ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 116

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
4. května 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 490/2007 ze dne 3. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 491/2007 ze dne 3. května 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1947/2005, pokud jde o sdělování údajů v odvětví osiv

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 492/2007 ze dne 3. května 2007, kterým se po sedmdesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

5

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2007/275/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 1547)  ( 1 )

9

 

 

2007/276/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 19. dubna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2007) 1681)  ( 1 )

34

 

 

2007/277/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2007, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení pyroxsulamu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2007) 1698)  ( 1 )

59

 

 

2007/278/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví částky diverzifikační podpory a dodatečné diverzifikační podpory, které se mají poskytnout v rámci dočasného režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 1717)  ( 1 )

62

 

 

Evropská centrální banka

 

 

2007/279/ES

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 17. dubna 2007, kterým se přijímají prováděcí pravidla týkající se ochrany údajů v Evropské centrální bance (ECB/2007/1)

64

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

4.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 490/2007

ze dne 3. května 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 4. května 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. května 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 3. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

MA

41,9

TN

127,8

TR

153,0

ZZ

107,6

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,3

MK

53,2

TR

109,1

ZZ

107,0

0709 90 70

TR

107,7

ZZ

107,7

0805 10 20

CU

43,2

EG

47,2

IL

70,0

MA

41,2

ZZ

50,4

0805 50 10

AR

52,3

IL

61,4

ZZ

56,9

0808 10 80

AR

81,7

BR

74,1

CL

81,3

CN

71,3

NZ

115,3

US

132,2

UY

69,1

ZA

88,2

ZZ

89,2


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


4.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 491/2007

ze dne 3. května 2007,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1947/2005, pokud jde o sdělování údajů v odvětví osiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1947/2005 ze dne 23. listopadu 2005 o společné organizaci trhu s osivem a o zrušení směrnic (EHS) č. 2358/71 a (EHS) č. 1674/72 (1), a zejména na článek 11 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 1 nařízení Komise (ES) č. 2081/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sdělování údajů nezbytných k provádění nařízení Rady (EHS) č. 2358/71 o společné organizaci trhu s osivem (2), odkazuje na druh nebo skupinu odrůd uvedené v příloze nařízení Rady (EHS) č. 2358/71 (3). Ty jsou nyní součástí přílohy XI nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce.

(2)

S ohledem na reformu odvětví osiv je třeba přezkoumat a zjednodušit sdělování údajů nezbytných k provádění nařízení (ES) č. 1947/2005. V zájmu jasnosti je proto třeba zrušit nařízení (ES) č. 2081/2004 a nahradit je novým nařízením.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro osivo,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro každý druh nebo skupinu odrůd uvedenou v příloze XI nařízení (ES) č. 1782/2003 sdělují členské státy Komisi elektronickou cestou údaje vyjmenované v příloze tohoto nařízení ve lhůtách, které jsou v této příloze stanoveny.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 2081/2004 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. května 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 360, 7.12.2004, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 246, 5.11.1971, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

Údaje, které mají členské státy sdělit v souladu s článkem 1:

Č.

Druh údajů

(podle druhu a skupiny odrůd)

Datum dodání údajů

Rok sklizně

Kalendářní rok následující po sklizni

1

Celková plocha přijatá k certifikaci (v ha)

15. listopad

 

2

Odhadovaná sklizeň (v tunách) (1)  (2)

15. listopad

 

3

Celkové sklizené množství (v tunách) (3)

 

1. října

4

Zásoby velkoobchodníků na konci hospodářského roku (v tunách) (3)  (4)

 

1. října


(1)  Tyto údaje se uvádějí pouze pro základní a certifikovaná osiva.

(2)  Údaje o množství osiva přijatého k certifikaci.

(3)  Údaje o množství se vztahují k osivu, které splňuje certifikační požadavky.

(4)  Hospodářský rok podle článku 2 nařízení Rady (ES) č. 1947/2005 (Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 3).


4.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 492/2007

ze dne 3. května 2007,

kterým se po sedmdesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 první odrážku uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 17. dubna 2007 rozhodl pozměnit seznam osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(3)

K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením musí toto nařízení okamžitě vstoupit v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. května 2007.

Za Komisi

Eneko LANDÁBURU

generální ředitel pro vnější vztahy


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 14/2007 (Úř. věst. L 6, 11.1.2007, s. 6).


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2004 se mění takto:

(1)

Záznam „Mohammad Sadiq (znám také jako Maulavi Amir Mohammad) Hodnost: a) Alhaj, b) Maulavi. Funkce: vedoucí představitel Afgánské obchodní agentury, Péšavár, Pákistán. Datum narození: 1934. Místo narození: Ghazni, Afghánistán. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: SE 011252“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad. Hodnost: a) Alhaj, b) Maulavi. Funkce: vedoucí představitel Afgánské obchodní agentury, Péšavár, Pákistán. Datum narození: 1934. Místo narození: Ghazni, Afgánistán. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: SE 011252 (afgánský pas).

(2)

Záznam „Najib Ullah (znám také jako Maulvi Muhammad Juma). Hodnost: Maulavi. Funkce: generální konzul ‚generálního konzulátu Talibanu‘ Péšavár, Pákistán. Datum narození: 1954. Místo narození: Farah. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: 00737 (vydaný dne 20.10.1996).“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

Najibullah Muhammad Juma (znám také jako Najib Ullah). Hodnost: Maulavi. Funkce: generální konzul generálního konzulátu Talibanu, Péšavár, Pákistán. Datum narození: 1954. Místo narození: Farah. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: 00737 (afghánský pas vydaný dne 20.10.1996).

(3)

Záznam „Sayed Allamuddin Athear. Funkce: druhý tajemník, generální konzulát Talibanu, Péšavár, Pákistán. Datum narození: 1955. Místo narození: Badakshan. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: D 000994.“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

Sayed Allamuddin Athear. Funkce: druhý tajemník generálního konzulátu Talibanu, Péšavár, Pákistán. Datum narození: 15.2.1955. Místo narození: Badakshan. Státní příslušnost: afghánská. Pas č.: D 000994 (afghánský pas).

(4)

Záznam „Abdul Qadeer. Hodnost: generál. Funkce: vojenský atašé, velvyslanectví Talibanu, Islámábád, Pákistán. Datum narození: 1967. Místo narození: Nangarhar, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Pas č.: D 000974.“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

Abdul Qadeer. Titul: generál. Funkce: vojenský atašé velvyslanectví Talibanu, Islámábád, Pákistán. Datum narození: 1967. Místo narození: Nangarhar, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Pas č.: D 000974 (afghánský pas).

(5)

Záznam „Khalid Al-Fawaz (znám také jako a) Al-Fauwaz, Khaled; b) Al-Fauwaz, Khaled A.; c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled; f) Al Fawwaz, Khaled. Adresa: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Spojené království. Datum narození: 25.8.1962.“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (znám také jako a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Adresa: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Spojené království. Datum narození: a) 25.8.1962, b) 24.8.1962. Místo narození: Kuwait. Státní příslušnost: saúdsko-arabská. Pas č.: 456682 (vydaný dne 6.11.1990 s platností do 13.9.1995). Další informace: bytem v Londýně.

(6)

Záznam „Al-Qadi, Yasin (aka Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; aka Kahdi, Yasin), Jeddah, Saúdská Arábie“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

Yasin Abdullah Ezzedine Qadi (znám také jako a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi). Datum narození: 23.2.1955. Místo narození: Kairo, Egypt. Státní příslušnost: saúdsko-arabská. Pas č.: a) B 751550, b) E 976177 (vydaný dne 6.3.2004 s platností do 11.1.2009). Další informace: Jeddah, Saúdská Arábie.

(7)

Záznam „Al-Sharif, Sa'd; narozen: 1969, Saúdská Arábie; švagr a blízký spolupracovník Usama Bin Ladena; údajně hlavní představitel finanční organizace Usama Bin Ladena“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

Sa’d Abdullah Hussein Al-Sharif. Datum narození: a) 1969, b) 1963, c) 11.2.1964. Místo narození: Al-Medinah, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: saúdsko-arabská. Pas č.: a) B 960789, b) G 649385 (vydaný dne 8.9.2006 s platností do 17.7.2011). Další informace: švagr a blízký spolupracovník Usama Bin Ladena; údajně hlavní představitel finanční organizace Usama Bin Ladena.

(8)

Záznam „Wa'el Hamza Julaidan (aka Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin, a Abu Al-Hasan al Madani); Datum narození: 22. ledna 1958; Místo narození: Al-Madinah, Saúdská Arábie; saúdský pas č. A-992535“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah Julaidan (znám také jako a) Wa'il Hamza Julaidan, b) Wa'el Hamza Jalaidan, c) Wa'il Hamza Jalaidan, d) Wa'el Hamza Jaladin, e) Wa'il Hamza Jaladin, f) Wail H.A. Jlidan, g) Abu Al-Hasan al Madani). Datum narození: a) 22.1.1958, b) 20.1.1958. Místo narození: Al-Madinah, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: saúdská. Pas č.: a) A-992535 (saúdsko-arabský pas), b) B 524420 (vydaný dne 15.7.1998 s platností do 22.5.2003).

(9)

Záznam „Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (také znám jako a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq). Datum narození: 12.3.1971. Místo narození: Rijád, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: palestinská. Pas č.: 484824 (egyptský pas vydaný dne 18.1.1984 na egyptském velvyslanectví v Rijádu). Další informace: blízký spolupracovník Usama bin Ladena a osoba zprostředkující přesuny teroristů“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (znám také jako a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq). Datum narození: 12.3.1971. Místo narození: Rijád, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: palestinská. Pas č.: 484824 (egyptský pas vydaný dne 18.1.1984 na egyptském velvyslanectví v Rijádu). Další informace: blízký spolupracovník Usama bin Ladena a osoba zprostředkující přesuny teroristů.

(10)

Záznam „Aqeel Abdulaziz Al-Aqil. Datum narození: 29. dubna 1949“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (znám také jako a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Datum narození: 29.4.1949. Místo narození: Unaizah, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: saúdsko-arabská. Pas č.: a) C 1415363 (vydaný dne 21.5.2000 (16/2/1421H)), b) E 839024 (vydaný dne 3.1.2004 s platností do 8.11.2008).

(11)

Záznam „Suliman Al-Buthe. Datum narození: 8. prosince 1961. Místo narození: Egypt. Státní příslušnost: saúdsko-arabská. Pas č.: B049614“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

Suliman Hamd Suleiman Al-Buthe (znám také jako Soliman H.S. Al Buthi). Datum narození: 8.12.1961. Místo narození: Kairo, Egypt. Státní příslušnost: saúdsko-arabská, Pas č.: a) B049614, b) C 536660 (vydaný dne 5.5.2001 s platností do 11.5.2006).

(12)

Záznam „Adel Abdul Jalil Batterjee (znám také jako a) ‘Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji). Adresa: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saúdská Arábie. Datum narození: 1.7.1946. Místo narození: Jeddah, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: saúdsko-arabská“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

Adel Abdul Jalil Ibrahim Batterjee (znám také jako a) ‘Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji, d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee). Adresa: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saúdská Arábie. Datum narození: a) 1.7.1946, b) 1.6.1946. Místo narození: Jeddah, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: saúdsko-arabská. Pas č.: F 572010 (vydaný dne 22.12.2004 s platností do 28.10.2009).

(13)

Záznam „Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (znám také jako a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, b) Sa’ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa’d Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih). Titul: doktor. Adresa: Londýn, Spojené království. Datum narození: 1.2.1957. Místo narození: Zubair, Irák. Státní příslušnost: saúdsko-arabská“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (znám také jako a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, b) Sa’ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa’d Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa’d Rashid Muhammed Al-Fageeh). Titul: doktor. Adresa: Londýn, Spojené království. Datum narození: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Místo narození: Zubair, Irák. Státní příslušnost: saúdsko-arabská.

(14)

Záznam „Abd Al Hamid Sulaiman Al-Mujil (znám také jako a) Dr Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu’jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, d) Dr Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, e) Abd al-Hamid Mu’jil, f) A.S. Mujel, g) Abu Abdallah). Datum narození: 28.4.1949. Státní příslušnost: saúdsko-arabská“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed Al-Mujil (znám také jako a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu’jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, e) Abd al-Hamid Mu’jil, f) A.S. Mujel, g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, e) Abu Abdallah). Datum narození: a) 28.4.1949, b) 29.4.1949. Místo narození: Kuwait. Státní příslušnost: saúdsko-arabská. Pas č.: F 137998 (vydaný dne 18.4.2004 s platností do 24.2.2009).

(15)

Záznam „Saqar Al-Jadawi (znám také jako Saqr Al-Jaddawi). Adresa: Shari Tunis, Sana’a, Jemen. Datum narození: 1965. Místo narození: Al-Mukalla, Jemen. Státní příslušnost: jemenská. Pas č.: 00385937. Další informace: a) tato adresa je bývalá adresa, b) řidič a osobní strážce Usama Bin Ladena v období 1996–2001“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

Salim Ahmad Salim Hamdan (znám také jako a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi). Adresa: Shari Tunis, Sana’a, Jemen. Datum narození: 1965. Místo narození: Al-Mukalla, Jemen. Státní příslušnost: jemenská. Pas č. 00385937 (jemenský pas). Další informace: a) tato adresa je bývalá adresa, b) řidič a osobní strážce Usama Bin Ladena v období 1996–2001.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

4.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/9


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 17. dubna 2007

o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES

(oznámeno pod číslem K(2007) 1547)

(Text s významem pro EHP)

(2007/275/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a zejména na čl. 4 odst. 5 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (2), a zejména na čl. 3 odst. 5 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (3), a zejména na čl. 8 odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 91/496/EHS stanoví veterinární kontroly zvířat ze třetích zemí vstupujících na území Společenství, které mají členské státy provádět v souladu s uvedenou směrnicí.

(2)

Směrnice 97/78/ES stanoví veterinární kontroly některých produktů živočišného původu a některých rostlinných produktů, které jsou dováženy do Společenství ze třetích zemí.

(3)

Rozhodnutí Komise 2002/349/ES ze dne 26. dubna 2002, kterým se stanoví seznam produktů, které je třeba vyšetřovat na stanovištích hraniční kontroly podle směrnice Rady 97/78/ES (4) stanoví, že produkty živočišného původu na seznamu v příloze uvedeného rozhodnutí podléhají veterinární kontrole na stanovištích hraniční kontroly v souladu s ustanoveními směrnice 97/78/ES.

(4)

Vzhledem k tomu, že veterinární kontroly na stanovištích hraniční kontroly jsou prováděny v úzké spolupráci s celními úředníky, je vhodné použít jako prvotní základ pro výběr zásilek seznam produktů, který odkazuje na kombinovanou nomenklaturu (dále jen „KN“) stanovenou nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (5). Seznamy produktů v rozhodnutí 2002/349/ES by proto měly být nahrazeny seznamem v příloze I tohoto rozhodnutí.

(5)

V zájmu přehlednosti právních předpisů Společenství je vhodné, aby seznam v příloze I tohoto rozhodnutí zahrnoval rovněž zvířata, která vstupují na území Společenství ze třetích zemí.

(6)

Aby se usnadnily kontroly prováděné příslušnými orgány na stanovištích hraniční kontroly, měl by seznam v příloze I tohoto rozhodnutí uvádět co nejpřesnější popis zvířat a produktů, na něž se vztahují veterinární kontroly podle směrnice 97/78/ES. Navíc u některých kódů KN toto rozhodnutí stanoví veterinární kontroly pouze pro malou část produktů, které patří do příslušné kapitoly či čísla. V takových případech by měl sloupec 3 v příloze I tohoto rozhodnutí odkazovat na použitelný kód KN a uvádět podrobný popis produktů, na něž se uvedené veterinární kontroly vztahují.

(7)

Rozhodnutí 2002/349/ES stanoví, že na směsné potravinářské produkty, které obsahují pouze omezené množství produktů živočišného původu, se i nadále vztahují vnitrostátní předpisy.

(8)

Aby se však předešlo rozdílům ve výkladu mezi členskými státy, jež by vedly k narušení obchodu a k případným veterinárním rizikům, měla by být stanovena pravidla na úrovni Společenství, která by se týkala směsných produktů, které mohou být vyňaty z veterinárních kontrol podle směrnice 97/78/ES.

(9)

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (6), obsahuje definice některých produktů. V zájmu soudržnosti právních předpisů Společenství je vhodné přihlédnout k uvedeným definicím i v tomto rozhodnutí.

(10)

Mezi veterinárními riziky spojenými s dovozem různých druhů produktů živočišného původu do Společenství existují rozdíly. Proto by toto rozhodnutí mělo stanovit, že všechny směsné produkty obsahující masné výrobky by měly podléhat veterinárním kontrolám, avšak na směsné produkty obsahující jiné produkty živočišného původu by se měla uplatňovat jiná kritéria, a to na základě potřeby harmonizovaných pravidel na úrovni Společenství.

(11)

Některé směsné produkty jsou během výroby ošetřeny, což u nich snižuje případné veterinární riziko. Proto by se měly jako charakteristické rysy pro příslušné orgány, které mají rozhodnout o nutnosti veterinární kontroly u směsných produktů, používat vzhled, skladovatelnost a fyzické vlastnosti.

(12)

V zájmu soudržnosti veterinárních kontrol na stanovištích hraniční kontroly v případě směsných produktů dovážených do Společenství je vhodné stanovit rovněž seznam některých potravin a směsných produktů, které mohou být z veterinárních kontrol podle směrnice 97/78/ES vyňaty.

(13)

V zájmu soudržnosti právních předpisů Společenství je vhodné zrušit rozhodnutí 2002/349/ES a nahradit ho tímto rozhodnutím.

(14)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí stanoví pravidla pro zvířata a produkty, na něž se vztahují veterinární kontroly podle směrnic 91/496/EHS a 97/78/ES na stanovištích hraniční kontroly při dovozu do Společenství.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se:

a)

„směsnými produkty“ rozumí potraviny určené k lidské spotřebě, které obsahují jak zpracované produkty živočišného původu, tak i produkty rostlinného původu, včetně těch, u nichž zpracování primárního produktu je nedílnou součástí výroby konečného produktu;

b)

„masnými výrobky“ rozumí výrobky podle definice v bodě 7.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

c)

„zpracovanými výrobky“ rozumí zpracované výrobky uvedené v bodě 7 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

d)

„mléčnými výrobky“ rozumí výrobky podle definice v bodě 7.2 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek 3

Veterinární kontroly zvířat a produktů uvedených v příloze I

1.   Zvířata a produkty uvedené na seznamu v příloze I tohoto rozhodnutí podléhají veterinárním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly v souladu se směrnicemi 91/496/EHS a 97/78/ES.

2.   Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny kontroly směsných produktů nezbytné pro zajištění jejich souladu s hygienickými požadavky Společenství.

3.   Prvotní výběr produktů pro veterinární kontroly na základě kombinované nomenklatury ve sloupci 1 v příloze je upřesněn odkazem na konkrétní znění veterinárních předpisů uvedených ve sloupci 3.

Článek 4

Směsné produkty, které podléhají veterinárním kontrolám

Veterinárním kontrolám podléhají tyto směsné produkty:

a)

směsné produkty obsahující zpracované masné výrobky;

b)

směsné produkty, u nichž nejméně polovinu hmoty představuje jakýkoli jediný zpracovaný produkt živočišného původu jiný než zpracovaný masný výrobek;

c)

směsné produkty, které neobsahují zpracovaný masný výrobek a u nichž méně než polovinu hmoty představuje zpracovaný mléčný výrobek, pokud konečný produkt nesplňuje požadavky článku 6.

Článek 5

Osvědčení provázející směsné produkty podléhající veterinárním kontrolám

Směsné produkty obsahující zpracované masné výrobky provází při dovozu do Společenství příslušné osvědčení pro masné výrobky stanovené v právních předpisech Společenství, a to bez ohledu na obsah jiných produktů živočišného původu.

Směsné produkty uvedené v čl. 4 písm. b) a c) obsahující zpracované mléčné výrobky provází při dovozu do Společenství příslušné osvědčení stanovené v právních předpisech Společenství.

Směsné produkty obsahující jako produkt živočišného původu pouze zpracované produkty rybolovu nebo vaječné výrobky provází při dovozu do Společenství příslušné osvědčení stanovené v právních předpisech Společenství nebo obchodní doklad v případě, že se osvědčení nevyžaduje.

