ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 176

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
6. července 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 791/2007 ze dne 21. května 2007, kterým se zavádí režim vyrovnání zvýšených nákladů vynaložených při uvádění na trh některých produktů rybolovu z nejvzdálenějších regionů Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů, Francouzské Guyany a Réunionu

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 792/2007 ze dne 5. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 793/2007 ze dne 5. července 2007 o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2007 do 30. června 2008 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 659/2007 pro nejatečné býky, nejatečné krávy a nejatečné jalovice některých alpských a horských plemen

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 794/2007 ze dne 5. července 2007 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 536/2007 v odvětví drůbežího masa

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 795/2007 ze dne 5. července 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

9

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 796/2007 ze dne 5. července 2007, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

12

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 797/2007 ze dne 5. července 2007 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína

16

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 798/2007 ze dne 5. července 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách oblasti ICES VII g, VII h, VII j a VII k plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království

17

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/464/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 5. června 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/186/ES o existenci nadměrného schodku na Maltě

19

 

 

2007/465/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 5. června 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 2004/917/ES o existenci nadměrného schodku v Řecku

21

 

 

2007/466/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 28. června 2007 o jmenování šesti švédských členů a devíti švédských náhradníků do Výboru regionů

23

 

 

Komise

 

 

2007/467/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. června 2007, kterým se zřizuje skupina odborníků pro identifikaci na základě rádiové frekvence (RFID)

25

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společná akce Rady 2007/468/SZBP ze dne 28. června 2007 o podpoře činností Přípravné komise pro Organizaci smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBTO) za účelem posílení jejích kapacit pro dohled a ověřování a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

31

 

*

Společný postoj Rady 2007/469/SZBP ze dne 28. června 2007 k hodnotící konferenci Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení (CWC), která se koná v roce 2008

39

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

6.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 176/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 791/2007

ze dne 21. května 2007,

kterým se zavádí režim vyrovnání zvýšených nákladů vynaložených při uvádění na trh některých produktů rybolovu z nejvzdálenějších regionů Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů, Francouzské Guyany a Réunionu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 a čl. 299 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku zvláštních znevýhodnění uznaných v čl. 299 odst. 2 Smlouvy čelí odvětví rybolovu v nejvzdálenějších regionech Společenství obtížím, zejména zvýšeným nákladům vynaloženým při uvádění některých produktů rybolovu na trh, které vyplývají především z nákladů na dopravu na evropský kontinent.

(2)

Aby byla zachována konkurenceschopnost některých produktů rybolovu v porovnání s podobnými produkty z jiných regionů Společenství, zavedlo Společenství od roku 1992 opatření na vyrovnání těchto zvýšených nákladů v odvětví rybolovu. Opatření pro roky 2003 až 2006 jsou stanovena v nařízení Rady (ES) č. 2328/2003 (3). Na základě zprávy, kterou Komise předložila Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru je nezbytné, aby opatření pro vyrovnání zvýšených nákladů na uvádění některých produktů rybolovu na trh pokračovala i od roku 2007.

(3)

S ohledem na rozdílné podmínky uvádění na trh v dotčených nejvzdálenějších regionech, výkyvy v odlovu a v populacích a na tržní poptávku by mělo být ponecháno na dotčených členských státech, aby stanovily produkty rybolovu způsobilé pro vyrovnání, jejich příslušná maximální množství a částky vyrovnání, a to v rámci celkových finančních prostředků přidělených jednotlivým členským státům.

(4)

Členské státy by měly být oprávněny pozměnit seznam a množství příslušných produktů rybolovu a částky vyrovnání v rámci celkových finančních prostředků přidělených jednotlivým státům. Rovněž by měly být oprávněny upravit plány vyrovnání, pokud to změny podmínek odůvodňují.

(5)

Členské státy by měly stanovit částku vyrovnání v takové výši, která by umožnila vhodné vyrovnání zvýšených nákladů vyplývajících ze zvláštních znevýhodnění nejvzdálenějších regionů a zejména těch, které souvisí s dopravou produktů na evropský kontinent. Aby bylo zamezeno nadměrným vyrovnáním, částka by měla být úměrná zvýšeným nákladům, které podpora vyrovnává, a v žádném případě by neměla překročit 100 % nákladů na dopravu na evropský kontinent a jiných souvisejících nákladů. Proto by se také měly zohlednit jiné typy veřejné podpory, které mají dopad na úroveň zvýšených nákladů.

(6)

Aby byly řádně dosaženy cíle tohoto nařízení a zajištěn soulad se společnou rybářskou politikou, měla by být podpora omezena na produkty rybolovu ulovené a zpracované v souladu s jejími pravidly.

(7)

Členské státy by se rovněž kvůli účinnému a řádnému fungování režimu vyrovnání měly ujistit, že příjemci podpory jsou hospodářsky životaschopné subjekty a že prováděcí systém umožňuje pravidelné používání režimu.

(8)

Aby bylo zajištěno vhodné sledování režimu vyrovnání, je třeba, aby dotčené členské státy předkládaly roční zprávy o jeho fungování.

(9)

Aby bylo možné rozhodnout, zda je vhodné s režimem vyrovnání pokračovat i po roce 2013, měla by Komise předložit Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru včas před koncem platnosti režimu zprávu založenou na nezávislém hodnocení.

(10)

Předpokládané výdaje Společenství na režim vyrovnání by měly být plněny v rámci Evropského zemědělského záručního fondu prostřednictvím přímého centralizovaného řízení v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. f) nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (4).

(11)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (5).

(12)

Pro provádění přímého centralizovaného finančního řízení je třeba použít nařízení Komise (ES) č. 2003/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro financování výdajů na společnou organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) (6),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení zavádí pro období let 2007 až 2013 režim vyrovnání zvýšených nákladů (dále jen „vyrovnání“), které hospodářským subjektům stanoveným v článku 3 vzniknou při uvádění některých produktů rybolovu na trh v důsledku zvláštních znevýhodnění těchto nejvzdálenějších regionů:

Azory,

Madeira,

Kanárské ostrovy,

Francouzská Guyana a

Réunion.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použije definice „produktů rybolovu“ podle článku 1 nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (7).

Článek 3

Hospodářské subjekty

1.   Vyrovnání se vyplácí těmto hospodářským subjektům, které vynakládají zvýšené náklady při uvádění produktů rybolovu na trh:

a)

producentům;

b)

vlastníkům nebo provozovatelům plavidel registrovaných v přístavech regionů uvedených v článku 1, kteří v těchto regionech vykonávají rybolovnou činnost, nebo sdružením takových hospodářských subjektů a

c)

hospodářským subjektům v odvětví zpracování a uvádění na trh nebo sdružením takových hospodářských subjektů, které vynakládají zvýšené náklady při uvádění dotyčných produktů na trh.

2.   Dotčené členské státy se ujistí, že hospodářské subjekty, které jsou příjemci vyrovnání, jsou hospodářsky životaschopné.

Článek 4

Způsobilé produkty rybolovu

1.   Každý dotčený členský stát sestaví pro své regiony uvedené v článku 1 seznam produktů rybolovu a množství těchto produktů způsobilých pro vyrovnání. Seznam produktů rybolovu a jejich množství se pro jednotlivé regiony patřící jednomu členskému státu může lišit.

2.   Při sestavování seznamu a množství podle odstavce 1 vezmou členské státy v úvahu všechny příslušné faktory, zejména potřebu zajistit, že vyrovnání nepovede ke zvýšenému nátlaku na biologicky citlivé populace, úroveň zvýšených nákladů a jakostní a množstevní hlediska produkce a uvádění na trh.

3.   Produkty rybolovu, pro které je poskytnuto vyrovnání, musí být uloveny a zpracovány v souladu s pravidly společné rybářské politiky, pokud jde o:

a)

zachování a řízení;

b)

sledovatelnost;

c)

normy klasifikace.

4.   Vyrovnání není poskytováno pro produkty rybolovu:

a)

ulovené plavidly třetích zemí, s výjimkou rybářských plavidel plujících pod vlajkou Venezuely a operujících ve vodách Společenství;

b)

ulovené rybářskými plavidly Společenství, která nejsou registrovaná v přístavu jednoho z regionů uvedených v článku 1;

c)

dovezené ze třetích zemí;

d)

pocházející z nezákonného, nehlášeného nebo neregulovaného rybolovu.

Písmeno b) se nepoužije, pokud suroviny dodané podle pravidel stanovených v tomto článku nedostačují pro využití stávající kapacity zpracovatelského průmyslu, který je k dispozici v daném nejvzdálenějším regionu.

Článek 5

Vyrovnání

1.   Každý dotčený členský stát stanoví pro své regiony uvedené v článku 1 úroveň vyrovnání pro každý produkt rybolovu v seznamu uvedeném v čl. 4 odst. 1. Úroveň vyrovnání se může lišit podle jednotlivých regionů nebo mezi regiony patřícími jednomu členskému státu.

2.   Vyrovnání zohledňuje:

a)

pro každý produkt rybolovu zvýšené náklady vyplývající ze zvláštních znevýhodnění dotčených regionů, zejména výdaje na dopravu na evropský kontinent, a

b)

jakýkoli jiný typ veřejné podpory ovlivňující úroveň zvýšených nákladů.

3.   Vyrovnání musí být úměrné zvýšeným nákladům, které pokrývá. Úroveň vyrovnání zvýšených nákladů musí být řádně odůvodněna v plánu vyrovnání. Vyrovnání však nesmí v žádném případě překročit 100 % výdajů vynaložených na dopravní a jiné související náklady na produkty rybolovu, které jsou určeny pro evropský kontinent.

4.   Celková částka vyrovnání za rok nepřekročí:

a)

:

Azory a Madeira

:

4 283 992 EUR;

b)

:

Kanárské ostrovy

:

5 844 076 EUR;

c)

:

Francouzská Guyana a Réunion

:

4 868 700 EUR.

Článek 6

Úpravy

Dotčené členské státy mohou za účelem zohledněné změny podmínek upravit seznam a množství způsobilých produktů rybolovu uvedené v čl. 4 odst. 1 a úroveň vyrovnání uvedenou v čl. 5 odst. 1, jsou-li dodrženy celkové částky uvedené v čl. 5 odst. 4.

Článek 7

Předkládání plánů vyrovnání

1.   Dotčené členské státy do 6. listopadu 2007 předloží Komisi seznam a množství uvedené v čl. 4 odst. 1 a úroveň vyrovnání uvedenou v čl. 5 odst. 1 (dále jen „plán vyrovnání“).

2.   V případě, že plán vyrovnání nesplňuje požadavky stanovené v tomto nařízení, požádá Komise do dvou měsíců členský stát, aby ho odpovídajícím způsobem upravil. Členský stát pak předloží Komisi upravený plán vyrovnání.

3.   Pokud Komise do dvou měsíců ode dne obdržení plánu vyrovnání podle odstavců 1 a 2 nezareaguje, považuje se plán vyrovnání za schválený.

4.   Pokud členský stát provádí změny podle článku 6, předloží Komisi pozměněný plán vyrovnání a postup uvedený v odstavcích 2 a 3 se použije obdobně. Pokud Komise do čtyř týdnů ode dne obdržení pozměněného plánu vyrovnání nezareaguje, považuje se pozměněný plán za schválený.

