ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 195

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
27. července 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 882/2007 ze dne 26. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 883/2007 ze dne 26. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 824/2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 884/2007 ze dne 26. července 2007 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje používání barviva E 128 červeň 2G jako potravinového barviva ( 1 )

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 885/2007 ze dne 26. července 2007 o neposkytování vývozních náhrad u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004

10

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 886/2007 ze dne 26. července 2007 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané pro období od 1. července 2007 do 30. června 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 996/97 pro zmrazené hovězí okruže a bránice

11

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 887/2007 ze dne 26. července 2007, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

12

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 888/2007 ze dne 26. července 2007, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

15

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 889/2007 ze dne 26. července 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

19

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 890/2007 ze dne 26. července 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin

22

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 891/2007 ze dne 26. července 2007, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin

24

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 892/2007 ze dne 26. července 2007 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí červenec 2007 nařízením (ES) č. 327/98

25

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2007/48/ES ze dne 26. července 2007, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin ( 1 )

29

 

*

Směrnice Komise 2007/49/ES ze dne 26. července 2007, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny ( 1 )

33

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2007/529/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. března 2007 o státní podpoře č. C 21/2006 (ex N 635/2005), kterou Slovenská republika zamýšlí poskytnout podniku Slovenské lodenice Komárno (oznámeno pod číslem K(2007) 1182)  ( 1 )

36

 

 

2007/530/Euratom

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 17. července 2007 o zřízení Evropské skupiny na vysoké úrovni pro jadernou bezpečnost a nakládání s odpadem ( 1 )

44

 

 

2007/531/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2007 ohledně dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice Rady 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních v období let 2008–2010 (oznámeno pod číslem K(2007) 3547)

47

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

27.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 882/2007

ze dne 26. července 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. července 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 756/2007 (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 41).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 26. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

TR

90,5

ZZ

90,5

0707 00 05

TR

95,7

ZZ

95,7

0709 90 70

TR

87,9

ZZ

87,9

0805 50 10

AR

46,8

UY

64,6

ZA

61,3

ZZ

57,6

0806 10 10

BR

161,0

EG

143,6

MA

207,0

TR

180,9

ZZ

173,1

0808 10 80

AR

83,0

BR

98,6

CL

80,8

CN

78,6

NZ

101,8

US

111,8

UY

36,3

ZA

102,1

ZZ

86,6

0808 20 50

AR

71,8

CL

77,7

NZ

80,2

TR

139,7

ZA

98,7

ZZ

93,6

0809 10 00

TR

167,2

ZZ

167,2

0809 20 95

CA

324,1

TR

286,0

US

288,0

ZZ

299,4

0809 30 10, 0809 30 90

TR

157,0

ZZ

157,0

0809 40 05

IL

73,8

ZZ

73,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


27.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 883/2007

ze dne 26. července 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 824/2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1784/2003 ve znění nařízení (ES) č. 735/2007 se omezila množství kukuřice, která mohou intervenční agentury v celém Společenství převzít, na celkové množství 1 500 000 tun pro hospodářský rok 2007/08, 700 000 tun pro hospodářský rok 2008/09 a 0 tun počínaje hospodářským rokem 2009/10.

(2)

S cílem zajistit uspokojivé řízení systému intervenčního nákupu kukuřice a umožnit, aby hospodářské subjekty všech členských států měly přístup k intervenčnímu režimu za stejných podmínek, je třeba stanovit nařízením Komise (ES) č. 824/2000 (2) zvláštní a podrobná pravidla přidělení množství kukuřice, která lze přijmout k intervenci. K tomuto účelu je třeba zavést mechanismus přidělování těchto množství vztahující se na období hospodářského roku, během nichž mají všechny hospodářské subjekty právo podat své nabídky; tento mechanismus přitom musí hospodářským subjektům ponechávat dostatečné lhůty pro podání nabídek a umožnit stanovení jednotného koeficientu přidělení pro všechny nabízející v případě, že nabízená množství překračují množství, která lze převzít. Proto je vhodné stanovit, že přezkum nabídek bude probíhat ve dvou fázích, a určit harmonogram pro podávání nabídek kukuřice a odpovídající harmonogram pro dodávky a přejímání.

(3)

S cílem zajistit hospodářským subjektům stejné podmínky a s ohledem na období intervenčního nákupu stanovená v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 je třeba stanovit, že první fáze podávání nabídek kukuřice bude probíhat od 1. srpna v případě Řecka, Španělska, Itálie a Portugalska, od 1. prosince v případě Švédska a od 1. listopadu v případě ostatních členských států a potrvá do 31. prosince, což je poslední den pro podání nabídek pro všechny členské státy. Po ukončení první fáze bude Komise případně muset stanovit koeficient přidělení, který se použije na přijatelné nabídky podané během této první fáze, a na zbytek hospodářského roku ukončit intervenci, pokud nabízená množství překračují množství stanovené v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1784/2003. Je třeba přerušit podávání nabídek od 1. ledna až do zveřejnění zbylého množství, které lze přijmout k intervenci ve fázi č. 2, v Úředním věstníku Evropské unie, aby nedocházelo k administrativnímu a finančnímu zatížení intervenčních agentur a hospodářských subjektů, zejména skládáním jistot, které by mohly být zbytečné vzhledem k neexistenci množství, která mají být přidělena.

(4)

Vzhledem ke lhůtě nezbytné pro případné stanovení koeficientu přidělení pro první fázi je třeba zahájit druhou fázi podávání nabídek den následující po dni zveřejnění zbylého množství, které lze přijmout k intervenci, v Úředním věstníku Evropské unie, což je první den pro podání nabídek pro všechny členské státy. Během druhé fáze se nabídky musejí přijímat každý týden od prvního pátku po zveřejnění daného množství na základě nabídek podaných hospodářskými subjekty nejpozději v pátek ve 12:00 (bruselského času). Komise sdělí hospodářským subjektům nejpozději každou středu na svých internetových stránkách množství, které zůstalo k intervenci. Po překročení množství uvedeného v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1784/2003 Komise stanoví a zveřejní koeficient přidělení a ukončí intervenci na daný hospodářský rok. S ohledem na období intervenčního nákupu stanovená v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 je třeba stanovit, že druhá fáze podávání nabídek musí každopádně skončit nejpozději 30. dubna v případě Řecka, Španělska, Itálie a Portugalska, 30. června v případě Švédska a 31. května v případě ostatních členských států.

(5)

S cílem umožnit účinné řízení mechanismu přidělování je třeba stanovit, že nabídky kukuřice nelze pozměnit ani stáhnout. Aby se zajistilo, že se jedná o vážně míněné nabídky, musí být kromě toho vázány na podmínku složení jistoty, upřesněn způsob kontrolování pravosti nabídek a uvolnění jistoty. Tuto kontrolu je proto vhodné provádět podle stejných pravidel a za stejných podmínek jako kontrolu zásob v rámci veřejného skladování podle nařízení Komise (ES) č. 884/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o financování intervenčních opatření ve formě veřejného skladování Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a o zaúčtování operací veřejného skladování platebními agenturami členských států (3). Mezi začátkem první fáze podávání nabídek a 31. prosincem může uplynout několik měsíců. Aby hospodářské subjekty podávající nabídky nebyly v první fázi finančně zatěžovány, je vhodné povolit, že jistota, kterou je třeba složit při podání nabídky, pokud je ve formě bankovní záruky, je splatná až den po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

(6)

Podle čl. 5 odst. 4 a 5 nařízení (ES) č. 824/2000 může k převzetí obilovin dojít ve skladu, ve kterém se obiloviny nacházejí v okamžiku nabídky. Za účelem zlepšení kvality skladování a za účelem jejího zajištění od podání nabídek je vhodné, aby místa uskladnění, ve kterých se nacházejí obiloviny v okamžiku nabídky, zaručovala jejich optimální zachování, zejména pokud jde o kukuřici, po dlouhou dobu. Proto je nutné omezit možnost převzít obiloviny do skladu nabízejícího a povolit tento druh převzetí, pouze pokud se obiloviny nacházejí u skladovatelů ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 884/2006. V tom případě se nabízející zavazuje, pokud jde o jeho vztah se skladovatelem, že od podání nabídky obdobně použije stejné předpisy a podmínky uskladnění a kontroly v souladu s nařízením (ES) č. 884/2006.

(7)

Ustanovení čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 824/2000 upřesňují, že cena, která se vyplatí nabízejícímu, je intervenční cena uvedená v čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1784/2003 platná v den, jenž je po sdělení o přijatelnosti dané nabídky stanoven jako první den dodávky pro zboží dodané do skladu před vyložením; tato cena se upraví v souladu s přirážkami a srážkami uvedenými v článku 9 nařízení (ES) č. 824/2000. S ohledem na nový systém řízení intervenčních nákupů kukuřice zavedený tímto nařízením, a zejména s ohledem na skutečnost, že nabídky kukuřice nelze stáhnout ani pozměnit, je třeba stanovit odchylku od uvedeného pravidla pro nabídky kukuřice, pokud je jejich intervenční cena v měsíci podání nabídky vyšší než intervenční cena v měsíci dodávky.

(8)

Ustanovení čl. 11a písm. a) nařízení (ES) č. 824/2000 upřesňují obsah sdělení, která členské státy zasílají Komisi s cílem umožnit vypracování týdenní statistické zprávy o vývoji intervenčních zásob obilovin. S ohledem na nový systém řízení intervenčních nákupů kukuřice zavedený tímto nařízením je třeba upravit tato ustanovení, zejména způsob, jakým intervenční agentury sdělují Komisi nabídky.

(9)

Za účelem účinného řízení systému je namístě stanovit, že požadované informace se Komisi zašlou na vzorových formulářích vypracovaných Komisí obsahujících informace nutné k řízení intervence, které se poskytnou členským státům, a že se použijí po předchozím oznámení Řídícímu výboru pro obiloviny a Komise je případně za stejných podmínek upraví a aktualizuje.

(10)

Nařízení (ES) č. 824/2000 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Vzhledem k tomu, že intervenční období začíná v případě Řecka, Španělska, Itálie a Portugalska 1. srpna, je třeba uplatňovat opatření stanovená tímto nařízením od uvedeného dne.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 824/2000 se mění takto:

1)

Vkládá se nový článek 3a, který zní:

„Článek 3a

1.   Množství kukuřice, která lze přijmout k intervenci podle čl. 5 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1784/2003, se pro hospodářské roky 2007/08 a 2008/09, rozdělené do dvou fází nazvaných ‚fáze č. 1‘ a ‚fáze č. 2‘, přidělují za podmínek a postupů stanovených v odstavcích 2 až 5 tohoto článku, aniž jsou dotčena ustanovení článku 4 tohoto nařízení.

Fáze č. 1, která začíná 1. srpna v případě Řecka, Španělska, Itálie a Portugalska, 1. prosince v případě Švédska a 1. listopadu v případě ostatních členských států, potrvá do 31. prosince, což je poslední den pro podání nabídek v této fázi pro všechny členské státy.

Fáze č. 2 začíná den následující po dni zveřejnění množství, které zůstalo k intervenci pro tuto fázi, v Úředním věstníku Evropské unie podle odst. 2 druhého pododstavce. Tento den je posledním dnem pro podání nabídek ve všech členských státech a tato fáze končí nejpozději 30. dubna v případě Řecka, Španělska, Itálie a Portugalska, 30. června v případě Švédska a 31. května v případě ostatních členských států.

2.   Na konci fáze č. 1 započítá Komise na základě sdělení členských států zaslaných každý týden podle čl. 11a odst. 1 písm. a) bodu i) platné nabídky kukuřice, které hospodářské subjekty podaly intervenčním agenturám členských států do 31. prosince do 12:00 hodin (bruselského času).

Jestliže celkové nabízené množství překračuje maximální množství uvedená v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1784/2003, Komise stanoví a zveřejní nejpozději do 25. ledna koeficient přidělení množství s přesností na šest desetinných míst. V případě nepřekročení se tento koeficient přidělení rovná jedné a Komise zveřejní množství, které zůstalo k intervenci na fázi č. 2.

Nejpozději do 31. ledna oznámí intervenční agentura členského státu nabízejícímu, že jeho nabídka byla přijata až do výše nabízeného množství vynásobeného koeficientem přidělení.

3.   Od první středy měsíce února započítá Komise každý týden na základě sdělení členských států zaslaných podle čl. 11a odst. 1 písm. a) bodu i) přijatelné nabídky kukuřice, které hospodářské subjekty podaly intervenčním agenturám členských států nejpozději v pátek do 12:00 hodin (bruselského času).

V případě překročení množství, které zůstalo k intervenci, stanoví a zveřejní Komise nejpozději do čtvrtého pracovního dne po uplynutí lhůty pro podání nabídek koeficient přidělení množství s přesností na šest desetinných míst. V případě nepřekročení se tento koeficient přidělení rovná jedné, nabídnutá množství se pak považují za přijatá a Komise na svých stránkách http://ec.europa.eu/agriculture/markets/crops/index_fr.htm sdělí hospodářským subjektům nejpozději každou středu množství, které zůstalo k intervenci v průběhu téhož týdne.

Nejpozději do devátého pracovního dne po uplynutí lhůty pro podání nabídek oznámí intervenční agentura členského státu nabízejícímu, že jeho nabídka byla přijata až do výše nabízeného množství vynásobeného koeficientem přidělení.

