ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 128

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
16. května 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 534/2007 ze dne 15. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 535/2007 ze dne 15. května 2007, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. května 2007

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 536/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celní kvóty v odvětví drůbežího masa přidělené Spojeným státům americkým

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 537/2007 ze dne 15. května 2007 o povolení fermentačního produktu Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) jako doplňkové látky ( 1 )

13

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 538/2007 ze dne 15. května 2007 o povolení nového užití přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako doplňkové látky ( 1 )

16

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 539/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a vaječného albuminu

19

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 540/2007 ze dne 15. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství

26

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2007/27/ES ze dne 15. května 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro etoxazol, indoxakarb, mesosulfuron, 1-methylcyklopropen, MCPA a MCPB, tolylfluanid a tritikonazol ( 1 )

31

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2007/335/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. března 2007 o režimu státních podpor C 18/2006 (ex N 524/2005), který Itálie hodlala uskutečnit ve prospěch malých podniků a mikropodniků (oznámeno pod číslem K(2007) 1175)  ( 1 )

43

 

 

2007/336/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 8. května 2007 o finanční podpoře Společenství pro některé referenční laboratoře Společenství ve veterinární oblasti a v oblasti živých zvířat v roce 2007 (oznámeno pod číslem K(2007) 1930)

45

 

 

2007/337/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 15. května 2007, kterým se schvalují systémy automatického dočasného odebrání povolení k rybolovu v případě porušení předpisů vypracované Dánskem, Německem a Spojeným královstvím (oznámeno pod číslem K(2007) 2036)

49

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společný postoj Rady 2007/338/SZBP ze dne 14. května 2007, kterým se prodlužují některá omezující opatření proti Uzbekistánu

50

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 1850/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel a chmelové výrobky (Úř. věst. L 355 ze dne 15.12.2006)

53

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

16.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 534/2007

ze dne 15. května 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 16. května 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. května 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 15. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

MA

41,9

TN

81,0

TR

102,4

ZZ

75,1

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

124,8

ZZ

110,6

0709 90 70

TR

110,7

ZZ

110,7

0805 10 20

EG

43,3

IL

65,0

MA

44,8

ZZ

51,0

0805 50 10

AR

51,4

ZZ

51,4

0808 10 80

AR

108,9

BR

75,1

CL

85,1

CN

94,5

NZ

119,2

US

126,5

UY

64,3

ZA

86,7

ZZ

95,0


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


16.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 535/2007

ze dne 15. května 2007,

kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. května 2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 se dovozní clo za produkty kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002, ex 1005, jiná než hybridní osivo, a ex 1007, jiná než hybridy k setí, rovná intervenční ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

(2)

Podle čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 2 uvedeného článku pro uvedené produkty pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96 je cena pro výpočet dovozního cla produktů kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 průměrem denních reprezentativních dovozních cen CIF určených postupem podle článku 4 uvedeného nařízení.

(4)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 16. května 2007 až do vstupu v platnost nového stanovení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje dnem 16. května 2007 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 16. května 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. května 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1816/2005 (Úř. věst. L 292, 8.11.2005, s. 5).


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná ode dne 16. května 2007

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti

0,00

střední jakosti

0,00

nízké jakosti

0,00

1001 90 91

PŠENICE obecná, k setí

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 00 00

ŽITO

0,00

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

9,15

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než osivo (2)

9,15

1007 00 90

zrna ČIROKU, jiná než hybridy k setí

0,00


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem může podle čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96 dovozce získat snížení cla ve výši:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova.

(2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

1.5.–14.5.2007

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (2)

Pšenice tvrdá, nízké jakosti (3)

Ječmen

Burza

Minneapolis

Chicago

Kotace

156,40

108,73

Cena FOB USA

177,62

167,62

147,62

132,40

Prémie – Záliv

8,07

Prémie – Velká jezera

12,35

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

36,07 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

35,88 EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(2)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(3)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


16.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 536/2007

ze dne 15. května 2007

o otevření a správě celní kvóty v odvětví drůbežího masa přidělené Spojeným státům americkým

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda uzavřená formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle článku XXIV.6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (2), schválená rozhodnutím Rady 2006/333/ES (3), stanoví přidání zvláštní dovozní celní kvóty ve výši 16 665 tun drůbežího masa přidělené Spojeným státům americkým.

(2)

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, musí se použít nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (4), a nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (5).

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1232/2006 ze dne 16. srpna 2006 o otevření a správě dovozní celní kvóty v odvětví drůbežího masa přidělené Spojeným státům americkým (6) je třeba podstatně změnit. Nařízení (ES) č. 1232/2006 by proto mělo být zrušeno a nahrazeno nařízením novým.

(4)

Pro zajištění pravidelnosti dovozu je nutno kvótové období trvající od 1. července do 30. června následujícího roku rozdělit na několik podobdobí. Nařízení (ES) č. 1301/2006 v každém případě omezuje dobu platnosti licencí na poslední den celního kvótového období.

(5)

Správa celní kvóty by měla být zajištěna pomocí dovozních licencí. Proto je třeba stanovit podrobná pravidla pro podávání žádostí a informací, které musí být uváděny v žádostech i licencích.

(6)

Nebezpečí spekulace spojené s režimem v odvětví drůbežího masa vede k nutnosti stanovit jasné podmínky přístupu hospodářských subjektů k režimu celních kvót.

(7)

K zajištění řádné správy celních kvót by měla být pro dovozní licence stanovena jistota ve výši 20 EUR za 100 kg.

(8)

Komise by v zájmu hospodářských subjektů měla určit nepožadovaná množství, která se podle čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 1301/2006 přidají do následujícího kvótového podobdobí.

(9)

Přístup k celní kvótě musí být podmíněn předložením osvědčení o původu vydaného orgány Spojených států amerických v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (7).

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Celní kvóta uvedená v příloze I je otevřená pro dovoz produktů v odvětví drůbežího masa pocházejícího ze Spojených států amerických a spadajícího do skupiny kódů KN stanovených v příloze I.

Celní kvóta se otevírá na jednoletém základě pro období od 1. července do 30. června následujícího roku.

2.   Množství produktů, na které se vztahuje kvóta uvedená v odstavci 1, uplatňované clo a pořadové číslo jsou stanoveny v příloze I.

Článek 2

Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, použijí se ustanovení nařízení (ES) č. 1291/2000 a nařízení (ES) č. 1301/2006.

Článek 3

Množství stanovené pro roční kvótové období je rozděleno na čtyři podobdobí takto:

a)

25 % v období od 1. července do 30. září,

b)

25 % v období od 1. října do 31. prosince,

c)

25 % v období od 1. ledna do 31. března,

d)

25 % v období od 1. dubna do 30. června.

Článek 4

1.   Pro účely článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 předkládá žadatel o dovozní licenci při předložení své první žádosti týkající se daného celního kvótového období důkaz, že v každém ze dvou období uvedených v článku 5 dovezl či vyvezl nejméně 50 tun produktů, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 2777/75.

2.   Žádost o licenci se může týkat více produktů spadajících pod různé kódy KN a pocházejících ze Spojených států amerických. V takovém případě se všechny kódy KN a jejich označení uvedou v žádosti o licenci a v licenci do kolonky 16 a jejich popis do kolonky 15.

Žádost o licenci se musí vztahovat minimálně na 10 tun a maximálně na 10 % množství dostupného během příslušného podobdobí.

3.   Licence zavazují k dovozu ze Spojených států amerických.

Žádost o licenci a licence musí obsahovat:

a)

v kolonce 8 zemi původu;

b)

v kolonce 20 některý z údajů uvedených v příloze II části A.

Kolonka 24 licence musí obsahovat jeden z údajů uvedených v příloze II části B.

Článek 5

1.   Žádost o licenci musí být podána během prvních sedmi dnů měsíce předcházejícího každému podobdobí uvedenému v článku 3.

2.   S podáním žádosti o licenci je nutno složit jistotu ve výši 20 EUR za každých 100 kilogramů.

3.   Členské státy oznámí Komisi nejpozději pátý den po uplynutí lhůty pro podání žádostí celková požadovaná množství, vyjádřená v kilogramech.

4.   Licence se vydávají počínaje sedmým pracovním dnem, nejpozději však jedenáctý pracovní den po ukončení oznamovací lhůty stanovené v odstavci 3.

5.   Komise podle potřeby určí množství, k nimž žádosti předloženy nebyly a které se automaticky přidají k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí.

Článek 6

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 Spojené státy americké sdělí Komisi před uplynutím prvního měsíce kvótového podobdobí celková množství vyjádřená v kilogramech, k nimž byly podle čl. 11 odst. 1 písmena b) uvedeného nařízení vystaveny licence.

2.   Členské státy sdělí Komisi před uplynutím čtvrtého měsíce následujícího po každém ročním období množství podle tohoto nařízení skutečně propuštěná do volného oběhu během příslušného období, vyjádřená v kilogramech.

3.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 členské státy sdělí Komisi množství, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence, poprvé zároveň s žádostí k poslednímu podobdobí a podruhé před uplynutím čtvrtého měsíce, který následuje po každém ročním období.

Článek 7

1.   Odchylně od článku 23 nařízení (ES) č. 1291/2000 jsou dovozní licence platné 150 dnů od prvního dne podobdobí, pro které byly vydány.

2.   Aniž je dotčen čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000, převod práv vyplývajících z licencí je omezen pouze na nabyvatele, kteří splňují podmínky způsobilosti stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 a v čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení.

Článek 8

Přístup k celní kvótě je podmíněn předložením osvědčení o původu vydaného příslušnými orgány Spojených států amerických v souladu s články 55 až 65 nařízení (EHS) č. 2454/93. Původ výrobků, na které se toto nařízení vztahuje, se určuje v souladu s platnými právními předpisy Společenství.

Článek 9

Nařízení (ES) č. 1232/2006 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 10

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. června 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. května 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 679/2006 (Úř. věst. L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 15.

(3)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 13.

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(6)  Úř. věst. L 225, 17.8.2006, s. 5.

(7)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 214/2007 (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 6).