Článek 8

Podávání zpráv

1.   Každý dotčený členský stát vypracuje roční zprávu o provádění vyrovnání a předloží ji Komisi do 30. června každého roku.

2.   Komise předloží do 31. prosince 2011 Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o provádění vyrovnání, založenou na nezávislém hodnocení, ke které případně připojí legislativní návrhy.

Článek 9

Finanční ustanovení

1.   Výdaje vynaložené členskými státy v souladu s tímto nařízením se považují za výdaje uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 1290/2005.

2.   Pro provádění odstavce 1 se použije nařízení (ES) č. 2003/2006.

Článek 10

Kontrola

Členské státy přijmou vhodná ustanovení, aby zajistily soulad s požadavky stanovenými v tomto nařízení a aby zajistily pravidelnost operací.

Článek 11

Prováděcí pravidla

Prováděcí pravidla k tomuto nařízení se mohou přijmout postupem podle čl. 12 odst. 2.

Článek 12

Výbor

1.   Komisi je nápomocen Řídící výbor pro produkty rybolovu.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

Článek 13

Přechodná ustanovení

1.   Pokud členské státy předložily Komisi žádosti o úpravy podle čl. 8 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 2328/2003, o kterých nebylo do 31. prosince 2006 rozhodnuto, použije se na tyto žádosti nadále článek 8 uvedeného nařízení.

2.   Ustanovení článku 9 se použije pro výdaje vynaložené členskými státy podle nařízení (ES) č. 2328/2003 a nahlášené Komisi po 15. říjnu 2006.

Článek 14

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007 do dne 31. prosince 2013.

Toto nařízení je závazné v plném rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. května 2007.

Za Radu

předseda

M. GLOS


(1)  Stanovisko ze dne 24. dubna 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. C 93, 27.4.2007, s. 31.

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 2328/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se zavádí režim vyrovnání zvýšených nákladů vynaložených při uvádění na trh některých produktů rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů a francouzských departmentů Guyana a Réunion v důsledku odlehlosti těchto regionů (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 34).

(4)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 378/2007 (Úř. věst. L 95, 5.4.2007, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  Úř. věst. L 379, 28.12.2006, s. 49.

(7)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1759/2006 (Úř. věst. L 335, 1.12.2006, s. 3).


6.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 176/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 792/2007

ze dne 5. července 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 6. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. července 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 5. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

MA

36,7

TR

97,2

ZZ

67,0

0707 00 05

JO

151,2

TR

105,7

ZZ

128,5

0709 90 70

IL

42,1

TR

92,9

ZZ

67,5

0805 50 10

AR

52,2

UY

55,9

ZA

60,2

ZZ

56,1

0808 10 80

AR

82,2

BR

80,0

CA

99,5

CL

84,3

CN

74,6

NZ

98,9

US

124,2

UY

46,9

ZA

103,6

ZZ

88,2

0808 20 50

AR

79,0

CL

85,5

NZ

98,4

ZA

112,4

ZZ

93,8

0809 10 00

EG

88,7

TR

203,7

ZZ

146,2

0809 20 95

TR

257,5

US

279,5

ZZ

268,5

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


6.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 176/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 793/2007

ze dne 5. července 2007

o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2007 do 30. června 2008 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 659/2007 pro nejatečné býky, nejatečné krávy a nejatečné jalovice některých alpských a horských plemen

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 659/2007 ze dne 14. června 2007 o otevření a správě dovozních celních kvót pro nejatečné býky, nejatečné krávy a nejatečné jalovice některých alpských a horských plemen (3) byly otevřeny celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví hovězího a telecího masa.

(2)

Žádosti o dovozní práva podané pro období od 1. července 2007 do 30. června 2008 přesahují dostupná množství pro práva spadající do kvóty pořadového čísla 09.4196. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní práva udělena, a určit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro žádosti o dovozní práva podané pro období od 1. července 2007 do 30. června 2008 na základě nařízení (ES) č. 659/2007 se určuje koeficient přidělení 14,2857 % pro práva spadající do kvóty pořadového čísla 09.4196.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 6. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. července 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 155, 15.6.2007, s. 20.


6.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 176/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 794/2007

ze dne 5. července 2007

o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 536/2007 v odvětví drůbežího masa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 536/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celní kvóty v odvětví drůbežího masa přidělené Spojeným státům americkým (2), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 536/2007 otevřelo celní kvóty pro dovoz produktů z odvětví drůbežího masa.

(2)

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2007 pro podobdobí od 1. července do 30. září 2007 nedosahují dostupná množství. Je proto vhodné stanovit množství, na která nebyly podány žádosti a která se musejí přidat k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Množství, na která nebyly žádosti o dovozní licence spadající do kvóty s pořadovým číslem 09.4169 podány podle nařízení (ES) č. 536/2007 a která se přidají do podobdobí od 1. října do 31. prosince 2007, činí 4 166 250 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 6. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. července 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 679/2006 (Úř. věst. L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 6.


6.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 176/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 795/2007

ze dne 5. července 2007,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 a článku 14 nařízení (ES) č. 1785/2003 může být rozdíl mezi kurzy a cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Na základě článku 14 nařízení (ES) č. 1785/2003 musí být náhrady stanoveny se zřetelem na situaci a na vývojové perspektivy, jednak co se týče dostupného množství obilovin, rýže a zlomkové rýže a jejich ceny na trhu Společenství, a také co se týče cen obilovin, rýže, zlomkové rýže a produktů z obilovin na světovém trhu. Na základě týchž článků je rovněž důležité zajistit vyváženou situaci a přirozený vývoj cen a obchodu na trzích s obilovinami a rýží. Zároveň je třeba vzít v úvahu ekonomický aspekt zamýšlených vývozů a potřebu vyhnout se narušení trhu Společenství.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1518/95 (3) o dovozním a vývozním režimu produktů zpracovaných z obilovin a rýže, stanovuje v článku 2 zvláštní kritéria, která je třeba vzít v úvahu pro výpočet náhrady pro tyto produkty.

(4)

Přidělenou náhradu pro určité zpracované produkty je třeba odstupňovat podle obsahu popelovin, surových vláken, slupek, bílkovin, tuků nebo škrobu; tento obsah je dobrým ukazatelem množství základního produktu skutečně obsaženého ve zpracovaném produktu.

(5)

U hlíz manioku a jiných kořenových plodin a tropických hlízovitých plodin, jakož i jejich mouček, nyní ekonomický aspekt případných vývozů, zejména vzhledem k povaze a původu těchto produktů, nevyžaduje stanovení vývozních náhrad. U některých produktů zpracovaných z obilovin se nyní vzhledem k malému podílu Společenství na světovém trhu nevyžaduje stanovení vývozní náhrady.

(6)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky některých trhů mohou mít za následek potřebu rozlišit náhradu poskytovanou pro určité produkty podle jejich místa určení.

(7)

Náhradu je třeba stanovovat jednou za měsíc, přičemž je možné ji mezitím změnit.

(8)

Některé produkty zpracované z kukuřice mohou projít tepelným zpracováním, což by mohlo vést k tomu, že by byla poskytnuta náhrada, která neodpovídá kvalitě produktu. Je tedy nutné upřesnit, že se na tyto produkty, které obsahují předželatinovaný škrob, možnost poskytnutí vývozní náhrady nevztahuje.

(9)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1518/95 se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 6. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. července 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve zněni nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1549/2004 (Úř. věst. L 280, 31.8.2004, s. 13).

(3)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2993/95 (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 25).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 5. července 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

21,55

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

18,47

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

18,47

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

27,70

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

21,55

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

18,47

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

18,47

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

24,62

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

20,01

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

23,09

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

17,70

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

3,85

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

24,62

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

24,62

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

24,62

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

24,62

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

24,12

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

18,47

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

24,12

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

18,47

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

18,47

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

24,12

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

18,47

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

25,28

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

17,54

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

18,47

POZN: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní země určení jsou definovány následovně:

C10

:

Všechny země určení.

C14

:

Všechny země urèení s výjimkou Švýcarska a Lichtenštejnska.


(1)  Pro produkty, které prošly tepelným zpracováním způsobujícím předželatinování škrobu, se neposkytuje žádná náhrada.

(2)  Náhrady jsou poskytovány podle nařízení Rady (EHS) č. 2730/75 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 281, 1.11.1975, s. 20).

POZN: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní země určení jsou definovány následovně:

C10

:

Všechny země určení.

C14

:

Všechny země urèení s výjimkou Švýcarska a Lichtenštejnska.


6.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 176/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 796/2007

ze dne 5. července 2007,

kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1784/2003 a čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1785/2003 stanoví, že rozdíly mezi kurzy a cenami na světovém trhu a cenami uvnitř Společenství produktů uvedených v článku 1 každého z uvedených nařízení mohou být pokryty vývozní náhradou.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (3), určuje produkty, pro které by měla být stanovena sazba náhrady použitelná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v příloze IV nařízení (ES) č. 1785/2003, podle případu.

(3)

Podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1043/2005 se sazba náhrady na 100 kilogramů každého z dotčených základních produktů stanoví každý měsíc.

(4)

Závazky přijaté ohledně náhrad, které mohou být poskytovány při vývozu zemědělských produktů obsažených ve zboží, na které se nevztahuje příloha I Smlouvy, by mohly být ohroženy stanovením vysokých sazeb náhrad předem. V takových situacích je tudíž nezbytné přijmout preventivní opatření, aniž by tím však bylo znemožněno uzavírání dlouhodobých smluv. Opatřením, které umožňuje splnit tyto různé cíle, je stanovení zvláštní sazby náhrady pro stanovení náhrad předem.

(5)

S ohledem na dohodu mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ohledně vývozů těstovinových výrobků ze Společenství do Spojených států, schválenou rozhodnutím Rady 87/482/EHS (4), je nutné rozlišovat náhradu pro zboží kódů KN 1902 11 00 a 1902 19 podle jejich místa určení.

(6)

Podle čl. 15 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 musí být pro dotčený základní produkt stanovena snížená sazba vývozní náhrady s ohledem na výši produkční náhrady podle nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 (5), která se použije během předpokládaného období výroby zboží.

(7)

Lihoviny se považují za méně závislé na ceně obilovin používaných na jejich výrobu. Protokol 19 aktu o přistoupení Spojeného království, Irska a Dánska však stanoví, že musejí být přijata nezbytná opatření s cílem usnadnit používání obilovin Společenství při výrobě lihovin vyráběných z obilovin. Je proto nezbytné přizpůsobit sazbu náhrady použitelnou pro obiloviny vyvážené ve formě lihovin.

(8)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 1043/2005 a článku 1 nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v článku nařízení (ES) č. 1785/2003 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v příloze IV nařízení (ES) č. 1785/2003, se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 6. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. července 2007.

Za Komisi

Heinz ZOUREK

generální ředitel pro podniky a průmysl


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 797/2006 (Úř. věst. L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 447/2007 (Úř. věst. L 106, 24.4.2007, s. 31).

(4)  Úř. věst. L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  Úř. věst. L 159, 1.7.1993, s. 112. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1584/2004 (Úř. věst. L 280, 31.8.2004, s. 11).