4.   Nabídky uvedené v odstavcích 2 a 3 jsou intervenční agenturou započítány v den jejich obdržení.

Poté, co jsou nabídky předloženy, nemohou být pozměněny ani staženy.

5.   K nabídkám se přiloží důkaz o tom, že nabízející složil jistotu ve výši 15 EUR za tunu, jinak jsou nepřijatelné. Uvedená jistota se složí při podání nabídky, ale je splatná, pokud se složí během fáze č. 1 formou bankovní záruky, až po uplynutí lhůty pro podání nabídek uvedených v odstavci 2.

6.   Jistota se vztahuje na množství, která byla nabízejícímu nabídnuta podle odstavců 2 nebo 3.

Kromě případů vyšší moci nebo výjimečných okolností jistota propadne ve prospěch rozpočtu Společenství v případě, že

a)

jsou množství, která se nacházejí v místě uskladnění, v období mezi podáním nabídky a převzetím kukuřice, nižší než množství uvedená nabízejícím podle čl. 4 odst. 1, aniž je dotčena tolerance 5 %;

b)

pokud nabízející nemůže přidělená množství poskytnout k převzetí intervenční agenturou podle článků 2 a 5.

Pro účely ustanovení tohoto odstavce písm. a) druhého pododstavce provádějí intervenční agentury kontrolu množství, která se nacházejí v místě uskladnění za použití předpisů a podmínek stanovených nařízením Komise (ES) č. 884/2006 (4), pokud jde o kontrolu fyzické přítomnosti skladovaných produktů v rámci operací veřejného skladování, a zejména předpisů a podmínek uvedených v příloze I bodu B.III uvedeného nařízení. Tyto kontroly se týkají nejméně 5 % nabídek a 5 % nabízených množství na základě analýzy rizik. Toto minimální procento kontrol se používá pouze během fáze č. 1.

Jistota se uvolní v plném rozsahu:

a)

pro nabízená množství, která nebyla přidělena;

b)

pro nabízená přidělená množství v okamžiku, kdy intervenční agentura skutečně převezme 95 % přiděleného množství.

2)

Článek 4 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

intervenční centrum, kterému je nabídka určena a, pokud se uplatňuje čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec tohoto nařízení, závazek nabízejícího zaručit, pokud jde o jeho vztah se skladovatelem a o místo uskladnění podle písm. c) tohoto odstavce, že se obdobně použijí předpisy a podmínky uskladnění a kontroly v souladu s čl. 2 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 884/2006.“;

b)

v odstavci 3 se zrušuje třetí pododstavec;

c)

doplňuje se nový odstavec 4, který zní:

„4.   Pokud jde o obiloviny jiné než kukuřice nabízené k intervenci, musí se poslední dodávka uskutečnit nejpozději do konce čtvrtého měsíce po měsíci, ve kterém byla nabídka obdržena, avšak nejpozději do 1. července v případě Španělska, Řecka, Itálie a Portugalska a do 31. července v případě ostatních členských států.

Dodávka kukuřice se musí uskutečnit v období od 1. února do 30. dubna, pokud jde o nabídky podané ve fázi č. 1, a nejpozději do konce třetího měsíce po měsíci, ve kterém byla nabídka obdržena, pokud jde o nabídky podané ve fázi č. 2, avšak nejpozději do 1. července v případě Španělska, Řecka, Itálie a Portugalska a do 31. července v případě ostatních členských států.“

3)

Článek 5 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nový druhý a třetí pododstavec, které zní:

„Převzetí musí proběhnout ve skladu, ve kterém se obiloviny nacházejí v okamžiku nabídky, jestliže uskladnění probíhá v prostorách ‚skladovatele‘ ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 884/2006 a jestliže se po převzetí obilovin určených k intervenci uplatňují stejné předpisy a podmínky jako předpisy a podmínky pro tyto prostory po podání nabídky.

V případě kukuřice nemůže převzaté množství překročit množství přidělené v souladu s čl. 3a odst. 2 a 3.“;

b)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Poslední převzetí se musí uskutečnit nejpozději do konce druhého měsíce po poslední dodávce podle čl. 4 odst. 4 prvního pododstavce, pokud jde o obiloviny jiné než kukuřice, a nejpozději do konce druhého měsíce po posledních dodávkách podle čl. 4 odst. 4 druhého pododstavce, pokud jde o kukuřici, avšak nejpozději do 31. července v případě Španělska, Řecka, Itálie a Portugalska a do 31. srpna v případě ostatních členských států.“

4)

V čl. 8 odst. 1 se druhá věta druhého pododstavce nahrazuje tímto:

„Ustanovení tohoto pododstavce se nepoužije pro čirok nabízený v srpnu a září.“

5)

Článek 11a se nahrazuje tímto:

„Článek 11a

1.   Pro jednotlivé obiloviny uvedené v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1784/2003 sdělí každý členský stát elektronickou cestou informace nezbytné k řízení intervence, zejména:

a)

nejpozději každou středu do 12:00 hodin (bruselského času):

i)

množství obilovin nabídnutá hospodářskými subjekty k intervenci nejpozději v pátek uplynulého týdne do 12:00 (bruselského času) podle článků 4 a 3a tohoto nařízení,

ii)

množství obilovin jiných než kukuřice nabídnutá k intervenci, u nichž byla nabízejícími stažena nabídka od zahájení intervenčního období,

iii)

celková množství obilovin nabídnutá k intervenci od zahájení intervenčního období, snížená o množství podle bodu ii),

iv)

celková množství obilovin převzatá od zahájení intervenčního období podle článku 5 tohoto nařízení;

b)

ve středu následující po zveřejnění oznámení o nabídkovém řízení, množství obilovin zařazená do nabídkového řízení podle čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 (5);

c)

ve středu následující po dni, kdy členský stát určil dotčené šarže, množství obilovin určená k bezplatnému rozdělení nejchudším osobám ve Společenství podle nařízení Rady (EHS) č. 3730/87 (6);

d)

nejpozději do konce měsíce po uplynutí lhůty na převzetí podle čl. 5 odst. 6 tohoto nařízení průměrné hodnoty měrné hmotnosti, obsahů vlhkosti, zlomkových zrn a bílkovin zjištěných u převzatých šarží obilovin, a to podle jednotlivých regionů stanovených v příloze III nařízení Rady (EHS) č. 837/90 (7).

2.   Sdělení podle odstavce 1 se zasílají i v případě, že nebyly podány žádné nabídky. V případě, že informace podle odst. 1 písm. a) bodu i) nejsou sděleny, má Komise za to, že v dotyčném členském státě nebyla podána žádná nabídka.

3.   Forma a obsah sdělení podle odstavce 1 vychází ze vzorových formulářů, které Komise poskytne členským státům. Formuláře se použijí až po předchozím informování Řídícího výboru pro obiloviny. Komise tyto vzorové formuláře upravuje a aktualizuje za stejných podmínek.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. srpna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. července 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 735/2007 (Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1572/2006 (Úř. věst. L 290, 20.10.2006, s. 29).

(3)  Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 35. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 721/2007 (Úř. věst. L 164, 26.6.2007, s. 4).

(4)  Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 35.“

(5)  Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76.

(6)  Úř. věst. L 352, 15.12.1987, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 88, 3.4.1990, s. 1.“


27.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 884/2007

ze dne 26. července 2007

o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje používání barviva E 128 červeň 2G jako potravinového barviva

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 53 odst. 1 nařízení (ES) č. 178/2002 může Komise pozastavit uvádění na trh nebo používání potravin, které mohou představovat vážné riziko pro lidské zdraví, pokud se nelze s tímto rizikem úspěšně vypořádat pomocí opatření přijatých dotyčným členským státem.

(2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES ze dne 30. června 1994 o barvivech pro použití v potravinách (2) povoluje v příloze I použití barviva E 128 červeň 2G v potravinách. Podle přílohy IV uvedené směrnice je barvivo E 128 červeň 2G povoleno pro použití v potravinách breakfast sausages s minimálním obsahem obilné složky 6 % a hamburgerové maso s minimálním obsahem rostlinné a/nebo obilné složky 4 %. V obou potravinách je povoleno nejvyšší množství 20 mg/kg.

(3)

Používání uvedeného barviva bylo povoleno na základě stanoviska Vědeckého výboru pro potraviny vyjádřeného dne 27. června 1975 (3). Výbor stanovil pro barvivo E 128 červeň 2G přijatelný denní příjem (ADI) ve výši 0,1 mg/kg tělesné hmotnosti.

(4)

Potravinářské přídatné látky musí být trvale sledovány a v případě potřeby kdykoliv přehodnoceny z hlediska měnících se podmínek použití a nových vědeckých informací. Vzhledem k tomu, že původní posouzení mnoha potravinářských přídatných látek bylo provedeno před řadou let, dospěla Evropská komise k závěru, že je potřeba u všech povolených potravinářských přídatných látek provést systematické přehodnocení, a tímto způsobem ověřit, zda je stávající posouzení bezpečnosti stále platné. Proto Komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) o provedení přehodnocení veškerých potravinářských přídatných látek, které jsou v současné době v EU povoleny.

(5)

V této souvislosti přehodnotila Vědecká komise pro potravinářské přídatné látky, látky určené k aromatizaci, pomocné látky a materiály přicházející do styku s potravinami při EFSA bezpečnost barviva E 128 červeň 2G a přijala dne 5. července 2007 stanovisko (4).

(6)

EFSA vycházel při svém hodnocení ze závěrů uvedených ve zprávě Evropské unie o posouzení rizik (5) týkající se anilinu. V uvedené zprávě byl učiněn závěr, že anilin by měl být považován za karcinogen, u nějž nelze vyloučit genotoxický mechanismus. Vzhledem k tomu, že barvivo E 128 červeň 2G je snadno a ve velké míře metabolizováno na anilin, dospěl EFSA k závěru, že uvedená látka by se měla považovat za látku z hlediska bezpečnosti rizikovou. V důsledku toho zrušil EFSA pro barvivo E 128 červeň 2G přijatelný denní příjem. EFSA se však domnívá, že pokud bude mechanismus anilinu podporující vznik tumorů více objasněn a pokud bude prokázáno, že je tento mechanismus dostatečně omezen a/nebo má pro člověka menší význam, mohlo by být barvivo E 128 červeň 2G znovu zhodnoceno z hlediska použití jako potravinářská přídatná látka.

(7)

Vzhledem k tomu, že potravinářská přídatná látka může být používána, pouze pokud existují důkazy, že její použití nepoškozuje zdraví, měla by být směrnice 94/36/ES změněna tak, aby bylo použití barviva E 128 červeň 2G zakázáno.

(8)

Jelikož barvivo E 128 červeň 2G může představovat pro lidské zdraví vážné riziko, je vhodné mezitím pro účely zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví, k němuž se Společenství zavázalo, s okamžitým účinkem pozastavit používání barviva E 128 červeň 2G v potravinách a v případě potravin, které obsahují barvivo E 128 červeň 2G, pozastavit jejich uvádění na trh a dovoz.

(9)

Směrnice 94/36/ES povoluje používat barvivo E 128 červeň 2G ve všech členských státech. Proto je nutné přijmout opatření pro celé Společenství.

(10)

Komise bude toto nařízení podrobovat pravidelnému přezkumu, aby zohlednila nové vědecké poznatky.

(11)

Vzhledem k povaze rizik by toto nařízení mělo vstoupit v platnost okamžitě.

(12)

Z technických a ekonomických důvodů by měla být pro breakfast sausages a hamburgerové maso, které obsahují barvivo E 128 červeň 2G a které byly uvedeny na trh v souladu se směrnicí 94/36/ES před dnem použitelnosti tohoto nařízení, a pro zásilky, které byly odeslány ze třetích zemí do Společenství před dnem použitelnosti tohoto nařízení, stanovena přechodná období.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Používání barviva E 128 červeň 2G v potravinách podle přílohy IV směrnice 94/36/ES se pozastavuje.

2.   Uvádění potravin, které obsahují barvivo E 128 červeň 2G, na trh se pozastavuje.

3.   Dovoz potravin, které obsahují barvivo E 128 červeň 2G, se pozastavuje.

Článek 2

1.   Odchylně od čl. 1 odst. 2 mohou být prodávány breakfast sausages a hamburgerové maso, které obsahují barvivo E 128 červeň 2G a které byly uvedeny na trh v souladu se směrnicí 94/36/ES před dnem vstupu tohoto nařízení v platnost, až do uplynutí data spotřeby nebo data minimální trvanlivosti.

2.   Článek 1 se nevztahuje na zásilky breakfast sausages a hamburgerového masa, které obsahují barvivo E 128 červeň 2G, pokud dovozce takových potravin může prokázat, že tyto zásilky byly z dotčené třetí země odeslány a byly na cestě do Společenství přede dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. července 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 13. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  SCF (1975). Zprávy Vědeckého výboru pro potraviny (1. série), s. 17, 19, 24.

(4)  EFSA (2007). Stanovisko Vědecké komise pro potravinářské přídatné látky, látky určené k aromatizaci, pomocné látky a materiály přicházející do styku s potravinami k přehodnocení potravinového barviva červeň 2G (E 128).

(5)  ECB, 2004, Evropský úřad pro chemické látky, Institut pro zdraví a ochranu spotřebitele. Zpráva Evropské unie o posouzení rizik týkající se anilinu. Svazek 50.


