ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 157

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
19. června 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 676/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se stanoví víceletý plán pro lov populací platýse velkého a jazyka obecného v Severním moři

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 677/2007 ze dne 18. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 678/2007 ze dne 18. června 2007 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny, jablka a broskve)

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 679/2007 ze dne 18. června 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví výše podpory pro broskve určené ke zpracování

12

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2007/35/ES ze dne 18. června 2007, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 76/756/EHS o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel ( 1 )

14

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/420/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 11. června 2007 o jmenování jednoho člena správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin

17

 

 

Komise

 

 

2007/421/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 14. června 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 96/587/ES o zveřejnění seznamu uznaných subjektů, které byly oznámeny členskými státy v souladu se směrnicí Rady 94/57/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 2379)  ( 1 )

18

 

 

2007/422/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí v Argentině, Austrálii a Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2007) 2498)  ( 1 )

19

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Rozhodnutí Rady 2007/423/SZBP ze dne 18. června 2007, kterým se provádí společný postoj 2004/293/SZBP, kterým se obnovují opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

23

 

 

 

*

Oznámení čtenářům(pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

19.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 157/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 676/2007

ze dne 11. června 2007,

kterým se stanoví víceletý plán pro lov populací platýse velkého a jazyka obecného v Severním moři

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Z nedávného vědeckého doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) vyplývá, že u populací platýse velkého a jazyka obecného v Severním moři byla míra úmrtnosti způsobená rybolovem vyšší, než úrovně stanovené ICES v souladu s přístupem předběžné opatrnosti, a že populacím hrozí, že budou loveny neudržitelným způsobem.

(2)

Doporučení výboru složeného z odborníků zkoumajících víceleté strategie řízení naznačuje, že nejvyššího výnosu jazyka obecného lze dosáhnout při míře úmrtnosti způsobené rybolovem ve výši 0,2 u ryb ve stáří od 2 do 6 let.

(3)

V souladu s doporučením Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství by ochranná úroveň biomasy populace platýse velkého v Severním moři měla činit 230 000 tun, míra úmrtnosti způsobená rybolovem nezbytná pro dosažení nejvyššího výnosu populace platýse velkého v Severním moři by v dlouhodobém měřítku měla představovat hodnotu 0,3 a ochranná úroveň biomasy populace jazyka obecného v Severním moři by měla činit 35 000 tun.

(4)

Je nutné přijmout opatření pro zavedení víceletého plánu řízení pro lov populací platýse velkého a jazyka obecného v Severním moři. Tato opatření, týkají-li se populace platýse velkého v Severním moři, je třeba zavést s ohledem na konzultace s Norskem.

(5)

Cílem plánu je v první fázi zajistit, aby populace platýse velkého a jazyka obecného v Severním moři dosáhly úrovně bezpečných biologických limitů a v druhé fázi pak, poté, co Rada důkladně zváží příslušné prováděcí postupy, aby tyto populace byly využívány na základě maximálního udržitelného výnosu a za udržitelných hospodářských, environmentálních a sociálních podmínek.

(6)

Nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (2) mimo jiné požaduje, aby v zájmu dosažení daného cíle Společenství uplatnilo předběžnou opatrnost a přijalo opatření na ochranu a zachování této populace, zajistilo její udržitelné využívání a snížilo dopad rybolovu na mořské ekosystémy na minimum.

(7)

Cílem tohoto nařízení by mělo být postupně zavést přístup k řízení rybolovu založený na ekosystémech a přispět k účinnosti rybolovných činností v rámci hospodářsky životaschopného a konkurenceschopného odvětví rybolovu, spolu se zajištěním přiměřené životní úrovně osob závislých na rybolovu platýse velkého a jazyka obecného v Severním moři a s ohledem na zájmy spotřebitelů. Politika Společenství zčásti vychází z politiky doporučené příslušným regionálním poradním sborem. Značná část odlovu platýse velkého v Severním moři probíhá společně s odlovem jazyka obecného. Řízení lovu platýse velkého nelze řešit nezávisle na řízení lovu jazyka obecného.

(8)

Při přípravě víceletého plánu by tedy rovněž měla být zohledněna skutečnost, že vysoká míra úmrtnosti platýse velkého způsobená rybolovem je z velké části způsobena vysokými výměty při lovu jazyka obecného pomocí vlečných sítí vlečených pomocí výložníků na bocích plavidla s oky o velikosti 80 mm.

(9)

Takovéto kontroly míry úmrtnosti způsobené rybolovem může být dosaženo zavedením vhodné metody určování úrovně celkových přípustných odlovů (TAC) příslušných populací a zavedením systému zahrnujícího omezení povoleného počtu dnů na moři, který intenzitu rybolovu těchto populací omezí na úroveň, kdy nebude hrozit překročení celkových přípustných odlovů a plánovaných úrovní míry úmrtnosti způsobené rybolovem, ale bude postačující pro odlov TAC povolený na základě míry úmrtnosti způsobené rybolovem stanovené v plánu.

(10)

Plán by měl pokrýt lov všech platýsovitých ryb a výrazně ovlivnit úmrtnost odpovídajících populací platýse velkého a jazyka obecného způsobenou rybolovem. Nicméně na členské státy, jejichž kvóty pro jednu z těchto populací činí méně než 5 % podílu Evropského společenství na TAC, by se ustanovení plánu týkajícího se řízení intenzity rybolovu neměla vztahovat.

(11)

Tento plán by měl představovat hlavní nástroj pro řízení lovu platýsovitých ryb v Severním moři a měl by přispět k obnově dalších populací, jako je například populace tresky obecné.

(12)

Aby bylo zajištěno, že opatření stanovená tímto nařízením jsou dodržována, je nutno zavést kontrolní opatření doplňující opatření stanovená v nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (3).

(13)

Komise v roce 2006 zahájila diskusi o strategii Společenství týkající se postupného snižování míry úmrtnosti způsobené rybolovem, a to prostřednictvím sdělení o dosažení cíle maximálního udržitelného výnosu do roku 2015. Komise toto sdělení předložila k vyjádření stanoviska regionálním poradním sborům.

(14)

Komise vyzvala Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství, aby podal zprávu o klíčových hlediscích posouzení dopadu, pokud jde o řízení lovu platýse velkého a jazyka obecného, jež by mělo být založeno na přesných, objektivních a komplexních biologických a finančních informacích. Posouzení dopadu bude uvedeno v příloze návrhu Komise týkajícího se druhé fáze víceletého plánu.

(15)

Víceletý plán by měl být v první fázi plánem na obnovu a ve druhé fázi plánem řízení ve smyslu článků 5 a 6 nařízení (ES) č. 2371/2002,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT A CÍL

Článek 1

Předmět

1.   Toto nařízení zavádí víceletý plán pro využívání populací platýse velkého a jazyka obecného v Severním moři.

2.   Pro účely tohoto nařízení se „Severním mořem“ rozumí oblast moře vymezená Mezinárodní radou pro průzkum moří jako podoblast IV.

Článek 2

Bezpečné biologické limity

1.   Pro účely tohoto nařízení se má za to, že populace platýse velkého a jazyka obecného se nacházejí v bezpečných biologických limitech v letech, kdy jsou v souladu se stanoviskem Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství splněny všechny tyto podmínky:

a)

biomasa reprodukující se populace platýse velkého překračuje 230 000 t;

b)

průměrná úmrtnost způsobená rybolovem u populace platýse velkého ve stáří 2 až 6 let je nižší než 0,6 ročně;

c)

biomasa reprodukující se populace jazyka obecného překračuje 35 000 t;

d)

průměrná úmrtnost způsobená rybolovem u populace jazyka obecného ve stáří 2 až 6 let je nižší než 0,4 ročně.

2.   Doporučí-li Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství, aby pro určování bezpečných biologických limitů byly používány jiné úrovně biomasy a úmrtnosti způsobené rybolovem, navrhne Komise změnu odstavce 1.

Článek 3

Cíle první fáze víceletého plánu

1.   Víceletý plán v první fázi zajistí návrat populací platýse velkého a jazyka obecného do bezpečných biologických limitů.

