ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 175

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
5. července 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 783/2007 ze dne 25. června 2007, kterým se pro Bulharsko a Rumunsko stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (ES) č. 2371/2002, pokud jde o referenční úrovně pro rybářská loďstva

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 784/2007 ze dne 4. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 785/2007 ze dne 4. července 2007 o povolení 6-fytázy EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) jako doplňkové látky ( 1 )

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 786/2007 ze dne 4. července 2007 o povolení endo-1,4-β-mannosidasy EC 3.2.1.78 (Hemicell) jako doplňkové látky ( 1 )

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 787/2007 ze dne 4. července 2007, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství ( 1 )

10

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 788/2007 ze dne 4. července 2007, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 25. června do 2. července 2007 v rámci celní kvóty Společenství otevřené pro kukuřici nařízením (ES) č. 969/2006

26

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 789/2007 ze dne 4. července 2007, kterým se pojedenácté mění nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

27

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 790/2007 ze dne 4. července 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti IIIa, ve vodách ES oblastí IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

29

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/460/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 1/2007 ze dne 25. května 2007 o přerozdělení části rezervy finančního krytí 9. Evropského rozvojového fondu (ERF) na podporu dlouhodobého rozvoje do prostředků finančního krytí 9. ERF na podporu regionální spolupráce a integrace přidělených na spolupráci v rámci AKT

31

 

 

2007/461/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 2/2007 ze dne 25. května 2007 o povolení dodatečných dvoustranných příspěvků spravovaných Komisí a určených na podporu cílů afrického mírového projektu

35

 

 

2007/462/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 3/2007 ze dne 25. května 2007, kterým se mění rozhodnutí č. 3/2001 o poskytnutí zdrojů Somálsku z osmého a devátého Evropského rozvojového fondu

36

 

 

Komise

 

 

2007/463/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2007 o změně rozhodnutí 2005/942/ES, kterým se členské státy opravňují k přijetí rozhodnutí podle směrnice Rady 1999/105/ES o zárukách poskytovaných ve vztahu k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin vyprodukovaných ve třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2007) 3173)

37

 

 

Tiskové opravy

 

 

Oprava nařízení Komise (ES) č. 743/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu (Úř. věst. L 169 ze dne 29.6.2007)

39

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

5.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 175/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 783/2007

ze dne 25. června 2007,

kterým se pro Bulharsko a Rumunsko stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (ES) č. 2371/2002, pokud jde o referenční úrovně pro rybářská loďstva

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 56 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení článku 12 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1) stanoví, že pro loďstvo každého členského státu se mají stanovit referenční úrovně rovnající se součtu cílů víceletého orientačního programu na období 1997–2002 stanovených pro každou část.

(2)

Bulharsko a Rumunsko nemá žádné cíle, na které odkazuje článek 12 nařízení (ES) č. 2371/2002.

(3)

Referenční úrovně pro tyto členské státy by mohly být stanoveny pouze odkazem na úroveň jejich loďstev v okamžiku přistoupení. V tomto případě by však byly povinnosti stanovené v čl. 11 odst. 2 a čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 2371/2002 nadbytečné, neboť by se překrývaly s povinnostmi vyplývajícími z režimu vstupu/výstupu stanoveného článkem 13 uvedeného nařízení.

(4)

Není proto vhodné stanovit pro Bulharsko a Rumunsko referenční úrovně podle článku 12 nařízení (ES) č. 2371/2002, ani není vhodné na ně použít čl. 11 odst. 2 a čl. 11 odst. 4 uvedeného nařízení, protože by to nemělo žádný vliv na správu loďstva těmito členskými státy.

(5)

Z výše uvedených důvodů by pro Bulharsko a Rumunsko měly být stanoveny odchylky od uvedených ustanovení nařízení (ES) č. 2371/2002,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ustanovení čl. 11 odst. 2, čl. 11 odst. 4 a článku 12 nařízení (ES) č. 2371/2002 se jako odchylná opatření nevztahují na Bulharsko a Rumunsko.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 25. června 2007.

Za Radu

předsedkyně

A. SCHAVAN


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.


5.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 175/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 784/2007

ze dne 4. července 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 5. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. července 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 4. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

MA

36,7

TR

97,2

ZZ

67,0

0707 00 05

TR

107,1

ZZ

107,1

0709 90 70

IL

42,1

TR

89,1

ZZ

65,6

0805 50 10

AR

49,8

ZA

59,5

ZZ

54,7

0808 10 80

AR

92,0

BR

81,4

CA

99,5

CL

87,8

CN

74,2

NZ

103,7

US

124,1

UY

47,3

ZA

108,2

ZZ

90,9

0808 20 50

AR

82,9

CL

86,1

NZ

161,9

ZA

105,6

ZZ

109,1

0809 10 00

EG

88,7

TR

207,1

ZZ

147,9

0809 20 95

TR

263,6

US

422,9

ZZ

343,3

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


5.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 175/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 785/2007

ze dne 4. července 2007

o povolení 6-fytázy EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) jako doplňkové látky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze tohoto nařízení. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení nového použití přípravku 6-fytázy EC 3.1.3.26 z Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm krůt, pro nosnice, pro výkrm kachen, pro selata po odstavu, pro výkrm prasat a pro prasnice se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Používání 6-fytázy EC 3.1.3.26 ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) bylo povoleno bez časového omezení pro výkrm kuřat nařízením Komise (ES) č. 1743/2006 (2).

(5)

Žádost o povolení pro výkrm kuřat, výkrm krůt, pro nosnice, pro výkrm kachen, pro selata po odstavu, pro výkrm prasat a pro prasnice byla podpořena novými údaji. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 17. října 2006 k závěru, že přípravek 6-tytázy EC 3.1.3.26 ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí (3). Dále dospěl k závěru, že uvedený přípravek nepředstavuje žádná jiná rizika, pro která by v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 nebylo možné povolení udělit. Podle uvedeného stanoviska užití daného přípravku nemá na tyto další kategorie zvířat nepříznivé účinky. Stanovisko úřadu doporučuje příslušná opatření pro bezpečnost uživatelů. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Stanovisko také ověřuje zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, předloženou referenční laboratoří Společenství zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Posouzení uvedeného přípravku prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „látky zvyšující stravitelnost“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. července 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Úř. věst. L 329, 25.11.2006, s. 16.

(3)  Stanovisko Vědecké komise pro přísady a produkty nebo pro látky používané v krmivech pro zvířata k bezpečnosti a účinnosti enzymatického přípravku Phyzyme™ XP 5000L a Phyzyme™ XP 5000G jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm krůt, pro nosnice, pro výkrm kachen, pro selata po odstavu, pro výkrm prasat a pro prasnice v souladu s nařízením (ES) č. 1831/2003. Přijaté dne 17. října 2006, The EFSA Journal (2006) 404, s. 1–20.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

(obchodní název)

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Min. obsah

Max. obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Jednotka aktivity/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: látky zvyšující stravitelnost.

4a1640

Danisco Animal Nutrition

6-fytáza

EC 3.1.3.26

(Phyzyme XP 5000G

Phyzyme XP 5000L)

 

Složení doplňkové látky:

Přípravek 6-fytázy (EC 3.1.3.26)

ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233),

s minimem aktivity pro:

 

Pevná forma: 5 000 FTU (1)/g

 

Kapalná forma: 5 000 FTU/ml

 

Charakteristika účinné látky:

 

6-fytáza (EC 3.1.3.26)

 

ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Analytická metoda (2)

Kolorimetrická metoda měření anorganického fosfátu uvolněného enzymem z fytátového substrátu.

Výkrm kuřat

250 FTU

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Pro použití v krmivech s obsahem více než 0,23 % fosforu vázaného na fytin.

3.

Pro selata po odstavu do živé hmotnosti 35 kg.

4.

Doporučené dávky na kilogram kompletního krmiva:

výkrm kuřat 500–750 FTU,

výkrm krůt: 250–1 000 FTU,

nosnice: 150–900 FTU,

výkrm kachen: 250–1 000 FTU,

selata (po odstavu): 500–1 000 FTU,

výkrm prasat: 500–1 000 FTU,

prasnice: 500 FTU.

25. července 2017

Výkrm krůt

250 FTU

Nosnice

150 FTU

Výkrm kachen

250 FTU

Selata po odstavu

250 FTU

Výkrm prasat

250 FTU

Prasnice

500 FTU


(1)  1 FTU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol anorganického fosfátu za minutu ze substrátu fytátu sodného při pH 5,5 a teplotě 37 °C.

(2)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 175/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 786/2007

ze dne 4. července 2007

o povolení endo-1,4-β-mannosidasy EC 3.2.1.78 (Hemicell) jako doplňkové látky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze tohoto nařízení. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení přípravku endo-1,4-β-mannosidasy EC 3.2.1.78 (Hemicell) z Bacillus lentus (ATCC 55045) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 21. listopadu 2006 k závěru, že přípravek endo-1,4-β-mannosidasy EC 3.2.1.78 z Bacillus lentus (ATCC 55045) (Hemicell) nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí (2). Dále dospěl k závěru, že uvedený přípravek nepředstavuje žádná jiná rizika, pro která by v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 nebylo možné povolení udělit. Stanovisko úřadu doporučuje příslušná opatření pro bezpečnost uživatelů. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Stanovisko také ověřuje zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, předloženou referenční laboratoří Společenství zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení uvedeného přípravku prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „látky zvyšující stravitelnost“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. července 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Stanovisko Vědecké komise pro přísady a produkty nebo pro látky používané v krmivech pro zvířata k bezpečnosti a účinnosti enzymatického přípravku Hemicell® Feed Enzyme (β-D-mannosidasa) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat v souladu s nařízením (ES) č. 1831/2003. Přijaté dne 21. listopadu 2006, The EFSA Journal (2006) 412, s. 1–12.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

(obchodní název)

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Min. obsah

Max. obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Jednotka aktivity/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: látky zvyšující stravitelnost.

4a3

ChemGen Corp., v zastoupení Disproquima S.L.