27.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 885/2007

ze dne 26. července 2007

o neposkytování vývozních náhrad u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na třetí pododstavec čl. 31 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 581/2004 ze dne 26. března 2004 o vypsání stálého nabídkového řízení na vývozní náhrady, které se týkají některých druhů másla (2), zavádí trvalé nabídkové řízení.

(2)

Podle článku 5 nařízení Komise (ES) č. 580/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se stanoví postup nabídkového řízení, které se týká vývozních náhrad u některých mléčných výrobků (3), a po přezkoumání nabídek podaných jako odpověď na nabídkové řízení, je vhodné neposkytovat jakékoli náhrady po dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 24. července 2007.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro trvalé nabídkové řízení vypsané nařízením (ES) č. 581/2004 na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 24. července 2007, nejsou poskytovány žádné náhrady pro výrobky a místa určení uvedené v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. července 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 64. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 276/2007 (Úř. věst. L 76, 16.3.2007, s. 16).

(3)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 58. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 128/2007 (Úř. věst. L 41, 13.2.2007, s. 6).


27.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 886/2007

ze dne 26. července 2007

o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané pro období od 1. července 2007 do 30. června 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 996/97 pro zmrazené hovězí okruže a bránice

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 996/97 ze dne 3. června 1997 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží a bránic kódu KN 0206 29 91 (3) byla otevřena celní kvóta pro dovoz produktů v odvětví hovězího a telecího masa.

(2)

Žádosti o dovozní licence podané pro období od 1. července 2007 do 30. června 2008 přesahují dostupná množství. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a určit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro žádosti o dovozní licence spadající do kvóty pořadového čísla 09.4020 a podané pro období od 1. července 2007 do 30. června 2008 na základě nařízení (ES) č. 996/97 se určuje koeficient přidělení 0,970873 %.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. července 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 568/2007 (Úř. věst. L 133, 25.5.2007, s. 15).


27.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 887/2007

ze dne 26. července 2007,

kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 31 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 31 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 stanoví, že rozdíl mezi cenami, jež jsou v případě produktů uvedených v čl. 1 písm. a), b), c), d), e) a g) uvedeného nařízení uplatňovány v mezinárodním obchodě, a cenami v rámci Společenství lze pokrýt vývozní náhradou.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (2), určuje produkty, pro které by měla být stanovena sazba náhrady uplatňovaná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného na seznamu v příloze II nařízení (ES) č. 1255/1999.

(3)

Podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1043/2005 se sazba náhrady na 100 kilogramů každého z dotčených základních produktů stanoví každý měsíc.

(4)

V případě některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, však existuje nebezpečí, že pokud se předem stanoví vysoké sazby náhrad, může to ohrozit závazky přijaté ohledně těchto náhrad. Aby se tomuto nebezpečí předešlo, je nezbytné přijmout nezbytná preventivní opatření, aniž by se tím však bránilo uzavírání dlouhodobých smluv. V případě, že jsou sazby náhrad pro tyto produkty stanoveny předem, lze těchto dvou cílů dosáhnout stanovením zvláštních sazeb.

(5)

Podle čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1043/2005 jsou pro stanovení sazby náhrad vzaty v úvahu případně produkční náhrady, podpory nebo jiná opatření s rovnocenným účinkem, která jsou použitelná ve všech členských státech v souladu s nařízením o společné organizaci trhu s daným výrobkem, pokud jde o základní produkty uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 1043/2005 nebo na roveň postavené produkty.

(6)

Podle čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 se podpora poskytuje na odstředěné mléko vyrobené ve Společenství a zpracované na kasein a kaseináty, pokud toto mléko a kasein nebo kaseináty z něho vyrobené splňují určité podmínky.

(7)

Nařízení Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (3), stanoví, že máslo a smetanu za snížené ceny je třeba poskytnout k dispozici odvětvím, která vyrábějí určité výrobky.

(8)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené na seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 a vyvážené ve formě zboží uvedeného na seznamu v příloze II nařízení (ES) č. 1255/1999 se stanoví ve výši uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. července 2007.

Za Komisi

Heinz ZOUREK

generální ředitel pro podniky a průmysl


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 447/2007 (Úř. věst. L 106, 24.4.2007, s. 31).

(3)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 96/2007 (Úř. věst. L 25, 1.2.2007, s. 6).


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 27. července 2007 u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis

Sazba náhrady

V případě stanovení náhrad předem

Ostatní

ex 0402 10 19

Mléko sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku nejvýše 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

na vývoz zboží s kódem KN 3501

b)

na vývoz jiného zboží

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mléko sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku 26 % (PG 3):

 

 

a)

při vývozu zboží obsahujícího (ve formě výrobků postavených na roveň PG 3) máslo či smetanu za snížené ceny, získané podle nařízení (ES) č. 1898/2005

0,00

0,00

b)

na vývoz jiného zboží

0,00

0,00

ex 0405 10

Máslo o obsahu tuku 82 % hmotnostních (PG 6):

 

 

a)

při vývozu zboží, jež obsahuje máslo či smetanu za snížené ceny, vyrobené v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení (ES) č. 1898/2005

0,00

0,00

b)

na vývoz zboží s kódem KN 2106 90 98 obsahujícího 40 % hmotnostních a více mléčného tuku

0,00

0,00

c)

na vývoz jiného zboží

0,00

0,00


(1)  Sazby stanovené v této příloze se nevztahují na vývozy do Andorry, Gibraltaru, Ceuty, Melilly, Svatého Stolce (Vatikánského městského státu), Lichtenštejnska, obcí Livigno a Campione d'Italia, ostrova Helgoland, Grónska, Faerských ostrovů, Spojených států amerických a na ta území Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, a na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace.


27.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 888/2007

ze dne 26. července 2007,

kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1784/2003 a čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1785/2003 stanoví, že rozdíly mezi kurzy a cenami na světovém trhu a cenami uvnitř Společenství produktů uvedených v článku 1 každého z uvedených nařízení mohou být pokryty vývozní náhradou.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (3), určuje produkty, pro které by měla být stanovena sazba náhrady použitelná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v příloze IV nařízení (ES) č. 1785/2003, podle případu.

(3)

Podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1043/2005 se sazba náhrady na 100 kilogramů každého z dotčených základních produktů stanoví každý měsíc.

(4)

Závazky přijaté ohledně náhrad, které mohou být poskytovány při vývozu zemědělských produktů obsažených ve zboží, na které se nevztahuje příloha I Smlouvy, by mohly být ohroženy stanovením vysokých sazeb náhrad předem. V takových situacích je tudíž nezbytné přijmout preventivní opatření, aniž by tím však bylo znemožněno uzavírání dlouhodobých smluv. Opatřením, které umožňuje splnit tyto různé cíle, je stanovení zvláštní sazby náhrady pro stanovení náhrad předem.

(5)

S ohledem na dohodu mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ohledně vývozů těstovinových výrobků ze Společenství do Spojených států, schválenou rozhodnutím Rady 87/482/EHS (4), je nutné rozlišovat náhradu pro zboží kódů KN 1902 11 00 a 1902 19 podle jejich místa určení.

(6)

Podle čl. 15 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 musí být pro dotčený základní produkt stanovena snížená sazba vývozní náhrady s ohledem na výši produkční náhrady podle nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 (5), která se použije během předpokládaného období výroby zboží.

(7)

Lihoviny se považují za méně závislé na ceně obilovin používaných na jejich výrobu. Protokol 19 aktu o přistoupení Spojeného království, Irska a Dánska však stanoví, že musejí být přijata nezbytná opatření s cílem usnadnit používání obilovin Společenství při výrobě lihovin vyráběných z obilovin. Je proto nezbytné přizpůsobit sazbu náhrady použitelnou pro obiloviny vyvážené ve formě lihovin.

(8)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 1043/2005 a článku 1 nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v článku nařízení (ES) č. 1785/2003 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v příloze IV nařízení (ES) č. 1785/2003, se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. července 2007.

Za Komisi

Heinz ZOUREK

generální ředitel pro podniky a průmysl


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 797/2006 (Úř. věst. L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 447/2007 (Úř. věst. L 106, 24.4.2007, s. 31).

(4)  Úř. věst. L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  Úř. věst. L 159, 1.7.1993, s. 112. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1584/2004 (Úř. věst. L 280, 31.8.2004, s. 11).


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 27. července 2007 u některých obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis produktů (2)

Sazba náhrady na 100 kg základního produktu

Při stanovení náhrady předem

Ostatní

1001 10 00

Pšenice tvrdá:

 

 

– pro vývoz zboží kódů KN 1902 11 a 1902 19 do Spojených států amerických

– v ostatních případech

1001 90 99

Pšenice obecná a sourež:

 

 

– pro vývoz zboží kódů KN 1902 11 a 1902 19 do Spojených států amerických

– v ostatních případech:

 

 

– – pokud se použije čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 (3)

– – při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

– – v ostatních případech

1002 00 00

Žito

1003 00 90

Ječmen

 

 

– – při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

– v ostatních případech

1004 00 00

Oves

1005 90 00

Kukuřice použitá ve formě:

 

 

– škrobu:

 

 

– – pokud se použije čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 (3)

2,131

2,131

– – při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

– – v ostatních případech

2,131

2,131

– glukosa, glukosový sirup, maltodextrin, maltodextrinový sirup kódů KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – pokud se použije čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 (3)

1,598

1,598

– – při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

– – v ostatních případech

1,598

1,598

– – při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

– ostatní (včetně nezpracovaných)

2,131

2,131

Bramborový škrob kódu KN 1108 13 00 podobný výrobku získanému ze zpracované kukuřice:

 

 

– pokud se použije čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 (3)

2,131

2,131

– při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

– v ostatních případech

2,131

2,131

ex 1006 30

Celoomletá rýže:

 

 

– kulatozrnná

– střednězrnná

– dlouhozrnná

1006 40 00

Zlomková rýže

1007 00 90

Zrna čiroku, jiná než hybridy, k setí


(1)  Sazby stanovené v této příloze se nevztahují na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace nebo Lichtenštejnského knížectví.

(2)  Pokud jde o produkty získané zpracováním základního produktu nebo/a podobných produktů, použijí se koeficienty stanovené v příloze V nařízení Komise (ES) č. 1043/2005.

(3)  Jedná se o zboží kódu KN 3505 10 50.

(4)  Zboží uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v článku 2 nařízení (EHS) č. 2825/93 (Úř. věst. L 258, 16.10.1993, s. 6).

(5)  V případě sirupů kódů KN 1702 30 99, 1702 40 90 a 1702 60 90, získaných smícháním glukosového a fruktosového sirupu, může být vývozní náhrada poskytnuta pouze pro glukosový sirup.


27.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 889/2007

ze dne 26. července 2007,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 a článku 14 nařízení (ES) č. 1785/2003 může být rozdíl mezi kurzy a cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Na základě článku 14 nařízení (ES) č. 1785/2003 musí být náhrady stanoveny se zřetelem na situaci a na vývojové perspektivy, jednak co se týče dostupného množství obilovin, rýže a zlomkové rýže a jejich ceny na trhu Společenství, a také co se týče cen obilovin, rýže, zlomkové rýže a produktů z obilovin na světovém trhu. Na základě týchž článků je rovněž důležité zajistit vyváženou situaci a přirozený vývoj cen a obchodu na trzích s obilovinami a rýží. Zároveň je třeba vzít v úvahu ekonomický aspekt zamýšlených vývozů a potřebu vyhnout se narušení trhu Společenství.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1518/95 (3) o dovozním a vývozním režimu produktů zpracovaných z obilovin a rýže, stanovuje v článku 2 zvláštní kritéria, která je třeba vzít v úvahu pro výpočet náhrady pro tyto produkty.

(4)

Přidělenou náhradu pro určité zpracované produkty je třeba odstupňovat podle obsahu popelovin, surových vláken, slupek, bílkovin, tuků nebo škrobu; tento obsah je dobrým ukazatelem množství základního produktu skutečně obsaženého ve zpracovaném produktu.

(5)

U hlíz manioku a jiných kořenových plodin a tropických hlízovitých plodin, jakož i jejich mouček, nyní ekonomický aspekt případných vývozů, zejména vzhledem k povaze a původu těchto produktů, nevyžaduje stanovení vývozních náhrad. U některých produktů zpracovaných z obilovin se nyní vzhledem k malému podílu Společenství na světovém trhu nevyžaduje stanovení vývozní náhrady.

(6)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky některých trhů mohou mít za následek potřebu rozlišit náhradu poskytovanou pro určité produkty podle jejich místa určení.

(7)

Náhradu je třeba stanovovat jednou za měsíc, přičemž je možné ji mezitím změnit.

(8)

Některé produkty zpracované z kukuřice mohou projít tepelným zpracováním, což by mohlo vést k tomu, že by byla poskytnuta náhrada, která neodpovídá kvalitě produktu. Je tedy nutné upřesnit, že se na tyto produkty, které obsahují předželatinovaný škrob, možnost poskytnutí vývozní náhrady nevztahuje.

(9)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1518/95 se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. července 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve zněni nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1549/2004 (Úř. věst. L 280, 31.8.2004, s. 13).

