ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 135

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
26. května 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 576/2007 ze dne 25. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 577/2007 ze dne 25. května 2007, které se týká v 32. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005, kapitola II

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 578/2007 ze dne 25. května 2007, které se týká 32. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005, kapitola III

4

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 579/2007 ze dne 25. května 2007, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 64. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999

5

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2007/28/ES ze dne 25. května 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalothrin, maleinhydrazid, metalaxyl-M a trifloxystrobin ( 1 )

6

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

26.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 135/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 576/2007

ze dne 25. května 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 26. května 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. května 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 25. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

MA

39,1

TR

106,2

ZZ

72,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

139,8

ZZ

145,5

0709 90 70

TR

99,7

ZZ

99,7

0805 10 20

EG

46,5

IL

42,8

MA

46,7

ZZ

45,3

0805 50 10

AR

32,4

ZA

66,9

ZZ

49,7

0808 10 80

AR

92,4

BR

77,3

CL

79,2

CN

90,8

NZ

113,7

US

130,3

UY

73,3

ZA

96,0

ZZ

94,1

0809 20 95

TR

497,4

US

325,0

ZZ

411,2


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


26.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 135/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 577/2007

ze dne 25. května 2007,

které se týká v 32. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005, kapitola II

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (2), mohou intervenční agentury prodat prostřednictvím stálého nabídkového řízení určitá množství másla z intervenčních zásob ve svém vlastnictví a mohou poskytnout podporu pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Článek 25 uvedeného nařízení stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení se stanoví minimální prodejní cena másla i maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Dále se stanoví, že cena nebo podpora se mohou lišit podle zamýšleného použití másla, obsahu tuku v něm a způsobu přimíchání. Podle toho se stanoví částka jistoty na zpracování uvedená v článku 28 nařízení (ES) č. 1898/2005.

(2)

S přihlédnutím k podaným nabídkám by se nemělo pokračovat v nabídkovém řízení.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V 32. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005, kapitola II se nepokračuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 26. května 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. května 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2107/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 20).


26.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 135/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 578/2007

ze dne 25. května 2007,

které se týká 32. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005, kapitola III

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 47 nařízení Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (2), vyhlašují intervenční agentury stálé nabídkové řízení pro poskytnutí podpory pro zahuštěné máslo. V článku 54 uvedeného nařízení se stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci jednotlivých nabídkových řízení se stanoví maximální částka podpory pro zahuštěné máslo s minimálním obsahem tuku 96 %.

(2)

Převzetí zahuštěného másla do maloobchodního prodeje se zaručí složením jistoty na konečné použití podle čl. 53 odst. 4 nařízení (ES) č. 1898/2005.

(3)

S přihlédnutím k podaným nabídkám by se nemělo pokračovat v nabídkovém řízení,

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V 32. dílčím nabídkovém řízení provedeném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005, kapitola III se nepokračuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 26. května 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. května 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2107/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 20).


26.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 135/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 579/2007

ze dne 25. května 2007,

kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 64. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 10 písm. c) tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě článku 21 nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 ze dne 16. prosince 1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou (2), prodávaly intervenční agentury na základě stálého veřejného nabídkového řízení určité množství másla, kterým disponovaly.

(2)

Ve světle nabídek, obdržených v rámci každého individuálního veřejného nabídkového řízení, bude stanovena minimální prodejní cena, nebo bude rozhodnuto, že nebude vybrána žádná nabídka v souladu s článkem 24a nařízení (ES) č. 2771/1999.

(3)

Ve světle obdržených nabídek bude stanovena minimální prodejní cena.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro 64. individuální veřejné nabídkové řízení v souladu s nařízením (ES) č. 2771/1999, pro které vypršela časová lhůta na předložení nabídek dne 22. května 2007, se stanovuje minimální prodejní cena másla ve výši 265,50 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 26. května 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. května 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 333, 24.12.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1802/2005 (Úř. věst. L 290, 4.11.2005, s. 3).


