ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 123

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
12. května 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 519/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín dovážených z Argentiny, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 520/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se stanoví určitá technická opatření pro zachování některých populací vysoce stěhovavých druhů a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 973/2001

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 521/2007 ze dne 11. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

14

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 522/2007 ze dne 11. května 2007, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla v 31. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

16

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 523/2007 ze dne 11. května 2007, které se týká v 31. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005, kapitola II

18

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 524/2007 ze dne 11. května 2007, které se týká 31. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005, kapitola III

19

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 525/2007 ze dne 11. května 2007, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 63. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999

20

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 526/2007 ze dne 11. května 2007 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality

21

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 527/2007 ze dne 10. května 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí ICES V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

22

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 528/2007 ze dne 10. května 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblastí ICES I a II plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

24

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 529/2007 ze dne 11. května 2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 02062991 (od 1. července 2007 do 30. června 2008)

26

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2007/330/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 4. května 2007, kterým se zrušují zákazy týkající se pohybu některých produktů živočišného původu na ostrově Kypr podle nařízení Rady (ES) č. 866/2004 a kterým se stanoví podmínky pro pohyb těchto produktů (oznámeno pod číslem K(2007) 1911)  ( 1 )

30

 

 

DOPORUČENÍ

 

 

Komise

 

 

2007/331/ES

 

*

Doporučení Komise ze dne 3. května 2007 o monitorování množství akrylamidu v potravinách (oznámeno pod číslem K(2007) 1873)  ( 1 )

33

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

12.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 519/2007

ze dne 7. května 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín dovážených z Argentiny, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a zejména na čl. 45 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Odchylně od čl. 45 odst. 1 nařízení (ES) č. 1493/1999 povoluje nařízení (ES) č. 527/2003 (2) dovoz do Společenství vín pocházejících z Argentiny, u nichž bylo použito enologických postupů nepovolených pravidly Společenství, zejména přidání kyseliny jablečné. Platnost tohoto povolení skončila dnem 31. prosince 2006.

(2)

Používání kyseliny jablečné je enologický postup schválený Mezinárodním úřadem pro révu a víno.

(3)

V současné době stále probíhají jednání mezi Společenstvím a Mercosurem, jehož je Argentina členem, o uzavření dohody o obchodu s vínem. Tato jednání se týkají zejména enologických postupů užívaných oběma smluvními stranami a ochrany zeměpisných označení.

(4)

Až do vstupu v platnost dohody mezi Společenstvím a Mercosurem o obchodu s vínem, která vzájemně uzná enologické postupy obou stran, čímž se usnadní dovoz vín pocházejících z Argentiny, do kterých byla případně přidána kyselina jablečná, do Společenství, a nejdéle do 31. prosince 2008 je třeba prodloužit povolení uvedeného ošetření argentinských vín.

(5)

Nařízení (ES) č. 527/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 1 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 527/2003 se datum „31. prosince 2006“ nahrazuje datem „31. prosince 2008“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. května 2007.

Za Radu

předseda

H. SEEHOFER


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 78, 25.3.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1912/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 1).


12.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/3


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 520/2007

ze dne 7. května 2007,

kterým se stanoví určitá technická opatření pro zachování některých populací vysoce stěhovavých druhů a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 973/2001

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 98/392/ES (1) Společenství schválilo Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu, která obsahuje určité zásady a pravidla pro zachování a řízení živých vodních zdrojů. V rámci širších mezinárodních závazků se Společenství podílí na úsilí o zachování populací ryb v mezinárodních vodách.

(2)

Podle rozhodnutí 86/238/EHS (2) je Společenství od 14. listopadu 1997 smluvní stranou Mezinárodní úmluvy pro zachování tuňáků v Atlantickém oceánu (dále jen „úmluva ICCAT“).

(3)

Úmluva ICCAT stanoví rámec pro regionální spolupráci za účelem zachování a řízení zdrojů tuňáků a příbuzných druhů v Atlantickém oceánu a přilehlých mořích vytvořením Mezinárodní komise pro zachování tuňáků v Atlantickém oceánu (dále jen „ICCAT“) a přijetím doporučení pro zachování a řízení v oblasti vymezené úmluvou, která se pro smluvní strany stávají závazná.

(4)

ICCAT doporučila řadu technických opatření pro některé populace vysoce stěhovavých druhů v Atlantickém oceánu a ve Středozemním moři, zejména pokud jde o povolené velikosti a hmotnosti ryb, omezení odlovu v určitých oblastech nebo v určitých obdobích anebo pomocí některých lovných zařízení a omezení kapacity. Tato doporučení jsou pro Společenství závazná, a proto by měla být prováděna.

(5)

Rozhodnutím 95/399/ES (3) Společenství schválilo Dohodu o zřízení Komise pro tuňáky Indického oceánu. Zřízením Komise pro tuňáky Indického oceánu (dále jen „IOTC“) a přijetím usnesení pro zachování a řízení v oblasti působnosti IOTC, která jsou pro smluvní strany závazná, tato dohoda vytváří užitečný rámec pro upevnění mezinárodní spolupráce za účelem zachování a rozumného využívání tuňáků a příbuzných druhů v Indickém oceánu.

(6)

IOTC přijala doporučení stanovující technická opatření pro některé populace vysoce stěhovavých druhů v Indickém oceánu, zejména omezení kapacity. Toto doporučení je pro Společenství závazné, a proto by mělo být prováděno.

(7)

Rozhodnutím 2005/938/ES (4) Společenství schválilo Dohodu o mezinárodním programu na ochranu delfínů. Společenství by proto mělo ustanovení této dohody používat.

(8)

Mezi cíle této dohody patří postupné snižování vedlejší úmrtnosti delfínů při lovu tuňáků košelkovými nevody ve východním Tichém oceánu na úroveň blížící se nule prostřednictvím stanovení ročních limitů odlovu a dlouhodobá udržitelnost populací tuňáků v oblasti stanovené dohodou.

(9)

Společenství má rybolovné zájmy ve východním Tichém oceánu a zúčastnilo se procesu přijetí Úmluvy pro posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky (dále jen „Antigujská úmluva“). Rozhodnutím 2005/26/ES (5) Společenství Antigujskou úmluvu podepsalo a zahájilo postup přistoupení k této nové úmluvě. Společenství se jako nesmluvní spolupracující strana Meziamerické komise pro tropické tuňáky (dále jen „IATTC“) rozhodlo používat technická opatření přijatá IATTC. Tato opatření by proto měla být začleněna do právních předpisů Společenství.

(10)

Podle rozhodnutí 2005/75/ES (6) je Společenství ode dne 25. ledna 2005 smluvní stranou Úmluvy o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu (dále jen „úmluva WCPFC“).

(11)

Úmluva WCPFC stanoví rámec pro regionální spolupráci za účelem dlouhodobého zachování a udržitelného využívání vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu vytvořením Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (dále jen „WCPFC“).

(12)

Společenství by proto mělo uplatňovat ustanovení úmluvy a technická opatření přijatá WCPFC.

(13)

Technická opatření přijatá těmito regionálními rybolovnými organizacemi byla začleněna do nařízení Rady (ES) č. 973/2001 ze dne 14. května 2001, kterým se stanoví určitá technická opatření pro zachování některých populací vysoce stěhovavých druhů (7).

(14)

Přijetí nových technických opatření těmito organizacemi a aktualizace technických opatření platných již od přijetí nařízení (ES) č. 973/2001 vyžaduje, aby uvedené nařízení bylo zrušeno a nahrazeno tímto nařízením.

(15)

Omezení kapacity je třeba určit podle článku 20 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (8).

(16)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (9),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Účel

Toto nařízení stanoví technická opatření pro zachování použitelná pro odlov a vykládku některých populací vysoce stěhovavých druhů uvedených v příloze I a pro vedlejší úlovky.

Článek 2

Oblast působnosti

Aniž je dotčen článek 9, použije se toto nařízení pro plavidla plující pod vlajkou členských států a registrovaná ve Společenství (dále jen „rybářská plavidla Společenství“).

