ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 156

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
16. června 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 671/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 672/2007 ze dne 15. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

4

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 673/2007 ze dne 15. června 2007, které se týká v 33. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005, kapitola II

6

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 674/2007 ze dne 15. června 2007, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. června 2007

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 675/2007 ze dne 15. června 2007, kterým se stanoví rozsah, v němž lze schválit žádosti o dovozní licence podané během prvních 10 dnů měsíce června roku 2007 na máslo pocházející z Nového Zélandu v rámci čísel kvót 09.4195 a 09.4182

10

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Rady 2007/33/ES ze dne 11. června 2007 o ochraně proti cystotvornému háďátku bramborovému a o zrušení směrnice 69/465/EHS

12

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2007/414/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2007 o státní podpoře C 36/2004 (ex N 220/2004) – Portugalsko – Podpora přímé zahraniční investice ve prospěch společnosti CORDEX, Companhia Industrial Têxtil S.A. (oznámeno pod číslem K(2007) 474)  ( 1 )

23

 

 

2007/415/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2007 o nezařazení karbosulfanu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2463)  ( 1 )

28

 

 

2007/416/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2007 o nezařazení karbofuranu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2467)  ( 1 )

30

 

 

2007/417/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2007 o nezařazení diuronu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2468)  ( 1 )

32

 

 

2007/418/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 14. června 2007, kterým se zřizuje skupina na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost chemického průmyslu v Evropské unii

34

 

 

DOHODY

 

 

Rada

 

*

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem – informace o vstupu v platnost

37

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava doporučení Evropského parlamentu a Rady 2006/952/ES ze dne 20. prosince 2006 o ochraně nezletilých osob a lidské důstojnosti a o právu na odpověď v souvislosti s konkurenceschopností evropského průmyslu audiovizuálních a on-line informačních služeb (Úř. věst. L 378 ze dne 27.12.2006)

38

 

 

 

*

Oznámení čtenářům(pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

16.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 671/2007

ze dne 11. června 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha nařízení Rady (ES) č. 1868/94 (2) stanoví kvóty bramborového škrobu pro producentské členské státy pro hospodářské roky 2005/06 a 2006/07.

(2)

V souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1868/94 vychází přidělování kvóty v rámci Společenství ze zprávy Komise Radě. Podle zprávy, kterou Komise předložila Radě, je při analýze vývoje na trhu se škrobem třeba zohlednit nedávnou reformu společné organizace trhu v odvětví cukru. Reforma v odvětví cukru by však měla být plně použitelná postupně v průběhu přechodného období, a proto by se měly kvóty stanovené na hospodářský rok 2006/07 prodloužit o další dva roky, dokud se neprojeví první účinky uvedené reformy na odvětví bramborového škrobu.

(3)

Producentské členské státy by měly rozdělit svoji kvótu na období dvou let mezi všechny podniky vyrábějící bramborový škrob na základě kvót přidělených pro hospodářský rok 2006/07.

(4)

Množství, které podnik vyrábějící bramborový škrob použije nad subkvóty, jež jsou k dispozici v hospodářském roce 2006/07, by mělo být pro hospodářský rok 2007/08 odečteno v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1868/94.

(5)

Nařízení (ES) č. 1868/94 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1868/94 se mění takto:

1)

Články 2 a 3 se nahrazují tímto:

„Článek 2

1.   Producentským členským státům se přidělují kvóty pro výrobu bramborového škrobu v hospodářských letech 2007/08 a 2008/09 v souladu s přílohou.

2.   S výhradou druhého pododstavce rozdělí každý producentský stát uvedený v příloze kvótu, která mu byla přidělena, mezi podniky vyrábějící bramborový škrob pro svou potřebu během hospodářských let 2007/08 a 2008/09 na základě subkvót, které má každý podnik vyrábějící bramborový škrob k dispozici v hospodářském roce 2006/07.

Subkvóty, které má každý podnik vyrábějící bramborový škrob k dispozici pro hospodářský rok 2007/08, se upraví s přihlédnutím k jakémukoliv množství použitému nad kvótu během hospodářského roku 2006/07 v souladu s čl. 6 odst. 2.

Článek 3

Komise předloží do 1. ledna 2009 Radě zprávu o fungování režimu kvót ve Společenství, která bude doplněna vhodnými návrhy. Tato zpráva zohlední vývoj trhu s bramborovým škrobem a trhu s obilným škrobem.“

2)

Příloha se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 11. června 2007.

Za Radu

předseda

H. SEEHOFER


(1)  Stanovisko ze dne 24. dubna 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 197, 30.7.1994, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 941/2005 (Úř. věst. L 159, 22.6.2005, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Kvóty bramborového škrobu pro hospodářské roky 2007/08 a 2008/09

(v tunách)

Česká republika

33 660

Dánsko

168 215

Německo

656 298

Estonsko

250

Španělsko

1 943

Francie

265 354

Lotyšsko

5 778

Litva

1 211

Nizozemsko

507 403

Rakousko

47 691

Polsko

144 985

Slovensko

729

Finsko

53 178

Švédsko

62 066

Celkem

1 948 761“


16.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 672/2007

ze dne 15. června 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 16. června 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. června 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 15. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

MA

46,7

TR

89,0

ZZ

67,9

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,6

ZZ

122,9

0709 90 70

TR

95,0

ZZ

95,0

0805 50 10

AR

51,4

ZA

64,2

ZZ

57,8

0808 10 80

AR

92,0

BR

82,0

CL

93,2

CN

94,6

NZ

99,4

US

101,5

ZA

97,0

ZZ

94,2

0809 10 00

IL

156,1

TR

217,4

ZZ

186,8

0809 20 95

TR

287,0

US

329,7

ZZ

308,4

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,3

US

206,5

ZA

88,3

ZZ

132,0

0809 40 05

CL

134,4

IL

164,9

ZZ

149,7


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


16.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 673/2007

ze dne 15. června 2007,

které se týká v 33. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005, kapitola II

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (2), mohou intervenční agentury prodat prostřednictvím stálého nabídkového řízení určitá množství másla z intervenčních zásob ve svém vlastnictví a mohou poskytnout podporu pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Článek 25 uvedeného nařízení stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení se stanoví minimální prodejní cena másla i maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Dále se stanoví, že cena nebo podpora se mohou lišit podle zamýšleného použití másla, obsahu tuku v něm a způsobu přimíchání. Podle toho se stanoví částka jistoty na zpracování uvedená v článku 28 nařízení (ES) č. 1898/2005.

(2)

S přihlédnutím k podaným nabídkám by se nemělo pokračovat v nabídkovém řízení.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V 33. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005, kapitola II se nepokračuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 16. června 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. června 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2107/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 20).


16.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 674/2007

ze dne 15. června 2007,

kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. června 2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 se dovozní clo za produkty kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002, ex 1005, jiná než hybridní osivo, a ex 1007, jiná než hybridy k setí, rovná intervenční ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

(2)

Podle čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 2 uvedeného článku pro uvedené produkty pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96 je cena pro výpočet dovozního cla produktů kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 průměrem denních reprezentativních dovozních cen CIF určených postupem podle článku 4 uvedeného nařízení.

(4)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 16. června 2007 až do vstupu v platnost nového stanovení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje dnem 16. června 2007 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 16. června 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. června 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1816/2005 (Úř. věst. L 292, 8.11.2005, s. 5).


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná ode dne 16. června 2007

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti

0,00

střední jakosti

0,00

nízké jakosti

0,00

1001 90 91

PŠENICE obecná, k setí

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 00 00

ŽITO

0,00

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

0,00

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než osivo (2)

0,00

1007 00 90

zrna ČIROKU, jiná než hybridy k setí

0,00


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem může podle čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96 dovozce získat snížení cla ve výši:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova.

(2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

1.6.2007–14.6.2007

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (2)

Pšenice tvrdá, nízké jakosti (3)

Ječmen

Burza

Minneapolis

Chicago

Kotace

164,25

114,42

Cena FOB USA

180,51

170,51

150,51

151,47

Prémie – Záliv

12,63

Prémie – Velká jezera

10,96

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

36,68 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

36,77 EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(2)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(3)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


16.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 675/2007

ze dne 15. června 2007,

kterým se stanoví rozsah, v němž lze schválit žádosti o dovozní licence podané během prvních 10 dnů měsíce června roku 2007 na máslo pocházející z Nového Zélandu v rámci čísel kvót 09.4195 a 09.4182

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (2), a zejména na čl. 35a odst. 3 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Žádosti o dovozní licence podané od 1. do 10. června 2007 na máslo pocházející z Nového Zélandu v rámci čísel kvót 09.4195 a 09.4182 uvedených v příloze IIIA nařízení (ES) č. 2535/2001 a oznámených Komisi do 13. června 2007 se týkají množství, která jsou větší než ta, jež jsou k dispozici. Na požadovaná množství by měly být proto stanoveny přídělové koeficienty,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Žádosti o dovozní licence na máslo pocházející z Nového Zélandu v rámci čísel kvót 09.4195 a 09.4182 podané v souladu s nařízením (ES) č. 2535/2001 od 1. do 10. června 2007 a oznámené Komisi do 13. června 2007 se schvalují s výhradou použití přídělových koeficientů stanovených v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. června 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 487/2007 (Úř. věst. L 114, 1.5.2007, s. 8).


PŘÍLOHA

Číslo kvóty

Přídělový koeficient

09.4195

20,172164 %

09.4182

100 %


SMĚRNICE

16.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/12


SMĚRNICE RADY 2007/33/ES

ze dne 11. června 2007

o ochraně proti cystotvornému háďátku bramborovému a o zrušení směrnice 69/465/EHS

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Od přijetí směrnice Rady 69/465/EHS ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti háďátku bramborovému (1) došlo k významnému vývoji v nomenklatuře, biologii a epidemiologii druhů a populací cystotvorných háďátek bramborových a ve schématu jejich rozšíření.

(2)

Cystotvorná háďátka bramborová (Globodera pallida (Stone) Behrens (evropské populace) a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (evropské populace)) jsou uznána jako škodlivé organismy brambor.

(3)

Ustanovení směrnice 69/465/EHS byla přezkoumána a na základě tohoto přezkumu byla shledána nedostatečnými. Proto je potřeba přijmout úplnější ustanovení.

(4)

Ustanovení by měla brát v úvahu, že je třeba provádět úřední šetření, kterými bude zajištěno, že se na pozemcích, na kterých se přechovávají nebo pěstují sadbové brambory určené k produkci sadbových brambor a některé rostliny určené k produkci sadby, cystotvorná háďátka bramborová nevyskytují.

(5)

Za účelem zjištění rozšíření cystotvorných háďátek bramborových by měly být na pozemcích využívaných pro produkci brambor jiných než využívaných pro produkci sadbových brambor prováděny úřední průzkumy.

(6)

Pro provádění těchto úředních šetření a průzkumů by měly být stanoveny metody odběru vzorků a testování.

(7)

Měla by se věnovat pozornost prostředkům šíření patogenu.

(8)

Ustanovení by měla brát v úvahu, že ochrana před cystotvornými háďátky bramborovými se tradičně provádí rotací plodin a že je prokázáno, že po několika letech nepěstování brambor populace háďátek významně klesá. V nedávné době byla rotace plodin doplněna používáním rezistentních odrůd bramboru.

(9)

Členské státy by navíc měly být schopny přijmout podle potřeby dodatečná nebo přísnější opatření za předpokladu, že nevytvoří žádnou překážku pohybu brambor uvnitř Společenství kromě těch, které jsou stanoveny směrnicí Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (2). Tato opatření by měla být sdělena Komisi a ostatním členským státům.

(10)

Směrnice 69/465/EHS by proto měla být zrušena.

(11)

Jelikož cílů této směrnice, totiž zjištění rozšíření cystotvorných háďátek bramborových, zamezit jejich šíření a provádět ochranná opatření proti nim, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich z důvodů rozsahu a účinků této směrnice může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku tato směrnice nepřekračuje rámec toho, co je pro dosažení uvedených cílů nezbytné.

(12)

Opatření nezbytná pro provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (3),

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT A DEFINICE

Článek 1

Tato směrnice stanoví opatření, která mají členské státy přijmout proti Globodera pallida (Stone) Behrens (evropské populace) a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (evropské populace) (dále jen „cystotvorná háďátka bramborová“) s cílem zjistit jejich rozšíření, zamezit jejich šíření a provádět ochranná opatření proti nim.

Článek 2

Pro účely této směrnice se:

a)

pojmem „úřední“ nebo „úředně“ rozumí stanovený, povolený nebo vykonaný příslušným úředním subjektem členského státu definovaným v čl. 2 odst. 1 písm. g) směrnice 2000/29/ES;

b)

„rezistentní odrůdou bramboru“ rozumí odrůda, která, je-li pěstována, výrazně zpomaluje rozvoj určité populace cystotvorných háďátek bramborových;

c)

„šetřením“ rozumí metodický postup ke zjištění přítomnosti cystotvorných háďátek bramborových na pozemku;

d)

„průzkumem“ rozumí metodický postup prováděný po stanovenou dobu ke zjištění rozšíření cystotvorných háďátek bramborových na území členského státu.