SMĚRNICE

26.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 135/6


SMĚRNICE KOMISE 2007/28/ES

ze dne 25. května 2007,

kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalothrin, maleinhydrazid, metalaxyl-M a trifloxystrobin

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 86/363/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách živočišného původu a na jejich povrchu (1), a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu (2), a zejména na článek 7 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (3), a zejména na čl. 4 odst. 1 písmeno f) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu se směrnicí 91/414/EHS přísluší povolování přípravků na ochranu rostlin určených k použití na určité plodiny členským státům. Tato povolení se musí zakládat na hodnocení účinků na zdraví lidí a zvířat a na hodnocení vlivu na životní prostředí. Při těchto hodnoceních se přihlíží k expozici obsluhy a ostatních přítomných osob, vlivu na půdní, vodní a vzdušný ekosystém a vlivu na lidi a zvířata v důsledku konzumace ošetřených plodin.

(2)

Maximální limity reziduí (MLR) odrážejí použité minimální množství pesticidů potřebných pro dosažení účinné ochrany rostlin, aplikovaných takovým způsobem, aby bylo množství reziduí co nejmenší a toxikologicky přijatelné, zejména s ohledem na odhadovaný dietární příjem.

(3)

Maximální limity reziduí pesticidů, na něž se vztahují směrnice 86/363/EHS a 90/642/EHS, se musí průběžně přezkoumávat a lze je změnit tak, aby se zohlednila nová nebo změněná použití. Komisi byly sděleny informace o nových nebo pozměněných použitích, které by měly vést ke změnám limitů reziduí azoxystrobinu, chlorfenapyru, folpetu, iprodionu, lambda-cyhalothrinu, maleinhydrazidu, metalaxylu-M a trifloxistrobinu.

(4)

Celoživotní expozice spotřebitelů těmto pesticidům prostřednictvím potravin, které mohou rezidua těchto pesticidů obsahovat, byla posouzena a zhodnocena v souladu s postupy a praxí používanými ve Společenství, přičemž byly zohledněny pokyny vydané Světovou zdravotnickou organizací (4). Na základě uvedených posouzení a hodnocení je třeba stanovit maximální limity reziduí pesticidů u uvedených pesticidů tak, aby se zajistilo, že nedojde k překročení přijatelné denní dávky.

(5)

U chlorfenapyru, folpetu a lambda-cyhalothrinu, pro které existuje akutní referenční dávka (ARfD), byla akutní expozice spotřebitelů prostřednictvím potravin, které mohou obsahovat rezidua těchto pesticidů, posouzena a vyhodnocena v souladu s postupy a metodami, které jsou v současné době ve Společenství používány, přičemž byly zohledněny pokyny vydané Světovou zdravotnickou organizací. Byla zohledněna stanoviska Vědeckého výboru pro rostliny, zejména rady a doporučení týkající se ochrany spotřebitelů potravin ošetřených pesticidy (5). Na základě posouzení dietárního příjmu je třeba stanovit maximální limity reziduí u uvedených pesticidů tak, aby se zajistilo, že nedojde k překročení akutní referenční dávky. U ostatních látek vyhodnocení dostupných informací ukazuje, že není akutní referenční dávka nezbytná, a proto není krátkodobé vyhodnocení potřeba.

(6)

Maximální limity reziduí by se měly stanovit na úrovni meze stanovitelnosti, pokud povolená použití přípravků na ochranu rostlin nevedou k přítomnosti detekovatelných množství reziduí pesticidů v potravinách nebo na jejich povrchu, nebo pokud nejsou povolena žádná použití, nebo pokud použití povolená členskými státy nebyla podložena nezbytnými údaji, anebo pokud použití ve třetích zemích vedoucí k přítomnosti reziduí v potravinách nebo na potravinách, které mohou být uvedeny do oběhu na trhu Společenství, nebyla podložena nezbytnými údaji.

(7)

Stanovení nebo úprava prozatímních maximálních limitů reziduí na úrovni Společenství nebrání členským státům v zavedení prozatímních maximálních limitů reziduí pro maleinhydrazid a trifloxystrobin v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS a s přílohou VI uvedené směrnice. Má se za to, že dostatečná doba pro povolení dalšího používání těchto látek jsou čtyři roky. Po uplynutí tohoto období by se prozatímní maximální limity reziduí na úrovni Společenství měly stát konečnými.

