ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 141

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
2. června 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 604/2007 ze dne 1. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 605/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se stanoví přechodná opatření pro některé dovozní a vývozní licence pro obchod se zemědělskými produkty mezi Společenstvím ve složení ke dni 31. prosince 2006 a Bulharskem a Rumunskem

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 606/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se mění příloha II nařízení Rady (ES) č. 980/2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 607/2007 ze dne 1. června 2007 o rozdělení vnitrostátních referenčních množství stanovených na období 2006/07 v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 na dodávky a přímé prodeje

28

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 608/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

31

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 609/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se upravují určité rybolovné kvóty na rok 2007 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót

33

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 610/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 10 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) ( 1 )

46

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 611/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 11 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) ( 1 )

49

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 612/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 596/2007, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. června 2007

53

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 613/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

56

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2007/32/ES ze dne 1. června 2007, kterou se mění příloha VI směrnice Rady 96/48/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému a příloha VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému ( 1 )

63

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/376/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 15. února 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Druhého dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství a politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii

67

Druhý dodatkový protokol k Dohodě o hospodářském partnerství a politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii

69

 

 

2007/377/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 7. května 2007 o jmenování španělského náhradníka Výboru regionů

74

 

 

2007/378/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 14. května 2007 o jmenování francouzského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

75

 

 

Komise

 

 

2007/379/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 25. května 2007 o nezařazení fenitrothionu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2164)  ( 1 )

76

 

 

2007/380/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2007, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení Candida oleophila kmen O do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2007) 2213)  ( 1 )

78

 

 

2007/381/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 1. června 2007, kterým se na hospodářský rok 2006/07 a na určitý počet hektarů stanoví pro Bulharsko a Rumunsko orientační finanční příděl na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámeno pod číslem K(2007) 2272)

80

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava předpisu č. 48 Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci (Úř. věst. L 137 ze dne 30.5.2007)

82

 

*

Oprava předpisu č. 51 Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení o schvalování motorových vozidel, která mají nejméně čtyři kola, z hlediska jejich emisí hluku (Úř. věst. L 137 ze dne 30.5.2007)

82

 

*

Oprava rozhodnutí Rady 2007/252/SVV ze dne 19. dubna 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program Základní práva a občanství jako součást obecného programu Základní práva a spravedlnost (Úř. věst. L 110 ze dne 27.4.2007)

83

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

2.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 604/2007

ze dne 1. června 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. června 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. června 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 1. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

MA

38,5

TR

106,6

ZZ

72,6

0707 00 05

JO

151,2

TR

140,1

ZZ

145,7

0709 90 70

TR

91,6

ZZ

91,6

0805 50 10

AR

40,9

ZA

65,6

ZZ

53,3

0808 10 80

AR

94,9

BR

78,7

CL

79,5

CN

73,4

NZ

110,2

US

128,6

UY

46,9

ZA

93,3

ZZ

88,2

0809 20 95

TR

433,4

US

265,6

ZZ

349,5


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


2.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 605/2007

ze dne 1. června 2007,

kterým se stanoví přechodná opatření pro některé dovozní a vývozní licence pro obchod se zemědělskými produkty mezi Společenstvím ve složení ke dni 31. prosince 2006 a Bulharskem a Rumunskem

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 41 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Do 31. prosince 2006 se při obchodování se zemědělskými produkty mezi Společenstvím a Bulharskem a Rumunskem musely předkládat dovozní a vývozní licence. Od 1. ledna 2007 se tyto licence při obchodování již nemohou nadále používat.

(2)

Některé licence, které jsou nadále platné po 1. lednu 2007, nebyly použity vůbec nebo jen částečně. Závazky vzniklé v souvislosti s těmito licencemi musí být dodrženy, jinak propadne složená jistota. Jelikož tyto závazky již nemohou být po přistoupení Bulharska a Rumunska dodrženy, je nutné stanovit, s účinkem ode dne přistoupení těchto dvou zemí, přechodné opatření k uvolnění složených jistot.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem všech dotčených řídících výborů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na žádost zúčastněných stran se jistoty složené na vydání dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem uvolňují za těchto podmínek:

a)

zemí určení, zemí původu nebo zemí, ze které byl produkt dovezen, vyznačenou na licencích nebo osvědčeních je Bulharsko nebo Rumunsko;

b)

platnost licencí nebo osvědčení neskončila do 1. ledna 2007;

c)

licence nebo osvědčení byly do 1. ledna 2007 použity pouze částečně nebo nebyly použity vůbec.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. června 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


2.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 606/2007

ze dne 1. června 2007,

kterým se mění příloha II nařízení Rady (ES) č. 980/2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 980/2005 ze dne 27. června 2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (1), a zejména na článek 26 uvedeného nařízení,

po konzultaci Výboru pro všeobecné celní preference,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1549/2006 ze dne 17. října 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (2), obsahuje údaje, které mají vliv na seznam uvedený v příloze II nařízení (ES) č. 980/2005.

(2)

Seznam v příloze II nařízení (ES) č. 980/2005 by proto měl být odpovídajícím způsobem pozměněn,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 980/2005 se nahrazuje zněním stanoveným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. června 2007.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 30.6.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 301, 31.10.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

Seznam produktů zahrnutých do režimů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) a b)

Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury je třeba popis produktů považovat za orientační, přičemž celní preference jsou určeny kódy KN. Jsou-li uvedeny kódy ‚ex KN‘, je třeba celní preference určovat podle kódu KN a popisu.

Pro vstup produktů s kódem KN označených hvězdičkou je třeba splnit podmínky definované v příslušných předpisech Společenství.

Sloupec ‚citlivé/necitlivé‘ odkazuje na produkty zahrnuté do obecného režimu (článek 7) a do zvláštního režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných (článek 8). Tyto produkty jsou v seznamu uvedeny buď jako N (necitlivé ve smyslu čl. 7 odst. 1), nebo C (citlivé ve smyslu čl. 7 odst. 2).

Pro zjednodušení jsou produkty seřazeny do skupin. Tyto skupiny mohou zahrnovat produkty, které jsou od cel společného celního sazebníku osvobozeny nebo pro něž jsou cla pozastavena.

Kód KN

Popis zboží

Citlivé/necitlivé

0101 10 90

Živí plemenní čistokrevní osli a ostatní

C

0101 90 19

Živí koně, jiní než plemenná čistokrevná zvířata, jiní než koně k porážce

C

0101 90 30

Živí osli, jiní než plemenná čistokrevná zvířata

C

0101 90 90

Živé muly a mezci

C

0104 20 10 *

Živé plemenné čistokrevné kozy

C

0106 19 10

Živí domácí králíci

C

0106 39 10

Živí holubi

C

0205 00

Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

C

0206 80 91

Jedlé droby koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé nebo chlazené, jiné než k výrobě farmaceutických výrobků

C

0206 90 91

Jedlé droby koňské, oslí, z mul nebo mezků, zmrazené, jiné než k výrobě farmaceutických výrobků

C

0207 14 91

Játra, zmrazená, z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus

C

0207 27 91

Játra, zmrazená, z krůt

C

0207 36 89

Játra, zmrazená, z kachen, hus nebo perliček, jiná než tučná játra z hus nebo kachen

C

ex 0208 (1)

Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, kromě výrobků podpoložky 0208 90 55 (kromě výrobků podpoložky 0208 90 70, na něž se nevztahuje poznámka pod čarou)

C

0208 90 70

Žabí stehýnka

N

0210 99 10

Koňské maso, solené, ve slaném nálevu, nebo sušené

C

0210 99 59

Hovězí droby jiné než okruží a bránice, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

C

0210 99 60

Skopové nebo kozí droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

C

0210 99 80

Droby jiné než drůbeží játra, jiné než z domácích vepřů, jiné než hovězí nebo ovčí nebo kozí, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

C

ex kapitola 3 (2)

Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, kromě produktů podpoložky 0301 10 90

C

0301 10 90

Živé mořské okrasné ryby

N

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

Jogurt, ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

C

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

C

0405 20 10

0405 20 30

Mléčné pomazánky, o obsahu tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak nepřesahujícím 75 % hmotnostních

C

0407 00 90

Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená, jiná než drůbeží

C

0409 00 00 (3)

Přírodní med

C

0410 00 00

Jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

C

0511 99 39

Přírodní houby živočišného původu, jiné než surové

C

ex kapitola 6

Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň, kromě produktů podpoložky 0604 91 40

C

0604 91 40

Větve jehličnanů, čerstvé

N

0701

Brambory, čerstvé nebo chlazené

C

0703 10

Cibule a šalotka, čerstvá nebo chlazená

C

0703 90 00

Pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená

C

0704

Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, čerstvé nebo chlazené

C

0705

Hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené

C

0706

Mrkev, vodnice, tuřín, řepa salátová, kozí brada, celer bulvový, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené

C

ex 0707 00 05

Okurky salátové, čerstvé nebo chlazené, od 16. května do 31. října

C

0708

Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené

C

0709 20 00

Chřest, čerstvý nebo chlazený

C

0709 30 00

Lilek, čerstvý nebo chlazený

C

0709 40 00

Celer, jiný než bulvový, čerstvý nebo chlazený

C

0709 51 00

0709 59

Houby, čerstvé nebo chlazené, kromě produktů podpoložky 0709 59 50

C

0709 60 10

Sladká paprika, čerstvá nebo chlazená

C

0709 60 99

Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, čerstvé nebo chlazené, jiné než sladká paprika, jiné než pro výrobu kapsicinu nebo barviv z pryskyřic paprik rodu Capsicum a jiné než pro průmyslovou výrobu silic nebo pryskyřic

C

0709 70 00

Špenát, novozélandský špenát a špenát zahradní, čerstvý nebo chlazený

C

0709 90 10

Saláty, čerstvé nebo chlazené, jiné než hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.)

C

0709 90 20

Kardy a kardony (artyčok kardový jedlý a zdužnatělé jedlé řapíky kardy)

C

0709 90 31 *

Olivy, čerstvé nebo chlazené, k jiným účelům než pro výrobu oleje

C

0709 90 40

Kapary, čerstvé nebo chlazené

C

0709 90 50

Fenykl, čerstvý nebo chlazený

C

0709 90 70

Cukety, čerstvé nebo chlazené

C

ex 0709 90 80

Artyčoky, čerstvé nebo chlazené, od 1. července do 31. října

C

0709 90 90

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená

C

ex 0710

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená, kromě produktu podpoložky 0710 80 85

C

0710 80 85 (4)

Chřest (též vařený ve vodě nebo v páře), zmrazený

C

ex 0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání, kromě výrobků podpoložky 0711 20 90

C

ex 0712

Zelenina sušená, v celku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná, kromě oliv a produktů podpoložky 0712 90 19

C

0713

Luštěniny sušené, vyluštěné, též loupané nebo půlené

C

0714 20 10 *

Batáty (sladké brambory), čerstvé, celé a určené k lidskému požívání

N

0714 20 90

Batáty (sladké brambory), čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet, jiné než čerstvé a celé a určené k lidskému požívání

C

0714 90 90

Jeruzalémské artyčoky a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem inulinu, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet; dřeň ságovníku

N

0802 11 90

0802 12 90

Mandle, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky, jiné než hořké

C

0802 21 00

0802 22 00

Lískové ořechy (Corylus spp.), čerstvé nebo sušené, též bez skořápky

C

0802 31 00

0802 32 00

Vlašské ořechy, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky

C

0802 40 00

Jedlé kaštany (Castanea spp.), čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané

C

0802 50 00

Pistácie, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané

N

0802 60 00

Makadamia ořechy, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané

N

0802 90 50

Piniové oříšky, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané

N

0802 90 85

Ostatní skořápkové ovoce, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané

N

0803 00 11

Banány plantejny, čerstvé

C

0803 00 90

Banány, včetně banánů plantejnů, sušené

C

0804 10 00

Datle, čerstvé nebo sušené

C

0804 20 10

0804 20 90

Fíky, čerstvé nebo sušené

C

0804 30 00

Ananas, čerstvý nebo sušený

C

0804 40 00

Avokáda, čerstvá nebo sušená

C

ex 0805 20

Mandarinky (včetně druhů tangerin a satsuma), klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé nebo sušené, od 1. března do 31. října

C

0805 40 00

Grapefruity, včetně pomel (šedoků), čerstvé nebo sušené

N

0805 50 90

Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), čerstvé nebo sušené

C

0805 90 00

Ostatní citrusové plody, čerstvé nebo sušené

C

ex 0806 10 10

Stolní hrozny, čerstvé, od 1. ledna do 20. července a od 21. listopadu do 31. prosince, kromě hroznů odrůdy Emperor (Vitis vinifera cv.) od 1. do 31. prosince

C

0806 10 90

Ostatní vinné hrozny, čerstvé

C

ex 0806 20

Sušené vinné hrozny, kromě výrobků podpoložky ex 0806 20 30 v bezprostředním balení o čisté hmotnosti vyšší než 2 kg

C

0807 11 00

0807 19 00

Melouny (včetně melounů vodních), čerstvé

C

0808 10 10

Jablka k výrobě moštu, čerstvá, volně ložená, od 16. září do 15. prosince

C

0808 20 10

Hrušky k výrobě moštu, čerstvé, volně ložené, od 1. srpna do 31. prosince

C

ex 0808 20 50

Ostatní hrušky, čerstvé, od 1. května do 30. června

C

0808 20 90

Kdoule, čerstvé

C

ex 0809 10 00

Meruňky, čerstvé, od 1. ledna do 31. května a od 1. srpna do 31. prosince

C

0809 20 05

Višně (Prunus cerasus), čerstvé

C

ex 0809 20 95

Třešně, čerstvé, od 1. ledna do 20. května a od 11. srpna do 31. prosince, jiné než višně (Prunus cerasus)

C

ex 0809 30

Broskve, včetně nektarinek, čerstvé, od 1. ledna do 10. června a od 1. října do 31. prosince

C

ex 0809 40 05

Švestky, čerstvé, od 1. ledna do 10. června a od 1. října do 31. prosince

C

0809 40 90

Trnky, čerstvé

C

ex 0810 10 00

Jahody, čerstvé, od 1. ledna do 30. dubna a od 1. srpna do 31. prosince

C

0810 20

Maliny, moruše, ostružiny a Loganovy ostružiny, čerstvé

C

0810 40 30

Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus), čerstvé

C

0810 40 50

Plody druhů Vaccinium macrocarpon a Vaccinium corymbosum, čerstvé

C

0810 40 90

Ostatní plody druhu Vaccinium, čerstvé

C

0810 50 00

Kiwi, čerstvé

C

0810 60 00

Duriany, čerstvé

C

0810 90 50

0810 90 60

0810 90 70

Černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt, čerstvý

C

0810 90 95

Ostatní ovoce, čerstvé

C

ex 0811

Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel, kromě výrobků položek 0811 10 a 0811 20

