ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 205

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
7. srpna 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 893/2007 ze dne 23. července 2007 o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé

1

Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé

3

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 894/2007 ze dne 23. července 2007 o uzavření Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu

35

Dohoda mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu

36

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/532/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 23. července 2007 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování protokolu, kterým se na období od 1. června 2006 do 31. května 2010 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím

59

Dohoda ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování protokolu, kterým se na období od 1. června 2006 do 31. května 2010 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím

61

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU

 

*

Rozhodnutí Rady 2007/533/SVV ze dne 12. června 2007 o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)

63

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

7.8.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 893/2007

ze dne 23. července 2007

o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společenství sjednalo s Kiribatskou republikou dohodu o partnerství v odvětví rybolovu, kterou se plavidlům Společenství udělují rybolovná práva ve vodách, které v záležitostech rybolovu spadají pod svrchovanost nebo jurisdikci Kiribati.

(2)

Výsledkem uvedených jednání bylo parafování nové dohody o partnerství v odvětví rybolovu dne 19. července 2006.

(3)

V zájmu Společesntví je uvedenou dohodu schválit.

(4)

Je třeba stanovit způsob přidělování rybolovných práv mezi členské státy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Rybolovná práva stanovená v protokolu k dohodě jsou členským státům přidělena takto:

plavidla lovící košelkovými nevody

Francie:

Španělsko:

27 % dostupných licencí

73 % dostupných licencí

plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru

Španělsko:

Portugalsko:

6 plavidel

6 plavidel

Pokud žádosti o licence v těchto členských zemích nepokrývají veškerá rybolovná práva stanovená protokolem, může Komise vzít v úvahu žádosti o licence jiných členských států.

Článek 3

Členské státy, jejichž plavidla provozují rybolov podle dohody uvedené v článku 1, oznámí Komisi množství každé populace ulovené v rybolovné oblasti Kiribati v souladu s nařízením Komise (ES) č. 500/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o kontrolu úlovků rybářských plavidel Společenství ve vodách třetích zemí a na volném moři (1).

Článek 4

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu zavazující Společenství.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. července 2007.

Za Radu

předseda

L. AMADO


(1)  Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8.


DOHODA O PARTNERSTVÍ

v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

na jedné straně

a

KIRIBATSKÁ REPUBLIKA, dále jen „Kiribati“,

na straně druhé

dále jen „smluvní strany“,

VZHLEDEM k úzké spolupráci mezi Společenstvím a Kiribati, zejména v rámci dohody z Cotonou, a k jejich společnému přání tyto vztahy posílit;

VZHLEDEM k přání obou stran podporovat zodpovědné využívání rybolovných zdrojů prostřednictvím spolupráce;

S OHLEDEM na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu a na Dohodu Organizace spojených národů o rybolovných zdrojích;

UZNÁVAJÍCE, že v souladu s Úmluvou OSN o mořském právu vykonává Republika Kiribati svá schvrovaná práva nebo jurisdikce v oblasti až do 200 námořních mil od základních linií;

UVĚDOMUJÍCE si důležitost principů stanovených kodexem chování pro zodpovědný rybolov, který byl přijat na konferenci organizace FAO v roce 1995;

ROZHODNUTY spolupracovat ve společném zájmu na zavedení zodpovědného rybolovu s cílem zaručit dlouhodobé zachování a udržitelné využívání živých mořských zdrojů;

PŘESVĚDČENY, že spolupráce musí být založena na vzájemně se doplňujících iniciativách a opatřeních, které, ať prováděné společně či každou stranou samostatně, jsou v souladu s politikami a zaručují součinnost společného úsilí;

ROZHODNUTY zahájit za tímto účelem dialog o politice v odvětví rybolovu, kterou schválila vláda Kiribati, a určit vhodné prostředky pro zaručení účinného provádění této politiky a účasti hospodářských subjektů a občanské společnosti v tomto procesu;

PŘEJÍCE si stanovit pravidla a podmínky pro rybolovné činnosti plavidel Společenství ve vodách Kiribati, jakož i pravidla a podmínky týkající se podpory Společenství pro zavedení zodpovědného rybolovu v těchto vodách;

ROZHODNUTY pokračovat v užší hospodářské spolupráci v odvětví rybolovného průmyslu a v souvisejících činnostech pomocí založení a rozvoje společných podniků s účastí společností obou stran,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Oblast působnosti

Tato dohoda stanoví zásady, pravidla a postupy pro:

a)

hospodářskou, finanční, technickou a vědeckou spolupráci v odvětví rybolovu s cílem podporovat zodpovědný rybolov ve vodách Kiribati, aby bylo zaručeno zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů a aby byl zajištěn rozvoj odvětví rybolovu v Kiribati;

b)

podmínky, jimiž se řídí přístup rybářských plavidel Společenství do vod Kiribati;

c)

spolupráci týkající se pravidel kontroly rybolovu ve vodách Kiribati s cílem zajistit soulad s výše uvedenými pravidly a podmínkami, aby opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů byla účinná a aby se předcházelo nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

d)

partnerství mezi společnostmi zaměřenými na rozvoj hospodářských činností ve společném zájmu v oblasti rybolovu a souvisejících činnostech.

Článek 2

Definice

Pro účely této dohody se:

a)

„orgány Kiribati“ rozumí vláda Kiribati;

b)

„orgány Společenství“ rozumí Evropská komise;

c)

„vodami Kiribati“ rozumí vody spadající pod svrchovanost nebo jurisdikci Kiribati;

d)

„rybolovem“ rozumí skutečný nebo pokusný rybolov, odlov, chytání, zabíjení nebo výlov ryb, včetně jakýchkoli jiných činností, které lze logicky očekávat jako výsledek rybolovu nebo pokusného rybolovu nebo odlovu, chytání, zabíjení nebo výlovu ryb, nebo jakékoli jiné operace na podporu nebo přípravu jakýchkoli výše uvedených činností;

e)

„rybářským plavidlem“ rozumí jakékoli plavidlo používané pro obchodní rybolov nebo k němu upravené, včetně člunů, podpůrných plavidel, vrtulníků a lehkých letounů používaných při rybolovných činnostech;

f)

„plavidlem Společenství“ rozumí rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu Společenství a registrované ve Společenství;

g)

„společným podnikem“ rozumí obchodní společnost založená v Kiribati majiteli plavidel nebo vnitrostátními podniky stran s cílem zapojit se do rybolovných nebo souvisejících činností;

h)

„smíšeným výborem“ rozumí výbor složený ze zástupců Společenství a Kiribati, jehož funkce jsou popsány v článku 9 této dohody;

i)

„překládkou“ rozumí přesun v přístavu části nebo všech úlovků z jednoho rybářského plavidla na jiné plavidlo;

j)

„majitelem plavidla“ rozumí jakákoli osoba, která je ze zákona odpovědná za rybářské plavidlo, velí mu a dohlíží na něj;

k)

„námořníkem AKT“ rozumí každý námořník pocházející z neevropské země, která podepsala dohodu z Cotonou. Proto jsou námořníci Kiribati námořníky AKT.

Článek 3

Zásady a cíle pro provádění této dohody

1.   Strany se zavazují, že budou podporovat zodpovědný rybolov ve vodách Kiribati na základě principů vymezených v kodexu chování pro zodpovědný rybolov organizace FAO a principu nediskriminace mezi různými loďstvy, která se v těchto vodách nacházejí, aniž by byly dotčeny dohody uzavřené mezi rozvojovými zeměmi ve stejné zeměpisné oblasti, včetně vzájemných dohod v oblasti rybolovu.

2.   Strany spolupracují ve snaze sledovat výsledky provádění politiky v odvětví rybolovu, kterou schválila vláda Kiribati, a zahájí politický dialog o nezbytných reformách. Strany provádějí vzájemné konzultace s cílem přijmout případná opatření v této oblasti.

3.   Strany rovněž spolupracují při hodnocení opatření, programů a akcí prováděných na základě této dohody. Výsledky hodnocení analyzuje smíšený výbor podle článku 9.

4.   Strany zajistí, že bude tato dohoda s ohledem na stav rybolovných zdrojů prováděna v souladu se zásadami řádného řízení hospodářských a sociálních záležitostí.

5.   Najímání kiribatských námořníků nebo námořníků AKT na palubu plavidel Společenství se řídí prohlášením Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci, které se v plně vztahuje na odpovídající smlouvy a obecné pracovní podmínky. Zvláště se to týká svobody sdružování a uznávání práva na kolektivní vyjednávání pracujících a odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

Článek 4

Spolupráce ve vědecké oblasti

1.   Během období platnosti této dohody budou Společenství a Kiribati sledovat stav zdrojů v rybolovné oblasti Kiribati.

2.   Na základě nejlepšího dostupného vědeckého stanoviska budou strany provádět vzájemné konzultace v rámci smíšeného výboru podle článku 9 a v případě potřeby přijmou po vzájemné dohodě opatření s cílem zabezpečit udržitelné řízení rybolovných zdrojů.

3.   Za účelem řízení a zachování vysoce stěhovavých druhů ryb v oblasti a za účelem spolupráce v rámci příslušného vědeckého výzkumu provádějí strany vzájemné konzultace buď přímo, nebo v rámci příslušných regionálních a mezinárodních organizací.

Článek 5

Přístup plavidel Společenství do lovišť ve vodách Kiribati

1.   Kiribati se zavazuje povolit plavidlům Společenství provozování rybolovných činností ve své rybolovné oblasti v souladu s touto dohodou, včetně protokolu a přílohy.

2.   Na rybolovné činnosti, které jsou předmětem této dohody, se vztahují právní předpisy platné v Kiribati. Orgány Kiribati oznámí Komisi jakoukoli změnu uvedených právních předpisů a jakýchkoli předpisů, které mohou mít vliv na právní předpisy v odvětví rybolovu.

3.   Kiribati nese zodpovědnost za účinné uplatňování ustanovení o sledování rybolovu uvedených v protokolu. Plavidla Společenství spolupracují s orgány Kiribati, které jsou pověřeny prováděním těchto sledování. Kroky, které podniklo Kiribati za účelem regulace rybolovu v zájmu zachování rybolovných zdrojů, jsou založeny na objektivních a vědeckých kritériích včetně předběžné opatrnosti. Použijí se bez diskriminace plavidel Společenství, plavidel Kiribati a cizích plavidel, aniž by byly dotčeny dohody uzavřené mezi rozvojovými zeměmi v dané zeměpisné oblasti, včetně vzájemných dohod o rybolovu.

4.   Společenství se zavazuje podniknout všechny příslušné kroky k tomu, aby jeho plavidla dodržovala ustanovení této dohody a právních předpisů upravujících rybolov ve vodách spadajících pod jurisdikci Kiribati.

Článek 6

Licence

1.   Plavidla Společenství mohou lovit v rybolovné oblasti Kiribati, pouze pokud mají platnou licenci k rybolovu vydanou podle této dohody.

2.   Postup pro získání licence k rybolovu pro plavidlo, příslušné poplatky a způsob platby, který má majitel plavidla použít, jsou uvedeny v příloze k protokolu.

Článek 7

Finanční příspěvek

1.   Společenství poskytne Kiribati finanční příspěvek v souladu s podmínkami a požadavky stanovenými v protokolu a přílohách. Tento jednorázový finanční příspěvek je stanoven na základě dvou souvisejících složek, kterými jsou:

a)

přístup plavidel Společenství do lovišť Kiribati a

b)

finanční pomoc Společenství na podporu zodpovědného rybolovu a udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve vodách Kiribati.

2.   Část finančního příspěvku podle odstavce 1 se stanoví a spravuje podle cílů, které byly určeny společnou dohodou obou stran v souladu s protokolem a kterých je třeba dosáhnout v rámci politiky v odvětví rybolovu stanovené vládou Kiribati a v rámci ročního a víceletého programu souvisejícího s jejím prováděním.

3.   Finanční příspěvek poskytovaný Společenstvím se každoročně vyplácí v souladu s protokolem a s výhradou ustanovení této dohody a protokolu o případné změně výše příspěvku z důvodu:

a)

neobvyklých okolností, s výjimkou přírodních živlů zabraňujících rybolovným činnostem ve vodách Kiribati;

b)

snížení rybolovných práv udělených plavidlům Společenství, k němuž došlo vzájemnou dohodou pro účely řízení dotčených populací, je–li to na základě nejlepšího dostupného vědeckého stanoviska považováno za nezbytné pro zachování a udržitelné využívání zdrojů;

c)

zvýšení rybolovných práv udělených plavidlům Společenství, k němuž došlo vzájemnou dohodou obou stran, pokud to na základě nejlepšího dostupného vědeckého stanoviska stav zdrojů umožňuje;

d)

přehodnocení podmínek finanční podpory Společenství na provádění politiky v odvětví rybolovu v Kiribati, odůvodňují-li to výsledky ročního a víceletého programu, které obě strany zjistily;

e)

ukončení této dohody podle článku 12;

f)

pozastavení používání této dohody podle článku 13.

Článek 8

Podpora spolupráce mezi hospodářskými subjekty a v občanské společnosti

1.   Strany podporují hospodářskou, vědeckou a technickou spolupráci v odvětví rybolovu a souvisejících odvětvích. Konzultují se za účelem koordinace různých opatření, která mohou být za tímto cílem přijata.

2.   Strany podporují výměnu informací o způsobech rybolovu a lovných zařízeních, metodách konzervování, jakož i o průmyslovém zpracování produktů rybolovu.

3.   Strany usilují o vytvoření příznivých podmínek pro podporu vztahů mezi podniky obou stran v technické, hospodářské a obchodní oblasti tím, že podporují vytváření příznivého prostředí pro rozvoj obchodu a investic.

4.   Obě strany se zavazují, že mezi kiribatskými hospodářskými subjekty a hospodářskými subjekty Společenství zavedou akční plán, jehož cílem je rozvíjet místní vykládky plavidel Společenství.

5.   Strany zejména podporují vytváření společných podniků, které fungují ve společném zájmu a systematicky dodržují platné právní předpisy Kiribati a Společenství.

Článek 9

Smíšený výbor

1.   Zřizuje se smíšený výbor, jehož úkolem je sledovat provádění této dohody. Smíšený výbor plní tyto funkce:

a)

sleduje provádění, výklad a používání dohody, a především definování ročního a víceletého programu podle čl. 7 odst. 2 a hodnocení jeho provádění;

b)

zajistí potřebnou spolupráci v otázkách společného zájmu v oblasti rybolovu;

c)

představuje fórum pro přátelské urovnání sporů ohledně výkladu a uplatňování dohody;

d)

v případě potřeby přehodnocuje úroveň rybolovných práv a souvisejícího finančního příspěvku;

e)

zastává jakoukoli jinou funkci, kterou mu strany po vzájemné dohodě přidělí.

2.   Smíšený výbor se schází v zásadě jednou za rok, střídavě na území Společenství a v Kiribati nebo na jiném místě, na němž se shodly obě strany, a předsedá mu strana, jež zasedání pořádá. Na žádost jedné ze stran se uskuteční mimořádné zasedání.

Článek 10

Zeměpisná oblast použití dohody

Tato dohoda se vztahuje jednak na území, na která se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství za podmínek stanovených v uvedené smlouvě, a jednak na území Kiribati.

Článek 11

Doba trvání

Tato dohoda se použije po dobu šesti let ode dne jejího vstupu v platnost; není-li ukončena její platnost podle článku 12, automaticky se prodlužuje po šestiletých obdobích.

Článek 12

Ukončení platnosti

1.   Tuto dohodu může vypovědět jakákoli ze stran v případě nečekaných událostí jako např. pokles příslušných populací, zjištění sníženého využívání rybolovných práv udělených plavidlům Společenství nebo nedodržení závazků přijatých oběma stranami ohledně boje s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem.

2.   Dotčená strana písemně oznámí druhé straně svůj záměr vypovědět dohodu nejméně šest měsíců před uplynutím počátečního nebo každého dalšího období.

3.   Po odeslání oznámení uvedeného v předcházejícím odstavci zahájí obě strany konzultace.

4.   Platba finančního příspěvku podle článku 7 za rok, ve kterém vypovězení nabyde účinku, bude poměrně a pro rata temporis snížena.

Článek 13

Pozastavení

1.   Používání této dohody může být pozastaveno na podnět jedné ze stran v případě vážného sporu ohledně používání ustanovení, která jsou v dohodě obsažena. Pozastavení dohody je podmíněno tím, že dotyčná strana písemně oznámí svůj záměr nejméně tři měsíce před dnem, k němuž má pozastavení nabýt účinku. Po přijetí tohoto oznámení zahájí strany konzultace s cílem vyřešit své neshody přátelsky.

2.   Platba finančního příspěvku podle článku 7 bude snížena poměrně a pro rata temporis době trvání pozastavení.

Článek 14

Protokol a příloha

Protokol a příloha jsou nedílnou součástí této dohody.

Článek 15

Vnitrostátní právní předpisy

Rybolovné činnosti plavidel Společenství, která působí ve vodách Kiribati, se řídí příslušnými právními předpisy Kiribati, nestanoví-li tato dohoda, protokol a příloha a dodatky jinak.

Článek 16

Ustanovení o přezkumu

Během třetího roku používání této dohody, mohou strany přezkoumat ustanovení dohody a v případě potřeby provést změny.

Článek 17

Zrušení

Vstupem této dohody v platnost se zrušuje a nahrazuje Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Kiribatskou republikou o rybolovu při pobřeží Kiribati ze dne 16. září 2003.

Článek 18

Vstup v platnost

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si obě strany oznámí dokončení k tomu nezbytných postupů.

PROTOKOL,

kterým se na období od 16. září 2006 do 15. září 2012 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím a Kiribatskou republikou

Článek 1

Doba používání a rybolovná práva

1.   Kiribati přidělí roční licence k rybolovu plavidlům Společenství lovícím tuňáky podle článku 6 dohody v rámci omezení stanovených Úmluvou z Palau o řízení rybolovu košelkovými nevody v západním Tichomoří (dále jen „úmluva z Palau“).

2.   Od 16. září 2006 a na období šesti let se rybolovná práva udělená podle článku 5 dohody stanoví takto:

vysoce stěhovavé druhy (druhy uvedené na seznamu v příloze 1 Úmluvy Organizace spojených národů z roku 1982)

plavidla lovící košelkovými nevody: 4 plavidla,

plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru: 12 plavidel.

3.   Od druhého roku požívání protokolu a aniž je dotčen čl. 9 písm. d) dohody a článek 4 protokolu, se na žádost Společenství může počet licencí k rybolovu přidělených plavidlům lovícím košelkovými nevody podle čl. 1 odst. 2 protokolu zvýšit, dovolují-li to zdroje a je-li to v souladu s ročními omezeními úmluvy z Palau a v případě přiměřeného odhadu zdrojů tuňáka, který vychází z objektivních a vědeckých kritériích včetně „Přehledu a stavu zdrojů pro rybolov tuňáků v západním a středním Tichomoří“ vydávaném jednou ročně sekretariátem Tichomořského společenství.

4.   Odstavce 1, 2, 3 se použijí s výhradou článků 4 a 5 tohoto protokolu.

5.   Plavidla Společenství mohou lovit ve vodách Kiribati pouze v případě, že mají platnou licenci k rybolovu vydanou podle tohoto protokolu v souladu s přílohou k tomuto protokolu.

Článek 2

Finanční příspěvek – platební podmínky

1.   Finanční příspěvek podle článku 7 dohody se pro období uvedené v článku 1 skládá jednak z částky 416 000 EUR za rok, která odpovídá referenční nosnosti 6 400 tun za rok, a jednak ze specifické částky 62 400 EUR za rok, která je určena na podporu a provádění iniciativ přijatých v rámci rybářské politiky Kiribati. Tato specifická částka je nedílnou součástí jednotného finančního příspěvku vymezeného v článku 7 dohody.

2.   Odstavec 1 se použije s výhradou ustanovení článků 4, 5 a 7 tohoto protokolu.

3.   Součet částek uvedených v odstavci 1 činí 478 400 EUR a Společenství ho vyplácí každoročně po dobu používání tohoto protokolu.

4.   Pokud celkové množství úlovků plavidel Společenství ve vodách Kiribati přesáhne 6 400 tun za rok, jak stanoví čl. 2 odst. 1 protokolu, částka finančního příspěvku podle čl. 2 odst. 1 protokolu (416 000 EUR) se zvýší o 65 EUR na každou tunu ulovenou navíc. Celková roční částka vyplacená Společenstvím však nesmí přesáhnout dvojnásobek částky uvedené v odstavci 3 (956 800 EUR). Pokud množství ulovená plavidly Společenství přesáhnou množství odpovídající dvojnásobku celkové roční částky, je splatná částka za množství přesahující uvedené omezení vyplacena v následujícím roce.

5.   Platba finančního příspěvku podle odstavce 1 proběhne pro první rok nejpozději do 30. června 2007 a pro následující roky nejpozději do 30. června 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012.

6.   S výhradou článku 7 je přidělování tohoto příspěvku závislé na výhradní pravomoci orgánů Kiribati.

7.   Část finančního příspěvku podle čl. 7 odst. 1 tohoto protokolu se vyplatí na účet vlády Kiribati č. 4 vedený u kiribatské banky ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa („Fisheries Development Fund“), který pro vládu Kiribati založilo ministerstvo financí. Zbývající část finančního příspěvku se vyplatí na účet vlády Kiribati č. 1 vedený u kiribatské banky ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa, který pro vládu Kiribati založilo ministerstvo financí.

8.   Finanční příspěvek na opatření stanovená v článku 5 předchozího protokolu, který nebyl vyplacen do konce doby platnosti uvedeného protokolu, se vyplatí podle tohoto protokolu.

Článek 3

Spolupráce při zodpovědném rybolovu – každoroční vědecké zasedání

1.   Strany se zavazují, že budou podporovat zodpovědný rybolov ve vodách Kiribati na základě principů vymezených kodexem chování pro zodpovědný rybolov organizace FAO a principu nediskriminace mezi různými loďstvy, která se v těchto vodách nacházejí.

2.   Během doby platnosti tohoto protokolu sledují Společenství a orgány Kiribati stav zdrojů v rybolovné oblasti Kiribati.

3.   V souladu s článkem 4 dohody provádějí strany na základě závěrů každoročního zasedání členů úmluvy z Palau a každoročního hodnocení zdrojů provedeného sekretariátem Tichomořského společenství vzájemné konzultace v rámci smíšeného výboru podle článku 9 a v případě potřeby po vědeckém zasedání. Kiribati mohou po dohodě se Společenstvím přijmout opatření, jejichž cílem je udržitelné řízení rybolovných zdrojů a která ovlivňují činnosti plavidel Společenství.

Článek 4

Přezkum rybolovných práv na základě společné dohody

1.   Rybolovná práva podle článku 1 lze po vzájemné dohodě zvýšit, pokud závěry každoročního zasedání členů úmluvy z Palau a každoroční přezkum stavu zdrojů provedený sekretariátem Tichomořského společenství potvrdí, že takové zvýšení nebude škodit udržitelnému řízení zdrojů Kiribati. V tomto případě se finanční příspěvek podle čl. 2 odst. 1 poměrně a pro rata temporis zvýší.

Celková částka finančního příspěvku vyplaceného Evropským společenstvím však nemůže přesáhnout dvojnásobek částky uvedené v čl. 2 odst. 1. Pokud množství ulovená plavidly Společenství dvojnásobně přesáhnou množství odpovídající upravené celkové roční částce, je splatná částka za množství přesahující toto omezení vyplacena v následujícím roce.

2.   Pokud se naopak strany dohodnou, že souhlasí se snížením rybolovných práv podle článku 1, je finanční příspěvek poměrně a pro rata temporis snížen.

3.   Strany rovněž mohou na základě společné dohody přezkoumat přidělení rybolovných práv mezi jednotlivé kategorie plavidel za předpokladu, že jsou jakékoli změny v souladu s doporučeními vědeckého zasedání podle článku 3, pokud jde o řízení zásob, kterých by se mohlo toto přerozdělení dotknout. Strany se shodnou na odpovídající úpravě finančního příspěvku, pokud to tak přerozdělení rybolovných práv odůvodňuje.

Článek 5

Rybolovná práva jiná než na tuňáky

1.   Mají-li plavidla Společenství zájem o rybolovné činnosti, které nejsou uvedeny v článku 1, provádějí strany vzájemné konzultace dříve, než orgány Kiribati udělí jakékoli povolení. V případě potřeby se strany dohodnou na podmínkách pro tato nová rybolovná práva a, je-li to nutné, změní tento protokol a přílohu.

2.   Strany provádějí na žádost jedné z nich vzájemné konzultace a případ od případu stanoví příslušné druhy, podmínky a jiné parametry pro provádění experimentálního rybolovu ve vodách Kiribati.

3.   Strany provozují experimentální rybolov v souladu s parametry, na nichž se obě strany v případě potřeby dohodnou v rámci správního ustanovení. Povolení k experimentálnímu rybolovu by měla být sjednána na období maximálně tří měsíců.

4.   Pokud strany dojdou k závěru, že výsledky experimentálního rybolovu jsou pozitivní, může vláda Kiribati přidělit loďstvu Společenství rybolovná práva pro nové druhy až do uplynutí platnosti tohoto protokolu. Bude proto zvýšen finanční příspěvek podle čl. 2. odst. 1 stávajícího protokolu.

Článek 6

Pozastavení a přezkum platby finančního příspěvku z důvodu vyšší moci

1.   V případě neobvyklých okolností, s výjimkou přírodních živlů, zabraňujících provozování rybolovných činností ve výlučné hospodářské oblasti Kiribati, může Evropské společenství pozastavit platbu finančního příspěvku podle čl. 2 odst. 1, a to po konzultacích mezi oběma stranami ve lhůtě dvou měsíců po podání žádosti jednou ze stran a za podmínky, že Společenství plně uhradí všechny částky splatné v době pozastavení.

2.   Platba finančního příspěvku bude obnovena, jakmile strany společnou dohodou po konzultacích konstatují, že okolnosti, které způsobily zastavení rybolovných činností, zanikly nebo že situace umožňuje návrat k rybolovným činnostem.

3.   Platnost licencí udělených plavidlům Společenství podle článku 6 dohody je prodloužena o dobu rovnající se době pozastavení rybolovných činností.

Článek 7

Podpora zodpovědného rybolovu ve vodách Kiribati

1.   V prvním roce je přiděleno na podporu a provádění iniciativ přijatých v rámci politiky v odvětví rybolovu, kterou definovala vláda Kiribati, 30 % celkové částky finančního příspěvku podle článku 2. Procentní sazba je stanovena na 40 % v druhém roce a 60 % v roce následujícím.

Kiribati spravuje odpovídající částku podle cílů stanovených po vzájemné dohodě obou stran, jakož i roční a víceletý program pro jejich dosažení.

2.   Jakmile tento protokol vstoupí v platnost a nejdéle tři měsíce po tomto datu se pro účely odstavce 1 Společenství a Kiribati dohodnou v rámci smíšeného výboru podle článku 9 dohody na víceletém odvětvovém programu a prováděcích pravidlech, zejména pokud jde o:

a)

roční a víceleté pokyny pro použití procentní sazby finančního příspěvku podle odstavce 1 a jeho specifických částek pro iniciativy, které mají být provedeny v roce 2007;

b)

roční a víceleté cíle, kterých je třeba dosáhnout ve snaze o podporu zodpovědného a udržitelného rybolovu s ohledem na priority stanovené Kiribati v rámci vnitrostátní rybářské politiky nebo jiných politik, které souvisejí se zavedením zodpovědného a udržitelného rybolovu nebo na něj mají vliv;

c)

kritéria a postupy pro hodnocení ročních výsledků.

3.   Všechny navržené změny ve víceletém odvětvovém programu nebo v použití specifických částek pro iniciativy, které mají být provedeny v roce 2007, musí schválit obě strany v rámci smíšeného výboru.

4.   Pro účely provádění víceletého programu přidělí Kiribati každý rok částku odpovídající procentní sazbě podle odstavce 1. Pokud se jedná o první rok platnosti protokolu, musí být toto přidělení oznámeno Společenství v době schválení víceletého odvětvového programu v rámci smíšeného výboru. Pro každý následující rok Kiribati sdělí Společenství toto přidělení nejpozději do 1. března dotčeného roku.

5.   Pokud to roční hodnocení pokroku při provádění víceletého odvětvového programu odůvodňuje, může Evropské společenství požádat o novou úpravu finančního příspěvku podle čl. 2 odst. 1 tohoto protokolu s cílem přizpůsobit těmto výsledkům skutečnou částku finančních prostředků přidělených na provádění programu.

Článek 8

Spory – pozastavení používání protokolu

1.   Veškeré spory mezi stranami týkající se výkladu tohoto protokolu nebo jeho používání jsou předmětem konzultací mezi stranami v rámci smíšeného výboru podle článku 9 dohody, který je v případě nutnosti svolán k mimořádnému zasedání.

2.   Aniž je dotčen článek 9, může být používání protokolu pozastaveno na podnět jedné strany, pokud je spor mezi stranami považován za vážný a pokud konzultace vedené v rámci smíšeného výboru podle odstavce 1 neumožnily jejich ukončení smírem.