(8)

Je tedy nezbytné změnit maximální limity reziduí stanovené v přílohách směrnic 86/363/EHS a 90/642/EHS, aby byl umožněn řádný dozor a kontrola použití těchto přípravků na ochranu rostlin a aby byla zabezpečena ochrana spotřebitele. Je třeba změnit maximální limity reziduí v přílohách těch směrnic, ve kterých již byly definovány. V případech, kdy tyto maximální limity reziduí dosud definovány nebyly, je vhodné je stanovit.

(9)

Směrnice 86/363/EHS a 90/642/EHS by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(10)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 86/363/EHS se mění v souladu s přílohou I této směrnice.

Článek 2

Směrnice 90/642/EHS se mění v souladu s přílohou II této směrnice.

Článek 3

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 26. listopadu 2007. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 27. listopadu 2007.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 25. května 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 43. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/27/ES (Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 31).

(2)  Úř. věst. L 350, 14.12.1990, s. 71. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2007/27/ES.

(3)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/25/ES (Úř. věst. L 106, 24.4.2007, s. 34).

(4)  Pokyny pro odhad dietárního příjmu reziduí pesticidů (přepracované vydání) (Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised)), vypracované v rámci celosvětového systému monitorování životního prostředí – potravinového programu (GEMS/Food Programme) ve spolupráci s Výborem pro přípravu kodexu reziduí pesticidů, vydané Světovou zdravotnickou organizací v roce 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(5)  Stanovisko týkající se otázek spojených se změnou příloh směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS (stanovisko Vědeckého výboru pro rostliny ze dne 14. července 1998); stanovisko týkající se různých reziduí pesticidů v ovoci a zelenině (stanovisko Vědeckého výboru pro rostliny ze dne 14. července 1998); http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


PŘÍLOHA I

V části B přílohy II směrnice 86/363/EHS se doplňuje tento řádek:

 

Maximální limity v mg/kg

Rezidua pesticidů

v mase, včetně tuku, masných polotovarů, drobů a živočišných tuků uvedených v příloze I pod položkami č. ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 a 1602

v mléce a mléčných výrobcích uvedených v příloze I pod položkami č. 0401, 0402, 0405 a 0406

v čerstvých vejcích bez skořápek, pokud jde o ptačí vejce a žloutky uvedené v příloze I pod položkami č. 0407 a 0408

„maleinhydrazid (2)

maso (vyjma drůbežího) 0,05 (3)

játra (vyjma drůbežích) 0,05 (3)

ledviny (vyjma drůbežích) 0,5 (3)

ostatní 0,02 (1)  (3)

0,2 (3)  (4)

0,1 (3)


(1)  Označuje mez stanovitelnosti.

(2)  Definice reziduí pro mléko a mléčné výrobky je následující: maleinhydrazid a jeho konjugáty vyjádřené jako maleinhydrazid.

(3)  Označuje skutečnost, že maximální limity reziduí byly stanoveny jako prozatímní podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS.

(4)  Znamená, že do doby, než žadatel předloží patřičné údaje, byl do 30. června 2008 přechodně stanoven maximální limit reziduí. Pokud do uvedeného data nebudou obdrženy žádné údaje, bude maximální limit reziduí směrnicí nebo nařízením zrušen.“


PŘÍLOHA II

V části A přílohy II směrnice 90/642/EHS se sloupce pro azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalothrin, maleinhydrazid, metalaxyl a trifloxystrobin nahrazují tímto:

 

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí

Azoxystrobin

Chlorfenapyr

Folpet

Iprodion

Lambda-cyhalothrin

Maleinhydrazid

Metalaxyl včetně jiných směsí izomerů včetně metalaxylu-M (suma izomerů)

Trifloxystrobin

„1.

