ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 153

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
14. června 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 650/2007 ze dne 13. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 651/2007 ze dne 8. června 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 652/2007 ze dne 8. června 2007 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 653/2007 ze dne 13. června 2007 o používání společného evropského vzoru pro osvědčení o bezpečnosti a žádosti podle článku 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES a o platnosti osvědčení o bezpečnosti předkládaných podle směrnice 2001/14/ES ( 1 )

9

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 654/2007 ze dne 13. června 2007 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality

25

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2007/407/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. června 2007 o harmonizaci sledování antimikrobiální odolnosti salmonel u drůbeže a prasat (oznámeno pod číslem K(2007) 2421)  ( 1 )

26

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU

 

 

2007/408/SVV

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2007, kterým se upravují základní platy a příspěvky pro zaměstnance Europolu

30

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

14.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 650/2007

ze dne 13. června 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. června 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. června 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 13. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

MA

46,7

TR

95,5

ZZ

71,1

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,5

ZZ

122,9

0709 90 70

TR

95,3

ZZ

95,3

0805 50 10

AR

49,7

ZA

62,9

ZZ

56,3

0808 10 80

AR

92,9

BR

81,3

CA

102,0

CL

79,7

CN

93,8

NZ

109,6

US

109,8

UY

55,1

ZA

98,3

ZZ

91,4

0809 10 00

IL

155,5

TR

204,2

ZZ

179,9

0809 20 95

TR

352,5

US

308,9

ZZ

330,7

0809 40 05

CL

134,4

IL

204,2

ZZ

169,3


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


14.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 651/2007

ze dne 8. června 2007

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury přiložené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze k tomuto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena, nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Společenství s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel musí být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, s podmínkou splnění opatření platných ve Společenství ohledně systémů dvojí kontroly a ohledně předběžné a následné kontroly textilních výrobků prováděné Společenstvím při jejich dovozu do Společenství, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu 60 dnů podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

S podmínkou splnění opatření platných ve Společenství ohledně systémů dvojí kontroly a ohledně předběžné a následné kontroly textilních výrobků prováděné Společenstvím při jejich dovozu do Společenství lze závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu 60 dnů podle čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. června 2007.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 580/2007 (Úř. věst. L 138, 30.5.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

Kód KN

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

1.

Lehký oděv pro ženy určený k pokrytí horní poloviny těla až po rozkrok, vyrobený z jednobarevné pleteniny ze syntetických vláken (80 % polyamidu a 20 % elastanu), textilie neobsahuje žádné kaučukové nitě.

Oděv je opatřen 8 mm širokými pásky z vulkanizovaného kaučuku (číslo 4008), jež jsou přišity kolem výstřihu, průramků a třísel.

Oděv má podprsenku s tvarovanými košíčky a kosticemi, podšitý klínek, nastavitelná ramínka a vysoké vykrojení v okolí třísel.

(plavky)

(Viz fotografie č. 641.) (1)

6112 41 90

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 6112, 6112 41 a 6112 41 90.

Jelikož kaučuk není obsažen v textilii oděvu, ale je k oděvu přidán, nemůže být tento oděv zařazován do podpoložky 6112 41 10 (dámské nebo dívčí plavky ze syntetických vláken obsahující 5 % hmotnostních nebo více kaučukových nití).

Vzhledem k jeho celkovému vzhledu, střihu a povaze textilie splňuje oděv kritéria pro zařazení do dámských nebo dívčích plavek ze syntetických vláken (kód KN 6112 41 90 – ostatní).

2.

Textilní výrobek skládající se ze dvou vrstev tkaného textilního materiálu (100% bavlna) spojených s vycpávkou prostřednictvím stehů.

Zcela zhotovený výrobek je zhotoven šitím a vyznačuje se následujícími vlastnostmi:

Výrobek je cca 90 cm dlouhý a má přiléhavý výstřih. Vpředu má zapínání na zdrhovadlo, které je dlouhé cca 68 cm. V pase je elastický stahovací prvek. V horní části výrobku jsou průramky, boky a spodní část jsou zcela uzavřené. Střihové řešení horní části uděluje oděvu tvar postavy.

(kombinézové pytle pro děti)

(Viz fotografie č. 640.) (1)

6211 42 90

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, poznámky 7 ke třídě XI, poznámky 8 ke kapitole 62 a znění kódů KN 6211, 6211 42 a 6211 42 90.

V souladu s poznámkou 4 písm. a) ke kapitole 62 nelze tento výrobek považovat za „kojenecký“ oděv, protože je navržen pro malé děti s výškou postavy převyšující 86 cm, a proto je vyloučeno zařazení do čísla 6209.

Vzhledem k vysvětlivkám ke KN k číslu 6111, které považují kojenecké kombinézové pytle s průramky nebo rukávy za oděvy, považuje se předmětný výrobek, který je navržen stejným způsobem jako oděvy pro kojence (horní část je střižena jako oděv), pouze ve větší velikosti, rovněž za oděv.

Díky střihu horní části se výrobek považuje za oděv třídy XI, a nikoli za ložní potřeby a podobné výrobky. Z tohoto důvodu je zařazení do čísla 9404 vyloučeno.

Jelikož kapitoly týkající se oděvů neobsahují specifičtější číslo pro tento typ výrobku, je třeba tento výrobek zařazovat jako „ostatní oděvy“.

3.

Součást vybavení z textilních materiálů pro automobily. Výrobek je určen k umístění na sedadla motorových vozidel a skládá se z vícevrstvého materiálu, vnější vrstvy jsou zhotoveny z tkaniny (bavlna) a prostřední vrstva z netkaného materiálu, který slouží jako výplň.

(potah sedadla)

(Viz fotografie č. 642.) (1)

6304 92 00

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 6304 a 6304 92 00.

Viz vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 6304, které stanoví, že do tohoto čísla patří součásti vybavení z textilních materiálů pro automobily.

Toto zboží není část a součást sedadla automobilu, ale příslušenství k sedadlu, a proto nemůže být zařazeno do číslo 9401. Viz také vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 9401, Části a součásti.

Protože je výrobek navržen k použití v automobilech, nemůže být považován za ložní potřeby nebo podobné výrobky. Z těchto důvodů je zařazení do čísla 9404 vyloučeno.

Image

Image

Image


(1)  Fotografie slouží pouze pro informaci.


14.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 652/2007

ze dne 8. června 2007

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury přiložené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze k tomuto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena, nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Společenství s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel musí být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze zařazeno do kódů KN uvedených ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódů KN uvedených ve sloupci 2.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. června 2007.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 580/2007 (Úř. věst. L 138, 30.5.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

1.

Napodobenina konkrétního mobilního telefonu (tzv. „model“).

Výrobek je vyroben převážně z plastů. Neobsahuje elektronické součástky.

Z hlediska rozměru, vzhledu a hmotnosti jsou tyto výrobky totožné s konkrétním modelem.

Výrobek je opatřen tlačítky, která při stlačení vyvolávají pocit, že jde o tlačítka skutečného mobilního telefonu.

3926 90 97

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 3926, 3926 90 a 3926 90 97.

Vzhledem ke konstrukci a skutečnosti, že výrobek nemá funkce mobilního telefonu, nelze jej zařadit do čísla 8517.

Ačkoli je výrobek napodobeninou konkrétního mobilního telefonu (tím, že navozuje zdání téhož výrobku) a je opatřen tlačítky vyvolávajícími pocit, že jde o mobilní telefon, nevykazuje žádný charakteristický znak ani vlastnost předmětného modelu. Slouží pouze k tomu, aby ukázal, jak vypadá konkrétní model mobilního telefonu. Z tohoto důvodu nelze výrobek zařadit do čísla 9023.