Článek 6

Odchylka pro některé směsné produkty a potraviny

1.   Odchylně od článku 3 se veterinární kontroly nevztahují na tyto směsné produkty či potraviny určené k lidské spotřebě, které neobsahují žádné masné výrobky:

a)

směsné produkty, u nichž méně než polovinu hmoty představuje jakýkoli jiný zpracovaný výrobek, pokud tyto produkty:

i)

jsou skladovatelné při pokojové teplotě nebo v průběhu výroby jasně prošly úplným procesem vaření nebo tepelného ošetření v celé hmotě tak, že všechny syrové produkty byly denaturovány;

ii)

jsou jasně označeny jako určené k lidské spotřebě;

iii)

jsou bezpečně zabaleny nebo zapečetěny v čistých nádobách;

iv)

provází je obchodní doklad a jsou označeny v úředním jazyce některého členského státu tak, aby uvedený doklad a označení společně poskytovaly informaci o povaze, množství a počtu balení směsného produktu, zemi původu, výrobci a složce;

b)

směsné produkty nebo potraviny uvedené na seznamu v příloze II.

2.   Avšak všechny mléčné výrobky obsažené v jakýchkoli směsných produktech smějí pocházet pouze ze zemí uvedených na seznamu v příloze I rozhodnutí Komise 2004/438/ES (7) a musí být ošetřeny v souladu s uvedeným rozhodnutím.

Článek 7

Zrušení

Rozhodnutí 2002/349/ES se zrušuje.

Článek 8

Použitelnost

Toto rozhodnutí se použije po měsíci ode dne zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 9

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 17. dubna 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES.

(3)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Úř. věst. L 121, 8.5.2002, s. 6.

(5)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 301/2007 (Úř. věst. L 81, 22.3.2007, s. 11).

(6)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(7)  Úř. věst. L 154, 30.4.2004, s. 72.


PŘÍLOHA I

SEZNAM ZVÍŘAT A PRODUKTŮ, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ VETERINÁRNÍ KONTROLY PODLE ČLÁNKU 3

Tento seznam stanoví zvířata a produkty podle nomenklatury zboží používané ve Společenství s cílem pomoci při výběru zásilek, které musí být podrobeny veterinární kontrole na stanovišti hraniční kontroly

Poznámky:

1.   Sloupec 1:

V případě čtyřčíselného kódu: není-li stanoveno jinak, musí být všechny produkty, jejichž kód začíná tímto čtyřčíslím či které do daného čísla náleží, předloženy příslušnému orgánu k veterinární kontrole.

V případě, že se u daného kódu vyžaduje vyšetření v rámci veterinárních kontrol jen u některých produktů a nomenklatura zboží neuvádí v rámci kódu další podrobnější položky, označuje se kód předponou Ex (např. Ex30 02: veterinární kontroly vyžadovány jen u materiálu získaného ze zvířat a nikoli pro celé číslo).

Číslice v závorkách ve sloupci 1 se do systému TRACES, zřízeného rozhodnutím Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému TRACES a o změně rozhodnutí 92/486/EHS (1), nezadávají.

2.   Sloupec 2:

Popis zboží je uveden ve sloupci s popisem v příloze 1 nařízení (EHS) č. 2658/87. Podrobnější vysvětlení přesného rozsahu společného celního sazebníku naleznete v nejnovější novele uvedené přílohy.

Poznámka: Podrobnější informace o produktech zahrnutých do jednotlivých kapitol a čísel naleznete ve vysvětlivkách harmonizovaného systému Světové celní organizace a, pokud jde o kódy kombinované nomenklatury (KN), ve vysvětlivkách ke kombinované nomenklatuře.

3.   Sloupec 3: Tento sloupec obsahuje podrobné informace o uvedených produktech.

V některých případech jsou úřednímu veterinárnímu lékaři zasílána určitá živá zvířata (např. plazi, obojživelníci, hmyz, červi a jiní bezobratlí) či produkty živočišného původu, pro něž nejsou stanoveny harmonizované veterinární podmínky pro dovoz do Společenství, a proto neexistuje harmonizované dovozní osvědčení. Podmínky pro dovoz všech živých zvířat, které nejsou uvedeny jinde, spadají do oblasti působnosti směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (2), avšak u některých zvířat platí vnitrostátní předpisy, pokud jde o doklady, které musí provázet zásilky. Úřední veterinární lékař musí zásilku posoudit a případně vydat společný veterinární vstupní doklad (CVED), který prokazuje, že kontrola proběhla a že zvířata mohou být propuštěna do volného oběhu.

V některých případech týkajících se vedlejších produktů živočišného původu, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (3), není plný rozsah působnosti právních předpisů Společenství, pokud jde o odvozené či zpracované výrobky, přesně vymezen. Veterinární kontroly je třeba provádět u produktů, které jsou sice zpracovány, ale jsou v zásadě surovinou, která bude před obchodní úpravou pro konečného spotřebitele ještě dále zpracovávána.

V těchto případech musí úřední veterinární lékař na stanovišti hraniční kontroly uvést, zda je konkrétní odvozený produkt zpracován tak, že se na něj nevztahují veterinární kontroly podle právních předpisů Společenství.

TABULKA

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů ve sloupci 2 pouze za orientační a rozsah pojmu se pro účely této přílohy určuje rozsahem kódů KN platných ke dni přijetí tohoto rozhodnutí.

Je-li před kódem KN uvedena v této tabulce předpona „ex“, určuje se působnost společně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.


Kód KN

Popis zboží

Působnost a vysvětlení

Kapitola 1:   

Živá zvířata

0101

Živí koně, osli, muly a mezci

Vše

0102

Živý skot

Vše

0103

Živá prasata

Vše

0104 10

Živé ovce

Vše

0104 20

Živé kozy

Vše

0105

Živí kohouti a slepice (drůbež druhu Gallus domesticus), kachny, husy, krocani, krůty a perličky

Vše

0106

Ostatní živá zvířata

Vše

Číslo zahrnuje tato domácí a volně žijící zvířata:

A)

Savci

1.

Primáti

2.

Velryby, delfíni a sviňuchy (savci řádu Cetacea); kapustňáci a dugungové (savci řádu Sirenia)

3.

Ostatní (např. sobi, kočky, psi, lvi, tygři, medvědi, sloni, velbloudi, zebry, králíci, zajíci, jeleni, antilopy, kamzíci, lišky, norkové a další zvířata pro kožešinové farmy)

B)

Plazi (včetně hadů a želv)

C)

Ptáci:

1.

Draví ptáci

2.

Papouškovití (včetně papoušků, drobných druhů papoušků s dlouhým ocasem, makaů (papoušků ara) a kakadu)

3.

Ostatní (např. koroptve, bažanti, křepelky, sluky lesní, bekasíny, holubi, tetřevi, strnadi, divoké kachny, divoké husy, drozdi, kosi, skřivani, pěnkavy, sýkory, kolibříci, pávi, labutě a další ptáci neuvedení v čísle 01.05).

D)

Ostatní, např. včely (též v přepravních skříních nebo koších nebo včelínech), ostatní hmyz, žáby.

Číslo 0106 neobsahuje zvířata, která jsou součástí cirkusů, zvěřinců a podobných kočovných zvířecích atrakcí (číslo 95.08)

0106 11

Primáti

Vše

0106 12

Velryby, delfíni a sviňuchy (savci řádu Cetacea); kapustňáci a dugungové (savci řádu Sirenia)

Vše

0106 19

Ostatní

Domácí králíci a savci jiní než savci čísel 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 a 0106 12. Zahrnuje psy a kočky.

0106 20

Plazi (včetně hadů a želv)

Vše

0106 31

Ptáci: Draví ptáci

Vše

0106 32

Ptáci: Papouškovití (včetně papoušků, drobných druhů papoušků s dlouhým ocasem, makaů (papoušků ara) a kakadu)

Vše

0106 39

Ostatní

Zahrnuje: ptáky jiné než ptáky čísel 0105, 0106 31 a 0106 32, včetně holubů.

0106 90 00

Ostatní

Všechna ostatní živá zvířata jinde neuvedená, jiná než savci, ptáci a plazi. Toto číslo se vztahuje na živé žáby k uchování při životě pro vivária i k usmrcení pro lidskou spotřebu.

Kapitola 2:   

Maso a jedlé droby

 

Do této kapitoly nepatří:

a)

výrobky popsané v číslech 0201 až 0208 nebo 0210, nezpůsobilé nebo nevhodné k lidskému požívání;

b)

střeva, měchýře nebo žaludky zvířat (číslo 0504) nebo zvířecí krev (číslo 0511 nebo 3002);

c)

živočišné tuky, jiné než výrobky čísla 0209 (kapitola 15).

0201

Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené

Vše

0202

Hovězí maso, zmrazené

Vše

0203

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Vše

0204

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Vše

0205 00

Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Vše

0206

Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Vše

0207

Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Vše

0208

Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Nezahrnuje: suroviny, které nejsou určeny k lidské spotřebě.

To se týká kostí a ostatních surovin pro výrobu želatiny či kolagenu určených k lidské spotřebě.

0208 10

Králičí nebo zaječí

Vše

0208 20 (00)

Žabí stehýnka

Vše

0208 30

Z primátů

Vše

0208 40

Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a moronů (savců řádu Sirenia)

Vše

0208 50 (00)

Z plazů (včetně hadů a želv)

Vše

0208 90

Ostatní: z domácích holubů, zvěřiny, jiné než z králíků nebo zajíců

Zahrnuje maso z křepelek, tuleňů, sobů či jakýchkoli jiných savců.

0209 00

Vepřový tuk neprorostlý libovým masem a drůbeží tuk, neškvařený nebo jinak neextrahovaný, čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu, sušený nebo uzený

Zahrnuje tuk a zpracovaný tuk.

0210

Maso a jedlé droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů

Vše: Zahrnuje maso, masné výrobky a kosti určené k lidské spotřebě a ostatní produkty živočišného původu.

Toto číslo se vztahuje na zpracovanou bílkovinu živočišného původu, včetně škvarků, určenou k lidské spotřebě. Zahrnuje sušené vepřové uši určené k lidské spotřebě.

Uzenky a salámy jsou zahrnuty v čísle 1601.

Kapitola 3:   

Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí

Do této kapitoly nepatří:

a)

savci čísla 0106;

b)

maso savců čísla 0106 (číslo 0208 nebo 0210);

c)

ryby (včetně jejich jater, jiker a mlíčí) nebo korýši, měkkýši nebo jiní vodní bezobratlí, mrtví a nevhodní k lidskému požívání vzhledem k jejich druhu nebo ke stavu, v jakém se nacházejí (kapitola 5); moučky, prášky nebo pelety z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání (číslo 2301); nebo

d)

kaviár nebo kaviárové náhražky připravené z rybích jiker (číslo 1604).

 

 

Tato kapitola zahrnuje i živé ryby určené na chov a reprodukci, živé ozdobné ryby a živé ryby nebo živé korýše přepravované za živa, ale dovážené k lidské spotřebě.

 

 

Na všechny produkty v tomto oddíle se vztahují veterinární kontroly.

0301

Živé ryby

Vše: Včetně pstruhů, úhořů, kaprů a dalších druhů nebo ryb dovážených na chov či reprodukci.

Na živé ryby dovážené k okamžité lidské spotřebě se pro účely veterinární kontroly nahlíží jako na produkty.

Zahrnuje ozdobné ryby položky 0301 10.

0302

Ryby, čerstvé nebo chlazené, vyjma rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304*.

Vše

0302 70

Játra, jikry a mlíčí

 

0303

Ryby, zmrazené, vyjma rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304

Vše:

Zahrnuje: tichomořský losos, vyjma jater, jiker a mlíčí; losos nerka (červený losos); ostatní lososovití, vyjma jater, jiker a mlíčí; pstruh; losos atlantický; a všechny ostatní ryby.

0304

Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené

 

0305

Ryby sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před nebo během uzení; rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání

Vše: zahrnuje ostatní rybí produkty jako např. moučky, prášky a pelety určené k lidské spotřebě vyráběné z ryb, korýšů a jiných vodních bezobratlých.

0306

Korýši, též bez krunýřů, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z korýšů, způsobilé k lidskému požívání

Vše: Na živé korýše dovážené k okamžité lidské spotřebě se pro účely veterinární kontroly nahlíží jako na produkty.

0307

Měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z vodních bezobratlých, jiných než korýšů, způsobilé k lidskému požívání

Vše:

Zahrnuje Bonamia Ostreae a Martelia refringens, ale i měkkýše a vodní bezobratlé, kteří byli vařeni a pak zchlazeni nebo zmrazeni.

Na živé měkkýše dovážené k okamžité lidské spotřebě se pro účely veterinární kontroly nahlíží jako na produkty.

Zahrnuje i maso plžů.

0307 60 00

Hlemýždi, jiní než mořští plži

Zahrnuje suchozemské plže druhu Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum a druhy čeledi Achatinidae.

Zahrnuje živé hlemýždě k okamžité lidské spotřebě a také maso hlemýžďů k lidské spotřebě.

Zahrnuje mírně předvařené nebo předzpracované hlemýždě.

0307 91 00

Živí vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, živí, čerství či chlazení

Vše

0307 99 90

Ostatní: tato podpoložka zahrnuje moučky, prášky a pelety z vodních bezobratlých, jiných než korýšů, způsobilé k lidskému požívání.

Vše: Zahrnuje rybí prášek určený k lidské spotřebě.

Kapitola 4:   

Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

1.

Výrazem „mléko“ se rozumí plnotučné mléko nebo částečně nebo úplně odstředěné mléko.

2.

Pro účely čísla 0405:

a)

výraz „máslo“ znamená přírodní máslo, syrovátkové máslo nebo rekombinované máslo (čerstvé, solené nebo žluklé, včetně konzervovaného másla) získané výhradně z mléka, o obsahu mléčného tuku 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních, o obsahu mléčné sušiny bez tuku nejvýše 2 % hmotnostní a o obsahu vody nejvýše 16 % hmotnostních. Máslo neobsahuje přidané emulgátory, ale může obsahovat chlorid sodný, potravinářská barviva, neutralizační soli a kultury neškodných bakterií mléčného kvašení;

b)

výraz „mléčné pomazánky“ znamená roztíratelné emulze typu voda-olej, obsahující mléčný tuk jako jediný tuk ve výrobku, o obsahu mléčného tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních.

3.

Výrobky získané zahuštěním syrovátky a přidáním mléka nebo mléčného tuku je třeba zařadit do čísla 0406 jako sýry za předpokladu, že mají tyto tři charakteristické znaky:

a)

obsah mléčného tuku v sušině je 5 % hmotnostních nebo více;

b)

obsah sušiny je nejméně 70 % hmotnostních, avšak nepřesahuje 85 % hmotnostních; a

c)

jsou tvarované nebo tvarovatelné.

4.

Do této kapitoly nepatří:

a)

výrobky získané ze syrovátky, obsahující více než 95 % hmotnostních laktózy, vyjádřené jako bezvodá laktóza, počítáno v sušině, (číslo 1702) nebo

b)

albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů obsahujících více než 80 % hmotnostních syrovátkových proteinů, počítáno v sušině) (číslo 3502) nebo globuliny (číslo 3504).

0401

Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

Vše: Mléko zahrnuje surové, pasterizované či termizované mléko.

Zahrnuje mléčné frakce.

Mléko určené k výživě zvířat je zařazeno do čísla 2309.

0402

Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

Vše

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

Vše:

Zahrnuje smetanu, máslo a aromatizované a želatinizované, zmrazené a fermentované (kysané) mléko a zahuštěné mléko určené k lidské spotřebě.

Zmrzlina je zařazena do čísla 2105.

0404

Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Vše

0405

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky

Vše: Zahrnuje mléčné pomazánky.

0406

Sýry a tvaroh

Vše

0407 00

Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená

Vše: Zahrnuje násadová vejce, vejce prostá specifikovaných patogenních mikroorganismů a vejce určená k lidské spotřebě.

Zahrnuje „stoletá“ vejce.

Vaječný albumin nevhodný k lidské spotřebě je zařazen do čísla 3502.

0408

Ptačí vejce, bez skořápky, a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

Vše: Toto číslo obsahuje vaječné výrobky, též tepelně ošetřené.

Toto číslo zahrnuje celá vejce bez skořápek a vaječné žloutky všech ptáků. Výrobky tohoto čísla mohou být čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, tvarované (např. válcovitá „dlouhá vejce“), zmrazené nebo jinak konzervované. Všechny patří do tohoto čísla, bez ohledu na to, zda jsou s přídavkem cukru nebo jiných sladidel a zda jsou určeny k použití jako potravina nebo pro průmyslové účely (např. vyčiňování).

Do tohoto čísla nepatří:

a)

olej z vaječných žloutků (čísla 15.06);

b)

vaječné přípravky obsahující dochucovadla, koření a jiné přísady (čísla 21.06);

c)

lecithin (čísla 29.23);

d)

oddělený vaječný bílek (vaječný albumin) (čísla 35.02).

0409 00 00

Přírodní med

Vše

Toto číslo zahrnuje med produkovaný včelami (Apis Mellifera) nebo jiným hmyzem, odstředěný, v plástvi nebo obsahující kusy pláství, pokud do něj nebyl přidán cukr nebo jiná látka. Tento med může být určen druhem rostliny, původem nebo barvou.

Do čísla nepatří umělý med a směsi přírodního a umělého medu (číslo 17.02).

0410 00 00

Jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Vše

Toto číslo zahrnuje mateří kašičku a propolis a také kosti či jiný materiál získaný ze zvířat určený k lidské spotřebě.

Toto číslo zahrnuje i hmyz a hmyzí vajíčka určené k lidské spotřebě.

Podpoložka 0410 00 00 zahrnuje produkty živočišného původu vhodné pro lidskou spotřebu, jinde neuvedené a nezařazené v kombinované nomenklatuře. Do tohoto čísla patří:

a)

želví vejce;

b)

jedlá „ptačí hnízda“.

Podpoložka 0410 00 00nezahrnuje zvířecí krev, též vhodnou k požívání, tekutou nebo sušenou (čísla 05.11 či 30.02).

Kapitola 5:   

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

 

 

Doplňkové požadavky na výběr pro některé produkty této kapitoly jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VIII kapitole VIII (vlna, chlupy, prasečí štětiny, peří a jeho části).

1.

Do této kapitoly nepatří:

a)

jedlé produkty (jiné než střeva, měchýře a žaludky zvířat, celé nebo jejich části, a tekutá nebo sušená zvířecí krev);

b)

kůže nebo kožky (včetně kožešin), jiné než zboží čísla 0505 a odřezky a podobný odpad ze surových kůží nebo kožek čísla 0511 (kapitola 41 nebo 43);

c)

textilní materiály živočišného původu, jiné než žíně a odpad z nich (třída XI) nebo

d)

připravené svazky nebo chomáče pro výrobu košťat, kartáčů nebo štětců (číslo 9603).

2.

V celé nomenklatuře se za „slonovinu“ považují kly sloní, kly hrocha, mrože, narvala, divokého kance, rohy nosorožce, jakož i zuby všech zvířat.

3.

V celé nomenklatuře se výrazem „žíně“ rozumějí chlupy z hřív nebo ohonů koňovitých zvířat nebo skotu.

0502 10 00

Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat; odpad z těchto štětin a chlupů

Nezpracovanými prasečími štětinami se rozumí prasečí štětiny, které nebyly továrně čištěny, získány z vyčiňování nebo jinak ošetřeny s cílem odstranit veškeré patogeny.

0503 00 00

Žíně a odpad z žíní

Všechny chlupy této podpoložky musí být oznámeny příslušnému veterinárnímu orgánu. Může se vyžadovat doklad týkající se živočišného druhu a provedeného ošetření.

Číslo 0503 nezahrnuje chlupy, které prošly procesem spřádání nebo které mají navázané konce. Toto číslo zahrnuje nejen nezpracované žíně, ale také čištěné, barvené, bělené, zvlněné nebo jinak připravené žíně.

0504 00 00

Střeva, měchýře a žaludky zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části, čerstvé, chlazené, zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

Vše: Zahrnuje čištěné žaludky, měchýře a střeva, solené, sušené nebo tepelně upravené, získané ze skotu, prasat, ovcí, koz či drůbeže.

0505

Kůže a jiné části ptáků s peřím nebo prachovým peřím, peří a části per (též s přistřiženými okraji) a prachové peří, neopracované, pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace; prášek a odpad z ptačích per nebo jejich částí

Vše – kromě zpracovaného dekorativního peří, zpracovaného peří přepravovaného cestujícími k jejich soukromému užití nebo zásilek zpracovaného peří zaslaných soukromým osobám k neprůmyslovému využití.