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„vysoce stěhovavými druhy“ druhy uvedené v příloze I;

2)

„tuňáky a příbuznými druhy podle ICCAT“ druhy uvedené v příloze II;

3)

„hranicí úmrtnosti delfínů“ hranice stanovená v článku V Dohody o mezinárodním programu na ochranu delfínů (10);

4)

„sportovním rybolovem“ rybolovné činnosti využívající živé vodní zdroje k rekreačním nebo sportovním účelům;

5)

„kruhovými zátahovými sítěmi“ sítě případně vybavené pohyblivým zařízením, které při odlovu ryby zároveň z boční a vrchní strany obklopí;

6)

„košelkovými nevody“ jakákoli kruhová zatahovací síť, jejíž dno je stahováno dohromady kapsovou šňůrou na dně sítě, jež prochází řadou kroužků umístěných podél základního provazu, což síti umožňuje být stažena a uzavřena. Košelkové nevody je možné používat pro lov malých pelagických druhů, velkých pelagických druhů nebo druhů žijících při dně;

7)

„dlouhou lovnou šňůrou“ lovné zařízení složené z hlavní udice, na kterou jsou připevněny vedlejší udice (návazce) vybavené četnými háčky a jejíž délka a vzdálenost mezi háčky závisí na loveném druhu. Dlouhá lovná šňůra může být umístěna vertikálně nebo horizontálně vzhledem k hladině vody. Může se používat na dně nebo u dna (nástražné dlouhé lovné šňůry), pod vodou nebo v blízkosti hladiny (plovoucí dlouhé lovné šňůry);

8)

„háčkem“ zahnutý a ostrý kousek ocelového drátu zpravidla vybavený protihrotem. Špička háčku může být rovná nebo obrácená a zahnutá. Ramínko může mít různý tvar a délku a může být zčásti zahnuté (běžný typ) nebo zploštělé (kované). Celková délka háčku odpovídá maximální délce ramínka měřené od místa upevnění udice (které má zpravidla formu očka) až k vrcholu obloučku. Šířka háčku odpovídá největší horizontální vzdálenosti měřené od vnější strany ramínka k vnější straně protihrotu;

9)

„zařízením s uzavíracím mechanismem“ jakékoli zařízení plující při hladině moře, které slouží k přilákání ryb;

10)

„plavidlem lovícím tuňáky pomocí udic a lovných šňůr“ plavidlo s vybavením pro lov tuňáka pomocí udic a lovných šňůr.

Článek 4

Oblasti

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice námořních vod:

1)

oblast 1:

veškeré vody Atlantického oceánu a přilehlých moří spadající do oblasti podle úmluvy ICCAT, jak je definována v článku 1 této úmluvy;

2)

oblast 2:

veškeré vody Indického oceánu spadající do oblasti působnosti Dohody o zřízení IOTC, jak je definována v článku 2 této dohody;

3)

oblast 3:

veškeré vody východního Tichého oceánu spadající do oblasti definované v článku 3 Dohody o mezinárodním programu na ochranu delfínů;

4)

oblast 4:

veškeré vody západního a středního Tichého oceánu spadající do oblasti definované v článku 3 úmluvy WCPFC.

HLAVA II

TECHNICKÁ OPATŘENÍ POUŽITELNÁ V OBLASTI 1

KAPITOLA 1

Omezení používání některých typů plavidel a lovných zařízení

Článek 5

Ochrana tuňáka velkookého v některých tropických vodách

1.   Lov pomocí plavidel lovících vlečnou sítí s košelkovým nevodem nebo plavidel lovících tuňáky pomocí udic a lovných šňůr je v období od 1. do 30. listopadu zakázán v oblasti, která je vymezena takto:

jižní hranice: na 0° jižní šířky,

severní hranice: na 5° severní šířky,

západní hranice: na 20° západní délky,

východní hranice: na 10° západní délky.

2.   Nejpozději 15. srpna každého roku předají členské státy Komisi zprávu o provádění tohoto opatření včetně případného výkazu porušení, kterých se dopustila rybářská plavidla Společenství plující pod jejich vlajkami a stíhaných jejich příslušnými orgány.

Článek 6

Lov tuňáka obecného ve Středozemním moři

1.   Lov tuňáka obecného košelkovým nevodem je ve Středozemním moři zakázán od 16. července do 15. srpna.

2.   V období od 1. června do 31. července je plavidlům delším než 24 m zakázáno lovit tuňáka obecného ve Středozemním moři pomocí povrchových dlouhých lovných šňůr. Délka plavidel je stanovena v souladu s přílohou III.

3.   V období od 1. do 30. června je při lovu tuňáka obecného ve Středozemním moři zakázáno používat během rybolovných činností letadla nebo vrtulníky.

4.   Na základě doporučení ICCAT, která jsou pro Společenství závazná, a postupem podle článku 30 může Komise změnit období a oblasti uvedené v tomto článku a délku plavidel vymezenou v příloze III.

Článek 7

Lov tuňáka pruhovaného, tuňáka velkookého nebo tuňáka žlutoploutvého v některých portugalských vodách

Je zakázáno uchovávat na palubě jakékoli množství tuňáka pruhovaného, tuňáka velkookého nebo tuňáka žlutoploutvého ulovené pomocí košelkových nevodů ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo jurisdikci Portugalska v podoblasti ICES X severně od 36°30′ severní šířky nebo v oblastech spadajících pod CECAF (Výbor pro rybolov ve středovýchodním Atlantickém oceánu) severně od 31° severní šířky a východně od 17°30′ západní délky nebo tyto druhy v uvedených oblastech takovými lovnými zařízeními lovit.

KAPITOLA 2

Minimální velikost

Článek 8

Rozměry

1.   Druh uvedený v příloze IV se považuje za podměrečný, jsou-li jeho rozměry menší než minimální rozměry stanovené v uvedené příloze.

2.   Na základě doporučení ICCAT, která jsou pro Společenství závazná, a postupem podle článku 30 lze rozměry stanovené v příloze IV změnit.

Článek 9

Zákazy

1.   Podměrečné ryby vysoce stěhovavých druhů uvedených v příloze IV, které byly uloveny v oblasti 1, nesmějí být uchovávány na palubě, překládány na jiné plavidlo, převáženy, skladovány, vystavovány nebo nabízeny za účelem prodeje, uváděny na trh a prodávány. Tyto druhy musejí být neprodleně po odlovu zpětně vypuštěny do moře.

2.   Propouštění podměrečných ryb vysoce stěhovavých druhů uvedených v příloze IV pocházejících ze třetích zemí, které byly uloveny v oblasti 1, do volného oběhu nebo jejich uvádění na trh ve Společenství se zakazuje.

Článek 10

Měření velikosti

1.   Všechny druhy s výjimkou rodu istiophorus se musí měřit pomocí délky „fork length“, což je vertikální projekce vzdálenosti od konce rypce po konec nejkratšího prostředního paprsku ocasní ploutve.

2.   U rodu istiophorus se velikost měří od konce dolní čelisti až po začátek středních paprsků ocasní ploutve.

Článek 11

Postup odběru vzorků tuňáka obecného v klecích

1.   Každý členský stát stanoví postup odběru vzorků, jehož cílem je odhadnout množství uloveného tuňáka obecného pomocí velikosti.

2.   Odběr vzorků velikosti v klecích se provádí na vzorku 100 jedinců na 100 tun živých ryb nebo na vzorku 10 % z celkového počtu ryb v kleci. Vzorek velikosti se odebere během odlovu na farmě podle metody přijaté ICCAT pro sdělování údajů v rámci úkolu II.

3.   Připraví se další metody a odběr vzorků pro ryby chované déle než 1 rok.

4.   Odběr vzorků se provádí během náhodně vybraného odlovu ve všech klecích. Údaje o odběru vzorků za předchozí kalendářní rok se předají ICCAT do 31. července.

KAPITOLA 3

Omezení počtu plavidel

Článek 12

Tuňák velkooký a tuňák křídlatý ze severního Atlantického oceánu

1.   Postupem podle článku 20 nařízení (ES) č. 2371/2002 Rada stanoví počet a celkovou kapacitu v hrubé prostornosti (BT) rybářských plavidel Společenství o celkové délce větší než 24 metrů, která loví tuňáka velkookého jako cílový druh v oblasti 1. Toto stanovení se uskutečňuje:

a)

podle průměrného počtu a kapacity vyjádřené v BT rybářských plavidel Společenství, která v období 1991/1992 lovila v oblasti 1 tuňáka velkookého jako cílový druh, jakož i

b)

na základě omezení počtu plavidel Společenství lovících tuňáka velkookého v roce 2005, které bylo sděleno ICCAT dne 30. června 2005.

2.   Postupem podle článku 20 nařízení (ES) č. 2371/2002 Rada stanoví počet rybářských plavidel Společenství, která v severním Atlantickém oceánu loví tuňáka křídlatého jako cílový druh. Počet plavidel se stanoví podle průměrného počtu rybářských plavidel Společenství, která v severním Atlantickém oceánu v období 1993–1995 lovila tuňáka křídlatého jako cílový druh.

3.   Postupem podle článku 20 nařízení (ES) č. 2371/2002 Rada rozdělí mezi členské státy:

a)

počet a kapacitu v BT stanovenou podle odstavce 1;

b)

počet plavidel stanovený podle odstavce 2.

4.   Každý členský stát předá do 15. května každého roku obvyklým způsobem Komisi tyto údaje:

a)

seznam plavidel o délce větší než 24 metrů plujících pod jeho vlajkou, která loví tuňáka velkookého;

b)

seznam plavidel plujících pod jeho vlajkou, která provozují cílený rybolov tuňáka křídlatého v severním Atlantickém oceánu.

Do 31. května každého roku zašle Komise tyto údaje sekretariátu ICCAT.

5.   V souladu s přílohou I nařízení Komise (ES) č. 26/2004 ze dne 30. prosince 2003 o rejstříku rybářského loďstva Společenství (11) se na seznamech podle odstavce 4 uvede identifikační číslo „registru CFR“ přidělené plavidlu a typ používaného lovného zařízení.