Výrobek se zařadí podle materiálu, ze kterého je vyroben (plasty).

2.

Tzv. „samonafukovací matrace“ k venkovnímu použití s následujícími rozměry: 185 cm (délka), 66 cm (šířka) a 3,8 cm (výška).

Vnější povrch výrobku sestává z tkaniny ze syntetických vláken potažených na vnitřní straně plastem. Obsahuje vrstvu (tloušťka cca 3,5 cm) polyuretanové pěny s otevřenými buňkami.

Vnější povrch výrobku zvyšuje tření s jinými materiály (např. spacími pytli) a je odolný vůči znečištění, vlhkosti a propíchnutí.

Matrace je vybavená ventilem, kterým může vzduch proudit dovnitř, když se matrace rozvinuje, či unikat, když se matrace svinuje.

6306 40 00

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 6306 a 6306 40 00.

Výrobek je vzhledem ke svým objektivním vlastnostem (tření, odolnost vůči znečištění, trvanlivost) určen k použití jako kempinkové vybavení.

Výrobek je vyloučen z kapitoly 94, jelikož se jedná o nafukovací matraci (viz poznámka 1 písm. a) ke kapitole 94).

Výrobek se zařadí do kódu KN 6306 40 00 jako kempinkové vybavení (nafukovací textilní matrace).

3.

Plavidlo typu „katamarán“ určené k přepravě osob.

Plavidlo má délku přibližně 49 metrů a nejvyšší rychlost 34 uzlů (přibližně 63 kilometrů za hodinu). Může přepravit až 600 cestujících.

Je určené k provozu po řekách, v ústích řek a v pobřežních vodách. Konstruované je nicméně tak, aby se mohlo bez cestujících plavit po moři.

Není konstruované pro přepravu cestujících více než 20 námořních mil (přibližně 37 kilometrů) od pobřeží.

8901 10 90

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 8901, 8901 10 a 8901 10 90.

Katamarán je plavidlo určené k přepravě cestujících po řekách, v ústích řek a v pobřežních vodách. Vzhledem k tomu, že není konstruované pro přepravu cestujících dále než po určenou vzdálenost od pobřeží, nemůže se jednat o plavidlo pro „přepravu osob“ po moři. Nelze je tudíž považovat za plavidlo pro „námořní plavbu“ (viz doplňková poznámka 1 ke kapitole 89).

4.

Zmenšený model fotbalového hřiště, vyrobený převážně z plastů, na podstavci z dřevovláknité desky.

Model nemá pohyblivé části.

9503 00 95

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 9503 00 a 9503 00 95.

Výrobek nemůže být zařazen do čísla 9023, neboť není určen k předváděcím účelům.

Výrobek nemůže být zařazen podle základního materiálu, neboť se jedná o zmenšený model čísla 9503 určený k zábavě. Takové modely nemusí být funkční nebo určené pouze na výstavy nebo k prohlížení a nemusí být určeny ke hraní.


14.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 653/2007

ze dne 13. června 2007

o používání společného evropského vzoru pro osvědčení o bezpečnosti a žádosti podle článku 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES a o platnosti osvědčení o bezpečnosti předkládaných podle směrnice 2001/14/ES

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Směrnice o bezpečnosti železnic) (1), a zejména na článek 15 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (nařízení o agentuře) (2), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství obsahuje ustanovení týkající se osvědčení o bezpečnosti železničních podniků. Článek 10 uvedené směrnice stanoví, že železniční podnik musí být držitelem osvědčení o bezpečnosti, má-li mu být povolen přístup na železniční infrastrukturu. Účelem osvědčení o bezpečnosti je potvrdit, že železniční podnik zavedl vlastní systém zajišťování bezpečnosti a je schopen plnit požadavky stanovené v technických specifikacích pro interoperabilitu (TSI) podle směrnice Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému (3) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému (4), v jiných právních předpisech Společenství a ve vnitrostátních bezpečnostních předpisech, a zvládat tak rizika a bezpečně využívat síť.

(2)

Členské státy by se měly snažit podporovat žadatele, kteří si přejí vstoupit na trh jako železniční podniky, zejména by měly poskytovat informace a bezodkladně vyřizovat žádosti o udělení osvědčení o bezpečnosti. Pro železniční podniky, které provozují mezinárodní služby, je důležité, aby postupy udělování osvědčení o bezpečnosti byly v různých členských státech obdobné; společné části osvědčení o bezpečnosti by tedy měly být harmonizovány, aby vznikl společný vzor. Za tímto účelem článek 15 směrnice 2004/49/ES stanoví harmonizaci osvědčení o bezpečnosti. Článek 7 nařízení (ES) č. 881/2004 stanoví, že agentura navrhne a doporučí harmonizovaný vzor osvědčení o bezpečnosti, včetně elektronické verze, a harmonizovaný vzor žádostí o osvědčení o bezpečnosti, včetně seznamu nezbytných údajů, které mají být poskytnuty.

(3)

V souladu s článkem 33 směrnice 2004/49/ES členské státy uvedou v účinnost ustanovení uvedené směrnice do 30. dubna 2006. Od uvedeného data se tedy osvědčení o bezpečnosti udělují v souladu se směrnicí 2004/49/ES. Je proto nutné včas harmonizovat přístup k osvědčením o bezpečnosti, aby členské státy mohly používat harmonizovaný přístup co nejdříve.

(4)

Článek 10 směrnice 2004/49/ES stanoví, že osvědčení o bezpečnosti se skládá ze dvou částí: jedna část potvrzuje uznání systému zajišťování bezpečnosti železničního podniku a uznává se v celém Společenství (část A), druhá část uznává opatření přijatá s cílem plnit specifické vnitrostátní požadavky nezbytné pro využívání dané sítě (část B). Harmonizovaná žádost o osvědčení o bezpečnosti a pokyny obsažené v tomto nařízení poskytují železničním podnikům a vnitrostátním bezpečnostním orgánům návod, co by mělo být obsaženo v žádosti o každou z částí osvědčení o bezpečnosti.

(5)

V souladu s čl. 10 odst. 6 směrnice 2004/49/ES vnitrostátní bezpečnostní orgány uvědomí agenturu o osvědčeních o bezpečnosti vydaných podle čl. 10 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice (části A osvědčení). Agentura však podle čl. 11 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 881/2004 vede veřejnou databázi všech osvědčení o bezpečnosti vydaných podle článku 10 směrnice 2004/49/ES. Tato povinnost vyžaduje, aby agentura zveřejnila části A i části B osvědčení. Na podporu čl. 11 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 881/2004 by tedy členské státy měly uvědomit agenturu rovněž o částech B osvědčení o bezpečnosti udělených podle čl. 10 odst. 2 písm. b) směrnice 2004/49/ES, nejen o částech A.

(6)

Vnitrostátní bezpečnostní orgány mohou uvědomit agenturu o vydání, obnovení, změně nebo odebrání osvědčení o bezpečnosti třemi hlavními způsoby: prostřednictvím webového nástroje agentury, zasláním elektronického souboru dotčeného osvědčení o bezpečnosti nebo poskytnutím faksimile osvědčení o bezpečnosti. S cílem usnadnit používání standardní podoby a zajistit používání nejnovějších verzí formulářů se doporučuje, aby vnitrostátní bezpečnostní orgány používaly elektronickou verzi, která je k dispozici na webových stránkách agentury, nebo si stáhly elektronický soubor či výchozí dokumenty, které jsou na dotyčných webových stránkách rovněž k dispozici. Důrazně se doporučuje používat webovou elektronickou verzi, neboť umožňuje uložení dokumentu přímo do databáze agentury. Rovněž se doporučuje zaslání elektronického souboru, neboť agentuře umožňuje uložit dokument v podobě strukturovaného souboru, který lze přímo odeslat do databáze bezpečnosti, již agentura vede.