3.   Používání protokolu lze pozastavit poté, co zúčastněná strana písemně oznámí svůj úmysl nejméně tři měsíce před dnem, k němuž toto pozastavení nabývá účinku.

4.   V případě pozastavení pokračují strany v konzultacích s cílem najít smírné narovnání svého sporu. Pokud je takového řešení dosaženo, pokračuje se v používání protokolu a částka finančního příspěvku se poměrně a pro rata temporis sníží podle doby, během které bylo používání protokolu pozastaveno.

Článek 9

Pozastavení používání protokolu z důvodu neplacení

S výhradou článku 6 může být v případě, kdy by Společenství opomenulo provést platby podle článku 2, pozastaveno používání tohoto protokolu za těchto podmínek:

a)

příslušné orgány Kiribati zašlou Evropské komisi oznámení o neprovedení platby. Komise provede příslušná ověření a, pokud je třeba, poukáže platbu v maximální lhůtě 60 pracovních dní od data přijetí oznámení;

b)

pokud není provedena platba nebo není podáno příslušné odůvodnění ve lhůtě stanovené v čl. 2 odst. 6 tohoto protokolu, jsou příslušné orgány Kiribati oprávněny pozastavit používání protokolu. Neprodleně o tom uvědomí Evropskou komisi;

c)

protokol se začne znovu používat, jakmile je příslušná platba provedena.

Článek 10

Vnitrostátní právní předpisy

Rybolovné činnosti plavidel Společenství, která podle tohoto protokolu operují ve vodách Kiribati, se řídí právními předpisy Kiribati, nestanoví-li tato dohoda, protokol a příloha a dodatky jinak.

Článek 11

Ustanovení o přezkumu

Během třetího roku používání tohoto protokolu, jeho přílohy a dodatků mohou strany přezkoumat ustanovení protokolu, přílohy a dodatků a v případě potřeby provést změny.

Článek 12

Zrušení

Příloha k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Kiribatskou republikou o rybolovu při pobřeží Kiribati se zrušuje a nahrazuje přílohou tímto protokolem.

Článek 13

Vstup v platnost

1.   Tento protokol a jeho příloha a dodatky vstupují v platnost dnem, kdy si strany vzájemně oznámí provedení postupů nezbytných k tomuto účelu.

2.   Použije se ode dne 16. září 2006.

PŘÍLOHA

Podmínky provozování rybolovu plavidly Společenství v rybolovné oblasti Kiribati

KAPITOLA I

REGISTRACE A LICENCE

ODDÍL 1

Registrace

1.   Na rybolov plavidel Společenství v rybolovné oblasti Kiribati se vztahuje vydávání registračních čísel příslušnými orgány Kiribati.

2.   V souladu se vzorem uvedeným v dodatku I se žádosti o registraci podávají na formuláři, který za tímto účelem vytvořily orgány Kiribati příslušné pro rybolov.

3.   Registrace je podmíněna poskytnutím fotografie plavidla o velikosti 15 cm × 20 cm a částkou 600 EUR za plavidlo, která je jako registrační poplatek poukázána na účet vlády Kiribati č. 1 v souladu s čl. 2 odst. 7 protokolu bez jakýchkoli srážek.

ODDÍL 2

Licence

1.   Pouze způsobilá plavidla mohou získat licenci k rybolovu v rybolovné oblasti Kiribati v rámci protokolu, kterým se na období ode dne vstupu této smlouvy v platnost do 15. září 2012 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Kiribatskou republikou.

2.   Aby bylo plavidlo způsobilé, nesmí pro majitele plavidla, velitele a samotné plavidlo platit zákaz rybolovných činností v Kiribati. Musí být v řádném poměru ke správním orgánům Kiribati v tom smyslu, že musí být vyrovnány všechny dřívější povinnosti vyplývající z jejich rybolovných činností v Kiribati v rámci dohod o rybolovu uzavřených se Společenstvím.

3.   Všechna plavidla Společenství žádající o licenci k rybolovu musí zastupovat zmocněnec s trvalým pobytem v Kiribati. V žádosti o licenci musí být uvedeno jméno a adresa tohoto zástupce. Každé plavidlo, které žádá o licenci k rybolovu a které počítá s vykládkou nebo překládkou v přístavu Kiribati, však musí být zastupováno zástupcem s bydlištěm v Kiribati.

4.   Příslušné orgány Společenství předloží ministerstvu pro rybolov v Kiribati žádost pro každé plavidlo, které si přeje lovit podle dohody, nejméně 15 dní před dnem začátku požadované doby platnosti.

5.   Žádosti se podávají na ministerstvo pro rybolov v Kiribati na formulářích vytvořených v souladu se vzorem v dodatku I.

6.   Ke každé žádosti o licenci jsou připojeny tyto doklady:

důkaz o zaplacení licenčního poplatku na dobu platnosti licence,

veškeré další doklady nebo potvrzení požadované na základě zvláštních ustanovení použitelných podle typu plavidla na základě tohoto protokolu.

7.   Poplatek je bez jakýchkoli srážek zaplacen na účet vlády Kiribati č. 1 v souladu s čl. 2 odst. 7 protokolu.

8.   Licenční poplatky zahrnují všechny vnitrostátní a místní poplatky. Přístavní poplatky, poplatky za překládku a náklady na služby však nejsou v licenčních poplatcích zahrnuty.

9.   Licence pro všechna plavidla vydává majitelům plavidel nebo jejich zástupcům ministerstvo pro rybolov v Kiribati prostřednictvím Delegace Komise Evropských společenství v Kiribati („delegace“), a to do 15 dní od dne obdržení všech dokladů uvedených bodu 6.

10.   V případě, že jsou úřady delegace v době podpisu licence uzavřeny, je licence případně zaslána přímo zástupci plavidla a kopie je zaslána delegaci.

11.   Licence se vydává pro konkrétní plavidlo a je nepřenosná.

12.   Na žádost Evropského společenství a v případě prokázané vyšší moci je však licence plavidla nahrazena novou licencí vydanou pro jiné plavidlo stejné kategorie jako plavidlo, které má být nahrazeno, aniž by byl splatný nový licenční poplatek. V tomto případě je při výpočtu objemu úlovků pro stanovení případné dodatečné platby zohledněno množství všech úlovků obou dvou plavidel.

13.   Majitel plavidla, které má být nahrazeno, nebo jeho zástupce vrátí zrušenou licenci ministerstvu pro rybolov v Kiribati prostřednictvím delegace.

14.   Dnem nabytí účinku nové licence je den, kdy majitel plavidla vrátí zrušenou licenci ministerstvu pro rybolov v Kiribati. O převodu licence je třeba informovat delegaci.

15.   Licence musí být stále na palubě plavidla. Po obdržení oznámení o zaplacení zálohy, jenž Evropská komise zašle orgánům Kiribati, jsou plavidla zapsána na seznam plavidel oprávněných provozovat rybolov, který je zaslán orgánům Kiribati pověřeným prováděním inspekcí v odvětví rybolovu. Než je zaslán originál licence, lze faxem získat kopii seznamu; kopie musí být stále na palubě plavidla.

ODDÍL 3

Platnost a poplatky

1.   Licence jsou platné jeden rok. Jsou obnovitelné.

2.   Poplatek je stanoven na 35 EUR za tunu úlovků v rybolovné oblasti Kiribati pro plavidla lovící tuňáky košelkovými nevody a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru.

3.   Licence se vydávají poté, co jsou příslušným vnitrostátním orgánům zaplaceny tyto paušální částky:

21 000 EUR za plavidlo lovící tuňáky košelkovými nevody, což odpovídá poplatkům splatným za 600 tun vysoce stěhovavých druhů a příbuzných druhů ulovených za rok,

4 200 EUR za plavidlo pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, což odpovídá poplatkům splatným za 120 tun vysoce stěhovavých druhů a příbuzných druhů ulovených za rok.

4.   Konečné vyúčtování licenčních poplatků splatných za rok n sestaví Komise Evropských společenství nejpozději do 30. června roku n + 1 na základě prohlášení o úlovcích vypracovaných každým majitelem plavidla a potvrzených vědeckými institucemi, které v členských státech odpovídají za ověřování údajů o úlovcích jako, např. IRD (Institut de Recherche pour le Développement – Výzkumný ústav pro rozvoj), IEO (Instituto Español de Oceanografia – Španělský oceánografický institut) IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar – Portugalský institut pro mořský rybolov) a SPC (sekretariát Tichomořského společenství).

5.   Za účelem ověření a schválení je vyúčtování zároveň sděleno ministerstvu pro rybolov v Kiribati a majitelům plavidel. Orgány Kiribati mohou vyúčtování zpochybnit na základě řádného odůvodnění do 30 dní ode dne jeho předání. V případě sporu je záležitost postoupena smíšenému výboru. Pokud ve stanovené lhůtě není předložena žádná námitka, je vyúčtování přijato.

6.   V souladu s čl. 2 odst. 7 protokolu provedou majitelé plavidel všechny dodatečné platby bez jakýchkoli srážek příslušným orgánům Kiribati nejpozději do 30. září následujícího roku, a to na účet vlády Kiribati č. 1.

7.   Pokud by však částka konečného vyúčtování byla nižší než zaplacená záloha uvedená v bodě 3 tohoto oddílu, není zbytková částka majiteli plavidla vrácena.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÉ OBLASTI

1.   Plavidla jsou oprávněna zapojit se do rybolovných činností v rybolovné oblasti Kiribati s výjimkou oblastí, které jsou v námořní mapě 83005-FLC označeny jako uzavřené oblasti v souladu s vyhláškou o rybolovu (kapitola 33) a zákonem vlády Kiribati o vyhlášení mořských oblastí. Kiribati sdělí Komisi jakoukoli změnu týkající se uvedených uzavřených oblastí nejméně dva měsíce před jejím uplatněním.

2.   Každopádně rybolov není povolen v těchto oblastech:

do 12 námořních mil od základní linie,

do 3 námořních mil kolem zařízení na koncentraci ryb, jejichž poloha je uvedena prostřednictvím zeměpisných souřadnic.

3.   Pokud jde zejména o plavidla lovící košelkovými nevody, je rybolov zakázán do 60 námořních mil od základních linií ostrovů Tarawa, Kanton a Kiritimati.

KAPITOLA III

PROHLÁŠENÍ O ÚLOVCÍCH A PROHLÁŠENÍ O VYKLÁDKÁCH

1.   Velitelé poskytnou faxem nebo e-mailem řediteli pro rybolov informace o čase, poloze a úlovcích na palubě rybářského plavidla s licencí takovým způsobem, který je popsán v dodatku IV, a při následujících příležitostech:

nejméně 24 hodin před vplutím do rybolovné oblasti Kiribati a ihned po vyplutí z této oblasti,

každé úterý v rybolovné oblasti Kiribati po hlášení o vplutí nebo posledním týdenním hlášení,

nejméně 48 hodin před odhadovanou hodinou vplutí do jakéhokoli přístavu Kiribati a ihned po vyplutí z přístavu,

ihned po překládce úlovků na dopravní chladírenské plavidlo s licencí a

nejméně 24 hodin před doplněním paliva ze zásobovacího plavidla s licencí.

Tyto informace se sdělí faxem na číslo (686) 21120/22287 nebo e-mailem na tuto adresu: flue@mfmrd.gov.ki.

2.   Plavidlo, které je přistiženo při rybolovu, aniž by o tom informovalo ředitele pro rybolov, se považuje za plavidlo, které nesplňuje právní předpisy Kiribati.

Během roční doby platnosti licence prohlášení zahrnují úlovky, které plavidlo ulovilo v průběhu každé výpravy v oblasti WCPFC (West and Central Pacific Fisheries Commission). Nová výprava začíná každou překládkou nebo vykládkou úlovků v oblasti WCPFC.

3.1   Plavidla vykáží své úlovky na příslušném listě lodního deníku v souladu se vzorem v příloze III A a III B. Slova „Mimo VHO Kiribati“ nebo název příslušné VHO jiného příslušného pobřežního státu v oblasti WCPFC jsou zapsána do výše uvedeného lodního deníku podle období, během nichž plavidla nejsou ve vodách Kiribati.

4.   Pro účely této přílohy je doba výpravy plavidla Společenství definována takto:

buď jako doba mezi vplutím do rybolovné oblasti Kiribati a vyplutím z této rybolovné oblasti,

nebo jako doba mezi vplutím do rybolovné oblasti Kiribati a překládkou,

nebo jako doba mezi vplutím do rybolovné oblasti Kiribati a vykládkou v Kiribati.

5.   Všechna plavidla oprávněná provozovat rybolov ve vodách Kiribati v rámci dohody jsou povinna sdělit své úlovky ministerstvu pro rybolov Kiribati, aby tento orgán mohl kontrolovat ulovená množství, která jsou schválena příslušnými vědeckými institucemi postupem podle kapitoly I oddílu 3 bodu 4 této přílohy. Způsoby sdělování úlovků jsou tyto:

originál lodního deníku je předložen místním orgánům Kiribati nebo je předán zaevidovaným e-mailem nebo dopisem ministerstvu pro rybolov v Kiribati do 45 dní po ukončení poslední výpravy uskutečněné během uvedeného období. Kopie jsou současně předány elektronicky nebo faxem členskému státu vlajky a ministerstvu pro rybolov v Kiribati,

formuláře jsou vyplněny čitelně a tiskacím písmem a jsou podepsány velitelem plavidla nebo jeho právním zástupcem.

6.   Pokud nejsou dodržována ustanovení této kapitoly, vyhrazuje si vláda Kiribati právo pozastavit licenci plavidlu, které ustanovení porušilo, dokud nesplní příslušné formality, a zároveň uplatnit postihy zakotvené ve stávajících právních předpisech Kiribati.

7.   Ředitel pro rybolov a majitelé plavidel uschovají kopii faxových sdělení nebo elektronických zpráv, dokud obě strany neschválí konečné vyúčtování splatných poplatků uvedených v kapitole 1.

8.   Majitelé plavidel lovících košelkovými nevody poskytnout kopii dokladu o vykládce po ukončení každé rybářské výpravy, která se zcela nebo částečně odehrává v rybolovné oblasti Kiribati. Pokud nejsou ustanovení splněna, ředitel pro rybolov si vyhrazuje právo pozastavit licenci plavidlu, které ustanovení porušilo, dokud nejsou příslušné formality splněny, a uplatnit postihy zakotvené v právních předpisech Kiribati.

KAPITOLA IV

NAJÍMÁNÍ NÁMOŘNÍKŮ

1.   Majitelé plavidel lovících tuňáky košelkovými nevody a plavidel pro povrchový rybolov dlouhou lovnou šňůru jsou povinni zaměstnat státní příslušníky ze zemí AKT, včetně Kiribati, za těchto podmínek a omezení:

pokud jde o loďstvo plavidel lovících tuňáky košelkovými nevody, je najato nejméně šest námořníků AKT během rybářského hospodářského roku pro lov tuňáků v rybolovné oblasti Kiribati,

pokud jde o loďstvo plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, jsou najati nejméně čtyři námořníci AKT během rybářského hospodářského roku pro lov tuňáků v rybolovné oblasti Kiribati.

2.   Majitelé plavidel se snaží najmout na palubu i další kiribatské námořníky.

3.   Majitelé plavidel si svobodně vybírají námořníky, které najmou na svá plavidla, z námořníků uvedených na seznamech, které jim poskytnou příslušné orgány zemí AKT včetně Kiribati.

4.   Pokud jde o smlouvy se státními příslušníky Kiribati, v souladu s bodem 1 této kapitoly oznámí majitel plavidla nebo jeho zástupce příslušným orgánům Kiribati jména místních námořníků, kteří byli najati na dotčené plavidlo, přičemž upřesní jejich funkci v rámci posádky.

5.   Prohlášení Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci se plně vztahuje na námořníky najaté na rybářská plavidla Společenství. Zvláště se to týká svobody sdružování a uznávání práva na kolektivní vyjednávání pracujících a odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

6.   V souladu s bodem 1 této kapitoly jsou pracovní smlouvy kiribatských námořníků sepsány mezi zástupcem (zástupci) majitelů plavidel a námořníky a/nebo jejich odbory nebo jejich zástupci ve spojení s námořním orgánem Kiribati. Kopie se předá signatářům. Smlouvy námořníkům zaručí výhody režimu sociálního zabezpečení, který se na ně vztahuje, včetně životního, úrazového a zdravotního pojištění.

7.   Plat námořníků zajišťují majitelé plavidel. Plat musí být stanoven před vydáním licencí na základě společné dohody mezi majiteli plavidel nebo jejich zástupci a orgány dotčené země AKT. Platové podmínky místních námořníků však nesmí být horší než podmínky pro posádky Kiribati a v žádném případě horší, než stanoví normy MOP.

8.   Každý námořník najatý na plavidla Společenství se musí den před navrhovaným datem nalodění představit veliteli stanoveného plavidla. Pokud se námořník k datu a hodině stanovené k nalodění nepředstaví, je majitel plavidla automaticky zproštěn závazku tohoto námořníka najmout.

9.   V případě, že nejsou námořníci zemí AKT najati z jiných důvodů, než které jsou uvedeny v předcházejícím bodě, jsou dotčení majitelé plavidel Společenství povinni zaplatit za každý den rybářské výpravy ve vodách dotčené země AKT paušální částku stanovenou na 20 EUR za den. Platba této částky bude provedena nejpozději ve lhůtě stanovené v bodě I.2.6 této přílohy. Před vplutím do VHO Kiribati oznámí majitelé plavidel Společenství počet námořníků AKT na palubě plavidla.

10.   Tato částka bude použita na vzdělávání místních námořníků-rybářů a bude zaplacena na účet, který uvedou orgány dotčené země AKT.

KAPITOLA V

TECHNICKÁ OPATŘENÍ

Plavidla dodržují opatření a doporučení přijatá pro danou oblast komisí WCPFC, pokud jde o lovná zařízení, jejich technické specifikace a všechna ostatní technická opatření použitelná při rybolovných činnostech.

KAPITOLA VI

POZOROVATELÉ

1.   Při registraci plavidla přispěje každé plavidlo Společenství částkou 400 EUR do „Fondu pro projekty pozorovatelů rybolovu“, kterou zaplatí na účet vlády Kiribati č. 4 v souladu s čl. 2 odst. 7 protokolu bez jakýchkoli srážek.

2.   Plavidla oprávněná lovit ve vodách Kiribati podle dohody nalodí na palubu pozorovatele, které určila komise WCPFC za níže uvedených podmínek:

na žádost komise WCPFC nalodí plavidla Společenství pozorovatele jmenovaného organizací, jehož úkolem je ověřovat úlovky ulovené ve vodách Kiribati,

komise WCPFC sestaví seznam plavidel určených k nalodění pozorovatele na palubu a také seznam pozorovatelů určených k nalodění na palubu. Tyto seznamy se aktualizují. Evropské komisi jsou předávány po jejich sestavení a poté z důvodu jejich případné aktualizace každé tři měsíce,

při vydání licence nebo do 15 dní před stanoveným datem nalodění pozorovatele oznámí komise WCPFC dotčeným majitelům plavidel nebo jejich zástupcům jméno pozorovatele určeného k nalodění na palubu plavidla.

3.   Pozorovatel je na palubě přítomen po dobu jedné rybářské výpravy. Avšak na výslovnou žádost komise WCPFC může být toto nalodění v závislosti na průměrné délce výpravy určitého plavidla rozloženo do několika plaveb. Příslušná komise WCPFC předloží tuto žádost při oznámení jména pozorovatele určeného k nalodění na dotčené plavidlo.

4.   Podmínky nalodění pozorovatele jsou stanoveny společnou dohodou mezi majitelem plavidla nebo jeho zástupcem a příslušnou komisí WCPFC.

5.   Nalodění pozorovatele proběhne v přístavu zvoleném majitelem plavidla a uskuteční se na počátku první plavby ve vodách Kiribati po oznámení seznamu určených plavidel.

6.   Dotčení majitelé plavidel sdělí do dvou týdnů a s desetidenním předběžným oznámením data a přístavy subregionu, které byly stanoveny k nalodění pozorovatelů.

7.   V případě, že je pozorovatel naloděn v zemi mimo subregion, nese náklady na přepravu pozorovatele majitel plavidla. Pokud plavidlo, které má na palubě regionálního pozorovatele, opustí regionální rybolovnou oblast, musí být na náklady majitele plavidla přijata veškerá opatření k zajištění co možná nejrychlejšího navrácení pozorovatele.

8.   Pokud pozorovatel není přítomen na dohodnutém místě a v danou dobu a dvanáct hodin po dané době, je majitel plavidla automaticky zproštěn povinnosti vzít tohoto pozorovatele na palubu.

9.   S pozorovatelem se na palubě jedná jako s důstojníkem. Plní tyto úkoly:

sleduje rybolovné činnosti plavidel,

ověřuje polohu plavidel provádějících rybolovné činnosti,

odebírá biologické vzorky v rámci vědeckých programů,

sestaví seznam používaných rybolovných zařízení,

ověřuje údaje o úlovcích ve vodách Kiribati zaznamenané v lodním deníku,

ověřuje procenta vedlejších úlovků a provádí odhad objemu navrácení prodávaných druhů ryb,

všemi vhodnými prostředky sděluje jednou za týden, když plavidlo operuje ve vodách Kiribati, údaje o rybolovu včetně objemu hlavních a vedlejších úlovků na palubě.

10.   Velitel přijme veškerá ustanovení vyplývající z jeho zodpovědnosti, aby pozorovateli při plnění jeho úkolů zajistil fyzickou a mravní bezpečnost.

11.   Vědeckému pozorovateli je k plnění úkolů poskytnuta nezbytná pomoc. Velitel mu umožní přístup ke komunikačním zařízením nezbytným k plnění jeho úkolů, k dokladům přímo souvisejícím s rybolovnými činnostmi plavidla, včetně zejména rybářského deníku a lodního deníku, a také do částí plavidla, které jsou nezbytné k usnadnění plnění jeho úkolů.

12.   Při pobytu na palubě pozorovatel:

podnikne všechny vhodné kroky k tomu, aby podmínky, za kterých je přijat na palubu, a jeho přítomnost na palubě plavidla nerušily nebo neomezovaly rybolovné činnosti,

bere ohled na materiál a zařízení na palubě a na důvěrnost všech dokumentů dotyčného plavidla.

13.   Na konci pozorování a před opuštěním plavidla sestaví pozorovatel zprávu o činnosti, kterou předá příslušné komisi WCPFC a jejíž kopie se předá veliteli plavidla.

14.   Majitel plavidla zajistí na své náklady ubytování a stravu pozorovatelů za stejných podmínek, jaké mají důstojníci, a to v závislosti na možnostech plavidla.

15.   Plat a příspěvky na sociální zabezpečení pozorovatele platí komise WCPFC.

16.   Obě strany budou co nejdříve konzultovat dotčené třetí země ohledně definice systému regionálních pozorovatelů a výběru příslušné regionální rybolovné organizace. Před zavedením systému regionálních pozorovatelů nalodí plavidla, která mají v rámci dohody povolení k rybolovu ve vodách Kiribati, místo regionálních pozorovatelů pozorovatele určené příslušnými orgány Kiribati v souladu s výše uvedenými pravidly.

KAPITOLA VII

SLEDOVÁNÍ

1.   Evropské společenství aktualizuje seznam plavidel, kterým byla v souladu s ustanoveními tohoto protokolu přidělena licence k rybolovu. Tento seznam je ihned po sestavení a následně po každé aktualizaci zaslán orgánům Kiribati pověřeným kontrolou rybolovu.

2.   Vplutí do oblasti a vyplutí z oblasti

Plavidla Společenství oznámí příslušným orgánům Kiribati pověřeným kontrolou rybolovu nejméně 3 hodiny předem svůj záměr vplout do rybolovné oblasti Kiribati nebo z ní vyplout, a to podle dodatku IV. Rovněž oznámí celková množství a druhy na palubě.

Při oznámení vyplutí sdělí každé plavidlo rovněž svoji polohu. Tato sdělení se přednostně provádějí faxem a v případě plavidel, která nejsou faxem vybavena, rádiem a e-mailem.

Plavidlo, které bylo přistiženo při rybolovu, aniž by informovalo příslušný orgán Kiribati, se považuje za plavidlo, které jednalo protiprávně.

Při přidělení licence k rybolovu se rovněž sdělí čísla faxu, telefonu a e-mailová adresa.

3.   Kontrolní postupy

Velitelé plavidel Společenství, která provádějí rybolovné činnosti ve vodách Kiribati, umožní a usnadní vstup na palubu a plnění úkolů všem úředníkům Kiribati pověřeným inspekcí a kontrolou rybolovných činností.

Přítomnost těchto úředníků na palubě nepřekročí dobu nezbytnou ke splnění jejich úkolu.

Na konci každé inspekce je každému veliteli plavidla vystaveno osvědčení.

4.   Označení plavidel

Plavidla Společenství nesou vnější označení v souladu s pravidly FAO.

5.   Satelitní sledování

Všechna plavidla Společenství provozující rybolovné činnosti podle této dohody budou sledována satelitem v souladu s dodatkem V. Tato ustanovení vstoupí v platnost desátým dnem poté, co vláda Kiribati oznámí delegaci zahájení činnosti subjektu pověřeného satelitním sledováním rybářských plavidel Kiribati.

6.   Zadržení plavidla

Příslušné orgány Kiribati uvědomí do 24 hodin stát vlajky a Evropskou komisi o každém protiprávním jednání a každém uplatnění sankcí v případě plavidla Společenství ve vodách Kiribati.

Stát vlajky a Evropská komise současně obdrží krátkou zprávu o okolnostech a důvodech, které vedly k zadržení plavidla, u něhož bylo stanoveno protiprávní jednání.

7.   Protokol o zadržení plavidla

Poté, co příslušné orgány Kiribati sepíší protokol, velitel plavidla ho podepíše.

Podpisem se nepředurčují práva a způsob obhajoby, které může velitel uplatnit vůči protiprávnímu jednání, které mu je vytýkáno.

Velitel musí své plavidlo dovést do přístavu, který určí orgány Kiribati. V případech nepodstatného protiprávního jednání mohou příslušné orgány Kiribati povolit zadrženému plavidlu, aby pokračovalo v rybolovných činnostech.

8.   Možná řešení v případě zadržení plavidla

Před zahájením soudního řízení se pravděpodobné porušení zkusí vyřešit smírným narovnáním. Tento postup je ukončen nejpozději pět pracovních dní poté, co bylo plavidlo z důvodu zadržení dovedeno do přístavu.

V případě smírného narovnání se v souladu s právními předpisy Kiribati stanoví výše pokuty.

V případě, kdy záležitost nemohla být vyřešena smírným narovnáním a řeší ji příslušný soudní orgán, složí majitel plavidla v bance určené příslušnými orgány Kiribati bankovní záruku, která byla stanovena s ohledem na náklady vzniklé při zadržení plavidla, jakož i s ohledem na výši pokut a odškodnění, kterým podléhají osoby zodpovědné za protiprávní jednání.

Bankovní záruku nelze vrátit před ukončením soudního řízení. Je uvolněna, jakmile je řízení ukončeno bez vynesení rozsudku. V případě vynesení rozsudku s pokutou nižší, než je složená záruka, uvolní příslušné orgány Kiribati zbývající částku.

Plavidlo bude propuštěno a posádce bude umožněno opustit přístav:

buď jakmile jsou splněny povinnosti vyplývající ze smírného narovnání,

nebo jakmile je složena bankovní záruka stanovená ve výše uvedené třetí odrážce a je přijata příslušnými orgány Kiribati v očekávání zahájení soudního řízení.

9.   Překládka

Všechna plavidla Společenství, která budou chtít provést překládku úlovků ve vodách Kiribati, jsou povinna tak učinit v přístavech Kiribati.

V souladu s dodatkem IV musí majitelé těchto plavidel oznámit příslušným orgánům Kiribati nejméně 48 hodin předem tyto informace.

Překládka se považuje za vyplutí z rybolovné oblasti Kiribati. V souladu s dodatkem III A a III B proto musí plavidla předložit příslušným orgánům Kiribati lodní deníky a prohlásit, zda mají v úmyslu pokračovat v rybolovu nebo opustit rybolovnou oblast Kiribati.

Všechny překládky úlovků v rybolovné oblasti Kiribati nebo jakékoli jiné překládky jsou v rybolovné oblasti Kiribati zakázány. Na každou osobu jednající proti tomuto ustanovení lze uvalit sankce stanovené platnými právními předpisy Kiribati.

10.   Velitelé rybářských plavidel Společenství, která provádí vykládku nebo překládku v přístavu Kiribati, umožní a usnadní inspektorům Kiribati inspekce těchto činností. Po dokončení inspekce dostane velitel plavidla kopii inspekční zprávy.

Dodatky

I.

Formulář žádosti o zápis rybářského plavidla do rejstříku Kiribatské republiky

II.

Formulář žádosti o licenci k rybolovu

III A

Regionální lodní deník plavidla lovícího košelkovými nevody v jižním Tichomoří

III B

Regionální lodní deník plavidla lovícího na dlouhou lovnou šňůru v jižním Tichomoří

IV.

Údaje o hlášení

V.