2.   Cíle uvedeného v odstavci 1 se dosáhne, sníží-li se míra úmrtnosti platýse velkého a jazyka obecného způsobená rybolovem každoročně o 10 % s maximální roční odchylkou TAC ve výši 15 %, dokud nebude dosaženo bezpečných biologických limitů pro obě populace.

Článek 4

Cíle druhé fáze víceletého plánu

1.   Víceletý plán ve své druhé fázi zajistí lov populací platýse velkého a jazyka obecného na základě maximálního udržitelného výnosu.

2.   Cíle uvedeného v odstavci 1 se dosáhne při zachování míry úmrtnosti platýse velkého způsobené rybolovem na úrovni, která se rovná nebo je vyšší než 0,3 u ryb ve stáří od 2 do 6 let.

3.   Cíle uvedeného v odstavci 1 se dosáhne při zachování míry úmrtnosti jazyka obecného způsobené rybolovem na úrovni, která se rovná nebo je vyšší než 0,2 u ryb ve stáří od 2 do 6 let.

Článek 5

Přechodná ustanovení

1.   Bude-li shledáno, že populace platýse velkého a jazyka obecného byly během dvou po sobě následujících let v rámci bezpečných biologických limitů, Rada rozhodne na základě návrhu Komise o změně čl. 4 odst. 2 a čl. 4 odst. 3 a změně článků 7, 8 a 9, podle níž bude s ohledem na nejnovější vědecká doporučení Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství povolen lov těchto populací při míře úmrtnosti způsobené rybolovem, která bude slučitelná s maximálním udržitelným výnosem.

2.   Návrh Komise týkající se přezkumu bude obsahovat náležité posouzení dopadu a rovněž zohlední stanovisko Regionálního poradního sboru pro Severní moře.

KAPITOLA II

CELKOVÉ PŘÍPUSTNÉ ODLOVY

Článek 6

Stanovení celkových přípustných odlovů (TAC)

Rada každý rok rozhodne kvalifikovanou většinou a na základě návrhu Komise o stanovení TAC pro následující rok pro populace platýse velkého a jazyka obecného v Severním moři v souladu s články 7 a 8 tohoto nařízení.

Článek 7

Postup stanovení celkového přípustného odlovu pro platýse velkého

1.   Rada přijme takovou úroveň TAC pro platýse velkého, která je podle vědeckého hodnocení provedeného Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství vyšší než:

a)

TAC, jehož použití povede k 10 % snížení míry úmrtnosti způsobené rybolovem v roce uplatnění ve srovnání s mírou úmrtnosti způsobené rybolovem odhadovanou za předcházející rok;

b)

TAC, jehož použití povede v roce uplatnění k míře úmrtnosti způsobené rybolovem ve výši 0,3 u ryb ve stáří od 2 do 6 let.

2.   Pokud použití odstavce 1 způsobí, že TAC překročí TAC z předcházejícího roku o více než 15 %, Rada přijme TAC, který je o 15 % vyšší než TAC pro daný rok.

3.   Pokud použití odstavce 1 způsobí, že TAC je o více než 15 % nižší než TAC z předcházejícího roku, Rada přijme TAC, který je o 15 % nižší než TAC pro daný rok.

Článek 8

Postup stanovení celkového přípustného odlovu pro jazyk obecný

1.   Rada přijme takovou úroveň TAC pro jazyk obecný, která je podle vědeckého hodnocení provedeného Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství vyšší než:

a)

TAC, jehož použití povede v roce uplatnění k míře úmrtnosti způsobené rybolovem ve výši 0,2 u ryb ve stáří od 2 do 6 let;

b)

TAC, jehož použití povede k 10 % snížení míry úmrtnosti způsobené rybolovem v roce uplatnění ve srovnání s mírou úmrtnosti způsobené rybolovem odhadovanou za předcházející rok.

2.   Pokud použití odstavce 1 způsobí, že TAC překročí TAC z předcházejícího roku o více než 15 %, Rada přijme TAC, který je o 15 % vyšší než TAC pro daný rok.

3.   Pokud použití odstavce 1 způsobí, že TAC je o více než 15 % nižší než TAC z předcházejícího roku, Rada přijme TAC, který je o 15 % nižší než TAC pro daný rok.

KAPITOLA III

OMEZENÍ INTENZITY RYBOLOVU

Článek 9

Omezení intenzity rybolovu

1.   TAC uvedené v kapitole II doplňuje systém omezení intenzity rybolovu, který je stanoven právními předpisy Společenství.

2.   Rada každý rok rozhodne kvalifikovanou většinou na návrh Komise o úpravě maximální úrovně intenzity rybolovu, jež je stanovena pro rybářské flotily, u nichž platýs velký a jazyk obecný, či jen jeden z těchto druhů, představují významnou část hodnoty vykládek nebo které vykazují značné výměty, a jež podléhá systému omezení intenzity rybolovu podle odstavce 1.

3.   Komise požádá Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství o předpověď maximální úrovně intenzity rybolovu za účelem stanovení odlovů platýse velkého a jazyka obecného úměrně podílu Evropského společenství na TAC stanoveného podle článku 6. Tato žádost musí být formulována tak, aby zohledňovala další příslušné právní předpisy Společenství, jež určují podmínky, za kterých lze uskutečňovat rybolov podle kvót.

4.   Každoroční úpravy maximální úrovně intenzity rybolovu podle odstavce 2 se stanovují s ohledem na stanovisko Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství v souladu s odstavcem 3.

5.   Komise každoročně vyzve Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství, aby podal zprávu o roční úrovni intenzity rybolovu prováděné plavidly lovícími platýse velké a jazyky obecné a o typech lovných zařízení použitých při tomto rybolovu.

6.   Bez ohledu na odstavec 4 nesmí intenzita rybolovu překročit úroveň přidělenou v roce 2006.

7.   Na členské státy, jejichž kvóty činí méně než 5 % podílu Evropského společenství na TAC týkající se platýse velkého a jazyka obecného, se ustanovení plánu pro řízení intenzity rybolovu nevztahují.

8.   Na členský stát, jehož se týkají ustanovení odstavce 7, a který se podílí na výměně kvót jazyka obecného nebo platýse velkého na základě čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002, na jejímž základě by výše kvóty přidělené tomuto členskému státu i množství jazyka obecného nebo platýse velkého byly vyšší než 5 % podílu Evropského společenství na TAC, se vztahuje režim řízení intenzity rybolovu.

9.   Intenzita rybolovu prováděná plavidly, pro něž platýs velký nebo jazyk obecný představují významnou část odlovů a které plují pod vlajkou členského státu, na nějž se vztahují ustanovení odstavce 7, nesmí překročit úroveň povolenou v roce 2006.

KAPITOLA IV

KONTROLA, INSPEKCE A SLEDOVÁNÍ

Článek 10

Hlášení o intenzitě rybolovu

1.   Na plavidla operující v této oblasti se vztahují články 19b, 19c, 19d, 19e a 19k nařízení (EHS) č. 2847/93. Z ohlašovací povinnosti jsou vyňata plavidla vybavená sledovacím systémem v souladu s články 5 a 6 nařízení Komise (ES) č. 2244/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanoví pravidla pro systémy satelitního sledování plavidel (4).

2.   Členské státy mohou zavést alternativní kontrolní opatření v zájmu plnění povinnosti uvedené v odstavci 1, která jsou stejně účinná a transparentní jako uvedené zpravodajské povinnosti. Tato opatření je nutno oznámit Komisi ještě před jejich zavedením.

Článek 11

Mez tolerance

1.   Odchylně od čl. 5 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2807/83 ze dne 22. září 1983, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států (5), je povolená mez tolerance při odhadu množství v kilogramech živé váhy každého platýse velkého nebo jazyka obecného uchovávaného na palubě plavidel, která se pohybovala v Severním moři, 8 % množství uvedeného v lodním deníku. Pokud není přepočítací koeficient stanoven v právních předpisech Společenství, použije se koeficient přijatý členským státem, pod jehož vlajkou plavidlo pluje.

2.   Odstavec 1 se nepoužije na druhy vodních organismů v případě, že množství daného druhu uchovávané na palubě je nižší než 50 kg.