C

0811 10 a 0811 20 (5)

Jahody, maliny, ostružiny, moruše, Loganovy ostružiny, černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt

C

ex 0812

Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nevhodné k přímému požívání, kromě produktů podpoložky 0812 90 30

C

0812 90 30

Papáje

N

0813 10 00

Meruňky, sušené

C

0813 20 00

Švestky

C

0813 30 00

Jablka, sušená

C

0813 40 10

Broskve, včetně nektarinek, sušené

C

0813 40 30

Hrušky, sušené

C

0813 40 50

Papáje, sušené

N

0813 40 95

Ostatní ovoce, sušené, jiné než čísel 0801 až 0806

N

0813 50 12

Směsi sušeného ovoce (jiné než čísel 0801 až 0806) z papájí, tamarind (indických datlí), jablek kešú, liči (čínských švestek), jackfruit, sapot, mučenek (passiflora), karambol a pitahají, avšak bez švestek

C

0813 50 15

Ostatní směsi sušeného ovoce (jiné než čísel 0801 až 0806), bez švestek

C

0813 50 19

Směsi sušeného ovoce (jiné než čísel 0801 až 0806), se švestkami

C

0813 50 31

Směsi výhradně ze sušených tropických ořechů čísel 0801 a 0802

C

0813 50 39

Směsi výhradně ze sušených ořechů čísel 0801 a 0802, jiné než z tropických ořechů

C

0813 50 91

Ostatní směsi sušeného ovoce nebo ořechů kapitoly 8, bez švestek nebo fíků

C

0813 50 99

Ostatní směsi sušeného ovoce nebo ořechů kapitoly 8

C

0814 00 00

Kůra citrusových plodů nebo melounů (včetně melounů vodních), čerstvá, zmrazená, sušená nebo prozatímně konzervovaná ve slané vodě, sířené vodě nebo jiných konzervačních roztocích

N

ex kapitola 9

Káva, čaj, maté a koření, kromě produktů podpoložek 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 a 0904 20 10, podpoložek 0905 00 00 a 0907 00 00 a podpoložek 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 a 0910 99 99

N

0901 12 00

Nepražená káva, dekofeinovaná

C

0901 21 00

Pražená káva, s kofeinem

C

0901 22 00

Pražená káva, dekofeinovaná

C

0901 90 90

Kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy

C

0904 20 10

Sladká paprika, sušená, nedrcená ani nemletá

C

0905 00 00

Vanilka

C

0907 00 00

Hřebíček (celé plody, květy a stopky)

C

0910 91 90

Směsi dvou nebo více produktů patřících do různých podpoložek čísel 0904 až 0910, drcené nebo mleté

C

0910 99 33

0910 99 39

0910 99 50

Tymián; bobkový list

C

0910 99 99

Ostatní koření, drcené nebo mleté, jiné než směsi dvou nebo více produktů patřících do různých podpoložek čísel 0904 až 0910

C

ex 1008 90 90

Chinoa

C

1105

Mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety z brambor

C

1106 10 00

Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713

C

1106 30

Mouka, krupice a prášek z produktů kapitoly 8

C

1108 20 00

Inulin

C

ex kapitola 12

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody, kromě produktů podpoložek 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 a 1209 99 91; průmyslové nebo léčivé rostliny, kromě produktů čísla 1210 a podpoložky 1211 90 30 a kromě produktů položky 1212 91 a podpoložky 1212 99 20; sláma a pícniny

C

1209 21 00

Semena vojtěšky (alfalfa) k setí

N

1209 23 80

Ostatní semena kostřavy k setí

N

1209 29 50

Semena vlčího bobu k setí

N

1209 29 80

Semena ostatních pícnin k setí

N

1209 30 00

Semena bylin pěstovaných zejména pro jejich květy k setí

N

1209 91 10

1209 91 90

Ostatní semena zeleniny k setí

N

1209 99 91

Semena rostlin pěstovaných zejména pro jejich květy k setí, jiná než podpoložky 1209 30 00

N

1210 (6)

Chmelové šištice, čerstvé nebo sušené, též drcené, v prášku nebo ve formě pelet; lupulin

C

1211 90 30

Tonková semena, čerstvá nebo sušená, též řezaná, drcená nebo v prášku

N

ex kapitola 13

Šelak, gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky, kromě výrobků podpoložky 1302 12 00

C

1302 12 00

Rostlinné šťávy a výtažky z lékořice

N

1501 00 90

Drůbeží tuk, jiný než čísla 0209 nebo 1503

C

1502 00 90

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503 a jiný než pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

C

1503 00 19

Stearin z vepřového sádla a oleostearin jiný než pro průmyslové účely

C

1503 00 90

Olein z vepřového sádla, oleomargarín a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené, jiný než olein z loje pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

C

1504

Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené

C

1505 00 10

Tuk z ovčí vlny, surový

C

1507

Sójový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

C

1508

Podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

C

1511 10 90

Surový palmový olej, jiný než pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu

C

1511 90

Palmový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený, jiný než surový olej

C

1512

Slunečnicový olej, světlicový olej nebo bavlníkový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

C

1513

Kokosový olej (kopra), olej z palmových jader, babassuový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

C

1514

Řepkový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

C

1515

Ostatní stálé rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

C

ex 1516

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené, kromě výrobků podpoložky 1516 20 10

C

1516 20 10

Hydrogenovaný ricinový olej, tzv. ‚opálový vosk‘

N

1517

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo rostlinných tuků nebo z olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů kapitoly 15, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516

C

1518 00

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516; směsi nebo přípravky z nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo z frakcí různých tuků nebo olejů kapitoly 15, jinde neuvedené ani nezahrnuté

C

1521 90 99

Včelí vosk a jiné hmyzí vosky, též rafinované nebo barvené, jiné než surové

C

1522 00 10

Degras

C

1522 00 91

Destilační zbytky a usazeniny olejů, mýdlové kaly, jiné než obsahující olej s vlastnostmi olivového oleje

C

1601 00 10

Uzenky, salámy a podobné výrobky z jater a potravinové přípravky na bázi jater

C

1602 20 11

1602 20 19

Husí nebo kachní játra, upravená nebo v konzervách

C

1602 41 90

Kýty a kusy z nich, upravené nebo v konzervách, z vepřů jiných než domácích

C

1602 42 90

Plece a kusy z nich, upravené nebo v konzervách, z vepřů jiných než domácích

C

1602 49 90

Ostatní přípravky a konzervy z masa nebo drobů, včetně směsí, z vepřů jiných než domácích

C

1602 50 31, 1602 50 39 a 1602 50 80 (7)

Ostatní přípravky a konzervy z masa nebo drobů, tepelně upravených, z hovězího dobytka, též v hermeticky uzavřených obalech

C

1602 90 31

Ostatní přípravky a konzervy z masa nebo drobů, ze zvěřiny nebo králíků

C

1602 90 41

Ostatní přípravky a konzervy z masa nebo drobů, ze sobů

C

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 98

Ostatní přípravky a konzervy z masa nebo drobů, z ovcí nebo koz nebo jiných zvířat, neobsahující tepelně neupravené hovězí maso nebo droby a neobsahující maso nebo droby z domácích vepřů

C

1603 00 10

Výtažky a šťávy z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg

C

1604

Přípravky nebo konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker

C

1605

Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách

C

1702 50 00

Chemicky čistá fruktóza

C

1702 90 10

Chemicky čistá maltóza

C

1704 (8)

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao

C

Kapitola 18

Kakao a kakaové přípravky

C

ex kapitola 19

Přípravky z obilovin, mouky, škrobu nebo mléka; jemné pečivo, kromě výrobků podpoložek 1901 20 00 a 1901 90 91

C

1901 20 00

Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží čísla 1905

N

1901 90 91

Ostatní, neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob anebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru) nebo isoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu, vyjma potravinových přípravků v prášku ze zboží čísel 0401 až 0404

N

ex kapitola 20

Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin, kromě výrobků čísla 2002 a podpoložek 2005 80 00, 2008 20 19 a 2008 20 39 a položek ex 2008 40 a ex 2008 70

C

2002 (9)

Rajčata připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové

C

2005 80 00 (10)

Kukuřice cukrová (Zea mays var. Saccharata), připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006

C

2008 20 19

2008 20 39

Ananasy, jinak upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

N

ex 2008 40 (11)

Hrušky, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté (kromě výrobků podpoložek 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 a 2008 40 39, na které se poznámka pod čarou nevztahuje)

C

ex 2008 70 (12)

Broskve, včetně nektarinek, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté (kromě výrobků podpoložek 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 a 2008 70 59, na které se poznámka pod čarou nevztahuje)

C

ex kapitola 21

Různé jedlé přípravky, kromě výrobků položky 2101 20 a podpoložky 2102 20 19 a kromě výrobků položky 2106 10 a podpoložek 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 a 2106 90 59

C

2101 20

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté

N

2102 20 19

Ostatní neaktivní droždí

N

ex kapitola 22

Nápoje, lihoviny a ocet, kromě výrobků čísla 2207 a kromě výrobků podpoložek 2204 10 11 až 2204 30 10 a položky 2208 40

C

2207 (13)

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu

C

2302 50 00

Zbytky a podobné odpady, též ve tvaru pelet, po mletí nebo jiném zpracování luštěnin

C

2307 00 19

Ostatní vinný kal

C

2308 00 19

Ostatní výlisky z hroznů (matoliny)

C

2308 00 90

Ostatní rostlinné látky a rostlinné odpady, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, též ve tvaru pelet, používané pro výživu zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté

N

2309 10 90

Ostatní výživa pro psy a kočky, v balení pro drobný prodej, jiná než obsahující škrob nebo glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup podpoložek 1702 30 51 až 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 nebo mléčné výrobky

C

2309 90 10

Rozpustné výrobky z ryb nebo z mořských savců, používané k výživě zvířat

N

2309 90 91

Řepné řízky s přídavkem melasy, používané k výživě zvířat

C

2309 90 95

2309 90 99

Ostatní přípravky používané k výživě zvířat, též obsahující 49 % hmotnostních nebo více cholinchloridu v organickém nebo anorganickém základu

C

Kapitola 24

Tabák a vyrobené tabákové náhražky

C

2519 90 10

Oxid hořečnatý, jiný než kalcinovaný přírodní uhličitan hořečnatý

N

2522

Nehašené (pálené) vápno, hašené vápno a hydraulické vápno, kromě oxidu a hydroxidu vápenatého čísla 2825

N

2523

Portlandský cement, hlinitanový cement, struskový cement, supersulfátový cement a podobné hydraulické cementy, též barvené nebo ve formě slínků

N

Kapitola 27

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky

N

2801

Fluor, chlor, brom a jod

N

2802 00 00

Síra, sublimovaná nebo srážená; koloidní síra

N

ex 2804

Vodík, vzácné plyny a ostatní nekovy, kromě výrobků podpoložky 2804 69 00

N

2806

Chlorovodík (kyselina chlorovodíková); kyselina chlorosírová

N

2807 00

Kyselina sírová; oleum

N

2808 00 00

Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)

N

2809

Oxid fosforečný; kyselina fosforečná a kyseliny polyfosforečné, chemicky definované i nedefinované

N

2810 00 90

Oxidy boru, jiné než oxid boritý; kyseliny borité

N

2811

Ostatní anorganické kyseliny a ostatní anorganické kyslíkaté sloučeniny nekovů

N

2812

Halogenidy a halogenid-oxidy nekovů

N

2813

Sulfidy (sirníky) nekovů; komerční sulfid fosforitý

N

2814

Amoniak (čpavek) bezvodý nebo ve vodném roztoku

C

2815

Hydroxid sodný (louh sodný); hydroxid draselný (louh draselný); peroxidy sodíku nebo draslíku

C

2816

Hydroxid a peroxid hořčíku; oxidy, hydroxidy a peroxidy stroncia nebo barya

N

2817 00 00

Oxid zinečnatý; peroxid zinku

C

2818 10

Umělý korund, chemicky definovaný i nedefinovaný

C

2819

Oxidy a hydroxidy chromu

C

2820

Oxidy manganu

C

2821

Oxidy a hydroxidy železa; barevné hlinky obsahující 70 % hmotnostních nebo více vázaného železa vyhodnoceného jako Fe2O3

N

2822 00 00

Oxidy a hydroxidy kobaltu; komerční oxidy kobaltu

N

2823 00 00

Oxidy titanu

C

2824

Oxidy olova; suřík a oranžový suřík

N

ex 2825

Hydrazin a hydroxylamin a jejich anorganické soli; ostatní oxidy, hydroxidy a peroxidy kovů, kromě výrobků podpoložek 2825 10 00 a 2825 80 00

N

2825 10 00

Hydrazin a hydroxylamin a jejich anorganické soli

C

2825 80 00

Oxidy antimonu

C

2826

Fluoridy; fluorokřemičitany, fluorohlinitany a ostatní komplexní soli fluoru

N

ex 2827

Chloridy, chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy, kromě výrobků podpoložek 2827 10 00 a 2827 32 00; bromidy a bromid-oxidy; jodidy a jodid-oxidy

N

2827 10 00

Chlorid amonný

C

2827 32 00

Chlorid hliníku

C

2828

Chlornany; komerční chlornan vápenatý; chloritany; bromnany

N

2829

Chlorečnany a chloristany; bromičnany a bromistany; jodičnany a jodistany

N

ex 2830

Sulfidy (sirníky), kromě výrobků podpoložky 2830 10 00; polysulfidy, chemicky definované i nedefinované

N

2830 10 00

Sulfidy sodné

C

2831

Dithioničitany a sulfoxyláty

N

2832

Siřičitany; thiosírany

N

2833

Sírany; kamence; peroxosírany (persírany)

N

2834 10 00

Dusitany

C

2834 21 00

2834 29

Dusičnany

N

2835

Fosfornany (hypofosfity), fosforitany (fosfity) a fosforečnany (fosfáty); polyfosforečnany (polyfosfáty), chemicky definované i nedefinované

C

ex 2836

Uhličitany; kromě výrobků podpoložek 2836 20 00, 2836 40 00 a 2836 60 00; peroxouhličitany (peruhličitany); komerční uhličitan amonný obsahující karbamát amonný

N

2836 20 00

Uhličitan sodný

C

2836 40 00

Uhličitany draselné

C

2836 60 00

Uhličitan barnatý

C

2837

Kyanidy, kyanid-oxidy a komplexní kyanidy

N

2839

Křemičitany (silikáty); komerční křemičitany alkalických kovů

N

2840

Boritany; peroxoboritany (perboritany)

N

ex 2841

Soli oxokovových nebo peroxokovových kyselin, kromě výrobků podpoložky 2841 61 00

N

2841 61 00

Manganistan draselný (hypermangan)

C

2842

Ostatní soli anorganických kyselin nebo peroxokyselin (včetně hlinitokřemičitanů, chemicky definovaných i nedefinovaných), kromě azidů

