ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 172

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
30. června 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 753/2007 ze dne 28. června 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu

1

Dohoda mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu

4

Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu

9

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 754/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1941/2006, (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 41/2007, pokud jde o rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb

26

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 755/2007 ze dne 29. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

39

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 756/2007 ze dne 29. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 3223/94 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu

41

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 757/2007 ze dne 29. června 2007 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech ( 1 )

43

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 758/2007 ze dne 29. června 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství

47

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 759/2007 ze dne 29. června 2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro uzenky pocházející z Islandu

48

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 760/2007 ze dne 29. června 2007, kterým se poosmdesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

50

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 761/2007 ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. července 2007

52

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 762/2007 ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

55

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 763/2007 ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny

57

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 764/2007 ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad

59

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 765/2007 ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu

61

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 766/2007 ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc

63

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 767/2007 ze dne 29. června 2007, které se týká v 34. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005, kapitola II

65

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 768/2007 ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla v 34. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

66

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 769/2007 ze dne 29. června 2007, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 66. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999

68

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 770/2007 ze dne 29. června 2007 o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2007 do 30. června 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 529/2007 pro zmrazené hovězí maso

69

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 771/2007 ze dne 29. června 2007 o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2007 do 30. června 2008 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 545/2007 pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování

70

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2007/42/ES ze dne 29. června 2007 o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami (kodifikované znění) ( 1 )

71

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2007/452/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 29. června 2007, kterým se opravuje směrnice 2006/132/ES, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky procymidon (oznámeno pod číslem K(2007) 3066)  ( 1 )

83

 

 

2007/453/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (oznámeno pod číslem K(2007) 3114)  ( 1 )

84

 

 

2007/454/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 29. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 3183)  ( 1 )

87

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Rozhodnutí Rady 2007/455/SZBP ze dne 25. června 2007, kterým se provádí společný postoj 2004/161/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe

89

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

30.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 172/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 753/2007

ze dne 28. června 2007

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společenství na jedné straně a vláda Dánska a místní vláda Grónska na straně druhé sjednaly dohodu o partnerství v odvětví rybolovu, na základě které se rybářům Společenství přidělují rybolovná práva ve vodách ve výlučné hospodářské zóně Grónska.

(2)

Výsledkem těchto jednání bylo parafování nové dohody o partnerství v odvětví rybolovu dne 2. června 2006.

(3)

Je třeba stanovit způsob přidělování rybolovných práv mezi členské státy.

(4)

Za účelem optimálního využití rybolovných práv podle této dohody by mělo být Komisi umožněno provádět přerozdělování nevyužitých rybolovných práv z jednoho členského státu na jiný během roční rybolovné sezóny, a to za určitých podmínek a kritérií a v úzké spolupráci s dotyčným členským státem. Jakékoli takové přerozdělení by nemělo narušit mechanismy pro přidělování rybolovných práv mezi členské státy v souladu s relativní stabilitou a nemělo by se dotýkat pravomocí svěřených členským státům v čl. 20 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (2).

(5)

V zájmu Společenství je uvedenou dohodu schválit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody je připojeno k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Podrobná pravidla, kterými se provádí správní opatření schválená v souladu s čl. 6 odst. 3 a čl. 10 odst. 2 písm. h) dohody uvedené v článku 1, mohou být přijata postupem podle čl. 30 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002.

Článek 3

1.   Přidělení a řízení rybolovných práv včetně licencí získaných na základě dohody uvedené v článku 1 se provádí v souladu s článkem 20 nařízení (ES) č. 2371/2002.

2.   Bez ohledu na odstavec 1, pokud do dne uvedeného v příloze nevyčerpají žádosti o licence z členských států všechna rybolovná práva přidělená členským státům podle odstavce 1, včetně práv vyměněných v souladu s čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002, může Komise zvážit žádosti o licence z ostatních členských států. Po dni stanoveném v příloze může Komise v úzké spolupráci s dotčenými členskými státy převést nevyužitá rybolovná práva z členského státu, který je jejich držitelem, na jiný členský stát.

Tímto přerozdělením rybolovných práv nejsou dotčeny mechanismy pro přidělování rybolovných práv členským státům v souladu s relativní stabilitou.

3.   U každého druhu uvedeného v příloze informuje Komise členské státy o míře využití rybolovných práv na základě žádostí o licence doručených nejpozději:

a)

jeden měsíc přede dnem uvedeným v příloze a

b)

do dne uvedeného v příloze.

4.   Do 31. prosince 2007 stanoví Komise postupem podle čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 2371/2002 podrobná pravidla a kritéria pro používání výše uvedeného mechanismu přerozdělování. Dokud nebudou tato pravidla přijata, nelze Komisi bránit v používání mechanismu uvedeného v odstavci 2.

Článek 4

Členské státy, jejichž plavidla loví podle této dohody, oznámí Komisi množství každé populace ulovená v rybolovné oblasti Grónska v souladu s nařízením Komise (ES) č. 500/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o kontrolu úlovků rybářských plavidel Společenství ve vodách třetích zemí a na volném moři (3).

Článek 5

Předseda Rady je tímto oprávněn jmenovat osoby zmocněné podepsat dohodu zavazující Společenství.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 28. června 2007.

Za Radu

předseda nebo/předsedkyně

S. GABRIEL


(1)  Stanovisko ze dne 22. května 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8.


PŘÍLOHA

Den, po kterém se použijí ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 týkající se přerozdělení rybolovných práv Komisí

Druhy ryb podle protokolu

Časový rozvrh

Krevety lovené na východě

1. srpna (1)

Platýs černý lovený na východě

15. září

Platýs obecný

1. září

Platýs černý lovený na západě

15. října

Krevety lovené na západě

1. října

Okouník

1. září

Krab druhu „Snow“

1. října

Treska obecná

31. října


(1)  Pokud je ke dni 1. srpna míra využití rybolovných práv na základě žádostí o licence vyšší než 65 %, přesune se daný termín na 1. září.


DOHODA

mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“, a

VLÁDA DÁNSKA A MÍSTNÍ VLÁDA GRÓNSKA, dále jen „Grónsko“,

dále jen „strany“,

S OHLEDEM na protokol o zvláštní úpravě vztahující se na Grónsko,

UZNÁVAJÍCE, že si Evropské společenství a Grónsko přejí posílit vzájemné vztahy a vytvořit partnerství a spolupráci, které by podpořily, doplnily a rozšířily vztahy a spolupráci zahájené v minulosti,

S ODKAZEM na rozhodnutí Rady z listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství,

VZHLEDEM k tomu, že Rada v únoru 2003 uznala potřebu rozšířit a posílit budoucí vztahy mezi Evropským společenstvím a Grónskem, vzhledem k významu rybolovu a potřebě strukturálních a odvětvově zaměřených reforem v Grónsku, které jsou založeny na komplexním partnerství pro udržitelný rozvoj,

VZHLEDEM ke společnému prohlášení Evropského společenství na jedné straně a místní vlády Grónska a vlády Dánska na straně druhé ze dne 27. června 2006 o partnerství mezi Evropským společenstvím a Grónskem,

S ODVOLÁNÍM na rozhodnutí Rady ze dne 17. července 2006 o vztazích mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé,

S ODVOLÁNÍM na status Grónska, které je jak autonomním státem, tak nedílnou součástí jednoho členského státu Společenství,

VZHLEDEM k celkovým vztahům mezi Společenstvím a Grónskem a k jejich vzájemnému přání vztahy nadále rozvíjet,

S OHLEDEM na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu a na Dohodu o provádění ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu týkajících se zachování a řízení populací vysoce stěhovavých ryb,

UVĚDOMUJÍCE si důležitost principů stanovených kodexem chování pro zodpovědný rybolov, který byl přijat na konferenci organizace FAO v roce 1995,

ROZHODNUTY spolupracovat ve společném zájmu na zabezpečování trvalého zodpovědného rybolovu s cílem zaručit dlouhodobé zachování a udržitelné využívání živých mořských zdrojů,

PŘESVĚDČENY, že taková spolupráce musí mít podobu iniciativ a opatření, které, ať přijímány společně či každou stranou samostatně, se vzájemně doplňují, jsou v souladu s politickými cíli a zaručují součinnost společného úsilí,

ROZHODNUTY zahájit v tomto směru dialog, jehož cílem je zlepšit politiku v odvětví rybolovu v Grónsku a určit vhodné prostředky pro zaručení účinného provádění této politiky i pro účast hospodářských subjektů a občanské společnosti v tomto procesu,

PŘEJÍCE si stanovit podmínky a požadavky pro rybolovné činnosti plavidel Společenství ve výlučné hospodářské zóně Grónska, jakož i podmínky a požadavky pro podporu Společenství pro zabezpečení trvalého zodpovědného rybolovu v těchto vodách,

ROZHODNUTY pokračovat v užší hospodářské spolupráci v odvětví rybolovného průmyslu a v souvisejících činnostech prostřednictvím zakládání a rozvoje smíšených podniků s účastí společností obou stran a podpory dočasných společných podniků,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Oblast působnosti a cíle

Tato dohoda stanoví zásady, pravidla a postupy pro:

hospodářskou, finanční, technickou a vědeckou spolupráci v odvětví rybolovu s cílem zajistit, aby využívání rybolovných zdrojů poskytlo udržitelné hospodářské a sociální podmínky včetně rozvoje odvětví rybolovu v Grónsku;

podmínky, jimiž se řídí přístup rybářských plavidel Společenství do výlučné hospodářské zóně Grónska (dále jen „VHZ Grónska“);

opatření pro řízení rybolovu plavidel Společenství ve VHZ Grónska, jejichž účelem je zajistit, aby byly dodržovány výše uvedené podmínky a pravidla, aby byla opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů účinná a aby se předcházelo nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

partnerství mezi společnostmi, jejichž cílem je rozvíjet ve společném zájmu hospodářské a související činnosti v oblasti rybolovu.

Článek 2

Definice

Pro účely této dohody, protokolu a přílohy se:

a)

„orgány Grónska“ rozumí místní vláda Grónska;

b)

„orgány Společenství“ rozumí Evropská komise;

c)

„plavidlem Společenství“ rozumí rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu a registrované ve Společenství;

d)

„smíšeným podnikem“ rozumí jakákoli společnost regulovaná právními předpisy Grónska, skládající se z jednoho či několika majitelů plavidel Společenství a jednoho či několika partnerů v Grónsku, jejímž cílem je provozovat rybolov a případně využívat grónské rybolovné kvóty ve VHZ Grónska plavidly plujícími pod vlajkou Grónska ve snaze přednostně zásobovat trh Společenství;

e)

„dočasným společným podnikem“ rozumí jakékoli sdružení založené na smluvní dohodě omezeného trvání mezi majiteli plavidel Společenství a fyzickými nebo právnickými osobami v Grónsku, jehož cílem je společně provozovat rybolov a využívat grónské rybolovné kvóty plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropského společenství a podělit se o náklady, zisky nebo ztráty ze společně provozované hospodářské činnosti ve snaze přednostně zásobovat trh Společenství;

f)

„smíšeným výborem“ rozumí výbor složený ze zástupců Společenství a Grónska, jehož funkce jsou popsány v článku 10 této dohody.

Článek 3

Zásady, z nichž vychází tato dohoda

1.   Strany se zavazují, že zabezpečí trvalý zodpovědný rybolov ve VHZ Grónska na základě zásady nediskriminace mezi různými loďstvy provozujícími rybolov v těchto vodách, aniž je dotčen protokol.

2.   Grónsko bude nadále plánovat politiku odvětví rybolovu a řídit její provádění pomocí ročních a víceletých programů na základě cílů stanovených společnou dohodou mezi stranami. Proto strany pokračují v politickém dialogu o nezbytných reformách. Orgány Grónska se zavazují informovat orgány Společenství, když přijmou další významná opatření v této oblasti.

3.   Na žádost jedné z nich strany rovněž spolupracují při společném nebo jednostranném provádění hodnocení opatření, programů a činností prováděných na základě této dohody.

4.   Strany se zavazují, že zajistí provádění této dohody v souladu se zásadami řádného řízení hospodářských a sociálních záležitostí.

Článek 4

Spolupráce ve vědecké oblasti

1.   Během období platnosti této dohody budou Společenství a Grónsko monitorovat vývoj zdrojů ve VHZ Grónska; Společný vědecký výbor na žádost smíšeného výboru vypracuje zprávu na základě pověření smíšeným výborem.

2.   Na základě nejlepšího vědeckého stanoviska se strany vzájemně konzultují v rámci smíšeného výboru a Grónsko poté přijme taková opatření pro zachování a řízení, jaká považuje za nezbytná pro dosažení cílů rybářské politiky v Grónsku.

3.   Ve snaze zajistit řízení a zachování živých mořských zdrojů ve VHZ Grónska a za účelem spolupráce v rámci souvisejícího vědeckého výzkumu se strany zavazují provádět vzájemné konzultace buď přímo, nebo v rámci příslušných mezinárodních organizací.

Článek 5

Přístup do lovišť ve VHZ Grónska

1.   Grónsko se zavazuje povolit plavidlům Společenství provádět rybolovné činnosti ve své VHZ v souladu s touto dohodou, včetně protokolu a přílohy. Orgány Grónska zaručí plavidlům určeným Společenstvím licence vydané podle protokolu přiměřeně k rybolovným právům uděleným v souladu s protokolem.

2.   Rybolovná práva, která Grónsko udělilo Společenství podle této dohody, mohou využívat plavidla registrovaná v Norsku, na Islandu a na Faerských ostrovech plující pod vlajkou těchto zemí v rozsahu nezbytném pro řádné provádění dohod o rybolovu, které uzavřelo Společenství s uvedenými stranami. Za tímto účelem se Grónsko zavazuje, že plavidlům registrovaným v Norsku, na Islandu a Faerských ostrovech plujícím pod vlajkou těchto zemí povolí provozování rybolovných činností ve své VHZ.

3.   Na rybolovné činnosti, které jsou předmětem této dohody, se vztahují právní předpisy platné v Grónsku. Orgány Grónska požadují od orgánů Společenství, aby jim sdělily připomínky k jakýmkoli změnám těchto právních předpisů dříve, než jejich ustanovení vstoupí v platnost, není-li záměr těchto předpisů takový, že vyžaduje jejich bezprostřední vstup v platnost, který vylučuje konzultaci s orgány Společenství. Orgány Grónska informují dopředu a včas orgány Společenství o jakékoli změně uvedených právních předpisů.

4.   Grónsko nese zodpovědnost za účinné uplatňování ustanovení o kontrole rybolovu uvedených v protokolu. Plavidla Společenství spolupracují s příslušnými orgány Grónska při provádění této kontroly.

5.   Orgány Společenství se zavazují přijmout všechna vhodná opatření, aby zajistily, že plavidla Společenství dodržují ustanovení této dohody a právních předpisů regulujících rybolov ve VHZ Grónska.

Článek 6

Licence

1.   Plavidla Společenství mohou lovit ve VHZ Grónska, pouze pokud jsou držiteli platné licence k rybolovu vydané podle této dohody.

2.   Postup pro získání licence k rybolovu pro plavidlo, příslušné poplatky a platební postupy, které má majitel plavidel použít, jsou stanoveny v příloze protokolu.

3.   Smluvní strany zaručí řádné provádění těchto postupů a podmínek prostřednictvím vhodné správní spolupráce mezi příslušnými orgány.

Článek 7

Finanční příspěvek

1.   Společenství poskytne Grónsku finanční příspěvek v souladu s podmínkami stanovenými v protokolu a příloze. Tento jednorázový příspěvek je tvořen dvěma složkami, a to:

a)

finančním příspěvkem za přístup plavidel Společenství do lovišť Grónska a

b)

finanční podporou Společenství na zabezpečení trvalého zodpovědného rybolovu a udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve VHZ Grónska.

2.   Orgány Grónska spravují složku finančního příspěvku podle odst. 1 písm. b) na základě cílů stanovených vzájemnou dohodou mezi stranami v souladu s protokolem, kterých je třeba dosáhnout v rámci rybářské politiky v Grónsku, a ročního a víceletého programu jejího provádění.

3.   Finanční příspěvek poskytnutý Společenstvím je vyplácen v ročních částkách v souladu s protokolem. V souladu s touto dohodou a protokolem může být finanční příspěvek změněn z důvodu:

a)

výjimečných okolností jiných než přírodní živly, které zabraňují v provozování rybolovných činností ve VHZ Grónska;

b)

omezení rybolovných práv udělených plavidlům Společenství, ke kterému došlo po vzájemné dohodě mezi stranami s cílem řídit dotčené populace, pokud je to považováno za nutné pro zachování a udržitelné využívání zdrojů na základě nejlepších dostupných vědeckých stanovisek;

c)

zvláštního zájmu Společenství o přístup k dodatečným rybolovným právům, která přesahují práva stanovená v protokolu této dohody a byla stanovena vzájemnou dohodou stran v rámci smíšeného výboru poté, co nejlepší dostupná vědecká stanoviska ukázala, že to stav zdrojů dovoluje;

d)

přehodnocení podmínek finanční podpory Společenství na provádění rybářské politiky v Grónsku, odůvodňují-li to výsledky ročního a víceletého programu, které strany zjistily;

e)

pozastavení používání této dohody podle článku 13.

Článek 8

Podpora spolupráce mezi hospodářskými subjekty a v občanské společnosti

1.   Strany podporují hospodářskou, obchodní, vědeckou a technickou spolupráci v odvětví rybolovu a souvisejících odvětvích. Provádějí vzájemné konzultace ve snaze koordinovat různá opatření, která mohou být za tímto účelem přijata.

2.   Strany podporují výměnu informací o způsobech rybolovu a lovných zařízeních, způsobech zachování a průmyslovém zpracování produktů rybolovu.

3.   Strany podporují zejména zřizování dočasných společných podniků a smíšených společností, a to ve vlastním zájmu a v souladu se svými právními předpisy.

Článek 9

Experimentální rybolov

Strany podporují provozování experimentálního rybolovu ve VHZ Grónska. Strany společně provozují experimentální rybolov v souladu s podrobnostmi stanovenými v příloze protokolu.

Článek 10

Smíšený výbor

1.   Zřizuje se smíšený výbor, který stranám slouží jako fórum pro kontrolu používání této dohody a zajištění jejího provádění.

2.   Smíšený výbor vykonává tyto funkce:

a)

sleduje provádění, výklad a používání dohody, a především definování a hodnocení provádění ročního a víceletého programu podle čl. 7 odst. 2;

b)

zajišťuje nezbytné spojení v otázkách společného zájmu v odvětví rybolovu;

c)

představuje fórum pro přátelské urovnání sporů ohledně výkladu a používání dohody;

d)

je-li to nezbytné, přezkoumává a vyjednává úroveň současných a nových rybolovných práv pro příslušné populace ve VHZ Grónska na základě dostupného vědeckého stanoviska, přístupu předběžné opatrnosti a potřeby odvětví rybolovu v Grónsku, a následně dostupná rybolovná práva pro Společenství a, je-li to třeba, finanční příspěvek uvedený v protokolu;

e)

vyhodnocuje potřebu vypracování plánů obnovy a dlouhodobých plánů řízení populací podle této dohody, aby bylo zajištěno udržitelné využívání populací a aby vliv rybolovných činností na mořské ekosystémy zůstal na udržitelné úrovni;

f)

sleduje žádosti o zřízení dočasných společných podniků a smíšených společností podle podmínek této dohody, a zejména hodnotí projekty, které strany předložily za účelem zřízení dočasných společných podniků a smíšených společností v souladu s kritérii stanovenými v příloze protokolu k této dohodě, a přezkoumává činnosti plavidel ve VHZ Grónska, která paří dočasným společným podnikům a smíšeným společnostem;

g)

případ od případu stanoví příslušné druhy, podmínky a další parametry související s experimentálním rybolovem;

h)

schvaluje správní opatření pro přístup rybářských plavidel Společenství do VHZ Grónska a k populacím včetně licencí, pohybu rybářských plavidel Společenství a hlášení o úlovcích;

i)

schvaluje postupy pro provádění finanční podpory Společenství na zabezpečení trvalého zodpovědného rybolovu a udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve VHZ Grónska;

j)

hodnotí podmínky finanční podpory Společenství na provádění rybářské politiky v Grónsku, odůvodňují-li to výsledky ročního a víceletého programu, které obě strany zjistily;

k)

vykonává jakoukoli jinou funkci, kterou mu strany po vzájemné dohodě přidělí.