Článek 12

Vážení vykládek

Příslušné orgány členského státu zajistí, aby veškeré množství jazyka obecného převyšující 300 kg nebo množství platýse velkého převyšující 500 kg, ulovených v Severním moři, bylo před prodejem zváženo, a to na váhách majících osvědčení přesnosti.

Článek 13

Předběžné oznámení

Velitel rybářského plavidla Společenství, jež se nacházelo v Severním moři, a který chce vyložit v přístavu nebo v místě vykládky ve třetí zemi určité množství platýse velkého nebo jazyka obecného, sdělí příslušným orgánům členského státu, pod jehož vlajkou pluje, nejpozději 24 hodin před vykládkou v třetí zemi tyto informace:

a)

název přístavu nebo místa vykládky;

b)

přibližnou dobu připlutí do tohoto přístavu nebo místa vykládky;

c)

množství v kilogramech živé váhy u všech druhů, kterých je na palubě uloženo více než 50 kg.

Toto oznámení může podat i zástupce velitele rybářského plavidla.

Článek 14

Oddělené skladování platýse velkého a jazyka obecného

1.   Je zakázáno uchovávat na rybářském plavidle Společenství v jakékoliv samostatné nádobě jakékoli množství platýse velkého nebo jakékoli množství jazyka obecného společně s jinými druhy mořských živočichů.

2.   Velitelé rybářských plavidel Společenství jsou inspektorům členských států nápomocni tak, aby bylo možné navzájem zkontrolovat množství zaznamenané v lodním deníku a úlovky platýse velkého a jazyka obecného nacházející se na palubě.

Článek 15

Přeprava jazyka obecného a platýse velkého

1.   Příslušné orgány členského státu mohou požadovat, aby jakékoli množství platýse velkého převyšující 500 kg nebo jakékoli množství jazyka obecného vyšší než 300 kg a ulovené v některé ze zeměpisných oblastí uvedených v čl. 1 odst. 2, které je poprvé vyloženo v daném členském státě, bylo zváženo předtím, než je přepraveno z přístavu první vykládky na jiné místo, a to na váhách majících osvědčení přesnosti.

2.   Odchylně od článku 13 nařízení (EHS) č. 2847/93 musí být k množství platýse velkého převyšující 500 kg nebo množství jazyka obecného převyšující 300 kg, jež je převáženo na jiné místo než místo vykládky, přiloženo prohlášení uvedené v čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení. Výjimka stanovená v čl. 13 odst. 4 písm. b) nařízení (EHS) č. 2847/93 se nepoužije.

Článek 16

Zákaz překládek jazyka obecného a platýse velkého

Rybářské plavidlo Společenství nacházející se v Severním moři nesmí přeložit na jiné plavidlo žádné množství platýse velkého nebo jazyka obecného.

KAPITOLA V

NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ

Článek 17

Hodnocení opatření pro řízení

1.   Komise během druhého roku uplatňování tohoto nařízení a pak vždy každý další rok vyhodnotí na základě doporučení Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství dopad opatření pro řízení na dotčené populace a na rybolov těchto populací.

2.   Ve třetím roce uplatňování tohoto nařízení a poté každý následující třetí rok, kdy je toto nařízení uplatňováno, si Komise vyžádá poradenství Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství ohledně pokroku při dosahování cílů víceletého plánu. Komise popřípadě navrhne odpovídající opatření a Rada rozhodne kvalifikovanou většinou o alternativních opatřeních v zájmu dosažení cílů uvedených v článcích 3 a 4.

Článek 18

Zvláštní okolnosti

Pokud Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství informuje o tom, že se velikost reprodukující se populace u platýse velkého nebo jazyka obecného snížila, Rada rozhodne kvalifikovanou většinou na základě návrhu Komise o TAC pro platýse velkého, který je nižší, než stanoví článek 7, a o TAC pro jazyk obecný, který je nižší, než stanoví článek 8, a o úrovních intenzity rybolovu, které jsou nižší než úrovně stanovené v článku 9.

KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 19

Pomoc poskytovaná Evropským rybářským fondem

1.   Během první fáze předpokládané článkem 3 tohoto nařízení je víceletý plán plánem na obnovu ve smyslu článku 5 nařízení (ES) č. 2371/2002 a pro účely čl. 21 písm. a) bodu i) nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu (6).

2.   Během druhé fáze předpokládané článkem 4 tohoto nařízení je víceletý plán plánem řízení ve smyslu článku 6 nařízení (ES) č. 2371/2002 a pro účely čl. 21 písm. a) bodu iv) nařízení (ES) č. 1198/2006.

Článek 20

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 11. června 2007.

Za Radu

předseda

H. SEEHOFER


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 28. září 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1967/2006 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11).

(4)  Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 17.

(5)  Úř. věst. L 276, 10.10.1983, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1804/2005 (Úř. věst. L 290, 4.11.2005, s. 10).

(6)  Úř. věst. L 223, 15.8.2006, s. 1.


19.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 157/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 677/2007

ze dne 18. června 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. června 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 18. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

MA

30,8

TR

92,6

ZZ

61,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,1

ZZ

122,7

0709 90 70

TR

94,8

ZZ

94,8

0805 50 10

AR

46,9

ZA

62,8

ZZ

54,9

0808 10 80

AR

91,9

BR

80,3

CL

92,9

CN

97,6

NZ

98,4

US

101,1

ZA

96,3

ZZ

94,1

0809 10 00

IL

156,1

TR

217,9

ZZ

187,0

0809 20 95

TR

287,1

US

303,4

ZZ

295,3

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,3

US

149,4

ZA

88,3

ZZ

113,0

0809 40 05

CL

134,4

IL

164,9

US

222,0

ZZ

173,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


19.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 157/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 678/2007

ze dne 18. června 2007

o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny, jablka a broskve)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 35 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení, vzhledem k těmto důvodům:

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1961/2001 (2) stanovilo podrobná pravidla pro vývozní náhrady pro ovoce a zeleninu.

(2)

Čl. 35 odst. 1 nařízení (ES) č. 2200/96 stanovil, že v míře nezbytné pro vývoz hospodářsky významného množství produktů, mohou být pro produkty vyvážené Společenstvím stanoveny vývozní náhrady, a to v mezích vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 300 Smlouvy.

(3)

V souladu s čl. 35 odst. 2 nařízení (ES) č. 2200/96 je třeba zajistit, aby nebyly narušeny obchodní toky vzniklé již dříve na základě režimu náhrad. Z těchto důvodů a kvůli sezónnímu charakteru vývozů ovoce a zeleniny je třeba pro každý produkt stanovit kvóty v souladu s nomenklaturou zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedenou nařízením Komise (EHS) č. 3846/87 (3). Množství pro jednotlivé produkty je nutné přidělit s přihlédnutím k jejich skladovatelnosti.

(4)

Čl. 35 odst. 4 nařízení (ES) č. 2200/96 stanovil, že při stanovení náhrad se bere v úvahu stávající stav a předpokládaný vývoj cen a dostupnosti ovoce a zeleniny na trhu Společenství na straně jedné a cen obvyklých v mezinárodním obchodě na straně druhé. Je nutné zohlednit i náklady na uvedení produktů na trh a na jejich dopravu a také hospodářské aspekty zamýšlených vývozů.

(5)

V souladu s čl. 35 odst. 5 nařízení (ES) č. 2200/96 se ceny na trhu Společenství stanoví s přihlédnutím k cenám, které se z hlediska vývozu jeví jako nejpříznivější.

(6)

Situace v mezinárodním obchodě nebo specifické požadavky konkrétních trhů mohou vyžadovat, aby se výše náhrady pro daný produkt lišila podle místa jeho určení.

(7)

Rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny, jablka a broskve tříd jakosti Extra, I a II stanovených na základě společných norem jakosti mohou být v současné době vyváženy v hospodářsky významném množství.

(8)

Za účelem nejúčinnějšího využití dostupných zdrojů a na základě dané struktury vývozů Společenství je třeba přistoupit k otevřenému nabídkovému řízení a stanovit pro dané období směrné výše náhrad a předpokládaná množství.

(9)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Tímto se otevírá nabídkové řízení na přidělení vývozních licencí v režimu A3. Dotčené produkty, lhůty pro podání nabídek, směrné výše náhrad a předpokládaná množství jsou stanoveny v příloze.