Endo-1,4-β-mannosidasa

EC 3.2.1.78 (Hemicell)

 

Složení doplňkové látky:

Přípravek endo-1,4-β-mannosidasy produkované Bacillus lentus (ATCC 55045), s minimem aktivity pro:

Kapalná forma:

7,2 × 105 U (1)/ml

 

Charakteristika účinné látky:

Endo-1,4-β-mannosidasa z Bacillus lentus (ATCC 55045)

 

Analytická metoda (2):

Stanovení redukujících cukrů kolorimetrickou reakcí s dinitrosalicylovou kyselinou uvolněných endo-1,4-β-mannosidasou.

Výkrm kuřat

79 200 U

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Při manipulaci chránit dýchací cesty a používat ochranné brýle.

3.

Pro použití do krmných směsí bohatých na hemicelulózy obsahující galaktomannan (např. sója, kukuřice)

25. července 2017


(1)  Jednotková aktivita je definována jako množství enzymu, které vytvoří 0,72 mikrogramů redukujících cukrů (ekvivalenty manózy) ze substrátu s obsahem mannanu (akátová guma) za minutu při pH 7,5 a 40 °C.

(2)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 175/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 787/2007

ze dne 4. července 2007,

kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 474/2006 ze dne 22. března 2006 byl vytvořen seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedený v kapitole II nařízení (ES) č. 2111/2005 (2).

(2)

V souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 2111/2005 sdělily některé členské státy Komisi informace, které jsou podstatné v souvislosti s aktualizací seznamu Společenství. Podstatné informace rovněž sdělily třetí strany. Na tomto základě by měl být aktualizován seznam Společenství.

(3)

V souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2111/2005 a článkem 2 nařízení Komise (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedený v kapitole II nařízení (ES) č. 2111/2005 (3), požádal jeden členský stát o aktualizaci seznamu Společenství.

(4)

Komise informovala všechny dotčené letecké dopravce buď přímo, nebo, pokud to nebylo možné, prostřednictvím orgánů odpovědných za regulační dohled nad nimi a uvedla podstatné skutečnosti a úvahy, které budou základem pro rozhodnutí uložit jim zákaz provozování letecké dopravy ve Společenství nebo změnit podmínky zákazu provozování letecké dopravy, který byl uložen leteckému dopravci uvedenému na seznamu Společenství.

(5)

Komise poskytla dotčeným leteckým dopravcům možnost konzultovat dokumenty předložené členskými státy, předložit písemné připomínky a do deseti pracovních dnů přednést ústně jejich stanovisko Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost, který byl zřízen nařízením Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (4).

(6)

Orgány odpovědné za regulační dohled nad dotčenými leteckými dopravci jsou rovněž konzultovány Komisí a v určitých případech některými členskými státy.

(7)

Dne 14. května 2007 předložila společnost Pakistan International Airlines Komisi nápravný akční plán a důkaz, kterým je potvrzeno provádění řady nápravných opatření. Komise přihlédne k tomu, že po zařazení na seznam Společenství učinil dopravce významný pokrok a že dopravce podporovaný orgány dohledu potvrdil, že napravil bezpečnostní nedostatky na svých letadlech. Příslušné orgány Pákistánu tato opatření podpořily.

(8)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že společnosti Pakistan International Airlines by mělo být povoleno provozování letecké dopravy ve Společenství také s těmito jedenácti letadly: tři letadla Boeing 747-300 s poznávacími značkami AP-BFU, AP-BGG a AP-BFX; dvě letadla Boeing 747-200 s poznávacími značkami AP-BAK a AP-BAT; šest letadel Airbus A-310 s poznávacími značkami AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC a AP-BEG. Uvedená letadla by proto měla být vyškrtnuta z přílohy B.

(9)

Příslušné orgány Pákistánské islámské republiky se dohodly, že před obnovením provozování letecké dopravy každého jednotlivého dotčeného letadla poskytnou orgánům členského státu letiště místa určení a Komisi inspekční zprávu o bezpečnosti letadla vypracovanou ještě před uvedením letadla do provozu. Po obdržení zprávy může příslušný členský stát, je-li to zapotřebí, zakázat provoz letadla v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 2111/2005. Po příletu se provede SAFA prohlídka na odbavovací ploše a zpráva o této prohlídce se ihned přeloží Komisi, která ji předá ostatním členským státům. Členské státy mají v úmyslu zajistit další ověření účinné shody s příslušnými bezpečnostními normami formou systematických prohlídek tohoto dopravce na odbavovací ploše.

(10)

Zbylá letadla tohoto dopravce stále nesplňují příslušné bezpečnostní normy, a proto by měla být i nadále uvedena v příloze B, dokud nebudou napraveny nevyřešené závady. Následná návštěva na místě by měla být uskutečněna před dalším přezkoumáním provozních omezení uložených dopravci s cílem ověřit úplné provádění nápravného akčního plánu a jeho pokrok. Jak dopravce, tak příslušné orgány s touto návštěvou souhlasí.

(11)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně společnosti TAAG Angola Airlines, která získala osvědčení v Angole. Tyto nedostatky zjistila Francie při prohlídkách na odbavovací ploše prováděných v rámci programu SAFA. Problémy zjištěné při těchto prohlídkách se opakují, což ukazuje na systémové bezpečnostní nedostatky (5).

(12)

Společnost TAAG Angola Airlines prokázala neschopnost odstranit na žádost Francie bezpečností nedostatky, a to navzdory zárukám, které poskytl dopravce a jeho příslušné orgány, o čemž svědčí přetrvávající bezpečnostní nedostatky. Příslušné orgány Angoly rovněž prokázaly neschopnost prosazovat příslušné bezpečnostní normy, a to navzdory zárukám poskytnutým těmito orgány.

(13)

Příslušné orgány Angoly prokázaly neschopnost provádět a prosazovat příslušné bezpečnostní normy, pokud jde o bezpečnost provozování dopravy společnosti TAAG, která získala osvědčení v Angole.

(14)

I když je třeba ocenit úsilí vynaložené dopravcem na vymezení opatření nezbytných pro vylepšení bezpečnostní situace, jakož i snahu o spolupráci ze strany jak dopravce, tak úřadu pro civilní letectví Angoly, se Komise domnívá, že uspokojivé provádění přiměřeného nápravného akčního plánu ze strany dopravce nebylo splněno.

(15)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že společnost TAAG Angola Airlines nesplňuje příslušné bezpečnostní normy. Letecký dopravce by měl podléhat zákazu provozovat veškerou leteckou dopravu a měl by zůstat zařazený v příloze A.

(16)

Nizozemsko podalo Komisi žádost o aktualizaci seznamu Společenství v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2111/2005 s cílem uložit zákaz provozování letecké dopravy na všechna letadla společnosti Volare Aviation.

(17)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně společnosti Volare Aviation, která získala osvědčení na Ukrajině. Nizozemsko zjistilo tyto nedostatky při prohlídkách na odbavovací ploše, které byly provedeny v rámci programu SAFA a potvrzeny prohlídkou na odbavovací ploše uskutečněnou v jiném členském státě. Problémy zjištěné při těchto prohlídkách se opakují, což ukazuje na systémové bezpečnostní nedostatky (6).

(18)

Společnost Volare Aviation prokázala neschopnost odstranit na žádost Nizozemska bezpečnostní nedostatky, o čemž svědčí nedostatečný nápravný akční plán předložený na nápravu bezpečnostních nedostatků.

(19)

Příslušné orgány Ukrajiny prokázaly neschopnost provádět a prosazovat příslušné bezpečnostní normy, pokud jde o bezpečnost dopravy společnosti Volare Aviation, která získala osvědčení na Ukrajině.

(20)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že společnost Volare Aviation nesplňuje příslušné bezpečnostní normy. Letecký dopravce by měl proto podléhat zákazu provozovat veškerou leteckou dopravu a měl by zůstat zařazený v příloze A.

(21)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Indonésii. Tyto nedostatky byly zjištěny zprávou o bezpečnostním auditu, který provedl indonéský úřad pro civilní letectví po sérii nehod a při němž bylo odhaleno, že žádný 2 indonéských leteckých dopravců nesplňuje bezpečnostní normy.

(22)

U.S. Department of Transportation’s Federal Aviation Administration (FAA) snížil bezpečnostní rating Indonésie v programu IASA proto, že Indonésie nesplnila mezinárodní bezpečnostní normy stanovené Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO). Takové opatření má stejnou účinnost jako zákaz provozování letecké dopravy pro všechny dopravce, kteří získali osvědčení v Indonésii. Indonéští dopravci proto nezískají povolení zahájit leteckou dopravu do Spojených států.

(23)

Poslední zpráva o všeobecném programu pro audit dohledu nad bezpečností provozu Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), jakož i následná zpráva uvedly závažné nedostatky, pokud jde o schopnost úřadů pro civilní letectví Indonésie vykonávat dohled nad leteckou bezpečností.

(24)

Příslušné orgány Indonésie neprokázaly dostatečnou schopnost provádět a prosazovat příslušné bezpečnostní normy. Mimo jiné tyto orgány neodpověděly vhodným způsobem a včas, když Komise vyjádřila obavy o bezpečnost provozování letů dopravci, kteří získali licenci v Indonésii.

(25)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že všem leteckým dopravcům, kteří získali osvědčení v Indonésii, by měl být uložen zákaz provozování letecké dopravy a měli by být zařazeni do přílohy A.

(26)

Orgány Kyrgyzské republiky poskytly Komisi informace o tom, že vydaly osvědčení leteckého provozovatele těmto leteckým společnostem: Eastok Avia, Kyrgyz Trans Avia a S Group Aviation. Vzhledem k tomu, že tito noví letečtí dopravci získali osvědčení od orgánů Kyrgyzské republiky, které neprokázaly dostatečnou schopnost provádět příslušný bezpečnostní dohled, měli by být zařazeni do přílohy A.

(27)

Orgány Kyrgyzské republiky poskytly Komisi důkazy o odebrání osvědčení leteckého provozovatele těmto leteckým společnostem: British Gulf International Airlines FEZ a Kyrgyz General Aviation. Vzhledem k tomu, že tito dopravci, kteří získali osvědčení v Kyrgyzské republice, následně ukončili svoji činnost, měli by být vyškrtnuti z přílohy A.

(28)

Poslední zpráva o celosvětovém programu pro audit dohledu nad bezpečností Mezinárodní organizace pro civilní letectví, výsledky nedávné hodnotící mise uskutečněné v Albánii v rámci společného evropského leteckého prostoru (SELP) a informace poskytnuté Itálií poukázaly na závažné nedostatky, pokud jde o schopnost úřadů pro civilní letectví v Albánii vykonávat dohled nad leteckou bezpečností.