(3)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2993/95 (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 25).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 26. července 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

29,83

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

25,57

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

25,57

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

38,36

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

29,83

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

25,57

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

25,57

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

34,10

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

27,70

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

31,97

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

24,51

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

5,33

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

34,10

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

34,10

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

34,10

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

34,10

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

33,40

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

25,57

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

33,40

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

25,57

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

25,57

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

33,40

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

25,57

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

35,00

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

24,29

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

25,57

POZN: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní země určení jsou definovány následovně:

C10

:

Všechny země určení.

C14

:

Všechny země urèení s výjimkou Švýcarska a Lichtenštejnska.


(1)  Pro produkty, které prošly tepelným zpracováním způsobujícím předželatinování škrobu, se neposkytuje žádná náhrada.

(2)  Náhrady jsou poskytovány podle nařízení Rady (EHS) č. 2730/75 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 281, 1.11.1975, s. 20).

POZN: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní země určení jsou definovány následovně:

C10

:

Všechny země určení.

C14

:

Všechny země urèení s výjimkou Švýcarska a Lichtenštejnska.


27.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 890/2007

ze dne 26. července 2007,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. záři 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 může být rozdíl mezi kurzy a cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1517/95 ze dne 29. června 1995 o prováděcích pravidlech k nařízení (ES) č. 1784/2003, co se týče dovozního a vývozního režimu pro krmné směsi z obilovin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95 o zvláštních prováděcích pravidlech k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži (2), stanovuje v článku 2 zvláštní kritéria, která je třeba vzít v úvahu pro výpočet náhrady poskytované pro tyto produkty.

(3)

Při tomto výpočtu musí být vzat v úvahu také obsah produktů z obilovin. Za účelem zjednodušení by náhrada měla být vyplácena pro dvě kategorie „produktů z obilovin“, totiž kukuřici, nejběžněji používanou obilovinu pro výrobu krmných směsí určených na vývoz, a produkty z kukuřice na jedné straně a pro jiné obiloviny na straně druhé; druhá kategorie zahrnuje libovolné produkty z obilovin kromě kukuřice a produkty vyrobené z kukuřice. Náhrada musí být poskytnuta pro množství produktů obilovin obsažené v daném krmivu.

(4)

Výše náhrady musí zohlednit možnosti a podmínky prodeje těchto produktů na světovém trhu, potřebu zamezit narušení trhu Společenství a ekonomický aspekt vývozu.

(5)

S ohledem na současnou situaci na trhu s obilovinami, především na vyhlídky v oblasti dodávek, je třeba zrušit vývozní náhrady.

(6)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro krmné směsi uvedené v nařízení (ES) č. 1784/2003 a podléhající nařízení (ES) č. 1517/95 se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. července 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 51.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 26. července 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin

Kódy produktů, u kterých je možné poskytnout vývozní náhradu:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Produkty z obilovin

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

Kukuřice a produkty z kukuřice:

kódy KN 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Produkty z obilovin kromě kukuřice a produktů z kukuřice

C10

EUR/t

0,00

POZN: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

C10

:

Všechny země určení.


27.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 891/2007

ze dne 26. července 2007,

kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajícím se produkčních náhrad v odvětví obilovin a rýže (2), stanovilo podmínky pro poskytování produkčních náhrad. Základ pro výpočet stanovuje článek 3 tohoto nařízení. Takto vypočítanou náhradu, případně odlišenou pro bramborový škrob, je třeba stanovovat jednou měsíčně, přičemž je možné ji pozměnit, jestliže se ceny kukuřice a/nebo pšenice významným způsobem změní.

(2)

Produkční náhrady, které stanoví toto nařízení, je třeba přizpůsobit pomocí koeficientů uvedených v příloze II nařízení (EHS) č. 1722/93, aby se stanovila přesná částka k vyplacení.

(3)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Náhrada uvedená v čl. 3 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1722/93 ve vztahu k tuně:

a)

0,00 EUR/t pro kukuřičný, pšeničný, ječný a ovesný;

b)

0,00 EUR/t pro bramborový škrob.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. července 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 159, 1.7.1993, s. 112. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1950/2005 (Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 18).


27.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/25


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 892/2007

ze dne 26. července 2007

o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí červenec 2007 nařízením (ES) č. 327/98

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 327/98 ze dne 10. února 1998 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže (3), a zejména na čl. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 327/98 byly otevřeny některé dovozní celní kvóty (a zároveň stanoven způsob jejich správy) pro rýži a zlomkovou rýži v rozčlenění podle země původu a s rozdělením na několik podobdobí podle přílohy IX uvedeného nařízení.

(2)

Pro kvóty stanovené v čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 327/98 je měsíc červenec třetím podobdobím a pro kvóty stanovené v písm. b), c) a d) uvedeného odstavce je druhým podobdobím.

(3)

Ze sdělení podaného podle čl. 8 písm. a) nařízení (ES) č. 327/98 vyplývá, že žádosti na kvóty s pořadovými čísly 09.4154, 09.4116 a 09.4166 podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2007 podle čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení se týkají množství, které přesahuje dostupné množství. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a určit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství u dotčených kvót.

(4)

Z výše uvedeného sdělení vyplývá mimo jiné, že žádosti na kvóty s pořadovými čísly 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4149, 09.4150, 09.4152 a 09.4153 podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2007 podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 327/98 se týkají množství nižšího, než je dostupné množství.

(5)

Je také třeba stanovit celková množství dostupná na následující kvótové podobdobí podle čl. 5 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 327/98 pro kvóty s pořadovými čísly 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 a 09.4166,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro žádosti o dovozní licence na rýži spadající do kvót s pořadovými čísly 09.4154, 09.4116 a 09.4166 uvedených v nařízení (ES) č. 327/98, které byly podány během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2007, se vydají licence pro požadovaná množství, na něž se použijí koeficienty přidělení stanovené v příloze tohoto nařízení.

2.   Celková dostupná množství v rámci kvót s pořadovými čísly 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 a 09.4166 uvedených v nařízení (ES) č. 327/98 na následující kvótové podobdobí jsou stanovena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. července 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 797/2006 (Úř. věst. L 144, 31.5.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 37, 11.2.1998, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2019/2006 (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 48).


PŘÍLOHA

Množství, která se mají přidělit na podobdobí červenec 2007, a množství dostupná pro následující podobdobí podle nařízení (ES) č. 327/98:

a)   Kvóta pro celoomletou nebo poloomletou rýži kódu KN 1006 30 podle čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 327/98:

Původ

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce července 2007

Celková množství dostupná pro podobdobí měsíce září 2007

(kg)

Spojené státy americké

09.4127

 (2)

19 578 285

Thajsko

09.4128

 (2)

1 233 332

Austrálie

09.4129

 (2)

305 500

Jiného původu

09.4130

 (3)

7 319


b)   Kvóta pro loupanou rýži kódu KN 1006 20 podle čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 327/98:

Původ

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce července 2007

Celková množství dostupná pro podobdobí měsíce října 2007

(kg)

Všechny země

09.4148

 (3)

60 728


c)   Kvóta pro zlomkovou rýži kódu KN 1006 40 podle čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 327/98:

Původ

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce července 2007

Thajsko

09.4149

 (2)

Austrálie

09.4150

 (1)

Guyana

09.4152

 (1)

Spojené státy americké

09.4153

 (2)

Jiného původu

09.4154

1,809392 %


d)   Kvóta pro celoomletou nebo poloomletou rýži kódu KN 1006 30 podle čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 327/98:

Původ

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce července 2007

Celková množství dostupná pro podobdobí měsíce září 2007

(kg)

Thajsko

09.4112

 (3)

7 344

Spojené státy americké

09.4116

3,329173 %

0

Indie

09.4117

 (3)

36 522

Pákistán

09.4118

 (3)

4 521

Jiného původu

09.4119

 (3)

58 099

Všechny země

09.4166

1,218315 %

0


(1)  Pro toto podobdobí se koeficient přidělení nepoužije: Komise neobdržela žádnou žádost o vydání licence.

(2)  Pro toto podobdobí se koeficient přidělení nepoužije: žádostí je méně nebo shodně jako dostupných množství.

(3)  Pro toto podobdobí již není dostupné množství.


SMĚRNICE

27.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/29


SMĚRNICE KOMISE 2007/48/ES

ze dne 26. července 2007,

kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 2003/90/ES (2) byla přijata s cílem zajistit, že odrůdy, které členské státy zahrnou do svých národních katalogů, vyhovují obecným zásadám vydaným Odrůdovým úřadem Společenství (CPVO), pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení odrůd, jestliže takové obecné zásady byly stanoveny. Na ostatní odrůdy se podle uvedené směrnice vztahují obecné zásady Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV).

(2)

CPVO a UPOV od té doby stanovily další obecné zásady pro řadu jiných druhů nebo stávající obecné zásady aktualizovaly.

(3)

Směrnice 2003/90/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se nahrazují přílohou této směrnice.

Článek 2

Pro zkoušky zahájené před 1. listopadem 2007 mohou členské státy použít směrnici 2003/90/ES ve znění, které bylo v platnosti před pozměněním touto směrnicí.

Článek 3

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. října 2007. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 1. listopadu 2007.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 26. července 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 7. Směrnice ve znění směrnice 2005/91/ES (Úř. věst. L 331, 17.12.2005, s. 24).


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a), které musí být v souladu s testovacími protokoly Odrůdového úřadu Společenství

Druhy uvedené ve společném katalogu

Protokol Odrůdového úřadu Společenství

Hrách krmný

Hrách, TP 7/1 ze dne 6.11.2003

Řepka

Řepka, TP 36/1 ze dne 25.3.2004

Slunečnice

Slunečnice, TP 81/1 ze dne 31.10.2002

Oves

Oves, TP 20/1 ze dne 6.11.2003

Ječmen

Ječmen, TP 19/2 ze dne 6.11.2003

Rýže

Rýže, TP 16/1 ze dne 18.11.2004

Žito

Žito, TP 58/1 ze dne 31.10.2002

Tritikale

Tritikale, TP 121/2 ze dne 22.1.2007

Pšenice setá

Pšenice setá, TP 3/3 ze dne 6.11.2003

Pšenice tvrdá

Pšenice tvrdá, TP 120/2 ze dne 6.11.2003

Kukuřice

Kukuřice, TP 2/2 ze dne 15.11.2001

Brambor

Brambor, TP 23/2 ze dne 1.12.2005

Len setý přadný/len setý olejný

Len setý přadný/len setý olejný, TP 57/1 ze dne 21.3.2007

Znění těchto protokolů je uvedeno na internetových stránkách Odrůdového úřadu Společenství (www.cpvo.europa.eu).

PŘÍLOHA II

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), které musí být v souladu s obecnými zásadami zkoušení Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin

Druhy uvedené ve společném katalogu

Obecné zásady Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin

Krmná řepa

Krmná řepa, obecné zásady TG/150/3 ze dne 4.11.1994

Psineček psí

Psineček, obecné zásady TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Psineček obrovský

Psineček, obecné zásady TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Psineček výběžkatý

Psineček, obecné zásady TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Psineček tenký

Psineček, obecné zásady TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Sveřep samužníkovitý

Sveřep samužníkovitý, obecné zásady TG/180/3 ze dne 4.4.2001

Sveřep sitkovský

Sveřep sitkovský, obecné zásady TG/180/3 ze dne 4.4.2001

Srha laločnatá

Srha laločnatá, obecné zásady TG/31/8 ze dne 17.4.2002

Kostřava rákosovitá

Kostřava rákosovitá, obecné zásady TG/39/8 ze dne 17.4.2002

Kostřava ovčí

Kostřava ovčí, obecné zásady TG/67/5 ze dne 5.4.2006

Kostřava luční

Kostřava luční, obecné zásady TG/39/8 ze dne 17.4.2002

Kostřava červená

Kostřava červená, obecné zásady TG/67/5 ze dne 5.4.2006

Jílek mnohokvětý

Jílek, obecné zásady TG/4/8 ze dne 5.4.2006

Jílek vytrvalý

Jílek, obecné zásady TG/4/8 ze dne 5.4.2006

Jílek hybridní

Jílek, obecné zásady TG/4/8 ze dne 5.4.2006

Bojínek cibulkatý

Bojínek cibulkatý, obecné zásady TG/34/6 ze dne 7.11.1984

Lipnice luční

Lipnice luční, obecné zásady TG/33/6 ze dne 12.10.1990

Lupina bílá

Lupina bílá, obecné zásady TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Lupina úzkolistá

Lupina úzkolistá, obecné zásady TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Lupina žlutá

Lupina žlutá, obecné zásady TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Vojtěška

Vojtěška, obecné zásady TG/6/5 ze dne 6.4.2005

Jetel luční

Jetel luční, obecné zásady TG/5/7 ze dne 4.4.2001

Jetel plazivý

Jetel plazivý, obecné zásady TG/38/7 ze dne 9.4.2003

Bob polní

Bob polní, obecné zásady TG/8/6 ze dne 17.4.2002

Vikev setá

Vikev setá, obecné zásady TG/32/6 ze dne 21.10.1988

Tuřín

Tuřín, obecné zásady TG/89/6 ze dne 4.4.2001

Ředkev olejná

Ředkev olejná, obecné zásady TG/178/3 ze dne 4.4.2001

Podzemnice olejná

Podzemnice olejná, obecné zásady TG/93/3 ze dne 13.11.1985

Řepice

Řepice, obecné zásady TG/185/3 ze dne 17.4.2002

Světlice barvířská

Světlice barvířská, obecné zásady TG/134/3 ze dne 12.10.1990

Bavlník

Bavlník, obecné zásady TG/88/6 ze dne 4.4.2001

Mák setý

Mák setý, obecné zásady TG/166/3 ze dne 24.3.1999

Hořčice bílá

Hořčice bílá, obecné zásady TG/179/3 ze dne 4.4.2001

Sója

Sója, obecné zásady TG/80/6 ze dne 1.4.1998

Čirok

Čirok, obecné zásady TG/122/3 ze dne 6.10.1989

Znění těchto obecných zásad je uvedeno na internetových stránkách Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (www.upov.int).