N

2843

Drahé kovy v koloidním stavu; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, chemicky definované i nedefinované; amalgamy drahých kovů

N

ex 2844 30 11

Cermety obsahující uran ochuzený o U 235 nebo sloučeniny tohoto produktu, jiné než surové cermety

N

ex 2844 30 51

Cermety obsahující thorium nebo sloučeniny tohoto produktu, jiné než surové cermety

N

2845 90 90

Izotopy, jiné než čísla 2844, a jejich anorganické nebo organické sloučeniny, chemicky definované i nedefinované, jiné než deuterium a jeho sloučeniny, vodík a jeho sloučeniny obohacené deuteriem nebo směsi a roztoky obsahující tyto produkty

N

2846

Anorganické nebo organické sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo skandia nebo směsí těchto kovů

N

2847 00 00

Peroxid vodíku, též ztužený močovinou

N

2848 00 00

Fosfidy, chemicky definované i nedefinované, kromě ferofosforu

N

ex 2849

Karbidy, chemicky definované i nedefinované, kromě výrobků podpoložek 2849 20 00 a 2849 90 30

N

2849 20 00

Karbidy křemíku, chemicky definované i nedefinované

C

2849 90 30

Karbidy wolframu, chemicky definované i nedefinované

C

ex 2850 00

Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, chemicky definované i nedefinované, jiné než sloučeniny, které jsou též karbidy čísla 2849, kromě výrobků podpoložky 2850 00 70

N

2850 00 70

Silicidy, chemicky definované i nedefinované

C

2852 00 00

Sloučeniny rtuti, anorganické i organické, kromě amalgamů

N

2853 00

Ostatní anorganické sloučeniny (včetně destilované nebo vodivostní vody a vody podobné čistoty); kapalný vzduch (též po odstranění vzácných plynů); stlačený vzduch; amalgamy, jiné než amalgamy drahých kovů

N

2903

Halogenderiváty uhlovodíků

C

ex 2904

Sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty uhlovodíků, též halogenované, kromě výrobků podpoložky 2904 20 00

N

2904 20 00

Deriváty obsahující pouze nitro- nebo pouze nitrososkupiny

C

ex 2905

Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, kromě výrobku podpoložky 2905 45 00 a kromě výrobků podpoložky 2905 43 00 a položky 2905 44

C

2905 45 00

Glycerol

N

2906

Cyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

N

ex 2907

Fenoly; kromě výrobků podpoložek 2907 15 90 a ex 2907 22 00; fenolalkoholy

N

2907 15 90

Naftoly a jejich soli, jiné než 1-Naftol

C

ex 2907 22 00

Hydrochinon (chinol)

C

2908

Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty fenolů nebo fenolalkoholů

N

2909

Ethery, etheralkoholy, etherfenoly, etheralkoholfenoly, alkoholperoxidy, etherperoxidy, ketoperoxidy (chemicky definované i nedefinované) a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

C

2910

Epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyethery s tříčlenným kruhem a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

N

2911 00 00

Acetaly a poloacetaly (hemiacetaly), též s jinou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

N

ex 2912

Aldehydy, též s jinou kyslíkatou funkcí; cyklické polymery aldehydů; paraformaldehyd, kromě výrobku podpoložky 2912 41 00

N

2912 41 00

Vanilin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd)

C

2913 00 00

Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty výrobků čísla 2912

N

ex 2914

Ketony a chinony, též s jinou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, kromě výrobků podpoložek 2914 11 00, 2914 21 00 a 2914 22 00

N

2914 11 00

Aceton

C

2914 21 00

Kafr

C

2914 22 00

Cyklohexanon a methylcyklohexanony

C

2915

Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

C

ex 2916

Nenasycené acyklické monokarboxylové kyseliny, cyklické monokarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, kromě výrobků podpoložky ex 2916 11 00 a položek 2916 12 a 2916 14

N

ex 2916 11 00

Kyselina akrylová

C

2916 12

Estery kyseliny akrylové

C

2916 14

Estery kyseliny methakrylové

C

ex 2917

Polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, kromě výrobků podpoložek 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 a 2917 36 00

N

2917 11 00

Kyselina šťavelová, její soli a estery

C

2917 12 10

Kyselina adipová a její soli

C

2917 14 00

Maleinanhydrid

C

2917 32 00

Dioktylorthoftaláty

C

2917 35 00

Ftalanhydrid

C

2917 36 00

Kyselina tereftalová a její soli

C

ex 2918

Karboxylové kyseliny s další kyslíkatou funkcí a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, kromě výrobků podpoložek 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 a 2918 29 10

N

2918 14 00

Kyselina citronová

C

2918 15 00

Soli a estery kyseliny citronové

C

2918 21 00

Kyselina salicylová a její soli

C

2918 22 00

Kyselina o-acetylsalicylová, její soli a estery

C

2918 29 10

Kyseliny sulfosalicylové, hydroxynaftoové kyseliny; jejich soli a estery

C

2919

Estery kyseliny fosforečné a jejich soli, včetně laktofosfátů; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

N

2920

Estery ostatních anorganických kyselin nekovů (kromě esterů halogenovodíků) a jejich soli; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

N

2921

Sloučeniny s aminovou funkcí

C

2922

Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí

C

2923

Kvarterní amoniové soli a hydroxidy; lecithiny a ostatní fosfoaminolipidy, chemicky definované i nedefinované

N

ex 2924

Sloučeniny s karboxyamidovou funkcí; sloučeniny kyseliny uhličité s amidovou funkcí, kromě výrobků podpoložky 2924 23 00

C

2924 23 00

2-Acetamidobenzoová kyselina (N-acetylantranilová kyselina) a její soli

N

2925

Sloučeniny s karboxyimidovou funkcí (včetně sacharinu a jeho solí) a sloučeniny s iminovou funkcí

N

ex 2926

Sloučeniny s nitrilovou funkcí, kromě výrobku podpoložky 2926 10 00

N

2926 10 00

Akrylonitril

C

2927 00 00

Diazo-, azo- nebo azoxysloučeniny

C

2928 00 90

Ostatní organické deriváty hydrazinu nebo hydroxylaminu

N

2929 10

Isokyanáty

C

2929 90 00

Ostatní sloučeniny s jinou dusíkatou funkcí

N

2930 20 00

2930 30 00

ex 2930 90 85

Thiokarbamáty a dithiokarbamáty a thiurammonosulfidy, thiuramdisulfidy nebo thiuramtetrasulfidy; dithiouhličitany (xanthogenáty)

N

2930 40 90

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

ex 2930 90 85

Methionin, kaptafol (ISO), methamidofos (ISO) a ostatní organické sloučeniny síry jiné než dithiouhličitany (xanthogenáty)

C

2931 00

Ostatní organicko-anorganické sloučeniny

N

ex 2932

Heterocyklické sloučeniny pouze s kyslíkatým/i heteroatomem/heteroatomy, kromě výrobků podpoložek 2932 12 00, 2932 13 00 a 2932 21 00

N

2932 12 00

2-Furaldehyd (furfural)

C

2932 13 00

Furfurylalkohol a tetrahydrofurfurylalkohol

C

2932 21 00

Kumarin, methylkumariny a ethylkumariny

C

ex 2933

Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým/i heteroatomem/heteroatomy, kromě výrobku podpoložky 2933 61 00

N

2933 61 00

Melamin

C

2934

Nukleové kyseliny a jejich soli, chemicky definované i nedefinované; ostatní heterocyklické sloučeniny

N

2935 00 90

Ostatní sulfonamidy

C

2938

Glykosidy, přírodní nebo reprodukované syntézou, a jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty

N

ex 2940 00 00

Cukry, chemicky čisté, jiné než sacharóza, laktóza, maltóza, glukóza a fruktóza a jiné než ramnóza, rafinóza a manóza; ethery, acetaly a estery cukrů a jejich soli, jiné než výrobky čísel 2937, 2938 nebo 2939

C

ex 2940 00 00

Ramnóza, rafinóza a manóza

N

2941 20 30

Dihydrostreptomycin, jeho soli, estery a hydráty

N

2942 00 00

Ostatní organické sloučeniny

N

3102 (14)

Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá

C

3103 10

Superfosfáty

C

3105

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík; ostatní hnojiva; výrobky kapitoly 31 ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg

C

ex kapitola 32

Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; nátěrové barvy a laky; tmely a jiné nátěrové hmoty; inkousty; kromě výrobků čísel 3204 a 3206 a kromě výrobků podpoložek 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (tříselné výtažky z eukalyptu), ex 3201 90 90 (tříselné výtažky získané z plodů gambier a myrobalan) a ex 3201 90 90 (další tříselné výtažky rostlinného původu)

N

3204

Syntetická organická barviva, chemicky definovaná i nedefinovaná; přípravky založené na syntetické organické barvicí látce specifikované poznámkou 3 ke kapitole 32; syntetické organické výrobky používané jako fluorescenční zjasňující prostředky nebo jako luminofory, chemicky definované i nedefinované

C

3206

Ostatní barviva; přípravky specifikované poznámkou 3 ke kapitole 32, jiné než čísel 3203, 3204 nebo 3205; anorganické výrobky používané jako luminofory, chemicky definované i nedefinované

C

Kapitola 33

Vonné sylice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky

N

Kapitola 34

Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí nebo cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, ‚dentální vosky‘ a dentální přípravky na bázi sádry

N

3501

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy

C

3502 90 90

Albumináty a ostatní deriváty albuminu

N

3503 00

Želatina (včetně želatiny v pravoúhlých (včetně čtvercových) fóliích, též povrchově upravená nebo barvená) a deriváty želatiny; vyzina; jiné klihy živočišného původu, kromě kaseinových klihů čísla 3501

N

3504 00 00

Peptony a jejich deriváty; jiné proteinové látky a jejich deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kožový prášek, též chromovaný

N

3505 10 50

Esterifikované a etherifikované škroby

N

3506

Připravené klihy a jiná připravená lepidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté; výrobky vhodné k použití jako klihy nebo lepidla, upravené pro drobný prodej jako klihy nebo lepidla, o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg

N

3507

Enzymy; připravené enzymy, jinde neuvedené ani nezahrnuté

C

Kapitola 36

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky

N

Kapitola 37

Fotografické nebo kinematografické zboží

N

ex kapitola 38

Různé chemické výrobky, kromě výrobků čísla 3802, položky 3817 00, podpoložek 3823 12 00 a 3823 70 00 a čísla 3825 a kromě výrobků položek 3809 10 a 3824 60

N

3802

Aktivní uhlí; aktivní přírodní minerální produkty; živočišné uhlí, včetně použitého živočišného uhlí

C

3817 00

Směsi alkylbenzenů a směsi alkylnaftalenů, jiné než čísel 2707 nebo 2902

C

3823 12 00

Kyselina olejová

C

3823 70 00

Technické mastné alkoholy

C

3825

Odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté; komunální odpad; splaškový kal; ostatní odpady specifikované v poznámce 6 ke kapitole 38

C

ex kapitola 39

Plasty a výrobky z nich, kromě výrobků čísel 3901, 3902, 3903 a 3904, podpoložek 3906 10 00 a 3907 10 00, položek 3907 60 a 3907 99, čísel 3908 a 3920 a podpoložek 3921 90 19 a 3923 21 00

N

3901

Polymery ethylenu v primárních formách

C

3902

Polymery propylenu nebo ostatních olefinů, v primárních formách

C

3903

Polymery styrenu v primárních formách

C

3904

Polymery vinylchloridu nebo jiných halogenolefinů, v primárních formách

C

3906 10 00

Poly(methylmetakrylát)

C

3907 10 00

Polyacetaly

C

3907 60

Poly(ethylentereftalát)

C

3907 99

Ostatní polyestery, jiné než nenasycené

C

3908

Polyamidy v primárních formách

C

3920

Ostatní desky, listy, fólie, filmy a pásy z plastů, nelehčené a nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály

C

3921 90 19

Ostatní desky, listy, fólie, filmy a pásy z polyesterů, kromě porézních produktů a kromě vlnitých fólií a desek

C

3923 21 00

Pytle a sáčky (včetně kornoutů) z polymerů ethylenu

C

ex kapitola 40

Kaučuk a výrobky z něj, kromě výrobků čísla 4010

N

4010

Dopravníkové nebo převodové pásy nebo řemeny z vulkanizovaného kaučuku

C

ex 4104

Vyčiněné nebo poločiněné (crust) kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo koní, odchlupené, též štípané, avšak dále neupravené, kromě výrobků podpoložek 4104 41 19 a 4104 49 19

C

ex 4106 31

4106 32

Vyčiněné nebo poločiněné (crust) kůže a kožky z vepřů, odchlupené, v mokrém stavu (včetně wet-blue), štípané, avšak dále neupravené, nebo v suchém stavu (poločiněné (crust)), též štípané, avšak dále neupravené, kromě výrobků podpoložky 4106 31 10

N

4107

Usně z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo koní, po vyčinění nebo poločinění (crust) dále upravené, včetně kůží zpracovaných na pergamen, odchlupené, též štípané, jiné než usně čísla 4114

C

4112 00 00

Usně ovčí nebo jehněčí, po vyčinění nebo poločinění (crust) dále upravené, včetně kůží zpracovaných na pergamen, odchlupené, též štípané, jiné než usně čísla 4114

C

ex 4113

Usně ostatních zvířat, po vyčinění nebo poločinění (crust) dále upravené, včetně kůží zpracovaných na pergamen, odchlupené, též štípané, jiné než usně čísla 4114, kromě výrobků podpoložky 4113 10 00

N

4113 10 00

Koz nebo kůzlat

C

4114

Zámiš (včetně kombinovaného zámiše); lakové usně a lakové-laminované usně; metalizované usně

C

4115 10 00

Kompozitní usně na základě nerozvlákněné usně nebo kožených vláken, ve tvaru desek, listů nebo pruhů, též ve svitcích

C

ex kapitola 42

Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového); kromě výrobků čísel 4202 a 4203

N

4202

Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně toaletních kufříků, diplomatky, aktovky, školní brašny, pouzdra na brýle, divadelní kukátka, dalekohledy, fotografické přístroje, kamery, hudební nástroje, zbraně a podobné schránky; cestovní vaky a brašny, tašky na potraviny nebo nápoje s tepelnou izolací, neceséry, batohy, kabelky, nákupní tašky, náprsní tašky, peněženky, pouzdra na mapy, pouzdra na cigarety, pytlíky na tabák, brašny na nářadí, sportovní tašky a vaky, pouzdra na lahve, pouzdra na šperky, pudřenky, kazety na zlatnické zboží a podobné schránky z přírodní nebo kompozitní usně, z fólií z plastů, z textilních materiálů, vulkánfíbru nebo lepenky, nebo potažené zcela nebo z větší části těmito materiály nebo papírem