Číslo 0505 zahrnuje položky neopracované i zpracované tímto způsobem: pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace, ale jinak neopracované a neosazené.

 

 

Peří používané k vycpávání; prachové, surové a ostatní peří.

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoduše opracované (avšak nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu; prach a odpad z těchto produktů

Zahrnuje kosti pro výrobu želatiny či kolagenu, pokud jsou získány z jatečně upravených těl poražených pro lidskou spotřebu a kostní moučky určené k lidské spotřebě.

Požadavky na výběr jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VIII, kapitole X (Požadavky na kosti a kostní výrobky atd.).

0507

Slonovina, želvovina, kostice (včetně vousů) velryb a jiných mořských savců, rohy, parohy, kopyta, paznehty, drápy a zobáky, neopracované nebo jednoduše opracované, avšak nepřiříznuté do tvaru; prach a odpad z těchto produktů

Požadavky na výběr pro lovecké trofeje jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VIII, kapitole VII.

Zahrnuje ošetřené lovecké trofeje z ptáků a kopytníků, které se skládají čistě z kostí, rohů, kopyt, drápů, parohů, zubů, kůží či kožek ze třetích zemí.

Ex05100000

Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo, kantaridy, žluč, též sušená;

žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované

Požadavky na výběr jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloha VIII kapitola XI, Vedlejší produkty živočišného původu k výrobě krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a farmaceutických přípravků a jiných technických výrobků.

Tento kód zahrnuje žlázy a jiné produkty živočišného původu a žluč.

Sušené žlázy a produkty jsou zahrnuty do čísla 3501.

0511

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání

Zahrnuje genetický materiál (sperma a embrya živočišného původu, např. skotu, ovcí, koz, koní a prasat).

Zahrnuje rovněž vedlejší produkty živočišného původu kategorie 1 a 2.

0511 10 00

Býčí sperma

 

0511 91

Výrobky z ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých; mrtvá zvířata kapitoly 3

Vše: zahrnuje násadové rybí jikry a mrtvá zvířata. Zahrnuje vedlejší produkty živočišného původu na výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a farmaceutických přípravků a jiných technických výrobků.

0511 99 (10)

Šlachy, odřezky a jiný podobný odpad ze surových kůží a kožek

Vše

0511 99 90

Ostatní

Vše: do této položky jsou zahrnuta embrya, vajíčka, sperma a genetický materiál nezařazený do položky 0511 10 a druhů jiných než skotu.

Zahrnuje vedlejší produkty živočišného původu na výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a jiných technických výrobků.

Zahrnuje včelí produkty pro použití ve včelařství.

Rovněž zahrnuje mrtvá zvířata kapitoly I (psy a kočky).

Zahrnuje materiál, jehož základní charakteristiky se nezměnily, a zvířecí krev nezískanou z ryb vhodnou k lidské spotřebě.

Kapitola 12:   

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny

 

 

Veterinární kontroly se vztahují jen na některé produkty rostlinného původu.

Ex12130000

Sláma a plevy, nezpracované, též pořezané, pomleté, lisované nebo ve formě pelet

Zahrnuje jen seno a slámu.

Ex12 14 (90)

Tuřín, krmná řepa, jiné krmné kořeny, seno, vojtěška (alfalfa), jetel, vičenec ligrus, kapusta kadeřavá krmná, vlčí bob, vikev a podobné pícniny, též ve formě pelet

Ostatní

Zahrnuje jen seno a slámu.

Kapitola 15:   

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky

1.

Do této kapitoly nepatří:

a)

vepřový tuk nebo drůbeží tuk čísla 0209;

b)

kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej (číslo 1804);

c)

jedlé přípravky obsahující více než 15 % hmotnostních výrobků čísla 0405 (zpravidla kapitola 21);

d)

škvarky (číslo 2301) a odpady čísel 2304 až 2306;

2.

Do čísla 1518 nepatří tuky, oleje nebo jejich frakce pouze denaturované, které se zařazují do čísel, do kterých patří odpovídající nedenaturované tuky a oleje a jejich frakce.

3.

Mýdlové kaly, olejové sedliny a kaly, stearinová smola, smola z tuku ovčí vlny a glycerolová smola patří do čísla 1522.

 

 

Všechny oleje získané ze zvířat.

Doplňkové požadavky na výběr jsou stanoveny v těchto částech nařízení (ES) č. 1774/2002:

Příloha VII, kapitola IV; tavené tuky a rybí tuk;

Příloha VIII, kapitola XII; Tavené/škvařené tuky z materiálu kategorie 2 určené ke zpracování v tukovém zařízení;

Příloha VIII, kapitola XIII; Tukové deriváty.

Tukové deriváty zahrnují výrobky po prvotním zpracování získané z tuků a olejů v čistém stavu vyprodukované postupem podle nařízení (ES) č. 1774/2002, přílohy VI, kapitoly III. Deriváty smísené s jinými materiály nejsou zahrnuty.

1501 00

Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503

Vše

1502 00

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503

Vše

1503 00

Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarín a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené

Vše

1504

Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené

Oleje z ryb a z mořských savců

Různé jedlé přípravky jsou zahrnuty do kapitoly 21.

1506 00 00

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

Neštěpené tuky a oleje a jejich prvotní frakce vyprodukované postupem podle nařízení (ES) č. 1774/2002, přílohy VI, kapitoly III.

Deriváty smísené s jinými materiály nejsou zahrnuty.

Číslo 1516 zahrnuje živočišné i rostlinné tuky a oleje, které prošly zvláštní níže uvedenou chemickou přeměnou, ale které nebyly dále upraveny.

Číslo rovněž zahrnuje podobně zpracované frakce živočišných či rostlinných tuků a olejů.

Hydrogenace, k níž dochází při styku produktu s čistým vodíkem při vhodné teplotě a tlaku za přítomnosti katalyzátoru (obvykle jemně rozptýleného niklu) zvyšuje teplotu tání tuků a zvyšuje konzistenci olejů tím, že přemění nenasycené glyceridy na nasycené s vyšší teplotou tání.

1516 10

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené

Pouze živočišné tuky a oleje. Deriváty smísené s jinými materiály nejsou do veterinárních kontrol zahrnuty.

Pro veterinární účely zahrnují tukové deriváty výrobky po prvotním zpracování získané z živočišných tuků a olejů v čistém stavu vyprodukované postupem podle nařízení (ES) č. 1774/2002, přílohy VI, kapitoly III.

Ex15 18 00

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516; směsi nebo přípravky z nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo z frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Pouze živočišné tuky a oleje

Jen tavené tuky

Tukové deriváty vyrobené postupem podle nařízení (ES) č. 1774/2002, přílohy VI, kapitoly III.

Deriváty smísené s jinými materiály nejsou zahrnuty.

1518 00 (91)

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516

Pouze živočišné tuky a oleje

Požadavky na výběr jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VIII, kapitole XIII (pro tukové deriváty) a v příloze VIII, kapitole XII pro tavené/škvařené tuky z materiálů kategorie 2 určené ke zpracování v tukovém zařízení.

1518 00 (95)

Směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo živočišných a rostlinných tuků a olejů a jejich frakcí

Přípravky z tuků a olejů získané ze zvířat

1521 90 (91)

Surový včelí vosk a jiné hmyzí vosky, též rafinované

Včelí vosk pro technické účely

Doplňkové požadavky na výběr jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VIII, kapitole IX – Včelařské výrobky.

1521 90 (99)

Ostatní

Včelí produkty pro použití ve včelařství

Doplňkové požadavky na výběr jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VIII, kapitole IX – Včelařské výrobky. Včelařské výrobky jiné než včelí výrobky pro použití ve včelařství musí být vykázány v rámci položky 0511 99„Ostatní“.

Kapitola 16:   

Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

1.

Do této kapitoly nepatří maso, droby, ryby, korýši, měkkýši ani jiní vodní bezobratlí, připravení nebo konzervovaní způsoby uvedenými v kapitole 2 nebo 3 nebo v čísle 0504.

2.

Potravinové přípravky patří do této kapitoly, obsahují-li uzenku, salám, maso, droby, krev, ryby nebo korýše, měkkýše nebo jiné vodní bezobratlé nebo jejich kombinaci v množství větším než 20 % hmotnostních. Obsahují-li tyto přípravky dva nebo více výše uvedených výrobků, zařazují se do čísla kapitoly 16, odpovídajícího složce nebo složkám, jejichž hmotnost převládá. Tato ustanovení se nevztahují na nadívané výrobky čísla 1902 ani na přípravky čísel 2103 nebo 2104.

 

 

Tato kapitola zahrnuje směsné produkty obsahující zpracovaný produkt živočišného původu.

1601 00

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na bázi těchto výrobků

Zahrnuje konzervované maso různých forem.

1602

Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve

Zahrnuje konzervované maso různých forem.

1603 00

Výtažky a šťávy z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

Vše: zahrnuje Surimi, rybí bílkovinu v želatinové formě, chlazené i zmrazené.

1604

Přípravky nebo konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker; ryby, celé nebo v kusech, vyjma drcených

Vše: vařené či předvařené pokrmy obsahující měkkýše či ryby.

Zahrnuje rybí konzervy a konzervovaný kaviár ve vzduchotěsných nádobách.

Rybí výrobky smísené s těstovinami jsou zahrnuty v čísle 1902.

1605

Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách

Vše. Toto číslo zahrnuje i zcela připravené či předpřipravené hlemýždě.

Zahrnuje konzervované korýše či jiné vodní bezobratlé.

Kapitola 17:   

Cukr a cukrovinky

 

Tato kapitola nezahrnuje chemicky čisté cukry, jiné než sacharóza, laktóza, maltóza, glukóza a fruktóza.

 

1702 11 00

Laktóza a laktózový sirup obsahující 99 % hmotnostních nebo více laktózy, vyjádřené jako bezvodá laktóza v sušině

 

Kapitola 19:   

Přípravky z obilovin, mouky, škrobu nebo mléka; jemné pečivo

Tato kapitola nezahrnuje, s výjimkou nadívaných výrobků čísla 1902, potravinové přípravky obsahující uzenku, salám, maso, droby, krev, ryby nebo korýše, měkkýše nebo jiné vodní bezobratlé nebo jakoukoliv jejich kombinaci v množství větším než 20 % hmotnostních (kapitola 16).

 

 

Tato kapitola zahrnuje směsné produkty obsahující zpracované produkty živočišného původu.

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Pokrmy jsou zahrnuty v kapitolách 16 a 21.

Ex19 02

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak připravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též připravený

Zahrnuje vařené a předvařené pokrmy obsahující produkty živočišného původu.

1902 20 (10)

Obsahující více než 20 % hmotnostních ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

Vše

1902 20 (30)

Obsahující více než 20 % hmotnostních uzenek, salámů a podobných uzenářských výrobků, z masa a drobů jakéhokoliv druhu, včetně tuků všeho druhu nebo původu

Vše

1902 20 (91)

Vařené

Vše

1902 20 (99)

Ostatní (ostatní plněné těstoviny, nevařené)

Vše

Ex19 05

Jemné pečivo

Zahrnuje přípravky obsahující maso.

Kapitola 20:   

Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin

Do této kapitoly nepatří potravinové přípravky obsahující uzenku, salám, maso, droby, krev, ryby nebo korýše, měkkýše nebo jiné vodní bezobratlé nebo jakoukoliv kombinaci těchto výrobků v množství větším než 20 % hmotnostních (kapitola 16).

Ex20 04

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006

Tato kapitola zahrnuje směsné produkty obsahující zpracovaný produkt živočišného původu.

Zahrnuje přípravky obsahující maso.

Ex20 05

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006

Zahrnuje přípravky obsahující maso.

Kapitola 21:   

Různé jedlé přípravky

1.

Tato kapitola nezahrnuje potravinové přípravky, jiné než zboží popsané v číslech 2103 nebo 2104, obsahující uzenku, salám, maso, droby, krev, ryby nebo korýše, měkkýše nebo jiné vodní bezobratlé nebo jejich kombinaci v množství větším než 20 % hmotnostních (kapitola 16).

2.

Pro účely čísla 2104 se výrazem „homogenizované směsi potravinových přípravků“ rozumějí přípravky sestávající z jemně homogenizované směsi dvou nebo více základních složek jako masa, ryb, zeleniny nebo ovoce, v balení pro drobný prodej jako dětská výživa nebo pro dietní účely, v uzavřených obalech o čisté hmotnosti nepřesahující 250 g. Při uplatňování této definice se nepřihlíží k malému množství přísad přidaných pro ochucení, pro účely konzervace nebo z jiných důvodů. Tyto přípravky mohou obsahovat malé množství viditelných kousků přísad.

 

 

Tato kapitola zahrnuje směsné produkty obsahující zpracovaný produkt živočišného původu.

Ex21 03 (90 90)

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a prášek a připravená hořčice

Ostatní

Zahrnuje přípravky obsahující maso.

Ex21 04

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované smíšené potravinové přípravky

Zahrnuje přípravky obsahující maso nebo produkty živočišného původu v souladu s tímto rozhodnutím.

Ex21 05 00

Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa

Zahrnuje přípravky obsahující zpracované mléko v souladu s tímto rozhodnutím.

Ex21 06

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Zahrnuje přípravky obsahující maso nebo produkty živočišného původu v souladu s tímto rozhodnutím.

Ex21 06 10

Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky

Zahrnuje přípravky obsahující produkty živočišného původu v souladu s tímto rozhodnutím.

2106 90 (10)

Sýrové fondue

Vše

2106 90 (98)

Ostatní

Zahrnuje přípravky obsahující maso nebo produkty živočišného původu v souladu s tímto rozhodnutím.

Kapitola 23:   

Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; připravené krmivo

Do čísla 2309 patří výrobky používané k výživě zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté, získané zpracováním rostlinných nebo živočišných látek v takovém rozsahu, že ztratily podstatné charakteristické znaky původní látky, jiné než rostlinné odpady, rostlinné zbytky a vedlejší produkty vzniklé při tomto zpracování.

2301

Moučky, šroty a pelety, z masa, drobů, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání; škvarky

Zahrnuje: zpracovanou bílkovinu živočišného původu, jinou než k lidské spotřebě.

Masová a kostní moučka, moučka z peří, sušené škvarky, vše k jiné než lidské spotřebě.

Požadavky na výběr pro zpracované živočišné bílkoviny jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VII, kapitole II.

Ex23 09

Přípravky používané k výživě zvířat

Zahrnuje krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, žvýkací pamlsky pro psy a směsi prášků.

Požadavky na výběr pro krmivo pro zvířata v zájmovém chovu a žvýkací pamlsky pro psy jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VIII, kapitole II.

2309 10

Výživa pro psy a kočky, v balení pro drobný prodej

Vše

2309 90

Ostatní

Toto číslo zahrnuje produkty obsahující rozpustné výrobky z ryb nebo z mořských savců, mléčné výrobky či jiné sacharidy.

Zahrnuje mlezivo a tekuté mléko jiné než k lidské spotřebě, a produkty obsahující mléko jiné než k lidské spotřebě.

2309 90 (99)

Ostatní

Zahrnuje vaječné výrobky jiné než k lidské spotřebě a jiné zpracované produkty živočišného původu jiné než k lidské spotřebě.

Produkty určené k výživě zvířat, včetně směsí prášků (z rohů, kopyt atd.).

Požadavky na výběr pro vaječné výrobky jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VII, kapitole X.

Kapitola 28:   

Výrobky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví

Ex28 35

Fosfornany (hypofosfity), fosforitany (fosfity) a fosforečnany (fosfáty); polyfosforečnany (polyfosfáty), chemicky definované i nedefinované

Kontroly se vztahují jen na některé fosforečnany vápníku.

2835 (25)

Hydrogenortofosforečnan vápenatý (fosforečnan divápenatý)

Požadavky na výběr pro fosforečnan divápenatý jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloha VII, kapitola VII.

2835 (26)

Ostatní fosforečnany vápníku

Požadavky na výběr pro fosforečnan trivápenatý jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VII, kapitole VIII.

Kapitola 30:   

Farmaceutické výrobky

 

 

Na dovoz hotových léčivých přípravků se veterinární předpisy nevztahují. Meziprodukty získané z materiálu kategorie 3 a určené k technickému využití v lékařských přístrojích, diagnostice in vitro, jako laboratorní činidla a kosmetické přípravky, jsou zahrnuty.

3001

Žlázy a jiné orgány k organoterapeutickým účelům, sušené, též v prášku; výtažky ze žláz nebo jiných orgánů nebo z jejich výměšků k organoterapeutickým účelům; heparin a jeho soli; jiné lidské nebo živočišné látky připravené k terapeutickým nebo profylaktickým účelům, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Zahrnuje: pouze výrobky získané ze zvířat.

Viz požadavky na výběr v nařízení (ES) č. 1774/2002:

příloha VIII, kapitola IV (krev a krevní výrobky používané k technickým a farmaceutickým účelům s výjimkou séra koňovitých), a příloha VIII, kapitola XI, vedlejší produkty živočišného původu k výrobě krmiva, včetně krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, farmaceutických přípravků a jiných technických výrobků, kromě meziproduktů uvedených v článku 1 nařízení Komise (ES) č. 2007/2006 (4).

3001 (10)

Žlázy a jiné orgány, sušené, též v prášku

Pouze produkty živočišného původu

3001 (20 90)

Výtažky ze žláz nebo jiných orgánů nebo z jejich výměšků, ostatní

Pouze produkty živočišného původu

Ex30 02

Lidská krev; zvířecí krev připravená k terapeutickým, profylaktickým nebo diagnostickým účelům; antiséra a ostatní krevní složky a modifikované imunologické výrobky, též získané biotechnologickými procesy; očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů (kromě kvasinek) a podobné výrobky

Pouze produkty živočišného původu

3002 (10 10)

Antiséra a ostatní krevní složky a modifikované imunologické výrobky, též získané biotechnologickými procesy

Pouze antiséra živočišného původu

Nezahrnuje připravené lékařské přípravky a hotové výrobky pro konečného spotřebitele.

Požadavky na výběr pro číslo 3002 jsou stejné jako pro vedlejší produkty živočišného původu, na něž se vztahují tyto části nařízení (ES) č. 1774/2002:

příloha VII, kapitola III (krevní výrobky);

příloha VIII, kapitola IV (krev a krevní výrobky k technickým a farmaceutickým účelům);

příloha VIII, kapitola V (sérum koňovitých).

3002 (10 99)

Hemoglobin, krevní globuliny a sérové globuliny: ostatní

Pouze materiál získaný ze zvířat

3002 (90 30)

Zvířecí krev připravená k terapeutickým, profylaktickým nebo diagnostickým účelům

 

Ex30 02 (90 50)

Kultury mikroorganismů

Patogeny a kultury patogenů

Ex30 02 (90 90)

Ostatní

Patogeny a kultury patogenů

Kapitola 31:   

Hnojiva

 

 

Do této kapitoly nepatří zvířecí krev čísla 0511.

Ex31010000

Živočišná hnojiva, též smíchaná nebo chemicky upravená; hnojiva získaná smícháním nebo chemickou úpravou živočišných nebo rostlinných produktů

Pouze nekontaminované produkty živočišného původu. Zahrnuje hnůj, avšak nezahrnuje směsi hnoje a chemických látek a hnojiva.

Požadavky na výběr pro hnůj, zpracovaný hnůj a zpracované výrobky z hnoje jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VIII, kapitole III.

Kapitola 35:   

Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy

Ex35 01

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy

Kasein určený k lidské spotřebě nebo k výživě zvířat

Požadavky na výběr pro mléko, mléčné výrobky a mlezivo jiné než k lidské spotřebě jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002.

Ex35 02

Albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů, obsahujících více než 80 % hmotnostních syrovátkových proteinů, počítáno v sušině), albumináty a jiné deriváty albuminu

Zahrnuje produkty získané z vajec a z mléka, též určené k lidské spotřebě (včetně určených k výživě zvířat) uvedené níže.

Vaječné výrobky a mléčné výrobky a zpracované produkty určené k lidské spotřebě podle definic v příloze I nařízení (ES) č. 853/2004.

Požadavky na výběr pro vaječné výrobky jiné než k lidské spotřebě jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VII, kapitole X; požadavky na výběr pro mléko, mléčné výrobky a mlezivo jiné než k lidské spotřebě jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VII, kapitole V.