PŘÍLOHA I

Pořadové číslo

Kódy KN

Použitelné clo

Celkové množství vyjádřené jako hmotnost produktu (v tunách) od 1. července 2006

09.4169

0207 11 10

131 EUR/t

16 665

0207 11 30

149 EUR/t

0207 11 90

162 EUR/t

0207 12 10

149 EUR/t

0207 12 90

162 EUR/t

0207 13 10

512 EUR/t

0207 13 20

179 EUR/t

0207 13 30

134 EUR/t

0207 13 40

93 EUR/t

0207 13 50

301 EUR/t

0207 13 60

231 EUR/t

0207 13 70

504 EUR/t

0207 14 10

795 EUR/t

0207 14 20

179 EUR/t

0207 14 30

134 EUR/t

0207 14 40

93 EUR/t

0207 14 50

0 %

0207 14 60

231 EUR/t

0207 14 70

0 %

0207 24 10

170 EUR/t

0207 24 90

186 EUR/t

0207 25 10

170 EUR/t

0207 25 90

186 EUR/t

0207 26 10

425 EUR/t

0207 26 20

205 EUR/t

0207 26 30

134 EUR/t

0207 26 40

93 EUR/t

0207 26 50

339 EUR/t

0207 26 60

127 EUR/t

0207 26 70

230 EUR/t

0207 26 80

415 EUR/t

0207 27 10

0 %

0207 27 20

0 %

0207 27 30

134 EUR/t

0207 27 40

93 EUR/t

0207 27 50

339 EUR/t

0207 27 60

127 EUR/t

0207 27 70

230 EUR/t

0207 27 80

0 %


PŘÍLOHA II

A.

Údaje podle čl. 4 odst. 3 druhého pododstavce písmena b):

v bulharštině

:

Регламент (ЕО) № 536/2007.

ve španělštině

:

Reglamento (CE) no 536/2007.

v češtině

:

Nařízení (ES) č. 536/2007.

v dánštině

:

Forordning (EF) nr. 536/2007.

v němčině

:

Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

v estonštině

:

Määrus (EÜ) nr 536/2007.

v řečtině

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

v angličtině

:

Regulation (EC) No 536/2007.

ve francouzštině

:

Règlement (CE) no 536/2007.

v italštině

:

Regolamento (CE) n. 536/2007.

v lotyštině

:

Regula (EK) Nr. 536/2007.

v litevštině

:

Reglamentas (EB) Nr. 536/2007.

v maďarštině

:

536/2007/EK rendelet.

v maltštině

:

Ir-Regolament (KE) Nru 536/2007.

v nizozemštině

:

Verordening (EG) nr. 536/2007.

v polštině

:

Rozporządzenie (WE) nr 536/2007.

v portugalštině

:

Regulamento (CE) n.o 536/2007.

v rumunštině

:

Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

ve slovenštině

:

Nariadenie (ES) č. 536/2007.

ve slovinštině

:

Uredba (ES) št. 536/2007.

ve finštině

:

Asetus (EY) N:o 536/2007.

ve švédštině

:

Förordning (EG) nr 536/2007.

B.

Údaje podle čl. 4 odst. 3 třetího pododstavce:

v bulharštině

:

намаляване на Oбщата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 536/2007.

ve španělštině

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 536/2007.

v češtině

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 536/2007.

v dánštině

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 536/2007.

v němčině

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

v estonštině

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 536/2007.

v řečtině

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

v angličtině

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 536/2007.

ve francouzštině

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 536/2007.

v italštině

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 536/2007.

v lotyštině

:

Regulā (EK) Nr. 536/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

v litevštině

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 536/2007.

v maďarštině

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 536/2007/EK rendelet szerint.

v maltštině

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 536/2007.

v nizozemštině

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 536/2007.

v polštině

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 536/2007.

v portugalštině

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 536/2007.

v rumunštině

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

ve slovenštině

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 536/2007.

ve slovinštině

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 536/2007.

ve finštině

:

Asetuksessa (EY) N:o 536/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

ve švédštině

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 536/2007.


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 1232/2006

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Čl. 4 odst. 1 písm. a)

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 1 písm. b)

Čl. 4 odst. 2 první pododstavec

Čl. 4 odst. 1 písm. c)

Čl. 4 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 4 odst. 1 písm. d)

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 1 písm. e)

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 1 písm. f)

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 2

Čl. 5 odst. 1 první pododstavec

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 3

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 4 první pododstavec

Čl. 5 odst. 3

Čl. 5 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 5

Čl. 5 odst. 6

Čl. 5 odst. 7

Čl. 5 odst. 8 první pododstavec

Čl. 5 odst. 4

Čl. 5 odst. 9

Čl. 5 odst. 10

Čl. 6 odst. 2

Čl. 6 odst. 1 první pododstavec

Čl. 7 odst. 1

Čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 6 odst. 2

Článek 7

Článek 8

Čl. 8 první pododstavec

Článek 2

Čl. 8 druhý pododstavec

Článek 9

Článek 10

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha II, část A

Příloha III

Příloha II, část B

Příloha IV

Příloha V

Příloha VI


16.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 537/2007

ze dne 15. května 2007

o povolení fermentačního produktu Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) jako doplňkové látky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze tohoto nařízení. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení fermentačního produktu Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) jako doplňkové látky pro dojnice se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 8. března 2006 k závěru, že fermentační produkt Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí (2). Úřad dále dospěl k závěru, že uvedený fermentační produkt nepředstavuje žádná jiná rizika, pro která by v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 nebylo možné udělit povolení. Amaferm prokázal kladné účinky na dojivost dojnic. Stanovisko úřadu doporučuje vhodná opatření pro bezpečnost uživatelů. Zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Stanovisko také potvrzuje zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení uvedeného přípravku prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „látky zvyšující stravitelnost“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. května 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product „Amaferm“ authorised as a feed additive for dairy cows and cattle for fattening in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Adopted on 18 March 2006. The EFSA Journal (2006) 337, p. 1-17.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

(obchodní název)

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: látky zvyšující stravitelnost.

4a2

Trouw Nutrition BV

Fermentační produkt Aspergillus oryzae

NRRL 458

(Amaferm)

 

Složení doplňkové látky:

Fermentační produkt Aspergillus oryzae NRRL 458: 4–5 %

Pšeničné otruby: 94–95 %

Nerezavějící grit obsahující 5 % uhličitanu kobaltnatého: 1 %

 

Charakteristika účinné látky:

Fermentační produkt Aspergillus oryzae (NRRL 458) obsahující:

Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4: 3 IU (1)/g;

Alfa-amyláza EC 3.2.1.1: 40 IU (2)/g.

 

Analytická metoda:

Alfa-amyláza AOAC 17. vyd. 2002.01

Endo-1,4-beta-glukanáza (založená na rozpustných bílkovinách a aktivitách celulázy anaerobních hub (Neocallimastix frontalis EB 188) (Barichievich, EB, Calza RE (1990)).

dojnice

85

300

1.

Doporučená dávka: množství doplňkové látky v denní krmné dávce by mělo být 3–5 g/dojnici/den.

2.

Pro bezpečnost uživatelů: při manipulaci se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest a nosit bezpečnostní brýle.

5. června 2017


(1)  1 IU je množství celulázy, které uvolní 1 mikromol glukózy z karboxymethylcelulózy za 1 minutu při pH 6,5 a teplotě 39 °C.

(2)  1 IU je množství amylázy, které uvolní 1 mikromol glukózy z bramborového škrobu za 1 minutu při pH 6,5 a teplotě 39 °C.


16.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 538/2007

ze dne 15. května 2007

o povolení nového užití přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako doplňkové látky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze tohoto nařízení. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení nového užití přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako doplňkové látky pro selata po odstavu a výkrm prasat se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Používání přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) bylo povoleno pro selata a výkrm prasat nařízením Komise (ES) č. 666/2003 (2), kterým se dočasně povoluje užívání některých mikroorganismů v krmivech, pro prasnice nařízením Komise (ES) č. 2154/2003 (3), kterým se dočasně povolují některé mikroorganismy v krmivech (Enterococcus faecium a Lactobacillus acidophilus), pro výkrm kuřat nařízením Komise (ES) č. 521/2005 (4) o trvalém povolení doplňkové látky a dočasném povolení nových použití některých již povolených doplňkových látek.

(5)

Žádost o povolení pro selata po odstavu a výkrm prasat byla podpořena novými údaji. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 23. ledna 2007 k závěru, že přípravek Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí (5). Podle uvedeného stanoviska je používání tohoto přípravku účelné pro zlepšení parametrů užitkovosti při dávkách doporučených úřadem u selat a výkrmu prasat. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Uvedené stanovisko také potvrzuje zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Posouzení uvedeného přípravku prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. května 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Úř. věst. L 96, 12.4.2003, s. 11.

(3)  Úř. věst. L 324, 11.12.2003, s. 11.

(4)  Úř. věst. L 84, 2.4.2005, s. 3.

(5)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product „Bonvital“, a preparation of Enterococcus faecium as a feed additive for piglets and pigs for fattening. Přijato dne 23. ledna 2007. The EFSA Journal (2007) 440, s. 1–9.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

(obchodní název)

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry.

4b1841

Lactosan Starterkulturen GmbH & Co KG

Enterococcus faecium DSM 7134

(Bonvital)

 

Složení doplňkové látky:

Přípravek Enterococcus faecium DSM 7134

s obsahem nejméně:

 

prášková forma: 1 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

granulovaná forma ve formě mikrokapslí 1 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky:

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Analytická metoda (1)

Stanovení počtu mikroorganismů kultivací na žluč-eskulin-azidovém agaru a gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE)

selata po odstavu

0,5 × 109

4 × 109

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Doporučené dávky na kilogram kompletního krmiva:

pro selata po odstavu do živé hmotnosti 35 kg: 1 × 109 CFU

výkrm prasat: 0,5 × 109 CFU

5. června 2017

výkrm prasat

0,2 × 109

1 × 109


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


16.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 539/2007

ze dne 15. května 2007

o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a vaječného albuminu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2783/75 ze dne 29. října 1975 o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin (2), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společenství se v rámci Světové obchodní organizace zavázalo otevřít zemědělské kvóty pro některé produkty v odvětví vajec a pro vaječný albumin. Je proto třeba stanovit prováděcí pravidla pro správu těchto kvót.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (3), a nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (4), se musejí použít, není-li v tomto nařízení stanoveno jinak.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 593/2004 ze dne 30. března 2004 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a pro vaječný albumin (5) musí být zásadním způsobem změněno. Nařízení (ES) č. 593/2004 by proto mělo být zrušeno a nahrazeno novým nařízením.

(4)

S cílem zajistit pravidelnost dovozů je třeba rozdělit kvótové období od 1. července do 30. června následujícího roku na několik podobdobí. V každém případě nařízení (ES) č. 1301/2006 omezuje dobu platnosti licencí na poslední den celního kvótového období.

(5)

Je nutné zajistit správu celních kvót s pomocí dovozních licencí. Za tímto účelem by měla být stanovena podrobná pravidla pro podávání žádostí a informací, které musejí být uváděny v žádostech i licencích.

(6)

Riziko spekulace spojené s dotčeným režimem v odvětví vajec a vaječného albuminu si žádá vymezení přesných podmínek pro přístup hospodářských subjektů k režimu celních kvót.

(7)

K zajištění řádné správy celních kvót je třeba pro dovozní licence stanovit jistotu ve výši 20 EUR na 100 kilogramů.