Protokol VMS

Dodatek I

Žádost o zápis rybářského plavidla do rejstříku Kiribatské republiky

Image

Image

Image

Dodatek II

Žádost o licenci k rybolovu

Image

Dodatek III A

Regionální lodní deník plavidla lovícího košelkovými nevody v jižním Tichomoří

Image

Dodatek III B

Regionální lodní deník plavidla lovícího na dlouhou lovnou šňůru v jižním Tichomoří

Image

Dodatek IV

ÚDAJE O HLÁŠENÍ

Hlášení určená řediteli pro rybolov

Tel.: (686) 210 99, fax: (686) 211 20, e-mail: flue@mfmrd.gov.ki

1.   Hlášení o vplutí do oblasti

24 hodin před vplutím do hranic rybolovné oblasti:

a)

kód hlášení (ZENT);

b)

číslo registrace nebo licence;

c)

volací značka nebo signální znaky;

d)

datum vplutí (DD–MM–RR);

e)

hodina vplutí (GMT);

f)

poloha při vplutí;

g)

celkové množství úlovků na palubě podle hmotnosti jednotlivých druhů:

 

TUŇÁK PRUHOVANÝ (SJ)___.__(Mt)

 

TUŇÁK ŽLUTOPLOUTVÝ (YF)___.__(Mt)

 

JINÉ (OT)___.__(Mt).

např.: ZENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.10.89/0635Z/0230N;17610E/SK-510:YF-120:OT-10

2.   Hlášení o vyplutí z oblasti

Ihned po opuštění hranic rybolovné oblasti:

a)

kód hlášení (ZDEP);

b)

číslo registrace nebo licence;

c)

volací značka nebo signální znaky;

d)

datum vyplutí;

e)

hodina vyplutí (GMT);

f)

poloha při vyplutí;

g)

úlovky na palubě podle hmotnosti jednotlivých druhů:

 

TUŇÁK PRUHOVANÝ (SJ)___.__(Mt)

 

TUŇÁK ŽLUTOPLOUTVÝ (YF)___.__(Mt)

 

JINÉ (OT)___.__(Mt);

h)

celkové množství úlovků podle hmotnosti jednotlivých druhů (jako úlovky na palubě);

i)

celkový počet dní rybolovu (počet dní, kdy byl v oblasti proveden výlov).

např. ZDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/21.10.89/1045Z/0125S;16730E/SJ-450:YF-190:OT-4/SJ-42:BE-70:OT-1/14

3.   Hlášení o týdenní poloze a úlovcích v oblasti

Každé úterý uvnitř rybolovné oblasti Kiribati po hlášení o vplutí nebo posledním týdenním hlášení:

a)

kód hlášení (WPCR);

b)

číslo registrace nebo licence;

c)

volací značka nebo signální znaky;

d)

datum WPCR (DD:MM:RR);

e)

hlášení o poloze;

f)

úlovky od posledního hlášení:

 

TUŇÁK PRUHOVANÝ (SJ)___.__(Mt)

 

TUŇÁK ŽLUTOPLOUTVÝ (YF)___.__(Mt)

 

JINÉ (OT)___.__(Mt);

g)

počet dní rybolovu od posledního hlášení.

např.: WPCR/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/0140N;16710W/SJ-23:YF-9:OT-2.0/7

4.   Přístav vplutí, včetně vplutí za účelem překládky, doplnění zásob, vylodění posádky nebo v naléhavých případech

Nejméně 48 hodin předtím, než plavidlo vpluje do přístavu:

a)

kód hlášení (PENT);

b)

číslo registrace nebo licence;

c)

volací značka nebo signální znaky;

d)

datum hlášení (DD–MM–RR);

e)

hlášení o poloze;

f)

název přístavu;

g)

odhadovaný čas připlutí (LTS) DD:MM:hh:mm;

h)

úlovky na palubě podle hmotnosti jednotlivých druhů:

 

TUŇÁK PRUHOVANÝ (SJ)___.__(Mt)

 

TUŇÁK ŽLUTOPLOUTVÝ (YF)___.__(Mt)

 

JINÉ (OT)___.__(Mt);

i)

důvod návštěvy přístavu.

např.: PENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/24.12.89/0130S;17010E/BETIO/26.12:1600L/SJ-562:YF-150:OT-4/TRANSSHIPPING

5.   Přístav vyplutí

Ihned po opuštění přístavu:

a)

kód hlášení (PDEP);

b)

číslo registrace nebo licence;

c)

volací značka nebo signální znaky;

d)

datum hlášení (GMT) DD–MM–RR;

e)

název přístavu;

f)

datum a hodina vyplutí (LTS) DD–MM:hhmm;

g)

úlovky na palubě podle hmotnosti jednotlivých druhů:

 

TUŇÁK PRUHOVANÝ (SJ)___.__(Mt)

 

TUŇÁK ŽLUTOPLOUTVÝ (YF)___.__(Mt)

 

JINÉ (OT)___.__(Mt);

h)

následující místo určení.

např.: PDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89/BETIO/29.12:1600L/SJ-0.0:YF-0.0:OT-4/FISHING GROUND

6.   Vplutí do uzavřené oblasti a vyplutí z uzavřené oblasti

Nejméně 12 hodin před vplutím do uzavřené oblasti a ihned po jejím opuštění:

a)

druh hlášení (ENCA pro vplutí a DECA pro vyplutí);

b)

číslo registrace nebo licence;

c)

volací značka nebo signální znaky;

d)

datum ENCA nebo DECA;

e)

hodina ENCA nebo DECA (GMT) DD–MM–RR:hhmm;

f)

poloha ENCA nebo DECA (s přesností na minutu);

g)

rychlost a kurs;

h)

důvod pro ENCA.

např.: ENCA/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89:1645Z/0130S;17010E/7:320/ENTER PORT

7.   Oznámení o doplnění paliva

Nejméně 24 hodin před doplněním paliva z cisternové lodi s licencí:

a)

druh hlášení (FUEL);

b)

číslo registrace nebo licence;

c)

volací značka nebo signální znaky;

d)

datum hlášení (GMT);

e)

poloha při hlášení (s přesností na minutu);

f)

množství paliva na palubě (kilolitry);

g)

odhadované datum doplnění paliva;

h)

odhadovaná poloha při doplnění paliva;

i)

název cisternové lodi.

např.: FUEL/89TKS-PS001TN/JJAP2/06.02.90/0130S;17010E/35/08.02.90/0131S;17030E/CHEMSION

8.   Hlášení o doplnění paliva

Ihned po doplnění paliva z cisternové lodi s licencí:

a)

druh hlášení (BUNK);

b)

číslo registrace nebo licence;

c)

volací značka nebo signální znaky;

d)

datum a hodina začátku doplnění paliva (GMT) DD–MM–RR:hhmm;

e)

počáteční poloha při doplnění paliva;

f)

množství doplněného paliva v kilolitrech;

g)

hodina ukončení doplňování paliva (GMT);

h)

konečná poloha při doplňování paliva;

i)

název cisternové lodi.

např.: BUNK/89TKS-S001TN/JJAP2/08.02.90:1200Z/0131S;17030E/160/08.02.90:1800Z/0131S;17035E/CRANE PHOENIX

9.   Hlášení o překládce

Ihned po překládce ve schváleném přístavu Kiribati na dopravní plavidlo s licencí:

a)

druh hlášení (TSHP);

b)

číslo registrace nebo licence;

c)

volací značka nebo znaky;

d)

datum vykládky (DD–MM–RR);

e)

přístav vykládky;

f)

přeložené druhy podle hmotnosti jednotlivých druhů:

 

TUŇÁK PRUHOVANÝ (SJ) ___.__(Mt)

 

TUŇÁK ŽLUTOPLOUTVÝ (YF)___.__(Mt)

 

JINÉ (OT)___.__(Mt);

g)

název dopravního chladírenského plavidla;

h)

místo určení úlovku.

např.: TSHP/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/BETIO/SJ-450:YF-150:OT-0.0/JAPANSTAR/PAGO PAGO

10.   Ukončení hlášení

Do 48 hodin po ukončení výpravy vykládkou úlovku v jiných rybářských přístavech (mimo Kiribati) včetně operačního přístavu nebo domácího přístavu:

a)

druh hlášení (COMP);

b)

název plavidla;

c)

číslo licence;

d)

volací značka nebo znaky;

e)

datum vykládky (DD–MM–RR);

f)

vyložený úlovek podle druhů:

 

TUŇÁK PRUHOVANÝ (SJ)___.__(Mt)

 

TUŇÁK ŽLUTOPLOUTVÝ (YF)___.__(Mt)

 

JINÉ (OT)___.__(Mt);

g)

název přístavu.

např.: COMP/89TKS-PS001TN/JJAP2/26.12.89/SJ-670:YF-65:OT-0.0/BETIO

Dodatek V

Protokol (VMS)

Ustanovení o satelitním sledování rybářských plavidel Společenství provozujících rybolov ve VHO Kiribati

1.   Ustanovení tohoto protokolu doplňují Protokol, kterým se na období od 16. září 2006 do 15. září 2012 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Kiribatskou republikou a používají se v souladu s bodem 5 „Kapitola VII – Sledování“ přílohy k uvedenému protokolu.

2.   Všechna rybářská plavidla o celkové délce větší než 15 metrů, která provozují rybolov podle dohody mezi ES/Kiribati o rybolovu, budou ve VHO Kiribati satelitně sledována.

Pro účely satelitního sledování sdělí orgány Kiribati Společenství souřadnice zeměpisné délky a zeměpisné šířky VHO Kiribati.

Orgány Kiribati předají tyto informace v elektronické podobě, vyjádřené v desítkové soustavě (WGS 84).

3.   Strany si v souladu s body 5 a 7 vymění informace o adresách X.25 a specifikace použité při elektronickém přenosu dat mezi jejich kontrolními středisky. Informace zahrnují následující údaje, pokud jsou k dispozici: jména, čísla telefonů, dálnopisů a faxů a adresy elektronické pošty (internet nebo X.400), které lze použít pro všeobecnou komunikaci mezi kontrolními středisky.

4.   Poloha plavidel se určí s mezní odchylkou menší než 500 m a s intervalem spolehlivosti 99 %.

5.   Pokud plavidlo, které provozuje rybolovné činnosti v rámci dohody a které je v souladu s právními předpisy Společenství předmětem satelitního sledování, vpluje do VHO Kiribati, kontrolní středisko státu vlajky neprodleně sdělí kiribatskému Středisku pro kontrolu rybolovu (FMC) následné polohy plavidla, a to v časových intervalech kratších než tři hodiny (identifikace plavidla, zeměpisná délka, zeměpisná šířka, kurz a rychlost). Tyto zprávy se nazývají hlášení o poloze.

6.   Hlášení uvedená v bodě 5 se předávají elektronickou cestou ve formátu X.25 nebo formou jakéhokoli jiného chráněného protokolu. Hlášení se sdělují v reálném čase ve formátu podle tabulky II.

7.   Pokud se na zařízení pro průběžné satelitní sledování instalovaném na palubě rybářského plavidla vyskytne technická závada nebo dojde-li k jeho poruše, velitel plavidla co nejdříve faxem předá informace uvedené v bodě 5 kontrolnímu středisku státu vlajky a kiribatskému středisku FMC. Za těchto okolností bude nezbytné podávat celkové hlášení o poloze každých osm hodin. Toto celkové hlášení o poloze bude obsahovat hlášení o poloze, které zaznamenal velitel plavidla každé tři hodiny podle podmínek stanovených v bodě 5.

Kontrolní středisko státu vlajky ihned zasílá tato hlášení kiribatskému středisku FMC. Vadné zařízení se opraví nebo vymění nejpozději do jednoho měsíce. Po uplynutí této lhůty musí dotčené plavidlo vyplout z VHO Kiribati.

8.   Kontrolní střediska států vlajky budou sledovat pohyb svých plavidel ve vodách Kiribati. Nejsou-li plavidla sledována v souladu se stanovenými podmínkami, je o tom ihned po zjištění neprodleně informováno kiribatské středisko FMC a použije se postup podle bodu 7.

9.   Pokud kiribatské středisko FMC zjistí, že členský stát vlajky nesděluje informace stanovené v bodě 5, budou o tom neprodleně informovány příslušné útvary Evropské komise.

10.   Údaje o sledování sdělené v souladu s těmito ustanoveními druhé straně slouží výhradně orgánům Kiribati pro účely kontroly a sledování loďstva Společenství provozujícího rybolovné činnosti v rámci dohody mezi ES/Kiribati o rybolovu. Tyto údaje nelze v žádném případě sdělovat dalším stranám.

11.   Programové a materiální složky systému satelitního sledování musejí být spolehlivé, nesmějí umožnit žádné falšování poloh a nesmí být možné s nimi ručně manipulovat.

Systém musí být zcela automatický, kdykoli operabilní a nezávislý na podmínkách životního prostředí a podnebí. Je zakázáno ničit, poškozovat, činit neprovozuschopným nebo jiným způsobem poškozovat systém satelitního sledování.

Velitelé plavidel zajistí, že:

údaje nejsou falšovány,

anténa nebo antény napojené na zařízení satelitního sledování nejsou poškozeny,

zásobování zařízení satelitního sledování elektrickou energií není přerušováno a

zařízení satelitního sledování není odmontováno.

12.   Strany se dohodly, že si na požádání vymění informace o zařízení používaném pro satelitní sledování, aby byla pro účely těchto ustanovení v plném rozsahu zajištěna slučitelnost všech částí tohoto zařízení s požadavky druhé smluvní strany.

13.   O jakémkoli sporu týkajícím se výkladu nebo používání těchto ustanovení vedou strany konzultace v rámci smíšeného výboru podle článku 9 dohody.

14.   Strany se dohodnou na případné revizi těchto ustanovení.

Podávání VMS zpráv Kiribati

Hlášení o poloze

Údaj

Kód

Povinné/Nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj – naznačuje začátek záznamu

Adresát

AD

P

Údaj týkající se hlášení – příjemce. Kód země ISO Alfa 3

Odesílatel

FR

P

Údaj týkající se hlášení – odesílatel. Kód země ISO Alfa 3

Stát vlajky

FS

N

 

Druh hlášení

TM

P

Údaj týkající se hlášení – druh hlášení „POS“

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj o plavidle – mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Interní referenční číslo smluvní strany

IR

N

Údaj o plavidle – specifické číslo plavidla smluvní strany (kód státu vlajky ISO-3, za nímž následuje číslo)

Externí registrační číslo

XR

P

Údaj o plavidle – číslo na boku plavidla

Zeměpisná šířka

LA

P

Údaj o poloze – poloha ve stupních a minutách S/J SSMM (WGS-84)

Zeměpisná délka

LO

P

Údaj o poloze – poloha plavidla ve stupních a minutách V/Z SSSMM (WGS-84)

Kurz

CO

P

Kurz plavidla na stupnici 360°

Rychlost

SP

P

Rychlost plavidla v desítkách uzlů

Datum

DA

P

Údaj o poloze – datum záznamu o poloze UTC (DDMMRRRR)

Hodina

TI

P

Údaj o poloze – hodina záznamu o poloze UTC (HHMM)

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj – znamená konec záznamu

Soubor znaků: ISO 8859.1

Každé předání údajů je uspořádáno takto:

dvě šikmá lomítka (//) a kód označující začátek přenosu,

jedno šikmé lomítko (/) od sebe odděluje kód a datový údaj.

Nepovinné údaje musí být vloženy mezi začátek a konec záznamu.

Hranice VHO Kiribati

Souřadnice VHO

Údaje kiribatského střediska pro kontrolu rybolovu

Název střediska pro kontrolu rybolovu:

Tel. VMS:

Fax VMS:

E-mail VMS:

Tel. DSPG:

Fax DSPG:

Adresa X25 =

Hlášení o vplutí/vyplutí:


7.8.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/35


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 894/2007

ze dne 23. července 2007

o uzavření Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společenství a Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov sjednaly a parafovaly dohodu o partnerství v odvětví rybolovu, na základě které se rybářům Společenství udělují rybolovná práva ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo podléhajících jurisdikci Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov.

(2)

Je v zájmu Společenství uvedenou dohodu schválit.

(3)

Je třeba vymezit způsob pro rozdělení rybolovných práv mezi členské státy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dohoda mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Rybolovná práva stanovená v protokolu k dohodě se mezi členské státy rozdělují takto:

Kategorie rybolovu

Typ plavidla

Členský stát

Licence nebo kvóty

Lov tuňáka

Mrazírenská plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí

Španělsko

13

Francie

12

Lov tuňáka

Plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru

Španělsko

13

Portugalsko

5

Pokud žádosti o licence těchto členských států nevyčerpají všechna rybolovná práva stanovená protokolem, může Komise zohlednit žádosti o licence ostatních členských států.

Článek 3

Členské státy, jejichž plavidla provozují rybolov v rámci této dohody, oznamují Komisi množství každé populace ulovená v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova v souladu s nařízením Komise (ES) č. 500/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o kontrolu úlovků rybářských plavidel Společenství ve vodách třetích zemí a na volném moři (1).

Článek 4

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osoby zmocněné podepsat dohodu zavazující Společenství.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. července 2007.

Za Radu

předseda

L. AMADO


(1)  Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8.


DOHODA

mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu

DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA SVATÝ TOMÁŠ A PRINCŮV OSTROV,

dále jen „Svatý Tomáš a Princův ostrov“,

a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

dále jen „Společenství“,

dále jen „strany“,

VZHLEDEM k úzké spolupráci mezi Společenstvím a Svatým Tomášem a Princovým ostrovem, zejména v rámci dohody z Cotonou, a ke svému společnému přání tyto vztahy posílit;

VZHLEDEM k přání obou stran podporovat zodpovědné využívání rybolovných zdrojů prostřednictvím spolupráce;

S OHLEDEM na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu;

ROZHODNUTY uplatňovat rozhodnutí a doporučení Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku (dále jen „ICCAT“);

UVĚDOMUJÍCE si důležitost zásad stanovených Kodexem chování pro zodpovědný rybolov, který byl přijat na konferenci organizace FAO v roce 1995;

ROZHODNUTY spolupracovat ve společném zájmu na zavedení zodpovědného rybolovu s cílem zaručit dlouhodobé zachování a udržitelné využívání živých mořských zdrojů;

PŘESVĚDČENY, že spolupráce musí být založena na vzájemně se doplňujících iniciativách a opatřeních, která, ať prováděna společně či každou stranou samostatně, jsou v souladu s politikami a zaručují součinnost společného úsilí;

ROZHODNUTY zahájit za tímto účelem dialog o politice v odvětví rybolovu, kterou schválila vláda Svatého Tomáše a Princova ostrova, a určit vhodné prostředky pro zaručení účinného provádění této politiky a zapojení hospodářských subjektů a občanské společnosti do tohoto procesu;

PŘEJÍCE si stanovit podmínky pro rybolov plavidel Společenství ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova a podmínky týkající se podpory Společenství pro zavedení zodpovědného rybolovu v těchto vodách;

ROZHODNUTY pokračovat v užší hospodářské spolupráci v rybolovném průmyslu a v souvisejících činnostech pomocí založení a rozvoje smíšených společností s účastí podniků obou stran,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Předmět

Tato dohoda stanoví zásady, pravidla a postupy pro

hospodářskou, finanční, technickou a vědeckou spolupráci v oblasti rybolovu s cílem podporovat zodpovědný rybolov ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, aby bylo zaručeno zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů a rozvoj odvětví rybolovu na Svatém Tomáši a Princově ostrově,

podmínky, jimiž se řídí přístup rybářských plavidel Společenství do rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova,

spolupráci týkající se pravidel kontroly rybolovu v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova s cílem zajistit dodržování výše uvedených podmínek, účinnost opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů a boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu,

partnerství mezi podniky, jejichž cílem je rozvíjet ve společném zájmu hospodářské a související činnosti v oblasti rybolovu.

Článek 2

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova“ vláda Svatého Tomáše a Princova ostrova;

b)

„orgány Společenství“ Evropská komise;

c)

„rybolovnou oblastí Svatého Tomáše a Princova ostrova“ vody, které v oblasti rybolovu spadají pod svrchovanost nebo podléhají jurisdikci Svatého Tomáše a Princova ostrova;

d)

„rybářským plavidlem“ plavidlo vybavené pro účely obchodního využívání živých vodních zdrojů;

e)

„plavidlem Společenství“ rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu a registrované ve Společenství;

f)

„smíšeným výborem“ výbor složený ze zástupců Společenství a Svatého Tomáše a Princova ostrova uvedený v článku 9 této dohody;

g)

„překládkou“ přesun části nebo všech úlovků z jednoho rybářského plavidla na jiné plavidlo, a to v přístavu nebo na moři;

h)

„neobvyklými okolnostmi“ okolnosti jiné než přírodní jevy, nad kterými nemá strana rozumnou kontrolu a které zabraňují v provozování rybolovných činností ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova;

i)

„námořníkem AKT“ námořník pocházející z neevropské země, která podepsala dohodu z Cotonou. V tomto smyslu je námořník ze Svatého Tomáše a Princova ostrova námořníkem AKT;

j)

„vedlejšími úlovky“ ulovená množství druhů neuvedených na seznamu v příloze 1 Úmluvy Organizace spojených národů z roku 1982.

Článek 3

Zásady a cíle pro provádění této dohody

1.   Strany se zavazují, že budou podporovat zodpovědný rybolov v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova na základě zásady zákazu diskriminace mezi různými loďstvy, která se v těchto vodách nacházejí, aniž jsou dotčeny dohody uzavřené mezi rozvojovými zeměmi v téže zeměpisné oblasti, včetně dohod o vzájemnosti v oblasti rybolovu.

2.   Strany spolupracují ve snaze provádět politiku v odvětví rybolovu, kterou schválila vláda Svatého Tomáše a Princova ostrova, a za tímto účelem zahajují politický dialog o nezbytných reformách. Strany se navzájem konzultují před přijetím případných opatření v této oblasti.

3.   Strany rovněž spolupracují při společném nebo jednostranném provádění hodnocení ex ante, průběžných hodnocení a hodnocení ex post, pokud jde o opatření, programy a činnosti prováděné na základě této dohody.

4.   Strany se zavazují zajistit, že tato dohoda bude prováděna v souladu se zásadami řádného řízení hospodářských a sociálních záležitostí a při respektování stavu rybolovných zdrojů.

5.   Najímání námořníků AKT na palubu plavidel Společenství se řídí prohlášením Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci, které se plnoprávně uplatňují na odpovídající smlouvy a obecné pracovní podmínky. Zejména se jedná o svobodu sdružování na ochranu hospodářských zájmů a účinné uznávání práva na kolektivní vyjednávání pracovníků, jakož i o odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

Článek 4

Spolupráce ve vědecké oblasti

1.   Společenství a Svatý Tomáš a Princův ostrov se během doby platnosti dohody budou snažit sledovat vývoj stavu zdrojů v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova.

2.   Na základě doporučení a usnesení přijatých v Mezinárodní komisi na ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a s ohledem na nejlepší vědecká stanoviska, která jsou k dispozici, se obě strany konzultují ve smíšeném výboru uvedeném v článku 9 dohody s cílem přijmout, v případě potřeby po vědeckém zasedání a vzájemnou dohodou, opatření směřující k udržitelnému řízení rybolovných zdrojů a mající vliv na činnosti plavidel Společenství.

3.   Strany se zavazují konzultovat se navzájem buď přímo, a to na úrovni subregionu v COREP (Regionální výbor pro rybolov v Guinejském zálivu), nebo v příslušných mezinárodních organizacích s cílem zajistit řízení a zachování biologických zdrojů v Atlantiku a s cílem spolupracovat při souvisejících vědeckých výzkumech.

Článek 5

Přístup plavidel Společenství do lovišť ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova

1.   Svatý Tomáš a Princův ostrov se zavazuje povolit plavidlům Společenství provozování rybolovných činností ve své rybolovné oblasti v souladu s touto dohodou, včetně protokolu a přílohy.

2.   Na rybolovné činnosti, které jsou předmětem této dohody, se vztahují právní předpisy platné na Svatém Tomáši a Princově ostrově. Orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova oznámí Společenství každou změnu uvedených předpisů.

3.   Svatý Tomáš a Princův ostrov se zavazuje, že přijme veškerá vhodná opatření, pokud jde o účinné používání ustanovení protokolu týkajících se kontroly rybolovu. Plavidla Společenství spolupracují s orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova příslušnými pro provádění těchto kontrol.

4.   Společenství se zavazuje přijmout veškerá vhodná opatření k tomu, aby plavidla Společenství dodržovala tuto dohodu a právní předpisy upravující rybolov ve vodách podléhajících jurisdikci Svatého Tomáše a Princova ostrova.

Článek 6

Licence

1.   Plavidla Společenství smějí provozovat rybolovné činnosti v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova, pouze pokud jsou držiteli licence k rybolovu vydané podle této dohody a připojeného protokolu.

2.   Postup pro získání licence k rybolovu pro plavidlo, příslušné poplatky a způsob placení majitelem jsou uvedeny v příloze protokolu.

Článek 7

Finanční příspěvek

1.   Společenství poskytne Svatému Tomáši a Princovu ostrovu finanční příspěvek v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými v protokolu a příloze. Tento finanční příspěvek je jednorázový a je stanoven na základě dvou složek, kterými jsou

a)

přístup plavidel Společenství do vod Svatého Tomáše a Princova ostrova a k jeho rybolovným zdrojům a

b)

finanční pomoc Společenství na podporu zodpovědného rybolovu a udržitelné využívání rybolovných zdrojů ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova.

2.   Část finančního příspěvku podle odst. 1 písm. a) se stanoví podle cílů, které budou určeny vzájemnou dohodou obou stran a v souladu s ustanoveními protokolu a kterých má být dosaženo v rámci politiky v odvětví rybolovu vymezené vládou Svatého Tomáše a Princova ostrova a v rámci ročního a víceletého programu souvisejícího s jejím prováděním.

3.   Finanční příspěvek poskytovaný Společenstvím se každoročně vyplácí podle pravidel stanovených v protokolu a s výhradou ustanovení této dohody a protokolu o případné změně jeho výše z důvodu:

a)

neobvyklých okolností;

b)

omezení rybolovných práv udělených plavidlům Společenství, k němuž dojde po vzájemné dohodě obou stran při použití opatření pro řízení dotčených populací, která se na základě nejlepšího vědeckého stanoviska, které je k dispozici, považují za nezbytná pro zachování a udržitelné využívání populace;

c)

zvýšení rybolovných práv udělených plavidlům Společenství, k němuž dojde po vzájemné dohodě, pokud to na základě nejlepšího vědeckého stanoviska, které je k dispozici, stav zdrojů umožňuje;

d)

přehodnocení podmínek finanční podpory na provádění politiky v odvětví rybolovu na Svatém Tomáši a Princově ostrově, odůvodňují-li to výsledky ročního a víceletého programu, které strany zjistí;

e)

vypovězení této dohody podle článku 13;

f)

pozastavení používání této dohody podle článku 12.

Článek 8

Podpora spolupráce mezi hospodářskými subjekty a občanskou společností

1.   Strany podporují hospodářskou, vědeckou a technickou spolupráci v odvětví rybolovu a souvisejících odvětvích. Konzultují se navzájem ve snaze koordinovat různá opatření, která mohou být za tímto účelem přijata.

2.   Strany se zavazují podporovat výměnu informací o způsobech rybolovu a lovných zařízeních, o metodách konzervování a o průmyslovém zpracování produktů rybolovu.

3.   Strany usilují o vytvoření příznivých podmínek pro podporu vztahů mezi svými podniky v technické, hospodářské a obchodní oblasti tím, že podporují vytváření příznivého prostředí pro rozvoj podnikání a investic.

4.   Strany zejména podporují vytváření smíšených společností, které fungují ve společném zájmu a systematicky dodržují platné právní předpisy Svatého Tomáše a Princova ostrova a Společenství.

Článek 9

Smíšený výbor

1.   Zřizuje se smíšený výbor, jehož úkolem je sledovat provádění této dohody. Smíšený výbor vykonává tyto funkce:

a)

kontroluje provádění, výklad a používání dohody, a především vymezení a hodnocení provádění ročního a víceletého programu podle čl. 7 odst. 2;

b)

zajišťuje nezbytnou vazbu ohledně otázek společného zájmu v oblasti rybolovu, zejména statistickou analýzu údajů o úlovcích;

c)

představuje fórum pro přátelské urovnávání sporů ohledně výkladu a používání dohody;

d)

v případě potřeby přehodnocuje úroveň rybolovných práv a souvisejícího finančního příspěvku;

e)

vykonává jakoukoli jinou funkci, kterou mu strany vzájemnou dohodou přidělí.

2.   Smíšený výbor se schází nejméně jednou ročně střídavě na území Svatého Tomáše a Princova ostrova a Společenství a předsedá mu strana, jež zasedání pořádá. Na žádost kterékoli ze stran se uskuteční mimořádné zasedání.

Článek 10

Územní působnost

Tato dohoda se vztahuje jednak na území, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství za podmínek v ní stanovených, a jednak na území Svatého Tomáše a Princova ostrova.