(7)

Každému osvědčení o bezpečnosti, které členské státy udělí, se přidělí jedinečné číslo; toto číslo rovněž usnadní zanesení osvědčení o bezpečnosti do veřejné databáze, kterou agentura zřídí.

(8)

S cílem zabránit zbytečné finanční a administrativní zátěži je třeba vyjasnit, že železniční podniky, které získaly osvědčení o bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/14/ES ze dne 26. února 2001 o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (5), nemusí žádat o nové osvědčení o bezpečnosti až do 1. ledna 2011. Stávající osvědčení o bezpečnosti jsou platná, dokud jsou splněny podmínky jejich platnosti; jakmile jedna z podmínek přestane být splněna (např. se změní zeměpisná oblast působnosti nebo vyprší lhůta platnosti), je třeba požádat o nové osvědčení o bezpečnosti. Tím by neměla být dotčena možnost, aby železniční podnik, který je již držitelem osvědčení o bezpečnosti uděleného podle směrnice 2001/14/ES, požádal o osvědčení podle nového harmonizovaného vzoru. Na tuto otázku byla Komise upozorněna v souvislosti s čl. 28 odst. 1 směrnice 2004/49/ES.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 21 směrnice 96/48/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Osvědčení o bezpečnosti vydaná podle čl. 10 odst. 2 písm. a) směrnice 2004/49/ES (část A osvědčení) mají standardní podobu podle vzoru v příloze I tohoto nařízení.

Tento vzor se použije vždy, když je část A osvědčení vydána, obnovena, změněna nebo odebrána.

Článek 2

Osvědčení o bezpečnosti vydaná podle čl. 10 odst. 2 písm. b) směrnice 2004/49/ES (část B osvědčení) mají standardní podobu podle vzoru v příloze II tohoto nařízení.

Tento vzor se použije vždy, když je část B osvědčení vydána, obnovena, změněna nebo odebrána.

Článek 3

Žádosti o část A a/nebo část B osvědčení o bezpečnosti podané podle článků 10 a 12 směrnice 2004/49/ES mají standardní podobu podle vzoru v příloze III tohoto nařízení.

Formulář žádosti se vyplní v souladu s pokyny uvedenými v příloze III tohoto nařízení.

Článek 4

Každému osvědčení o bezpečnosti se přidělí jedinečné číslo v souladu s protokolem popsaným v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 5

Bezpečnostní orgán uvědomí agenturu o všech částech A a částech B osvědčení o bezpečnosti podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2004/49/ES, které vydá, obnoví, změní či odebere.

Článek 6

Veškerá osvědčení o bezpečnosti vydaná podle směrnice 2001/14/ES se nahradí osvědčeními o bezpečnosti, jež budou vystavena v souladu se směrnicí 2004/49/ES a s tímto nařízením, nejpozději do 1. ledna 2011.

Změna, aktualizace nebo obnovení osvědčení o bezpečnosti vydaného podle směrnice 2001/14/ES se provede v souladu s tímto nařízením a se směrnicí 2004/49/ES.

Železniční podnik, který je již držitelem osvědčení o bezpečnosti uděleného podle směrnice 2001/14/ES, má právo požádat vnitrostátní bezpečnostní orgán o nové osvědčení o bezpečnosti vydané v souladu s tímto nařízením a se směrnicí 2004/49/ES.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. června 2007.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44.

(2)  Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 6. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/50/ES (Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 114).

(4)  Úř. věst. L 110, 20.4.2001, s. 1. Směrnice ve znění směrnice 2004/50/ES.

(5)  Úř. věst. L 75, 15.3.2001, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/49/ES.


PŘÍLOHA I

Image


PŘÍLOHA II

Image


PŘÍLOHA III

Standardní formulář žádosti a pokyny

Image

ŽÁDOST O OSVĚDČENÍ O BEZPEČNOSTI

Image

Image

Image

Image

TITULNÍ STRANA PRO PŘÍLOHY FORMULÁŘE ŽÁDOSTI

Image

Image

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

Údaje, které je nutno vyplnit ve formuláři žádosti o část A a část B osvědčení o bezpečnosti

ÚVOD

Tento formulář žádosti použije železniční podnik (dále též „žadatel“), který žádá o část A nebo část B osvědčení o bezpečnosti (čl. 10 odst. 1 směrnice 2004/49/ES). Není-li uvedeno jinak, odkazuje se v tomto dokumentu na ustanovení směrnice 2004/49/ES.

Železniční podnik, který žádá o jedno nebo obě z uvedených osvědčení, může tento formulář použít pro podání žádosti příslušnému vydávajícímu bezpečnostnímu orgánu/subjektu. Použití tohoto formuláře umožní orgánu zpracovat žádost bez zbytečného odkladu a v každém případě ve lhůtách stanovených v čl. 12 odst. 1.

Železniční podnik vyplní všechna pole formuláře a poskytne příslušné informace.

Část A a část B osvědčení o bezpečnosti

Tento dokument umožňuje železničnímu podniku současně požádat o část A a část B osvědčení, nebo pouze o jednu z nich, a to na tomtéž formuláři; lze jej použít k žádosti o novou, obnovenou, změněnou nebo aktualizovanou část A nebo část B osvědčení (jak stanoví čl. 10 odst. 5).

Je možné požádat pouze o novou část A osvědčení a později, v další žádosti, o první část B osvědčení.

Žádá-li železniční podnik pouze o část B osvědčení, musí být držitelem platné části A osvědčení.

Typ a rozsah poskytovaných železničních služeb

Podle čl. 10 odst. 5 lze osvědčení o bezpečnosti zcela nebo zčásti obnovit, kdykoli se podstatně mění druh nebo rozsah služeb; držitel osvědčení o bezpečnosti neprodleně vyrozumí příslušný bezpečnostní orgán o všech důležitých změnách podmínek příslušných částí osvědčení o bezpečnosti. Je tedy důležité, aby železniční podnik stanovil „typ“ a „rozsah“ železničních služeb a bezpečnostní orgán byl o nich informován.

„Typ“ a „rozsah“ tvoří základ pro platnost části A osvědčení ve Společenství a pro vymezení „rovnocenných služeb v železniční přepravě“ (čl. 10 odst. 3) v celém Společenství.

„Typem“ služeb se rozumí osobní doprava, která může zahrnovat vysokorychlostní služby, nákladní doprava, která může zahrnovat služby týkající se nebezpečných věcí, nebo pouze posunovací služby.

„Rozsahem“ služeb a železničního podniku se rozumí objem cestujících/zboží a odhad velikosti železničního podniku podle počtu zaměstnanců pracujících v odvětví železniční dopravy (mikropodnik, malý podnik, střední podnik, velký podnik).

„Typ“ a „rozsah“ služeb podle všech částí B osvědčení, které globálně poskytuje tentýž železniční podnik v jednom státě nebo ve více státech, musí být obsažen v „typu“ a „rozsahu“ služeb podle části A osvědčení.

Veškeré údaje v polích [2.6] až [2.19] a [3.6] až [3.16] jsou nezbytné k určení, zda jsou služby, jejichž poskytování je zamýšleno na základě požadovaného osvědčení o bezpečnosti, rovnocenné jiným službám v železniční přepravě, které již žadatel poskytuje na základě předchozích platných osvědčení.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Strana 3 formuláře žádosti upozorňuje na dokumenty, které musí být ke každé žádosti přiloženy. Slouží jako referenční seznam pro žadatele i vydávající subjekt/orgán, a použije se tedy jako titulní strana souboru příloh k žádosti (každé políčko musí být zaškrtnuto podle konkrétní situace).

