ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 213

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
15. srpna 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 960/2007 ze dne 14. srpna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 961/2007 ze dne 14. srpna 2007, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. srpna 2007

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 962/2007 ze dne 14. srpna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 996/97 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží a bránic kódu KN 02062991

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 963/2007 ze dne 14. srpna 2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97, pokud jde o odchylky udělené pro strukturální statistiku podnikání

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 964/2007 ze dne 14. srpna 2007, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celních kvót pro rýži pocházející z nejméně rozvinutých zemí pro hospodářské roky 2007/08 a 2008/09

26

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2007/560/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2007, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení chlorantraniliprolu, heptamaloxyglukanu, spirotetramatu a Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2007) 3669)  ( 1 )

29

 

 

2007/561/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2007 o schválení změn programu pro eradikaci brucelózy skotu v Itálii na rok 2007 schváleného rozhodnutím 2006/875/ES, pokud jde o brucelózu buvolů v Casertě, region Kampánie (oznámeno pod číslem K(2007) 3692)

32

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

15.8.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 960/2007

ze dne 14. srpna 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. srpna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. srpna 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 756/2007 (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 41).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 14. srpna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

MK

44,3

TR

55,3

XK

36,3

XS

36,3

ZZ

43,1

0707 00 05

TR

127,9

ZZ

127,9

0709 90 70

TR

86,8

ZZ

86,8

0805 50 10

AR

63,4

UY

62,3

ZA

59,0

ZZ

61,6

0806 10 10

EG

129,5

MA

138,0

TR

116,5

US

184,5

ZZ

142,1

0808 10 80

AR

68,0

BR

112,6

CL

89,5

CN

100,2

NZ

94,2

US

101,1

ZA

90,3

ZZ

93,7

0808 20 50

AR

55,3

CL

83,9

TR

134,4

ZA

99,5

ZZ

93,3

0809 30 10, 0809 30 90

TR

138,8

ZZ

138,8

0809 40 05

IL

125,2

ZZ

125,2


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


15.8.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 961/2007

ze dne 14. srpna 2007,

kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. srpna 2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 se dovozní clo za produkty kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002, ex 1005, jiná než hybridní osivo, a ex 1007, jiná než hybridy k setí, rovná intervenční ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

(2)

Podle čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 2 uvedeného článku pro uvedené produkty pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96 je cena pro výpočet dovozního cla produktů kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 průměrem denních reprezentativních dovozních cen CIF určených postupem podle článku 4 uvedeného nařízení.

(4)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 16. srpna 2007 až do vstupu v platnost nového stanovení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje dnem 16. srpna 2007 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 16. srpna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. srpna 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 735/2007 (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1816/2005 (Úř. věst. L 292, 8.11.2005, s. 5).


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná ode dne 16. srpna 2007

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti

0,00

střední jakosti

0,00

nízké jakosti

0,00

1001 90 91

PŠENICE obecná, k setí

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 00 00

ŽITO

0,00

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

9,34

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než osivo (2)

9,34

1007 00 90

zrna ČIROKU, jiná než hybridy k setí

0,00


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem může podle čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96 dovozce získat snížení cla ve výši:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova.

(2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

31.7.2007-13.8.2007

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (2)

Pšenice tvrdá, nízké jakosti (3)

Ječmen

Burza

Minneapolis

Chicago

Kotace

188,54

94,53

Cena FOB USA

215,82

205,82

185,82

121,21

Prémie – Záliv

16,35

Prémie – Velká jezera

5,16

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

41,79 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

44,05 EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(2)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(3)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


15.8.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 962/2007

ze dne 14. srpna 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 996/97 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží a bránic kódu KN 0206 29 91

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 996/97 (2) stanoví otevření a správu celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží a bránic kódu KN 0206 29 91, a to na víceletém základě.

(2)

Ustanovení čl. 8 prvního pododstavce nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (3), stanoví, že dovozní licence by neměly být v platnosti po posledním dnu dovozního celního kvótového období.

(3)

S cílem uvést do souladu ustanovení nařízení (ES) č. 996/97 s ustanoveními nařízení (ES) č. 1301/2006 bylo nařízení (ES) č. 996/97 změněno nařízením (ES) č. 568/2007, zejména vypuštěním ustanovení týkajících se doby platnosti dovozních licencí.

(4)

Vzhledem k tomu, že v článku 3 nařízení Komise (ES) č. 1445/95 ze dne 26. června 1995 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa (4) se uvádí, že doba platnosti dovozní licence je stanovena na 90 dní počínaje dnem jejího vydání, je třeba v nařízení (ES) č. 996/97 objasnit, že licence by měly být v platnosti do konce dovozního celního kvótového období.

(5)

Nařízení (ES) č. 996/97 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Aby bylo možné zajistit, že dovozní licence vydané na dovozní celní kvótové období ode dne 1. července 2007 do 30. června 2008 jsou v platnosti do konce uvedeného dovozního celního kvótového období, je třeba stanovit, že tato změna se použije od kvótového období počínaje dnem 1. července 2007.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 2 nařízení (ES) č. 996/97 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   Odchylně od článku 3 nařízení (ES) č. 1445/95 jsou dovozní licence platné do konce dovozního celního kvótového období.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se na dovozní licence vydané pro dovozní celní kvótové období počínaje dnem 1. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. srpna 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 568/2007 (Úř. věst. L 133, 25.5.2007, s. 15).

(3)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(4)  Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 35. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 586/2007 (Úř. věst. L 139, 31.5.2007, s. 5).


15.8.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 963/2007

ze dne 14. srpna 2007,

kterým se provádí nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97, pokud jde o odchylky udělené pro strukturální statistiku podnikání

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání (1), a zejména na čl. 12 bod x) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 vytvořilo společný rámec pro sestavování statistik Společenství o výdajích na ochranu životního prostředí, jakož i statistik o struktuře, činnosti, výkonnosti a konkurenceschopnosti penzijních fondů.