Článek 3

1.   Příslušné úřední subjekty členského státu definují pro účely této směrnice pojem pozemku, aby se zajistila jednotnost rostlinolékařských podmínek na pozemku, pokud jde o nebezpečí výskytu cystotvorných háďátek bramborových. Zohlední přitom uznávané vědecké a statistické zásady, biologii cystotvorných háďátek bramborových, obdělávání pozemku a jednotlivé systémy produkce hostitelských rostlin cystotvorných háďátek bramborových v daném členském státě. Podrobná kritéria pro definici pozemku se úředně oznámí Komisi a ostatním členským státům.

2.   Další ustanovení vztahující se na kritéria pro definici pozemku mohou být přijata postupem podle čl. 17 odst. 2.

KAPITOLA II

DETEKCE

Článek 4

1.   Členské státy stanoví, aby na pozemku, na kterém mají být pěstovány nebo přechovávány rostliny uvedené v příloze I a určené k produkci sadby nebo sadbové brambory určené k produkci sadbových brambor, bylo provedeno úřední šetření výskytu cystotvorných háďátek bramborových.

2.   Úřední šetření podle odstavce 1 se provede v období mezi sklizní poslední plodiny na pozemku a výsadbou rostlin nebo sadbových brambor uvedených v odstavci 1. Úřední šetření může být provedeno dříve a v tomto případě musí být k dispozici doklad prokazující výsledky tohoto šetření a potvrzující, že výskyt cystotvorných háďátek bramborových nebyl zjištěn a že brambory a jiné hostitelské rostliny uvedené v bodě 1 přílohy I se zde v době, kdy se provádělo šetření, nevyskytovaly a od té doby zde nebyly pěstovány.

3.   Výsledky jiných úředních šetření než šetření uvedených v odstavci 1, která jsou provedena před 1. červencem 2010, mohou být považovány za doklady uvedené v odstavci 2.

4.   Pokud příslušné úřední subjekty členského státu stanoví, že neexistuje riziko šíření cystotvorných háďátek bramborových, není úřední šetření uvedené v odstavci 1 vyžadováno pro:

a)

pěstování rostlin uvedených v příloze I a určených k produkci sadby, která má být použita v rámci stejného produkčního místa v úředně stanovené oblasti;

b)

pěstování sadbových brambor určených k produkci sadbových brambor, které mají být použity v rámci stejného produkčního místa v úředně stanovené oblasti;

c)

pěstování rostlin uvedených v bodě 2 přílohy I a určených k produkci sadby, pokud mají být sklizené rostliny podrobeny úředně schváleným opatřením uvedeným v oddílu III bodě A přílohy III.

5.   Členské státy zajistí, aby výsledky šetření uvedených v odstavci 1 a 3 byly úředně zaznamenány a byly přístupné Komisi.

Článek 5

1.   V případě pozemků, na nichž se mají pěstovat nebo přechovávat sadbové brambory nebo rostliny uvedené v bodě 1 přílohy I a určené k produkci sadby, zahrnuje úřední šetření uvedené v čl. 4 odst. 1 odběr vzorků a testování na výskyt cystotvorných háďátek bramborových v souladu s přílohou II.

2.   V případě pozemků, na nichž se mají pěstovat nebo přechovávat rostliny uvedené v bodě 2 přílohy I a určené k produkci sadby, zahrnuje úřední šetření uvedené v čl. 4 odst. 1 odběr vzorků a testování na výskyt cystotvorných háďátek bramborových v souladu s přílohou II nebo ověření podle oddílu I přílohy III.

Článek 6

1.   Členské státy zajistí, aby na pozemcích užívaných pro produkci brambor jiných než určených k produkci sadbových brambor byly prováděny úřední průzkumy za účelem zjištění rozšíření cystotvorných háďátek bramborových.

2.   Úřední průzkumy zahrnují odběr vzorků a testování na výskyt cystotvorných háďátek bramborových v souladu s bodem 2 přílohy II a provádějí se v souladu s oddílem II přílohy III.

3.   Výsledky úředních průzkumů se písemně sdělí Komisi v souladu s oddílem II přílohy III.

Článek 7

Pokud úřední šetření uvedené v čl. 4 odst. 1 a ostatní úřední šetření podle čl. 4 odst. 3 nezjistí výskyt cystotvorných háďátek bramborových, příslušné úřední subjekty členského státu zajistí, aby byla tato informace úředně zaznamenána.

Článek 8

1.   Pokud se při úředním šetření uvedeném v čl. 4 odst. 1 zjistí, že je pozemek zamořen cystotvornými háďátky bramborovými, příslušné úřední subjekty členského státu zajistí, aby byla tato informace úředně zaznamenána.

2.   Pokud se při úředním průzkumu uvedeném v čl. 6 odst. 1 zjistí, že je pozemek zamořen cystotvornými háďátky bramborovými, příslušné úřední subjekty členského státu zajistí, aby byla tato informace úředně zaznamenána.

3.   Brambory nebo rostliny uvedené v příloze I, jež pocházejí z pozemku, který byl úředně zaznamenán jako zamořený cystotvornými háďátky bramborovými podle odstavců 1 nebo 2 tohoto článku, nebo které byly ve styku se zeminou, ve které byl zjištěn výskyt cystotvorných háďátek bramborových, se úředně označí za napadené.

KAPITOLA III

KONTROLNÍ OPATŘENÍ

Článek 9

1.   Členské státy stanoví, aby na pozemku, který byl úředně zaznamenán jako zamořený podle čl. 8 odst. 1 nebo 2:

a)

nebyly pěstovány brambory určené k produkci sadbových brambor a

b)

nebyly pěstovány ani přechovávány rostliny uvedené v příloze I určené k dalšímu pěstování. Rostliny uvedené v bodě 2 přílohy I však mohou být na uvedeném pozemku pěstovány za předpokladu, že tyto rostliny jsou podrobeny úředně schváleným opatřením uvedeným v oddíle III bodě A přílohy III, takže zde není žádné zjistitelné riziko šíření cystotvorných háďátek bramborových.

2.   V případě pozemků, které jsou určeny k pěstování brambor jiných než určených k produkci sadbových brambor, jež byly úředně zaznamenány jako zamořené podle čl. 8 odst. 1 nebo 2, příslušný úřední subjekt členského státu nařídí, aby tyto pozemky byly zařazeny do úředního kontrolního programu, jehož cílem je alespoň potlačení výskytu cystotvorných háďátek bramborových.

Program uvedený v prvním pododstavci zohlední jednotlivé systémy produkce a uvádění na trh hostitelských rostlin cystotvorných háďátek bramborových v dotyčném členském státě, vlastnosti přítomné populace cystotvorných háďátek bramborových, použití rezistentních odrůd bramboru s nejvyšším možným stupněm rezistence podle oddílu I přílohy IV a případně další opatření. Informace o programu budou písemně předány Komisi a ostatním členským státům s cílem zajistit srovnatelný stupeň ochrany mezi jednotlivými členskými státy.

Stupeň rezistence odrůd bramboru, kromě těch, které již byly sděleny podle čl. 10 odst. 1 směrnice 69/465/EHS, bude vyčíslen v souladu se standardní bodovací tabulkou uvedenou v oddíle I přílohy IV této směrnice. Testování rezistence se provádí podle protokolu uvedeného v oddíle II přílohy IV této směrnice.

Článek 10

1.   Členské státy stanoví, aby brambory nebo rostliny uvedené v příloze I, které byly označeny za napadené podle čl. 8 odst. 3:

a)

v případě sadbových brambor a hostitelských rostlin uvedených v bodě 1 přílohy I nebyly pěstovány, pokud nebyly dekontaminovány pod dozorem příslušných úředních subjektů členského státu za použití odpovídající metody podle odstavce 2 tohoto článku založené na vědeckém důkazu, že neexistuje riziko šíření cystotvorných háďátek bramborových;

b)

v případě brambor určených k průmyslovému zpracování nebo třídění byly podrobeny úředně schváleným opatřením v souladu s oddílem III bodem B přílohy III;

c)

v případě rostlin uvedených v bodě 2 přílohy I nebyly pěstovány, pokud nebyly podrobeny úředně schváleným opatřením v souladu s oddílem III bodem A přílohy III, takže již nejsou napadeny.

2.   Specifikace metod uvedených v odst. 1 písm. a) tohoto článku se přijmou postupem podle čl. 17 odst. 2.

Článek 11

1.   Aniž je dotčen čl. 16 odst. 1 směrnice 2000/29/ES, členské státy stanoví, že podezření na výskyt nebo potvrzený výskyt cystotvorných háďátek bramborových na jejich území v důsledku selhání nebo změny účinnosti rezistentní odrůdy bramboru, která souvisí s výjimečnou změnou ve skladbě druhu, patotypu nebo skupiny virulence háďátka, se oznámí jejich vlastním příslušným úředním subjektům.

2.   Ve všech případech oznámených podle odstavce 1 členské státy zajistí prozkoumání a potvrzení druhu cystotvorného háďátka bramborového a případně daného patotypu nebo skupiny virulence vhodnými metodami.

3.   Podrobnosti o potvrzeném výskytu podle odstavce 2 se písemně každoročně nejpozději do 31. prosince předávají Komisi a ostatním členským státům.

4.   Vhodné metody uvedené v odstavci 2 tohoto článku mohu být přijaty postupem podle čl. 17 odst. 2.

Článek 12

Členské státy oznámí každoročně nejpozději do 31. ledna písemně Komisi a ostatním členským státům seznam všech nových odrůd bramboru, které byly při úředním testování shledány rezistentními proti cystotvorným háďátkům bramborovým. Uvedou druhy, patotypy, skupiny virulence nebo populace, vůči nimž jsou odrůdy rezistentní, stupeň rezistence a rok, kdy byla rezistence stanovena.

Článek 13

Pokud po provedení úředně schválených opatření uvedených v oddíle III bodě C přílohy III není výskyt cystotvorných háďátek bramborových potvrzen, příslušné úřední subjekty členského státu zajistí, aby byl úřední záznam uvedený v čl. 4 odst. 5 a v čl. 8 odst. 1 a 2 aktualizován a aby byla zrušena omezení uplatňovaná na daný pozemek.

Článek 14

Aniž jsou dotčeny články 3 a 5 směrnice 2000/29/ES, mohou členské státy povolit odchylky od opatření uvedených v článcích 9 a 10 této směrnice v souladu se směrnicí Komise 95/44/ES ze dne 26. července 1995, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 77/93/EHS do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat (4), pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd.

KAPITOLA IV

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Členské státy mohou přijmout ve vztahu k vlastní produkci dodatečná nebo přísnější opatření na ochranu proti cystotvorným háďátkům bramborovým nebo na zamezení jejich šíření, pokud budou v souladu se směrnicí 2000/29/ES.

Tato opatření se písemně oznámí Komisi a ostatním členským státům.

Článek 16

Změny příloh, které mají být provedeny na základě vývoje vědeckých nebo technických poznatků, se přijímají postupem podle čl. 17 odst. 2.

Článek 17

1.   Komisi je nápomocen Stálý rostlinolékařský výbor (dále jen „výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Článek 18

1.   Členské státy do 30. června 2010 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi jejich ustanoveními a ustanoveními této směrnice.

Budou tyto předpisy používat ode dne 1. července 2010.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 19

Směrnice 69/465/EHS se zrušuje s účinkem ode dne 1. července 2010.

Článek 20

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 11. června 2007.

Za Radu

předseda

H. SEEHOFER


(1)  Úř. věst. L 323, 24.12.1969, s. 3. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

(2)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/35/ES (Úř. věst. L 88, 25.3.2006, s. 9).

(3)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(4)  Úř. věst. L 184, 3.8.1995, s. 34. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 97/46/ES (Úř. věst. L 204, 31.7.1997, s. 43).


PŘÍLOHA I

Seznam rostlin uvedený v čl. 4 odst. 1, 2 a 4, čl. 5 odst. 1 a 2, čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 1 písm. b) a čl. 10 odst. 1

1.

Hostitelské rostliny s kořeny:

 

Capsicum spp.,

 

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,

 

Solanum melongena L.

2.

a)

Ostatní rostliny s kořeny:

 

Allium porrum L.,

 

Beta vulgaris L.,

 

Brassica spp.,

 

Fragaria L.,

 

Asparagus officinalis L.

b)

Cibule, hlízy a oddenky, které nepodléhají úředně schváleným opatřením podle oddílu III bodu A přílohy III, rostoucí v půdě a určené k pěstování, kromě těch, u nichž musí být z obalu nebo jiným způsobem zřejmé, že jsou určené k prodeji konečným spotřebitelům, kteří se v rámci podnikání nezabývají produkcí rostlin nebo řezaných květin:

 

Allium ascalonicum L.,

 

Allium cepa L.,

 

Dahlia spp.,

 

Gladiolus Tourn. Ex L.,

 

Hyacinthus spp.,

 

Iris spp.,

 

Lilium spp.,

 

Narcissus L.,

 

Tulipa L.


PŘÍLOHA II

1.