3.   Smíšený výbor se schází nejméně jednou ročně, střídavě na území Společenství a v Grónsku, a předsedá mu strana, jež zasedání pořádá. Na žádost jedné ze stran se uskuteční mimořádné zasedání.

4.   Smíšený výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 11

Zeměpisná oblast použití dohody

Tato dohoda se vztahuje jednak na území, na která se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství za podmínek stanovených v uvedené smlouvě, a jednak na území Grónska a na VHZ Grónska.

Článek 12

Doba trvání a ukončení

1.   Tato dohoda se použije šest let ode dne vstupu v platnost; zůstává v platnosti pro další období šesti let, pokud není oznámeno její ukončení v souladu s odstavci 2 a 3.

2.   Platnost dohody může ukončit jedna ze stran zejména v případě závažných okolností jako je pokles stavů příslušných druhů nebo nedodržení závazků přijatých některou ze stran ohledně boje s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem.

3.   Je-li dohoda ukončena z důvodů uvedených v odstavci 2, příslušná strana písemně oznámí druhé straně svůj záměr odstoupit od dohody nejméně šest měsíců před datem vypršení platnosti původního období nebo každého dalšího období. Je-li dohoda ukončena z jakéhokoli jiného důvodu, doba oznámení je devět měsíců.

Článek 13

Pozastavení

1.   Používání této dohody může být pozastaveno na podnět jedné ze stran, pokud se daná strana domnívá, že druhá strana vážně porušila provádění této dohody. Takové pozastavení vyžaduje, aby dotyčná strana písemně oznámila svůj záměr nejméně šest měsíců přede dnem, k němuž má pozastavení nabýt účinku. Po přijetí tohoto oznámení se strany konzultují s cílem vyřešit své neshody přátelsky.

2.   Platba finančního příspěvku podle článku 7 a rybolovná práva uvedená v článku 5 se poměrně sníží podle doby trvání pozastavení.

Článek 14

Protokol a příloha s dodatky jsou nedílnou součástí této dohody.

Článek 15

Zrušení

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Grónskem o rybolovu v Grónsku ze dne 1. února 1985 se zrušuje a nahrazuje touto dohodou.

Článek 16

Jazyk a vstup v platnost

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních v anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si obě strany navzájem oznámí dokončení svých postupů nezbytných pro její přijetí.

PROTOKOL,

kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu

Článek 1

Doba používání a rybolovná práva

1.   Na období šesti měsíců ode dne 1. ledna 2007 orgány Grónska povolují rybářským plavidlům Společenství provádět rybolovné činnosti v rámci rybolovných práv uvedených v kapitole I přílohy a rybolovných práv stanovených v souladu s odstavcem 2.

Smíšený výbor může přezkoumat úrovně rybolovných práv uvedených v kapitole I přílohy.

2.   Nejpozději do dne 1. prosince 2007 a každý následující rok schválí smíšený výbor rybolovná práva pro druhy uvedené v kapitole I přílohy pro následující rok s ohledem na dostupné vědecké stanovisko, přístup předběžné opatrnosti, potřeby odvětví rybolovu, a zejména množství stanovená v odstavci 7 tohoto článku.

V případě, že by smíšený výbor stanovil rybolovná práva na nižší úrovni, než je úroveň uvedená v kapitole I přílohy, Grónsko odškodní Společenství tím, že mu pro následující roky přidělí odpovídající rybolovná práva nebo mu poskytne jiná rybolovná práva pro ten samý rok.

Nedohodnou-li se strany na žádném odškodnění, jsou finanční ujednání, včetně parametrů pro výpočet hodnoty, podle čl. 2 odst. 1 tohoto protokolu úměrně upravena.

3.   Kvóta pro garnáta obecného ve východním Grónsku může být použita v západních oblastech Grónska, pokud jsou ujednání o převodu kvót mezi majiteli plavidel z Grónska a Evropského společenství stanovena na bázi převodu z hospodářského subjektu na hospodářský subjekt. Orgány Grónska se zavazují, že usnadní použití takových opatření. Převod kvót se může provádět pouze v rámci maximálního objemu 2 000 tun ročně v oblasti západního Grónska. Na rybolovné činnosti plavidel Společenství se vztahují stejné podmínky jako jsou podmínky stanovené v licenci vydané grónskému majiteli plavidla, s výhradou ustanovení kapitoly III přílohy.

4.   Povolení pro experimentální rybolov se v souladu s přílohou vydávají na zkušební období maximálně šesti měsíců.

5.   Pokud strany usoudí, že experimentální akce vykázaly kladné výsledky, mohou orgány Grónska udělit loďstvu Společenství 50 % rybolovných práv na nové druhy do uplynutí platnosti tohoto protokolu, přičemž dojde k částečnému navýšení finančního příspěvku podle článku 2.

6.   Grónsko nabídne Společenství dodatečná rybolovná práva. Pokud Společenství takovou nabídku plně či částečně přijme, finanční příspěvek uvedený v čl. 2 odst. 1 se poměrně zvýší. Postup, kterým je třeba se řídit, pokud jde o udělení dodatečných rybolovných práv, je uveden v příloze tohoto protokolu.

7.   Minimální množství pro zachování rybolovných činností v Grónsku jsou každoročně stanovena takto:

Druhy (tuny)

Populace – západní oblast (NAFO 0/1)

Populace – východní oblast (ICES XIV/V)

Krab druhu „Snow“

4 000

 

Treska obecná

30 000 (1)

 

Okouník

2 500

5 000

Platýs černý

4 700

4 000

Garnát obecný

25 000

1 500

8.   Grónsko nevydává licence plavidlům Společenství jinak, než podle tohoto protokolu.

Článek 2

Finanční příspěvek – Platební postupy

1.   Finanční příspěvek podle článku 7 této dohody bude na období uvedené v článku 1 tohoto protokolu činit 85 843 464 EUR (2). Doplňuje ho finanční rezerva ve výši 9 240 000 EUR, která se vyplácí v souladu s postupem uvedeným v odstavci 3 níže pro množství tresky obecné a huňáčka severního, která Grónsko skutečně poskytlo nad rámec množství uvedených v kapitole I přílohy.

2.   Výše uvedený odstavec 1 se použije s výhradou ustanovení čl. 1 odst. 2, 5 a 6 a článku 6 tohoto protokolu. Celková částka finančního příspěvku vyplacená Evropským společenstvím nesmí přesáhnout dvojnásobek částky uvedené v čl. 2 odst. 1.

3.   Aniž je dotčen čl. 1 odst. 2, 5 a 6 tohoto protokolu, Společenství vyplatí finanční příspěvek podle výše uvedeného odstavce 1 formou roční částky ve výši 14 307 244 EUR během doby používání tohoto protokolu. Pokud jde o tresku obecnou a huňáčka severního, Grónsko každý rok oznámí orgánům Společenství všechna množství tresky obecné a huňáčka severního, která lze ulovit nad rámec množství uvedených v kapitole I přílohy. Společenství za tato dodatečná množství zaplatí 17,5 % hodnoty první vykládky ve výši 1 800 EUR za tunu tresky obecné a 100 EUR za tunu huňáčka severního; z této částky se odečtou poplatky zaplacené majiteli plavidel až do maximální výše 1 540 000 EUR ročně za oba dva druhy. Jakákoli část finanční rezervy, která nebyla v jednom roce využita, může být převedena s cílem zaplatit Grónsku za dodatečná množství tresky obecné a huňáčka severního, která bylo možné lovit ve dvou po sobě následujících letech.

4.   Společenství zaplatí roční částku finančního příspěvku nejpozději dne 30. června 2007 v prvním roce a nejpozději dne 1. března v následujících letech a roční částku finanční rezervy pro tresku obecnou a huňáčka severního ve stejném termínu nebo co nejdříve po oznámení možnosti lovit dotyčná množství.

5.   S výhradou článku 4 tohoto protokolu mají orgány Grónska naprostou svobodu při nakládání s finančním příspěvkem a finanční rezervou, s výjimkou roční částky 500 000 EUR na činnost Grónského institutu přírodních zdrojů a roční částky 100 000 EUR na odbornou přípravu úředníků v odvětví rybolovu a v roce 2007 s výjimkou částky 186 022 EUR na studie o plánu řízení tresky obecné.

6.   Finanční příspěvek se poukazuje na účet státní pokladny založený u finanční instituce, kterou upřesní orgány Grónska.

Článek 3

Pozastavení a přezkum platby finančního příspěvku z důvodu vyšší moci

1.   Pokud závažné okolnosti, s výjimkou přírodních živlů, brání rybolovným činnostem ve VHZ Grónska, může Evropské společenství pozastavit platbu finančního příspěvku podle čl. 2 odst. 1 tohoto protokolu, a to pokud možno po předchozích konzultacích mezi stranami a za podmínky, že Společenství plně uhradilo všechny částky dlužné v době pozastavení.

2.   Finanční příspěvek se znovu začne vyplácet, jakmile strany na základě společné dohody následující po konzultacích shledají, že okolnosti bránící rybolovným činnostem již pominuly.

3.   Platnost licencí udělených plavidlům Společenství podle článku 5 dohody je prodloužena o dobu rovnající se době pozastavení rybolovných činností.

Článek 4

Podpora pro zajištění trvalého zodpovědného rybolovu ve VHZ Grónska

1.   Částka 3 261 449 EUR (výjimečně pro rok 2007 částka 3 224 224 EUR) finančního příspěvku podle čl. 2 odst. 1 tohoto protokolu je určena na zlepšení a provádění rybářské politiky v Grónsku s ohledem na zabezpečení trvalého udržitelného rybolovu ve VHZ Grónska. Příspěvek je spravován na základě cílů stanovených po vzájemné dohodě obou stran a podle ročního a víceletého programu pro jejich dosažení.

2.   Jakmile tento protokol vstoupí v platnost a nejpozději tři měsíce po tomto datu, smíšený výbor schválí pro účely odstavce 1 víceletý odvětvový program a jeho prováděcí pravidla, zejména:

a)

roční a víceleté pokyny pro využití části finančního příspěvku uvedeného v odstavci 1;

b)

roční a víceleté cíle, kterých je třeba dosáhnout ve snaze zabezpečit trvání zodpovědného a udržitelného rybolovu s ohledem na priority, které stanovilo Grónsko ve své vnitrostátní rybářské politice a v jiných politikách, které souvisejí nebo mají dopad na trvání zodpovědného a udržitelného rybolovu;

c)

kritéria a postupy pro každoroční hodnocení získaných výsledků.

3.   Každá navržená změna ve víceletém odvětvovém programu musí být schválena oběma stranami v rámci smíšeného výboru.

4.   Grónsko každoročně přidělí část finančního příspěvku uvedeného v odstavci 1 s cílem provádět víceletý program. V prvním roce používání protokolu je přidělení oznámeno Společenství ve stejné době, kdy se provádí oznámení pro následující rok. Pro každý další rok platí povinnost Grónska oznámit Společenství příslušné přidělení nejpozději dne 1. prosince předchozího roku.

5.   Pokud to každoroční hodnocení pokroku učiněného při provádění víceletého odvětvového programu vyžaduje, Evropské společenství může se souhlasem smíšeného výboru požádat o změnu finančního příspěvku uvedeného v čl. 2 odst. 1 tohoto Protokolu.

Článek 5

Spory – Pozastavení používání protokolu

1.   Veškeré spory mezi stranami ohledně výkladu tohoto protokolu nebo ohledně jeho používání musí být předmětem konzultací mezi stranami v rámci smíšeného výboru, který je v případě nutnosti svolán k mimořádnému zasedání.

2.   Aniž je dotčen článek 6 tohoto protokolu, může být použití protokolu pozastaveno na podnět jedné strany, pokud se tato strana domnívá, že druhá strana vážně porušuje závazky tohoto protokolu, a pokud konzultace vedené ve smíšeném výboru podle odstavce 1 nevyústí ve smírné narovnání.

3.   Používání protokolu lze pozastavit tím, že zúčastněná strana písemně oznámí svůj úmysl nejméně tři měsíce před dnem, k němuž toto pozastavení nabývá účinku.

4.   V případě pozastavení pokračují strany v konzultacích s cílem najít smírné narovnání jejich sporu. Je-li narovnání dosaženo, používání protokolu je obnoveno a částka finančního příspěvku a rybolovná práva se poměrně a pro rata temporis sníží podle délky období, po které bylo použití protokolu pozastaveno.

Článek 6

Pozastavení používání protokolu z důvodu neplacení

Pokud Společenství nepoukáže platby podle článku 2 tohoto protokolu, může být používání protokolu pozastaveno za těchto podmínek:

a)

Příslušné orgány Grónska zašlou orgánům Společenství oznámení o neprovedení platby. Společenství provede příslušná ověření a, pokud je třeba, poukáže platbu v maximální lhůtě 30 pracovních dní od data přijetí oznámení.

b)

Pokud není provedena platba nebo neprovedení platby není ve lhůtě stanovené ve výše uvedeném písmenu a) vhodně odůvodněno, jsou příslušné orgány Grónska oprávněny pozastavit používání protokolu. Neprodleně o takových opatřeních uvědomí Komisi.

c)

Protokol se začne znovu používat, jakmile je provedena příslušná platba.

Článek 7

Přezkum v polovině období

Pokud to bude jedna ze stran během roku 2009 požadovat, bude používání článků 1, 2 a 4 tohoto protokolu přezkoumáno do 1. prosince 2009. Při té příležitosti se strany mohou dohodnout na změně tohoto protokolu, zejména pokud jde o předpokládané kvóty stanovené v kapitole I přílohy tohoto protokolu, o finanční ujednání a o ustanovení článku 4.

Článek 8

Vstup v platnost

Tento protokol s přílohou se použije s účinkem ode dne 1. ledna 2007.


(1)  Může být lovena v západní a východní oblasti

(2)  K této částce jsou připočteny tyto prostředky:

Výše poplatků, které hradí majitelé plavidel podle kapitoly II bodu 3 přílohy přímo Grónsku, se odhaduje na přibližně 2 000 000 EUR ročně.

PŘÍLOHA

PODMÍNKY PRO PROVOZOVÁNÍ RYBOLOVU VE VHZ GRÓNSKA PLAVIDLY SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA I

PŘEDPOKLÁDANÁ RYBOLOVNÁ PRÁVA NA OBDOBÍ 2007–2012 A VEDLEJŠÍ ÚLOVKY

1.   Úroveň rybolovných práv udělených Grónskem

Druhy

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Treska obecná (NAFO 0/1) (1)

1 000

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Pelagický okouník (ICES XIV/V) (2)

10 838

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Platýs černý (NAFO 0/1) – jižně od 68°

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Platýs černý (ICES XIV/V) (3)

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

Garnát obecný (NAFO 0/1)

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Garnát obecný (ICES XIV/V)

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Platýs obecný (NAFO 0/1)

200

200

200

200

200

200

Platýs obecný (ICES XIV/V) (4)

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

Huňáček severní (ICES XIV/V)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

Krab druhu „Snow“ (NAFO 0/1)

500

500

500

500

500

500

Vedlejší úlovky (NAFO 0/1) (6)

2 600

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2.   Omezení vedlejších úlovků

Rybářská plavidla Společenství činná ve VHZ Grónska dodržují pravidla pro vedlejší úlovky, a to jak pro regulované, tak pro neregulované druhy. Kromě toho je ve VHZ Grónska zakázáno vracet regulované druhy zpět do moře.

Vedlejší úlovky jsou definované jako jakékoli úlovky, které nejsou uvedeny v licenci plavidla jako cílové druhy.

Maximální množství vedlejších úlovků jsou povolena při vydání licence pro cílové druhy. Maximální množství každého regulovaného druhu, který lze ulovit jako vedlejší úlovek, budou uvedena ve vydané licenci.

Vedlejší úlovky regulovaných druhů budou započítány do rezervy vedlejších úlovků stanovené v rámci rybolovných práv pro příslušné druhy, která byla udělena Společenství. Vedlejší úlovky neregulovaných druhů budou započítány do rezervy vedlejších úlovků neregulovaných druhů stanovené pro Společenství.

Za vedlejší úlovky se neplatí licenční poplatek. Pokud však plavidla Společenství překročí maximální povolená množství vedlejších úlovků regulovaných druhů, je uložena třikrát vyšší sankce než běžný licenční poplatek pro uvedené druhy, pokud jde o množství překračující maximální povolené vedlejší úlovky.

KAPITOLA II

ŽÁDOST O LICENCE A VYDÁNÍ LICENCÍ

1.

Licenci k rybolovu ve VHZ Grónska lze udělit pouze způsobilým plavidlům.

2.

Aby bylo plavidlo způsobilé, nesmí pro majitele plavidla, velitele a samotné plavidlo platit zákaz rybolovných činností ve VHZ Grónska. Musí být v řádném poměru k orgánům Grónska v tom smyslu, že musí mít vyrovnány všechny předcházející závazky vyplývající z rybolovných činností v Grónsku nebo ve VHZ Grónska podle dohod o rybolovu uzavřených se Společenstvím.

3.

Žádosti o licence k rybolovu a formality spojené s jejich vydáním uvedené v čl. 1 odst. 3 dohody jsou stanoveny ve správních ujednáních v dodatku 1.

KAPITOLA III

RYBOLOVNÉ OBLASTI

Rybolovné činnosti probíhají v rybolovné oblasti definované jako výlučná hospodářská zóna Grónska, která je stanovena v nařízení č. 1020 ze dne 15. října 2004 v souladu s královským dekretem č. 1005 ze dne 15. října 2004 o vstupu v platnost aktu o výlučné hospodářské zóně Grónska, kterým vstupuje v platnost zákon č. 411 ze dne 22. května 1996 o výlučných hospodářských zónách.

Rybolovné činnosti probíhají nejméně 12 námořních mil od základní linie podle čl. 7 odst. 2 zákona č. 18 ze dne 31. října 1996 o rybolovu, který vydal Landsting Grónska a nejnověji byl změněn zákonem č. 28 ze dne 18. prosince 2003, není-li stanoveno jinak.

Základní linie jsou vymezeny v souladu s královským dekretem č. 1004 ze dne 15. října 2004 o změně královského dekretu o vymezení teritoriálních vod Grónska.

KAPITOLA IV

DODATEČNÁ RYBOLOVNÁ PRÁVA

V souladu s čl. 1 odst. 6 protokolu nabídnou orgány Grónska orgánům Společenství dodatečná rybolovná práva podle článku 7 dohody.

Orgány Společenství informují orgány Grónska o svém postoji k této nabídce nejpozději šest týdnů po jejím obdržení. Pokud orgány Společenství nabídku ani neodmítnou, ani na ni do šesti týdnů nezareagují, mohou orgány Grónska nabídnout dodatečná rybolovná práva jiným stranám.