Ovoce, čerstvé, sušené nebo tepelně neupravené, konzervované zmrazením, bez přídavku cukru; ořechy

 

0,05 (1)

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

i)

CITRUSOVÉ PLODY

1

 

0,02 (1)

 

 

 

0,5

0,3 (3)

Grapefruity

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Citrony

 

 

 

5 (3)

0,2

 

 

 

Kyselé lajmy

 

 

 

 

0,2

 

 

 

Mandarinky (včetně klementinek a ostatních hybridů)

 

 

 

1 (3)

0,2

 

 

 

Pomeranče

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Šedoky (pomela)

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Ostatní

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

 

ii)

OŘECHY (ve skořápce nebo jádra)

0,1 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Mandle

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

Kešú ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaštany jedlé

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokosové ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

Lískové ořechy

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Makadamie

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekanové ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

Piniové oříšky

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistácie

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlašské ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

iii)

JÁDROVÉ OVOCE

0,05 (1)

 

3 (2)

5 (3)

0,1

 

1

0,5 (3)

Jablka

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrušky

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdoule

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

PECKOVÉ OVOCE

0,05 (1)

 

 

3 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Meruňky

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Třešně a višně

 

 

2

 

 

 

 

1 (3)

Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů)

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Švestky a slívy

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

Ostatní

 

 

0,02 (1)

 

0,1

 

 

0,02 (1)  (3)

v)

BOBULOVÉ A DROBNÉ OVOCE

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Hrozny révy vinné stolní a moštové

2

 

 

10 (3)

0,2

 

 

5 (3)

Hrozny stolní

 

 

0,02 (1)

 

 

 

2

 

Hrozny moštové

 

 

5

 

 

 

1

 

b)

Jahody (kromě lesních)

2

 

3 (2)

15 (3)

0,5

 

0,5

0,5 (3)

c)

Ovoce z keřů (kromě planě rostoucích)

 

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Ostružiny

3

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostružinomaliny

 

 

 

 

 

 

 

 

Maliny

3

 

3 (2)

 

0,2

 

 

 

Ostatní

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

 

d)

Ostatní bobulové a drobné ovoce (kromě planě rostoucího)

0,05 (1)

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikva

 

 

 

 

 

 

 

 

Rybíz (červený, bílý a černý)

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Angrešt

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Ostatní

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

e)

Planě rostoucí bobulové ovoce a plody

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,2

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

vi)

RŮZNÉ

 

 

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

 

Avokádo

 

 

 

 

 

 

 

 

Banány

2

 

 

 

 

 

 

0,05 (3)

Datle

 

 

 

 

 

 

 

 

Fíky

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Kumkvat

 

 

 

 

 

 

 

 

Liči

 

 

 

 

 

 

 

 

Mango

0,2

 

 

 

0,1

 

 

 

Olivy (pro přímou spotřebu)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Olivy (pro lisování oleje)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Papája

0,2

 

 

 

 

 

 

1 (3)

Mučenka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

Granátová jablka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

2.

Zelenina, čerstvá nebo tepelně neupravená, zmrazená nebo sušená

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

i)

KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Řepa salátová

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrkev

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

0,05 (3)

Kasava

 

 

 

 

 

 

 

 

Celer bulvový

0,3

 

 

 

0,1

 

 

 

Křen

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

0,1

 

Topinambury

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinák

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

 

Petržel kořenová

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Ředkvička

0,2

 

 

0,3 (3)

0,1

 

0,1

 

Černý kořen

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Batáty

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuřín

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodnice

 

 

 

 

 

 

 

 

Jam

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

ii)

CIBULOVÁ ZELENINA

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Česnek

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Cibule kuchyňská

 

 

0,1

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Šalotka

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Cibule jarní

2

 

 

3 (3)

0,05

 

0,2

 

Ostatní

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

iii)

PLODOVÁ ZELENINA

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

a)

Lilkovité

2

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Rajčata

 

 

2 (2)

 

0,1

 

0,2

0,5 (3)

Paprika zeleninová

 

 

 

 

0,1

 

0,5

 

Lilek

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Okra

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Ostatní

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

b)

Tykvovité – s jedlou slupkou

1

 

0,02 (1)

2 (3)

0,1

 

 

0,2 (3)

Okurky salátové

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Okurky nakládačky

 

 

 

 

 

 

 

 

Cukety

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

c)

Tykvovité – s nejedlou slupkou

0,5

 

1

1 (3)

0,05

 

 

 

Melouny cukrové

 

 

 

 

 

 