Pro zjednodušení je každé pole ve formuláři žádosti očíslováno a jeho význam vysvětlen na následujících stranách.

Dokument, který se předkládá bezpečnostnímu subjektu/orgánu, v určeném místě podepíše osoba oprávněná ke schválení žádosti podávané prostřednictvím formuláře. Jméno podepisující osoby se rovněž uvede hůlkovými písmeny.

VYSVĚTLIVKY A POKYNY K POUŽITÍ

1.1.-1.2.

Název a adresa bezpečnostního orgánu/subjektu, kterému se žádost zasílá. Aktualizované informace lze mimo jiné najít na webových stránkách Evropské agentury pro železnice (www.era.eu.int) nebo vydávajícího bezpečnostního orgánu/subjektu (případně).

2.1.

Zde se uvede, zda se žádost týká části A osvědčení o bezpečnosti. V takovém případě je třeba uvést další údaje a zaškrtnutím následujících políček označit typ a rozsah služeb železničního podniku.

2.2.

Žadatel zaškrtne toto políčko v následujících případech:

A)

žádá-li o část A osvědčení o bezpečnosti poprvé;

B)

bylo-li předchozí osvědčení o bezpečnosti pro tentýž typ a rozsah služeb odebráno;

C)

ve všech ostatních případech, kterých se netýkají následující pole [2.3] a [2.4].

2.3.

Osvědčení o bezpečnosti se obnoví na žádost železničního podniku nejpozději vždy po pěti letech (čl. 10 odst. 5).

2.4.

Kdykoli se podstatně mění druh nebo rozsah služeb železničního podniku, osvědčení o bezpečnosti se zcela nebo zčásti aktualizuje, a je proto nezbytné požádat o aktualizované/změněné osvědčení; držitel osvědčení o bezpečnosti má navíc povinnost neprodleně vyrozumět příslušný orgán o všech důležitých změnách podmínek příslušných částí osvědčení o bezpečnosti a o zavedení nových kategorií zaměstnanců nebo nových typů kolejových vozidel (čl. 10 odst. 5).

2.5.

Uveďte případně úplné EU identifikační číslo předchozí části A osvědčení o bezpečnosti, jíž se týká žádost podávaná bezpečnostnímu orgánu/subjektu uvedenému v polích [1.1] a [1.2].

2.6.-2.7.

Týká-li se žádost také/pouze osobní dopravy, je třeba zaškrtnutím příslušného políčka uvést, zda budou služby zahrnovat také vysokorychlostní služby: lze zvolit pouze jednu variantu. Služby uvedené u zvolené varianty [2.6 nebo 2.7] však rovněž zahrnují veškeré další druhy osobní dopravy (tj. regionální dopravu, dopravu na krátkou, střední či dlouhou vzdálenost atd.), jakož i veškeré další služby nezbytné pro poskytování služeb osobní dopravy, kterých se žádost týká (posunování atd.). Definice vysokorychlostních služeb viz příloha I směrnice 96/48/ES.

2.8.-2.9.

Týká-li se žádost osobní dopravy [2.6 nebo 2.7], je třeba zaškrtnutím příslušného políčka uvést odhad stávajícího nebo plánovaného objemu služeb, vyjádřený v osobokilometrech za rok. Lze zvolit pouze jednu variantu. Uvažované kategorie jsou v souladu s nařízením (ES) č. 1192/2003 o statistice železniční dopravy.

2.10.-2.11.

Týká-li se žádost také/pouze nákladní dopravy, je třeba zaškrtnutím příslušného políčka uvést, zda budou služby zahrnovat také přepravu nebezpečných věcí: lze zvolit pouze jednu variantu. Služby uvedené u zvolené varianty [2.10 nebo 2.11] však rovněž zahrnují veškeré další druhy nákladní dopravy, které nejsou výslovně zmíněny, jakož i veškeré další služby nezbytné pro poskytování služeb nákladní dopravy, kterých se žádost týká (posunování atd.). Definice týkající se nebezpečných věcí viz směrnice 96/49/ES a její přílohy.

Pokud jde o provozovatele poskytující služby železniční dopravy pro vnitřní potřebu železnice, má se za to, že spadají do kategorie nákladní dopravy (např. společnosti provádějící údržbu trati, které přepravují pracovní stroje z jedné lokality do jiné, nebo společnosti provozující měřicí vlaky).

2.12.-2.13.

Týká-li se žádost nákladní dopravy [2.10 nebo 2.11], je třeba zaškrtnutím příslušného políčka uvést odhad stávajícího nebo plánovaného objemu služeb, vyjádřený v tunokilometrech za rok. Lze zvolit pouze jednu variantu. Uvažované kategorie jsou v souladu s nařízením (ES) č. 1192/2003 o statistice železniční dopravy.

2.14.

Toto políčko se zaškrtne, hodlá-li žadatel poskytovat pouze posunovací služby bez osobní nebo nákladní dopravy.

2.15.

Uvede se plánované datum zahájení poskytování služeb, jichž se žádost týká (osobní doprava, nákladní doprava, pouze posunování), nebo v případě obnoveného či aktualizovaného/změněného osvědčení datum, k němuž má osvědčení vstoupit v platnost a nahradit předchozí osvědčení.

2.16.

Pokud počet zaměstnanců pracujících v odvětví železniční dopravy nebo zapojených do železničních služeb a souvisejících činností, včetně osob ve smluvním vztahu, leží mezi 0 (jediným zaměstnancem je sám podnikatel) a 9, je třeba zvolit variantu „mikropodnik“. Definice velikosti podniku odpovídá definici, kterou používá GŘ ENTR. Lze zvolit pouze jednu z nabízených variant [2.16 – 2.17 – 2.18 – 2.19].

2.17.

Pokud počet zaměstnanců pracujících v odvětví železniční dopravy nebo zapojených do železničních služeb a souvisejících činností, včetně osob ve smluvním vztahu, leží mezi 10 a 49, je třeba zvolit variantu „malý podnik“. Definice velikosti podniku odpovídá definici, kterou používá GŘ ENTR. Lze zvolit pouze jednu z nabízených variant [2.16 – 2.17 – 2.18 – 2.19].

2.18.

Pokud počet zaměstnanců pracujících v odvětví železniční dopravy nebo zapojených do železničních služeb a souvisejících činností, včetně osob ve smluvním vztahu, leží mezi 50 a 249, je třeba zvolit variantu „střední podnik“. Definice velikosti podniku odpovídá definici, kterou používá GŘ ENTR. Lze zvolit pouze jednu z nabízených variant [2.16 – 2.17 – 2.18 – 2.19].

2.19.

Pokud počet zaměstnanců pracujících v odvětví železniční dopravy nebo zapojených do železničních služeb a souvisejících činností, včetně osob ve smluvním vztahu, činí 250 nebo více, je třeba zvolit variantu „velký podnik“. Definice velikosti podniku odpovídá definici, kterou používá GŘ ENTR. Lze zvolit pouze jednu z nabízených variant [2.16 – 2.17 – 2.18 – 2.19].

3.1.

Zde se uvede, zda se žádost týká části B osvědčení o bezpečnosti. V takovém případě je třeba uvést další údaje a zaškrtnutím následujících políček označit typ a rozsah služeb železničního podniku.

3.2.

Žadatel zaškrtne toto políčko v následujících případech:

A)

žádá-li o první nebo další novou část B osvědčení o bezpečnosti;

B)

bylo-li předchozí osvědčení o bezpečnosti pro tentýž typ a rozsah služeb odebráno;

C)

ve všech ostatních případech, kterých se netýkají následující pole [3.3] a [3.4].

3.3.