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 6. července 2007 u některých obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis produktů (2)

Sazba náhrady na 100 kg základního produktu

Při stanovení náhrady předem

Ostatní

1001 10 00

Pšenice tvrdá:

 

 

– pro vývoz zboží kódů KN 1902 11 a 1902 19 do Spojených států amerických

– v ostatních případech

1001 90 99

Pšenice obecná a sourež:

 

 

– pro vývoz zboží kódů KN 1902 11 a 1902 19 do Spojených států amerických

– v ostatních případech:

 

 

– – pokud se použije čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 (3)

– – při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

– – v ostatních případech

1002 00 00

Žito

1003 00 90

Ječmen

 

 

– – při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

– v ostatních případech

1004 00 00

Oves

1005 90 00

Kukuřice použitá ve formě:

 

 

– škrobu:

 

 

– – pokud se použije čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 (3)

1,539

1,539

– – při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

– – v ostatních případech

1,539

1,539

– glukosa, glukosový sirup, maltodextrin, maltodextrinový sirup kódů KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – pokud se použije čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 (3)

1,154

1,154

– – při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

– – v ostatních případech

1,154

1,154

– – při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

– ostatní (včetně nezpracovaných)

1,539

1,539

Bramborový škrob kódu KN 1108 13 00 podobný výrobku získanému ze zpracované kukuřice:

 

 

– pokud se použije čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 (3)

1,539

1,539

– při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

– v ostatních případech

1,539

1,539

ex 1006 30

Celoomletá rýže:

 

 

– kulatozrnná

– střednězrnná

– dlouhozrnná

1006 40 00

Zlomková rýže

1007 00 90

Zrna čiroku, jiná než hybridy, k setí


(1)  Sazby stanovené v této příloze se nevztahují na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace nebo Lichtenštejnského knížectví.

(2)  Pokud jde o produkty získané zpracováním základního produktu nebo/a podobných produktů, použijí se koeficienty stanovené v příloze V nařízení Komise (ES) č. 1043/2005.

(3)  Jedná se o zboží kódu KN 3505 10 50.

(4)  Zboží uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v článku 2 nařízení (EHS) č. 2825/93 (Úř. věst. L 258, 16.10.1993, s. 6).

(5)  V případě sirupů kódů KN 1702 30 99, 1702 40 90 a 1702 60 90, získaných smícháním glukosového a fruktosového sirupu, může být vývozní náhrada poskytnuta pouze pro glukosový sirup.


6.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 176/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 797/2007

ze dne 5. července 2007

o vydávání vývozních licencí v odvětví vína

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 883/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína (1), a zejména na článek 7 a čl. 9 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 63 odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (2) omezuje poskytování vývozních náhrad pro produkty v odvětví vína na objemy a výdaje, které jsou obsaženy v dohodě o zemědělství uzavřené během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání.

(2)

Článek 9 nařízení (ES) č. 883/2001 stanoví podmínky, za nichž může Komise přijmout zvláštní opatření, která zamezí překročení množství stanovených v uvedené dohodě nebo rozpočtu, který je podle ní k dispozici.

(3)

Na základě informací o žádostech o vývozní licence, které měla Komise k dispozici dne 4. července 2007, by množství, jež jsou ještě dostupná pro období do dne 31. srpna 2007 pro místa určení oblastí 1. Afrika, 3. východní Evropa a 4. západní Evropa podle čl. 9 odst. 5 nařízení (ES) č. 883/2001, mohla být překročena, pokud nebude omezeno vydávání vývozních licencí se stanovením náhrady předem. Proto by měla být pro množství oznámená od 1. do 3. července 2007 stanovena jednotná procentní sazba přijetí a pro tuto oblast pozastaveno do 16. září 2007 podávání žádostí a vydávání licencí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Vývozní licence se stanovením náhrady předem pro produkty v odvětví vína, o něž bylo požádáno od 1. do 3. července 2007 podle nařízení (ES) č. 883/2001, se vydají ve výši 16,62 % množství požadovaných pro oblast 1. Afrika, 23,66 % množství požadovaných pro oblast 3. východní Evropa a 27,97 % množství požadovaných pro oblast 4. západní Evropa.

2.   Vydávání vývozních licencí pro produkty v odvětví vína uvedených v odstavci 1, o něž bylo požádáno ode dne 4. července 2007 a podávání žádostí o vývozní licence ode dne 6. července 2007 pro oblasti určení 1. Afrika, 3. východní Evropa a 4. západní Evropa se pozastavuje do dne 16. září 2007.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 6. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. července 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 128, 10.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2079/2005 (Úř. věst. L 333, 20.12.2005, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2165/2005 (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 1).


6.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 176/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 798/2007

ze dne 5. července 2007,

kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách oblasti ICES VII g, VII h, VII j a VII k plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 41/2007 ze dne 21. prosince 2006, kterým se pro rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty na rok 2007.

(2)

Podle informací, jež byly sděleny Komisi, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2007.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládání na jiné plavidlo a vykládání na pevninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená pro rok 2007 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat na jiné plavidlo nebo vykládat na pevninu uvedenou populaci odlovenou těmito plavidly.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. července 2007.

Za Komisi

Fokion FOTIADIS

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1967/2006 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11, naposledy upravené v Úř. věst. L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  Úř. věst. L 15, 20.1.2007, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 444/2007 (Úř. věst. L 106, 24.4.2007, s. 22).


PŘÍLOHA

č.

16

Členský stát

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Populace

HER/7G-K.

Druh

Sleď obecný (Clupea harengus)

Oblast

VII g, VII h, VII j a VII k

Datum

12.6.2007


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

6.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 176/19


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 5. června 2007,

kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/186/ES o existenci nadměrného schodku na Maltě

(2007/464/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 104 odst. 12 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 2005/186/ES (1) bylo na základě doporučení Komise podle čl. 104 odst. 6 Smlouvy rozhodnuto, že na Maltě existuje nadměrný schodek. Rada uvedla, že schodek veřejných rozpočtů v roce 2003 činil 9,7 % HDP (z toho 2,9 % HDP připadlo na jednorázovou operaci), což je více než referenční hodnota 3 % HDP stanovená ve Smlouvě, zatímco celkový hrubý veřejný dluh činil 72 % HDP a je pravděpodobné, že se v roce 2004 dále odchýlí od referenční hodnoty 60 % HDP stanovené ve Smlouvě.

(2)

Dne 5. července 2004 vydala Rada v souladu s čl. 104 odst. 7 Smlouvy a čl. 3 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (2) doporučení určené Maltě, aby nejpozději do roku 2006 odstranila nadměrný schodek. Doporučení bylo zveřejněno.

(3)

V souladu s čl. 104 odst. 12 Smlouvy má být rozhodnutí Rady o existenci nadměrného schodku zrušeno, dojde-li podle názoru Rady v dotyčném členském státě k nápravě nadměrného schodku.

(4)

Podle Protokolu o postupu při nadměrném schodku připojeného ke Smlouvě poskytuje údaje pro provedení postupu při nadměrném schodku Komise. V rámci uplatňování tohoto protokolu musí členské státy oznamovat údaje o výši schodku veřejných rozpočtů a veřejného dluhu a dalších souvisejících proměnných dvakrát ročně, a to před 1. dubnem a 1. říjnem, v souladu s článkem 4 nařízení Rady (ES) č. 3605/93 ze dne 22. listopadu 1993 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (3).

(5)

Na základě údajů poskytnutých Komisí (Eurostat) podle čl. 8g odst. 1 nařízení (ES) č. 3605/93 po oznámení údajů Maltou před 1. dubnem 2007 a podle prognózy útvarů Komise z jara 2007 jsou oprávněné následující závěry:

Schodek veřejných rozpočtů se snížil z 10 % HDP v roce 2003 na 2,6 % HDP v roce 2006, pod referenční hodnotu 3 % HDP. To je mírně lepší než cíl stanovený pro rok 2006 v aktualizovaném konvergenčním programu z ledna 2006, ačkoliv převyšuje cíle stanovené Radou v doporučení podle čl. 104 odst. 7.

Více než polovina (přibližně čtyři procentní body) ze 7,4 procentních bodů snížení poměru schodku k HDP v období mezi rokem 2003 a 2006 připadla na vyšší výnosy, což odráží změny v oblasti nepřímých daní, jakož i účinnější výběr daní. Nižší poměr výdajů k HDP vysvětluje zbývajících 3,5 procentních bodů, což je částečně projevem vyššího využití jednorázových operací (zejména prodeje pozemků, jenž je tradičně vykazován jako záporný výdaj). Omezení výdajů bylo mimoto dosaženo zmenšováním a restrukturalizací veřejných subjektů, omezeními při přijímání pracovníků ve veřejné správě a kontrolou sociálních plateb. Podíl výdajů by se snížil méně, pokud by se vyloučila významná jednorázová operace zvyšující výdaje spojená s restrukturalizací loděnic ve výši přibližně 3 % HDP v roce 2003.

V období mezi rokem 2004 a 2006 činily jednorázové operace snižující schodek v průměru 1 % HDP. Bez jednorázových opatření (0,7 % HDP) by schodek v roce 2006 nadále přesahoval referenční hodnotu a činil by 3,3 % HDP. Zlepšení strukturálního salda (tj. cyklicky očištěné saldo bez jednorázových a jiných prozatímních opatření) se v roce 2006 odhadovalo na nepatrně více než 1 % HDP.

V roce 2007 se podle prognózy útvarů Komise z jara 2007 očekává, že se schodek dále sníží na 2,1 % HDP, a to na základě dodatečných úspor výdajů. Jednorázová opatření mají podle předpokladů činit 0,6 % HDP, tj. obecně v podobném rozsahu jako v předchozím roce, takže bez jednorázových opatření by byl schodek nižší než referenční hodnota. To je obecně v souladu s oficiálním odhadem schodku ve výši 1,9 % HDP uvedeným v oznámení z dubna 2007. V roce 2008 se podle jarní prognózy za předpokladu neměnné politiky očekává další snížení schodku na 1,6 % HDP bez využití jednorázových opatření. To naznačuje, že se schodek snížil pod prahovou hodnotu ve výši 3 % HDP důvěryhodným a udržitelným způsobem. Očekává se, že se strukturální saldo v roce 2007 zlepší jen minimálně a za předpokladu neměnné politiky se v roce 2008 zlepší o další 1 procentní bod. To je třeba posuzovat na základě nutnosti dosáhnout pokroku, pokud jde o střednědobý cíl stavu rozpočtů, což je v případě Malty vyrovnaný rozpočet ve strukturálním vyjádření.

Veřejný dluh se snížil z nejvyšší hodnoty ve výši 73,9 % HDP v roce 2004 na 66,5 % v roce 2006. Podle prognózy útvarů Komise z jara 2007 se míra zadlužení podle předpokladů do konce roku 2008 dále sníží na přibližně 64,3 %, přiblíží se tudíž k referenční hodnotě 60 % HDP.

(6)

Podle názoru Rady byl nadměrný schodek na Maltě napraven a rozhodnutí 2005/186/ES by proto mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Z celkového hodnocení vyplývá, že nadměrný schodek na Maltě byl napraven.

Článek 2

Rozhodnutí 2005/186/ES se zrušuje.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Republice Malta.

V Lucemburku dne 5. června 2007.

Za Radu

předseda

S. GABRIEL


(1)  Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 21.

(2)  Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 6. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1056/2005 (Úř. věst. L 174, 7.7.2005, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2103/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 1).