C

4203

Oděvy a oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usně

C

Kapitola 43

Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich

N

ex kapitola 44

Dřevo a dřevěné výrobky, kromě výrobků čísel 4410, 4411 a 4412, položky 4418 10 a podpoložek 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 a 4420 90 91; dřevěné uhlí

N

4410

Třískové desky, desky s orientovanými třískami tzv. ‚oriented strand board‘ (OSB) a podobné desky (například třískové desky tzv. ‚waferboard‘) ze dřeva nebo z jiných dřevitých materiálů, též aglomerované s pryskyřicemi nebo jinými organickými pojivy

C

4411

Dřevovláknité desky a podobné desky z jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami

C

4412

Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo

C

4418 10

Okna, francouzská okna a jejich rámy a zárubně, ze dřeva

C

4418 20 10

Dveře a jejich rámy a zárubně a prahy, z tropického dřeva uvedeného v doplňkové poznámce 2 ke kapitole 44

C

4418 71 00

Sestavené podlahové desky pro mozaikové podlahy, ze dřeva

C

4420 10 11

4420 90 10

4420 90 91

Sošky a jiné ozdobné předměty, z tropického dřeva uvedeného v doplňkové poznámce 2 ke kapitole 44; marketerované a intarzované dřevo; skříňky a pouzdra na klenoty nebo příbory a podobné výrobky, a dřevěný nábytek, který nepatří do kapitoly 94, z tropického dřeva uvedeného v doplňkové poznámce 2 ke kapitole 44

C

ex kapitola 45

Korek a korkové výrobky, kromě výrobků čísla 4503

N

4503

Výrobky z přírodního korku

C

Kapitola 46

Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky

C

Kapitola 50

Hedvábí

C

ex kapitola 51

Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, kromě výrobků čísla 5105; žíněné nitě a tkaniny

C

Kapitola 52

Bavlna

C

Kapitola 53

Jiná rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití

C

Kapitola 54

Chemická nekonečná vlákna; pásky a podobné tvary z chemických textilních materiálů

C

Kapitola 55

Chemická střižová vlákna

C

Kapitola 56

Vata, plsť a netkané textilie; speciální nitě; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich

C

Kapitola 57

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny

C

Kapitola 58

Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky

C

Kapitola 59

Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované; textilní výrobky vhodné pro průmyslové použití

C

Kapitola 60

Pletené nebo háčkované textilie

C

Kapitola 61

Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované

C

Kapitola 62

Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované

C

Kapitola 63

Jiné zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry

C

Kapitola 64

Obuv, kamaše a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků

C

Kapitola 65

Pokrývky hlavy a jejich části a součásti

N

Kapitola 66

Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti

C

Kapitola 67

Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů

N

Kapitola 68

Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů

N

Kapitola 69

Keramické výrobky

C

Kapitola 70

Sklo a skleněné výrobky

C

ex kapitola 71

Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince; kromě výrobků čísla 7117

N

7117

Bižuterie

C

7202

Feroslitiny

C

Kapitola 73

Výrobky ze železa nebo oceli

N

Kapitola 74

Měď a výrobky z ní

C

7505 12 00

Tyče, pruty a profily, ze slitin niklu

N

7505 22 00

Dráty, ze slitin niklu

N

7506 20 00

Desky, plechy, pásy a fólie, ze slitin niklu

N

7507 20 00

Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z niklu

N

ex kapitola 76

Hliník a výrobky z něho, kromě výrobků čísla 7601

C

ex kapitola 78

Olovo a výrobky z něho, kromě výrobků čísla 7801

C

ex kapitola 79

Zinek a výrobky z něho, kromě výrobků čísel 7901 a 7903

C

ex kapitola 81

Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich, kromě výrobků podpoložek 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 a 8113 00 20

C

Kapitola 82

Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů

C

Kapitola 83

Různé výrobky z obecných kovů

C

ex kapitola 84

Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti, kromě výrobků podpoložek 8401 10 00 a 8407 21 10

N

8401 10 00

Jaderné reaktory (Euratom)

C

8407 21 10

Závěsné motory, s obsahem válců nepřesahujícím 325 cm3

C

ex kapitola 85

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů, kromě výrobků podpoložek 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, položek 8519 20, 8519 30, podpoložek 8519 81 11 až 8519 81 45, 8519 81 85 a 8519 89 11 až 8519 89 19, čísel 8521, 8525 a 8527, položek 8528 49, 8528 59 a 8528 69 až 8528 72, čísla 8529 a položek 8540 11 a 8540 12

N

8516 50 00

Mikrovlnné trouby a pece

C

8517 69 39

Přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii, jiné než přenosné přijímače pro volání, upozorňování nebo vyhledávání osob

C

8517 70 15

8517 70 19

Antény a parabolické antény všech druhů, jiné než antény pro radiotelegrafické nebo radiotelefonní přístroje; části a součásti vhodné pro použití s nimi

C

8519 20

8519 30

Přístroje spouštěné pomocí mincí, bankovek, bankomatových karet, žetonů nebo jiného způsobu placení; gramofonová chassis

C

8519 81 11 až 8519 81 45

Přístroje pro reprodukci zvuku (včetně kazetových přehrávačů), bez zařízení pro záznam zvuku

C

8519 81 85

Ostatní magnetofony se zvukovým reprodukčním zařízením, jiné než kazetové

C

8519 89 11 až 8519 89 19

Ostatní přístroje pro reprodukci zvuku, bez zařízení pro záznam zvuku

C

8521

Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, též s vestavěným videotunerem

C

8525

Vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání, též obsahující přijímací zařízení nebo zařízení pro záznam nebo reprodukci zvuku; televizní kamery, digitální fotoaparáty a videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry)

C

8527

Přijímací přístroje pro rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom uzavření s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo s hodinami

C

8528 49

8528 59

8528 69 až 8528 72

Monitory a projektory, bez vestavěného televizního přijímacího přístroje, jiné než typu používaného výhradně nebo hlavně v systému automatizovaného zpracování dat čísla 8471; televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu

C

8529

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s přístroji čísel 8525 až 8528

C

8540 11

8540 12 00

Televizní obrazovky (CRT), včetně obrazovek pro videomonitory, barevné nebo černobílé nebo jiné monochromní

C

Kapitola 86

Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jejich části a součásti; mechanická (včetně elektromechanických) dopravní signalizační zařízení všeho druhu

N

ex kapitola 87

Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství, kromě výrobků čísel 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709 a 8711, položky 8712 00 a čísla 8714

N

8702

Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče

C

8703

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů

C

8704

Motorová vozidla pro přepravu nákladu

C

8705

Motorová vozidla pro zvláštní účely, jiná než vozidla konstruována především pro dopravu osob nebo nákladu (například vyprošťovací automobily, jeřábové automobily, požární automobily, nákladní automobily s míchačkou na beton, zametací automobily, kropicí automobily, pojízdné dílny, pojízdné rentgenové stanice)

C

8706 00

Podvozky (chassis) vybavené motorem, pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705

C

8707

Karoserie (včetně kabin pro řidiče) pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705

C

8708

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705

C

8709

Vozíky s vlastním pohonem, nevybavené zdvihacím nebo manipulačním zařízením, typů používaných v továrnách, skladech, přístavech nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače používané na železničních nástupištích; jejich části a součásti

C

8711

Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola vybavená pomocným motorem, též s postranními vozíky; postranní vozíky

C

8712 00

Jízdní a jiná kola (včetně dodávkových tříkolek), bez motoru

C

8714

Části, součásti a příslušenství vozidel čísel 8711 až 8713

C

Kapitola 88

Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti

N

Kapitola 89

Lodě, čluny a plovoucí konstrukce

N

Kapitola 90

Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; jejich části, součásti a příslušenství

C

Kapitola 91

Hodiny a hodinky a jejich části a součásti

C

Kapitola 92

Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů

N

ex kapitola 94

Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné vycpávané výrobky; svítidla a osvětlovací zařízení, jinde neuvedená ani nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby, kromě výrobků čísla 9405

N

9405

Svítidla a osvětlovací zařízení, včetně reflektorů a světlometů, a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté; světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky s nesnímatelným pevným světelným zdrojem a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté

C

ex kapitola 95

Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství, kromě výrobků podpoložek 9503 00 30 až 9503 00 99

N

9503 00 30 až 9503 00 99

Ostatní hračky; zmenšené modely a podobné modely na hraní, též mechanické; skládanky všech druhů

C

Kapitola 96

Různé výrobky

N


(1)  Režim uvedený v oddílu 1 kapitoly II se nevztahuje na výrobky tohoto čísla.

(2)  Pro výrobky položky 0306 13 clo činí 3,6 % v rámci režimu uvedeného v oddílu 2 kapitoly II.

(3)  Režim uvedený v oddílu 1 kapitoly II se nevztahuje na výrobek této podpoložky.

(4)  Režim uvedený v oddílu 1 kapitoly II se nevztahuje na produkt této podpoložky.

(5)  Režim uvedený v oddílu 1 kapitoly II se nevztahuje na výrobky těchto podpoložek.

(6)  Režim uvedený v oddílu 1 kapitoly II se nevztahuje na produkty tohoto čísla.

(7)  Režim uvedený v oddílu 1 kapitoly II se nevztahuje na výrobky těchto podpoložek.

(8)  U výrobků podpoložek 1704 10 91 a 1704 10 99 se specifické clo omezí na 16 % celní hodnoty, v rámci režimu uvedeného v oddílu 2 kapitoly II.

(9)  Režim uvedený v oddílu 1 kapitoly II se nevztahuje na výrobky tohoto čísla.

(10)  Režim uvedený v oddílu 1 kapitoly II se nevztahuje na výrobek této podpoložky.

(11)  Režim uvedený v oddílu 1 kapitoly II se nevztahuje na výrobky této položky.

(12)  Režim uvedený v oddílu 1 kapitoly II se nevztahuje na výrobky této položky.

(13)  Režim uvedený v oddílu 1 kapitoly II se nevztahuje na výrobky tohoto čísla.

(14)  Režim uvedený v oddílu 1 kapitoly II se nevztahuje na výrobky tohoto čísla.“


2.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/28


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 607/2007

ze dne 1. června 2007

o rozdělení vnitrostátních referenčních množství stanovených na období 2006/07 v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 na „dodávky“ a „přímé prodeje“

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků (1), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 6 nařízení (ES) č. 1788/2003 stanoví členské státy individuální referenční množství producentů. Producenti mohou mít k dispozici jedno individuální referenční množství nebo dvě tato množství, jedno pro dodávky a druhé pro přímý prodej, a tato množství se mohou změnit z jednoho referenčního množství na druhé na základě řádně odůvodněné žádosti producenta.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 832/2006 ze dne 2. června 2006 o rozdělení vnitrostátních referenčních množství stanovených na období 2005/06 v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 (2) na „dodávky“ a „přímé prodeje“ stanoví rozdělení na „dodávky“ a „přímé prodeje“ na období od 1. dubna 2005 do 31. března 2006 pro Belgii, Českou republiku, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francii, Itálii, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Lucembursko, Maďarsko, Maltu, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království.

(3)

V souladu s čl. 25 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 595/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků (3), oznámily Belgie, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království množství, která byla s konečnou platností na žádost producentů převedena mezi individuálními referenčními množstvími určenými na dodávky a přímý prodej.

(4)

V souladu s přílohou I nařízení (ES) č. 1788/2003 jsou celková vnitrostátní referenční množství pro Belgii, Dánsko, Německo, Francii, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Finsko, Švédsko a Spojené království na období 2006/07 vyšší než jejich celková vnitrostátní referenční množství na období 2005/06 a tyto členské státy oznámily Komisi rozdělení doplňkových referenčních množství na „dodávky“ a „přímý prodej“.

(5)

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 927/2006 ze dne 22. června 2006 o uvolnění zvláštní restrukturalizační rezervy podle čl. 1 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 (4) jsou doplňková referenční množství uvolněná s účinkem od 1. dubna 2006 pro Českou republiku, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Slovensko přidělena na „dodávky“ v jejich odpovídajících vnitrostátních referenčních množstvích.

(6)

Je proto třeba stanovit rozdělení vnitrostátních referenčních množství, která se použijí na období od 1. dubna 2006 do 31. března 2007, stanovených v příloze I nařízení (ES) č. 1788/2003, na „dodávky“ a „přímé prodeje“.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rozdělení vnitrostátních referenčních množství, která se použijí na období od 1. dubna 2006 do 31. března 2007, stanovených v příloze I nařízení (ES) č. 1788/2003, na „dodávky“ a „přímé prodeje“ se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. června 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 123. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 336/2007 (Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 43).

(2)  Úř. věst. L 150, 3.6.2006, s. 6. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1611/2006 (Úř. věst. L 299, 28.10.2006, s. 13).

(3)  Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52).

(4)  Úř. věst. L 170, 23.6.2006, s. 12.


PŘÍLOHA

(v tunách)

Členské státy

Dodávky

Přímý prodej

Belgie

3 262 989,617

63 993,383

Česká republika

2 735 310,008

2 620,992

Dánsko

4 477 305,428

318,572

Německo

27 908 872,018

94 274,406

Estonsko

633 434,407

12 933,593

Irsko

5 393 313,962

2 450,038

Řecko

819 561,000

952,000

Španělsko

6 050 260,675

66 689,325

Francie

24 006 673,257

350 303,743

Itálie

10 280 493,532

249 566,468

Kypr

142 776,881

2 423,119

Lotyšsko

715 403,768

13 244,232

Litva

1 586 145,968

118 693,032

Lucembursko

269 899,000

495,000

Maďarsko

1 879 678,121

110 381,879

Malta

48 698,000

0,000

Nizozemsko

11 052 450,000

77 616,000

Rakousko

2 653 537,288

110 604,373

Polsko

9 192 243,429

187 899,571

Portugalsko (1)

1 920 947,814

8 876,186

Slovinsko

553 477,272

23 160,728

Slovensko

1 030 036,592

10 751,408

Finsko

2 412 009,654

7 800,353

Švédsko

3 316 415,000

3 100,000

Spojené království

14 554 079,916

128 617,085


(1)  Kromě Madeiry.


2.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/31


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 608/2007

ze dne 1. června 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), a zejména na čl. 51 písm. b) druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 795/2004 (2) zavádí prováděcí pravidla pro režim jednotné platby, který se použije od roku 2005.

(2)

Příloha I nařízení (ES) č. 795/2004 stanoví datum, od něhož může být podle čl. 51 písm. b) nařízení (ES) č. 1782/2003 dočasně povoleno pěstování vedlejších plodin v oblastech, kde klimatické podmínky umožňují ranější sklizeň obilovin. Na žádost Francie je třeba změnit toto datum pro jeden region a dva departementy tohoto členského státu.

(3)

Nařízení (ES) č. 795/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 795/2004 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. června 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2013/2006 (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 13).