KAPITOLA V

HLÁŠENÍ O ÚLOVCÍCH, TECHNICKÁ OPATŘENÍ PRO ZACHOVÁNÍ A REŽIM POZOROVÁNÍ

1.

Rybářská plavidla Společenství mají k dispozici anglické znění příslušných částí grónských právních předpisů o hlášeních o úlovcích, technických opatřeních pro zachování a režimu pozorování.

2.

Velitelé rybářských plavidel Společenství mají na palubě lodní deník, do něhož jsou povinni zapisovat své činnosti v souladu s pravidly, která stanoví grónské právo.

3.

Rybolovné činnosti jsou provozovány v souladu s technickými opatřeními pro zachování, která stanoví grónské právo.

4.

Na veškeré rybolovné činnosti ve VHZ Grónska se vztahuje režim pozorování podle grónského práva. Velitelé rybářských plavidel Společenství spolupracují s orgány Grónska při nalodění pozorovatelů na palubu v přístavech určených orgány Grónska.

KAPITOLA VI

VMS

Podmínky pro VMS jsou stanoveny v dodatku 2.

KAPITOLA VII

DOČASNÉ SPOLEČNÉ PODNIKY

Podmínky pro přístup k prostředkům dočasných společných podniků jsou stanoveny v dodatku 3.

KAPITOLA VIII

EXPERIMENTÁLNÍ RYBOLOV

Podmínky pro experimentální rybolov jsou stanoveny v dodatku 4.

KAPITOLA IX

KONTROLA

Pokud příslušné orgány zjistí, že velitel rybářského plavidla Společenství porušil grónské právní předpisy, co nejdříve pošle upozornění Evropské komisi a státu vlajky. Upozornění obsahuje název plavidla, registrační číslo, volací značku, jméno majitele plavidla a jméno velitele plavidla. Kromě tohoto upozornění uvádí popis okolností, které vedly k porušení předpisů, a uložené sankce.

Komise poskytne orgánům Grónska seznam příslušných orgánů v členském státě, jakož i pravidelnou aktualizaci tohoto seznamu.


(1)  V případě obnovy populací může Společenství lovit až do pm tun, přičemž se odpovídajícím způsobem zvýší finanční příspěvek podle čl. 2 odst. 1 protokolu. Kvótu pro rok 2007 je možné začít využívat ode dne 1. června. Je možné ji lovit ve východní a západní oblasti.

(2)  Je možné ho lovit ve východní a západní oblasti. Je třeba použít pelagickou vlečnou síť.

(3)  Tento údaj lze přezkoumat na základě dohody mezi pobřežními zeměmi o udělení rybolovných práv. Rybolov se řídí omezením počtu plavidel lovících ve stejnou dobu.

(4)  1 000 tun, které mají být uloveny maximálně šesti plavidly Společenství pro lov při dně na dlouhé lovné šňůry, která loví platýse obecného a příbuzné druhy. Podmínky pro rybolov plavidel pro lov při dně na dlouhé lovné šňůry musí být sjednány v rámci smíšeného výboru.

(5)  Je-li možné ho lovit, může Společenství využít až 7,7 % celkového přípustného odlovu tresky obecné pro období ode dne 20. června do 30. dubna následujícího roku, přičemž se odpovídajícím způsobem zvýší část finančního příspěvku podle čl. 2 odst. 1 protokolu.

(6)  Vedlejší úlovky jsou definovány jako jakékoli úlovky druhů, které nejsou uvedeny v licenci plavidla jako cílové druhy. Smíšený výbor každoročně přezkoumá složení vedlejších úlovků. Je možné je lovit ve východní a západní oblasti.

Dodatky

(1)

Správní ujednání o licencích. Podmínky pro provozování rybolovných činností plavidly Společenství ve VHZ Grónska

(2)

Podmínky pro satelitní sledování rybářských plavidel

(3)

Podmínky pro dočasné společné podniky

(4)

Podrobnosti týkající se provozování experimentálního rybolovu.

Dodatek 1

Správní ujednání o licencích mezi Evropskou komisí, vládou Dánska a místní vládou Grónska

Podmínky pro provozování rybolovných činností plavidly Společenství ve VHZ Grónska

A.   Žádost o licenci a vydání licence

1.

Majitelé rybářských plavidel Společenství, kteří mají zájem využívat rybolovná práva podle této dohody, nebo jejich zástupci oznámí prostřednictvím vnitrostátních orgánů a elektronickou cestou Komisi nejpozději do 1. prosince předcházejícího rybářského roku seznam dotčených plavidel, včetně údajů uvedených v připojeném formuláři žádosti. Orgány Společenství předají tyto seznamy orgánům Grónska. V souladu s tímto postupem je jakákoli změna oznámena dopředu.

Majitelé plavidel Společenství nebo jejich zástupci předloží prostřednictvím vnitrostátních orgánů orgánům Společenství do 1. března nebo třicet dní před začátkem rybářské výpravy žádost pro každé plavidlo, které má zájem provozovat rybolov podle dohody. Žádosti se podávají na formulářích poskytnutých k tomuto účelu Grónskem, vzor žádosti je připojen. Ke každé žádosti o licenci se přiloží doklad o zaplacení poplatku na dobu platnosti licence. Poplatky zahrnují veškeré vnitrostátní a místní poplatky týkající se přístupu k rybolovným činnostem, jakož i bankovní poplatky za převody peněz. Pokud plavidlo nezaplatí bankovní poplatky za převody, bude po něm uhrazení této částky vyžadováno při předložení další žádosti o licenci pro dotčené plavidlo, přičemž zaplacení částky bude podmínkou pro vydání nové licence. Orgány Grónska budou účtovat správní poplatek ve výši jednoho procenta licenčního poplatku.

Plavidla Společenství, která mají stejného majitele nebo zástupce, mohou podat hromadnou žádost o licenci, pokud uvedená plavidla plují pod vlajkou jednoho a toho samého členského státu. Každá licence vydaná v rámci hromadné žádosti uvádí celkový počet licencí, za které byl zaplacen licenční poplatek, a poznámku pod čarou ve znění „maximální množství, které se rozdělí mezi plavidla … (název každého plavidla uvedeného v hromadné žádosti)“.

K hromadné žádosti musí být připojen plán rybolovu, který uvádí cílová množství pro každé plavidlo. Jakákoli změna v plánu rybolovu se orgánům Grónska sdělí nejméně tři dny předtím, než k ní dojde; Evropské komisi a vnitrostátním orgánům je předána kopie.

Orgány Společenství předloží orgánům Grónska (hromadnou) žádost o licenci (licence) pro každé plavidlo, které má zájem provozovat rybolov podle této dohody.

Orgány Grónska jsou oprávněny pozastavit stávající licenci nebo nevydat novou licenci, nesplňuje-li plavidlo Společenství požadavky týkající se předávání výkazů z lodního deníku a prohlášení o vykládce orgánům Grónska v souladu s hlášením o úlovcích.

2.

Před vstupem správního ujednání v platnost sdělí orgány Grónska veškeré údaje týkající se bankovních účtů, které se použijí k úhradě poplatku.

3.

Licence se vydávají pro konkrétní plavidla a jsou nepřevoditelné - s výhradou odstavce 4. Licence obsahují údaje o maximálním povoleném množství pro odlov a ponechání na palubě. Maximální množství uvedené v licenci (licencích) lze měnit formou nové žádosti o licenci. Pokud plavidlo neúmyslně překročí maximální množství uvedené v licenci, uhradí poplatek za množství, o které je maximální množství uvedené v licenci překročeno. Tomuto plavidlu se nevydá nová licence, dokud nebudou poplatky odpovídající překročenému množství uhrazeny. Tento poplatek se vypočítá v souladu s oddílem B 2 a jeho výše je následně ztrojnásobena.

4.

V případě vyšší moci a na žádost Komise Evropských společenství se však licence plavidla může nahradit novou licencí pro jiné plavidlo s podobnými vlastnostmi jako plavidlo první. Nová licence obsahuje tyto údaje:

datum vydání,

údaj, že tato licence zrušuje platnost a nahrazuje licenci předchozího plavidla.

5.

Licence předá grónský úřad pro rybolov Komisi Evropských společenství do 15 pracovních dní po obdržení žádosti.

6.

Originál licence či její kopie se musí stále nacházet na palubě a musí být kdykoli předloženy na žádost příslušných grónských orgánů.

B.   Platnost licencí a platba

1.

Platnost licencí počíná datem vydání a končí na konci kalendářního roku, v němž byla licence vydána. Vydávají se do 15 pracovních dní po obdržení žádosti a po zaplacení požadovaných licenčních poplatků na rok za každé plavidlo.

Licence týkající se lovu huňáčka severního se vydávají od 20. června do 31. prosince a od 1. ledna do 30. dubna.

Pokud právní předpisy Společenství, kterými se na daný rok stanoví rybolovná práva pro plavidla Společenství ve vodách, v nichž se uplatňuje omezení odlovu, nejsou přijaty do začátku rybářského roku, mohou rybářská plavidla mající povolení k rybolovu dne 31. prosince předcházejícího rybářského roku pokračovat ve svých činnostech na základě stejné licence v roce, pro který právní předpisy nebyly přijaty, s výhradou kladného vědeckého stanoviska. Prozatímní využívání 1/12 kvóty za měsíc bude povoleno, pokud byl za kvótu zaplacen licenční poplatek. Prozatímní kvóta může být upravena na základě vědeckého stanoviska a podmínek pro zvláštní rybolov.

2.

Licenční poplatek se rovná 5 % převedené ceny, a to:

Druhy

Cena za tunu živé hmotnosti

Treska obecná

1 800

Okouník

1 053

Platýs černý

2 571

Garnát obecný

1 600

Platýs obecný (1)

4 348

Huňáček severní

100

Krab druhu „Snow“

2 410

3.

Licenční poplatky jsou tyto:

Druh

EUR za tunu

Treska obecná

90

Okouník

53

Platýs černý

129

Garnát obecný

80

Platýs obecný (2)

217

Huňáček severní

5

Krab druhu „Snow“

120

Celkový licenční poplatek (maximální povolené množství odlovu vynásobené cenou za tunu) bude účtován společně s grónským správním poplatkem ve výši jednoho procenta licenčního poplatku.

Není-li maximální povolené množství využito, poplatek odpovídající tomuto maximálnímu povolenému množství se majiteli plavidla nevrací.

Žádost o licenci k rybolovu ve VHZ grónska

1

Státní příslušnost

 

2

Název plavidla

 

3

Registrační číslo plavidla v lodním parku ES

 

4

Externí identifikační písmena a číslo

 

5

Registrační přístav

 

6

Rádiová volací značka

 

7

Číslo Inmarsat (telefon, telex, e-mail) (3)

 

8

Rok stavby plavidla

 

9

Druh plavidla

 

10

Druh lovných zařízení

 

11

Lovené druhy + množství

 

12

Oblast rybolovu (ICES/NAFO)

 

13

Doba platnosti licence

 

14

Majitelé, adresa, telefon, telex, e-mail

 

15

Provozovatel plavidla

 

16

Jméno velitele

 

17

Počet členů posádky

 

18

Výkon motoru (kW)

 

19

Délka (L.O.A.)

 

20

Prostornost (grt)

 

21

Zástupce v Grónsku Název a adresa

 

22

Adresa pro zaslání licence, fax

European Commission, Directorate General Fisheries, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, Fax +32 2 2962338


(1)  Platýs obecný a příbuzné druhy: 3 000 EUR.

(2)  Licenční poplatek za platýse obecného a příbuzné druhy: 150 EUR za tunu.

(3)  Lze sdělit až po schválení žádosti.

Dodatek 2

Podmínky pro satelitní sledování rybářských plavidel

1.

Satelitní sledování se vztahuje na rybářská plavidla stran, když jsou činná ve vodách druhé strany.

Rybářská plavidla jsou sledována střediskem pro kontrolu rybolovu státu vlajky, když jsou činná ve vodách spadajících pod jurisdikci druhé strany.

2.

Pro účel satelitního sledování si strany důsledně sdělí souřadnice (zeměpisné šířky a zeměpisné délky) vymezující vody, které spadají pod jejich jurisdikci. Těmito souřadnicemi nejsou dotčeny ostatní nároky a postoje stran. Údaje jsou předány v elektronické podobě a jsou vyjádřeny v desetinných stupních soustavy WGS-84.

3.

Přístrojové i programové vybavení sledovacího systému plavidel musí být zabezpečeno proti nežádoucím zásahům zvenčí, tj. nelze zadávat, ani odesílat falešné údaje o poloze a údaje nelze ručně přepisovat. Systém je plně automatický a musí být neustále v provozu bez ohledu na vnější podmínky. Zařízení pro satelitní sledování je zakázáno ničit, poškozovat, činit provozu neschopným nebo do něho jakkoli jinak zasahovat.

Velitel zajistí zejména, aby:

údaje nebyly falšovány;

anténa nebo antény zařízení pro satelitní sledování nebyly nijak rušeny;

zdroj napájející zařízení pro satelitní sledování nebyl žádným způsobem přerušen; a

zařízení pro satelitní sledování nebylo z rybářského plavidla odstraněno.

Pro rybářská plavidla Společenství platí zákaz vplouvat do VHZ Grónska bez funkčního zařízení pro satelitní sledování. Orgány Grónska jsou oprávněny pozastavit s okamžitým účinkem licence rybářských plavidel Společenství, která vplují do VHZ Grónska bez funkčního zařízení pro satelitní sledování. Orgány Grónska ihned upozorní dotčené plavidlo. Orgány Grónska ihned informují Evropskou komisi a členský stát vlajky o pozastavení licencí.

4.

Sledování má zaměřovací odchylku menší než 500 metrů a interval spolehlivosti 99 %.

5.

Pokud plavidlo, které je předmětem satelitního sledování, vpluje do vod spadajících pod jurisdikci druhé strany nebo z nich vypluje, stát vlajky předá příslušnému středisku pro kontrolu rybolovu druhé strany hlášení o vplutí a vyplutí, jak je popsáno v příloze. Hlášení se předá ihned a zakládá se na předchozích sledováních prováděných každou hodinu. Kontrolní středisko státu vlajky sleduje plavidlo ve vodách spadajících pod jurisdikci druhé strany každou hodinu; pokud si to strany přejí, probíhá sledování častěji.

6.

Pokud se plavidlo přesune do vod spadajících pod jurisdikci druhé strany, kontrolní středisko státu vlajky předá ihned a nejméně každé dvě hodiny příslušnému kontrolnímu středisku druhé strany poslední hlášení o poloze plavidla. Tato hlášení jsou označena jako hlášení o poloze a jsou popsána v příloze.

7.

Pro plavidla platí zákaz vypínat zařízení pro satelitní sledování, když jsou činná ve vodách spadajících pod jurisdikci druhé strany.

Pokud zařízení pro satelitní sledování předává hodinová hlášení ze stejné polohy déle než čtyři hodiny, může být posláno hlášení o poloze s kódem činnosti „ANC“, jak je popsáno v příloze. Taková hlášení o poloze lze předávat jednou za dvanáct hodin. Do jedné hodiny poté, co se poloha plavidla změní, se znovu začnou podávat hodinová hlášení.

8.

Hlášení podle odstavců 5, 6 a 7 mají elektronickou podobu a používají protokol X 25 nebo jiné bezpečnostní protokoly podle dohody, kterou předtím uzavřela příslušná střediska pro kontrolu rybolovu.

Protokol X 25 je ihned nahrazen protokolem HTTPS nebo jinými bezpečnostními protokoly, jakmile NEAFC rozhodne o nahrazení.

9.

V případě technického selhání nebo nefunkčnosti zařízení pro satelitní sledování instalovaného na palubě plavidla velitel plavidla včas sdělí svému středisku pro kontrolu rybolovu státu vlajky informace v souladu s odstavcem 7. Jedno hlášení za 4 hodiny je za takových okolností dostačující, pokud plavidlo zůstává ve vodách spadajících pod jurisdikci druhé strany. Středisko pro kontrolu rybolovu státu vlajky nebo plavidla bez zbytečného odkladu předají taková hlášení středisku pro kontrolu rybolovu druhé strany.

Vadné zařízení se opraví nebo vymění dříve, než plavidlo zahájí novou rybářskou výpravu.

Výjimky jsou možné, je-li zřejmé, že zařízení nelze opravit nebo nahradit z důvodů, které velitel ani majitel plavidla nemohou ovlivnit.

10.

Středisko pro kontrolu rybolovu státu vlajky kontroluje sledování svých plavidel ve vodách spadajících pod jurisdikci druhé strany. Pokud se zjistí, že sledování plavidel neprobíhá tak, jak bylo dohodnuto, jsou informace ihned předány středisku pro kontrolu rybolovu druhé strany.

11.

Pokud středisko pro kontrolu rybolovu zjistí, že informace nebyly druhé straně sděleny v souladu s odstavci 5, 6 a 7, je o tom druhá strana ihned uvědomena.

Uchovaná hlášení jsou předána, jakmile je mezi příslušnými středisky pro kontrolu rybolovu obnoveno elektronické spojení.

Selhání spojení mezi středisky pro kontrolu rybolovu neovlivní činnost plavidel.

12.

Údaje o sledování sdělené druhé straně v souladu s touto dohodou nejsou za žádných okolností poskytnuty jiným orgánům, než jsou orgány pro kontrolu a dohled, a to formou umožňující identifikaci plavidla.

13.

Aby mohlo Evropské společenství předávat Grónsku hlášení a zprávy v souladu s odstavci 5, 6 a 7, jsou střediska pro kontrolu rybolovu Evropského společenství střediskem pro kontrolu rybolovu státu vlajky. Aby mohlo Grónsko předávat takové zprávy a hlášení Evropskému společenství, střediskem pro kontrolu rybolovu Evropského společenství je středisko pro kontrolu rybolovu členského státu, v jehož vodách plavidlo je či bylo činné. Středisko pro kontrolu rybolovu Grónska je zřízeno na úrovni kontrolního útvaru ředitelství pro rybolov (orgány Grónska pro kontrolu licencí k rybolovu) v Nuuk.

14.

Strany si sdělují informace o adresách a specifikacích, které se mají použít při elektronické komunikaci mezi středisky pro kontrolu rybolovu v souladu s odstavci 5, 6 a 7. Takové informace rovněž zahrnují, pokud jsou k dispozici, jména, telefonní čísla a e-mailové adresy, které mohou být užitečné pro obecnou komunikaci mezi středisky pro kontrolu rybolovu.

15.

Je-li zjištěno, že plavidlo podle odstavce 1 plující pod vlajkou jedné ze stran ve vodách spadajících pod jurisdikci druhé strany loví či má v úmyslu lovit, aniž by mělo zařízení pro satelitní sledování instalované na palubě a aniž by bylo druhé straně předáno hlášení, může být tomuto plavidlu nařízeno opustit vody dotyčné strany. Strany stanoví postupy pro výměnu informací s cílem zjistit, z jakých důvodů nejsou hlášení předávána. Cílem této výměny je předejít tomu, aby bylo plavidlo neoprávněně vyloučeno.

16.

Opakované porušení povinnosti uplatňovat tato opatření lze považovat za závažné porušení.

17.

Strany v případě potřeby tyto podmínky přezkoumají.