Pokud jde o odběr vzorků a testování pro úřední šetření podle čl. 5 odst. 1 a 2:

a)

odběr vzorků zahrnuje vzorek půdy o standardním objemu nejméně 1 500 ml půdy/ha odebraný z nejméně 100 dílčích vzorků (vrypů) na hektar v pravoúhlé souřadnicové síti pokrývající celý pozemek o šířce nejméně 5 metrů a délce nejvýše 20 metrů mezi body odběru vzorků. Celý vzorek se použije pro další zkoumání, tj. pro extrakci cyst, určení druhu a případně i stanovení patotypu/skupiny virulence;

b)

testování zahrnuje metody extrakce cystotvorných háďátek bramborových popsané v příslušných rostlinolékařských postupech nebo diagnostických protokolech pro Globodera pallida a Globodera rostochiensis: standardy EPPO.

2.

Pokud jde o odběr vzorků a testování pro úřední průzkum podle čl. 6 odst. 2:

a)

odběrem vzorků se rozumí:

odběr vzorků popsaný v bodě 1 s minimálním objemem vzorku zeminy nejméně 400 ml/ha

nebo

cílený odběr vzorků nejméně 400 ml zeminy po vizuální prohlídce kořenů s viditelnými příznaky

nebo

odběr vzorků nejméně 400 ml zeminy spojené s bramborami po sklizni za předpokladu, že pozemek, kde byly brambory pěstovány, lze vysledovat;

b)

testováním se rozumí testování podle bodu 1.

3.

Odchylně může být standardní objem vzorku uvedený v bodě 1 snížen na minimálně 400 ml zeminy/ha za předpokladu, že:

a)

existuje doklad, že v posledních šesti letech před úředním šetřením nebyly na pozemku pěstovány a přítomny brambory ani jiné hostitelské rostliny uvedené v bodě 1 přílohy I,

nebo

b)

ve vzorcích o objemu 1 500 ml zeminy/ha nebyl během posledních dvou po sobě následujících úředních šetřeních zjištěn výskyt cystotvorných háďátek bramborových a po prvním úředním šetření nebyly na pozemku pěstovány brambory ani jiné hostitelské rostliny uvedené v bodě 1 přílohy I s výjimkou těch, pro něž se podle čl. 4 odst. 1 vyžaduje úřední šetření,

nebo

c)

při posledním úředním šetření, které muselo sestávat ze vzorku o objemu nejméně 1 500 ml zeminy/ha, nebyl zjištěn výskyt cystotvorných háďátek bramborových ani jejich cyst s živým obsahem a na pozemku nebyly od posledního úředního šetření pěstovány brambory ani jiné hostitelské rostliny uvedené v bodě 1 přílohy I s výjimkou těch, pro něž se podle čl. 4 odst. 1 vyžaduje úřední šetření.

Výsledky dalších úředních šetření provedených před 1. červencem 2010 mohou být považovány za úřední šetření podle písmen b) a c).

4.

Odchylně může být snížen objem vzorku uvedený v bodě 1 pro pozemky větší než 8 ha a v bodě 3 pro pozemky větší než 4 ha:

a)

u standardního objemu uvedeného v bodě 1 se z prvních 8 ha odeberou vzorky o stanoveném objemu, ale na každý další hektar lze tento objem snížit na nejméně 400 ml zeminy/ha;

b)

u sníženého objemu uvedeného v bodě 3 se z prvních 4 ha odeberou vzorky o stanoveném objemu, ale na každý další hektar lze tento objem dále snížit na nejméně 200 ml zeminy/ha.

5.

Vzorky o sníženém objemu uvedené v bodech 3 a 4 se mohou dále používat při následných úředních šetřeních podle čl. 4 odst. 1, dokud nebude na daném pozemku zjištěn výskyt cystotvorných háďátek bramborových.

6.

Odchylně lze standardní objem vzorku zeminy uvedený v bodě 1 snížit na nejméně 200 ml zeminy/ha, pokud se pozemek nachází v oblasti shledané prostou výskytu cystotvorných háďátek bramborových a je označen, udržován a zkoumán v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření. Podrobné údaje o takových oblastech se úředně oznámí Komisi a ostatním členským státům písemně.

7.

Minimální objem vzorku zeminy musí v každém případě být 100 ml zeminy na pozemek.


PŘÍLOHA III

ODDÍL I

OVĚŘOVÁNÍ

Pokud jde o čl. 5 odst. 2, musí úřední šetření uvedené v čl. 4 odst. 1 potvrdit, že v době ověřování je splněno jedno z těchto kritérií:

za posledních 12 let neexistuje žádný záznam o výskytu cystotvorných háďátek bramborových na uvedeném pozemku založený na výsledcích příslušného úředně schváleného testování

nebo

existují záznamy o pěstování plodin, podle nichž na uvedeném pozemku nebyly za posledních 12 let pěstovány brambory ani jiné hostitelské rostliny uvedené v bodě 1 přílohy I.

ODDÍL II

PRŮZKUMY

Úřední průzkumy uvedené v čl. 6 odst. 1 se provádějí na nejméně 0,5 % výměry využité v příslušném roce pro pěstování brambor jiných než určených k produkci sadbových brambor. Výsledky průzkumů se oznámí Komisi do 1. dubna za předchozí dvanáctiměsíční období.

ODDÍL III

ÚŘEDNÍ OPATŘENÍ

A)

Úředně schválenými opatřeními uvedenými v čl. 4 odst. 4 písm. c), čl. 9 odst. 1 písm. b), čl. 10 odst. 1 písm. c) a bodu 2b přílohy I jsou:

1.

odmoření vhodnými metodami tak, že neexistuje zjistitelné riziko šíření cystotvorných háďátek bramborových;

2.

odstranění zeminy omýváním nebo mechanicky tak, že neexistuje zjistitelné riziko šíření cystotvorných háďátek bramborových.

B)

Úředně schválenými opatřeními uvedenými v čl. 10 odst. 1 písm. b) je dodání do závodu na zpracování nebo třídění s vhodnými a úředně schválenými postupy na odstraňování odpadů, pro něž bylo stanoveno, že zde neexistuje riziko šíření cystotvorných háďátek bramborových.

C)

Úředně schválenými opatřeními uvedenými v článku 13 jsou opětovný úřední odběr vzorků z pozemku, který byl úředně zaznamenán jako zamořený podle čl. 8 odst. 1 nebo 2, a testování za použití jedné z metod uvedených v příloze II po uplynutí období minimálně 6 let od pozitivního potvrzení výskytu cystotvorných háďátek bramborových nebo od posledního pěstování brambor. Toto období může být zkráceno na nejméně 3 roky, pokud byla přijata příslušná úředně schválená ochranná opatření.


PŘÍLOHA IV

ODDÍL I

STUPEŇ REZISTENCE

Stupeň náchylnosti brambor k cystotvorným háďátkům bramborovým se vyčísluje na základě následující standardní bodovací tabulky, jak je uvedeno v čl. 9 odst. 2.

Počet bodů 9 označuje nejvyšší úroveň rezistence.

Relativní náchylnost (%)

Počet bodů

< 1

9

1,1–3

8

3,1–5

7

5,1–10

6

10,1–15

5

15,1–25

4

25,1–50

3

50,1–100

2

> 100

1

ODDÍL II

PROTOKOL TESTOVÁNÍ REZISTENCE

1.

Test se provádí v karanténním zařízení buď pod širým nebem, ve sklenících, nebo v klimatizovaných pěstebních komorách.

2.

Test se provádí v nádobách obsahujících alespoň jeden litr zeminy (nebo vhodného substrátu).

3.

Teplota zeminy v průběhu testu nesmí přesáhnout 25 oC a zemina musí být přiměřeným způsobem zavlažována.

4.

Při sázení testované nebo kontrolní odrůdy se použije jedno bramborové očko z každé testované nebo kontrolní odrůdy. Doporučuje se ponechání pouze jednoho stonku.

5.

Jako kontrolní odrůda se standardní náchylností se v každém testu použije odrůda brambor „Désirée“. Další plně náchylné kontrolní odrůdy místního významu mohou být použity navíc k interním zkouškám. Odrůda se standardní náchylností může být změněna, pokud výzkum ukáže, že jiné odrůdy jsou buď vhodnější, nebo dostupnější.

6.

K testování na patotypy Ro1, Ro5, Pa1 a Pa3 se použijí následující standardní populace cystotvorných háďátek bramborových:

 

Ro1: populace Ecosse

 

Ro5: populace Harmerz

 

Pa1: populace Scottish

 

Pa3: populace Chavornay

Do testování mohou být zařazeny jiné populace cystotvorných háďátek bramborových místního významu.

7.

Identita standardní populace musí být zkontrolována za použití vhodných metod. Doporučuje se, aby se v testovacích zkouškách používaly nejméně dvě rezistentní odrůdy nebo dva odlišné standardní klony se známou rezistencí.

8.

Očkovací látka cystotvorného háďátka bramborového (Pi) musí sestávat celkem z 5 infekčních embryonů nebo larev na ml zeminy. Doporučuje se, aby počet cystotvorných háďátek bramborových použitých k naočkování ml zeminy byl určen testem líhnutí. Cystotvorná háďátka bramborová lze naočkovat jako cysty nebo kombinovaně jako embryony nebo larvy v suspenzi.

9.

Životnost cyst cystotvorných háďátek bramborových používaných jako zdroj očkovací látky musí být nejméně 70 %. Doporučuje se, aby cysty byly 6–24 měsíců staré a po dobu nejméně 4 měsíců bezprostředně před použitím byly přechovávány při teplotě 4 °C.

10.

Na každou kombinaci populace cystotvorného háďátka bramborového a testované odrůdy brambor musí být nejméně 4 nádoby. Na kontrolní odrůdu se standardní náchylností se doporučuje použít nejméně 10 nádob.

11.

Doba trvání testu musí být nejméně 3 měsíce a před ukončením pokusu se musí zkontrolovat zralost vývoje samičí populace.

12.

Cysty cystotvorných háďátek bramborových ze 4 nádob se vyjmou a spočítají zvlášť pro každou nádobu.

13.

Výsledná populace (Pf) na odrůdě se standardní náchylností na konci testu rezistence se určí tak, že se spočítají všechny cysty ze všech nádob a embryony a larvy nejméně ze 4 nádob.

14.

Na kontrolní odrůdě se standardní náchylností musí být dosažena míra množení nejméně 20 × (Pf/Pi).

15.

Koeficient odchylek (CV) na kontrolní odrůdě se standardní náchylností nesmí překročit 35 %.

16.

Relativní náchylnost testované odrůdy bramboru ve srovnání s kontrolní odrůdou se standardní náchylností se určuje a vyjadřuje v procentech podle vzorce:

Pftestovaná odrůda/Pfkontrolní odrůda se standardní náchylností × 100 %.

17.

Pokud má testovaná odrůda relativní náchylnost více než 3 %, stačí sečíst cysty. V případech, kdy je relativní náchylnost nižší než 3 %, počítají se kromě cyst i embryony a larvy.

18.

Pokud výsledek testů v prvním roce ukazuje, že odrůda je plně náchylná k patotypu, nevyžaduje se opakování testů v druhém roce.

19.

Výsledky testů musí být potvrzeny alespoň jednou další zkouškou vykonanou v jiném roce. Aritmetický průměr relativní náchylnosti v těchto dvou letech se použije k odvození počtu bodů podle standardní bodovací tabulky.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

16.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/23


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 21. února 2007

o státní podpoře C 36/2004 (ex N 220/2004) – Portugalsko – Podpora přímé zahraniční investice ve prospěch společnosti CORDEX, Companhia Industrial Têxtil S.A.

(oznámeno pod číslem K(2007) 474)

(Pouze portugalské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2007/414/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 88 odst. 2 první pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, a zejména na čl. 62 odst. 1 písm. a) této dohody,

po vyzvání zúčastněných stran k předložení připomínek, v souladu s těmito ustanoveními (1) a s ohledem na tyto připomínky,

vzhledem k těmto důvodům:

I.   POSTUP

(1)

Dopisem ze dne 5. května 2004 (zaevidovaným dne 19. května 2004) oznámilo Portugalsko Komisi svůj záměr poskytnout podporu společnosti CORDEX, Companhia Industrial Têxtil S.A. (dále jen „CORDEX“) s cílem napomoci financování investice této společnosti v Brazílii. Na žádost Komise poskytlo Portugalsko doplňující informace v dopisech ze dne 31. srpna 2004 (zaevidovaným dne 6. září 2004) a ze dne 13. září 2004 (zaevidovaným dne 16. září 2004).

(2)

Dopisem ze dne 19. listopadu 2004 informovala Komise Portugalsko o svém rozhodnutí zahájit řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES ohledně dotčené podpory.

(3)

V dopise ze dne 7. ledna 2005 (zaevidovaným dne 11. ledna 2005) předložily portugalské orgány své připomínky v souvislosti s výše uvedeným řízením.

(4)

Rozhodnutí Komise zahájit řízení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie  (2). Komise vyzvala zúčastněné strany k předložení připomínek.

(5)

Komise obdržela připomínky zúčastněných stran, které poté předala portugalským orgánům k vyjádření; jejich vyjádření obdržela v dopise ze dne 20. května 2005 (zaevidovaným dne 25. května 2005).