6.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 176/21


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 5. června 2007,

kterým se zrušuje rozhodnutí 2004/917/ES o existenci nadměrného schodku v Řecku

(2007/465/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 104 odst. 12 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 2004/917/ES (1) bylo na základě doporučení Komise podle čl. 104 odst. 6 Smlouvy rozhodnuto, že v Řecku existuje nadměrný schodek. Rada uvedla, že schodek veřejných rozpočtů v roce 2003 činil 3,2 % HDP, což je více, než referenční hodnota 3 % HDP stanovená ve Smlouvě, zatímco celkový hrubý veřejný dluh činil 103 % HDP a výrazně přesahuje referenční hodnotu 60 % HDP stanovenou ve Smlouvě. Údaje o schodku veřejných financí a celkovém hrubém veřejném dluhu za rok 2003 byly několikrát revidovány na základě rozhodnutí 2004/917/ES. Podle nejnovějších údajů představoval schodek 6,2 % HDP a dluh 107,8 % HDP.

(2)

Dne 6. července 2004 vydala Rada v souladu s čl. 104 odst. 7 Smlouvy a čl. 3 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (2) doporučení určené Řecku, aby Řecko nejpozději do konce roku 2005 nadměrný schodek odstranilo. Doporučení bylo zveřejněno.

(3)

Dne 19. ledna 2005 Rada v rozhodnutí 2005/334/ES (3) podle čl. 104 odst. 8 na základě doporučení Komise uvedla, že v reakci na doporučení Rady podle čl. 104 odst. 7 Řecko nepřijalo účinná opatření. Dne 17. února 2005 Rada na základě doporučení Komise přijala rozhodnutí 2005/441/ES (4), ve kterém vyzvala Řecko v souladu s čl. 104 odst. 9, aby přijalo opatření ke snížení schodku, jež Rada považuje za nezbytná pro nápravu situace nadměrného schodku, a prodloužila lhůtu pro nápravu o jeden rok do roku 2006.

(4)

V souladu s čl. 104 odst. 12 Smlouvy má být rozhodnutí Rady o existenci nadměrného schodku zrušeno, dojde-li podle názoru Rady v dotyčném členském státě k nápravě nadměrného schodku.

(5)

Podle Protokolu o postupu při nadměrném schodku připojeného ke Smlouvě poskytuje údaje pro provedení postupu při nadměrném schodku Komise. V rámci uplatňování tohoto protokolu musí členské státy oznamovat údaje o výši schodku veřejných rozpočtů a veřejného dluhu a dalších souvisejících proměnných dvakrát ročně, a to před 1. dubnem a 1. říjnem, v souladu s článkem 4 nařízení Rady (ES) č. 3605/93 ze dne 22. listopadu 1993 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (5).

(6)

Na základě údajů poskytnutých Komisí (Eurostat) podle čl. 8g odst. 1 nařízení (ES) č. 3605/93 po oznámení údajů Řeckem dne 1. dubna 2007 a podle prognózy útvarů Komise z jara 2007 jsou oprávněné následující závěry:

Schodek veřejných rozpočtů se snížil z 7,9 % HDP v roce 2004 na 2,6 % HDP v roce 2006, tedy pod referenční hodnotu 3 % HDP. To se shoduje s cílem stanoveným v aktualizovaném programu stability z prosince roku 2005.

Příjmy a výdaje přispěly k nominální úpravě ve výši téměř 3 procentních bodů HDP v porovnání se schodkem v roce 2005 ve výši 5,5 % téměř stejným dílem. Vyjádřeno v HDP, celkové příjmy se zvýšily o 1,5 procentního bodu HDP, přičemž nepřímé daně činily 0,5 procentního bodu HDP. Zbývající 1 procentní bod připadá na zvýšení příspěvků na sociální zabezpečení a dalších příjmů, včetně kapitálových převodů (převody EU). Celkové výdaje se snížily o 1,25 procentního bodu HDP, zejména z důvodu snížení primárních výdajů (o 0,5 % HDP) a úrokových výdajů (0,25 % HDP). Snížily se rovněž kapitálové výdaje o přibližně 0,5 procentního bodu HDP. Jednorázové příjmy představovaly 0,6 % HDP. Zlepšení strukturálního salda (tj. cyklicky očištěné saldo bez jednorázových a jiných dočasných opatření) se v roce 2006 odhaduje na 2,25 % HDP. Úprava schodku a dluhu ve výši 2,3 % HDP je z velké části vysvětlena.

V roce 2007 se podle prognózy útvarů Komise z jara 2007 očekává, že se schodek dále sníží na 2,4 % HDP. To je v souladu s oficiálním cílem, který představuje schodek ve výši 2,4 % HDP a který byl stanoven v aktualizovaném programu stability z prosince roku 2006. Prognóza útvarů Komise však zahrnuje dodatečné jednorázové příjmy ve výši 0,25 % HDP, jakož i trvalá opatření k úspoře výdajů ve výši 0,25 % HDP; oba údaje byly oznámeny před datem uzávěrky pro prognózy útvarů Komise z jara 2007, a neprojevily se tudíž v oficiálním cíli z prosince roku 2006. Navzdory tomu není schodek předpokládaný podle jarní prognózy pro rok 2007 lepší než cíl, jelikož dopad těchto nových opatření je vyrovnán jak opatrnějšími předpoklady růstu, tak skutečností, že trvalá opatření v programu stability na rok 2007 podle názoru Komise plně nenahradí snížení jednorázových příjmů. Bez jednorázových opatření by schodek nicméně zůstal pod referenční hodnotou a činil by 2,9 % HDP. Na rok 2008 jarní prognóza očekává za předpokladu neměnné politiky schodek ve výši 2,7 % HDP, který nezahrnuje žádná jednorázová opatření pro rok 2008. Toto naznačuje, že se schodek snížil pod prahovou hodnotu ve výši 3 % HDP důvěryhodným a udržitelným způsobem. Strukturální saldo se podle předpokladů v roce 2007 zlepší o 0,25 procentního bodu HDP a v roce 2008, za předpokladu neměnné politiky, jen zanedbatelně. To je třeba posuzovat na základě nutnosti dosáhnout pokroku směrem k střednědobému cíli s ohledem na stav rozpočtu, což je v případě Řecka vyvážený rozpočet ve strukturálním vyjádření.

Veřejný dluh se snížil z 108,5 % HDP v roce 2004 na 104,5 % v roce 2006. Podle prognózy útvarů Komise z jara 2007 se míra zadlužení podle předpokladů do konce roku 2008 dále sníží na přibližně 97,5 % a stále ještě bude výrazně překračovat referenční hodnotu 60 % HDP. Míru zadlužení lze považovat za dostatečně se snižující směrem k referenční hodnotě 60 % HDP.

(7)

Řecké statistické úřady zlepšily své postupy, což vedlo k významnému snížení statistických nesrovnalostí a celkově vyšší kvalitě údajů o veřejných financích. Řecké orgány jsou odhodlány plně provádět akční plán pro zlepšení statistiky veřejných financí. V důsledku toho Eurostat zrušil své výhrady ke kvalitě oznámených údajů.

(8)

Podle názoru Rady byl nadměrný schodek v Řecku napraven a rozhodnutí 2004/917/ES by proto mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Z celkového hodnocení vyplývá, že nadměrný schodek v Řecku byl napraven.

Článek 2

Rozhodnutí 2004/917/ES se zrušuje.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Řecké republice.

V Lucemburku dne 5. června 2007.

Za Radu

předseda

S. GABRIEL


(1)  Úř. věst. L 389, 30.12.2004, s. 25.

(2)  Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 6. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1056/2005 (Úř. věst. L 174, 7.7.2005, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 107, 28.4.2005, s. 24.

(4)  Úř. věst. L 153, 16.6.2005, s. 29.

(5)  Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2103/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 1).


6.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 176/23


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 28. června 2007

o jmenování šesti švédských členů a devíti švédských náhradníků do Výboru regionů

(2007/466/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 263 této smlouvy,

s ohledem na návrh švédské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 24. ledna 2006 přijala Rada rozhodnutí 2006/116/ES o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2006 do 25. ledna 2010 (1).

(2)

Po odstoupení pana Henrika HAMMARA, pana Chrise HEISTERA, pana Rogera KALIFFA, pana Larse NORDSTRÖMA, paní Lisbeth RYDEFJÄRDOVÉ a paní Catariny TARRAS-WAHLBERGOVÉ se uvolnilo šest míst členů Výboru regionů. Po odstoupení paní Leny CELIONOVÉ, paní Agnety GRANBERGOVÉ, paní Ully NORGRENOVÉ, pana Endricka SCHUBERTA, paní Catariny SEGERSTEN-LARSSONOVÉ, paní Christiny TALLBERGOVÉ a paní Åsy ÖGRENOVÉ se uvolnilo sedm míst náhradníků Výboru regionů. Jedno místo náhradníka se uvolnilo uplynutím funkčního období pana Kenta PERSSONA. Jedno místo náhradníka se uvolnilo jmenováním bývalé náhradnice paní Lisbethy RYDEFJÄRDOVÉ členkou (mezitím odstoupila),

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Do Výboru regionů jsou jmenováni jako členové a náhradníci na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2010:

a)

jako členové:

pan Paul LINDQUIST, Lidingö kommun,

paní Kristina ALVENDAHLOVÁ, Stockholms kommun,

paní Maria WALLHAGEROVÁ, Stockholms läns landsting,

pan Ilmar REEPALU, Malmö kommun,

paní Lotta HÅKANSSON HARJUOVÁ, Järfälla kommun,

paní Catarina SEGERSTEN-LARSSONOVÁ, Värmlands läns landsting,

a

b)

jako náhradníci:

pan Carl Fredrik GRAF, Halmstads kommun,

paní Susanna HABYOVÁ, Göteborgs kommun,

pan Carl Johan SONESON, Skåne läns landsting,

pan Rolf SÄLLRYD, Kronobergs läns landsting,

paní Ingela NYLUND WATZOVÁ, Stockholms läns landsting,

paní Agneta LIPKINOVÁ, Norrbottens läns landsting,

pan Tore HULT, Alingsås kommun,

paní Yoomi RENSTRÖMOVÁ, Ovanåkers kommun,

pan Kenth LÖVGREN, Gävle kommun,

jako nástupci

a)

pana Henrika HAMMARA,

paní Lisbeth RYDEFJÄRDOVÉ,

pana Larse NORDSTRÖMA,

pana Rogera KALIFFA,

paní Catariny TARRAS-WAHLBERGOVÉ,

pana Chrise HEISTERA,

a

b)

paní Agnety GRANBERGOVÉ,

paní Leny CELIONOVÉ,

paní Catariny SEGERSTEN-LARSSONOVÉ,

pana Kenta PERSSONA,

pana Endricka SCHUBERTA,

paní Christiny TALLBERGOVÉ,

paní Lisbeth RYDEFJÄRDOVÉ (jmenována členkou, mezitím odstoupila),

paní Åsy ÖGRENOVÉ,

paní Ully NORGRENOVÉ.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

V Lucemburku dne 28. června 2007.

Za Radu

předseda

S. GABRIEL


(1)  Úř. věst. L 56, 25.2.2006, s. 75.