2.   Licence vydané za účelem potravinové pomoci podle článku 16 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (4) se nezapočítávají do povolených množství uvedených v příloze.

3.   Aniž je dotčeno provádění článku 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 1961/2001, doba platnosti licence typu A3 se stanoví na 4 měsíce.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 268, 9.10.2001, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 548/2007 (Úř. věst. L 130, 22.5.2007, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 532/2007 (Úř. věst. L 125, 15.5.2007, s. 7).

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.


PŘÍLOHA

Zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny, jablka a broskve)

Období pro podávání nabídek: od 2. července do 3. července 2007.

Kód produktů (1)

Místo určení (2)

Směrná výše náhrady

(v EUR/t netto)

Předpokládaná množství

(t)

0702 00 00 9100

A00

30

3 333

0805 10 20 9100

A00

36

20 000

0805 50 10 9100

A00

60

10 000

0806 10 10 9100

A00

23

23 333

0808 10 80 9100

F04, F09

32

53 333

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

17

23 333


(1)  Kódy produktů stanovilo nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Kódy míst určení řady „A“ stanovila příloha II nařízení (EHS) č. 3846/87. Numerické kódy míst určení stanovilo nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Ostatní místa určení jsou vymezena takto:

F03

:

Všechna místa určení s výjimkou Švýcarska.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malajsie, Srí Lanka, Indonésie, Thajsko, Tchaj-wan, Papua-Nová Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonsko, Uruguay, Paraguay, Argentina, Mexiko, Kostarika.

F09

:

Následující místa určení: Norsko, Island, Grónsko, Faerské ostrovy, Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, bývalá jugoslávská republika Makedonie, Srbsko, Černá hora, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Ukrajina, Saúdská Arábie, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty (Abú Zabí, Dubaj, Šardžá, Adžmán, Umm al-Kuvajn, Rás al-Chajma a Fudžajra), Kuvajt, Jemen, Sýrie, Írán, Jordánsko, Bolívie, Brazílie, Venezuela, Peru, Panama, Ekvádor a Kolumbie; africké země a teritoria s výjimkou Jihoafrické republiky; místa určení uvedená v článku 36 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11).


19.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 157/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 679/2007

ze dne 18. června 2007,

kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví výše podpory pro broskve určené ke zpracování

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 41 uvedeného aktu,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 3 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1535/2003 ze dne 29. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny (2), se stanoví, že Komise zveřejní výši podpory pro broskve určené ke zpracování do 31. května.

(2)

Pro členské státy Společenství ve složení ke dni 31. prosince 2006, se přezkum dodržování zpracovatelských prahů Společenství a vnitrostátních zpracovatelských prahů pro broskve podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 2201/96 provádí na základě množství, na která byla udělena podpora během posledních tří hospodářských let, za něž jsou pro všechny dotčené členské státy k dispozici konečné údaje.

(3)

Průměrné množství broskví zpracovaných v rámci režimu podpory během předchozích tří hospodářských let je nižší než prahová hodnota Společenství. Výše podpory používaná v každém dotčeném členském státě v hospodářském roce 2007/08 musí proto odpovídat výši stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96.

(4)

Mechanismus pro výpočet dodržování vnitrostátních zpracovatelských prahů podle článku 5 nařízení (ES) č. 2201/96 se pro Bulharsko a Rumunsko nepoužije okamžitě. Proto je třeba pro použití tohoto mechanismu stanovit přechodná opatření. Pro hospodářský rok 2007/08, pro který nejsou dostupné údaje pro přezkum dodržování zpracovatelských prahů Společenství a vnitrostátních zpracovatelských prahů pro broskve, a z důvodu prevence by se mělo provést předběžné snížení podpory, které se uhradí v případě, že na konci daného hospodářského roku nebude práh překročen.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro hospodářský rok 2007/08 podpora na základě článku 2 nařízení (ES) č. 2201/96 činí pro broskve 47,70 EUR za tunu pro členské státy Společenství ve složení ke dni 31. prosince 2006.

2.   Pro Bulharsko a Rumunsko se výše podpory pro broskve na základě článku 2 nařízení (ES) č. 2201/96 stanoví na 35,78 EUR za tunu.

Článek 2

1.   Pokud se při výpočtu dodržování zpracovatelského prahu pro hospodářský rok 2007/08 ukáže, že nebyl překročen práh Společenství, vyplatí se v Bulharsku a Rumunsku po skončení hospodářského roku 2007/08 dodatečná částka ve výši 25 % podpory stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96.

2.   Pokud se ukáže, že byl překročen práh Společenství, po skončení hospodářského roku 2007/08 se dodatečná částka vyplatí v Bulharsku nebo v Rumunsku, pokud nebyl práh překročen nebo byl překročen o méně než 25 % v případě těchto dvou členských států.

Dodatečná částka uvedená v prvním pododstavci vychází z částky, o kterou byl překročen příslušný vnitrostátní práh, a činí maximálně 25 % podpory stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96.

3.   Pro přezkum dodržování vnitrostátních zpracovatelských prahů a pouze pro Bulharsko a Rumunsko je výpočet pro hospodářský rok 2007/08 proveden na základě množství, na která byla skutečně udělena podpora během hospodářského roku 2007/08.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 386/2004 (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  Úř. věst. L 218, 30.8.2003, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1663/2005 (Úř. věst. L 267, 12.10.2005, s. 22).


SMĚRNICE

19.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 157/14


SMĚRNICE KOMISE 2007/35/ES

ze dne 18. června 2007,

kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 76/756/EHS o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (1), a zejména na druhou odrážku čl. 13 odst. 2 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 76/756/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (2), a zejména na článek 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 76/756/EHS je jednou ze zvláštních směrnic týkajících se postupu ES schvalování typu zavedeného směrnicí 70/156/EHS. Ustanovení směrnice 70/156/EHS, která se týkají systémů, konstrukčních součástí a samostatných technických celků vozidel, se proto použijí i pro směrnici 76/756/EHS.

(2)

V zájmu zvýšení bezpečnosti silničního provozu zlepšením viditelnosti velkých nákladních automobilů a jejich přípojných vozidel by měla být do směrnice 76/756/EHS začleněna povinnost umístit na tato vozidla značení s vratným odrazem.

(3)

Pro zohlednění dalších změn předpisu EHK OSN č. 48 (3), o nichž již Společenství hlasovalo, je vhodné přizpůsobit směrnici 76/756/EHS technickému pokroku tím, že bude sladěna s technickými požadavky uvedeného předpisu EHK OSN. V zájmu jasnosti by měla být příloha II směrnice 76/756/EHS nahrazena.

(4)

Směrnice 76/756/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobování technickému pokroku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha II směrnice 76/756/EHS se nahrazuje přílohou této směrnice.

Článek 2

S účinkem od 10. července 2011, pokud nejsou splněny požadavky směrnice 76/756/EHS ve znění této směrnice, členské státy z důvodů souvisejících s montáží zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci považují prohlášení o shodě doprovázející nová vozidla podle směrnice 70/156/EHS za neplatná pro účely čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice.

Článek 3

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 9. července 2008. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.

Budou tyto předpisy používat od 10. července 2008.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 18. června 2007.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/96/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 81).

(2)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 97/28/ES (Úř. věst. L 171, 30.6.1997, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 137, 30.5.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

1.

Technickými požadavky jsou požadavky uvedené v bodech 2, 5 a 6 a v přílohách 3 až 9 předpisu EHK OSN č. 48 (1).

2.

Pro účely uplatňování ustanovení uvedených v bodu 1 platí toto:

a)

‚nenaloženým vozidlem‘ se rozumí vozidlo, jehož hmotnost je popsána v bodu 2.6 dodatku 1 přílohy I této směrnice, bez řidiče;

b)

‚formulářem o oznámení‘ se rozumí certifikát schválení typu (stanovený v dodatku 2 přílohy I této směrnice);

c)

‚smluvními stranami odpovídajících předpisů‘ se rozumějí členské státy;

d)

odkaz na předpis č. 3 se považuje za odkaz na směrnici 76/757/EHS;

e)

poznámka pod čarou 2 v bodu 2.7.25 se nepoužije;

f)

poznámka pod čarou 8 v bodu 6.19 se nepoužije;

g)

poznámka pod čarou 1 v příloze 5 se nahrazuje tímto: ‚Definice kategorií jsou uvedeny v příloze II A směrnice 70/156/EHS‘.