Článek 11

Doba trvání

Tato dohoda se použije čtyři roky ode dne jejího vstupu v platnost; není-li vypovězena podle článku 13, prodlužuje se mlčky a vždy o další čtyřleté období.

Článek 12

Pozastavení

1.   Používání této dohody může být pozastaveno na podnět jedné ze stran v případě vážného sporu ohledně používání jejích ustanovení. Pozastavení je podmíněno tím, že dotyčná strana oznámí svůj záměr písemně a nejméně tři měsíce přede dnem, k němuž má pozastavení nabýt účinku. Po přijetí tohoto oznámení se strany konzultují s cílem vyřešit své neshody přátelsky.

2.   Platba finančního příspěvku podle článku 7 se úměrně a pro rata temporis snižuje na dobu trvání pozastavení.

Článek 13

Vypovězení

1.   Tuto dohodu může vypovědět kterákoli ze stran v případě neobvyklých událostí jako například poklesu příslušných populací, zjištění sníženého využívání rybolovných práv udělených plavidlům Společenství nebo nedodržení závazků přijatých stranami ohledně boje s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem.

2.   Příslušná strana písemně oznámí druhé straně svůj záměr vypovědět dohodu nejméně šest měsíců před uplynutím počátečního nebo každého dalšího období.

3.   Po odeslání oznámení uvedeného v předchozím odstavci zahájí obě strany konzultace.

4.   Platba finančního příspěvku podle článku 7 na rok, ve kterém vypovězení nabude účinku, se úměrně a pro rata temporis snižuje.

Článek 14

Protokol a příloha

Protokol a příloha tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 15

Použitelné vnitrostátní právní předpisy

Rybolovné činnosti plavidel Společenství, která působí ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, se řídí právními předpisy platnými na Svatém Tomáši a Princově ostrově, nestanoví-li dohoda, tento protokol s přílohou a dodatky jinak.

Článek 16

Zrušení

Dnem vstupu v platnost se touto dohodou zrušuje a nahrazuje Dohoda mezi Evropským společenstvím a Demokratickou republikou Svatého Tomáše a Princova ostrova o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova, která vstoupila v platnost dne 25. února 1984.

Protokol, který pro období od 1. června 2006 do 31. května 2010 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova, se však nadále použije během období stanoveného ve svém čl. 1 odst. 1 a stává se nedílnou součástí této dohody.

Článek 17

Vstup v platnost

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, a vstupuje v platnost dnem, kdy si obě strany oznámí dokončení postupů nezbytných k tomuto účelu.

PROTOKOL,

kterým se na období od 1. června 2006 do 31. května 2010 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova

Článek 1

Doba používání a rybolovná práva

1.   Od 1. června 2006 a na období čtyř let se rybolovná práva podle článku 5 dohody stanoví takto:

vysoce stěhovavé druhy (druhy uvedené na seznamu v příloze 1 Úmluvy Organizace spojených národů z roku 1982)

mrazírenská plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí: 25 plavidel,

plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru: 18 plavidel.

2.   Odstavec 1 se použije s výhradou článků 4 a 5 tohoto protokolu.

3.   Plavidla plující pod vlajkou členského státu Evropského společenství mohou provozovat rybolovné činnosti v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova pouze v případě, že mají licenci k rybolovu vydanou v rámci tohoto protokolu a podle pravidel uvedených v příloze k tomuto protokolu.

Článek 2

Finanční příspěvek – platební postupy

1.   Finanční příspěvek podle článku 7 dohody se skládá jednak z roční částky ve výši 552 500 EUR se pro období uvedené v článku 1 odpovídající referenční nosnosti 8 500 tun za rok a jednak ze specifické částky 1 105 000 EUR za rok, která je určena na podporu a provádění iniciativ přijatých v rámci politiky v odvětví rybolovu na Svatém Tomáši a Princově ostrově. Tato specifická částka je nedílnou součástí jednotného finančního příspěvku vymezeného v článku 7 dohody.

2.   Odstavec 1 se použije s výhradou článků 4, 5 a 7 tohoto protokolu.

3.   Součet částek uvedených v odstavci 1 činí 663 000 EUR a Společenství jej každoročně vyplácí během doby používání tohoto protokolu.

4.   Pokud celkové množství úlovků plavidel Společenství ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova přesáhne 8 500 tun za rok, zvyšuje se částka finančního příspěvku ve výši 552 500 EUR o 65 EUR za každou tunu ulovenou navíc. Celková roční částka vyplacená Společenstvím však nesmí přesáhnout dvojnásobek částky odpovídající referenční nosnosti (1 105 000 EUR). Pokud množství ulovená plavidly Společenství přesáhnou množství odpovídající dvojnásobku celkové roční částky (17 000 tun), dlužná částka za množství přesahující tento limit je vyplacena v následujícím roce.

5.   Platba finančního příspěvku podle odstavce 1 proběhne pro první rok nejpozději 15. května 2007 a pro následující roky nejpozději 31. července 2007, 2008, 2009.

6.   S výhradou článku 6 je přidělování tohoto příspěvku ve výhradní pravomoci orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova.

7.   Finanční příspěvek se vyplácí na jediný účet státní pokladny Svatého Tomáše a Princova ostrova založený u finanční instituce, kterou určí orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova.

Článek 3

Spolupráce při zodpovědném rybolovu – vědecká spolupráce

1.   Obě dvě strany se zavazují, že budou podporovat zodpovědný rybolov ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, a to na základě zásady zákazu diskriminace mezi různými loďstvy, která se v těchto vodách nacházejí.

2.   Společenství a Svatý Tomáš a Princův ostrov se během doby platnosti tohoto protokolu budou snažit sledovat vývoj stavu zdrojů v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova.

3.   Obě strany se zavazují, že budou na úrovni subregionu podporovat spolupráci týkající se zodpovědného rybolovu, a to zejména v COREP.

4.   V souladu s článkem 4 dohody a na základě doporučení a usnesení přijatých v Mezinárodní komisi na ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a na základě nejlepších vědeckých stanovisek, která jsou k dispozici, se obě strany konzultují ve smíšeném výboru uvedeném v článku 9 dohody s cílem přijmout, v případě potřeby po vědeckém zasedání na úrovni subregionu, vzájemnou dohodou opatření vedoucí k udržitelnému řízení rybolovných zdrojů a ovlivňující činnosti plavidel Společenství.

Článek 4

Přezkum rybolovných práv vzájemnou dohodou

1.   Rybolovná práva podle článku 1 mohou být vzájemnou dohodou zvýšena, pokud podle závěrů vědeckého zasedání podle čl. 3 odst. 4 tímto zvýšením nebude dotčeno udržitelné řízení zdrojů na Svatém Tomáši a Princově ostrově. V tom případě se finanční příspěvek 552 500 EUR uvedený v čl. 2 odst. 1 úměrně a pro rata temporis zvýší. Celková částka finančního příspěvku vyplaceného Evropským společenstvím, který se vztahuje na referenční nosnost, však nesmí přesáhnout dvojnásobek částky 552 000 EUR. Pokud množství každoročně ulovená plavidly Společenství přesáhnou dvojnásobek množství 8 500 t (což je 17 000 tun), dlužná částka za množství přesahující tento limit bude vyplacena v následujícím roce.

2.   Pokud se naopak strany dohodnou, že souhlasí se snížením rybolovných práv podle článku 1, finanční příspěvek se úměrně a pro rata temporis sníží.

3.   Strany rovněž mohou vzájemnou dohodou přerozdělit rybolovná práva mezi jednotlivé kategorie plavidel, přičemž zohlední veškerá případná doporučení vědeckého zasedání podle článku 3, pokud jde o řízení populací, kterých se má přerozdělení týkat. Strany se dohodnou na odpovídající úpravě finančního příspěvku, pokud to přerozdělení rybolovných práv odůvodňuje.

Článek 5

Nová rybolovná práva

Pokud by rybářská plavidla Společenství měla zájem provozovat rybolovné činnosti, které nejsou uvedeny v článku 1, bude Společenství konzultovat Svatého Tomáše a Princův ostrov ohledně případného povolení těchto nových činností. Strany se případně dohodnou na podmínkách pro tato nová rybolovná práva, a bude-li to nutné, změní tento protokol a jeho přílohu.

Článek 6

Pozastavení a přezkum platby finančního příspěvku v případě neobvyklých okolností

1.   V případě neobvyklých okolností jiných než přírodních jevů zabraňujících provozování rybolovných činností ve výlučné hospodářské oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova může Evropské společenství pozastavit platbu finančního příspěvku podle čl. 2 odst. 1. Rozhodnutí o pozastavení bude přijato po konzultacích mezi oběma stranami ve lhůtě dvou měsíců po podání žádosti jedné ze stran a za podmínky, že Evropské společenství uhradí všechny částky dlužné v době pozastavení.

2.   Platba finančního příspěvku se obnoví, jakmile strany po konzultacích vzájemnou dohodou shledají, že okolnosti, které způsobily zastavení rybolovných činností, pominuly nebo že situace umožňuje návrat k rybolovným činnostem.

3.   Platnost licencí udělených plavidlům Společenství, pozastavená společně s platbou finančního příspěvku, se prodlouží o dobu rovnající se době pozastavení rybolovných činností.

Článek 7

Podpora zodpovědného rybolovu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova

1.   Z celkové částky finančního příspěvku (663 000 EUR) stanovené v článku 2 jde ročně 50 % (331 500 EUR) na podporu a provádění iniciativ prováděných v rámci politiky v odvětví rybolovu vymezené vládou Svatého Tomáše a Princova ostrova.

Řízení odpovídající částky Svatým Tomášem a Princovým ostrovem vychází z toho, že obě strany vzájemnou dohodou a v souladu se stávajícími prioritami rybářské politiky Svatého Tomáše a Princova ostrova, jejímž cílem je udržitelné a zodpovědné řízení odvětví, stanoví cíle, které je třeba uskutečnit, a související roční a víceletý program v souladu s odstavcem 2.

2.   Na návrh Svatého Tomáše a Princova ostrova a za účelem provádění předchozího odstavce se Společenství a Svatý Tomáš a Princův ostrov ve smíšeném výboru uvedeném v článku 9 dohody po vstupu protokolu v platnost a nejpozději tři měsíce po vstupu tohoto protokolu v platnost dohodnou na víceletém odvětvovém programu a na prováděcích pravidlech k tomuto programu obsahujících zejména

a)

roční a víceleté pokyny, na základě kterých se použije procentní sazba finančního příspěvku uvedeného v odstavci 1 a specifické částky pro iniciativy, které mají být každoročně provedeny;

b)

roční a víceleté cíle, které je třeba uskutečnit, aby bylo možné včas dosáhnout podpory udržitelného a zodpovědného rybolovu s ohledem na priority stanovené Svatým Tomášem a Princovým ostrovem v rámci vnitrostátní rybářské politiky nebo jiných politik, které souvisejí s podporou zodpovědného a udržitelného rybolovu nebo na ni mají dopad;

c)

kritéria a postupy, které se mají použít, aby bylo možné provést roční hodnocení získaných výsledků;

d)

případné přehodnocení procentní sazby celkové částky finančního příspěvku podle odstavce 4 tohoto článku, které se provede v letech následujících po prvním roce používání tohoto protokolu.

3.   Všechny navržené změny ve víceletém odvětvovém programu nebo ve využívání specifických částek pro iniciativy, které mají být každoročně prováděny, musí schválit obě strany ve smíšeném výboru.

4.   Pro účely provádění víceletého programu přidělí Svatý Tomáš a Princův ostrov každý rok hodnotu odpovídající procentní sazbě podle odstavce 1. Pokud se jedná o první rok platnosti protokolu, musí být toto přidělení sděleno Společenství v okamžiku schválení víceletého odvětvového programu ve smíšeném výboru. Pro každý následující rok Svatý Tomáše a Princův ostrov sdělí Společenství toto přidělení do 1. května předcházejícího roku.

5.   Pokud to roční hodnocení výsledků provádění víceletého odvětvového programu odůvodňuje, bude Evropské společenství moci požádat o novou úpravu finančního příspěvku podle čl. 2 odst. 1 tohoto protokolu, aby těmto výsledkům byla přizpůsobena skutečná částka prostředků určených na provádění programu.

Článek 8

Spory – pozastavení používání protokolu

1.   Veškeré spory mezi stranami ohledně výkladu ustanovení tohoto protokolu a ohledně používání, které z výkladu vyplývá, musí být předmětem konzultace mezi stranami ve smíšeném výboru uvedeném v článku 9 dohody, který je v případě potřeby svolán k mimořádnému zasedání.

2.   Aniž je dotčen článek 9, může být používání protokolu pozastaveno na podnět jedné strany, pokud je spor mezi stranami považován za vážný a pokud konzultace ve smíšeném výboru podle odstavce 1 neumožnily jeho smírné urovnání.

3.   Pozastavení používání protokolu je podmíněno tím, že zúčastněná strana písemně oznámí svůj úmysl nejméně tři měsíce přede dnem, k němuž by toto pozastavení nabylo účinku.

4.   V případě pozastavení pokračují strany v konzultacích s cílem najít smírné řešení svého sporu. Pokud je tohoto řešení dosaženo, používání protokolu se obnoví a částka finančního příspěvku se úměrně a pro rata temporis sníží podle doby, během které bylo použití protokolu pozastaveno.

Článek 9

Pozastavení používání protokolu z důvodu neplacení

S výhradou článku 6 může být v případě, kdy by Společenství opomenulo provést platby podle článku 2, pozastaveno používání tohoto protokolu za těchto podmínek:

a)

Příslušné orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova zašlou Evropské komisi oznámení o neprovedení platby. Evropská komise provede příslušná ověření a v případě potřeby platbu ve lhůtě nejvýše šedesáti pracovních dní ode dne obdržení oznámení.

b)

Pokud není provedena platba ani není podáno náležité odůvodnění ve lhůtě stanovené v čl. 2 odst. 5, jsou příslušné orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova oprávněny pozastavit používání protokolu. Neprodleně o tom uvědomí Evropskou komisi.

c)

Používání protokolu se obnoví, jakmile je dotčená platba provedena.

Článek 10

Použitelné vnitrostátní právo

Rybolovné činnosti plavidel Společenství, která působí ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, se řídí právem platným na Svatém Tomáši a Princově ostrově, nestanoví-li dohoda, tento protokol s přílohou a dodatky jinak.

Článek 11

Zrušení

Příloha Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Demokratickou republikou Svatý Tomáše o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova se zrušuje a nahrazuje přílohou tohoto protokolu.

Článek 12

Vstup v platnost

1.   Tento protokol a jeho příloha vstupují v platnost dnem, ke kterému si strany oznámí dokončení postupů nezbytných k tomuto účelu.

2.   Použijí se ode dne 1. června 2006.

PŘÍLOHA

Podmínky provozování rybolovu plavidly Společenství v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova

KAPITOLA I

ŽÁDOST O LICENCE A VYDÁVÁNÍ LICENCÍ

ODDÍL 1

Vydávání licencí

1.   Licenci k rybolovu v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova mohou získat pouze způsobilá plavidla.

2.   Aby bylo plavidlo způsobilé, nesmějí být majiteli plavidla, veliteli ani samotnému plavidlu zakázány rybolovné činností na Svatém Tomáši a Princově ostrově. Plavidla musí být v řádném poměru ke správním orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova v tom smyslu, že musí být splněny všechny předcházející povinnosti vyplývající z jejich rybolovných činností na Svatém Tomáši a Princově ostrově podle dohod o rybolovu uzavřených se Společenstvím.

3.   Příslušné orgány Společenství předloží (elektronickou cestou) ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova žádost pro každé plavidlo, které si přeje lovit podle dohody, nejméně 15 pracovních dní přede dnem začátku požadované doby platnosti.

4.   Žádosti se podávají na ministerstvu pro rybolov na formulářích, jejichž vzor je uveden v dodatku I. Orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova přijmou veškerá nezbytná opatření, aby údaje získané v rámci žádosti o licenci byly zpracovány důvěrně. Tyto údaje budou použity výhradně v rámci provádění dohody o rybolovu.

5.   Ke každé žádosti o licenci se přikládají připojeny tyto doklady:

důkaz o zaplacení paušální zálohy na dobu platnosti licence,

(veškeré další doklady nebo potvrzení požadovaná na základě zvláštních ustanovení použitelných podle typu plavidla na základě tohoto protokolu.)

6.   Platba poplatku se provádí na účet, který uvedou orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova, v souladu s čl. 2 odst. 7 protokolu.

7.   Poplatky zahrnují všechny vnitrostátní a místní poplatky kromě přístavních poplatků a cen služeb.

8.   Licence pro všechna plavidla vydává majitelům plavidel nebo jejich zástupcům ministerstvo pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova prostřednictvím delegace Evropské komise v Gabonu ve lhůtě 15 pracovních dní ode dne obdržení všech dokladů podle výše uvedeného bodu 5.

9.   Licence se vydává pro konkrétní plavidlo a je nepřevoditelná.

10.   Na žádost Evropského společenství a v případě prokázané vyšší moci je však licence plavidla nahrazena novou licencí vydanou pro jiné plavidlo stejné kategorie jako plavidlo, jenž má být nahrazeno, uvedené v článku 1 protokolu, aniž je třeba platit nový poplatek. V tom případě se při výpočtu úrovně úlovků pro stanovení případné dodatečné platby zohlední celkové množství všech úlovků obou plavidel.

11.   Majitel plavidla, které má být nahrazeno, nebo jeho zástupce vrátí zrušenou licenci ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova prostřednictvím delegace Evropské komise.

12.   Dnem nabytí účinku nové licence je den, kdy majitel plavidla vrátí zrušenou licenci ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova. O převodu licence je uvědoměna delegace Evropské komise v Gabonu.

13.   Licence musí být stále na palubě plavidla. Evropské společenství aktualizuje návrh seznamu plavidel, pro která byla v souladu s tímto protokolem podána žádost o licenci k rybolovu. Tento návrh seznamu se oznámí orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova ihned po svém sestavení a následně pokaždé, když je aktualizován. Ihned po obdržení tohoto návrhu seznamu a po oznámení o platbě zálohy zaslané Evropskou komisí orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova zapíše příslušný orgán Svatého Tomáše a Princova ostrova plavidlo na seznam plavidel s povolením k rybolovu, který je oznámen orgánům pověřeným kontrolou rybolovu. V tom případě může majitel plavidla obdržet ověřenou kopii tohoto seznamu, kterou uchovává na palubě místo licence k rybolovu, dokud není licence vydána.

ODDÍL 2

Licenční podmínky – poplatky a zálohy

1.   Licence jsou platné jeden rok. Jsou obnovitelné.

2.   Poplatek je stanoven na 35 EUR za tunu úlovků v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova pro plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru.

3.   Licence se vydávají poté, co jsou příslušným vnitrostátním orgánům zaplaceny tyto paušální částky:

5 250 EUR za plavidlo lovící tuňáky vlečnou sítí, což odpovídá poplatkům za 150 tun ročně,

1 925 EUR za plavidlo pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, což odpovídá poplatkům za 55 tun ročně.

4.   Do 15. června každého roku sdělí členské státy Evropské komisi množství úlovků za uplynulý rok, jak je potvrdily vědecké instituce uvedené v bodě 5.

5.   Konečné vyúčtování poplatků splatných za rok n stanoví Evropská komise nejpozději do 31. července roku n + 1 na základě prohlášení o úlovcích vypracovaných každým majitelem plavidla a potvrzených vědeckými institucemi, které v členských státech odpovídají za ověřování údajů o úlovcích, jako např. IRD (Institut de Recherche pour le Développement – Výzkumný ústav pro rozvoj), IEO (Instituto Español de Oceanografía – Španělský oceánografický institut), IPIMAR (Instituto Português de Investigação Maritima – Portugalský institut pro mořský výzkum), a to prostřednictvím Delegace Evropské komise.

6.   Vyúčtování je zároveň sděleno ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova a majitelům plavidel.

7.   Všechny případné dodatečné platby (za množství ulovená nad 150 tun pro plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí a 55 tun pro plavidla pro rybolov na dlouhou lovnou šňůru) provedou majitelé plavidel příslušným vnitrostátním orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova na základě 35 EUR za tunu nejpozději 31. srpna roku n + 1 na účet uvedený v bodě 6 oddíle 1 této kapitoly.

8.   Pokud je však částka konečného vyúčtování nižší než zaplacená záloha uvedená v bodě 3 tohoto oddílu, zbytková částka není majiteli plavidla vrácena.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÉ OBLASTI

1.   Pokud jde o plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, budou plavidla Společenství moci provozovat rybolovné činnosti ve vodách, které jsou dále než 12 námořních mil od základních linií.

2.   Bez jakékoli diskriminace jsou zakázány všechny rybolovné činnosti v oblasti určené pro společné využívání mezi Svatým Tomášem a Princovým ostrovem a Nigerií, která je vymezena souřadnicemi uvedenými v dodatku 3.

KAPITOLA III

PROHLÁŠENÍ O ÚLOVCÍCH

1.   Doba plavby plavidla Společenství v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova je pro účely této přílohy definována takto:

buď jako doba mezi vplutím do rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova a vyplutím z této oblasti,

nebo jako doba mezi vplutím do rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova a překládkou nebo vykládkou na Svatém Tomáši a Princově ostrově.

2.   Všechna plavidla oprávněná provozovat rybolov ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova v rámci dohody musí sdělit své úlovky ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova, aby tento orgán mohl kontrolovat ulovená množství, která jsou schválena příslušnými vědeckými institucemi postupem podle bodu 4 oddílu 2 kapitoly I této přílohy. Způsoby sdělování úlovků jsou tyto:

2.1

Během ročního období platnosti licence ve smyslu oddílu 2 kapitoly I této přílohy jsou v prohlášeních uváděny úlovky plavidla při každé plavbě. Originály prohlášení na fyzickém nosiči jsou předány ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova do 45 dní po ukončení poslední plavby uskutečněné během uvedeného období.

2.2

Plavidla ohlašují své úlovky prostřednictvím formuláře odpovídajícího lodnímu deníku, jehož vzor se nachází v dodatku 2. Pro období, kdy se plavidlo nenacházelo v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova, je třeba zapsat do lodního deníku poznámku „Mimo rybolovnou oblast Svatého Tomáše a Princova ostrova“.

2.3

Formuláře se vyplňují čitelně a podepisuje je velitel plavidla nebo jeho právní zástupce.

3.   Na žádost jedné ze stran se může sejít smíšený výbor, aby porovnal údaje o rybolovných činnostech.

4.   Pokud by ustanovení této kapitoly nebyla dodržena, vyhrazuje si vláda Svatého Tomáše a Princova ostrova právo pozastavit dotyčnému plavidlu licenci do té doby, dokud nesplní náležitosti, a uplatnit na majitele plavidla pokutu stanovenou předpisy platnými na Svatém Tomáši a Princově ostrově. Evropská komise a stát vlajky jsou o tom informovány.

KAPITOLA IV

PŘEKLÁDKA

Obě strany spolupracují s cílem zlepšit možnosti překládky v rejdách přístavů a v přístavech Svatého Tomáše a Princova ostrova.

1.   Překládky:

Plavidlům Společenství lovícím tuňáky, která dobrovolně vyloží v rejdě přístavu nebo v přístavu Svatého Tomáše a Princova ostrova, je z částky uvedené v bodu 2 oddílu 2 kapitole I přílohy poskytnuta sleva z poplatku ve výši 5 EUR za ulovenou tunu.

Tento mechanismus se vztahuje na všechna plavidla Společenství až do maximální výše 50 % konečného vyúčtování úlovků (podle kapitoly III přílohy) od prvního roku platnosti tohoto protokolu.

2.   Prováděcí pravidla pro kontrolu přeložených nosností budou stanovena při zasedání prvního smíšeného výboru.

3.   Hodnocení:

Úroveň finančních pobídek a maximální procentní sazba konečného vyúčtování úlovků budou upraveny ve smíšeném výboru na základě sociálně-ekonomického dopadu překládek uskutečněných během dotčeného roku.

KAPITOLA V

NAJÍMÁNÍ NÁMOŘNÍKŮ

1.   Majitelé plavidel lovících tuňáky a plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru budou povinni zaměstnat státní příslušníky ze zemí AKT za těchto podmínek a omezení:

pokud jde o loďstvo plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí, nejméně 20 % námořníků najatých během rybářského hospodářského roku pro lov tuňáků v rybolovné oblasti třetích zemích bude pocházet ze zemí AKT,

pokud jde o loďstvo plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, nejméně 20 % námořníků najatých během rybářského hospodářského roku v rybolovné oblasti třetích zemích bude pocházet ze zemí AKT.

2.   Majitelé plavidel se budou snažit najímat další námořníky pocházející ze Svatého Tomáše a Princova ostrova.

3.   Prohlášení Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci se plně vztahuje na námořníky najaté na rybářská plavidla Společenství. Zejména se to týká svobody sdružování na ochranu hospodářských zájmů a účinného uznávání práva na kolektivní vyjednávání pracovníků, jakož i odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

4.   Pracovní smlouvy námořníků ze zemí AKT, jejichž kopie je předána signatářům, se sepisují mezi zástupcem (zástupci) majitelů plavidel a námořníky nebo jejich odbory nebo jejich zástupci. Smlouvy námořníkům zajistí, aby mohli využívat režim sociálního zabezpečení, který se na ně vztahuje, včetně životního, zdravotního a úrazového pojištění.

5.   Mzdy námořníků AKT zajišťují majitelé plavidel. Mzda musí být stanovena vzájemnou dohodou mezi majiteli plavidel nebo jejich zástupci. Mzdové podmínky námořníků AKT nesmějí být horší než podmínky pro posádky jejich příslušných zemí a v žádném případě horší, než stanoví normy MOP.

6.   Každý námořník najatý plavidly Společenství se musí den před navrhovaným dnem nalodění dostavit k veliteli určeného plavidla. Pokud se námořník V den a hodinu stanovené k nalodění nedostaví, je majitel plavidla automaticky zproštěn závazku tohoto námořníka najmout.

7.   V případě, že nejsou námořníci zemí AKT najati z jiných důvodů, než které jsou uvedeny v předcházejícím bodě, jsou dotčení majitelé plavidel Společenství povinni zaplatit za každý den plavby ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova paušální částku stanovenou na 20 USD denně. Platba této částky se provede nejpozději ve lhůtě stanovené v bodě 7 oddíle 2 kapitole I této přílohy.

KAPITOLA VI

TECHNICKÁ OPATŘENÍ

1.   Plavidla dodržují opatření a doporučení přijatá komisí ICCAT pro oblast, pokud jde o lovná zařízení, jejich technické specifikace a všechna ostatní technická opatření použitelná při rybolovných činnostech.

2.   Plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí poskytnou své případné vedlejší úlovky ředitelství pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova, které se postará o jejich převzetí a vykládku.

3.   Obě strany souhlasily, že schválí vzájemnou dohodou opatření na zajištění účinného provádění předchozího bodu nebo schválí alternativní řešení na prvním zasedání smíšeného výboru uvedeného v článku 9 dohody. Za tímto účelem smíšený výbor posoudí každou možnost včetně povinnosti pro dotčená plavidla lovící vlečnou sítí zaplatit roční příspěvek ve výši části hodnoty vedlejších úlovků ve prospěch fondu ředitelství pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova, který je určen na podporu drobného rybolovu.

KAPITOLA VII

POZOROVATELÉ

1.   Plavidla, která mají v rámci dohody povolení k rybolovu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, nalodí za níže stanovených podmínek pozorovatele jmenované příslušnou regionální rybolovnou organizací:

1.1

Na žádost příslušného orgánu nalodí plavidla Společenství pozorovatele jmenovaného uvedeným orgánem, jehož úkolem je ověřovat úlovky ulovené ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova.

1.2

Příslušný orgán sestaví seznam plavidel určených k nalodění pozorovatele a seznam pozorovatelů určených k nalodění na palubu. Tyto seznamy se aktualizují. Evropské komisi jsou předávány po svém sestavení a poté z důvodu své případné aktualizace každé tři měsíce.

1.3

Při vydání licence nebo nejpozději 15 dní před stanoveným dnem nalodění pozorovatele sdělí příslušný orgán dotčeným majitelům plavidel nebo jejich zástupcům jméno pozorovatele, který je určen k nalodění na palubu plavidla.

2.   Pozorovatel je na palubě přítomen po dobu jedné plavby. Avšak na výslovnou žádost příslušných orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova může být toto nalodění v závislosti na průměrné délce plaveb stanovených pro určité plavidlo rozloženo do několika plaveb. Příslušný orgán vznese tuto žádost při sdělení jména pozorovatele určeného k nalodění na dotčené plavidlo.

3.   Podmínky nalodění pozorovatele se stanoví vzájemnou dohodou mezi majitelem plavidla nebo jeho zástupcem a příslušným orgánem.

4.   Nalodění pozorovatele proběhne v přístavu zvoleném majitelem plavidla a uskuteční se na počátku první plavby v rybolovných vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova po oznámení seznamu určených plavidel.