0,2

0,3 (3)

Tykve

 

 

 

 

 

 

 

 

Melouny vodní

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

Ostatní

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

d)

Kukuřice cukrová

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,05

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

iv)

KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Košťálová zelenina vytvářející růžice

0,5

 

0,02 (1)

0,1 (3)

0,1

 

0,2

 

Brokolice

 

 

 

 

 

 

 

 

Květák

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Košťálová zelenina vytvářející hlávky

0,3

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Kapusta růžičková

 

 

 

0,5 (3)

0,05

 

 

 

Kapusta hlávková a zelí hlávkové

 

 

 

5 (3)

0,2

 

1

 

Ostatní

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

c)

Košťálová zelenina listová

5

 

0,02 (1)

 

1

 

 

 

Pekingské zelí

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Kadeřávek

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Ostatní

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

0,05 (1)

 

d)

Kedlubny

0,2

 

0,05

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

v)

LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Salát a podobná zelenina

3

 

 

10 (3)

 

 

 

 

Řeřicha setá

 

 

 

 

 

 

 

 

Polníček

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Salát hlávkový

 

 

2

 

0,5

 

2

 

Salát hlávkový Endivie

 

 

 

 

 

 

1

 

Večernice (ruccola)

 

 

 

 

 

 

 

 

Listy a řapíky brukve včetně zelených částí vodnice

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

0,02 (1)

 

1

 

0,05 (1)

 

b)

Listy a řapíky brukve včetně zelených částí vodnice

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,5

 

0,05 (1)

 

Špenát

 

 

10

 

 

 

 

 

Mangold (řapíky)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

c)

Potočnice lékařská

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

d)

Čekanka salátová

0,2

 

0,02 (1)

2 (3)

0,02 (1)

 

0,3

 

e)

Čerstvé bylinky

3

 

0,02 (1)

10 (3)

1

 

2

 

Kerblík

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažitka

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrželová nať

 

 

 

 

 

 

 

 

Celerová nať

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

vi)

LUSKOVÁ ZELENINA (čerstvá)

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

Fazolové lusky

1

 

2 (2)

5 (3)

0,2

 

 

0,5 (3)

Vyluštěná fazolová semena

0,2

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Hrachové lusky

0,5

 

 

2 (3)

0,2

 

 

 

Vyluštěná hrachová zrna

0,2

 

 

0,3 (3)

0,2

 

 

 

Ostatní

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

vii)

ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá)

 

 

0,02 (1)

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Chřest

 

 

 

 

 

 

 

 

Kardy

 

 

 

 

 

 

 

 

Celer řapíkatý

5

 

 

 

0,3

 

 

 

Fenykl sladký

 

 

 

 

0,3

 

 

 

Artyčoky

1

 

 

 

 

 

 

 

Pór

2

 

 

 

0,3

 

0,2

 

Reveň

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Ostatní

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

viii)

HOUBY

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

a)

Houby pěstované

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

b)

Houby volně rostoucí

 

 

 

 

0,5

 

 

 

3.

Luštěniny

0,1

0,05 (1)

0,02 (1)

0,2 (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Fazole

 

 

 

 

 

 

 

 

Čočka

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrách

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlčí bob

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Olejnatá semena

 

0,1 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

Lněná semena

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Jádra podzemnice olejné

 

 

 

 

 

 

 

 

Mák

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezamová semena

 

 

 

 

 

 

 

 

Slunečnicová semena

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Semena řepky

0,5

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Sójové boby

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Hořčičná semena

 

 

 

 

 

 

 

 

Bavlníková semena

 

 

 

 

 

 

 

 

Semena konopí

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

5.

Brambory

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

50 (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Konzumní brambory rané

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzumní brambory pozdní

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)

0,1 (1)

50

0,05 (1)

0,1 (1)  (3)

1

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

7.

Chmel (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu

20

0,1 (1)

150

0,1 (1)  (3)

10

0,5 (1)  (3)

10

30 (3)


(1)  Označuje mez stanovitelnosti.

(2)  Suma kaptanu a folpetu.

(3)  Označuje skutečnost, že maximální limity reziduí byly stanoveny jako prozatímní podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS.“