(6)

Komise si vyžádala doplňující informace dopisem ze dne 26. září 2005, na nějž Portugalsko odpovědělo dopisem ze dne 9. listopadu 2005 (zaevidovaným dne 10. listopadu 2005). Poslední doplňující informace předaly portugalské orgány dopisem ze dne 22. prosince 2005 (zaevidovaným dne 23. prosince 2005).

II.   PODROBNÝ POPIS PODPORY

(7)

Společnost CORDEX vyrábí provaznické zboží a sídlí v Ovaru, v oblasti, na niž se vztahuje čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES. Společnost byla založena v roce 1969, specializovala se na výrobu lan ze syntetických vláken (z polypropylénu a polyethylenu), zemědělského motouzu („binder“ a „baler twine“) a dalších výrobků ze sisalu. V době, kdy došlo k oznámení podpory, měla společnost CORDEX 259 zaměstnanců. Obrat společnosti v daném roce (2004) dosáhl přibližně 25 milionů EUR. CORDEX má podíl v dalších dvou společnostech ve stejném regionu: ve společnosti FLEX 2000, založené v roce 2001, a ve společnosti CORDENET, založené v roce 2003. Dohromady všechny tři podniky zaměstnávají asi 415 lidí (3).

(8)

Projekt spočívá v založení nové firmy v Brazílii – Cordebras Lda. – na výhradní výrobu motouzu do baliček píce, tedy produktu využívaného převážně v zemědělství. CORDEX se domnívá, že díky této investici zvýší svou produkci výrobků ze sisalu a využije výhody nižších nákladů a dostupnosti surovin a pracovní síly v Brazílii. Brazílie je považována za největšího světového producenta této suroviny (sisalového vlákna) a náklady na pracovní sílu v této zemi jsou oproti nákladům v Portugalsku asi třetinové.

(9)

Tímto projektem také CORDEX usiluje o získání nových trhů, především v USA, Kanadě a zemích Mercosuru. Kromě toho se bude určité množství sisalu vyrobeného v Brazílii dovážet do Portugalska, ať už jako konečný výrobek, nebo jako polotovar (4). V případě, že bude dovezen jako polotovar, bude výrobek, než se dostane na trh, zpracován speciální metodou na bázi oleje a bude též převinut a zabalen.

(10)

Způsobilé náklady investice dosahují 2 678 630 EUR, které se rovnají základnímu kapitálu nové společnosti Cordebras Lda. Projekt byl dokončen v roce 2002 a v současné době je schopný provozu.

(11)

CORDEX zažádal u portugalských orgánů o podporu v rámci režimu, který má za cíl napomáhat internacionalizaci portugalských podniků (5). Podle tohoto režimu musí být podpory udělené velkým podnikům oznámeny Komisi. Ačkoliv CORDEX požádal o podporu v roce 2000, ještě před zahájením realizace projektu, Portugalsko z důvodu interního zpoždění informovalo Komisi o podpoře až v lednu 2004.

(12)

Oznámené opatření spočívá v daňové pobídce ve výši 401 795 EUR, rovnajících se 15 % způsobilých nákladů investice.

III.   DŮVODY PRO ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

(13)

Komise ve svém rozhodnutí o zahájení řízení prohlásila, že bude toto opatření posuzovat s ohledem na čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES s cílem stanovit, zda je podpora určena k usnadnění rozvoje určité hospodářské činnosti, aniž by změnila podmínky obchodu v míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem.

(14)

Komise také vzala v úvahu následující kritéria, uplatněná již v dřívějších případech státní podpory pro velké podniky určené k financování projektů přímé zahraniční investice (6): zda podpora obsahuje skryté prvky podpory vývozu; její případný dopad na zaměstnanost, a to jak v zemi původu, tak v cílové zemi; rizika delokalizace; dopad opatření na region, v němž sídlí příjemce podpory; nezbytnost podpory, a zejména předpokládaná intenzita podpory se zřetelem k mezinárodní konkurenceschopnosti daného průmyslového odvětví Společenství a/nebo s ohledem na rizika spojená s investičními projekty v určitých třetích zemích.

(15)

Komise došla v této souvislosti k závěru, že podpora byla poskytnuta počáteční výrobní investici a že neobsahovala skryté prvky podpory vývozu. Také nevedla k delokalizaci pracovních míst z Portugalska do Brazílie, vzhledem k tomu, že společnost CORDEX měla v úmyslu udržet v Portugalsku stávající počet pracovních míst. Riziko delokalizace snížila také skutečnost, že nová továrna v Brazílii je vybavena novým výrobním zařízením a že byly najaty místní pracovní síly.

(16)

Komise vzala na vědomí argument portugalských orgánů, že tento projekt byl první zkušeností společnosti CORDEX s internacionalizací, že společnost CORDEX neznala brazilský trh a že investice na neznámých trzích mohou přinést vysoká rizika. Z toho lze vyvodit, že neúspěch by měl na podnik zásadní finanční dopad, vzhledem k tomu, že výše investice představovala asi 12 % obratu podniku. Kromě toho společnost podala žádost o podporu ještě před zahájením realizace projektu, z čehož se dalo usuzovat, že opatření splňuje „pobídková kritéria“, která jsou většinou vyžadována v pokynech k vnitrostátní regionální podpoře (7).

(17)

Komise nicméně vyjádřila pochybnosti ohledně dopadu podpory na globální konkurenceschopnost dotyčného průmyslového odvětví v EU. Komise upozornila na to, že část produktů vyrobených v Brazílii bude pravděpodobně soutěžit na trzích EU a že nemá k dispozici žádné informace o relativním významu příjemce či trhu, ani o dopadu opatření na region, ve kterém CORDEX sídlí. Proto se Komise nemohla v této fázi vyslovit v tom smyslu, že podpora byla v souladu s výjimkou stanovenou v čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy.

(18)

Francouzský podnik BIHR vypověděl, že investice společnosti CORDEX v Brazílii následovala po řadě dalších investic portugalských výrobců a že tyto podniky, spolu s dalšími brazilskými a americkými konkurenty ohrožují výrobu sisalu podniku BIHR v Evropě. Společnost BIHR se také obávala, že podpora by mohla pomoci posílit postavení firmy CORDEX v odvětví syntetických vláken.

(19)

Podobné obavy vyjádřila také další francouzská společnost, Sainte Germaine, která je podle svých slov výrobcem syntetických produktů v Evropě a své aktivity v odvětví sisalu přenesla do Brazílie. Sainte Germaine uvedla, že portugalské podniky jsou investicemi v Brazílii zvýhodněny, vzhledem k tomu, že následně mohou své výrobky dovážet do Evropy s nižšími celními poplatky.

(20)

Další podnik, který si přál zůstat v anonymitě, přednesl připomínky stejného rázu s tím, že podpora by společnosti CORDEX přinesla konkurenční výhodu v oblasti provaznictví.

(21)

Portugalsko uvedlo, že investice v Brazílii je jedním z prvků strategie společnosti CORDEX, jak zachovat širokou škálu aktivit v Portugalsku při udržení současného počtu zaměstnanců. CORDEX bude nadále výrobky ze sisalu vyrábět v Portugalsku ze suroviny dovážené z Brazílie a zároveň bude dovážet produkty od společnosti Cordebras Lda., a to jak konečné výrobky, tak i polotovary, které poté zpracuje a přetvoří na sisalové výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Mezi tyto činnosti patří např. úprava obalu dováženého zemědělského motouzu („baler twine“) dle požadavků zákazníka (např. co se týče rozměru či štítků). Tímto způsobem také CORDEX přispívá k zaměstnanosti v odvětví obalového průmyslu v regionu, kde sídlí.

(22)

Následně po investici v Brazílii založila společnost CORDEX dvě nové firmy v OVARU (FLEX a CORDENET, zabývající se výrobou pěny a sítí). To vedlo k přesunům zaměstnanců mezi těmito podniky a k lehkému navýšení celkového počtu pracovních míst těchto tří firem v Ovaru: ze 358 zaměstnanců v roce 2000 na 415 v roce 2005. Nedávno založená brazilská firma Cordebras Lda. pak zaměstnává přibližně 145 pracovníků.

(23)

Podle portugalských orgánů je proto diverzifikační strategie společnosti CORDEX, včetně investice v Brazílii, přínosná pro udržení zaměstnanosti v regionu (Ovar), kde je míra nezaměstnanosti výrazně vyšší než celostátní průměr. Přispívá též k tvorbě pracovních míst ve státě Bahía (Brazílie), kde sídlí Cordebras Lda.

(24)

K připomínkám třetích zúčastněných stran portugalské orgány uvedly, že na CORDEX se vztahují stejné podmínky a celní poplatky jako na kteréhokoliv jiného výrobce z EU, který dováží sisalové produkty z Brazílie, a že tak nízká částka podpory, jakou zamýšlejí udělit firmě CORDEX, nemůže mít žádný významný dopad na trh Společenství. Podle portugalských orgánů byla investice společnosti CORDEX v Brazílii nezbytná pro vyrovnání důsledků růstu exportu ze zemí zvýhodněných nižšími náklady (africké země a Brazílie) (8).

(25)

Portugalsko také uvedlo, že odpovědnost za to, že investice byla provedena bez veřejného financování, nesmí nést firma. Ta pokračovala v projektu s pomocí bankovních úvěrů a svého kapitálu v naději, že získá státní podporu, o kterou zažádala v rámci příslušného státního režimu podpor (9).

IV.   POSOUZENÍ

(26)

Podle čl. 87 odst. 1 jsou podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem.

Ve svém rozhodnutí zahájit řízení v této věci došla Komise k závěru, že na opatření podpory se vztahuje čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, a to na základě těchto důvodů:

Poskytnutím podpory při zakládání nové výrobní jednotky v kontextu internacionalizace portugalské společnosti v Brazílii oznámené opatření zvýhodňuje určitý podnik nebo určité odvětví výroby. Komise se domnívá, že podpory poskytnuté podnikům z Evropské unie ve prospěch přímé zahraniční investice jsou srovnatelné s podporami poskytovanými podnikům, které vyvážejí prakticky veškerou svou produkci mimo Společenství. V takových případech nelze, vzhledem k provázanosti trhů, na kterých podniky původem ze Společenství vyvíjejí své činnosti, vyloučit, že by podpora mohla narušit hospodářskou soutěž ve Společenství (10).

Portugalsko uvedlo, že investice má za cíl také podpořit činnosti příjemce v Portugalsku (stejně jako v zemi, kde se investice uskuteční), a tedy potenciálně může ovlivnit obchod mezi členskými státy.

Podpora je financována ze státních prostředků. Tyto závěry Portugalsko nepopřelo, jsou tedy potvrzeny.

(27)

Vzhledem k tomu, že podpora nemohla být považována za slučitelnou s žádnými platnými pokyny či rámcem, Komise uvedla, že posoudí, zda může být podpora považována za slučitelnou se Smlouvou o ES, a to na základě výjimky stanovené v čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES, který povoluje poskytnutí podpory, která má usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem. Komise proto musí posoudit, zda podpora přispěje k rozvoji výroby sisalu a/nebo jiných hospodářských činností v Evropské unii, aniž by nepříznivě ovlivnila podmínky obchodu mezi členskými státy.

(28)

Ve svém rozhodnutí o zahájení řízení Komise vyzdvihla, že zohlední také určitá kritéria uplatněná v dřívějších případech poskytnutí podpory velkým podnikům týkajících se projektů přímé investice v zahraničí (viz 14. bod odůvodnění). Kritéria měla za cíl dosáhnout rovnováhy mezi výhodami poskytovanými podporou ve smyslu přínosu pro mezinárodní konkurenceschopnost dotyčného průmyslového odvětví EU (např. pokud je podpora nezbytná vzhledem k rizikům spojeným s projektem v třetí zemi) a jejími možnými nepříznivými účinky na trh EU.

(29)

V tomto ohledu měla Komise pochybnosti o dopadu opatření na společný trh a na globální konkurenceschopnost daného průmyslového odvětví EU; na druhou stranu neměla k dispozici údaje o významu příjemce vzhledem k jeho konkurentům v EU, ani o dopadu opatření na region, kde CORDEX sídlí (viz 17. bod odůvodnění).

(30)

Právní předpisy v oblasti státních podpor stanovují obecnou zásadu, podle níž musí podpora, aby byla slučitelná se společným trhem, prokazatelně vést k vytvoření další činnosti příjemce, jež by se nerealizovala, pokud by podpora nebyla poskytnuta. V opačném případě opatření pouze narušuje hospodářskou soutěž, aniž by mělo jakékoliv příznivé účinky. Komise vyzdvihla, že to, že podnik zažádal o podporu ještě před zahájením projektu, naznačovalo, že opatření splňuje „pobídková kritéria“ obvykle vyžadovaná podle pravidel státní regionální podpory (11). Nicméně to plně nedokazuje, zda byla podpora skutečně nezbytná s ohledem na mezinárodní konkurenceschopnost daného průmyslového odvětví EU a/nebo s ohledem na rizika spojená s investičními projekty v některých třetích zemích.