3.

Aniž jsou dotčeny čl. 8 odst. 2 písm. a) a c) a odstavec 3 směrnice 70/156/EHS, tato příloha a jakékoli zvláštní směrnice, je zakázána montáž jiných zařízení pro osvětlení nebo světelnou signalizaci než těch, která jsou uvedena v bodu 2.7 předpisu EHK OSN č. 48.


(1)  Úř. věst. L 137, 30.5.2007, s. 1.“


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

19.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 157/17


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 11. června 2007

o jmenování jednoho člena správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin

(2007/420/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména s ohledem na čl. 25 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na seznam kandidátů předložený Radě Komisí Evropských společenství,

s ohledem na názory vyjádřené Evropským parlamentem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je nezbytně nutné zajistit nezávislost, vysokou vědeckou úroveň, transparentnost a efektivnost Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Nepostradatelná je rovněž spolupráce s členskými státy.

(2)

Jedno místo člena správní rady, jmenovaného do 30. června 2008, se uvolnilo odstoupením.

(3)

Kandidatury byly přezkoumány s cílem jmenovat nového člena správní rady na základě dokumentace předložené Komisí a s ohledem na názory vyjádřené Evropským parlamentem za účelem zajištění nejvyšší úrovně schopností, širokého okruhu relevantních odborných znalostí, například v oblasti řízení a veřejné správy, jakož i co největšího územního zastoupení v rámci Unie,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Pan Milan POGAČNIK je jmenován členem správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na dobu od 1. července 2007 do 30. června 2008.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 11. června 2007.

Za Radu

předseda

H. SEEHOFER


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3).


Komise

19.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 157/18


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. června 2007,

kterým se zrušuje rozhodnutí 96/587/ES o zveřejnění seznamu uznaných subjektů, které byly oznámeny členskými státy v souladu se směrnicí Rady 94/57/ES

(oznámeno pod číslem K(2007) 2379)

(Text s významem pro EHP)

(2007/421/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 94/57/ES ze dne 22. listopadu 1994, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi lodí a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (1), a zejména na čl. 4 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Komise 96/587/ES (2) byl vytvořen seznam uznaných subjektů, které byly oznámeny členskými státy v souladu se směrnicí Rady 94/57/ES.

(2)

V souladu s článkem 4 odst. 5 směrnice Rady 94/57/ES jsou subjekty, jež jsou na základě uvedené směrnice uznány již k 22. lednu 2002, uznány i nadále.

(3)

Rozhodnutím Komise 2005/623/ES (3) bylo prodlouženo omezené uznání subjektu Hellenic Register of Shipping na dobu tří let s platností pro Řecko a Kypr.

(4)

Rozhodnutím Komise 2006/382/ES (4) bylo prodlouženo omezené uznání subjektu Hellenic Register of Shipping s platností pro Maltu.

(5)

Rozhodnutím Komise 2006/660/ES (5) bylo uděleno omezené uznání Společenství subjektu Polish Register of Shipping na dobu tří let s platností pro Českou republiku, Kypr, Litvu, Maltu, Polsko a Slovenskou republiku.

(6)

Rozhodnutí 96/587/ES je již zastaralé, a proto by mělo být zrušeno s tím, že seznam subjektů uznaných v souladu se směrnicí 94/57/ES bude v pravidelných intervalech zveřejňován v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 96/587/ES se zrušuje.

Článek 2

Generální ředitel pro energetiku a dopravu zveřejní aktualizovaný seznam uznaných subjektů v souladu se směrnicí Rady 94/57/ES v Úředním věstníku Evropské unie do 1. července každého roku.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 14. června 2007.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 319, 12.12.1994, s. 20. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/84/ES (Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 53).

(2)  Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 43. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2002/221/ES (Úř. věst. L 73, 15.3.2002, s. 30).

(3)  Úř. věst. L 219, 24.8.2005, s. 43.

(4)  Úř. věst. L 151, 6.6.2006, s. 31.

(5)  Úř. věst. L 272, 3.10.2006, s. 17.


19.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 157/19


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 18. června 2007,

kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí v Argentině, Austrálii a Spojených státech amerických

(oznámeno pod číslem K(2007) 2498)

(Text s významem pro EHP)

(2007/422/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/556/EHS ze dne 25. září 1989 o veterinárních otázkách obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozu těchto embryí ze třetích zemí (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 92/452/EHS ze dne 30. července 1992, kterým se stanoví seznam týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenstv (2), stanoví, že členské státy mohou dovážet embrya ze třetích zemí pouze tehdy, pokud byla odebrána, zpracována a uchována týmy pro odběr embryí a týmy pro produkci embryí uvedenými na seznamu v uvedeném rozhodnutí.

(2)

Argentina a Spojené státy americké požadují, aby byly v těchto seznamech učiněny změny u položek týkajících se uvedených zemí, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí.

(3)

Argentina a Spojené státy americké poskytly záruky ohledně souladu s příslušnými pravidly, která stanoví směrnice 89/556/EHS, a dotčené týmy pro odběr a produkci embryí byly úředně schváleny pro vývoz do Společenství veterinárními útvary uvedených zemí.

(4)

Austrálie žádá, aby byly v těchto seznamech některé položky, které se jí týkají, zrušeny.

(5)

Rozhodnutí 92/452/EHS by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 92/452/EHS se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije od třetího dne po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. června 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1989, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2006/60/ES (Úř. věst. L 31, 3.2.2006, s. 24).

(2)  Úř. věst. L 250, 29.8.1992, s. 40. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2007/237/ES (Úř. věst. L 103, 20.4.2007, s. 49).


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí 92/452/EHS se mění takto:

1)

Řádek týkající se týmu pro odběr embryí LE/UT/BE-18 z Argentiny se zrušuje.

2)

Řádek týkající se týmu pro odběr embryí LE/UT/BE-22 z Argentiny se zrušuje.

3)

Řádky týkající se týmů pro odběr embryí LE/UT/BE-24 a LE/UT/BE-25 z Argentiny se zrušují.

4)

Řádek týkající se týmu pro odběr embryí LE/UT/BE-28 z Argentiny se zrušuje.

5)

Doplňují se nové řádky týkající se Argentiny, které znějí:

„AR

 

LE/UT/BE-31

 

CENTRO BIOTECNOLÓGICO SANTA RITA

Saladillo – Buenos Aires

Dr. Carlos Hansen

AR

 

LE/UT/BE-42

 

CENTRO ESTACIÓN ZOOTÉCNICA SANTA JULIA

Córdoba

Dr. Leonel Alisio

AR

 

LE/UT/BE-43

 

CENTRO GENÉTICO BOVINO EOLIA

Marcos Paz – Buenos Aires

Dr. Guillermo Brogliatti

AR

 

LE/UT/BE-44

 

CENTRO GENÉTICO DEL LITORAL

Margarita Belén – Chaco

Dr. Gustavo Balbin

AR

 

LE/UT/BE-45

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SAN JOAQUIN

Carmen de Areco – Buenos Aires

Dr. Mariano Medina

AR

 

LE/UT/BE-46

 

CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL LA LILIA

Colonia Aldao – Santa Fe

Dr. Fabian Barberis

AR

 

LE/UT/BE-51

 

Dr.es. J. INDA Y J. TEGLI

Union – San Luis

Dr. J. Inda

Dr. J. Tegli

AR

 

LE/UT/BE-52

 

IRAC – BIOGEN

Córdoba

Dr. Gabriel Bo

Dr. H. Tribulo

AR

 

LE/UT/BE-53

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIAS DE EMBRIONES CABA

Carhue – Buenos Aires

Dr. Juan Martin Narbaitz

AR

 

LE/UT/BE-54

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS CABAÑA LA CAPILLITA

Corrientes

Dr. Agustin Arreseigor

AR

 

LE/UT/BE-56

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS EL QUEBRACHO

Reconquista – Santa Fe

Dr. Mauro E. Venturini

AR

 

LE/UT/BE-57

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS MARIO ANDRES NIGRO

La Plata – Buenos Aires

Dr. Mario Andres Nigro

AR

 

LE/UT/BE-58

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS GENETICA CHIVILCOY

Chivilcoy – Buenos Aires

Dr. Ruben Osvaldo Chilan

AR

 

LE/UT/BE-60

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA C.I.A.T.E.B.