Komise

6.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 176/25


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 28. června 2007,

kterým se zřizuje skupina odborníků pro identifikaci na základě rádiové frekvence (RFID)

(2007/467/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 153 Smlouvy ukládá Společenství, aby zajistilo vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, podporovalo jejich práva na informace a právo sdružovat se k ochraně svých zájmů. Článek 163 stanoví, že Společenství bude podporovat mezinárodní konkurenceschopnost průmyslu a umožní podnikům plně využívat potenciál vnitřního trhu, a to zvláště stanovením společných norem. Článek 157 stanoví, že Společenství se zaměří na podporu vytváření prostředí příznivého pro rozvoj podnikání a na dokonalejší využívání průmyslového potenciálu jednotlivých politik.

(2)

Ve sdělení Komise nazvaném „Identifikace na základě rádiové frekvence (RFID) v Evropě: kroky k rámci politiky (1)“ (dále jen „sdělení“) bylo oznámeno vytvoření skupiny odborníků pro identifikaci na základě rádiové frekvence (dále jen „RFID“), jež by měla umožnit dialog mezi zainteresovanými stranami, aby bylo možno důkladně pochopit situaci a navrhnout akce, které je třeba podniknout s cílem řešit obavy uvedené ve sdělení.

(3)

Proto je nutné zřídit skupinu odborníků v oblasti RFID a vymezit její úkoly a strukturu.

(4)

Skupina by měla pomoci navázat dialog mezi spotřebitelskými organizacemi, účastníky trhu a vnitrostátními a evropskými orgány, včetně orgánů na ochranu údajů.

(5)

Osobní údaje týkající se členů skupiny by se měly zpracovávat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (2).

(6)

Je vhodné stanovit období pro používání tohoto rozhodnutí. Komise včas zváží účelnost jeho prodloužení,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Skupina odborníků v oblasti identifikace na základě rádiové frekvence

S účinností od 1.7.2007 se zřizuje skupina odborníků v oblasti identifikace na základě rádiové frekvence (dále jen „skupina“).

Článek 2

Úkol skupiny

Úkolem skupiny je:

a)

radit Komisi o obsahu doporučení, kterým se stanoví zásady, jež by měly orgány veřejné správy a ostatní zainteresované strany ohledně používání RFID dodržovat a o obsahu dalších iniciativ vztahujících se k této oblasti;

b)

vypracovávat pokyny k používání RFID v různých aplikacích se zohledněním názorů zainteresovaných stran a problematiky dlouhodobých uživatelů, jakož i hospodářských a sociálních aspektů technologie RFID;

c)

podpořit Komisi v jejím úsilí o zvyšování povědomí členských států a občanů o možnostech a problematice RFID;

d)

poskytovat objektivní informace a usnadňovat výměnu zkušeností a osvědčených postupů týkajících se možností a problematiky technologie RFID, včetně jejího využití v hospodářství a společnosti EU; poskytovat objektivní informace o legislativním rámci Společenství a jednotlivých členských států v oblasti ochrany údajů a soukromí a o dalších politických otázkách.

Článek 3

Konzultace

Komise může skupinu požádat o vyjádření k veškerým otázkám týkajícím se používání technologie RFID v EU, s cílem zajistit, aby bylo bezpečné, zajištěné, ohleduplné k soukromí a účinné.

Článek 4

Členství – jmenování

1.   Skupina má nejvýše 35 členů.

2.   Členy a pozorovatele skupiny jmenuje generální ředitel GŘ pro informační společnost a média nebo jeho zástupce, a to z odborníků s odpovídajícími zkušenostmi v oblastech uvedených v čl. 2 a čl. 3 odst. 1 na návrh organizací, jež budou k doporučení odborníků vyzvány. Ve stejném počtu a za stejných podmínek jako členové budou jmenováni náhradníci za členy skupiny odborníků. Náhradník automaticky zastupuje nepřítomného člena nebo člena, který se nemohl dostavit.

3.   Výběr členů zajistí rovnoměrné zastoupení jednotlivých zainteresovaných stran a přitom bude zahrnovat zástupce z níže uvedených oblastí:

a)

Občanská společnost:

i)

koncoví uživatelé vystavení působení systémů RFID (občané, spotřebitelé, pacienti, zaměstnanci);

ii)

organizace na ochranu soukromí.

b)

Zainteresované strany:

i)

uživatelé z různých odvětví, kde se technologie RFID používá (např. logistika, automobilový průmysl, letecký a kosmický průmysl, zdravotnictví, maloobchod, farmacie);

ii)

strany aktivně zúčastněné na budování systémů RFID (např. výrobci čipů RFID, konstruktéři a výrobci visaček a čteček, integrátoři softwaru a systémů, poskytovatelé služeb a poskytovatelé bezpečnostních řešení);

iii)

normalizační orgány.

4.   K účasti na jednáních skupiny budou ve funkci pozorovatelů přizvány tyto orgány veřejné správy:

a)

zástupci členských států vykonávajících předsednictví EU po dobu funkčního období skupiny odborníků;

b)

zástupci orgánů na ochranu údajů.

5.   K účasti na jednáních skupiny budou ve funkci pozorovatelů přizváni tito odborníci:

a)

výzkumní pracovníci z akademické sféry a z praxe;

b)

odborníci na technologie, především s ohledem na další generaci sítí RFID (tzv. „internet věcí“);

c)

právní odborníci, kteří poskytnou poradenství ohledně stávající legislativy.

6.   Členové skupiny jsou jmenováni na dvouleté funkční období, které lze prodloužit. Ve funkci zůstávají, dokud nejsou nahrazeni, nebo do konce svého funkčního období.

7.   Členové, kteří již nemohou účinně přispívat k práci skupiny, kteří odstoupí nebo kteří nesplňují podmínky podle třetího až pátého odstavce tohoto článku nebo článku 287 Smlouvy, mohou být nahrazeni na zbývající část svého funkčního období.

8.   Názvy organizací uvedených v odstavci 2 tohoto článku se zveřejňují na internetových stránkách GŘ pro informační společnost a média. Jména členů se shromažďují, zpracovávají a zveřejňují v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 45/2001.

Článek 5

Fungování skupiny

1.   Skupině předsedá zástupce Komise.

2.   Po dohodě s Komisí lze zřizovat podskupiny pro přezkoumání konkrétních otázek v souladu s pověřením stanoveným skupinou. Tyto podskupiny budou rozpuštěny, jakmile splní svůj mandát.

3.   Je-li to přínosné, resp. nezbytné, může zástupce Komise požádat odborníky nebo pozorovatele se zvláštní odbornou způsobilostí v souvislosti s určitým tématem na programu jednání, aby se zúčastnili jednání skupiny nebo podskupiny.

4.   Informace získané v rámci účasti na jednání skupiny nebo podskupiny nesmějí být vyzrazeny, pokud Komise má za to, že se týkají důvěrných skutečností.

5.   Skupina a její podskupiny obvykle zasedají v prostorách Komise, a to v souladu s postupy a rozvrhem stanovenými Komisí. Komise zabezpečuje služby sekretariátu. Zasedání skupiny a jejích podskupin se mohou účastnit další úředníci Komise, kteří mají zájem na projednávaných otázkách.

6.   Skupina přijme svůj jednací řád na základě vzorového jednacího řádu přijatého Komisí.

7.   Komise může zveřejnit jakékoli shrnutí, závěr, dílčí závěr nebo pracovní dokument skupiny, a to v původním jazyce příslušného dokumentu.

Článek 6

Výdaje na zasedání

V souladu s pravidly Komise pro poskytování náhrad externím odborníkům uhradí Komise členům, odborníkům a pozorovatelům cestovní výlohy a popřípadě též výdaje na pobyt, související s činností skupiny.

Členům skupiny za výkon funkce nepřísluší odměna.

Výdaje na zasedání se hradí v mezích ročního rozpočtu, který skupině přidělí příslušné útvary Komise.

Článek 7

Použitelnost

Toto rozhodnutí se použije do dne 31. března 2009.

V Bruselu dne 28. června 2007.

Za Komisi

Viviane REDING

členka Komise


(1)  KOM(2007) 96 v konečném znění.

(2)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


PŘÍLOHA

JEDNACÍ ŘÁD SKUPINY ODBORNÍKŮ PRO IDENTIFIKACI NA ZÁKLADĚ RÁDIOVÉ FREKVENCE (RFID)

SKUPINA ODBORNÍKŮ pro identifikaci na základě rádiové frekvence (RFID),

s ohledem na rozhodnutí Komise, kterým se zřizuje skupina odborníků pro identifikaci na základě rádiové frekvence (RFID), a zejména na článek 1 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na vzorový jednací řád zveřejněný Komisí,

PŘIJALA TENTO JEDNACÍ ŘÁD:

Článek 1

Svolání zasedání

1.   Zasedání skupiny svolává předseda buď z vlastní iniciativy nebo na žádost prosté většiny jejích členů, a to po souhlasu Komise.

2.   Společná zasedání skupiny a jiných skupin se mohou konat ve věcech, které patří do jejich pravomocí.

Článek 2

Program jednání

1.   Za program jednání odpovídá předseda. Program vypracuje sekretariát a rozešle jej členům skupiny.

2.   Program jednání schvaluje skupina na začátku zasedání.

Článek 3

Zasílání materiálů členům skupiny

1.   Sekretariát zašle členům skupiny pozvánku na zasedání spolu s návrhem programu jednání nejpozději třicet kalendářních dnů před datem zasedání.

2.   Návrhy, ke kterým je skupina požádána o vyjádření, jakož i všechny ostatní pracovní materiály zašle sekretariát členům skupiny nejpozději čtrnáct pracovních dnů před datem zasedání.

3.   Termíny pro zasílání materiálů uvedené v odst. 1 a 2 lze v naléhavých, resp. výjimečných případech zkrátit na pět kalendářních dnů před datem zasedání.

Článek 4

Stanoviska skupiny

1.   Skupina přijímá stanoviska a zprávy v maximální možné míře ve shodě.

2.   Není-li možno shody dosáhnout, jsou ve zprávě uvedena sporná stanoviska spolu s příslušným zdůvodněním tak, aby jim bylo možno porozumět.

Článek 5

Podskupiny

1.   Skupina může se souhlasem Komise zřizovat podskupiny pro přezkoumání konkrétních otázek v souladu s mandátem daným skupinou. Jakmile splní mandát, podskupiny se rozpustí.

2.   Podskupiny podávají zprávu skupině.

Článek 6

Přístup třetích stran

1.   Je-li to vhodné, resp. nezbytné, může zástupce Komise přizvat k účasti na práci skupiny nebo podskupiny odborníky nebo pozorovatele, kteří mají zvláštní znalosti problematiky, jež je uvedena v návrhu programu jednání.

2.   Stanoviska a zprávy skupiny se přijímají bez účasti odborníků nebo pozorovatelů.

Článek 7

Písemný postup

1.   Stanovisko skupiny ke konkrétní problematice může být případně vypracováno s použitím písemného postupu. Sekretariát v takovém případě zašle členům skupiny návrhy, ke kterým je skupina konzultována, spolu s případnými pracovními materiály.

2.   Požádá-li však prostá většina členů skupiny, aby problematika byla projednána na zasedání skupiny, písemný postup se ukončí a předseda svolá co nejdříve zasedání skupiny.

Článek 8

Sekretariát

Sekretariát skupiny a veškerých podskupin zřízených podle čl. 5 odst. 1 tohoto jednacího řádu zajišťuje Komise.