5.   Dotčení majitelé plavidel sdělí do dvou týdnů a s desetidenním předběžným oznámením data a přístavy subregionu, které byly stanoveny k nalodění pozorovatelů.

6.   V případě, že je pozorovatel naloděn v zemi mimo subregion, nese náklady na přepravu pozorovatele majitel plavidla. Pokud plavidlo, které má na palubě regionálního pozorovatele, opustí regionální rybolovnou oblast, musí být na náklady majitele plavidla přijata veškerá opatření k zajištění co nejrychlejšího navrácení pozorovatele.

7.   Pokud pozorovatel není přítomen na dohodnutém místě v danou dobu a dvanáct hodin po dané době, je majitel plavidla automaticky zproštěn povinnosti vzít tohoto pozorovatele na palubu.

8.   S pozorovatelem se na palubě jedná jako s důstojníkem. Když plavidlo vykonává činnost ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, vykonává pozorovatel tyto funkce:

8.1

sleduje rybolovné činnosti plavidel;

8.2

ověřuje polohu plavidel provádějících rybolovné operace;

8.3

odebírá biologické vzorky v rámci vědeckých programů;

8.4

sestaví seznam používaných rybolovných zařízení;

8.5

ověřuje údaje o úlovcích v rybolovných vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova zaznamenané v lodním deníku;

8.6

ověřuje procenta vedlejších úlovků a provádí odhad objemu navrácení prodejných druhů ryb;

8.7

jakýmkoli vhodným způsobem sděluje údaje o rybolovu, včetně objemu hlavního a vedlejšího úlovku na palubě.

9.   Velitel přijme veškerá opatření ve své zodpovědnosti, aby pozorovateli zajistil fyzickou a mravní bezpečnost při plnění jeho úkolů.

10.   Pozorovateli je k plnění úkolů poskytnuta veškerá pomoc. Velitel mu umožní přístup ke komunikačním zařízením nezbytným k plnění jeho úloh, k dokladům přímo souvisejícím s rybolovnými činnostmi plavidla, zejména včetně rybářského deníku a lodního deníku, a také do částí plavidla, které jsou nezbytné k usnadnění plnění jeho úkolů.

11.   Při pobytu na palubě pozorovatel:

11.1

učiní veškeré vhodné kroky k tomu, aby jeho nalodění a jeho přítomnost na palubě plavidla nerušily ani neomezovaly rybolovné činnosti;

11.2

bere ohled na materiál a zařízení na palubě a na důvěrnost všech dokumentů dotyčného plavidla.

12.   Na konci pozorování a před opuštěním plavidla sestaví pozorovatel zprávu o činnosti, která je předána příslušným orgánům s kopií pro Evropskou komisi. Podepíše ji za přítomnosti velitele plavidla, který může doplnit nebo nechat doplnit veškeré připomínky, které považuje za užitečné, a připojí k nim svůj podpis. Při vylodění vědeckého pozorovatele je jedna kopie zprávy předána pozorovateli.

13.   Majitel plavidla zajistí na své náklady ubytování a stravu pozorovatelů za stejných podmínek, jaké mají důstojníci, v závislosti na možnostech plavidla.

14.   Plat a příspěvky na sociální zabezpečení pozorovatele hradí příslušný orgán.

15.   Obě strany co nejdříve konzultují dotčené třetí země ohledně definice systému regionálních pozorovatelů a výběru příslušné regionální rybolovné organizace. Před zavedením systému regionálních pozorovatelů nalodí plavidla, která mají v rámci dohody povolení k rybolovu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, místo regionálních pozorovatelů pozorovatele určené příslušnými orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova v souladu s výše uvedenými pravidly.

KAPITOLA VIII

KONTROLA

1.   V souladu s bodem 13 oddílem 1 kapitolou I této přílohy Společenství aktualizuje návrh seznamu plavidel, pro která byla v souladu s tímto protokolem podána žádost o licenci k rybolovu. Tento seznam je po svém sestavení a následně po každé aktualizaci oznámen orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova pověřeným kontrolou rybolovu.

2.   Ihned po obdržení tohoto návrhu seznamu a po oznámení o platbě zálohy (podle bodu 3 oddílu 2 kapitoly I této přílohy) zaslané Evropskou komisí orgánům pobřežní země příslušný orgán Svatého Tomáše a Princova ostrova zapíše plavidlo na seznam plavidel s povolením k rybolovu, který je oznámen orgánům pověřeným kontrolou rybolovu. V tom případě může majitel plavidla obdržet úředně ověřenou kopii tohoto seznamu, kterou uchová na palubě místo licence k rybolovu, dokud není licence vydána.

3.   Vplutí do oblasti a vyplutí z oblasti:

3.1

Plavidla Společenství oznámí příslušným orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova pověřeným kontrolou rybolovu nejméně 3 hodiny předem svůj záměr vplout do rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova nebo z ní vyplout. Rovněž oznámí celková množství a druhy na palubě.

3.2

Při oznámení vyplutí každé plavidlo rovněž sdělí svoji polohu. Sdělení budou provedena přednostně faxem (+ 239 222 828) nebo e-mailem (dpescas1@cstome.net) nebo v případě potřeby rádiem (volací značka: ráno od 8:00 hodin do 10:00 hodin 12.00 Hz, odpoledne od 14:00 hodin do 17:00 hodin 8 634 Hz).

3.3

Plavidlo, které bylo přistiženo při rybolovu, aniž by informovalo příslušný orgán Svatého Tomáše a Princova ostrova, se považuje za plavidlo, které jednalo protiprávně.

3.4

Při vydání licence k rybolovu se rovněž sdělí čísla faxu, telefonu a e-mailová adresa.

4.   Kontrolní postupy

4.1

Velitelé plavidel Společenství, která provádějí rybolovné činnosti v rybolovných vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, umožní a usnadní vstup na palubu a plnění úkolů všem úředníkům Svatého Tomáše a Princova ostrova pověřeným inspekcí a kontrolou rybolovných činností.

4.2

Přítomnost těchto úředníků na palubě nepřekročí dobu nezbytnou ke splnění jejich úkolu.

4.3

Na konci každé inspekce a kontroly je veliteli plavidla vystaveno osvědčení.

5.   Kontrola satelitem

5.1

Všechna plavidla Společenství provozující rybolovné činnosti v rámci této dohody budou sledována satelitem v souladu s ustanoveními obsaženými v dodatku 4. Uvedená ustanovení vstupují v platnost desátým dnem poté, co vláda Svatého Tomáše a Princova ostrova oznámí delegaci Evropské komise v Gabonu zahájení činnosti střediska pro sledování rybolovu (CVP) na Svatém Tomáši a Princově ostrově.

6.   Zadržení plavidla

6.1

Příslušné orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova uvědomí ve lhůtě nejvýše 24 hodin stát vlajky a Evropskou komisi o každém zadržení plavidla a každém uplatnění sankcí v případě plavidla Společenství v rybolovných vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova.

6.2

Stát vlajky a Evropská komise současně obdrží stručnou zprávu o okolnostech a důvodech, které vedly k zadržení plavidla.

7.   Protokol o zadržení plavidla

7.1

Velitel plavidla musí po zjištění zapsaném v protokolu sestaveném příslušným orgánem Svatého Tomáše a Princova ostrova tento doklad podepsat.

7.2

Tímto podpisem nejsou dotčena práva a opravné prostředky, které může velitel uplatnit vůči porušení práva, které mu je vytýkáno. Odmítne-li podepsat dokument, musí písemně uvést důvody a inspektor připojí poznámku „podpis odmítnut“.

7.3

Velitel musí své plavidlo dovést do přístavu, který určí orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova. V případech méně závažného protiprávního jednání může příslušný orgán Svatého Tomáše a Princova ostrova povolit kontrolovanému plavidlu pokračování v rybolovných činnostech.

8.   Dohodovací jednání v případě zadržení plavidla

8.1

Před přijetím případných opatření týkajících se velitele či posádky plavidla nebo jakékoli činnosti týkající se nákladu a zařízení jiných než sloužících k zajištění důkazu o domnělém protiprávním jednání se do jednoho pracovního dne od obdržení výše uvedených informací koná dohodovací jednání Evropské komise a příslušných orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova za případné účasti zástupce dotčeného členského státu.

8.2

Na dohodovacím jednání si strany vzájemně vymění všechny užitečné dokumenty nebo všechny potřebné informace, které napomáhají objasnit okolnosti zjištěných skutečností. Majitel plavidla nebo jeho zástupce je informován o výsledku tohoto jednání a o všech opatřeních, které mohou vyplývat ze zadržení plavidla.

9.   Možná řešení v případě zadržení plavidla

9.1

Před zahájením soudního řízení se domnělé protiprávní jednání zkusí vyřešit smírem. Tento postup se ukončí nejpozději tři pracovní dny po zadržení plavidla.

9.2

V případě smíru se v souladu s právními předpisy Svatého Tomáše a Princova ostrova stanoví výše pokuty.

9.3

V případě, kdy záležitost nemohla být vyřešena smírem a řeší ji příslušný soud, složí majitel plavidla v bance určené příslušnými orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova bankovní záruku, která bude stanovena s ohledem na náklady vzniklé při zadržení plavidla, jakož i s ohledem na výši pokut a odškodnění, které mohou být uloženy osobám zodpovědným za protiprávní jednání.

9.4

Bankovní záruku nelze vrátit před ukončením soudního řízení. Je uvolněna, jakmile je řízení ukončeno bez vydání odsuzujícího rozsudku. Rovněž v případě vydání rozsudku odsuzujícího k pokutě nižší, než je složená záruka, uvolní příslušné orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova zbývající částku.

9.5

Plavidlo bude propuštěno a posádce bude umožněno opustit přístav,

buď jakmile jsou splněny povinnosti vyplývající ze smírného narovnání,

nebo jakmile je bankovní záruka stanovená v bodě 9.3 složena a přijata příslušnými orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova na dobu do ukončení soudního řízení.

10.   Překládky

10.1

Všechna plavidla Společenství, která si přejí provést překládku úlovků ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, tuto operaci provedou v přístavech nebo rejdě přístavů Svatého Tomáše a Princova ostrova.

10.2

Majitelé těchto plavidel musí příslušným orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova oznámit nejméně 24 hodin předem tyto informace:

názvy rybářských plavidel, která mají překládku provést,

název, číslo a stát vlajky dopravního přepravce,

hmotnost podle druhů, které budou překládány,

den a místo překládky.

10.3

Překládka se považuje za vyplutí z rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova. Velitelé plavidel tedy musí předat příslušným orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova hlášení o úlovcích a oznámit svůj úmysl buď pokračovat v rybolovu, nebo opustit rybolovnou oblast Svatého Tomáše a Princova ostrova.

10.4

Všechny překládky úlovků, o kterých se výše uvedené body nezmiňují, jsou v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova zakázány. Na každou osobu, která jedná v rozporu s tímto ustanovením, se vztahují sankce podle platných právních předpisů Svatého Tomáše a Princova ostrova.

11.   Velitel rybářského plavidla Společenství, které provádí vykládku nebo překládku v přístavu Svatého Tomáše a Princova ostrova, umožní a usnadní kontrolorům Svatého Tomáše a Princova ostrova kontrolu těchto činností. Po konci každé inspekce a kontroly v přístavu je veliteli plavidla vystavena kopie inspekční a kontrolní zprávy nebo potvrzení.

Dodatky

1.

Formulář žádosti o licenci

2.

Lodní deník ICCAT

3.

Souřadnice oblasti, kde je rybolov zakázán

4.

Ustanovení o systému satelitního sledování plavidel (VMS) a souřadnice rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova

Dodatek 1

Image

Image

Dodatek 2

LODNÍ DENÍK ICCAT PRO LOV TUŇÁKŮ

Image

Dodatek 3

Šířka

Délka

Stupeň

Minuta

Vteřina

Stupeň

Minuta

Vteřina

03

02

22

S

07

07

31

V

02

50

00

S

07

25

52

V

02

42

38

S

07

36

25

V

02

20

59

S

06

52

45

V

01

40

12

S

05

57

54

V

01

09

17

S

04

51

38

V

01

13

15

S

04

41

27

V

01

21

29

S

04

24

14

V

01

31

39

S

04

06

55

V

01

42

50

S

03

50

23

V

01

55

18

S

03

34

33

V

01

58

53

S

03

53

40

V

02

02

59

S

04

15

11

V

02

05

10

S

04

24

56

V

02

10

44

S

04

47

58

V

02

15

53

S

05

06

03

V

02

19

30

S

05

17

11

V

02

22

49

S

05

26

57

V

02

26

21

S

05

36

20

V

02

30

08

S

05

45

22

V

02

33

37

S

05

52

58

V

02

36

38

S

05

59

00

V

02

45

18

S

06

15

57

V

02

50

18

S

06

26

41

V

02

51

29

S

06

29

27

V

02

52

23

S

06

31

46

V

02

54

46

S

06

38

07

V

03

00

24

S

06

56

58

V

03

01

19

S

07

01

07

V

03

01

27

S

07

01

46

V

03

01

44

S

07

03

07

V

03

02

22

S

07

07

31

V

Dodatek 4

Protokol (VMS)

o satelitním sledování rybářských plavidel Společenství provozujících rybolov ve výlučné hospodářské oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova

1.   Ustanovení tohoto protokolu doplňují Protokol, kterým se na období od 1. června 2006 do 31. května 2010 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov o rybolovu při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova, a používají se v souladu s bodem 5 „kapitoly VIII – Kontrola“ přílohy.

2.   Všechna rybářská plavidla o celkové délce větší než 15 metrů, která provozují rybolov v rámci dohody mezi ES a Svatým Tomášem a Princovým ostrovem o rybolovu, budou ve výlučné hospodářské oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova satelitně sledována.

Pro účely satelitního sledování sdělí orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova Společenství souřadnice (zeměpisné šířky a zeměpisné délky) výlučné hospodářské oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova.

Orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova předají tyto informace v elektronické podobě, vyjádřené v desítkové soustavě (WGS 84).

3.   Strany si v souladu s podmínkami stanovenými v bodech 5 a 7 vymění informace o adresách X.25 a specifikace použité při elektronickém přenosu dat mezi svými kontrolními středisky. Tyto informace budou podle možností obsahovat jména, telefonní a faxová čísla a adresy elektronické pošty (internet nebo X.400), které lze používat pro obecnou komunikaci mezi kontrolními středisky.

4.   Poloha plavidel se určí s mezní odchylkou menší než 500 m a s intervalem spolehlivosti 99 %.

5.   Pokud plavidlo, které provozuje rybolovné činnosti v rámci dohody a které je v souladu s právními předpisy Společenství předmětem satelitního sledování, vpluje do výlučné hospodářské oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova, kontrolní středisko státu vlajky neprodleně sdělí Středisku pro kontrolu rybolovu (CVP) Svatého Tomáše a Princova ostrova následné polohy plavidla, a to v časových odstupech nejvýše tři hodiny (identifikace plavidla, zeměpisná délka, zeměpisná šířka, kurz a rychlost). Tyto zprávy se nazývají hlášení o poloze.

6.   Zprávy uvedené v bodě 5 se předávají elektronickou cestou ve formátu X.25 nebo formou jakéhokoli jiného chráněného protokolu. Zprávy se sdělují v reálném čase ve formátu podle tabulky II.

7.   Pokud se na zařízení pro průběžné satelitní sledování instalovaném na palubě rybářského plavidla vyskytne technická závada nebo dojde-li k jeho poruše, velitel plavidla co nejdříve předá faxem informace uvedené v bodě 5 středisku pro kontrolu rybolovu státu vlajky a CVP Svatého Tomáše a Princova ostrova. Za těchto okolností bude nezbytné podávat celkové hlášení o poloze každých 9 hodin. Toto celkové hlášení o poloze bude obsahovat zprávy o polohách, které zaznamenal velitel plavidla každé tři hodiny podle podmínek stanovených v bodě 5.

Kontrolní středisko státu vlajky ihned zasílá tato hlášení CVP Svatého Tomáše a Princova ostrova. Vadné zařízení se opraví nebo vymění do jednoho měsíce. Po uplynutí této lhůty musí dotčené plavidlo vyplout z výlučné hospodářské oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova.

8.   Kontrolní střediska států vlajky budou sledovat pohyb svých plavidel ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova. Nejsou-li plavidla sledována v souladu se stanovenými podmínkami, je o tom ihned po zjištění neprodleně informováno CVP Svatého Tomáše a Princova ostrova a použije se postup stanovený v bodě 7.

9.   Pokud CVP Svatého Tomáše a Princova ostrova zjistí, že členský stát vlajky nesděluje informace stanovené v bodě 5, budou o tom neprodleně informovány příslušné útvary Evropské komise.

10.   Údaje o sledování sdělené v souladu s těmito ustanoveními druhé straně budou sloužit výhradně orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova pro účely kontroly a sledování loďstva Společenství provádějícího rybolovné činnosti podle dohody o rybolovu mezi ES a Svatým Tomášem a Princovým ostrovem. Tyto údaje nelze v žádném případě sdělovat dalším stranám.

11.   Programové a materiální složky systému satelitního sledování musí být spolehlivé, nesmějí umožnit žádné falšování poloh a nesmí být možné s nimi ručně manipulovat.

Systém musí být zcela automatický, kdykoli operabilní a nezávislý na podmínkách životního prostředí a podnebí. Je zakázáno ničit, poškozovat, vyřazovat z provozu nebo jiným způsobem poškozovat systém satelitního sledování.

Velitelé plavidel zajistí, že

údaje nejsou falšovány,

anténa nebo antény napojené na zařízení satelitního sledování nejsou poškozeny,

zásobování zařízení satelitního sledování elektrickou energií není přerušováno,

zařízení satelitního sledování není odmontováno.

12.   Strany se dohodly, že si na požádání vymění informace o zařízení používaném pro satelitní sledování, aby byla pro účely těchto ustanovení v plném rozsahu zajištěna slučitelnost všech částí tohoto zařízení s požadavky druhé smluvní strany.

13.   O každém sporu týkajícím se výkladu nebo používání těchto ustanovení vedou strany konzultace ve smíšeného výboru uvedeném v článku 9 dohody.

14.   Strany se dohodnou na případné revizi těchto ustanovení.

Podávání VMS hlášení na Svatém Tomáši a Princově ostrově

Hlášení o poloze

Datový údaj

Kód

Povinný/nepovinný údaj

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj – naznačuje začátek záznamu

Příjemce

AD

P

Údaj týkající se hlášení – příjemce. Kód země ISO Alfa 3

Odesílatel

FR

P

Údaj týkající se hlášení – odesílatel. Kód země ISO Alfa 3

Stát vlajky

FS

N

 

Druh hlášení

TM

P

Údaj týkající se hlášení – druh hlášení „POS“

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj o plavidle – mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Interní referenční číslo smluvní strany

IR

N

Údaj o plavidle – specifické číslo plavidla smluvní strany (kód státu vlajky ISO-3, za nímž následuje číslo)

Externí registrační číslo

XR

P

Údaj o plavidle – číslo na boku plavidla

Zeměpisná šířka

LA

P

Údaj o poloze – poloha ve stupních a minutách S/J DD.ddd (WGS – 84)

Zeměpisná délka

LO

P

Údaj o poloze – poloha plavidla ve stupních a minutách V/Z DDD.ddd (WGS – 84)

Kurz

CO

P

Kurs plavidla na stupnici 360 °

Rychlost

SP

P

Rychlost plavidla v desítkách uzlů

Datum

DA

P

Údaj o poloze – datum záznamu o poloze UTC (DDMMRRRR)

Hodina

TI

P

Údaj o poloze – čas záznamu o poloze UTC (HHMM)

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj – naznačuje konec záznamu

Soubor znaků: ISO 8859.1

Přenos dat má tuto strukturu:

dvě šikmá lomítka (//) a kód označující začátek přenosu,

jedno šikmé lomítko (/) od sebe odděluje kód a datový údaj.

Nepovinné údaje musí být vloženy mezi počátkem a ukončením registrace.

Hranice výlučné hospodářské oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova

Souřadnice výlučné hospodářské oblasti

Souřadnice střediska pro kontrolu rybolovu Svatého Tomáše a Princova ostrova

Název střediska pro kontrolu rybolovu:

Tel. VMS:

Fax VMS:

E-mail VMS:

Tel. DSPG:

Fax DSPG:

Adresa X25 =

Hlášení o vplutí/vyplutí:


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

7.8.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/59


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 23. července 2007

o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování protokolu, kterým se na období od 1. června 2006 do 31. května 2010 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím

(2007/532/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 300 odst. 2 ve spojení s článkem 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společenství a Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov sjednaly a parafovaly dohodu o partnerství v odvětví rybolovu, na základě které se rybářům Společenství udělují rybolovná práva ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo podléhajících jurisdikci Demokratické republiky Svatého Tomáše a Princova ostrova.

(2)

Je vhodné zajistit pokračování rybolovných činností mezi dnem uplynutí platnosti předchozího protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva při pobřeží Svatého Tomáše a Princova ostrova, a dnem vstupu v platnost nového protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle uvedené dohody o partnerství v odvětví rybolovu.

(3)

Společenství a Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov za tímto účelem parafovaly dohodu ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování nového protokolu.

(4)

V zájmu Společenství je uvedenou dohodu ve formě výměny dopisů schválit.

(5)

Je třeba vymezit rozdělení rybolovných práv mezi členské státy,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování protokolu, kterým se na období od 1. června 2006 do 31. května 2010 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím, se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody ve formě výměny dopisů se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Dohoda se uplatňuje prozatímně se zpětnou působností ode dne 1. června 2006.

Článek 3

Rybolovná práva stanovená v protokolu k dohodě o partnerství v odvětví rybolovu se mezi členské státy rozdělují takto:

Kategorie rybolovu

Typ plavidla

Členský stát

Licence nebo kvóty

Lov tuňáka

Mrazírenská plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí

Španělsko

13

Francie

12

Lov tuňáka

Plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru

Španělsko

13

Portugalsko

5

Pokud žádosti o licence těchto členských států nevyčerpají všechna rybolovná práva stanovená protokolem k dohodě o partnerství v odvětví rybolovu, může Komise zohlednit žádosti o licence ostatních členských států.

Článek 4

Členské státy, jejichž plavidla provozují rybolov v rámci dohody ve formě výměny dopisů, oznamují Komisi množství každé populace ulovená v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova v souladu s nařízením Komise (ES) č. 500/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o kontrolu úlovků rybářských plavidel Společenství ve vodách třetích zemí a na volném moři (1).

Článek 5

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osoby zmocněné podepsat dohodu ve formě výměny dopisů zavazující Společenství.

V Bruselu dne 23. července 2007.

Za Radu

předseda

L. AMADO


(1)  Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8.


DOHODA

ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování protokolu, kterým se na období od 1. června 2006 do 31. května 2010 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím

Vážený pane,

s odkazem na protokol parafovaný ve čtvrtek 25. května 2006, kterým se na období od 1. června 2006 do 31. května 2010 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek, mám tu čest Vám oznámit, že Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov je připravena uvedený protokol prozatímně uplatňovat ode dne 1. června 2006 až do jeho vstupu v platnost v souladu s jeho článkem 12, bude-li Evropské společenství ochotné jednat stejně.

V takovém případě se rozumí, že první splátka finančního příspěvku podle článku 2 protokolu musí být provedena do 15. května 2007.

Byl bych velice rád, kdybyste mi potvrdil souhlas Evropského společenství s uvedeným prozatímním uplatňováním.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za vládu Svatého Tomáše a Princova ostrova

Vážený pane,

mám tu čest potvrdit, že jsem dnešního dne obdržel Váš dopis tohoto znění:

„s odkazem na protokol parafovaný ve čtvrtek 25. května 2006, kterým se na období od 1. června 2006 do 31. května 2010 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek, mám tu čest Vám oznámit, že Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov je připravena uvedený protokol prozatímně uplatňovat ode dne 1. června 2006 až do jeho vstupu v platnost v souladu s jeho článkem 12, bude-li Evropské společenství ochotné jednat stejně.

V takovém případě se rozumí, že první splátka finančního příspěvku podle článku 2 protokolu musí být provedena do 15. května 2007.“

Mám tu čest Vám potvrdit souhlas Evropského společenství s uvedeným prozatímním uplatňováním.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za Radu Evropské unie


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU

7.8.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/63


ROZHODNUTÍ RADY 2007/533/SV

ze dne 12. června 2007

o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 30 odst. 1 písm. a) a b), čl. 31 odst. 1 písm. a) a b) a čl. 34 odst. 2 písm. c) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Schengenský informační systém (dále jen „SIS“) zřízený v souladu s ustanoveními hlavy IV Úmluvy ze dne 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (2) (dále jen „Schengenská úmluva“) a jeho rozšířená verze SIS 1+ představují nezbytný nástroj pro uplatňování ustanovení schengenského acquis začleněného do rámce Evropské unie.

(2)

Vývoj SIS druhé generace (dále jen „SIS II“) byl svěřen Komisi na základě nařízení Rady (ES) č. 2424/2001 (3) a rozhodnutí Rady 2001/886/SVV ze dne 6. prosince 2001 o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (4). SIS II nahradí SIS vytvořený na základě Schengenské úmluvy.

(3)

Toto rozhodnutí představuje nezbytný právní základ pro řízení SIS II s ohledem na záležitosti spadající do oblasti působnosti Smlouvy o založení Evropské unie (dále jen „Smlouva o EU“). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozu a využívání SIS II (5) představuje nezbytný právní základ pro řízení SIS II s ohledem na záležitosti spadající do oblasti působnosti Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen „Smlouva o ES“).

(4)

Skutečnost, že legislativní základ nezbytný pro řízení SIS II sestává ze samostatných nástrojů, nemá dopad na zásadu, že SIS II představuje jediný informační systém, který by měl jako takový fungovat. Proto by určitá ustanovení těchto nástrojů měla být totožná.

(5)

SIS II by měl představovat vyrovnávací opatření přispívající k udržení vysokého stupně bezpečnosti v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva Evropské unie prostřednictvím podpory operativní spolupráce mezi policejními a justičními orgány v trestních věcech.

(6)

Je nezbytné konkrétně vymezit účely SIS II, jeho technickou architekturu a financování a stanovit pravidla týkající se jeho provozu, využívání a odpovědností, kategorií údajů vkládaných do systému, účelů jejich vkládání, kritérií jejich vkládání, orgánů oprávněných k přístupu do systému, propojení záznamů, jakož i další pravidla týkající se zpracování údajů a ochrany osobních údajů.

(7)

SIS II by měl zahrnovat centrální systém (dále jen „centrální SIS II“) a vnitrostátní aplikace. Výdaje spojené s provozem centrálního SIS II a komunikační infrastruktury by měly být financovány ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.

(8)

Je nezbytné vytvořit příručku obsahující podrobná pravidla pro výměnu doplňujících informací týkajících se opatření, které záznam vyžaduje. Výměnu těchto informací by měly zajišťovat vnitrostátní orgány jednotlivých členských států.

(9)

Během přechodného období by za provozní řízení centrálního SIS II a částí komunikační infrastruktury měla odpovídat Komise. V zájmu zajištění hladkého přechodu na SIS II však může přenést některé nebo všechny odpovědnosti na dva vnitrostátní veřejnoprávní subjekty. Z dlouhodobého hlediska a v návaznosti na posouzení dopadu obsahující věcnou analýzu alternativ z finančního, provozního a organizačního hlediska, a na legislativní návrhy Komise by měl být zřízen řídící orgán odpovědný za tyto úkoly. Přechodné období by mělo trvat nejdéle pět let ode dne použitelnosti tohoto rozhodnutí.

(10)

SIS II by měl obsahovat záznamy o osobách hledaných za účelem zatčení a předání a hledaných za účelem zatčení a vydání. Je vhodné, aby byla kromě záznamů umožněna i výměna doplňujících informací nezbytných pro postupy předávání a vydávání. V SIS II by se měly zpracovávat zejména údaje uvedené v článku 8 rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (6).

(11)

Mělo by být možné doplnit do SIS II překlad dodatečných údajů vložených za účelem předání v rámci evropského zatýkacího rozkazu a za účelem vydání.

(12)

SIS II by měl obsahovat záznamy o pohřešovaných osobách k zajištění jejich ochrany nebo předcházení nebezpečí hrozícího těmto osobám, záznamy o osobách hledaných za účelem soudního řízení, záznamy o osobách a věcech pořízené pro účely skrytých kontrol nebo zvláštních kontrol a záznamy o věcech hledaných za účelem zabavení nebo za účelem zajištění důkazů v trestním řízení.

(13)

Záznamy by v SIS II měly být uchovávány nanejvýš po dobu nezbytnou pro splnění účelů, pro které byly poskytnuty. Obecnou zásadou je, že záznamy o osobách by měly být z SIS II automaticky vymazány po uplynutí tří let. Záznamy o věcech pořízené pro účely skrytých kontrol nebo zvláštních kontrol by měly být ze SIS II automaticky vymazány po uplynutí pěti let. Záznamy o věcech hledaných za účelem zabavení nebo za účelem zajištění důkazů v trestním řízení by měly být z SIS II automaticky vymazány po uplynutí deseti let. Rozhodnutí o uchování záznamů o osobách by měla vycházet z komplexního individuálního posouzení. Členské státy by měly během vymezeného období záznamy o osobách přezkoumat a měly by vést statistiku o počtu záznamů o osobách, u nichž byla doba uchovávání prodloužena.