Rio Cuarto – Córdoba

Dr. Ariel Doso

AR

 

LE/UT/BE-61

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA VALDES & LAURENTI S.H.

Capitán Sarmiento – Buenos Aires

Dr. Ariel M. Valdes

AR

 

LE/UT/BE-62

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA MARCELO F. MIRANDA

Capital Federal

Dr. Marcelo F. Miranda

AR

 

LE/UT/BE-63

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SYNCHROPAMPA S.R.L.

Santa Rosa – La Pampa

Dr. Jose Luis Franco

AR

 

LE/UT/BE-64

 

DR. CESAR J. ARESEIGOR

Corrientes

Dr. Cesar J. Areseigor

AR

 

LE/UT/BE-65

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA RICARDO ALBERTO VAUTIER

Corrientes

Dr. Ricardo Alberto Vautier

AR

 

LE/UT/BE-66

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SOLUCIONES REPRODUCTIVAS INTEGRALES LA RESERVA

Coronel Dorrego – Buenos Aires

Dr. Silvio Mariano Castro

AR

 

LE/UT/BE-67

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SANTA RITA

Corrientes

Dr. Gabriel Bo“

6)

Řádek týkající se týmu pro odběr embryí ETV0002 z Austrálie se zrušuje.

7)

Řádek týkající se týmu pro odběr embryí ETV0005 z Austrálie se zrušuje.

8)

Řádky týkající se týmů pro odběr embryí ETV0008, ETV0009, ETV0010, ETV0011, ETV0012 a ETV0013 z Austrálie se zrušují.

9)

Řádek týkající se týmu pro odběr embryí č. 91CA035 E689 ze Spojených států amerických se nahrazuje tímto:

„US

 

91CA035 E689

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis AVE

Riverdale, CA 93656

Dr. Kenneth Halback“

10)

Řádek týkající se týmu pro odběr embryí č. 04MT111 E1127 ze Spojených států amerických se zrušuje.

11)

Řádky týkající se týmů pro odběr embryí č. 05NC114 E705 a č. 05NC117 E705 ze Spojených států amerických se nahrazují tímto:

„US

 

05NC114 E705

 

Kingsmill Farm II

5914 Kemp Road

Durham, NC 27703

Dr. Samuel P. Galphin

US

 

05NC117 E705

 

S. Galphin Services

6509 Saddle Path Circle

Raleigh, NC 27606

Dr. Samuel P. Galphin“

12)

Doplňují se nové řádky týkající se Spojených států amerických, které znějí:

„US

 

07CA133 E1664

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis AVE

Riverdale, CA 93656

Dr. Alvaro Magalhaes

US

 

07ID134 E1127

 

Pat Richards, DVM

1215E 200S

Bliss, ID 83314

Dr. Pat Richards

US

 

07MO131 E608

 

Trans Ova Genetics

12425 LIV 224

Chillicothe, MO 64601

Dr. Tim Reimer

US

 

07TX130 E640

 

K Bar C Ranch

3424 FR 2095

Cameron, TX 76520

Dr. Boyd Bien“


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

19.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 157/23


ROZHODNUTÍ RADY 2007/423/SZBP

ze dne 18. června 2007,

kterým se provádí společný postoj 2004/293/SZBP, kterým se obnovují opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na společný postoj Rady 2004/293/SZBP (1), a zejména na článek 2 uvedeného společného postoje ve spojení s čl. 23 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada přijala společným postojem 2004/293/SZBP opatření, jež mají zabránit vstupu na území členských států a průjezdu přes ně jednotlivcům zapojeným do činností, které napomáhají dosud nezadrženým osobám obviněným Mezinárodním soudním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY) ze spáchání zločinů nadále unikat spravedlnosti, nebo které jednají způsobem, jenž by mohl bránit účinnému provádění mandátu ICTY.

(2)

V důsledku vzetí pana Anteho Gotoviny do vazby ICTY by měla být ze seznamu vypuštěna jména určitých jednotlivců uvedených v článku 2 společného postoje, kteří jsou s Antem Gotovinou spojeni. Je také třeba aktualizovat údaje o ostatních osobách na seznamu.

(3)

Kromě toho by se do seznamu měla doplnit jména jiných osob, které jsou zapojeny do činností, které napomáhají dosud nezadrženým osobám obviněným ICTY ze spáchání zločinů nadále unikat spravedlnosti, nebo které jednají způsobem, jenž by mohl bránit účinnému provádění mandátu ICTY.

(4)

Seznam uvedený v příloze společného postoje 2004/293/SZBP by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Seznam osob uvedený v příloze společného postoje 2004/293/SZBP se nahrazuje seznamem uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 18. června 2007.

Za Radu

předseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 65. Společný postoj naposledy pozměněný společným postojem 2007/150/SZBP (Úř. věst. L 66, 6.3.2007, s. 21).


PŘÍLOHA

1.

BILBIJA, Milorad

Rodiče: Svetko BILBIJA

Datum/místo narození: 13.8.1956, Sanski Most, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 3715730

Průkaz totožnosti č.: 03GCD9986

Osobní identifikační č.: 1308956163305

Přezdívky:

Adresa: Brace Pantica 7, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

2.

BJELICA, Milovan

Datum/místo narození: 19.10.1958, Rogatica, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 0000148 vydaný dne 26.7.1998 v: Srpsko Sarajevo (neplatný)

Průkaz totožnosti č.: 03ETA0150

Osobní identifikační č.: 1910958130007

Přezdívky: Cicko

Adresa: CENTREK, společnost v Pale, Bosna a Hercegovina

3.

DJORDJEVIĆ, Jelena (příjmení po manželovi: GLUSIĆOVÁ Jelena)

Rodiče: Vlastimir a Sojka DJORDJEVIĆOVI

Datum/místo narození: 7.2.1977, Zaječar, Srbsko

Cestovní pas č.:

Průkaz totožnosti č.:

Přezdívky:

Adresa: Ulica Beogradskog Bataljona č. 39, Bělehrad, Srbsko

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: dcera Vlastimira DJORDJEVIĆE

4.

DJORDJEVIĆ, Sojka

Datum/místo narození: 29.9.1949, obec Knjaževac, Srbsko

Cestovní pas č.:

Průkaz totožnosti č.:

Přezdívky:

Adresa: Ulica Beogradskog Bataljona č. 39, Bělehrad, Srbsko

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: manželka Vlastimira DJORDJEVIĆE

5.

EČIM, Ljuban

Datum/místo narození: 6.1.1964, Sviljanac, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 0144290 vydaný dne 21.11.1998 v Banja Luce (neplatný)

Průkaz totožnosti č.: 03GCE3530

Osobní identifikační č.: 0601964100083

Přezdívky:

Adresa: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

6.

HADŽIĆ Goranka

Rodiče: Branko a Milena HADŽIĆOVI

Datum/místo narození: 18.6.1962, obec Vinkovci, Chorvatsko

Cestovní pas č.:

Průkaz totožnosti č.: 1806962308218 (JMBG), průkaz totožnosti č.: 569934/03

Přezdívky:

Adresa: Ulica Aranj Janosa 9, Nový Sad, Srbsko

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: sestra Gorana HADŽIĆE

7.

HADŽIĆ, Ivana

Rodiče: Goran a Zivka HADŽIĆOVI

Datum/místo narození: 25.2.1983, Vukovar, Chorvatsko

Cestovní pas č.:

Průkaz totožnosti č.:

Přezdívky:

Adresa: Ulica Aranj Janosa 9, Nový Sad, Srbsko

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: dcera Gorana HADŽIĆE

8.