Předávání hlášení VMS středisku pro kontrolu rybolovu druhé strany

1)

Hlášení o „VPLUTÍ“

Datový údaj

Kód pole

Povinné/Nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; 3-alfa ISO kód cílové země

Odesílatel

FR

P

Údaj týkající se hlášení; 3-alfa ISO kód země odeslání

Číslo záznamu

RN

N

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo záznamu v příslušném roce

Datum záznamu

RD

N

Údaj týkající se hlášení; datum předání

Čas záznamu

RT

N

Údaj týkající se hlášení; čas předání

Druh hlášení

TM

P

Údaj týkající se hlášení; druh zprávy, „ENT“

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj o plavidle; mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Interní referenční číslo

IR

P

Údaje o plavidle: jedinečné číslo plavidla ve tvaru 3-alfa ISO, kód státu vlajky a číslo

Externí registrační číslo

XR

N

Údaj o plavidle; číslo plavidla vyznačené na boku

Zeměpisná šířka

LT

P

Údaj o poloze; poloha ± 99.999 (WGS-84)

Zeměpisná délka

LG

P

Údaj o poloze; poloha ± 999.999 (WGS-84)

Rychlost

SP

P

Údaj o poloze; rychlost plavidla v desetinách uzlů

Kurz

CO

P

Údaj o poloze; kurz plavidla na stupnici 360°

Datum

DA

P

Údaj o poloze; datum polohy v UTC (RRRRMMDD)

Čas

TI

P

Údaj o poloze; datum polohy v UTC (RRRRMMDD)

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu

2)

Zpráva/hlášení o „POLOZE“

Datový údaj

Kód pole

Povinné/Nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; 3-alfa ISO kód cílové země

Odesílatel

FR

P

Údaj týkající se hlášení; 3-alfa ISO kód země odeslání

Číslo záznamu

RN

N

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo záznamu v příslušném roce

Datum záznamu

RD

N

Údaj týkající se hlášení; datum předání

Čas záznamu

RT

N

Údaj týkající se hlášení; čas předání

Druh hlášení

TM

P

Údaj týkající se hlášení; druh zprávy, „POS“ (1)

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj o plavidle; mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Interní referenční číslo

IR

P

Údaje o plavidle: jedinečné číslo plavidla ve tvaru 3-alfa ISO, kód státu vlajky a číslo

Externí registrační číslo

XR

N

Údaj o plavidle; číslo plavidla vyznačené na boku

Zeměpisná šířka

LT

P

Údaj o poloze; poloha ± 99.999 (WGS-84)

Zeměpisná délka

LG

P

Údaj o poloze; poloha ± 999.999 (WGS-84)

Činnost

AC

N (2)

Údaj o poloze; „ANC“ označuje omezený režim hlášení

Rychlost

SP

P

Údaj o poloze; rychlost plavidla v desetinách uzlů

Kurz

CO

P

Údaj o poloze; kurz plavidla na stupnici 360°

Datum

DA

P

Údaj o poloze; datum polohy v UTC (RRRRMMDD)

Čas

TI

P

Údaj o poloze; datum polohy v UTC (RRRRMMDD)

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu

3)

Hlášení o „VYPLUTÍ“

Datový údaj

Kód pole

Povinné/Nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; 3-alfa ISO kód cílové země

Odesílatel

FR

P

Údaj týkající se hlášení; 3-alfa ISO kód země odeslání

Číslo záznamu

RN

N

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo záznamu v příslušném roce

Datum záznamu

RD

N

Údaj týkající se hlášení; datum předání

Čas záznamu

RT

N

Údaj týkající se hlášení; čas předání

Druh hlášení

TM

P

Údaj týkající se hlášení; druh zprávy, „EXI“

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj o plavidle; mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Interní referenční číslo

IR

P

Údaje o plavidle: Jedinečné číslo plavidla ve tvaru 3-alfa ISO, kód státu vlajky a číslo

Externí registrační číslo

XR

N

Údaj o plavidle; číslo plavidla vyznačené na boku

Datum

DA

P

Údaj o poloze; datum polohy v UTC (RRRRMMDD)

Čas

TI

P

Údaj o poloze; datum polohy v UTC (RRRRMMDD)

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu

4)

Podrobnosti formátu

Přenos dat má tuto strukturu:

dvojité lomítko (//) a písmena „SR“ označují začátek zprávy,

dvojité lomítko (//) a kód pole označují začátek datového pole,

jedno šikmé lomítko (/) od sebe odděluje kód a datový údaj,

dvojice údajů jsou odděleny mezerou,

písmena „ER“ a dvojité lomítko (//) označují konec zprávy.

Všechny kódy pole v této příloze jsou v severoatlantickém formátu podle systému kontroly a vynucování NEAFC.


(1)  Druh hlášení „MAN“ pro zprávy předávané plavidly s poškozeným zařízením pro satelitní sledování.

(2)  Použije se pouze tehdy, když plavidlo předává hlášení POS méně často.

Dodatek 3

Postupy a kritéria pro hodnocení projektů na dočasné společné podniky a smíšené společnosti

1.

Strany si vyměňují informace o předložených projektech na zřizování dočasných společných podniků a smíšených společností v souladu s článkem 2 dohody.

2.

Projekty jsou předloženy Společenství prostřednictvím příslušných orgánů dotčeného členského státu nebo dotčených členských států.

3.

Společenství předloží smíšenému výboru seznam projektů na dočasné společné podniky a smíšené společnosti. Smíšený výbor vyhodnotí projekty zejména na základě těchto kritérií:

a)

vhodnost technologií pro zamýšlené rybolovné činnosti;

b)

cílené druhy a rybářské oblasti;

c)

stáří plavidla;

d)

v případě dočasných společných podniků, celková doba trvání a trvání rybolovných činností;

e)

předchozí zkušenosti majitelů plavidel Společenství a grónských partnerů v odvětví rybolovu.

4.

Smíšený výbor vydá stanovisko k projektům na základě hodnocení podle bodu 3.

5.

Vydá-li smíšený výbor v případě dočasných společných podniků příznivé stanovisko k projektům, vydají orgány Grónska potřebná povolení a licence k rybolovu.

Podmínky pro přístup k prostředkům dočasných společných podniků v Grónsku

1.   Licence

Doba platnosti licencí k rybolovu vydaných Grónskem se rovná době trvání dočasných společných podniků. Rybolov probíhá podle kvót přidělených orgány Grónska.

2.   Nahrazení plavidel

Plavidlo Společenství činné v rámci dočasného společného podniku může být nahrazeno jiným plavidlem Společenství s rovnocennou kapacitou a stejnými technickými specifikacemi pouze v řádně odůvodněných případech a se souhlasem stran.

3.   Vybavení

Plavidla činná v rámci dočasných společných podniků splňují, pokud jde o vybavení, právní a správní předpisy použitelné v Grónsku, které rovnocenně platí pro plavidla Grónska i Společenství.

Dodatek 4

Podrobnosti týkající se provozování experimentálního rybolovu.

Místní vláda Grónska a Evropská komise společně rozhodnou o hospodářských subjektech Společenství, nejvhodnějším období a ujednáních pro provádění experimentálního rybolovu. Ve snaze usnadnit výzkumnou činnost plavidel poskytne místní vláda Grónska (prostřednictvím Grónského institutu přírodních zdrojů) stávající vědecké a jiné základní informace.

Odvětví rybolovu v Grónsku úzce spolupracuje (koordinace a dialog o ujednáních pro experimentální rybolov).

Doba trvání experimentálního rybolovu je maximálně šest měsíců a minimálně tři měsíce, nedohodnou-li se strany jinak.

Výběr kandidátů na provádění experimentálního rybolovu:

Evropská komise předá orgánům Grónska žádosti o licence k experimentálnímu rybolovu. Technická dokumentace uvádí:

technické vlastnosti plavidla;

úroveň rybářských zkušeností důstojníků na plavidle;

návrh technických parametrů experimentálního rybolovu (doba trvání, zařízení, oblasti výlovu atd.).

Považuje-li to místní vláda Grónska za nezbytné, organizuje technický dialog mezi správními orgány Grónska a orgány Společenství na jedné straně a dotčenými majiteli plavidel na straně druhé.

Před začátkem experimentálního rybolovu dodají majitelé plavidel orgánům Grónska a Evropské komisi:

prohlášení o úlovcích, které již mají na palubě,

údaje o technických vlastnostech lovného zařízení, které se bude během experimentálního rybolovu používat,

záruku, že splňují právní předpisy Grónska v odvětví rybolovu.

Během experimentálního rybolovu na moři dotčení majitelé plavidel:

poskytnou Grónskému institutu přírodních zdrojů, orgánům Grónska a Evropské komisi týdenní zprávu o úlovcích na den a na zátah, včetně popisu technických parametrů experimentálního rybolovu (poloha, hloubka, datum a čas, úlovky a jiné poznámky nebo připomínky);

prostřednictvím VMS oznámí polohu, rychlost a směr plavidla;

zabezpečí, že na palubě bude přítomen jeden grónský vědecký pozorovatel nebo pozorovatel vybraný orgány Grónska. Úkolem pozorovatele je na základě úlovků shromáždit vědecké informace a odebrat z úlovků vzorky. Pozorovatel bude mít stejné postavení jako lodní důstojník a majitel plavidla hradí životní náklady pozorovatele během jeho pobytu na plavidle. Rozhodnutí o době, kterou pozorovatel stráví na palubě, délce jeho pobytu a přístavu nalodění a vylodění je přijato se souhlasem orgánů Grónska. Nedohodnou-li se strany jinak, plavidlo není povinno vracet se do přístavu častěji než jednou za dva měsíce;

pokud to orgány Grónska vyžadují, poskytnou plavidlo k inspekci dříve, než opustí VHZ Grónska;

zaručí, že splňují právní předpisy Grónska v odvětví rybolovu.

Úlovky chycené během experimentálního rybolovu si ponechá majitel plavidla.

Úlovky chycené v rámci experimentálního rybolovu jsou stanoveny orgány Grónska před začátkem každého experimentálního rybolovu a velitel dotčeného plavidla (dotčených plavidel) má údaje k dispozici.

Orgány Grónska jmenují kontaktní osobu, která je pověřena řešit všechny nenadálé problémy, které by mohly brzdit rozvoj experimentálního rybolovu.

Orgány Grónska před začátkem každého experimentálního rybolovu předloží podrobnosti a podmínky experimentálního rybolovu v souladu s články 9 a 10 dohody a v souladu s grónským právem.


30.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 172/26


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 754/2007

ze dne 28. června 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1941/2006, (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 41/2007, pokud jde o rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 423/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se stanoví opatření pro obnovení populací tresky obecné (2), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1941/2006 (3) stanoví pro rok 2007 rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři.

(2)

Nařízení (ES) č. 1941/2006 stanoví, že dodatečné dny hájení přidělované členskými státy v některých subdivizích Baltského moře se rozdělí na období nejméně 5 dnů. Toto ustanovení by se však nemělo použít, jsou-li dodatečné dny hájení spojené s jedním z pevně stanovených období hájení uvedených v daném nařízení, pokud je celková doba hájení nejméně 5 dnů. Přidělování dodatečných dnů hájení by mělo být zpětně vyjasněno.

(3)

Ustanovení o určených přístavech by měla být vyjasněna.

(4)

Unášené lovné šňůry by měly být vyjmuty z druhů lovných zařízení, na která se vztahují omezení intenzity rybolovu, není-li tento druh lovného zařízení používán k lovu tresky obecné.

(5)

Jelikož se nepovažuje za nutné zachovávat odkaz na subdivizi 27, pokud jde o omezení intenzity rybolovu v Baltském moři, vzhledem k minimálním odlovům tresky obecné v této subdivizi, měl by být odkaz na tuto subdivizi vypuštěn.

(6)

Nařízení Rady (ES) č. 2015/2006 (4) stanoví pro roky 2007 a 2008 rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Společenství.

(7)

Popisy některých rybolovných oblastí v uvedeném nařízení by měly být vyjasněny s cílem zajistit správné vymezení oblasti, v níž může být kvóta odlovena.

(8)

V uvedeném nařízení byly u některých druhů nepřesně uvedeny některé kvóty a poznámky pod čarou a měly by být opraveny.

(9)

Nařízení Rady (ES) č. 41/2007 (5) stanoví pro rok 2007 rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů.

(10)

Některá zvláštní ustanovení o vykládce a překládce zmrazených ryb ulovených rybářskými plavidly třetích zemí v oblasti, na niž se vztahuje Úmluva o Komisi pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC), by měla být vyjasněna.

(11)

Název přílohy IA nařízení (ES) č. 41/2007 a některé popisy rybolovných oblastí by měly být vyjasněny, aby se zajistilo správné vymezení oblasti, v níž může být kvóta odlovena.

(12)

Konečná omezení odlovů pro lov smáčkovitých v oblastech ICES IIIa a IV a ve vodách Evropského společenství v oblasti ICES IIa se stanoví na základě vědeckých informací Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) a Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (STECF) a v souladu s bodem 8 přílohy IID nařízení (ES) č. 41/2007. Smáčkovití představují populaci Severního moře sdílenou s Norskem, která však v současnosti není společně řízena. Konečná omezení odlovů jsou v souladu se schváleným zápisem závěrů z konzultací o rybolovu s Norskem ze dne 22. května 2007.

(13)

Podmínky platné pro kvóty vedlejších úlovků rejnokovitých by měly být omezeny na množství větší než 200 kg těchto druhů.

(14)

Referenční období související s kvantifikací intenzity rybolovu rozvíjeného plavidly, jimž byly přiděleny dodatečné dny pro trvalé ukončení rybolovných činností, je nesprávně stanoveno a mělo by být opraveno.

(15)

Souřadnice určující oblast související s technickými opatření v Irském moři v příloze III nejsou správně stanoveny a měly být opraveny.

(16)

Komise pro rybolov v západní a střední části Tichého oceánu přijala na svém třetím výročním zasedání, konaném od 11. do 15. prosince 2006, opatření na ochranu zdrojů tuňáka obecného a regulační opatření pro mečouna obecného v některých oblastech. Tato opatření by měla být provedena do práva Společenství.

(17)

Na základě konzultací ze dne 18. ledna 2007 mezi Společenstvím, Faerskými ostrovy, Islandem, Norskem a Ruskou federací bylo dosaženo dohody o rybolovných právech na atlanticko-skandinávskou populaci (jarní tření ryb v norských vodách) sledě obecného v severovýchodním Atlantiku. Podle této dohody se má počet licencí Společenství zvýšit ze 77 na 93. Dohoda by měla být provedena do práva Společenství.

(18)

Nařízení (ES) č. 1941/2006, (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 41/2007 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 1941/2006

Přílohy I, II a III nařízení (ES) č. 1941/2006 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Změny nařízení (ES) č. 2015/2006

Část 2 přílohy nařízení (ES) č. 2015/2006 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Změny nařízení (ES) č. 41/2007

Nařízení (ES) č. 41/2007 se mění takto:

1)

V článku 51 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Odchylně od čl. 28e odst. 1 nařízení (EHS) č. 2847/93 musí velitelé nebo zástupci velitelů všech rybářských plavidel majících na palubě ryby uvedené v článku 49, kteří mají v úmyslu vplout do přístavu za účelem vykládky nebo překládky, oznámit příslušným orgánům členského státu přístavu, jejž si přejí použít, alespoň tři pracovní dny předem plánovaný čas příjezdu.“

2)

Článek 52 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1.   Příslušné orgány členského státu přístavu mohou vykládku nebo překládku povolit, pouze pokud stát vlajky rybářského plavidla, jež si přeje provést vykládku nebo překládku, nebo stát nebo státy vlajky předávajících plavidel, provedlo-li plavidlo překládku mimo přístav, vrácením kopie formuláře předaného podle čl. 51 odst. 3 s řádně vyplněnou částí B potvrdily, že:“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Příslušné orgány členského státu přístavu neprodleně oznámí své rozhodnutí, zda povolí vykládku nebo překládku, zasláním kopie formuláře uvedeného v části I přílohy IV s řádně vyplněnou částí C Komisi a tajemníkovi NEAFC, pokud byly vyložené nebo přeložené ryby ulovené v oblasti úmluvy NEAFC.“

3)

v článku 53 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Příslušné orgány členských států každoročně provedou inspekce alespoň 15 % vykládek nebo překládek provedených ve svých přístavech rybářskými plavidly třetích zemí podle článku 49.“

4)

Přílohy IA, IIA, III a IV nařízení (ES) č. 41/2007 se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 1, pokud jde o změny uvedené v bodech 1 a 2 přílohy I tohoto nařízení, se však použije ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 28. června 2007.

Za Radu

předseda

S. GABRIEL


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 70, 9.3.2004, s. 8. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 441/2007 (Úř. věst. L 104, 21.4.2007, s. 28).

(3)  Úř. věst. L 367, 22.12.2006, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 609/2007 (Úř. věst. L 141, 2.6.2007, s. 33).

(4)  Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 28. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 609/2007.

(5)  Úř. věst. L 15, 20.1.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 643/2007 (Úř. věst. L 151, 13.6.2007, s. 1).


PŘÍLOHA I

Přílohy nařízení (ES) č. 1941/2006 se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

poznámka pod čarou 1 u položek týkajících se druhu treska obecná v subdivizích 25–32 (vody ES) a druhu treska obecná v subdivizích 22–24 (vody ES) se zrušuje;

b)

dodatek I přílohy I se zrušuje.

2)

Příloha II se mění takto:

a)

bod 1.1 se nahrazuje tímto:

„1.1

Rybolov pomocí vlečných sítí, nevodů a podobných zařízení o velikosti ok 90 mm nebo vyšší nebo pomocí stavitelných tenatových sítí na chytání ryb za žábry pro lov při dně, tenatových sítí a třístěnných tenatových sítí o velikosti ok 90 mm nebo vyšší nebo nástražných lovných šňůr pro lov při dně nebo dlouhých lovných šňůr, s výjimkou unášených lovných šňůr, je zakázán:

a)

od 1. do 7. ledna, od 31. března do 1. května, jakož i 31. prosince v subdivizích 22 až 24, a

b)

od 1. do 7. ledna, od 5. do 10. dubna, od 1. července do 31. srpna, jakož i 31. prosince v subdivizích 25 až 26.“;

b)

bod 1.2 se nahrazuje tímto:

„1.2

Členské státy zajistí, že v případě rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou je rybolov pomocí vlečných sítí, nevodů a podobných zařízení o velikosti ok 90 mm nebo vyšší nebo pomocí stavitelných tenatových sítí na chytání ryb za žábry pro lov při dně, tenatových sítí a třístěnných tenatových sítí o velikosti ok sítě 90 mm nebo vyšší nebo nástražných lovných šňůr pro lov při dně nebo dlouhých lovných šňůr, s výjimkou unášených lovných šňůr, zakázán:

a)

77 kalendářních dnů v subdivizích 22 až 24 mimo období uvedené v bodu 1.1 písm. a) a

b)

67 kalendářních dnů v subdivizích 25 až 26 mimo období uvedené v bodu 1.1 písm. b).

Členské státy rozdělí dny uvedené v písmenech a) a b) na období nejméně 5 dnů, ledaže by dny uvedené v písmenech a) a b) byly přidány k obdobím stanoveným v bodu 1.1 písm. a) a písm. b), kromě 31. prosince.“;

c)

doplňuje se nový bod, který zní:

„1.3

Při rybolovu s unášenými lovnými šňůrami v obdobích a dnech stanovených v bodech 1.1 a 1.2 nesmí být na palubě uchovávána treska obecná.“

3)

V příloze III se bod 2.7.1 nahrazuje tímto:

„2.7.1

Má-li členský stát určené přístavy pro vykládku tresky obecné, pak rybářská plavidla uchovávající více než 750 kg živé hmotnosti tresky obecné mohou vykládat tresku obecnou výhradně v těchto určených přístavech.“


PŘÍLOHA II

Část 2 přílohy nařízení (ES) č. 2015/2006 se mění takto:

1)

Položka týkající se pilonošů rodu Beryx ve vodách Společenství a vodách nespadajících do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV, se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Pilonoši rodu Beryx

Beryx spp.