(2)  Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 411/2007 (Úř. věst. L 101, 18.4.2007, s. 3).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Členský stát

Datum

Belgie

15. července

Dánsko

15. července

Německo

15. července

Jižní Řecko (Peloponés, Jónské ostrovy, západní Řecko, Atika, jižní Egejské moře a Kréta)

20. června

Střední a severní Řecko (východní Makedonie a Trácie, střední Makedonie, západní Makedonie, Epirus, Soluňsko, kontinentální Řecko (oblast Sterea) a severní Egejské moře)

10. července

Španělsko

1. července

Francie: Aquitaine, Midi-Pyrénées a Languedoc-Roussillon

1. července

Francie: Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire (kromě departementů Loire-Atlantique a Vendée), Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur a Rhône-Alpes

15. července

Francie: departementy Loire-Atlantique a Vendée

15. října

Itálie

11. června

Rakousko

30. června

Portugalsko

1. března“


2.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/33


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 609/2007

ze dne 1. června 2007,

kterým se upravují určité rybolovné kvóty na rok 2007 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 23 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (2), a zejména na čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2270/2004 ze dne 22. prosince 2004, kterým se pro roky 2005 a 2006 stanoví rybolovná práva pro populace hlubinných ryb (3), nařízení Rady (ES) č. 52/2006 ze dne 22. prosince 2005, kterým se pro rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři (4), a nařízení Rady (ES) č. 51/2006 ze dne 22. prosince 2005, kterým se na rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (5), přesně stanoví, na které populace se vztahují opatření nařízení (ES) č. 847/96.

(2)

Nařízení Rady (ES) č. 2015/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se pro roky 2007 a 2008 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Společenství (6), nařízení Rady (ES) č. 1941/2006 ze dne 11. prosince 2006, kterým se pro rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři (7), nařízení Rady (ES) č. 41/2007 ze dne 21. prosince 2006, kterým se na rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovu (8), stanoví kvóty pro určité populace na rok 2007.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 147/2007 ze dne 15. února 2007, kterým se upravují určité rybolovné kvóty v letech 2007 až 2012 podle čl. 23 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (9), snižuje určité rybolovné kvóty ve Spojeném království a v Irsku na roky 2007 až 2012.

(4)

Některé členské státy v souladu s nařízením (ES) č. 847/96 požadovaly, aby byla část jejich kvót na rok 2006 převedena do příštího roku. V mezích určených v uvedeném nařízení by měla být nevyčerpaná množství přičtena ke kvótě na rok 2007.

(5)

Podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 847/96 by měla být od kvót členských států na rok 2006 odečtena množství odpovídající překročenému odlovenému množství. Podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96 by se měly provést vážené odpočty od kvót členských států na rok 2007 v případě překročení povolených vykládek v roce 2006 u určitých populací určených v nařízení (ES) č. 51/2006 a v nařízení (ES) č. 52/2006. Tyto odpočty se také provádějí s ohledem na zvláštní ustanovení vztahující se na populace spadající do působnosti regionálních rybolovných organizací.

(6)

Některé členské státy v souladu s nařízením (ES) č. 847/96 požádaly o povolení k vykládce dodatečných množství ryb určitých populací v roce 2006. Tyto překročené povolené vykládky by však měly být odpočteny od jejich kvót na rok 2007.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 147/2007, kvóty stanovené nařízením (ES) č. 2015/2006, nařízením (ES) č. 1941/2006 a nařízením (ES) č. 41/2007 se zvyšují podle přílohy I, nebo snižují podle přílohy II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. června 2007.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 396, 31.12.2004, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2006 (Úř. věst. L 345, 8.12.2006, s. 10).

(4)  Úř. věst. L 16, 20.1.2006, s. 184. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 742/2006 (Úř. věst. L 130, 18.5.2006, s. 7).

(5)  Úř. věst. L 16, 20.1.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2017/2006 (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 44).

(6)  Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 28.

(7)  Úř. věst. L 367, 22.12.2006, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 15, 20.1.2007, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 444/2007 (Úř. věst. L 106, 24.4.2007, s. 22).

(9)  Úř. věst. L 46, 16.2.2007, s. 10.


PŘÍLOHA

PŘEVODY NA KVÓTY NA ROK 2007

Kód země

Kód populace

Druh

Oblast

Původní množství 2006

Rozpětí

Upravená množství 2006

Odlovy 2006

ZP (1) odlovy 2006

Upravená množství v

%

Převody 2007

Původní množství 2007

Přepracovaná množství 2007

Nový kód

BEL

ANF/07.

Ďasovití

VII

2 445

 

1 962

826,3

0,8

42,2

196

2 595

2 791

 

BEL

ANF/561214

Ďasovití

Vb (ES), VI, XII, XIV

168

 

103

0,1

 

0,1

10

185

195

 

BEL

ANF/8ABDE.

Ďasovití

VIIIa, b, d, e

0

0,8

205

128,8

 

62,6

21

0

21

 

BEL

COD/07A.

Treska obecná

VIIa

24

 

138

55,5

 

40,2

14

19

33

 

BEL

COD/7X7A34

Treska obecná

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

236

 

188

168,6

 

89,7

19

197

216

 

BEL

HAD/5BC6A.

Treska jednoskvrnná

Vb, Via (ES)

18

 

20

0,0

 

0,0

2

15

17

 

BEL

HKE/2AC4-C

Štikozubec obecný

IIa (ES), IV (ES)

22

 

55

51,5

 

93,6

4

26

30

 

BEL

HKE/571214

Štikozubec obecný

Vb (ES), VI, VII, XII, XIV

226

 

44

14,7

7,5

50,5

4

272

276

 

BEL

HKE/8ABDE.

Štikozubec obecný

VIIIa, b, d, e

7

7,5

7

8,8

 

60,7

1

9

10

 

BEL

LEZ/07.

Pakambala

VII

494

 

541

89,2

 

16,5

54

494

548

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Pakambala

VIIIa, b, d, e

0

 

6

1,8

 

30,0

1

0

1

 

BEL

NEP/07.

Humr severský

VII

0

 

43

5,2

 

12,1

4

0

4

 

BEL

NEP/2AC4-C

Humr severský

IIa (ES), IV (ES)

1 472

 

1 079

204,9

 

19,0

108

1 368

1 476

 

BEL

PLE/07A.

Platýs velký

VIIa

41

7

766

287,2

 

37,2

77

47

124

 

BEL

PLE/7DE.

Platýs velký

VIId, e

843

 

995

971,3

 

97,6

24

826

850

 

BEL

PLE/7FG.

Platýs velký

VIIf, g

118

 

186

157,3

 

84,6

19

58

77

 

BEL

SOL/07A.

Jazyk obecný

VIIa

474

 

677

367,5

 

54,3

68

403

471

 

BEL

SOL/07D.

Jazyk obecný

VIId

1 540

 

1 711

1 415,0

 

82,7

171

1 675

1 846

 

BEL

SOL/24.

Jazyk obecný

II, IV (ES)

1 456

 

1 638

959,5

 

58,6

164

1 243

1 407

 

BEL

SOL/7FG.

Jazyk obecný

VIIf, g

594

 

621

535,3

 

86,2

62

558

620

 

BEL

SOL/8AB.

Jazyk obecný

VIIIa, b

50

 

355

330,3

 

93,0

25

56

81

 

BEL

WHG/07A.

Treska bezvousá

VIIa

1

 

12

3,5

 

29,2

1

1

2

 

BEL

WHG/7X7A.

Treska bezvousá

VIIb-k

195

 

222

181,5

 

81,8

22

195

217

 

DEU

ANF/07.

Ďasovití

VII

273

 

240

30,7

 

12,8

24

289

313

 

DEU

ANF/561214

Ďasovití

Vb (ES), VI, XII, XIV

192

 

192

64,1

 

33,4

19

212

231

 

DEU

COD/3BC+24

Treska obecná

subdivize 22-24 (vody ES)

6 061

 

7 957

7 522,0

 

94,5

435

5 697

6 132

 

DEU

HAD/5BC6A.

Treska jednoskvrnná

Vb, Via (ES)

21

 

21

4,3

 

20,5

2

18

20

 

DEU

HER/3BC+24

Sleď obecný

subdivize 22-24

26 207

 

23 630

22 942,1

 

97,1

688

27 311

27 999

 

DEU

HER/5B6ANB

Sleď obecný

Vb, VIaN (ES), VIb

3 727

 

3 194

3 152,5

 

98,7

41

3 727

3 769

 

DEU

HER/7G-K.

Sleď obecný

VIIg, h, j, k

123

 

273

266,4

 

97,6

7

104

111

 

DEU

HKE/2AC4-C

Štikozubec obecný

IIa (ES), IV (ES)

102

 

92

76,9

 

83,6

9

123

132

 

DEU

JAX/578/14

Kranas obecný

Vb (ES), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

9 809

 

16 329

11 454,9

 

70,2

1 633

9 828

11 461

 

DEU

NEP/2AC4-C

Humr severský

IIa (ES), IV (ES)

22

 

317

285,8

 

90,2

31

20

51

 

DEU

NEP/3A/BCD

Humr severský

IIIa (ES), IIIbcd (ES)

11

 

11

6,2

 

56,4

1

11

12

 

DEU

PLE/03AS.

Platýs velký

Kattegat

19

 

19

11,6

 

61,1

2

21

23

 

DEU

PLE/3BCD-C

Platýs velký

IIIbcd (vody ES)

300

 

300

230,1

 

76,7

30

300

330

 

DEU

POK/561214

Treska tmavá

Vb (ES), VI, XII, XIV

798

 

896

524,8

 

58,6

90

798

888

 

DEU

SOL/24.

Jazyk obecný

II, IV (ES)

1 165

 

1 091

469,6

 

43,0

109

995

1 104

 

DEU

SOL/3A/BCD

Jazyk obecný

IIIa, IIIbcd (ES)

44

 

44

41,9

 

95,2

2

44

46

 

DEU

WHB/1X14

Treska modravá

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (vody ES a mezinárodní vody)

20 424

 

38 987

35 070,7

 

90,0

3 899

16 565

20 464

 

DEU

WHG/561214

Treska bezvousá

Vb (ES), VI, XII, XIV

8

 

8

0,2

 

2,5

1

6

7

 

DNK

BLI/03-

Mník modrý

III (vody ES a mezinárodní vody)

10

 

10

5,2

 

52,0

1

8

9

 

DNK

BLI/245-

Mník modrý

II, IV, V (vody ES a mezinárodní vody)

9

 

9

0,3

 

3,3

1

7

8

 

DNK

COD/3BC+24

Treska obecná

subdivize 22-24 (vody ES)

12 395

 

14 717

12 814,8

 

87,1

1 472

11 653

13 125

 

DNK

HER/3BC+24

Sleď obecný

subdivize 22-24

6 658

 

7 715

5 854,7

 

75,9

772

6 939

7 711

 

DNK

HKE/2AC4-C

Štikozubec obecný

IIa (ES), IV (ES)

891

 

928

695,2

 

74,9

93

1 070

1 163

 

DNK

HKE/3A/BCD

Štikozubec obecný

IIIa, IIIbcd (ES)

1 219

 

1 327

234,4

 

17,7

133

1 463

1 596

 

DNK

JAX/578/14

Kranas obecný

Vb (ES), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

12 273

 

10 884

8 439,6

 

77,5

1 088

12 296

13 384

 

DNK

NEP/2AC4-C

Humr severský

IIa (ES), IV(ES)

1 472

 

1 554

1 040,2

 

66,9

155

1 368

1 523

 

DNK

NEP/3A/BCD

Humr severský

IIIa (ES), IIIbcd (ES)

3 800

 

4 144

2 471,8

 

59,6

414

3 800

4 214

 

DNK

PLE/03AS.

Platýs velký

Kattegat

1 709

 

1 719

1 355,4

 

78,8

172

1 891

2 063

 

DNK

PLE/3BCD-C

Platýs velký

IIIbcd (vody ES)

2 698

 

2 698

1 552,6

 

57,5

270

2 698

2 968

 

DNK

RNG/03-

Hlavoun tuponosý

III (vody ES a mezinárodní vody)

1 504

 

2 687

2 506,2

 

93,3

181

1 003

1 184

RNG/3A/BCD

DNK

SAN/2A3A4.

Smáčkovití

IIa (ES), IIIa, IV (ES)

282 989

 

259 989

255 369,8

 

98,2

4 619

 

4 619

 

DNK

SOL/24.

Jazyk obecný

II, IV (ES)

666

 

841

573,6

 

68,2

84

568

652

 

DNK

SOL/3A/BCD

Jazyk obecný

IIIa, IIIbcd (ES)

755

 

809

779,3

 

96,3

30

755

785

 

DNK

USK/03-

Mníkovec bělolemý

III (vody ES a mezinárodní vody)

20

 

20

1,7

 

8,5

2

15

17

USK/3EI.

DNK

USK/04-

Mníkovec bělolemý

IV (vody ES a mezinárodní vody)

85

 

85

4,9

 

5,8

9

69

78

USK/4EI.

DNK

WHB/1X14

Treska modravá

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (vody ES a mezinárodní vody)

52 529

 

54 819

49 144,5

337,5

90,3

5 337

42 605

47 942

 

ESP

ANF/561214

Ďasovití

Vb (ES), VI, XII, XIV

180

 

172

138,4

 

80,5

17

198

215

 

ESP

ANF/8ABDE.

Ďasovití

VIIIa, b, d, e

1 137

 

1 057

977,9

 

92,5

79

1 206

1 285

 

ESP

ANF/8C3411

Ďasovití

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

1 629

 

1 576

1 574,3

 

99,9

2

1 629

1 631

 

ESP

HKE/8ABDE.

Štikozubec obecný

VIIIa, b, d, e

5 052

 

7 997

7 468,6

23,4

93,7

505

6 062

6 567

 

ESP

HKE/8C3411

Štikozubec obecný

VIIIc, IX, X CECAF 34.1.1 (ES)

4 263

 

4 263

4 256,1

 

99,8

7

3 922

3 929

 

ESP

JAX/578/14

Kranas obecný

Vb (ES), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

13 396

 

1 196

1 049,7

 

87,8

120

13 422

13 542

 

ESP

JAX/8C9.

Kranas obecný

VIIIc, IX

29 587

 

31 087

31 052,2

 

99,9

35

29 587

29 622

 

ESP

LEZ/07.

Jazyk obecný

VII

5 490

 

6 249

5 571,4

 

89,2

625

5 490

6 115

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Jazyk obecný

VIIIa, b, d, e

1 176

 

1 307

420,1

 

32,1

131

1 176

1 307

 

ESP

LEZ/8C3411

Jazyk obecný

VIIIc, IX, X

1 171

 

1 199

931,9

 

77,7

120

1 330

1 450

 

ESP

NEP/07.

Humr severský

VII

1 290

 

1 102

875,8

 

79,5

110

1 509

1 619

 

ESP

NEP/08C.