KAPITOLA 4

Necílové druhy a sportovní a rekreační rybolov

Článek 13

Marlíni a plachetníci

Členské státy podporují používání návazců složených z jednoho provazce na otočných úchytech, aby se usnadnilo zpětné vypouštění živých marlínů modrých a plachetníků bílých do vody.

Článek 14

Žraloci

1.   Členské státy podporují zpětné vypouštění živých, náhodně ulovených žraloků, zejména nedospělých jedinců do vody.

2.   Členské státy podporují snížení počtu žraloků vrácených do moře zlepšením výběru rybolovných zařízení.

Článek 15

Mořské želvy

Členské státy podporují zpětné vypouštění živých náhodně ulovených mořských želv do vody.

Článek 16

Sportovní a rekreační rybolov ve Středozemním moři

1.   Každý členský stát přijme opatření nezbytná k zákazu používání vlečných sítí, kruhových zátahových sítí, košelkových nevodů, drapáků, tenatových sítí, třístěnných tenatových sítí a dlouhých lovných šňůr pro lov tuňáka a příbuzných druhů v rámci sportovního a rekreačního rybolovu ve Středozemním moři.

2.   Každý členský stát dbá na to, aby se tuňáci a příbuzné druhy ulovené ve Středozemním moři v rámci sportovního a rekreačního rybolovu neuváděli na trh.

Článek 17

Zpráva

Nejpozději do 15. srpna každého roku zašlou členské státy Komisi zprávu o provádění této kapitoly.

HLAVA III

TECHNICKÁ OPATŘENÍ POUŽITELNÁ V OBLASTI 2

KAPITOLA 1

Omezení počtu plavidel

Článek 18

Počet plavidel oprávněných provádět rybolov

1.   Postupem podle článku 20 nařízení (ES) č. 2371/2002 Rada stanoví počet rybářských plavidel Společenství o celkové délce větší než 24 metrů, která jsou oprávněna provádět rybolov v oblasti 2. Počet plavidel je stanoven podle počtu rybářských plavidel Společenství registrovaných v roce 2003 v Rejstříku plavidel IOTC. Omezení počtu plavidel musí odpovídat celkové kapacitě v hrubé registrované prostornosti (BRT). V případě výměny plavidel nesmí dojít k překročení celkové kapacity.

2.   Postupem podle článku 20 nařízení (ES) č. 2371/2002 Rada rozdělí mezi členské státy počet plavidel stanovený podle odstavce 1 tohoto článku.

KAPITOLA 2

Necílové druhy

Článek 19

Žraloci

1.   Členské státy všestranně podporují zpětné vypouštění živých náhodně ulovených žraloků a zejména nedospělých jedinců do vody.

2.   Členské státy podporují snížení počtu žraloků vrácených do moře.

Článek 20

Mořské želvy

1.   Členské státy všestranně usilují o snížení dopadů rybolovu na mořské želvy, zejména prováděním opatření stanovených v odstavcích 2, 3 a 4.

2.   Používání každého rybolovného zařízení podléhá těmto podmínkám:

a)

správné zacházení včetně zotavení nebo rychlého zpětného vypuštění do vody náhodně (na háček nebo do sítí) nebo druhotně ulovených mořských želv;

b)

přítomnost vybavení na palubě, které je nezbytné ke zpětnému vypouštění náhodně nebo druhotně ulovených mořských želv do vody.

3.   Používání košelkového nevodu podléhá těmto podmínkám:

a)

povinnost vyloučit v rámci možností kruhový zátah mořských želv;

b)

vývoj a používání specifikací vhodných zařízení za účelem minimalizace náhodných odlovů mořských želv;

c)

přijetí všech nezbytných opatření pro vypuštění obklíčených nebo chycených želv;

d)

přijetí všech nezbytných opatření pro dozor nad zařízeními s uzavíracím mechanismem (FAD), do kterých by se mořské želvy mohly chytit, pro vypuštění chycených želv a pro zpětné vyzvednutí nevyužitých zařízení FAD.

4.   Používání dlouhé lovné šňůry podléhá těmto podmínkám:

a)

rozvoj a umístění kombinací tvarů háčků typu hlubinných návnad a koncepce sítí a rybolovných postupů umožňujících minimalizaci náhodných nebo druhotných odlovů a úmrtnosti mořských želv;

b)

přítomnost vybavení na palubě, které je nezbytné ke zpětnému vypouštění náhodně nebo druhotně ulovených mořských želv do vody, včetně nástrojů, kterými lze vyprostit želvy nebo přeřezat udice, a podběráků.

HLAVA IV

TECHNICKÁ OPATŘENÍ POUŽITELNÁ V OBLASTI 3

Článek 21

Překládka

1.   Plavidla, která loví pomocí zařízení s uzavíracím mechanismem, nesmějí používat pomocná plavidla.

2.   Plavidla lovící vlečnou sítí nesmějí provádět překládky na moři.

Článek 22

Omezení počtu plavidel

1.   Postupem podle článku 20 nařízení (ES) č. 2371/2002 Rada stanoví počet plavidel Společenství lovících vlečnou sítí, která jsou oprávněna provádět rybolov v oblasti 3. Počet plavidel je stanoven podle počtu plavidel Společenství lovících vlečnou sítí registrovaných v rejstříku IATTC ke dni 28. června 2002.

2.   Do 10. prosince každého roku zašle každý členský stát Komisi seznam plavidel plujících pod jeho vlajkou, která hodlají během daného roku lovit tuňáka v oblasti 3. Plavidla, která nejsou zapsaná na seznamu, se považují za plavidla v nečinnosti a nejsou oprávněna provádět rybolov v průběhu běžného roku.

3.   V souladu s přílohou I nařízení (ES) č. 26/2004 se na seznamech uvede identifikační číslo „registru CFR“ přidělené plavidlu a typ používaného lovného zařízení.

Článek 23

Ochrana delfínů

Pouze rybářským plavidlům Společenství, která provádějí rybolovné činnosti za podmínek stanovených v Dohodě o mezinárodním programu na ochranu delfínů a kterým byla přidělena hranice úmrtnosti delfínů (DML), je povoleno při lovu tuňáka žlutoploutvého v oblasti 3 používat košelkové nevody ke kruhovým zátahům na hejna nebo skupiny delfínů.

Článek 24

Žádosti o DML

Do 15. září každého roku předají členské státy Komisi:

a)

seznam plavidel o nosnosti vyšší než 363 tun (400 čistých tun), která plují pod jejich vlajkou a která požádala o DML pro celý následující rok;

b)

seznam plavidel o nosnosti vyšší než 363 tun (400 čistých tun), která plují pod jejich vlajkou a která požádala o DML pro první nebo druhou polovinu následujícího roku;

c)

pro každé plavidlo, které žádá o DML, osvědčení, které potvrzuje, že uvedené plavidlo má náležitá zařízení a vybavení pro ochranu delfínů a že jeho velitel dokončil schválený vzdělávací kurz o metodách vyprošťování a záchrany delfínů;

d)

seznam plavidel, která plují pod jejich vlajkou a pravděpodobně budou v dané oblasti v průběhu následujícího roku provádět rybolovné činnosti.

Článek 25

Rozdělení DML

1.   Členský stát zajistí, že žádosti o DML jsou v souladu s podmínkami Dohody o mezinárodním programu na ochranu delfínů a s opatřeními pro zachování přijatými IATTC.

2.   Komise posoudí seznamy a ověří, že jsou v souladu s ustanoveními Dohody o mezinárodním programu na ochranu delfínů a s opatřeními pro zachování přijatými IATTC, a předá je řediteli IATTC. Pokud se při posouzení žádosti ukáže, že nesplňuje podmínky uvedené v tomto odstavci, Komise neprodleně uvědomí příslušný členský stát, že celou žádost nebo její část nemůže předat řediteli IATTC, přičemž uvede důvody.

3.   Komise předá každému členskému státu celkovou DML, která se rozdělí mezi plavidla plující pod jeho vlajkou.

4.   Do 15. ledna každého roku oznámí každý členský stát Komisi způsob rozdělení DML mezi plavidla plující pod jeho vlajkou.

5.   Do 1. února každého roku předá Komise řediteli IATTC seznam a rozpis rozdělení DML mezi rybářská plavidla Společenství.

Článek 26

Ochrana jiných necílových druhů

1.   Plavidla lovící vlečnou sítí s košelkovým nevodem rychle zpětně vypustí, pokud možno bez způsobení újmy, všechny mořské želvy, všechny žraloky, tuňáky pruhované, rejnoky, zlaky a jiné necílové druhy do vody.

2.   Rybáři jsou podporováni, aby vyvíjeli a používali způsoby a zařízení usnadňující rychlé a bezpečné zpětné vypouštění všech těchto zvířat do moře.

Článek 27

Mořské želvy

1.   Pokaždé, když se v síti objeví mořská želva, je třeba vynaložit veškeré přiměřené úsilí pro její záchranu dříve, než se v síti uvězní, včetně případného vyslání rychlého člunu.

2.   Pokud je mořská želva uvězněna v síti, je třeba zastavit navíjecí zařízení sítě v okamžiku, kdy se želva ocitne venku z vody a znovu ho uvést do chodu až poté, co byla želva vyproštěna a zpětně vypuštěna do vody.