Ex35 03 00

Želatina (včetně želatiny v pravoúhlých (včetně čtvercových) fóliích, též povrchově upravená nebo barvená) a deriváty želatiny; vyzina; jiné klihy živočišného původu, kromě kaseinových klihů čísla 3501

Želatina určená k lidské spotřebě a k využití v potravinářském průmyslu

Na želatinu čísla 9602 (prázdné tobolky) se veterinární kontroly nevztahují.

Požadavky na výběr pro želatinu a hydrolyzované bílkoviny jiné než k lidské spotřebě jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VII, kapitole VI.

Ex35040000

Peptony a jejich deriváty; jiné proteinové látky a jejich deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kožový prášek, též chromovaný

Kolagen a hydrolyzované bílkoviny

Požadavky na výběr pro želatinu a hydrolyzované bílkoviny jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VII, kapitole VI.

Zahrnuje bílkovinné kolagenové produkty získané ze zvířecích kůží, kožek a šlach, včetně kostí v případě prasat, drůbeže a ryb.

Zahrnuje hydrolyzované bílkoviny sestávající z polypeptidů, peptidů či aminokyselin a jejich směsi získané hydrolýzou vedlejších produktů živočišného původu.

Zahrnuje vedlejší mléčné produkty určené k lidské spotřebě.

Ex35 07

Enzymy; připravené enzymy, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Syřidlo a syřidlové koncentráty určené k lidské spotřebě

3507 10 00

Syřidlo a syřidlové koncentráty

 

Kapitola 41:   

Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně

 

 

Pouze kůže a kožky kopytníků a ptáků čísel 4101, 4102, 4103.

Požadavky na výběr pro kůže a kožky kopytníků jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VIII, kapitole VI.

4101

Surové kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo koní a jiných lichokopytníků (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak upravené), též odchlupené nebo štípané

Veterinární kontroly se vztahují jen na čerstvé, chlazené nebo ošetřené kůže.

Zahrnuje kůže sušené, suchosolené, mokrosolené nebo konzervované jiným způsobem než vyčiněním.

4102

Surové kůže ovčí nebo jehněčí (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak upravené), též odchlupené nebo štípané, jiné než vyloučené poznámkou 1 c) k této kapitole

Vztahuje se jen na čerstvé, chlazené nebo ošetřené kůže.

Zahrnuje kůže sušené, suchosolené, mokrosolené nebo konzervované jiným způsobem než vyčiněním.

4103

Ostatní surové kůže a kožky (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak neupravené), též odchlupené nebo štípané, jiné než vyloučené poznámkou 1 b) nebo 1 c) k této kapitole

Zahrnuje jen čerstvé, chlazené nebo ošetřené kůže.

Zahrnuje kůže a kožky ptáků či ryb a případně lovecké trofeje.

Kapitola 42:   

Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)

1.

Tato kapitola se nevztahuje (kromě jiných produktů) na tyto položky veterinárního zájmu:

a)

sterilní chirurgický katgut nebo podobné sterilní chirurgické šicí materiály (číslo 3006);

b)

struny pro hudební nástroje, kůže na bubny nebo podobné nástroje, jakož i jiné části a součásti hudebních nástrojů (číslo 9209).

4205 00 00

Ostatní výrobky z přírodní nebo kompozitní usně

Zahrnuje materiál pro výrobu žvýkacích pamlsků pro psy.

Ex42 06

Výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového), ze zlatotepecké blány, z měchýřů nebo ze šlach

Zahrnuje rovněž materiál pro výrobu žvýkacích pamlsků pro psy.

Kapitola 43:   

Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich

1.

V celé kombinované nomenklatuře výraz „kožešiny“, kromě surových kožešin čísla 4301, znamená kůže nebo kožky všech zvířat, vyčiněné nebo upravené, neodchlupené.

2.

Do této kapitoly nepatří:

a)

kožky ptáků nebo jejich části s peřím nebo prachovým peřím (číslo 0505 nebo 6701);

b)

surové kůže nebo kožky, neodchlupené, kapitoly 41 (viz poznámka 1 c) ke kapitole 41).

Ex43 01

Surové kožešiny (včetně hlav, ohonů, nožek a jiných kousků nebo odřezků použitelných v kožešnictví), jiné než surové kůže a kožky čísel 4101, 4102 nebo 4103

Pouze ptáků a kopytníků

4301 (30 00)

Jehňat zvaných astrachán, brajtšvanc, karakul, perzián a podobných jehňat, jehňat indických, čínských, mongolských nebo tibetských, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek

Požadavky na výběr pro kůže a kožky kopytníků jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VIII, kapitole VI.

4301 (80 80)

Ostatní

Pouze ptáků a kopytníků

4301 (90 00)

Hlavy, ohony, nožky a jiné kousky nebo odřezky použitelné v kožešnictví

 

Kapitola 51:   

Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné nitě a tkaniny

a)

„Vlnou“ se rozumí přírodní vlákno z ovcí nebo jehňat;

b)

„jemnými zvířecími chlupy“ se rozumí chlupy z alpaky, lamy, vikuně, velblouda, jaka, kozy angorské, tibetské, kašmírské nebo podobných koz (nikoli však z obyčejných koz), králíka (včetně angorského), zajíce, bobra, nutrie nebo ondatry;

c)

„hrubými zvířecími chlupy“ se rozumí chlupy zvířat výše neuvedených, kromě štětin a chlupů k výrobě kartáčnického zboží (číslo 0502) a žíní (číslo 0503).

 

 

Pro čísla 5101 – 5103. Doplňkové požadavky na výběr pro vlnu, prasečí štětiny, peří a jeho části jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VIII, kapitole VIII.

„Nezpracovaným“ se rozumí nezpracovaný ve smyslu definice příslušného produktu v příloze I nařízení (ES) č. 1774/2002.

5101

Vlna, nemykaná ani nečesaná

Nezpracovaná vlna

5102

Jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, nemykané ani nečesané

Nezpracované chlupy

Ex51 03

Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně niťového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu

Nezpracovaná vlna

5103 (10 10)

Nekarbonizované výčesky z vlny

Nezpracovaná vlna

Kapitola 95:   

Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství

Ex95 08

Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní pouťové atrakce; kočovné cirkusy a kočovné zvěřince; kočovná divadla

Cirkusy a zvěřince s živými zvířaty

9508 10

Kočovné cirkusy a kočovné zvěřince

Cirkusy a zvěřince s živými zvířaty

Kapitola 97:   

Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

Ex97050000

Sbírky a sběratelské předměty zoologické, botanické, mineralogické, anatomické, historické, archeologické, paleontologické, etnografické nebo numismatické hodnoty

Pouze výrobky získané ze zvířat

Doplňkové požadavky na výběr pro lovecké trofeje jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1774/2002, příloze VIII, kapitole VII.

Nezahrnuje lovecké trofeje z kopytníků a ptáků podrobené úplnému taxidermickému ošetření zajišťujícímu jejich uchování při okolních teplotách a lovecké trofeje z druhů jiných než kopytníci a ptáci (ošetřené i neošetřené).


(1)  Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 63.

(2)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 379, 28.12.2006, s. 98.


PŘÍLOHA II

Potraviny, na něž se v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) tohoto rozhodnutí nevztahují veterinární kontroly podle směrnice 97/78/ES:

 

Sušenky

 

Pečivo

 

Koláče

 

Čokoláda

 

Cukrovinky (včetně bonbónů)

 

Neplněné želatinové tobolky

 

Potravinové doplňky zabalené pro konečného spotřebitele s nízkým obsahem produktů živočišného původu a potravinové doplňky obsahující glukosamin, chondroitin či chitosan

 

Výtažky a koncentráty z masa

 

Olivy plněné rybím masem

 

Těstoviny a nudle nepromísené s masným výrobkem ani neplněné masným výrobkem

 

Bujóny a ochucovadla zabalené pro konečného spotřebitele, s obsahem výtažků a koncentrátů z masa, živočišných tuků, rybího tuku, moučky či výtažků.


4.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/34


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. dubna 2007,

kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly

(oznámeno pod číslem K(2007) 1681)

(Text s významem pro EHP)

(2007/276/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 20 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (2), a zejména na čl. 6 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (3), a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2001/881/ES ze dne 7. prosince 2001, kterým se stanoví seznam stanovišť hraniční kontroly schválených pro veterinární kontroly zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí a aktualizují prováděcí pravidla pro kontroly, jež mají provádět znalci Komise (4), stanoví v příloze seznam stanovišť hraniční kontroly, která provádějí veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů dovážených do Společenství ze třetích zemí (dále jen „seznam stanovišť hraniční kontroly“).

(2)

Seznam stanovišť hraniční kontroly obsahuje pro každé stanoviště hraniční kontroly číslo jednotky Traces. Traces je automatizovaný systém zavedený rozhodnutím Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS (5). Traces nahradil předcházející systém Animo pro sledování pohybu zvířat a některých produktů v rámci obchodu uvnitř Společenství a dovozů, jenž byl založen na síti zavedené rozhodnutím Komise 91/398/EHS ze dne 19. července 1991 o počítačové síti spojující veterinární orgány (Animo) (6).

(3)

Po uspokojivé kontrole provedené v souladu s rozhodnutím 2001/881/ES by na seznam stanovišť hraniční kontroly měla být doplněna další stanoviště hraniční kontroly v místech Hrebenne v Polsku a Norrköping ve Švédsku.

(4)

Na základě sdělení Dánska a Spojeného království by měla být v seznamu stanovišť hraniční kontroly zrušena stanoviště hraniční kontroly v místech Rønne v Dánsku a Aberdeen, Goole a Grangemouth ve Spojeném království.

(5)

Kromě toho by měl být tento seznam aktualizován, aby zohledňoval nedávné změny, jež se týkají kategorií zvířat nebo produktů, které mohou být kontrolovány na některých stanovištích hraniční kontroly již schválených podle rozhodnutí 2001/881/ES, a organizace kontrolních středisek v rámci těchto stanovišť.

(6)

V zájmu usnadnění odkazů a harmonizace s kódy systému Traces je vhodné změnit jedinečný kód systému Animo, který označuje každé stanoviště hraniční kontroly, a rovněž nahradit první dvě číslice, které v každém kódu označují zemi, kódem ISO pro daný členský stát. Seznam stanovišť hraniční kontroly by měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(7)

Seznam jednotek uvedený v rozhodnutí Komise 2002/459/ES ze dne 4. června 2002, kterým se zřizuje seznam jednotek v počítačové síti „Animo“ a zrušuje rozhodnutí č. 2000/287/ES (7), uvádí u každého stanoviště hraniční kontroly ve Společenství číslo jednotky Traces. V zájmu zajištění soudržnosti právních předpisů Společenství by tento seznam měl být odpovídajícím způsobem aktualizován, aby zohledňoval změny a aby bylo zajištěno, že se shoduje se seznamem uvedeným v rozhodnutí 2001/881/ES.

(8)

Rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2001/881/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Příloha rozhodnutí 2002/459/ES se mění podle přílohy II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 19. dubna 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES (Úř. věst. L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 352).

(3)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES.

(4)  Úř. věst. L 326, 11.12.2001, s. 44. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1792/2006 (Úř. věst. L 362, 20.12.2006, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 63. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2005/515/ES (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 29).

(6)  Úř. věst. L 221, 9.8.1991, s. 30.

(7)  Úř. věst. L 159, 17.6.2002, s. 27. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2007/13/ES (Úř. věst. L 7, 12.1.2007, s. 23).


PŘÍLOHA I

„ПРИЛОЖЕНИЕ — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANEXO — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — ANEXĂ — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ГРАНИЧНИ ИНСПЕКЦИОННИ ПУНКТОВЕ — SEZNAM SCHVÁLENÝCH STANOVIŠŤ HRANIČNÍCH KONTROL — LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTROLSTEDER — VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTROLLSTELLEN — KOKKULEPITUD PIIRIKONTROLLI PUNKTIDE NIMEKIRI — ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠIΘΕΩΡΗΣΗΣ — LIST OF AGREED BORDER INSPECTIONS POSTS — LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOS — LISTE DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS — ELENCO DEI POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI — APSTIPRINĀTO ROBEŽKONTROLES PUNKTU SARAKSTS — SUTARTŲ PASIENIO VETERINARIJOS POSTŲ SĄRAŠAS — A MEGÁLLAPODÁS SZERINTI HATÁRELLENŐRZŐ PONTOK — LISTA TA' POSTIJIET MIFTIEHMA GĦAL SPEZZJONIJIET TA' FRUNTIERA — LIJST VAN DE ERKENDE INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENS — WYKAZ UZGODNIONYCH PUNKTÓW KONTROLI GRANICZNEJ — LISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS — LISTA POSTURILOR DE INSPECȚIE LA FRONTIERĂ APROBATE — ZOZNAM SCHVÁLENÝCH HRANIČNÝCH INŠPEKČNÝCH STANÍC — SEZNAM DOGOVORJENIH MEJNIH KONTROLNIH TOČK — LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTA — FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1

=

Име — Název — Navn — Name — Nimi — Ονομασία — Name — Nombre — Nom — Nome — Vārds — Pavadinimas — Név — Isem — Naam — Nazwa — Nome — Denumire — Názov — Ime — Nimi — Namn

2

=

Код Traces — Kód Traces — Traces-kode — TRACES-Code — Traces-kood — Κωδικός Traces — Traces Code — Código Traces — Code TRACES — Codice TRACES — TRACES kods — TRACES kodas — Traces-kód — Kodiċi-Traces — Traces-code — Kod Traces — Código Traces — Cod TRACES — Kód Traces — Traces-koda — Traces-koodi — Traces-kod

3

=

Тип — Typ — Type — Art — Tüüp — Φύση — Type — Tipo — Type — Tipo — Tips — Tipas — Típus — Tip — Type — Rodzaj punktu — Tipo — Tip — Typ — Tip — Tyyppi — Typ

A

=

Летище — Letiště — Lufthavn — Flughafen — Lennujaam — Αεροδρόμιο — Airport — Aeropuerto — Aéroport — Aeroporto — Lidosta — Oro uostas — Repülőtér — Ajruport — Luchthaven — Na lotnisku — Aeroporto — Aeroport — Letisko — Letališče — Lentokenttä — Flygplats

F

=

Железница — Železnice — Jernbane — Schiene — Raudtee — Σιδηρόδρομος — Rail — Ferrocarril — Rail — Ferrovia — Dzelzceļš — Geležinkelis — Vasút — Ferrovija — Spoorweg — Na przejściu kolejowym — Caminho-de-ferro — Cale ferată — Železnica — Železnica — Rautatie — Järnväg

P

=

Пристанище — Přístav — Havn — Hafen — Sadam — Λιμένας — Port — Puerto — Port — Porto — Osta — Uostas — Kikötő — Port — Zeehaven — Na przejściu morskim — Porto — Port — Prístav — Pristanišče — Satama — Hamn

R

=

Път — Silnice — Landevej — Straße — Maantee — Οδός — Road — Carretera — Route — Strada — Ceļš — Kelias — Közút — Triq — Weg — Na przejściu drogowym — Estrada — Cale rutieră — Cesta — Cesta — Maantie — Väg

4

=

Център за инспекция — Kontrolní středisko — Inspektionscenter — Kontrollzentrum — Kontrollkeskus — Κέντρo ελέγχου — Inspection centre — Centro de inspección — Centre d'inspection — Centro d'ispezione — Pārbaudes centrs — Kontrolės centras — Ellenőrző központ — Ċentru ta' spezzjoni — Inspectiecentrum — Ośrodek kontroli — Centro de inspecção — Centru de inspecție — Inšpekčné stredisko — Kontrolno središče — Tarkastuskeskus — Kontrollcentrum

5

=

Продукти — Výrobky — Produkter — Erzeugnisse — Tooted — Προϊόντα — Products — Productos — Produits — Prodotti — Produkti — Produktai — Termékek — Prodotti — Producten — Produkty — Produtos — Produse — Produkty — Proizvodi — Tuotteet — Produkter

HC

=

Всички продукти за консумация от човека — Všechny výrobky pro lidskou spotřebu — Alle produkter til konsum — Alle zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnisse — Kõik inimtarbitavad tooted — Όλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση — All products for Human Consumption — Todos los productos destinados al consumo humano — Tous produits de consommation humaine — Prodotti per il consumo umano — Visi patēriņa produkti — Visi žmonių maistui skirti vartoti produktai — Az emberi fogyasztásra szánt összes termék — Il-Prodotti kollha għall-Konsum tal-Bniedem — Producten voor menselijke consumptie — Produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi — Todos os produtos para consumo humano — Toate produsele destinate consumului uman — Všetky produkty na ľudskú spotrebu — Vsi proizvodi za prehrano ljudi — Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet — Produkter avsedda för konsumtion

NHC

=

Други продукти — Ostatní výrobky — Andre produkter — Andere Erzeugnisse — Teised tooted — Λοιπά προϊόντα — Other products — Otros productos — Autres produits — Altri prodotti — Citi produkti — Kiti produktai — Egyéb termékek — Prodotti Oħra — Andere producten — Produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi — Outros produtos — Alte produse — Ostatné produkty — Drugi proizvodi — Muut tuotteet — Andra produkter

NT

=

Няма изисквания за температура — žádné teplotní požadavky — Ingen temperaturkrav — Ohne Temperaturanforderungen — Ilma temperatuuri nõueteta — Δεν απαιτείται χαμηλή θερμοκρασία — no temperature requirements — Sin requisitos de temperatura — sans conditions de température — che non richiedono temperature specifiche — nav prasību attiecībā uz temperatūru — Nėra temperatūros reikalavimų — Nincsenek hőmérsékleti követelmények — l-ebda ħtiġijiet ta' temperatura — Geen temperaturen vereist — Produkty niewymagające przechowywania w obniżonej temperaturze — sem exigências quanto à temperatura — Fără condiții de temperatură — žiadne požiadavky na teplotu — nobenih temperaturnih zahtev — Ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia — Inga krav på temperatur

T

=

Замразени/охладени продукти — Zmražené/chlazené výrobky — Frosne/kølede produkter — Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse — Külmutatud/jahutatud tooted — Προϊόντα κατεψυγμένα/διατηρημένα με απλή ψύξη — Frozen/Chilled products — Productos congelados/refrigerados — Produits congelés/réfrigérés — Prodotti congelati/refrigerati — Sasaldēti/atdzesēti produkti — Užšaldyti/atšaldyti produktai — Fagyasztott/hűtött termékek — Prodotti ffriżati/mkessħin — Bevroren/gekoelde producten — Produkty wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze — Produtos congelados/refrigerados — Produse congelate/refrigerate — Mrazené/chladené produkty — Zamrznjeni/ohlajeni proizvodi — Pakastetut/jäähdytetyt tuotteet — Frysta/kylda produkter

T(FR)

=

Замразени продукти — Zmražené výrobky — Frosne produkter — Gefrorene Erzeugnisse — Külmutatud tooted — Προϊόντα κατεψυγμένα — Frozen products — Productos congelados — Produits congelés — Prodotti congelati — Sasaldēti produkti — Užšaldyti produktai — Fagyasztott termékek — Prodotti ffriżati — Bevroren producten — Produkty wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia — Produtos congelados — Produse congelate — Mrazené produkty — Zamrznjeni proizvodi — Pakastetut tuotteet — Frysta produkter

T(CH)

=

Охладени продукти — Chlazené výrobky — Kølede produkter — Gekühlte Erzeugnisse — Jahutatud tooted — Διατηρημένα με απλή ψύξη — Chilled products — Productos refrigerados — Produits réfrigérés — Prodotti refrigerati — Atdzesēti produkti — Atšaldyti produktai — Hűtött termékek — Prodotti mkessħin — Gekoelde producten — Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia — Produtos refrigerados — Produse refrigerate — Chladené produkty — Ohlajeni proizvodi — Jäähdytetyt tuotteet — Kylda produkter

6

=

Живи животни — Živá zvířata — Levende dyr — Lebende Tiere — Elusloomad — Ζωντανά ζώα — Live animals — Animales vivos — Animaux vivants — Animali vivi — Dzīvi dzīvnieki — Gyvi gyvūnai — Élő állatok — Annimali ħajjin — Levende dieren — Zwierzęta — Animais vivos — Animale vii — Živé zvieratá — Žive živali — Elävät eläimet — Levande djur