(29)

Na pozvání úřadu pro civilní letectví Albánie uskutečnila skupina evropských odborníků ve dnech 4. až 8. června 2007 v Albánii vyšetřovací misi. Ze zprávy vyplývá, že navzdory velkému úsilí nemají úřady pro civilní letectví Albánie zdroje, právní rámec a odborné znalosti nezbytné k tomu, aby mohly vykonávat dohled nad leteckou bezpečností uspokojivým způsobem.

(30)

Pokud jde o dva dopravce, kteří získali osvědčení v Albánii, tj. Albanian Airlines a Belle Air, výše uvedená zpráva ukazuje, že oba dopravci provozují leteckou dopravu v souladu s příslušnými bezpečnostními normami a vzhledem k potvrzeným nedostatkům vnitrostátních úřadů pro civilní letectví dokonce přijímají dodatečná opatření k zajištění vlastního bezpečnostního dohledu.

(31)

Při četných SAFA prohlídkách na odbavovací ploše uskutečněných v případě letadel provozovaných oběma dopravci na evropská letiště byly zjištěny pouze mírnější nedostatky.

(32)

Úřady pro civilní letectví Albánie souhlasily s předložením komplexního nápravného akčního plánu, jehož cílem je vyřešit veškeré bezpečnostní nedostatky dohledu zjištěné v rámci nejrůznějších výše uvedených zpráv, zejména ve zprávě o vyšetřovací misi, kterou ve dnech 4. až 8. června 2007 v Albánii uskutečnila skupina evropských odborníků.

(33)

Vláda Albánie obnovila své plné politické závazky vůči solidnímu programu restrukturalizace svého úřadu pro civilní letectví a nevydá žádná další osvědčení leteckého provozovatele, dokud nebude uvedený program dostatečně prováděn.

(34)

Na základě společných kritérií se soudí, že vzhledem k tomu, že společnosti Albanian Airlines a Belle Air splňují příslušné bezpečnostní normy, neměly by být zařazeny na seznam Společenství. Příslušné orgány Albánie do tří měsíců Komisi poskytnou všechny nezbytné informace o vypracování nápravného akčního plánu a pokroku při jeho provádění. Členské státy mají navíc v úmyslu zajistit další ověření účinné shody s příslušnými bezpečnostními normami formou systematických prohlídek těchto dopravců na odbavovací ploše.

(35)

Jak je uvedeno v 35. bodu odůvodnění nařízení Komise (ES) č. 235/2007, je třeba podrobně sledovat situaci pěti bulharských dopravců – Air Sofia, Bright Aviation Services, Heli Air Services, Scorpion Air a Vega Airlines. Úřad pro civilní letectví Bulharska proto za pomoci odborníků z Komise, Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) a členských států uskutečnil kontrolní návštěvy těchto dopravců s cílem stanovit vhodná opatření, pokud jde o provozní omezení, která jim jsou uložena od 21. února 2007.

(36)

Na základě výsledků návštěvy uskutečněné ve dnech 27. května až 2. června se soudí, že existují ověřené důkazy závažných bezpečnostních nedostatků v případě dopravců Air Sofia, Bright Aviation Services, Scorpion Air a Vega Airlines. Problémy zjištěné při těchto prohlídkách přetrvávají, což ukazuje na systémové bezpečnostní nedostatky.

(37)

Návštěva mimo jiné odhalila, že dopravce Air Scorpio je z hlediska podnikání administrativně, finančně a technicky spravován a kontrolován dopravcem Scorpion Air a že letadla používaná společností Air Scorpio pro obchodní přepravu dříve provozovala a vlastnila společnost Scorpion Air. Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce Air Scorpio.

(38)

Komise zohlednila rozhodnutí příslušných orgánů Bulharska ze dne 21. června 2007 o odebrání osvědčení leteckého provozovatele v případě společností Vega Airlines, Bright Aviation, Scorpion Air a Air Sofia, jakož i o zrušení osvědčení leteckého provozovatele v případě společnosti Air Scorpio. Jelikož tito letečtí dopravci nesmí provozovat žádnou leteckou dopravu, žádná další opatření Komise nejsou nutná.

(39)

Komise rovněž přihlédla k rozhodnutí příslušných orgánů Bulharska ze dne 21. června 2007 o změně osvědčení leteckého provozovatele v případě společnosti Heli Air Service prostřednictvím pozastavení provozování dopravy pro tohoto provozovatele do Evropského společenství, Švýcarska, Norska a na Island s letadlem typu LET 410 s poznávacími značkami LZ-CCT, LZ-CCS, LZ-CCR, LZ-CCE, LZ-CCF a LZ-LSB. Letadlo typu LET 410 s poznávací značkou LZ-CCP, které vlastní tento dopravce, má povolení provozovat lety ve Společenství, jelikož se jedná o jediné letadlo, které má v současné době nezbytné bezpečnostní vybavení (EGPWS a TCAS), a proto je schopné zajistit bezpečný provoz ve Společenství. Komise podrobně sleduje situaci tohoto dopravce a ověřuje provádění jeho nápravného akčního plánu za pomoci agentury EASA a členských států.

(40)

Pokud jde o činnost příslušných orgánů Bulharska, Komise oceňuje pokrok, který tyto orgány učinily při plnění svých povinností. Komise podporuje snahu bulharských orgánů pokračovat v provádění dohledu. Měla by tento proces sledovat za pomoci agentury EASA a členských států.

(41)

Jak je uvedeno v 36. bodu odůvodnění nařízení Komise (ES) č. 910/2006 ze dne 20. června 2006 (7), uskutečnila skupina evropských odborníků ve dnech 18. až 21. června 2007 vyšetřovací misi s cílem vyhodnotit pokrok při provádění nových právních předpisů, požadavků a postupů. Ze zprávy vyplývá, že státní úřad pro civilní letectví plní své povinnosti a nadále vypracovává technické předpisy a nezbytné pracovní postupy ve snaze zajistit dohled nad odvětvím civilního letectví.

(42)

Kromě toho společnost Air Mauritanie přijala nezbytná opatření, aby napravila nedostatky zjištěné při prohlídkách na odbavovací ploše na letištích ve Společenství a aby zlepšila své postupy.

(43)

Na základě společných kritérií se soudí, že Mauritánie přijala nezbytná opatření k dosažení přijatelné úrovně výkonnosti při plnění povinností dohledu ve snaze zajistit, aby mauritánští dopravci splňovali mezinárodní bezpečnostní normy.

(44)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích v případě dopravců Aeronordgroup, Aeroportul International Marculesti, Grixona, Jet Line International, Jetstream a Tiramavia, kteří získali osvědčení v Moldavské republice. Tyto nedostatky zjistily Belgie, Chorvatsko, Francie, Německo, Itálie, Litva, Malta, Nizozemsko, Španělsko a Turecko při prohlídkách na odbavovací ploše prováděných v rámci programu SAFA. Problémy zjištěné při těchto prohlídkách se opakují, což ukazuje na systémové bezpečnostní nedostatky (8).

(45)

Na pozvání úřadu pro civilní letectví Moldavské republiky uskutečnila skupina evropských odborníků ve dnech 4. až 8. června 2007 v Moldavské republice vyšetřovací misi. Ze zprávy vyplývá, že úřad pro civilní letectví Moldávie neprokázal dostatečnou schopnost provádět a prosazovat příslušné bezpečnostní normy v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z Chicagské úmluvy, pokud jde o tyto dopravce: Valan International Cargo Charter, Aeronord Group, Grixona, Jet Line International, Jet Stream, Pecotox Air, Aeroportul International Marculesti a Tiramavia.

(46)

Kromě toho osm výše uvedených dopravců, ačkoli se jedná o držitele osvědčení leteckého provozovatele vydaného v Moldavské republice, nemá své hlavní sídlo obchodní činnosti v Moldavské republice, což je v rozporu s požadavky přílohy 6 Chicagské úmluvy.

(47)

Komise zohlednila skutečnost, že orgány Moldavské republiky odebraly osvědčení leteckého provozovatele výše uvedeným dopravcům, kteří následně ukončili svoji činnost.

(48)

Kromě toho vzala Komise v úvahu, že se orgány Moldavské republiky zavázaly nevydávat žádná další osvědčení leteckého provozovatele, dokud nebude dostatečně prováděn nápravný akční plán, a konzultovat za takovým účelem Komisi.

(49)

Úřad pro civilní letectví Moldavské republiky souhlasil, že do konce září 2007 předloží komplexní nápravný akční plán včetně podrobného rozpisu, jehož cílem je vyřešit veškeré bezpečnostní nedostatky zjištěné během vyšetřovací mise, kterou ve dnech 4. až 8. června 2007 v Moldavské republice uskutečnila skupina evropských odborníků.

(50)

Na základě nejrůznějších opatření přijatých příslušným orgánem Moldavské republiky a než bude předložen nápravný akční plán, se Komise domnívá, že zbývající letečtí dopravci, kteří jsou držitelé osvědčení leteckého provozovatele vydaného v Moldavské republice (Air Moldova, Moldavian Airlines, Tandem Aero a Nobil Air), by neměli být zařazeni na seznam Společenství. Komise sleduje bezpečnost těchto dopravců. Za tímto účelem mají členské státy v úmyslu zajistit další ověření účinné shody s příslušnými bezpečnostními normami formou systematických prohlídek všech činností leteckých dopravců na odbavovací ploše.

(51)

Jak je uvedeno v 36. a 37. bodě odůvodnění nařízení Komise (ES) č. 235/2007, Komise za pomoci odborníků z členských států navštívila v období od 15. do 21. dubna 2007 Ruskou federaci s cílem zjistit stav provádění nápravných opatření leteckým dopravcem Rossyia (ex Pulkovo) a ověřit bezpečnost některých dalších ruských leteckých dopravců, jichž se na základě rozhodnutí příslušných orgánů Ruské federace týkají od 12. února 2007 provozní omezení, jakož i provádění dohledu ze strany těchto orgánů.