3.   Pokud se mořská želva ocitne na palubě lodi, je třeba použít všechny prostředky umožňující její zotavení dříve, než bude zpětně vypuštěna do vody.

4.   Plavidla lovící tuňáky mají zákaz vhazovat pytle od soli nebo jakékoli jiné odpady z plastických hmot do moře.

5.   Mořské želvy chycené v zařízeních s uzavíracím mechanismem a jiných rybolovných zařízeních se zpětně vypustí do vody.

6.   Zařízení s uzavíracím mechanismem, která se nepoužívají v rámci rybolovu, se vyzvednou.

HLAVA V

TECHNICKÁ OPATŘENÍ POUŽITELNÁ V OBLASTI 4

Článek 28

Omezení odpadu

Členské státy přijmou opatření zaměřená na minimalizování odpadu, vhozených zvířat, odlovů ztracenými nebo opuštěnými zařízeními, znečišťování rybářskými plavidly, úlovků ryb a zvířat necílových druhů a nepříznivého dopadu rybolovu na příbuzné nebo závislé druhy, zejména ohrožené druhy.

HLAVA VI

OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ

Článek 29

Mořští savci

1.   Je zakázáno obklopovat košelkovými nevody hejna nebo skupiny mořských savců.

2.   Odstavec 1 se vztahuje na všechna rybářská plavidla Společenství s výjimkou plavidel podle článku 23.

HLAVA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 30

Postup projednávání ve výboru

Opatření podle čl. 6 odst. 4 a čl. 8 odst. 2 se přijmou postupem podle čl. 30 odst. 3 nařízení (ES) č. 2371/2002.

Článek 31

Zrušení

Nařízení (ES) č. 973/2001 se zrušuje.

Článek 32

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. května 2007.

Za Radu

předseda

H. SEEHOFER


(1)  Úř. věst. L 179, 23.6.1998, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 162, 18.6.1986, s. 33.

(3)  Úř. věst. L 236, 5.10.1995, s. 24.

(4)  Úř. věst. L 348, 30.12.2005, s. 26.

(5)  Úř. věst. L 15, 19.1.2005, s. 9.

(6)  Úř. věst. L 32, 4.2.2005, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 137, 19.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 831/2004 (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 33).

(8)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(9)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(10)  Úř. věst. L 348, 30.12.2005, s. 28.

(11)  Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 25. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1799/2006 (Úř. věst. L 341, 7.12.2006, s. 26).


PŘÍLOHA I

Seznam vysoce stěhovavých druhů

Tuňák křídlatý: Thunnus alalunga

Tuňák obecný: Thunnus thynnus

Tuňák velkooký: Thunnus obesus

Tuňák pruhovaný: Katsuwonus pelamis

Pelanida obecná: Sarda sarda

Tuňák žlutoploutvý: Thunnus albacares

Tuňák atlantský: Thunnus atlanticus

Tuňák (rod): Euthynnus spp.

Tuňák australský: Thunnus maccoyii

Tuňák nepravý (rod): Auxis spp.

Pražma obecná: Bramidae

Plachetník nebo marlín: Tetrapturus spp.; Makaira spp.

Plachetník (rod): Istiophorus spp.

Mečoun obecný: Xiphias gladius

Rohoretka (rod): Scomberesox spp.; Cololabis spp.

Zlak; Zlak obecný: Coryphaena hippurus; coryphaena equiselis

Žraloci: Hexandus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Rhincodon typus; Carcharhinide; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae

Kytovci (velryby a sviňuchy): Physeteridae; Balenidae; Eschrichtiidae; Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae


PŘÍLOHA II

Seznam tuňáků a příbuzných druhů ICCAT

Tuňák obecný: Thunnus thynnus

Tuňák australský: Thunnus maccoyii

Tuňák žlutoploutvý: Thunnus albacares

Tuňák křídlatý: Thunnus alalunga

Tuňák velkooký: Thunnus obesus

Tuňák černoploutvý: Thunnus atlanticus

Tuňák (rod): Euthynnus alletteratus

Tuňák pruhovaný: Katsuwonus pelamis

Pelanida obecná: Sarda sarda

Tuňák nepravý (rod): Auxis thazard

Tuňák nepravý (rod): Auxis rochei

Palometa jednobarevná: Orcynopsis unicolor

Makrela Solandrova: Acanthocybium solandri

Makrela španělská: Scomberomorus maculatus

Makrelovec kavala: Scomberomorus cavalla

Makrelovec západoafrický: Scomberomorus tritor

Makrelovec (rod): Scomberomorus brasilliensis

Makrelovec skvrnitý: Scomberomorus regalis

Plachetník: Istiophorus albicans

Marlín indický: Makaira indica

Marlín modrý: Makaira nigricans

Plachetník bílý: Tetrapturus albidus

Mečoun obecný: Xiphias gladius

Plachetník (druh): Tetrapturus pfluegeri


PŘÍLOHA III

Délka plavidel (čl. 6 odst. 2)

Vymezení délky plavidel podle ICCAT:

pro všechna rybářská plavidla postavená po 18. červenci 1982: 96 % celkové délky na čáře ponoru v 85 % nejmenší konstrukční hloubky, měřeno od vrcholu kýlu, nebo délka od přední strany klounovce k ose perutě kormidla na této čáře ponoru, je-li tato délka vyšší. U plavidel s převislým kýlem je čára ponoru, na které se délka měří, rovnoběžná s hlavní čárou ponoru,

pro rybářská plavidla postavená před 18. červencem 1982: zapsaná délka, jak je uvedena ve vnitrostátním rejstříku nebo jiném průkazním dokumentu plavidel.


PŘÍLOHA IV

MINIMÁLNÍ VELIKOST

(čl. 8 odst. 1)

Druh:

Minimální velikosti

Tuňák obecný (Thunnus thynnus) (1)

6,4 kg nebo 70 cm

Tuňák obecný (Thunnus thynnus) (2)

10 kg nebo 80 cm

Mečoun obecný (Xiphias gladius) (3)

25 kg nebo 125 cm (dolní čelist)


(1)  Tato minimální velikost se použije pouze pro východní Atlantický oceán.

(2)  Tato minimální velikost se použije pouze pro Středozemní moře.

(3)  Tato minimální velikost se použije pouze pro Atlantický oceán.


12.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 521/2007

ze dne 11. května 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 12. května 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. května 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 11. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

MA

39,4

TN

110,8

TR

113,3

ZZ

87,8

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

115,6

ZZ

107,5

0709 90 70

TR

107,0

ZZ

107,0

0805 10 20

EG

43,2

IL

62,2

MA

44,8

ZZ

50,1

0805 50 10

AR

50,0

ZZ

50,0

0808 10 80

AR

86,7

BR

79,9

CL

81,7

CN

96,5

NZ

123,8

US

127,6

UY

88,5

ZA

85,4

ZZ

96,3


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


12.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 522/2007

ze dne 11. května 2007,

kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla v 31. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (2), mohou intervenční agentury prodat prostřednictvím stálého nabídkového řízení určitá množství másla z intervenčních zásob ve svém vlastnictví a mohou poskytnout podporu pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Článek 25 uvedeného nařízení stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení se stanoví minimální prodejní cena másla i maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Dále se stanoví, že cena nebo podpora se mohou lišit podle zamýšleného použití másla, obsahu tuku v něm a způsobu přimíchání. Podle toho se stanoví částka jistoty na zpracování uvedená v článku 28 nařízení (ES) č. 1898/2005.

(2)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V 31. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005 se minimální prodejní ceny za máslo z intervenčních zásob podle článku 25 a částka jistoty na zpracování podle článku 28 uvedeného nařízení stanoví ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 12. května 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. května 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2107/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 20).


PŘÍLOHA

Minimální prodejní ceny másla a jistota na zpracování v 31. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Způsob přimíchání

Se stopovacími látkami

Bez stopovacích látek

Se stopovacími látkami

Bez stopovacích látek

Minimální prodejní cena

Máslo ≥ 82 %

Nezměněné

265,2

Zahuštěné

Jistota na zpracování

Nezměněné

30

Zahuštěné


12.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 523/2007

ze dne 11. května 2007,

které se týká v 31. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005, kapitola II

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (2), mohou intervenční agentury prodat prostřednictvím stálého nabídkového řízení určitá množství másla z intervenčních zásob ve svém vlastnictví a mohou poskytnout podporu pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Článek 25 uvedeného nařízení stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení se stanoví minimální prodejní cena másla i maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Dále se stanoví, že cena nebo podpora se mohou lišit podle zamýšleného použití másla, obsahu tuku v něm a způsobu přimíchání. Podle toho se stanoví částka jistoty na zpracování uvedená v článku 28 nařízení (ES) č. 1898/2005.

(2)

S přihlédnutím k podaným nabídkám by se nemělo pokračovat v nabídkovém řízení.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V 31. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005, kapitola II se nepokračuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 12. května 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. května 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2107/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 20).