Článek 9

Souhrnný zápis z jednání

Za vypracování souhrnného zápisu diskuse k jednotlivým bodům programu a stanovisek skupiny odpovídá předseda. Vlastní návrh zápisu vypracuje sekretariát. Zápis neobsahuje postoje jednotlivých členů během jednání skupiny. Zápis schvaluje skupina.

Článek 10

Prezenční listina

Sekretariát vypracuje ke každému zasedání prezenční listinu, kde budou případně uvedeny orgány, organizace nebo subjekty, z nichž účastníci pocházejí.

Článek 11

Předcházení střetu zájmů

1.   Každý člen skupiny, jehož účast na jednání by mohla u některého z bodů programu znamenat střet zájmů, o tom na začátku zasedání informuje předsedu.

2.   Člen se v případě takového střetu zájmů zdrží jakékoli diskuse o daném bodu programu ani o něm nebude hlasovat.

Článek 12

Korespondence

1.   Korespondence týkající se skupiny se zasílá Komisi, k rukám předsedy skupiny.

2.   Korespondence se členům skupiny zasílá na jejich [elektronickou] adresu, kterou k tomuto účelu sdělí.

Článek 13

Průhlednost

1.   Zásady a podmínky týkající se přístupu veřejnosti k dokumentům skupiny jsou shodné s těmi, jež jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (1) ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. O žádostech o přístup k těmto písemnostem rozhoduje Komise.

2.   Jednání skupiny jsou důvěrná.

3.   Skupina může po dohodě s Komisí rozhodnout prostou většinou, že její jednání bude veřejné.

Článek 14

Ochrana osobních údajů

Veškeré zpracování osobních údajů pro účely tohoto jednacího řádu musí být v souladu z nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (2) ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.


(1)  Úř. věst. L 145, 31.5.2002, s. 43.

(2)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

6.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 176/31


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2007/468/SZBP

ze dne 28. června 2007

o podpoře činností Přípravné komise pro Organizaci smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBTO) za účelem posílení jejích kapacit pro dohled a ověřování a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada přijala dne 12. prosince 2003 strategii EU proti šíření zbraní hromadného ničení, která obsahuje v kapitole III seznam opatření k boji proti tomuto šíření, jež mají být přijata v Evropské unii i ve třetích zemích.

(2)

Evropská unie tuto strategii aktivně provádí a zavádí opatření uvedená v její kapitole III, zejména uvolňováním finančních zdrojů na podporu konkrétních projektů řízených mnohostrannými institucemi.

(3)

Signatářské státy Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBT), kterou přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů dne 10. září 1996, se rozhodly zřídit přípravnou komisi s vlastní právní subjektivitou, jejímž úkolem bude účinně provádět CTBT až do zřízení Organizace smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBTO).

(4)

Dne 17. listopadu 2003 přijala Rada společný postoj 2003/805/SZBP (1) o dosažení univerzality a posílení mnohostranných dohod v oblasti nešíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů.

(5)

Brzký vstup CTBT v platnost, dosažení její univerzality a posílení systému dohledu a ověřování Přípravné komise pro CTBTO jsou významnými cíli strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení.

(6)

Přípravná komise pro CTBTO sleduje cíle shodné s těmi, které jsou uvedeny ve 4. a 5. bodě odůvodnění, a již se zabývá určováním způsobů, kterými by mohl být nejlépe posílen její ověřovací systém prostřednictvím včasného poskytování poradenství a odborné přípravy pracovníkům signatářských států, kteří se podílejí na uplatňování ověřovacího režimu. Proto je vhodné svěřit Přípravné komisi pro CTBTO technické provádění této společné akce.

(7)

Dne 20. března 2006 přijala Rada společnou akci 2006/243/SZBP (2) o podpoře činností Přípravné komise pro Organizaci smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBTO) v oblasti odborné přípravy a budování kapacity pro ověřování a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení.

(8)

V důsledku jaderné zkoušky provedené Korejskou lidově demokratickou republikou v říjnu 2006 se dále zvýšila důležitost včasného vstupu CTBT v platnost a potřeba urychleného vybudování systému CTBTO pro dohled a ověřování,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

1.   Za účelem okamžitého a praktického provádění některých součástí strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení podporuje Evropská unie činnosti Přípravné komise pro Organizaci smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBTO) s těmito cíli:

a)

posílit kapacity systému CTBTO pro dohled a ověřování, kromě jiného v oblasti detekce radionuklidů;

b)

zdokonalit operativní výkonnost systému CTBTO pro dohled a ověřování, kromě jiného i testováním a ověřováním způsobů provádění inspekcí na místě.

2.   Projekty podporované Evropskou unií sledují tyto konkrétní cíle:

a)

poskytovat podporu rozvoji kapacity v oblasti dohledu a ověřování vzácných plynů;

b)

poskytovat podporu při přípravě, provádění a hodnocení integrovaného cvičení v terénu 2008 v rámci inspekcí na místě (IFE08/OSI).

Uvedené projekty budou uskutečněny tak, aby byly přínosem pro všechny signatářské státy Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek.

Podrobný popis dotyčných projektů je uveden v příloze.

Článek 2

1.   Za provádění této společné akce odpovídá předsednictví, jemuž je nápomocen generální tajemník Rady, vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Komise je plně zapojena.

2.   Projekty uvedené v čl. 1 odst. 2 provádí Přípravná komise pro CTBTO. Tento úkol vykonává pod dozorem generálního tajemníka, vysokého představitele, který je nápomocen předsednictví. Za tímto účelem uzavře generální tajemník, vysoký představitel s Přípravnou komisí pro CTBTO potřebná ujednání.

3.   Předsednictví, generální tajemník, vysoký představitel a Komise se o projektech v souladu se svými příslušnými pravomocemi pravidelně vzájemně informují.

Článek 3

1.   Finanční referenční částka na provádění projektů uvedených v čl. 1 odst. 2 činí 1 670 000 EUR.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly Evropského společenství použitelnými na souhrnný rozpočet Evropských společenství s tou výjimkou, že případné předběžné financování nezůstává majetkem Společenství.

3.   Komise dohlíží na řádnou správu výdajů uvedených v odstavci 2. Za tímto účelem uzavře s Přípravnou komisí pro CTBTO finanční dohodu, jež bude mít podobu grantu. Finanční dohoda stanoví, že Přípravná komise pro CTBTO zajistí viditelnost příspěvku EU úměrně k jeho výši.

4.   Komise usiluje o uzavření finanční dohody uvedené v odstavci 3 co nejdříve po vstupu této společné akce v platnost. Informuje Radu o jakýchkoli obtížích v tomto procesu a o dni uzavření uvedené finanční dohody.

Článek 4

Předsednictví, jemuž je nápomocen generální tajemník, vysoký představitel, zpravuje Radu o provádění této společné akce, a to na základě pravidelných zpráv vypracovaných Přípravnou komisí pro CTBTO. Tyto zprávy tvoří základ hodnocení prováděného Radou. Komise je plně zapojena. Poskytuje informace o finančních aspektech provádění této společné akce.

Článek 5

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Pozbývá platnosti

a)

15 měsíců po uzavření finanční dohody mezi Komisí a Přípravnou komisí pro CTBTO nebo

b)

12 měsíců po dni svého přijetí, pokud v této době nedojde k uzavření finanční dohody.

Článek 6

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 28. června 2007.

Za Radu

předseda

S. GABRIEL


(1)  Úř. věst. L 302, 20.11.2003, s. 34.

(2)  Úř. věst. L 88, 25.3.2006, s. 68.


PŘÍLOHA

Podpora EU pro činnosti Přípravné komise pro Organizaci smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBTO) za účelem posílení jejích kapacit pro dohled a ověřování a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

I.   Úvod

Jaderné zkoušky oznámené Korejskou lidově demokratickou republikou (KLDR) v říjnu 2006 nejen vyzdvihly důležitost brzkého vstupu smlouvy v platnost, ale také zdůraznily potřebu urychleného vybudování ověřovacího režimu Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBT). Tato událost pro prozatímní technický sekretariát (PTS) znamenala komplexní praktickou zkoušku systému a signatářským státům ukázala, jakou hodnotu by pro ně globální systém ověřování mohl představovat. Prokázala technický význam ověřovacích opatření CTBT, jakož i důležitost ověřených a účinných inspekcí na místě. Pro tento návrh projektu určil PTS s ohledem na kapacity dohledu a ověřování prvky, které si vzhledem ke zkušenostem získaným na základě události v KLDR zaslouží zvláštní pozornost. Návrh je založen na těchto dvou složkách:

a)

vzácné plyny;

b)

integrované cvičení v terénu 2008 (IFE08/OSI).

II.   Popis projektů

1)   Složka projektu: vzácný plyn; zlepšit vědomosti PTS v oblasti měření vzácných plynů

a)

V současné době byly uvedeny do provozu dvě třetiny stanic mezinárodního monitorovacího systému. Budování systému je prioritou a cílem je dosáhnout začátkem roku 2008 úrovně až 90 %. Událost v KLDR řádně zaznamenaly hlavní i pomocné seizmické stanice PTS, což signatářským státům poskytlo spolehlivá měření její doby, místa a síly. Systém seizmických stanic dosahuje v současné době úrovně 80 % cílového stavu.

b)

Po vstupu smlouvy v platnost je však třeba zdokonalit úroveň provozu stanic schopných monitorovat přítomnost příslušných vzácných plynů v ovzduší. V současné době je v provozuschopném stavu nebo ve výstavbě 10 prototypových stanic, což představuje 25 % plánovaného počtu, jehož má být dosaženo v době vstupu smlouvy v platnost. Tyto stanice poskytují experimentální a prozatímní měření v rámci mezinárodního experimentu pro monitorování vzácných plynů (INGE) pod záštitou PTS. Je třeba připomenout, že tento program výzkumu a vývoje se zakládá na čtyřech technologiích navržených těmito čtyřmi zeměmi: Francií, Ruskem, Švédskem a Spojenými státy americkými. V návaznosti na událost v KLDR vyjádřilo mnoho signatářských států včetně členských států Evropské unie stanovisko, že je třeba posílit kapacity PTS monitorovat přítomnost vzácných plynů.

c)

Monitorování vzácných plynů je velmi důležitou a citlivou metodou odhalování jaderných výbuchů pod vodou nebo pod zemí. Ze všech ověřovacích technologií je to spolu s monitorováním radionuklidových částic jediná metoda, která je s to poskytnout nezpochybnitelný důkaz jaderného výbuchu.

d)

Aby byla zajištěna jakost a přesnost současných a budoucích schopností měření vzácných plynů prováděných PTS, je nanejvýš důležité znát „pozadí vzácných plynů“, které lze očekávat v jiných částech světa, kde v současné době žádné stanice rozmístěny nejsou. Je proto třeba vyvinout metodiku pro kategorizaci událostí odhalených systémovými měřeními vzácných plynů. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout a poskytnout odpovědi na tyto „neznámé“, je měření vzácných plynů v terénu. V současné době stanice INGE shromažďují údaje v Severní a Jižní Americe, v Evropě, Asii a Oceánii. V jižní Asii, v oblasti Perského zálivu a v jižní Africe sice existují jaderná zařízení, avšak údaje o radioxenonovém pozadí k dispozici nejsou. V Evropě jsou kromě toho také zapotřebí měření na konkrétních místech, například poblíž radiofarmaceutických závodů nebo jaderných elektráren.

e)