Humr severský

VIIIc

140

 

134

88,5

 

66,0

13

126

139

 

ESP

NEP/5BC6.

Humr severský

Vb (ES), VI

36

 

32

1,1

 

3,4

3

40

43

 

ESP

NEP/8ABDE.

Humr severský

VIIIa, b, d, e

242

 

6

3,0

 

50,0

1

259

260

 

ESP

NEP/9/3411

Humr severský

IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

122

 

136

104,6

 

76,9

14

109

123

 

ESP

WHB/1X14

Treska modravá

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (vody ES a mezinárodní vody)

44 533

 

4 048

4 026,2

 

99,5

22

36 119

36 141

 

ESP

WHB/8C3411

Treska modravá

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

46 795

 

57 533

44 405,0

 

77,2

5 753

37 954

43 707

 

EST

HER/03D.RG

Sleď obecný

subdivize 28.1

18 472

 

18 472

11 924,4

 

64,6

1 847

17 317

19 164

 

FIN

HER/30/31.

Sleď obecný

subdivize 30-31

75 099

 

77 099

67 873,5

 

88,0

7 710

75 099

82 809

 

FRA

ANF/07.

Ďasovití

VII

15 688

 

16 285

11 325,8

 

69,5

1 629

16 651

18 280

 

FRA

ANF/561214

Ďasovití

Vb (ES), VI, XII, XIV

2 073

 

2 280

1 399,7

 

61,4

228

2 280

2 508

 

FRA

ANF/8ABDE.

Ďasovití

VIIIa, b, d, e

6 325

 

6 189

5 487,9

 

88,7

619

6 714

7 333

 

FRA

ANF/8C3411

Ďasovití

VIIIc, IX, X, COPACE 3411

2

 

53

51,2

 

96,6

2

2

4

 

FRA

COD/07A.

Treska obecná

VIIa

67

 

75

17,2

 

22,9

8

54

62

 

FRA

COD/561214

Treska obecná

Vb (ES), VI, XII, XIV

97

 

119

109,5

 

92,0

10

78

88

 

FRA

COD/7X7A34

Treska obecná

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

4 053

 

4 305

3 044,8

 

70,7

431

3 377

3 808

 

FRA

HAD/5BC6A.

Treska jednoskvrnná

Vb, Via (ES)

862

 

896

304,4

 

34,0

90

738

828

 

FRA

HAD/6B1214

Treska jednoskvrnná

VIb, XII, XIV

66

 

62

0,1

 

0,2

6

509

515

 

FRA

HER/5B6ANB

Sleď obecný

Vb, VIaN (ES), VIb

705

 

730

704,4

 

96,5

26

705

731

 

FRA

HER/7G-K.

Sleď obecný

VIIg, h, j, k

682

 

691

683,8

 

99,0

7

580

587

 

FRA

HKE/2AC4-C

Štikozubec obecný

IIa (ES), IV (ES)

197

 

199

137,0

 

68,8

20

237

257

 

FRA

HKE/571214

Štikozubec obecný

Vb (ES), VI, VII, XII, XIV

11 206

 

9 919

6 189,5

 

62,4

992

13 448

14 440

 

FRA

HKE/8ABDE.

Štikozubec obecný

VIIIa, b, d, e

11 345

 

9 371

3 773,7

 

40,3

937

13 612

14 549

 

FRA

HKE/8C3411

Štikozubec obecný

VIIIc, IX, X CECAF 34.1.1 (ES)

409

 

153

136,8

 

89,4

15

376

391

 

FRA

JAX/578/14

Kranas obecný

Vb (ES), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

6 482

 

15 445

12 424,9

 

80,4

1 545

6 494

8 039

 

FRA

JAX/8C9.

Kranas obecný

VIIIc, IX

377

 

377

29,8

 

7,9

38

377

415

 

FRA

LEZ/07.

Pakambala

VII

6 663

 

7 256

2 080,9

 

28,7

726

6 663

7 389

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Pakambala

VIIIa, b, d, e

949

 

1 058

590,2

 

55,8

106

949

1 055

 

FRA

LEZ/8C3411

Pakambala

VIIIc, IX, X

59

 

63

27,8

 

44,1

6

66

72

 

FRA

NEP/07.

Humr severský

VII

5 228

 

5 803

2 857,3

 

49,2

580

6 116

6 696

 

FRA

NEP/08C.

Humr severský

VIIIc

6

 

28

20,9

 

74,6

3

5

8

 

FRA

NEP/2AC4-C

Humr severský

IIa (ES), IV (ES)

43

 

43

0,0

 

0,0

4

40

44

 

FRA

NEP/5BC6.

Humr severský

Vb (ES), VI

143

 

150

0,2

 

0,1

15

161

176

 

FRA

NEP/8ABDE.

Humr severský

VIIIa, b, d, e

3 788

 

3 479

3 295,9

 

94,7

183

4 061

4 244

 

FRA

PLE/07A.

Platýs velký

VIIa

18

 

20

2,4

 

12,0

2

21

23

 

FRA

PLE/7DE.

Platýs velký

VIId, e

2 810

 

2 991

1 689,6

 

56,5

299

2 755

3 054

 

FRA

PLE/7FG.

Platýs velký

VIIf, g

213

 

163

100,2

 

61,5

16

104

120

 

FRA

POK/561214

Treska tmavá

Vb (ES), VI, XII, XIV

7 930

 

9 043

6 280,5

 

69,5

904

7 930

8 834

 

FRA

SOL/07A.

Jazyk obecný

VIIa

6

 

7

0,7

 

10,0

1

5

6

 

FRA

SOL/07D.

Jazyk obecný

VIId

3 080

 

3 420

1 823,0

 

53,3

342

3 349

3 691

 

FRA

SOL/24.

Jazyk obecný

II, IV (ES)

291

 

692

593,7

 

85,8

69

249

318

 

FRA

SOL/7FG.

Jazyk obecný

VIIf, g

59

 

83

70,2

 

84,6

8

56

64

 

FRA

WHB/1X14

Treska modravá

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (vody ES a mezinárodní vody)

36 556

 

32 728

16 387,0

 

50,1

3 273

29 649

32 922

 

FRA

WHG/07A.

Treska bezvousá

VIIa

15

 

17

4,2

 

24,7

2

13

15

 

FRA

WHG/561214

Treska bezvousá

Vb (ES), VI, XII, XIV

166

 

180

5,8

 

3,2

18

124

142

 

FRA

WHG/7X7A.

Treska bezvousá

VIIb-k

11 964

 

13 326

8 236,1

 

61,8

1 333

11 964

13 297

 

GBR

ANF/07.

Ďasovití

VII

4 757

 

4 904

3 553,2

44,4

73,4

490

5 050

5 540

 

GBR

ANF/561214

Ďasovití

Vb (ES), VI, XII, XIV

1 442

 

1 819

1 424,5

 

78,3

182

1 586

1 768

 

GBR

COD/07A.

Treska obecná

VIIa

527

 

1 028

586,5

 

57,1

103

421

524

 

GBR

COD/561214

Treska obecná

Vb (ES), VI, XII, XIV

368

 

456

359,3

 

78,8

46

294

340

 

GBR

COD/7X7A34

Treska obecná

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

439

 

689

618,2

 

89,7

69

366

435

 

GBR

HAD/5BC6A.

Treska jednoskvrnná

Vb, Via (ES)

6 294

 

6 951

4 933,3

 

71,0

695

5 392

6 087

 

GBR

HAD/6B1214

Treska jednoskvrnná

VIb, XII, XIV

481

 

481

439,7

 

91,4

41

3 721

3 762

 

GBR

HER/07A/MM

Sleď obecný

VIIa

3 550

 

4 238

3 821,3

 

90,2

417

3 550

3 967

 

GBR

HER/7G-K.

Sleď obecný

VIIg, h, j, k

14

 

16

5,0

 

31,3

2

12

14

 

GBR

HKE/2AC4-C

Štikozubec obecný

IIa (ES), IV (ES)

278

 

327

316,2

 

96,7

11

333

344

 

GBR

HKE/571214

Štikozubec obecný

Vb (ES), VI, VII, XII, XIV

4 424

 

3 850

2 854,8

42,3

75,2

385

5 309

5 694

 

GBR

JAX/578/14

Kranas obecný

Vb (ES), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

13 266

 

11 301

10 514,4

 

93,0

787

13 292

14 079

 

GBR

LEZ/07.

Pakambala

VII

2 624

 

2 918

1 602,6

 

54,9

292

2 624

2 916

 

GBR

NEP/07.

Humr severský

VII

7 052

 

7 925

6 584,8

 

83,1

793

8 251

9 044

 

GBR

NEP/2AC4-C

Humr severský

IIa (ES), IV (ES)

24 380

 

24 432

20 861,1

 

85,4

2 443

22 644

25 087

 

GBR

NEP/5BC6.

Humr severský

Vb (ES), VI

17 257

 

18 505

13 569,5

 

73,3

1 851

19 415

21 266

 

GBR

PLE/07A.

Platýs velký

VIIa

485

73

634

338,9

 

47,9

63

558

621

 

GBR

PLE/7DE.

Platýs velký

VIId, e

1 498

 

1 644

1 498,0

 

91,1

146

1 469

1 615

 

GBR

PLE/7FG.

Platýs velký

VIIf, g

112

 

119

86,8

 

72,9

12

54

66

 

GBR

POK/561214

Treska tmavá

Vb (ES), VI, XII, XIV

3 592

 

4 002

2 609,8

 

65,2

400

3 592

3 992

 

GBR

SAN/2A3A4.

Smáčkovití

IIa (ES), IIIa, IV (ES)

0

 

6 186

677,9

 

11,0

619

 

619

 

GBR

SOL/07A.

Jazyk obecný

VIIa

213

 

226

70,0

 

31,0

23

181

204

 

GBR

SOL/07D.

Jazyk obecný

VIId

1 100

 

1 215

659,6

 

54,3

122

1 196

1 318

 

GBR

SOL/07E.

Jazyk obecný

VIIe

553

 

566

563,7

 

99,6

2

529

531

 

GBR

SOL/24.

Jazyk obecný

II, IV (ES)

749

 

1 262

897,5

 

71,1

126

639

765

 

GBR

SOL/7FG.

Jazyk obecný

VIIf, g

267

 

274

231,9

 

84,6

27

251

278

 

GBR

WHB/1X14

Treska modravá

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (vody ES a mezinár. vody)

68 161

 

80 179

78 429,1

 

97,8

1 750

55 283

57 033

 

GBR

WHG/07A.

Treska bezvousá

VIIa

169

 

189

21,9

 

11,6

19

144

163

 

GBR

WHG/561214

Treska bezvousá

Vb (ES), VI, XII, XIV

780

 

872

179,3

 

20,6

87

585

672

 

GBR

WHG/7X7A.

Treska bezvousá

VIIb-k

2 140

 

2 289

479,0

 

20,9

229

2 140

2 369

 

IRL

ANF/07.

Ďasovití

VII

2 005

 

3 005

2 962,7

 

98,6

42

2 128

2 170

 

IRL

ANF/561214

Ďasovití

Vb (ES), VI, XII, XIV

469

 

524

417,0

 

79,6

52

516

568

 

IRL

BLI/67-

Mník modrý

VI, VII (vody ES a mezinárodní vody)

9

 

5

4,3

 

86,0

1

7

8

 

IRL

BSF/56712-

Tkaničnice tmavá

V, VI, VII, XII (vody ES a mezinárodní vody)

87

 

87

73,5

 

84,5

9

87

96

 

IRL

COD/07A.

Treska obecná

VIIa

1 204

 

803

273,4

 

34,0

80

963

1 043

 

IRL

COD/561214

Treska obecná

Vb (ES), VI, XII, XIV

138

 

102

40,9

 

40,1

10

110

120

 

IRL

COD/7X7A34

Treska obecná

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

818

 

901

869,4

 

96,5

32

775

807

 

IRL

DWS/12-

Hlubinné druhy žraloků

XII (vody ES a mezinárodní vody)

10

 

10

0,0

 

0,0

1

4

5

 

IRL

DWS/56789-

Hlubinné druhy žraloků

V, VI, VII, VIII, IX (vody ES a mezinárodní vody)

448

 

448

112,6

 

25,1

45

164

209

 

IRL

GFB/567-

Treska

V, VI, VII (vody ES a mezinárodní vody)

260

 

160

90,5

 

56,6

16

260

276

 

IRL

HAD/5BC6A.

Treska jednoskvrnná

Vb, Via (ES)

615

 

675

521,4

 

77,2

68

1 037

1 105

 

IRL

HAD/6B1214

Treska jednoskvrnná

VIb, XII, XIV

47

 

47

40,7

 

86,6

5

363

368

 

IRL

HER/07A/MM

Sleď obecný

VIIa

1 250

 

687

580,6

 

84,5

69

1 250

1 319

 

IRL

HER/5B6ANB

Sleď obecný

Vb, VIaN (ES), VIb

5 036

 

4 242

4 225,7

 

99,6

16

5 036

5 052

 

IRL

HER/6AS7BC

Sleď obecný

VIaS, VIIbc

14 000

 

15 046

14 932,5

 

99,2

114

12 600

12 714

 

IRL

HER/7G-K.

Sleď obecný

VIIg, h, j, k

9 549

 

10 421

8 654,5

 

83,0

1 042

8 117

9 159

 

IRL

HKE/571214

Štikozubec obecný

Vb (ES), VI, VII, XII, XIV

1 358

 

1 362

1 101,1

 

80,8

136

1 629

1 765

 

IRL

JAX/578/14

Kranas obecný

Vb (ES), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

31 934

 

29 440

26 823,2

 

91,1

2 617

31 996

34 613

 

IRL

LEZ/07.

Pakambala

VII

3 029

 

3 348

1 746,2

 

52,2

335

3 029

3 364

 

IRL

NEP/07.

Humr severský

VII

7 928

 

8 077

6 220,5

 

77,0

808

9 277

10 085

 

IRL

NEP/5BC6.

Humr severský

Vb (ES), VI

239

 

258

132,1

 

51,2

26

269

295

 

IRL

ORY/06-

Hoplostethus atlanticus

VI (vody ES a mezinárodní vody)

10

 

10

1,2

 

12,0

1

6

7

 

IRL

ORY/07-

Hoplostethus atlanticus

VII (vody ES a mezinárodní vody)

255

 

245

37,2

 

15,2

25

43

68

 

IRL

PLE/07A.

Platýs velký

VIIa

1 051

 

348

176,1

 

50,6

35

1 209

1 244

 

IRL

PLE/7FG.