(14)

SIS II by měl umožnit zpracování biometrických údajů s cílem napomoci spolehlivému určení totožnosti dotyčných osob. Ve stejném smyslu by měl SIS II umožňovat rovněž zpracování údajů o osobách, jejichž totožnost byla zneužita, za účelem předcházení nepříjemnostem způsobeným chybným určením totožnosti, s výhradou odpovídajících záruk, zejména souhlasu dotyčné osoby a přísného omezení účelů, pro něž se tyto údaje mohou zákonným způsobem zpracovávat.

(15)

Členský stát by měl mít možnost opatřit záznam návěstím zvaným označení, v jehož důsledku opatření, které má být přijato na základě záznamu, nebude přijato na jeho území. Pokud se pořizují záznamy za účelem zatčení a předání, nesmí být žádné ustanovení tohoto rozhodnutí vykládáno v tom smyslu, že se odchyluje od ustanovení uvedených v rámcovém rozhodnutí 2002/584/SVV nebo že brání jejich použití. Rozhodnutí o označení by se mělo zakládat pouze na důvodech zamítnutí uvedených ve zmíněném rámcovém rozhodnutí.

(16)

Pokud byl záznam označen a pokud se zjistí místo pobytu osoby hledané za účelem zatčení a předání, mělo by být toto místo pobytu vždy sděleno vystavujícímu justičnímu orgánu, který může rozhodnout o předání evropského zatýkacího rozkazu příslušnému justičnímu orgánu v souladu s ustanoveními rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV.

(17)

Členským státům by mělo být umožněno zavést odkazy mezi záznamy v SIS II. Vytvoření odkazů mezi dvěma nebo více záznamy členským státem by nemělo mít dopad na přijímaná opatření, na délku období uchovávání nebo práva přístupu k záznamům.

(18)

Údaje zpracovávané v SIS II za použití tohoto rozhodnutí by neměly být předávány nebo dávány k dispozici třetím zemím nebo mezinárodním organizacím. Je však vhodné posílit spolupráci mezi Evropskou unií a Interpolem prostřednictvím podpory účinné výměny údajů o pasech. Pokud se Interpolu předávají osobní údaje ze SIS II, tyto osobní údaje by měly podléhat odpovídající úrovni ochrany zaručené dohodou stanovící přísné záruky a podmínky.

(19)

Všechny členské státy ratifikovaly úmluvu Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat. Úmluva připouští v rámci určitých mezí výjimky a omezení práv a povinností, které úmluva stanovuje. Osobní údaje zpracované v rámci provádění tohoto rozhodnutí by měly být chráněny v souladu se zásadami uvedené úmluvy. Pokud je to nezbytné, je třeba zásady uvedené v úmluvě doplnit nebo objasnit v tomto rozhodnutí.

(20)

Při zpracování osobních údajů policejními orgány za použití tohoto rozhodnutí by měly být vzaty v úvahu zásady obsažené v doporučení č. R (87) 15 Výboru ministrů Rady Evropy ze dne 17. září 1987 o používání osobních údajů v policejní oblasti.

(21)

Komise předložila Radě návrh rámcového rozhodnutí o ochraně údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních záležitostech, které by mělo být schváleno do konce roku 2006 a uplatňováno na osobní údaje zpracovávané v rámci Schengenského informačního systému druhé generace a související výměnu doplňujících informací podle tohoto rozhodnutí.

(22)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (7), a zejména ta jeho ustanovení, která se týkají důvěrné povahy a bezpečnosti zpracovávání, se vztahuje na zpracovávání osobních údajů orgány nebo institucemi Společenství při plnění jejich úkolů jakožto orgánů odpovědných za provozní řízení SIS II v rámci výkonu činností, z nichž všechny nebo část spadá do oblasti působnosti práva Společenství. Část zpracování osobních údajů v SIS II spadá do oblasti působnosti práva Společenství. V zájmu soudržného a stejnorodého uplatňování pravidel ochrany základních práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je třeba vysvětlit, že pokud Komise zpracovává osobní údaje za použití tohoto rozhodnutí, vztahuje se na ni nařízení (ES) č. 45/2001. Pokud je to nezbytné, měly by se zásady uvedené v nařízení (ES) č. 45/2001 doplnit nebo objasnit v tomto rozhodnutí.

(23)

Pokud jde o důvěrnost, měla by se na úředníky nebo ostatní zaměstnance Evropských společenství zaměstnané a pracující v souvislosti se SIS II vztahovat příslušná ustanovení služebního řádu úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

(24)

Je vhodné, aby zákonnost zpracovávání osobních údajů členskými státy sledovaly vnitrostátní orgány dozoru, zatímco evropský inspektor ochrany údajů jmenovaný podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2004/55/ES ze dne 22. prosince 2003 o jmenování nezávislého kontrolního orgánu podle článku 286 Smlouvy o ES (8) by měl sledovat činnosti orgánů a institucí Společenství související se zpracováváním osobních údajů s ohledem na omezené úkoly orgánů a institucí Společenství ve vztahu k samotným údajům.

(25)

Členské státy i Komise by měly vypracovat bezpečnostní plán s cílem usnadnit provádění bezpečnostních povinností a měly by vzájemně spolupracovat s cílem společně řešit bezpečnostní otázky.

(26)

Na zpracování údajů SIS II Europolem se vztahují ustanovení Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu ze dne 26. července 1995 (9) (dále jen „Úmluva o Europolu“), týkající se ochrany údajů, včetně pravomocí Společného kontrolního orgánu zřízeného podle Úmluvy o Europolu sledovat činnosti Europolu a odpovědnost za jakékoliv protiprávní zpracování osobních údajů ze strany Europolu.

(27)

Na zpracování údajů SIS II Eurojustem se vztahují ustanovení rozhodnutí 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro justiční spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti (10), týkající se ochrany údajů, včetně pravomocí Společného kontrolního orgánu zřízeného podle uvedeného rozhodnutí sledovat činnosti Eurojustu a odpovědnost za jakékoliv protiprávní zpracování osobních údajů ze strany Eurojustu.

(28)

Za účelem zajištění transparentnosti by měla Komise, nebo řídící orgán, je-li zřízen, každé dva roky vypracovat zprávu o technickém fungování centrálního SIS II a komunikační infrastruktury, včetně jejího zabezpečení, a o výměně doplňujících informací. Každé čtyři roky by měla Komise předložit celkové vyhodnocení.

(29)

Ustanoveními tohoto rozhodnutí nelze vyčerpávajícím způsobem upravit některé aspekty SIS II, jako jsou technická pravidla pro vkládání údajů, včetně údajů potřebných pro vložení záznamu, aktualizace, výmaz a vyhledávání, pravidla týkající se slučitelnosti a priority záznamů, označování, odkazy mezi záznamy a výměna doplňujících informací v důsledku jejich technické podstaty, podrobného charakteru a potřeby pravidelné aktualizace. Prováděcí pravomoci, pokud jde o tyto aspekty, by proto měly být svěřeny Komisi. Technická pravidla týkající se vyhledávání v záznamech by měla přihlížet k řádnému fungování vnitrostátních aplikací. Na základě posouzení dopadu předloženého Komisí by mělo být rozhodnuto, v jakém rozsahu může být řídící orgán, jakmile bude zřízen, odpovědný za prováděcí opatření.

(30)

Toto rozhodnutí by mělo vymezit postup pro přijímání opatření nezbytných k jeho provádění. Postup pro přijímání prováděcích opatření podle tohoto rozhodnutí a nařízení (ES) č. 1987/2006 by měl být totožný.

(31)

Je vhodné stanovit přechodná ustanovení, pokud jde o záznamy pořízené v SIS 1+, které mají být přeneseny do SIS II. Některá ustanovení schengenského acquis by měla dále platit po omezené období, dokud členské státy nepřezkoumají slučitelnost těchto záznamů s novým právním rámcem. Přednostně je třeba přezkoumat slučitelnost záznamů o osobách. Navíc by jakákoliv změna, doplnění, oprava nebo aktualizace záznamu přeneseného ze SIS 1+ do SIS II, a jakýkoliv pozitivní nález takového záznamu, měla podnítit okamžité posouzení jeho souladu s ustanoveními tohoto rozhodnutí.

(32)

Je nezbytné stanovit zvláštní ustanovení, pokud jde o zbývající část rozpočtu vyčleněného na provoz SIS, která není součástí souhrnného rozpočtu Evropské unie.

(33)

Protože cílů navrhované akce, zejména vytvoření a řízení společného informačního systému, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a může jich být proto z důvodu rozsahu a účinků činnosti lépe dosaženo na úrovni Evropské unie, může Rada přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o ES a uvedenou v článku 2 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality podle článku 5 Smlouvy o ES nepřekročí toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(34)

Toto rozhodnutí ctí základní práva a zachovává zásady uznávané zejména v Listině základních práv Evropské unie.

(35)

Spojené království se účastní tohoto rozhodnutí v souladu s článkem 5 Protokolu o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o EU a Smlouvě o ES, a v souladu s čl. 8 odst. 2 rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (11).

(36)

Irsko se účastní tohoto rozhodnutí v souladu s článkem 5 Protokolu o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o EU a Smlouvě o ES, a v souladu s čl. 6 odst. 2 rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (12).

(37)

Toto rozhodnutí se nedotýká opatření pro částečnou účast Spojeného království a Irska na schengenském acquis, jak jsou vymezena pro Spojené království v rozhodnutí 2000/365/ES a pro Irsko v rozhodnutí 2002/192/ES.

(38)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (13), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodu G rozhodnutí Rady 1999/437/ES (14) o některých opatřeních pro uplatňování dané dohody.

(39)

Je třeba přijmout opatření umožňující zástupcům Islandu a Norska zapojení do práce výborů, jež jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí. Takové opatření je uvedeno ve výměně dopisů mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o výborech, které jsou nápomocny Evropské komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí (15), připojené k výše uvedené dohodě.

(40)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody podepsané mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě G rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s čl. 4 odst. 1 rozhodnutí Rady 2004/849/ES (16) a 2004/860/ES (17).

(41)

Je třeba přijmout opatření umožňující zástupcům Švýcarska zapojení do práce výborů, jež jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí. Takové opatření je předmětem výměny dopisů mezi Společenstvím a Švýcarskem, připojené k uvedené dohodě.

(42)

Toto rozhodnutí představuje akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 3 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2003 a čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2005.

(43)

Toto rozhodnutí by se mělo vztahovat na Spojené království, Irsko a Švýcarsko ke dni určenému v souladu s postupy stanovenými v příslušných nástrojích týkajících se použití schengenského acquis na tyto státy,

ROZHODLA TAKTO:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Zřízení a obecný účel SIS II

1.   Zřizuje se Schengenský informační systém druhé generace (dále jen „SIS II“).

2.   Účelem SIS II je zajistit v souladu s tímto rozhodnutím na územích členských států vysokou úroveň bezpečnosti v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva Evropské unie, včetně udržování veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku a zajišťování bezpečnosti, a uplatňovat ustanovení hlavy IV části třetí Smlouvy o ES, pokud jde o pohyb osob na jejich územích, s využitím informací předávaných prostřednictvím tohoto systému.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto rozhodnutí zavádí podmínky a postupy pro vkládání a zpracovávání záznamů v SIS II o osobách a věcech a pro výměnu doplňujících informací a dalších údajů za účelem policejní a justiční spolupráce v trestních věcech.

2.   Toto rozhodnutí též stanoví pravidla o technické architektuře SIS II, o povinnostech členských států a řídícího orgánu uvedeného v článku 15, o obecném zpracování údajů, o právech dotčených osob a o odpovědnosti za škodu.

Článek 3

Definice

1.   Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

a)

„záznamem“ soubor údajů vložených do SIS II umožňující příslušným orgánům identifikovat osobu nebo věc s ohledem na konkrétní opatření, které má být přijato;

b)

„doplňujícími informacemi“ informace, které nejsou uložené v SIS II, ale souvisejí se záznamy SIS II a které se vyměňují:

i)

s cílem umožnit členským státům vzájemné poskytování konzultací či informací při vkládání záznamu,

ii)

po pozitivním nálezu, aby bylo možné přijmout vhodné opatření,

iii)

pokud nelze požadované opatření přijmout,

iv)

pokud se jedná o kvalitu údajů v SIS II,

v)

pokud se jedná o slučitelnost a prioritu záznamů,

vi)

pokud se jedná o práva přístupu;

c)

„dalšími údaji“ údaje uložené v SIS II a související se záznamy SIS II, které jsou okamžitě k dispozici příslušným orgánům, pokud je na základě vyhledávání v rámci tohoto systému nalezena osoba, jejíž údaje byly vloženy do SIS II;

d)

„osobními údaji“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo určit;

e)

„zpracováním osobních údajů“ (dále jen „zpracování“) jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které jsou prováděny s osobními údaji pomocí automatizovaných postupů či bez nich, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, srovnávání či kombinování, jakož i blokování, výmaz nebo znehodnocení údajů.

2.   Jakýkoliv odkaz na ustanovení rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV se považuje rovněž za odkaz na odpovídající ustanovení dohod uzavřených mezi Evropskou unií a třetími státy na základě článků 24 a 38 Smlouvy o EU za účelem předávání osob na základě zatýkacího rozkazu, které stanoví předávání tohoto zatýkacího rozkazu prostřednictvím Schengenského informačního systému.

Článek 4

Technická architektura a způsoby provozování SIS II

1.   Druhá generace Schengenského informačního systému (SIS II) sestává z:

a)

centrálního systému (dále jen „centrální SIS II“) sestávajícího z:

technické podpůrné funkce (dále jen „CS-SIS“) obsahující databázi, dále jen „databázi SIS II“,

jednotného vnitrostátního rozhraní (dále jen „NI-SIS“);

b)

vnitrostátního systému (dále jen „N.SIS II“) v každém členském státě, sestávajícího z vnitrostátních datových systémů, které komunikují s centrálním SIS II. Vnitrostátní systém N.SIS II může obsahovat soubor údajů (dále jen „vnitrostátní kopie“) obsahující úplnou nebo částečnou kopii databáze SIS II;

c)

komunikační infrastruktury mezi CS-SIS a NI-SIS (dále jen „komunikační infrastruktura“), která poskytuje šifrovanou virtuální síť vyhrazenou pro údaje SIS II a výměnu údajů mezi centrálami SIRENE uvedenými v čl. 7 odst. 2.

2.   Údaje SIS II se vkládají, aktualizují, vymazávají a vyhledávají prostřednictvím různých systémů N.SIS II. Vnitrostátní kopie je k dispozici za účelem automatizovaného vyhledávání na území každého členského státu, jenž takovou kopii používá. Vyhledávání v souborech údajů N.SIS II jiných členských států není umožněno.

3.   Technická podpůrná funkce CS-SIS, jež vykonává technický dohled a správu, se nachází ve Štrasburku (Francie) a záložní CS-SIS, jež je schopna zajistit všechny funkce hlavního CS-SIS v případě její poruchy, se nachází v Sankt Johann im Pongau (Rakousko).

4.   Technická podpůrná funkce CS-SIS poskytuje služby nezbytné pro vložení a zpracování údajů SIS II, včetně vyhledávání v databázi SIS II. Členským státům, jež používají vnitrostátní kopii, CS-SIS poskytuje:

a)

on-line aktualizaci vnitrostátních kopií;

b)

synchronizaci a soulad mezi vnitrostátními kopiemi a databází SIS II;

c)

počáteční nastavení a opětovné zavedení vnitrostátních kopií.

Článek 5

Náklady

1.   Náklady na zřízení, provoz a údržbu centrálního SIS II a komunikační infrastruktury se hradí ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.

2.   Tyto náklady zahrnují práci vykonávanou v souvislosti s CS-SIS, která zajišťuje poskytování služeb uvedených v čl. 4 odst. 4.

3.   Náklady na zřízení, provoz a údržbu jednotlivých N.SIS II ponese dotyčný členský stát.

KAPITOLA II

POVINNOSTI ČLENSKÝCH STÁTŮ

Článek 6

Vnitrostátní systémy

Každý členský stát je povinen zřídit, provozovat a udržovat svůj N.SIS II a připojit svůj N.SIS II k NI-SIS.

Článek 7

Úřad N.SIS II a centrála SIRENE

1.   Každý členský stát určí orgán (dále jen „úřad N.SIS II“), jenž ponese hlavní odpovědnost za jeho N.SIS II.

Tento orgán je odpovědný za plynulý provoz a zabezpečení N.SIS II, zajišťuje přístup příslušných orgánů k SIS II a přijímá nezbytná opatření pro dodržování ustanovení tohoto rozhodnutí.

Každý členský stát předává své záznamy prostřednictvím úřadu N.SIS II.

2.   Každý členský stát určí centrálu, která zajistí výměnu veškerých doplňujících informací (dále jen „centrála SIRENE“), v souladu s ustanoveními příručky SIRENE, jak je uvedeno v článku 8.

Tyto centrály též koordinují ověřování kvality informací vkládaných do SIS II. Pro tyto účely mají přístup k údajům zpracovávaným v SIS II.

3.   Členské státy uvědomí řídící orgán o svém úřadu N.SIS II a o své centrále SIRENE. Řídící orgán zveřejní jejich seznam spolu se seznamem uvedeným v čl. 46 odst. 8.

Článek 8

Výměna doplňujících informací

1.   Doplňující informace se vyměňují v souladu s ustanoveními příručky SIRENE a prostřednictvím komunikační infrastruktury. Pokud by komunikační infrastruktura nebyla dostupná, členské státy mohou k výměně doplňujících informací použít jiné náležitě zabezpečené technické prostředky.

2.   Doplňující informace se použijí pouze pro účely, pro které byly předány.

3.   Žádosti jiných členských států o doplňující informace musí být vyřízeny co nejdříve.

4.   Aniž jsou dotčena ustanovení nástroje, kterým se zřizuje řídící orgán, přijmou se postupem podle článku 67podrobná pravidla pro výměnu doplňujících informací v podobě příručky SIRENE.

Článek 9

Technický soulad

1.   K zajištění okamžitého a účinného přenosu údajů postupuje každý členský stát při zřizování svého N.SIS II podle protokolů a technických postupů stanovených pro zajištění souladu mezi CS-SIS a N-SIS II. Tyto protokoly a technické postupy se stanoví postupem podle článku 67, aniž jsou dotčena ustanovení nástroje, kterým se zřizuje řídící orgán.

2.   Používá-li členský stát vnitrostátní kopii, zajistí prostřednictvím služeb, které poskytuje CS-SIS, aby údaje uložené ve vnitrostátní kopii byly prostřednictvím automatické aktualizace podle čl. 4 odst. 4 totožné a shodné s databází SIS II a aby vyhledávání v jeho vnitrostátní kopii poskytovalo rovnocenný výsledek jako vyhledávání v databázi SIS II.

Článek 10

Bezpečnost – členské státy

1.   Každý členský stát přijme, ve vztahu ke své N.SIS II, nezbytná opatření, včetně přijetí bezpečnostního plánu, aby:

a)

fyzicky chránil údaje mimo jiné vypracováním plánů pro mimořádné situace pro ochranu kritické infrastruktury;

b)

zabránil neoprávněným osobám v přístupu k zařízení využívanému pro zpracování osobních údajů (kontrola přístupu k zařízení);

c)

zabránil neoprávněnému čtení, kopírování, pozměňování či vyjímání nosičů dat (kontrola nosičů dat);

d)

zabránil neoprávněnému vkládání údajů a neoprávněnému prohlížení, pozměňování či výmazu uložených osobních údajů (kontrola uchovávání);

e)

zabránil neoprávněným osobám v užívání automatizovaných systémů zpracování údajů pomocí zařízení pro přenos údajů (kontrola uživatelů);

f)

zajistil, aby osoby oprávněné k využívání automatizovaného systému zpracování údajů měly přístup pouze k údajům, na které se vztahuje jejich oprávnění k přístupu a pouze s pomocí individuálních a jedinečných totožností uživatele a chráněných režimů přístupu k informacím (kontrola přístupu k údajům);

g)

zajistil, aby všechny orgány s oprávněním přístupu do SIS II nebo k zařízením pro zpracování údajů vytvořily profily popisující funkce a povinnosti osob, jež jsou oprávněny k údajům přistupovat a údaje zadávat, aktualizovat, mazat a vyhledávat, a aby tyto profily bezodkladně na základě žádosti zpřístupnily vnitrostátním orgánům dozoru uvedeným v článku 60 (profily pracovníků);

h)

zajistil, aby bylo možné ověřit a zjistit, kterým orgánům se mohou osobní údaje předávat prostřednictvím zařízení pro přenos údajů (kontrola předávání);

i)

zajistil, aby bylo možné dodatečně ověřit a zjistit, které osobní údaje byly vloženy do automatizovaných systémů zpracování údajů, a kdo, kdy a za jakým účelem je vložil (kontrola vkládání);

j)

zabránil neoprávněnému čtení, kopírování, pozměňování nebo výmazu osobních údajů během přenosů osobních údajů nebo přepravy nosičů dat, zejména prostřednictvím vhodných technik šifrování (kontrola přepravy);

k)

sledoval účinnost bezpečnostních opatření uvedených v tomto odstavci a přijal nezbytná organizační opatření související s interním sledováním pro zajištění souladu s tímto rozhodnutím (interní kontrola).

2.   Členské státy přijmou opatření rovnocenná opatřením uvedeným v odstavci 1, pokud jde o bezpečnost v souvislosti s výměnou doplňujících informací.

Článek 11

Důvěrnost – členské státy

Každý členský stát použije v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy svá pravidla služebního tajemství nebo jiné srovnatelné povinnosti zachování důvěrnosti na všechny osoby a subjekty, které musí pracovat s údaji SIS II a s doplňujícími informacemi. Tato povinnost trvá i poté, co dotyčné osoby opustí svůj úřad nebo zaměstnanecký poměr, nebo poté, co dotyčné subjekty ukončí svou činnost.

Článek 12

Vedení evidence na vnitrostátní úrovni

1.   Členské státy, které nepoužívají vnitrostátní kopie, jsou povinny zajistit, aby každý přístup k osobním údajům a všechny výměny osobních údajů s CS-SIS byly evidovány v N.SIS II za účelem kontroly, zda je vyhledávání zákonné či nikoli, za účelem sledování zákonnosti zpracovávání údajů, pro vlastní kontrolu, pro zajištění řádného fungování N.SIS II, neporušenosti údajů a jejich zabezpečení.

2.   Členské státy používající vnitrostátní kopie zajistí, aby každý vstup do údajů SIS II a každá výměna těchto údajů byly zaznamenány pro účely určené v odst. 1. To neplatí pro postupy uvedené v čl. 4 odst. 4.

3.   Evidence obsahuje zejména historii záznamů, datum a čas předání údajů, údaje použité pro provedení vyhledávání, odkaz na předávané údaje a název jak příslušného orgánu, tak osoby odpovědné za zpracování údajů.

4.   Evidenci lze použít pouze k účelu uvedenému v odstavcích 1 a 2 a vymaže se nejdříve po uplynutí jednoho roku a nejpozději po třech letech od jejího vytvoření. Evidence obsahující historii záznamů musí být smazána po uplynutí jednoho roku až tří let od výmazu záznamů.

5.   Evidenci lze uchovat déle, je-li potřebná pro postupy kontroly, které již započaly.

6.   Příslušné vnitrostátní orgány pověřené kontrolou, zda je vyhledávání zákonné či nikoli, sledováním zákonnosti zpracování údajů, vlastní kontrolou a zajištěním řádného fungování N.SIS II, neporušenosti údajů a jejich zabezpečení, mají v rozsahu své pravomoci a na základě žádosti do této evidence přístup, aby mohly plnit své úkoly.

Článek 13

Vlastní kontrola

Členské státy zajistí, aby každý orgán s oprávněním k přístupu k údajům SIS II učinil opatření nezbytná k zajištění dodržování tohoto rozhodnutí a spolupracuje, pokud je to nutné, s vnitrostátním orgánem dozoru.

Článek 14

Odborná příprava zaměstnanců

Dříve, než zaměstnanci orgánů s právem přístupu do SIS II obdrží povolení zpracovávat údaje uložené v SIS II, absolvují odpovídající odbornou přípravu týkající se zabezpečení údajů a pravidel o ochraně údajů a jsou informováni o jakýchkoliv příslušných trestných činech a sankcích.

KAPITOLA III

POVINNOSTI ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU

Článek 15

Provozní řízení

1.   Po přechodném období řídící orgán financovaný ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, odpovídá za provozní řízení centrálního SIS II. Řídící orgán ve spolupráci s členskými státy zajistí na základě analýzy nákladů a přínosů, aby pro centrální SIS II byla vždy využívána nejlepší dostupná technologie.

2.   Řídící orgán odpovídá též za následující úkoly spojené s komunikační infrastrukturou:

a)

dohled;

b)

zabezpečení;

c)

koordinace vztahů mezi členskými státy a poskytovatelem.

3.   Komise odpovídá za všechny ostatní úkoly spojené s komunikační infrastrukturou, zejména:

a)

úkoly související s plněním rozpočtu;

b)

pořizování a obnovu;

c)

smluvní záležitosti.

4.   Během přechodného období, než se řídící orgán uvedený v odstavci 1 ujme svých povinností, je za provozní řízení centrálního SIS II odpovědná Komise. Komise může v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (18), svěřit provádění tohoto řízení, jakož i úkolů souvisejících s plněním rozpočtu, vnitrostátním veřejnoprávním subjektům ve dvou různých zemích.

5.   Každý vnitrostátní veřejnoprávní subjekt uvedený v odstavci 4 musí splňovat zejména tato výběrová kritéria:

a)

musí prokázat dlouhodobou zkušenost v provozování rozsáhlého informačního systému s funkcemi uvedenými v čl. 4 odst. 4;

b)

musí mít značnou odbornou znalost, pokud jde o obsluhu a požadavky na zabezpečení informačního systému srovnatelného s funkcemi uvedenými v čl. 4 odst. 4;

c)

musí mít dostatečný počet zkušených pracovníků, kteří mají patřičnou odbornou a jazykovou způsobilost pro práci v prostředí mezinárodní spolupráce, jakou vyžaduje SIS II;

d)

musí mít k dispozici bezpečnou a na míru postavenou infrastrukturu zařízení, která je zejména schopná zálohovat a zaručit nepřetržitou funkčnost rozsáhlých IT systémů, a

e)

jeho administrativní prostředí mu musí umožňovat řádně plnit jeho úkoly a vyhnout se jakémukoli střetu zájmů.

6.   Před jakýmkoli takovým pověřením podle odstavce 4 a poté v pravidelných intervalech oznámí Komise Evropskému parlamentu a Radě podmínky pověření, přesný rozsah pověření a orgány, které jsou plněním úkolů pověřeny.

7.   V případě, že Komise provede pověření podle odst. 4 během přechodného období, zajistí, aby toto pověření plně respektovalo meze stanovené institucionálním systémem daným ve Smlouvě o ES. Zejména zajistí, aby toto pověření nepříznivým způsobem neovlivnilo případný účinný kontrolní mechanismus podle práva Evropské unie, ať se jedná o Soudní dvůr, Účetní dvůr nebo evropského inspektora ochrany údajů.

8.   Provozní řízení centrálního SIS II sestává ze všech úkolů nezbytných pro zachování funkčnosti centrálního SIS II 24 hodiny denně 7 dní v týdnu v souladu s tímto rozhodnutím, zejména z údržby a technického rozvoje nezbytného pro plynulý chod systému.

Článek 16

Bezpečnost

1.   Řídící orgán ve vztahu k centrálnímu SIS II a Komise ve vztahu ke komunikační infrastruktuře přijmou nezbytná opatření, včetně bezpečnostního plánu, aby:

a)

fyzicky chránily údaje mimo jiné vypracováním plánů pro mimořádné situace pro ochranu kritické infrastruktury;

b)

zabránily neoprávněným osobám v přístupu k zařízení na zpracování údajů využívanému pro zpracování osobních údajů (kontrola přístupu k zařízení);

c)

zabránily neoprávněnému čtení, kopírování, pozměňování či vyjímání nosičů dat (kontrola nosičů dat);

d)

zabránily neoprávněnému vkládání údajů a neoprávněnému prohlížení, pozměňování či výmazu uložených osobních údajů (kontrola uchovávání);

e)

zabránily neoprávněným osobám v užívání automatizovaných systémů zpracování údajů pomocí zařízení pro přenos údajů (kontrola uživatelů);

f)

zajistily, aby osoby oprávněné k využívání automatizovaného systému zpracování údajů měly přístup pouze k údajům, na které se vztahuje jejich oprávnění k přístupu a pouze s pomocí individuálních a jedinečných totožností uživatele a chráněného režimu přístupu k informacím (kontrola přístupu k údajům);

g)

vytvořily profily popisující funkce a povinnosti osob, jež jsou oprávněny k údajům nebo k zařízením pro zpracování údajů přistupovat, a aby tyto profily na žádost bezodkladně zpřístupnily evropskému inspektorovi ochrany údajů uvedenému v článku 61 (profily pracovníků);

h)

zajistily, aby bylo možné ověřit a zjistit, kterým orgánům se mohou osobní údaje předávat prostřednictvím zařízení pro přenos údajů (kontrola předávání);

i)

zajistily, aby bylo možné dodatečně ověřit a zjistit, které osobní údaje byly vloženy do automatizovaných systémů zpracování údajů, kdy a kým byly vloženy (kontrola vkládání);

j)

zabránily neoprávněnému čtení, kopírování, pozměňování nebo výmazu osobních údajů během přenosů osobních údajů nebo během přepravy nosičů dat, zejména prostřednictvím vhodných technik šifrování (kontrola přepravy);

k)

sledovaly účinnost bezpečnostních opatření uvedených v tomto odstavci a přijaly nezbytná organizační opatření související s interním sledováním pro zajištění souladu s tímto rozhodnutím (interní kontrola).