Osvědčení o bezpečnosti se obnoví na žádost železničního podniku nejpozději vždy po pěti letech (čl. 10 odst. 5).

3.4.

Kdykoli se podstatně změní druh nebo rozsah služeb železničního podniku, osvědčení o bezpečnosti se zcela nebo zčásti aktualizuje, a je proto nezbytné požádat o aktualizované/změněné osvědčení; držitel osvědčení o bezpečnosti navíc neprodleně vyrozumí příslušný orgán o všech důležitých změnách podmínek příslušných částí osvědčení o bezpečnosti a o zavedení nových kategorií zaměstnanců nebo nových typů kolejových vozidel (čl. 10 odst. 5).

3.5.

Uveďte případně úplné EU identifikační číslo předchozí části B osvědčení, které se týká žádost podávaná bezpečnostnímu orgánu/subjektu uvedenému v polích [1.1] a [1.2].

3.6.-3.7.

Totéž jako [2.6] – [2.7] (viz výše).

3.8.-3.9.

Totéž jako [2.8] – [2.9] (viz výše).

3.10.-3.11.

Totéž jako [2.10] – [2.11] (viz výše).

3.12.-3.13.

Totéž jako [2.12] – [2.13] (viz výše).

3.14.

Totéž jako [2.14] (viz výše).

3.15.

Totéž jako [2.15] (viz výše).

3.16.

Část B osvědčení o bezpečnosti se může vztahovat na celou železniční síť členského státu, nebo pouze na její určitou část (čl. 10 odst. 1), je proto nutné jasně uvést všechny tratě, na kterých je poskytování služeb (osobní doprava, nákladní doprava nebo pouze posunování) zamýšleno. Označení/název trati odpovídá označení/názvu uvedenému ve „zprávě o síti“ (viz článek 3 a příloha I směrnice 2001/14/ES): železniční podniky musí k určení tratí používat tato označení/názvy. Pokud poskytnuté místo nepostačuje, přiloží žadatel k formuláři žádosti přílohy, které v tomto poli uvede.

3.17.

Tento údaj se uvede pouze tehdy, pokud žadatel žádá o novou, obnovenou, aktualizovanou či změněnou část B osvědčení o bezpečnosti a je již držitelem platné části A osvědčení o bezpečnosti. EU identifikační číslo vydává každý vydávající orgán/subjekt podle pevných pravidel pro kódování, která budou k dispozici od Evropské agentury pro železnice. Uvedení tohoto údaje nezprošťuje žadatele povinnosti přiložit k žádosti kopii části A osvědčení o bezpečnosti [8.1]. Není-li EU identifikační číslo dosud k dispozici, uvede se „NEVZTAHUJE SE“.

3.18.

Zde se uvede stát, který vydal část A osvědčení o bezpečnosti (tj. stát vydávajícího orgánu/subjektu). Uvedení tohoto údaje nezprošťuje žadatele povinnosti přiložit k žádosti kopii části A osvědčení o bezpečnosti [8.1].

4.1.

Údaj se uvede pouze tehdy, je-li žadatel držitelem alespoň jedné platné části B osvědčení o bezpečnosti. Uvedou se EU identifikační čísla již vydaných částí B osvědčení, oddělená lomítkem („/“). Žadatel nemusí k žádosti přikládat kopie částí B osvědčení o bezpečnosti.

4.2.

Údaj se uvede pouze tehdy, týká-li se žádost části A nebo části B a železniční podnik již má platnou licenci (směrnice Rady 95/18/ES ve znění směrnice 2001/13/ES). Uvedení tohoto údaje nezprošťuje žadatele povinnosti přiložit k žádosti kopii licence [7.2 a 8.2].

POZNÁMKA: Železniční podnik podle definice ve směrnici 2001/14/ES musí být licencovaný v souladu s příslušnými předpisy Společenství, nicméně železniční podnik podle definice ve směrnici 2004/49/ES nemusí vždy licenci mít.

4.3.

Zde se uvede stát, který vydal licenci (tj. stát vydávajícího orgánu/subjektu). Uvedení tohoto údaje nezprošťuje žadatele povinnosti přiložit k žádosti kopii licence [7.2 a 8.2].

5.1.

Pokud se „právní název“ a „název železničního podniku“ liší, je třeba uvést oba.

5.2.-5.8.

Každý žadatel uvede údaje nezbytné k tomu, aby železniční podnik mohl být vydávajícím subjektem kontaktován (pokud možno by mělo být uvedeno telefonní číslo ústředny, nikoli číslo osoby odpovědné za proces udílení osvědčení; telefonní a faxová čísla by měla obsahovat mezinárodní předvolbu; e-mailová adresa by měla být adresou všeobecné schránky elektronické pošty železničního podniku). Kontaktní údaje železničního podniku by měly udávat všeobecnou adresu a neobsahovat odkazy na konkrétní osobu, které lze uvést v polích [6.1] až [6.5]. Uvedení adresy webových stránek [5.8] není povinné.

5.9.-5.10.

Pokud je železničnímu podniku, kterého se žádost týká, podle vnitrostátních právních předpisů přiděleno více registračních čísel, lze ve formuláři uvést DIČ pro účely DPH [5.10] a druhé registrační číslo [5.9] (např. IČ).

5.11.

V případě potřeby lze doplnit údaje, které nejsou výslovně vyžadovány v jiných polích.

6.1.-6.5.

Kontaktní osoba je v průběhu celého procesu udílení osvědčení styčným bodem mezi železničním podnikem, který žádost podává, a vydávajícím subjektem/orgánem. Tato osoba poskytuje případnou podporu, poradenství, informace či ujasnění a představuje referenční bod pro vydávající subjekt, který žádost vyřizuje. Telefonní a faxová čísla by měla obsahovat mezinárodní předvolbu; e-mailová adresa není povinná.

7.1.

Tento dokument je třeba přiložit k žádosti o část A osvědčení o bezpečnosti (nové, obnovené, aktualizované nebo změněné osvědčení); „shrnutím manuálu systému zajišťování bezpečnosti“ se zde rozumí dokument, který shrnuje systém zajišťování bezpečnosti železničního podniku a zdůrazňuje jeho hlavní prvky. Musí podrobně popisovat různé procesy nebo vnitřní standardy/pravidla společnosti, které byly zavedeny (nebo jsou ve fázi zavádění), a uvádět podpůrné informace a doklady, přičemž se křížově odkazuje nebo odvolává na položky podle článku 9 a přílohy III.

7.2.

Železniční podnik podle definice ve směrnici 2001/14/ES musí být licencovaný v souladu s příslušnými předpisy Společenství; podle definice ve směrnici 2004/49/ES však železniční podnik licenci mít nemusí. Kopii platné licence je tedy třeba přiložit pouze tehdy, je-li to relevantní. V opačném případě je třeba zvolit variantu „Nevztahuje se“ [7.3 a/nebo 8.3].

7.3.

Viz [7.2].

8.1.

Týká-li se žádost pouze části B osvědčení o bezpečnosti (nové, obnovené, aktualizované nebo změněné osvědčení), ale nikoli současně části A osvědčení o bezpečnosti, je třeba přiložit kopii platné části A osvědčení o bezpečnosti.

8.2.

Totéž jako [7.2] (viz výše).

8.3.

Totéž jako [7.3] (viz výše).

8.4.

Podle článku 9 směrnice 95/18/ES musí být železniční podnik přiměřeně pojištěn nebo musí přijmout rovnocenná opatření (např. finanční záruku) k pokrytí vlastní odpovědnosti v případě nehody, a to v souladu s vnitrostátním a mezinárodním právem. Doklad o tom, že licencovaný železniční podnik splňuje vnitrostátní požadavky, pokud jde o pojištění, nebo že přijal rovnocenná opatření k pokrytí vlastní odpovědnosti, je přiložen k licenci (doporučení Komise 2004/358/ES). K žádosti je nutno přiložit kopii pojištění nebo finančního krytí odpovědnosti, které je přílohou licence.