Oblast

:

Vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

Rok

2007

2008

 

Španělsko

74

74

 

Francie

20

20

 

Irsko

10

10

 

Portugalsko

214

214

 

Spojené království

10

10

 

ES

328

328“

 

2)

Položka týkající se druhu hlavoun tuponosý v oblasti ICES IIIa a ve vodách Společenství oblastí ICES IIIbcd se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Hlavoun tuponosý

Coryphaenoides rupestris

Oblast

:

IIIa a vody Společenství IIIbcd

Rok

2007

2008

 

Dánsko

1 002

946

 

Německo

6

5

 

Švédsko

52

49

 

ES

1 060

1 000“

 

3)

Položka týkající se druhu hlavoun tuponosý ve vodách Společenství a vodách nespadajících do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí ICES VIII, IX, X, XII a XIV a V (vody Grónska), se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Hlavoun tuponosý

Coryphaenoides rupestris

Oblast

:

Vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí VIII, IX, X, XII a XIV

Rok

2007

2008

 

Německo

40

40

 

Španělsko

4 391

4 391

 

Francie

202

202

 

Irsko

9

9

 

Spojené království

18

18

 

Lotyšsko

71

71

 

Litva

9

9

 

Polsko

1 374

1 374

 

ES

6 114

6 114“

 

4)

Položka týkající se druhu červenice obecná ve vodách Společenství a vodách nespadajících do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII a XIV, se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Červenice obecná

Hoplostethus atlanticus

Oblast

:

Vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII a XIV

Rok

2007

2008

 

Španělsko

4

3

 

Francie

23

15

 

Irsko

6

4

 

Portugalsko

7

5

 

Spojené království

4

3

 

ES

44

30“

 

5)

Položka týkající se druhu mník modrý ve vodách Společenství a ve vodách nespadajících do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí ICES VI a VII, se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Mník modrý

Molva dypterygia

Oblast

:

Vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, oblastí VI a VII (2)

Rok

2007

2008

 

Německo

26

21

 

Estonsko

4

3

 

Španělsko

83

67

 

Francie

1 898

1 518

 

Irsko

7

6

 

Litva

2

1

 

Polsko

1

1

 

Spojené království

482

386

 

Ostatní (1)

7

6

 

ES

2 510

2 009

 

6.

Položka týkající se druhu ružicha šedá ve vodách Společenství a ve vodách nespadajících do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Ružicha šedá

Pagellus bogaraveo

Oblast

:

X (vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí)

Rok

2007

2008

 

Španělsko (3)

10

10

 

Portugalsko (3)

1 116

1 116

 

Spojené království (3)

10

10

 

ES (3)

1 136

1 136

 


(1)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

(2)  Členské státy zajistí, aby byl rybolov mníka modrého vědecky monitorován, zejména činnosti rybářských plavidel, která vyložila více než 30 tun mníka modrého v roce 2005. Všechna plavidla musí podat předběžné oznámení o vykládce více než 5 tun mníka modrého a nesmí vyložit více než 25 tun mníka modrého na konci žádné rybářské výpravy.“

(3)  V prosinci roku 2007 může být využito až 10 % kvót na rok 2008.“


PŘÍLOHA III

Přílohy nařízení (ES) č. 41/2007 se mění takto:

1)

Příloha IA se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

b)

položka týkající se druhu smáčkovitých v oblasti ICES IIIa; vody ES oblastí IIa a IV, se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Smáčkovití

Ammodytidae

Oblast

:

IIIa; vody ES oblastí IIa a IV (1)

SAN/2A3A4.

Dánsko

144 324 (2)

Analytický TAC.

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.

Spojené království

3 155 (3)

Všechny členské státy

5 521 (4)  (5)

ES

153 000 (6)

Norsko

20 000 (7)

TAC

nepoužije se (8)

c)

položka týkající se druhu sleď obecný v oblasti ICES IV severně od 53° 30' s. š. se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Sleď obecný (9)

Clupea harengus

Oblast

:

ES a norské vody oblasti IV severně od 53° 30' s. š.

HER/04A., HER/04B.

Dánsko

50 349

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.

Německo

34 118

Francie

19 232

Nizozemsko

47 190

Švédsko

3 470

Spojené království

50 279

ES

204 638

Norsko

50 000 (10)

TAC

341 063

V rámci výše uvedených kvót je odlov ve stanovených oblastech omezen na níže uvedená množství:

 

Norské vody jižně od 62° s. š. (HER/*04N-)

ES

50 000“

d)

položka týkající se druhu sleď obecný v oblastech ICES Vb a VIb a vodách ES oblasti ICES VIa sever se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast

:

ES a mezinárodní vody Vb, VIb a VIa sever (11)

HER/5B6ANB.

Německo

3 727

Preventivní TAC.

Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.

Francie

705

Irsko

5 036

Nizozemsko

3 727

Spojené království

20 145

ES

33 340

Faerské ostrovy

660 (12)

TAC

34 000

e)

položka týkající se druhu treska jednoskrvnná v oblasti ICES VIb, XII a XIV se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast

:

vody ES a mezinárodní vody oblastí VIb, XII a XIV

HAD/6B1214

Belgie

10

Analytický TAC.

Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.

Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.

Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.

Německo

12

Francie

509

Irsko

363

Spojené království

3 721

ES

4 615

TAC

4 615“

f)

položka týkající se druhu rejnokovití ve vodách ES oblastí IIa a IV se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Rejnokovití

Rajidae

Oblast

:

vody ES oblastí IIa a IV

SRX/2AC4-C

Belgie

369 (13)

Preventivní TAC.

Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.

Dánsko

14 (13)

Německo

18 (13)

Francie

58 (13)

Nizozemsko

314 (13)

Spojené království

1 417 (13)

ES

2 190 (13)

TAC

2 190

2)

Příloha IIA se mění takto:

a)

bod 10.1 se nahrazuje tímto:

„10.1

Komise může členským státům přidělit dodatečný počet dní, kdy může být plavidlo přítomno v oblasti s lovnými zařízeními uvedenými v bodě 4.1 na palubě, na základě trvalých ukončení rybolovných činností, k nimž došlo od 1. ledna 2002. Intenzita rybolovu vynaložená v roce 2001 měřená v kilowattdnech stažených plavidel používajících dané zařízení v příslušné oblasti se vydělí intenzitou vynaloženou všemi plavidly používajícími toto zařízení v roce 2001. Dodatečný počet dní se poté vypočítá vynásobením takto získané míry počtem původně přidělených dnů. Část dne, jež je výsledkem tohoto výpočtu, se zaokrouhlí na celý den. Toto ustanovení se nepoužije, pokud bylo plavidlo nahrazeno v souladu s bodem 5.2 nebo pokud již bylo provedeno stažení v předchozích letech k získání dodatečných dní na moři.“;

b)

bod 11.4 se nahrazuje tímto:

„11.4

Na základě pilotního projektu pro zdokonalení údajů může Komise přidělit členským státům v období od 1. února 2007 do 31. ledna 2008 šest dodatečných dní, po které může plavidlo pobývat v oblasti uvedené v bodě 2.1 písm. c) a mít na palubě lovná zařízení uvedená v bodě 4.1 písm. a) podbodech iv) a v).“;

c)

bod 11.5 se nahrazuje tímto:

„11.5

Na základě pilotního projektu pro zdokonalení údajů může Komise přidělit členským státům v období od 1. února 2007 do 31. ledna 2008 dvanáct dodatečných dní, po které může plavidlo pobývat v oblasti uvedené v bodě 2.1 písm. c) a mít na palubě lovná zařízení uvedená v bodě 4.1, kromě lovných zařízení uvedených v bodě 4.1 písm. a) podbodech iv) a v).“

3)

Příloha III se mění takto:

a)

bod 8.1 se nahrazuje tímto:

„8.1

V období od 14. února do 30. dubna 2007 je zakázáno používat jakékoli vlečné sítě pro lov při dně, nevody a podobné tažené sítě, jakékoli tenatové sítě na chytání ryb za žábry, zatahovací sítě nebo podobné pevné sítě nebo jakékoli lovné zařízení s háčky v rámci této části divize ICES VIIa ohraničené:

východním pobřežím Irska a východním pobřežím Severního Irska a

přímými čarami souvisle spojujícími tyto zeměpisné souřadnice:

bod na východním pobřeží poloostrova Ards v Severním Irsku na 54° 30' s. š.,

54° 30' s. š., 04° 50' z. d.,

53° 15' s. š., 04° 50' z. d.,

bod na východním pobřeží Irska na 53° 15' s. š.“;

b)

bod 9.4 se nahrazuje tímto:

„9.4

Odchylně od bodu 9.3 je dovoleno používat tato lovná zařízení:

a)

tenatové sítě pro chytání ryb za žábry o velikosti ok 120 mm a vyšší, ale menší než 150 mm, za předpokladu, že jsou nasazeny ve vodách, jejichž zaznamenaná hloubka je menší než 600 metrů, že nejsou více než 100 ok hluboké, že mají míru zavěšení nejméně 0,5 a jsou vybaveny plováky nebo rovnocenným plovacím nářadím. Každá síť smí dosahovat maximální délky 2,5 km a celková délka všech nasazených sítí nesmí současně přesahovat 25 km na plavidlo. Maximální doba ponoření je 24 hodin; nebo

b)

tenatové sítě o velikosti ok 250 mm a vyšší, za předpokladu, že jsou nasazeny ve vodách, jejichž zaznamenaná hloubka je menší než 600 metrů, že nejsou více než 15 ok hluboké, že mají míru zavěšení nejméně 0,33 a jsou vybaveny plováky nebo rovnocenným plovacím nářadím. Každá síť smí dosahovat maximální délky 10 km. Celková délka nasazených sítí nesmí současně přesahovat 100 km na plavidlo. Maximální délka ponoření je 72 hodin.

Tato odchylka však neplatí v regulační oblasti NEAFC.“;

c)

bod 21 se nahrazuje tímto:

„21.   Západní a střední část Tichého oceánu

21.1

Členské státy zajistí, aby celková intenzita rybolovu tuňáka velkookého, tuňáka žlutoploutvého, tuňáka pruhovaného a jihotichomořského tuňáka křídlatého v oblasti Úmluvy o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu (dále jen ‚oblast úmluvy‘) byla omezena na intenzitu rybolovu stanovenou v dohodách o partnerství mezi Společenstvím a pobřežními státy tohoto regionu.

21.2

Členské státy, jejichž plavidla jsou oprávněná lovit v oblasti úmluvy, vypracují plány řízení pro použití ukotvených nebo unášených zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD). Tyto plány řízení zahrnují strategie na omezení vzájemného působení s nedospělými jedinci tuňáka velkookého a tuňáka žlutoploutvého.

21.3

Plány řízení uvedené v bodě 21.2 se předloží Komisi nejpozději do 15. října 2007. Komise tyto plány řízení shrne a nejpozději do 31. prosince 2007 předloží plán řízení Společenství sekretariátu Komise pro rybolov v západní a střední části Tichého oceánu (WCPFC).

21.4

Počet rybářských plavidel lovících mečouny v oblastech jižně od 20° j. š. oblasti úmluvy může být nejvýše 14 plavidel. Účast Společenství se omezí na plavidla plující pod vlajkou Španělska.“

4)

Příloha IV se mění takto:

a)

část I se nahrazuje tímto:

„ČÁST I

Omezení počtu licencí a povolení k rybolovu pro plavidla Společenství lovící ve vodách třetích zemí

Rybolovná oblast

Druh rybolovu

Počet licencí

Rozdělení licencí mezi členské státy

Maximální počet současně přítomných plavidel

Norské vody a rybolovná oblast okolo ostrova Jan Mayen

Sleď obecný, severně od 62° 00' s. š.

93

DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1

69

Druhy žijící při mořském dně, severně od 62° 00' s. š.

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Makrela obecná, jižně od 62° 00' s. š., lov košelkovými nevody

11

DE: 1 (14), DK: 26 (14), FR: 2 (14), NL: 1 (14)

nepoužije se

Makrela obecná, jižně od 62° 00 s. š., lov vlečnými sítěmi

19

nepoužije se

Makrela obecná, severně od 62° 00' s. š., lov košelkovými nevody

11 (15)

DK: 11

nepoužije se

Průmyslově zpracovávané druhy, jižně od 62° 00' s. š.

480

DK: 450, UK: 30

150

Vody Faerských ostrovů

Veškerý lov pomocí vlečných sítí prováděný plavidly o délce menší než 180 stop v oblasti 12 až 21 mil od základních linií Faerských ostrovů

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Cílený lov tresky obecné a tresky jednoskvrnné pomocí sítí o minimální velikosti ok 135 mm, omezený na oblast jižně od 62° 28' s. š. a východně od 6° 30' z. d.

8 (16)

 

4

 

Rybolov pomocí vlečných sítí vně pásma o šířce 21 mil od základní linie Faerských ostrovů. V období od 1. března do 31. května a od 1. října do 31. prosince smějí tato plavidla působit v oblasti mezi 61° 20' s. š. a 62° 00' s. š. a v pásmu mezi 12 a 21 mílemi od základních linií.

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

 

Lov mníka modrého pomocí vlečných sítí o minimální velikosti ok 100 mm v oblasti jižně od 61° 30' s. š. a západně od 9° 00' z. d. a v oblasti mezi 7° 00' z. d. a 9° 00' z. d. jižně od 60° 30' s. š. a v oblasti jihozápadně od linie spojující bod o souřadnicích 60° 30' s. š, 7° 00' z. d. s bodem o souřadnicích 60° 00' s. š., 6° 00' z. d.

70

DE: 8 (17), FR: 12 (17), UK: 0 (17)

20 (18)

 

Cílený lov tresky tmavé pomocí vlečných sítí o minimální velikosti ok 120 mm a s možností používat kruhové popruhy kolem kapsy zatahovací sítě.

70

 

22 (18)

Lov tresky modravé. Celkový počet licencí může být zvýšen o 4 plavidla, aby plavidla vytvořila dvojice, pokud by orgány Faerských ostrovů zavedly zvláštní pravidla vstupu do oblasti nazvané‚ hlavní oblast lovu tresky modravé‛

36

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Lov pomocí lovné šňůry

10

UK: 10

6

Lov makrely obecné

12

DK: 12

12

Lov sledě obecného severně od 62° s. š.

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

21

b)

část II se nahrazuje tímto:

„ČÁST II

Omezení počtu licencí a povolení k rybolovu pro plavidla třetích zemí lovících ve vodách Společenství

Stát vlajky

Druh rybolovu

Počet licencí

Maximální počet plavidel přítomných v jakoukoli dobu

Norsko

Sleď obecný, severně od 62° 00' s. š.

20

20

Faerské ostrovy

Makrela obecná, VIa (severně od 56° 30' s. š.), VIIe, f, h, kranas obecný, IV, VIa (severně od 56° 30' s. š.), VIIe, f, h; sleď obecný, VIa (severně od 56° 30' s. š.)

14

14

Sleď obecný, severně od 62° 00' s. š.

21

21

Sleď obecný, IIIa

4

4

Průmyslový rybolov tresky norské a šprota obecného, IV, VIa (severně od 56° 30' s. š.): smáčkovití, IV (včetně nevyhnutelných vedlejších úlovků tresky modravé)

15

15

Mník mořský a mníkovec bělolemý

20

10

Treska modravá, II, VIa (severně od 56° 30' s. š.), VIb, VII (západně od 12° 00' z. d.)

20

20

Mník modrý

16

16

Venezuela

Chňapalovití (19) (vody Francouzské Guyany)

41

pm

Žraloci (vody Francouzské Guyany)

4

pm


(1)  Kromě vod v pásmu 6 mil od základních linií Spojeného království na Shetlandských ostrovech a na ostrovech Fair a Foula.

(2)  Z toho ve vodách ES oblastí ICES IIa a IV může být uloveno nejvýše 125 459 tun. Zbývajících 18 865 tun může být uloveno pouze v oblasti ICES IIIa.

(3)  Z toho ve vodách ES oblastí ICES IIa a IV může být uloveno nejvýše 2 742 tun. Zbývajících 413 tun může být uloveno pouze ve vodách ES oblasti ICES IIIa.

(4)  Z toho ve vodách ES oblastí ICES IIa a IV může být uloveno nejvýše 4 799 tun. Zbývajících 722 tun může být uloveno pouze v oblasti ICES IIIa; členské státy jiné než Švédsko mohou lovit pouze ve vodách ES oblasti ICES IIIa.

(5)  Kromě Dánska a Spojeného království.

(6)  Z toho ve vodách ES oblastí ICES IIa a IV může být uloveno nejvýše 133 000 tun. Zbývajících 20 000 tun může být uloveno pouze v oblasti ICES IIIa.

(7)  Může být uloveno v oblasti ICES IV.

(8)  V oblastech ICES IIa a IV může být uloveno nejvýše 170 000 tun v souladu se schváleným zápisem z konzultací s Norskem ze dne 22. května 2007.“

(9)  Vykládky sledě obecného odloveného s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo vyšší. Členské státy informují Komisi o svých vykládkách sledě obecného, přičemž rozlišují mezi oblastmi ICES IVa a IVb.

(10)  Může být uloveno ve vodách ES. Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.

Zvláštní podmínky

V rámci výše uvedených kvót je odlov ve stanovených oblastech omezen na níže uvedená množství:

 

Norské vody jižně od 62° s. š. (HER/*04N-)

ES

50 000“

(11)  Odkaz se týká populace sledě obecného v oblasti VIa, severně od 56° 00' s. š. a v části VIa nacházející se východně od 07° 00' z. d. a severně od 55° 00' s. š. kromě oblasti Clyde.

(12)  Tato kvóta může být lovena pouze v oblasti ICES VIa severně od 56° 30' s. š.“

(13)  Kvóta pro vedlejší úlovky. Pokud je v nepřetržitém 24hodinovém období odloveno více než 200 kg těchto druhů, mohou představovat nejvýše 25 % živé hmotnosti úlovků uchovávaných na palubě.“

(14)  Toto přidělení se vztahuje na rybolov košelkovými nevody a vlečnými sítěmi.

(15)  Vybere se z 11 licencí pro rybolov makrely obecné jižně od 62° 00' s. š. pomocí košelkových nevodů.

(16)  Podle schváleného záznamu z roku 1999 jsou počty pro cílený lov tresky obecné a tresky jednoskvrnné zahrnuty do počtů pro ‚veškerý rybolov prováděný plavidly o délce menší než 180 stop v oblasti mezi 12 a 21 mílemi od základních linií Faerských ostrovů‘.

(17)  Tyto počty se týkají maximálního počtu současně přítomných plavidel.

(18)  Tyto počty jsou zahrnuty do počtů pro ‚rybolov pomocí vlečných sítí vně pásma o šířce 21 mil od základních linií Faerských ostrovů‘ “.

(19)  Určené k odlovu výhradně pomocí dlouhých lovných šňůr nebo vězenců (chňapalovití) nebo dlouhých lovných šňůr či sítí o minimální velikosti ok 100 mm v hloubkách větších než 30 m (žraloci). K vydání těchto licencí musí být prokázáno, že existují platné smlouvy mezi vlastníkem plavidla žádajícím o licenci a zpracovatelským podnikem nacházejícím se v departementu Francouzské Guyany a že tyto smlouvy obsahují rovněž závazek vyložit nejméně 75 % všech ulovených chňapalovitých nebo 50 % všech ulovených žraloků z dotyčného plavidla na tomto území, aby mohly být tyto úlovky zpracovány v závodě daného zpracovatelského podniku.