(52)

Pokud jde o leteckého dopravce Rossyia, návštěva ukázala, že společnost zlepšila postupy vnitřního bezpečnostního dohledu a provádění bezpečnostních norem ICAO. Řízení kvality se vyvíjí. Příslušné orgány Ruské federace poskytly dne 26. června 2007 dodatečné informace. Jelikož ještě nebyla provedena všechna nápravná opatření, dopravce by měl zůstat pod důkladnou kontrolou příslušných orgánů Ruska s cílem sledovat další provádění nápravného akčního plánu.

(53)

Pokud jde o devět leteckých dopravců, jichž se na základě rozhodnutí příslušných orgánů Ruské federace týkají od 12. února 2007 provozní omezení, výsledky návštěvy ukazují, že všechny společnosti potvrdily, že od zavedení provozních omezení a povolení před odletem podléhají důkladnému dohledu příslušných orgánů. Tato opatření ve všech případech vedla k okamžité pozitivní reakci. Výsledky návštěvy rovněž ukázaly, že pozitivní vývoj stále ještě nemá trvalé výsledky a směřuje k zavedení plně funkčních vnitřních bezpečnostních systémů. Příslušné orgány Ruské federace dne 27. dubna 2007 rozhodly a dne 2. května 2007 informovaly Komisi, že zruší omezení v případě těchto šesti leteckých dopravců: Aero Rent, Gazpromavia, Lukoil, Tatarstan, Atlant Soyuz a Aviacon Zitotrans. Na dopravce Centre Avia a Russian Sky (Russkoe Nebo) se na základě stejného rozhodnutí i nadále vztahují provozní omezení; kromě toho byl rozšířen systém povolení před odletem, aby se rovněž vztahoval na pravidelné lety provozované společností UTAir.

(54)

Během návštěvy se rovněž jednalo o dalších ruských leteckých dopravcích, tj. o společnosti Krasnoyarsky Airlines (9) a společnosti Kuban Airlines (10), v jejichž případě má Komise informace o systémových nedostatcích, pokud jde o bezpečnost, a jejichž bezpečnost rovněž zajímá příslušné orgány Ruska. Opatření, o nichž rozhodly orgány dne 27. dubna 2007, stanoví v případě těchto dopravců důkladnější inspekce před odletem.

(55)

Pokud jde o vykonávání dohledu ze strany příslušných orgánů Ruské federace, výsledky návštěvy ukazují, že by příslušné orgány měly ještě zrychlit svoji činnost, aby uvedly ruské bezpečnostní předpisy do souladu s normami ICAO, a že by se měly soustředit na provádění těchto norem a doporučení posledního bezpečnostního auditu ICAO. Kromě toho by měly zintenzívnit svoji spolupráci s ruskými výrobci, aby zajistily soulad letadel ruské výroby s normami ICAO. Tak by se mělo zabránit uplatňování dvojích norem způsobilosti v rámci Ruské federace, tj. norem pro dopravce a letadla létající do Společenství a norem pro dopravce a letadla létající v Ruské federaci nebo ve Společenství nezávislých států. Kromě toho by příslušné orgány měly zvýšit své úsilí, pokud jde o zachování letové způsobilosti, a zajistit, aby dotčené společnosti dostatečně udržovaly letadla západní výroby, která ruští dopravci ve stále větší míře nakupují a provozují.

(56)

Od návštěvy Ruské federace ukazují výsledky prohlídek všech výše uvedených dopravců na odbavovací ploše, že někteří z těchto dopravců, jichž se týkala provozní omezení, neprovozují žádnou dopravu ve Společenství.

(57)

Dopravci Gazpromavia a Atlant Soyuz, jichž se dříve týkala provozní omezení, provozují dopravní služby ve Společenství a byly u nich provedeny prohlídky na odbavovací ploše (11). Z výsledků těchto prohlídek vyplývá, že se závažná zjištění opakují ve stejných oblastech jako před uložením provozních omezení, která ukazují systematické bezpečnostní nedostatky a pravděpodobně mají významný dopad na bezpečnost.

(58)

V případě dopravce UTAir byla rovněž provedena prohlídka (12). Z výsledků prohlídky vyplývá, že se zjištěné problémy opakují ve stejné oblasti jako před uložením provozních opatření a že toto opakování svědčí o tom, že dopravce stále ještě zcela nesplnil nápravný akční plán navržený v únoru 2007. Výsledky spolu s ověřenými důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích v případě společností Airlines 400 (13), Kavminvodyavia (14), Ural Airlines (15), Yakutia Airlines (16) byly předány příslušným orgánům dne 29. května a 5. června 2007.

(59)

S ohledem na výše uvedené a na základě společných kritérií vyzvala Komise letecké dopravce Atlant Soyuz, Gazpromavia, UTAir, Krasnoyarsky Airlines, Kuban Airlines, Airlines 400, Kavminvodyavia, Ural Airlines a Yakutia Airlines, aby předložily své připomínky podle článku 7 nařízení (ES) č. 2111/2005 a zahájily konzultace s příslušnými orgány Ruské federace. Na základě připomínek předložených leteckými dopravci, připomínek předložených Komisí a příslušnými orgány Ruské federace ruské orgány rozhodly dne 23. června 2007 s účinností od 25. června, že deseti dopravcům uloží provozní omezení do té doby, než budou vyřešeny jejich bezpečnostní nedostatky ke vzájemné spokojenosti příslušných orgánů Ruské federace a Komise.

(60)

Příslušné orgány Ruské federace proto rozhodly zakázat veškeré lety v rámci Společenství, pokud jde o čtyři dotčené dopravce: Kavminvodyavia, Kuban Airlines, Yakutia Airlines, Airlines 400. Osvědčení leteckého provozovatele bylo zrušeno společnosti Airlines 400.

(61)

Ruské orgány rovněž rozhodly omezit provozování letecké dopravy v případě některých dopravců tím, že ve Společenství povolí provoz pouze pro některé typy letadel: společnost Krasnoyarsky Airlines má povolení provozovat pouze tato letadla: Boeing 737 EI-DNH, EI-DNS, EI-DNT, EI-CBQ, EI-CLZ, EI-CLW, Boeing-757 EI-DUC, EI-DUE a Boeing-767 EI-DMH, EI-DMP; Ural Airlines má povolení provozovat pouze tato letadla: Airbus A-320 VP-BQY, VP-BQZ; Gazpromavia má povolení provozovat pouze tato letadla: Falcon Mystère 900 RA-09000, RA-09001, RA-09006, RA-09008; Atlant-Soyuz má povolení provozovat pouze tato letadla: Boeing 737 VP-BBL, VP-BBM; UTAir má povolení provozovat pouze tato letadla: ATR 42 VP-BCB, VP-BCF, VP-BPJ, VP-BPK, Gulfstream IV RA-10201, RA-10202 a Tu-154M RA-85805, RA-85808. Rossyia (ex-Pulkovo) má zakázáno létat do Společenství s letadlem IL-62M (RA-86467).

(62)

Komise přihlédne k rozhodnutí příslušných orgánů Ruské federace a zejména ke skutečnosti, že tyto orgány mohou schválit jakoukoli změnu těchto omezení pouze ve spolupráci s Komisí. Komise rovněž zohlední skutečnost, že všichni ruští letečtí dopravci, kteří zajišťují mezinárodní leteckou dopravu včetně letů do Společenství, jsou informováni, že všechny prohlídky na odbavovací ploše vykazující významná (kategorie 2) a závažná (kategorie 3) zjištění vedou, nejsou-li řádně odstraněna, k uložení provozních omezení ze strany ruských orgánů.

(63)

S ohledem na výše uvedené se Komise domnívá, že opatření přijatá příslušnými orgány Ruské federace jsou dostatečná k odstranění závažných bezpečnostních nedostatků zjištěných u některých dopravců. Ve snaze zajistit zavedení přiměřených nápravných opatření, která zaručí trvalé systematické vyřešení těchto nedostatků, je třeba ověřit bezpečnost výše uvedených dopravců před jakoukoli změnou omezení obsažených v rozhodnutí příslušných orgánů Ruské federace ze dne 23. června 2007. Za tímto účelem má Komise v úmyslu uskutečnit návštěvu za asistence členských států před další aktualizací tohoto rozhodnutí. Členské státy by měly zajistit ověření účinné shody s příslušnými bezpečnostními normami formou systematických prohlídek všech činností leteckých dopravců na odbavovací ploše.

(64)

Jelikož se dopravci vyškrtnutí ze seznamu z důvodu nahlášeného ukončení činnosti mohou objevit s jinou totožností nebo státní příslušností, měla by Komise nadále aktivně sledovat všechny přesuny a změny související s těmito subjekty.

(65)

I přes zvláštní žádosti předložené Komisí jí dosud nebyly poskytnuty žádné důkazy o úplném provedení vhodných nápravných opatření ze strany dalších leteckých dopravců uvedených na seznamu Společenství aktualizovaném dne 5. března 2007 a ze strany orgánů odpovědných za regulační dohled nad těmito leteckými dopravci. Na základě společných kritérií lze proto usuzovat, že tito letečtí dopravci by měli i nadále podléhat zákazu provozování letecké dopravy.

(66)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro leteckou bezpečnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 474/2006 se mění takto:

1)

Příloha A se nahrazuje přílohou A tohoto nařízení.

2)

Příloha B se nahrazuje přílohou B tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. července 2007.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 235/2007 (Úř. věst. L 66, 6.3.2007, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 84, 23.3.2005, s. 8.

(4)  Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4.

(5)  DGAC/F-2003-419, DGAC/F-2003-1026, DGAC/F-2005-394, DGAC/F-2005-1185, DGAC/F-2006-27, DGAC/F-2006-566, DGAC/F-2006-1598, DGAC/F-2006-1966, DGAC/F-2006-2087, DGAC/F-2006-2069, DGAC/F-2007-418, DGAC/F-2007-838, DGAC/F-2007-841, DGAC/F-2007-1113, DGAC/F-2007-1141.