U

=

Копитни: едър рогат добитък, прасета, овце, кози, диви и домашни еднокопитни — Kopytníci: skot, prasata, ovce, kozy, volně žijící a domácí lichokopytníci — Hovdyr: kvæg, svin, får, geder, og husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracen — Huftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildpferde, Hauspferde — Kabjalised ja sõralised: veised, sead, lambad, kitsed, mets- ja koduhobused. — Οπληφόρα: βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες, άγρια και κατοικίδια μόνοπλα — Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds — Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos y salvajes — Ongulés: les bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes domestiques ou sauvages — Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici — Nagaiņi: liellopi, cūkas, aitas, kazas, savvaļas un mājas nepārnadži. — Kanopiniai: galvijai, kiaulės, avys, ožkos, laukiniai ir naminiai neporakanopiniai — Patások: marha, sertés, juh, kecske, vad és házi páratlanujjú patások — Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen — Ungulati: baqar, ħnieżer, nagħaġ, mogħoż, solipedi salvaġġi u domestiċi — Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedes domésticos ou selvagens — Zwierzęta kopytne: bydło, świnie, owce, kozy, konie i koniowate — Ungulate: bovine, porcine, ovine, caprine, solipede sălbatice și domestice — Kopytníky: dobytok, ošípané, ovce, kozy, voľne žijúce a domáce nepárnokopytníky — Kopitarji: govedo, prašiči, ovce, koze, divji in domači enokopitarji — Sorkka- ja kavioeläimet: naudat, siat, lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja kotieläiminä pidettävät kavioeläimet — Hovdjur: nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur

E

=

Регистрирани еднокопитни животни, както е определено в Директива 90/426/ЕИО на Съвета — Registrovaní koňovití podle definice ve směrnici Rady 90/426/EHS — Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF — Registrierte Equiden wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt — Ülemkogu direktiivis 90/426/EMÜ märgitud registreeritud hobuslased. — Καταχωρισμένα ιπποειδή όπως ορίζεται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου — Registered Equidae as defined in Council Directive 90/426/EEC — Équidos registrados definidos en la Directiva 90/426/CEE del Consejo — Équidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE — Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio — Reģistrēts Equidae saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/426/EEK. — Registruoti arkliniai gyvūnai, kaip numatyta Tarybos direktyvoje 90/426/EEB — A 90/426/EGK tanácsi irányelv szerint regisztrált lófélék — Ekwidi rreġistrati kif iddefinit fid-Direttiva tal-Kunsill 90/426/KEE — Geregistreerde paardachtigen zoals omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad — Konie i koniowate określone w dyrektywie Rady 90/426/EWG — Equídeos registados conforme definido na Directiva 90/426/CEE do Conselho — Ecvidee înregistrate conform Directivei 90/426/CEE a Consiliului — Registrované zvieratá koňovité, ako je definované v smernici Rady 90/426/EHS — Registrirani kopitarji, kakor so opredeljeni v Direktivi Sveta 90/426/EGS — Rekisteröidyt hevoseläimet kuten määritellään neuvoston direktiivissä 90/426/ETY — Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG

O

=

Други животни (включително животни от зоологически градини) — Ostatní zvířata (včetně zvířat v zoologické zahradě) — Andre dyr (herunder dyr fra zoologiske haver) — Andere Tiere (einschließlich Zootiere) — Teised loomad (kaasa arvatud loomaaialoomad) — Λοιπά ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ζώων των ζωολογικών κήπων) — Other animals (including zoo animals) — Otros animales (incluidos los de zoológico) — Autres animaux (y compris animaux de zoos) — Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici) — Citi dzīvnieki (ieskaitot zoodārza dzīvniekus). — Kiti gyvūnai (įskaitant zoologijos sodų gyvūnus) — Egyéb állatok (beleértve az állatkerti állatokat) — Annimali oħra (inklużi annimali taż-żu) — Andere dieren (met inbegrip van dierentuindieren) — Pozostałe zwierzęta (w tym do ogrodów zoologicznych) — Outros animais (incluindo animais de jardim zoológico) — Alte animale (inclusiv animale din grădini zoologice) — Ostatné zvieratá (vrátane zvierat v ZOO) — Druge živali (vključno z živalmi za živalski vrt) — Muut eläimet (myös eläintarhoissa olevat eläimet) — Andra djur (även djur från djurparker)

5–6

=

Особени забележки — Zvláštní poznámky — Særlige betingelser — Spezielle Bemerkungen — Erimärkused — Ειδικές παρατηρήσεις — Special remarks — Menciones especiales — Mentions spéciales — Note particolari — Īpašas atzīmes — Specialios pastabos — Különleges észrevételek — Rimarki speċjali — Bijzondere opmerkingen — Uwagi szczególne — Menções especiais — Observații speciale — Osobitné poznámky — Posebne opombe — Erityismainintoja — Anmärkningar

*

=

Спряно въз основа на член 6 от Директива 97/78/ЕО до ново известие, както е посочено в колони 1, 4, 5 и 6 — Pozdrženo na základě článku 6 směrnice 97/78/ES až do dalšího oznámení, jak je uvedeno ve sloupcích 1, 4, 5 a 6 — Ophævet indtil videre i henhold til artikel 6 i Rådets direktiv 97/78/EF som angivet i kolonne 1, 4, 5 og 6. — Bis auf weiteres nach Artikel 6 der Richtlinie 97/78/EG ausgesetzt, wie in den Spalten 1, 4, 5 und 6 vermerkt — Peatatud direktiivi 97/78/EÜ artikli 6 alusel edasise teavitamiseni, nagu märgitud veergudes 1, 4, 5 ja 6. — Έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 97/78/ΕΚ μέχρι νεωτέρας όπως σημειώνεται στις στήλες 1, 4, 5 και 6 — Suspended on the basis of Article 6 of Directive 97/78/EC until further notice, as noted in columns 1, 4, 5 and 6 — Autorización suspendida hasta nuevo aviso en virtud del artículo 6 de la Directiva 97/78/CE (columnas 1, 4, 5 y 6) — Suspendu jusqu’à nouvel ordre sur la base de l’article 6 de la directive 97/78/CE, comme indiqué dans les colonnes 1, 4, 5 et 6 — Sospeso a norma dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE fino a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle colonne 1, 4, 5 e 6 — Apturēts, pamatojoties uz Direktīvas 97/78/EK 6. pantu līdz tālākiem ziņojumiem, kā minēts 1., 4., 5. un 6. kolonnās — Sustabdyta remiantis Direktyvos 97/78/EB 6 straipsniu iki tolimesnio pranešimo, kaip nurodyta 1, 4, 5 ir 6 skiltyse — További értesítésig a 97/78/EK irányelv 6. cikke alapján felfüggesztve, ami az 1., 4., 5. és 6. oszlopokban jelzésre került — Sospiża abbażi ta' l-Artikolu 6 tad-Direttiva 97/78/KE sakemm jinħareġ avviż ieħor, kif imsemmi fil-kolonni 1, 4, 5 u 6 — Erkenning voorlopig opgeschort op grond van artikel 6 van Richtlijn 97/78/EG van de Raad, zoals aangegeven in de kolommen 1, 4, 5 en 6 — Zawieszona do odwołania na podstawie art. 6 dyrektywy 97/78/WE, zgodnie z treścią kolumn 1, 4, 5 i 6 — Suspensas, com base no artigo 6.o da Directiva 97/78/CE, até que haja novas disposições, tal como referido nas colunas 1, 4, 5 e 6 — Directiva 97/78/CE până la o comunicare ulterioară, conform indicațiilor din coloanele 1, 4, 5 și 6 — Pozastavené na základe článku 6 smernice 97/78/ES do ďalšieho oznámenia, ako je uvedené v stĺpcoch 1, 4, 5 a 6 — Odloženo na podlagi člena 6 Direktive 97/78/ES, kakor je navedeno v stolpcih 1, 4, 5 in 6 — Ei sovelleta direktiivin 97/78/EY 6 artiklan perusteella kunnes toisin ilmoitetaan, siten kuin 1, 4, 5 ja 6 sarakkeessa esitetään — Upphävd tills vidare genom artikel 6 direktiv 97/78/EG, vilket anges i kolumnerna 1, 4, 5 och 6.

(1)

=

Проверка според изискванията на Решение 93/352/ЕИО на Комисията, взето в изпълнение на член 19, параграф 3 от Директива 97/78/ЕО на Съвета — Kontrola v souladu s požadavky rozhodnutí Komise 93/352/EHS s výkonem čl. 19 odst. 3 směrnice Rady 97/78/ES. — Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets direktiv 97/78/EF — Kontrolle erfolgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EG der Kommission, die in Ausführung des Artikels 19 Absatz 3 der Richtlinie 97/78/EWG des Rates angenommen wurde — Kontrollida kooskõlas komisjoni otsusega 93/352/EMÜ nõukogu direktiivi 97/78/EÜ artikli 19(3) täideviimisel. — Ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 93/352/ΕΟΚ της Επιτροπής που έχει ληφθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου — Checking in line with the requirements of Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of Article 19(3) of Council Directive 97/78/EC — De acuerdo con los requisitos de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del artículo 19, apartado 3, de la Directiva 97/78/CE del Consejo — Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commision prise en aplication de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE du Conseil — Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio — Pārbaude saskaņā ar Komisijas Lēmuma 93/352/EEK prasībām, ieviešot Padomes Direktīvas 97/78/EK 19. panta 3. punktu. — Patikrinimas pagal Komisijos sprendimo 93/352/EEB reikalavimus, vykdant Tarybos direktyvos 97/78/EB 19 straipsnio 3 punktą — A 93/352/EGK bizottsági határozat követelményeivel összhangban ellenőrizve, a 97/78/EK tanácsi irányelv 19. cikkének (3) bekezdése szerint végrehajtva — Iċċekkjar skond il-ħtiġijiet tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/352/KEE meħuda biex jitwettaq l-Artikolu 19(3) tad-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE — Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EG — Kontrola zgodna z wymogami decyzji Komisji 93/352/EWG podjętej w ramach wykonania art. 19 ust. 3 dyrektywy Rady 97/78/WE — Controlos nas condições da Decisão 93/352/CEE da Comissão, em aplicação do n.o 3 do artigo 19.o da Directiva 97/78/CE do Conselho — Controale desfășurate conform dispozițiilor Deciziei 93/352/CEE a Comisiei, adoptată în vederea punerii în aplicare a articolului 19 alineatul (3) din Directiva 97/78/CE a Consiliului — Kontrola v súlade s požiadavkami rozhodnutia Komisie 93/352/EHS prijatými pri vykonávaní článku 19 ods. 3 smernice Rady 97/78/ES. — Preverjanje v skladu z zahtevami Odločbe Komisije 93/352/EGS, z namenom izvrševanja člena 19(3) Direktive Sveta 97/78/ES — Tarkastus suoritetaan komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19 artiklan 3 kohta, vaatimusten mukaisesti — Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagis för tillämpning av artikel 19.3 i rådets direktiv 97/78/EG.

(2)

=

Само опаковани продукти — Pouze balené výrobky — Kun emballerede produkter — Nur umhüllte Erzeugnisse — Ainult pakitud tooted — Συσκευασμένα προϊόντα μόνο — Packed products only — Únicamente productos embalados — Produits emballés uniquement — Unicamente prodotti imballati — Tikai fasēti produkti — Tiktai supakuoti produktai — Csak csomagolt áruk — Prodotti ppakkjati biss — Uitsluitend verpakte producten — Tylko produkty pakowane — Apenas produtos embalados — Numai produse ambalate — Len balené produkty — Samo pakirani proizvodi — Ainoastaan pakatut tuotteet — Endast förpackade produkter

(3)

=

Само рибни продукти — Pouze rybářské výrobky — Kun fiskeprodukter — Ausschließlich Fischereierzeugnisse — Ainult pakitud kalatooted — Αλιεύματα μόνο — Fishery products only — Únicamente productos pesqueros — Produits de la pêche uniquement — Unicamente prodotti della pesca — Tikai zivju produkti — Tiktai žuvininkystės produktai — Csak halászati termékek — Prodotti tas-sajd biss — Uitsluitend visserijproducten — Tylko produkty rybne — Apenas produtos da pesca — Numai produse din domeniul pescuitului — Len produkty rybolovu — Samo ribiški proizvodi — Ainoastaan kalastustuotteet — Endast fiskeriprodukter

(4)

=

Само животински протеини — Pouze živočišné bílkoviny — Kun animalske proteiner — Nur tierisches Eiweiß — Ainult loomsed valgud — Ζωικές πρωτεΐνες μόνο — Animal proteins only — Únicamente proteínas animales — Uniquement protéines animales — Unicamente proteine animali — Tikai dzīvnieku proteīns — Tiktai gyvuliniai baltymai — Csak állati fehérjék — Proteini ta' l-annimali biss — Uitsluitend dierlijke eiwitten — Tylko białko zwierzęce — Apenas proteínas animais — Numai proteine animale — Len živočíšne bielkoviny — Samo živalske beljakovine — Ainoastaan eläinproteiinit — Endast djurprotein

(5)

=

Само кожи с вълна и кожи — Pouze surové kůže s vlnou — Kun uld, skind og huder — Nur Wolle, Häute und Felle — Ainult villad, karusnahad ja loomanahad — Έριο και δέρματα μόνο — Wool hides and skins only — Únicamente lana, cueros y pieles — Laine et peaux uniquement — Unicamente lana e pelli — Tikai dzīvnieku vilna un zvērādas — Tiktai vilna, kailiai ir odos — Csak irhák és bőrök — Ġlud tas-suf biss — Uitsluitend wol, huiden en vellen — Tylko skóry futerkowe i inne — Apenas lã e peles — Numai lână și piei — Len vlnené prikrývky a kože — Samo kožuh in koža — Ainostaan villa, vuodat ja nahat — Endast ull, hudar och skinn

(6)

=

Само течни мазнини, масла и рибени масла — Pouze tekuté tuky, oleje a rybí tuky — Kun flydende fedtstoffer, olier og fiskeolier — Nur flüssige Fette, Öle und Fischöle — Ainult vedelad rasvad, õlid ja kalaõlid — Μόνον υγρά λίπη, έλαια και ιχθυέλαια — Only liquid fats, oils, and fish oils — Sólo grasas líquidas, aceites y aceites de pescado — Graisses, huiles et huiles de poisson liquides uniquement — Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesce — Tikai šķidrie tauki, eļļa un zivju eļļa — Tiktai skysti riebalai, aliejus ir žuvų taukai — Csak folyékony zsírok, olajok és halolajok — Xaħmijiet likwidi, żjut, u żjut tal-ħut biss — Uitsluitend vloeibare vetten, oliën en visolie — Tylko płynne tłuszcze, oleje i oleje rybne — Apenas gorduras líquidas, óleos e óleos de peixe — Numai grăsimi, uleiuri și uleiuri de pește lichide — Len tekuté tuky, oleje a rybie oleje — Samo tekoče maščobe, olja in ribja olja — Ainoastaan nestemäiset rasvat, öljyt ja kalaöljyt — Endast flytande fetter, oljor och fiskoljor

(7)

=

Исландски понита (само от април до октомври) — Islandští poníci (pouze od dubna do října) — Islandske ponyer (kun fra april til oktober) — Islandponys (nur von April bis Oktober) — Islandi ponid (ainult aprillist oktoobrini) — Μικρόσωμα άλογα (πόνυς) (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο μόνο) — Icelandic ponies (from April to October only) — Poneys de Islandia (únicamente desde abril hasta octubre) — Poneys d’Islande (d’avril à octobre uniquement) — Poneys islandesi (solo da aprile ad ottobre) — Islandes poniji (tikai no aprīļa līdz oktobrim) — Islandijos poniai (tiktai nuo balandžio iki spalio mėn.) — Izlandi pónik (csak áprilistól októberig) — Ponijiet Islandiżi (minn April sa Ottubru biss) — IJslandse pony's (enkel van april tot oktober) — Kucyki islandzkie (tylko od kwietnia do października) — Póneis da Islândia (apenas de Abril a Outubro) — Ponei islandezi (numai între lunile aprilie și octombrie) — Islandské poníky (len od apríla do októbra) — Islandski poniji (samo od aprila do oktobra) — Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun) — Islandshästar (endast från april till oktober)

(8)

=

Само еднокопитни — Pouze koňovití — Kun enhovede dyr — Nur Einhufer — Ainult hobuslased — Μόνο ιπποειδή — Equidaes only — Equinos únicamente — Équidés uniquement — Unicamente equidi — Tikai Equidae — Tiktai arkliniai gyvūnai — Csak lófélék — Ekwidi biss — Uitsluitend paardachtigen — Tylko koniowate — Apenas equídeos — Numai ecvidee — Len zvieratá koňovité — Samo equidae — Ainoastaan hevoset — Endast hästdjur

(9)

=

Само тропически риби — Pouze tropické ryby — Kun tropiske fisk — Nur tropische Fische — Ainult troopilised kalad — Τροπικά ψάρια μόνο — Tropical fish only — Únicamente peces tropicales — Poissons tropicaux uniquement — Unicamente pesci tropicali — Tikai tropu zivis — Tiktai tropinės žuvys — Csak trópusi halak — Ħut tropikali biss — Uitsluitend tropische vissen — Tylko ryby tropikalne — Apenas peixes tropicais — Numai pești tropicali — Len tropické ryby — Samo tropske ribe — Ainoastaan trooppiset kalat — Endast tropiska fiskar

(10)

=

Само котки, кучета, гризачи, зайцеподобни, живи риби и влечуги — Pouze kočky, psi, hlodavci, zajícovci, živé ryby a plazi — Kun katte, hunde, gnavere, harer, levende fisk og krybdyr — Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische und Reptilien — Ainult kassid, koerad, närilised, jäneselised, eluskalad, roomajad ja muud linnud, välja arvatud jaanalinnulased. — Μόνο γάτες, σκύλοι, τρωκτικά, λαγόμορφα, ζωντανά ψάρια, ερπετά και πτηνά, εκτός από τα στρουθιοειδή — Only cats, dogs, rodents, lagomorphs, live fish, and reptiles — Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces vivos y reptiles. — Uniquement chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons vivants et reptiles — Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi e rettili — Tikai kaķi, suņi, grauzēji, lagomorphs, dzīvas zivis, un reptiļi. — Tiktai katės, šunys, graužikai, kiškiniai, gyvos žuvys, ropliai. — Csak macskák, kutyák, rágcsálók, nyúlfélék, élő halak és hüllők — Qtates, klieb, rodenti, lagomorfi, ħut ħaj, u rettili biss. — Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vissen en reptielen — Tylko psy, koty, gryzonie, zającokształtne, żywe ryby i gady — Apenas gatos, cães, roedores, lagomorfos, peixes vivos e répteis — Numai pisici, câini, rozătoare, lagomorfe, pești vii și reptile — Len mačky, psy, hlodavce, zajacovité zvieratá, živé ryby a plazy. — Samo mačke, psi, glodalci, lagomorfi, žive ribe, plazilci in ptiči — Ainoastaan kissat, koirat, jyrsijät, jäniseläimet, elävät kalat, matelijat ja muut kuin sileälastaisiin kuuluvat linnut. — Endast katter, hundar, gnagare, hardjur, levande fiskar, reptiler och fåglar, andra än strutsar.