(31)

Ve svém rozhodnutí ze dne 19. listopadu 2004 Komise zmínila argument portugalských orgánů, že investice v Brazílii mohla společnosti CORDEX přinést vyšší rizika než investice v EU – z důvodu nepředvídatelnosti brazilské měny. A to především proto, že se jedná o první zkušenost společnosti s internacionalizací a že společnost neměla zkušenosti s brazilským trhem (12).

(32)

Avšak informace, které Komise obdržela následně po zahájení řízení, naznačují, že i další výrobci, konkurenti společnosti CORDEX, investovali v Brazílii (i přes zřejmou nepředvídatelnost brazilské měny). Především portugalský podnik Quintas & Quintas S.A., konkurent společnosti CORDEX, podle informací od portugalských orgánů zřídil v Brazílii (Brascorda) výrobní jednotku, aniž by portugalské orgány žádal o jakoukoli výpomoc. Proto neexistují důkazy, které by prokázaly existenci nějakého obecného nedostatku trhu ve spojitosti s tímto typem projektů, který by společnosti CORDEX nebo jejím konkurentům bránil investovat v Brazílii bez státní podpory.

(33)

I přesto, že šlo o první zkušenost společnosti CORDEX s internacionalizací, se portugalským orgánům nepodařilo prokázat ani existenci specifických obtíží při realizaci dotyčné investice. Například i přes relativně malé dimenze firmy, co se obratu týče (pod prahem malých a středních podniků), se portugalské orgány nezmínily o žádné obtíži ohledně možnosti společnosti CORDEX získat finance od komerčních bank; naopak se podle všeho společnosti podařilo financovat investici z vlastních prostředků a z komerčních úvěrů.

(34)

Na základě výše uvedených informací se Komise domnívá, že se Portugalsku nepodařilo prokázat, že by společnost CORDEX bez podpory danou investici v Brazílii neuskutečnila a že by byla podpora nezbytná vzhledem k rizikům spojeným s daným projektem v Brazílii. Komise poukazuje na to, že skutečnost, že společnost CORDEX doposud vykonávala tyto činnosti bez státní podpory, podle všeho dokazuje, že podpora nebyla nezbytná.

(35)

Podle dostupných informací existuje na trhu Společenství asi dvanáct výrobců sisalu z EU. Pět z nich se nachází v Portugalsku a představují přibližně 81 % produkce EU (13). Všechny tyto podniky vyrábějí syntetické zboží i provaznické produkty a sisalový motouz. Podle všeho je výroba syntetických vláken hlavní činností většiny těchto podniků. Totéž platí pro společnost CORDEX (sisalová produkce představuje jen přibližně 20 % výrobní kapacity). Pro zemědělské účely jsou sisal a syntetická vlákna do jisté míry vzájemně zastupitelné.

(36)

V roce 2003 dosahoval podíl společnosti CORDEX na trhu Společenství se sisalovými výrobky přibližně 6,6 %. Nicméně pokud bychom zahrnuli také prodej výrobků společnosti Cordebras Lda., podíl společnosti CORDEX na trhu Společenství by vzrostl na 17,7 % (14). V této souvislosti portugalské orgány uvedly, že přibližně 47 % vývozu společnosti Cordebras (přibližně 2 210 tun v roce 2003) směřovalo na trh Společenství.

(37)

Jelikož se do EU (prostřednictvím společnosti CORDEX) dováží tak vysoké procento sisalu vyrobeného v Cordebras Lda., Komise dospěla k závěru, že podle všeho má podpora významné důsledky pro hospodářskou soutěž na trhu Společenství. Navíc podpora podle všeho také posiluje globální postavení společnosti CORDEX v EU, a mohla by tudíž zasáhnout i ostatní segmenty trhu, na němž působí CORDEX a její konkurenti. Tyto údaje byly potvrzeny připomínkami vznesenými konkurenty, kteří tvrdí, že podpora významně narušuje hospodářskou soutěž na trhu provaznického zboží a sisalového motouzu, stejně jako na trhu syntetických vláken.

(38)

Při posuzování slučitelnosti podpory musí Komise pečlivě zvážit poměr mezi nepříznivými a příznivými účinky opatření v rámci EU a určit, zda důsledky prospěšné Společenství kompenzují nepříznivý dopad na hospodářskou soutěž a obchod v rámci Společenství. Na základě uvedených informací došla Komise k závěru, že neexistují důkazné prvky, které by naznačovaly, že by poskytnutí podpory společnosti CORDEX pro její investici v Brazílii mohlo přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti daného evropského průmyslového odvětví. Podpora by pravděpodobně posílila postavení příjemce, ale na úkor jeho konkurentů, kteří neobdrželi státní podporu. Neprokázaly se tedy žádné příznivé účinky podpory pro Společenství, které by kompenzovaly její nepříznivý dopad na hospodářskou soutěž a na obchod na trhu Společenství.

(39)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti došla Komise k závěru, že se neprokázalo, že by pro CORDEX byla podpora pro realizaci dané investice v Brazílii nezbytná. Naopak by důsledkem podpory mohlo dojít k významnému narušení hospodářské soutěže na trhu Společenství. Proto došla Komise k závěru, že projekt státní podpory ve prospěch společnosti CORDEX mající za cíl podpořit její přímou investici v Brazílii nepřispívá k rozvoji určitých hospodářských činností ve smyslu článku 87 odst. 3 písm. c), aniž by ovlivňoval podmínky obchodu v míře odporující společnému zájmu, a je tudíž neslučitelný se společným trhem,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Oznámená daňová pobídka ve výši 401 795 EUR, kterou Portugalsko zamýšlelo udělit společnosti CORDEX, Companhia Industrial Têxtil S.A., s cílem financovat přímou zahraniční investici firmy v Brazílii, je neslučitelná se společným trhem, jelikož nesplňuje kritéria stanovená v článku 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Portugalské republice.

V Bruselu dne 21. února 2007.

Za Komisi

Neelie KROES

členka Komise


(1)  Úř. věst. C 35, 10.2.2005, s. 2.

(2)  Viz pozn. pod čarou č. 1.

(3)  Údaje se vztahují k roku 2005.

(4)  Portugalsko podalo vysvětlení, že zemědělský motouz „baler twine“ vyrobený v Brazílii lze využít jako konečný výrobek nebo jako polotovar k použití při výrobě dalších výrobků jako koberečků, dekorativních předmětů nebo v odvětví tradičních obalů.

(5)  N 96/99, Úř. věst. C 375, 24.12.1999, s. 4.

(6)  Viz podpora C 77/97 (LiftGmbH – Doppelmayr, Rakousko), Úř. věst. L 142, 5.6.1999, s. 32 a podpora C 47/02 (Vila Galé-Cintra), Úř. věst. L 61, 27.2.2004, s. 76.

(7)  Viz bod 4.2 Pokynů Společenství k regionálním podporám platných v době, kdy bylo opatření oznámeno: „žádost o podporu (musí být) podána ještě před zahájením provádění projektů“, Úř. věst. C 74, 10.3.1998, s. 13.

(8)  Podle těchto orgánů prodej sisalu z Portugalska do EU klesl v období mezi lety 1999 až 2004 o 12,3 %, především z důvodu nárůstu dovozu.

(9)  Viz pozn. pod čarou č. 5.

(10)  Viz rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-142/87, „Tubemeuse“, Sb. rozh. 1990, I-959, bod 35.

(11)  Viz poznámka pod čarou č. 7.

(12)  Ve stejném smyslu viz podporu C 47/02, Vila Galé-Cintra.

(13)  Údaje z roku 2003.

(14)  Údaje poskytnuty Portugalskem na základě zjevné spotřeby EU-15 v roce 2003.


16.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/28


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. června 2007

o nezařazení karbosulfanu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku

(oznámeno pod číslem K(2007) 2463)

(Text s významem pro EHP)

(2007/415/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS se stanoví, že členský stát může během období 12 let od oznámení uvedené směrnice povolit uvést na trh přípravky na ochranu rostlin obsahující účinné látky neuvedené v příloze I zmíněné směrnice, které již byly uvedeny na trh do dvou let ode dne oznámení, zatímco jsou tyto látky postupně přezkoumávány v rámci pracovního programu.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 703/2001 (3) stanoví prováděcí pravidla pro druhou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a zřizují seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny z hlediska možného zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Tento seznam zahrnuje karbosulfan.

(3)

Účinky karbosulfanu na lidské zdraví a životní prostředí byly zhodnoceny v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 703/2001 pro rozsah užití navrhovaných oznamovatelem. Tato nařízení navíc určují členské státy zpravodaje, které musí předložit příslušné hodnotící zprávy a doporučení Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 451/2000. Pro karbosulfan byla členským státem zpravodajem Belgie a veškeré příslušné informace byly předloženy dne 11. srpna 2004.

(4)

Hodnotící zpráva byla přezkoumána členskými státy a EFSA v rámci pracovní skupiny pro hodnocení a byla předložena Komisi dne 28. července 2006 v podobě závěru EFSA týkajícího se přezkoumání účinné látky karbosulfan z hlediska posouzení rizika pesticidů (4). Tato zpráva byla přezkoumána členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončena dne 24. listopadu 2006 v podobě zprávy Komise o přezkoumání karbosulfanu.

(5)

V průběhu hodnocení uvedené účinné látky byla zjištěna řada problematických otázek. Používání karbosulfanu vede k výskytu metabolitů, které mají rizikový profil. To vede k obavám ohledně expozice spotřebitelů a možného rizika kontaminace podzemní vody. Údaje předložené oznamovatelem během zákonných lhůt však neumožnily tyto obavy vyřešit. Kromě toho technická látka (tj. účinná látka prodávaná na trhu) obsahuje relevantní nečistoty, z nichž alespoň jedna (N-nitrosodibutylamin) je karcinogenní. Tato nečistota se v technické látce vyskytuje v množství, které vzbuzuje obavy. Údaje předložené oznamovatelem během zákonných lhůt neposkytly dostatečné informace, aby mohly být tyto obavy vyřešeny. V důsledku toho nemohlo být riziko pro obsluhu náležitě posouzeno. Kromě toho se údaje předložené oznamovatelem během zákonných lhůt nezabývaly náležitě riziky pro ptáky a savce, vodní organismy, včely, necílové členovce, žížaly a necílové půdní mikroorganismy a rostliny. V důsledku toho přetrvávají obavy ohledně posouzení rizika pro tyto druhy. Proto nebylo na základě dostupných informací možné dospět k závěru, že karbosulfan splňuje podmínky pro zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(6)

Komise vyzvala oznamovatele, aby předložil připomínky k výsledkům přezkoumání a uvedl, zda má či nemá v úmyslu látku dále podporovat. Oznamovatel předložil své připomínky a ty byly důkladně prozkoumány. Navzdory argumentům, které oznamovatel předložil, však nelze dané obavy eliminovat, a hodnocení provedená na základě informací, které byly předloženy a vyhodnoceny na setkání odborníků EFSA, neprokázala, že by přípravky na ochranu rostlin obsahující karbosulfan mohly za navržených podmínek použití obecně vyhovovat požadavkům stanoveným v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS.

(7)

Karbosulfan by proto neměl být zařazen do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(8)

Měla by být přijata opatření, která zajistí, aby udělená povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících karbosulfan byla ve stanovené lhůtě odňata a nebyla obnovena a aby pro takové přípravky nebyla udělena žádná nová povolení.

(9)

Lhůta poskytnutá členskými státy pro likvidaci, uskladnění, uvedení na trh a použití stávajících zásob přípravků na ochranu rostlin obsahujících karbosulfan by neměla přesáhnout dvanáct měsíců, aby stávající zásoby směly být použity během nejvýše jednoho dalšího vegetačního období.

(10)

Tímto rozhodnutím není dotčeno předložení žádosti pro karbosulfan v souladu s ustanoveními čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS s ohledem na případné zařazení do přílohy I.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Karbosulfan se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

Článek 2

Členské státy zajistí, aby:

a)

povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících karbosulfan byla odňata do 13. prosince 2007;

b)

ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí nebyla udělována ani obnovována žádná povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících karbosulfan.

Článek 3

Lhůta poskytnutá členskými státy v souladu s čl. 4 odst. 6 směrnice 91/414/EHS musí být co nejkratší a skončí nejpozději 13. prosince 2008.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. června 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/31/ES (Úř. věst. L 140, 1.6.2007, s. 44).

(2)  Úř. věst. L 55, 29.2.2000, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1044/2003 (Úř. věst. L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3)  Úř. věst. L 98, 7.4.2001, s. 6.

(4)  Vědecká zpráva EFSA (2006) 91, 1–84, Závěr týkající se přezkoumání karbosulfanu.


16.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/30


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. června 2007

o nezařazení karbofuranu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku

(oznámeno pod číslem K(2007) 2467)

(Text s významem pro EHP)

(2007/416/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS se stanoví, že členský stát může během období 12 let od oznámení uvedené směrnice povolit uvést na trh přípravky na ochranu rostlin obsahující účinné látky neuvedené v příloze I zmíněné směrnice, které jsou již na trhu dva roky ode dne oznámení směrnice, zatímco jsou tyto látky postupně přezkoumávány v rámci pracovního programu.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 703/2001 (3) stanoví prováděcí pravidla pro druhou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a zřizují seznam účinných látek, které mají být posouzeny z hlediska možného zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Tento seznam zahrnuje karbofuran.