HADŽIĆ, Srecko

Rodiče: Goran a Zivka HADŽIĆOVI

Datum/místo narození: 8.10.1987, Vukovar, Chorvatsko

Cestovní pas č.:

Průkaz totožnosti č.:

Přezdívky:

Adresa: Aranj Janosa 9, Novi Sad, Srbsko

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: syn Gorana HADŽIĆE

9.

HADŽIĆ, Zivka

Rodiče: Branislav NUDIĆ

Datum/místo narození: 9.6.1957, Vinkovci, Chorvatsko

Cestovní pas č.:

Průkaz totožnosti č.:

Přezdívky:

Adresa: Ulica Aranj Janosa 9, Nový Sad, Srbsko

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: manželka Gorana HADŽIĆE

10.

JOVIČIĆ, Predrag

Rodiče: Desmir JOVIČIĆ

Datum/místo narození: 1.3.1963, Pale, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 4363551

Průkaz totožnosti č.: 03DYA0852

Osobní identifikační č.: 0103963173133

Přezdívky:

Adresa: Milana Simovica 23, Pale, Bosna a Hercegovina

11.

KARADŽIĆ, Aleksandar

Datum/místo narození: 14.5.1973, Sarajevo Centar, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 0036395 (pozbyl platnosti dne 12.10.1998)

Průkaz totožnosti č.:

Osobní identifikační č.:

Přezdívky: Saša

Adresa:

12.

KARADŽIĆ, Ljilana (rodné příjmení: ZELEN)

Rodiče: Vojo a Anka

Datum/místo narození: 27.11.1945, Sarajevo Centar, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu:

Průkaz totožnosti č.:

Osobní identifikační č.:

Přezdívky:

Adresa:

13.

KARADŽIĆ, Luka

Rodiče: Vuko a Jovanka KARADŽIĆOVI

Datum/místo narození: 31.7.1951, obec Savnik, Černá Hora

Cestovní pas č.:

Průkaz totožnosti č.:

Přezdívky:

Adresa: Ulica Dubrovačka 14, Bělehrad, Srbsko, a Janka Vukotica 24, Rastoci, obec Nikšić, Černá Hora

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: bratr Radovana KARADŽIĆE

14.

KARADŽIĆ-JOVICEVIĆ, Sonja

Rodiče: Radovan KARADŽIĆ a Ljiljana ZELEN-KARADŽIĆ

Datum/místo narození: 22.5.1967, Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Cestovní pas č.:

Průkaz totožnosti č.: 2205967175003 (JMBG); průkaz totožnosti č. 04DYB0041

Přezdívky: Seki

Adresa: Dobroslava Jevdjevica 9, Pale, Bosna a Hercegovina

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: dcera Radovana KARADŽIĆE

15.

KESEROVIĆ, Dragomir

Rodiče: Slavko

Datum/místo narození: 8.6.1957, Piskavica/Banja Luka, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 4191306

Průkaz totožnosti č.: 04GCH5156

Osobní identifikační č.: 0806957100028

Přezdívky:

Adresa:

16.

KIJAĆ, Dragan

Datum/místo narození: 6.10.1955, Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu:

Průkaz totožnosti č.:

Osobní identifikační č.:

Přezdívky:

Adresa:

17.

KOJIĆ, Radomir

Rodiče: Milanko a Zlatana

Datum/místo narození: 23.11.1950, Bijela Voda, Sokolać, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 4742002 vydaný v roce 2002 v Sarajevu (pozbude platnosti v roce 2007)

Průkaz totožnosti č.: 03DYA1935 vydaný dne 7.7.2003 v Sarajevu

Osobní identifikační č.: 2311950173133

Přezdívky: Mineur nebo Ratko

Adresa: 115 Trifka Grabeza, Pale nebo Hotel KRISTAL, Jahorina, Bosna a Hercegovina

18.

KOVAĆ, Tomislav

Rodiče: Vaso

Datum/místo narození: 4.12.1959, Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu:

Průkaz totožnosti č.:

Osobní identifikační č.: 0412959171315

Přezdívky: Tomo

Adresa: Bijela, Černá Hora a Pale, Bosna a Hercegovina

19.

KUJUNDŽIĆ, Pedrag

Rodiče: Vasilija

Datum/místo narození: 30.1.1961, Suho Pole, Doboj, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu:

Průkaz totožnosti č.: 03GFB1318

Osobní identifikační č.: 3001961120044

Přezdívky: Predo

Adresa: Doboj, Bosna a Hercegovina

20.

LUKOVIĆ, Milorad Ulemek

Datum/místo narození: 15.5.1968, Bělehrad, Srbsko

Číslo cestovního pasu:

Průkaz totožnosti č.:

Osobní identifikační č.:

Přezdívky: Legija (v padělaném průkazu totožnosti jako IVANIĆ, Zeljko)

Adresa: uvězněný (Bělehradská okresní věznice, Bačvanska 14, Bělehrad)

21.

MALIŠ, Milomir

Rodiče: Dejan MALIŠ

Datum/místo narození: 3.8.1966, Bjelice

Číslo cestovního pasu:

Průkaz totožnosti č.:

Osobní identifikační č.: 0308966131572

Přezdívky:

Adresa: Vojvode Putnika, Foča, Bosna a Hercegovina

22.

MANDIĆ, Momčilo

Datum/místo narození: 1.5.1954, Kalinovik, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 0121391 vydaný dne 12.5.1999 v Srpsko Sarajevo, Bosna a Hercegovina (neplatný)

Průkaz totožnosti č.:

Osobní identifikační č.: 0105954171511

Přezdívky: Momo

Adresa: uvězněný

23.

MARIĆ, Milorad

Rodiče: Vinko MARIĆ

Datum/místo narození: 9.9.1957, Visoko, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 4587936

Průkaz totožnosti č.: 04GKB5268

Osobní identifikační č.: 0909957171778

Přezdívky:

Adresa: Vuka Karadžića 148, Zvornik, Bosna a Hercegovina

24.

MICEVIĆ, Jelenko

Rodiče: Luka a Desanka, rodné příjmení: SIMIĆ

Datum/místo narození: 8.8.1947, Borci blízko Konjice, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 4166874

Průkaz totožnosti č.: 03BIA3452

Osobní identifikační č.: 0808947710266

Přezdívky: Filaret

Adresa: Klášter Milesevo, Srbsko

25.

MLADIĆ, Biljana (rodné příjmení: STOJČEVSKA)

Rodiče: Strahilo STOJČEVSKI a Svetlinka STOJČEVSKA

Datum/místo narození: 30.5.1972, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Cestovní pas č.:

Průkaz totožnosti č.: 3005972455086 (JMBG)

Přezdívky:

Adresa: přihlášen na adrese Blagoja Parovica 117a, Bělehrad, ale pobývá na adrese Vidikovački venac 83, Bělehrad, Srbsko

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: snacha Ratka MLADIĆE

26.

MLADIĆ, Darko

Rodiče: Ratko a Bosiljka MLADIĆOVI

Datum/místo narození: 19.8.1969, Skopje, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Cestovní pas č.: cestovní pas Srbsko a Černá Hora č. 003220335, datum vydání: 26.2.2002

Průkaz totožnosti č.: 1908969450106 (JMBG); průkaz totožnosti: B112059, datum vydání: 8.4.1994, vydal: SUP, Bělehrad

Přezdívky:

Adresa: Vidikovački venac 83, Bělehrad, Srbsko

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: syn Ratka MLADIĆE

27.

NINKOVIĆ, Milan

Rodiče: Simo

Datum/místo narození: 15.6.1943, Doboj, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 3944452

Průkaz totožnosti č.: 04GFE3783

Osobní identifikační č.: 1506943120018

Přezdívky:

Adresa:

28.

OSTOJIĆ, Velibor

Rodiče: Jozo

Datum/místo narození: 8.8.1945, Čelebići, Foča, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu:

Průkaz totožnosti č.:

Osobní identifikační č.:

Přezdívky:

Adresa:

29.

OSTOJIĆ, Zoran

Rodiče: Mico OSTOJIĆ

Datum/místo narození: 29.3.1961, Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu:

Průkaz totožnosti č.: 04BSF6085

Osobní identifikační č.: 2903961172656

Přezdívky:

Adresa: Malta 25, Sarajevo, Bosna a Hercegovina

30.