(11)

=

Само насипна храна за животни — Pouze krmiva ve velkém — Kun foderstoffer i løs afladning — Nur Futtermittel als Schüttgut — Ainult pakendamata loomatoit — Ζωοτροφές χύμα μόνο — Only feedstuffs in bulk — Únicamente alimentos a granel para animales — Aliments pour animaux en vrac uniquement — Unicamente alimenti per animali in massa — Tikai beramā lopbarība — Tiktai neįpakuoti pašarai — Csak ömlesztett takarmányok — Oġġetti ta' l-għalf fi kwantitajiet kbar biss — Uitsluitend onverpakte diervoeders — Tylko żywność luzem — Apenas alimentos para animais a granel — Numai furaje la vrac — Len voľne uložené krmivá — Samo krma v razsutem stanju — Ainoastaan pakkaamaton rehu — Endast foder i lösvikt

(12)

=

За (U), в случай на еднокопитни, само тези, предназначени за зоологически градини; и за (O), само пилета на един ден, риба, кучета, котки, насекоми или други животни, предназначени за зоологически градини — Pro (U), v případě lichokopytníků, pouze ti odeslaní do zoologické zahrady; a pro (O) pouze jednodenní kuřata, ryby, psi, kočky, hmyz nebo jiná zvířata odeslaná do zoologické zahrady. — Ved (U), for så vidt angår dyr af hestefamilien, kun dyr sendt til en zoologisk have; og ved (O), kun daggamle kyllinger, fisk, hunde, katte, insekter eller andre dyr sendt til en zoologisk have — Für (U) im Fall von Einhufern, nur an einen Zoo versandte Tiere; und für (O) nur Eintagsküken, Fische, Hunde, Katzen, Insekten oder andere für einen Zoo bestimmte Tiere. — Ainult (U) loomaaeda mõeldud hobuslaste puhul; ja ainult (O) ühepäevaste tibude, kalade, koerte, kasside, putukate ja teiste loomaaeda mõeldud loomade puhul. — Για την κατηγορία (U) στην περίπτωση των μόνοπλων, μόνο αυτά προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο και για την κατηγορία (O), μόνο νεοσσοί μιας ημέρας, ψάρια, σκύλοι, γάτες, έντομα, ή άλλα ζώα προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο — For (U) in the case of solipeds, only those consigned to a zoo; and for (O), only day old chicks, fish, dogs, cats, insects, or other animals consigned to a zoo — En lo que se refiere a (U) en el caso de solípedos, sólo los destinados a un zoológico; en cuanto a (O), sólo polluelos de un día, peces, perros, gatos, insectos u otros animales destinados a un zoológico — Pour ‚U‘, dans le cas des solipèdes, uniquement ceux expédiés dans un zoo; et pour ‚O‘, uniquement les poussins d'un jour, poissons, chiens, chats, insectes ou autres animaux expédiés dans un zoo. — Per (U) nel caso di solipedi, soltanto quelli destinati ad uno zoo, e per (O), soltanto pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali destinati ad uno zoo — (U) tikai tie nepārnadži, kas ir nodoti zoodārzam; (O) tikai vienu dienu veci cāļi, zivis, suņi, kaķi, kukaiņi un citi dzīvnieki, kas ir nodoti zoodārzam. — (U) neporakanopinių atveju – tiktai jei vežami į zoologijos sodą, ir (O) – tiktai vienadieniai viščiukai, žuvys, šunys, katės, vabzdžiai arba kiti į zoologijos sodą vežami gyvūnai. — Az (U) páratlanujjú patások esetében csak az állatkertbe szállított egyedek; az (O) esetében csak naposcsibék, halak, kutyák, macskák, rovarok vagy egyéb állatkertbe szállított állatok — Għal (U) fil-każ ta' solipedi, dawk biss ikkonsenjati lil żu; u għal (O), flieles ta' ġurnata żmien, ħut, klieb, qtates, insetti, jew annimali oħra kkonsenjati lil żu, biss — Voor (U) in het geval van eenhoevigen uitsluitend naar een zoo verzonden dieren en voor (O) uitsluitend eendagskuikens, vissen, honden, katten, insecten of andere naar een zoo verzonden dieren — Przy (U) w przypadku koniowatych – tylko przeznaczone do zoo; a przy (O) – tylko jednodzienne kurczęta, ryby, psy, koty, owady i inne zwierzęta przeznaczone do zoo. — Relativamente a (U), no caso dos solípedes, só os de jardim zoológico; relativamente a (O), só pintos do dia, peixes, cães, gatos, insectos ou outros animais de jardim zoológico — Pentru (U) în cazul solipedelor, numai cele încredințate unei grădini zoologice; și pentru (O), doar pui de o zi, pești, câini, pisici, insecte sau alte animale încredințate unei grădini zoologice — Pre (U) v prípade nepárnokopytníkov len tie, ktoré sa posielajú do ZOO; a pre (O) len jednodňové kurčatá, ryby, psy, mačky, hmyz alebo iné zvieratá posielané do ZOO. — Za (U) v primeru enokopitarjev, samo tisti, namenjeni v živalski vrt; in za (O), samo dan stari piščanci, ribe, psi, mačke, žuželke, ali druge živali, namenjene v živalski vrt — Sorkka- ja kavioeläimistä (U) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut kavioeläimet; muista eläimistä (O) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut untuvikot, kalat, koirat, kissat, hyönteiset tai muut eläimet — För (U) när det gäller vilda och tama hovdjur, endast sådana som finns i djurparker; och för (O), endast daggamla kycklingar, fiskar, hundar, katter, insekter eller andra djur i djurparker.

(13)

=

Предназначено за транзитното преминаване през Европейската общност на пратки с някои продукти от животински произход за консумация от човека, идващи за или от Русия, по реда на процедурите на съответното общностно законодателство. — Určeno k přepravě přes Evropské společenství pro zásilky s určitými výrobky živočišného původu pro lidskou spotřebu, které směřují do nebo pocházejí z Ruska podle zvláštních postupů tušených v příslušném právu Společenství. — Udpeget EF-transitsted for sendinger af visse animalske produkter til konsum, som transporteres til eller fra Rusland i henhold til de særlige procedurer, der er fastsat i de relevante EF-bestemmelser — Für den Versand von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus oder nach Russland durch das Zollgebiet der Europäischen Gemeinschaft gemäß den in den einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft vorgesehenen Verfahren — Määratud transiidiks üle Euroopa Ühenduse teatud inimtarbimiseks mõeldud loomset päritolu toodete partiidele, mis lähevad või tulevad Venemaalt ning on ette nähtud ühenduse seadusandluse vastavate protseduuride alla kuulumiseks. — Προς διαμετακόμιση ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο μέσω της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προερχόμενων από και κατευθυνόμενων προς τη Ρωσία, σύμφωνα με ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία — Designated for transit across the European Community for consignments of certain products of animal origin for human consumption, coming to or from Russia under the specific procedures foreseen in relevant Community legislation. — Designado para el tránsito a través de la Comunidad Europea de partidas de determinados productos de origen animal destinados al consumo humano, que tienen Rusia como origen o destino, con arreglo a los procedimientos específicos previstos en la legislación comunitaria pertinente — Désigné pour le transit, dans la Communauté européenne, d’envois de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, en provenance ou à destination de la Russie selon les procédures particulières prévues par la législation communautaire applicable. — Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria — Norīkojums sūtījumu tranzītam caur Eiropas Kopienu noteiktu dzīvnieku izcelsmes produktu, kas tiek sūtīti uz Krieviju vai no tās, patēriņam saskaņā ar noteiktu, attiecīgā Kopienas likumdošanā paredzētu kārtību. — Skirta tam tikrų gyvulinės kilmės produktų, skirtų žmonių maistui, siuntų tranzitui per Europos bendriją, vežamų į arba iš Rusijos vadovaujantis specialia atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose numatyta tvarka. — Az Európai Közösségen keresztül történő tranzit szállításra kijelölve bizonyos emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek szállítmányai számára, amelyek Oroszországból érkeznek a vonatkozó közösségi jogszabályokban előre elrendelt különleges eljárások szerint. — Allokat għat-traġitt tul il-Komunità Ewropea għal kunsinji ta' ċerti prodotti għall-konsum tal-bniedem li joriġinaw mill-annimali, provenjenti minn jew diretti lejn ir-Russja taħt il-proċeduri speċifiċi previsti fil-leġislazzjoni Komunitarja rilevanti. — Aangewezen voor doorvoer door de Europese Gemeenschap van partijen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong die bestemd zijn voor menselijke consumptie, bestemd voor of afkomstig van Rusland, overeenkomstig de specifieke procedures van de relevante communautaire wetgeving — Przeznaczone do przewozu przez Wspólnotę Europejską przesyłek pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożonych lub pochodzących z Rosji, na podstawie szczególnych procedur przewidzianych w odpowiednich przepisach Wspólnoty. — Designado para o trânsito, na Comunidade Europeia, de remessas de certos produtos de origem animal destinados ao consumo humano, com destino à Russia ou dela provenientes, ao abrigo dos procedimentos específicos previstos pela legislação comunitária pertinente — Desemnat pentru tranzitul în cadrul Comunității Europene privind transportul anumitor produse de origine animală destinate consumului uman, înspre sau dinspre Rusia, conform unor proceduri specifice prevăzute de legislația comunitară relevantă — Určené na tranzit cez Európske spoločenstvo pre zásielky určitých produktov živočíšneho pôvodu na ľudskú spotrebu pochádzajúce z Ruska podľa osobitných postupov plánovaných v príslušnej legislatíve Spoločenstva. — Določeno za tranzit preko Evropske skupnosti za pošiljke nekaterih proizvodov živalskega izvora za prehrano ljudi, ki prihajajo iz Rusije po posebnih postopkih, predvidenih v ustrezni zakonodaji Skupnosti. — Asetettu passitukseen Euroopan yhteisön kautta, kun on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetyksistä, jotka tulevat Venäjälle tai lähtevät sieltä yhteisön lainsäädännön mukaisia erityismenettelyjä noudattaen — För transit genom Europeiska gemenskapen av sändningar av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, som transporteras till eller från Ryssland enligt de särskilda förfaranden som fastställts i relevant gemenskapslagstiftning.

(14)

=

Разрешени са ограничен брой видове, така както е определено от компетентния национален орган — Povoluje se omezený počet druhů podle definice příslušných vnitrostátních orgánů. — Et begrænset antal arter som fastsat af den kompetente nationale myndighed. — Es ist nur eine begrenzte, von der zuständigen nationalen Behörde festgelegte Anzahl Arten zugelassen — Lubatud on ainult piiratud arv liike, mille on kindlaks määranud pädev siseriiklik asutus. — Επιτρέπεται περιορισμένος μόνο αριθμός ειδών, τα οποία καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή — A limited number of species are permitted, as defined by the competent national authority — Se permite un número limitado de especies, tal como lo establezca la autoridad nacional competente — Suivant la définition de l’autorité nationale compétente, un nombre limité d’espèces sont autorisées. — Sono ammesse solo alcune specie quali definite dall'autorità nazionale competente — Atļauts ierobežots sugu skaits, kā noteikusi attiecīgās valsts kompetentā iestāde — Leidžiamas ribotas skaičius rūšių, kaip nustatyta kompetentingos nacionalinės institucijos — Korlátozott számú faj engedélyezett az illetékes nemzeti hatóság meghatározása szerint. — Numru limitat ta' speċi huwa permess, kif definit mill-awtorità nazzjonali kompetenti. — Een beperkt aantal soorten is toegelaten, als omschreven door de bevoegde nationale autoriteit — Dopuszcza się ograniczoną liczbę gatunków, jak określiły właściwe władze krajowe. — É permitido um número limitado de espécies, a definir pela autoridade nacional competente — Este permis un număr limitat de specii, stabilit de autoritatea națională competentă. — Je povolený obmedzený počet druhov, ako určil príslušný národný orgán. — Dovoljeno je omejeno število vrst, kakor je določil pristojni nacionalni organ. — Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen määrittelemä rajoitettu määrä lajeja sallitaan — Ett begränsat antal arter tillåts, enligt vad som fastställts av den behöriga nationella myndigheten.

(15)

=

Това одобрение важи единствено до 31.7.2011 г. — Toto schválení platí pouze do 31. července 2011. — Denne godkendelse gælder kun indtil den 31. juli 2011 — Diese Genehmigung gilt nur bis zum 31.7.2011 — See heakskiit kehtib ainult 31. juulini 2011. — Η έγκριση αυτή ισχύει μόνο έως τις 31 Ιουλίου 2011 — This approval is valid only until 31.7.2011. — Esta autorización únicamente es válida hasta el 31 de julio de 2011 — Cette autorisation n’est valable que jusqu’au 31 juillet 2011. — La presente autorizzazione è valida soltanto fino al 31.7.2011 — Šis apstiprinājums ir spēkā tikai līdz 2011. gada 31. jūlijam. — Šis patvirtinimas galioja tik iki 2011 m. liepos 31 d. — A jóváhagyás 2011. július 31-ig érvényes. — Din l-approvazzjoni hija valida biss sal-31 ta’ Lulju 2011. — Deze goedkeuring is slechts geldig tot en met 31 juli 2011 — Niniejsze zatwierdzenie jest ważne do dnia 31 lipca 2011 r. — Esta aprovação só é válida até 31 de Julho de 2011 — Această aprobare este valabilă numai până la 31 iulie 2011 — Toto schválenie je platné len do 31. júla 2011. — Ta odobritev velja samo do 31.7.2011. — Tämä hyväksyntä on voimassa ainoastaan 31 päivään heinäkuuta 2011 saakka. — Detta godkännande är bara giltigt till den 31 juli 2011.

Страна: Белгия — Země: Belgie — Land: Belgien — Land: Belgien — Riik: Belgia — Χώρα: Βέλγιο — Country: Belgium — País: Bélgica — Pays: Belgique — Paese: Belgio — Valsts: Beļģija — Šalis: Belgija — Ország: Belgium — Pajjiż: Belġju — Land: België — Kraj: Belgia — País: Bélgica — Țara: Belgia — Krajina: Belgicko — Država: Belgija — Maa: Belgia — Land: Belgien

1

2

3

4

5

6

Antwerpen

BE 02699

P

Kaai 650

HC, NHC

 

 

 

Kallo

HC, NHC

 

Brussel-Zaventem

BE 02899

A

Flight Care

HC-T (2)

 

Flight Care 2

NHC (2)

U, E, O

Avia Partner

HC-T (2)

 

WFS

HC-T (2)

 

Swiss Port

HC-T (2)

 

Gent

BE 02999

P

 

HC-NT (6), NHC-NT (6)

 

Liège

BE 03099

A

 

HC, NHC-NT (2), NHC-T(FR)

U, E, O

Oostende

BE 02599

P

 

HC-T (2)

 

Oostende

BE 03199

A

 

HC (2)

E

Zeebrugge

BE 02799

P

OCHZ

HC (2), NHC (2)

 

Страна: България — Země: Bulharsko — Land: Bulgarien — Land: Bulgarien — Riik: Bulgaaria — Χώρα: Βουλγαρία — Country: Bulgaria — País: Bulgaria — Pays: Bulgarie — Paese: Bulgaria — Valsts: Bulgārija — Šalis: Bulgarija — Ország: Bulgária — Pajjiż: il-Bulgarija — Land: Bulgarije — Kraj: Bułgaria — País: Bulgária — Țara: Bulgaria — Krajina: Bulharsko — Država: Bolgarija — Maa: Bulgaria — Land: Bulgarien

1

2

3

4

5

6

Bregovo

BG 00199

R

 

HC(2), NHC

 

Burgas

BG 00299

P

 

HC(2), NHC

 

Gjushevo

BG 00399

R

 

HC(2), NHC

 

Kalotina

BG 00499

R

 

HC(2), NHC

U, E, O

Kapitan Andreevo

BG 00599

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sofia

BG 00699

A

 

HC(2), NHC(2)

E, O

Varna

BG 00799

P

 

HC(2), NHC

 

Zlatarevo

BG 00899

R

 

HC(2), NHC

 

Страна: Чешка република — Země: Česká republika — Land: Tjekkiet — Land: Tschechische Republik — Riik: Tšehhi Vabariik — Χώρα: Τσεχική Δημοκρατία — Country: Czech Republic — País: República Checa — Pays: République tchèque — Paese: Repubblica ceca — Valsts: Čehija — Šalis: Čekijos Respublika — Ország: Cseh Köztársaság — Pajjiż: Repubblika Ċeka — Land: Tsjechië — Kraj: Czechy — País: República Checa — Țara: Republica Cehă — Krajina: Česká republika — Država: Češka — Maa: Tšekki — Land: Tjeckien

1

2

3

4

5

6

Praha-Ruzyně

CZ 00099

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC(NT)(2)

E, O

Страна: Дания — Země: Dánsko — Land: Danmark — Land: Dänemark — Riik: Taani — Χώρα: Δανία — Country: Denmark — País: Dinamarca — Pays: Danemark — Paese: Danimarca — Valsts: Dānija — Šalis: Danija — Ország: Dánia — Pajjiż: Danimarka — Land: Denemarken — Kraj: Dania — País: Dinamarca — Țara: Danemarca — Krajina: Dánsko — Država: Danska — Maa: Tanska — Land: Danmark

1

2

3

4

5

6

Ålborg 1 (Greenland Port) 1

DK 02299

P

 

HC-T(FR)(1)(2)

 

Ålborg 2 (Greenland Port) 2

DK 51699

P

 

HC(2), NHC (2)

 

Århus

DK 02199

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)(11)

 

Esbjerg

DK 02399

P

 

HC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(11)

 

Fredericia

DK 11099

P

 

HC(1)(2), NHC(2), NHC-(NT)11

 

Hanstholm

DK 11399

P

 

HC-T(FR)(1)(3)

 

Hirtshals

DK 11599

P

Centre 1

HC-T(FR)(1)(2)

 

Centre 2

HC-T(FR)(1)(2)

 

Billund

DK 01799

A

 

HC-T(1)(2), NHC(2)

U, E, O

København

DK 11699

A

Centre 1, SAS 1 (North)

HC(1)(2), NHC*

 

Centre 2, SAS 2 (East)

HC*, NHC(2)

 

Centre 3

 

U, E, O

København

DK 21699

P

 

HC(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 

Kolding

DK 01899

P

 

NHC(11)

 

Skagen

DK 01999

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Страна: Германия — Země: Německo — Land: Tyskland — Land: Deutschland — Riik: Saksamaa — Χώρα: Γερμανία — Country: Germany — País: Alemania — Pays: Allemagne — Paese: Germania — Valsts: Vācija — Šalis: Vokietija — Ország: Németország — Pajjiż: Ġermanja — Land: Duitsland — Kraj: Niemcy — País: Alemanha — Țara: Germania — Krajina: Nemecko — Država: Nemčija — Maa: Saksa — Land: Tyskland

1

2

3

4

5

6

Berlin-Tegel

DE 50299

A

 

HC, NHC

O

Brake

DE 51599

P

 

NHC-NT(4)

 

Bremen

DE 50699

P

 

HC, NHC

 

Bremerhaven

DE 50799

P

 

HC, NHC

 

Cuxhaven

DE 51699

P

IC 1

HC-T(FR)(3)

 

IC 2

HC-T(FR)(3)

 

Düsseldorf

DE 51999

A

 

HC(2), NHT-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Frankfurt/Main

DE 51099

A

 

HC, NHC

U, E, O

Hahn Airport

DE 55999

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Hamburg Flughafen

DE 50999

A

 

HC, NHC

U, E, O

Hamburg Hafen*

DE 50899

P

 

HC, NHC

*E(7)

Hannover-Langenhagen

DE 51799

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Kiel

DE 52699

P

 

HC, NHC

E

Köln

DE 52099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Konstanz Straße

DE 53199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Lübeck

DE 52799

P

 

HC, NHC

U, E

München

DE 49699

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Rostock

DE 51399

P

 

HC, NHC

U, E, O

Rügen

DE 51199

P

 

HC(3)

 

Schönefeld

DE 50599

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Stuttgart

DE 49099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Weil/Rhein

DE 49199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Weil/Rhein Mannheim

DE 53299

F

 

HC, NHC

 

Страна: Естония — Země: Estonsko — Land: Estland — Land: Estland — Riik: Eesti — Χώρα: Εσθονία — Country: Estonia — País: Estonia — Pays: Estonie — Paese: Estonia — Valsts: Igaunija — Šalis: Estija — Ország: Észtország — Pajjiż: Estonja — Land: Estland — Kraj: Estonia — País: Estónia — Țara: Estonia — Krajina: Estónsko — Država: Estonija — Maa: Viro — Land: Estland

1

2

3

4

5

6

Luhamaa

EE 00199

R

 

HC, NHC

U, E

Muuga

EE 00399

P

IC 1

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

AS Refetra

HC-T(FR)2

 

Narva

EE 00299

R

 

HC, NHC-NT

 

Paldiski

EE 00599

P

 

HC(2), NHC-NT(2)

 

Paljassaare

EE 00499

P

 

HC-T(FR)(2)

 

Страна: Гърция — Země: Řecko — Land: Grækenland — Land: Griechenland — Riik: Kreeka — Χώρα: Ελλάδα — Country: Greece — País: Grecia — Pays: Grèce — Paese: Grecia — Valsts: Grieķija — Šalis: Graikija — Ország: Görögország — Pajjiż: Greċja — Land: Griekenland — Kraj: Grecja — País: Grécia — Țara: Grecia — Krajina: Grécko — Država: Grčija — Maa: Kreikka — Land: Grekland