(2)

Podle článku 11 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 jsou v průběhu přechodných období přípustné odchylky od příloh uvedeného nařízení. V souladu s oddílem 10 přílohy 2 a oddílem 10 přílohy 7 uvedeného nařízení mohou být pro určité ukazatele stanovená přechodná období prodloužena o další období.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1667/2003 (2) připustilo členským státům odchylky během přechodného období pro sledované roky 2001 až 2004, pokud jde o statistiky výdajů na životní prostředí, a pro sledované roky 2002 až 2004, pokud jde o statistiky o penzijních fondech.

(4)

Některé členské státy požádaly pro sledované roky 2005 až 2008 o prodloužené přechodné období pro odchylky od přílohy 2 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97, pokud jde o ukazatele 21 12 0 a 21 14 0, aby mohly zavést potřebné systémy sběru údajů nebo přizpůsobit stávající systémy tak, aby bylo dosaženo do konce přechodného období ustanovení uvedeného nařízení.

(5)

Několik členských států požádalo pro sledované roky 2005 až 2007 o prodloužené přechodné období pro odchylky od přílohy 7 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97, pokud jde o penzijní fondy, aby mohly zavést potřebné systémy sběru údajů nebo přizpůsobit stávající systémy tak, aby bylo do konce přechodného období dosaženo ustanovení uvedeného nařízení.

(6)

Jelikož žádosti členských států jsou založené na oprávněné potřebě lépe přizpůsobit jejich systémy sběru údajů, zdá se oprávněné tyto odchylky připustit.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro sledované roky 2005 až 2008 se povolují odchylky od ukazatelů 21 12 0 a 21 14 0 v oddíle 4 přílohy 2 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Pro sledované roky 2005 až 2007 se povolují odchylky od ukazatelů obsažených v oddíle 4 přílohy 7 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. srpna 2007.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 14, 17.1.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 244, 29.9.2003, s. 1.


PŘÍLOHA I

Odchylky od proměnných 21 12 0 a 21 14 0 uvedených v příloze 2

BELGIE

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2008 proměnná 21 12 0

Víceletá statistika podnikání 2005 až 2008 proměnná 21 14 0

Investice do strojů a zařízení v souvislosti s čistou technologií (integrovaná technologie)

Celkové běžné náklady na ochranu životního prostředí

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Částečná odchylka

Částečná odchylka

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

18 + 3

18 + 3

Chybějící činnosti

NACE Rev.1.1 37

NACE Rev.1.1 37

Chybějící velikostní třídy

Žádné

Žádné

Jiné poznámky

Žádné

Žádné


BULHARSKO

 

Roční statistiky podnikání 2005 až 2008 proměnná 21 12 0

Víceletá statistika podnikání 2005 až 2008 proměnná 21 14 0

Investice do strojů a zařízení v souvislosti s čistou technologií (integrovaná technologie)

Celkové běžné náklady na ochranu životního prostředí

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Úplná odchylka

Částečná odchylka

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

 

Žádný

Chybějící činnosti

 

Žádné

Chybějící velikostní třídy

 

Žádné

Jiné poznámky

 

Žádné


DÁNSKO

 

Roční statistiky podnikání 2005 až 2008 proměnná 21 12 0

Víceletá statistika podnikání 2005 až 2008 proměnná 21 14 0

Investice do strojů a zařízení v souvislosti s čistou technologií (integrovaná technologie)

Celkové běžné náklady na ochranu životního prostředí

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Úplná odchylka

Úplná odchylka

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

 

 

Chybějící činnosti

 

 

Chybějící velikostní třídy

 

 

Jiné poznámky

 

 


NĚMECKO

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2008 proměnná 21 12 0

Víceletá statistika podnikání 2005 až 2008 proměnná 21 14 0

Investice do strojů a zařízení v souvislosti s čistou technologií (integrovaná technologie)

Celkové běžné náklady na ochranu životního prostředí

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Částečná odchylka

Částečná odchylka

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

18 + 9 pro sekci E klasifikace NACE Rev.1.1

18 + 9 pro sekci E klasifikace NACE Rev.1.1

Chybějící činnosti

Žádné

Žádné

Chybějící velikostní třídy

Žádné

Žádné

Jiné poznámky

Žádné

Žádné


ŘECKO

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2008 proměnná 21 12 0

Víceletá statistika podnikání 2005 až 2008 proměnná 21 14 0

Investice do strojů a zařízení v souvislosti s čistou technologií (integrovaná technologie)

Celkové běžné náklady na ochranu životního prostředí

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Částečná odchylka

Částečná odchylka

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

Žádný

Žádný

Chybějící činnosti

Žádné

Žádné

Chybějící velikostní třídy

1 až 9 zaměstnanců

1 až 9 zaměstnanců

Jiné poznámky

Žádné

Žádné


FRANCIE

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2008 proměnná 21 12 0

Víceletá statistika podnikání 2005 až 2008 proměnná 21 14 0

Investice do strojů a zařízení v souvislosti s čistou technologií (integrovaná technologie)

Celkové běžné náklady na ochranu životního prostředí

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Částečná odchylka

Částečná odchylka

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

Žádný

Žádný

Chybějící činnosti

Žádné

Žádné

Chybějící velikostní třídy

1 až 49 zaměstnanců

kromě

oddílů 15 a 16 NACE Rev.1.1

1 až 49 zaměstnanců

kromě

oddílů 15 a 16 NACE Rev.1.1

Jiné poznámky

Žádné

Žádné


IRSKO

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2008 proměnná 21 12 0

Víceletá statistika podnikání 2005 až 2008 proměnná 21 14 0

Investice do strojů a zařízení v souvislosti s čistou technologií (integrovaná technologie)

Celkové běžné náklady na ochranu životního prostředí

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Úplná odchylka

Úplná odchylka

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

 

 

Chybějící činnosti

 

 

Chybějící velikostní třídy

 

 

Jiné poznámky

 

 

Poznámka: Podle ustanovení odst. 3 a 4 oddílu 4 přílohy 2 nařízení Rady č. 58/97 není potřeba sbírat informace nezbytné pro sestavení statistik vztahujících se k ukazatelům 21 11 0, 21 12 0 a 21 14 0, pokud celkový údaj za členský stát o obratu nebo počtu osob zaměstnaných v oddílu sekcí C až E klasifikace NACE Rev. 1 představuje méně než 1 % celkového údaje za Společenství.


