account by the ECB.

7.   Failures linked to participants or ancillary systems

(a)

In the event that a participant has a problem that prevents it from settling payments in TARGET2 it shall be its responsibility to resolve the problem. In particular, a participant may use in-house solutions or the ICM functionality, i.e. backup lump sum payments and backup contingency payments (CLS, EURO1, STEP2 pre-fund).

(b)

If a participant decides to use the ICM functionality for making backup lump sum payments, the ECB shall, if the participant so requests, open this functionality via the ICM. If the participant so requests, the ECB shall transmit an ICM broadcast message to inform other participants about the participant's use of backup lump sum payments. The participant shall be responsible for sending such backup lump sum payments exclusively to other participants with which it has bilaterally agreed on the use of such payments and for any further steps in relation to such payments.

(c)

If the measures referred to in subparagraph (a) are exhausted or if they are inefficient, the participant may request support from the ECB.

(d)

In the event that a failure affects an ancillary system, that ancillary system shall be responsible for resolving the failure. If the ancillary system so requests, the ECB may act on its behalf. The ECB shall have discretion to decide what support it gives to the ancillary system, including during the night-time operations of the ancillary system. The following contingency measures may be taken:

(i)

the ancillary system initiates clean payments (i.e. payments that are not linked to the underlying transaction) via the Participant Interface;

(ii)

the ECB creates and/or processes XML instructions/files on behalf of the ancillary system; and/or

(iii)

the ECB makes clean payments on behalf of the ancillary system.

(e)

The detailed contingency measures with respect to ancillary systems shall be contained in the bilateral arrangements between the ECB and the relevant ancillary system.

8.   Other provisions

(a)

In the event that certain data are unavailable because one of the events referred to in paragraph 3(a) has occurred, the ECB is entitled to start or continue processing payment orders and/or operate TARGET2-ECB on the basis of the last available data, as determined by the ECB. If so requested by the ECB, participants and ancillary systems shall resubmit their FileAct/Interact messages or take any other action deemed appropriate by the ECB.

(b)

In the event of a failure of the ECB, some or all of its technical functions in relation to TARGET2-ECB may be performed by other Eurosystem CBs.

(c)

The ECB may require that the participants participate in regular or ad hoc testing of business continuity and contingency processing measures, training or any other preventive arrangements, as deemed necessary by the ECB. Any costs incurred by the participants as a result of such testing or other arrangements shall be borne solely by the participants.

Appendix V

OPERATING SCHEDULE

1.

TARGET2 is open on all days, except Saturdays, Sundays, New Year's Day, Good Friday and Easter Monday (according to the calendar applicable at the seat of the ECB), 1 May, Christmas Day and 26 December.

2.

The reference time for the system is European Central Bank time, i.e. the local time at the seat of the ECB.

3.

The current business day is opened during the evening of the previous business day and operates to the following schedule:

Time

Description

6.45-7.00

Business window to prepare daytime operations (1)

7.00-18.00

Daytime processing

17.00

Cut-off time for customer payments (i.e. payments where the originator and/or the beneficiary of a payment is not a direct or indirect participant as identified in the system by the use of an MT 103 or MT 103+ message)

18.00

Cut-off time for interbank payments (i.e. payments other than customer payments)

18.00-18.45 (2)

End-of-day processing

18.15 (2)

General cut-off time for the use of standing facilities

(Shortly after) 18.30 (3)

Data for the update of accounting systems are available to CBs

18.45-19.30 (3)

Start-of-day processing (new business day)

19.00 (3)-19.30 (2)

Provision of liquidity on the PM account

19.30 (3)

‘Start-of-procedure’ message and settlement of the standing orders to transfer liquidity from the PM accounts to the sub-account(s)/mirror account (ancillary system-related settlement)

19.30 (3)-22.00

Execution of additional liquidity transfers via the ICM before the ancillary system sends the ‘start-of-cycle’ message; settlement period of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)

22.00-1.00

Technical maintenance period

1.00-6.45

Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)

4.

The ICM is available for liquidity transfers from 19.30 (4) until 18.00 the next day, except during the technical maintenance period from 22.00 until 1.00.

5.

The operating hours may be changed in the event that business continuity measures are adopted in accordance with paragraph 5 of Appendix IV.


(1)  Daytime operations means daytime processing and end-of-day processing.

(2)  Ends 15 minutes later on the last day of the reserve maintenance period.

(3)  Starts 15 minutes later on the last day of the reserve maintenance period.

(4)  Starts 15 minutes later on the last day of the reserve maintenance period.

Appendix VI

FEE SCHEDULE AND INVOICING

Fees and invoicing for direct participants

1.

The monthly fee for the processing of payment orders in TARGET2-ECB for direct participants, depending on which option the direct participant has chosen, shall be either:

(a)

EUR 100 per PM account plus a flat fee per transaction (debit entry) of EUR 0,80; or

(b)

EUR 1 250 per PM account plus a fee per transaction (debit entry) determined as follows, based on the volume of transactions (number of processed items) per month:

Band

From

To

Price

1

1

10 000

EUR 0,60

2

10 001

25 000

EUR 0,50

3

25 001

50 000

EUR 0,40

4

50 001

100 000

EUR 0,20

5

Above 100 000

EUR 0,125

Liquidity transfers between a participant's PM account and its sub-accounts shall not be subject to a charge.

2.

There shall be an additional monthly fee for direct participants who do not wish the BIC of their account to be published in the TARGET2 directory of EUR 30 per account.

3.

In the case of direct participants, the following invoicing rules apply. The direct participant shall receive the invoice for the previous month specifying the fees to be paid, no later than on the fifth business day of the following month. Payment shall be made at the latest on the tenth working day of that month to the account specified by the ECB and shall be debited from that participant's PM account.

Fees and invoicing for ancillary systems

4.

An ancillary system using the ASI or the Participant Interface, irrespective of the number of any accounts it may hold with the ASCB and/or the SCB, shall be subject to a fee schedule consisting of three elements, as set out below.

(a)

A fixed monthly fee of EUR 1 000 to be charged to each AS (Fixed Fee I).

(b)

A second monthly fixed fee of between EUR 417 and EUR 4 167, in proportion to the underlying gross value of the AS's euro cash settlement transactions (Fixed Fee II):