(3)

Účinky karbofuranu na lidské zdraví a životní prostředí byly posouzeny v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 703/2001 pro rozsah užití navrhovaných oznamovatelem. Tato nařízení navíc určují členské státy zpravodaje, které musí předložit příslušné hodnotící zprávy a doporučení Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 451/2000. Pro karbofuran byla členským státem zpravodajem Belgie a veškeré příslušné informace byly předloženy dne 2. srpna 2004.

(4)

Hodnotící zpráva byla přezkoumána členskými státy a EFSA v rámci pracovní skupiny pro hodnocení a byla předložena Komisi dne 28. července 2006 v podobě závěru EFSA týkajícího se přezkoumání účinné látky karbofuran z hlediska posouzení rizika pesticidů (4). Tato zpráva byla přezkoumána členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončena dne 24. listopadu 2006 v podobě zprávy Komise o přezkoumání karbofuranu.

(5)

V průběhu hodnocení uvedené účinné látky byla zjištěna řada problematických otázek. Z posouzení rizika kontaminace podzemní vody nebylo možné učinit žádné závěry, zejména proto, že údaje, které poskytl oznamovatel během zákonných lhůt, neobsahovaly dostatek informací o počtu metabolitů s rizikovým profilem. Také posouzení rizika pro spotřebitele, při němž byla vznesena obava ohledně akutní expozice zranitelných skupin spotřebitelů, zejména dětí, nemohlo být dokončeno kvůli nedostatku informací, pokud jde o určitá příslušná rezidua. Kromě toho nebyly údaje, které poskytl oznamovatel během zákonných lhůt, dostatečné pro to, aby mohl EFSA posoudit ekotoxikologické účinky účinné látky. V důsledku toho přetrvávají obavy ohledně posouzení rizika pro ptáky a savce, vodní organismy, včely, necílové členovce, žížaly a půdní necílové organismy. Proto nebylo na základě dostupných informací možné dospět k závěru, že karbofuran splňuje podmínky pro zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(6)

Komise vyzvala oznamovatele, aby předložil připomínky k výsledkům přezkoumání a uvedl, zda má či nemá v úmyslu látku dále podporovat. Oznamovatel předložil své připomínky a ty byly důkladně prozkoumány. Navzdory argumentům, které oznamovatel předložil, však nelze dané obavy eliminovat, a hodnocení provedená na základě informací, které byly předloženy a vyhodnoceny na setkání odborníků EFSA, neprokázala, že by přípravky na ochranu rostlin obsahující karbofuran mohly za navržených podmínek použití obecně vyhovovat požadavkům stanoveným v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS.

(7)

Karbofuran by proto neměl být zařazen do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(8)

Měla by být přijata opatření, která zajistí, aby udělená povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících karbofuran byla ve stanovené lhůtě odňata a nebyla obnovena a aby pro takové přípravky nebyla udělena žádná nová povolení.

(9)

Lhůta poskytnutá členskými státy pro likvidaci, uskladnění, uvedení na trh a použití stávajících zásob přípravků na ochranu rostlin obsahujících karbofuran by neměla přesáhnout dvanáct měsíců, aby stávající zásoby směly být použity během nejvýše jednoho dalšího vegetačního období.

(10)

Tímto rozhodnutím není dotčeno předložení žádosti pro karbofuran v souladu s ustanoveními čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS s ohledem na případné zařazení do přílohy I.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Karbofuran se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

Článek 2

Členské státy zajistí, aby:

a)

povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících karbofuran byla odňata do 13. prosince 2007;

b)

ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí nebyla udělována ani obnovována žádná povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících karbofuran.

Článek 3

Lhůta poskytnutá členskými státy v souladu s čl. 4 odst. 6 směrnice 91/414/EHS musí být co nejkratší a skončí nejpozději 13. prosince 2008.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. června 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/31/ES (Úř. věst. L 140, 1.6.2007, s. 44).

(2)  Úř. věst. L 55, 29.2.2000, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1044/2003 (Úř. věst. L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3)  Úř. věst. L 98, 7.4.2001, s. 6.

(4)  Vědecká zpráva EFSA (2006) 90, 1–88. Závěr týkající se přezkoumání karbofuranu.


16.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/32


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. června 2007

o nezařazení diuronu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku

(oznámeno pod číslem K(2007) 2468)

(Text s významem pro EHP)

(2007/417/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS se stanoví, že členský stát může během období 12 let od oznámení uvedené směrnice povolit uvést na trh přípravky na ochranu rostlin obsahující účinné látky neuvedené v příloze I zmíněné směrnice, které již byly uvedeny na trh do dvou let ode dne oznámení, zatímco jsou tyto látky postupně přezkoumávány v rámci pracovního programu.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 703/2001 (3) stanoví prováděcí pravidla pro druhou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a zřizují seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny z hlediska možného zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Tento seznam zahrnuje diuron.

(3)

Účinky diuronu na lidské zdraví a životní prostředí byly zhodnoceny v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 703/2001 pro rozsah použití navrhovaných oznamovatelem. Tato nařízení navíc určují členské státy zpravodaje, které musí předložit příslušné hodnotící zprávy a doporučení Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 451/2000. Pro diuron bylo členským státem zpravodajem Dánsko a veškeré příslušné informace byly předloženy dne 19. září 2003.

(4)

Hodnotící zpráva byla přezkoumána členskými státy a EFSA a byla předložena Komisi dne 14. ledna 2005 v podobě závěru EFSA týkajícího se přezkoumání účinné látky diuron z hlediska posouzení rizika pesticidů (4). Tato zpráva byla přezkoumána členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončena dne 24. listopadu 2006 v podobě zprávy Komise o přezkoumání diuronu.

(5)

V průběhu hodnocení uvedené účinné látky byla zjištěna řada problematických otázek. Hodnocení údajů poskytnutých oznamovatelem ukázalo, že i přes použití ochranných pomůcek by obsluha byla vystavena množství látky, které překračuje přijatelnou úroveň expozice obsluhy (AOEL). Nebylo možné dospět k závěru ohledně možného rizika kontaminace podzemní vody kvůli nedostatku údajů o způsobu rozkladu některých metabolitů a nadměrně optimistickému předpokladu oznamovatele, že aplikační dávky budou v praxi výrazně nižší. Podobně nebylo na základě dostupných údajů prokázáno, že je expozice přijatelná pro ptáky a savce.

(6)

Komise vyzvala oznamovatele, aby předložil připomínky k výsledkům přezkoumání a uvedl, zda má či nemá v úmyslu látku dále podporovat. Oznamovatel předložil své připomínky a ty byly důkladně prozkoumány. Navzdory předneseným argumentům se však pro uvedené problémy stále nenalezlo řešení a hodnocení provedená na základě informací, které byly předloženy a vyhodnoceny na setkání odborníků EFSA, neprokázala, že by přípravky na ochranu rostlin obsahující diuron mohly za navržených podmínek použití obecně vyhovovat požadavkům stanoveným v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS.

(7)

Diuron by proto neměl být zařazen do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(8)

Měla by být přijata opatření, která zajistí, aby stávající povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících diuron byla ve stanovené lhůtě odňata a nebyla obnovena a aby pro takové přípravky nebyla udělena žádná nová povolení.

(9)

Lhůta poskytnutá členskými státy pro likvidaci, uskladnění, uvedení na trh a použití stávajících zásob přípravků na ochranu rostlin obsahujících diuron by neměla přesáhnout dvanáct měsíců, aby stávající zásoby směly být použity během nejvýše jednoho dalšího vegetačního období.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Diuron se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

Článek 2

Členské státy zajistí, aby:

a)

povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících diuron byla odňata do 13. prosince 2007;

b)

od 16. června 2007 na základě odchylky stanovené v čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS nebyla udělována ani obnovována žádná povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících diuron.

Článek 3

Lhůta poskytnutá členskými státy v souladu s čl. 4 odst. 6 směrnice 91/414/EHS musí být co nejkratší a skončí nejpozději 13. prosince 2008.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. června 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/31/ES (Úř. věst. L 140, 1.6.2007, s. 44).

(2)  Úř. věst. L 55, 29.2.2000, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1044/2003 (Úř. věst. L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3)  Úř. věst. L 98, 7.4.2001, s. 6.

(4)  Vědecká zpráva EFSA (2005) 25, 1–58, Závěr týkající se přezkoumání diuronu.


16.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/34


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. června 2007,

kterým se zřizuje skupina na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost chemického průmyslu v Evropské unii

(2007/418/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 157 odst. 1 Smlouvy ukládá Společenství a členským státům úkol zajistit, aby existovaly podmínky nezbytné pro konkurenceschopnost průmyslu Společenství. Ustanovení čl. 157 odst. 2 vyzývá členské státy, aby navzájem projednávaly ve spolupráci s Komisí svou činnost a podle potřeby ji koordinovaly. Komise může vyvinout jakékoli užitečné podněty na podporu takové koordinace.

(2)

Ve svém sdělení „Plnění lisabonského programu Společenství: Politický rámec k posílení zpracovatelského průmyslu EU – cesta k integrovanějšímu přístupu k průmyslové politice“ (1) Komise oznámila záměr zřídit skupinu na vysoké úrovni, která se bude zabývat konkurenceschopností evropského chemického průmyslu.

(3)

Proto je nutné zřídit skupinu odborníků pro oblast konkurenceschopnosti chemického průmyslu EU a definovat její úkoly a strukturu.

(4)

Prvořadým úkolem skupiny by mělo být provádět ekonomickou a statistickou analýzu faktorů určujících rychlé strukturální změny v chemickém odvětví a rovněž dalších faktorů ovlivňujících postavení evropského chemického průmyslu v hospodářské soutěži. Na základě této analýzy by měla skupina zformulovat soubor strategických doporučení pro toto odvětví za účelem posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu v souladu s cílem udržitelného rozvoje. Vzhledem k tomu, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2) týkající se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) vstoupí v platnost až 1. června 2007, a jeho hlavní provozní předpisy začnou platit až o 12 měsíců později, by nebylo vhodné zkoumat záležitosti týkající se přímo registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

(5)

Skupina by měla být složena ze zástupců Komise, členských států, Evropského parlamentu a příslušných zúčastněných subjektů, zejména zástupců chemického průmyslu a následných uživatelů, a také z představitelů občanské společnosti, reprezentované mimo jiné zástupci spotřebitelů, odborů, nevládních organizací a výzkumu/akademické obce.

(6)

Měla by být stanovena pravidla týkající se zveřejňování informací ze strany členů skupiny, aniž budou dotčena bezpečnostní pravidla Komise stanovená v příloze rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom (3).

(7)

Osobní údaje týkající se členů skupiny by se měly zpracovávat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (4).

(8)

Je vhodné stanovit období používání tohoto rozhodnutí. Komise včas zváží účelnost jeho prodloužení,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Skupina na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost chemického průmyslu v Evropské unii

S účinností ode přijetí tohoto rozhodnutí se tímto zřizuje skupina na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost chemického průmyslu v Evropské unii (dále jen „skupina“).

Článek 2

Úkol skupiny

1.   Skupina se bude zabývat otázkami, které určují konkurenceschopnost chemického průmyslu Společenství. Její úkoly jsou zejména tyto:

a)

provádět ekonomickou a statistickou analýzu faktorů určujících strukturální změny v chemickém průmyslu a rovněž dalších faktorů, které ovlivňují postavení evropského chemického průmyslu v hospodářské soutěži;

b)

napomáhat Komisi v otázkách týkajících se konkurenceschopnosti chemického průmyslu;

c)

formulovat soubor strategických doporučení pro toto odvětví, určených tvůrcům politik na úrovni Společenství i na vnitrostátní úrovni, průmyslu a organizacím občanské společnosti.

2.   Skupina nebude projednávat záležitosti přímo související s nařízením (ES) č. 1907/2006, které se týká registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), ani posuzovat jeho fungování.

Článek 3

Konzultace

1.   Komise může se skupinou konzultovat jakoukoli záležitost týkající se konkurenceschopnosti chemického průmyslu EU.

2.   Předseda skupiny může upozornit Komisi na to, že je vhodné v určité otázce skupinu konzultovat.

Článek 4

Členství – jmenování

1.   Komise jmenuje členy skupiny z řad odborníků na vysoké úrovni s pravomocemi a zodpovědností v oblastech, které mají vztah ke konkurenceschopnosti evropského chemického průmyslu.

2.   Skupina bude sestavena z maximálně 31 členů zastupujících Komisi, Evropský parlament, členské státy, průmysl a občanskou společnost.

3.   Členové skupiny jsou jmenováni osobně na základě odborných znalostí. Každý člen skupiny jmenuje osobního zástupce do přípravné podskupiny, dále jen podskupina „sherpa“.

4.   Členové jsou jmenováni na dvouleté funkční období s možností opětovného prodloužení a zůstávají ve funkci do doby, než budou nahrazeni v souladu s odstavcem 5, nebo dokud neskončí jejich funkční období.