LUCEMBURSKO

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2008 proměnná 21 12 0

Víceletá statistika podnikání 2005 až 2008 proměnná 21 14 0

Investice do strojů a zařízení v souvislosti s čistou technologií (integrovaná technologie)

Celkové běžné náklady na ochranu životního prostředí

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Úplná odchylka

Úplná odchylka

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

 

 

Chybějící činnosti

 

 

Chybějící velikostní třídy

 

 

Jiné poznámky

 

 

Poznámka: Podle ustanovení bodů 3 a 4 oddílu 4 přílohy 2 nařízení Rady č. 58/97 není potřeba sbírat informace nezbytné pro sestavení statistik vztahujících se k ukazatelům 21 11 0, 21 12 0 a 21 14 0, pokud celkový údaj za členský stát o obratu nebo počtu osob zaměstnaných v oddílu sekcí C až E klasifikace NACE Rev. 1 představuje méně než 1 % celkového údaje za Společenství.


RUMUNSKO

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2008 proměnná 21 12 0

Víceletá statistika podnikání 2005 až 2008 proměnná 21 14 0

Investice do strojů a zařízení v souvislosti s čistou technologií (integrovaná technologie)

Celkové běžné náklady na ochranu životního prostředí

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

2005–2006: Úplná odchylka

2005–2006: Úplná odchylka

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

 

 

Chybějící činnosti

 

 

Chybějící velikostní třídy

 

 

Jiné poznámky

 

 


SLOVINSKO

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2008 proměnná 21 12 0

Víceletá statistika podnikání 2005 až 2008 proměnná 21 14 0

Investice do strojů a zařízení v souvislosti s čistou technologií (integrovaná technologie)

Celkové běžné náklady na ochranu životního prostředí

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Částečná odchylka

Částečná odchylka

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

18 + 6

18 + 6

Chybějící činnosti

NACE Rev.1.1 41

žádné

Chybějící velikostní třídy

Všechny oblasti činnosti s 1 až 19 zaměstnanci a všechny velikostní třídy pro činnost 41 klasifikace NACE

Všechny oblasti činnosti s 1 až 19 zaměstnanci kromě činnosti 41 klasifikace NACE, s 1 až 9 zaměstnanci

Jiné poznámky

Žádné

Žádné


SLOVENSKO

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2008 proměnná 21 12 0

Víceletá statistika podnikání 2005 až 2008 proměnná 21 14 0

Investice do strojů a zařízení v souvislosti s čistou technologií (integrovaná technologie)

Celkové běžné náklady na ochranu životního prostředí

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Částečná odchylka

Částečná odchylka

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

Žádný

Žádný

Chybějící činnosti

Žádné

Žádné

Chybějící velikostní třídy

1 až 19 zaměstnanců

1 až 19 zaměstnanců

Jiné poznámky

Žádné

Žádné


PŘÍLOHA II

Odchylky od přílohy 7

BELGIE

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Rozčleněná roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Částečná odchylka

 

Částečná odchylka

 

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

12 + 3

 

12 + 3

 

Chybějící proměnné

Pro léta 2005 až 2007:

 

pro rok 2005:

 

 

 

 

Roční statistika podnikání v zeměpisném členění

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

48 61 0

Zeměpisné členění obratu

pro rok 2005:

 

 

 

48 00 5

Penzijní příspěvky pro příspěvkové systémy

 

 

48 00 6

Penzijní příspěvky pro systémy dávek

 

 

48 00 7

Penzijní příspěvky pro hybridní systémy

 

 

48 12 0

Finanční umístění v přidružených společnostech a majetkové účasti (PF)

 

 

48 10 1

Celkové finanční umístění do podniku držícího účast

 

 

48 13 2

Akcie obchodované na regulovaném trhu specializovaném na malé a střední podniky

 

 

48 70 1

Počet členů příspěvkových systémů

 

 

48 70 2

Počet členů systémů dávek

 

 

48 70 3

Počet členů hybridních systémů

 

 

 

Roční statistika podnikání neautonomních penzijních fondů

 

 

11 15 0

Počet společností s neautonomními penzijními fondy

 

 

Jiné poznámky

Žádné

 

Žádné

 


BULHARSKO

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Rozčleněná roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Žádná odchylka

 

Částečná odchylka

 

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

Žádný

 

Žádný

 

Chybějící proměnné

Žádné

 

Pro léta 2005 až 2006:

 

 

Roční statistika podnikání v zeměpisném členění

48 61 0

Zeměpisné členění obratu

Jiné poznámky

Žádné

 

Žádné

 


DÁNSKO

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Rozčleněná roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Částečná odchylka

 

Částečná odchylka

 

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

Žádný

 

Žádný

 

Chybějící proměnné

 

 

 

Roční statistika podnikání v zeměpisném členění

48 00 5

Penzijní příspěvky pro příspěvkové systémy

 

 

48 00 6

Penzijní příspěvky pro systémy dávek

48 61 0

Zeměpisné členění obratu

48 00 7

Penzijní příspěvky pro hybridní systémy

 

 

48 03 1

Vyplacené penze formou pravidelných plateb

 

 

48 03 2

Jednorázově vyplacené penze

 

 

48 03 3

Výdaje na převody

 

 

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

 

 

48 10 1

Celkové finanční umístění do podniku držícího účast

 

 

48 13 2

Akcie obchodované na regulovaném trhu specializovaném na malé a střední podniky

 

 

48 70 1

Počet členů příspěvkových systémů

 

 

48 70 2

Počet členů systémů dávek

 

 

48 70 3

Počet členů hybridních systémů

 

 

48 70 5

Počet pozastavených členů

 

 

Jiné poznámky

Žádné

 

Žádné

 


NĚMECKO

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Rozčleněná roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Úplná odchylka

 

Úplná odchylka

 

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

 

 

 

 

Chybějící proměnné

 

 

 

 

Jiné poznámky

 

 

 

 


ŘECKO

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Rozčleněná roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Úplná odchylka

 

Úplná odchylka

 

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

 

 

 

 

Chybějící proměnné

 

 

 

 

Jiné poznámky

 

 

 

 


ŠPANĚLSKO

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Rozčleněná roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Částečná odchylka

 

Žádná odchylka

 

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

2005: 12 + 36

 

2005: 12 + 36

 