Uvedená smlouva musí být potvrzena francouzskými orgány, aby se zajistilo, že je v souladu jak se stávající zpracovatelskou kapacitou dotyčného podniku, tak s cíli rozvoje guyanského hospodářství. K žádosti o licenci musí být připojena kopie řádně potvrzené smlouvy.

Je-li výše uvedené potvrzení zamítnuto, francouzské orgány vydají oznámení o tomto zamítnutí a sdělí důvody zamítnutí dotčené straně a Komisi.“


30.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 172/39


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 755/2007

ze dne 29. června 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. června 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 29. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

MA

33,7

MK

39,3

TR

97,2

ZZ

56,7

0707 00 05

JO

159,1

TR

101,8

ZZ

130,5

0709 90 70

IL

42,1

TR

91,3

ZZ

66,7

0805 50 10

AR

60,4

ZA

62,1

ZZ

61,3

0808 10 80

AR

100,5

BR

83,9

CA

99,5

CL

84,6

CN

74,3

CO

90,0

NZ

99,9

US

123,7

UY

100,6

ZA

103,2

ZZ

96,0

0809 10 00

EG

88,7

TR

192,3

ZZ

140,5

0809 20 95

TR

305,5

US

508,6

ZZ

407,1

0809 40 05

IL

171,7

ZZ

171,7


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


30.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 172/41


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 756/2007

ze dne 29. června 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 3223/94 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 32 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (2) odkazuje na některá ustanovení článků 173–176 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3).

(2)

Uvedená ustanovení byla však zrušena nařízením Komise (ES) č. 215/2006 ze dne 8. února 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 2286/2003 (4).

(3)

V zájmu právní jistoty je proto nezbytné pozměnit nařízení (ES) č. 3223/94, aby se provedly nezbytné změny k zajištění jeho dalšího řádného působení.

(4)

Ceny ovoce a zeleniny se rychle mění a v souladu se změnami nařízení (EHS) č. 2454/93 by neměly být potenciálně zastaralé jednotkové ceny v rámci režimu vstupních cen dále užívány.

(5)

Jelikož úpravy nařízení (EHS) č. 2454/93 se používají ode dne 19. května 2006, měly by se v zájmu právní jistoty tyto změny používat od téhož data.

(6)

V čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 3223/94 je uveden seznam reprezentativních trhů. Tento seznam by měl být pozměněn, aby zahrnoval i reprezentativní trhy v Bulharsku a Rumunsku.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 3223/94 se mění takto:

1)

V čl. 2 odst. 2 se druhý a třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Sníží se o tyto částky:

a)

prodejní zisk ve výši 15 % pro obchodní centra v Londýně, Milánu a Rungis a ve výši 8 % pro ostatní obchodní centra a

b)

náklady na dopravu a pojištění v rámci celního území.

Pro náklady na dopravu a pojištění, které je nutno odečíst podle třetího pododstavce, mohou členské státy stanovit pevné standardní částky na odečtení. Tyto standardní částky a způsob jejich výpočtu se neprodleně sdělí Komisi.“

2)

V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Za reprezentativní trhy se považují:

Belgie a Lucembursko: Brusel,

Bulharsko: Sofie,

Česká republika: Praha,

Dánsko: Kodaň,

Německo: Hamburk, Mnichov, Frankfurt, Kolín, Berlín,

Estonsko: Tallin,

Irsko: Dublin,

Řecko: Atény, Soluň,

Španělsko: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valencie,

Francie: Paříž-Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse,

Itálie: Milán,

Kypr: Nikósie,

Lotyšsko: Riga,

Litva: Vilnius,

Maďarsko: Budapešť,

Malta: Attard,

Nizozemsko: Rotterdam,

Rakousko: Vídeň-Inzersdorf,

Polsko: Ożarów Mazowiecki-Bronisze, Poznaň,

Portugalsko: Lisabon, Porto,

Rumunsko: Bukurešť, Konstanca,

Slovinsko: Lublaň,

Slovensko: Bratislava,

Finsko: Helsinky,

Švédsko: Helsingborg, Stockholm,

Spojené království: Londýn.“

3)

V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pokud je pro produkty a období použití uvedené v části A přílohy stanovena paušální hodnota v souladu s tímto nařízením, nepoužije se jednotková cena ve smyslu čl. 152 odst. 1 písm. aa) nařízení (EHS) č. 2454/93. Nahradí se paušální dovozní hodnotou uvedenou v odstavci 1.“

4)

V článku 4 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Odchylně od ustanovení odstavce 1, s účinkem od prvního dne období použití uvedeného v části A přílohy platí, že pokud nebylo možno paušální dovozní hodnotu vypočítat, žádná paušální dovozní hodnota se nepoužije.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 bodů 1, 3 a 4 se použijí ode dne 19. května 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 214/2007 (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 6).

(4)  Úř. věst. L 38, 9.2.2006, s. 11.


30.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 172/43


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 757/2007

ze dne 29. června 2007

o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (1), a zejména na článek 3 a čl. 9d odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (2), a zejména na čl. 25 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat.

(2)

Článek 25 nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví přechodná opatření pro žádosti o povolení doplňkových látek podané v souladu se směrnicí 70/524/EHS přede dnem používání nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádosti o povolení doplňkových látek uvedených v přílohách tohoto nařízení byly podány přede dnem používání nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

První připomínky k těmto žádostem stanovené podle čl. 4 odst. 4 směrnice 70/524/EHS byly předány Komisi přede dnem používání nařízení (ES) č. 1831/2003. Uvedené žádosti se proto budou i nadále vyřizovat v souladu s článkem 4 směrnice 70/524/EHS.

(5)

Byly předloženy údaje ve prospěch žádosti o časově neomezené povolení konzervačního přípravku benzoátu sodného, kyseliny propionové a propionátu sodného pro výkrm skotu. Dne 18. října 2006 vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin stanovisko k bezpečnosti a účinnosti uvedeného přípravku. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené v článku 3a směrnice 70/524/EHS pro takové povolení jsou splněny. Používání uvedeného přípravku podle přílohy I tohoto nařízení by proto mělo být povoleno bez časového omezení.

(6)

Použití přípravku kyseliny benzoové bylo poprvé dočasně povoleno pro výkrm prasat nařízením Komise (ES) č. 877/2003 (3). Na podporu žádosti o povolení uvedeného přípravku bez časového omezení pro výkrm prasat byly předloženy nové údaje. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené v článku 3a směrnice 70/524/EHS pro takové povolení jsou splněny. Používání uvedeného přípravku podle přílohy II tohoto nařízení by proto mělo být povoleno bez časového omezení.

(7)

Z posouzení těchto žádostí vyplývá, že by měly být vyžadovány určité postupy na ochranu zaměstnanců před expozicí doplňkovým látkám uvedeným v přílohách. Tuto ochranu by mělo zajistit používání směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (4).

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze I, náležející do skupiny „konzervanty“, se povoluje bez časového omezení jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Přípravek uvedený v příloze II náležející do skupiny „regulátory kyselosti“ se povoluje bez časového omezení jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Komise (ES) č. 1800/2004 (Úř. věst. L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  Úř. věst. L 126, 22.5.2003, s. 24.

(4)  Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).


PŘÍLOHA I

č. ES

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg/kg obilovin

Konzervanty

E700

Benzoát sodný 140 g/kg

Kyselina propionová 370 g/kg

Propionát sodný 110 g/kg

 

Složení doplňkové látky:

benzoát sodný: 140 g/kg

kyselina propionová: 370 g/kg

propionát sodný: 110 g/kg

voda: 380 g/kg

 

Účinné látky:

benzoát sodný C7H5O2Na

kyselina propionová C3H6O2

propionát sodný C3H5O2Na

Výkrm skotu

3 000

22 000

Pro konzervaci obilovin s obsahem vlhkosti vyšším než 15 %

Bez časového omezení


PŘÍLOHA II

č. ES

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg/kg kompletního krmiva

Regulátory kyselosti

E210

Kyselina benzoová

C7H6O2

Výkrm prasat

5 000

10 000

V návodu pro použití musí být uvedeno toto:

 

„Prasata nesmí být přímo krmena doplňkovým krmivem obsahujícím kyselinu benzoovou.“

 

„Pro bezpečnost uživatelů: měla by být přijata opatření pro snížení vzniku vdechovaného prachu z této doplňkové látky na minimum. K dispozici jsou materiálové bezpečnostní listy.“

Bez časového omezení


30.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 172/47


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 758/2007

ze dne 29. června 2007,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3730/87 ze dne 10. prosince 1987, kterým se stanoví obecná pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob organizacím pověřeným jejich rozdělením nejchudším osobám ve Společenství (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 3 odst. 2 druhého pododstavce nařízení Komise (EHS) č. 3149/92 (2) musí být 70 % produktů přidělených členskému státu odebráno ze zásob do 1. července roku provádění plánu. Vzhledem k tomu, že Rumunsko se v důsledku svého data přistoupení ke Společenství zapojilo do ročního plánu na rok 2007 později, měla by být tomuto členskému státu povolena výjimka z uvedené povinnosti, pokud jde o plán na rok 2007.

(2)

Nařízení (EHS) č. 3149/92 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 3 odst. 2 nařízení (EHS) č. 3149/92 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„70 % množství stanovených v čl. 2 odst. 3 bodě 1 písm. b) musí být odebráno ze zásob do 1. července roku provádění plánu. Toto ustanovení se však nevztahuje na přidělení množství 500 tun a nižší. Kromě toho se toto ustanovení nevztahuje na produkty přidělené Rumunsku v rámci ročního plánu na rok 2007. Množství, která nebyla z intervenčních zásob odebrána do 30. září roku provádění plánu, už nebudou vyhrazena pro členský stát, kterému byla přidělena podle daného plánu.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. června 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 352, 15.12.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2535/95 (Úř. věst. L 260, 31.10.1995, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 313, 30.10.1992, s. 50. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 725/2007 (Úř. věst. L 165, 27.6.2007, s. 4).


30.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 172/48


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 759/2007

ze dne 29. června 2007

o otevření a správě dovozní celní kvóty pro uzenky pocházející z Islandu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty, uzavřená na základě článku 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru (2), jež byla schválena rozhodnutím Rady 2007/138/ES (3), stanoví, že Společenství otevře roční celní kvótu pro 100 tun uzenek pocházejících z Islandu.

(2)

V dohodě je uvedeno, že celní kvóta se má uplatnit každoročně a že dovozy je proto třeba spravovat na bázi kalendářního roku. Protože je však dohoda použitelná od 1. března 2007, mělo by se množství na rok 2007 odpovídajícím způsobem upravit.

(3)

V dohodě je uvedeno, že celní kvóta bude otevřena od 1. července s devítiměsíčním množstvím pro rok 2007. Toto nařízení se proto použije ode dne 1. července 2007.

(4)

Celní kvóty by měly být spravovány podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. To by se mělo provést v souladu s články 308a, 308b a čl. 308c odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (4).

(5)

Vzhledem k tomu, že kvóta podle tohoto nařízení nepředstavuje riziko narušení trhu, měla by se zpočátku považovat za nekritickou ve smyslu článku 308c nařízení (EHS) č. 2454/93. Z tohoto důvodu by celní orgány měly být oprávněny upustit od požadavků na bezpečnost, pokud jde o zboží dovezené původně podle těchto kvót v souladu s čl. 308c odst. 1 a čl. 248 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2454/93, a čl. 308c odst. 2 a 3 uvedeného nařízení by se neměl použít.

(6)

Je třeba specifikovat, jaké doklady osvědčující původ výrobků musí hospodářské subjekty předložit, aby mohly celní kvóty v systému „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ využívat.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro vepřové maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Otevírá se celní kvóta Společenství pro uzenky kódu KN 1601 pocházející z Islandu (dále jen „celní kvóta“), již stanoví dohoda mezi Společenstvím a Islandem, schválená rozhodnutím 2007/138/ES.

Celní kvóta se otevírá každoročně pro období od 1. ledna do 31. prosince.

Pořadové číslo celní kvóty je 09.0809.

2.   Roční množství uzenek v rámci celní kvóty dovezených, vyjádřené v čisté hmotnosti, a příslušné clo jsou stanoveny v příloze.

Dostupné množství na rok 2007 je 75 tun.

Článek 2

Celní kvóta je spravována v souladu s články 308a, 308b a čl. 308c odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93. Čl. 308c odst. 2 a 3 uvedeného nařízení se nepoužije.

Článek 3

Za účelem využívání celních kvót uvedených v článku 1 a spravovaných v souladu s článkem 2 musí být celním orgánům Společenství předložen platný doklad o původu vydaný příslušnými islandskými orgány podle pravidel, jež jsou v souladu se všemi ustanoveními článků 55 až 65 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 61, 28.2.2007, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 61, 28.2.2007, s. 28.

(4)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 214/2007 (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 6).


PŘÍLOHA

UZENKY

Celní kvóta společenství pro Island

Kód KN

Označení produktů

Pořadové číslo

Roční množství

(čistá hmotnost)

Celní sazba

1601 00

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na bázi těchto výrobků

09.0809

100 tun

0


30.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 172/50


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 760/2007

ze dne 29. června 2007,

kterým se poosmdesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 první odrážku uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Dne 8. června 2007 Výbor Rady bezpečnosti OSN pro sankce rozhodl změnit seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(3)

K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením musí toto nařízení okamžitě vstoupit v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2007.

Za Komisi

Eneko LANDÁBURU

generální ředitel pro vnější vztahy


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 732/2007 (Úř. věst. L 166, 28.6.2007, s. 13).


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:

V oddíle „fyzické osoby“ se doplňují tyto záznamy:

1)

Salem Nor Eldin Amohamed Al-Dabski (také znám jako a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim). Adresa: Bab Ben Ghasheer, Tripolis, Libye. Datum narození: 1963. Místo narození: Tripolis, Libye. Státní příslušnost: libyjská. Číslo pasu: 1990/345751 (libyjský pas). Další údaje: jméno matky je Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

2)

Said Youssef Ali Abu Aziza (také znám jako Abdul Hamid, Abu Therab). Datum narození: 1958. Místo narození: Tripolis, Libye. Státní příslušnost: libyjská. Číslo pasu: 87/437555 (libyjský pas). Další údaje: jméno manželky je Sanaa Al-Gamei’i.

3)

Aly Soliman Massoud Abdul Sayed (také znám jako a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam). Adresa: Ghout El Shamal, Tripolis, Libye. Datum narození: 1969. Místo narození: Tripolis, Libye. Státní příslušnost: libyjská. Číslo pasu: 96/184442 (libyjský pas). Další údaje: jméno manželky je Safia Abdul El Rahman (občanka Súdánu).


30.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 172/52


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 761/2007

ze dne 29. června 2007,

kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. července 2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 se dovozní clo za produkty kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002, ex 1005, jiná než hybridní osivo, a ex 1007, jiná než hybridy k setí, rovná intervenční ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

(2)

Podle čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 2 uvedeného článku pro uvedené produkty pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96 je cena pro výpočet dovozního cla produktů kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 průměrem denních reprezentativních dovozních cen CIF určených postupem podle článku 4 uvedeného nařízení.

(4)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 1. července 2007 až do vstupu v platnost nového stanovení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje dnem 1. července 2007 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1816/2005 (Úř. věst. L 292, 8.11.2005, s. 5).


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná ode dne 1. července 2007

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti

0,00

střední jakosti

0,00

nízké jakosti

0,00

1001 90 91

PŠENICE obecná, k setí

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 00 00

ŽITO

0,00

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

3,72

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než osivo (2)

3,72

1007 00 90

zrna ČIROKU, jiná než hybridy k setí

0,00


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem může podle čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96 dovozce získat snížení cla ve výši:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova.

(2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

15.6.2007-28.6.2007

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (2)

Pšenice tvrdá, nízké jakosti (3)

Ječmen

Burza

Minneapolis

Chicago

Kotace

177,83

110,77

Cena FOB USA

181,36

171,36

151,36

159,72

Prémie – Záliv

12,53

Prémie – Velká jezera

8,69

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

35,00 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

33,00 EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(2)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(3)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


30.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 172/55


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 762/2007

ze dne 29. června 2007,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 může být rozdíl mezi kurzy nebo cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Při stanovení náhrad je třeba vzít v úvahu faktory uvedené v článku 1 nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2).

(3)

Pokud jde o pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku, náhradu použitelnou pro tyto produkty je nutné vypočítat s ohledem na množství obilovin nutné k výrobě uvažovaných produktů. Toto množství byla stanoveno nařízením (ES) č. 1501/95.

(4)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky určitých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhradu u některých produktů podle jejich země určení.

(5)

Náhradu je třeba stanovovat jednou měsíčně, přičemž je možné ji mezitím změnit.

(6)

Použití těchto pravidel v současné situaci na trzích s obilovinami, a zejména při kurzech, respektive cenách těchto produktů ve Společenství a na světovém trhu, vede ke stanovení náhrad dle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1784/2003 s výjimkou sladu, vyvážené v nezměněném stavu, se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87, ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

C01

:

Všechny třetí země s výjimkou Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Srbska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Lichtenštejnska a Švýcarska.


30.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 172/57


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 763/2007

ze dne 29. června 2007,

kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 musí být vývozní náhrada pro obiloviny, použitelná v den podání žádosti o licenci, uplatněna na základě žádosti pro vývozy, které se mají uskutečnit během doby trvání platnosti vývozní licence. V tomto případě může být výše náhrady opravena.

(2)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2), je možné pro produkty uvedené v čl. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1784/2003 stanovit opravnou částku. Tato opravná částka musí být vypočítána s ohledem na faktory uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95.

(3)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky některých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhrady u některých produktů podle jejich místa určení.

(4)

Opravnou částku je třeba stanovit podle téhož postupu jako náhradu, přičemž je možné ji v období mezi dvěma stanoveními změnit.

(5)

Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že opravná částka musí být stanovena podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Opravná částka použitelná pro předem stanovené vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1784/2003 s výjimkou sladu se stanovuje dle přílohy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny

(EUR/t)

Kód produktu

Země určení

Běžný měsíc

7

1. období

8

2. období

9

3. období

10

4. období

11

5. období

12

6. období

1

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Všechny třetí země s výjimkou Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Srbska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Lichtenštejnska a Švýcarska.

C02

:

Alžírsko, Saúdská Arábie, Bahrajn, Egypt, Spojené arabské emiráty, Írán, Irák, Izrael, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Libye, Maroko, Mauritánie, Omán, Katar, Sýrie, Tunisko a Jemen.

C03

:

Všechny země s výjimkou Norska, Švýcarska a Lichtenštejnska.


30.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 172/59


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 764/2007

ze dne 29. června 2007,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízeni,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 může být rozdíl mezi kurzy a cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Při stanovení náhrad je třeba vzít v úvahu faktory stanovené v článku 1 nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995 o určitých prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče poskytování vývozních náhrad, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2).

(3)

Náhradu použitelnou pro slad je třeba vypočítat s ohledem na množství obilovin nezbytné k výrobě uvažovaných produktů. Tato množství byla stanovena nařízením (ES) č. 1501/95.

(4)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky určitých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhrady u některých produktů podle země jejich určení.

(5)

Náhradu je třeba stanovovat jednou za měsíc, přičemž je možné ji mezitím změnit.