12.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 524/2007

ze dne 11. května 2007,

které se týká 31. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005, kapitola III

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 47 nařízení Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (2), vyhlašují intervenční agentury stálé nabídkové řízení pro poskytnutí podpory pro zahuštěné máslo. V článku 54 uvedeného nařízení se stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci jednotlivých nabídkových řízení se stanoví maximální částka podpory pro zahuštěné máslo s minimálním obsahem tuku 96 %.

(2)

Převzetí zahuštěného másla do maloobchodního prodeje se zaručí složením jistoty na konečné použití podle čl. 53 odst. 4 nařízení (ES) č. 1898/2005.

(3)

S přihlédnutím k podaným nabídkám by se nemělo pokračovat v nabídkovém řízení,

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V 31. dílčím nabídkovém řízení provedeném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005, kapitola III se nepokračuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 12. května 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. května 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2107/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 20).


12.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 525/2007

ze dne 11. května 2007,

kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 63. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 10 písm. c) tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě článku 21 nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 ze dne 16. prosince 1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou (2), prodávaly intervenční agentury na základě stálého veřejného nabídkového řízení určité množství másla, kterým disponovaly.

(2)

Ve světle nabídek, obdržených v rámci každého individuálního veřejného nabídkového řízení, bude stanovena minimální prodejní cena, nebo bude rozhodnuto, že nebude vybrána žádná nabídka v souladu s článkem 24a nařízení (ES) č. 2771/1999.

(3)

Ve světle obdržených nabídek bude stanovena minimální prodejní cena.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro 63. individuální veřejné nabídkové řízení v souladu s nařízením (ES) č. 2771/1999, pro které vypršela časová lhůta na předložení nabídek dne 8. května 2007, se stanovuje minimální prodejní cena másla ve výši 248,00 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 12. května 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. května 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 333, 24.12.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1802/2005 (Úř. věst. L 290, 4.11.2005, s. 3).


12.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 526/2007

ze dne 11. května 2007

o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 936/97 ze dne 27. května 1997 o otevření a správě celních kvót pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso vysoké kvality a pro zmrazené buvolí maso (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 936/97 stanovuje v čl. 4 a 5 podmínky pro žádosti o udělení dovozních licencí pro maso uvedené v čl. 2 písm. f) tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (ES) č. 936/97 stanovuje v čl. 2 písm. f) množství čerstvého, chlazeného nebo zmrazeného hovězího a telecího masa vysoké kvality které odpovídá definici stanovené vestejném ustanovení, které může být v období od 1. července 2006 do 30. června 2007 za zvláštních podmínek dovezeno, na 11 500 tun.

(3)

Je třeba připomenout, že licence, které jsou předmětem tohoto nařízení, mohou být použity po celou dobu jejich platnosti pouze za předpokladu, že splňují podmínky veterinární hygieny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Každé žádosti o udělení dovozní licence pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso vysoké kvality dle čl. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 936/97 podané v období od 1. do 5. května 2007 se vyhovuje.

2.   Žádosti o licence mohou být v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 936/97 podány během prvních pěti dnů měsíce června 2007 pro množství 9 751,474 tun.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 12. května 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. května 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 137, 28.5.1997, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 317/2007 (Úř. věst. L 84, 24.3.2007, s. 4).


12.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 527/2007

ze dne 10. května 2007,

kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce bělolemého ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí ICES V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 41/2007 ze dne 21. prosince 2006, kterým se pro rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty na rok 2007.

(2)

Podle informací, jež byly sděleny Komisi, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2007.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládání na jiné plavidlo a vykládání na pevninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená pro rok 2007 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat na jiné plavidlo nebo vykládat na pevninu uvedenou populaci odlovenou těmito plavidly.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. května 2007.

Za Komisi

Fokion FOTIADIS

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1967/2006 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11, opraveno v Úř. věst. L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  Úř. věst. L 15, 20.1.2007, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 444/2007 (Úř. věst. L 106, 24.4.2007, s. 22).


PŘÍLOHA

Č.

06

Členský stát

ŠPANĚLSKO

Populace

USK/567EI.

Druh

Mníkovec bělolemý (Brosme brosme)

Oblast

Vody ES a mezinárodní vody oblastí ICES V, VI a VII

Datum

31. březen 2007


12.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 528/2007

ze dne 10. května 2007,

kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblastí ICES I a II plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 41/2007 ze dne 21. prosince 2006, kterým se pro rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty na rok 2007.

(2)

Podle informací, jež byly sděleny Komisi, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2007.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládání na jiné plavidlo a vykládání na pevninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená pro rok 2007 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat na jiné plavidlo nebo vykládat na pevninu uvedenou populaci odlovenou těmito plavidly.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. května 2007.

Za Komisi

Fokion FOTIADIS

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1967/2006 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11, opraveno v Úř. věst. L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  Úř. věst. L 15, 20.1.2007, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 444/2007 (Úř. věst. L 106, 24.4.2007, s. 22).


PŘÍLOHA

Č.

07

Členský stát

PORTUGALSKO

Populace

COD/1N2AB.

Druh

Treska obecná (Gadus morhua)

Oblast

Vody Norska oblastí ICES I a II

Datum

13. duben 2007


12.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/26


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 529/2007

ze dne 11. května 2007

o otevření a správě dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 0206 29 91 (od 1. července 2007 do 30. června 2008)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na čl. 41 první pododstavec tohoto aktu,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Seznam CXL Světové obchodní organizace vyžaduje, aby Společenství otevřelo roční dovozní kvótu pro 53 000 tun zmrazeného hovězího masa kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 0206 29 91 (pořadové číslo 09.4003). Je třeba stanovit prováděcí pravidla pro kvótový rok 2007/08, který začíná dne 1. července 2007.

(2)

Podle čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 1254/1999 by měly být dovozy do Společenství spravovány pomocí dovozních licencí. Je však vhodné tuto kvótu spravovat nejprve prostřednictvím přidělení dovozních práv, a poté prostřednictvím vydání dovozních licencí, jak je stanoveno v čl. 6 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2). Hospodářské subjekty, které získaly dovozní práva, by tak měly možnost během kvótového období s ohledem na své aktuální obchodní toky rozhodnout, kdy chtějí podat žádost o dovozní licence. Podle uvedeného nařízení končí doba platnosti licencí poslední den období dovozní celní kvóty.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1445/95 ze dne 26. června 1995 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa a o zrušení nařízení (EHS) č. 2377/80 (3) a nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (4), by se měla vztahovat na dovozní licence vydávané podle tohoto nařízení, s výhradou případných odchylek.

(4)

Správa kvóty pro rok 2006/07 probíhala v souladu s ustanoveními nařízení Komise (ES) č. 704/2006 ze dne 8. května 2006 o otevření a správě celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 0206 29 91 (od 1. července 2006 do 30. června 2007) (5). Uvedené nařízení stanovilo metodu správy založenou na kritériu objemu dovozu, které zajišťuje, že kvóta se přidělí profesionálním hospodářským subjektům schopným dovážet hovězí maso bez nekalé spekulace.

(5)

Zkušenosti získané z uplatňování uvedené metody ukazují, že dochází k pozitivním výsledkům, a proto je třeba zachovat tutéž metodu správy pro kvótové období od 1. července 2007 do 30. června 2008. Je proto vhodné stanovit referenční období pro způsobilý dovoz, které je dostatečně dlouhé na to, aby umožnilo rozpoznat reprezentativní údaje o objemu, a také dostatečně aktuální na to, aby odráželo nejnovější vývoj v obchodě.

(6)

S cílem zajistit rovné podmínky pro všechny žadatele v rámci Společenství se stanoví přechodné opatření v souvislosti s dovozem do Bulharska a Rumunska před 31. prosincem 2006. Předložená žádost musí ke spokojenosti příslušných vnitrostátních orgánů prokazovat, že tento dovoz použitý jako referenční množství pro účely této kvóty pochází ze zařízení a třetích zemí nebo částí třetích zemí uvedených v článku 9 rozhodnutí Rady 79/542/EHS (6), v čl. 8 odst. 1 směrnice Rady 2002/99/ES (7) a v článcích 11 a 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 (8).

(7)

Nařízení (ES) č. 1301/2006 stanoví zejména podrobná pravidla týkající se žádostí o dovozní práva, postavení žadatelů a vydávání dovozních licencí. Ustanovení nařízení (ES) č. 1301/2006 by se měla používat ode dne 1. července 2007 na dovozní licence vydané podle tohoto nařízení, aniž jsou dotčeny dodatečné podmínky stanovené tímto nařízením.

(8)

Aby se zamezilo spekulaci, měla by být pro každého žadatele v rámci kvóty stanovena jistota ve spojení s dovozními právy.

(9)

S cílem zajistit, aby každý hospodářský subjekt požádal o dovozní licenci pro všechna přidělená dovozní práva, je třeba stanovit, že tato povinnost představuje zásadní požadavek ve smyslu nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 ze dne 22. července 1985, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty (9).

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro období od 1. července 2007 do 30. června 2008 se otevírá dovozní celní kvóta v celkové výši 53 000 tun, vyjádřená v hmotnosti vykostěného masa, pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 0206 29 91.

Pořadové číslo celní kvóty je 09.4003.