2006: 12 + 24

 

2006: 12 + 24

 

2007: 12 + 12

 

2007: 12 + 12

 

Chybějící proměnné

13 31 0

Osobní náklady

Žádné

 

48 07 0

Daně celkem

48 10 1

Celkové finanční umístění do „podniku držícího účast“

16 11 0

Počet pracujících osob

Jiné poznámky

Žádné

 

Žádné

 


FRANCIE

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Rozčleněná roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Úplná odchylka

 

Úplná odchylka

 

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

 

 

 

 

Chybějící proměnné

 

 

 

 

Jiné poznámky

 

 

 

 


IRSKO

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Rozčleněná roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Částečná odchylka

 

Částečná odchylka

 

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

Žádný

 

Žádný

 

Chybějící proměnné

 

Roční statistika podnikání

 

Roční statistika podnikání v členění podle velikostních tříd

11 11 0

Počet podniků

11 11 8

Počet podniků v členění podle velikosti investic

12 11 0

Obrat

48 00 1

Penzijní příspěvky splatné od členů

11 11 9

Počet podniků v členění podle počtu účastníků

48 00 2

Penzijní příspěvky splatné od zaměstnavatelů

48 00 3

Výnosy z převodů

 

Roční statistika podnikání v členění podle měny

48 00 4

Ostatní penzijní příspěvky

 

48 00 5

Penzijní příspěvky pro příspěvkové systémy

48 64 0

Celkové finanční umístění v členění v eurech a složky ostatní než eura

48 00 6

Penzijní příspěvky pro systémy dávek

48 01 0

Investiční příjmy (PF)

 

Roční statistika podnikání v zeměpisném členění

48 01 1

Kapitálové zisky a ztráty

 

48 02 1

Vzniklé pojistné nároky

48 61 0

Zeměpisné členění obratu

48 02 2

Ostatní příjmy (PF)

48 03 3

Výdaje na převody

12 12 0

Hodnota produkce

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

48 03 0

Celkové náklady na penze

48 03 1

Vyplacené penze formou pravidelných plateb

48 03 2

Jednorázově vyplacené penze

48 04 0

Změna čisté výše technických rezerv

48 05 0

Splatné pojistné prémie

48 06 0

Celkové provozní výdaje

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

13 31 0

Osobní náklady

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

48 07 0

Daně celkem

48 11 0

Pozemky a stavby (PF)

48 12 0

Finanční umístění v přidružených společnostech a majetkové účasti (PF)

48 13 0

Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem

48 14 0

Jednotky subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů

48 15 0

Dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem

48 16 0

Účast na investičních poolech (PF)

48 17 0

Hypotekární pohledávky a ostatní pohledávky jinde neuvedené

48 18 0

Ostatní finanční umístění

48 10 0

Celkové finanční umístění penzijních fondů

48 10 1

Celkové finanční umístění do „podniku držícího účast“

48 10 4

Celkové finanční umístění v tržních cenách

48 13 1

Akcie obchodované na regulovaném trhu

48 13 2

Akcie obchodované na regulovaném trhu specializovaném na malé a střední podniky

48 13 3

Akcie neobchodované veřejně

48 13 4

Ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem

48 20 0

Ostatní aktiva

48 30 0

Vlastní kapitál a rezervní fondy

48 40 0

Změna čisté výše technických rezerv (PF)

48 50 0

Ostatní pasiva

16 11 0

Počet pracujících osob

48 70 4

Počet aktivních členů

48 70 5

Počet pozastavených členů

48 70 6

Počet osob v důchodu

Jiné poznámky

Žádné

 

Žádné

 


ITÁLIE

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Rozčleněná roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Částečná odchylka

 

Částečná odchylka

 

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

Žádný

 

Žádný

 

Chybějící proměnné

 

 

 

Roční statistika podnikání v členění podle měny

48 00 3

Výnosy z převodů

 

 

48 01 0

Investiční příjmy (PF)

48 64 0

Celkové finanční umístění v členění v eurech a složky ostatní než eura

48 01 1

Kapitálové zisky a ztráty

 

Roční statistika podnikání v zeměpisném členění

48 02 1

Vzniklé pojistné nároky

48 61 0

Zeměpisné členění obratu

48 02 2

Ostatní příjmy (PF)

 

 

12 12 0

Hodnota produkce

 

 

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

 

 

48 03 3

Výdaje na převody

 

 

48 04 0

Změna čisté výše technických rezerv

 

 

48 05 0

Splatné pojistné prémie

 

 

48 06 0

Celkové provozní výdaje

 

 

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

 

 

13 31 0

Osobní náklady

 

 

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

 

 

48 07 0

Daně celkem

 

 

48 16 0

Účast na poolech finančního umístění (PF)

 

 

48 10 1

Celkové finanční umístění do „podniku držícího účast“

 

 

48 10 4

Celkové finanční umístění v tržních cenách

 

 

48 13 1

Akcie obchodované na regulovaném trhu

 

 

48 13 2

Akcie obchodované na regulovaném trhu specializovaném na malé a střední podniky

 

 

48 13 3

Akcie neobchodované veřejně

 

 

48 13 4

Ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem

 

 

16 11 0

Počet pracujících osob

 

 

48 70 5

Počet pozastavených členů

 

 

48 12 0

Finanční umístění v přidružených společnostech a majetkové účasti (PF)

 

 

48 17 0

Hypotekární pohledávky a ostatní pohledávky jinde neuvedené

 

 

48 30 0

Vlastní kapitál a rezervní fondy

 

 

Jiné poznámky

Žádné

 

Žádné

 


KYPR

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Rozčleněná roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Úplná odchylka

 

Úplná odchylka

 

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

 

 

 

 

Chybějící proměnné

 

 

 

 

Jiné poznámky

 

 

 

 


LOTYŠSKO

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Rozčleněná roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Částečná odchylka

 

Částečná odchylka

 

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

Žádný

 

Žádný

 

Chybějící proměnné

pro rok 2005 až 2007:

 

Žádné

 

48 17 0

Hypotekární pohledávky a ostatní pohledávky jinde neuvedené

pro rok 2005:

 