(8)

V zájmu hospodářských subjektů je proto nutné, aby Komise určila nepožadovaná množství, která budou doplněna k následujícímu podobdobí v souladu s čl. 7 odst. 4 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1301/2006.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Celní kvóty uvedené v příloze I se v odvětví vajec a vaječného albuminu otevírají pro dovoz produktů kódů KN uvedených v příloze I.

Celní kvóty se každoročně otevírají pro období od 1. července do 30. června následujícího roku.

2.   Množství produktů, na které se vztahují kvóty uvedené v odstavci 1, uplatňované clo, pořadová čísla a čísla odpovídajících skupin jsou stanoveny v příloze I.

Článek 2

Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, použijí se ustanovení nařízení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1301/2006.

Článek 3

1.   Množství stanovené pro roční kvótové období je pro skupinu E1 rozděleno do čtyř podobdobí takto:

a)

20 % v období od 1. července do 30. září;

b)

30 % v období od 1. října do 31. prosince;

c)

30 % v období od 1. ledna do 31. března;

d)

20 % v období od 1. dubna do 30. června.

2.   Množství stanovené pro roční kvótové období je pro skupiny E2 a E3 rozděleno do čtyř podobdobí takto:

a)

25 % v období od 1. července do 30. září;

b)

25 % v období od 1. října do 31. prosince;

c)

25 % v období od 1. ledna do 31. března;

d)

25 % v období od 1. dubna do 30. června.

3.   V rámci tohoto nařízení se hmotnost přepočítá na ekvivalent vajec ve skořápkách podle standardní vytíženosti stanovené v příloze 69 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (6).

Článek 4

1.   Pro účely článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 předloží žadatel o dovozní licenci v okamžiku své první žádosti na určité celní kvótové období důkaz o tom, že během obou období uvedených v článku 5 dovezl nebo vyvezl alespoň 50 tun produktů (ekvivalent vajec ve skořápkách) spadajících do působnosti nařízení (EHS) č. 2771/75 nebo nařízení (EHS) č. 2783/75, nebo prokáže, že má schválení pro zpracovávání vaječných produktů podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2001 (7).

2.   V žádosti o dovozní licenci se smí uvést pouze jedno z pořadových čísel stanovených v příloze I tohoto nařízení; může se vztahovat na více produktů různých kódů KN. V takovém případě se všechny kódy KN uvedou v žádosti o licenci a v licenci do kolonky 16 a jejich popis do kolonky 15. V případě skupin E2 a E3 je celkové množství převedeno na ekvivalent vajec ve skořápkách.

Žádost o licenci se musí vztahovat minimálně na jednu tunu a maximálně na 10 % množství dostupného pro dotyčnou kvótu během příslušného podobdobí.

3.   V žádostech o licence a v licencích se uvede:

a)

v kolonce 8 země původu;

b)

v kolonce 20 některý z údajů uvedených v příloze II části A.

Kolonka 24 licence musí obsahovat jeden z údajů uvedených v příloze II v části B.

Článek 5

1.   Žádost o licenci musí být podána během prvních sedmi dnů měsíce předcházejícího každému dílčímu období uvedenému v článku 3.

2.   Jistota ve výši 20 EUR na 100 kg produktu je složena při podání žádosti o dovozní licenci.

3.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006 může každý žadatel podat několik žádostí o dovozní licence na produkty stejného pořadového čísla, pokud tyto produkty pocházejí z různých zemí. Tyto žádosti se podají společně příslušnému orgánu členského státu, přičemž pro každou zemi původu se podá jedna žádost. Pokud jde o maximální množství stanovené v čl. 4 odst. 2 druhém pododstavci tohoto nařízení, pohlíží se na ně jako na jedinou žádost.

4.   Členské státy oznámí Komisi nejpozději pátý den po uplynutí lhůty pro podání žádostí celková množství požadovaná pro každou skupinu, a to v kilogramech (hmotnostní ekvivalent vajec ve skořápkách).

5.   Licence se vydávají počínaje sedmým pracovním dnem a nejpozději jedenáctý pracovní den po ukončení oznamovací lhůty podle odstavce 4.

6.   Komise podle potřeby určí množství, na která nebyly podány žádosti a která se automaticky přičítají k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí.

Článek 6

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 oznámí členské státy Komisi do konce prvního měsíce každého kvótové podobdobí celková množství v kilogramech (v hmotnostním ekvivalentu vajec ve skořápkách), na která byly licence vydány podle čl. 11 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

2.   Členské státy sdělí Komisi do konce čtvrtého měsíce, který následuje po každém ročním kvótovém období, množství skutečně propuštěná do volného oběhu podle tohoto nařízení během příslušného období pro každé pořadové číslo, podle kódu KN a podle původu, vyjádřená v kilogramech (hmotnostní ekvivalent vajec ve skořápkách).

3.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 sdělí členské státy Komisi množství vyjádřená v kilogramech (hmotnostní ekvivalent vajec ve skořápkách), na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence, poprvé současně s žádostí pro poslední podobdobí a dále do konce čtvrtého měsíce následujícího po každém ročním období.

Článek 7

1.   Odchylně od článku 23 nařízení (ES) č. 1291/2000 jsou dovozní licence platné 150 dnů od prvního dne podobdobí, na které byly vydány.

2.   Aniž je dotčen čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000, jsou práva vyplývající z licencí převoditelná pouze na nabyvatele, kteří splňují podmínky způsobilosti podle článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 a podle čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení.

Článek 8

Nařízení (ES) č. 593/2004 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. června 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. května 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 679/2006 (Úř. věst. L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 104. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2916/95 (Úř. věst. L 305, 19.12.1995, s. 49).

(3)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52).

(4)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(5)  Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 10. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1722/2006 (Úř. věst. L 322, 22.11.2006, s. 3).

(6)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.


PŘÍLOHA I

(v tunách)

Skupina číslo

Pořadové číslo

Kód KN

Sazba společného celního sazebníku uvedená v EUR za tunu produktu

Roční celní kvóty

E1

09.4015

0407 00 30

152

135 000

E2

09.4401

0408 11 80

711

7 000 (1)

0408 19 81

310

0408 19 89

331

0408 91 80

687

0408 99 80

176

E3

09.4402

3502 11 90

617

15 500 (1)

3502 19 90

83


(1)  Ekvivalent vajec ve skořápkách. Přepočet podle standardní vytíženosti stanovené v příloze 69 nařízení (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).


PŘÍLOHA II

A.

Údaje podle čl. 4 odst. 3 prvního pododstavce písm. b):

bulharsky

:

Регламент (ЕО) № 539/2007.

španělsky

:

Reglamento (CE) no 539/2007.

česky

:

Nařízení (ES) č. 539/2007.

dánsky

:

Forordning (EF) nr. 539/2007.

německy

:

Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

estonsky

:

Määrus (EÜ) nr 539/2007.

řecky

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

anglicky

:

Regulation (EC) No 539/2007.

francouzsky

:

Règlement (CE) no 539/2007.

italsky

:

Regolamento (CE) n. 539/2007.

lotyšsky

:

Regula (EK) Nr. 539/2007.

litevsky

:

Reglamentas (EB) Nr. 539/2007.

maďarsky

:

539/2007/EK rendelet.

maltsky

:

Ir-Regolament (KE) Nru 539/2007.

nizozemsky

:

Verordening (EG) nr. 539/2007.

polsky

:

Rozporządzenie (WE) nr 539/2007.

portugalsky

:

Regulamento (CE) n.o 539/2007.

rumunsky

:

Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

slovensky

:

Nariadenie (ES) č. 539/2007.

slovinsky

:

Uredba (ES) št. 539/2007.

finsky

:

Asetus (EY) N:o 539/2007.

švédsky

:

Förordning (EG) nr 539/2007.

B.

Údaje podle čl. 4 odst. 3 druhého pododstavce:

bulharsky

:

намаляване на Общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 539/2007.

španělsky

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 539/2007.

česky

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 539/2007.

dánsky

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 539/2007.

německy

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

estonsky

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 539/2007.

řecky

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

anglicky

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 539/2007.

francouzsky

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 539/2007.

italsky

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 539/2007.

lotyšsky

:

Regulā (EK) Nr. 539/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

litevsky

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 539/2007.

maďarsky

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 539/2007/EK rendelet szerint.

maltsky

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 539/2007.

nizozemsky

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 539/2007.

polsky

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 539/2007.

portugalsky

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 539/2007.

rumunsky

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

slovensky

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 539/2007.

slovinsky

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2007.

finsky

:

Asetuksessa (EY) N:o 539/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

švédsky

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr. 539/2007.


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 593/2004

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Čl. 4 odst. 1 písm. a)

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 1 písm. b)

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 1 písm. c)

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 1 písm. d)

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 1 písm. e)

Čl. 4 odst. 3

Čl. 5 odst. 1 první pododstavec

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 4 odst. 2

Čl. 5 odst. 3

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 4 první pododstavec

Čl. 4 odst. 4

Čl. 5 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 5

Čl. 5 odst. 6

Čl. 5 odst. 5

Čl. 5 odst. 7

Čl. 5 odst. 8 první pododstavec

Čl. 6 odst. 2

Čl. 5 odst. 8 druhý pododstavec

Čl. 6 první pododstavec

Čl. 5 odst. 1

Čl. 6 druhý pododstavec

Čl. 7 první pododstavec

Čl. 7 odst. 2

Čl. 7 druhý pododstavec

Čl. 8 první pododstavec

Čl. 8 druhý pododstavec

Článek 2

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha III

Příloha IV

Příloha V

Příloha VI

Příloha III


16.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/26


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 540/2007

ze dne 15. května 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1483/2006, pokud jde o množství, na která se vztahuje stálé nabídkové řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1483/2006 (2) se zahájila stálá nabídková řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství.

(2)

S ohledem na situaci na trhu s kukuřicí ve Společenství a s ohledem na vývoj poptávky po obilovinách zjištěné v různých oblastech v průběhu posledních týdnů se zdá nutné uvolnit v některých členských státech další množství obilovin ze zásob určených k intervenci. Je proto vhodné povolit intervenčním agenturám v příslušných členských státech zvýšení množství zařazených do nabídkových řízení. Uvedená zvýšení se týkají kukuřice do výše 500 000 tun v Maďarsku.