PAVLOVIĆ, Petko

Rodiče: Milovan PAVLOVIĆ

Datum/místo narození: 6.6.1957, Ratkovići, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 4588517

Průkaz totožnosti č.: 03GKA9274

Osobní identifikační č.: 0606957183137

Přezdívky:

Adresa: Vuka Karadžića 148, Zvornik, Bosna a Hercegovina

31.

PETROVIĆOVÁ, Tamara (rodné příjmení: DJORDJEVIĆOVÁ)

Rodiče: Vlastimir a Sojka DJORDJEVIĆOVI

Datum/místo narození: 3.10.1971, Zaječar, Srbsko

Cestovní pas č.:

Průkaz totožnosti č.:

Přezdívky:

Adresa: Beogradskog Bataljona č. 39, Bělehrad, Srbsko

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: dcera Vlastimira DJORDJEVIĆE

32.

POPOVIĆ, Čedomir

Rodiče: Radomir POPOVIĆ

Datum/místo narození: 24.3.1950, Petrovići

Číslo cestovního pasu:

Průkaz totožnosti č.: 04FAA3580

Osobní identifikační č.: 2403950151018

Přezdívky:

Adresa: Crnogorska 36, Bileća, Bosna a Hercegovina

33.

PUHALO, Branislav

Rodiče: Djuro

Datum/místo narození: 30.8.1963, Foča, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu:

Průkaz totožnosti č.:

Osobní identifikační č.: 3008963171929

Přezdívky:

Adresa:

34.

RADOVIĆ, Nade

Rodiče: Milorad RADOVIĆ

Datum/místo narození: 26.1.1951, Foča, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: starý 0123256 (neplatný)

Průkaz totožnosti č.: 03GJA2918

Osobní identifikační č.: 2601951131548

Přezdívky:

Adresa: Stepe Stepanovića 12, Foča/Srbinje, Bosna a Hercegovina

35.

RATIĆ, Branko

Datum/místo narození: 26.11.1957, MIHALJEVCI SLAVONSKA POZEGA, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 0442022 vydaný dne 17.9.1999 v Banja Luce

Průkaz totožnosti č.: 03GCA8959

Osobní identifikační č.: 2611957173132

Přezdívky:

Adresa: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

36.

ROGULJIĆ, Slavko

Datum/místo narození: 15.5.1952, SRPSKA CRNJA HETIN, Srbsko

Číslo cestovního pasu: platný cestovní pas č.: 3747158 vydaný 12.4.2002 v Banja Luce. Datum uplynutí platnosti: 12.4.2007. Neplatný cestovní pas 0020222 vydaný dne 25.8.1988 v Banja Luce. Datum uplynutí platnosti: 25.8.2003

Průkaz totožnosti č.: 04EFA1053

Osobní identifikační č.: 1505952103022

Přezdívky:

Adresa: 21 Vojvode Mišića, Laktasi, Bosna a Hercegovina

37.

SAROVIĆ, Mirko

Datum/místo narození: 16.9.1956, Rusanovići-Rogatica, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 4363471 vydaný v Istočno Sarajevo, datum pozbytí platnosti: 8.10.2008

Průkaz totožnosti č.: 04PEA4585

Osobní identifikační č.: 1609956172657

Přezdívky:

Adresa: Bjelopoljska 42, 71216 Srpsko Sarajevo, Bosna a Hercegovina

38.

SKOČAJIĆ, Mrksa

Rodiče: Dejan SKOČAJIĆ

Datum/místo narození: 5.8.1953, Blagaj, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: 3681597

Průkaz totožnosti č.: 04GDB9950

Osobní identifikační č.: 0508953150038

Přezdívky:

Adresa: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Bosna a Hercegovina

39.

VRAČAR, Milenko

Datum/místo narození: 15.5.1956, Nisavici, Prijedor, Bosna a Hercegovina

Číslo cestovního pasu: platný cestovní pas 3865548 vydaný dne 29.8.2002 v Banja Luce. Datum pozbytí platnosti: 29.8.2007. Neplatný cestovní pas 0280280 vydaný dne 4.12.1999 v Banja Luce (datum pozbytí platnosti: 4.12.2004) a 0062130 vydaný dne 16.9.1998 v Banja Luce, Bosna a Hercegovina

Průkaz totožnosti č.: 03GCE6934

Osobní identifikační č.: 1505956160012

Přezdívky:

Adresa: 14 Save Ljuboje, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

40.

ZOGOVIĆ, Milan

Rodiče: Jovan

Datum/místo narození: 7.10.1939, Dobruśa

Číslo cestovního pasu:

Průkaz totožnosti č.:

Osobní identifikační č.:

Přezdívky:

Adresa:

41.

ZUPLJANINOVÁ, Divna (rodné příjmení: STOISAVLJEVIĆ)

Rodiče: Dobrisav a Zorka STOISAVLJEVIĆOVI

Datum/místo narození: 15.11.1956, Maslovare, obec Kotor Varos, Bosna a Hercegovina

Cestovní pas č.: 0256552 Bosna a Hercegovina, datum vydání: 26.4.1999

Průkaz totožnosti č.: 04GCM2618, datum vydání: 5.11.2004 a řidičský průkaz č. 05GCF8710, datum vydání: 3.1.2005

Přezdívky:

Adresa: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: manželka Stojana ZUPLJANINA

42.

ZUPLJANIN, Mladen

Rodiče: Stojan a Divna ZUPLJANINOVI

Datum/místo narození: 21.7.1980, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

Cestovní pas č.: 4009608, Bosna a Hercegovina, datum vydání: 7.2.2003

Průkaz totožnosti č.: 04GCG6605, řidičský průkaz č.: 04GCC6937, datum vydání: 8.3.2004

Přezdívky:

Adresa: Stevana Markovića 3, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: syn Stojana ZUPLJANINA

43.

ZUPLJANIN, Pavle

Rodiče: Stojan a Divna ZUPLJANINOVI

Datum/místo narození: 18.7.1984, Piskavica/Banja Luka, Bosna a Hercegovina

Cestovní pas č.: 5049445, Bosna a Hercegovina, datum vydání: 26.4.2006

Průkaz totožnosti č.: 03GCB5148, datum vydání: 10.6.2003, řidičský průkaz č. 04GCF5074, datum vydání: 30.11.2004

Přezdívky:

Adresa: Stevana Markovića 3, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: syn Stojana ZUPLJANINA

44.

ZUPLJANIN, Slobodan

Rodiče: Stanko a Cvijeta ZUPLJANINOVI

Datum/místo narození: 17.11.1957, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

Cestovní pas č.: 0023955 Bosna a Hercegovina, datum vydání: 24.8.1998

Průkaz totožnosti č.: 04GCL4072, č. řidičského průkazu: 04GCE8351, datum vydání: 18.9.2004

Přezdívky: Bebac

Adresa: Vojvode Momica 9a, Banja Luka, Bosna a Hercegovina

Vztah k osobě obviněné z válečných zločinů: bratranec Stojana ZUPLJANINA


19.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 157/s3


OZNÁMENÍ ČTENÁŘŮM

Vzhledem k situaci, která nastala po rozšíření, byly některé Úřední věstníky vydány dne 27., 29. a 30. prosince 2006 ve zjednodušené formě v tehdejších úředních jazycích.

Bylo rozhodnuto, že akty, které vyšly v těchto Úředních věstnících, budou uveřejněny znovu jako opravy, a to v tradiční podobě Úředního věstníku.

Z tohoto důvodu byly vydány Úřední věstníky obsahující pouze opravy v „předpřístupových“ jazykových zněních. Překlady aktů v jazycích nových členských států budou uveřejněny ve zvláštním vydání Úředního věstníku Evropské unie a budou zahrnovat texty orgánů a Evropské centrální banky přijaté před 1. lednem 2007.

Níže uvádíme seznam Úředních věstníků vydaných ve dnech 27., 29. a 30. prosince 2006 a příslušných oprav.

Úř. věst. ze dne 27. prosince 2006

Opravené Úř. věst. (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


Úř. věst. ze dne 29. prosince 2006

Opravený Úř. věst. (2007)

L 387

L 34


Úř. věst. ze dne 30. prosince 2006

Opravené Úř. věst. (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50