48 00 5

Penzijní příspěvky pro příspěvkové systémy

48 00 7

Penzijní příspěvky pro hybridní systémy

48 04 0

Změna čisté výše technických rezerv (rezervy)

48 07 0

Daně celkem

48 40 0

Změna čisté výše technických rezerv (PF)

48 70 1

Počet příspěvkových systémů

48 70 3

Počet členů hybridních systémů

Jiné poznámky

Žádné

 

Žádné

 


LUCEMBURSKO

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Rozčleněná roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Úplná odchylka

 

Úplná odchylka

 

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

 

 

 

 

Chybějící proměnné

 

 

 

 

Jiné poznámky

 

 

 

 


MAĎARSKO

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Rozčleněná roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Částečná odchylka

 

Částečná odchylka

 

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

Žádný

 

Žádný

 

Chybějící proměnné

 

Roční statistika podnikání

 

Roční statistika podnikání v členění podle měny

48 02 1

Vzniklé pojistné nároky

48 64 0

Celkové finanční umístění v členění v eurech a složky ostatní než eura

48 05 0

Splatné pojistné prémie

48 61 0

Roční statistika podnikání v zeměpisném členění

 

 

 

Zeměpisné členění obratu

Jiné poznámky

Žádné

 

Žádné

 


MALTA

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Rozčleněná roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Úplná odchylka

 

Úplná odchylka

 

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

 

 

 

 

Chybějící proměnné

 

 

 

 

Jiné poznámky

 

 

 

 


NIZOZEMSKO

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Rozčleněná roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Částečná odchylka

 

Žádná odchylka

 

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

Žádný

 

Žádný

 

Chybějící proměnné

48 13 2

Akcie obchodované na regulovaném trhu specializovaném na malé a střední podniky

Žádné

 

Jiné poznámky

Žádné

 

Žádné

 


RAKOUSKO

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Rozčleněná roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Částečná odchylka

 

Žádná odchylka

 

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

Žádný

 

Žádný

 

Chybějící proměnné

Pro léta 2005 a 2006:

Roční statistika podnikání

Žádné

 

48 00 5

Penzijní příspěvky pro příspěvkové systémy

48 00 6

Penzijní příspěvky pro systémy dávek

48 12 0

Finanční umístění v přidružených společnostech a majetkové účasti (PF)

48 13 1

Akcie obchodované na regulovaném trhu

48 13 2

Akcie obchodované na regulovaném trhu specializovaném na malé a střední podniky

48 13 3

Akcie neobchodované veřejně

48 13 4

Ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem

48 70 1

Počet členů příspěvkových systémů

48 70 2

Počet členů systémů dávek

48 70 5

Počet pozastavených členů

Pro léta 2005 až 2007:

Roční statistika podnikání neautonomních penzijních fondů

11 15 0

Počet společností s neautonomními penzijními fondy

Jiné poznámky

Žádné

 

Žádné

 


POLSKO

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Rozčleněná roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Částečná odchylka

 

Žádná odchylka

 

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

Žádný

 

Žádný

 

Chybějící proměnné

 

Roční statistika podnikání

Žádné

 

48 02 1

Vzniklé pojistné nároky

12 12 0

Hodnota produkce

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

48 03 1

Vyplacené penze formou pravidelných plateb

48 03 2

Jednorázově vyplacené penze

48 04 0

Změna čisté výše technických rezerv (rezervy)

48 05 0

Splatné pojistné prémie

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

13 31 0

Osobní náklady

15 11 0

Hrubé investice do hmotných aktiv

48 07 0

Daně celkem

48 40 0

Změna čisté výše technických rezerv (PF)

48 70 6

Počet osob v důchodu

Jiné poznámky

Žádné

 

Žádné

 


PORTUGALSKO

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Rozčleněná roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Částečná odchylka

 

Žádná odchylka

 

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

Žádný

 

Žádný

 

Chybějící proměnné

 

Roční statistika podnikání

Žádný

 

48 13 2

Akcie obchodované na regulovaném trhu specializovaném na malé a střední podniky

 

Roční statistika podnikání neautonomních penzijních fondů

11 15 0

Počet společností s neautonomními penzijními fondy

Jiné poznámky

Žádné

 

Žádné

 


RUMUNSKO

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Rozčleněná roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Úplná odchylka

 

Úplná odchylka

 

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

 

 

 

 

Chybějící proměnné

 

 

 

 

Jiné poznámky

 

 

 

 


SLOVINSKO

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Rozčleněná roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Částečná odchylka

 

Žádná odchylka

 

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

Žádný

 

Žádný

 

Chybějící proměnné

 

Roční statistika podnikání

 

 

48 00 1

Penzijní příspěvky splatné od členů

48 00 2

Penzijní příspěvky splatné od zaměstnavatelů

48 00 3

Výnosy z převodů

48 00 4

Ostatní penzijní příspěvky

48 00 5

Penzijní příspěvky pro příspěvkové systémy

48 00 7

Penzijní příspěvky pro hybridní systémy

48 03 1

Vyplacené penze formou pravidelných plateb

48 03 2

Jednorázově vyplacené penze

48 03 3

Výdaje na převody

48 07 0

Daně celkem

48 10 1

Celkové finanční umístění do „podniku držícího účast“

48 13 2

Akcie obchodované na regulovaném trhu specializovaném na malé a střední podniky

48 70 4

Počet aktivních členů

48 70 5

Počet pozastavených členů

48 70 6

Počet osob v důchodu

 

Roční statistika podnikání neautonomních penzijních fondů

11 15 0

Počet společností s neautonomními penzijními fondy

Jiné poznámky

Žádné

 

Žádné

 


SLOVENSKO

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Rozčleněná roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Částečná odchylka

 

Částečná odchylka

 

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

12 + 6

 

12 + 6

 

Chybějící proměnné

 

Roční statistika podnikání

 

Roční statistika podnikání v členění podle velikostních tříd

48 01 1

Kapitálové zisky a ztráty

11 11 8

Počet podniků v členění podle velikosti investic

48 11 0

Pozemky a stavby (PF)

 

Roční statistika podnikání v členění podle měny

48 12 0

Finanční umístění v přidružených společnostech a majetkové účasti (PF)

48 64 0

Celkové finanční umístění v členění v eurech a složky ostatní než eura

48 13 0

Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem

 