8.5.

Žadatel uvede v seznamu nebo předloží podklady k TSI nebo částem TSI a případně k vnitrostátním bezpečnostním předpisům a jiným předpisům vztahujícím se na zaměstnance, kolejová vozidla a obecně na služby, jejichž poskytování je zamýšleno na základě požadovaného osvědčení. Je třeba jasně uvést odkaz na procesy a dokumenty, pro které jsou TSI použitelné a kde jsou zavedeny. S cílem odstranit souběžnou práci a snížit množství informací by měl být pro prvky, které splňují požadavky TSI a jiné požadavky směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES, předložen pouze souhrn dokumentace.

8.6.

Žadatel předloží úplný seznam různých KATEGORIÍ ZAMĚSTNANCŮ, kteří jsou v pracovněprávním nebo smluvním vztahu v souvislosti se službami, jejichž poskytování je zamýšleno na základě požadovaného osvědčení. Seznam KATEGORIÍ ZAMĚSTNANCŮ musí splňovat vnitrostátní předpisy a předpisy specifické pro síť, které jsou použitelné pro zařazení do kategorií.

8.7.

Žadatel předloží popis nebo doklady týkající se procesů v rámci systému zajišťování bezpečnosti, které souvisí se ZAMĚSTNANCI, včetně dokladů, že procesy splňují požadavky vnitrostátních předpisů nebo příslušných TSI a že zaměstnancům byla řádně schválena odborná způsobilost.

8.8.

Žadatel předloží úplnou dokumentaci různých TYPŮ KOLEJOVÝCH VOZIDEL, která zamýšlí provozovat na základě požadovaného osvědčení. TYPY KOLEJOVÝCH VOZIDEL musejí splňovat vnitrostátní předpisy a předpisy specifické pro síť, které jsou použitelné pro zařazení do kategorií.

8.9.

Žadatel předloží popis nebo doklady týkající se procesů v rámci systému zajišťování bezpečnosti, které souvisí s KOLEJOVÝMI VOZIDLY, včetně dokladů, že procesy splňují požadavky vnitrostátních předpisů nebo příslušných TSI a že kolejovým vozidlům byla řádně schválena technická způsobilost.

8.10.

Místo pro uvedení dalších dokumentů přiložených k žádosti. Uveďte počet a typ dokumentů spolu s krátkým popisem jejich obsahu.


PŘÍLOHA IV

Harmonizovaný systém číslování, nazývaný EU identifikační číslo (EIČ), pro osvědčení o bezpečnosti

Kód státu

(2 písmena)

Typ dokumentu

(2 číslice)

Rok vydání

(4 číslice)

Pořadové číslo

(4 číslice)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad:

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Vysvětlení struktury EU identifikačního čísla (EIČ)

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Kód státu

(2 písmena)

Typ dokumentu

(2 číslice)

Rok vydání

(4 číslice)

Pořadové číslo

(4 číslice)

Pole 1

Pole 2

Pole 3

Pole 4

POLE 1 –   Kód státu (2 písmena)

Kódy zemí jsou kódy úředně zveřejněné a aktualizované na webových stránkách EU v Pravidlech pro jednotnou úpravu dokumentů (Interinstitutional style guide) a jsou založeny na kódech alfa-2 dle normy ISO 3166.

Stát

Kód

Rakousko

AT

Belgie

BE

Bulharsko

BG

Kypr

CY

Česká republika

CZ

Dánsko

DK

Estonsko

EE

Finsko

FI

Francie

FR

Německo

DE

Řecko

EL

Maďarsko

HU

Island

IS

Irsko

IE

Itálie

IT

Lotyšsko

LV

Lichtenštejnsko

LI

Litva

LT

Lucembursko

LU

Norsko

NO

Malta

MT

Nizozemsko

NL

Polsko

PL

Portugalsko

PT

Rumunsko

RO

Slovensko

SK

Slovinsko

SI

Španělsko

ES

Švédsko

SE

Švýcarsko

CH

Spojené království

UK

Channel Tunnel Safety Authority (bezpečnostní orgán pro tunel pod kanálem La Manche) je v současné době jediným nadnárodním bezpečnostním orgánem a bude se označovat tímto dvoupísmenným kódem:

NADNÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ORGÁN

Kód

Channel Tunnel Safety Authority

CT

POLE 2 –   Typ dokumentu (2 číslice)

Dvě číslice umožňují rozlišit typ dokumentu: první číslice označuje obecné zařazení dokumentu, tj. zda jde o osvědčení o bezpečnosti (číslo 1), nebo o jiný dokument (číslo různé od 1); druhá číslice udává podtyp dokumentu, tj. zda jde o část A (číslo 1), nebo část B (číslo 2) osvědčení. Prozatím mají význam a použijí se pouze dvě číselné kombinace:

 

[1 1] pro osvědčení o bezpečnosti – část A,

 

[1 2] pro osvědčení o bezpečnosti – část B.

Vyvstane-li potřeba dalších kódů, lze systém číslování rozšířit. Následuje navrhovaný seznam známých a možných kombinací dvou číslic podle typu uvažovaného dokumentu:

Kombinace číslic v poli 2

Typ dokumentu

Podtyp dokumentu

[0 1]

Licence

Nepoužije se pro toto nařízení

[0 x]

Licence

Nepoužije se pro toto nařízení

[1 1]

Osvědčení o bezpečnosti

Část A

[1 2]

Osvědčení o bezpečnosti

Část B

[1 x]

Osvědčení o bezpečnosti

Nepoužije se pro toto nařízení

[2 1]

Schválení z hlediska bezpečnosti

Nepoužije se pro toto nařízení

[2 2]

Schválení z hlediska bezpečnosti

Nepoužije se pro toto nařízení

[2 x]

Schválení z hlediska bezpečnosti

Nepoužije se pro toto nařízení

[3 x]

Osvědčení pro opravny

Nepoužije se pro toto nařízení

[4 x]

Osvědčení pro oznámené subjekty

Nepoužije se pro toto nařízení

[5 x] … [9 x]

Rezerva (5 typů dokumentů)

Nepoužije se pro toto nařízení

POLE 3 –   Rok vydání (4 číslice)

Toto pole udává rok vydání osvědčení (ve formátu rrrr, tj. rok vyjádřený čtyřmi číslicemi).

POLE 4 –   Pořadové číslo

Pořadové číslo se zvyšuje o jedničku po každém vydání osvědčení, nehledě na to, zda jde o nové, obnovené, aktualizované či změněné osvědčení. I když je osvědčení odebráno, jeho číslo nelze znovu použít.

Každý rok začínají pořadová čísla znovu od nuly.


14.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/25


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 654/2007

ze dne 13. června 2007

o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 936/97 ze dne 27. května 1997 o otevření a správě celních kvót pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso vysoké kvality a pro zmrazené buvolí maso (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 936/97 stanovuje v čl. 4 a 5 podmínky pro žádosti o udělení dovozních licencí pro maso uvedené v čl. 2 písm. f) tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (ES) č. 936/97 stanovuje v čl. 2 písm. f) množství čerstvého, chlazeného nebo zmrazeného hovězího a telecího masa vysoké kvality které odpovídá definici stanovené vestejném ustanovení, které může být v období od 1. července 2006 do 30. června 2007 za zvláštních podmínek dovezeno, na 11 500 tun.