1

2

3

4

5

6

Evzoni

GR 06099

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Athens International Airport

GR 05599

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

U, E, O

Idomeni

GR 06299

F

 

 

U, E

Kakavia

GR 07099

R

 

HC(2), NHC-NT

 

Neos Kafkassos

GR 06399

F

 

HC(2), NHC-NT

U, E

Neos Kafkassos

GR 06399

R

 

HC, NHC-NT

U, E

Peplos

GR 07299

R

 

HC(2), NHC-NT

E

Pireas

GR 05499

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Thessaloniki

GR 05799

A

 

HC-T(CH)(2), NHC-NT

O

Thessaloniki

GR 05699

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Страна: Испания — Země: Španělsko — Land: Spanien — Land: Spanien — Riik: Hispaania — Χώρα: Ισπανία — Country: Spain — País: España — Pays: Espagne — Paese: Spagna — Valsts: Spānija — Šalis: Ispanija — Ország: Spanyolország — Pajjiż: Spanja — Land: Spanje — Kraj: Hiszpania — País: Espanha — Țara: Spania — Krajina: Španielsko — Država: Španija — Maa: Espanja — Land: Spanien

1

2

3

4

5

6

A Coruña–Laxe

ES 48899

P

A Coruña

HC, NHC

 

Laxe

HC

 

Algeciras

ES 47599

P

Productos

HC, NHC

 

Animales

 

U, E, O

Alicante

ES 49999

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Alicante

ES 48299

P

 

HC, NHC-NT

 

Almería

ES 50099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Almería

ES 48399

P

 

HC, NHC-NT

 

Asturias

ES 50199

A

 

HC(2)

 

Barcelona

ES 50299

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Barcelona

ES 47199

P

 

HC, NHC

 

Bilbao

ES 50399

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Bilbao

ES 48499

P

 

HC, NHC-NT, NHC-T(FR)

 

Cádiz

ES 47499

P

 

HC, NHC

 

Cartagena

ES 48599

P

 

HC, NHC

 

Castellón

ES 49799

P

 

HC, NHC

 

Gijón

ES 48699

P

 

HC, NHC

 

Gran Canaria

ES 50499

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

O

Huelva

ES 48799

P

Puerto interior

HC

 

Puerto exterior

NHC-NT

 

Las Palmas de Gran Canaria

ES 48199

P

Productos

HC, NHC

 

Animales

 

U, E, O

Madrid

ES 47899

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

U, E, O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Málaga

ES 50599

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Málaga

ES 47399

P

 

HC, NHC

U, E, O

Marín

ES 49599

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Palma de Mallorca

ES 47999

A

 

HC(2)-NT, HC(2)-T(CH), HC(2)-T(FR)*, NHC(2)-NT, NHC(2)-T(CH), NHC(2)-T(FR)*

O

Santa Cruz de Tenerife

ES 48099

P

Dársena

HC

 

Dique

NHC

U, E, O

Santander

ES 50799

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Santander

ES 48999

P

 

HC, NHC

 

Santiago de Compostela

ES 49899

A

 

HC(2), NHC(2)

 

San Sebastián*

ES 50699

A

 

HC(2)*, NHC(2)*

 

Sevilla

ES 50899

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Sevilla

ES 49099

P

 

HC, NHC

 

Tarragona

ES 49199

P

 

HC, NHC

 

Tenerife Norte

ES 50999

A

 

HC(2)

 

Tenerife Sur

ES 49699

A

Productos

HC(2), NHC(2)

 

Animales

 

U, E, O

Valencia

ES 51099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Valencia

ES 47299

P

 

HC, NHC

 

Vigo

ES 51199

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Vigo

ES 47699

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Pantalan 3

HC-T(FR)(2,3)

 

Frioya

HC-T(FR)(2,3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(2,3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2,3)

 

Vieirasa

HC-T(FR)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2,3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)

 

Vilagarcia–Ribeira–Caramiñal

ES 49499

P

Vilagarcia

HC(2), NHC(2,11)

 

Ribeira

HC

 

Caramiñal

HC

 

Vitoria

ES 49299

A

Productos

HC(2), NHC-NT(2), NHC-T(CH)(2)

 

Animales

 

U, E, O

Zaragoza

ES 49399

A

 

HC(2)

 

Страна: Франция — Země: Francie — Land: Frankrig — Land: Frankreich — Riik: Prantsusmaa — Χώρα: Γαλλία — Country: France — País: Francia — Pays: France — Paese: Francia — Valsts: Francija — Šalis: Prancūzija — Ország: Franciaország — Pajjiż: Franza — Land: Frankrijk — Kraj: Francja — País: França — Țara: Franța — Krajina: Francúzsko — Država: Francija — Maa: Ranska — Land: Frankrike

1

2

3

4

5

6

Beauvais

FR 16099

A

 

 

E

Bordeaux

FR 13399

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Bordeaux

FR 23399

P

 

HC-NT

 

Boulogne

FR 16299

P

 

HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)

 

Brest

FR 32999

A

 

HC-T(CH)(1)(2)

 

Brest

FR 12999

P

 

HC-T(FR), NHC-T(FR)

 

Châteauroux–Déols

FR 13699

A

 

HC-T(2)

 

Concarneau–Douarnenez

FR 22999

P

Concarneau

HC-T(1)(3)

 

Douarnenez

HC-T(FR)(1)(3)

 

Deauville

FR 11499

A

 

 

E

Dunkerque

FR 15999

P

Caraïbes

HC-T(1), HC-NT

 

Maison Blanche

NHC-NT

 

Ferney-Voltaire (Genève)

FR 20199

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT, NHC

O

Le Havre

FR 17699

P

Hangar 56

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC

 

Dugrand

HC-T(FR)(1)(2)

 

EFBS

HC-T(FR)(1)(2)

 

Fécamp

HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Lorient

FR 15699

P

STEF TFE

HC-T(1), HC-NT

 

CCIM

NHC

 

Lyon–Saint-Exupéry

FR 16999

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

Marseille Port (15)

FR 11399

P

Hangar 14

 

E

STEF

HC-T(1)(2), HC-NT(2)

 

Marseille–Fos-sur-Mer

FR 31399

P

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

 

Marseille aéroport

FR 21399

A

 

HC-T(l), HC-NT, NHC-NT

O

Nantes–Saint-Nazaire

FR 14499

P

 

HC-T(l), HC-NT, NHC-NT

 

Nice

FR 10699

A

 

HC-T(CH)(2)

O

Orly

FR 29499

A

SFS

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC

 

Air France

HC-T(l), HC-NT

 

Réunion–Port Réunion

FR 29999

P

 

HC, NHC

 

Réunion–Roland-Garros

FR 19999

A

 

HC, NHC

O

Roissy Charles-de-Gaulle

FR 19399

A

Air France

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

 

France Handling

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Station animalière

 

U, E, O

Rouen

FR 27699

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Saint-Louis Bâle

FR 26899

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

Saint-Louis Bâle

FR 16899

R

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Saint-Malo

FR 13599

P

 

NHC-NT

 

Saint-Julien Bardonnex

FR 17499

R

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

U, O

Sète

FR 13499

P

Frontignan

HC-T(1), HC-NT

 

Toulouse-Blagnac

FR 13199

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

O

Vatry

FR 15199

A

 

HC-T(CH)(2)

 

Страна: Ирландия — Země: Irsko — Land: Irland — Land: Irland — Riik: Iirimaa — Χώρα: Ιρλανδία — Country: Ireland — País: Irlanda — Pays: Irlande — Paese: Irlanda — Valsts: Īrija — Šalis: Airija — Ország: Írország — Pajjiż: Irlanda — Land: Ierland — Kraj: Irlandia — País: Irlanda — Țara: Irlanda — Krajina: Írsko — Država: Irska — Maa: Irlanti — Land: Irland

1

2

3

4

5

6

Dublin Airport

IE 02999

A

 

 

E, O

Dublin Port

IE 02899

P

 

HC(2), NHC

 

Shannon

IE 03199

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Страна: Италия — Země: Itálie — Land: Italien — Land: Italien — Riik: Itaalia — Χώρα: Ιταλία — Country: Italy — País: Italia — Pays: Italie — Paese: Italia — Valsts: Itālija — Šalis: Italija — Ország: Olaszország — Pajjiż: Italja — Land: Italië — Kraj: Włochy — País: Itália — Țara: Italia — Krajina: Taliansko — Država: Italija — Maa: Italia — Land: Italien

1

2

3

4

5

6

Ancona

IT 10199

A

 

HC, NHC

 

Ancona

IT 00199

P

 

HC

 

Bari

IT 00299

P

 

HC, NHC

 

Bergamo

IT 03999

A

 

HC, NHC

 

Bologna–Borgo Panigale

IT 00499

A

 

HC, NHC

O

Campocologno

IT 03199

F

 

 

U

Chiasso

IT 10599

F

 

HC, NHC

U, O

Chiasso

IT 00599

R

 

HC, NHC

U, O

Gaeta

IT 03299

P

 

HC-T(3)

 

Genova

IT 01099

P

Calata Sanità

(terminal Sech)

HC, NHC-NT

 

Nino Ronco

(terminal Messina)

NHC-NT

 

Porto di Voltri

(Voltri)

HC, NHC-NT

 

Ponte Paleocapa

NHC-NT(6)

 

Porto di Vado (Vado Ligure–Savona)

HC-T(FR), NHC-NT

 

Genova

IT 11099

A

 

HC, NHC

O

Gioia Tauro

IT 04099

P

 

HC, NHC

 

Gran San Bernardo–Pollein

IT 02099

R

 

HC, NHC

 

La Spezia

IT 03399

P

 

HC, NHC

U, E

Livorno–Pisa

IT 01399

P

Porto commerciale

HC, NHC

 

Sintermar

HC, NHC

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC

 

Livorno–Pisa

IT 04299

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Milano–Linate

IT 01299

A

 

HC, NHC

O

Milano–Malpensa

IT 01599

A

Magazzini aeroportuali ALHA

HC, NHC

O

SEA

 

U, E

Cargo City MLE

HC, NHC

O

Napoli

IT 01899

P

Molo Bausan

HC, NHC

 

Napoli

IT 11899

A

 

HC, NHC-NT

 

Olbia

IT 02299

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Palermo

IT 01999

A

 

HC, NHC

 

Palermo

IT 11999

P

 

HC, NHC

 

Ravenna

IT 03499

P

Frigoterminal

HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT

 

Sapir 1

NHC-NT

 

Sapir 2

HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT

 

Setramar

NHC-NT

 

Docks Cereali

NHC-NT

 

Reggio Calabria

IT 01799

P

 

HC, NHC

 

Reggio Calabria

IT 11799

A

 

HC, NHC

 

Roma-Fiumicino

IT 00899

A

Alitalia

HC, NHC

O

Cargo City ADR

HC, NHC

 

Isola Veterinaria

 

U, E, O

Rimini

IT 04199

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Salerno

IT 03599

P

 

HC, NHC

 

Taranto

IT 03699

P

 

HC, NHC

 

Torino-Caselle*

IT 02599

A

 

HC-T(2), NHC-NT(2)*

O*

Trapani

IT 03799

P

 

HC

 

Trieste

IT 02699

P

Hangar 69

HC, NHC

 

Molo ‚O‘

 

U, E

Mag. FRIGOMAR

HC-T*

 

Venezia

IT 12799

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Venezia

IT 02799

P

 

HC-T, NHC-NT

 

Verona

IT 02999

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Страна: Кипър — Země: Kypr — Land: Cypern — Land: Zypern — Riik: Küpros — Χώρα: Κύπρος — Country: Cyprus — País: Chipre — Pays: Chypre — Paese: Cipro — Valsts: Kipra — Šalis: Kipras — Ország: Ciprus — Pajjiż: Ċipru — Land: Cyprus — Kraj: Cypr — País: Chipre — Țara: Cipru — Krajina: Cyprus — Država: Ciper — Maa: Kypros — Land: Cypern

1

2

3

4

5

6

Larnaka

CY 40099

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

O

Lemesos

CY 50099

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Страна: Латвия — Země: Lotyšsko — Land: Letland — Land: Lettland — Riik: Läti — Χώρα: Λεττονία — Country: Latvia — País: Letonia — Pays: Lettonie — Paese: Lettonia — Valsts: Latvija — Šalis: Latvija — Ország: Lettország — Pajjiż: Latvja — Land: Letland — Kraj: Łotwa — País: Letónia — Țara: Letonia — Krajina: Lotyšsko — Država: Latvija — Maa: Latvia — Land: Lettland

1

2

3

4

5

6

Daugavpils

LV 81699

F

 

HC(2), NHC(NT)(2)

 

Grebņeva (13)

LV 72199

R

 

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

Pātarnieki

LV 73199

R

IC1

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

IC2

 

U, E, O

Rēzekne (13)

LV 74299

F

 

HC(2), NHC(NT)(2)

 

Rīga (Riga port)

LV 21099

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Rīga (Baltmarine Terminal)

LV 05099

P

 

HC-T(FR)(2)

 

Terehova (14)

LV 72299

R

 

HC, NHC-NT

E, O

Ventspils

LV 31199

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Страна: Литва — Země: Litva — Land: Litauen — Land: Litauen — Riik: Leedu — Χώρα: Λιθουανία — Country: Lithuania — País: Lituania — Pays: Lituanie — Paese: Lituania — Valsts: Lietuva — Šalis: Lietuva — Ország: Litvánia — Pajjiż: Litwanja — Land: Litouwen — Kraj: Litwa — País: Lituânia — Țara: Lituania — Krajina: Litva — Država: Litva — Maa: Liettua — Land: Litauen

1

2

3

4

5

6

Kena (13)

LT 01399

F

 

HC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Kybartai (13)

LT 01899

R

 

HC, NHC

 

Kybartai (13)

LT 02199

F

 

HC, NHC

 

Lavoriškės (13)

LT 01199

R

 

HC, NHC

 

Medininkai (13)

LT 01299

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

U, E, O

Molo

LT 01699

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Malkų įlankos

LT 01599

P

 

HC, NHC

 

Pilies

LT 02299

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Panemunė (13)

LT 01799

R

 

HC, NHC

 

Pagėgiai (13)

LT 02099

F

 

HC, NHC

 

Šalčininkai (13)

LT 01499

R

 

HC, NHC

 

Vilnius

LT 01999

A

 

HC, NHC

O

Страна: Люксембург — Země: Lucembursko — Land: Luxembourg — Land: Luxemburg — Riik: Luksemburg — Χώρα: Λουξεμβούργο — Country: Luxembourg — País: Luxemburgo — Pays: Luxembourg — Paese: Lussemburgo — Valsts: Luksemburga — Šalis: Liuksemburgas — Ország: Luxemburg — Pajjiż: Lussemburgu — Land: Luxemburg — Kraj: Luksemburg — País: Luxemburgo — Țara: Luxemburg — Krajina: Luxembursko — Država: Luksemburg — Maa: Luxemburg — Land: Luxemburg

1

2

3

4

5

6

Luxembourg

LU 00199

A

Centre 1

HC

 

Centre 2

NHC-NT

U, E, O

Страна: Унгария — Země: Maďarsko — Land: Ungarn — Land: Ungarn — Riik: Ungari — Χώρα: Ουγγαρία — Country: Hungary — País: Hungría — Pays: Hongrie — Paese: Ungheria — Valsts: Ungārija — Šalis: Vengrija — Ország: Magyarország — Pajjiż: Ungerija — Land: Hongarije — Kraj: Węgry — País: Hungria — Țara: Ungaria — Krajina: Maďarsko — Država: Madžarska — Maa: Unkari — Land: Ungern

1

2

3

4

5

6

Budapest–Ferihegy

HU 00399

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Eperjeske

HU 02899

F

 

HC-T(CH)(2), HC(NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Gyékényes

HU 00499

F

 

HC(2), NHC(2)

 

Kelebia

HU 02499

F

 

HC-T(CH)(2), HC(NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Letenye

HU 01199

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

E

Röszke

HU 02299

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

E

Záhony

HU 02799

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

U, E

Страна: Малта — Země: Malta — Land: Malta — Land: Malta — Riik: Malta — Χώρα: Μάλτα — Country: Malta — País: Malta — Pays: Malte — Paese: Malta — Valsts: Malta — Šalis: Malta — Ország: Málta — Pajjiż: Malta — Land: Malta — Kraj: Malta — País: Malta — Țara: Malta — Krajina: Malta — Država: Malta — Maa: Malta — Land: Malta

1

2

3

4

5

6

Luqa

MT 01099

A

 

HC(2), NHC(2)

O, U, E

Marsaxlokk

MT 03099

P

 

HC, NHC

 

Valetta

MT 02099

P

 

 

U, E, O

Страна: Нидерландия — Země: Nizozemsko — Land: Nederlandene — Land: Niederlande — Riik: Holland — Χώρα: Κάτω Χώρες — Country: Netherlands — País: Países Bajos — Pays: Pays-Bas — Paese: Paesi Bassi — Valsts: Nīderlande — Šalis: Nyderlandai — Ország: Hollandia — Pajjiż: Olanda — Land: Nederland — Kraj: Niderlandy — País: Países Baixos — Țara: Țările de Jos — Krajina: Holandsko — Država: Nizozemska — Maa: Alankomaat — Land: Nederländerna

1

2

3

4

5

6

Amsterdam

NL 01399

A

Aero Ground Services

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

KLM-2

 

U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O(14)

Amsterdam

NL 01799

P

Cornelius Vrolijk

HC-T(FR)(2)(3)

 

Daalimpex, Velsen

HC-T

 

PCA

HC(2), NHC(2)

 

Kloosterboer, Ijmuiden

HC-T(FR)

 

Eemshaven

NL 01899

P

 

HC-T (2), NHC-T (FR)(2)

 

Harlingen

NL 02099

P

Daalimpex

HC-T

 

Maastricht

NL 01599

A

 

HC, NHC

U, E, O

Rotterdam

NL 01699

P

EBS

NHC-NT(11)

 

Eurofrigo, Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Kloosterboer

HC-T(FR)

 

Wibaco

HC-T(FR)2, HC-NT(2)

 

Van Heezik

HC-T(FR)(2)

 

Vlissingen

NL 02199

P

Daalimpex

HC(2), NHC

 

Kloosterboer

HC-T(2), HC-NT

 

Страна: Австрия — Země: Rakousko — Land: Østrig — Land: Österreich — Riik: Austria — Χώρα: Αυστρία — Country: Austria — País: Austria — Pays: Autriche — Paese: Austria — Valsts: Austrija — Šalis: Austrija — Ország: Ausztria — Pajjiż: Awstrija — Land: Oostenrijk — Kraj: Austria — País: Áustria — Țara: Austria — Krajina: Rakúsko — Država: Avstrija — Maa: Itävalta — Land: Österrike

1

2

3

4

5

6

Feldkirch-Buchs

AT 01399

F

 

HC-NT(2), NHC-NT

 

Feldkirch-Tisis

AT 01399

R

 

HC(2), NHC-NT

E

Höchst

AT 00699

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Linz

AT 00999

A

 

HC(2), NHC(2)

O, E, U(8)

Wien-Schwechat

AT 01599

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Страна: Полша — Země: Polsko — Land: Polen — Land: Polen — Riik: Poola — Χώρα: Πολωνία — Country: Poland — País: Polonia — Pays: Pologne — Paese: Polonia — Valsts: Polija — Šalis: Lenkija — Ország: Lengyelország — Pajjiż: Polonja — Land: Polen — Kraj: Polska — País: Polónia — Țara: Polonia — Krajina: Poľsko — Država: Poljska — Maa: Puola — Land: Polen

1

2

3

4

5

6

Bezledy (13)

PL 28199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Dorohusk

PL 06399

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

O

Gdańsk

PL 22299

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Gdynia

PL 22199

P

IC 1

HC, NHC

U, E, O

IC 2

HC-T(FR)(2)

 

Hrebenne

PL 06499

R

 

HC, NHC

 

Korczowa

PL 18199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Kukuryki–Koroszczyn

PL 06199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Kuźnica Białostocka (13)

PL 20199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Świnoujście

PL 32299

P

 

HC, NHC

 

Szczecin

PL 32199

P

 

HC, NHC

 

Terespol–Kobylany

PL 06299

F

 

HC, NHC

 