 

48 14 0

Jednotky subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů

 

 

48 15 0

Dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem

 

 

48 16 0

Účast na poolech finančního umístění (PF)

 

 

48 17 0

Hypotekární pohledávky a ostatní pohledávky jinde neuvedené

 

 

48 18 0

Ostatní finanční umístění

 

 

48 10 1

Celkové finanční umístění do „podniku držícího účast“

 

 

48 13 1

Akcie obchodované na regulovaném trhu

 

 

48 13 2

Akcie obchodované na regulovaném trhu specializovaném na malé a střední podniky

 

 

48 13 3

Akcie neobchodované veřejně

 

 

48 13 4

Ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem

 

 

 

Roční statistika podnikání neautonomních penzijních fondů

 

 

11 15 0

Počet společností s neautonomními penzijními fondy

 

 

Jiné poznámky

Žádné

 

Žádné

 


ŠVÉDSKO

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Rozčleněná roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Úplná odchylka

 

Úplná odchylka

 

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

 

 

 

 

Chybějící proměnné

 

 

 

 


SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

 

Roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Rozčleněná roční statistika podnikání 2005 až 2007

Název

Úplná, částečná nebo žádná odchylka

Částečná odchylka

 

Částečná odchylka

 

Potřebný odklad navíc pro předání výsledků

12 + 3

 

12 + 3

 

Chybějící proměnné

 

Roční statistika podnikání

 

Roční statistika podnikání v členění podle velikostních tříd

11 11 0

Počet podniků

11 11 8

Počet podniků v členění podle velikosti investic

48 00 5

Penzijní příspěvky pro příspěvkové systémy

11 11 9

Počet podniků v členění podle počtu účastníků

48 00 6

Penzijní příspěvky pro systémy dávek

 

Roční statistika podnikání v členění podle měny

48 00 7

Penzijní příspěvky pro hybridní systémy

48 64 0

Celkové finanční umístění v členění v eurech a složky ostatní než eura

48 01 0

Investiční příjmy (PF)

48 61 0

Roční statistika podnikání v zeměpisném členění

48 01 1

Kapitálové zisky a ztráty

 

Zeměpisné členění obratu

48 02 1

Vzniklé pojistné nároky

 

 

12 12 0

Hodnota produkce

 

 

12 15 0

Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele

 

 

48 04 0

Změna čisté výše technických rezerv (rezervy)

 

 

48 05 0

Splatné pojistné prémie

 

 

13 11 0

Nákup výrobků a služeb celkem

 

 

13 31 0

Osobní náklady

 

 

13 32 0

Mzdy a platy

 

 

13 33 0

Náklady na sociálního zabezpečení

 

 

48 12 0

Finanční umístění v přidružených společnostech a majetkové účasti (PF)

 

 

48 10 1

Celkové finanční umístění do „podniku držícího účast“

 

 

48 13 2

Akcie obchodované na regulovaném trhu specializovaném na malé a střední podniky

 

 

48 30 0

Vlastní kapitál a rezervní fondy

 

 

16 11 0

Počet pracujících osob

 

 

48 70 0

Počet členů

 

 

48 70 1

Počet členů příspěvkových systémů

 

 

48 70 2

Počet členů systémů dávek

 

 

48 70 3

Počet členů hybridních systémů

 

 

48 70 4

Počet aktivních členů

 

 

48 70 5

Počet pozastavených členů

 

 

48 70 6

Počet osob v důchodu

 

 

Jiné poznámky

Žádné

 

Žádné

 


15.8.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/26


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 964/2007

ze dne 14. srpna 2007,

kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celních kvót pro rýži pocházející z nejméně rozvinutých zemí pro hospodářské roky 2007/08 a 2008/09

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 980/2005 ze dne 27. června 2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (1), a zejména na článek 12 odst. 6 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 10 odst. 2 a čl. 13 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1401/2002 (3) se stanoví pravidla pro otevření a správu celních kvót pro rýži pocházející z nejméně rozvinutých zemí pro hospodářské roky 2002/03 až 2008/09. Od jeho použitelnosti se přijala nebo změnila horizontální nebo odvětvová nařízení, tj. nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (4), nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (5), a nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (6), a je třeba zohlednit je v rámci této kvóty.

(2)

Nařízení (ES) č. 1301/2006 stanoví zejména pravidla týkající se žádostí o dovozní licence, statusu žadatele a vydávání licencí. Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčeny dodatečné požadavky nebo odchylky stanovené odvětvovými nařízeními. Z důvodu jasnosti je proto třeba upravit způsob správy celních kvót Společenství pro dovoz rýže pocházející z nejméně rozvinutých zemí přijetím nového nařízení a zrušením nařízení (ES) č. 1401/2002.

(3)

Ustanovení čl. 12 odst. 5 nařízení (ES) č. 980/2005 stanoví, že až do úplného pozastavení cel společného celního sazebníku dne 1. září 2009 musí být pro produkty kódu KN 1006 pocházející z některé země, která má podle přílohy I uvedeného nařízení nárok na zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země, otevřena každý hospodářský rok souhrnná kvóta s nulovým clem. Tato celní kvóta pro hospodářský rok 2002/03 je vypočítána na základě množství 2 895 tun vyjádřených ekvivalentem loupané rýže pro produkty kódu KN 1006 a pro každý následující hospodářský rok se zvyšuje o 15 %. Množství pro budoucí hospodářské roky je třeba stanovit tímto způsobem.

(4)

V zájmu řádné správy uvedených kvót je třeba hospodářským subjektům umožnit, aby podávaly žádosti během prvních sedmi dní hospodářského roku, který začíná 1. září, a v případě zbývajících množství umožnit podávat nové žádosti během prvních sedmi dnů měsíce února. Ze stejného důvodu je třeba tímto nařízením stanovit zvláštní pravidla pro vytvoření žádostí o licence, jejich vydávání, dobu platnosti a sdělování informací Komisi, jakož i vhodná správní opatření, která zaručí, že objem kvóty nebude překročen. V každém případě nařízení (ES) č. 1301/2006 omezuje dobu platnosti licencí do posledního dne celního kvótového období. Ve snaze o zlepšení kontroly této kvóty je rovněž třeba stanovit, že výše jistoty bude odpovídat případným rizikům.