(6)  BCAA-2004-58, CAA-N-2006-228, CAA-N-2007-56, CAA-N-2007-73, CAA-NL-2005-37, CAA-NL-2006-243, CAA-NL-2007-1, CAA-NL-2007-2, CAA-NL-2007-3, CAA-NL-2007-23, CAA-NL-2007-24, CAA-NL-2007-44, CAA-NL-2007-45, CAA-NL-2007-46, CAA-NL-2007-47, CAA-NL-2007-48, CAA-UK-2007-31, CAAFIN-2004-14, CAAFIN-2004-27, DGAC-E-2006-1131, DGAC-E-2006-1386, DGAC-E-2007-376, DGAC/F-2006-138, DGAC/F-2006-830, DGAC/F-2006-1041, DGAC/F-2006-1928, DGAC/F-2007-446, DGAC/F-2007-738, DGAC/F-2007-739, ENAC-IT-2004-477, ENAC-IT-2005-118, ENAC-IT-2006-299, ENAC-IT-2006-445, LBA/D-2004-425, LBA/D-2006-697, MOTLUX-2005-7.

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 910/2006 ze dne 20. června 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, Úř. věst. L 168, 21.6.2006, s. 16.

(8)  BCAA-2006-64, BCAA-2007-9, CAA-NL-2005-227, CAA-NL-2006-262, CAA-NL-2007-4, CAACRO-2005-3, CAAMA-2005-12, CAIEY-2006-7, DGAC-E-2007-153, DGAC-E-2007-274, DGAC/F-2005-4, DGAC/F-2005-56, DGAC/F-2005-401, DGAC/F-2005-626, DGAC/F-2005-810, DGAC/F-2005-1204, DGAC/F-2005-1221, DGAC/F-2005-1266, DGAC/F-2005-1292, DGAC/F-2005-1465, DGAC/F-2006-34, DGAC/F-2006-41, DGAC/F-2006-249, DGAC/F-2006-333, DGAC/F-2006-465, DGAC/F-2006-819, DGAC/F-2006-1879, DGAC/F-2007-207, DGAC/F-2007-335, DGAC/F-2007-487, DGAC/F-2007-649, DGAC/F-2007-748, DGCATR-2006-29, DGCATR-2007-120, ENAC-IT-2005-74, ENAC-IT-2005-148, ENAC-IT-2005-455, ENAC-IT-2005-751, ENAC-IT-2006-74, ENAC-IT-2006-576, LBA/D-2005-672, LBA/D-2006-14, LBA/D-2006-100.

(9)  ACG-2007-1, ACG-2007-7, CAACRO-2004-35, CAACRO-2004-37, CAACRO-2004-38, CAACRO-2004-48, CAACRO-2004-50, CAO-2004-101, DGAC/F-2005-15, DGAC/F-2006-2105, DGAC/F-2007-477, DGAC/F-2007-481, DGCATR-2006-102, DGCATR-2007-112, ENAC-IT-2004-73, ENAC-IT-2004-110, ENAC-IT-2004-225, ENAC-IT-2004-237, ENAC-IT-2004-296, ENAC-IT-2004-366, ENAC-IT-2004-480, ENAC-IT-2004-487, ENAC-IT-2004-548, ENAC-IT-2005-24, ENAC-IT-2005-187, ENAC-IT-2005-188, ENAC-IT-2005-205, ENAC-IT-2005-454, ENAC-IT-2005-492, ENAC-IT-2005-694, ENAC-IT-2006-34, ENAC-IT-2006-117, ENAC-IT-2006-175, ENAC-IT-2006-180, ENAC-IT-2006-326, ENAC-IT-2006-403, ENAC-IT-2006-508, ENAC-IT-2006-674, ENAC-IT-2007-9, ENAC-IT-2007-24, ENAC-IT-2007-53, ENAC-IT-2007-66, ENAC-IT-2007-140, HCAAGR-2006-35, HCAAGR-2007-66, LBA/D-2006-66, LBA/D-2006-308, LBA/D-2006-354, OK-2004-4, OK-2004-8.

(10)  BCAA-2007-27, DGAC/F-2007-474, DGAC/F-2006-246, DGAC/F-2006-400, DGAC/F-2007-539, DGCATR-2006-79, ENAC-IT-2004-44, ENAC-IT-2004-494, ENAC-IT-2005-72, ENAC-IT-2005-114, FOCA-2004-225, LBA/D-2005-261, LBA/D-2006-4, LBA/D-2006-429, LBA/D-2007-125, LBA/D-2007-134.

(11)  Gazpromavia: CAA-NL-2007-43 dne 11.5.2007; Atlant Soyuz: CAA-N-2007-86 dne 31.5.2007 a INAC/P-2007-12 dne 1.6.2007.

(12)  Utair: SDAT-2007-12 dne 24.5.2007, LBA/D-2007-308 dne 19.6.2007.

(13)  CAACRO-2004-44, DGAC-E-2006-853, DGAC-E-2006-1004, DGAC/F-2004-1011, DGAC/F-2005-19, DGAC/F-2005-883, DGAC/F-2005-1128, DGAC/F-2006-2008, DGAC/F-2007-24, ENAC-IT-2004-76, ENAC-IT-2004-86, ENAC-IT-2004-216, ENAC-IT-2004-259, ENAC-IT-2004-277, ENAC-IT-2004-297, ENAC-IT-2004-298, ENAC-IT-2006-195, ENAC-IT-2006-793, LBA/D-2005-185, RCAARO-2006-39.

(14)  BCAA-2007-25, BCAA-2007-29, CAACRO-2004-36, CAACRO-2004-46, CAACRO-2006-37, CAIEY-2005-6, CAIEY-2005-8, DGAC-E-2006-877, DGAC-E-2006-878, DGAC-E-2006-948, DGAC-E-2006-949, DGAC-E-2006-1122, DGAC-E-2006-1501, DGAC/F-2006-2102, ENAC-IT-2004-516, ENAC-IT-2004-573, ENAC-IT-2005-313, ENAC-IT-2005-446, ENAC-IT-2005-453, ENAC-IT-2006-184, ENAC-IT-2006-545, ENAC-IT-2006-570, ENAC-IT-2006-664, ENAC-IT-2007-107, EST-2006-2, FOCA-2007-25, LBA/D-2004-431, LBA/D-2007-238.

(15)  ACG-2007-6, CAACRO-2006-27, DGAC-E-2006-873, DGAC/F-2006-238, DGAC/F-2006-1709, ENAC-IT-2004-318, ENAC-IT-2006-392, ENAC-IT-2007-12, EST-2006-22, EST-2006-23, HCAAGR-2006-27, OK-2005-14, OK-2005-38, OK-2006-9, OK-2007-3.

(16)  BCAA-2006-54, DGAC/F-2007-135, ENAC-IT-2004-75 ENAC-IT-2006-604 ENAC-IT-2006-864 ENAC-IT-2006-867 ENAC-IT-2007-15.


PŘÍLOHA A

SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ PODLÉHAJÍ ÚPLNÉMU ZÁKAZU PROVOZOVAT LETECKOU DOPRAVU VE SPOLEČENSTVÍ (1)

Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého provozovatele (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné)

Číslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC) nebo číslo provozní licence

Označení ICAO

Stát provozovatele

AIR KORYO

Není známo

KOR

Korejská lidově demokratická republika (KLDR)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Súdán

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afghánistán

BLUE WING AIRLINES

SRSH-01/2002

BWI

Surinam

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Není známo

VRB

Rwanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukrajina

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Konžské demokratické republiky (KDR) odpovědných za regulační dohled, s výjimkou společnosti Hewa Bora Airways (2), včetně

 

Konžská demokratická republika (KDR)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Konžská demokratická republika (KDR)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Konžská demokratická republika (KDR)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Konžská demokratická republika (KDR)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

I.T.A.B. – INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Podpis ministra (nařízení 78/205)

LCG

Konžská demokratická republika (KDR)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Konžská demokratická republika (KDR)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Konžská demokratická republika (KDR)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Není známo

Konžská demokratická republika (KDR)

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Rovníkové Guiney odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Rovníková Guinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Rovníková Guinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Nevztahuje se na tento návrh.

Rovníková Guinea

GETRA – GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Rovníková Guinea

GUINEA AIRWAYS

738

Nevztahuje se na tento návrh.

Rovníková Guinea

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Rovníková Guinea

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Indonésie odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Indonésie

ADAMSKY CONNECTION AIRLINES

Není známo

DHI

Indonésie

AIR TRANSPORT SERVICES

Není známo

Není známo

Indonésie

BALAI KALIBRASI PENERBANGAN

Není známo

Není známo

Indonésie

EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Není známo

Není známo

Indonésie

GARUDA

Není známo

GIA

Indonésie

INDONESIA AIRASIA

Není známo

AWQ

Indonésie

KARTIKA AIRLINES

Není známo

KAE

Indonésie

LION MENTARI AIRLINES

Není známo

LNI

Indonésie

MANDALA AIRLINES

Není známo

MDL

Indonésie

MANUNGGAL AIR SERVICE

Není známo

Není známo

Indonésie

MEGANTARA

Není známo

Není známo

Indonésie

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

Není známo

MNA

Indonésie

METRO BATAVIA

Není známo

BTV

Indonésie

PELITA AIR SERVICE

Není známo

PAS

Indonésie

PT. AIR PACIFIC UTAMA

Není známo

Není známo

Indonésie

PT. AIRFAST INDONESIA

Není známo

AFE

Indonésie

PT. ASCO NUSA AIR

Není známo

Není známo

Indonésie

PT. ASI PUDJIASTUTI

Není známo

Není známo

Indonésie

PT. AVIASTAR MANDIRI

Není známo

Není známo

Indonésie

PT. ATLAS DELTASATYA

Není známo

Není známo

Indonésie

PT. DABI AIR NUSANTARA

Není známo

Není známo

Indonésie

PT. DERAYA AIR TAXI

Není známo

DRY

Indonésie

PT. DERAZONA AIR SERVICE

Není známo

Není známo

Indonésie

PT. DIRGANTARA AIR SERVICE

Není známo

DIR

Indonésie

PT. EASTINDO

Není známo

Není známo

Indonésie

PT. EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Není známo

Není známo

Indonésie

PT. GATARI AIR SERVICE

Není známo

GHS

Indonésie

PT. GERMANIA TRISILA AIR

Není známo

Není známo

Indonésie

PT. HELIZONA

Není známo

Není známo

Indonésie

PT. KURA-KURA AVIATION

Není známo

Není známo

Indonésie

PT. INDONESIA AIR TRANSPORT

Není známo

IDA

Indonésie

PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE

Není známo

Není známo

Indonésie

PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTER

Není známo

Není známo

Indonésie

PT. PELITA AIR SERVICE

Není známo

Není známo

Indonésie

PT. PENERBENGAN ANGKASA SEMESTA

Není známo

Není známo

Indonésie

PT. PURA WISATA BARUNA

Není známo

Není známo

Indonésie

PT. SAMPOERNA AIR NUSANTARA

Není známo

Není známo

Indonésie

PT. SAYAP GARUDA INDAH

Není známo

Není známo

Indonésie

PT. SMAC

Není známo

SMC

Indonésie

PT. TRANSWISATA PRIMA AVIATION

Není známo

Není známo

Indonésie

PT. TRAVIRA UTAMA

Není známo

Není známo

Indonésie

PT. TRIGANA AIR SERVICE

Není známo

Není známo

Indonésie

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

Není známo

RPH

Indonésie

RIAU AIRLINES

Není známo

RIU

Indonésie

SRIWIJAYA AIR

Není známo

SJY

Indonésie

SURVEI UDARA PENAS

Není známo

PNS

Indonésie

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

Není známo

Není známo

Indonésie

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

Není známo

XAR

Indonésie

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

Není známo

TMG

Indonésie

TRIGANA AIR SERVICE

Není známo

TGN

Indonésie

WING ABADI AIRLINES

Není známo

WON

Indonésie

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Kyrgyzské republiky odpovědných za regulační dohled, včetně