(3)

Je třeba připomenout, že licence, které jsou předmětem tohoto nařízení, mohou být použity po celou dobu jejich platnosti pouze za předpokladu, že splňují podmínky veterinární hygieny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Každé žádosti o udělení dovozní licence pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso vysoké kvality dle čl. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 936/97 podané v období od 1. do 5. června 2007 se vyhovuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. června 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. června 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 137, 28.5.1997, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 317/2007 (Úř. věst. L 84, 24.3.2007, s. 4).


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

14.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/26


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. června 2007

o harmonizaci sledování antimikrobiální odolnosti salmonel u drůbeže a prasat

(oznámeno pod číslem K(2007) 2421)

(Text s významem pro EHP)

(2007/407/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/99/ES ze dne 17. listopadu 2003 o sledování zoonóz a jejich původců, o změně rozhodnutí Rady 90/424/EHS a o zrušení směrnice Rady 92/117/EHS (1), a zejména na čl. 7 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2003/99/ES stanoví, že členské státy zajistí, aby sledování poskytovalo srovnatelné údaje o výskytu antimikrobiální odolnosti u původců zoonóz, a pokud představují nebezpečí pro veřejné zdraví, i u jiných původců.

(2)

Ze semináře FAO/OIE/WHO z roku 2003 o vědeckém hodnocení nehumánního používání antimikrobiálních látek a antimikrobiální odolnosti vyplynulo, že organismy, které se staly rezistentními z důvodu nehumánního používání antimikrobiálních látek, mají zjevné nepříznivé důsledky na lidské zdraví: zvýšený výskyt infekcí, vyšší procento neúspěšné léčby (vedoucí v některých případech k úmrtí) a větší závažnost infekcí, jak bylo pozorováno například u případů infekcí lidí způsobených salmonelami rezistentními vůči fluorochinolonu. Bylo zjištěno, že objem a způsob nehumánního používání antimikrobiálních látek mají vliv na výskyt rezistentních bakterií u zvířat a v potravinách, a tedy i na vystavení člověka těmto rezistentním bakteriím (společný seminář odborníků FAO/OIE/WHO, 2003). Je však třeba uvést, že převážná část problémů spojených s odolností, s nimiž se potýká humánní medicína, je způsobena používáním a nadužíváním antimikrobiálních látek u lidí při léčbě a profylaxi (Evropský parlament, říjen 2006).

(3)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uvádí ve svém dokumentu „Souhrnná zpráva Společenství o trendech a zdrojích zoonóz a jejich původců, antimikrobiální odolnosti a ohnisek chorob vyvolaných původcem v potravinách v Evropské unii v roce 2005“ (2), že relativně vysoký podíl izolátů Campylobacter a Salmonella ze zvířat a z potravin byl odolný vůči antimikrobiálním látkám běžně používaným při léčbě lidských nemocí. Nákazy z potravin způsobené těmito odolnými bakteriemi představují pro člověka obzvláště vysoké riziko, neboť léčba může být v těchto případech neúspěšná.

(4)

Vědecká komise pro biologická nebezpečí a vědecká komise pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat zřízené při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) přijaly stanovisko týkající se analýzy souhrnné zprávy Společenství o trendech a zdrojích zoonóz, jejich původců a antimikrobiální odolnosti v Evropské unii v roce 2004 (3) na svých zasedáních ze 7. a 8. září 2006. Co se týče vyšetřování na antimikrobiální odolnost, stanovisko uvádí, že je důležité poskytovat podrobné informace o sérovaru salmonel u každého izolátu a harmonizovat mezní hodnoty používané při hodnocení odolnosti a podávání zpráv.

(5)

Pracovní skupina úřadu EFSA pro sběr údajů o zoonózách přijala dne 20. února 2007 zprávu obsahující návrh na harmonizaci systému sledování antimikrobiální odolnosti salmonel u drůbeže druhu Gallus gallus, krůt a prasat a Campylobacter jejuni a C. coli u brojlerů (4). Tato zpráva uvádí doporučení ohledně harmonizace systému sledování a metod stanovení citlivosti.

(6)

Vzhledem k tomu, že antimikrobiální odolnost představuje vzrůstající riziko pro veřejné zdraví, a ke skutečnosti, že používání antibiotik toto riziko zvyšuje, měly by být v souladu s článkem 7 směrnice 2003/99/ES ve všech členských státech shromažďovány srovnatelné informace týkající se antimikrobiální odolnosti původců zoonóz u zvířat. Provádění tohoto ustanovení se musí zakládat na návrhu pracovní skupiny úřadu EFSA, čímž však nejsou dotčena pozdější prováděcí pravidla.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto rozhodnutí stanoví podrobná pravidla pro sledování antimikrobiální odolnosti v souladu s čl. 7 odst. 3 a přílohou II bodem B směrnice 2003/99/ES, která je třeba v členských státech dodržovat. Vztahuje se na sledování salmonel u drůbeže druhu Gallus gallus, krůt a jatečných prasat, aniž je dotčeno dodatečné sledování antimikrobiální odolnosti prováděné v souladu s požadavky čl. 7 odst. 1 směrnice 2003/99/ES.

Článek 2

Sběr a analýza izolátů

Sběr izolátů Salmonella spp. podle článku 1 a jejich analýza musí být prováděny příslušným orgánem nebo pod jeho dohledem v souladu s technickými specifikacemi uvedenými v příloze.

Článek 3

Důvěrnost údajů

Souhrnné vnitrostátní údaje a výsledky analýz se zveřejní ve formě, která zajistí zachování důvěrnosti.

Článek 4

Použití

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2008.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. června 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 31. Směrnice ve znění směrnice Rady 2006/104/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  The EFSA Journal (2006) 94.

(3)  The EFSA Journal (2006) 403, s. 1–62.

(4)  The EFSA Journal (2007) 96, s. 1–46.


PŘÍLOHA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE PODLE ČLÁNKU 2

1.   Původ izolátů

Izoláty salmonel získané v rámci programů pro tlumení a sledování zavedených v souladu s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 (1) a/nebo rozhodnutími Komise 2006/662/ES (2) a 2006/668/ES (3) se získávají pro účely sledování antimikrobiální odolnosti v souladu s tabulkou 1.

Tabulka 1

Roky, během nichž se určití původci zoonóz izolovaní z uvedených populací zvířat vybírají pro vyšetření na antimikrobiální odolnost

Rok

Všechny sérovary salmonel

Nosnice

Brojleři

Krůty

Jatečná prasata

2007

 

 

X (4)

X (5)

2008

X

 

 

 

2009

X

X

 

 

2010

X

X

X

 

2011

X

X

X

X

2012

X

X

X

X

Sledování v příslušném roce se týká pouze jednoho izolátu na sérovar salmonel z téže epizootologické jednotky. U nosnic, brojlerů a krůt je epizootologickou jednotkou hejno. U prasat je epizootologickou jednotkou hospodářství.

2.   Počet vyšetřovaných izolátů

Počet izolátů salmonel, které je třeba v každém členském státě v daném roce zahrnout do sledování antimikrobiální odolnosti, činí 170 pro každou zkoumanou populaci (tj. nosnice, brojleři, krůty a jatečná prasata).

V členských státech, v nichž je v určitém roce počet izolátů získaných v rámci programů pro sledování nebo tlumení nižší než stanovená velikost vzorku, se do sledování antimikrobiální odolnosti zahrnou všechny dostupné izoláty.

V členských státech, v nichž je počet dostupných izolátů vyšší, se do sledování zahrnou všechny izoláty nebo náhodně vybraný vzorek se stejným nebo vyšším počtem izolátů než stanovená velikost vzorku.

3.   Stanovení antimikrobiální citlivosti

Členské státy by měly provádět vyšetření alespoň na antimikrobiální látky uvedené v tabulce 2 za použití stanovených mezních hodnot a odpovídajícího rozsahu koncentrací s cílem určit antimikrobiální citlivost salmonel.