(5)

Ustanovení týkající se dokladu o původu uvedená v článcích 67 až 97 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (7), definují pojem původních produktů pro účely všeobecných celních preferencí. Je třeba stanovit jejich použití.

(6)

Tato opatření je třeba použít od začátku dalšího hospodářského roku, tedy ode dne 1. září 2007.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Roční celní dovozní kvóty s nulovým clem podle čl. 12 odst. 5 nařízení (ES) č. 980/2005 se otevírají první den každého hospodářského roku pro produkty kódu KN 1006, vyjádřeno ekvivalentem loupané rýže, za následujících podmínek:

a)

pořadové číslo 09.4177 a množství 5 821 tun na hospodářský rok 2007/08;

b)

pořadové číslo 09.4178 a množství 6 694 tun na hospodářský rok 2008/09.

Kvóty uvedené v prvním pododstavci se vztahují pouze na dovozy ze zemí, které mají podle přílohy I nařízení (ES) č. 980/2005, nárok na zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země.

2.   Přepočítací koeficient mezi loupanou a neloupanou rýží (rýží paddy), poloomletou nebo celoomletou rýží je koeficient stanovený v článku 1 nařízení Komise č. 467/67/EHS (8), vyjma zlomkové rýže, u které se požadovaná množství vypočítávají na základě skutečné hmotnosti.

3.   Nařízení (ES) č. 1291/2000, (ES) č. 1342/2003 a (ES) č. 1301/2006 se použijí, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 2

1.   Žádost o dovozní licenci a dovozní licence obsahují tyto údaje:

a)

v kolonce 8 země původu a slovo „ano“ je označeno křížkem;

b)

v kolonce 20 pořadové číslo kvóty a poznámka „nařízení (ES) č. 964/2007“.

2.   V každé žádosti o licenci se uvádí množství v kilogramech bez desetinného čísla.

3.   Odchylně od článku 12 nařízení (ES) č. 1342/2003 se částka jistoty pro dovozní licenci stanoví na 46 EUR na tunu.

4.   Žádosti o licence se podají u příslušného orgánu v dotčeném členském státě během prvních sedmi pracovních dnů odpovídajícího hospodářského roku a případně u dodatečného období podle odstavce 7 během prvních sedmi dnů měsíce února stejného hospodářského roku.

5.   Komise stanoví koeficient přidělení podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006 ve lhůtě deseti dnů od posledního dne lhůty pro sdělení podle čl. 4 písm. a) tohoto nařízení.

Pokud v důsledku použití prvního pododstavce je množství, na které se má vydat licence, nižší než 20 tun, ale žádost byla na vyšší množství, může vzít hospodářský subjekt žádost o licenci zpět ve lhůtě dvou pracovních dnů ode dne vstupu v platnost nařízení, kterým se stanoví koeficient přidělení.

6.   Dovozní licence se vydává dvacátý pracovní den po dni, kdy byla příslušná žádost podána.

7.   Pokud dovozní licence vydané v souladu s odstavcem 6 u žádostí podaných během prvních sedmi dní hospodářského roku nezahrnují celou danou kvótu, mohou být zbývající množství přidělena během dodatečného období, které začíná v únoru probíhajícího hospodářského roku. Pokud se Komise rozhodne otevřít dodatečné období, stanoví a zveřejní dostupná množství před 1. listopadem probíhajícího kvótového roku.

8.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1342/2003 je dovozní licence platná ode dne jejího skutečného vydání v souladu s čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 až do konce šestého měsíce následujícího po tomto datu.

Článek 3

1.   Propuštění do volného oběhu v rámci kvót uvedených v článku 1 tohoto nařízení podléhá předložení formuláře A osvědčení o původu vydaného v souladu s články 67 až 97 nařízení (EHS) č. 2454/93.

2.   Kolonka 4 formuláře A osvědčení o původu musí obsahovat:

a)

údaj „nařízení (ES) č. 964/2007“;

b)

datum, kdy byla rýže ve zvýhodněné vyvážející zemi naložena, a hospodářský rok, v němž se dodávka uskutečňuje, podle článku 3 nařízení (ES) č. 1785/2003;

c)

osmimístný kód KN.

Článek 4

Členské státy elektronicky sdělí Komisi:

a)

nejpozději druhý pracovní den po posledním dni pro podání žádostí o licence nejpozději v 18 hodin bruselského času informace týkající se žádostí o dovozní licence podle čl. 11 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1301/2006, přičemž celková množství (ve hmotnosti produktu), která jsou předmětem žádostí, se rozdělí podle osmimístného kódu KN a země původu;

b)

nejpozději druhý pracovní den po vydání dovozních licencí informace týkající se vydaných licencí podle čl. 11 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1301/2006, přičemž celková množství (ve hmotnosti produktů), na která byly vystaveny dovozní licence, jakož i množství, na něž byly vzaty žádosti o licence zpět podle čl. 2 odst. 5 druhého pododstavce, se rozčlení podle osmimístného kódu KN a podle země původu;

c)

nejpozději poslední den každého měsíce celková množství (ve hmotnosti produktu) skutečně propuštěná do volného oběhu za použití této kvóty v průběhu předminulého měsíce, rozdělená podle osmimístného kódu KN. Pokud během jednoho z těchto měsíců nedojde k propuštění do volného oběhu, zašle se oznámení „žádné“. Toto oznámení se však již nevyžaduje ve třetím měsíci po dni pozbytí platnosti licencí.

Článek 5

Nařízení (ES) č. 1401/2002 se zrušuje.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. září 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. srpna 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 30.6.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 606/2007 (Úř. věst. L 141, 2.6.2007, s. 4).

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 797/2006 (Úř. věst. L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 203, 1.8.2002, s. 42.

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1996/2006 (Úř. věst. L 398, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(7)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 214/2007 (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 6).

(8)  Úř. věst. 204, 24.8.1967, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2325/88 (Úř. věst. L 202, 27.7.1988, s. 41).


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

15.8.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/29


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 2. srpna 2007,

kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení chlorantraniliprolu, heptamaloxyglukanu, spirotetramatu a Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS

(oznámeno pod číslem K(2007) 3669)

(Text s významem pro EHP)

(2007/560/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 91/414/EHS stanoví vytvoření seznamu Společenství obsahujícího účinné látky, které jsou povoleny pro použití v přípravcích na ochranu rostlin.