5.   Členové mohou být na zbývající část svého funkčního období nahrazeni v těchto případech:

a)

pokud člen odstoupí;

b)

pokud již člen není schopen účinně přispívat k jednáním skupiny;

c)

pokud člen nesplňuje podmínky stanovené v článku 287 Smlouvy.

6.   Jména členů se zveřejní na internetových stránkách GŘ pro podniky a průmysl. Jména členů se shromažďují, zpracovávají a zveřejňují v souladu s ustanovením nařízení (ES) č. 45/2001.

Článek 5

Fungování skupiny

1.   Skupině předsedá Komise.

2.   Podskupina „sherpa“ připravuje jednání, zprávy o postojích a konzultace k činnosti a/nebo strategickým opatřením, které má skupina doporučit; při přípravě práce pro zasedání skupiny bude úzce spolupracovat s útvary Komise.

3.   Po dohodě s Komisí může skupina zřídit skupiny ad hoc pro posouzení konkrétních otázek v rámci mandátu stanoveného skupinou. Tyto skupiny ad hoc budou rozpuštěny, jakmile splní své pověření.

4.   Je-li to podle názoru Komise přínosné nebo nezbytné, může zástupce Komise požádat odborníky nebo pozorovatele se zvláštní odbornou způsobilostí, aby se v souvislosti s určitým tématem na programu jednání zúčastnili práce skupiny nebo jednání či práce podskupin nebo skupin ad hoc.

5.   Informace získané při účasti na jednáních nebo práci skupiny, skupin ad hoc či podskupin nesmějí být sdělovány, pokud se Komise domnívá, že se týkají důvěrných záležitostí.

6.   Skupina, podskupina „sherpa“ a další podskupiny obvykle zasedají v prostorách Komise, v souladu s postupy a rozvrhem stanovenými Komisí. Komise zabezpečuje služby sekretariátu. Zasedání skupiny a jejích podskupin se mohou účastnit další úředníci Komise, kteří se zajímají o projednávané otázky.

7.   Skupina přijme svůj jednací řád na základě vzorového jednacího řádu přijatého Komisí.

8.   Komise může zveřejnit nebo umístit na internet jakékoli shrnutí, závěr, část závěru nebo pracovní dokument skupiny v původním jazyce dotyčného dokumentu. Zprávy z jednání a průběžné zprávy budou k dispozici na zvláštní internetové stránce. Závěrečná zpráva bude zveřejněna brzy po závěrečném zasedání skupiny.

Článek 6

Náhrada výdajů

V souladu s pravidly Komise pro poskytování náhrad externím odborníkům uhradí Komise členům skupiny, členům skupiny „sherpa“, odborníkům a pozorovatelům v souvislosti s činností skupiny cestovní výlohy a popřípadě též výdaje na pobyt.

Členům skupiny, členům podskupiny „sherpa“, odborníkům a pozorovatelům nepřísluší za výkon jejich funkce odměna.

Výdaje na zasedání se hradí v mezích limitů ročního rozpočtu, který skupině přidělily příslušné útvary Komise.

Článek 7

Použitelnost

Použitelnost tohoto rozhodnutí končí dva roky po jeho přijetí.

V Bruselu dne 14. června 2007.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  KOM(2005) 474 ze dne 5. října 2005.

(2)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1; opraveno v Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/548/ES, Euratom (Úř. věst. L 215, 5.8.2006, s. 38).

(4)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


DOHODY

Rada

16.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/37


Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem – informace o vstupu v platnost

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ruskem o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem vstoupila v platnost dnem 1. června 2007, přičemž postup stanovený v článku 22 této dohody byl dokončen dne 20. dubna 2007.


Tiskové opravy

16.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/38


Oprava doporučení Evropského parlamentu a Rady 2006/952/ES ze dne 20. prosince 2006 o ochraně nezletilých osob a lidské důstojnosti a o právu na odpověď v souvislosti s konkurenceschopností evropského průmyslu audiovizuálních a on-line informačních služeb

( Úřední věstník Evropské unie L 378 ze dne 27. prosince 2006 )

Doporučení 2006/952/ES se nahrazuje tímto:

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne 20. prosince 2006

o ochraně nezletilých osob a lidské důstojnosti a o právu na odpověď v souvislosti s konkurenceschopností evropského průmyslu audiovizuálních a on-line informačních služeb

(2006/952/ES)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 157 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci Výboru regionů,

v souladu s postupem podle článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Listina základních práv Evropské unie (3) (dále jen „Listina“) zakotvuje v článku 1 nedotknutelnost lidské důstojnosti a uvádí, že musí být respektována a chráněna. Článek 24 Listiny stanoví, že děti mají právo na ochranu a péči nezbytnou pro své blaho a že při všech činnostech týkajících se dětí, ať už uskutečňovaných veřejnými orgány nebo soukromými institucemi, musí být prvořadým hlediskem nejvlastnější zájem dítěte.

(2)

Evropská unie by měla svou politickou činnost zaměřit na ochranu zásady respektování lidské důstojnosti před všemi formami jejího porušování.

(3)

Na úrovni Unie je třeba přijmout legislativní opatření na ochranu tělesného, duševního i mravního vývoje nezletilých osob v souvislosti s obsahem všech audiovizuálních a informačních služeb a opatření zabraňující mladistvým v přístupu k nevhodným programům či službám určeným pro dospělé.

(4)

S ohledem na neustálý rozvoj nových informačních a komunikačních technologií je nutné, aby Společenství zajistilo úplnou a přiměřenou ochranu zájmů občanů v této oblasti, a to tím, že na jedné straně zaručí volné šíření a volné poskytování informačních služeb a na straně druhé zajistí, že jejich obsah bude legální, bude respektovat zásadu lidské důstojnosti a nebude narušovat celkový vývoj nezletilých osob.

(5)

Společenství již přijalo opatření v oblasti audiovizuálních a informačních služeb za účelem vytvoření podmínek nezbytných k tomu, aby zajistilo volný pohyb televizního vysílání a dalších informačních služeb v souladu se zásadami volné hospodářské soutěže a svobody projevu a informací, avšak mělo by v té oblasti jednat rozhodněji s cílem přijmout opatření na ochranu spotřebitelů před podněcováním k diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace a bojovat proti takové diskriminaci. Tato opatření by měla usilovat o rovnováhu mezi ochranou osobnostních práv na jedné straně a svobodou projevu na straně druhé, zejména pokud jde o odpovědnost členských států za vymezení pojmu podněcování k nenávisti nebo k diskriminaci v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy a mravními hodnotami.

(6)

Doporučení Rady 98/560/ES ze dne 24. září 1998 o rozvoji konkurenceschopnosti evropského průmyslu audiovizuálních a informačních služeb podporou vnitrostátních rámců zaměřených na dosažení srovnatelné a účinné úrovně ochrany nezletilých osob a lidské důstojnosti (4) je prvním právním nástrojem na úrovni Společenství, který ve svém 5. bodě odůvodnění řeší otázky ochrany nezletilých osob a lidské důstojnosti v audiovizuálních a informačních službách zpřístupněných veřejnosti, a to bez ohledu na způsob šíření. Článek 22 směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (5) (dále jen „směrnice o televizi bez hranic“) již konkrétně řešil otázku ochrany nezletilých osob a lidské důstojnosti v souvislosti s televizním vysíláním.

(7)

Navrhuje se, aby Rada a Komise věnovaly zvláštní pozornost provádění tohoto doporučení při revizi, sjednávání a uzavírání nových dohod o partnerství nebo nových programů spolupráce s třetími zeměmi, přičemž je třeba brát v úvahu celosvětový charakter tvůrců, distributorů či poskytovatelů audiovizuálního obsahu a přístupu k internetu.

(8)

Rozhodnutím č. 276/1999/ES (6) přijaly Evropský parlament a Rada víceletý akční plán Společenství na podporu bezpečnějšího používání internetu prostřednictvím boje s nedovolenými a škodlivými materiály v globálních sítích (dále jen „akční plán pro bezpečnější internet“).

(9)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1151/2003/ES (7) prodloužilo akční plán pro bezpečnější internet o dva roky a změnilo jeho oblast působnosti tak, že do ní zahrnulo opatření na podporu výměny informací a koordinace s příslušnými subjekty na vnitrostátní úrovni, jakož i zvláštní ustanovení pro přistupující země.

(10)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (8) objasňuje některé právní pojmy a harmonizuje určité aspekty tak, aby služby informační společnosti mohly plně využívat zásad vnitřního trhu. Mnohá ustanovení směrnice 2000/31/ES jsou rovněž významná pro ochranu nezletilých osob a lidské důstojnosti, zejména čl. 16 odst. 1 písm. e), podle něhož členské státy a Komise mají podporovat vypracovávání kodexů chování pro účely ochrany nezletilých osob a lidské důstojnosti.

(11)

Z důvodu měnícího se mediálního prostředí v důsledku zavádění nových technologií a inovací médií je nezbytné učit děti i rodiče, učitele a školitele efektivně využívat audiovizuální a on-line informační služby.

(12)

Samoregulace audiovizuálního odvětví se celkově jeví jako účinné doplňující opatření, které však není dostatečné k ochraně nezletilých osob před sděleními se závadným obsahem. Rozvoj evropského audiovizuálního prostoru, založený na svobodě projevu a respektování občanských práv, by měl vycházet z trvalého dialogu mezi vnitrostátními a evropskými zákonodárci, regulačními orgány, průmyslovými subjekty, sdruženími, občany a občanskou společností.

(13)

V rámci veřejné konzultace ohledně směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/36/ES ze dne 30. června 1997, kterou se mění směrnice 89/552/EHS (9), bylo navrženo, aby jedním z témat zahrnutých v doporučení 98/560/ES byla nezbytnost přijmout opatření pro mediální gramotnost.

(14)

Komise podporuje spolupráci a sdílení zkušeností a osvědčených postupů mezi stávajícími samoregulačními a spoluregulačními orgány, které se zabývají hodnocením nebo klasifikací audiovizuálního obsahu bez ohledu na to, jakým způsobem je přenášen, s cílem umožnit všem uživatelům, zejména však rodičům, učitelům a školitelům, upozorňovat na nedovolený obsah a posuzovat obsah audiovizuálních a on-line informačních služeb, stejně jako dovolený obsah, který by mohl škodit tělesnému, duševnímu či mravnímu vývoji nezletilých osob.

(15)

Jak bylo navrženo v průběhu veřejné konzultace ohledně směrnice 97/36/ES, je vhodné, aby se právo na uveřejnění odpovědi nebo rovnocenné prostředky nápravy týkaly on-line médií a aby byla zohledněna zvláštní povaha dotyčného média a služby.

(16)

Usnesení Rady ze dne 5. října 1995 o obraze žen a mužů v reklamách a sdělovacích prostředcích (10) vyzývá členské státy a Komisi, aby přijaly odpovídající opatření na podporu diverzifikovaného a realistického zobrazení schopností a potenciálu žen a mužů ve společnosti.

(17)

Při předkládání návrhu směrnice Rady, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování, Komise poznamenala, že vytváření obrazu obou pohlaví v médiích a v reklamě vyvolává závažné otázky týkající se ochrany důstojnosti mužů a žen, dospěla však k závěru, že vzhledem k jiným základním právům, včetně svobody a plurality sdělovacích prostředků, by nebylo vhodné se těmito otázkami zabývat v uvedeném návrhu, nicméně že by tyto otázky měla brát v úvahu.

(18)

Průmysl audiovizuálních a on-line informačních služeb by měl být podporován na úrovni členských států v tom, aby s cílem bránit v těchto médiích a v reklamě, včetně nových reklamních technik, jakékoli diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace a proti této diskriminaci bojovat, aniž by byla omezena svoboda projevu nebo svoboda tisku.

(19)

Toto doporučení se týká nového technologického rozvoje a doplňuje doporučení 98/560/ES. Vzhledem k technologickému pokroku spadají do jeho oblasti působnosti audiovizuální a on-line informační služby, které jsou veřejnosti poskytovány prostřednictvím pevných či mobilních elektronických sítí.

(20)

Toto doporučení žádným způsobem nebrání členským státům, aby v oblasti svobody projevu uplatňovaly svá ústavní ustanovení či jiné právní předpisy a svou právní praxi,

DOPORUČUJÍ:

I.

aby členské státy v zájmu podpory rozvoje průmyslu audiovizuálních a on-line informačních služeb přijaly opatření nezbytná pro zajištění ochrany nezletilých osob a lidské důstojnosti ve všech audiovizuálních a on-line informačních službách tím, že:

1)

zváží zavedení opatření v rámci svého vnitrostátního práva nebo právní praxe, pokud jde o právo na uveřejnění odpovědi nebo rovnocenné prostředky nápravy v souvislosti s on-line médii, při dodržení vnitrostátních a ústavních právních předpisů, a aniž by byla dotčena možnost upravit způsob jeho výkonu, aby se zohlednily zvláštnosti každého typu média;

2)

s cílem podpořit využití výsledků technologického rozvoje a jako doplněk platných právních a jiných opatření týkajících se služeb vysílání způsobem slučitelným s těmito opatřeními a v úzké spolupráci s dotčenými stranami pomohou prosadit:

a)

opatření, která umožní nezletilým osobám odpovědně užívat audiovizuální a on-line informační služby, a to zejména zvyšováním úrovně povědomí rodičů, učitelů a školitelů o potenciálu nových služeb a o prostředcích umožňujících zajištění jejich bezpečnosti pro nezletilé osoby, zejména pomocí programů mediální gramotnosti nebo mediálního vzdělávání, a například průběžnou odbornou přípravou v rámci školního vzdělávání,

b)

pokud je to vhodné a nutné, opatření usnadňující identifikaci kvalitního obsahu a služeb pro nezletilé osoby a přístup k nim, mimo jiné poskytováním prostředků pro přístup k nim ve vzdělávacích zařízeních a na veřejných místech,

c)

opatření pro větší informovanost občanů o možnostech, které nabízí internet.