(6)

Použití těchto předpisů v současné situaci na trzích s obilovinami, zejména při kurzech, respektive cenách těchto produktů ve Společenství a na světovém trhu, vede ke stanovení náhrad ve výši uvedené v příloze tohoto nařízení.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro slad uvedený v čl. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1784/2003 se stanovují ve výši uvedené v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad

Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).


30.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 172/61


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 765/2007

ze dne 29. června 2007,

kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 musí být vývozní náhrada pro obiloviny, použitelná v den podání žádosti o licenci uplatněna na základě žádosti pro vývozy, které se mají uskutečnit během doby trvání platnosti vývozní licence. V tomto případě může být výše náhrady opravena.

(2)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví určitá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče poskytování vývozních náhrad, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2), je možné pro slad uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1784/2003 stanovit opravnou částku. Tato opravná částka musí být vypočítána s ohledem na faktory uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95.

(3)

Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že opravná částka musí být stanovena podle přílohy tohoto nařízení.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Opravnou částku uvedenou v čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003, použitelnou pro předem stanovené vývozní náhrady pro slad, je třeba stanovit dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Νařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví opravná částka pro náhradu poskytovanou pro slad

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Kód produktu

Země určení

Běžný měsíc

7

1. období

8

2. období

9

3. období

10

4. období

11

5. období

12

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Kód produktu

Země určení

6. období

1

7. období

2

8. období

3

9. období

4

10. období

5

11. období

6

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 172/63


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 766/2007

ze dne 29. června 2007,

kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1) a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 2 nařízení Rady (EHS) č. 2681/74 ze dne 21. října 1974, týkající se financování výdajů vzniklých v souvislosti s dodávkou zemědělských produktů jako potravinové pomoci (3) ze strany Společenství, stanoví, že část výdajů odpovídající dle pravidel Společenství vývozním náhradám pro dané produkty je třeba naúčtovat Evropskému zemědělskému orientačnímu a záručnímu fondu, oddělení záruk.

(2)

Za účelem jednoduššího stanovení a řízení rozpočtu pro opatření Společenství v oblasti potravinové pomoci a ve snaze informovat členské státy o míře účasti Společenství na financování vnitrostátních opatření potravinové pomoci je třeba určit výši náhrad poskytovaných pro tato opatření.

(3)

Obecná a prováděcí pravidla stanovená článkem 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 a článkem 13 nařízení (ES) č. 1785/2003 pro vývozní náhrady jsou přiměřeně použitelná pro výše uvedená opatření.

(4)

Specifická kritéria, která je třeba vzít v úvahu při výpočtu vývozní náhrady pro rýži, jsou definována v článku 14 nařízení (ES) č. 1785/2003.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

U vnitrostátních opatření a opatření Společenství v oblasti potravinové pomoci prováděných v rámci mezinárodních dohod nebo jiných doplňkových programů, jakož i v rámci ostatních opatření Společenství ve formě bezplatných dodávek, se náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže stanovují podle přílohy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 797/2006 (Úř. věst. L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 288, 25.10.1974, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc

(EUR/t)

Kód produktu

Výše náhrad

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

8,96

1102 20 10 9400

7,68

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

11,52

1104 12 90 9100

0,00

Pozn.: Kódy produktů jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87, ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).


30.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 172/65


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 767/2007

ze dne 29. června 2007,

které se týká v 34. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005, kapitola II

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (2), mohou intervenční agentury prodat prostřednictvím stálého nabídkového řízení určitá množství másla z intervenčních zásob ve svém vlastnictví a mohou poskytnout podporu pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Článek 25 uvedeného nařízení stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení se stanoví minimální prodejní cena másla i maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Dále se stanoví, že cena nebo podpora se mohou lišit podle zamýšleného použití másla, obsahu tuku v něm a způsobu přimíchání. Podle toho se stanoví částka jistoty na zpracování uvedená v článku 28 nařízení (ES) č. 1898/2005.

(2)

S přihlédnutím k podaným nabídkám by se nemělo pokračovat v nabídkovém řízení.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V 34. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005, kapitola II se nepokračuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. června 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2107/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 20).


30.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 172/66


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 768/2007

ze dne 29. června 2007,

kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla v 34. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (2), mohou intervenční agentury prodat prostřednictvím stálého nabídkového řízení určitá množství másla z intervenčních zásob ve svém vlastnictví a mohou poskytnout podporu pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Článek 25 uvedeného nařízení stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení se stanoví minimální prodejní cena másla i maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Dále se stanoví, že cena nebo podpora se mohou lišit podle zamýšleného použití másla, obsahu tuku v něm a způsobu přimíchání. Podle toho se stanoví částka jistoty na zpracování uvedená v článku 28 nařízení (ES) č. 1898/2005.

(2)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V 34. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005 se minimální prodejní ceny za máslo z intervenčních zásob podle článku 25 a částka jistoty na zpracování podle článku 28 uvedeného nařízení stanoví ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. června 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2107/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 20).


PŘÍLOHA

Minimální prodejní ceny másla a jistota na zpracování v 34. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Způsob přimíchání

Se stopovacími látkami

Bez stopovacích látek

Se stopovacími látkami

Bez stopovacích látek

Minimální prodejní cena

Máslo ≥ 82 %

Nezměněné

Zahuštěné

Jistota na zpracování

Nezměněné

Zahuštěné


30.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 172/68


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 769/2007

ze dne 29. června 2007,

kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 66. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 10 písm. c) tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě článku 21 nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 ze dne 16. prosince 1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou (2), prodávaly intervenční agentury na základě stálého veřejného nabídkového řízení určité množství másla, kterým disponovaly.

(2)

Ve světle nabídek, obdržených v rámci každého individuálního veřejného nabídkového řízení, bude stanovena minimální prodejní cena, nebo bude rozhodnuto, že nebude vybrána žádná nabídka v souladu s článkem 24a nařízení (ES) č. 2771/1999.

(3)

Ve světle obdržených nabídek bude stanovena minimální prodejní cena.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro 66. individuální veřejné nabídkové řízení v souladu s nařízením (ES) č. 2771/1999, pro které vypršela časová lhůta na předložení nabídek dne 26. června 2007, se stanovuje minimální prodejní cena másla ve výši 365,20 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. června 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 333, 24.12.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1802/2005 (Úř. věst. L 290, 4.11.2005, s. 3).


30.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 172/69


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 770/2007

ze dne 29. června 2007

o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2007 do 30. června 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 529/2007 pro zmrazené hovězí maso

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 529/2007 ze dne 11. května 2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 0206 29 91 (od 1. července 2007 do 30. června 2008) (3) byla otevřena celní kvóta pro dovoz produktů z hovězího a telecího masa.

(2)

Žádosti o dovozní práva podané pro období od 1. července 2007 do 30. června 2008 přesahují dostupná množství. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní práva vydávána, a určit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro žádosti o dovozní práva spadající do kvóty pořadového čísla 09.4003 a podané pro období od 1. července 2007 do 30. června 2008 na základě nařízení (ES) č. 529/2007 se určuje koeficient přidělení 14,840062 %.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. června 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 123, 12.5.2007, s. 26.


30.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 172/70


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 771/2007

ze dne 29. června 2007

o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2007 do 30. června 2008 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 545/2007 pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 545/2007 ze dne 16. května 2007 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování (od 1. července 2007 do 30. června 2008) (3) byly otevřeny celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví hovězího a telecího masa.

(2)

Žádosti o dovozní práva podané pro období od 1. července 2007 do 30. června 2008 přesahují dostupná množství. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní práva udělena, a určit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro žádosti o dovozní práva podané pro období od 1. července 2007 do 30. června 2008 na základě nařízení (ES) č. 545/2007 se určuje koeficient přidělení 5,206706 % pro práva spadající do kvóty pořadového čísla 09.4057 a 34,204866 % pro práva spadající do kvóty pořadového čísla 09.4058.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. června 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 129, 17.5.2007, s. 14.


SMĚRNICE

30.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 172/71


SMĚRNICE KOMISE 2007/42/ES

ze dne 29. června 2007

o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami

(Text s významem pro EHP)

(kodifikované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (1), a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 93/10/EHS ze dne 15. března 1993 o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami (2) byla několikrát podstatně změněna (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2)

Opatření Společenství stanovená v této směrnici jsou nejen nutná, ale i nezbytná k dosažení cílů vnitřního trhu. Těchto cílů nemohou členské státy dosáhnout jednotlivě. Kromě toho je jejich dosažení na úrovni Společenství již stanoveno v nařízení (ES) č. 1935/2004.

(3)

K dosažení cíle stanoveného v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1935/2004 byla v případě celofánu vhodným nástrojem zvláštní směrnice ve smyslu článku 5 uvedeného nařízení.

(4)

Umělá střívka z celofánu by měla být předmětem zvláštních předpisů.

(5)

Metoda prokázání skutečnosti, že nedochází k migraci barviv, by měla být stanovena v pozdější fázi.

(6)

Do stanovení kritérií pro čistotu a analytických metod by měly zůstat použitelné vnitrostátní předpisy.

(7)

K dosažení cíle stanoveného v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1935/2004 v tomto zvláštním případě v zásadě postačuje sestavit seznam schválených látek doplněný limity používaných množství.

(8)

Bis(2-hydroxyethyl)ether (= diethylenglykol) a ethandiol (= monoethylenglykol) však mohou ve značném množství migrovat do určitých potravin a pro zamezení této možnosti je jako preventivní opatření vhodnější stanovit s konečnou platností nejvyšší povolené množství těchto látek v potravinách, které byly ve styku s celofánem.

(9)

Pro ochranu zdraví spotřebitele by měl být vyloučen přímý styk potravin s potištěnými plochami celofánu.

(10)

Pro případ profesionálního použití celofánu by měly být materiály a předměty určené pro styk s potravinami, s výjimkou těch, které jsou pro toto použití určeny již svou povahou, opatřeny písemným prohlášením podle čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) č. 1935/2004.

(11)

Zvláštní pravidla použitelná pro celofány by měla odpovídat povaze vrstvy, která je ve styku s potravinami. Požadavky na celofány s povrchovou úpravou z plastu by se tedy měly lišit od požadavků na povrchově neupravené celofány nebo celofány s povrchovou úpravou na bázi celulosy.

(12)

Při výrobě všech druhů celofánu, včetně celofánů s povrchovou úpravou z plastu, by měly být používány pouze povolené látky.

(13)

V případě celofánů s povrchovou úpravou z plastu je vrstva přicházející do styku s potravinami tvořena materiálem podobným materiálům a předmětům z plastů určeným pro styk s potravinami. Je tedy vhodné, aby se pravidla stanovená ve směrnici Komise 2002/72/ES ze dne 6. srpna 2002 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (4) vztahovala též na tyto fólie.

(14)

V zájmu konzistentnosti právních předpisů Společenství by mělo být ověřování, zda jsou u celofánu s povrchovou úpravou dodrženy migrační limity stanovené ve směrnici 2002/72/ES, prováděno podle pravidel stanovených směrnicí Rady 82/711/EHS ze dne 18. října 1982, kterou se stanoví základní pravidla nezbytná pro zkoušení migrace složek z materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami (5), a podle směrnice Rady 85/572/EHS ze dne 19. prosince 1985, kterou se stanoví seznam simulantů pro použití při zkoušení migrace složek materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami (6).

(15)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

(16)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost stanovených v příloze III části B,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1.   Tato směrnice je zvláštní směrnicí ve smyslu článku 5 nařízení (ES) č. 1935/2004.

2.   Tato směrnice se vztahuje na celofán ve smyslu popisu uvedeného v příloze I, určený pro styk s potravinami nebo který s nimi přichází do styku v souladu se svým určením, který

a)

buď sám o sobě tvoří konečný výrobek, nebo

b)

tvoří část konečného výrobku obsahujícího jiné materiály.

3.   Tato směrnice se nevztahuje na umělá střívka z celofánu.

Článek 2

Celofány uvedené v čl. 1 odst. 2 náleží k jednomu z těchto typů:

a)

celofán bez povrchové úpravy;

b)

celofán s povrchovou úpravou na bázi celulosy

nebo

c)

celofán s povrchovou úpravou z plastu.

Článek 3

1.   Při výrobě celofánů uvedených v čl. 2 písm. a) a b) mohou být použity pouze látky nebo skupiny látek uvedené v příloze II, s výhradou omezení v ní stanovených.

2.   Odchylně od odstavce 1 mohou být použity látky neuvedené v příloze II, jsou-li použity jako barvicí prostředky (barviva a pigmenty) nebo jako lepidla za podmínky, že neexistují žádné známky migrace stanovitelné validovanou metodou Společenství.

Článek 4

1.   Při výrobě celofánu uvedeného v čl. 2 písm. c) mohou být před provedením povrchové úpravy použity pouze látky nebo skupiny látek uvedené v první části přílohy II, s výhradou omezení v ní stanovených.

2.   Při povrchové úpravě, která se použije u celofánu uvedeného v odstavci 1, mohou být použity pouze látky nebo skupiny látek uvedené v přílohách II až VI směrnice 2002/72/ES, s výhradou omezení v ní stanovených.

3.   Aniž je dotčen odstavec 1, materiály a předměty vyrobené z celofánu uvedeného v čl. 2 písm. c) musí být v souladu s články 2, 7 a 8 směrnice 2002/72/ES.

Článek 5

Potištěné povrchy celofánu nesmějí být ve styku s potravinami.

Článek 6

1.   Při uvádění na trh na jiném stupni než při maloobchodním prodeji musí být materiály a předměty vyrobené z celofánu určené pro styk s potravinami opatřeny písemným prohlášením podle čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) č. 1935/2004.

2.   Odstavec 1 se nevztahuje na materiály a předměty vyrobené z celofánu, které jsou svojí povahou zjevně určeny pro styk s potravinami.

3.   Jsou-li udány zvláštní podmínky použití, musí být materiál nebo předmět vyrobený z celofánu označen odpovídajícím způsobem.

Článek 7

Směrnice 93/10/EHS ve znění směrnic uvedených v příloze III, části A se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost stanovených v příloze III části B.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IV.

Článek 8

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 9

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 29. června 2007.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Úř. věst. L 93, 17.4.1993, s. 27. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/14/ES (Úř. věst. L 27, 30.1.2004, s. 48).

(3)  Viz příloha III část A.

(4)  Úř. věst. L 220, 15.8.2002, s. 18. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2007/19/ES (Úř. věst. L 91, 31.3.2007, s. 17).

(5)  Úř. věst. L 297, 23.10.1982, s. 26. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 97/48/ES (Úř. věst. L 222, 12.8.1997, s. 10).

(6)  Úř. věst. L 372, 31.12.1985, s. 14. Směrnice naposledy pozměněná směrnice 2007/19/ES.


PŘÍLOHA I

POPIS CELOFÁNU

Celofán je tenká fólie získaná z regenerované celulosy vyrobené z nerecyklovaného dřeva nebo bavlny. Pro splnění technických požadavků mohou být do hmoty nebo na povrch přidány vhodné látky. Celofán může být po jedné nebo po obou stranách povrchově upraven.


PŘÍLOHA II

SEZNAM LÁTEK POVOLENÝCH PŘI VÝROBĚ CELOFÁNU

Poznámka:

Uvedená procenta v první a druhé části této přílohy jsou vyjádřena jako hmotnostní procenta (m/m) a jsou vypočtena vztažením na hmotnost bezvodého, povrchově neupraveného celofánu.

Obvyklá technická označení jsou uvedena v hranatých závorkách.

Pokud jde o kritéria pro čistotu, musí být použité látky dobré technické jakosti.

PRVNÍ ČÁST

Povrchově neupravený celofán

Označení

Omezení

A.

Regenerovaná celulóza

Ne méně než 72 % (m/m)

B.   

Přísady

1.

Změkčovadla

Celkem nejvýše 27 % (m/m)

bis(2-hydroxyethyl)ether [= diethylenglykol]

Pouze pro celofány určené pro povrchovou úpravu a poté použité pro potraviny, které nejsou vlhké, zejména ty, které neobsahují na povrchu volnou vodu. Celkové množství bis(2-hydroxyethyl)etheru a ethandiolu přítomného v potravinách, které jsou ve styku s celofánem tohoto typu, nesmí přesáhnout 30 mg/kg potraviny.

ethandiol [= monoethylenglykol]

butan-1,3-diol

 

glycerol

 

propan-1,2-diol [= propylenglykol]

 

polyethylenoxid [= polyethylenglykol]

Průměrná molekulová hmotnost v rozsahu 250 až 1 200

1,2-polypropylenoxid [= polypropylenglykol]

Průměrná molekulová hmotnost nejvýše 400 a obsah volného propan-1,3-diolu v látce nejvýše 1 % (m/m)

sorbitol

 

tetraethylenglykol

 

triethylenglykol

 

močovina

 

2.