27.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/33


SMĚRNICE KOMISE 2007/49/ES

ze dne 26. července 2007,

kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 2003/91/ES (2) byla přijata s cílem zajistit, že odrůdy, které členské státy zahrnou do svých národních katalogů, vyhovují obecným zásadám vydaným Odrůdovým úřadem Společenství (CPVO), pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení odrůd, jestliže takové obecné zásady byly stanoveny. Na ostatní odrůdy se podle uvedené směrnice vztahují obecné zásady Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV).

(2)

CPVO a UPOV od té doby vydaly další obecné zásady pro řadu jiných druhů nebo stávající obecné zásady aktualizovaly.

(3)

Směrnice 2003/91/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy I a II směrnice 2003/91/ES se nahrazují zněním v příloze této směrnice.

Článek 2

Pro zkoušky zahájené před 1. listopadem 2007 mohou členské státy použít směrnici 2003/91/ES ve znění, které bylo v platnosti před pozměněním touto směrnicí.

Článek 3

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. října 2007. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 1. listopadu 2007.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 26. července 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/124/ES (Úř. věst. L 339, 6.12.2006, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 11. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/127/ES (Úř. věst. L 343, 8.12.2006, s. 82).


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a), které musejí být v souladu s testovacími protokoly CPVO

Vědecký název

Obecný název

Protokol CPVO

Allium cepa L. (skupina Cepa)

Cibule a echalion

TP 46/1 ze dne 14.6.2005

Allium cepa L. (skupina Aggregatum)

Šalotka

TP 46/1 ze dne 14.6.2005

Allium porrum L.

Pór

TP 85/1 ze dne 15.11.2001

Allium sativum L.

Česnek

TP 162/1 ze dne 25.3.2004

Asparagus officinalis L.

Chřest

TP 130/1 ze dne 27.3.2002

Brassica oleracea L.

Květák

TP 45/1 ze dne 15.11.2001

Brassica oleracea L.

Brokolice

TP 151/2 ze dne 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Kapusta růžičková

TP 54/2 ze dne 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Kedluben

TP 65/1 ze dne 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Kapusta hlávková, zelí hlávkové bílé a zelí hlávkové červené

TP 48/2 ze dne 1.12.2005

Capsicum annuum L.

Chilli nebo paprika roční

TP 76/2 ze dne 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Endivie kadeřavá a eskariol

TP 118/2 ze dne 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Čekanka průmyslová

TP 172/2 ze dne 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Čekanka pro puky

TP 173/1 ze dne 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Meloun vodní

TP 142/1 ze dne 21.3.2007

Cucumis melo L.

Meloun cukrový

TP 104/2 ze dne 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Okurka salátová a okurka nakládačka

TP 61/1 ze dne 27.3.2002

Cucurbita pepo L.

Tykev obecná

TP 119/1 ze dne 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Artyčok a karda

TP 184/1 ze dne 25.3.2004

Daucus carota L.

Mrkev a mrkev krmná

TP 49/2 ze dne 1.12.2005

Foeniculum vulgare Mill.

Fenykl

TP 183/1 ze dne 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Salát

TP 13/3 ze dne 21.3.2007

Lycopersicon esculentum Mill.

Rajče

TP 44/3 ze dne 21.3.2007

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Petržel

TP 136/1 ze dne 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Fazol šarlatový

TP 9/1 ze dne 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fazol obecný keříčkový a fazol obecný pnoucí

TP 12/2 ze dne 1.12.2005

Pisum sativum L. (partim)

Hrách dřeňový, hrách kulatosemenný a hrách cukrový

TP 7/1 ze dne 6.11.2003

Raphanus sativus L.

Ředkvička

TP 64/1 ze dne 27.3.2002

Spinacia oleracea L.

Špenát

TP 55/1 ze dne 27.3.2002

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Kozlíček polníček

TP 75/2 ze dne 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Bob zahradní

TP Broadbean/1 ze dne 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Kukuřice cukrová a kukuřice pukancová

TP 2/2 ze dne 15.11.2001

Znění těchto protokolů lze nalézt na internetové stránce CPVO (www.cpvo.europa.eu).

PŘÍLOHA II

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), které musejí být v souladu s obecnými zásadami zkoušení Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV)

Vědecký název

Obecný název

Obecná zásada UPOV

Allium fistulosum L.

Cibule sečka

TG/161/3 ze dne 1.4.1998

Allium schoenoprasum L.

Pažitka

TG/198/1 ze dne 9.4.2003

Apium graveolens L.

Celer řapíkatý

TG/82/4 ze dne 17.4.2002

Apium graveolens L.

Celer bulvový

TG/74/4 opr. ze dne 17.4.2002 + 5.4.2006

Beta vulgaris L.

Mangold

TG/106/4 ze dne 31.3.2004

Beta vulgaris L.

Řepa salátová včetně ‚Cheltenham beet‘

TG/60/6 ze dne 18.10.1996

Brassica oleracea L.

Kadeřávek

TG/90/6 ze dne 31.3.2004

Brassica rapa L.

Zelí pekingské

TG/105/4 ze dne 9.4.2003

Brassica rapa L.

Vodnice

TG/37/10 ze dne 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Čekanka hlávková

TG/154/3 ze dne 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Tykev velkoplodá

TG/155/4 ze dne 14.3.2007

Raphanus sativus L.

Ředkev

TG/63/6 ze dne 24.3.1999

Rheum rhabarbarum L.

Reveň

TG/62/6 ze dne 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Hadí mord španělský neboli černý kořen

TG/116/3 ze dne 21.10.1988

Solanum melongena L.

Lilek vejcoplodý

TG/117/4 ze dne 17.4.2002

Znění těchto obecných zásad lze nalézt na internetové stránce UPOV (www.upov.int).


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

27.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/36


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 21. března 2007

o státní podpoře č. C 21/2006 (ex N 635/2005), kterou Slovenská republika zamýšlí poskytnout podniku Slovenské lodenice Komárno

(oznámeno pod číslem K(2007) 1182)

(Pouze slovenské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2007/529/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 88 odst. 2 první pododstavec této smlouvy,

po výzvě, aby zúčastněné strany předložily své připomínky v souladu s uvedeným ustanovením (1), a s ohledem na tyto připomínky,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   POSTUP

(1)

Dopisem ze dne 9. prosince 2005, zaevidovaným dne 14. prosince 2005, oznámila Slovenská republika Komisi svůj záměr poskytnout regionální investiční podporu podniku Slovenské lodenice Komárno. Komise si dopisy ze dne 23. prosince 2005 a 27. února 2006 vyžádala informace, na které Slovenská republika odpověděla dopisem ze dne 26. ledna 2006 zaevidovaným dne 31. ledna 2006 a dopisem ze dne 23. března 2006 zaevidovaným dne 4. dubna 2006.

(2)

Komise dopisem ze dne 7. června 2006 Slovenskou republiku informovala, že se rozhodla zahájit řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES, které se bude týkat uvedené podpory.

(3)

Rozhodnutí Komise zahájit řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie  (2). Komise vyzvala zúčastněné strany, aby předložily připomínky k opatření.

(4)

Dopisem ze dne 6. července 2006, zaevidovaným dne 12. července 2006, poskytla Slovenská republika připomínky příjemce podpory – Slovenských lodeníc Komárno. Vzhledem k tomu, že připomínky postoupila Komisi Slovenská republika, se Komise domnívá, že Slovenská republika měla příležitost na připomínky příjemce reagovat. Slovenská republika žádné jiné připomínky nepředložila. Dopisem ze dne 30. října 2006 Komise Slovenskou republiku pořádala, aby potvrdila pochopení připomínek příjemce Komisí. Příjemce poskytl další vysvětlení na setkání dne 14. prosince 2006. Slovenská republika odpověděla na žádost Komise ze dne 30. října 2006 dopisem ze dne 10. ledna 2007, zaevidovaným téhož dne, v němž potvrdila vysvětlení poskytnuté příjemcem na uvedeném setkání.

2.   PODROBNÝ POPIS PODPORY

2.1.   Příslušný podnik

(5)

Příjemcem podpory je slovenský loďařský podnik Slovenské lodenice Komárno, a. s. Bratislava (dále jen „SLK“), který svou činnost vykonává na řece Dunaji v regionu způsobilém k poskytnutí regionální podpory podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES. Podnik byl založen v roce 2000. Jeho akcionáři jsou Euram Bank AG Vídeň (70 %) a stát (30 %). Euram Bank AG Vídeň se stala většinovým akcionářem prostřednictvím dvou kapitálových injekcí v roce 2003. SLK jsou velkým podnikem s obratem 1,424 mld. SKK (3) (2004) a 910 zaměstnanci (2005). Po částečné privatizaci v roce 2003 podnik ztrojnásobil svou produkci (pokud jde o vyjádření v kompenzované hrubé tonáži (CGT) za rok) a v roce 2004 dosáhl zisku ve výši 26 mil. SKK. Podnik SLK nemá finanční problémy.

(6)

SLK stavějí malé námořní kontejnerové lodě a říčně-námořní lodě s maximální nosností 6 000 dwt. Podle informací poskytnutých Slovenskou republikou loděnice DAMEN v Holandsku a Flensburg v Německu, které stavějí lodě s nosností 4 000 až 20 000 dwt, mají na trhu vedoucí postavení. V současnosti se i polská loděnice Stocznia Północna specializuje na stavbu kontejnerových lodí podobné velikosti. SLK neprovádějí opravy ani konverze námořních plavidel. Celá produkce SLK je určena pro členské státy Evropské unie.

2.2.   Investiční projekt

(7)

Podnik má v úmyslu v letech 2006 až 2008 realizovat investiční projekt s názvem Modernizace technologické základny Slovenských lodeníc Komárno. Cílem projektu je zmodernizovat výrobu. Investiční projekt se skládá z devíti dílčích projektů, dále nazývaných DP 01 až DP 09, které jsou popsány dále v textu se zohledněním připomínek poskytnutých příjemcem po zahájení formálního vyšetřovacího řízení, které objasnily povahu investice.

DP 01 – Rozšíření výrobních ploch: zřízení nové koleje v prostorách loděnice, která bude vybavena zařízením, což umožní vytvoření nového montážního pracoviště; loděnice zakoupí jeřáb s nosností 50 t. Tato část loděnice doposud nebyla využívána na výrobu, ale jako skladovací prostor. Výše nákladů spojených s investicí představuje částku 39 825 658 SKK.

DP 02 – Nákup a instalace komorového tryskače pro automatizovaný systém předúpravy hutního materiálu. Investice má urychlit čištění ocelových plechů. V porovnání se zařízením používaným v současnosti poskytuje nový komorový tryskač několik výhod: urychlení výrobního procesu, podstatně nižší spotřebu abraziva a energie, zlepšení, pokud jde o životní prostředí. Teoretická kapacita automatizovaného systému předúpravy hutního materiálu by se zvýšila z 12 450 t na 15 700 t. Náklady dosahují výše 17 500 000 SKK.

DP 03 – Vybudování rozvodu energie na kolejích č. 4 a 5: koleje 4 a 5 se v současnosti využívají při stavbě sekcí lodního tělesa a při stykování lodního tělesa; loděnice postaví šest nových odběrných míst (pro acetylén, kyslík a stlačený vzduch), čímž toto zařízení zmodernizuje. Náklady na investice představují částku 6 500 000 SKK.

DP 04 – Vybudování energetických rozvodů pro těžké molo, kde se realizují dokončovací práce: podél mola se vybudují nové rozvody a osm odběrných míst (pro acetylén, kyslík, stlačený vzduch a elektrickou energii). Cílem je nahradit současný pomalý a nákladný systém, při kterém jsou acetylén, kyslík a stlačený vzduch odebírány z lahví. Náklady dosahují výše 3 500 000 SKK.

DP 05 – Horizontální vyvrtávačka: zakoupení horizontální vyvrtávačky typu W 100. V současnosti mají SLK pronajatý starší typ této vyvrtávačky (W 75). Typ W 100 je pokročilejším typem vyvrtávačky a na základě jejích technických vlastností je možné s ní obrábět větší spektrum dílů efektivnějším způsobem (vyšší otáčky za minutu). Investiční náklady představují 6 000 000 SKK.

DP 06 – Pracoviště na dělení materiálu stříháním: zakoupení hydraulických tabulových nůžek. Doposud se používala alternativní a méně efektivní technologie. Náklady dosahují výše 2 000 000 SKK.