Diluční metody se používají v souladu s metodami popsanými Evropským výborem pro stanovení antimikrobiální citlivosti (EUCAST) a Institutem klinických a laboratorních norem (CLSI), které byly schváleny jako mezinárodní referenční metody (norma ISO 20776-1:2006). Doporučuje se, aby vybrané izoláty Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium byly podrobeny fagotypizaci.

4.   Sběr údajů a podávání zpráv

Výsledky sledování antimikrobiální odolnosti budou v souladu s článkem 9 směrnice 2003/99/ES posouzeny a zahrnuty do výroční zprávy o trendech a zdrojích zoonóz, jejich původců a antimikrobiální odolnosti.

Aniž jsou dotčena ustanovení přílohy IV směrnice 2003/99/ES, uvádějí se ve zprávě následující údaje týkající se salmonel u nosnic, brojlerů, krůt a prasat:

původ izolátů (základní studie, program pro tlumení, pasivní dohled),

počet izolátů vyšetřovaných na citlivost,

počet izolátů, u nichž byla zjištěna antimikrobiální odolnost,

počet plně citlivých izolátů a počet izolátů odolných vůči 1, 2, 3, 4 či více antimikrobiálním látkám uvedeným v tabulce 2.

Tabulka 2

Minimální seznam antimikrobiálních látek a mezních hodnot, které je třeba použít pro stanovení antimikrobiální citlivosti salmonel

 

Antimikrobiální látka

Mezní hodnota (mg/l) R >

Salmonella

cefotaxim

0,5

kyselina nalidixinová

16

ciprofloxacin

0,06

ampicilin

4

tetracyklin

8

chloramfenikol

16

gentamicin

2

streptomycin

32

trimethoprim

2

sulfonamidy

256


(1)  Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 272, 3.10.2006, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 275, 6.10.2006, s. 51.

(4)  Izoláty ze vzorků odebraných v roce 2007 a uchovaných v souladu s ustanoveními rozhodnutí 2006/662/ES.

(5)  Izoláty ze vzorků odebraných v roce 2007 a uchovaných v souladu s ustanoveními rozhodnutí 2006/668/ES.


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU

14.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/30


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 12. června 2007,

kterým se upravují základní platy a příspěvky pro zaměstnance Europolu

(2007/408/SVV)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na akt Rady ze dne 3. prosince 1998, kterým se stanoví služební řád pro zaměstnance Europolu (1) (dále jen „služební řád“), a zejména na článek 44 uvedeného aktu,

s ohledem na podnět Finské republiky (2),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (3),

s ohledem na přezkum odměňování úředníků Europolu provedený správní radou Europolu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V přezkumu odměňování úředníků Europolu zohlednila správní rada změny v životních nákladech v Nizozemsku i změny v platech ve státní službě v členských státech.

(2)

Přezkum vztahující se na období od 1. července 2005 do 30. června 2006 odůvodňuje zvýšení odměn o 1,5 % v období od 1. července 2006 do30. června 2007.

(3)

Rada by na základě přezkumu měla jednomyslným rozhodnutím upravit základní platy a příspěvky úředníků Europolu,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

S účinkem od 1. července 2006 se služební řád mění takto:

a)

v článku 45 se tabulka základních měsíčních platů nahrazuje tímto:

 

„1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

15 136,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13 592,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9 329,29

9 570,24

9 811,20

10 070,70

10 330,19

10 602,01

10 872,61

11 158,08

11 445,37

11 748,12

12 047,75

4

8 124,50

8 340,75

8 553,91

8 779,42

9 004,93

9 242,78

9 477,56

9 727,80

9 978,00

10 240,60

10 503,18

5

6 694,23

6 870,30

7 043,29

7 228,65

7 414,01

7 611,71

7 806,32

8 013,30

8 217,19

8 433,42

8 649,68

6

5 736,61

5 887,94

6 039,33

6 199,97

6 357,50

6 524,33

6 691,14

6 867,23

7 043,29

7 228,65

7 414,01

7

4 782,03

4 908,69

5 032,25

5 165,09

5 297,91

5 436,94

5 575,94

5 724,23

5 869,42

6 023,88

6 178,34

8

4 065,35

4 173,47

4 278,49

4 392,80

4 503,99

4 621,40

4 738,78

4 865,45

4 989,01

5 121,84

5 251,57

9

3 583,44

3 679,19

3 774,98

3 873,80

3 972,67

4 077,70

4 182,73

4 293,94

4 402,10

4 519,46

4 633,76

10

3 107,71

3 191,13

3 271,43

3 357,91

3 441,34

3 534,01

3 626,68

3 722,44

3 815,11

3 917,07

4 015,92

11

3 011,95

3 092,27

3 169,48

3 252,90

3 336,29

3 425,88

3 512,39

3 605,06

3 697,74

3 796,61

3 892,33

12

2 391,04

2 455,87

2 517,65

2 582,55

2 647,42

2 718,46

2 789,52

2 863,66

2 934,70

3 011,95

3 089,17

13

2 054,29

2 109,90

2 162,42

2 221,12

2 276,73

2 338,50

2 397,20

2 462,06

2 523,87

2 591,82

2 656,68“

b)

v čl. 59 odst. 3 se částka „1 004,36 EUR“ nahrazuje částkou „1 019,43 EUR“;

c)

v čl. 59 odst. 3 se částka „2 008,72 EUR“ nahrazuje částkou „2 038,85 EUR“;

d)

v čl. 60 odst. 1 se částka „267,84 EUR“ nahrazuje částkou „271,86 EUR“;

e)

v dodatku 5 se v čl. 2 odst. 1 částka „280,00 EUR“ nahrazuje částkou „284,20 EUR“;

f)

v dodatku 5 se v čl. 3 odst. 1 částka „12 174,06 EUR“ nahrazuje částkou „12 356,67 EUR“;

g)

v dodatku 5 se v čl. 3 odst. 1 částka „2 739,17 EUR“ nahrazuje částkou „2 780,26 EUR“;

h)

v dodatku 5 se v čl. 3 odst. 2 částka „16 434,98 EUR“ nahrazuje částkou „16 681,50 EUR“;

i)

v dodatku 5 se v čl. 4 odst. 1 částka „1 217,41 EUR“ nahrazuje částkou „1 235,67 EUR“;

j)

v dodatku 5 se v čl. 4 odst. 1 částka „913,07 EUR“ nahrazuje částkou „926,77 EUR“;

k)

v dodatku 5 se v čl. 4 odst. 1 částka „608,70 EUR“ nahrazuje částkou „617,83 EUR“;

l)

v dodatku 5 se v čl. 4 odst. 1 částka „486,96 EUR“ nahrazuje částkou „494,26 EUR“;

m)

v dodatku 5 se v čl. 5 odst. 3 částka „1 718,01 EUR“ nahrazuje částkou „1 743,78 EUR“;

n)

v dodatku 5 se v čl. 5 odst. 3 částka „2 290,68 EUR“ nahrazuje částkou „2 325,04 EUR“;

o)

v dodatku 5 se v čl. 5 odst. 3 částka „2 863,34 EUR“ nahrazuje částkou „2 906,29 EUR“.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po přijetí.

V Lucemburku dne 12. června 2007.

Za Radu

předseda

W. SCHÄUBLE


(1)  Úř. věst. C 26, 30.1.1999, s. 23. Akt naposledy pozměněný aktem Rady ze dne 29. listopadu 2006 (Úř. věst. L 8, 13.1.2007, s. 66).

(2)  Úř. věst. C 41, 24.2.2007, s. 3.

(3)  Stanovisko ze dne 11. dubna 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).