(3)

Nařízení (ES) č. 1483/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1483/2006 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. května 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 276, 7.10.2006, s. 58. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 385/2007 (Úř. věst. L 96, 11.4.2007, s. 9).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

SEZNAM NABÍDKOVÝCH ŘÍZENÍ

Členský stát

Množství daná k dispozici pro prodej na vnitřním trhu (v tunách)

Intervenční agentura

Název, adresa a kontaktní údaje

Pšenice obecná

Ječmen

Kukuřice

Žito

Belgique/België

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tel.: (32-2) 287 24 78

Fax: (32-2) 287 25 24

E-mail: webmaster@birb.be

Internet: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tel.: (+359 2) 81 87 202

Fax: (+359 2) 81 87 267

E-mail: dfz@dfz.bg

Internet: www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tel. (420) 222 871 667/222 871 403

Fax: (420) 296 806 404

E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Internet: www.szif.cz

Danmark

174 021

28 830

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Tel.: (45) 33 95 88 07

Fax: (45) 33 95 80 34

E-mail: mij@dffe.dk a pah@dffe.dk

Internet: www.dffe.dk

Deutschland

1 948 269

767 343

432 715

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel.: (49-228) 6845-3704

Fax 1: (49-228) 6845-3985

Fax 2: (49-228) 6845-3276

E-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Internet: www.ble.de

Eesti

0

0

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Tel.: (372) 7371 200

Fax: (372) 7371 201

E-mail: pria@pria.ee

Internet: www.pria.ee

Eire/Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Tel.: 353 53 91 63400

Fax: 353 53 91 42843

Internet: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Archarnon str., GR-104 46 Athens

Tel.: (30-210) 212 4787 & 4754

Fax: (30-210) 212 4791

E-mail: ax17u073@minagric.gr

Internet: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Tel.: (34-91) 3474765

Fax: (34-91) 3474838

E-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

Internet: www.fega.es

France

28 724

318 778

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Tel.: (33-1) 44 18 22 29 a 23 37

Fax (33-1) 44 18 20 08 – (33 1) 44 18 20 80

E-mail: f.abeasis@onigc.fr

Internet: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Tel.: (39) 0649499755

Fax: (39) 0649499761

E-mail: d.spampinato@agea.gov.it

Internet: www.enterisi.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

27 020

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV – 1981

Tel.: (371) 702 7893

Fax: (371) 702 7892

E-mail: lad@lad.gov.lv

Internet: www.lad.gov.lv

Lietuva

0

35 492

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Tel.: (370-5) 268 5049

Fax: (370-5) 268 5061

E-mail: info@litfood.lt

Internet: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tel.: (352) 478 23 70

Fax: (352) 46 61 38

Dálnopis: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

450 000

19 011

2 400 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Tel.: (36) 1 219 45 76

Fax: (36) 1 219 89 05

E-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Internet: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Tel.: (31) 475 355 486

Fax: (31) 475 318 939

E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Internet: www9.minlnv.nl

Österreich

0

22 461

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Tel.:

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Fax:

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

E-mail: referat10@ama.gv.at

Internet: www.ama.at/intervention

Polska

44 440

41 927

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel.: (48) 22 661 78 10

Fax: (48) 22 661 78 26

E-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

Internet: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Tel.:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Fax: (351) 21 384 61 70

E-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Internet: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Tel.: (40 21) 3054802; (40 21) 3054842

Fax: (40 21) 3054803

Internet: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Tel.: (386) 1 580 76 52

Fax: (386) 1 478 92 00

E-mail: aktrp@gov.si

Internet: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

0

0

227 699

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tel.: (421-2) 58 243 271

Fax: (421-2) 53 412 665

E-mail: jvargova@apa.sk

Internet: www.apa.sk

Suomi/Finland

30 000

95 332

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel.: (358-9) 16001

Fax:

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

E-mail: intervention.unit@mmm.fi

Internet: www.mmm.fi

Sverige

172 272

58 004

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Tel.: (46) 36 15 50 00

Fax: (46) 36 19 05 46

E-mail: jordbruksverket@sjv.se

Internet: www.sjv.se

United Kingdom

24 825

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel.: (44) 191 226 5882

Fax: (44) 191 226 5824

E-mail: cerealsintervention@rpa.gov.uk

Internet: www.rpa.gov.uk

Značka ‚—‘ znamená: pro tuto obilovinu neexistují v tomto členském státě intervenční zásoby.“


SMĚRNICE

16.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/31


SMĚRNICE KOMISE 2007/27/ES

ze dne 15. května 2007,

kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro etoxazol, indoxakarb, mesosulfuron, 1-methylcyklopropen, MCPA a MCPB, tolylfluanid a tritikonazol

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 86/362/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a na jejich povrchu (1), a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 86/363/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách živočišného původu a na jejich povrchu (2), a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu (3), a zejména na článek 7 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (4), a zejména na čl. 4 odst. 1 písm. f) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Do přílohy I směrnice 91/414/EHS byly zařazeny tyto existující účinné látky: MCPA a MCPB směrnicí Komise 2005/57/ES (5), tolylfluanid směrnicí Komise 2006/6/ES (6), tritikonazol směrnicí Komise 2006/39/ES (7).

(2)

Do přílohy I směrnice 91/414/EHS byly zařazeny tyto nové účinné látky: etoxazol směrnicí Komise 2005/34/ES (8), mesosulfuron směrnicí Komise 2003/119/ES (9), indoxakarb směrnicí Komise 2006/10/ES (10) a 1-methylcyklopropen směrnicí Komise 2006/19/ES (11).

(3)

K zařazení dotyčných účinných látek do přílohy I směrnice 91/414/EHS došlo na základě posouzení předložených informací týkajících se navrhovaného použití. Informace o tomto použití byly předloženy některými členskými státy podle čl. 4 odst. 1 písm. f) uvedené směrnice. Předložené informace byly posouzeny a jsou dostatečné pro stanovení určitých maximálních limitů reziduí (MLR).

(4)

Neexistují-li na úrovni Společenství žádné maximální limity reziduí ani dočasné maximální limity reziduí, stanoví členské státy podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS před tím, než budou moci vydat povolení pro přípravky obsahující tyto účinné látky, dočasné vnitrostátní maximální limity reziduí.

(5)

Maximální limity reziduí na úrovni Společenství a limity, které doporučuje Codex Alimentarius, jsou stanoveny a hodnoceny na základě podobných postupů. V úvahu byla vzata řada maximálních limitů reziduí, které jsou v Codexu uvedeny pro tolylfluanid. Maximální limity reziduí založené na maximálních limitech reziduí uvedených v Codexu byly vyhodnoceny s ohledem na rizika pro spotřebitele. Na základě toxikologických závěrů vyplývajících ze studií, které měla Komise k dispozici, nebylo zjištěno žádné nepřijatelné riziko.

(6)

Zprávy o přezkoumání, které Komise zpracovala za účelem zařazení dotyčných účinných látek do přílohy I směrnice 91/414/EHS, stanovily pro tyto látky přijatelný denní příjem (ADI), případně i akutní referenční dávku (ARfD). Expozice spotřebitelů potravin ošetřených dotyčnou účinnou látkou byla posouzena v souladu s postupy Společenství. Byly rovněž zohledněny pokyny vydané Světovou zdravotnickou organizací (12) a stanovisko Vědeckého výboru pro rostliny (13) k použité metodice. Byl učiněn závěr, že navržené maximální limity reziduí nevedou k překročení uvedeného přijatelného denního příjmu nebo uvedené akutní referenční dávky.

(7)

Pro zajištění náležité ochrany spotřebitele před expozicí reziduím v důsledku nepovolených použití přípravků na ochranu rostlin by měly být stanoveny pro příslušné kombinace produktu a pesticidu dočasné maximální limity reziduí na úrovni meze stanovitelnosti.

(8)

Stanovení těchto dočasných maximálních limitů reziduí na úrovni Společenství nebrání členským státům ve stanovení dočasných maximálních limitů reziduí pro dotyčné látky podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS a přílohy VI uvedené směrnice. Má se za to, že dostatečná doba pro povolení dalších použití dotyčných účinných látek jsou čtyři roky. Dočasné maximální limity reziduí by poté měly být konečné.

(9)

Je tedy nezbytné změnit maximální limity reziduí stanovené v přílohách směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, aby byl umožněn řádný dozor a kontrola zákazu jejich používání a aby byla zabezpečena ochrana spotřebitele.

(10)

Směrnice 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(11)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 86/362/EHS se mění v souladu s přílohou I této směrnice.

Článek 2

Směrnice 86/363/EHS se mění v souladu s přílohou II této směrnice.

Článek 3

Směrnice 90/642/EHS se mění v souladu s přílohou III této směrnice.

Článek 4

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 16. listopadu 2007. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 17. listopadu 2007.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 15. května 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/11/ES (Úř. věst. L 63, 1.3.2007, s. 26).

(2)  Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 43. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/11/ES.

(3)  Úř. věst. L 350, 14.12.1990, s. 71. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/12/ES (Úř. věst. L 59, 27.2.2007, s. 75).

(4)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/25/ES (Úř. věst. L 106, 24.4.2007, s. 34).

(5)  Úř. věst. L 246, 22.9.2005, s. 14.

(6)  Úř. věst. L 12, 18.1.2006, s. 21.

(7)  Úř. věst. L 104, 13.4.2006, s. 30.

(8)  Úř. věst. L 125, 18.5.2005, s. 5.

(9)  Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 41.

(10)  Úř. věst. L 25, 28.5.2006, s. 24.

(11)  Úř. věst. L 44, 15.2.2006, s. 15.

(12)  Pokyny pro odhad dietárního příjmu reziduí pesticidů (Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues) (přepracované vydání), vypracované v rámci celosvětového systému monitorování životního prostředí – potravinového programu (GEMS/Food Programme) ve spolupráci s Výborem pro přípravu kodexu reziduí pesticidů, vydané Světovou zdravotnickou organizací v roce 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(13)  Stanovisko Vědeckého výboru pro rostliny k otázkám týkajícím se změn příloh směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS (stanovisko Vědeckého výboru pro rostliny ze dne 14. července 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


PŘÍLOHA I

V části A přílohy II směrnice 86/362/EHS se doplňují tyto řádky:

„Rezidua pesticidů

Maximální limity v mg/kg

Etoxazol

0,02 (1)  (2)

obiloviny

Indoxakarb vyjádřený jako suma S- a R-izomerů

0,02 (1)  (2)

obiloviny

MCPA, MCPB včetně jejich solí, esterů a konjugátů, vyjádřeno jako MCPA

0,05 (1)  (2)

obiloviny

Tolylfluanid (suma tolylfluanidu a dimethylaminosulfotoluididu, vyjádřeno jako tolylfluanid)

0,05 (1)  (2)

obiloviny

Mesosulfuron-methyl vyjádřený jako mesosulfuron

0,01 (1)  (2)

obiloviny

Tritikonazol

0,01 (1)  (2)

obiloviny

1-methylcyklopropen

0,01 (1)  (2)

obiloviny


(1)  Označuje mez stanovitelnosti.