(2)

Společnost DuPont International Operations Sarl předložila dne 2. února 2007 orgánům Irska dokumentaci týkající se účinné látky chlorantraniliprol s žádostí o její zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Společnost ELICITYL předložila dne 9. května 2006 orgánům Francie dokumentaci týkající se účinné látky heptamaloxyglukan s žádostí o její zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Společnost Bayer CropScience AG předložila dne 9. října 2006 orgánům Rakouska dokumentaci týkající se účinné látky spirotetramat s žádostí o její zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Společnost Andermatt Biocontrol GmbH předložila dne 7. srpna 2006 orgánům Estonska dokumentaci týkající se účinné látky Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus s žádostí o její zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(3)

Orgány Irska, Francie, Rakouska a Estonska sdělily Komisi, že dokumentace týkající se dotyčných účinných látek se po předběžném zkoumání jeví jako vyhovující požadavkům na údaje a informace stanoveným v příloze II směrnice 91/414/EHS. Předložené dokumentace se rovněž jeví jako vyhovující požadavkům na údaje a informace stanoveným v příloze III směrnice 91/414/EHS pro jeden přípravek na ochranu rostlin obsahující dotyčnou účinnou látku. V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS byly dokumentace následně žadatelem zaslány Komisi a ostatním členským státům a postoupeny Stálému výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

(4)

Toto rozhodnutí by mělo na úrovni Společenství úředně potvrdit, že dokumentace se v zásadě považují za vyhovující požadavkům na údaje a informace stanoveným v příloze II a – pro alespoň jeden přípravek na ochranu rostlin obsahující dotyčnou účinnou látku – požadavkům stanoveným v příloze III směrnice 91/414/EHS.

(5)

Tímto rozhodnutím by nemělo být dotčeno právo Komise požádat žadatele, aby předložil další údaje nebo informace pro objasnění určitých bodů v dokumentaci.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Aniž je dotčen čl. 6 odst. 4 směrnice 91/414/EHS, dokumentace týkající se účinných látek uvedených v příloze tohoto rozhodnutí, které byly předloženy Komisi a členským státům za účelem zařazení těchto látek do přílohy I uvedené směrnice, v zásadě vyhovují požadavkům na údaje a informace stanoveným v příloze II uvedené směrnice.

Dokumentace s ohledem na navržená použití rovněž vyhovují požadavkům na údaje a informace stanoveným v příloze III uvedené směrnice pro jeden přípravek na ochranu rostlin obsahující dotyčnou účinnou látku.

Článek 2

Členské státy zpravodajové budou pokračovat v podrobném zkoumání dokumentací uvedených v článku 1 a sdělí Komisi co nejdříve, nejpozději však do jednoho roku ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie, závěry tohoto zkoumání, k nimž se připojí doporučení ohledně zařazení nebo nezařazení účinných látek uvedených v článku 1 do přílohy I směrnice 91/414/EHS a všechny podmínky pro uvedené zařazení.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 2. srpna 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/31/ES (Úř. věst. L 140, 1.6.2007, s. 44).


PŘÍLOHA

ÚČINNÁ LÁTKA, NA KTEROU SE VZTAHUJE TOTO ROZHODNUTÍ

Obecný název, identifikační číslo CIPAC

Žadatel

Datum žádosti

Členský stát zpravodaj

Chlorantraniliprol

Číslo CIPAC: 794

DuPont International Operations Sarl

2. února 2007

IE

Heptamaloxyglukan

Číslo CIPAC: nepoužije se.

ELICITYL

9. května 2006

FR

Spirotetramat

Číslo CIPAC: 795

Bayer CropScience AG

9. října 2006

AT

Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus

Číslo CIPAC: nepoužije se.

Andermatt Biocontrol GmbH

7. srpna 2006

EE


15.8.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/32


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 2. srpna 2007

o schválení změn programu pro eradikaci brucelózy skotu v Itálii na rok 2007 schváleného rozhodnutím 2006/875/ES, pokud jde o brucelózu buvolů v Casertě, region Kampánie

(oznámeno pod číslem K(2007) 3692)

(2007/561/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 24 odst. 6 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 90/424/EHS stanoví možnost finančního přispívání Společenství na národní programy pro eradikaci, tlumení a sledování chorob zvířat a zoonóz uvedených v příloze daného rozhodnutí, včetně brucelózy skotu.

(2)

V rozhodnutí Komise 2006/875/ES ze dne 30. listopadu 2006, kterým se schvalují programy eradikace a sledování chorob zvířat a některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) a programy prevence zoonóz, předložené členskými státy pro rok 2007 (2), byl program pro eradikaci brucelózy skotu předložený Itálií schválen na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007.

(3)

Situace, pokud jde o brucelózu buvolů v regionu Kampánie, a zejména v provincii Caserta, je důvodem k obavám, jak ve dnech 5. a 6. března 2007 prokázala Itálie ve Stálém výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

(4)

Itálie proto předložila Komisi zvláštní plán tlumení pro eradikaci brucelózy buvolů v Casertě, včetně zvláštních posílených opatření, pokud jde o identifikaci zvířat a očkování.

(5)

Opatření předložená Itálií jsou v souladu s veterinárními předpisy Společenství a zejména s kritérii Společenství, která se týkají eradikace brucelózy skotu.

(6)

Zvláštní plán tlumení pro eradikaci brucelózy buvolů v Casertě by proto měl být schválen jako součást programu pro eradikaci brucelózy skotu v Itálii na rok 2007.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zvláštní plán tlumení pro eradikaci brucelózy buvolů v Casertě předložený Itálií dne 7. června 2007 se schvaluje na období od 1. července 2007 do 31. prosince 2007.

Zvláštní plán tlumení se zařadí do programu pro eradikaci brucelózy skotu v uvedeném členském státě schváleného podle čl. 2 odst. 1 rozhodnutí 2006/875/ES.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 2. srpna 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 337, 5.12.2006, s. 46. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2007/22/ES (Úř. věst. L 7, 12.1.2007, s. 46).