2.   Řídící orgán přijme opatření rovnocenná opatřením uvedeným v odstavci 1, pokud jde o zabezpečení při výměně doplňujících informací prostřednictvím komunikační infrastruktury.

Článek 17

Důvěrnost – řídící orgán

1.   Aniž je dotčen článek 17 služebního řádu úředníků Evropských společenství, řídící orgán použije odpovídající pravidla služebního tajemství nebo jiné srovnatelné povinnosti zachování důvěrnosti na všechny své zaměstnance, kteří musí pracovat s údaji SIS II s použitím norem srovnatelných s normami stanovenými v článku 11 tohoto rozhodnutí. Tato povinnost trvá i poté, co dotyčné osoby opustí svůj úřad nebo zaměstnanecký poměr, nebo poté, co ukončí svou činnost.

2.   Řídící orgán přijme opatření rovnocenná opatřením podle odstavce 1, pokud jde o důvěrnost při výměně doplňujících informací prostřednictvím komunikační infrastruktury.

Článek 18

Vedení evidence na centrální úrovni

1.   Řídící orgán zajistí, aby každý přístup k osobním údajům a všechny výměny osobních údajů v rámci CS-SIS byly evidovány pro účely uvedené v čl. 12 odst. 1 a 2.

2.   Evidence obsahuje zejména historii záznamů, datum a čas přenosu údajů, údaje použité pro provedení vyhledávání, odkaz na předávané údaje a název příslušného orgánu odpovědného za zpracování údajů.

3.   Evidenci lze použít pouze k účelům uvedeným v odstavci 1 a vymaže se nejdříve po uplynutí jednoho roku a nejpozději po třech letech od jejího vytvoření. Evidence obsahující historii záznamů musí být smazána po uplynutí jednoho roku až tří let od výmazu záznamů.

4.   Evidenci lze uchovat déle, je-li potřebná pro postupy kontroly, které již započaly.

5.   Příslušné vnitrostátní orgány pověřené kontrolou, zda je vyhledávání zákonné či nikoli, sledováním zákonnosti zpracování údajů, vlastní kontrolou a zajištěním řádného fungování CS-SIS, neporušenosti údajů a jejich zabezpečení, mají v rozsahu své pravomoci a na základě žádosti do této evidence přístup, aby mohly plnit své úkoly.

Článek 19

Informační kampaň

Komise, ve spolupráci s vnitrostátními orgány dozoru a s evropským inspektorem ochrany údajů, spustí při zahájení provozu SIS II informační kampaň, která informuje veřejnost o účelech systému, o údajích, které se v něm ukládají, o orgánech, které k němu mají přístup a o právech osob. Po jeho zřízení řídící orgán, ve spolupráci s vnitrostátními orgány dozoru a evropským inspektorem ochrany údajů, tyto kampaně pravidelně opakuje. Členské státy, ve spolupráci se svými vnitrostátními orgány dozoru, navrhnou a provedou nezbytné politiky s cílem obecně informovat své občany o SIS II.

KAPITOLA IV

KATEGORIE ÚDAJŮ A OZNAČOVÁNÍ ZÁZNAMŮ

Článek 20

Kategorie údajů

1.   Aniž je dotčen čl. 8 odst. 1 nebo ustanovení tohoto rozhodnutí, jež stanoví uchovávání doplňujících údajů, obsahuje SIS II pouze ty kategorie údajů, které dodává každý z členských států a které jsou potřebné pro účely uvedené v článcích 26, 32, 34, 36 a 38.

2.   Kategorie údajů jsou následující:

a)

osoby, u kterých byl pořízen záznam;

b)

věci uvedené v článcích 36 a 38.

3.   O osobách, o kterých byl pořízen záznam, se vloží nanejvýš tyto údaje:

a)

příjmení a jméno/jména, jméno při narození a dříve užívaná jména, případně alias, které může být vedeno zvlášť;

b)

jakékoli zvláštní objektivní a nezměnitelné tělesné znaky;

c)

datum a místo narození;

d)

pohlaví;

e)

fotografie;

f)

otisky prstů;

g)

státní příslušnost/příslušnosti;

h)

údaj o tom, zda je dotyčná osoba ozbrojena, má sklon k násilí nebo jde o uprchlou osobu;

i)

důvod záznamu;

j)

orgán pořizující záznam;

k)

odkaz na rozhodnutí, na jehož základě byl záznam pořízen;

l)

opatření, která je třeba přijmout;

m)

odkaz/odkazy podle článku 52 na další záznamy pořízené v SIS II;

n)

druh trestného činu.

4.   Technická pravidla potřebná pro vložení, aktualizaci, vymazávání a vyhledávání údajů uvedených v odstavcích 2 a 3 se stanoví postupem podle článku 67, aniž jsou dotčena ustanovení nástroje, kterým se zřizuje řídící orgán.

5.   Technická pravidla potřebná pro vyhledávání údajů podle odstavce 3 jsou podobná pro vyhledávání v CS-SIS, ve vnitrostátních kopiích i v kopiích pro technické účely podle čl. 46 odst. 2.

Článek 21

Proporcionalita

Členský stát před pořízením záznamu ověří, zda je daný případ dostatečně přiměřený, relevantní a závažný pro vložení záznamu do SIS II.

Článek 22

Zvláštní pravidla pro fotografie a otisky prstů

Fotografie a otisky prstů uvedené v čl. 20 odst. 3 písm. e) a f) se použijí podle těchto ustanovení:

a)

fotografie a otisky prstů se vloží pouze po provedení zvláštní kontroly kvality s cílem zjistit, zda jsou splněny minimální normy kvality údajů. Upřesnění zvláštní kontroly kvality se stanoví postupem podle článku 67, aniž jsou dotčena ustanovení nástroje, kterým se zřizuje řídící orgán;

b)

fotografie a otisky prstů se použijí pouze k potvrzení totožnosti osob, které byly nalezeny na základě alfanumerického vyhledávání v SIS II;

c)

jakmile to bude z technického hlediska možné, lze též použít otisky prstů k určení totožnosti osoby na základě jejího biometrického identifikátoru. Před zavedením této funkce do SIS II předloží Komise zprávu o dostupnosti a připravenosti potřebné technologie, kterou konzultuje s Evropským parlamentem.

Článek 23

Požadavek na vložení záznamu

1.   Záznamy o osobách nemohou být vloženy bez údajů uvedených v čl. 20 odst. 3 písm. a), d), l) a případně k).

2.   Dále se vloží všechny další údaje uvedené v čl. 20 odst. 3, jsou-li k dispozici.

Článek 24

Obecná ustanovení týkající se označování záznamů

1.   Pokud má členský stát za to, že provedení záznamu pořízeného v souladu s články 26, 32 nebo 36 není slučitelné s jeho vnitrostátními právními předpisy, jeho mezinárodními závazky nebo základními vnitrostátními zájmy, může následně požadovat označení záznamu v tom smyslu, že opatření, které má být přijato na základě záznamu, nebude přijato na jeho území. Označení záznamu provede centrála SIRENE členského státu, který záznam vložil.

2.   Aby členské státy mohly požadovat označení záznamu pořízeného v souladu s článkem 26, všem členským státům se automaticky prostřednictvím výměny doplňujících informací oznámí všechny nové záznamy této kategorie.

3.   Pokud v mimořádně naléhavých a závažných případech požaduje členský stát, který pořizuje záznam, přijetí opatření, vykonávající členský stát přezkoumá, zda může povolit zrušení označení záznamu, které bylo přiřazeno na jeho pokyn. Může-li vykonávající stát toto označení zrušit, učiní nezbytné kroky k zajištění možnosti okamžitého vykonání opatření, jež má být přijato.

Článek 25

Označování záznamů za účelem zatčení a předání

1.   V případech, na které se vztahuje rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV, se označení zamezující zatčení přiřadí k záznamu za účelem zatčení a předání, pouze pokud justiční orgán příslušný podle vnitrostátního práva k výkonu evropského zatýkacího rozkazu odmítl tento rozkaz vykonat na základě důvodu pro odmítnutí výkonu a pokud bylo označení záznamu požadováno.

2.   Dle rozhodnutí justičního orgánu příslušného podle vnitrostátního práva, buď na základě obecného pokynu nebo pro konkrétní případ, je však možné požadovat označení záznamu za účelem zatčení a předání i tehdy, pokud je zřejmé, že výkon evropského zatýkacího rozkazu bude muset být odmítnut.

KAPITOLA V

ZÁZNAMY O OSOBÁCH HLEDANÝCH ZA ÚČELEM ZATČENÍ A PŘEDÁNÍ NEBO VYDÁNÍ

Článek 26

Cíle a podmínky pořizování záznamů

1.   Údaje o osobách hledaných za účelem zatčení a předání na základě evropského zatýkacího rozkazu nebo hledaných za účelem zatčení a vydání se vkládají na žádost justičního orgánu členského státu pořizujícího záznam.

2.   Údaje o osobách hledaných za účelem zatčení a předání se vkládají na základě zatýkacích rozkazů vydaných v souladu s dohodami uzavřenými mezi Evropskou unií a třetími státy na základě článků 24 a 38 Smlouvy o EU za účelem předání osob na základě zatýkacího rozkazu, které stanoví předávání tohoto zatýkacího rozkazu prostřednictvím Schengenského informačního systému.

Článek 27

Další údaje o osobách hledaných za účelem zatčení a předání

1.   V případě osoby hledané za účelem zatčení a předání na základě evropského zatýkacího rozkazu vloží pořizující členský stát do SIS II kopii originálu evropského zatýkacího rozkazu.

2.   Pořizující členský stát může vložit kopii překladu evropského zatýkacího rozkazu do jednoho nebo několika dalších úředních jazyků orgánů Evropské unie.

Článek 28

Doplňující informace o osobách hledaných za účelem zatčení a předání

Členský stát, který vložil do SIS II záznam za účelem zatčení a předání, sdělí prostřednictvím výměny doplňujících informací všem členským státům údaje uvedené v čl. 8 odst. 1 rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV.

Článek 29

Doplňující informace o osobách hledaných za účelem zatčení a vydání

1.   Členský stát, který vložil do SIS II záznam za účelem vydání, sdělí prostřednictvím výměny doplňujících informací všem členským státům tyto údaje:

a)

orgán, který vydal žádost o zatčení;

b)

zda je k dispozici zatýkací rozkaz nebo akt se stejným právním účinkem nebo pravomocný rozsudek;

c)

podstatu a právní kvalifikaci trestného činu;

d)

popis okolností, za kterých byl trestný čin spáchán, včetně doby, místa činu a stupně účasti dotyčné osoby na něm;

e)

je-li to možné, následky trestného činu;

f)

nebo jakékoliv další informace, které jsou užitečné nebo nezbytné pro výkon záznamu.

2.   Údaje uvedené v odstavci 1 se nesdělí, pokud byly již poskytnuty údaje uvedené v článcích 27 nebo 28 a pokud jsou považovány za dostačující pro výkon záznamu dotčeným členským státem.

Článek 30

Úprava záznamů o osobách hledaných za účelem zatčení a předání nebo vydání

Není-li možné zatčení provést buď z důvodu zamítavého rozhodnutí dožádaného členského státu v souladu s postupy týkajícími se označování uvedenými v článcích 24 nebo 25 nebo z toho důvodu, že v případě záznamu za účelem zatčení a vydání nebylo vyšetřování ukončeno, musí dožádaný členský stát považovat záznam za záznam pro účely sdělení místa pobytu dotyčné osoby.

Článek 31

Výkon opatření na základě záznamu o osobě hledané za účelem zatčení a předání nebo vydání

1.   V případech, na které se vztahuje rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV, je záznam vložený do SIS II podle článku 26 ve spojení s doplňujícími údaji podle článku 27 evropským zatýkacím rozkazem vystaveným v souladu s rámcovým rozhodnutím 2002/584/SVV a má stejný účinek.

2.   V případech, na které se rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV nevztahuje, má záznam vložený do SIS II podle článku 26 a 29 stejnou platnost jako žádost o předběžnou vazbu podle článku 16 Evropské úmluvy o vydávání ze dne 13. prosince 1957 nebo článku 15 smlouvy zemí Beneluxu o vydávání a vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 27. června 1962.

KAPITOLA VI

ZÁZNAMY O POHŘEŠOVANÝCH OSOBÁCH

Článek 32

Cíle a podmínky pořizování záznamů

1.   Údaje o pohřešovaných osobách které musí být umístěny pod dočasnou ochranu nebo jejichž místo pobytu je třeba zjistit, se vloží do SIS II na žádost příslušného orgánu členského státu pořizujícího záznam.

2.   Je možné vkládat tyto kategorie pohřešovaných osob:

a)

pohřešované osoby, které musí být umístěny pod dočasnou ochranu:

i)

v zájmu své vlastní ochrany,

ii)

za účelem předcházení nebezpečí hrozícího těmto osobám;

b)

pohřešované osoby, které nemusí být umístěny pod dočasnou ochranu.

3.   Odst. 2 písm. a) se použije pouze na osoby, které musí být internovány na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

4.   Odstavce 1, 2 a 3 se použijí zejména na nezletilé osoby.

5.   Členské státy zajistí, aby údaje vložené do SIS II uváděly, do které z kategorií zmíněných v odstavci 2 pohřešovaná osoba patří.

Článek 33

Výkon opatření na základě záznamu

1.   Je-li nalezena osoba uvedená v článku 32, příslušné orgány sdělí s výhradou odstavce 2 členskému státu pořizujícímu záznam jejich místo pobytu. V případech uvedených v čl. 32 odst. 2 písm. a) mohou umístit osoby pod ochranu a zabránit jim tak v tom, aby pokračovaly v cestě, pokud to dovolují vnitrostátní právní předpisy.

2.   Sdělení údajů o pohřešované osobě, jež byla nalezena a která je plnoletá, jiné než sdělení mezi příslušnými orgány, vyžaduje souhlas této osoby. Příslušné orgány však mohou sdělit osobě, jež oznámila pohřešování osoby skutečnost, že záznam byl z důvodu nalezení osoby vymazán.

KAPITOLA VII

ZÁZNAMY O OSOBÁCH ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ JEJICH SPOLUPRÁCE V SOUDNÍM ŘÍZENÍ

Článek 34

Cíle a podmínky pořizování záznamů

Pro účely sdělení místa pobytu nebo bydliště osob vloží členské státy na žádost příslušného orgánu do SIS II údaje o:

a)

svědcích;

b)

osobách předvolaných nebo hledaných za účelem předvolání justičními orgány v rámci trestního řízení, aby vypovídaly o skutečnostech, pro které jsou stíhány;

c)

osobách, kterým musí být doručen trestní rozsudek nebo jiné dokumenty v rámci trestního řízení, aby vypovídaly o skutečnostech, pro které jsou stíhány;

d)

osobách, kterým musí být doručena obsílka k nástupu trestu odnětí svobody.

Článek 35

Výkon opatření na základě záznamu

Požadované informace jsou žádajícímu členskému státu sdělovány prostřednictvím výměny doplňujících informací.

KAPITOLA VIII

ZÁZNAMY O OSOBÁCH A VĚCECH POŘÍZENÉ PRO ÚČELY SKRYTÝCH KONTROL NEBO ZVLÁŠTNÍCH KONTROL

Článek 36

Cíle a podmínky pořizování záznamů

1.   Údaje o osobách nebo vozidlech, plavidlech, letadlech a kontejnerech se vkládají pro účely skrytých kontrol nebo zvláštních kontrol v souladu s čl. 37 odst. 4 podle právních předpisů členského státu pořizujícího záznam.

2.   Tento záznam může být pořízen pro účely trestního stíhání a předcházení ohrožení veřejné bezpečnosti, pokud:

a)

existuje důvodné podezření, že osoba zamýšlí spáchat nebo páchá závažný trestný čin, jako jsou trestné činy uvedené v čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV, nebo

b)

z celkového posouzení osoby, zejména na základě dosud spáchaných trestných činů, lze předpokládat, že se i v budoucnosti dopustí závažných trestných činů, jako jsou trestné činy uvedené v čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV.

3.   Kromě toho může být záznam v souladu s vnitrostátními právními předpisy pořízen na žádost orgánů odpovědných za státní bezpečnost, pokud existuje konkrétní důvod předpokládat, že informace uvedené v čl. 37 odst. 1 jsou nezbytné pro předcházení závažnému ohrožení ze strany dotyčné osoby nebo jiným závažným ohrožením vnitřní nebo vnější státní bezpečnosti. Členský stát pořizující záznam podle tohoto odstavce o tom informuje ostatní členské státy. Každý členský stát určí, kterým orgánům se tyto informace předávají.

4.   Záznamy o vozidlech, plavidlech, letadlech a kontejnerech mohou být pořízeny, pokud existuje důvodné podezření o jejich spojení se závažnými trestnými činy uvedenými v odstavci 2 nebo závažnými ohroženími uvedenými v odstavci 3.

Článek 37

Provádění opatření na základě záznamu

1.   Pro účely skrytých kontrol nebo zvláštních kontrol mohou být při provádění hraniční kontroly a jiných policejních a celních kontrol v členském státě shromažďovány a předávány orgánu pořizujícímu záznam všechny nebo některé z následujících informací:

a)

skutečnost, že osoba, o které byl pořízen záznam nebo vozidlo, plavidlo, letadlo nebo kontejner, o němž byl pořízen záznam, byly nalezeny;

b)

místo, čas nebo důvod kontroly;

c)

trasa a cíl cesty;

d)

osoby, které doprovázejí dotyčné osoby nebo cestující ve vozidle, na plavidle nebo v letadle, o kterých lze důvodně předpokládat, že jsou s dotyčnou osobou spojeny;

e)

použité vozidlo, plavidlo, letadlo nebo kontejner;

f)

převážené věci;

g)

okolnosti, za jakých byly osoba nebo vozidlo, plavidlo, letadlo nebo kontejner nalezeny.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 se sdělují prostřednictvím výměny doplňujících informací.

3.   Při shromažďování informací uvedených v odstavci 1 přijmou členské státy opatření, aby nebyla ohrožena utajená povaha kontroly.

4.   Během zvláštních kontrol může být v souladu s vnitrostátními právními předpisy pro účely uvedené v článku 36 provedena prohlídka osob, vozidel, plavidel, letadel, kontejnerů a převážených věcí. Pokud zvláštní kontroly nejsou podle právních předpisů členského státu přípustné, nahrazují se v tomto členském státě automaticky skrytými kontrolami.

KAPITOLA IX

ZÁZNAMY O VĚCECH HLEDANÝCH ZA ÚČELEM ZABAVENÍ NEBO ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ DŮKAZŮ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

Článek 38

Cíle a podmínky pořizování záznamů

1.   Do SIS II se vkládají údaje o věcech hledaných za účelem zabavení nebo za účelem zajištění důkazů v trestním řízení.

2.   Vkládají se tyto kategorie snadno identifikovatelných věcí:

a)

vozidla s motorem o obsahu válců nad 50 ccm, plavidla a letadla;

b)

přívěsy o pohotovostní hmotnosti přesahující 750 kg, obytné přívěsy, průmyslová zařízení, závěsné motory a kontejnery;

c)

střelné zbraně;

d)

odcizené, neoprávněně užívané nebo pohřešované nevyplněné úřední doklady;

e)

odcizené, neoprávněně užívané, pohřešované nebo neplatné doklady totožnosti, jako jsou pasy, občanské průkazy, řidičské průkazy, povolení k pobytu a cestovní doklady, jež byly vydané;

f)

odcizená, neoprávněně užívaná, pohřešovaná nebo neplatná osvědčení o registraci vozidel a státní poznávací značky;

g)

bankovky (evidované);

h)

odcizené, neoprávněně užívané, pohřešované nebo neplatné cenné papíry a platební nástroje, jako jsou šeky, kreditní karty, dluhopisy, akcie a podíly.

3.   Technická pravidla potřebná pro vkládání, aktualizaci, vymazávání a vyhledávání údajů uvedených v odstavci 2 se stanoví postupem podle článku 67, aniž jsou dotčena ustanovení nástroje, kterým se zřizuje řídící orgán.

Článek 39

Provádění opatření na základě záznamu

1.   Pokud se při vyhledávání zjistí záznam o věci, která byla nalezena, spojí se orgán, který zjistil shodu dvou položek údajů, s orgánem, který pořídil záznam s cílem dohodnout vhodná opatření. Za tímto účelem mohou být v souladu s tímto rozhodnutím sdělovány i osobní údaje.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 se sdělí prostřednictvím výměny doplňujících informací.

3.   Opatření, jež má přijmout členský stát, který věc nalezl, musí být v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy.

KAPITOLA X

PRÁVO PŘÍSTUPU K ZÁZNAMŮM A JEJICH UCHOVÁVÁNÍ

Článek 40

Orgány mající právo přístupu k záznamům

1.   Přístup k údajům vloženým do SIS II v souladu s tímto rozhodnutím a právo v těchto údajích vyhledávat přímo nebo v kopii údajů CS-SIS je vyhrazeno výlučně orgánům odpovědným za:

a)

ochranu hranic, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (19);

b)

provádění jiných policejních a celních kontrol v dotyčném členském státě, jakož i za jejich koordinaci mezi určenými orgány.

2.   Právo na přístup k údajům vloženým do SIS II a právo tyto údaje přímo vyhledávat mohou však při plnění svých úkolů stanovených vnitrostátními právními předpisy vykonávat i vnitrostátní justiční orgány, včetně těch, které odpovídají za zahájení trestního stíhání a za vyšetřování před podáním obžaloby, jakož i jejich koordinační orgány.

3.   Orgány uvedené v tomto článku se zahrnou do seznamu uvedeného v čl. 46 odst. 8.

Článek 41

Přístup Europolu k údajům SIS II

1.   Evropský policejní úřad (Europol) má v rámci svého mandátu právo na přístup k údajům vloženým do SIS II a právo tyto údaje přímo vyhledávat v souladu s články 26, 36 a 38.

2.   Pokud vyhledávání provedené Europolem odhalí existenci záznamu v SIS II, Europol o tom informuje způsobem vymezeným Úmluvou o Europolu členský stát, který daný záznam pořídil.

3.   Použití informací získaných vyhledáváním v SIS II podléhá souhlasu dotyčného členského státu. Pokud členský stát povolí použití takové informace, řídí se nakládání s ní Úmluvou o Europolu. Europol může takovou informaci sdělit třetím státům a třetím subjektům pouze se souhlasem dotyčného členského státu.

4.   Europol může od dotyčného členského státu v souladu s ustanoveními Úmluvy o Europolu požadovat další informace.

5.   Europol:

a)

v souladu s ustanoveními článku 12 zaznamená každý vstup a vyhledávání, které provede;

b)

aniž jsou dotčena ustanovení odstavců 3 a 4, nepropojí části SIS II s jakýmkoli počítačovým systémem pro sběr a zpracování údajů provozovaným Europolem nebo na jeho pracovištích, ani do takového systému nepřenese údaje obsažené v SIS II, k nimž má přístup, ani nestáhne nebo jinak nezkopíruje jakékoli části SIS II;

c)

omezí přístup k údajům vloženým do SIS II na konkrétně oprávněné zaměstnance Europolu;

d)

přijme a bude uplatňovat opatření stanovená v článcích 10 a 11;

e)

umožní Společnému kontrolnímu orgánu zřízenému podle článku 24 Úmluvy o Europolu, aby kontroloval činnost Europolu při výkonu jeho práva na přístup k údajům vloženým do SIS II a práva tyto údaje vyhledávat.

Článek 42

Přístup Eurojustu k údajům SIS II

1.   Národní členové Eurojustu a jejich asistenti mají v rámci svého mandátu právo na přístup k údajům vloženým do SIS II a právo tyto údaje vyhledávat v souladu s články 26, 32, 34 a 38.

2.   Pokud vyhledávání provedené národním členem Eurojustu odhalí existenci záznamu v SIS II, informuje o tom členský stát, který daný záznam pořídil. Jakákoli informace získaná takovým vyhledáváním může být třetím státům a třetím subjektům sdělena pouze se souhlasem členského státu, který daný záznam pořídil.

3.   Žádné ustanovení tohoto článku se nedotýká ustanovení rozhodnutí 2002/187/SVV týkajících se ochrany údajů a odpovědnosti za neoprávněné nebo nesprávné zpracování takových údajů vnitrostátními členy Eurojustu nebo jejich asistenty, ani pravomocí společného kontrolního orgánu zřízeného podle uvedeného rozhodnutí.

4.   Každý vstup a vyhledávání provedené národním členem Eurojustu nebo jeho asistentem se zaznamená v souladu s článkem 12 a každé jejich použití údajů, k nimž získali přístup, se zaeviduje.

5.   Části SIS II se nepropojí s jakýmkoli počítačovým systémem pro sběr a zpracování údajů provozovaným Eurojustem nebo na jeho pracovištích, ani se do takového systému nepřenesou údaje v SIS II obsažené, k nimž mají vnitrostátní členové nebo jejich asistenti přístup, ani se žádné části SIS II nestáhnou.

6.   Přístup k údajům vloženým do SIS II se omezuje na národní členy a jejich asistenty a nelze jej rozšířit na zaměstnance Eurojustu.

7.   Za účelem zajištění důvěrnosti a bezpečnosti se přijmou a budou uplatňovat opatření stanovená v článcích 10 a 11.

Článek 43

Rozsah přístupu

Uživatelé, včetně Europolu, národní členové Eurojustu a jejich asistenti mají přístup pouze k údajům, které jsou nezbytné k plnění jejich úkolů.

Článek 44

Doba uchovávání záznamů o osobách

1.   Záznamy o osobách vložené do SIS II podle tohoto rozhodnutí se uchovávají pouze po dobu nezbytnou pro splnění účelů, pro které byly vloženy.

2.   Do tří let od vložení takového záznamu do SIS II přezkoumá členský stát, který záznam pořídil, nutnost jej zachovat. V případě záznamů o osobách podle článku 36 činí tato lhůta jeden rok.

3.   Každý členský stát ve vhodných případech stanoví kratší doby pro přezkum v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.

4.   Členský stát, který záznam pořídil, může v době pro přezkum na základě souhrnného individuálního posouzení, které zaznamená, rozhodnout o delším zachování záznamu, je-li to nezbytné pro účely, pro něž byl záznam pořízen. V tomto případě se použije odstavec 2 také na toto delší zachování. Jakékoliv prodloužení záznamu musí být sděleno CS-SIS.

5.   Záznamy se automaticky vymazávají po uplynutí doby pro přezkum uvedené v odstavci 2 s výjimkou případu, kdy členský stát, který záznam pořídil, informoval CS-SIS o prodloužení záznamu podle odstavce 4. CS-SIS automaticky čtyři měsíce předem uvědomí členské státy o plánovaném výmazu údajů ze systému.

6.   Členské státy vedou statistiku o počtu záznamů, u nichž byla doba uchovávání prodloužena v souladu s odstavcem 4.

Článek 45

Doba uchovávání záznamů o věcech

1.   Záznamy o věcech vložené do SIS II podle tohoto rozhodnutí se uchovávají pouze po dobu nezbytnou pro splnění účelů, pro které byly vloženy.

2.   Záznamy o věcech vložené v souladu s článkem 36 se uchovávají nejvýše po dobu pěti let.

3.   Záznamy o věcech vložené v souladu s článkem 38 se uchovávají nejvýše po dobu deseti let.

4.   Doby uchovávání uvedené v odstavcích 2 a 3 se mohou prodloužit, pokud se to ukáže jako nezbytné pro účely, pro které byl záznam pořízen. V tomto případě se odstavce 2 a 3 použijí na toto delší uchovávání.

KAPITOLA XI

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Článek 46

Zpracování údajů v SIS II

1.   Členské státy mohou zpracovávat údaje uvedené v článcích 20, 26, 32, 34, 36 a 38 pouze pro účely stanovené pro každou kategorii záznamů uvedenou v těchto článcích.

2.   Kopie údajů se mohou pořizovat pouze pro technické účely, pokud jsou potřebné k přímému vyhledávání orgány uvedenými v článku 40. Na tyto kopie se použijí ustanovení tohoto rozhodnutí. Záznamy pořízené jinými členskými státy nesmějí být kopírovány z jejich N.SIS II do jiných vnitrostátních souborů údajů.