Za tímto účelem by se měla provádět měření poblíž jaderných elektráren nebo radiofarmaceutických výrobních závodů, aby byl patrný rozdíl mezi modely teoretického vypouštění, oznámenými průměrnými vypouštěními a experimentálními skutečnými naměřenými výsledky. Dále je třeba se zabývat pozadím vzácných plynů v různých oblastech světa, kde v současné době nejsou rozmístěny žádné stanice.

f)

Za účelem dosažení výše uvedených nezbytných zlepšení kapacit v oblasti vzácných plynů se PTS uchází o podporu tohoto projektu:

i)

uskutečnit až čtyři kampaně měření v terénu o jednotlivé délce trvání přibližně 4 měsíců. Během každé kampaně se v několika místech vzdálených 500–2 500 kilometrů od hlavního tábora po dobu přibližně tří týdnů zaznamenává pozadí xenonu. Kromě toho by na každém místě měření mělo být provedeno také pozaďové měření pomocí detektoru. Některých měření by se pak mohlo v budoucnosti použít jako místních pozaďových hodnot pro zřízení stanic IMS. Všechny tyto činnosti by se prováděly v úzké spolupráci s příslušnými organizacemi zabývajícími se předpověďmi počasí,

ii)

měření se bude provádět s použitím přenosného zařízení pro měření vzácných plynů evropské výroby (švédský systém SAUNA a francouzský systém SPALAX), bezplatně zapůjčeného PTS na dobu této společné akce,

iii)

francouzský systém SPALAX je velmi vyspělým systémem, který se již několik let provozuje na mnoha místech (včetně stanic IMS). Bude též k dispozici v přenosném provedení, které poskytuje údaje se stejně vysokou citlivostí. Během každé kampaně může být celý systém buď přenesen na různá místa nebo rozdělen na přenosnou vzorkovací jednotku a jednotku s detektorem v hlavním táboře, v závislosti na logistických podmínkách v dané oblasti,

iv)

švédský systém SAUNA byl již použit v několika kampaních v terénu a je proto řádně vyhodnocen. Systém poskytuje údaje s detekčními limity podobnými verzi IMS (SAUNA-II) pro čtyři příslušné izotopy, a údaje budou proto přímo použitelné pro scénář s měřením IMS. Během každé z těchto kampaní se hlavní tábor zřizuje na jednom místě a na dvou nebo třech blízkých místech se provádí odebírání a měření vzorků pomocí přenosných přístrojů,

v)

každá měřicí kampaň by vyžadovala:

přípravy a pečlivou logistiku (údržba zařízení, logistické plánování, dohody s místními ústavy, doprava, atd.),

instalaci, kalibraci a sběr údajů,

kalibraci zařízení, balení, dopravu zpět domů,

rozbor údajů,

vi)

předpokládané nákladové položky tohoto projektu zahrnují:

výdaje na zaměstnance (včetně dočasného asistenta pro logistiku) a cestovní náklady,

vybavení (např. výroba vzorkovacích sloupců nebo podobných přístrojů, nepřerušitelný zdroj elektrické energie atd.),

spotřební náklady (např. elektrická energie a hélium),

údržbu a náhradní díly,

zasílání a přepravu vybavení,

místní dopravu a logistiku,

hodnotící pracovní setkání.

g)

Měření má být provedeno v těchto regionech: Evropa (1), Perský záliv (2), jižní Afrika (3) a jižní Asie (4). Měření v regionu (3) a částečně v regionu (1) se mají provádět s použitím zařízení CEA (Francie), zatímco měření v regionu (2) a (4) a částečně v regionu (1) mají být prováděny s použitím zařízení FOI (Švédsko).

h)

Zařízení pro tento projekt bude poskytnuto zdarma ze strany CEA (Francie) a FOI (Švédsko) a PTS u těchto firem též smluvně zajistí rozmístění a provoz projektu.

i)

Očekávaná doba trvání této části projektu by byla přibližně rok až rok a půl.

j)

Předběžné odhadované náklady: 960 507 EUR.

2)   Složka projektu: inspekce na místě; Podpora příprav integrovaného cvičení v terénu 2008

a)

Událost v KLDR opět vyzdvihla důležitost inspekcí na místě jakožto zásadního pilíře ověřovacího režimu CTBT. Údaje poskytnuté o této události v KLDR Mezinárodním monitorovacím systémem a Mezinárodním datovým centrem v rámci prozatímního provozování a zkoušení systému byly sice nesmírně cenné a spolehlivé, avšak definitivní objasnění povahy události lze získat pouze prostřednictvím inspekce přímo na určeném místě. Přípravná komise má zásadní odpovědnost dosáhnout včas nejvyšší možné úrovně provozní připravenosti režimu inspekcí na místě, aby mohla smlouva vstoupit v platnost.

b)

Orgány přípravné komise zodpovědné za tvorbu politiky, zejména pracovní skupina B, opakovaně zdůraznily, že nejúčinnější způsob, jak dosáhnout požadované úrovně připravenosti, je provádění nácviku inspekcí na místě přímo v terénu. První takovéto cvičení většího rozsahu, integrované cvičení v terénu 2008 (IFE08), se bude konat v září 2008 v Kazachstánu. Bude to první pokus simulovat skutečnou inspekci na místě integrováním tří hlavních pilířů režimu inspekcí na místě, a to:

i)

vyškolených inspektorů (přibližně 50),

ii)

zařízení pro inspekce na místě a

iii)

vyzkoušení operační příručky pro inspekce na místě.

c)

Souhrnné přípravy a úspěšný průběh IFE08 jsou předpokladem dokončení režimu inspekcí na místě v blízké budoucnosti. Vyhodnocení výsledků a zkušenosti získané z IFE08 poskytnou PTS zásadní znalosti o krocích, které bude třeba přijmout za účelem dosažení provozní připravenosti režimu inspekcí na místě. Pro úspěch IFE08 je zásadní dostupnost příslušných zdrojů určených na IFE08, jak finančních tak lidských, jakož i příspěvků signatářských států v podobě vybavení, výcviku a logistické podpory.

d)

V současné etapě příprav IFE08 určil PTS tyto oblasti, v nichž by byla podpora ze strany signatářských států obzvlášť důležitá.

i)

Doprava

IFE08 vyžaduje přepravu 20–30 tun vybavení z Vídně na vstupní místo v Kazachstánu. Kromě toho by se na místo určení muselo přemístit 80 osob (40 inspektorů a 40 dalších osob, včetně osob odpovědných za řízení cvičení, kontrolního týmu, pozorovatelů a hodnotitelů). Pravděpodobný rozpočet na IFE08, který má být signatářskými státy schválen, počítá s úsporami díky pozemní přepravě zařízení. Podle hodnocení provedeného PTS má tento návrh vážné nevýhody, zejména pokud jde o dobu a spolehlivost dopravy a o bezpečnost a zabezpečení vybavení pro inspekce na místě. Toto hodnocení podpořila na svém zasedání konaném ve dnech 5. a 6. prosince 2006 odborná poradní skupina pro inspekce na místě, která je PTS při přípravě IFE08 nápomocna. PTS se proto uchází o podporu pro leteckou přepravu vybavení a personálu do Kazachstánu a zpět. Vzhledem k logistickým a provozním požadavkům IFE08, jakož i k právním ujednáním s hostitelskou zemí, bude možná nutné sjednat leteckou dopravu se společnostmi, které nesídlí v EU.

ii)

Zřízení základních provozních táborů

V průběhu IFE08 bude muset prozatímní technický sekretariát zřídit dvě operační základny v náhradním inspekčním prostoru na území bývalého sovětského prostoru pro testování jaderných zbraní v Semipalatinsku. První základna bude sloužit potřebám inspekčního týmu, kdežto druhá základna je zapotřebí pro hodnotitele a pozorovatele IFE08. Tyto základny, vybavené potřebnou infrastrukturou, jako jsou kanceláře, komunikační vybavení atd., by sloužily jako hlavní stan IFE08 a plnily by důležitou funkci při provádění a kontrole operace v prostoru inspekcí. PTS je schopen najít zdroje na pokrytí vybavení prvního základního tábora pro inspekční tým. Běžný rozpočet však neumožní vybavení druhé základny. Pořízení a zřízení druhé základny by tudíž vyžadovalo zdroje, které rozpočet na IFE08 není s to pokrýt. Použití vzdálené infrastruktury způsobí velké časové ztráty při přepravě a vzniknou i další náklady a s tím spojená omezení, pokud jde o počet hodin, které lze užitečně využít pro účely cvičení.

iii)

Hodnotící pracovní setkání IFE08

Účel: zdokonalit hodnocení a výsledek IFE08 v prosinci roku 2008. Odborníkům by se tak naskytla příležitost vyhodnotit a projednat bezprostřední výsledky cvičení za účelem pomoci PTS při vypracování předběžné zprávy pro první zasedání pracovní skupiny B v roce 2009 a určit priority pro další úsilí PTS. Kromě toho se očekává, že odborníci získají na základě nezpracovaných materiálů předložených na pracovním setkání cenné zkušenosti a předběžná vodítka pro další cyklus cvičení v terénu. Pracovní setkání by se zabývalo těmito otázkami:

logistikou včetně zřízení a provozování operační základny,

řízením týmu,

otázkami týkajícími se vztahu se smluvním státem podléhajícím inspekci, zejména pokud jde o důvěrnost a řízení přístupu,

vizuální kontrolou, též během přeletů,

seizmickými otázkami,

geofyzikálními technickými postupy,

ochranou zdraví a bezpečností,

komunikacemi,

navigací.

Kromě toho by se mělo ve spolupráci s Úřadem výkonného tajemníka/hodnocení projednat hodnocení samotného cvičení.

e)

Odhadnuté náklady obou složek na podporu IFE08 činí:

250 000 EUR

(letecká doprava při použití komerčních sazeb. Věcná pomoc, např. jednou z možností je pronajatý nákladní letoun)

269 249 EUR

(koupě, zřízení a aktivace druhého provozního hlavního tábora)

152 965 EUR

hodnotící pracovní setkání IFE08

672 214 EUR

(celkem)

III.   Doba trvání

Celková odhadovaná doba trvání projektů je patnáct měsíců.

IV.   Příjemci

Příjemci projektů v rámci této společné akce, které jsou zaměřené na posílení kapacit Přípravné komise pro CTBTO pro dohled a ověřování, jsou všechny signatářské státy CTBT.

V.   Provádějící subjekt

Prováděním projektů bude pověřena Přípravná komise pro CTBTO. Projekty budou provádět přímo pracovníci PTS Přípravné komise pro CTBTO, odborníci ze signatářských států CTBT a smluvní dodavatelé. V případě smluvních dodavatelů zadává Přípravná komise pro CTBTO zakázky na veškeré zboží, práce nebo služby v rámci této společné akce v souladu s finanční dohodou, kterou uzavře Evropská komise s Přípravnou komisí pro CTBTO.

Provádějící subjekt připraví:

a)

zprávu v polovině období po prvních šesti měsících provádění projektů;

b)

závěrečnou zprávu nejpozději měsíc po ukončení provádění projektů.

Zprávy budou zaslány předsednictví, jemuž je nápomocen generální tajemník, vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku.

VI.   Účastníci třetí strany

Projekty budou zcela financovány z této společné akce. Odborníci z Přípravné komise pro CTBTO a ze signatářských států CTBT se považují za účastníky třetí strany. Svou práci budou vykonávat podle standardních pravidel činnosti odborníků Přípravné komise pro CTBTO.