2.   Valorické clo společného celního sazebníku uplatňované v rámci kvóty uvedené v odstavci 1 činí 20 %.

Článek 2

1.   Dovozní celní kvóta uvedená v čl. 1 odst. 1 je spravována nejprve přidělením dovozních práv a poté prostřednictvím vydání dovozních licencí.

2.   Nařízení (ES) č. 1445/95, (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1301/2006 se použijí, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 3

Pro účely tohoto nařízení:

a)

100 kilogramů nevykostěného masa odpovídá 77 kilogramům vykostěného masa;

b)

„zmrazeným masem“ se rozumí maso, které je zmrazené a při vstupu na celní území Společenství má v jádře teplotu – 12 °C nebo nižší.

Článek 4

1.   Pro účely použití článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 musí žadatelé o dovozní práva prokázat, že množství hovězího masa kódů KN 0201, 0202, 0206 10 95 nebo 0206 29 91 bylo jimi nebo jejich jménem dovezeno na základě odpovídajících celních ustanovení mezi 1. květnem 2006 a 30. dubnem 2007 (dále jen „referenční množství“).

2.   Společnost, která vznikla fúzí společností, z nichž každá dovezla referenční množství, může tato referenční množství použít jako základ své žádosti.

3.   V případě, že se referenční množství vztahuje na dovoz do Bulharska a Rumunska před 31. prosincem 2006, musí žadatelé o dovozní práva prokázat, že dovoz pochází ze zařízení a třetích zemí nebo částí třetích zemí uvedených v článku 9 rozhodnutí č. 79/542/EHS, v čl. 8 odst. 1 směrnice 2002/99/ES a v článcích 11 a 12 nařízení (ES) č. 854/2004.

Příslušné vnitrostátní orgány rozhodnou, jaké doklady o splnění podmínky uvedené v prvním pododstavci budou přijatelné.

Článek 5

1.   Žádosti o dovozní práva se předkládají do 13:00 hodin do dne 1. června 2007.

Celkové množství uvedené v žádostech o dovozní práva předložených v období dovozní celní kvóty nesmí přesáhnout referenční množství žadatele. Žádosti, které nejsou v souladu s tímto pravidlem, budou příslušnými orgány zamítnuty.

2.   Spolu s žádostí o dovozní práva musí být složena jistota ve výši 6 EUR na 100 kg ekvivalentu vykostěného masa.

3.   Třetí pátek po skončení lhůty pro předkládání žádostí podle odstavce 1 a nejpozději ve 13:00 hodin bruselského času členské státy oznámí Komisi celková množství, o která žádají.

Článek 6

1.   Dovozní práva se udělí nejdříve sedmý a nejpozději šestnáctý pracovní den po skončení oznamovací lhůty podle čl. 5 odst. 3.

2.   Pokud v důsledku použití přídělového koeficientu uvedeného v článku čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006 dojde k tomu, že je přiděleno méně dovozních práv, než o kolik bylo požádáno, bude jistota složená v souladu s čl. 5 odst. 2 tohoto nařízení v poměrné výši bez prodlení uvolněna.

Článek 7

1.   Aby se množství přidělená v rámci kvóty podle čl. 1 odst. 1 mohla propustit do volného oběhu, je třeba předložit dovozní licenci.

2.   Žádosti o dovozní licenci zahrnují celkové přidělené množství. Tato povinnost představuje zásadní požadavek ve smyslu čl. 20 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2220/85.

Článek 8

1.   Žádosti o licence mohou být podány výhradně ve členském státě, ve kterém žadatel zažádal o dovozní práva v rámci kvóty podle čl. 1 odst. 1 a ve kterém tato práva získal.

Každé vystavení dovozní licence má za následek odpovídající snížení získaných dovozních práv a jistota složená v souladu s čl. 5 odst. 2 je v poměrné výši bez prodlení uvolněna.

2.   Dovozní licence se vydávají na základě žádosti a na jméno hospodářského subjektu, který dovozní práva získal.

3.   Žádosti o dovozní licenci a dovozní licence obsahují:

a)

v kolonce 16 jednu z těchto skupin kódů KN:

0202 10 00, 0202 20,

0202 30, 0206 29 91;

b)

v kolonce 20 pořadové číslo kvóty (09.4003) a alespoň jednu z poznámek uvedených v příloze tohoto nařízení.

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. května 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 35. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1965/2006 (Úř. věst. L 408, 30.12.2006, s. 26).

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  Úř. věst. L 122, 9.5.2006, s. 8. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1965 (Úř. věst. L 408, 30.12.2006, s. 26, opraveno v Úř. věst. L 47, 16.2.2007, s. 21).

(6)  Úř. věst. L 146, 14.6.1979, s. 15. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(7)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(8)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006.

(9)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006.


PŘÍLOHA

Poznámky uvedené v čl. 8 odst. 3 písm. b)

:

v bulharštině

:

Замразено говеждо или телешко месо [Регламент (ЕО) № 529/2007]

:

ve španělštině

:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 529/2007]

:

v češtině

:

Zmrazené maso hovězího skotu (nařízení (ES) č. 529/2007)

:

v dánštině

:

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 529/2007)

:

v němčině

:

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 529/2007)

:

v estonštině

:

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 529/2007)

:

v řečtině

:

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 529/2007]

:

v angličtině

:

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 529/2007)

:

ve francouzštině

:

Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 529/2007]

:

v italštině

:

Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 529/2007]

:

v lotyštině

:

Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 529/2007)

:

v litevštině

:

Sušaldyta galvijų mėsa (Reglamentas (EB) Nr. 529/2007)

:

v maďarštině

:

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva (529/2007/EK rendelet)

:

v malštině

:

Laħam iffriżat ta’ annimali bovini (Regolament (KE) Nru 529/2007)

:

v nizozemštině

:

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 529/2007)

:

v polštině

:

Mięso wołowe mrożone (Rozporządzenie (WE) nr 529/2007)

:

v portugalštině

:

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 529/2007]

:

v rumunštině

:

Carne de vită congelată [Regulamentul (CE) nr. 529/2007]

:

ve slovenštině

:

Mrazené hovädzie mäso [Nariadenie (ES) č. 529/2007]

:

ve slovinštině

:

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 529/2007)

:

ve finštině

:

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 529/2007)

:

ve švédštině

:

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 529/2007)


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

12.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/30


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 4. května 2007,

kterým se zrušují zákazy týkající se pohybu některých produktů živočišného původu na ostrově Kypr podle nařízení Rady (ES) č. 866/2004 a kterým se stanoví podmínky pro pohyb těchto produktů

(oznámeno pod číslem K(2007) 1911)

(Text s významem pro EHP)

(2007/330/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 866/2004 ze dne 29. dubna 2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 aktu o přistoupení (1), a zejména na čl. 4 odst. 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dokud nedojde ke znovusjednocení Kypru, pozastavuje se na základě čl. 1 odst. 1 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení uplatňování acquis na územích Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.

(2)

Z důvodu veřejného zdraví a zdraví zvířat zakazuje nařízení (ES) č. 866/2004 pohyb produktů živočišného původu přes linii mezi těmi územími Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, a územími, nad nimiž skutečnou kontrolu vykonává.

(3)

Jako první krok a s ohledem na produkci na územích Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, mohou být zrušeny zákazy v případě čerstvých ryb a medu.

(4)

Je nezbytné zajistit, aby veřejné zdraví a zdraví zvířat nebylo zrušením zákazů ohroženo. Je rovněž nezbytné zajistit bezpečnost potravin v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1480/2004 (2), kterým se stanoví specifická pravidla týkající se zboží přicházejícího z oblastí, které nejsou pod účinnou kontrolou vlády Kyperské republiky, do oblastí, které jsou pod efektivní kontrolou této vlády. Proto by se na obchod s dotyčnými produkty měly vztahovat určité podmínky.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zákazy podle čl. 4 odst. 9 nařízení (ES) č. 866/2004 týkající se pohybu produktů živočišného původu přes linii mezi územími, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, a územími, nad nimiž skutečnou kontrolu vykonává, se již nevztahují na produkty živočišného původu uvedené v přílohách I a II tohoto rozhodnutí.

Na obchod s těmito produkty se vztahují podmínky stanovené v příslušné příloze.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 4. května 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 128. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1283/2005 (Úř. věst. L 203, 4.8.2005, s. 8).

(2)  Úř. věst. L 272, 20.8.2004, s. 3.


PŘÍLOHA I

Čerstvé ryby

A.   Produkt živočišného původu: čerstvé ryby

B.   Podmínky

1.

Čerstvé ryby musejí být vyloženy přímo z rybářských plavidel, na kterých se úlovek skladuje po dobu kratší než 24 hodiny. Tato rybářská plavidla musejí být provozována v souladu s požadavky přílohy III oddílu VIII kapitoly I bodu I A a kapitoly II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1).

Nezávislí odborníci určení Komisí musejí provést inspekci plavidel a zaslat Komisi seznam plavidel, která jsou v souladu s uvedenými požadavky. Komise předá uvedený seznam příslušnému veterinárnímu orgánu v Kyperské republice a zpřístupní ho na svých internetových stránkách.

2.