(2)  Označuje dočasný maximální limit reziduí podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS: nedojde-li ke změně, bude tento limit konečný s účinkem od 5. června 2011.“


PŘÍLOHA II

V části A přílohy II směrnice 86/363/EHS se doplňují tyto řádky:

 

Maximální limity v mg/kg

Rezidua pesticidů

v mase, včetně tuku, masných polotovarů, drobů a živočišných tuků uvedených v příloze I pod položkami č. ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 a 1602

v mléce a v mléčných výrobcích uvedených v příloze I pod položkami č. 0401, 0402, 0405 a 0406

v čerstvých vejcích bez skořápek, pokud jde o ptačí vejce a žloutky uvedené v příloze I pod položkami č. 0407 a 0408

„Indoxakarb vyjádřený jako suma S- a R-izomerů

maso a poživatelné droby: 0,01 (1)  (2); tuk: 0,3 (2)

mléko: 0,02 (2); smetana 0,3 (2)

0,01 (1)  (2)

MCPA, MCPB a MCPA thioethyl, vyjádřeno jako MCPA

0,1 (1)  (2); poživatelné droby: 0,5 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Tolylfluanid (tolylfluanid analyzovaný jako dimethylaminosulfotoluidid a vyjádřený jako tolylfluanid)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)


(1)  Označuje mez stanovitelnosti.

(2)  Označuje dočasný maximální limit reziduí podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS: nedojde-li ke změně, bude tento limit konečný s účinkem od 5. června 2011.“


PŘÍLOHA III

Přílohy směrnice 90/642/EHS se mění takto:

1.

V příloze 1 ve skupině „2. Zelenina, čerstvá nebo tepelně neupravená, zmrazená nebo sušená“ v nadpisu v) „Listová zelenina a čerstvé bylinky“ v podnadpisu „a) Salát a podobná zelenina“ se heslo „Listy a řapíky brukve“ nahrazuje heslem „Listy a řapíky brukve včetně listů vodnice“.

2.

V příloze II se vkládají následující sloupce pro etoxazol, indoxakarb, MCPA, MCPB, mesosulfuron, tolylfluanid, tritikonazol, a 1-methylcyklopropen:

 

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí

Etoxazol

Indoxakarb vyjádřený jako suma S- a R-izomerů

MCPA, MCPB včetně jejich solí, esterů a konjugátů, vyjádřeno jako MCPA

Tolylfluanid (suma tolylfluanidu a dimethylaminosulfotoluididu, vyjádřeno jako tolylfluanid)

Mesosulfuron-methyl vyjádřený jako mesosulfuron

Tritikonazol

1-methylcyklopropen

„1.

Ovoce, čerstvé, sušené nebo tepelně neupravené, konzervované zmrazením, bez přídavku cukru; ořechy

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

i)

CITRUSOVÉ PLODY

0,1 (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Grapefruity

 

 

 

 

 

 

 

Citrony

 

 

 

 

 

 

 

Kyselé lajmy

 

 

 

 

 

 

 

Mandarinky (včetně klementinek a ostatních hybridů)

 

 

 

 

 

 

 

Pomeranče

 

 

 

 

 

 

 

Šedok (pomelo)

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

ii)

OŘECHY (ve skořápce nebo jádra)

0,02 (1)  (2)

0,05 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Mandle

 

 

 

 

 

 

 

Para ořechy

 

 

 

 

 

 

 

Kešú ořechy

 

 

 

 

 

 

 

Kaštany jedlé

 

 

 

 

 

 

 

Kokosové ořechy

 

 

 

 

 

 

 

Lískové ořechy

 

 

 

 

 

 

 

Makadamie

 

 

 

 

 

 

 

Pekanové ořechy

 

 

 

 

 

 

 

Piniové oříšky

 

 

 

 

 

 

 

Pistácie

 

 

 

 

 

 

 

Vlašské ořechy

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

iii)

JÁDROVÉ OVOCE

0,02 (1)  (2)

 

 

3 (2)

 

 

 

Jablka

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Hrušky

 

 

 

 

 

 

 

Kdoule

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

iv)

PECKOVÉ OVOCE

 

 

 

 

 

 

 

Meruňky

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Třešně a višně

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů)

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Švestky a slívy

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Ostatní

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

v)

BOBULOVÉ A DROBNÉ OVOCE

 

 

 

 

 

 

 

a)

Hrozny révy vinné stolní a moštové

0,02 (1)  (2)

2 (2)

 

5 (2)

 

 

 

Hrozny stolní

 

 

 

 

 

 

 

Hrozny moštové

 

 

 

 

 

 

 

b)

Jahody (kromě lesních)

0,2 (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

c)

Ovoce z keřů (kromě planě rostoucích)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

Ostružiny

 

 

 

 

 

 

 

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

 

 

 

 

 

Ostružinomaliny

 

 

 

 

 

 

 

Maliny

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

d)

Ostatní bobulové a drobné ovoce (kromě planě rostoucího)

0,02 (1)  (2)

 

 

5 (2)

 

 

 

Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)

 

 

 

 

 

 

 

Klikva

 

 

 

 

 

 

 

Rybíz (červený, bílý a černý)

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Angrešt

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Ostatní

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

e)

Planě rostoucí bobulové ovoce a plody

0,02 (1)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

vi)

RŮZNÉ

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Avokádo

 

 

 

 

 

 

 

Banány

 

 

 

 

 

 

 

Datle

 

 

 

 

 

 

 

Fíky

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

Kumkvat

 

 

 

 

 

 

 

Liči

 

 

 

 

 

 

 

Mango

 

 

 

 

 

 

 

Olivy (pro přímou spotřebu)

 

 

 

 

 

 

 

Olivy (pro lisování oleje)

 

 

 

 

 

 

 

Papája

 

 

 

 

 

 

 

Mučenka

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

Granátová jablka

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

2.

Zelenina, čerstvá nebo tepelně neupravená, zmrazená nebo sušená

 

 

 

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

i)

KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Řepa salátová

 

 

 

 

 

 

 

Mrkev

 

 

 

 

 

 

 

Kasava

 

 

 

 

 

 

 

Celer bulvový

 

 

 

 

 

 

 

Křen

 

 

 

 

 

 

 

Topinambury

 

 

 

 

 

 

 

Pastinák

 

 

 

 

 

 

 

Petržel kořenová

 

 

 

 

 

 

 

Ředkvička

 

 

 

 

 

 

 

Kozí brada

 

 

 

 

 

 

 

Batáty

 

 

 

 

 

 

 

Tuřín

 

 

 

 

 

 

 

Vodnice

 

 

 

 

 

 

 

Jam

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

ii)

CIBULOVÁ ZELENINA

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Česnek

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Cibule kuchyňská

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Šalotka

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Cibule jarní

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

iii)

PLODOVÁ ZELENINA

 

 

 

 

 

 

 

a)

Lilkovité

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Rajčata

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Paprika zeleninová

 

0,3 (2)

 

2 (2)

 

 

 

Lilek

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Okra

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

b)

Tykvovité – s jedlou slupkou

0,02 (1)  (2)

0,2 (2)

0,05 (1)  (2)

2 (2)

 

 

 

Okurky salátové

 

 

 

 

 

 

 

Okurky nakládačky

 

 

 

 

 

 

 

Cukety

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

c)

Tykvovité – s nejedlou slupkou

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (1)  (2)

0,3 (2)

 

 

 

Melouny cukrové

 

 

 

 

 

 

 

Tykve

 

 

 

 

 

 

 

Melouny vodní

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

d)

Kukuřice cukrová

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

iv)

KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

a)

Košťálová zelenina vytvářející růžice

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Brokolice

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Květák

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

b)

Košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Kapusta růžičková

 

 

 

 

 

 

 

Kapusta hlávková a zelí hlávkové

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Ostatní

 

0,2 (1)  (2)

 

 

 

 

 

c)

Košťálová zelenina listová

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Pekingské zelí

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Kadeřávek

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Ostatní

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

d)

Kedlubny

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

v)

LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

a)

Salát a podobná zelenina

 

 

 

20 (2)

 

 

 

Řeřicha setá

 

 

 

 

 

 

 

Polníček

 

 

 

 

 

 

 

Salát hlávkový

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Endivie

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Večernice (ruccola)

 

 

 

 

 

 

 

Listy a řapíky brukve včetně listů vodnice

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

b)

Špenát a podobná zelenina

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Špenát

 

 

 

 

 

 

 

Mangold (řapíky)

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

c)

Potočnice lékařská

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

d)

Čekanka salátová

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

e)

Čerstvé bylinky

 

2 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Kerblík

 

 

 

 

 

 

 

Pažitka

 

 

 

 

 

 

 

Petrželová nať

 

 

 

 

 

 

 

Celerová nať

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

vi)

LUSKOVÁ ZELENINA (čerstvá)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

Fazolové lusky

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Vyluštěná fazolová semena

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Hrachové lusky

 

 

0,1 (2)

3 (2)

 

 

 

Vyluštěná hrachová zrna

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Ostatní

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

vii)

ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Chřest

 

 

 

 

 

 

 

Kardy

 

 

 

 

 

 

 

Celer řapíkatý

 

 

 

 

 

 

 

Fenykl sladký

 

 

 

 

 

 

 

Artyčoky

 

0,1 (2)

 

 

 

 

 

Pór

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Reveň

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

viii)

HOUBY

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

a)

Houby pěstované

 

 

 

 

 

 

 

b)

Houby volně rostoucí

 

 

 

 

 

 

 

3.

Luštěniny

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)

0,01 (1)  (2)

0,01 (2)

Fazole

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Čočka

 

 

 

 

 

 

 

Hrách

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Vlčí bob

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

4.

Olejnatá semena

0,05 (1)  (2)

 

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

Lněná semena

 

 

 

 

 

 

 

Jádra podzemnice olejné

 

 

 

 

 

 

 

Mák

 

 

 

 

 

 

 

Sezamová semena

 

 

 

 

 

 

 

Slunečnicová semena

 

 

 

 

 

 

 

Semena řepky

 

 

 

 

 

 

 

Sójové boby

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Hořčičná semena

 

 

 

 

 

 

 

Bavlníková semena

 

 

 

 

 

 

 

Semena konopí

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

5.

Brambory

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

Konzumní brambory rané

 

 

 

 

 

 

 

Konzumní brambory pozdní

 

 

 

 

 

 

 

6.

Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

7.

Chmel (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

50 (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)


(1)  Označuje mez stanovitelnosti.