DP 07 – Zlepšení kontroly kvality: kontrolní měření lodního tělesa v průběhu výroby, kontrola kvality po jednotlivých pracovních operacích, zakoupení přenosného průmyslového rentgenového přístroje, nákup přístroje na měření nátěrů a materiálů, ultrazvukového tloušťkoměru na měření tloušťky ocelových plechů a jedné sondy. Náklady dosahují výše 2 000 000 SKK.

DP 08 – Modernizace manipulační techniky: plošinový vozík, vysokozdvižný vozík, nabíječ trakčních olověných baterií. Náklady dosahují výše 2 000 000 SKK.

DP 09 – Pracoviště na sváření hliníku a nerezu: elektro-zámečnické pracoviště, rourovna (sváření nerezových rour). Uvedená dvě pracoviště jsou v současnosti předmětem subdodávek. Náklady dosahují výše 1 000 000 SKK.

(8)

Celkové náklady dosahují výše 80 325 658 SKK, což odpovídá způsobilým nákladům pro regionální investiční podporu. Náklady se skládají z výdajů na nákup strojů a zařízení. Současná hodnota způsobilých investičních nákladů je 76 100 000 SKK (diskontní sazba 7,55 %). V jednotlivých letech jsou náklady rozdělené takto:

Tabulka

Současná hodnota způsobilých nákladů

Rok

Způsobilé náklady

Současná hodnota způsobilých nákladů

2006

31 164 000

31 164 000

2007

37 295 658

34 677 506

2008

11 866 000

10 258 494

Celkem

80 325 658

76 100 000

(9)

Podle Slovenské republiky jsou dílčí projekty DP 02 – DP 09 samostatnými projekty, které budou SLK realizovat i v případě, pokud se dílčí projekt DP 01 realizovat nebude.

(10)

Investiční projekt povede ke zvýšení technické kapacity loděnice z 24 000 CGT (kompenzovaná hrubá tonáž) na 28 500 CGT v roce 2009, což odpovídá zvýšení produkce do dvou lodí ročně. Dalším přínosem realizace projektu bude zkrácení výrobního cyklu, úspora nákladů a zlepšení kvality. Produktivita loděnice se v roce 2009 zvýší ze současných 67 člověkohodin/CGT na 58 člověkohodin/CGT při zohlednění činností vykonávaných v rámci subdodávek.

(11)

Realizace investice bude mít za následek vytvoření 140 pracovních míst v loděnici (včetně 112 pracovních míst spojených přímo s výrobou, 20 pomocných pracovních míst a 8 technicko-hospodářských pracovních míst) a 50 nepřímých pracovních míst v regionu s 14 % mírou nezaměstnanosti. Po realizaci dílčího projektu DP 09 bude velká část pracovních míst spojených přímo s výrobou vytvořena díky tzv. insourcingu. Celkový počet disponibilních člověkohodin za rok se po realizaci investice zvýší z 1 590 300 na 1 653 200.

(12)

Příjemce podpory prohlásil, že výsledky této investice bude využívat minimálně po dobu následujících pěti let. Podnik Slovenské lodenice Komárno požádal o poskytnutí podpory dopisem ze dne 10. října 2005. S realizací investice se začalo v roce 2006.

2.3.   Předmětné opatření

(13)

Oznámené opatření sestává z odepsání penále Sociálnou poisťovňou, které se týkalo pozdní platby příspěvků sociálního pojištění ze strany SLK v období od 31. října 2003 do 31. března 2004. Pohledávka k odepsání představuje částku 17 117 957 SKK. Sociálna poisťovňa odepsání uskuteční až po doručení schválení Komise. Současná hodnota podpory tak představuje 17 117 957 SKK, což odpovídá míře podpory ve výši 22,49 % způsobilých nákladů.

(14)

Dalšími zdroji financování jsou vlastní zdroje podniku Slovenské lodenice Komárno (19 025 000 SKK) a úvěr ze soukromé banky (39 957 043 SKK).

3.   ROZHODNUTÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ PODLE ČL. 88 ODST. 2 SMLOUVY O ES

(15)

Komise zahájila formální vyšetřovací řízení z následujících důvodů. Za prvé, Komise měla pochybnosti o tom, zda dílčí projekty DP 01, DP 05 a DP 09 byly investicemi do modernizace současného stavu loděnice, či zda byly určeny na zvýšení produktivity stávajících zařízení, a je-li tedy možné pokládat je za způsobilé pro poskytnutí regionální podpory.

(16)

Komise měla konkrétně pochybnosti o tom, zdali dílčí projekt DP 01, který, jak se zdálo, má vytvořit novou výrobní kapacitu, má zároveň za úkol zvýšit produkci zařízení, které už loděnice má.

(17)

Komise se rovněž obávala, že dílčí projekt DP 05 představuje pouze nahrazení pronajatého zařízení vlastním, protože nebyl zjevný přínos této investice z hlediska zvýšení efektivity. Stejné pochybnosti měla Komise i v případě dílčího projektu DP 09.

(18)

Za druhé, Komise měla pochybnosti, zda jsou dílčí projekty DP 01, DP 02 a DP 03 způsobilé pro poskytnutí regionální podpory, neboť se zdá, že vedou ke zvýšení technické kapacity příjemce. Komise dospěla k závěru, že musí hlouběji analyzovat vliv investiční podpory na kapacitu loděnice.

(19)

Za třetí, v návaznosti na pochybnosti o způsobilosti jednotlivých částí investičního projektu na poskytnutí regionální podpory měla Komise pochybnosti, zda byla dodržena maximální povolená míra podpory.

(20)

A nakonec Komise dospěla k předběžnému závěru, že na základě informací, které v té době měla k dispozici, splňují ostatní dílčí projekty kritéria způsobilosti stanovená v Rámci pro státní podporu pro stavbu lodí (dále jen „rámec“) (4).

4.   PŘIPOMÍNKY PŘÍJEMCE

(21)

Po zahájení formálního vyšetřovacího řízení poskytl příjemce další vysvětlení důvodů a důsledků investičního projektu.

(22)

Uvedl, že hlavním stimulem investičního projektu byl současný nevyhovující stav uspořádání loděnic, který způsobuje závislost výroby na přírodních podmínkách, tj. na výšce hladiny vody v Dunaji. Části tělesa lodě (dále jen „sekce“) se v současnosti montují v krytých výrobních halách i na otevřeném prostranství, v prostoru kolejí 4 a 5. Problémy plynoucí ze současného uspořádání spočívají v tom, že velikost těchto sekcí je tak omezená na jedné straně výškou výrobních hal a na straně druhé nosností jeřábu na kolejích 4 a 5 (27 t). Tato situace vede ke dvěma hlavním důsledkům. Za prvé, montáž větších sekcí se musí částečně provádět na vodě. Za druhé, sekce často nedosahují kritického rozměru, který by umožňoval montáž vybavení, především potrubního systému. Montáž vybavení se proto provádí na vodě až po smontování celého tělesa lodě, což je neefektivní.

(23)

Skutečnost, že montáž sekcí a montáž vybavení musejí být přinejmenším částečně prováděny na vodě, způsobuje závislost výroby loděnice na vyhovující výšce vodní hladiny a na podmínkách na Dunaji. V případě nízké hladiny vody je výroba zastavena, protože je technicky nemožné pokračovat v montáži v halách (omezená výška a malý prostor) nebo na stávajících otevřených prostranstvích (nedostatečná nosnost jeřábu).

(24)

Dílčí projekty DP 01 a DP 03 řeší právě tento problém. Investice by přinesla novou montážní kapacitu a umožnila by loděnici vyrábět větší sekce. Venkovní montážní kapacita se zvýší v důsledku nového zařízení na koleji 8, které bude vybaveno jeřábem s nosností 50 t, což odpovídá nosnosti jeřábu požadované při dokončovacích pracích na těžkém molu (rovněž 50 t). Tím se proces zmodernizuje. Kromě toho se zmodernizuje i montážní kapacita na kolejích 4 a 5.

(25)

Z tohoto důvodu bude část stavby sekcí z výrobních hal přesunuta ven. V minulosti, když úroveň vody v Dunaji byla příliš nízká na to, aby umožňovala práce na vodě, docházelo k přetížení kapacity výrobních hal, což způsobovalo zastavení výroby v podniku. Uvolněný prostor bude využit na modernizaci procesu výroby v rámci výrobních hal a umožní loděnici vykonávat jiné než montážní práce, například natírání, výrobu různých menších částí lodí apod.

(26)

Realizace dílčího projektu DP 03 bude mít za následek zkrácení distribuční sítě, což sníží energetické ztráty.

(27)

Pokud jde o dílčí projekt DP 02, příjemce zdůraznil přínos z hlediska zvýšení efektivity, a to v důsledku nahrazení stávajícího komorového tryskače novým.

(28)

Pokud jde o dílčí projekt DP 05, příjemce poskytl porovnání technických vlastností staré vyvrtávačky s novou, jak již bylo uvedeno v odstavci 7.

(29)

A nakonec v případě dílčího projektu DP 09 příjemce vysvětlil, že systém subdodávek, pokud jde o sváření hliníku a nerezu, se v případě změn v technické specifikaci vyráběných dílů během výrobního procesu stává problematickým. K takovým změnám dochází často a příjemce je v takové situaci omezován výrobním plánem svých subdodavatelů. Vlastní zařízení by příjemci poskytlo potřebnou flexibilitu, aby mohl okamžitě reagovat na takové změny, což by vedlo k podstatným zlepšením ve výrobním procesu (20 % snížení nákladů na výrobu jiných než ocelových dílů). Důležitost této otázky se ještě zvýší, pokud se vezme v úvahu rostoucí využívání hliníkových a nerezových materiálů oproti oceli.

(30)

V reakci na obavy, že dílčí projekty DP 01 a DP 03, stejně jako projekt DP 02, mají za úkol zvýšit technickou kapacitu loděnice, příjemce argumentoval tím, že zvýšení technické kapacity je pouze důsledkem zvýšení produktivity, kterého by se dosáhlo díky této investici. Příjemce potvrdil, že celková kapacita vzroste v roce 2009 z 24 000 CGT na 28 500 CGT, což odpovídá zvýšení produkce v průměru o dvě lodě ročně, v závislosti na velikosti a typu lodí. Teoretická kapacita zpracování hutního materiálu vzroste z 12 450 t na 15 700 t. Skutečná kapacita zpracování hutního materiálu však zůstane na úrovni 12 450 t, což je způsobeno překážkami, které se vyskytují při předcházejících výrobních operacích a které by mohly být odstraněny pouze za pomoci značných investic, jejichž realizaci loděnice ve střednědobém horizontu neplánují.

(31)

V reakci na obavy, že dílčí projekty DP 01, DP 05 a DP 09 nebyly určeny ke zvýšení produktivity stávajících zařízení, poskytl příjemce Komisi údaje prokazující skutečné zvýšení produktivity. Příjemce vyčíslil celkové zvýšení produktivity pomocí těchto faktorů: zkrácení výrobního cyklu o 20/12/8 dní v závislosti na typu lodě, snížení objemu práce asi o 12 000 člověkohodin na jedno plavidlo, zvýšení produktivity zařízení na předúpravu hutního materiálu vyjádřené množstvím zpracované oceli (t) na jednoho pracovníka o 14 % z 13,65 na 15,60, zvýšení produktivity zařízení na předúpravu hutního materiálu vyjádřené množstvím člověkohodin na tunu zpracované oceli o 31 % ze 127 na 97.

5.   PŘIPOMÍNKY SLOVENSKÉ REPUBLIKY

(32)

Slovenská republika zaslala Komisi připomínky příjemce, ke kterým nepřipojila žádné vlastní připomínky, čímž se vlastně ztotožnila s připomínkami příjemce.

6.   HODNOCENÍ

6.1.   Státní podpora ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES

(33)

Podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem. Podle ustálené judikatury evropských soudů k ovlivňování obchodu dochází, pokud podnik příjemce vykonává hospodářskou činnost, která zahrnuje obchod mezi členskými státy.

(34)

V tomto případě realizuje odepsání pohledávky Sociálna poisťovňa, která je ústředním orgánem spravujícím systém sociálního zabezpečení. Finanční opatření se tedy týká státních zdrojů a vztahuje se na stát. Sociálna poisťovňa může podle vlastního uvážení „v odůvodněných případech“ v plné výši nebo částečně odpustit penále. Výběrové kritérium je tedy splněno. Opatření poskytuje SLK finanční výhodu, kterou by loděnice na trhu nezískaly, pokud by musely zaplatit penále. SLK vyrábějí námořní plavidla. Vzhledem k tomu, že tyto produkty jsou předmětem obchodování, uvedeným opatřením může být ohrožena hospodářská soutěž a ovlivněn obchod mezi členskými státy. I když podnik SLK vyplňuje mezeru na trhu s malými loděmi do 6 000 dwt, je alespoň potenciálním konkurentem menších polských loděnic, holandské loděnice DAMEN a německé loděnice Flensburg. Proto finanční opatření představuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES a musí být odpovídajícím způsobem hodnoceno.

(35)

Státní podpora dosahuje výše 17 117 957 SKK.