Platýs velký

VIIf, g

33

 

51

47,5

 

93,1

4

201

205

 

IRL

POK/561214

Treska tmavá

Vb (ES), VI, XII, XIV

467

 

467

243,1

 

52,1

47

467

514

 

IRL

RNG/5B67-

Hlavoun tuponosý

Vb, VI, VIII (vody ES a mezinárodní vody)

341

 

241

141,3

 

58,6

24

299

323

 

IRL

RNG/8X14-

Hlavoun tuponosý

VIII, IX, X, XII, XIV (vody ES a mezinárodní vody)

10

 

10

0,0

 

0,0

1

9

10

 

IRL

SBR/678-

Ružicha šedá

VI, VII, VIII (vody ES a mezinárodní vody)

9

 

9

0,0

 

0,0

1

9

10

 

IRL

SOL/07A.

Jazyk obecný

VIIa

117

 

122

82,5

 

67,6

12

99

111

 

IRL

SOL/7FG.

Jazyk obecný

VIIf, g

30

 

40

35,8

 

89,5

4

28

32

 

IRL

USK/567-

Mníkovec bělolemý

V, VI, VII (vody ES a mezinárodní vody)

34

 

24

14,5

 

60,4

2

27

29

USK/567EI.

IRL

WHB/1X14

Treska modravá

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (vody ES a mezinárodní vody)

40 677

 

60 979

52 185,0

 

85,6

6 098

32 992

39 090

 

IRL

WHG/07A.

Treska bezvousá

VIIa

252

 

271

55,3

 

20,4

27

213

240

 

IRL

WHG/561214

Treska bezvousá

Vb (ES), VI, XII, XIV

406

 

454

298,3

 

65,7

45

305

350

 

IRL

WHG/7X7A.

Treska bezvousá

VIIb-k

5 544

 

5 783

4 557,1

 

78,8

578

5 544

6 122

 

LTU

JAX/578/14

Karas obecný

Vb (ES), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

0

 

7 570

6 810,2

 

90,0

757

0

757

 

LTU

WHB/1X14

Treska modravá

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (vody ES a mezinárodní vody)

0

 

5 110

4 635,7

 

90,7

474

0

474

 

NLD

ANF/07.

Ďasovití

VII

317

 

17

16,2

 

95,3

1

336

337

 

NLD

ANF/561214

Ďasovití

Vb (ES), VI, XII, XIV

162

 

37

0,0

 

0,0

4

178

182

 

NLD

COD/7X7A34

Treska obecná

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ES)

34

 

27

11,2

 

41,5

3

28

31

 

NLD

HER/5B6ANB

Sleď obecný

Vb, VIaN (ES), VIb

3 727

95,4

6 725

6 622,5

 

97,1

198

3 727

3 925

 

NLD

HER/6AS7BC

Sleď obecný

VIaS, VIIbc

1 400

 

652

636,1

 

97,6

16

1 260

1 276

 

NLD

HER/7G-K.

Sleď obecný

VIIg, h, j, k

682

 

547

517,1

 

94,5

30

580

610

 

NLD

HKE/2AC4-C

Štikozubec obecný

IIa (ES), IV (ES)

51

 

51

35,6

 

69,8

5

61

66

 

NLD

JAX/578/14

Kranas obecný

Vb (ES), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

46 801

 

48 852

42 607,0

 

87,2

4 885

46 891

51 776

 

NLD

NEP/2AC4-C

Humr severský

IIa (ES), IV (ES)

758

 

1 127

981,3

 

87,1

113

704

817

 

NLD

PLE/7DE.

Platýs velký

VIId, e

0

 

20

16,1

 

80,5

2

0

2

 

NLD

SOL/24.

Jazyk obecný

II, IV (ES)

13 143

 

13 805

8 277,5

 

60,0

1 381

11 226

12 607

 

NLD

WHB/1X14

Treska modravá

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (vody ES a mezinárodní vody)

64 053

 

105 905

94 678,5

788,2

90,1

10 438

51 951

62 389

 

NLD

WHG/7X7A.

Treska bezvousá

VIIb-k

97

 

215

130,8

 

60,8

22

97

119

 

POL

COD/3BC+24

Treska obecná

subdivize 22-24 (vody ES)

3 317

 

1 685

799,7

 

47,5

169

3 118

3 287

 


(1)  ZP = zvláštní podmínka


PŘÍLOHA II

ODPOČTY OD KVÓT NA ROK 2007

Země

Druh

Oblast

Druhové jméno

Název oblasti

Sankce

Upravená množství 2006

Rozpětí

Upravená množství 2006 celkem

 (1) ZP odlovy 2006

Odlovy 2006

Odlovy celkem 2006

%

Odpočty

Původní množství 2007

Přepracovaná množství 2007

DEU

ANF

04-N.

Ďasovití

IV (vody Norska)

y

22,0

0,0

22,0

0,0

23,40

23,40

106,4

–1,4

432

431

DEU

Treska obecná

03AN.

Treska obecná

Kattegat

y

75,0

0,0

75,0

0,0

78,90

78,90

105,2

–3,9

57

53

DEU

HAD

2AC4.

Treska jednoskvrnná

IIa (vody ES), IV

y

752,0

0,0

752,0

0,0

757,00

757,00

100,7

–5,0

2 180

2 175

DEU

HER

4CXB7D

Sleď obecný

IV c, VII d

y

7 245

0,0

7 245

0,0

7 553,20

7 553,20

104,3

– 308,2

441

133

DEU

HER

1/2.

Sleď obecný

vody ES, vody Norska a mezinárodní vody I a II

y

9 959

0,0

9 959

0,0

9 963,50

9 963,50

100,0

–4,5

4 200

4 196

DEU

HER

3D– R31

Sleď obecný

subdivize 25-27, 28.2, 29 a 32

y

3 234

0,0

3 234

0,0

3 583,20

3 583,20

110,8

– 351,8

774

422

DEU

HKE

3A/BCD

Štikozubec obecný

IIIa, IIIb, c, d vody ES

y

7

0,0

7

0,0

7,80

7,80

111,4

–0,8

0

–1

DEU

NOP

2A3A4.

Treska norská

IIa (vody ES), IIIa, IV (vody ES)

y

13,0

0,0

13,0

0,0

33,50

33,50

257,7

–20,5

0

–21

DEU

POK

2A34.

Treska tmavá

IIa (vody ES), IIIa, IIIb, c, d (vody ES), IV

y

14 519,0

0,0

14 519,0

0,0

14 555,50

14 555,50

100,3

–36,5

12 906

12 870

DNK

PLE

03AN.

Platýs velký

Skagerrak

y

6 150,0

0,0

6 150,0

0,0

6 333,30

6 333,30

103,0

– 183,3

6 617

6 434

ESP

ANF

07.

Ďasovití

VII

y

2 013,0

0,0

2 013,0

0,0

2 028,40

2 028,40

100,8

–15,4

1 031

1 016

ESP

BLI

67–

Mník modrý

VI, VII (vody Společenství a mezinárodní vody)

n

79,0

0,0

79,0

0,0

91,40

91,40

115,7

–12,4

83

71

ESP

MAC

2CX14–

Makrela

IIa (vody jiné než vody ES), Vb (vody ES) VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

y

20,0

1 337,1

1 357,1

0,0

1 475,20

1 475,20

108,7

– 118,1

20

–98

ESP

MAC

8C3411

Makrela

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

y

15 217,0

0,0

15 217,0

1 337,1

13 882,70

15 219,80

100,0

–2,8

24 405

24 402

ESP

POK

7X1034

Treska tmavá

VII, VIII, IX, X CECAF 34.1.1

y

20,0

0,0

20,0

0,0

20,70

20,70

103,5

–0,7

0

–1

ESP

RED

51214

Okouník

V, XII, XIV

y

1 498,0

0,0

1 498,0

0,0

1 547,90

1 547,90

103,3

–49,9

749

699

ESP

WHG

7X7A.

Treska bezvousá

VII b–k

y

85,0

0,0

85,0

0,0

87,10

87,10

102,5

–2,1

0

–2

FRA

GFB

89–

Treska

VIII, IX (vody Společenství a mezinárodní vody)

n

31,0

0,0

31,0

0,0

34,90

34,90

112,6

–3,9

15

11

FRA

HER

4CXB7D

Sleď obecný

IV c, VII d

y

13 437,0

0,0

13 437,0

0,0

13 762,90

13 762,90

102,4

– 325,9

9 014

8 688

FRA

SOL

8AB.

Jazyk obecný

VIIIa, b

y

3 625,0

0,0

3 625,0

0,0

3 764,20

3 764,20

103,8

– 139,2

4 162

4 023

GBR

BLI

67–

Mník modrý

VI, VII (vody Společenství a mezinárodní vody)

n

422,0

0,0

422,0

0,0

470,40

470,40

111,5

–48,4

482

434

GBR

MAC

2AC4.

Makrela

IIa (vody ES), IIIa, IIIb, c, d (vody ES), IV

y

424,0

31 876,1

32 300,1

0,0

32 359,60

32 359,60

100,2

–59,5

1 092

1 033

LTU

MAC

2CX14–

Makrela

II (vody jiné než vody ES), Vb (vody ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

y

47,0

0,0

47,0

0,0

92,40

92,40

196,6

–45,4

100

55

PRT

ANF

8C4311

Ďasovití

VIIIc, IX, X (CECAF 34.1.1(vody ES))

y

310,0

0,0

310,0

0,0

319,40

319,40

103,0

–9,4

324

315

PRT

HKE

8C3411

Štikozubec obecný

VIIIc, IX, X (CECAF 34.1.1(vody ES))

y

2 202,0

0,0

2 202,0

0,0

2 291,90

2 291,90

104,1

–89,9

1 830

1 740


(1)  ZP = Zvláštní podmínka


2.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/46


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 610/2007

ze dne 1. června 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 10 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC)

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1725/2003 (2) byly přijaty některé mezinárodní standardy a výklady, které existovaly ke dni 14. září 2002.

(2)

Dne 20. července 2006 zveřejnil Výbor pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) výklad 10 Mezitímní účetní výkaznictví a snížení hodnoty aktiv (dále jen „IFRIC 10“). Ve výkladu IFRIC 10 se upřesňuje, že ztráta ze snížení hodnoty goodwillu a některých finančních aktiv („realizovatelných“ kapitálových investic a nekotovaných kapitálových nástrojů oceňovaných pořizovací cenou), která je uznána v mezitímní účetní závěrce, nesmí být v následující mezitímní nebo roční účetní závěrce stornována. Daný výklad byl potřebný vzhledem ke zjevnému rozporu mezi požadavky mezinárodního účetního standardu (IAS) 34 Mezitímní účetní výkaznictví a požadavky standardu IAS 36 Snížení hodnoty aktiv a mezi ustanoveními o snížení hodnoty v souvislosti s některými finančními aktivy ve standardu IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování.

(3)

Výsledky konzultace skupiny technických odborníků (TEG) při Evropské poradní skupině pro účetní výkaznictví (EFRAG) potvrzují, že výklad IFRIC 10 splňuje technická kritéria pro přejímání stanovená v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002.

(4)

Nařízení (ES) č. 1725/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro účetnictví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze nařízení (ES) č. 1725/2003 se vkládá výklad 10 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC): Mezitímní účetní výkaznictví a snížení hodnoty aktiv, jak je uveden v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Podniky použijí výklad IFRIC 10, jak je uveden v příloze tohoto nařízení, nejpozději od prvního dne účetního období 2007 s výjimkou podniků, jejichž první den účetního období spadá na listopad nebo prosinec; tyto podniky použijí výklad IFRIC 10 nejpozději od prvního dne účetního období 2006.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. června 2007.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 261, 13.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1329/2006 (Úř. věst. L 247, 9.9.2006, s. 3).


PŘÍLOHA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

„IFRIC 10

Výklad IFRIC 10 Mezitímní účetní výkaznictví a snížení hodnoty aktiv

„Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci pro osobní potřebu nebo jiné poctivé využití (‚fair dealing‘). Další informace lze získat od IASB na internetové stránce www.iasb.org“

VÝKLAD IFRIC 10

Mezitímní účetní výkaznictví a snížení hodnoty aktiv

Odkazy:

IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví

IAS 36 Snížení hodnoty aktiv

IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování

Souvislosti

1.

Účetní jednotka musí odhadnout snížení hodnoty goodwillu ke každému vykazovacímu dni, odhadnout snížení hodnoty investic do nástrojů vlastního kapitálu a do finančních aktiv účtovaných v pořizovacích cenách ke každému rozvahovému dni, a žádá-li se to, uznat ztrátu ze snížení hodnoty k uvedenému datu v souladu s IAS 36 a IAS 39. K následujícímu vykazovacímu nebo rozvahovému dni se však podmínky mohly změnit do té míry, že ztráta ze snížení hodnoty by se byla zmenšila nebo by bylo možné se jí vyhnout, kdyby se snížení hodnoty odhadovalo až k tomuto datu. Tento výklad poskytuje vodítko k řešení otázky, zda má být taková ztráta ze snížení hodnoty vůbec kdy zrušena.

2.

Výklad se zabývá vzájemným působením mezi požadavky IAS 34, uznáním ztráty ze snížení hodnoty goodwillu v IAS 36 a některých finančních aktiv v IAS 39 a vlivem tohoto vzájemného působení na následnou mezitímní a roční účetní závěrku.

Předmět

3.

Odstavec 28 standardu IAS 34 vyžaduje, aby účetní jednotka používala stejná účetní pravidla v mezitímní účetní závěrce, jako používá v roční účetní závěrce. Uvádí také, že „periodicita výkaznictví podniku (roční, pololetní nebo čtvrtletní) nesmí mít žádný vliv na oceňování jeho ročních výsledků. Pro dosažení tohoto cíle je oceňování pro účely mezitímního výkaznictví založeno na vykazování od počátku roku k datu“.

4.

Odstavec 124 standardu IAS 36 uvádí: „Uznaná ztráta ze snížení hodnoty goodwillu nesmí být v následujícím období zrušena.“

5.

Odstavec 69 standardu IAS 39 uvádí: „Ztráty ze snížení hodnoty, zaúčtované v zisku nebo ztrátě u investice do kapitálového nástroje klasifikovaného jako realizovatelné, nesmí být stornovány přes zisk nebo ztrátu.“

6.

Odstavec 66 standardu IAS 39 požaduje, aby se ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv účtovaných v pořizovacích cenách (jako je ztráta ze snížení hodnoty nekotovaného kapitálového nástroje, který není veden v reálné hodnotě z důvodu nemožnosti tuto hodnotu spolehlivě změřit) nestornovaly.

7.

Tento výklad upravuje tuto otázku:

Měla by účetní jednotka v mezitímním období stornovat ztráty ze snížení hodnoty goodwillu a investicí do kapitálových nástrojů vedených v pořizovacích cenách, kdyby se nezaúčtovala ztráta nebo kdyby se zaúčtovala menší ztráta a kdyby se snížení hodnoty odhadlo až při následujícím rozvahovém dni?

Konsensus

8.

Účetní jednotka nesmí stornovat ztrátu ze snížení hodnoty zaúčtovanou v předešlém mezitímním období ve vztahu ke goodwillu nebo investici do kapitálového nástroje nebo finančního aktiva vedené v pořizovacích cenách.