(2)  Označuje dočasný maximální limit reziduí podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS: nedojde-li ke změně, bude tento limit konečný s účinkem od 5. června 2011.“


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

16.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/43


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 21. března 2007

o režimu státních podpor C 18/2006 (ex N 524/2005), který Itálie hodlala uskutečnit ve prospěch malých podniků a mikropodniků

(oznámeno pod číslem K(2007) 1175)

(Pouze italské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2007/335/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 88 odst. 2 první pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, a zejména na čl. 62 odst. 1 písm. a) této dohody,

poté, co vyzvala zúčastněné strany, aby v souladu s uvedenými články podaly připomínky (1),

vzhledem k těmto důvodům:

I.   POSTUP

(1)

Dopisem ze dne 18. října 2005 oznámily italské orgány Komisi výše zmíněný režim státních podpor. Další informace zaslaly italské orgány v dopisech ze dne 20. prosince 2005, ze dne 13. března 2006 a ze dne 27. března 2006. Komise požádala o doplňující údaje dopisem ze dne 10. listopadu 2005 a dopisem ze dne 8. února 2006.

(2)

Dopisem ze dne 16. května 2006 informovala Komise Itálii o rozhodnutí zahájit ve věci dotčeného opatření řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES.

(3)

Rozhodnutí Komise zahájit řízení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie  (2). Komise vyzvala zúčastněné strany, aby podaly připomínky.

(4)

Itálie zaslala své připomínky dopisem ze dne 23. června 2006, ve kterém oznámila, že hodlá předložit připomínky k jednomu konkrétnímu aspektu.

(5)

Jiná zúčastněná strana své připomínky nezaslala.

(6)

Komise požádala o doplňující údaje dopisem ze dne 21. září 2006 a dopisem ze dne 10. ledna 2007.

(7)

Itálie oznámila Komisi dopisem ze dne 30. ledna 2007, který Komise obdržela dne 2. února 2007, že dotčené opatření bylo zrušeno.

II.   PODROBNÝ POPIS OPATŘENÍ

(8)

Opatření mělo prostřednictvím daňových úlev podpořit růst mikropodniků a malých podniků, které vznikly v rámci konsolidačních procesů (sloučením či akvizicí mikropodniků a malých podniků). Dotčené opatření mělo být dotováno částkou 120 milionů EUR v roce 2006, 242 milionů EUR v roce 2007 a 122 millionů EUR v roce 2008.

(9)

Právním základem opatření je článek 2 nařízení vlády č. 106 ze dne 17. června 2005 uzákoněného zákonem č. 156 ze dne 31. července 2005. Právní základ obsahuje ustanovení o pozastavení. Režim státní podpory nebyl uskutečněn.

(10)

Itálie již uskutečnila podobné opatření v roce 2005 (3), v rámci nařízení, které stanoví blokovou vyjímku pro podpory malým a středním podnikům (4). Tato verze podpůrného opatření poskytuje daňovou úlevu ve výši 50 % nákladů za poradenství při slučování nebo akvizici. Italské orgány sdělily, že vzhledem k danému omezení poskytované daňové úlevy, byla úspěšnost opatření relativní, neboť z počtu 132 žádostí v celkové výši 3 442 261 EUR daňové úlevy bylo přijato pouze 46 žádostí v celkové výši 415 306 EUR daňové úlevy.

III.   PŘIPOMÍNKY ITÁLIE

(11)

Italské orgány informovaly dopisem ze dne 30. ledna 2007 Komisi, že dotace určené na dotčené opatření byly využity jinak a že opatření bylo zrušeno a nebylo uvedeno v platnost.

IV.   HODNOCENÍ

(12)

Vzhledem ke stažení oznámení o dotčeném opatření se řízení stalo bezpředmětným.

V.   ZÁVĚR

(13)

Komise proto rozhodla ukončit řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES, neboť řízení se stalo bezpředmětným vzhledem k tomu, že italské orgány opatření zrušily,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Italské orgány dotčené opatření zrušily, a proto se toto řízení stalo bezpředmětným. Komise se proto rozhodla ukončit řízení, které zahájila podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Italské republice.

V Bruselu dne 21. března 2007.

Za Komisi

Neelie KROES

členka Komise


(1)  Úř. věst. C 146, 22.6.2006, s. 18.

(2)  Viz poznámka 1 pod čarou.

(3)  Podpůrné opatření bylo založeno na ustanovení článku 9 nařízení vlády č. 35/2005 uzákoněného zákonem č. 80/2005, který Komise zaevidovala dne 21. dubna 2005 pod referenčním číslem XS 89/05.

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům (Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 33).


16.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/45


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. května 2007

o finanční podpoře Společenství pro některé referenční laboratoře Společenství ve veterinární oblasti a v oblasti živých zvířat v roce 2007

(oznámeno pod číslem K(2007) 1930)

(Pouze anglické, dánské, francouzské, německé, španělské a švédské znění je závazné)

(2007/336/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 28 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (2), a zejména na čl. 32 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 28 odst. 1 rozhodnutí 90/424/EHS může být referenčním laboratořím Společenství ve veterinární oblasti a v oblasti živých zvířat poskytnuta finanční podpora Společenství.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1754/2006 ze dne 28. listopadu 2006 o podmínkách poskytování finanční podpory Společenství referenčním laboratořím Společenství pro krmiva, potraviny a odvětví zdraví zvířat (3) stanoví, že finanční podpora Společenství se poskytne, jsou-li schválené pracovní programy řádně prováděny a příjemci předávají všechny potřebné informace ve stanovených lhůtách.

(3)

V souladu s čl. 2 nařízení (ES) č. 1754/2006 jsou vztahy mezi Komisí a referenčními laboratořemi Společenství vymezeny v dohodě o partnerství, jejíž součástí je víceletý pracovní program.

(4)

Komise posoudila pracovní programy a odpovídající návrhy rozpočtu předložené referenčními laboratořemi Společenství na rok 2007.

(5)

Finanční podpora by proto měla být poskytována určeným referenčním laboratořím Společenství na vykonávání funkcí a povinností stanovených v těchto aktech:

směrnici Rady 2001/89/ES ze dne 23. října 2001 o opatřeních Společenství pro tlumení klasického moru prasat (4),

směrnici Rady 92/66/EHS ze dne 14. července 1992, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby (5),

směrnici Rady 92/40/EHS ze dne 19. května 1992, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení influenzy ptáků (6),

směrnici Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat (7),

směrnici Rady 93/53/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se zavádějí minimální opatření Společenství ke zdolávání některých nákaz ryb (8),

směrnici Rady 95/70/ES ze dne 22. prosince 1995, kterou se stanoví minimální opatření Společenství pro zdolávání některých nákaz mlžů (9),

směrnici Rady 92/35/EHS ze dne 29. dubna 1992, kterou se stanoví pravidla a opatření pro tlumení moru koní (10),

směrnici Rady 2000/75/ES ze dne 20. listopadu 2000, kterou se stanoví zvláštní ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí (11),

rozhodnutí Rady 2000/258/ES ze dne 20. března 2000 o určení zvláštního institutu odpovědného za stanovení kritérií nezbytných pro normalizaci sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině (12),

směrnici Rady 2002/60/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví zvláštní ustanovení pro tlumení afrického moru prasat a kterou se mění směrnice 92/119/EHS, pokud jde o těšínskou chorobu prasat a africký mor prasat (13),

rozhodnutí Rady 96/463/ES ze dne 23. července 1996, kterým se určuje referenční institut pověřený spoluprací na sjednocování testovacích metod a vyhodnocování výsledků čistokrevného plemenného skotu (14),

směrnici Rady 2003/85/ES ze dne 29. září 2003, kterou se stanoví opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky, zrušují směrnice 85/511/EHS a rozhodnutí 89/531/EHS a 91/665/EHS a mění směrnice 92/46/EHS (15),

nařízení (ES) č. 882/2004 pro brucelózu.

(6)

Finanční podpora na provoz a pořádání seminářů referenčních laboratoří Společenství by měla být rovněž v souladu s pravidly způsobilosti stanovenými v nařízení (ES) č. 1754/2006.

(7)

Podle čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (16) se programy pro eradikaci a tlumení nákaz zvířat (veterinární opatření) mají financovat z Evropského zemědělského záručního fondu. Pro účely finanční kontroly se použijí články 9, 36 a 37 uvedeného nařízení.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V případě klasického moru prasat poskytne Společenství finanční podporu ústavu Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover, Německo, na vykonávání funkcí a povinností uvedených v příloze IV směrnice 2001/89/ES.

Finanční podpora Společenství činí 100 % nákladů způsobilých podle nařízení (ES) č. 1754/2006, které vzniknou uvedenému ústavu v souvislosti s pracovním programem, a dosáhne maximálně výše 232 000 EUR na období od 1. ledna do 31. prosince 2007, z toho se maximálně 18 000 EUR věnuje na pořádání technického semináře o diagnostických postupech u klasického moru prasat.

Článek 2

V případě newcastleské choroby poskytne Společenství finanční podporu laboratoři Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Spojené království, na vykonávání funkcí a povinností uvedených v příloze V směrnice 92/66/EHS.

Finanční podpora Společenství činí 100 % nákladů způsobilých podle nařízení (ES) č. 1754/2006, které vzniknou uvedené laboratoři v souvislosti s pracovním programem, a dosáhne maximálně výše 77 000 EUR na období od 1. ledna do 31. prosince 2007.

Článek 3

V případě influenzy ptáků poskytne Společenství finanční podporu laboratoři Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Spojené království, na vykonávání funkcí a povinností uvedených v příloze V směrnice 92/40/EHS.

Finanční podpora Společenství činí 100 % způsobilých nákladů, které vzniknou uvedené laboratoři v souvislosti s pracovním programem, a dosáhne maximálně výše 406 000 EUR na období od 1. ledna do 31. prosince 2007.

Článek 4

V případě vezikulární choroby prasat poskytne Společenství finanční podporu laboratoři Pirbright Laboratory, Spojené království, na vykonávání funkcí a povinností uvedených v příloze III směrnice 92/119/EHS.

Finanční podpora Společenství činí 100 % nákladů způsobilých podle nařízení (ES) č. 1754/2006, které vzniknou uvedené laboratoři v souvislosti s pracovním programem, a dosáhne maximálně výše 126 000 EUR na období od 1. ledna do 31. prosince 2007.

Článek 5

V případě slintavky a kulhavky poskytne Společenství finanční podporu laboratoři Pirbright Laboratory, Spojené království, na vykonávání funkcí a povinností uvedených v příloze XVI směrnice 2003/85/ES.

Finanční podpora Společenství činí 100 % nákladů způsobilých podle nařízení (ES) č. 1754/2006, které vzniknou uvedené laboratoři v souvislosti s pracovním programem, a dosáhne maximálně výše 274 000 EUR na období od 1. ledna do 31. prosince 2007.

Článek 6

V případě nákazy ryb poskytne Společenství finanční podporu ústavu Danish National Veterinary Institute, Aarhus, Dánsko, na vykonávání funkcí a povinností uvedených v příloze C směrnice 93/53/EHS.

Finanční podpora Společenství činí 100 % nákladů způsobilých podle nařízení (ES) č. 1754/2006, které vzniknou uvedenému ústavu v souvislosti s pracovním programem, a dosáhne maximálně výše 150 000 EUR na období od 1. ledna do 31. prosince 2007.

Článek 7

V případě nákazy mlžů poskytne Společenství finanční podporu ústavu IFREMER, La Tremblade, Francie, na vykonávání funkcí a povinností uvedených v příloze B směrnice 95/70/ES.

Finanční podpora Společenství činí 100 % nákladů způsobilých podle nařízení (ES) č. 1754/2006, které vzniknou uvedenému ústavu v souvislosti s pracovním programem, a dosáhne maximálně výše 90 000 EUR na období od 1. ledna do 31. prosince 2007.

Článek 8

V případě moru koní poskytne Společenství finanční podporu laboratoři Laboratorio central de veterinaria de Madrid, Algete, Španělsko, na vykonávání funkcí a povinností uvedených v příloze I směrnice 92/35/EHS.

Finanční podpora Společenství činí 100 % nákladů způsobilých podle nařízení (ES) č. 1754/2006, které vzniknou uvedené laboratoři v souvislosti s pracovním programem, a dosáhne maximálně výše 98 000 EUR na období od 1. ledna do 31. prosince 2007, z toho se maximálně 38 000 EUR věnuje na pořádání technického semináře o diagnostických postupech u moru koní.

Článek 9

V případě katarální horečky ovcí poskytne Společenství finanční podporu laboratoři Pirbright Laboratory, Spojené království, na vykonávání funkcí a povinností uvedených v příloze II směrnice 2000/75/ES.

Finanční podpora Společenství činí 100 % nákladů způsobilých podle nařízení (ES) č. 1754/2006, které vzniknou uvedené laboratoři v souvislosti s pracovním programem, a dosáhne maximálně výše 373 000 EUR na období od 1. ledna do 31. prosince 2007, z toho se maximálně 45 000 EUR věnuje na pořádání technického semináře o diagnostických postupech u katarální horečky ovcí.

Článek 10

V případě sérologie vztekliny poskytne Společenství finanční podporu laboratoři AFSSA, Nancy, Francie, na vykonávání funkcí a povinností uvedených v příloze II rozhodnutí 2000/258/ES.

Finanční podpora Společenství činí 100 % nákladů způsobilých podle nařízení (ES) č. 1754/2006, které vzniknou uvedené laboratoři v souvislosti s pracovním programem, a dosáhne maximálně výše 200 000 EUR na období od 1. ledna do 31. prosince 2007.

Článek 11

V případě brucelózy poskytne Společenství finanční podporu laboratoři AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Francie, na vykonávání funkcí a povinností uvedených v čl. 32 odst. 2 nařízení (ES) č. 882/2004.

Finanční podpora Společenství činí 100 % nákladů způsobilých podle nařízení (ES) č. 1754/2006, které vzniknou uvedené laboratoři v souvislosti s pracovním programem, a dosáhne maximálně výše 250 000 EUR na období od 1. ledna do 31. prosince 2007, z toho se maximálně 35 000 EUR věnuje na pořádání technického semináře o diagnostických postupech u brucelózy.

Článek 12

V případě afrického moru prasat poskytne Společenství finanční podporu středisku Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Španělsko, na vykonávání funkcí a povinností uvedených v příloze V směrnice 2002/60/ES.

Finanční podpora Společenství činí 100 % nákladů způsobilých podle nařízení (ES) č. 1754/2006, které vzniknou uvedenému výzkumnému středisku v souvislosti s pracovním programem, a dosáhne maximálně výše 120 000 EUR na období od 1. ledna do 31. prosince 2007.

Článek 13

Na posuzování výsledků metod vyšetření čistokrevného plemenného skotu a harmonizaci různých metod vyšetření poskytne Společenství finanční podporu středisku INTERBULL Centre, Uppsala, Švédsko, na vykonávání funkcí a povinností uvedených v příloze II rozhodnutí 96/463/ES.

Finanční podpora Společenství činí 100 % nákladů, které vzniknou uvedenému středisku v souvislosti s pracovním programem, a dosáhne maximálně výše 80 000 EUR na období od 1. ledna do 31. prosince 2007.

Článek 14

Toto rozhodnutí je určeno pro

Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover, Německo,

Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Spojené království,

Pirbright Laboratory, Spojené království,

Danish National Veterinary Institute, Aarhus, Dánsko,

IFREMER, La Tremblade, Francie,

Laboratorio central de veterinaria de Madrid, Algete, Španělsko,

Laboratory of the AFSSA, Nancy, Francie,

AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Francie,

Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Španělsko,

INTERBULL Centre, Uppsala, Švédsko.

V Bruselu dne 8. května 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006.

(3)  Úř. věst. L 331, 29.11.2006, s. 8.

(4)  Úř. věst. L 316, 1.12.2001, s. 5. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 352).

(5)  Úř. věst. L 260, 5.9.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES.

(6)  Úř. věst. L 167, 22.6.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES.

(7)  Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 69. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2007/10/ES (Úř. věst. L 63, 1.3.2007, s. 24).

(8)  Úř. věst. L 175, 19.7.1993, s. 23. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES.

(9)  Úř. věst. L 332, 30.12.1995, s. 33. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES.

(10)  Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 19. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES.

(11)  Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 74. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES.

(12)  Úř. věst. L 79, 30.3.2000, s. 40. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí Komise 2003/60/ES (Úř. věst. L 23, 28.1.2003, s. 30).

(13)  Úř. věst. L 192, 20.7.2002, s. 27. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES.

(14)  Úř. věst. L 192, 2.8.1996, s. 19.

(15)  Úř. věst. L 306, 22.11.2003, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES.

(16)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 378/2007 (Úř. věst. L 95, 5.4.2007, s. 1).


16.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/49


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 15. května 2007,

kterým se schvalují systémy automatického dočasného odebrání povolení k rybolovu v případě porušení předpisů vypracované Dánskem, Německem a Spojeným královstvím

(oznámeno pod číslem K(2007) 2036)

(Pouze anglické, dánské a německé znění je závazné)

(2007/337/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 41/2007 ze dne 21. prosince 2006, kterým se na rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovu (1), a zejména na bod 8.1 písm. h) přílohy IIA uvedeného nařízení,

s ohledem na žádosti podané Dánskem, Německem a Spojeným královstvím,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 41/2007 systémy automatického dočasného odebrání povolení k rybolovu v případě porušení předpisů vypracované členskými státy jsou podmínkou zvýšení maximálního počtu dní, kdy může být rybářské plavidlo přítomno v zeměpisné oblasti stanovené v příloze IIA uvedeného nařízení pro období od 1. února 2007 do 31. ledna 2008.

(2)

Dánsko, Německo a Spojené království poskytly Komisi informace o systémech automatického dočasného odebrání povolení k rybolovu v případě porušení předpisů, pokud jde o plavidla, která mají na palubě lovná zařízení uvedená v bodu 4.1 písm. a) podbodu v) přílohy IIA nařízení (ES) č. 41/2007, zejména vlečné sítě, dánské nevody a podobná zařízení, kromě vlečných sítí vlečených pomocí výložníků na bocích plavidla, o velikosti ok 120 mm nebo vyšší.

(3)

S ohledem na tyto informace by systémy automatického dočasného odebrání povolení k rybolovu předložené těmito státy měly být pro tato plavidla schváleny,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Systémy automatického dočasného odebrání povolení k rybolovu v případě porušení předpisů, vypracované Dánskem, Německem a Spojeným královstvím, se schvalují pro účely bodu 8.1 písm. h) přílohy IIA nařízení (ES) č. 41/2007, pokud jde o plavidla, která mají na palubě vlečné sítě, dánské nevody a podobná zařízení, kromě vlečných sítí vlečených pomocí výložníků na bocích plavidla, o velikosti ok 120 mm nebo vyšší.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Dánskému království, Spojenému království Velké Británie a Severního Irska a Spolkové republice Německo.

V Bruselu dne 15. května 2007.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 15, 20.1.2007, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 444/2007 (Úř. věst. L 106, 24.4.2007, s. 22).


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

16.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/50


SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2007/338/SZBP

ze dne 14. května 2007,

kterým se prodlužují některá omezující opatření proti Uzbekistánu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropské unie, a zejména na článek 15 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada přijala dne 14. listopadu 2005 společný postoj 2005/792/SZBP o omezujících opatřeních proti Uzbekistánu (1) v reakci na nadměrné, nepřiměřené a bezohledné použití síly uzbeckými bezpečnostními silami při událostech v Andižanu v květnu roku 2005. Některá omezující opatření byla prodloužena společným postojem 2006/787/SZBP ze dne 13. listopadu 2006 (2).

(2)

Rada se na základě vyhodnocení situace v Uzbekistánu rozhodla prodloužit omezující opatření týkající se vstupu některých osob o dobu šesti měsíců. Rada během tohoto období opatření přezkoumá s ohledem na případné významné změny stávající situace, zejména pokud jde o prvky uvedené v 7. bodu odůvodnění společného postoje 2005/792/SZBP,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

Opatření uvedená v článku 3 společného postoje 2005/792/SZBP se prodlužují o dobu šesti měsíců. Vztahují se na osoby uvedené v příloze tohoto společného postoje, které jsou přímo odpovědné za bezohledné a nepřiměřené použití síly v Andižanu a za maření nezávislého vyšetřování.

Článek 2

Tento společný postoj bude průběžně přezkoumáván. Pokud Rada dojde k závěru, že jeho cílů nebylo dosaženo, bude prodloužen či případně změněn.

Článek 3

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 4

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 14. května 2007.

Za Radu

předseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2005, s. 72.

(2)  Úř. věst. L 318, 17.11.2006, s. 43.


PŘÍLOHA

Seznam osob uvedených v článku 1

1.

Příjmení, jméno: Almatov, Zakirdžon

Pohlaví: muž

Hodnost, funkce: bývalý ministr vnitra

Adresa: Taškent, Uzbekistán

Datum narození:

10. října 1949

Místo narození: Taškent, Uzbekistán

Číslo pasu nebo občanského průkazu: pas č. DA 0002600 (diplomatický pas)

Státní příslušnost: Uzbekistán

2.

Příjmení, jméno: Mullajonov, Tachir Ochunovič

Také znám jako: pravopisná varianta příjmení: Mullajanov

Pohlaví: muž

Hodnost, funkce: bývalý první náměstek ministra vnitra

Adresa: Taškent, Uzbekistán

Datum narození:

10. října 1950

Místo narození: Fergana, Uzbekistán

Číslo pasu nebo občanského průkazu: pas č. DA 0003586 (diplomatický pas), platnost do 5.11.2009

Státní příslušnost: Uzbekistán

3.

Příjmení, jméno: Mirzajev, Ruslan

Pohlaví: muž

Hodnost, funkce: ministr obrany, bývalý státní poradce Rady pro národní bezpečnost

4.

Příjmení, jméno: Jergašev, Pavel Islamovič

Pohlaví: muž

Hodnost, funkce: plukovník, velitel vojenské brigády „Střed“

5.

Příjmení, jméno: Mamo, Vladimir Adolfovič

Pohlaví: muž

Hodnost, funkce: generálmajor, zástupce velitele, brigáda zvláštních sil ministerstva obrany

6.

Příjmení, jméno: Pak, Gregorij

Pohlaví: muž

Hodnost, funkce: plukovník, velitel brigády rychlé reakce ministerstva vnitra (útvar 7332)

7.

Příjmení, jméno: Tadžijev, Valerij

Pohlaví: muž

Hodnost, funkce: plukovník, velitel nezávislé detašované jednotky zvláštních sil ministerstva vnitra (útvar 7351)

8.

Příjmení, jméno: Inojatov, Rustam Raulovič

Pohlaví: muž

Hodnost, funkce: ředitel Národní bezpečnostní služby (SNB)

Adresa: Taškent, Uzbekistán

Datum narození:

22. června 1944

Místo narození: Šerabád, Uzbekistán

Číslo pasu nebo občanského průkazu: pas č. DA 0003171 (diplomatický pas); také diplomatický pas č. 0001892 (doba platnosti skončila 15.9.2004)

Státní příslušnost: Uzbekistán


Tiskové opravy

16.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/53


Oprava nařízení Komise (ES) č. 1850/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel a chmelové výrobky

( Úřední věstník Evropské unie L 355 ze dne 15. prosince 2006 )

1.

Strana 72, název nařízení:

místo:

„… kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel a chmelové výrobky …“,

má být:

„… kterým se stanoví prováděcí pravidla pro ověřování chmele a chmelových produktů …“.

2.

Strana 72, 2. bod odůvodnění:

místo:

„Prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel jsou stanovena …“,

má být:

„Prováděcí pravidla k ověřování chmele jsou stanovena …“.

3.

Strana 72, 3. bod odůvodnění:

místo:

„… je nutné upřesnit produkty, kterých se vydávání ověřovacích listin původu týká, …“,

má být:

„… je nutné upřesnit produkty, kterých se ověřování týká, …“.

4.

Strana 72, 5. bod odůvodnění:

místo:

„Za účelem kontroly chmelových hlávek je nutné, aby k chmelovým hlávkám předloženým pro vydávání ověřovací listiny původu bylo předloženo prohlášení podepsané producentem. Prohlášení by mělo obsahovat údaje, které umožní identifikovat chmel od okamžiku jeho předložení pro vydání ověřovací listiny původu až do jejího vydání.“,

má být:

„Za účelem kontroly chmelových hlávek je nutné, aby k chmelovým hlávkám předloženým k ověřování bylo přiloženo prohlášení podepsané producentem. Prohlášení by mělo obsahovat údaje, které umožní identifikovat chmel od okamžiku jeho předložení k ověřování až do vydání ověřovací listiny.“

5.

Strana 72, 7. bod odůvodnění:

místo:

„Za účelem stanovení znaků jakosti, které musí chmel mít, je nutné zohlednit obsah vlhkosti a cizí tělíska.“,

má být:

„Za účelem stanovení znaků jakosti, které musí chmel mít, je nutné zohlednit obsah vlhkosti a příměsi.“

6.

Strana 72, 9. bod odůvodnění, strana 72, 10. bod odůvodnění, strana 75, čl. 7 nadpis a odst. 1, 2 a 3, strana 77, čl. 14 nadpis a odst. 1 a 2:

místo

:

„smíchání“, „smíchat“,

má být

:

„smísení“, „smísit“

v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

7.

Strana 72, 12. bod odůvodnění;

strana 73, čl. 1 odst. 1, odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. b), c) a d) a odst. 4;

strana 74, čl. 2 písm. f), i) a o);

strana 75, čl. 7 odst. 3 písm. b) a c);

strana 76, kapitola 3, nadpis;

strana 76, čl. 9 odst. 2, 3 a 5;

strana 76, čl. 10 odst. 1 druhý pododstavec a odst. 4;

strana 76, čl. 11 nadpis, odst. 1 a odst. 2 druhý pododstavec;

strana 77, čl. 13 odst. 2 návětí;

strana 77, čl. 14 odst. 1 a odst. 2 návětí a písm. b) a c);

strana 77, čl. 15 návětí;

strana 78, čl. 16 odst. 3;

strana 79, čl. 20 odst. 3 písm. b);

strana 79, čl. 21 odst. 1:

místo

:

„výrobek“,

má být

:

„produkt“

v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

8.

Strana 73, čl. 1 odst. 1:

místo:

„… pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu“,

má být:

„… pravidla pro ověřování“.

9.

Strana 73, čl. 2 písm. g):

místo:

„… za účelem vydání ověřovací listiny původu“,

má být:

„… za účelem ověřování“.

10.

Strana 73, čl. 2 písm. j):

místo:

„… aby vydával ověřovací listiny původu …“,

má být:

„… aby prováděl ověřování …“.

11.

Strana 74, čl. 2 písm. k):

místo:

„k)

„označením“ rozumí etiketování a identifikace;“,

má být:

„k)

„označením“ rozumí označení štítkem a identifikace;“.

12.

Strana 74, čl. 2 písm. o):

místo:

„o)

„izomerizovaným chmelovým práškem“ rozumí výrobek, ve kterém byly kyseliny alfa téměř zcela izomerizovány.“,

má být:

„o)

„izomerizovaným chmelovým práškem“ rozumí produkt, ve kterém byly alfa kyseliny téměř zcela izomerizovány.“

13.

Strana 74, článek 3 nadpis:

místo:

„Chmel předložený pro vydání ověřovací listiny původu“,

má být:

„Chmel předložený k ověřování“.

14.

Strana 74, čl. 3 odst. 1 návětí:

místo:

„1.   Ke každé partii chmele předloženého pro vydání ověřovací listiny původu je přiloženo písemné prohlášení podepsané producentem, které obsahuje tyto údaje:“,

má být:

„1.   Ke každé partii chmele předloženého k ověřování je přiloženo písemné prohlášení podepsané producentem, které obsahuje tyto údaje:“.

15.

Strana 74, čl. 4 odst. 1:

místo:

„1.   Aby mohla být vydána ověřovací listina původu pro chmel, měl by splňovat podmínky podle čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1952/2005 …“,

má být:

„1.   Aby mohl být chmel ověřen, musí splňovat podmínky podle čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1952/2005 …“.

16.

Strana 75, čl. 8 první pododstavec:

místo:

„Pokud je chmel po rozdělení ověřené partie dále prodáván v rámci Společenství, musí být k produktu přiložena faktura nebo obchodní doklad, který vystavil prodejce a který uvádí číslo ověřovací listiny původu.“,

má být:

„Pokud je chmel po rozdělení ověřené partie dále prodáván v rámci Společenství, musí být k produktu přiložena faktura nebo obchodní doklad, který vystavil prodejce a který uvádí referenční číslo ověřovací listiny původu.“

17.

Strana 76, čl. 11 odst. 1, strana 78, čl. 16 odst. 2 písm. h):

místo:

„… příslušným orgánem pro dohled …“,

má být:

„… příslušným orgánem pro ověřování …“.

18.

Strana 77, čl. 12 odst. 3 první pododstavec:

místo:

„… příslušného orgánu pro dohled …“,

má být:

„… příslušného orgánu pro ověřování …“.

19.

Strana 77, čl. 15 úvodní text:

místo:

„Pokud jsou chmelové výrobky po rozdělení ověřené partie dále prodávány v rámci Společenství, musí být k výrobku přiložena faktura nebo obchodní doklad, který vystavil prodejce a který uvádí číslo ověřovací listiny původu …“,

má být:

„Pokud jsou chmelové produkty po rozdělení ověřené partie dále prodávány v rámci Společenství, musí být k produktu přiložena faktura nebo obchodní doklad, který vystavil prodejce a který uvádí referenční číslo ověřovací listiny původu …“.

20.

Strana 79, čl. 21 odst. 2:

místo:

„2.   Příslušný orgán pro ověřování, nebo jeho zástupci, provádějí ověřování. Pro výkon svých povinností má k dispozici příslušné zdroje.“,

má být:

„2.   Příslušný orgán pro ověřování, nebo jeho zástupci, provádějí ověřování. Pro výkon svých povinností má mít k dispozici příslušné zdroje.“

21.

Strana 82, příloha II, část A úvodní věta:

místo:

„S cílem stanovit obsah vlhkosti chmelových hlávek a případně obsah cizích tělísek se při odběru vzorků chmelových hlávek používá tento postup:“,

má být:

„S cílem stanovit obsah vlhkosti chmelových hlávek a případně obsah příměsí se při odběru vzorků chmelových hlávek používá tento postup:“.

22.

Strana 82, příloha II, část A bod 2, nadpis:

místo:

„Míchání vzorků“,

má být:

„Smísení vzorků“.

23.

Strana 82, příloha II, část A bod 2, řádek 1:

místo:

„míchat“,

má být:

„smísit“.

24.

Strana 82, příloha II, část A bod 3:

místo:

„Po míchání je odebrán jeden nebo více reprezentativních vzorků a tyto vzorky jsou uloženy do vodotěsných a vzduchotěsných nádob, například do kovových schránek, skleněných nádob nebo plastových sáčků, s výjimkou pouhé kontroly obsahu cizích tělísek.“,

má být:

„Po míchání je odebrán jeden nebo více reprezentativních vzorků a tyto vzorky jsou uloženy do vodotěsných a vzduchotěsných nádob, například do kovových schránek, skleněných nádob nebo plastových sáčků, s výjimkou pouhé kontroly obsahu příměsí.“

25.

Strana 83, příloha II, část C, nadpis:

místo:

„METODA KONTROLY OBSAHU CIZÍCH TĚLÍSEK“,

má být:

„METODA KONTROLY OBSAHU PŘÍMĚSÍ“.

26.

Strana 83, příloha II, část C bod 1 druhý pododstavec:

místo:

„Chmelové hlávky, listy, stopky a cizí tělíska se ručně seberou ze síta a listy hlávek, pecky, lupulinový odpad a menší lístky a stopky, které …“,

má být:

„Chmelové hlávky, listy, stopky a příměsi se ručně seberou ze síta a listy hlávek, pecky, lupulinový odpad a menší lístky a stopky, které …“.

27.

Strana 86, příloha VI, bod 2 nadpis:

místo:

„ČLENSKÉ STÁTY VYDÁVAJÍCÍ OVĚŘOVACÍ LISTINY PŮVODU“,

má být:

„ČLENSKÉ STÁTY PROVÁDĚJÍCÍ OVĚŘOVÁNÍ“.