(36)

Jak již bylo uvedeno v rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení, Komise se rozhodla nehodnotit, zda rozhodnutí o nevymáhání odvodů do Sociálnej poisťovne za období od 31. října 2003 do 31. března 2004 představuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. Šlo o období před přistoupením Slovenska k Evropské unii a netýkalo se to dalšího období. Proto není v pravomoci Komise posuzovat slučitelnost tohoto opatření se společným trhem. Údaje uvádějí, že SLK odvedly příspěvky sociálního zabezpečení za období mezi 31. říjnem 2003 a 31. březnem 2004, což je v podstatě nevyhnutelná podmínka pro odepsání penále.

6.2.   Slučitelnost podpory: Výjimka podle čl. 87 odst. 3 Smlouvy o ES

(37)

V čl. 87 odst. 2 a 3 Smlouvy o ES jsou uvedeny výjimky ze všeobecné neslučitelnosti státní podpory se společným trhem, která je stanovená v odst. 1 uvedeného článku.

(38)

Pro účely posouzení podpory na stavbu lodí vydala Komise příslušný rámec. Podle tohoto rámce pro stavbu lodí se stavbou lodí ve Společenství rozumí stavba námořních obchodních plavidel s vlastním pohonem. Uvedenou definici lze uplatnit na činnost podniku SLK, a proto je podporu pro SLK třeba hodnotit podle rámce pro stavbu lodí.

(39)

V bodě 26 rámce pro stavbu lodí se stanoví, že regionální podpora na stavbu, opravu nebo přestavbu lodí může být považována za slučitelnou se společným trhem, pouze pokud je poskytována na investice do vylepšení nebo modernizace stávajících loděnic, které nesouvisejí s finanční restrukturalizací dotyčných loděnic, zaměřené na zlepšení produktivity stávajících zařízení.

(40)

Míra podpory nesmí u regionů uvedených v čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES překročit 22,5 % nebo příslušný limit pro regionální podporu, podle toho, která hodnota je nižší. V takovém případě se uplatňuje limit ve výši 22,5 %. Podporu lze poskytnout pouze na způsobilé výdaje definované v Pokynech Společenství k regionální podpoře (dále jen „pokyny k regionální podpoře“) (5).

(41)

Pochybnosti vyjádřené Komisí v souvislosti s otázkou, zda tyto dílčí projekty představují investici do modernizace stávající loděnice s cílem zvýšit produktivitu stávajících zařízení, byly vyvráceny.

(42)

Komise pokládá dílčí projekt DP 01 za projekt modernizace, protože zjednodušuje výrobní proces a řeší základní problémy současného stavu uspořádání loděnic. Za prvé, umožní loděnicím vyrábět větší sekce na břehu, takže výroba v loděnicích už nebude závislá na přírodních podmínkách na řece Dunaji. Za druhé, efektivita montážního procesu se zvýší, protože loděnice budou schopné vyrábět větší sekce. Za třetí, pracovní operace montáže vybavení do jednotlivých sekcí bude možné v rámci výrobního procesu realizovat dříve, což bude mít za následek zvýšení efektivity v porovnání se současnou realizací této montáže vybavení, především potrubního systému, na už kompletní těleso lodi. A nakonec nové zařízení umožní lepší využití výrobních hal, jejichž kapacita je v současnosti přetížená, protože se v nich realizuje stavba sekcí, a které budou v budoucnosti využívány na jiné činnosti spojené s pracovními operacemi dřívější fáze výrobního procesu.

(43)

Na základě toho Komise dospěla k závěru, že navzdory tomu, že se dílčí projekt DP 01 týká nového zařízení, představuje skutečně modernizaci loděnic jako celku (především výrobního procesu montáže sekcí) a má za následek zvýšení produktivity stávajících zařízení, především výrobních hal.

(44)

Pokud jde o dílčí projekt DP 05, modernější a rychlejší vyvrtávačka (DP 05) může být díky svým technickým vlastnostem používána při práci na širší paletě dílů, a proto zvyšuje flexibilitu v rámci pracovní operace Výroba a montáž systémů. Investice představuje skutečnou modernizaci a ne pouze nahrazení pronajatého strojového vybavení, které loděnice doposud používaly. Dílčí projekt zvyšuje produktivitu stávajících zařízení a přestože pronajaté nástroje nelze považovat za stávající zařízení, dílčí projekt zvyšuje produktivitu v rámci výrobní operace Výroba a montáž systémů.

(45)

Pokud jde o dílčí projekt DP 09, ten přináší zvýšení produktivity v rámci pracoviště na sváření hliníku a nerezu (DP 09) v podobě zjevné úspory nákladů a tím, že umožňuje loděnici operativně reagovat na časté změny ve specifikacích ze strany klienta, eliminuje přerušení výrobního procesu. Investice, která bude mít za následek insourcing, představuje skutečnou modernizaci výrobního procesu. Projekt přináší zvýšení produktivity stávajících zařízení, a i když pronajaté zařízení nelze pokládat za stávající zařízení, projekt představuje zlepšení celkového výrobního procesu.

(46)

Na základě uvedených skutečností dospěla Komise k závěru, že dílčí projekty DP 05 a DP 09 představují modernizaci stávajících loděnic a v porovnání se stávajícími zařízeními představují zvýšení produktivity.

(47)

V rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení se Komise obávala, že dílčí projekty DP 01, DP 02 a DP 03 povedou ke zvýšení kapacity loděnice, a vyjádřila pochybnosti o tom, zda-li je takové zvýšení kapacity v souladu s ustanoveními rámce.

(48)

Komise dospěla k závěru, že všechny tyto tři dílčí projekty splňují požadavek, že investice musí být vynaložena na modernizaci stávajících loděnic s cílem zvýšit produktivitu stávajících zařízení. Pokud jde o dílčí projekt DP 01, bylo splnění tohoto požadavku prokázáno již v odstavci 42. Pokud jde o dílčí projekt DP 02, Komise uvádí, že nový komorový tryskač představuje kvalitativní zlepšení ve formě urychlení a nižší spotřeby materiálu a energie a představuje zlepšení i ve vztahu k životnímu prostředí. Dílčí projekt DP 03 má dvojí přínos. Za prvé, zkracuje distribuční síť, což má za následek úsporu nákladů na energii. Za druhé, vylepšení zařízení na montáž sekcí na kolejích 4 a 5 přináší stejné zvýšení produktivity jako u projektu DP 01 (schopnost stavět větší sekce, uvolnění prostoru ve výrobních halách, výroba bez ovlivňování počasím).

(49)

Pokud jde o otázku kapacity, Komise nejprve posoudí vliv těchto dílčích projektů na technickou kapacitu loděnic (viz 50. a 51. bod odůvodnění). Poté Komise rozhodne, zda lze zvýšení kapacity, pokud k němu vůbec dojde, pokládat za opodstatněné (viz 52. a 53. bod odůvodnění).

(50)

Na základě informací poskytnutých příjemcem Komise podotýká, že i když dílčí projekt DP 02 má skutečně za následek zvýšení kapacity stávajícího zařízení Automatizovaný systém předúpravy hutního materiálu, toto zvýšení kapacity je čistě teoretické. Nová kapacita 15 700 t zpracované oceli je novým údajem maximální kapacity tohoto zařízení. V důsledku existence překážek, které se vyskytují při předcházejících výrobních operacích, však zůstává skutečné množství zpracované oceli nezměněné – 12 450 t. Příjemce potvrdil, že na odstranění překážek při předúpravě hutního materiálu by bylo třeba realizovat značné investice, což se v současnosti neplánuje. Komise proto dospěla k závěru, že dílčí projekt DP 02 nemá za následek zvýšení kapacity loděnic jako celku a možnost nárůstu na úroveň 15 700 t je čistě teoretická.

(51)

V případě dílčích projektů DP 01 a DP 03 bylo potvrzeno, že oba mají za následek zvýšení kapacity loděnic z 24 000 CGT na 28 500 CGT, což odpovídá nárůstu do dvou lodí ročně, v závislosti na velikosti a typu vyráběného plavidla. Komise uvádí, že vzhledem k tomu, že kapacita zpracování ocele se nezvyšuje (viz 50. bod odůvodnění), zvýšení technické kapacity loděnic musí být důsledkem zvýšení produktivity pracovních operací následujících po předúpravě hutního materiálu. Dílčí projekty DP 01 a DP 03 skutečně vedou ke zvýšení produktivity v případě procesu montáže sekcí se značnou úsporou montážního času (výrobní cyklus se zkrátí v průměru o 30 %, přičemž montáž jednoho plavidla trvá v průměru přibližně 36 dní a průměrná časová úspora představuje 13 dní na jedno plavidlo, viz 31. bod odůvodnění). Ke zvýšení kapacity dochází v důsledku skutečnosti, že budou montovány větší sekce, což zkrátí čas montáže tělesa lodě. V důsledku toho se zvýší míra CGT za jeden kalendářní rok.

(52)

Komise nyní musí rozhodnout, zda je toto zvýšení kapacity úměrné zvýšení produktivity. Z tohoto důvodu Komise uvádí, že investiční projekt představuje značný přínos z hlediska produktivity. Výrobní cyklus se zkrátí v průměru o 30 %. Všechny ukazatele produktivity vykazují zlepšení: zvýšení celkové produktivity loděnic vyjádřené v člověkohodinách/CGT o 15 % (z 67 na 58), jakož i zvýšení produktivity zařízení na předúpravu hutního materiálu vyjádřené množstvím zpracované oceli (t) na jednoho pracovníka – o 14 % (z 13,65 na 15,60) a vyjádřené v člověkohodinách na tunu zpracované oceli – o 31 % (ze 127 na 97). Komise dále uvádí, že i když bude přímo v loděnici vytvořeno 140 nových pracovních míst, což odpovídá 15 % nárůstu, celkový počet disponibilních člověkohodin za rok se zvýší pouze o 3,9 % (z 1 590 300 na 1 653 200). To znamená, že vytvoření nových přímých pracovních míst je ve velké míře důsledkem přechodu na insourcing v oblasti sváření (DP 09). Zvýšená kapacita není důsledkem vytvoření dalších pracovních míst, ale modernizace zařízení a zjednodušení celkového výrobního procesu.

(53)

Vzhledem k tomu, že investice splňují požadavek modernizace stávajících loděnic, cílem a účinkem, kterým je zvýšení produktivity stávajících zařízení, když zvýšení kapacity je pouze důsledkem modernizace loděnic a je spojeno s úpravou výrobního procesu a když je toto zvýšení produktivity značné, je takové zvýšení kapacity úměrné zvýšení produktivity.

(54)

Komise proto dospěla k závěru, že dílčí projekty DP 01, DP 02 a DP 03 jsou způsobilé k poskytnutí regionální podpory.

(55)

Komise potvrzuje svůj předběžný závěr z rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení, že zbývající dílčí projekty (DP 04, DP 06, DP 07 a DP 08) jsou způsobilé k poskytnutí regionální podpory.

(56)

Komise rovněž uvádí, že všechny oznámené dílčí projekty splňují kritéria způsobilosti, která jsou stanovena v pokynech k regionální podpoře (investice do fixních aktiv: do zařízení/strojů, které budou zakoupeny za tržních podmínek a nebudou představovat čistě jen nahrazení již odepsaných aktiv). Investice není spojena s finanční restrukturalizací.

(57)

Vzhledem k tomu, že obavy Komise týkající se způsobilosti části investičního projektu na poskytnutí regionální podpory byly vyvráceny, dospěla Komise k závěru, že maximální míra podpory ve výši 22,5 % způsobilých nákladů, jak ji stanoví rámec, je dodržena.

(58)

Jelikož jde v tomto případě o poskytnutí státní podpory ad-hoc na samostatný projekt, Komise v souladu s pokyny k regionální podpoře posoudila i vliv tohoto projektu na regionální rozvoj. Komise dospěla k závěru, že realizací značné modernizace loděnic projekt přispívá k rozvoji regionu, čímž zvyšuje konkurenceschopnost na trhu a pomáhá zachovat pracovní místa v regionu se 14 % mírou nezaměstnanosti. Investice bude na místě zachována minimálně po dobu následujících 5 let.

(59)

Podnik Slovenské lodenice Komárno, a. s., požádal o státní podporu před zahájením prací na projektu a přispívá více než 25 % na financování projektu, což je v souladu s pokyny k regionální podpoře.

7.   ZÁVĚR

(60)

Komise dospěla k závěru, že zamýšlené poskytnutí regionální podpory podniku Slovenské lodenice Komárno, která dosahuje výše 22,5 % ze 76 100 000 SKK, tj. 17 117 957 SKK, je v souladu s podmínkami poskytování regionální podpory stanovenými v rámci. Zamýšlené poskytnutí podpory proto splňuje podmínky, na jejichž základě je možné ji považovat za podporu slučitelnou se společným trhem,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Státní podpora, kterou Slovenská republika zamýšlí poskytnout podniku Slovenské lodenice Komárno ve formě odepsání pohledávky ve výši 17 117 957 SKK, je slučitelná se společným trhem ve smyslu čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES.

Poskytnutí podpory ve výši 17 117 957 SKK se tímto povoluje.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Slovenské republice.

V Bruselu dne 21. března 2007.

Za Komisi

Neelie KROES

členka Komise


(1)  Úř. věst. C 194, 18.8.2006, s. 30.

(2)  Viz poznámka pod čarou 1.

(3)  Střední devizový kurz zveřejněný Národnou bankou Slovenska (za listopad 2005): 1 EUR = 38,4550 SKK.