VII.   Odhad celkových potřebných finančních prostředků

Příspěvek EU pokryje plné provádění projektu popsaného v této příloze. Odhadované náklady jsou:

Složka projektu: vzácný plyn:

960 507 EUR

Složka projektu: inspekce na místě:

672 214 EUR

Celkem:

1 632 721 EUR

Navíc je v rozpočtu zahrnuta rezerva přibližně ve výši 3 % způsobilých nákladů (v celkové částce 37 279 EUR) určená na nepředvídatelné náklady.

VIII.   Finanční referenční částka k pokrytí nákladů projektů

Celkové náklady projektu činí 1 670 000 EUR.


6.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 176/39


SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2007/469/SZBP

ze dne 28. června 2007

k hodnotící konferenci Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení (CWC), která se koná v roce 2008

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropské unie, a zejména na čl. 15 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. dubna 1997 vstoupila v platnost Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení (dále jen „CWC“). Cílem úmluvy je vyloučit celou kategorii zbraní hromadného ničení zákazem vývoje, výroby, získávání, hromadění zásob, uchovávání, předávání nebo používání chemických zbraní státy, které jsou stranami úmluvy. Státy, které jsou stranami úmluvy, musí učinit kroky nezbytné k vynucení tohoto zákazu ve vztahu k osobám (fyzickým nebo právnickým) spadajícím do jejich jurisdikce.

(2)

Evropská unie považuje CWC za klíčovou složku mezinárodního rámce nešíření a odzbrojení a za jedinečný nástroj pro odzbrojení a nešíření, jehož integrita a důsledné uplatňování musí být plně zaručeny. Všechny členské státy EU jsou stranami CWC.

(3)

Státy, které jsou členy Organizace pro zákaz chemických zbraní (dále jen „OPCW“), uspořádaly v období od 28. dubna do 9. května 2003 v Haagu první hodnotící konferenci CWC. První hodnotící konference zejména hodnotila pokrok v ničení oznámených zásob. Zohlednila významný vědecký a technologický vývoj od doby navržení znění úmluvy. Kromě toho vyhodnotila a přezkoumala ustanovení úmluvy týkající se ověřování v odvětví chemického průmyslu. Konference poskytla strategické vodítko pro další fázi provádění CWC.

(4)

Dne 17. listopadu 2003 přijala Rada společný postoj 2003/805/SZBP (1) o dosažení univerzality a posílení mnohostranných dohod v oblasti nešíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů. Podle uvedeného společného postoje je CWC jednou z těchto mnohostranných dohod.

(5)

Dne 12. prosince 2003 přijala Evropská rada strategii EU proti šíření zbraní hromadného ničení, která znovu potvrzuje závazek EU ve vztahu k systému mnohostranných dohod a mimo jiné zdůrazňuje zásadní úlohu CWC a OPCW při vytváření světa bez chemických zbraní.

(6)

Dne 28. dubna 2004 přijala Rada bezpečnosti OSN jednomyslně rezoluci 1540 (2004), která označuje šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů za hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost. Provádění ustanovení této rezoluce přispívá k provádění CWC.

(7)

Dne 22. listopadu 2004 přijala Rada první společnou akci 2004/797/SZBP na podporu činnosti Organizace pro zákaz chemických zbraní v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (2). Na tuto společnou akci navazovala druhá společná akce 2005/913/SZBP (3), přijatá dne 12. prosince 2005, a třetí společná akce 2007/185/SZBP (4), přijatá dne 19. března 2007.

(8)

Dne 6. prosince 2006 přijalo Valné shromáždění OSN konsenzem rezoluci o provádění Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění, zásob a použití chemických zbraní a jejich ničení.

(9)

Vzhledem k nadcházející druhé hodnotící konferenci CWC, která se koná v období od 7. do 18. dubna 2008, je vhodné vymezit přístup Evropské unie, kterým se budou členské státy EU na této konferenci řídit,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

Evropská unie se zaměří na posílení Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení (CWC), a to zejména prosazováním jejího dodržování, včetně včasného zničení všech chemických zbraní, a zdokonalením jejího systému ověřování, jakož i usilováním o její univerzalitu.

Evropská unie proto usiluje o úspěšný závěr druhé hodnotící konference v roce 2008.

Článek 2

Za účelem dosažení cíle stanoveného v článku 1 Evropská unie:

a)

přispěje k důkladnému hodnocení fungování CWC na druhé hodnotící konferenci, včetně plnění smluvních závazků států podle Smlouvy, které jsou jejími stranami, jakož i ke stanovení oblastí, v nichž by mělo být v budoucnosti usilováno o dosažení dalšího pokroku, a k určení prostředků vedoucích k tomuto cíli;

b)

pomůže vytvářet konsensus vedoucí k úspěšnému závěru druhé hodnotící konference na základě rámce stanoveného na první hodnotící konferenci a bude prosazovat mimo jiné tyto zásadní body:

i)

opětovné potvrzení absolutního zákazu chemických zbraní, jak je stanoveno v kritériu obecného účelu, přičemž

znovu potvrdí, že zákazy stanovené úmluvou se vztahují na jakoukoli toxickou látku s výjimkou případů, kdy je taková chemická látka určená k účelům, které úmluva nezakazuje, a pokud jsou druhy těchto látek a jejich množství slučitelné s uvedenými účely, čímž zohlední vědecký a technologický pokrok od doby konání první hodnotící konference,

zdůrazní povinnost států, které jsou stranami úmluvy, zohlednit v jejich vnitrostátních prováděcích předpisech a v jejich správní praxi zaměřené na dodržování těchto předpisů kritérium obecného účelu,

zdůrazní závazek členských států, které jsou stranami úmluvy, oznámit látky pro potlačení nepokojů,

ii)

opětovné potvrzení závazku států, které vlastní chemické zbraně, aby své chemické zbraně zničily ve lhůtách stanovených v CWC, přičemž

uvítá pokrok, jehož bylo dosaženo a úsilí, jež bylo vyvinuto ze strany států, které vlastní chemické zbraně, aby tyto lhůty dodržely a přitom je vybídne, aby dohnaly zpoždění, které v jejich ničení nastalo,

zdůrazní význam systematického ověřování prostřednictvím nepřetržitých kontrol na místě ničení chemických zbraní,

vyhodnotí pokrok při ničení chemických zbraní, přičemž zohlední kromě jiného i výsledky návštěv zástupců výkonné rady konané v souladu s rozhodnutím 11. zasedání konference států, které jsou stranami úmluvy,

zdůrazní odpovědnost orgánů přijímajících politická rozhodnutí posoudit v přiměřené době dodržování dohodnutých lhůt pro zničení chemických zbraní stranami úmluvy,

iii)

další posílení systému ověřování, pokud jde o činnosti, které úmluva nezakazuje, za účelem budování důvěry v nešíření chemických zbraní a další podpory spolupráce s odvětvím, a to:

pokračující osvětou o zákazech, které úmluva obsahuje, prováděnou ve všech vládních orgánech, průmyslových odvětvích, akademických institucích a nevládních organizacích,

zdůrazňováním potřeby zvýšit počet inspekcí v takzvaných „ostatních zařízeních na výrobu chemických látek“ a v nutných případech zvýšit účinnost režimu inspekcí, aby byla upřednostněna místa se zvláštním významem pro úmluvu a zlepšeno oznamování stran úmluvy o umístění ostatních zařízení na výrobu chemických látek,

iv)

provádění ustanovení úmluvy o konzultacích, spolupráci a zjišťování skutečností, a zejména o mechanismu inspekcí na výzvu, který je i nadále nepostradatelným a okamžitě dostupným nástrojem, jakož i užitečnou pomůckou systému ověřování Organizace pro zákaz chemických zbraní; zdůrazňování zákonného práva členských států, které jsou členy úmluvy, požádat o kontrolu na výzvu bez předběžné konzultace; a podporování použití mechanizmu ve vhodných případech jako běžného postupu,

v)

vypracování strategií vhodných k dosažení univerzality CWC, zejména pokud jde o Blízký východ, včetně regionálních pracovních setkání v dotčených oblastech,

vi)

pokračující zlepšování vnitrostátních prováděcích opatření a připomínání, že důsledné dodržování článku VII je životně důležitou podmínkou současné i budoucí účinnosti režimu CWC, a to:

nabízením potřebné pomoci státům, které jsou stranami úmluvy, představované například společnými akcemi Evropské unie a

posilováním vnitrostátních kontrol vývozu, které jsou zapotřebí k tomu aby se zamezilo získání chemických zbraní,

vii)

zajištění schopnosti Organizace pro zákaz chemických zbraní poskytovat pomoc a ochranu,

viii)

podporu mezinárodní spolupráce v souladu s ustanoveními úmluvy a zejména přispívání k činnostem na budování kapacity Organizace pro zákaz chemických zbraní ve státech, které jsou stranami úmluvy a rozvíjejí svůj chemický průmysl a obchod,

ix)

zahájení práce na zajištění, aby po dokončení zničení všech chemických zbraní byla Organizace pro zákaz chemických zbraní v dobrém postavení zaměřit své zbývající činnosti zejména na svoji úlohu v oblasti nešíření,

x)

dodržování povinností podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1540 (2004) a 1673 (2006), a zejména vybídnout k praktické spolupráci mezi Organizací pro zákaz chemických zbraní a výborem OSN rezoluce 1540, jakož i jinými fóry, za účelem odvrácení nebezpečí že chemické zbraně budou získány nebo použity pro účely terorismu, včetně možného přístupu teroristů k materiálům, zařízení a znalostem, které by mohly být použity při vývoji a výrobě chemických zbraní,

xi)

programy globálního partnerství G8 zaměřené na zamezení šíření zbraní a materiálů hromadného ničení podporováním odzbrojení, kontroly a bezpečnosti citlivých materiálů, zařízení a odborných znalostí.

Článek 3

Opatření přijatá Evropskou unií pro účely článku 2 zahrnují:

a)

dohodu členských států o návrzích podstatných bodů k předložení jménem Evropské unie ke zvážení státy, které jsou stranami úmluvy, v přípravné fázi a na druhé hodnotící konferenci;

b)

případné úkony předsednictví v souladu s článkem 18 Smlouvy o Evropské unii s cílem

i)

podpořit univerzální platnost CWC,

ii)

podpořit účinné vnitrostátní provádění CWC státy, které jsou stranami úmluvy,

iii)

naléhavě vyzvat státy, které jsou stranami úmluvy, aby podporovaly účinné a úplné hodnocení úmluvy a účastnily se jej, a znovu tak potvrdily svůj závazek vyplývající z této základní mezinárodní normy proti chemickým zbraním,

iv)

v zájmu dalšího posílení CWC podporovat výše uvedené návrhy, jež Evropská unie předložila ke zvážení státům, které jsou stranami úmluvy;

c)

prohlášení učiněná předsednictvím během příprav na hodnotící konferenci a v jejím průběhu.

Článek 4

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 5

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 28. června 2007.

Za Radu

předseda

S. GABRIEL


(1)  Úř. věst. L 302, 20.11.2003, s. 34.

(2)  Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 63.

(3)  Úř. věst. L 331, 17.12.2005, s. 34.

(4)  Úř. věst. L 85, 27.3.2007, s. 10.