 

Kyrgyzská republika

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Kyrgyzská republika

AIR MANAS

17

MBB

Kyrgyzská republika

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Kyrgyzská republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kyrgyzská republika

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Kyrgyzská republika

BOTIR AVIA

10

BTR

Kyrgyzská republika

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kyrgyzská republika

DAMES

20

DAM

Kyrgyzská republika

EASTOK AVIA

15

Není známo

Kyrgyzská republika

ESEN AIR

2

ESD

Kyrgyzská republika

GALAXY AIR

12

GAL

Kyrgyzská republika

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kyrgyzská republika

INTAL AVIA

27

INL

Kyrgyzská republika

ITEK AIR

04

IKA

Kyrgyzská republika

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kyrgyzská republika

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kyrgyzská republika

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Kyrgyzská republika

MAX AVIA

33

MAI

Kyrgyzská republika

OHS AVIA

09

OSH

Kyrgyzská republika

S GROUP AVIATION

6

Není známo

Kyrgyzská republika

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kyrgyzská republika

SKY WAY AIR

21

SAB

Kyrgyzská republika

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kyrgyzská republika

TRAST AERO

05

TSJ

Kyrgyzská republika

WORLD WING AVIATION

35

WWM

Kyrgyzská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Libérie odpovědných za regulační dohled

 

Libérie

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Sierry Leone odpovědných za regulační dohled, včetně

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Není známo

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Není známo

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Není známo

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Není známo

Není známo

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Není známo

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Není známo

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Není známo

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Není známo

Není známo

Sierra Leone

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Svazijska odpovědných za regulační dohled, včetně

Svazijsko

AERO AFRICA (PTY) LTD

Není známo

RFC

Svazijsko

JET AFRICA SWAZILAND

Není známo

OSW

Svazijsko

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Není známo

RSN

Svazijsko

SCAN AIR CHARTER, LTD

Není známo

Není známo

Svazijsko

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Není známo

SWX

Svazijsko

SWAZILAND AIRLINK

Není známo

SZL

Svazijsko


(1)  Všem leteckým dopravcům uvedeným v příloze A by mohlo být dovoleno uplatňovat práva provozování dopravy tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se nevztahuje zákaz provozování letecké dopravy, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.

(2)  Společnost Hewa Bora Airways má povoleno používat ke svému současnému provozu v Evropském společenství konkrétní letadla uvedená v příloze B.


PŘÍLOHA B

SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ PODLÉHAJÍ PROVOZNÍM OMEZENÍM VE SPOLEČENSTVÍ (1)

Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého provozovatele (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné)

Číslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC)

Označení ICAO

Stát provozovatele

Typ letadla

Poznávací značka/značky a případně výrobní číslo/čísla

Stát zápisu letadla do rejstříku

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladéš

B747-269B

S2-ADT

Bangladéš

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komory

Celý letadlový park s výjimkou:

LET 410 UVP

Celý letadlový park s výjimkou:

D6-CAM (851336)

Komory

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) (2)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Konžská demokratická republika (KDR)

Celý letadlový park s výjimkou:

B767-266 ER

Celý letadlový park s výjimkou:

9Q-CJD (výrobní číslo 23 178)

Konžská demokratická republika (KDR)

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

003/96 AL

PIA

Pákistánská islámská republika

Celý letadlový park s výjimkou:

všechny B-777; 3 B-747-300; 2 B-747-200. 6 A-310

Celý letadlový park s výjimkou:

AP-BHV, AP-BHW, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ, AP-BFU, AP-BGG, AP-BFX, AP-BAK, AP-BAT, AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC, AP-BEG

Pákistánská islámská republika


(1)  Leteckým dopravcům uvedeným v příloze B by mohlo být dovoleno uplatňovat práva provozování dopravy tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se nevztahuje zákaz provozování letecké dopravy, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.

(2)  Hewa Bora Airways is only allowed to use the specific aircraft mentioned for its current operations within the European Community.


5.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 175/26


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 788/2007

ze dne 4. července 2007,

kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 25. června do 2. července 2007 v rámci celní kvóty Společenství otevřené pro kukuřici nařízením (ES) č. 969/2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 969/2006 (3) byla otevřena roční celní kvóta o objemu 242 074 tun pro dovoz kukuřice (pořadové číslo 09.4131).

(2)

Podle čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 959/2006 bylo množství tranše č. 2 na období od 1. července do 31. prosince 2007 stanoveno na 121 037 tun.

(3)

Ze sdělení provedeného v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 969/2006 vyplývá, že se žádosti podané od 25. června 2007 od 13:00 hodin bruselského času do 2. července 2007 do 13:00 hodin v souladu s čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení týkají množství vyšších než ta, která jsou k dispozici. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a určit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství.

(4)

Je rovněž nutné zastavit vydávání dovozních licencí ve smyslu nařízení (ES) č. 969/2006 pro stávající kvótové období,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Každé žádosti o dovozní licenci pro kukuřici kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 969/2006, která byla podána 25. června 2007 od 13:00 hodin bruselského času do 2. července 2007 do hodin, se vyhovuje a je vydána licence pro požadovaná množství s použitím koeficientu přidělení ve výši 1,542232 %.

2.   Vydávání dovozních licencí pro množství, pro která byly podány žádosti od 2. července 2007 od 13:00 hodin bruselského času, je pro stávající kvótové období pozastaveno.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. července 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 44. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2022/2006 (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 70).


5.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 175/27


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 789/2007

ze dne 4. července 2007,

kterým se pojedenácté mění nařízení (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1763/2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) (1), a zejména na čl. 10 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 1763/2004 obsahuje seznam osob, kterých se týká zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Komise je oprávněna změnit uvedenou přílohu s přihlédnutím k rozhodnutím Rady, kterými se provádí společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) (2). Uvedený společný postoj se provádí rozhodnutím Rady 2007/449/SZBP (3) ze dne 28. června 2007. Příloha I nařízení (ES) č. 1763/2004 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1763/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. července 2007.

Za Komisi

Eneko LANDÁBURU

generální ředitel pro vnější vztahy


(1)  Úř. věst. L 315, 14.10.2004, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 315, 14.10.2004, s. 52.

(3)  Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s 75.


PŘÍLOHA

Z přílohy I nařízení (ES) č. 1763/2004 by měly být vymazány tyto osoby:

1)

Tolimir, Zdravko. Datum narození: 27.11.1948.

2)

Djordjevic, Vlastimir. Datum narození: 1948. Místo narození: Vladicin Han, Srbsko a Černá Hora. Státní příslušnost: Srbsko a Černá Hora.


5.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 175/29


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 790/2007

ze dne 4. července 2007,

kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti IIIa, ve vodách ES oblastí IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 41/2007 ze dne 21. prosince 2006, kterým se pro rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty na rok 2007.

(2)

Podle informací, jež byly sděleny Komisi, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2007.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládání na jiné plavidlo a vykládání na pevninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená pro rok 2007 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat na jiné plavidlo nebo vykládat na pevninu uvedenou populaci odlovenou těmito plavidly.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. července 2007.

Za Komisi

Fokion FOTIADIS

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1967/2006 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11, upravené v Úř. věst. L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  Úř. věst. L 15, 20.1.2007, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 444/2007 (Úř. věst. L 106, 24.4.2007, s. 22).


PŘÍLOHA

Č.

15

Členský stát

ŠVÉDSKO

Populace

SOL/3A/BCD

Druh

Jazyk obecný (Solea solea)

Oblast

IIIa, vody ES oblastí IIIb, IIIc a IIId

Datum

11.6.2007


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

5.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 175/31


ROZHODNUTÍ RADY MINISTRŮ AKT-ES č. 1/2007

ze dne 25. května 2007

o přerozdělení části rezervy finančního krytí 9. Evropského rozvojového fondu (ERF) na podporu dlouhodobého rozvoje do prostředků finančního krytí 9. ERF na podporu regionální spolupráce a integrace přidělených na spolupráci v rámci AKT

(2007/460/ES)

RADA MINISTRŮ AKT-ES,

s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (1) a revidovanou dohodou (2), kterou se mění dohoda o partnerství AKT-ES, podepsanou v Lucemburku dne 25. června 2005, a zejména na odstavec 8 přílohy I této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Po dokončení závěrečného přezkumu 9. Evropského rozvojového fondu (ERF) v souladu s články 5 a 11 přílohy IV dohody o partnerství AKT-ES by se rozdělení zdrojů mělo přezkoumat podle aktuálních potřeb a výsledků.

(2)

Prostředky vyčleněné na financování podpory regionální spolupráce a integrace a předpokládaná výše zrušených závazků, které budou převedeny do této rezervy do konce roku 2007, nestačí na pokrytí nových potřeb nutných pro posílení dopadu činností v rámci AKT.