3.   Technické kopie podle odstavce 2, které vedou ke vzniku off-line databází, lze uchovávat pouze na dobu nepřekračující 48 hodin. V mimořádných situacích může být tato doba prodloužena až do konce mimořádné situace.

Členské státy vedou aktualizovaný seznam těchto kopií, zpřístupní tento seznam vnitrostátním orgánům dozoru a zajistí, aby v souvislosti s těmito kopiemi byla uplatňována ustanovení tohoto rozhodnutí, zejména ustanovení uvedená v článku 10.

4.   Přístup k údajům SIS II se povoluje pouze v mezích pravomoci vnitrostátního orgánu uvedeného v článku 40 a pouze osobám vybaveným náležitým oprávněním.

5.   Pokud jde o záznamy podle článků 26, 32, 34, 36 a 38 tohoto rozhodnutí, jakékoli zpracování informací v nich uvedených pro jiné účely než účely, pro které byly vloženy do SIS II, musí být spojeno s konkrétním případem a odůvodněno nezbytností předcházet bezprostřednímu vážnému ohrožení veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti z vážných důvodů národní bezpečnosti nebo s cílem předejít závažnému trestnému činu. Za tím účelem musí být předem získáno povolení členského státu, který záznam pořídil.

6.   Údaje nesmějí být využívány k administrativním účelům.

7.   Jakékoli využití údajů, které není v souladu s odstavci 1 až 6, je podle právních předpisů každého členského státu považováno za zneužití.

8.   Každý členský stát sdělí řídícímu orgánu seznam příslušných orgánů, které jsou podle tohoto rozhodnutí oprávněny přímo vyhledávat údaje uložené v SIS II, a jeho případné změny. V tomto seznamu je u každého orgánu uvedeno, v jakých údajích může vyhledávat a za jakými účely. Řídící orgán zajistí každoroční zveřejnění seznamu v Úředním věstníku Evropské unie.

9.   Nestanoví-li právní předpisy Evropské unie zvláštní ustanovení, použijí se pro údaje vložené do N.SIS II právní předpisy každého členského státu.

Článek 47

Údaje a vnitrostátní soubory SIS II

1.   Článkem 46 odst. 2 není dotčeno právo členského státu uchovávat ve svém vnitrostátním souboru údaje SIS II, ve spojitosti s nimiž bylo učiněno opatření na jeho území. Takové údaje se uchovávají ve vnitrostátních souborech nanejvýš po dobu tří let s výjimkou případů, kdy konkrétní ustanovení vnitrostátního práva upravují delší období uchovávání.

2.   Článkem 46 odst. 2 není dotčeno právo členského státu uchovávat ve svých vnitrostátních souborech údaje obsažené v konkrétním záznamu, který vložil dotyčný členský stát do SIS II.

Článek 48

Informování v případě nepoužití záznamu

Nemohou-li být požadovaná opatření provedena, uvědomí o tom dožádaný členský stát neprodleně členský stát, který pořídil záznam.

Článek 49

Kvalita údajů zpracovávaných v SIS II

1.   Členský stát pořizující záznam odpovídá za zajištění toho, že údaje jsou správné, aktuální a jsou vložené do SIS II v souladu se zákonem.

2.   Pouze členský stát, který vložil záznam, je oprávněn měnit, doplňovat, opravovat, aktualizovat nebo mazat údaje, které vložil.

3.   Má-li některý z členských států, který nepořídil záznam, důkazy naznačující, že položka údaje je věcně nesprávná nebo je uchovávána protiprávně, uvědomí o tom co nejdříve a nejpozději do deseti dnů poté, co se o uvedeném důkazu dozvěděl, členský stát, který záznam pořídil, prostřednictvím výměny doplňujících informací. Členský stát, který záznam pořídil, sdělení prověří a v případě potřeby dotyčnou položku neprodleně opraví nebo vymaže.

4.   Nemohou-li se členské státy dohodnout ve lhůtě dvou měsíců, předloží členský stát, který nepořídil záznam, věc evropskému inspektorovi ochrany údajů, který spolu s dotyčnými vnitrostátními orgány dozoru vystupuje jako prostředník.

5.   Členské státy si vymění doplňující informace v případě, že si dotyčná osoba stěžuje, že není osobou, k níž se má záznam vztahovat. Prokáže-li kontrola, že se skutečně jedná o dvě odlišné osoby, bude osoba, která si stěžuje, informována o ustanoveních uvedených v článku 51.

6.   Pokud je určitá osoba již předmětem záznamu v SIS II, dohodne se o vložení tohoto záznamu členský stát, který vloží další záznam, s členským státem, který vložil první záznam. Dohody je dosaženo na základě výměny doplňujících informací.

Článek 50

Rozlišování osob s podobnými znaky

Pokud se při vkládání nového záznamu ukáže, že v SIS II již existuje záznam o osobě se stejnými prvky popisu totožnosti, postupuje se takto:

a)

centrála SIRENE kontaktuje žádající útvar s cílem objasnit, zda se záznam týká stejné osoby či nikoli;

b)

v případě, že kontrola prokáže, že osoba, jež je předmětem nového záznamu, a osoba, o níž již existuje záznam v SIS II, je ve skutečnosti jedna a ta samá, centrála SIRENE použije postup vkládání vícenásobných záznamů uvedený v čl. 49 odst. 6. Prokáže-li kontrola, že se ve skutečnosti jedná o dvě různé osoby, centrála SIRENE schválí požadavek na vložení dalšího záznamu a to tak, že doplní potřebné prvky, které zabrání jakýmkoli chybným určením totožnosti.

Článek 51

Další údaje pro účely řešení zneužití totožnosti

1.   Může-li dojít k záměně mezi osobou, která má být ve skutečnosti předmětem záznamu, a osobou, jejíž totožnost byla zneužita, doplní členský stát, který záznam vložil, s výslovným souhlasem osoby, jejíž totožnost byla zneužita, záznam o údaje týkající se této osoby, aby se předešlo nežádoucím důsledkům chybného určení totožnosti.

2.   Údaje týkající se osoby, jejíž totožnost byla zneužita, se použijí pouze pro tyto účely:

a)

umožnit příslušnému orgánu odlišit osobu, jejíž totožnost byla zneužita, od osoby, jež je ve skutečnosti předmětem záznamu;

b)

umožnit osobě, jejíž totožnost byla zneužita, prokázat svoji totožnost a dokázat, že její totožnost byla zneužita.

3.   Za účelem naplnění tohoto článku lze vložit a dále zpracovávat v SIS II nanejvýš tyto osobní údaje:

a)

příjmení a jméno/jména, rodné příjmení a dříve užívaná jména, případně alias, která mohou být vedena zvlášť;

b)

veškeré zvláštní objektivní a tělesné nezměnitelné znaky;

c)

místo a datum narození;

d)

pohlaví;

e)

fotografie;

f)

otisky prstů;

g)

státní příslušnost/příslušnosti;

h)

číslo/čísla průkazu/průkazů totožnosti a datum vydání.

4.   Technická pravidla potřebná pro vkládání, aktualizaci a vymazávání údajů uvedených v odstavci 3 se stanoví postupem podle článku 67, aniž jsou dotčena ustanovení nástroje, kterým se zřizuje řídící orgán.

5.   Údaje uvedené v odstavci 3 se vymažou současně s odpovídajícím záznamem nebo dříve, pokud o to osoba požádá.

6.   K údajům uvedeným v odstavci 3 mohou přistupovat pouze orgány mající právo přístupu k odpovídajícímu záznamu, a to pouze za účelem předcházení chybnému určení totožnosti.

Článek 52

Odkazy mezi záznamy

1.   Členský stát může vytvořit odkaz mezi jím vloženými záznamy v SIS II. Smyslem takového odkazu je zavést souvislost mezi dvěma nebo více záznamy.

2.   Vytvoření odkazu nemá dopad na konkrétní opatření, které má být provedeno na základě jednotlivého záznamu opatřeného odkazem, nebo na dobu uchovávání jednotlivých záznamů propojených odkazy.

3.   Vytvoření odkazu nemá dopad na práva přístupu upravená tímto rozhodnutím. Orgánům bez práva přístupu k některým kategoriím záznamů není umožněno vidět odkaz na záznam, ke kterému nemají přístup.

4.   Členský stát vytvoří odkaz mezi záznamy pouze tehdy, je-li to z operativního hlediska zjevně potřebné.

5.   Členský stát může vytvořit odkazy v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy, pokud jsou dodržovány zásady uvedené v tomto článku.

6.   Pokud se členský stát domnívá, že vytvoření odkazu mezi záznamy jiným členským státem je neslučitelné s jeho vnitrostátními právními předpisy nebo mezinárodními závazky, může přijmout nezbytná opatření, která znemožní přístup k příslušnému odkazu z jeho území nebo jeho orgánům nacházejícím se vně jeho území.

7.   Technická pravidla pro odkazování mezi záznamy se přijmou postupem podle článku 67, aniž jsou dotčena ustanovení nástroje, kterým se zřizuje řídící orgán.

Článek 53

Účel a doba uchovávání doplňujících informací

1.   S cílem podporovat výměnu doplňujících informací uchovávají členské státy v centrále SIRENE odkaz na rozhodnutí, na jejichž základě byl záznam pořízen.

2.   Osobní údaje vedené v souborech centrálou SIRENE v důsledku výměny informací se uchovávají pouze po dobu potřebnou pro dosažení účelů, pro něž byly tyto údaje poskytnuty. Výmaz těchto údajů se v každém případě provede nejpozději do jednoho roku po výmazu záznamu týkajícího se dotyčné osoby ze SIS II.

3.   Odstavcem 2 není dotčeno právo členského státu uchovávat ve vnitrostátních souborech údaje týkající se konkrétního záznamu, který členský stát pořídil, nebo záznamu, ve spojení s nímž bylo učiněno opatření na jeho území. Časové období, po které mohou být takové údaje vedeny v takových souborech, se řídí vnitrostátními právními předpisy.

Článek 54

Předávání osobních údajů třetím stranám

Údaje zpracovávané v SIS II za použití tohoto rozhodnutí se neposkytují ani nezpřístupňují žádné třetí zemi nebo mezinárodní organizaci.

Článek 55

Výměna údajů o odcizených, neoprávněně užívaných, ztracených nebo neplatných cestovních pasech s Interpolem

1.   Odchylně od článku 54 lze s členy Interpolu vyměňovat číslo cestovního pasu, země vystavení a druh dokumentu odcizených, neoprávněně užívaných, ztracených nebo neplatných cestovních pasů vložených do SIS II prostřednictvím propojení SIS II a databáze Interpolu o odcizených nebo pohřešovaných cestovních dokladech, s výhradou uzavření dohody mezi Interpolem a Evropskou unií. Dohodou se stanoví, že předávání údajů vložených členským státem podléhá souhlasu uvedeného členského státu.

2.   Dohodou uvedenou v odstavci 1 se stanoví, že přístup ke sdíleným údajům mají pouze členové Interpolu ze zemí, které zajišťují náležitou úroveň ochrany osobních údajů. Před uzavřením této dohody si Rada vyžádá stanovisko Komise k přiměřenosti úrovně ochrany osobních údajů a dodržování lidských práv a svobod, pokud jde o automatické zpracovávání osobních údajů Interpolem a zeměmi, které mají zástupce u Interpolu.

3.   V souladu s příslušnými ustanoveními tohoto rozhodnutí týkajícími se odcizených, neoprávněně užívaných, ztracených nebo neplatných cestovních pasů vložených do SIS II může dohoda uvedená v odstavci 1 rovněž umožnit členským státům prostřednictvím SIS II přístup k údajům z databáze Interpolu o odcizených nebo pohřešovaných cestovních dokladech.

KAPITOLA XII

OCHRANA ÚDAJŮ

Článek 56

Zpracování citlivých kategorií údajů

Zakazuje se zpracování kategorií údajů uvedených v první větě článku 6 Úmluvy Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob s ohledem na automatizované zpracování osobních údajů.

Článek 57

Použití úmluvy Rady Evropy o ochraně údajů

Osobní údaje zpracovávané za použití tohoto rozhodnutí se chrání v souladu s Úmluvou Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob s ohledem na automatizované zpracování osobních údajů a jejími následnými změnami.

Článek 58

Přístupové právo, oprava nepřesných údajů a výmaz protiprávně uchovávaných údajů

1.   Právo osob na přístup k údajům vloženým o nich do SIS II v souladu s tímto rozhodnutím se vykonává v souladu s právními předpisy členského státu, u kterého toto právo uplatňují.

2.   Pokud to stanoví vnitrostátní právní předpisy, rozhoduje o tom, zda a jakým způsobem se tyto informace poskytují, vnitrostátní orgán dozoru.

3.   Členský stát, který záznam nepořídil, může poskytnout informace o těchto údajích pouze tehdy, pokud předem poskytl členskému státu, který záznam pořídil, příležitost zaujmout postoj. Toto se provádí prostřednictvím výměny doplňujících informací.

4.   Informace nebude subjektu údajů sdělena, pokud je to nevyhnutelné pro výkon zákonného úkolu v souvislosti se záznamem nebo z důvodu ochrany práv a svobod třetích stran.

5.   Každý má právo na opravu věcně nepřesných údajů nebo výmaz protiprávně uchovávaných údajů, které se jej týkají.

6.   Dotyčná osoba je informována co nejdříve a v každém případě nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy tato osoba požádala o přístup nebo dříve, stanoví-li tak vnitrostátní právní předpisy.

7.   Tato osoba je o činnostech v návaznosti na výkon jejích práv na opravu a výmaz informována co nejdříve a v každém případě nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy požádala o opravu nebo výmaz nebo dříve, stanoví-li tak vnitrostátní právní předpisy.

Článek 59

Opravné prostředky

1.   Každý má právo podat žalobu u soudu nebo orgánu příslušného podle vnitrostátních právních předpisů kteréhokoliv členského státu, zejména ve věci přístupu, opravy, výmazu či poskytnutí informace nebo odškodnění v souvislosti se záznamem, který se ho týká.

2.   Aniž jsou dotčena ustanovení článku 64, zavazují se členské státy navzájem vymáhat konečná rozhodnutí přijatá soudy nebo orgány uvedenými v odstavci 1.

3.   Do 23. srpna 2009 Komise posoudí pravidla týkající se opravných prostředků uvedená v tomto článku.

Článek 60

Dohled nad N.SIS II

1.   Každý členský stát zajistí, aby nezávislý orgán (dále jen „vnitrostátní orgán dozoru“) sledoval nezávisle zákonnost zpracování osobních údajů SIS II na svém území a jejich předávání mimo své území, včetně výměny a dalšího zpracování doplňujících informací.

2.   Vnitrostátní orgány dozoru zajistí, aby alespoň každým čtvrtým rokem byl v souladu s mezinárodními auditorskými standardy proveden audit činností zpracování údajů v N.SIS II.

3.   Členské státy zajistí, aby jejich vnitrostátní orgán dozoru měl dostatečné zdroje pro plnění úkolů, které mu byly tímto rozhodnutím svěřeny.

Článek 61

Dohled nad řídícím orgánem

1.   Evropský inspektor ochrany údajů kontroluje, zda jsou činnosti řídícího orgánu související se zpracováváním osobních údajů prováděny v souladu s tímto rozhodnutím. Odpovídajícím způsobem se použijí povinnosti a pravomoci uvedené v článku 46 a 47 nařízení (ES) č. 45/2001.

2.   Evropský inspektor ochrany údajů zajistí, aby alespoň každým čtvrtým rokem byl v souladu s mezinárodními auditorskými standardy proveden audit činností řídícího orgánu souvisejících se zpracováváním osobních údajů. Zpráva vzešlá z auditu se zašle Evropskému parlamentu, Radě, řídícímu orgánu, Komisi a vnitrostátním orgánům dozoru. Řídícímu orgánu se poskytne příležitost zprávu připomínkovat před jejím přijetím.

Článek 62

Spolupráce mezi vnitrostátními orgány dozoru a evropským inspektorem ochrany údajů

1.   Vnitrostátní orgány dozoru a evropský inspektor ochrany údajů, každý z nich jednaje v rozsahu svých příslušných pravomocí, aktivně spolupracují v rámci svých povinností a zajistí koordinovaný dohled nad SIS II.

2.   Vyměňují si příslušné informace, každý z nich jednaje v rámci svých příslušných pravomocí, pomáhají si navzájem při provádění auditů a kontrol, přezkoumávají obtíže týkající se výkladu nebo použití tohoto rozhodnutí, zabývají se problémy při výkonu nezávislého dohledu nebo při výkonu práv subjektu údajů, vypracovávají harmonizované návrhy společných řešení případných problémů a podle potřeby zvyšují povědomí o právech na ochranu údajů.

3.   Vnitrostátní orgány dozoru a evropský inspektor ochrany údajů se za tímto účelem setkají alespoň dvakrát do roka. Náklady na tato setkání a jejich obsluhu ponese evropský inspektor ochrany údajů. Na prvním setkání se přijme jednací řád. Další pracovní metody se vypracují společně podle potřeby. Společná zpráva o činnostech se zasílá Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a řídícímu orgánu každé dva roky.

Článek 63

Ochrana údajů během přechodného období

V případě, že Komise podle čl. 15 odst. 4 pověří jiný orgán nebo orgány plněním svých povinností během přechodného období, zajistí, aby měl evropský inspektor ochrany údajů právo a možnost plně vykonávat své úkoly, včetně možnosti provádět kontroly na místě nebo vykonávat jiné pravomoci, které na něj byly přeneseny podle článku 47 nařízení (ES) č. 45/2001.

KAPITOLA XIII

ODPOVĚDNOST A SANKCE

Článek 64

Odpovědnost

1.   Každý členský stát odpovídá v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy za škodu způsobenou kterékoli osobě při využívání N.SIS II. To platí i v případě škody způsobené členským státem, který záznam pořídil, tím, že tento členský stát vložil věcně nepřesné údaje nebo údaje protiprávně uchovával.

2.   Není-li členský stát, proti němuž je podána žaloba, členským státem pořizujícím záznam, je členský stát pořizující záznam povinen uhradit na žádost částky vyplacené jako náhrada, ledaže členský stát, který žádá o náhradu, použil údaje v rozporu s tímto rozhodnutím.

3.   Pokud nesplnění povinností plynoucích z tohoto rozhodnutí členským státem způsobí SIS II škodu, je daný členský stát za tuto škodu odpovědný, ledaže řídící orgán nebo jiný členský stát účastnící se na SIS II neučinily přiměřené kroky s cílem předejít této škodě nebo zmírnit její následky.

Článek 65

Sankce

Členské státy zajistí, aby jakékoli zneužití údajů vložených do SIS II nebo jakákoliv výměna doplňujících informací, která je v rozporu s tímto rozhodnutím, podléhaly účinným, přiměřeným a odrazujícím sankcím v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

KAPITOLA XIV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 66

Sledování a statistika

1.   Řídící orgán zajistí zavedení postupů pro sledování fungování SIS II z hlediska výstupů, účinnosti vynaložených prostředků, zabezpečení a kvality služeb.

2.   Pro účely technické údržby, vypracovávání zpráv a statistik má řídící orgán přístup k nezbytným informacím souvisejícím s operacemi zpracování prováděnými v centrálním SIS II.

3.   Každým rokem zveřejní řídící orgán statistické údaje, z kterých vyplývá počet evidovaných vstupů připadajících na jednu kategorii záznamů, počet pozitivních nálezů připadajících na jednu kategorii záznamů a počet přístupů do SIS II, a to pro každý tento počet celkem a pro každý členský stát jednotlivě.

4.   Dva roky po spuštění provozu SIS II a poté vždy po dvou letech předloží řídicí orgán Evropskému parlamentu a Radě zprávu o technickém fungování centrálního SIS II a komunikační infrastruktury, včetně jejího zabezpečení, a o dvoustranné a mnohostranné výměně doplňujících informací mezi členskými státy.

5.   Tři roky po spuštění provozu SIS II a poté vždy po čtyřech letech vypracuje Komise celkové vyhodnocení centrálního SIS II a dvoustranné i mnohostranné výměny doplňujících informací mezi členskými státy. Toto celkové vyhodnocení musí zahrnovat přezkoumání dosažených výsledků v porovnání s vytyčenými cíli, posouzení trvající platnosti důvodu pro vznik systému, uplatňování tohoto rozhodnutí v souvislosti s centrálním SIS II, zabezpečení centrálního SIS II i všech dopadů jeho budoucího provozování. Komise předá hodnotící zprávy Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Členské státy poskytnou řídícímu orgánu a Komisi informace nezbytné pro vypracování zpráv uvedených v odstavcích 3, 4 a 5.

7.   Řídící orgán poskytne Komisi informace nezbytné pro vypracování celkových vyhodnocení uvedených v odstavci 5.

Článek 67

Regulativní výbor

1.   Odkazuje-li se na tento článek, je Komisi nápomocen regulativní výbor, jehož členy jsou zástupci členských států a jehož předsedou je zástupce Komise. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Podle naléhavosti dotčené záležitosti sdělí výbor své stanovisko k předloženému návrhu do termínu stanoveného předsedou. V případě rozhodnutí, která má Rada přijmout na návrh Komise, musí být stanovisko přijato většinou stanovenou v čl. 205 odst. 2 Smlouvy o ES. Hlasy zástupců členských států zasedajících ve výboru budou váženy způsobem uvedeným v daném článku. Předseda nehlasuje.

2.   Výbor přijme na návrh předsedy svůj jednací řád podle standardních jednacích řádů zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie.

3.   Komise zamýšlená opatření přijme, pokud jsou v souladu se stanoviskem výboru. Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nevydá, Komise předloží Radě bezodkladně návrh týkající se opatření, která mají být přijata.

4.   Rada je oprávněna o tomto návrhu rozhodnout kvalifikovanou většinou do dvou měsíců ode dne, kdy jí byl předložen. Pokud Rada v této lhůtě kvalifikovanou většinou sdělí, že s návrhem nesouhlasí, Komise daný návrh znovu přezkoumá. Je pak oprávněna předložit Radě upravený návrh, původní návrh nebo legislativní návrh. Pokud po uplynutí uvedené lhůty Rada návrh prováděcího právního aktu ani nepřijme, ani neuvede, že s tímto návrhem prováděcích opatření nesouhlasí, Komise tento návrh prováděcího právního aktu přijme.

5.   Výbor uvedený v odstavci 1 vykonává svou funkci ode dne 23. srpna 2007.

Článek 68

Změna ustanovení schengenského acquis

1.   Pro účely záležitostí spadajících do oblasti působnosti Smlouvy o EU nahrazuje toto rozhodnutí ode dne uvedeného v čl. 71 odst. 2 ustanovení článků 64 a 92 až 119 Schengenské úmluvy s výjimkou jejího článku 102a.

2.   Pro účely záležitostí spadajících do oblasti působnosti Smlouvy o EU toto rozhodnutí rovněž zrušuje ode dne uvedeného v čl. 71 odst. 2 níže uvedená ustanovení schengenského acquis provádějící uvedené články (20):

a)

rozhodnutí výkonného výboru ze dne 14. prosince 1993 o finančním nařízení o nákladech na zřízení a provoz Schengenského informačního systému (C.SIS) (SCH/Com-ex (93) 16);

b)

rozhodnutí výkonného výboru ze dne 7. října 1997 o vývoji SIS (SCH/Com-ex (97) 24);

c)

rozhodnutí výkonného výboru ze dne 15. prosince 1997, kterým se mění finanční nařízení o C.SIS (SCH/Com-ex (97) 35);

d)

rozhodnutí výkonného výboru ze dne 21. dubna 1998 o C.SIS s 15/18 přípojkami (SCH/Com-ex (98) 11);

e)

rozhodnutí výkonného výboru ze dne 25. dubna 1997 o udělení zakázky na předběžnou studii SIS II (SCH/Com-ex (97) 2 rev. 2);

f)

rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o výdajích na zřízení C.SIS (SCH/Com-ex (99) 4);

g)

rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o aktualizaci příručky SIRENE (SCH/Com-ex (99) 5);

h)

prohlášení výkonného výboru ze dne 18. dubna 1996, kterým se vymezuje pojem cizí státní příslušník (SCH/Com-ex (96) decl. 5);

i)

prohlášení výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o struktuře SIS (SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev.);

j)

rozhodnutí výkonného výboru ze dne 7. října 1997 o příspěvcích Norska a Islandu na náklady na zřízení a provoz C.SIS (SCH/Com-ex (97) 18).

3.   Pro účely záležitostí spadajících do oblasti působnosti Smlouvy o EU se odkazy na nahrazené články Schengenské úmluvy a na příslušná ustanovení schengenského acquis, kterými se uvedené články provádějí, považují za odkazy na toto rozhodnutí.

Článek 69

Ustanovení o zrušení

Ke dni uvedenému v čl. 71 odst. 2 se zrušují rozhodnutí 2004/201/SVV, rozhodnutí 2005/211/SVV, rozhodnutí 2005/719/SVV, rozhodnutí 2005/727/SVV, rozhodnutí 2006/228/SVV, rozhodnutí 2006/229/SVV, a rozhodnutí 2006/631/SVV.

Článek 70

Přechodné období a rozpočet

1.   Záznamy ze SIS 1+ je možné přenášet do SIS II. Členské státy zajistí, aby byl obsah záznamů, které jsou přeneseny ze SIS 1+ do SIS II, co nejdříve a nejpozději do tří let ode dne uvedeného v čl. 71 odst. 2 uveden v soulad s ustanoveními tohoto rozhodnutí, přičemž přednost mají záznamy o osobách. Členské státy mohou během tohoto přechodného období i nadále používat pro obsah záznamů, které jsou přeneseny ze SIS 1+ do SIS II, ustanovení článků 94, 95 a 97 až 100 Schengenské úmluvy, a to s výhradou těchto zásad:

a)

v případě změny, doplnění nebo opravy nebo aktualizace obsahu záznamu přeneseného z SIS 1+ do SIS II členské státy zajistí, aby záznam ode dne této změny, doplnění, opravy nebo aktualizace vyhovoval ustanovením tohoto rozhodnutí;

b)

v případě pozitivního nálezu záznamu přeneseného z SIS 1+ do SIS II členské státy posoudí soulad uvedeného záznamu s ustanoveními tohoto rozhodnutí bezodkladně, ale bez zpoždění opatření, která mají být přijata na základě uvedeného záznamu.

2.   K datu stanovenému v souladu s čl. 71 odst. 2 se zbývající část rozpočtu schváleného v souladu s článkem 119 Schengenské úmluvy členským státům vrátí. Částky, které mají být vráceny, se vypočítají na základě příspěvků členských států, jak jsou stanoveny rozhodnutím výkonného výboru ze dne 14. prosince 1993 o finančním nařízení o nákladech na zřízení a provoz Schengenského informačního systému.

3.   Po dobu přechodného období podle čl. 15 odst. 4 se odkazy na řídící orgán v tomto rozhodnutí považují za odkazy na Komisi.

Článek 71

Vstup v platnost, použitelnost a migrace

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Vztahuje se na členské státy, které se účastní SIS 1+ ode dne, který stanoví Rada jednomyslným usnesením svých členů zastupujících vlády členských států, které se účastní SIS 1+.

3.   Datum uvedené v odstavci 2 se určí:

a)

po přijetí nezbytných prováděcích opatření;

b)

po tom, co všechny členské státy, které se plně účastní SIS 1+ Komisi oznámí, že přijaly nezbytná technická a právní opatření pro zpracovávání údajů SIS II a výměnu dodatečných informací;

c)

po tom, co Komise oznámí úspěšné dokončení souhrnného testu SIS II, který provede Komise společně s členskými státy a po tom, co přípravné orgány Rady ověří navrhovaný výsledek testu. Toto ověření potvrdí, že úroveň funkční způsobilosti SIS II je přinejmenším rovnocenná úrovni funkční způsobilosti, které bylo dosaženo u SIS 1+;

d)

po tom, co Komise provede veškerá nezbytná technická opatření umožňující připojení centrálního SIS II k N.SIS II dotyčných členských států.

4.   Komise sdělí Evropskému parlamentu výsledky testů provedených podle odst. 3 písm. c).

5.   Každé rozhodnutí Rady přijaté v souladu s odstavcem 2 se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 12. června 2007.

Za Radu

předseda

W. SCHÄUBLE


(1)  Stanovisko ze dne 25. října 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 19. Úmluva ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1160/2005 (Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s. 18).

(3)  Úř. věst. L 328, 13.12.2001, s. 4.

(4)  Úř. věst. L 328, 13.12.2001, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 4.

(6)  Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 12, 17.1.2004, s. 47.

(9)  Úř. věst. C 316, 27.11.1995, s. 2.

(10)  Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(12)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

(13)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(14)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(15)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 53.

(16)  Rozhodnutí Rady 2004/849/ES ze dne 25. října 2004 o podpisu dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie a o prozatímním provádění některých jejích ustanovení (Úř. věst. L 368, 15.12.2004, s. 26).

(17)  Rozhodnutí Rady 2004/860/ES ze dne 25. října 2004 o podpisu dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství a o prozatímním provádění některých jejích ustanovení (Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 78).

(18)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(19)  Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 1.

(20)  Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 439.