Příklady možných opatření týkajících se mediální gramotnosti jsou uvedeny v příloze II;

3)

budou podporovat odpovědný přístup odborníků, zprostředkovatelů a uživatelů nových sdělovacích prostředků, jako je internet, prostřednictvím:

a)

doporučení pro průmysl audiovizuálních a on-line informačních služeb, aby při zachování svobody projevu a svobody tisku bránil veškeré diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace ve všech audiovizuálních a on-line informačních službách a aby proti takové diskriminaci bojoval,

b)

vyzývání k ostražitosti a oznamování stránek považovaných za protiprávní, aniž by byla dotčena směrnice 2000/31/ES,

c)

vypracování kodexu chování ve spolupráci s odborníky a regulačními orgány na vnitrostátní úrovni i na úrovni Společenství;

4)

budou podporovat opatření určená k potírání všech protiprávních činností ohrožujících nezletilé osoby na internetu a ke zvýšení jeho bezpečnosti; v úvahu by se měla vzít mimo jiné tato opatření:

a)

zavedení značky kvality pro poskytovatele služeb, která umožní uživatelům snadné ověření skutečnosti, zda se daný poskytovatel přihlásil k dodržování kodexu chování,

b)

zavedení vhodných prostředků pro oznamování protiprávní nebo podezřelé činnosti na internetu;

II.

aby průmysl audiovizuálních a on-line informačních služeb a další dotčené strany:

1)

vypracovávaly pozitivní opatření ve prospěch nezletilých osob, včetně iniciativ, které jim usnadní širší přístup k audiovizuálním a on-line informačním službám, při současném vyloučení potenciálně závadného obsahu, například pomocí filtračních systémů. Tato opatření mohou zahrnovat harmonizaci prostřednictvím spolupráce mezi regulačními, samoregulačními a spoluregulačními orgány členských států a prostřednictvím výměny osvědčených postupů týkajících se otázek, jako je systém společných popisných symbolů nebo výstražných zpráv označujících věkovou kategorii nebo aspekty obsahu, jež vedly k určitému doporučení ohledně věku, což by uživatelům pomohlo při hodnocení obsahu audiovizuálních a on-line informačních služeb. To lze uskutečnit například prostřednictvím opatření uvedených v příloze III;

2)

posoudily možnost vytvořit filtry, které by zabránily přenosu informací znevažujících lidskou důstojnost po internetu;

3)

vyvinuly opatření pro větší využívání systémů označování obsahu u materiálů šířených po internetu;

4)

posoudily účinné prostředky k bránění diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace v audiovizuálních a on-line informačních službách a k boji proti této diskriminaci a k podpoře diverzifikovaného a realistického zobrazení schopností a potenciálu mužů a žen ve společnosti.

KONSTATUJÍ, ŽE KOMISE:

1)

hodlá v souvislosti s víceletým programem Společenství pro období let 2005–2008 na podporu bezpečnějšího používání internetu a nových on-line technologií podporovat informační kampaně zaměřené na občany v celé Evropě s použitím všech sdělovacích prostředků, s cílem informovat veřejnost o výhodách a možných rizicích spojených s internetem a o tom, jak internet používat odpovědně a bezpečně, jak podávat stížnosti a jak aktivovat rodičovskou kontrolu. Zvláštní kampaně by mohly být zaměřeny na cílové skupiny, jako jsou školy, rodičovská sdružení a uživatelé;

2)

hodlá posoudit možnost zřízení bezplatné evropské telefonní linky nebo rozšíření stávající služby s cílem pomáhat uživatelům internetu prostřednictvím informování o dostupných mechanismech podávání stížností a informačních zdrojích, jakož i poskytováním informací rodičům o účinnosti programového vybavení pro filtrování;

3)

hodlá posoudit možnost podpory zavedení obecného názvu domény druhé úrovně vyhrazeného pro kontrolované stránky, které se zavázaly respektovat nezletilé osoby a jejich práva, jako je .KID.eu;

4)

nadále vede konstruktivní a trvalý dialog s organizacemi poskytovatelů obsahů, organizacemi spotřebitelů a všemi dotčenými stranami;

5)

hodlá usnadňovat a podporovat sdružování samoregulačních orgánů do sítí a jejich vzájemnou výměnu zkušeností za účelem posouzení účinnosti kodexů chování a přístupů založených na samoregulaci, aby se zajistily nejpřísnější normy ochrany nezletilých osob;

6)

hodlá na základě informací členských států předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění a účinnosti opatření uvedených v tomto doporučení a přezkoumat toto doporučení, pokud to bude třeba.

V Bruselu dne 20. prosince 2006.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda

J. KORKEAOJA

PŘÍLOHA I

INFORMATIVNÍ OBECNÉ ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ VE VNITROSTÁTNÍM PRÁVU NEBO PRÁVNÍ PRAXI NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ PRÁVA NA UVEŘEJNĚNÍ ODPOVĚDI NEBO ROVNOCENNÝCH PROSTŘEDKŮ NÁPRAVY V SOUVISLOSTI S ON-LINE MÉDII

Cíl: zavést v rámci vnitrostátního práva nebo právní praxe členských států opatření k zajištění práva na uveřejnění odpovědi nebo rovnocenných prostředků nápravy v souvislosti s on-line médii, při dodržování vnitrostátních a ústavních právních předpisů členských států a aniž by byla dotčena možnost upravit jeho výkon, aby se zohlednily zvláštnosti každého typu média.

Výrazem „médium“ se rozumí jakýkoli sdělovací prostředek pro veřejné šíření upravených on-line informací, například noviny, časopisy, rozhlas, televize a internetové zpravodajství.

Aniž jsou dotčeny ostatní předpisy občanského, správního nebo trestního práva přijaté členskými státy, měla by mít každá fyzická nebo právnická osoba bez ohledu na státní příslušnost, jejíž oprávněné zájmy, k nimž mimo jiné patří zejména čest a dobrá pověst, byly poškozeny uvedením skutečností v publikaci nebo přenosu, právo na uveřejnění odpovědi nebo na rovnocenné prostředky nápravy. Členské státy by měly zajistit, aby skutečný výkon práva na uveřejnění odpovědi nebo rovnocenných prostředků nápravy nebyl narušen uložením nepřiměřených podmínek.

Právo na uveřejnění odpovědi nebo rovnocenné prostředky nápravy by měly existovat ve vztahu ke všem on-line médiím, která spadají do pravomoci členského státu.

Členské státy by měly přijmout opatření nezbytná pro zavedení práva na uveřejnění odpovědi nebo rovnocenných prostředků nápravy a měly by určit postup jejich výkonu. Zejména by měly zajistit, aby lhůta stanovená pro výkon práva na uveřejnění odpovědi nebo rovnocenných prostředků nápravy byla dostatečná a aby postupy umožňovaly jejich patřičné uplatňování fyzickými nebo právnickými osobami, které mají bydliště nebo jsou usazeny v jiných členských státech.

Právo na uveřejnění odpovědi lze zajistit nejen prostřednictvím právních předpisů, ale rovněž prostřednictvím spoluregulačních nebo samoregulačních opatření.

Právo na uveřejnění odpovědi je prostředek nápravy zvláště vhodný pro on-line prostředí vzhledem k možnosti okamžité reakce na sporné informace a k technické jednoduchosti, s jakou lze připojit odpovědi dotčených osob. Odpověď by však měla následovat v přiměřené lhůtě po doložení oprávněnosti požadavku a ve vhodné chvíli a vhodným způsobem v závislosti na publikaci nebo přenosu, kterých se požadavek týká.

Měly by se stanovit postupy, které by umožňovaly přezkum soudem nebo obdobným nezávislým orgánem v případě sporu o výkon práva na uveřejnění odpovědi nebo rovnocenných prostředků nápravy.

Žádost o výkon práva na uveřejnění odpovědi nebo rovnocenných prostředků nápravy může být zamítnuta, pokud stěžovatel nemá oprávněný zájem na uveřejnění takové odpovědi nebo pokud by odpověď představovala trestné jednání, vyvolala by občanskoprávní odpovědnost poskytovatele obsahu nebo by odporovala dobrým mravům.

Právem na uveřejnění odpovědi nejsou dotčeny jiné prostředky nápravy, které jsou k dispozici osobám, jejichž právo na důstojnost, čest, pověst či soukromí bylo porušeno v médiích.

PŘÍLOHA II

Příklady možných opatření týkajících se mediální gramotnosti

a)

soustavné vzdělávání učitelů a školitelů ve spojení se sdruženími na ochranu dětí v oblasti používání internetu v rámci školní výuky, aby se zvýšilo povědomí o možných rizicích spojených s internetem, se zvláštním ohledem na diskusní místnosti (chatrooms) a fóra;

b)

zavedení zvláštní odborné přípravy v oblasti internetu zaměřené na děti od útlého věku, včetně lekcí, kterých se mohou účastnit rodiče;

c)

integrovaný vzdělávací přístup tvořící pevnou součást školních osnov a programy v oblasti mediální gramotnosti, s cílem poskytovat informace o odpovědném používání internetu;

d)

organizace vnitrostátních kampaní zaměřených na občany, které zohlední všechna komunikační média, s cílem poskytovat informace o odpovědném používání internetu;

e)

šíření informačních balíčků o možných rizicích spojených s internetem („jak bezpečně surfovat po internetu“, „jak filtrovat nevyžádané zprávy“) a zřízení přímých telefonních linek („horkých linek“) určených pro přijímání oznámení nebo stížností týkajících se závadného či nedovoleného obsahu;

f)

vhodná opatření ke zřízení nebo zlepšení účinnosti přímých telefonních linek s cílem zjednodušit podávání stížností a umožnit oznamování závadného nebo nedovoleného obsahu.

PŘÍLOHA III

Příklady možných opatření ze strany průmyslu a zúčastněných stran ve prospěch nezletilých osob:

a)

při předplacení služeb poskytovatele připojení systematicky poskytovat uživatelům účinný, aktualizovatelný a uživatelsky jednoduchý filtrační systém;

b)

nabízet přístup k službám zvláště určeným pro děti, jejichž součástí by byl automatický filtrační systém provozovaný poskytovateli připojení a mobilními telefonními operátory;

c)

zavedení pobídek zaměřených na poskytování pravidelně aktualizovaného popisu dostupných stránek s cílem usnadnit klasifikaci stránek a hodnocení jejich obsahu;

d)

umísťování bannerů ve vyhledávačích, které by upozorňovaly na dostupnost informací o odpovědném používání internetu a na dostupnost přímých telefonních linek („horké linky“).


(1)  Úř. věst. C 221, 8.9.2005, s. 87.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 7. září 2005 (Úř. věst. C 193 E, 17.8.2006, s. 217), společný postoj Rady ze dne 21. září 2006 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2006 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 270, 7.10.1998, s. 48.

(5)  Úř. věst. L 298, 17.10.1989, s. 23. Směrnice ve znění směrnice 97/36/ES (Úř. věst. L 202, 30.7.1997, s. 60).

(6)  Úř. věst. L 33, 6.2.1999, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím č. 787/2004/ES (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 12).

(7)  Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 202, 30.7.1997, s. 60.

(10)  Úř. věst. C 296, 10.11.1995, s. 15.


16.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/s3


OZNÁMENÍ ČTENÁŘŮM

Vzhledem k situaci, která nastala po rozšíření, byly některé Úřední věstníky vydány dne 27., 29. a 30. prosince 2006 ve zjednodušené formě v tehdejších úředních jazycích.

Bylo rozhodnuto, že akty, které vyšly v těchto Úředních věstnících, budou uveřejněny znovu jako opravy, a to v tradiční podobě Úředního věstníku.

Z tohoto důvodu byly vydány Úřední věstníky obsahující pouze opravy v „předpřístupových“ jazykových zněních. Překlady aktů v jazycích nových členských států budou uveřejněny ve zvláštním vydání Úředního věstníku Evropské unie a budou zahrnovat texty orgánů a Evropské centrální banky přijaté před 1. lednem 2007.

Níže uvádíme seznam Úředních věstníků vydaných ve dnech 27., 29. a 30. prosince 2006 a příslušných oprav.

Úř. věst. ze dne 27. prosince 2006

Opravené Úř. věst. (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


Úř. věst. ze dne 29. prosince 2006

Opravený Úř. věst. (2007)

L 387

L 34


Úř. věst. ze dne 30. prosince 2006

Opravené Úř. věst. (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50