Každá zásilka čerstvých ryb musí být doprovázena dokladem vydaným v souladu s článkem 2 nařízení (ES) č. 1480/2004. Tento doklad musí být vydán Turecko-kyperskou obchodní komorou, kterou Komise pro tento účel řádně schválí po dohodě s vládou Kyperské republiky, nebo jiným kyperskou vládou zmocněným subjektem. Tento doklad musí být vydán v souladu s postupem stanoveným v čl. 4 odst. 5 a 6 nařízení (ES) č. 866/2004 a musí uvádět, že ryby jsou vyloženy přímo z rybářských plavidel, jež jsou na seznamu plavidel, která jsou v souladu s uvedenými požadavky, zmíněném v bodě 1; tento seznam bude řádně poskytnut.

3.

Čerstvé ryby musejí být určeny pro maloobchod, restaurace nebo k přímému prodeji spotřebitelům.


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.


PŘÍLOHA II

Med k lidské spotřebě

A.   Produkt živočišného původu: med k lidské spotřebě

B.   Podmínky

1.

Med musí být zcela vyprodukován producenty, kteří sídlí na těch územích Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.

2.

Med musí být přepravován:

a)

volně ložený nebo

b)

balený v jednotlivých nádobách vhodných pro trh v zařízení, které je k tomuto účelu přiměřeně vybavené v souladu s přílohou I částí A bodem II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (1).

3.

Každá zásilka medu musí být doprovázena dokladem vydaným v souladu s článkem 2 nařízení (ES) č. 1480/2004. Tento doklad musí být vydán Turecko-kyperskou obchodní komorou, kterou Komise pro tento účel řádně schválí po dohodě s vládou Kyperské republiky, nebo jiným kyperskou vládou zmocněným subjektem. Tento doklad musí být vydán v souladu s postupem stanoveným v čl. 4 odst. 5 a 6 nařízení (ES) č. 866/2004 a musí uvádět, že med splňuje podmínky stanovené v bodě 1.

4.

Před zahájením obchodu s medem musí být nezávislými odborníky určenými Komisí odebráno z produkčního řetězce 10 vzorků medu, které musejí být analyzovány, a výsledky analýz musejí být předány Komisi. Komise sdělí výsledky analýz příslušnému veterinárnímu orgánu v Kyperské republice a zpřístupní je na svých internetových stránkách.

Analýzy musejí být provedeny ve schválené laboratoři definované v čl. 2 písm. f) směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (2). Vzorky se musejí rozdělit takto:

a)

šest vzorků na zjištění antibiotik (skupina B1) a karbamátů a pyretroidů (skupina B2 látky proti parazitům);

b)

čtyři vzorky na zjištění pesticidů (skupina B3a pro chlorované organické sloučeniny, skupina B3b pro organofosfor) a těžkých kovů (skupina B3c).

5.

Odběry vzorků a analýzy uvedené v bodě 4 se musejí opakovat každý rok.

6.

Na med, jehož pohyb se uskutečňuje v souladu s tímto rozhodnutím, se vztahují požadavky stanovené ve směrnici Rady 2001/110/ES ze dne 20. prosince 2001 o medu (3).


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 47.


DOPORUČENÍ

Komise

12.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/33


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 3. května 2007

o monitorování množství akrylamidu v potravinách

(oznámeno pod číslem K(2007) 1873)

(Text s významem pro EHP)

(2007/331/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na druhou odrážku článku 211 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vědecký výbor pro kontaminující látky v potravinovém řetězci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal dne 19. dubna 2005 prohlášení o akrylamidu v potravinách, v němž souhlasil s posouzením rizik akrylamidu v potravinách, jež bylo provedeno společným výborem odborníků FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky (JECFA) v únoru 2005. V tomto posouzení dospěl výbor JECFA k závěru, že limity expozice průměrných a nadměrných konzumentů jsou v případě této genotoxické a karcinogenní sloučeniny nízké, a tudíž by mohly být důvodem k obavám o lidské zdraví. Proto by se nadále mělo vhodným způsobem usilovat o snížení koncentrací akrylamidu v potravinách.

(2)

Potravinářský průmysl a členské státy zkoumaly způsoby tvorby akrylamidu. Potravinářský průmysl vyvinul dobrovolná opatření, např. takzvaný přístup využívající „soubor nástrojů“ (1) s pokyny pro výrobce a zpracovatele, jež jim pomáhají určit způsoby, jak snížit množství akrylamidu ve výrobcích, které vyrábějí. Od roku 2002 se intenzivně pracuje na snížení množství akrylamidu ve zpracovaných potravinách.

(3)

Je nezbytné shromáždit spolehlivé údaje o množstvích akrylamidu v potravinách, a to z celého Společenství alespoň za dobu 3 let, aby byla získána jasná představa o obsahu akrylamidu v těch potravinách, o nichž je známo, že obsahují vysoká množství akrylamidu a/nebo výrazně přispívají k dietárnímu příjmu celé populace a zvláště zranitelných skupin, např. kojenců a malých dětí.

(4)

Je důležité, aby byly tyto údaje jednou ročně předávány úřadu EFSA, který zajistí jejich uložení do databáze.

(5)

Analytické výsledky se vyhodnotí, aby byla posouzena účinnost dobrovolných opatření. Program monitorování podle tohoto doporučení lze kdykoli upravit, pokud je to s ohledem na nabyté zkušenosti vhodné,

DOPORUČUJE:

1.

Aby členské státy v letech 2007, 2008 a 2009 každoročně v souladu s přílohou I prováděly monitorování množství akrylamidu v potravinách uvedených ve zmíněné příloze.

2.

Aby pro účely zanesení do databáze členské státy každoročně do 1. června předávaly úřadu EFSA údaje z monitorování za předcházející rok s informacemi a ve formátu podle přílohy II.

3.

Aby členské státy pro účely programu monitorování dodržovaly postupy odběru vzorků stanovené v části B přílohy nařízení Komise (ES) č. 333/2007 ze dne 28. března 2007, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro úřední kontrolu množství olova, kadmia, rtuti, anorganického cínu, 3-MCPD a benz(a)pyrenu v potravinách (2), aby se zaručilo, že jsou vzorky pro danou šarži reprezentativní.

4.

Aby členské státy prováděly analýzu akrylamidu v souladu s kritérii stanovenými v částech 1 a 2 přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (3).

V Bruselu dne 3. května 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  „Soubor nástrojů“ obsahuje 13 parametrů („nástrojů“), které jsou seskupeny do 4 hlavních kategorií („oddělení v souboru nástrojů“) a výrobci potravin je mohou výběrově používat podle konkrétních potřeb za účelem snížení množství akrylamidu ve svých výrobcích. Čtyři oddělení se dělí na agronomické faktory, potravinářské recepty, zpracování a konečnou přípravu.

(2)  Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Rady (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA I

A.   Místa odběru a postup odběru

1.

Odběr vzorků z výrobků by se měl provádět na úrovni trhu (tedy v supermarketech, menších obchodech, pekařstvích, prodejnách hranolků a v restauracích), kde lze výrobky snadno zpětně sledovat, nebo v místech výroby. Z výrobků původem ze členských států by se vzorky měly odebírat, kdykoli je to možné (1).

2.

Odběr vzorků a analýza se provádějí před uplynutím doby použitelnosti vzorku.

B.   Výrobky, počty vzorků a častost, analytické požadavky

1.

V tabulce 1 je uveden přehled doporučeného minimálního počtu vzorků, které se mají každoročně odebrat z každé kategorie výrobků. Členské státy se vyzývají, aby, je-li to možné, odebíraly více vzorků. Početní rozložení vzorků na jednotlivé členské státy vychází z údajů o velikosti populace, přičemž nejmenší vzorek je tvořen 4 výrobky na jeden členský stát.

2.

Počty vzorků odkazují na minimální počet vzorků, které mají být každý rok odebrány. Pokud platí zvláštní podmínky (např. odběr vzorků dvakrát do roka), uvede se tato skutečnost u každé skupiny výrobků v bodě C přílohy I.

3.

Vzhledem k tomu, že každou kategorii výrobků tvoří široká škála výrobků s různými specifikacemi, měly by být ke každému výrobku, z něhož byl odebrán vzorek, poskytnuty dodatečné informace (jak je uvedeno v bodě C přílohy I). Pro rozeznání časového vývoje je důležité, aby z výrobků se stejnými specifikacemi (např. stejný druh chleba, stejná obchodní značka atd.) byly vzorky odebírány každý rok, pokud je to možné. Vzorky hranolků se odebírají v malých obchodech, a proto, je-li to možné, by měly být pro odběr vzorků každoročně vybírány stejné obchody.

4.

Pokud jsou u výrobků se stejnou specifikací opakovaně získány výsledky pod mezí kvantifikace (LOQ), lze výrobek vyměnit za jiný výrobek, pokud spadá do téže kategorie výrobků a je poskytnut popis výrobku.

5.

Aby se zaručila srovnatelnost analytických výsledků, měly by být zvoleny metody, jimiž lze dosáhnout meze kvantifikace na úrovni 30 μg/kg (nejintenzivnější přesmyk iont/iont) u chleba a příkrmů pro kojence a 50 μg/kg u výrobků z brambor, ostatních výrobků z obilovin, kávy a ostatních výrobků. Výsledky analýzy se předkládají ve formátu korigovaném na výtěžnost.