(3)

Proto je třeba přidělit dodatečné prostředky na zřízení mechanismu FLEX v rámci AKT pro roky 2006 a 2007 (žádosti podané v roce 2005 a v roce 2006), aby se zajistila minimální podpora pro země, které trpí nepříznivými důsledky nestability příjmů z vývozu, bez ohledu na úroveň nepřidělených zůstatků v rámci jejich příslušných národních finančních krytí B.

(4)

Nepřidělené zůstatky národních finančních krytí B by nemusely pokrýt očekávané potřeby, a proto by se ke dni přijetí tohoto rozhodnutí měly převést do rezervy na činnosti v rámci AKT, aby se z nich vytvořilo pět regionálních finančních krytí B na financování budoucí humanitární a mimořádné pomoci v každém z těchto regionů na základě regionální solidarity a rezerva v rámci AKT pro mimořádnou pomoc podle čl. 72 odst. 3 písm. a) a b) dohody o partnerství AKT-ES, která se využije ve výjimečných případech, kdy takovou pomoc nelze financovat z rozpočtu Společenství.

(5)

Regionální finanční krytí B pro východní a jižní Afriku a oblast Indického oceánu představuje čistou částku po odečtení 20 milionů EUR na kompenzaci jednorázového navýšení finančního krytí B pro Súdán financovaného z rezervy pro dlouhodobý rozvoj; pro oblast Tichomoří nebude finanční krytí B vytvořeno, protože zůstatky finančního krytí B již byly z velké části využity regionálním programem pro zmírňování následků přírodních pohrom.

(6)

Další zdroje by měly být přiděleny na doplnění afrického mírového projektu pro rok 2007.

(7)

Další zdroje by měly být přiděleny na financování části provozních nákladů sekretariátu AKT pro rok 2008, dokud nevstoupí v platnost 10. ERF.

(8)

Další zdroje by měly být přiděleny na posílení nástroje pro technickou spolupráci v rámci AKT, který se využívá zejména k financování potřeb technické pomoci, především pro přípravu projektů.

(9)

Další prostředky je třeba vložit do Globálního fondu pro boj s HIV/AIDS, tuberkulózou a malárií (GFATM).

(10)

Na zasedání Rady AKT-ES dne 2. června 2006 byla konstatována potřeba dalšího příspěvku do Karibské sítě znalostí a učení za účelem budování kapacit a institucionální podpory.

(11)

Je třeba vytvořit menší rezervní fond, z nějž by bylo možné financovat nové a neočekávané potřeby v rámci AKT v období do 31. prosince 2007, včetně případných potřeb obnovy po přírodních katastrofách v tichomořském regionu, které lze přidělit do konce roku 2007 a které nelze zahrnout do regionálního finančního krytí B pro nepředvídané potřeby, a z něhož by bylo možné pokrýt případné dodatečné přechodné potřeby v roce 2008.

(12)

Prostředky v rámci 9. ERF, včetně očekávaných zrušených závazků, nelze přidělit po 31. prosinci 2007, a proto je třeba nalézt mechanismus pro přidělení dostupných zůstatků před tímto datem, aby se účinně a účelně podpořily celkové cíle dohody o partnerství AKT-ES,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Doplnění rezervy na činnosti v rámci AKT ve finančním krytí na podporu regionální spolupráce a integrace

1.   Všechny prostředky, které jsou v rezervě pro dlouhodobý rozvoj k dispozici ke dni 31. března 2007, upravené o výsledky závěrečných rozhodnutí, které k uvedenému datu dosud nebyly zapracovány do účetnictví, s výjimkou prostředků na podporu rozpočtů Střediska pro rozvoj podnikání (CDE) a Technického střediska pro spolupráci v oblasti zemědělství a venkova (CTA) na rok 2008 (32 milionů EUR), prostředků na „vysoce rizikové programy“ v zemích, které podepsaly strategický dokument (72,4 milionů EUR ke dni 1. března 2007), prostředků na politické priority v zemích, které nepodepsaly strategický dokument (30,2 milionů EUR ke dni 1. března 2007), a prostředků pro zvláštní program pomoci pro Somálsko (36,1 milionů EUR), se převedou do rezervy na činnosti v rámci AKT finančního krytí na podporu regionální spolupráce a integrace.

2.   Veškeré prostředky vyčleněné v rezervě na podporu rozpočtů CDE a CTA v roce 2008, na financování „vysoce rizikových programů“ v zemích, které podepsaly strategický dokument, a na financování politických priorit v zemích, které strategický dokument nepodepsaly, jak je uvedeno v odstavci 1, které nebyly přiděleny na závazky do 31. října 2007, se převedou do rezervy na činnosti v rámci AKT finančního krytí na podporu regionální spolupráce a integrace.

3.   Veškeré zrušené závazky z 9. ERF a předchozích ERF zapsané do účetního systému Komise v období od 1. dubna do 31. prosince 2007, které zvyšují rezervu pro dlouhodobý rozvoj, se převedou do rezervy na činnosti v rámci AKT finančního krytí na podporu regionální spolupráce a integrace.

4.   Veškeré zbývající prostředky v rámci národních orientačních programů, které budou k dispozici v rezervě pro dlouhodobý rozvoj v období od 1. srpna do 31. prosince 2007, se převedou do rezervy na činnosti v rámci AKT finančního krytí na podporu regionální spolupráce a integrace.

Článek 2

Přidělení prostředků na činnosti v rámci AKT

1.   Prostředky z rezervy na činnosti v rámci AKT se využijí k těmto účelům:

a)

vytvoření:

i)

jedné rezervy v rámci AKT pro mimořádnou pomoc všem státům AKT podle čl. 72 odst. 3 písm. a) a b) dohody o partnerství AKT-ES ve výjimečných případech, v nichž tuto pomoc nelze financovat z rozpočtu Společenství; toto finanční krytí činí 26 741 326 EUR a představuje 15 % částek nepřidělených zůstatků, které zbyly ve finančních krytích B zemí příslušných regionů uvedených v bodě ii) ke dni, kdy vstoupila v platnost rozhodnutí o konečném přerozdělení prostředků,

ii)

pěti regionálních finančních krytí B ve výši 17 511 615 EUR pro oblast jižní Afriky, 48 920 391 EUR pro oblast východní a jižní Afriky a Indického oceánu, 31 945 340 EUR pro oblast západní Afriky, 16 139 355 EUR pro oblast střední Afriky a 35 422 478 EUR pro karibskou oblast, přičemž tyto prostředky představují 85 % nepřidělených zůstatků, které zbyly ve finančních krytích B zemí uvedených regionů ke dni, kdy vstoupila v platnost rozhodnutí o závěrečném přerozdělení prostředků,

regionální finanční krytí B jsou mobilizována pro příspěvky do mezinárodně schválených iniciativ snižování zadluženosti, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 2 písm. b) přílohy IV dohody o partnerství AKT-ES, a pro humanitární a mimořádnou pomoc podle článků 72 a 73 dohody o partnerství AKT-ES na základě regionální solidarity ve výjimečných případech, v nichž takovou pomoc nelze financovat z rozpočtu Společenství;

b)

zřízení programu FLEX v rámci AKT ve výši 50 milionů EUR pro rok 2006 (žádosti podané v roce 2005), aby se zajistila minimální podpora pro země, které trpí nepříznivými důsledky nestability příjmů z vývozu, bez ohledu na úroveň nepřidělených zůstatků v jejich příslušných národních finančních krytích B do doby, než vstoupí v platnost rozhodnutí o závěrečném přezkumu přerozdělení prostředků;

c)

doplnění afrického mírového projektu o nejvýše 100 milionů EUR v podobě dalšího příspěvku ERF, který překlene mezeru ve financování do vstupu 10. ERF v platnost, pro různé činnosti na podporu míru, odborné přípravy a budování kapacit, z čehož 45 milionů EUR bude k dispozici pro činnosti v rámci AKT před doplněním podle článku 1 a dalších 35 milionů EUR bude k dispozici po tomto doplnění, a dodatečná částka nejvýše 20 milionů EUR, která může být financována z nepřidělených prostředků na závazky z rezervních fondů uvedených v písmenech h) a i) nebo ze zrušených závazků převedených do rezervy v rámci AKT podle čl. 1 odst. 3 a 4, jejichž objem převýší původní odhady;

d)

doplnění institucionální podpory poskytované sekretariátu AKT do vstupu 10. ERF v platnost ve výši 5,5 milionu EUR určených na příspěvek na provozní náklady sekretariátu AKT pro rok 2008;

e)

doplnění 2,5 milionů EUR do nástroje pro technickou spolupráci v rámci AKT;

f)

mobilizaci 4 milionů EUR jako naléhavý převod prostředků programu pro vymýcení moru skotu v Africe (PACE);

g)

poskytnutí příspěvku ve výši dalších 5 milionů EUR pro svěřenecký fond Karibské sítě znalostí a učení (CKLN) za účelem budování kapacit a institucionální podpory;

h)

vytvoření regionálního rezervního fondu ve výši 10 milionů EUR k doplnění regionálního orientačního programu pro oblast jižní Afriky pro případ, že by byl projekt rekonstrukce silničního úseku Milange – Mocuba (v Mosambiku) vyhodnocen a prošel správním postupem výboru ERF do 1. srpna 2007; pokud tento program nebude vyhodnocen včas, bude tento rezervní fond převeden do rezervy na činnosti v rámci AKT;

i)

vytvoření rezervního fondu na činnosti v rámci AKT ve výši 15 milionů EUR na pokrytí nových a neočekávaných potřeb, které nelze financovat z regionálních finančních krytí B, včetně programů obnovy po přírodních katastrofách v tichomořském regionu a případných dodatečných přechodných potřeb v roce 2008;

j)

zřízení nového programu FLEX v rámci AKT s prostředky, jejichž výše je předběžně stanovena na 35 milionů EUR pro rok 2007 (žádosti podané v roce 2006), aby bylo po regionalizaci finančních krytí B na humanitární a mimořádnou pomoc uvedenou v odst. 1 písm. a) možné poskytnout minimální podporu pro země, které trpí nepříznivými důsledky nestability příjmů z vývozů; tento program by mohl být doplněn až o 15 milionů EUR z nepřidělených prostředků z rezervních fondů uvedených v písmenech h) a i) nebo ze zrušených závazků převedených do rezervy na činnosti v rámci AKT podle čl. 1 odst. 3 a 4, jejichž objem převýší původní odhady a potřeby na doplnění příspěvku pro africký mírový projekt částkou 20 milionů EUR podle písmene c);

k)

doplnění podpory poskytnuté Globálnímu fondu pro boj s HIV/AIDS, tuberkulózou a malárií (GFATM) o částku 38 milionů EUR.