(4)  Úř. věst. C 317, 30.12.2003, s. 11. Trvání platnosti rámce bylo prodlouženo Sdělením Komise týkajícím se prodloužení platnosti Rámce pro státní podporu pro stavbu lodí, Úř. věst. C 260, 28.10.2006, s. 7.

(5)  Úř. věst. C 54, 4.3.2006, s. 13.


27.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/44


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 17. července 2007

o zřízení Evropské skupiny na vysoké úrovni pro jadernou bezpečnost a nakládání s odpadem

(Text s významem pro EHP)

(2007/530/Euratom)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 135 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) a jeho členské státy jsou odhodlány zachovat a dále zlepšit bezpečnost jaderných zařízení a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, jak je zejména stanoveno ve stávajících právních předpisech Společenství přijatých podle článků 31 a 32 Smlouvy o Euratomu, jakož i v příslušných usneseních a závěrech Evropské rady, Evropského parlamentu, Rady a Evropského hospodářského a sociálního výboru.

(2)

Evropská rada ve dnech 8. a 9. března 2007 schválila návrh Komise zřídit skupinu EU na vysoké úrovni pro jadernou bezpečnost a nakládání s odpadem s mandátem postupně rozvíjet společné porozumění a případně vytvářet další evropské předpisy v těchto oblastech.

(3)

Práce skupiny na vysoké úrovni by měla zohlednit závěry 2798. zasedání Rady Evropské unie (ve složení pro hospodářské a finanční věci) ze dne 8. května 2007, která na základě zpráv pracovní skupiny pro jadernou bezpečnost stanovila seznam možných opatření, a vycházet ze stávající spolupráce v nynějších mezinárodních rámcích (jako jsou Úmluva o jaderné bezpečnosti, společná úmluva, Mezinárodní agentura pro atomovou energii, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj/Agentura pro jadernou energii a Sdružení západoevropských regulačních orgánů pro jadernou energii).

(4)

Skupina na vysoké úrovni by se měla skládat z vedoucích představitelů vnitrostátních regulačních orgánů nebo orgánů pro bezpečnost příslušných pro oblasti bezpečnosti jaderných zařízení a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Komise by měla určit svého představitele.

(5)

Skupina na vysoké úrovni by měla pravidelně informovat Evropské fórum pro jadernou energii, které představuje souhrnnou platformu pro diskusi zahrnující všechny důležité zúčastněné strany v jaderné oblasti. Měla by přispívat k jednotnému uplatňování příslušných stávajících předpisů ve všech dotčených členských státech.

(6)

Skupina na vysoké úrovni by měla pravidelně předkládat Komisi zprávy o činnosti, případně včetně doporučení, které budou dále předány Evropskému parlamentu a Radě.

(7)

Je proto třeba zřídit skupinu na vysoké úrovni a zároveň podrobně vymezit její působnost a vnitřní uspořádání,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zřizuje se Evropská skupina na vysoké úrovni pro jadernou bezpečnost a nakládání s odpadem (dále jen „skupina na vysoké úrovni“).

Článek 2

Úkoly

Skupina na vysoké úrovni z vlastního podnětu nebo na žádost Komise poskytuje Komisi rady a je jí nápomocná při postupném rozvoji společného porozumění a případně při vytváření dalších evropských předpisů v oblastech:

a)

bezpečnosti jaderných zařízení a

b)

bezpečnosti nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

Měla by usnadnit konzultace, koordinaci a spolupráci vnitrostátních regulačních orgánů.

Článek 3

Složení

1.   Skupina na vysoké úrovni se skládá z 27 představitelů členských států s pravomocí v oblastech uvedených v článku 2 a z představitele Komise. Skupina může prostou většinou rozhodnout o rozšíření svého členstva tím, že do něj zahrne zastupující členy.

Každý členský stát určí jednoho člena a jednoho zastupujícího člena. Členové skupiny zůstávají ve funkci, dokud nejsou nahrazeni.

2.   Komise určí představitele na vysoké úrovni, který se účastní zasedání a diskusí skupiny na vysoké úrovni. Představitel Komise je rovnocenným členem skupiny a účastní se všech jejích zasedání.

3.   Členové, kteří již nemohou účinně přispívat k jednáním skupiny, a členové kteří odstoupí nebo kteří již nesplňují podmínky členství, mohou být pro zbývající funkční období nahrazeni.

4.   Jednotlivě jmenovaní členové každý rok podepíší písemné prohlášení, že se zavazují jednat ve veřejném zájmu, a prohlášení, v němž uvedou, zda existuje či neexistuje zájem, který by mohl ohrozit jejich objektivitu.

5.   Jména členů, kteří byli jmenováni jednotlivě, budou zveřejněna na internetových stránkách generálního ředitelství pro dopravu a energetiku.

Článek 4

Organizace

1.   Skupina na vysoké úrovni volí předsedu/předsedkyni ze svých členů prostou většinou.

2.   Skupina na vysoké úrovni může na základě svého mandátu zřizovat odborné pracovní skupiny nebo podskupiny pro posuzování zvláštních otázek. Tyto skupiny nebo podskupiny se rozpustí, jakmile budou jejich úkoly splněny.

3.   Komise se může účastnit všech zasedání těchto odborných pracovních skupin.

4.   Skupina a její podskupiny obvykle zasedají v prostorách Komise, a to v souladu se stanovenými postupy a rozvrhem. Funkce sekretariátu zajistí Komise.

5.   Odborníci ze států Evropského hospodářského prostoru a států, které jsou kandidáty na přistoupení k Evropské unii, se mohou zasedání skupiny na vysoké úrovni účastnit jako pozorovatelé. Skupina a Komise mohou přizvat další odborníky a pozorovatele, aby se zúčastnili jejích zasedání.

6.   Skupina na vysoké úrovni přijme svůj jednací řád podléhající schválení ze strany Komise na základě obecné shody, a není-li dosaženo obecné shody, dvoutřetinovou většinou hlasů, přičemž každý členský stát má jeden hlas.

7.   Sekretariát skupiny na vysoké úrovni zajistí Komise.

Článek 5

Výdaje na zasedání

Cestovní náklady a náklady spojené s pobytem jednoho představitele na jeden členský stát vynaložené v souvislosti s činností skupiny na vysoké úrovni hradí Komise v souladu s předpisy platnými v rámci Komise.

Za výkon funkcí nenáleží členům odměna.

Článek 6

Podávání zpráv

Skupina na vysoké úrovni předloží Komisi nejméně dva roky po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost, a pak každé dva roky zprávu o své činnosti.

Komise předává zprávy Evropskému parlamentu a Radě, v případě potřeby s připomínkami.

Článek 7

Průhlednost

Skupina na vysoké úrovni obsáhle a otevřeným a průhledným způsobem vede konzultace se všemi zúčastněnými stranami a zainteresovanou veřejností.

Článek 8

Důvěrnost

Členové skupiny na vysoké úrovni, pozorovatelé i veškeré další osoby jsou povinni nevyzrazovat informace, se kterými se seznámí při práci skupiny nebo odborných pracovních skupin, pokud je Komise uvědomí, že vyžádané stanovisko nebo projednávaná otázka jsou důvěrné povahy.

Představitel Komise může v těchto případech požadovat, aby se zasedání směli zúčastnit pouze členové skupiny na vysoké úrovni.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. července 2007.

Za Komisi

Andris PIEBALGS

člen Komise


27.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/47


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. července 2007

ohledně dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice Rady 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních v období let 2008–2010

(oznámeno pod číslem K(2007) 3547)

(2007/531/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 1999/13/ES ze dne 11. března 1999 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 11 odst. 1 směrnice 1999/13/ES jsou členské státy povinny vypracovat zprávy o provádění uvedené směrnice na základě dotazníku nebo osnovy, které sestaví Komise postupem podle článku 6 směrnice 91/692/EHS.

(2)

Členské státy vypracovaly zprávy o provádění uvedené směrnice za období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2004 podle rozhodnutí Komise 2002/529/ES (3).

(3)

Podle rozhodnutí Komise 2006/534/ES (4) jsou členské státy povinny nejpozději do 30. září 2008 vypracovat zprávu o provádění uvedené směrnice za období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2007.

(4)

Třetí zpráva by měla zahrnovat období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2010.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru podle článku 6 směrnice 91/692/EHS,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy k vypracování zprávy zahrnující období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2010, kterou předloží Komisi podle čl. 11 odst. 1 směrnice 1999/13/ES, použijí dotazník uvedený v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 26. července 2007.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 85, 29.3.1999, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES (Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 87).

(2)  Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 172, 2.7.2002, s. 57.

(4)  Úř. věst. L 213, 3.8.2006, s. 4.


PŘÍLOHA

Dotazník o provádění směrnice 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních v období let 2008–2010

1.   Obecný popis

Uveďte prosím důležité změny ve vnitrostátních právních předpisech ve vykazovaném období, které souvisejí se směrnicí 1999/13/ES.

2.   Rozsah zařízení

2.1

U každé z dvaceti činností uvedených v příloze IIA uveďte zvlášť pro první den (1.1.2008) a pro poslední den (31.12.2010) vykazovaného období, kolik zařízení spadá pod níže uvedené kategorie:

celkový počet zařízení (1),

celkový počet zařízení, na které se vztahuje rovněž směrnice 96/61/ES (směrnice IPPC),

celkový počet zařízení, která jsou zaregistrována nebo povolena podle směrnice 1999/13/ES,

celkový počet zařízení, která jsou zaregistrována nebo povolena a uplatňují plán snižování emisí,

celkový počet zařízení, kterým byla udělena výjimka podle čl. 5 odst. 3 písm. a) směrnice 1999/13/ES. V příloze tohoto dotazníku předložte seznam důvodů pro každou udělenou výjimku,

celkový počet zařízení, kterým byla udělena výjimka podle čl. 5 odst. 3 písm. b) směrnice 1999/13/ES. V příloze tohoto dotazníku předložte seznam uvádějící důvody každé udělené výjimky.

2.2

U každé z dvaceti činností uvedených v příloze IIA uveďte, kolik zařízení spadá pod níže uvedené kategorie ve vykazovaném období:

celkový počet nových nebo zásadním způsobem změněných zařízení, která jsou zaregistrována nebo povolena podle směrnice 1999/13/ES.

3.   Nahrazování

U každé z dvaceti činností uvedených v příloze IIA uveďte, které látky nebo přípravky klasifikované směrnicí Rady 67/548/EHS (2) jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (R45, R46, R49, R60 a R61) jsou na konci vykazovaného období (31.12.2010) stále používány a v jakém množství (odhadem v tunách za rok).

4.   Monitorování

U každé z dvaceti činností uvedených v příloze IIA uveďte následující údaje ve vykazovaném období:

počet zařízení, o kterých byly podle čl. 8 odst. 1 směrnice „jednou ročně“ nebo „na vyžádání“ poskytnuty údaje,

počet zařízení, která jsou podle čl. 8 odst. 2 směrnice kontinuálně monitorována z hlediska dodržování ustanovení uvedené směrnice.

5.   Soulad

U každé z dvaceti činností uvedených v příloze IIA uveďte následující údaje ve vykazovaném období:

počet provozovatelů, u kterých bylo zjištěno nesplnění požadavků uvedené směrnice,

a)

pokud jde o požadavek „jednou ročně“ nebo „na vyžádání“ poskytovat údaje,

b)

pokud jde o ostatní požadavky stanovené směrnicí,

počet provozovatelů, kterým příslušné orgány pozastavily nebo odebraly povolení v případě nesplnění požadavků podle čl. 10 písm. b) směrnice.

6.   Emise

6.1

Uveďte odhadovaný počet tun emisí těkavých organických sloučenin pro celkový počet zařízení v letech 2008 a 2010.

6.2

Uveďte odhadovaný počet tun emisí těkavých organických sloučenin v letech 2008 a 2010 u každé z dvaceti činností uvedených v příloze IIA (nepovinné).

7.   Náklady

7.1

Proveďte odhad celkových nákladů na provedení směrnice 1999/13/ES v roce 2010, např. součet nákladů spojených s činnostmi povolování, monitorování, kontrol atd. všech dotčených vnitrostátních orgánů. Vyjádřete v eurech za rok nebo člověkoroku (nepovinné).

7.2

Proveďte odhad správních nákladů na vypracování zprávy na základě tohoto dotazníku. Vyjádřete v člověkoměsíci a v eurech (nepovinné).

8.   Zveřejnění zpráv členských států vypracovaných na základě tohoto dotazníku

Uveďte místo veřejného přístupu ke zprávám členských států vypracovaným na základě odpovědí tohoto dotazníku (např. adresu URL internetových stránek).

9.   Zlepšení

Uveďte body, které je podle vás třeba zlepšit, pokud jde o oblast:

provádění/budoucího přezkumu směrnice 1999/13/ES,

budoucích dotazníků.

10.   Poznámky


(1)  Pro účely tohoto dotazníku zahrnuje „celkový počet zařízení“ rovněž zařízení, na něž se nevztahuje působnost směrnice 1999/13/ES, ale která jsou upravována vnitrostátními právními předpisy v souladu s ustanoveními směrnice. Nejsou zahrnuta zařízení pro nanášení nátěrů na silniční vozidla ve smyslu směrnice 70/156/EHS nebo na jejich části prováděné jako součást oprav, konzervace nebo dekorace vozidla mimo výrobní zařízení.

(2)  Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1.