Ostatní přísady

Celkem nejvýše 1 % (m/m)

První třída

Množství látky nebo skupiny látek v každé odrážce nesmí přesáhnout 2 mg/dm2 povrchově neupraveného celofánu

kyselina octová a její NH4, Ca, Mg, K a Na soli

 

kyselina askorbová a její NH4, Ca, Mg, K a Na soli

 

kyselina benzoová a benzoát sodný

 

kyselina mravenčí a její NH4, Ca, Mg, K a Na soli

 

lineární mastné kyseliny, nasycené nebo nenasycené, se sudým počtem uhlíkových atomů od 8 do 20 včetně a dále kyselina behenová a ricinolejová a NH4, Ca, Mg, K, Na, Al, Zn soli těchto kyselin

 

kyselina citronová, D- a L-mléčná, maleinová, L-vinná a jejich Na a K soli

 

kyselina sorbová a její NH4, Ca, Mg, K a Na soli

 

amidy lineárních mastných kyselin, nasycených nebo nenasycených, se sudým počtem uhlíkových atomů od 8 do 20 včetně a dále amidy kyseliny behenové a ricinolejové

 

přírodní jedlé škroby a mouky

 

jedlé škroby a mouky chemicky modifikované

 

amylasa

 

uhličitany a chloridy vápenaté a hořečnaté

 

estery glycerolu s lineárními mastnými kyselinami, nasycenými nebo nenasycenými, se sudým počtem uhlíkových atomů od 8 do 20 včetně a/nebo s kyselinou adipovou, citronovou, 12-hydroxystearovou (oxystearinem), ricinolejovou

 

estery polyoxyethylenu (8 až 14 oxyethylenových skupin) s lineárními mastnými kyselinami, nasycenými nebo nenasycenými, se sudým počtem uhlíkových atomů od 8 do 20 včetně

 

estery sorbitolu s lineárními mastnými kyselinami, nasycenými nebo nenasycenými, se sudým počtem uhlíkových atomů od 8 do 20 včetně

 

mono- a/nebo diestery stearové kyseliny s ethandiolem a/nebo bis(hydroxyethyl)etherem a/nebo triethylenglykolem

 

oxidy a hydroxidy hliníku, vápníku, hořčíku a křemík a křemičitany a hydratované křemičitany hliníku, vápníku, hořčíku a draslíku

 

polyethylenoxid [= polyethylenglykol]

Průměrná molekulová hmotnost v rozmezí 1 200 až 4 000

propionát sodný

 

Druhá třída

Celkové množství látek nesmí přesáhnout 1 mg/dm2 povrchově neupraveného celofánu a množství látky nebo skupiny látek v každé odrážce nesmí přesáhnout 0,2 mg/dm2 (nebo nižší limit, je-li uveden) povrchově neupraveného celofánu

sodné alkyly (C8 až C18) benzensulfonátu

 

natrium-isopropylnaftalensulfonát

 

alkylsulfát (C8 až C18) sodný

 

alkylsulfonát (C8 až C18) sodný

 

dioktylsulfosukcinát sodný

 

distearát dihydroxyethyl(diethylen)triamin-monoacetátu

Nejvýše 0,05 mg/dm2 povrchově neupraveného celofánu

laurylsulfáty amonné, hořečnaté a draselné

 

N,N′-distearoyl-diaminoethan, N,N′-dipalmitoyl-diaminoethan a N,N′-diolejoyl-diaminoethan

 

2-heptadecyl-4,4′-bis(methylenstearát)oxazolin

 

polyethylen-aminostearamidethylsulfát

Nejvýše 0,1 mg/dm2 povrchově neupraveného celofánu

Třetí třída – kotvicí činidlo

Celkové množství látek nesmí přesáhnout 1 mg/dm2 povrchově neupraveného celofánu

nemodifikované kondenzační produkty melaminu a formaldehydu nebo modifikované jedním nebo více z těchto produktů:

butanol, diethylentriamin, ethanol, triethylentetramin, tetraethylenpentamin, tris-(2-hydroxyethyl)amin, 3,3′-diaminodipropylamin, 4,4′-diaminodibutylamin

Obsah volného formaldehydu nejvýše 0,5 mg/dm2 povrchově neupraveného celofánu

Obsah volného melaminu nejvýše 0,3 mg/dm2 povrchově neupraveného celofánu

kondenzační produkt melaminu-močoviny a formaldehydu modifikovaný tris-(2-hydroxyethyl)aminem

Obsah volného formaldehydu nejvýše 0,5 mg/dm2 povrchově neupraveného celofánu

Obsah volného melaminu nejvýše 0,3 mg/dm2 povrchově neupraveného celofánu

zesíťované kationické polyalkylenaminy:

a)

polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice založená na diaminopropylmethylaminu a epichlorhydrinu;

b)

polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice založená na epichlorhydrinu, kyselině adipové, kaprolaktamu, diethylentriaminu a/nebo ethylendiaminu;

c)

polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice založená na kyselině adipové, diethylentriaminu a epichlorhydrinu nebo na směsi epichlorhydrinu a amoniaku;

d)

polyamid-polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice založená na epichlorhydrinu, dimethyl-adipátu a diethylentriaminu;

e)

polyamid-polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice založená na epichlorhydrinu, adipamidu a diaminopropylmethylaminu

V souladu se směrnicemi Společenství, a pokud neexistují, v souladu s vnitrostátními právními předpisy až do přijetí směrnic Společenství

polyethylenaminy a polyethyleniminy

Nejvýše 0,75 mg/dm2 povrchově neupraveného celofánu

nemodifikované kondenzační produkty močoviny a formaldehydu nebo modifikované jedním nebo více z těchto produktů:

kyselina aminomethylsulfonová, kyselina sulfanilová, butanol, diaminobutan, diaminodiethylamin, diaminodipropylamin, diaminopropan, diethylentriamin, ethanol, guanidin, methanol, tetraethylenpentamin, triethylentetramin, siřičitan sodný

Obsah volného formaldehydu nejvýše 0,5 mg/dm2 povrchově neupraveného celofánu

Čtvrtá třída

Celkové množství látek nesmí přesáhnout 0,01 mg/dm2 povrchově neupraveného celofánu

produkty vznikající z reakce aminů jedlých olejů s polyethylenoxidem

 

monoethanolaminlaurylsulfát

 


DRUHÁ ČÁST

Celofán s povrchovou úpravou

Označení

Omezení

A.

Celofán

Viz první část

B.

Přísady

Viz první část

C.   

Nátěry a zušlechťovací vrstvy

1.

Polymery

Celkové množství látek nesmí přesáhnout 50 mg/dm2 materiálu povrchové úpravy na straně, která je ve styku s potravinami

ethyl, hydroxyethyl, hydroxypropyl a methylethery celulosy

 

nitrát celulosy

Nejvýše 20 mg/dm2 materiálu povrchové úpravy na straně, která je ve styku s potravinami; obsah dusíku v nitrátu celulosy mezi 10,8 % (m/m) a 12,2 % (m/m)

2.

Pryskyřice

Celkové množství látek nesmí přesáhnout 12,5 mg/dm2 materiálu povrchové úpravy na straně, která je ve styku s potravinami. Pouze pro přípravu celofánů s povrchovou úpravou na nitrátu celulosy

kasein

 

kalafuna a/nebo produkty její polymerace, hydrogenace nebo disproporcionace a její estery s methyl, ethyl nebo C2 až C6 polyvalentními alkoholy nebo směsmi těchto alkoholů

 

kalafuna a/nebo produkty její polymerace, hydrogenace nebo disproporcionace kondenzované s kyselinou akrylovou, maleinovou, citronovou, fumarovou a/nebo ftalovou a/nebo 2,2-bis(4-hydroxyfenyl) propanformaldehydem a esterifikované methyl, ethyl nebo C2 až C6 polyvalentními alkoholy nebo směsmi těchto alkoholů

 

estery odvozené od bis(2-hydroxyethyl)etheru s adičními produkty beta-pinenu a/nebo dipentenu a/nebo diterpenu a maleinanhydridu

 

jedlá želatina

 

ricinový olej a jeho dehydratační nebo hydrogenační produkty a jeho kondenzační produkty s polyglycerolem, kyselinou adipovou, citronovou, maleinovou, ftalovou a sebakovou

 

přírodní guma [= damar]

 

poly-beta-pinen [= terpenové pryskyřice]

 

močovinoformaldehydové pryskyřice (viz kotvicí činidla)

 

3.

Změkčovadla

Celkové množství látek nesmí přesáhnout 6 mg/dm2 materiálu povrchové úpravy na straně, která je ve styku s potravinami

acetyl-tributyl-citrát

 

acetyl-tri(2-ethylhexyl)citrát

 

diisobutyl-adipát

 

di(n-butyl)adipát

 

di(n-hexyl)azelát

 

di(cyklohexyl)ftalát

Nejvýše 4,0 mg/dm2 materiálu povrchové úpravy na straně, která je ve styku s potravinami

2-ethylhexyl-difenyl-fosfát (synonymum: 2-ethylhexylester difenyl-fosfátu)

Množství 2-ethylhexyl-difenyl-fosfátu nesmí překročit:

a)

2,4 mg/kg potraviny ve styku s tímto typem fólie nebo

b)

0,4 mg/dm2 materiálu povrchové úpravy na straně, která je ve styku s potravinami

monoacetát glycerolu [= monoacetin]

 

diacetát glycerolu [= diacetin]

 

triacetát glycerolu [= triacetin]

 

dibutyl-sebakát

 

di(n-butyl)tartarát

 

di(isobutyl)tartarát

 

4.

Ostatní přísady

Celkové množství látek nesmí přesáhnout 6 mg/dm2 povrchově neupraveného celofánu včetně materiálu povrchové úpravy na straně, která je ve styku s potravinami

4.1.

Přísady uvedené v první části

Stejná omezení jako v první části (avšak množství v mg/dm2 se vztahují na povrchově neupravený celofán včetně materiálu povrchové úpravy na straně, která je ve styku s potravinami)

4.2.

Zvláštní přísady pro povrchové úpravy

Množství látky nebo skupiny látek v každé odrážce nesmí přesáhnout 2 mg/dm2 (nebo nižší limit, kde je uveden) materiálu povrchové úpravy na straně, která je ve styku s potravinami

hexadekan-1-ol a oktadekan-1-ol

 

estery lineárních mastných kyselin, nasycených nebo nenasycených, se sudým počtem uhlíkových atomů od 8 do 20 včetně a kyseliny ricinolejové s lineárním ethyl, butyl, amyl a olejoyl- alkoholem

 

montanové vosky, složené z přečištěných montanových kyselin (C26 až C32) a/nebo jejich esterů s ethandiolem a/nebo butan-1,3-diolem a/nebo jejich vápenatých a draselných solí

 

karnaubský vosk

 

včelí vosk

 

espartový vosk

 

kandelilový vosk

 

dimethylpolysiloxan

Nejvýše 1 mg/dm2 materiálu povrchové úpravy na straně, která je ve styku s potravinami

epoxidovaný olej ze sojových bobů (obsah oxiranu 6 až 8 %)

 

rafinované parafinové a mikrokrystalické vosky

 

tetrastearát pentaerythritolu

 

mono a bis(oktadecyldiethylenoxid)fosforečnan

Nejvýše 0,2 mg/dm2 materiálu povrchové úpravy na straně, která je ve styku s potravinami

alifatické kyseliny (C8 až C20) esterifikované mono- nebo di(2-hydroxyethyl)aminem

 

2- a 3-terc-butyl-4-hydroxyanisol [= butylovaný hydroxyanisol – BHA]

Nejvýše 0,06 mg/dm2 materiálu povrchové úpravy na straně, která je ve styku s potravinami

2,6-di-terc-butyl-4-methylfenol [= butylovaný hydroxytoluen – BHT]

Nejvýše 0,06 mg/dm2 materiálu povrchové úpravy na straně, která je ve styku s potravinami

di-n-oktylcín-bis(2-ethylhexyl)maleát

Nejvýše 0,06 mg/dm2 materiálu povrchové úpravy na straně, která je ve styku s potravinami

5.

Rozpouštědla

Celkové množství látek nesmí přesáhnout 0,6 mg/dm2 materiálu povrchové úpravy na straně, která je ve styku s potravinami

butyl-acetát

 

ethyl-acetát

 

isobutyl-acetát

 

isopropyl-acetát

 

propyl-acetát

 

aceton

 

butan-1-ol

 

ethanol

 

butan-2-ol

 

propan-2-ol

 

propan-1-ol

 

cyklohexan

 

ethylenglykol(monobutyl)ether

 

ethylenglykol(monobutyl)ether-acetát

 

methyl(ethyl)keton

 

methyl(isobutyl)keton

 

tetrahydrofuran

 

toluen

Nejvýše 0,06 mg/dm2 materiálu povrchové úpravy na straně, která je ve styku s potravinami


PŘÍLOHA III

ČÁST A

Zrušená směrnice a seznam jejích následných změn

(uvedených v článku 7)

Směrnice Komise 93/10/EHS

(Úř. věst. L 93, 17.4.1993, s. 27)

Směrnice Komise 93/111/ES

(Úř. věst. L 310, 14.12.1993, s. 41)

Směrnice Komise 2004/14/ES

(Úř. věst. L 27, 30.1.2004, s. 48)

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu a použitelnost

(uvedené v článku 7)

Směrnice

Lhůta pro provedení

Datum použitelnosti

93/10/EHS

1. ledna 1994

1. ledna 1994 (1)

1. ledna 1994 (2)

1. ledna 1995 (3)

93/111/ES

2004/14/ES

29. července 2005

29. července 2005 (4)

29. ledna 2006 (5)


(1)  V souladu s čl. 5 odst. 1 první odrážkou směrnice 93/10/EHS: „Členské státy povolí od 1. ledna 1994 obchodování s celofánem určeným pro styk s potravinami, který je v souladu s touto směrnicí, a jeho použití.“

(2)  V souladu s čl. 5 odst. 1 druhou odrážkou směrnice 93/10/EHS: „Členské státy zakáží od 1. ledna 1994 obchodování s celofánem určeným pro styk s potravinami, který není v souladu s touto směrnicí ani se směrnicí 83/229/EHS, a jeho použití, s výjimkou celofánu, který je zakázán směrnicí 92/15/EHS od 1. července 1994.“

(3)  V souladu s čl. 5 odst. 1 třetí odrážkou směrnice 93/10/EHS: „Členské státy zakáží od 1. ledna 1995 obchodování s celofánem určeným pro styk s potravinami, který není v souladu s touto směrnicí, ale je v souladu se směrnicí 83/229/EHS, a jeho použití.“

(4)  V souladu s čl. 2 odst. 1 písm. a) směrnice 2004/14/ES: „Členské státy budou tyto předpisy uplatňovat tak, aby povolily od 29. července 2005 uvádění na trh celofánu určeného pro styk s potravinami, který je v souladu s touto směrnicí, a jeho použití.“

(5)  V souladu s čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 2004/14/ES: „Členské státy budou tyto předpisy uplatňovat tak, aby zakázaly od 29. ledna 2006 výrobu celofánu určeného pro styk s potravinami, který není v souladu s ustanoveními této směrnice, a jeho dovoz do Společenství. Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.“


PŘÍLOHA IV

Srovnávací tabulka

Směrnice 93/10/EHS

Tato směrnice

Čl. 1 odst. 1 a 2

Čl. 1 odst. 1 a 2

Čl. 1 odst. 3 úvodní slova písm. b)

Čl. 1 odst. 3

Článek 1a

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 2a

Článek 4

Článek 3

Článek 5

Článek 4

Článek 6

Článek 5

Článek 6

Článek 7

Článek 8

Článek 7

Článek 9

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha III

Příloha IV


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

30.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 172/83


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 29. června 2007,

kterým se opravuje směrnice 2006/132/ES, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky procymidon

(oznámeno pod číslem K(2007) 3066)

(Text s významem pro EHP)

(2007/452/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V příloze směrnice Komise 2006/132/ES (2) se vyskytuje chyba, kterou je třeba opravit, a to údaj o gramech namísto kilogramů.

(2)

Je nezbytné, aby uvedená oprava nabyla účinku dnem vstupu směrnice 2006/132/ES v platnost. Tento zpětný účinek nezasahuje do práv jednotlivců.

(3)

Opatření stanovené tímto rozhodnutím je v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze směrnice 2006/132/ES se třetí odrážka ve sloupci „Zvláštní ustanovení“ nahrazuje tímto:

„—

0,75 kg účinné látky na hektar a aplikaci“.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2007.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 29. června 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/31/ES (Úř. věst. L 140, 1.6.2007, s. 44).

(2)  Úř. věst. L 349, 12.12.2006, s. 22.


30.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 172/84


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 29. června 2007,

kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE

(oznámeno pod číslem K(2007) 3114)

(Text s významem pro EHP)

(2007/453/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) u zvířat. Podle článku 1 uvedeného nařízení se tato pravidla vztahují na produkci a uvádění živých zvířat a produktů živočišného původu na trh. Za tímto účelem je nutno stanovit status bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) členských nebo třetích zemí nebo jejich oblastí (dále jen „země nebo oblasti“) pomocí zařazení do jedné ze tří kategorií v závislosti na míře rizika výskytu BSE podle čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení.

(2)

Cílem třídění zemí nebo oblastí v závislosti na míře rizika výskytu BSE je stanovit pravidla pro obchod pro každou kategorii rizika BSE, aby bylo možno poskytnout potřebné záruky pro ochranu zvířat a veřejného zdraví.

(3)

Příloha VIII nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro obchod uvnitř Společenství a příloha IX téhož nařízení stanoví pravidla pro dovoz do Společenství. Ta se zakládají na pravidlech stanovených v Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).

(4)

Světová organizace pro zdraví zvířat hraje hlavní úlohu v kategorizaci zemí nebo oblastí v závislosti na míře rizika výskytu BSE.

(5)

Generální shromáždění Světové organizace pro zdraví zvířat přijalo v květnu 2007 rezoluci, která se týká statusu BSE v různých zemích. Až do přijetí konečného stanoviska ohledně statusu BSE členských zemí v závislosti na míře rizika výskytu a vzhledem k přísným harmonizovaným opatřením na ochranu před BSE používaným uvnitř Společenství, by členské státy měly být prozatím považovány za státy s kontrolovaným rizikem BSE.

(6)

Dále by až do přijetí konečného stanoviska ohledně statusu BSE v závislosti na míře rizika výskytu v případě Norska a Islandu a vzhledem k výsledkům posledního vyhodnocení rizik týkajícího se těchto třetích zemí, by tyto země měly být prozatím považovány za státy s kontrolovaným rizikem BSE.

(7)

Podle článku 23 nařízení (ES) č. 999/2001 byla pro období do 1. července 2007 přijata přechodná opatření. Tato opatření přestanou platit okamžitě po dni přijetí rozhodnutí o třídění podle článku 5 uvedeného nařízení. Rozhodnutí o třídění zemí nebo oblastí v závislosti na míře rizika výskytu BSE by proto mělo být přijato před uvedeným datem.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Status BSE zemí nebo oblastí v závislosti na míře rizika výskytu BSE je uveden v příloze.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. července 2007.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 29. června 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1923/2006 (Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

SEZNAM ZEMÍ NEBO OBLASTÍ

A.   Země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE

Argentina

Austrálie

Nový Zéland

Singapur

Uruguay

B.   Země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE

Členské státy

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko, Spojené království

Země ESVO

Island, Norsko, Švýcarsko

Třetí země

Brazílie

Kanada

Chile

Tchaj-wan

Spojené státy americké

C.   Země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE

Země nebo oblasti neuvedené v bodech A nebo B této přílohy.


30.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 172/87


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 29. června 2007,

kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství

(oznámeno pod číslem K(2007) 3183)

(Text s významem pro EHP)

(2007/454/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (3), a zejména na čl. 63 odst. 3 a čl. 66 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2005/94/ES stanoví některá preventivní opatření týkající se dozoru a včasného odhalení influenzy ptáků a minimální opatření pro tlumení, která mají být použita v případě ohniska této nákazy u drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. Uvádí, že musí být stanovena prováděcí pravidla, která si vyžádá epizootologická situace vedle minimálních opatření pro tlumení nákazy stanovených v této směrnici. Dnem pro provedení této směrnice do vnitrostátního práva členských států je 1. červenec 2007.

(2)

Rozhodnutí Komise 2006/415/ES ze dne 14. června 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství a o zrušení rozhodnutí 2006/135/ES (4) stanoví některá ochranná opatření, která mají být použita, aby se zabránilo šíření této nákazy, včetně vymezení oblastí A a B po označení podezření na ohnisko nebo potvrzeného ohniska této nákazy. Tyto oblasti jsou uvedeny v příloze rozhodnutí 2006/415/ES a zahrnují části České republiky, Maďarska a Spojeného království. Uvedené rozhodnutí se v současné době použije do 30. června 2007.

(3)

Rozhodnutí Komise 2006/416/ES ze dne 14. června 2006 o některých přechodných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí ve Společenství (5) stanoví opatření, která mají být použita členskými státy, které plně neprovedly ustanovení směrnice 2005/94/ES do vnitrostátního práva. Uvedené rozhodnutí se použije do 30. června 2007. Vzhledem k tomu, že směrnice 2005/94/ES má být provedena členskými státy do vnitrostátního práva do 1. července 2007, opatření v ní stanovená nahradí opatření, která jsou v současnosti stanovena rozhodnutím 2006/416/ES.

(4)

Vzhledem k tomu, že se nadále vyskytují ohniska viru influenzy ptáků podtypu H5N1, měla by se opatření stanovená v rozhodnutí 2006/415/ES nadále používat tam, kde je tento virus zjištěn u drůbeže, a doplnit tak opatření stanovená směrnicí 2005/94/ES.

(5)

S ohledem na tuto epizootologickou situaci je vhodné prodloužit dobu použití rozhodnutí 2006/415/ES až do 30. června 2008.

(6)

Kromě toho by měly být odkazy na rozhodnutí 2006/416/ES uvedené v rozhodnutí 2006/415/ES nahrazeny odkazy na směrnici 2005/94/ES.

(7)

Rozhodnutí 2006/415/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2006/415/ES se mění takto:

1)

V článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Opatření stanovená tímto rozhodnutím se použijí, aniž jsou dotčena opatření, která mají být použita v případě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže, přijatá v souladu se směrnicí 2005/94/ES.“