9.

Účetní jednotka nesmí rozšiřovat tento konsensus na základě analogie na další oblasti možného rozporu mezi IAS 34 a dalšími standardy.

Datum účinnosti a přechod

10.

Účetní jednotka použije tento výklad v ročním účetním období, jež začne nejdříve dne 1. listopadu 2006 včetně. Doporučuje se i dřívější používání. Použije-li účetní jednotka tento výklad v období, které začalo před 1. listopadem 2006, musí tuto skutečnost uvést. Účetní jednotka použije tento výklad na goodwill v budoucnosti od data, k němuž poprvé použila IAS 36; použije tento výklad na investice do kapitálových nástrojů nebo do finančních aktiv vedených v pořizovacích cenách v budoucnosti od data, k němuž poprvé použila kritéria pro oceňování IAS 39.


2.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/49


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 611/2007

ze dne 1. června 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 11 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC)

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů, a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1725/2003 (2) byly přijaty některé mezinárodní standardy a výklady, které existovaly ke dni 14. září 2002.

(2)

Dne 2. listopadu 2006 zveřejnil Výbor pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) výklad 11 IFRS 2 – Vlastní akcie a transakce v rámci skupiny, (dále jen „IFRIC 11“). Výklad IFRIC 11 se zabývá otázkou, jak uplatňovat mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 2 Úhrada akciemi v dohodách o úhradách akciemi týkajících se nástrojů vlastního kapitálu jednotky nebo nástrojů vlastního kapitálu jiné jednotky v rámci téže skupiny (například nástrojů vlastního kapitálu mateřské společnosti). Výklad byl potřebný z toho důvodu, že neexistovaly pokyny k tomu, jak by se měly ve finančních výkazech jednotky účtovat dohody o úhradách akciemi, při nichž jednotka přijme zboží nebo služby jako protihodnotu za nástroje vlastního kapitálu mateřské společnosti.

(3)

Výsledky konzultace skupiny technických odborníků (TEG) při Evropské poradní skupině pro účetní výkaznictví (EFRAG) potvrzují, že výklad IFRIC 11 splňuje technická kritéria pro přejímání stanovená v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002.

(4)

Nařízení (ES) č. 1725/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro účetnictví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze nařízení (ES) č. 1725/2003 se vkládá výklad 11 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) IFRS 2 – Vlastní akcie a transakce v rámci skupiny, jak je uveden v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Podniky použijí výklad IFRIC 11, jak je uveden v příloze tohoto nařízení, nejpozději od prvního dne účetního období 2008, s výjimkou podniků, jejichž první den účetního období spadá na leden nebo únor; tyto podniky použijí výklad IFRIC 11 nejpozději od prvního dne účetního období 2009.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. června 2007.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 261, 13.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1329/2006 (Úř. věst. L 247, 9.9.2006, s. 3).


PŘÍLOHA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

„IFRIC 11

Výklad IFRIC 11 IFRS 2 – Vlastní akcie a transakce v rámci skupiny

„Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci pro osobní potřebu nebo jiné poctivé využití (‚fair dealing‘). Další informace lze získat od IASB na internetové stránce www.iasb.org“

VÝKLAD IFRIC 11

IFRS 2 – Vlastní akcie a transakce v rámci skupiny

Odkazy

IAS 8 Účetní politiky, Změny v účetních odhadech a chyby

IAS 32 Finanční nástroje: Prezentace

IFRS 2 Úhrada akciemi

Otázky

1.

Tento výklad se věnuje dvěma otázkám. První se týká toho, zda by se podle požadavků IFRS 2 měly následující transakce účtovat jako vypořádané kapitálem, nebo jako uhrazené v hotovosti:

a)

jednotka poskytuje svým zaměstnancům právo na nástroje vlastního kapitálu jednotky (např. akciové opce) a buď se rozhodne, nebo musí nakoupit nástroje vlastního kapitálu (tj. vlastní akcie podniku) od třetí strany, aby splnila své závazky vůči zaměstnancům, a

b)

buď sama jednotka, nebo její akcionáři poskytnou zaměstnancům jednotky práva na nástroje vlastního kapitálu jednotky (např. akciové opce) a akcionáři jednotky poskytnou potřebné nástroje vlastního kapitálu.

2.

Druhá otázka se týká dohod o úhradách akciemi, jež zahrnují dvě nebo více jednotek v rámci téže skupiny. Například zaměstnancům dceřiné společnosti se poskytnou práva na nástroje vlastního kapitálu mateřské společnosti jako protihodnota za služby poskytnuté dceřiné společnosti. V odstavci 3 IFRS 2 je uvedeno:

Pro účely tohoto IFRS se převody nástrojů vlastního kapitálu jednotky jejími akcionáři stranám, jež dodaly jednotce zboží nebo služby (včetně zaměstnanců), považují za úhrady akciemi, pokud nepůjde zřetelně o převod za jiným účelem, než je platba za zboží nebo služby dodané jednotce. To se rovněž vztahuje na převody nástrojů vlastního kapitálu mateřské společnosti jednotky nebo nástrojů vlastního kapitálu jiné jednotky v rámci téže skupiny ve prospěch stran, jež dodaly jednotce zboží nebo služby. [zdůrazněno]

V IFRS 2 se však neuvádí, jak se mají takové transakce účtovat v jednotlivých nebo oddělených finančních výkazech každé skupiny v rámci jednotky.

3.

Druhá otázka se proto zabývá následujícími dohodami o úhradách akciemi:

a)

mateřská společnost poskytne práva na nástroje vlastního kapitálu přímo zaměstnancům své dceřiné společnosti: mateřská společnost (nikoli dceřiná) je povinna poskytnout zaměstnancům dceřiné společnosti potřebné nástroje vlastního kapitálu a

b)

dceřiná společnost poskytuje svým zaměstnancům práva na nástroje vlastního kapitálu své mateřské společnosti: dceřiná společnost je povinna poskytnout svým zaměstnancům potřebné nástroje vlastního kapitálu.

4.

Tento výklad se zabývá tím, jak by se měly dohody o úhradách akciemi uvedené v odstavci 3 účtovat ve finančních výkazech dceřiné společnosti, která přijímá služby zaměstnanců.

5.

Mezi mateřskou a dceřinou společností může existovat dohoda, podle níž dceřiná společnost za poskytnutí nástrojů vlastního kapitálu zaměstnancům mateřské společnosti zaplatí. Tento výklad neřeší, jak takové dohody o úhradě uvnitř skupiny účtovat.

6.

Ačkoli se tento výklad zaměřuje na transakce se zaměstnanci, vztahuje se rovněž na podobné transakce úhrad akciemi ve vztahu k jiným dodavatelům zboží nebo služeb, než jsou zaměstnanci.

Konsenzus

Dohody o úhradách akciemi týkající se nástrojů vlastního kapitálu jednotky (odstavec 1)

7.

Úhrady akciemi, při nichž jednotka přijme služby jako protihodnotu za nástroje vlastního kapitálu, se účtují jako vypořádané vlastním kapitálem. Toto ustanovení se uplatní bez ohledu na to, zda se jednotka rozhodne, nebo musí nakoupit tyto nástroje vlastního kapitálu od třetí strany, aby splnila své závazky vůči zaměstnancům v rámci dohody o úhradě akciemi. Ustanovení se rovněž uplatní bez ohledu na to, zda:

a)

práva na nástroje vlastního kapitálu jednotky poskytla zaměstnanci sama jednotka nebo její akcionář či akcionáři nebo

b)

dohodu o úhradách akciemi vypořádala sama jednotka nebo její akcionář či akcionáři.

Dohody o úhradách akciemi týkající se nástrojů vlastního kapitálu mateřské společnosti

Mateřská společnost poskytne práva na nástroje vlastního kapitálu zaměstnancům své dceřiné společnosti (odst. 3 písm. a))

8.

Pokud se dohoda o úhradách akciemi v konsolidovaných finančních výkazech mateřské společnosti účtuje jako vypořádání vlastním kapitálem, ocení dceřiná společnost služby přijaté od svých zaměstnanců v souladu s požadavky platnými pro úhrady akciemi, jež se vypořádají vlastním kapitálem, s odpovídajícím uznaným zvýšením vlastního kapitálu jako protihodnoty ze strany mateřské společnosti.

9.

Mateřská společnost může poskytnout práva na nástroje vlastního kapitálu zaměstnancům dceřiné společnosti za podmínky, že tito zaměstnanci dokončí stanovené období nepřetržité služby u skupiny. Zaměstnanec jedné dceřiné společnosti může být v průběhu stanoveného rozhodného období převeden do jiné dceřiné společnosti, aniž jsou dotčena práva zaměstnance na nástroje vlastního kapitálu mateřské společnosti na základě původní dohody o úhradách akciemi. Každá dceřiná společnost ocení služby přijaté od zaměstnance odkazem na reálnou hodnotu nástrojů vlastního kapitálu k datu, kdy mateřské společnosti původně poskytla práva na nástroje vlastního kapitálu, jak stanoví dodatek A IFRS 2, a poměrně k rozhodnému období, které zaměstnanec odsloužil u jednotlivých dceřiných společností.

10.

Může se stát, že takový zaměstnanec poté, co bude převeden mezi skupinami jednotky, nesplní jinou rozhodnou podmínku než tržní podmínku podle dodatku A IFRS 2, např. zaměstnanec opustí skupinu před dokončením stanoveného období služby. V tomto případě upraví každá dceřiná společnost dříve uznanou částku ve vztahu ke službám přijatým od zaměstnance v souladu se zásadami v odstavci 19 IFRS 2. Jestliže tedy nástroje vlastního kapitálu poskytnuté mateřskou společností nebudou převedeny, protože zaměstnanec nesplnil jinou rozhodnou podmínku než tržní podmínku, nebude ve finančních výkazech žádné dceřiné společnosti na kumulativní bázi vykázána za služby přijaté od uvedeného zaměstnance žádná částka.

Dceřiná společnost poskytne svým zaměstnancům práva na nástroje vlastního kapitálu své mateřské společnosti (odst. 3 písm. b))

11.

Dceřiná společnost účtuje transakci se svými zaměstnanci jako vypořádanou hotovost. Tento požadavek se uplatní bez ohledu na to, jakým způsobem dceřiná společnost získá nástroje vlastního kapitálu, aby splnila závazky vůči svým zaměstnancům.

Datum účinnosti

12.

Tento výklad použije jednotka na roční období počínaje dnem 1. března 2007 nebo po něm. Dřívější uplatnění je povoleno. Pokud jednotka tento výklad použije na roční období počínající před 1. březnem 2007, tuto skutečnost oznámí.

Přechodné ustanovení

13.

Jednotka tento výklad uplatní zpětně v souladu s IAS 8 s výhradou přechodných ustanovení IFRS 2.


2.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/53


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 612/2007

ze dne 1. června 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 596/2007, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. června 2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. června 2007 byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 596/2007 (3).

(2)

Výpočet průměru dovozních cel se odchyluje o více než 5 EUR/t od stanoveného výpočtu, a proto je třeba upravit dovozní cla stanovená nařízením (ES) č. 596/2007.

(3)

Nařízení (ES) č. 596/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II nařízení (ES) č. 596/2007 se nahrazují zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 2. června 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. června 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 29.9.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  Úř. věst. L 140, 1.6.2007, s. 24.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná ode dne 2. června 2007

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti

0,00

střední jakosti

0,00

nízké jakosti

0,00

1001 90 91

PŠENICE obecná, k setí

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 00 00

ŽITO

0,00

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

0,00

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než osivo (2)

0,00

1007 00 90

zrna ČIROKU, jiná než hybridy k setí

0,00

PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

31. května 2007

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (3)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (4)

Pšenice tvrdá, nízké jakosti (5)

Ječmen

Burza

Minneapolis

Chicago

Kotace

153,89

114,21

Cena FOB USA

179,70

169,70

149,70

129,46

Prémie – Záliv

14,93

Prémie – Velká jezera

10,58

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

36,61 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

37,17 EUR/t


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem může podle čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96 dovozce získat snížení cla ve výši:

3 EUR za tunu, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři,

2 EUR za tunu, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova.

(2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR za tunu, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.

(3)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(4)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(5)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


2.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/56


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 613/2007

ze dne 1. června 2007,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (1), a zejména na články 19 a 20 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Předsednictví Kimberleyského systému certifikace ve svém oznámení ze dne 3. května 2007 rozhodlo o zařazení Libérie na seznam členů ode dne 4. května 2007.

(2)

Příloha II by se proto měla odpovídajícím způsobem změnit. Změnou přílohy II nejsou dotčena zvláštní pravidla nařízení Rady (ES) č. 234/2004 ze dne 10. února 2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii a o zrušení nařízení (ES) č. 1030/2003 (2).

(3)

Německo informovalo Komisi o změnách údajů svých příslušných orgánů Společenství.

(4)

Příloha III by měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 2368/2002 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha III nařízení (ES) č. 2368/2002 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 4. května 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. června 2007.

Za Komisi

Benita FERRERO-WALDNER

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 28. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 127/2007 (Úř. věst. L 41, 13.2.2007, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 40, 12.2.2004, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1819/2006 (Úř. věst. L 351, 13.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA II

Seznam členů Kimberleyského systému certifikace a jejich řádně jmenované příslušné orgány podle článků 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 a 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

Luanda

Angola

ARMÉNIE

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

Yerevan

Armenia

AUSTRÁLIE

Community Protection Section

Australian Customs Section

Customs House, 5 Constitution Avenue

Canberra ACT 2601

Australia

Minerals Development Section

Department of Industry, Tourism and Resources

GPO Box 9839

Canberra ACT 2601

Australia

BANGLADÉŠ

Ministry of Commerce

Export Promotion Bureau

Dhaka

Bangladesh

BĚLORUSKO

Department of Finance

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRAZÍLIE

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios — Bloco ‚U‘ — 3o andar

70065 — 900 Brasilia — DF

Brazil

KANADA

 

Mezinárodně:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

Pro vzor kanadského certifikátu KS:

Stewardship Division

International and Domestic Market Policy Division

Mineral and Metal Policy Branch

Minerals and Metals Sector

Natural Resources Canada

580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

 

Všeobecné informace:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

10th Floor, Area A-7

580 Booth Street

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA

Independent Diamond Valuators (IDV)

Immeuble SOCIM, 2ème étage

BP 1613 Bangui

Central African Republic

ČÍNA, Čínská lidová republika

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing

People’s Republic of China

HONG KONG, Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

KONGO, Konžská demokratická republika

Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

POBŘEŽÍ SLONOVINY

Ministry of Mines and Energy

BP V 91

Abidjan

Côte d’Ivoire

CHORVATSKO

Ministry of Economy

Zagreb

Republic of Croatia

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

European Commission

DG External Relations/A/2

B-1049 Brussels

Belgium

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEA