ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 125

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
15. května 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 530/2007 ze dne 8. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2007/2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 531/2007 ze dne 14. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 532/2007 ze dne 14. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1282/2006, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky, a nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 533/2007 ze dne 14. května 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa

9

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2007/332/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2007 o uložení závazků veřejné služby na některých trasách ze Sardinie a na ni podle článku 4 nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 1712)

16

 

 

2007/333/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 8. května 2007, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky benalaxyl-M, fluoxastrobin, prothiokonazol, spirodiklofen, spiromesifen a fluorid sulfurylu (oznámeno pod číslem K(2007) 1929)  ( 1 )

27

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společná akce Rady 2007/334/SZBP ze dne 14. května 2007, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2006/304/SZBP o zřízení plánovacího týmu EU (EUPT Kosovo) v souvislosti s možnou operací EU pro řešení krize v oblasti právního státu a v dalších možných oblastech v Kosovu

29

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Komise 2007/319/ES ze dne 8. září 2006 o státní podpoře C 45/04 (ex NN 62/04) ve prospěch českého výrobce oceli Třinecké železárny, a. s. (Úř. věst. L 119 ze dne 9.5.2007)

31

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

15.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 530/2007

ze dne 8. května 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2007/2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 2007/2000 (1) stanoví neomezený bezcelní přístup na trh Společenství pro téměř všechny produkty pocházející ze zemí a území, které využívají procesu stabilizace a přidružení.

(2)

Dne 12. června 2006 byla v Lucemburku podepsána Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé. Až do dokončení postupů nezbytných ke vstupu uvedené dohody v platnost byla podepsána a uzavřena Prozatímní dohoda mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé o obchodu a obchodních záležitostech (2), která vstoupila v platnost dnem 1. prosince 2006.

(3)

Dohody o stabilizaci a přidružení a prozatímní dohody zakládají smluvní obchodní režim mezi Společenstvím a každou ze zvýhodněných zemí. Dvoustranné obchodní koncese jsou, pokud jde o Společenství, rovnocenné koncesím použitelným v rámci jednostranných autonomních obchodních opatření stanovených nařízením (ES) č. 2007/2000.

(4)

Je tedy vhodné změnit nařízení (ES) č. 2007/2000, aby byl zohledněn tento vývoj. Je zejména vhodné vypustit Albánskou republiku ze seznamu zvýhodněných zemí, na něž se vztahují celní koncese udělené pro stejné produkty v rámci smluvního režimu. Kromě toho je nezbytné upravit objemy celkových celních kvót pro některé produkty, pro něž stanoví celní kvóty smluvní režimy.

(5)

Na Albánskou republiku, Chorvatskou republiku a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii se budou nadále vztahovat koncese podle nařízení (ES) č. 2007/2000, pokud jsou tyto koncese výhodnější než koncese udělené smluvními režimy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2007/2000 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Preferenční zacházení

1.   S výhradou zvláštních ustanovení uvedených v článcích 3 a 4 mohou být produkty, které pocházejí z Bosny a Hercegoviny, Černé Hory nebo celních území Srbska nebo Kosova, jiné než produkty čísel 0102, 0201, 0202, 1604, 1701, 1702 a 2204 kombinované nomenklatury, dováženy do Společenství bez množstevních omezení a opatření s rovnocenným účinkem a s osvobozením od cel a poplatků s rovnocenným účinkem.

2.   Na produkty pocházející z Albánie, Chorvatské republiky a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie se budou nadále vztahovat ustanovení tohoto nařízení, pokud to bude blíže upřesněno, a opatření stanovená v tomto nařízení, která jsou výhodnější než obchodní koncese udělené v rámci dvoustranných dohod mezi Evropským společenstvím a uvedenými zeměmi.

3.   Na dovoz produktů odvětví cukru čísel 1701 a 1702 kombinované nomenklatury pocházejících z Bosny a Hercegoviny, Černé Hory a celních území Srbska nebo Kosova se vztahují koncese stanovené v článku 4.“

2)

V článku 4 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Dovoz produktů odvětví cukru čísel 1701 a 1702 kombinované nomenklatury pocházejících z Bosny a Hercegoviny, Černé Hory a celních území Srbska nebo Kosova podléhá těmto ročním celním kvótám s neomezeným osvobozením od cla:

a)

12 000 tun (čisté hmotnosti) pro produkty odvětví cukru pocházející z Bosny a Hercegoviny;

b)

180 000 tun (čisté hmotnosti) pro produkty odvětví cukru pocházející z Černé Hory a celních území Srbska nebo Kosova.“

3)

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Na zboží, které je k 16. května 2007 v režimu tranzitu nebo je ve Společenství dočasně uskladňováno nebo se nachází v režimu uskladňování v celním skladu nebo ve svobodném pásmu a pro které byl před uvedeným datem řádně a v souladu s hlavou IV kapitolou 2 oddílem 2 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3), vydán doklad původu z Albánie nebo Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, se vztahují výhody uvedené v nařízení (ES) č. 2007/2000 až do 16. září 2007.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2007.

Za Radu

předseda

P. STEINBRÜCK


(1)  Úř. věst. L 240, 23.9.2000, s.1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1946/2005 (Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 239, 1.9.2006, s. 2.

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 214/2007 (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 6).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

TÝKAJÍCÍ SE CELNÍCH KVÓT UVEDENÝCH V ČL. 4 ODST. 1

Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis zboží považuje pouze za orientační a působnost preferenčního zacházení se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno ‚ex‘, určuje se působnost preferenčního zacházení současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.


Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Objem kvóty na rok (1)

Zvýhodněné země

Celní sazba

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Onchorhynchus chrysogaster): živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

70 tun

Bosna a Hercegovina, Černá Hora, celní území Srbska nebo Kosova

osvobozeno

09.1573

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Kapři: živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

120 tun

Bosna a Hercegovina, Černá Hora, celní území Srbska nebo Kosova

osvobozeno

09.1575

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Zubatec obecný (Dentex dentex a růžichy rodu Pagellus spp.): živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

95 tun

Bosna a Hercegovina, Černá Hora, celní území Srbska nebo Kosova

osvobozeno

09.1577

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Mořčáci (Dicentrarchus labrax): živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení; solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

80 tun

Bosna a Hercegovina, Černá Hora, celní území Srbska nebo Kosova

osvobozeno

09.1579

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Přípravky nebo konzervy ze sardinek

70 tun

Bosna a Hercegovina, Černá Hora, celní území Srbska nebo Kosova

6 %

09.1561

1604 16 00

1604 20 40

Přípravky nebo konzervy ze sardelí

260 tun

Bosna a Hercegovina, Černá Hora, celní území Srbska nebo Kosova

12,5 %

09.1515

2204 21 79

ex 2204 21 80

2204 21 84

ex 2204 21 85

2204 29 65

ex 2204 29 75

2204 29 83

ex 2204 29 84

Víno z čerstvých hroznů, o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejvýše 15 % obj., jiné než šumivé víno

145 000 hl (2)

Albánie (3), Bosna a Hercegovina, Chorvatsko (4), Bývalá jugoslávská republika Makedonie (5), Černá Hora, celní území Srbska nebo Kosova

osvobozeno


(1)  Jediný celkový objem na celní kvótu, k němuž mohou být přičteny dovozy pocházející ze zvýhodněných zemí a území.

(2)  Objem této celkové celní kvóty se sníží, jestliže se zvýší objemy jednotlivých celních kvót majících pořadová čísla 09.1588 a 09.1548 pro některá vína pocházející z Chorvatska.

(3)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Albánské republiky, závisí na předchozím vyčerpání jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném s Albánií. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1512 a 09.1513.

(4)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Chorvatské republiky, závisí na předchozím vyčerpání jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném s Chorvatskem. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1588 a 09.1589.

(5)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, závisí na předchozím vyčerpání jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1558 a 09.1559.“


15.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 531/2007

ze dne 14. května 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. května 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. května 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 14. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

MA

38,7

TN

110,8

TR

92,6

ZZ

80,7

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

123,0

ZZ

110,0

0709 90 70

TR

107,8

ZZ

107,8

0805 10 20

EG

43,1

IL

62,1

MA

45,9

ZZ

50,4

0805 50 10

AR

51,4

ZZ

51,4

0808 10 80

AR

84,4

BR

80,4

CL

80,0

CN

87,8

NZ

122,0

US

127,9

UY

58,0

ZA

88,9

ZZ

91,2


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


15.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 532/2007

ze dne 14. května 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1282/2006, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky, a nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 31 odst. 14 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby nedošlo k překročení maximálních množství vývozů s náhradou stanovených v Dohodě o zemědělství, která byla uzavřena v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání (2), stanoví čl. 16 odst. 3 druhý pododstavec nařízení Komise (ES) č. 1282/2006 (3), že žádná náhrada nebude poskytnuta pro složku sacharosy mléčných výrobků obsahujících přidaný cukr, pokud náhrada pro mléčnou složku je stanovena v nulové výši nebo není stanovena. Zatímco v době přijetí uvedeného ustanovení existovalo skutečné riziko překročení maximálních množství, v současnosti již toto riziko neexistuje.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 61/2007 ze dne 25. ledna 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (4), zrušuje náhrady pro sušené plnotučné mléko a zahuštěné mléko, čímž se začal uplatňovat čl. 16 odst. 3 druhý pododstavec nařízení (ES) č. 1282/2006. Zrušení náhrad pro mléčnou složku a složku sacharosy může mít za následek ztrátu vysokých podílů na trhu mléčných výrobků obsahujících přidaný cukr. Proto je třeba znovu zavést vývozní náhrady pro složku sacharosy mléčných výrobků obsahujících přidaný cukr.

(3)

Podle čl. 24 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1282/2006 při vývozu sýrů do Spojených států amerických v rámci kvót uvedených v článku 23 uvedeného nařízení je v kolonce 16 vývozních licencí uveden osmimístný kód produktu kombinované nomenklatury. Zkušenosti ukázaly, že po vydání vývozních licencí mohou dovozci do Spojených států amerických požadovat dodávku jiného typu sýru spadajícího do stejné skupiny produktů. Aby byla taková pružnost možná, je třeba odpovídajícím způsobem upravit čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 1282/2006.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 522/2006 ze dne 30. března 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (5), stanoví, že od 31. března 2006 se všechny vývozní náhrady vyjadřují v EUR na 100 kg. Proto by mělo být odpovídajícím způsobem upraveno znění článku 16 nařízení (ES) č. 1282/2006 a přílohy I oddílu 9 nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (6).

(5)

Nařízení (EHS) č. 3846/87 a nařízení (ES) č. 1282/2006 by proto měla být odpovídajícím způsobem pozměněna.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1282/2006 se mění takto:

1)

Článek 16 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Složka uvedená v odst. 1 písm. a) se vypočítá tak, že stanovená částka náhrady se vynásobí procentem obsahu mléčných výrobků v celém produktu.“

b)

v odstavci 3 se zrušuje druhý pododstavec.

2)

V čl. 24 odst. 1 se v druhém pododstavci doplňuje tato věta:

„Licence jsou však platné rovněž pro všechny ostatní kódy spadající pod kód KN 0406.“

Článek 2

V příloze I oddílu 9 nařízení (EHS) č. 3846/87 se první věty v písm. a) poznámek pod čarou 4 a 14 nahrazují těmito:

„uvedená částka na 100 kg vynásobená procentem mléčné hmoty obsažené ve 100 kg výrobku.“

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 odst. 2 se vztahuje na vývozní licence vydané pro kvótový rok 2007 a následující roky.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. května 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 234, 29.8.2006, s. 4. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1919/2006 (Úř. věst. L 380, 28.12.2006, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 19, 26.1.2007, s. 8.

(5)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 45.

(6)  Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1854/2006 (Úř. věst. L 361, 19.12.2006, s. 1).


15.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 533/2007

ze dne 14. května 2007

o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V rámci Světové obchodní organizace se Společenství zavázalo otevřít celní kvóty pro některé produkty v odvětví drůbežího masa. Je proto třeba stanovit prováděcí pravidla pro správu těchto kvót.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (2) a nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (3), se musí použít, pokud toto nařízení nestanoví jinak.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1251/96 ze dne 28. června 1996 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa a albuminu (4) bylo několikrát zásadním způsobem změněno a je třeba provést další změny. Nařízení (ES) č. 1251/96 by proto mělo být zrušeno a nahrazeno nařízením novým.

(4)

Pro zajištění pravidelnosti dovozu je nutno kvótové období trvající od 1. července do 30. června následujícího roku rozdělit na několik podobdobí. Nařízení (ES) č. 1301/2006 omezuje dobu platnosti licencí na poslední den celního kvótového období.

(5)

Je třeba zajistit správu celních kvót na základě dovozních licencí. Za tímto účelem je třeba vymezit podrobná pravidla pro podávání žádostí a informací, které musí být uváděny v žádostech a licencích.

(6)

Nebezpečí spekulace spojené s režimem v odvětví drůbežího masa vede k nutnosti stanovit jasné podmínky přístupu hospodářských subjektů k režimu celních kvót.

(7)

K zajištění řádné správy celních kvót by měla být pro dovozní licence stanovena jistota ve výši 20 EUR za 100 kg.

(8)

Komise by v zájmu hospodářských subjektů měla určit nepožadovaná množství, která se podle čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 1301/2006 přidají do následujícího kvótového podobdobí.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Celní kvóty uvedené v příloze I jsou otevřené pro dovoz produktů z odvětví drůbežího masa kódů KN stanovených v příloze I.

Celní kvóty se otevírají na ročním základě pro období od 1. července do 30. června následujícího roku.

2.   Množství produktů v rámci kvót uvedených v odstavci 1, příslušné clo, odpovídající pořadová čísla a čísla skupin jsou stanoveny v příloze I.

Článek 2

Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, použijí se ustanovení nařízení (ES) č. 1291/2000 a nařízení (ES) č. 1301/2006.

Článek 3

Množství stanovené pro roční kvótové období je pro každé pořadové číslo rozděleno na čtyři podobdobí takto:

a)

25 % v období od 1. července do 30. září,

b)

25 % v období od 1. října do 31. prosince,

c)

25 % v období od 1. ledna do 31. března,

d)

25 % v období od 1. dubna do 30. června.

Článek 4

1.   Pro účely článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 předkládá žadatel o dovozní licenci při podání své první žádosti týkající se daného kvótového období důkaz, že v každém ze dvou období uvedených v článku 5 dovezl nebo vyvezl nejméně 50 tun produktů, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 2777/75.

2.   V žádosti o licenci se smí uvést pouze jedno z pořadových čísel stanovených v příloze I tohoto nařízení. Může se vztahovat na více produktů různých kódů KN. V takovém případě se všechny kódy KN a jejich označení uvedou v žádosti o licenci a v licenci do kolonky 16 a jejich popis do kolonky 15.

Žádost o licenci se musí vztahovat na nejméně 10 tun a nejvýše 10 % množství, které je k dispozici pro příslušnou kvótu pro příslušné podobdobí.

3.   Žádost o licenci a licence musí obsahovat:

a)

v kolonce 8 zemi původu;

b)

v kolonce 20 některý z údajů uvedených v příloze II části A.

Kolonka 24 licence musí obsahovat jeden z údajů uvedených v příloze II části B.

Článek 5

1.   Žádost o licenci musí být podána během prvních sedmi dnů měsíce předcházejícího každému podobdobí uvedenému v článku 3.

2.   Při podání žádosti o licenci musí být složena jistota ve výši 20 EUR za 100 kilogramů.

3.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006 může každý žadatel podat několik žádostí o dovozní licence na produkty jediného pořadového čísla, pokud tyto produkty pocházejí z různých zemí. Tyto žádosti se podají společně příslušnému orgánu členského státu, přičemž pro každou zemi původu se podá jedna žádost. Pokud jde o maximální množství stanovené v čl. 4 odst. 2 druhém pododstavci tohoto nařízení, pohlíží se na ně jako na jedinou žádost.

4.   Členské státy oznámí Komisi nejpozději pátý den po uplynutí lhůty pro podání žádostí celková množství požadovaná pro každou skupinu, a to v kilogramech.

5.   Licence se vydávají počínaje sedmým pracovním dnem, nejpozději však jedenáctý pracovní den po ukončení oznamovací lhůty stanovené v odstavci 4.

6.   Komise v případě potřeby určí množství, na která nebyly podány žádosti a která se automaticky přičítají k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí.

Článek 6

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 členské státy sdělí Komisi před uplynutím prvního měsíce každého kvótového podobdobí celková množství vyjádřená v kilogramech, pro něž byly podle čl. 11 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení vydány licence.

2.   Členské státy sdělí Komisi před uplynutím čtvrtého měsíce následujícího po každém ročním kvótovém období množství skutečně propuštěná do volného oběhu podle tohoto nařízení během příslušného období pro každé pořadové číslo, a to v kilogramech.

3.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 sdělí členské státy Komisi množství, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence, poprvé zároveň s žádostí k poslednímu podobdobí a dále před uplynutím čtvrtého měsíce, který následuje po každém ročním období.

Článek 7

1.   Odchylně od článku 23 nařízení (ES) č. 1291/2000 jsou dovozní licence platné 150 dnů od prvního dne podobdobí, pro které byly vydány.

2.   Aniž je dotčen čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000, je převod práv vyplývajících z licencí omezen pouze na nabyvatele, kteří splňují podmínky způsobilosti stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 a v čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení.

Článek 8

Nařízení (ES) č. 1251/96 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze III.

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. června 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. května 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 679/2006 (Úř. věst. L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 341/2007 (Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 12).

(3)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(4)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 136. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1179/2006 (Úř. věst. L 212, 2.8.2006, s. 7).


PŘÍLOHA I

Skupina číslo

Pořadové číslo

Kód KN

Platná celní sazba

(EUR/t)

Roční množství

(v tunách)

P 1

09.4067

0207 11 10

131

6 249

0207 11 30

149

0207 11 90

162

0207 12 10

149

0207 12 90

162

P 2

09.4068

0207 13 10

512

8 070

0207 13 20

179

0207 13 30

134

0207 13 40

93

0207 13 50

301

0207 13 60

231

0207 13 70

504

0207 14 20

179

0207 14 30

134

0207 14 40

93

0207 14 60

231

P 3

09.4069

0207 14 10

795

2 305

P 4

09.4070

0207 24 10

170

1 201

0207 24 90

186

0207 25 10

170

0207 25 90

186

0207 26 10

425

0207 26 20

205

0207 26 30

134

0207 26 40

93

0207 26 50

339

0207 26 60

127

0207 26 70

230

0207 26 80

415

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


PŘÍLOHA II

A.   Údaje podle čl. 4 odst. 3 prvního pododstavce písm. b):

bulharsky

:

Регламент (ЕО) № 533/2007.

španělsky

:

Reglamento (CE) no 533/2007.

česky

:

Nařízení (ES) č. 533/2007.

dánsky

:

Forordning (EF) nr. 533/2007.

německy

:

Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

estonsky

:

Määrus (EÜ) nr 533/2007.

řecky

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

anglicky

:

Regulation (EC) No 533/2007.

francouzsky

:

Règlement (CE) no 533/2007.

italsky

:

Regolamento (CE) n. 533/2007.

lotyšsky

:

Regula (EK) Nr. 533/2007.

litevsky

:

Reglamentas (EB) Nr. 533/2007.

maďarsky

:

533/2007/EK rendelet.

maltsky

:

Ir-Regolament (KE) Nru 533/2007.

nizozemsky

:

Verordening (EG) nr. 533/2007.

polsky

:

Rozporządzenie (WE) nr 533/2007.

portugalsky

:

Regulamento (CE) n.o 533/2007.

rumunsky

:

Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

slovensky

:

Nariadenie (ES) č. 533/2007.

slovinsky

:

Uredba (ES) št. 533/2007.

finsky

:

Asetus (EY) N:o 533/2007.

švédsky

:

Förordning (EG) nr 533/2007.

B.   Údaje podle čl. 4 odst. 3 druhého pododstavce:

bulharsky

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 533/2007.

španělsky

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 533/2007.

česky

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 533/2007.

dánsky

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 533/2007.

německy

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

estonsky

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 533/2007.

řecky

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

anglicky

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 533/2007.

francouzsky

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 533/2007.

italsky

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 533/2007.

lotyšsky

:

Regulā (EK) Nr. 533/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

litevsky

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 533/2007.

maďarsky

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 533/2007/EK rendelet szerint.

maltsky

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 533/2007.

nizozemsky

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 533/2007.

polsky

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 533/2007.

portugalsky

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 533/2007.

rumunsky

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

slovensky

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 533/2007.

slovinsky

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 533/2007.

finsky

:

Asetuksessa (EY) N:o 533/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

švédsky

:

nedsättning av dEn gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 533/2007.


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 1251/96

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Čl. 4 odst. 1 písm. a)

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 1 písm. b)

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 1 písm. c)

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 1 písm. d)

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 1 písm. e)

Čl. 4 odst. 3

Čl. 5 odst. 1 první pododstavec

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 5 odst. 3

Čl. 5 odst. 3

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 4 první pododstavec

Čl. 5 odst. 4

Čl. 5 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 5

Čl. 5 odst. 6

Čl. 5 odst. 7

Čl. 5 odst. 8 první pododstavec

Čl. 6 odst. 2

Čl. 5 odst. 8 druhý pododstavec

Čl. 6 první pododstavec

Čl. 7 odst. 1

Čl. 6 druhý pododstavec

Článek 7

Článek 8

Článek 9

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha III

Příloha IV


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

15.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/16


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 23. dubna 2007

o uložení závazků veřejné služby na některých trasách ze Sardinie a na ni podle článku 4 nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství

(oznámeno pod číslem K(2007) 1712)

(Pouze italské znění je závazné)

(2007/332/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství (1), a zejména čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

I.   SKUTEČNOSTI PŘÍPADU

(1)

Dne 27. ledna 2006 a 28. února 2006 předala Italská republika Komisi vyhlášky č. 35 a č. 36 ministerstva infrastruktury a dopravy ze dne 29. prosince 2005 (zveřejněno v Úředním věstníku Italské republiky11. ledna 2006) (dále jen „vyhlášky č. 35 a č. 36“), které stanoví závazky veřejné služby (ZVS) celkem na 16 trasách mezi Sardinií a několika vnitrostátními letišti v Itálii, ve kterém požádala o jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EHS) č. 2408/92 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství (dále jen „nařízení“).

(2)

Ve svém dopise ze dne 28. února 2006 Italská republika upřesňuje, že:

vyhláška č. 36 byla změněna vyhláškou ze dne 8. února 2006 o četnosti letů, letových řádů a kapacitě trasy Cagliari – Turín,

také žádá, aby bylo v Úředním věstníku Evropské unie v řadě C zveřejněno stanovisko, které uvádí, že v souladu se závazky veřejné služby a bez žádosti o finanční vyrovnání bylo stanoveno, že pokud do třiceti dnů od uveřejnění závazků veřejné služby žádný dopravce nezamýšlí zahájit pravidelnou leteckou dopravu na každé trase podle vyhlášky č. 36, Itálie může v rámci postupu podle čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení (EHS) č. 2408/92 omezit přístup na každou z těchto tras na jediného leteckého dopravce a ve veřejném nabídkovém řízení udělit provozní právo k této dopravě v souladu s právními předpisy uvedeného nařízení.

(3)

Komise zveřejnila v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. března 2006 sdělení týkající se závazků veřejné služby uložených vyhláškou č. 35 (2) na následujících šesti trasách:

Alghero – Řím a Řím – Alghero,

Alghero – Milán a Milán – Alghero,

Cagliari – Řím a Řím – Cagliari,

Cagliari – Milán a Milán – Cagliari,

Olbia – Řím a Řím – Olbia,

Olbia – Milán a Milán – Olbia.

(4)

Komise zveřejnila dne 21. dubna 2006 v Úředním věstníku Evropské unie další sdělení týkající se závazků veřejné služby uložených vyhláškou č. 36 (3) na následujících deseti trasách:

Alghero – Boloňa a Boloňa – Alghero,

Alghero – Turín a Turín – Alghero,

Cagliari – Boloňa a Boloňa – Cagliari,

Cagliari – Florencie a Florencie – Cagliari,

Cagliari – Turín a Turín – Cagliari,

Cagliari – Verona a Verona – Cagliari,

Cagliari – Neapol a Neapol – Cagliari,

Cagliari – Palermo a Palermo – Cagliari,

Olbia – Boloňa a Boloňa – Olbia,

Olbia – Verona a Verona – Olbia.

(5)

Komise zveřejnila v Úředním věstníku Evropské unie dne 22. dubna 2006 oznámení o nabídkovém řízení uveřejněném Itálií v rámci ZVS uložených vyhláškou č. 36. V oznámení se uvádí, že Italská republika pro každou z deseti tras, na které se vyhláška vztahuje, stanoví dohodnutý postup podle čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení, pokud by žádný letecký dopravce nechtěl přijmout závazky veřejné služby uložené na tyto trasy (4).

(6)

ZVS zveřejněné dne 24. března a 21. dubna 2006 mají tyto hlavní znaky:

Dvojice leteckých tras Alghero – Řím a Alghero – Milán, na jedné straně, a dvojice Olbia – Řím a Olbia – Milán, na straně druhé, tvoří každá jeden jediný celek, jenž musí dopravci, kteří mají zájem o provozování těchto tras, přijmout v celém rozsahu a bez náhrady libovolné povahy nebo libovolného původu. Naproti tomu trasy Cagliari – Řím a Cagliari – Milán musejí dopravci, kteří mají zájem o provozování leteckých tras, přijmout jednotlivě v celém rozsahu a bez náhrady libovolné povahy nebo libovolného původu.

Každou z deseti tras uvedených v oznámení ze dne 21. dubna 2006 a na ně uložené ZVS musejí příslušní dopravci přijmout jednotlivě a v plném rozsahu.

Dopravce, který přijímá tyto závazky, musí zajistit tuto službu během 36 po sobě jdoucích měsíců, může provoz přerušit pouze po oznámení při zachování minimální šestiměsíční výpovědní lhůty úřadu Ente Nazionale dell’Aviazione Civile (ENAC, italský úřad pro civilní letectví) a autonomnímu regionu Sardinii.

Dopravce (nebo hlavní dopravce), který přijme tyto závazky, musí poskytnout provozní záruku k zajištění řádného výkonu a pokračování služby, jejíž výše musí odpovídat nejméně 5 % celkového obratu za leteckou dopravu pro všechny dotčené trasy, tuto záruku určí italský úřad ENAC. Záruka bude poskytnuta úřadu ENAC, který ji použije na zajištění kontinuity příslušných služeb v případě jejich neodůvodněného neplnění, a bude ji tvořit stejným dílem bankovní záruka s podmínkou platby na „první vyžádání“ a záruka pojišťovací.

Aby nedošlo k překročení kapacity v důsledku přijetí závazku pro určitou trasu, na které provozuje služby více dopravců, a vzhledem k omezením a podmínkám infrastruktury příslušných letišť, byl úřad ENAC po konzultaci s autonomním regionem Sardinie ve veřejném zájmu pověřen zásahem do leteckých řádů dopravců přijímajících závazek veřejné služby tak, aby tyto řády zcela odpovídaly požadavkům na mobilitu v rámci uložení závazku k zajištění veřejné služby. Cílem tohoto zásahu je rovnoměrné rozdělení tras a četnosti letů mezi dopravci přijímajícími ZVS na základě objemů přepravy na příslušných trasách (nebo skupinách tras) zjištěných u každého z dopravců v předchozích dvou letech.

Minimální četnosti, letové řády a kapacity, které se budou předkládat pro každou trasu, jsou popsány v bodě 2 sdělení ze dne 24. března a ze dne 21. dubna 2006, „PODROBNOSTI ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY“.

Minimální kapacity použitých letadel jsou uvedeny v bodě 3 těchto sdělení, „TYPY LETADEL POUŽÍVANÝCH NA JEDNOTLIVÝCH TRASÁCH“.

Struktura cen pro všechny dotčené letecké trasy je uvedena v bodě 4, „CENY“, těchto sdělení. Pokud jde zejména o snížené ceny, bod 4.8 obou sdělení uvádí, že dopravci provozující příslušné trasy mají zákonnou povinnost uplatňovat snížené ceny (jak je uvedeno v bodě 4 „CENY“) alespoň pro osoby, které se na Sardinii narodily, a to i v případě, že na Sardinii nemají bydliště.

Podle vyhlášky č. 35, která byla předána Komisi 29. prosince 2005 a zveřejněna v Úředním věstníku Italské republiky11. ledna 2006, se závazky použijí na příslušné trasy od 31. března 2006 do 30. března 2009. Italské orgány přesto 28. února 2006 informovaly Komisi, že 23. února 2006 přijaly vyhlášku, která mění tato data na 2. května 2006 a na 1. května 2009 (dopis stálého zastoupení Italské republiky č. 2321). Tyto údaje byly následně zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie24. března 2006.

Podle vyhlášky č. 36, která byla předána Komisi dne 29. prosince 2005 a zveřejněna v Úředním věstníku Italské republiky dne 11. ledna 2006 a v Úředním věstníku Evropské unie21. dubna 2006, Italská republika oznámila, že se datum platnosti závazků na příslušné trasy stanoví později. V Úředním věstníku Evropské unie tedy nebylo zveřejněno žádné konečné datum.

Dopravci, kteří zamýšlejí přijmout závazky veřejné služby, musejí do třiceti dnů po zveřejnění uložení závazků v Úředním věstníku Evropské unie předložit příslušnému italskému orgánu formální přijetí.

(7)

Před uložením závazků veřejné služby, které jsou předmětem tohoto rozhodnutí, uložila Italská republika vyhláškami ze dne 1. srpna a ze dne 21. prosince 2000 závazky veřejné služby na šest tras mezi letišti na Sardinii, Římem a Milánem. Tyto závazky byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie7. října 2000 (5) Na základě čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení bylo uspořádáno nabídkové řízení s cílem vybrat dopravce výlučně oprávněné provozovat dané letecké trasy s finanční náhradou (6).

(8)

Jednalo se o tyto dopravce oprávněné provozovat trasy, na které se vztahují závazky veřejné služby:

Alitalia na trase Cagliari – Řím,

Air One na trasách Cagliari – Milán, Alghero – Milán a Alghero – Řím,

Meridiana na trasách Olbia – Řím a Olbia – Milán.

(9)

Tento režim provozu byl nahrazen ZVS uloženými italskou vyhláškou ze dne 8. listopadu 2004 zveřejněnými v Úředním věstníku Evropské unie dne 10. prosince 2004 (7). Na základě rozhodnutí Regionálního správního soudu oblasti Lazio ze dne 17. března 2005, které částečně zrušilo vyhlášku ze dne 8. listopadu 2004, informovaly italské orgány Komisi, že tyto závazky „pozastavily“. V této věci bylo v Úředním věstníku Evropské unie dne 1. července 2005 zveřejněno stanovisko (8). Italské orgány oznámily 6. prosince 2005 Komisi zrušení vyhlášky ze dne 8. listopadu 2004 s účinkem od 15. listopadu 2004.

II.   POSTUP

(10)

V dopise ze dne 9. března 2006 (zaevidovaným pod číslem 204756) se Komise obrátila na Italskou republiku, aby jí oznámila své obavy ze ZVS uložených vyhláškami č. 35 a č. 36. Požádala o přesnější informace o důvodech a způsobech jejich uplatňování. Italská republika odpověděla prvním dopisem ze dne 22. března 2006 s přiloženým návrhem odpovědi a poté dopisem ze dne 4. dubna 2006.

(11)

Komise se 27. dubna 2006 obrátila na úřad ENAC se žádostí o přesnější informace a s otázkou, jak fungují současné ZVS před vstupem v platnost nových ZVS.

(12)

Ve svém dopise ze dne 9. května 2006 ENAC potvrdil, že režim závazků veřejných služeb ze Sardinie do Říma a Milána byl až do 2. května 2006 režim z roku 2000, který byl stále platný v důsledku toho, že nařízení z roku 2004, kterým se měnil, bylo zrušeno. Od 2. května 2006 se provádí nový režim stanovený vyhláškou č. 35. Odpověď také vysvětlila, že se závazky veřejných služeb vztahovaly na celý letištní systém Milán, jak bylo zveřejněno v roce 2000.

(13)

Italská republika 4. srpna 2006 znovu odpověděla na dopis Komise ze dne 9. března, ve kterém poskytla doplňující údaje, jež však nepřinesly žádné nové důležité informace.

(14)

Komise 1. srpna 2006 přijala rozhodnutí zahájit z vlastního podnětu šetření podle čl. 4 odst. 3 nařízení (9). Toto rozhodnutí bylo sděleno Italské republice 1. srpna 2006 (č. dokumentu K(2006) 3516). Ve stejném rozhodnutí Komise žádala italské orgány, aby do jednoho měsíce odpověděly na více otázek.

(15)

Italské orgány odpověděly dopisem ze dne 31. srpna 2006, ve kterém zodpověděly velkou část položených otázek.

(16)

Komise se však 2. října 2006 obrátila na Stálé zastoupení Italské republiky s žádostí o doplňující informace.

(17)

Na doplňující otázky Komise zaslala Italská republika 6. října 2006 obsáhlou odpověď s mnoha údaji.

(18)

Schůze Komise (oddělení TREN/F/1) s italskými orgány (ministerstvem dopravy, stálým zastoupením, vládou Sardinie a úřadem ENAC) se konala v Bruselu dne 17. října 2006.

(19)

Tato odpověď zejména potvrdila, že následující trasy jsou již provozovány v souladu se ZVS podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení:

Olbia – Řím: Meridiana,

Olbia – Milán: Meridiana,

Alghero – Řím: Air One,

Alghero – Milán: Air One,

Cagliari – Řím: Air One a Meridiana,

Cagliari – Milán: Air One a Meridiana,

Cagliari – Boloňa: Meridiana,

Cagliari – Turín: Meridiana,

Cagliari – Verona: Meridiana,

Olbia – Boloňa: Meridiana.

Naopak na šesti zbývajících trasách žádná společnost nesouhlasila s provozováním dopravy podle režimu stanoveného čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení. Italská republika chce proto podle čl. 4 odst. 1 písm. d) zahájit výběrové řízení. Prozatím se výběrového řízení účastní tyto společnosti:

Olbia – Verona: Meridiana,

Alghero – Boloňa: Air One,

Alghero – Turín: Air One,

Cagliari – Florencie: Air One a Meridiana,

Cagliari – Neapol: Air One a Meridiana,

Cagliari – Palermo: Air One a Meridiana (10).

Italská republika však vysvětlila, že z důvodu probíhajícího šetření Komise tyto trasy doposud ještě nepřidělila.

III.   ROZBOR

1.   Právní rámec

(20)

Pravidla závazků veřejné služby jsou stanovena nařízením, které definuje prováděcí pravidla zásady volného poskytování služeb v odvětví letecké dopravy.

(21)

Závazky veřejné služby jsou definovány jako výjimka ze zásad nařízení, podle kterého „s výhradou tohoto nařízení povoluje členský stát nebo členské státy leteckým dopravcům Společenství výkon provozních práv na leteckých trasách ve Společenství“ (11).

(22)

Podmínky pro uložení závazků jsou definovány v článku 4. Jejich výklad je striktní a v souladu ze zásadou nediskriminace a proporcionality. Na základě kritérií uvedených v tomto článku musejí být závazky přiměřeně zdůvodněny.

(23)

Přesněji, pravidla týkající se závazků veřejné služby stanoví, že ZVS mohou být uloženy členským státem „v souvislosti s pravidelnou leteckou dopravou na letiště v okrajovém nebo rozvojovém regionu, anebo v souvislosti s málo vytíženou leteckou trasou na kterékoli regionální letiště, pokud je tato letecká trasa považována za životně důležitou pro hospodářský rozvoj regionu, v němž se letiště nachází, a v rozsahu nezbytném k tomu, aby byla na této letecké trase zajištěna přiměřená letecká doprava splňující stanovené normy návaznosti, pravidelnosti, kapacity a cen, které by letečtí dopravci nesplnili, pokud by brali v úvahu výhradně vlastní obchodní zájmy“ (12).

(24)

Přiměřenost pravidelné letecké dopravy vyhodnotí členské státy zejména „s ohledem na veřejný zájem, možnost využívat jiné druhy dopravy, kapacitu těchto druhů dopravy s ohledem na zohledněné potřeby, kombinovaný účinek všech leteckých dopravců, kteří provozují nebo zamýšlejí provozovat dopravu na této trase“ (13).

(25)

Článek 4 stanoví dvoufázový mechanismus: v první fázi (čl. 4 odst. 1 písm. a)) uloží příslušný členský stát závazky veřejné služby na jednu nebo více tras, přičemž tyto trasy zůstávají otevřené pro všechny dopravce Společenství pod podmínkou, že budou dodržovat uvedené závazky. Pokud by žádný dopravce neprojevil zájem o provozování trasy, na kterou se vztahují ZVS, může členský stát přejít k druhé fázi (čl. 4 odst. 1 písm. d)), v níž se omezí přístup na leteckou trasu ve prospěch jediného dopravce na dobu maximálně tří let s možností prodloužení. Tento dopravce je vybrán na základě veřejného nabídkového řízení Společenství. Vybraný dopravce tak může získat finanční náhradu za provozování ZVS.

(26)

Na základě žádosti členského státu, nebo z vlastního podnětu může Komise podle čl. 4 odst. 3 po šetření rozhodnout, zda se mají i nadále používat zveřejněné ZVS. Komise sdělí své rozhodnutí Radě a členským státům.

2.   Způsobilost tras

(27)

Italská republika zdůvodnila uložení ZVS potřebou rozvoje Sardinie, která potřebuje překonat těžkosti plynoucí z jejího ostrovního charakteru.

(28)

Autonomní vláda Sardinie navíc přijala závazek podporovat mobilitu osob, které mají trvalé bydliště na Sardinii. Letecké spojení mezi Sardinií a kontinentální Itálií je totiž v jednotlivých obdobích roku různé, zatímco zásada mobility by měla umožňovat, aby osoby s trvalým pobytem na Sardinii měly zajištěnou dostačující a trvalou dopravu v průběhu celého roku. Italská republika mimo jiné zdůrazňuje velké vzdálenosti v kilometrech a časovou náročnost přesunu mezi jednotlivými letišti tohoto regionu, který má nedostatečnou infrastrukturu. Právě na tomto základě zdůvodňuje potřebu uložení ZVS na všechna tři letiště na Sardinii.

(29)

Komise se domnívá, že je možné považovat Sardinii za okrajovou oblast z důvodu, že jde o ostrov, na kterém chybí skutečné náhradní druhy dopravy.

(30)

Zpomalení ekonomického růstu Sardinie v porovnání s ostatními italskými regiony je navíc podrobně doloženo: izolovanost Sardinie, nízký počet obyvatel znásobený vysokou emigrací vysvětluje hospodářskou zaostalost tohoto ostrova a staví ho na úroveň regionů jižní Itálie.

(31)

Na základě údajů, které má Komise k dispozici, její analýza neumožňuje zpochybnit životně důležitý charakter příslušných tras, jak zdůrazňují italské orgány.

3.   Přiměřenost závazků veřejné služby (ZVS)

3.1.   Obecné úvahy

(32)

Podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení mohou členské státy uložit ZVS pouze: „je-li tato trasa považována za životně důležitou pro hospodářský vývoj regionu, ve kterém se letiště nachází, v rozsahu nezbytném k zajištění dostatečné míry pravidelné letecké dopravy, která stanovené normy návaznosti, pravidelnosti, kapacity a cen, které by letečtí dopravci nesplnili, pokud by zvažovali výhradně vlastní obchodní zájmy.“

(33)

Přiměřenost dopravy je stanovena s ohledem na kritéria uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení:

veřejný zájem,

možnost uchýlit se k jiným druhům dopravy, zejména v ostrovních regionech, a schopnost těchto druhů dopravy uspokojit dopravní potřeby brané v úvahu,

tarify a přepravní podmínky, které lze nabídnout uživatelům,

kombinovaný účinek všech leteckých dopravců, kteří provozují nebo zamýšlejí provozovat trasu.

(34)

Závazky veřejné služby navíc musí dodržovat základní zásady proporcionality a nediskriminace (viz např. rozsudek Soudního dvora ze dne 20. února 2001, Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) a další subjekty v. Administración General del Estado, C-205/99, Sb. rozh. s. I-01271).

(35)

Komise se v tomto případě na základě údajů poskytnutých italskými orgány domnívá, že uložení ZVS, pokud jde o četnost, kapacitu a ceny, může být potřebné pro zajištění odpovídající dopravy na daných trasách.

(36)

Komise je však toho názoru, že některé podmínky, které ukládají vyhlášky č. 35 a č. 36 Italské republiky, jsou příliš restriktivní nebo nepřiměřené.

3.2.   Závazek předložit přijetí ZVS do třiceti dnů

(37)

Bod 8 ZVS stanovený vyhláškami č. 35 a č. 36 stanoví, že: „Dopravci, kteří se rozhodli přijmout závazek k zajištění veřejné služby tak, jak je uvedeno v tomto dokumentu, musí do třiceti dní od zveřejnění sdělení Komise týkajícího se uložení výše uvedeného závazku v Úředním věstníku Evropské unie předložit Národnímu úřadu pro civilní letectví (ENAC) formální přijetí závazku.“ Ve skutečnosti se tato povinnost ukázala jako důvod pro vyloučení dopravce, který doručil toto přijetí s jednodenním zpožděním. Pokud by dopravce neoznámil, že přijímá všechny podmínky ZVS v této časové lhůtě, mohl by být vyloučen na celé období.

(38)

Komise má za to, že je tato podmínka zcela neoprávněná s ohledem na čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení a je nepřiměřeně restriktivní. Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení neopravňují členské státy k tomu, aby omezovaly počet dopravců v přístupu na trasy, ale aby všeobecným způsobem uložily ZVS, které se budou vztahovat na všechny dopravce, kteří provozují nebo mají v úmyslu tyto trasy provozovat. Takové omezení počtu dopravců je možné učinit pouze na základě čl. 4 odst. 1 písm. d).

(39)

Každý dopravce, který má záměr dodržovat ZVS podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení, proto musí mít možnost provozovat tuto trasu kdykoli, kdy projeví zájem provoz zahájit. Členský stát může, pokud žádný letecký dopravce nezahájil k danému datu na této trase pravidelnou leteckou dopravu v souladu s ZVS uloženými na základě čl. 4 odst. 1 písm. a), omezit přístup na tuto trasu podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Pokud však jeden či více provozovatelů zahájilo dopravu ve stanovené lhůtě, členský stát nemůže vyloučit z této trasy další dopravce, kteří oznámili svůj záměr provozovat dopravu kdykoli po tomto stanoveném konečném datu. Vstup nových provozovatelů si však může vyžádat úpravy ZVS, které jsou uložené na každého dopravce (viz níže oddíl 3.4.).

3.3.   Závazek provozovat trasu po dobu tří let

(40)

Bod 5 ZVS podle vyhlášek č. 35 a č. 36 stanoví, že: „podle čl. 4 odst. 1 písm. c) nařízení (EHS) č. 2408/92 musí dopravce, který přijme závazek k zajištění veřejné služby, zaručit poskytování služby po dobu alespoň 36 po sobě jdoucích měsíců a nesmí poskytování služby přerušit bez toho, aby takové přerušení oznámil ENAC a autonomnímu regionu Sardinie alespoň 6 měsíců předem.“

(41)

Požadavek na minimální dobu provozu v tomto případě odpovídá čl. 4 odst. 1 písm. c): „V případech, kde jiné druhy dopravy nemohou zajistit dostatečnou a nepřetržitou dopravu, mohou zúčastněné členské státy do závazku veřejné služby zahrnout požadavek, aby každý letecký dopravce, který zamýšlí provozovat trasu, zaručil její provoz po určité období stanovené v souladu s dalšími podmínkami závazků veřejné služby.“ Komise má za to, že z důvodu ostrovního charakteru Sardinie a její vzdálenosti od pevniny se nenabízí možnost jiných druhů dopravy.

(42)

Komise se však domnívá, že minimální doba provozování stanovená vyhláškami č. 35 a č. 36 na tři roky je přehnaná a nepřiměřená.

(43)

Komise může pochopit potřebu zajistit pravidelnou leteckou dopravu a získat závazek dopravců ji provozovat po stanovenou dobu. Orgány pověřené ukládáním ZVS však nesmějí, jak bylo výše uvedeno, vyřadit možné kandidáty ze zajišťování ZVS: ZVS bez výlučné licence či finanční náhrady v žádném případě neznamenají definitivní nebo dlouhodobé uzavření trhu.

(44)

Může být legitimní, aby provozování tras vyznačujících se vysokými sezónními výkyvy bylo uloženo jen během některých období roku. Na těchto trasách mohou mít dopravci přirozenou tendenci snižovat nebo soustředit svou nabídku služeb na týdny, během kterých je četnost dostačující, aby si zajistili rentabilnost služby, a zanechat provoz dopravy po zbytek roku. Komise se však domnívá, že za těchto okolností by s ohledem na zásadu proporcionality měla být doba, po kterou je zaručeno provozování pravidelné dopravy, stanovena na základě režimu ZVS podle čl. 4 odst. 1 písm. a) a neměla by být delší, než jeden rok.

(45)

Komise je dále toho názoru, že tato doba nezprostí orgán pověřený ukládáním ZVS toho, aby zahájil pravidelné hodnocení o jejich vhodném uplatňování. Jak bylo výše uvedeno, tento přezkum by se měl provést pokaždé, když nový dopravce provoz zahajuje nebo se chystá provoz na daných trasách zahájit.

3.4.   Rozdělení tras a četnosti letů úřadem ENAC

(46)

Bod 1.6 vyhlášek č. 35 a č. 36 stanoví, že: „Aby nedošlo k překročení kapacity v důsledku přijetí závazku pro určitou trasu, na které provozuje služby více dopravců, a vzhledem k omezením a podmínkám infrastruktury příslušných letišť, byl úřad ENAC po konzultaci s autonomním regionem Sardinie ve veřejném zájmu pověřen zásahem do leteckých řádů dopravců přijímajících závazek veřejné služby tak, aby tyto řády zcela odpovídaly požadavkům na mobilitu v rámci uložení závazku k zajištění veřejné služby. Cílem tohoto zásahu je rovnoměrné přerozdělení tras a četnosti letů mezi dopravci přijímajícími závazek k zajištění veřejné služby také na základě objemů přepravy na dotčených trasách (nebo balíčků tras) zjištěných u každého z nich v předchozích dvou letech.“

(47)

Na základě těchto pravomocí úřad ENAC může provést arbitráž a schválit dohodu mezi více společnostmi, které provozují dopravu na stejné trase. V případě Sardinie úřad ENAC dohlížel nad debatou u kulatého stolu s provozovateli mající zájem o určité trasy a spolu s nimi rozhodl o přerozdělení dopravního prostoru.

(48)

Italská republika hájí tuto pravomoc zásahu, která dle jejího názoru zabezpečuje kontinuitu dopravy a nevystavuje ZVS riziku náhodného příchodu či odchodu dalších provozovatelů, kteří by mohli mít menší zájem o ZVS bez jakékoli náhrady. Uvádí především rozhodnutí Regionálního správního soudu Lazio ze dne 17. března 2005, který shledal, že: „je zcela oprávněné, aby vyhláška (z roku 2004) určila postup, na základě kterého by všechny trasy, na které byly uloženy ZVS, provozovalo více neseskupených a vzájemně si konkurujících provozovatelů. Taková možnost musí být však jasně stanovena a zároveň musí poskytnout minimální objektivní kritérium pro přidělování a priori letištních časů podle počtu dopravců (jednoho, dvou nebo více než dvou), kteří ZVS případně přijmou, aby nedošlo k neblahému překročení kapacity nabídky a zejména aby přidělení časů nevedlo k zahájení arbitráže a následně k výlučnému vykonávání, které ustanovení vyhlášky výslovně vyloučily.“ (14).

(49)

ZVS podle čl. 4 odst. 1 písm. a) musejí vzít v potaz všechny dopravce, kteří provozují nebo mají zájem provozovat dopravu na dané trase. To potvrzuje čl. 4 odst. 1 písm. b), který stanoví, že: „dostatečnost pravidelné letecké dopravy stanoví členské státy s ohledem na kombinovaný účinek všech leteckých dopravců, kteří provozují nebo zamýšlejí provozovat trasu.“

(50)

Komise se domnívá, že by tato zásada měla být dodržována nejen v momentě uložení závazků, ale po celou dobu platnosti ZVS. Proto pokaždé, když nový dopravce zahájí provoz nebo zamýšlí provoz na této trase zahájit, by měla být výše kapacity a četnosti letů podle ZVS pro každého provozovatele upravena tak, aby celkově nabízená kapacita a četnost letů na každé trase nebyla vyšší, než co je striktně nezbytné pro poskytování odpovídající služby.

(51)

Pokud jde o ZVS uložené na základě čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení, dopravci nejsou povinni se zavázat, že individuálně zabezpečí četnost a kapacitu letů, ale tuto minimální službu mohou zabezpečovat všichni provozovatelé.

(52)

Komise uznává, že orgán pověřený ukládáním ZVS považuje za nutné mít jistotu, že propojení četnosti letů a kapacit umožní vyhovět ZVS. Tento orgán však nesmí v žádném případě omezovat možnost dotyčných dopravců, pokud si to budou přát, poskytovat služby nad rámec kapacity nebo četnosti letů, než vyžadují ZVS, které stanovují pouze požadavky minimální. Pokud pravidla přijatá úřadem ENAC usilují o to, aby zamezila dopravcům doplňkové služby, jsou tato pravidla restriktivní a v rozporu s nařízením.

(53)

Z tohoto důvodu Komise vítá, že Italská republika potvrdila svým dopisem ze dne 15. listopadu 2006, že její orgány veřejné správy pravidelně každý rok zhodnotí situaci a budou analyzovat případné žádosti provozovatelů, kteří budou mít zájem provozovat tyto trasy v rámci ZVS (15). Bere na vědomí, že Italská republika potvrdila, že „nic nebrání členskému státu zkontrolovat (i během uplatňování ZVS) přiměřenost a potřeby ZVS a zdůvodnit změnu a/nebo zrušení, pokud nebude později prokázána jejich užitečnost a oprávněnost“ (16).

3.5.   Seskupení tras Alghero – Řím a Alghero – Milán, na jedné straně, a tras Olbia – Řím a Olbia – Milán, na straně druhé

(54)

Italská republika zdůvodňuje seskupení tras Alghero – Řím a Alghero – Milán, na jedné straně, a tras Olbia – Řím a Olbia – Milán, na straně druhé, jejich vzájemně doplňujícím charakterem a provozováním na sobě nezávislým. Podle italských orgánů se tyto trasy vyznačují tím, že 2/3 roku je na nich objektivně nižší provoz z důvodu jeho vysoké sezonnosti. Vzhledem k tomu, že se na provoz těchto tras nepočítá s žádným finančním vyrovnáním, orgány veřejné správy by měly nést odpovědnost za to, aby se dopravcům zajistilo dlouhodobé provozování z důvodu nižší ekonomické atraktivity těchto spojů. Jednalo by se proto o uplatňování „pozitivního koloběhu provozní nezávislosti“, který umožní „během zimní sezóny výměnu strojů z důvodu nízké poptávky“, zatímco „plán seskupených tras pomůže přitáhnout dopravce, kteří budou připraveni provozovat dopravu na těchto trasách“. Podle Italské republiky by navíc zvýšená nabídka pro letní období mohla být lépe zajištěna při společném provozování na skupině tras. Italská republika navíc zdůvodňuje, že samo nařízení stanoví možnost kombinovat výkyvy poptávky, např. i v průběhu jednoho týdne. Seskupení by umožnilo nezvyšovat náklady, optimalizovat kapacity a zároveň co nejlépe vyhovět požadavkům poptávky, zároveň by neomezovalo trh, ale mohlo by naopak přilákat více provozovatelů.

(55)

Komise se domnívá, že seskupení tras není v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení. Kritéria způsobilosti a přiměřenosti ZVS podle těchto ustanovení totiž pokaždé výslovně uvádí slovo „trasa“, aniž by se někde vyskytlo „seskupení“ těchto tras. Z toho nutně vyplývá, že každé z kritérií musí být zhodnoceno samostatně vzhledem ke každé trase pojímané individuálně.

(56)

Tento výklad je navíc v souladu s požadavky zásady proporcionality. Takové spojení tras by v podstatě umožnilo členským státům ukládat ZVS na trasy, které nejsou potřebné pro zajišťování přiměřené letecké dopravy. Možnost seskupení tras se objevuje pouze v čl. 4 odst. 1 písm. d), který uvádí, že provozní právo k této dopravě je nabídnuto ve veřejném nabídkovém řízení „jednotlivě nebo pro skupinu tras“. Tento výslovný odkaz v čl. 4 odst. 1 písm. d) naopak vylučuje, aby se podle čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c) takové seskupení tras použilo. Pokud se na trhu neobjeví letecký dopravce, který začal nebo chce začít provozovat pravidelnou leteckou dopravu v souladu se ZVS na tuto trasu uloženými, členský stát může omezit přístup na leteckou trasu ve prospěch jediného dopravce na dobu maximálně tří let a uspořádat veřejné nabídkové řízení pro skupinu tras. Seskupení několika tras je v podstatě možné chápat jako odpověď na jasné narušení trhu a za formu nepřímé náhrady, která je podobně jako přímá náhrada přípustná jen v rámci čl. 4 odst. 1 písm. d). V žádném případě se v režimu ZVS uložených čl. 4 odst. 1 písm. a) seskupení nemůže zaměřit na dosažení rentability na dvou samostatných trasách s cílem podpořit provozování jednoho nebo více dopravců.

(57)

Z druhé strany se vysvětlení předložená italskými orgány neopírají o žádný číselný technický nebo hospodářský údaj, který by mohl podpořit jejich analýzu.

Je možné těmto orgánům namítat následující informace:

Požadovaná kapacita a četnost letů musí přihlížet k potřebám jednotlivých tras, ale ne takovým způsobem, aby jich bylo možné dosáhnout pouze účinnějším seskupením těchto tras.

Závazky z hlediska četnosti vzniklé spojením tras jsou důležité, protože v podstatě vylučují značný počet potenciálních provozovatelů, kteří by chtěli splnit ZVS a zajišťovat leteckou dopravu na Sardinii, ale kteří jsou však vyloučeni z jakékoli možnosti tuto službu zajišťovat z důvodu, že nezajišťují provoz v některém z těchto dvou měst. Z tohoto důvodu má seskupení spíše vliv na uzavírání trhu.

Z tohoto hlediska je zjevné, že takto seskupené ZVS umožňovaly příznivě odpovědět pouze malému počtu provozovatelů působících na místě. Zavedení ZVS proto vyloučilo letecké společnosti, které provozovaly nebo měly zájem provozovat trasy z Říma a Milána směrem do každého z obou daných letišť, tj. Olbia a Alghero. Přestože měli dopravci vůli, nemohli se ucházet o provozování těchto tras, které by bylo pro jejich činnost příliš nákladné. Tento druh seskupení tedy může vyloučit další možné provozovatele.

Restriktivní dopad je ještě výraznější s ohledem na rozsah daných trhů (počet cestujících v roce 2005 – číselné údaje Italské republiky)

Olbia – Řím a Olbia – Milán: 731 349 cestujících (390 186 v létě a 341 163 v zimě).

Alghero – Řím a Alghero – Milán: 502 820 cestujících (184 273 v létě a 318 547 v zimě).

Za těchto podmínek je nepravděpodobné, že by spojení mezi dvěma největšími městy Itálie a letišti Olbia a Alghero na Sardinii byla tak málo atraktivní, aby se musela seskupit za účelem zvýšení jejich atraktivity.

(58)

Komise je proto toho názoru, že seskupení některých tras je neslučitelné s nařízením a příliš restriktivní.

3.6.   Zvýhodněné tarify pro osoby, které se na Sardinii narodily, které však mají trvalé bydliště jinde

(59)

Vyhlášky č. 35 a č. 36 vyžadují, aby dopravci poskytovali zvýhodněné tarify osobám narozeným na Sardinii, které však mají místo bydliště jinde. Podle odhadů Italské republiky by se provádění těchto ustanovení mělo týkat nejvýše asi 220 000 osob, ale ve skutečnosti se toto číslo blíží 110 000, pokud se vezme do úvahy, že 50 % těchto osob by cestovalo jednou do roka.

(60)

Takové opatření v praxi upřednostňuje převážně evropské občany s italskou státní příslušností před občany s jinou státní příslušností. Může být proto považováno jako zjevně diskriminační z důvodu státní příslušnosti, a proto v rozporu se Smlouvou. Takové opatření by mohlo být v rámci ZVS přijatelné pouze za předpokladu, že by se rozdíl cen zakládal na objektivních důvodech nezávislých na státní příslušnosti dotyčných osob a byl úměrný cíli, jež oprávněně sleduje vnitrostátní právo.

(61)

Italská republika obhajuje toto opatření tím, že je potřebné, aby umožnilo sardinským vystěhovalcům udržet pouto se svým původním kulturním prostředím (17). I kdyby se tento záměr mohl označit za legitimní cíl veřejného zájmu ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) podbodu i) nařízení, je toto opatření zjevně nepřiměřené. V prvé řadě se vztahuje na každou osobu narozenou na Sardinii, která však na Sardinii nemá trvalé bydliště, aniž by prokázala pouto, které by mohlo ještě existovat mezi touto osobou a regionem původu, např. rodinné příbuzenství. Za druhé se toto opatření uplatňuje bez ohledu na finanční situaci každého vystěhovalce. A za třetí, na rozdíl od příslušníků s trvalým pobytem na Sardinii, kteří musejí poměrně často cestovat na kontinent za účelem některých základních služeb (vzdělání, zdraví) nebo z důvodu ekonomických aktivit s významem pro rozvoj Sardinie, vystěhovalci cestují na Sardinii pouze příležitostně (podle italských orgánů 50 % osob, kterých se tento případ potenciálně týká, cestuje na Sardinii maximálně jednou do roka). Z tohoto důvodu jsou celkové výdaje na tyto příležitostné cesty relativně nižší než výdaje vzniklé příslušníkům s trvalým bydlištěm na Sardinii a mohou být často snadno uhrazeny vystěhovalci, aniž by bylo nutné stanovit omezení podle vyhlášek č. 35 a č. 36. V případě, že někteří vystěhovalci nemají dostatečné prostředky na zaplacení letenky jednou za rok na Sardinii, mělo by být stanoveno vhodnější a méně restriktivní opatření na pomoc těmto vystěhovalcům.

(62)

Za těchto podmínek je Komise toho názoru, že toto ustanovení je nepřiměřené a neslučitelné s nařízením.

3.7.   Uplatňování ZVS na celém letištním systému

(63)

Vyhlášky č. 35 a č. 36 stanoví, že se ZVS směrem do Říma a Milána budou uplatňovat na všech příslušných letištních systémech tak, jak uvádí příloha II nařízení, tj.:

Letiště Fiumicino a Ciampino pro Řím

Letiště Linate, Malpensa a Bergame pro Milán

(64)

Připomínáme, že ZVS z roku 2000 se vztahovaly na letiště „Řím (Fiumicino) a Milán“. V rámci zřízení letištního systému Milán podle článku 8 a přílohy II nařízení Itálie úředně rozšířila povinnosti uplatňování ZVS na celý příslušný letištní systém.

(65)

Italská republika zdůvodnila svou volbu pouze technickými příčinami, které ji donutily automaticky převzít každý letištní systém jako celek. Potvrdila však, že v hlavním zájmu ZVS byla letiště Řím-Fiumicino a Milán-Linate, které upřednostňují příjemci ZVS z důvodu blízkosti těchto aglomerací k centru měst. To zdůvodňovalo, proč ZVS stanoví, že: „v závislosti na dostupnosti letištních časů bude alespoň 50 % spojů plánovaných mezi sardinskými letišti a letišti v Římě a Miláně provozováno z/na letiště Fiumicino a z/na letiště Linate.“ (18)

(66)

Italská republika přiznala, že bylo „objektivně prokázáno, že letiště Fiumicino v Římě a Linate v Miláně představují pro cestující nejpohodlnější a nejatraktivnější cíl cesty s nejlepšími službami z důvodu, že leží nejblíže center obou měst a mají s nimi nejlepší spojení“. Italská republika dále vysvětlila, že „s cílem zajistit lepší dopravu a co nejvíce vyhovět nárokům cestujících, bylo shledáno vhodným předejít tomu, aby dopravci, kteří přijmou ZVS, měli volnost opustit úplně tyto letiště ve prospěch ostatních letišť (méně pohodlných a méně zajímavých pro cestující), které jsou součástí stejného letištního systému“ (19).

(67)

Kromě toho se zdá, že v zimní sezóně provoz zajišťují pouze letiště Fiumicino a Linate.

(68)

V tomto případě Komise pochybuje o potřebě takového opatření a pokládá ho za nepřiměřené vzhledem ke stanoveným cílům, které mají zajistit mobilitu směrem na kontinent a územní soudržnost. Opatření totiž způsobuje vyloučení příležitostných dopravců, aniž by byla dotčena zásada ZVS, a přispívá k definitivnímu zavření trhu novým provozovatelům na nejvíce vytížených trasách především v letním období.

(69)

Italská republika nicméně přiznala, že velké letiště Malpensa je zásadní pro mezinárodní trasy, zatímco letiště Ciampino a Bergame jako vnitrostátní letiště pro nízkorozpočtové letecké společnosti splňovala zásadu Společenství o ekonomické a sociální soudržnosti a umožnila pro ostrov, jakým je Sardinie, realizovat cíl územní soudržnosti spolu se všemi regiony Evropy. Italská republika proto přijala závazek změnit vyhlášku č. 35, aby se ZVS nevztahovaly na letiště Malpensa, Bergame a Ciampino (20).

(70)

Komise je toho názoru, že je tento závazek účinnou odezvou na případné pochybnosti, a že by taková změna vyhlášky umožnila výrazně snížit dopad neoprávněných omezení uložených ZVS tím, že by vyhověla potřebám mobility Sardinie, aniž by uložila na příslušné trhy nepřiměřené restrikce.

(71)

S ohledem na tento závazek Italské republiky nechce Komise dále pokračovat ve své analýze neúměrného charakteru uplatňování ZVS na celém letištním systému Milána a Říma, ale ponechává si možnost se v případě potřeby navrátit k této stránce stávajících i budoucích ZVS.

IV.   ZÁVĚRY

(72)

Na základě údajů, které poskytla italská vláda, Komise nezpochybňuje zásadu uplatňování ZVS na trasách mezi Sardinií a italskou pevninou, která se z hlediska četnosti a kapacit, ale i cen, může zdát nutnou pro zajištění odpovídajícího poskytování služeb na daných trasách.

(73)

Komise se nicméně domnívá, že některé podmínky uložené vyhláškami č. 35 a č. 36 Italské republiky jsou příliš restriktivní nebo nepřiměřené.

(74)

Komise se domnívá, že ZVS podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení předpokládají, že každý dopravce, který chce dodržovat ZVS, musí mít možnost provozovat tuto trasu bez ohledu na to, kdy chce zahájit poskytování těchto služeb. Z tohoto důvodu je používání lhůty pro předložení žádosti uchazečů s cílem a priori vyloučit každého provozovatele, který svou žádost předloží po jejím uplynutí, příliš restriktivní a neslučitelné s nařízením.

(75)

I když se může zdát oprávněné stanovit kontinuitu služeb, Komise je toho názoru, že dodržování zásady proporcionality by mělo vést k tomu, aby byla kontinuita rozumně vymezena a aby v režimu ZVS podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nebyla delší než jeden rok.

(76)

Komise se domnívá, že pravomoci svěřené úřadu ENAC pro koordinování činnosti provozovatelů s cílem předcházet překročení kapacity, jsou příliš restriktivní a neslučitelné s nařízením.

(77)

Komise shledává, že seskupení tras Olbia – Řím a Olbia – Milán, na jedné straně, a Alghero – Řím a Alghero – Milán, na straně druhé, je příliš restriktivní a neslučitelné s nařízením.

(78)

Komise se domnívá, že použití zvýhodněných tarifů na osoby narozené na Sardinii, které na Sardinii nemají trvalé bydliště, je nepřiměřené a neslučitelné s nařízením.

(79)

Komise pochybuje o potřebě uplatnit ZVS na celé letištní systémy Říma a Milána, které považuje za nepřiměřené s ohledem na stanovené cíle spočívající v zajištění mobility směrem na pevninu a územní soudržnosti. Pokud jde o závazek Italské republiky změnit vyhlášku č. 35, aby se ZVS nevztahovaly na letiště Bergamo, Malpensa a Ciampino, Komise nebude pokračovat ve své analýze, avšak ponechává si možnost v případě potřeby vrátit se k této stránce stávajících i budoucích ZVS,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Italská republika může nadále uplatňovat závazky veřejné služby (ZVS) uložené vyhláškami č. 35 a č. 36 ministerstva infrastruktury a dopravy ze dne 29. prosince 2005 (zveřejněno v Úředním věstníku Italské republiky ze dne 11. ledna 2006) celkem na 16 trasách, které spojují tři letiště na Sardinii s několika vnitrostátními letišti v Itálii, zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. března 2006 (vyhláška č. 35) a dne 21. dubna 2006 (vyhláška č. 36) v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství, s výhradou dodržení následujících podmínek:

a)

Každý letecký dopravce, který chce dodržovat ZVS, musí mít možnost provozovat danou trasu bez ohledu na okamžik, kdy oznámí svůj záměr zahájit poskytování svých služeb a zda to oznámí ve lhůtě 30 dnů stanovené vyhláškami nebo až po jejím uplynutí.

b)

Leteckým dopravcům není možné uložit v rámci ZVS kontinuitu služeb na dobu delší než jeden rok.

c)

Italské orgány musí jednou za rok přehodnotit potřebu zachovat uložení ZVS na jednu trasu i výši závazků uložených na každého dopravce, jakmile nový dopravce zahájí provoz nebo oznámí svůj záměr provoz na této trase zahájit.

d)

Italské orgány nesmějí bránit leteckým dopravcům poskytovat služby na dotyčných trasách nad minimální požadavky, pokud jde o četnost a kapacitu stanovené ZVS.

e)

Letečtí dopravci nesmějí nabízet zvýhodněné tarify osobám narozeným na Sardinii, které tam nemají trvalé bydliště.

f)

Italské orgány nesmějí podmiňovat právo poskytovat služby na jedné trase mezi dvěma městy povinností provozovat jinou trasu mezi dvěma městy.

2.   Italská republika musí sdělit Komisi přijatá opatření pro použití tohoto rozhodnutí nejpozději do dne 1. srpna 2007.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Italské republice.

V Bruselu dne 23. dubna 2007.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. C 72, 24.3.2006, s. 4.

(3)  Úř. věst. C 93, 21.4.2006, s. 13.

(4)  Úř. věst. C 95, 22.4.2006, s. 9–27 a s. 30.

(5)  Úř. věst. C 284, 7.10.2000, s. 16.

(6)  Úř. věst. C 51, 16.2.2001, s. 12–22.

(7)  Úř. věst. C 306, 10.12.2004, s. 6.

(8)  Úř. věst. C 161, 1.7.2005, s. 10.

(9)  Úř. věst. L 215, 5.8.2006, s. 31.

(10)  Viz odpověď Italské republiky ze dne 6. října a 15. listopadu 2006 a také tiskové prohlášení úřadu ENAC ze dne 23. května 2006.

(11)  Čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992.

(12)  Čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992.

(13)  Čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992.

(14)  Rozhodutí Regionálního správního soudu TAR Lazio č. 2436 ze dne 17. března 2005.

(15)  Dopis Italské republiky ze dne 15. listopadu 2006, s. 2.

(16)  Dopis Italské republiky ze dne 15. listopadu 2006, s. 11.

(17)  Dopis Italské republiky ze dne 6. října 2006, s. 72–74.

(18)  Bod 1.2 sdělení ze dne 24. března 2006.

(19)  Dopis Italské republiky ze dne 6. října 2006, s. 78.

(20)  Dopis Italské republiky ze dne 15. listopadu 2006, s. 3.


15.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/27


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. května 2007,

kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky benalaxyl-M, fluoxastrobin, prothiokonazol, spirodiklofen, spiromesifen a fluorid sulfurylu

(oznámeno pod číslem K(2007) 1929)

(Text s významem pro EHP)

(2007/333/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS obdrželo v únoru 2002 Portugalsko od společnosti Isagro žádost o zařazení účinné látky benalaxyl-M do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Rozhodnutím Komise 2003/35/ES (2) bylo potvrzeno, že předložená dokumentace je úplná a v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v přílohách II a III uvedené směrnice.

(2)

V březnu 2002 obdrželo Spojené království od společnosti Bayer CropScience žádost týkající se účinné látky fluoxastrobin. Rozhodnutím 2003/35/ES bylo potvrzeno, že předložená dokumentace je úplná a v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v přílohách II a III uvedené směrnice.

(3)

V březnu 2002 obdrželo Spojené království od společnosti Bayer CropScience žádost týkající se účinné látky prothiokonazol. Rozhodnutím 2003/35/ES bylo potvrzeno, že předložená dokumentace je úplná a v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v přílohách II a III uvedené směrnice.

(4)

V srpnu 2001 obdrželo Nizozemsko od společnosti Bayer AG žádost týkající se účinné látky spirodiklofen. Rozhodnutím Komise 2002/593/ES (3) bylo potvrzeno, že předložená dokumentace je úplná a v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v přílohách II a III uvedené směrnice.

(5)

V březnu 2002 obdrželo Spojené království od společnosti Bayer AG žádost týkající se účinné látky spiromesifen. Rozhodnutím Komise 2003/105/ES (4) bylo potvrzeno, že předložená dokumentace je úplná a v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v přílohách II a III uvedené směrnice.

(6)

V červenci 2002 obdrželo Spojené království od společnosti Dow AgroSciences Ltd. žádost týkající se účinné látky fluorid sulfurylu. Rozhodnutím Komise 2003/305/ES (5), které používalo v anglickém znění název sulphuryl fluoride, bylo potvrzeno, že předložená dokumentace je úplná a v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v přílohách II a III uvedené směrnice.

(7)

Potvrzení úplnosti dokumentací bylo nezbytné, aby mohlo být provedeno jejich podrobné zkoumání a aby bylo členským státům umožněno udělit až na dobu tří let dočasná povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících dotyčné účinné látky a aby byly dodrženy podmínky stanovené v čl. 8 odst. 1 směrnice 91/414/EHS, a zejména podmínky týkající se podrobného posouzení účinných látek a přípravku na ochranu rostlin s ohledem na požadavky stanovené uvedenou směrnicí.

(8)

Účinky těchto účinných látek na lidské zdraví a na životní prostředí byly posouzeny v souladu s čl. 6 odst. 2 a 4 směrnice 91/414/EHS pro použití navrhovaná žadateli. Členské státy zpravodajové předložily Komisi návrhy hodnotících zpráv dne 4. prosince 2003 (benalaxyl-M), 14. října 2003 (fluoxastrobin), 20. října 2004 (prothiokonazol), 18. května 2004 (spirodiklofen), 16. dubna 2004 (spiromesifen) a 9. listopadu 2004 (fluorid sulfurylu).

(9)

Po předložení návrhů hodnotících zpráv členskými státy zpravodaji se dospělo k závěru, že je nutné si od žadatelů vyžádat další informace a nechat členské státy zpravodaje tyto informace prozkoumat a předložit jejich posouzení. Proto zkoumání dokumentací dosud probíhá a hodnocení nebude možné dokončit v časovém rámci stanoveném směrnicí 91/414/EHS.

(10)

Vzhledem k tomu, že při hodnocení dosud nebyl zjištěn žádný důvod k bezprostředním obavám, měla by být členským státům v souladu s článkem 8 směrnice 91/414/EHS dána možnost prodloužit na dobu 24 měsíců dočasná povolení udělená pro přípravky na ochranu rostlin obsahující dotyčné účinné látky, aby mohlo pokračovat zkoumání dokumentací. Očekává se, že hodnocení a proces rozhodování o možném zařazení účinných látek benalaxyl-M, fluoxastrobin, prothiokonazol, spirodiklofen, spiromesifen a fluorid sulfurylu do přílohy I se dokončí do 24 měsíců.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy mohou prodloužit platnost dočasných povolení přípravků na ochranu rostlin, které obsahují benalaxyl-M, fluoxastrobin, prothiokonazol, spirodiklofen, spiromesifen nebo fluorid sulfurylu na dobu nepřesahující 24 měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. května 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/25/ES (Úř. věst. L 106, 24.4.2007, s. 34).

(2)  Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 52.

(3)  Úř. věst. L 192, 20.7.2002, s. 60.

(4)  Úř. věst. L 43, 18.2.2003, s. 45.

(5)  Úř. věst. L 112, 6.5.2003, s. 10.


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

15.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/29


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2007/334/SZBP

ze dne 14. května 2007,

kterou se mění a prodlužuje společná akce 2006/304/SZBP o zřízení plánovacího týmu EU (EUPT Kosovo) v souvislosti s možnou operací EU pro řešení krize v oblasti právního státu a v dalších možných oblastech v Kosovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropské unie, a zejména na článek 14 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 10. dubna 2006 přijala Rada společnou akci 2006/304/SZBP (1) o zřízení plánovacího týmu EU (EUPT Kosovo) v souvislosti s možnou operací EU pro řešení krize v oblasti právního státu a v dalších možných oblastech v Kosovu.

(2)

Dne 11. prosince 2006 přijala Rada společnou akci 2006/918/SZBP, kterou se mění a do 31. května 2007 prodlužuje společná akce 2006/304/SZBP.

(3)

Dne 27. března 2007 Politický a bezpečnostní výbor doporučil, že by působení EUPT Kosovo mělo být v zásadě prodlouženo na další období do 1. září 2007, přičemž toto datum závisí na pokračující činnosti OSN.

(4)

Aby se v den přechodu vybraných úkolů Prozatímní mise OSN v Kosovu (UNMIK) na operaci EU pro řešení krize zajistil plynulý přechod mezi těmito subjekty, měl by EUPT Kosovo na základě přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN během přechodného období sloužit jako prostředek k budování operace EU pro řešení krize v Kosovu. V této souvislosti by měla být během tohoto období zajištěna úzká koordinace mezi vedoucím EUPT Kosovo a vedoucím operace EU pro řešení krize v Kosovu.

(5)

Společná akce 2006/304/SZBP by měla být odpovídajícím způsobem prodloužena a změněna,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Společná akce 2006/304/SZBP se mění takto:

1)

Článek 5 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Generální tajemník, vysoký představitel dává pokyny vedoucímu EUPT Kosovo. V návaznosti na zřízení operace EU pro řešení krize v Kosovu a před zahájením její operační fáze dává generální tajemník, vysoký představitel prostřednictvím vedoucího operace EU pro řešení krize v Kosovu pokyny vedoucímu EUPT Kosovo, jakmile je jmenován.“;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Vedoucí EUPT Kosovo tento tým vede a zajišťuje jeho běžné řízení. V návaznosti na zřízení operace EU pro řešení krize v Kosovu a před zahájením její operační fáze jedná vedoucí EUPT Kosovo podle pokynů vedoucího operace EU pro řešení krize v Kosovu, jakmile je jmenován.“;

c)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Vedoucí EUPT Kosovo podává zprávy generálnímu tajemníku, vysokému představiteli. V návaznosti na zřízení operace EU pro řešení krize v Kosovu a před zahájením její operační fáze podává vedoucí EUPT Kosovo zprávy generálnímu tajemníku, vysokému představiteli prostřednictvím vedoucího operace EU pro řešení krize v Kosovu, jakmile je jmenován.“;

d)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„6.   Jakmile Politický a bezpečnostní výbor dosáhne zásadní dohody o jmenování vedoucího operace EU pro řešení krize, zajistí vedoucí EUPT Kosovo náležité propojení a koordinaci.“

2)

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Účast třetích států

Aniž je dotčena rozhodovací samostatnost EU a její jednotný institucionální rámec, mohou být třetí státy vyzvány, aby přispěly k EUPT Kosovo, jakmile bude zřízena operace EU pro řešení krize v Kosovu, s tím, že ponesou náklady na vyslání svého personálu, včetně platů, nákladů na zdravotní péči, příspěvků, pojištění pro případ zvýšeného rizika a cestovních výdajů na cestu do oblasti mise a zpět, a že případně přispějí na provozní náklady EUPT Kosovo.

Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor k přijímání příslušných rozhodnutí ve věci přijímání navrhovaných příspěvků.“

3)

Článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

Přezkum

Do 15. července 2007 Rada posoudí, zda by EUPT Kosovo měl po 1. září 2007 pokračovat, s přihlédnutím k nutnosti zajistit hladký přechod k možné operaci EU pro řešení krize v Kosovu.“

4)

V článku 15 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Použije se do 1. září 2007.“

Článek 2

Finanční referenční částka stanovená v čl. 1 odst. 4 společné akce 2006/918/SZBP se zvyšuje o 43 955 000 EUR, aby byly pokryty náklady týkající se mandátu EUPT Kosovo na období od 1. června 2007 do 1. září 2007.

Článek 3

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 4

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 14. května 2007.

Za Radu

předseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Úř. věst. L 112, 26.4.2006, s. 19. Společná akce ve znění společné akce 2006/918/SZBP (Úř. věst. L 349, 12.12.2006, s. 57).


Tiskové opravy

15.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/31


Oprava rozhodnutí Komise 2007/319/ES ze dne 8. září 2006 o státní podpoře C 45/04 (ex NN 62/04) ve prospěch českého výrobce oceli Třinecké železárny, a. s.

( Úřední věstník Evropské unie L 119 ze dne 9. května 2007 )

Titulní strana Úředního věstníku; strana 37, název rozhodnutí a strana 44, závěrečná formulace:

místo:

„8. září 2006“,

má být:

„8. listopadu 2006“.