2.   Pokud by zvýšení rezervy na činnosti v rámci AKT nestačilo k financování všech zjištěných potřeb, sníží se odpovídajícím způsobem částka na program uvedený v odst. 1 písm. j). Pokud by byla chybějící částka vyšší než částka uvedená v písmeni j), sníží se odpovídajícím způsobem rezerva v rezervním fondu uvedeném v odst. 1 písm. i). Při přetrvávajícím nedostatku finančních prostředků se sníží částka uvedená v odst. 1 písm. c).

3.   Pokud by zvýšení rezervy na činnosti v rámci AKT byla vyšší než původní odhady nebo pokud by finanční prostředky vyčleněné podle odst. 1 písm. c), d), e), g) nebo i) nebyly plně vyčerpány, budou prostředky, které budou k dispozici nad stropem stanoveným pro programy uvedené v odst. 1 písm. c) a j), mobilizovány za účelem doplnění svěřeneckého fondu CKLN o další částku nejvýše 5 milionů EUR, bude-li to možné, a následně, budou-li rovněž stále k dispozici nevyčerpané prostředky, k doplnění svěřeneckého fondu pro infrastrukturu AKT-ES jako zálohy na příděly v rámci 10. ERF.

Článek 3

Žádost o podporu

V souladu s čl. 13 odst. 2 přílohy IV dohody o partnerství AKT-ES Rada ministrů AKT-ES vyzývá Komisi k financování opatření uvedených v článku 2.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 25. května 2007.

Za Radu ministrů AKT-ES

předseda

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 27. Dohoda prozatímně uplatňovaná na základě rozhodnutí č. 5/2005 (Úř. věst. L 287, 28.10.2005, s. 1).


5.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 175/35


ROZHODNUTÍ RADY MINISTRŮ AKT-ES č. 2/2007

ze dne 25. května 2007

o povolení dodatečných dvoustranných příspěvků spravovaných Komisí a určených na podporu cílů afrického mírového projektu

(2007/461/ES)

RADA MINISTRŮ AKT-ES,

s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (1), a revidovanou dohodou (2) o změně uvedené dohody o partnerství AKT-ES, podepsanou v Lucemburku dne 25. června 2005, a zejména na odstavec 8 přílohy I této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 3/2003 ze dne 11. prosince 2003 o využití zdrojů ze souboru na podporu dlouhodobého rozvoje devátého ERF na zařízení afrického mírového projektu (3) poskytlo nezbytnou finanční podporu pro zřízení afrického mírového projektu.

(2)

Rada ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy za zasedání dne 5. března 2007 uznala potřebu urychleně reagovat na potřeby financování mírové mise Africké unie v oblasti Dárfúru v Súdánu (AMIS).

(3)

Podle odhadů nestačí finanční zdroje vyčleněné v rámci prostředků pro akce v zemích AKT na doplňování afrického mírového projektu k financování mise AMIS do doby, než vstoupí v platnost desátý Evropský rozvojový fond (ERF). Členské státy EU proto vyjádřily svou ochotu poskytnout další dvoustranné příspěvky. Tyto dodatečné příspěvky budou sdruženy v africkém mírovém projektu a spravovány Komisí s cílem zlepšit koordinaci a kontrolu využívání finančních prostředků až do vstupu desátého ERF v platnost.

(4)

Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, 2005/446/ES ze dne 30. května 2005 o stanovení konečného data pro závazky z 9. Evropského rozvojového fondu (ERF) (4) stanoví 31. prosinec 2007 jako konečné datum pro závazky z 9. ERF.

(5)

Je proto třeba přijmout ustanovení o dodatečných příspěvcích členských států EU, které budou určeny na podporu cílů afrického mírového projektu a které bude spravovat Komise,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dobrovolné příspěvky

Každý členský stát EU může až do 30. září 2007 poskytnout Komisi dobrovolné dodatečné příspěvky na podporu cílů afrického mírového projektu podle finančního protokolu.

Komise je pověřena správou těchto příspěvků v rámci afrického mírového projektu v souladu s postupy devátého Evropského rozvojového fondu, s výjimkou zrušených závazků, které jsou členským státům zpětně uhrazeny v poměru k jejich dobrovolným dodatečným příspěvkům.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 25. května 2007.

Za Radu ministrů AKT-ES

předseda

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 27. Dohoda prozatímně uplatňovaná na základě rozhodnutí č. 5/2005 (Úř. věst. L 287, 28.10.2005, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 108.

(4)  Úř. věst. L 156, 18.6.2005, s. 19.


5.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 175/36


ROZHODNUTÍ RADY MINISTRŮ AKT-ES č. 3/2007

ze dne 25. května 2007,

kterým se mění rozhodnutí č. 3/2001 o poskytnutí zdrojů Somálsku z osmého a devátého Evropského rozvojového fondu

(2007/462/ES)

RADA MINISTRŮ AKT-ES,

s ohledem na Dohodu mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (1) a dohodu (2) měnící uvedenou dohodu o partnerství AKT-ES, podepsanou v Lucemburku dne 25. června 2005, a zejména na čl. 93 odst. 6 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 93 odst. 6 Dohody o partnerství AKT-ES může Rada ministrů AKT-ES udělit zvláštní podporu státům AKT, které jsou stranami předchozích úmluv AKT-ES a které z důvodu neexistence vládních institucí zřízených obvyklým způsobem nebyly schopny podepsat nebo ratifikovat Dohodu o partnerství AKT-ES. Tato podpora se může týkat budování institucí a činností hospodářského a sociálního rozvoje, se zvláštním ohledem na potřeby nejzranitelnějších částí obyvatelstva. Toto ustanovení se týká i Somálska.

(2)

Rozhodnutím č. 3/2001 ze dne 20. prosince 2001 (3) udělila Rada ministrů AKT-ES Somálsku podporu pro finanční a technickou spolupráci ve výši 149 milionů EUR v rámci 9. Evropského rozvojového fondu. Za vnitrostátní schvalující osobu programování a provádění této podpory byla určena hlavní schvalující osoba Evropského rozvojového fondu.

(3)

Podle čl. 3 odst. 5 přílohy IV Dohody o partnerství AKT-ES může Společenství zvýšit množství prostředků přidělených dané zemi s ohledem na zvláštní potřeby či mimořádné výsledky.

(4)

Podle čl. 5 odst. 2 přílohy IV Dohody o partnerství AKT-ES lze za výjimečných okolností uvedených v ustanovení o humanitární pomoci a pomoci při mimořádných událostech provést přezkum. Na základě výsledků ad hoc přezkumu programu spolupráce se Somálskem byly z 9. ERF uvolněny další prostředky, jejichž cílem je zabezpečit obyvatelům Somálska podporu až do vstupu 10. ERF v platnost,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

V rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 3/2001 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 3a

Na základě výsledků přezkumu ad hoc se Somálsku z devátého Evropského rozvojového fondu poskytuje dodatečná částka ve výši 36 144 798 EUR na finanční a technickou spolupráci, a to ze souboru na podporu dlouhodobého rozvoje uvedeného v odst. 3 písm. a) finančního protokolu obsaženého v příloze I dohody o partnerství AKT-ES.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 25. května 2007.

Za Radu ministrů AKT-ES

předseda

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 27. Dohoda prozatímně uplatňovaná v souladu s rozhodnutím č. 5/2005 (Úř. věst. L 287, 28.10.2005, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 56, 27.2.2002, s. 23.


Komise

5.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 175/37


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 4. července 2007

o změně rozhodnutí 2005/942/ES, kterým se členské státy opravňují k přijetí rozhodnutí podle směrnice Rady 1999/105/ES o zárukách poskytovaných ve vztahu k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin vyprodukovaných ve třetích zemích

(oznámeno pod číslem K(2007) 3173)

(2007/463/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh (1), a zejména na čl. 19 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2005/974/ES (2) opravňuje členské státy k přijetí rozhodnutí podle směrnice Rady 1999/105/ES o zárukách poskytovaných ve vztahu k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin vyprodukovaných ve třetích zemích.

(2)

Působnost současného režimu by měla být rozšířena, pokud poskytne nezbytné záruky.

(3)

Je vhodné přidat Nový Zéland na seznam oprávněných třetích zemí v souvislosti s reprodukčním materiálem lesních dřevin druhu Pinus radiata v kategorii „identifikovaný zdroj“ a zapsat tento druh do rubriky pro Spojené státy americké. Rozhodnutí 2005/942/ES by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2005/942/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 4. července 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 11, 15.1.2000, s. 17.

(2)  Úř. věst. L 342, 24.12.2005, s. 92. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1792/2006 (Úř. věst. L 362, 20.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí 2005/942/ES se mění takto:

1)

Do tabulky se vkládá následující řádek, a sice mezi Chorvatsko a Norsko:

„Země původu

Druh

Kategorie

Typ zdroje

Nový Zéland

Pinus radiata D. Don

SI

SS, St“

2)

Řádek týkající se Spojených států amerických se nahrazuje tímto:

„Země původu

Druh

Kategorie

Typ zdroje

Spojené státy americké (Washington, Oregon, Kalifornie)

Abies grandis Lindl.

SI, Q, T

SS, St, SO, PF

Picea sitchensis Carr.

SI

SS, St

Pinus contorta Loud.

SI

SS, St

Pinus radiata D. Don

SI

SS, St

Pseudotsuga menziesii Franco

SI, Q, T

SS, St, SO, PF“


Tiskové opravy

5.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 175/39


Oprava nařízení Komise (ES) č. 743/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu

( Úřední věstník Evropské unie L 169 ze dne 29. června 2007 )

Strana 32, příloha, poznámka pod tabulkou:

Kód S00 se nahrazuje tímto:

„S00

:

všechna místa určení kromě Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Černé Hory, Kosova, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Andorry, Gibraltaru, Ceuty, Melilly, Svatého Stolce (Vatikánský městský stát), Lichtenštejnska, samosprávných obcí Livigno a Campione d'Italia, Heligolandu, Grónska, Faerských ostrovů a oblastí Kypru, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.“