Tabulka 1

Minimální počet vzorků na kategorii výrobku

Země prodeje

Hranolky prodávané k přímému požívání (1)

Bramborové lupínky (2)

Předsmažené hranolky/výrobky z brambor pro domácí přípravu (3)

Chléb (4)

Snídaňové cereálie (5)

Sušenky, včetně sušenek pro děti (6)

Pražená káva (7)

Konzervované příkrmy pro kojence (8)

Zpracované obilné příkrmy pro kojence (9)

Ostatní výrobky (10)

Celkem

AT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

BE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

CY

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

CZ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

DE

24

24

24

24

24

24

24

24

24

14

230

DK

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

ES

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

140

EE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

GR

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

FR

20

20

20

20

20

20

20

20

20

14

194

FI

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

HU

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

IT

20

20

20

20

20

20

20

20

20

14

194

IE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

LU

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

LT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

LV

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

MT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

NL

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

62

PT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

PL

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

140

SE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

SI

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

SK

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

UK

20

20

20

20

20

20

20

20

20

14

194

BG

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

RO

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

80

Celkem

202

202

202

202

202

202

202

202

202

224

2 042

C.   Minimální dodatečné informace, které mají být poskytnuty o každém výrobku

Minimální dodatečné informace, které by měly být o každém výrobku, z nějž byl odebrán vzorek, poskytnuty, jsou upřesněny v bodech 1 až 10. Členské státy se vyzývají, aby poskytly podrobnější informace.

1.

   Hranolky prodávané k přímému požívání: odběr vzorků se provádí dvakrát ročně v březnu a listopadu (2), celkový počet odebraných vzorků je uveden v tabulce. Vzorky z výrobků k přímému požívání by se měly odebírat v malých prodejnách, řetězcích rychlého občerstvení a v restauracích. Je-li to možné, měl by odběr vzorků každoročně probíhat ve stejných prodejnách.

Zvláštní informace, které se poskytnou: počátečním materiálem čerstvé brambory nebo předem připravené výrobky, přídavek jiných složek.

2.

   Bramborové lupínky: odběr vzorku se provádí dvakrát ročně v březnu a listopadu (2), celkový počet odebraných vzorků je uveden v tabulce.

Zvláštní informace, které se poskytnou: počátečním materiálem čerstvé brambory nebo předem připravené výrobky, přídavek jiných složek, příchutě nebo přísady.

3.

   Předsmažené hranolky/výrobky z brambor pro domácí přípravu: včetně výrobků prodávaných ve zmrazeném stavu. Odběr vzorku se provádí dvakrát ročně v březnu a listopadu (2), celkový počet odebraných vzorků je uveden v tabulce. Analýza každého vzorku by se měla provést až po přípravě výrobku (např. po smažení, pečení atd.). Příprava by měla probíhat v laboratoři v souladu s pokyny na etiketě. Zvláštní informace, které se poskytnou: počátečním materiálem čerstvé brambory nebo předem připravené výrobky, přídavek jiných složek, výrobek je prodáván čerstvý nebo zmrazený, podmínky pro přípravu podle etikety.

4.

   Chléb: Zvláštní informace, které se poskytnou: měkký a křupavý chléb, obsah vlákniny, druh obilí, kvašený/nekvašený, druh kvašení (tj. kvasnic), jiné složky. Výběr druhu chleba, z nějž se mají vzorky odebrat, by měl odrážet stravovací návyky v každé zemi.

5.

   Snídaňové cereálie: kromě müsli a ovesné kaše. Zvláštní informace, které se poskytnou: druh obilí, ostatní složky (tj. cukr, ořechy, med, čokoláda).

6.

   Sušenky (včetně sušenek pro děti): Zvláštní informace, které se poskytnou: měkké či tvrdé, pro běžnou populaci či pro diabetiky, úplný seznam složek.

7.

   Pražená káva: Zvláštní informace, které se poskytnou: úroveň pražení (např. střední, tmavá), druh zrn, je-li k dispozici, prodávaná mletá či v zrnech.

8.

   Konzervované příkrmy pro kojence: Důraz by měl být kladen zejména na brambory, kořenovou zeleninu nebo potraviny obsahující obiloviny. Zvláštní informace, které se poskytnou: složení konzervy.

9.

   Zpracované obilné příkrmy pro kojence: analýza příkrmů v prodávaném stavu.

Zvláštní informace, které se poskytnou: druh obilí, ostatní složky.

10.

   Jiné výrobky: Tato kategorie zahrnuje výrobky z brambor, z obilovin, z kávy, kakaa a kojenecké příkrmy kromě příkrmů zahrnutých v jedné z kategorií uvedených výše (např. bramboráky, perník, náhražky kávy). Vzorky by měly být vybrány tak, aby odrážely národní stravovací návyky ve členských státech. Výrobky bude možná nutné po vaření analyzovat v souladu s podmínkami na etiketě. V takovém případě je třeba podmínky upřesnit.

Zvláštní informace, které se poskytnou: podrobný popis výrobku (tj. hlavní složky), podmínky přípravy podle etikety.


(1)  Ve výjimečných případech může být specifický výrobek na trhu v podobě, v jaké je dovezen ze třetí země. V takových případech lze odebrat vzorky z dovezeného výrobku.

(2)  V případě, že jsou potraviny vyrobeny z předem připravených výrobků z brambor, není odběr dvakrát ročně nutný.


PŘÍLOHA II

A.   Formát předkládání zpráv

Image

B.   Vysvětlivky k formátu předkládání zpráv

Oznamující země: členský stát, v němž proběhlo monitorování.

Rok: rok odběru vzorků.

Kód vzorku: laboratorní identifikační kód vzorku.

Číslo třídy výrobku: číslo třídy výrobku podle tabulky 1 v příloze I (uveďte čísla od 1 do 10, např. hranolky (1), bramborové lupínky (2) atd.).

Název výrobku: obsahuje název výrobku v angličtině a v původním jazyce.

Popis výrobku: měl by být uveden stručný popis výrobku, a to alespoň s přihlédnutím k informacím požadovaným podle bodu C přílohy I.

Výrobce: jméno výrobce, je-li k dispozici.

Země výroby: je-li k dispozici. Pro zemi výroby se použijí kódy ISO (kódy ISO viz první sloupec tabulky 1 v příloze I). Podle bodu A přílohy I by měl výrobek, z nějž byl odebrán vzorek, pokud možno pocházet ze členského státu (viz poznámka pod čarou 4).

Datum spotřeby: uvedeno na etiketě. Datum uveďte ve formátu dd/mm/rr.

Datum výroby: je-li k dispozici, je uvedeno na etiketě. Datum uveďte ve formátu dd/mm/rr.

Datum odběru vzorků: datum odběru vzorku. Datum uveďte ve formátu dd/mm/rr.

Místo odběru vzorků: místo, kde byl vzorek odebrán, např. supermarket, malý obchod, pekařství, řetězec rychlého občerstvení atd.

Velikost balení: je-li to vhodné, velikost balení (g) výrobku, z nějž byly dílčí vzorky odebrány.

Hmotnost vzorku: hmotnost (g) souhrnného vzorku.

Podmínky přípravy: U předsmažených hranolků nebo jiných výrobků z brambor určených pro domácí přípravu (třída výrobků 3), z nichž by měly být po vaření odebrány a analyzovány vzorky, by měly být upřesněny podmínky přípravy. V tomto okénku by měly být upřesněny pokyny pro vaření, které se mají dodržovat. Totéž by se mohlo vztahovat na některé „ostatní výrobky“ (třída výrobku 10).

Datum analýzy: pokud byl vzorek homogenizovaný a uskladněný před analýzou, mělo by se uvést skutečné datum zahájení postupu analýzy. V takovém případě by se měly uvést podrobnosti o podmínkách skladování.

Akreditovaná metoda: uveďte „Ano“ nebo „Ne“, pokud výsledky analýzy nebyly získány metodou akreditovanou v souladu EN ISO 17025.

Analytická metoda: uveďte analytickou metodu, která byla použita (GC-MS s derivatizací, GC-MS bez derivatizace, LC-MS-MS nebo jiná), a stručný popis přípravy vzorku (např. postup čištění atd.).

Podrobnosti o zkouškách odborné způsobilosti: uveďte informace o subjektu, který zkoušky odborné způsobilosti organizuje, počet schémat, počet cyklů, matrici a dosažené z-skóre (1), a to v následujícím krátkém formátu: organizátor/schéma/cykly/matrice/z-skóre. (Příklad: FAPAS/30/6/křupavýchléb/1,6).

Množství akrylamidu: v μg/kg, korigováno na výtěžnost.

Mez detekce: v μg/kg.

Mez kvantifikace: v μg/kg.

Nejistota měření: uveďte informace o nejistotě měření (rozsah se uvede v %), jsou-li k dispozici.


(1)  Mějte na paměti, že z-skóre se používá pouze pro posouzení kvality údajů. Bude zachována důvěrnost údajů.