Warszawa Okęcie

PL 14199

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Страна: Португалия — Země: Portugalsko — Land: Portugal — Land: Portugal — Riik: Portugal — Χώρα: Πορτογαλία — Country: Portugal — País: Portugal — Pays: Portugal — Paese: Portogallo — Valsts: Portugāle — Šalis: Portugalija — Ország: Portugália — Pajjiż: Portugall — Land: Portugal — Kraj: Portugalia — País: Portugal — Țara: Portugalia — Krajina: Portugalsko — Država: Portugalska — Maa: Portugali — Land: Portugal

1

2

3

4

5

6

Aveiro

PT 04499

P

 

HC-T(3)

 

Faro

PT 03599

A

 

HC-T(2)

O

Funchal (Madeira)

PT 05699

A

 

HC, NHC

O

Funchal (Madeira)

PT 03699

P

 

HC-T

 

Horta (Açores)

PT 04299

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Lisboa

PT 03399

A

Centre 1

HC(2), NHC-NT(2)

O

Lisboa

PT 03999

P

Liscont

HC(2), NHC-NT

 

Xabregas

HC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Peniche

PT 04699

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Ponta Delgada (Açores)

PT 03799

A

 

NHC-NT

 

Ponta Delgada (Açores)

PT 05799

P

 

HC-T(FR)(3), NHC-T(FR)(3)

 

Porto

PT 03499

A

 

HC-T, NHC-NT

O

Porto

PT 04099

P

 

HC-T, NHC-NT

 

Praia da Vitória (Açores)

PT 03899

P

 

 

U, E

Setúbal

PT 04899

P

 

HC(2), NHC

 

Sines

PT 05899

P

 

HC(2), NHC

 

Viana do Castelo

PT 04399

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Страна: Румъния — Země: Rumunsko — Land: Rumænien — Land: Rumänien — Riik: Rumeenia — Χώρα: Ρουμανία — Country: Romania — País: Rumanía — Pays: Roumanie — Paese: Romania — Valsts: Rumānija — Šalis: Rumunija — Ország: Románia — Pajjiż: ir-Rumanija — Land: Roemenië — Kraj: Rumunia — País: Roménia — Țara: România — Krajina: Rumunsko — Država: Romunija — Maa: Romania — Land: Rumänien

1

2

3

4

5

6

Albița

RO 40199

R

IC 1

HC(2)

 

IC 2

NHC-T(CH), NHC-NT

 

IC 3

 

U, E, O

București Otopeni

RO 10199

A

IC 1

HC-NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

IC 2

 

E, O

Constanța Nord

RO 15199

P

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Constanța Sud–Agigea

RO 15299

P

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Halmeu

RO 33199

R

IC 1

HC(2), NHC(2)

 

IC 2

 

U, E, O

Sculeni Iași

RO 25199

R

 

HC(2), NHC(2)

 

Siret

RO 36199

R

 

HC(2), NHC(2)

 

Stamora Moravița

RO 38199

R

IC 1

HC(2), NHC(2)

 

IC 2

 

U, E, O

Страна: Словения — Země: Slovinsko — Land: Slovenien — Land: Slowenien — Riik: Sloveenia — Χώρα: Σλοβενία — Country: Slovenia — País: Eslovenia — Pays: Slovénie — Paese: Slovenia — Valsts: Slovēnija — Šalis: Slovėnija — Ország: Szlovénia — Pajjiż: Slovenja — Land: Slovenië — Kraj: Słowenia — País: Eslovénia — Țara: Slovenia — Krajina: Slovinsko — Država: Slovenija — Maa: Slovenia — Land: Slovenien

1

2

3

4

5

6

Dobova

SI 00699

F

 

HC(2), NHC(2)

U, E

Gruškovje

SI 00199

R

 

HC, NHC-T (FR), NHC-NT

O

Jelšane

SI 00299

R

 

HC, NHC-NT, NHC-T(CH)

O

Koper

SI 00399

P

 

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

Ljubljana Brnik

SI 00499

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Obrežje

SI 00599

R

 

HC, NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

U, E, O

Страна: Словакия — Země: Slovensko — Land: Slovakiet — Land: Slowakei — Riik: Slovakkia — Χώρα: Σλοβακία — Country: Slovakia — País: Eslovaquia — Pays: Slovaquie — Paese: Slovacchia — Valsts: Slovākija — Šalis: Slovakija — Ország: Szlovákia — Pajjiż: Slovakkja — Land: Slowakije — Kraj: Słowacja — País: Eslováquia — Țara: Slovacia — Krajina: Slovensko — Država: Slovaška — Maa: Slovakia — Land: Slovakien

1

2

3

4

5

6

Bratislava

SK 00399

A

IC1

HC(2), NHC(2)

 

IC2

 

E, O

Vyšné Nemecké

SK 00199

R

I/C 1

HC, NHC

 

I/C 2

 

U, E

Čierna nad Tisou

SK 00299

F

 

HC, NHC

 

Страна: Финландия — Země: Finsko — Land: Finland — Land: Finnland — Riik: Soome — Χώρα: Φινλανδία — Country: Finland — País: Finlandia — Pays: Finlande — Paese: Finlandia — Valsts: Somija — Šalis: Suomija — Ország: Finnország — Pajjiż: Finlandja — Land: Finland — Kraj: Finlandia — País: Finlândia — Țara: Finlanda — Krajina: Fínsko — Država: Finska — Maa: Suomi — Land: Finland

1

2

3

4

5

6

Hamina

FI 20599

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Helsinki

FI 10199

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Helsinki

FI 00199

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Vaalimaa

FI 10599

R

 

HC(2), NHC

U, E, O

Страна: Швеция — Země: Švédsko — Land: Sverige — Land: Schweden — Riik: Rootsi — Χώρα: Σουηδία — Country: Sweden — País: Suecia — Pays: Suède — Paese: Svezia — Valsts: Zviedrija — Šalis: Švedija — Ország: Svédország — Pajjiż: Żvezja — Land: Zweden — Kraj: Szwecja — País: Suécia — Țara: Suedia — Krajina: Švédsko — Država: Švedska — Maa: Ruotsi — Land: Sverige

1

2

3

4

5

6

Göteborg

SE 14299

P

 

HC(2), NHC(2)-NT

E*, O*

Göteborg–Landvetter

SE 14199

A

IC 1

HC(2), NHC(2)

O

IC 2

 

E

Helsingborg

SE 12399

P

 

HC(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Norrköping

SE 05199

A

 

 

E

Stockholm

SE 01199

P

 

HC(2)

 

Stockholm–Arlanda

SE 01299

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Страна: Обединено кралство — Země: Spojené království — Land: Det Forenede Kongerige — Land: Vereinigtes Königreich — Riik: Suurbritannia — Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο — Country: United Kingdom — País: Reino Unido — Pays: Royaume-Uni — Paese: Regno Unito — Valsts: Apvienotā Karaliste — Šalis: Jungtinė Karalystė — Ország: Egyesült Királyság — Pajjiż: Renju Unit — Land: Verenigd Koninkrijk — Kraj: Zjednoczone Królestwo — País: Reino Unido — Țara: Regatul Unit — Krajina: Spojené kráľovstvo — Država: Združeno kraljestvo — Maa: Yhdistynyt kuningaskunta — Land: Förenade kungariket

1

2

3

4

5

6

Belfast

GB 41099

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

 

Belfast

GB 40099

P

 

HC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2)

 

Bristol

GB 11099

P

 

HC-T(FR)(1), HC-NT(1), NHC-NT

 

Falmouth

GB 14299

P

 

HC-T(1), HC-NT(1)

 

Felixstowe

GB 13099

P

TCEF

HC-T(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 

ATEF

HC-NT(1)

 

Gatwick

GB 13299

A

IC1

 

O

IC2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

 

Glasgow

GB 31099

A

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-NT

 

Grimsby–Immingham

GB 12299

P

Centre 1

HC-T(FR)(1)

 

Centre 2

NHC-NT

 

Grove Wharf Wharton

GB 11599

P

 

NHC-NT

 

Heathrow

GB 12499

A

Centre 1

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

 

Centre 2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2)

 

Animal Reception Centre

 

U, E, O

Hull

GB 14199

P

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-NT

 

Invergordon

GB 30299

P

 

NHC-NT(4)

 

Ipswich

GB 13199

P

 

HC-NT(1), NHC-NT(2)

 

Liverpool

GB 12099

P

 

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(1), NHC-NT

 

Luton

GB 10099

A

 

 

U, E

Manchester

GB 13799

A

IC 1

 

O(10)

IC 2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2),

 

IC 3

NHC(2)

 

Manston

GB 14499

A

 

HC(1)(2), NHC(2)

 

Nottingham East Midlands

GB 12199

A

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 

Peterhead

GB 30699

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Prestwick

GB 31199

A

 

 

U, E

Southampton

GB 11399

P

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC

 

Stansted

GB 14399

A

 

HC-NT(1)(2), NHC-NT(2)

U, E

Sutton Bridge*

GB 13599

P

 

NHC-NT(4)*

 

Thamesport

GB 11899

P

 

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

 

Tilbury

GB 10899

P

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-T (FR), NHC-NT“

 


PŘÍLOHA II

Příloha rozhodnutí 2002/459/ES se mění takto:

1)

V oddílu stanovišť hraniční kontroly ve Spojeném království se zrušují tyto položky:

„0730399

P

ABERDEEN (HARBOUR)“

„0714099

P

GOOLE“

„0730899

P

GRANGEMOUTH“

2)

V oddílu stanovišť hraniční kontroly v Dánsku se zrušuje tato položka:

„0941699

P

RØNNE“

3)

V oddílu stanovišť hraniční kontroly ve Švédsku se doplňuje nová položka, která zní:

„SE 05199

A

NORRKÖPING“

4)

V oddílu stanovišť hraniční kontroly v Polsku se doplňuje nová položka, která zní:

„PL 06499

R

HREBENNE“


4.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/59


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 20. dubna 2007,

kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení pyroxsulamu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS

(oznámeno pod číslem K(2007) 1698)

(Text s významem pro EHP)

(2007/277/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 91/414/EHS stanoví vytvoření seznamu Společenství obsahujícího účinné látky, které jsou povoleny pro použití v přípravcích na ochranu rostlin.

(2)

Společnost Dow AgroSciences GmbH předložila dne 28. února 2006 orgánům Spojeného království dokumentaci týkající se účinné látky pyroxsulam s žádostí o její zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(3)

Orgány Spojeného království sdělily Komisi, že na základě předběžného přezkoumání lze usuzovat, že dokumentace týkající se dotyčné účinné látky splňuje požadavky na údaje a informace stanovené v příloze II směrnice 91/414/EHS. Rovněž se zdá, že předložená dokumentace splňuje i požadavky na údaje a informace stanovené v příloze III směrnice 91/414/EHS, pokud jde o jeden přípravek na ochranu rostlin, který obsahuje dotyčnou účinnou látku. V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS byla dokumentace následně žadatelem zaslána Komisi a ostatním členským státům a postoupena Stálému výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

(4)

Toto rozhodnutí by mělo formálně na úrovni Společenství potvrdit, že uvedená dokumentace je považována v zásadě za vyhovující požadavkům na údaje a informace podle přílohy II a splňuje požadavky stanovené v příloze III směrnice 91/414/EHS alespoň pro jeden přípravek na ochranu rostlin obsahující dotyčnou účinnou látku.

(5)

Tímto rozhodnutím by nemělo být dotčeno právo Komise požádat žadatele, aby předložil další údaje nebo informace za účelem objasnění určitých bodů v dokumentaci.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Aniž je dotčen čl. 6 odst. 4 směrnice 91/414/EHS, dokumentace týkající se účinné látky uvedené v příloze tohoto rozhodnutí, která byla předložena Komisi a členským státům za účelem zařazení této látky do přílohy I uvedené směrnice, v zásadě splňuje požadavky na údaje a informace stanovené v příloze II uvedené směrnice.

Dokumentace splňuje s ohledem na navrhovaná užití rovněž požadavky na údaje a informace stanovené v příloze III uvedené směrnice, pokud jde o jeden přípravek na ochranu rostlin, který obsahuje dotyčnou účinnou látku.

Článek 2

Členský stát zpravodaj bude pokračovat v podrobném zkoumání dotyčné dokumentace a sdělí Evropské komisi co nejdříve, nejpozději však do jednoho roku ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie, závěry tohoto zkoumání společně s doporučeními ohledně zařazení či nezařazení dotyčné účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS a jakýmikoli podmínkami, které s tím souvisejí.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. dubna 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/21/ES (Úř. věst. L 97, 12.4.2007, s. 4).


PŘÍLOHA

ÚČINNÁ LÁTKA, NA KTEROU SE VZTAHUJE TOTO ROZHODNUTÍ

Č.

Obecný název, identifikační číslo CIPAC

Žadatel

Datum žádosti

Členský stát zpravodaj

1

Pyroxsulam

Číslo CIPAC dosud nepřiděleno

Dow AgroSciences GmbH

28. února 2006

Spojené království


4.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/62


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 23. dubna 2007,

kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví částky diverzifikační podpory a dodatečné diverzifikační podpory, které se mají poskytnout v rámci dočasného režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství

(oznámeno pod číslem K(2007) 1717)

(Pouze španělské, české, řecké, italské, lotyšské, maďarské, portugalské, slovenské, slovinské, švédské a finské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2007/278/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 320/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 968/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství (2), a zejména na čl. 13 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise musí do 31. března 2007 stanovit částky přidělené každému dotčenému členskému státu na diverzifikační podporu podle článku 6 nařízení (ES) č. 320/2006, na dodatečnou diverzifikační podporu podle článku 7 uvedeného nařízení a na přechodnou podporu některým členským státům podle článku 9 uvedeného nařízení.

(2)

Částky diverzifikační podpory a dodatečné diverzifikační podpory se vypočítávají na základě kvóty na cukr v tunách, které se podniky v dotčeném členském státě vzdaly v hospodářském roce 2007/2008 podle čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 968/2006,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Částky diverzifikační podpory a dodatečné diverzifikační podpory pro dotčené členské státy podle článku 6, resp. článku 7 nařízení (ES) č. 320/2006, s ohledem na kvóty, kterých se podniky vzdaly v hospodářském roce 2007/2008, jsou stanoveny v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno České republice, Řecké republice, Španělskému království, Italské republice, Lotyšské republice, Maďarské republice, Portugalské republice, Slovinské republice, Slovenské republice a Finské republice.

V Bruselu dne 23. dubna 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 42.

(2)  Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 32.


PŘÍLOHA

Částky diverzifikační podpory a dodatečné diverzifikační podpory pro jednotlivé členské státy. Hospodářský rok 2007/08

Členský stát

Diverzifikační podpora

Dodatečná diverzifikační podpora

Česká republika

11 220 770,83 EUR

Řecko

17 388 600,00 EUR

8 694 300,00 EUR

Španělsko

1 826 328,60 EUR

Itálie

2 722 224,64 EUR

1 361 112,32 EUR

Lotyšsko

7 282 297,50 EUR

7 282 297,50 EUR

Maďarsko

11 836 183,50 EUR

Portugalsko

2 135 250,00 EUR

2 565 530,25 EUR

Slovensko

7 679 563,50 EUR

Slovinsko

5 800 543,50 EUR

5 800 543,50 EUR

Finsko

6 141 526,50 EUR


Evropská centrální banka

4.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/64


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 17. dubna 2007,

kterým se přijímají prováděcí pravidla týkající se ochrany údajů v Evropské centrální bance

(ECB/2007/1)

(2007/279/ES)

VÝKONNÁ RADA EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 286 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (1), a zejména s ohledem na čl. 24 odst. 8 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 45/2001 vymezuje zásady a pravidla ochrany údajů, která platí pro všechny orgány a instituce Společenství, a zakotvuje funkci inspektora ochrany údajů, kterého jmenuje každý orgán a instituce Společenství.

(2)

Podle čl. 24 odst. 8 nařízení (ES) č. 45/2001 musí každý orgán nebo instituce Společenství přijmout další prováděcí pravidla týkající se inspektora ochrany údajů v souladu s ustanoveními přílohy tohoto nařízení,

ROZHODLA TAKTO:

ODDÍL 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto rozhodnutí stanoví obecná pravidla, kterými se provádí nařízení (ES) č. 45/2001, pokud se týká Evropské centrální banky (ECB). Toto rozhodnutí zejména doplňuje ustanovení nařízení (ES) č. 45/2001, která se týkají jmenování a postavení inspektora ochrany údajů, jakož i jeho úkolů, povinností a pravomocí.

2.   Toto rozhodnutí rovněž vyjasňuje postavení, úkoly a povinnosti správců a koordinátorů ochrany údajů a provádí pravidla, na jejichž základě mohou subjekty údajů vykonávat svá práva.

Článek 2

Definice

Aniž by byly dotčeny definice uvedené v nařízení (ES) č. 45/2001, se pro účely tohoto rozhodnutí rozumí:

a)

„správcem“ vedoucí organizační jednotky, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů;

b)

„koordinátorem ochrany údajů“ zaměstnanec, který správci napomáhá při plnění jeho povinností v oblasti ochrany údajů. Tato osoba je odborníkem v oblasti správy záznamů.

ODDÍL 2

INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ

Článek 3

Jmenování, postavení a organizační záležitosti

1.   Výkonná rada:

a)

jmenuje inspektorem ochrany údajů zaměstnance ECB, jehož služební postavení je dostatečně vysoké na to, aby splňoval požadavky článku 24 nařízení (ES) č. 45/2001;

b)

stanoví délku funkčního období inspektora ochrany údajů v rozmezí od dvou do pěti let a

c)

sdělí jméno inspektora ochrany údajů evropskému inspektorovi ochrany údajů.

2.   Výkonná rada zajistí, aby inspektor ochrany údajů mohl svou funkci vykonávat nezávisle. Aniž by byla dotčena tato nezávislost:

a)

platí pro inspektora ochrany údajů pracovní řád pro zaměstnance ECB;

b)

z administrativních důvodů je inspektor ochrany údajů přidělen do určité sekce v rámci ECB a

c)

osoby, které hodnotí, jak inspektor ochrany údajů plní své úkoly a povinnosti, před provedením tohoto hodnocení konzultují evropského inspektora ochrany údajů.

3.   Příslušný správce zajistí, aby byl inspektor ochrany údajů neprodleně informován:

a)

vyskytne-li se záležitost, která souvisí či by mohla souviset s ochranou údajů a

b)

o veškeré komunikaci s osobami mimo ECB, která souvisí s používáním nařízení (ES) č. 45/2001, zejména o veškeré komunikaci s evropským inspektorem ochrany údajů.

4.   Výkonná rada může jmenovat zástupce inspektora ochrany údajů, pro něhož platí odstavce 1 a 2. Zástupce inspektora ochrany údajů napomáhá inspektorovi ochrany údajů při plnění jeho úkolů a povinností a v případě nepřítomnosti inspektora ochrany údajů zastupuje.

5.   Zaměstnanec, který inspektorovi ochrany údajů napomáhá se záležitostí týkající se ochrany údajů, jedná výlučně podle pokynů inspektora ochrany údajů.

Článek 4

Úkoly a povinnosti inspektora ochrany údajů

Při plnění úkolů vymezených v článku 24 nařízení (ES) č. 45/2001 a v příloze tohoto nařízení plní inspektor ochrany údajů následující povinnosti, přičemž je-li to nezbytné, bere v úvahu informace od příslušných sekcí v rámci ECB:

a)

poskytuje Výkonné radě, správcům a koordinátorům ochrany údajů stanovisko v otázkách týkajících se uplatňování ustanovení o ochraně údajů v ECB. Výkonná rada, dotčený správce, výbor zaměstnanců či jednotlivec může inspektora ochrany údajů konzultovat o jakékoli otázce týkající se výkladu nebo používání nařízení (ES) č. 45/2001;

b)

z vlastní iniciativy či na žádost Výkonné rady, správce, výboru zaměstnanců či jednotlivce prošetřuje záležitosti, které přímo souvisejí s úkoly a povinnostmi inspektora ochrany údajů a které mu byly oznámeny, a podává zprávu o výsledku šetření osobě, která o posouzení požádala. Inspektor ochrany údajů posuzuje otázky a skutečnosti nestranně a s náležitým ohledem na práva subjektu údajů. Považuje-li to inspektor ochrany údajů za vhodné, informuje odpovídajícím způsobem všechny další dotčené osoby. Je-li žadatelem jednotlivec či jedná-li žadatel jménem jednotlivce, inspektor ochrany údajů v nejvyšší možné míře zajistí, aby žádost byla důvěrná, ledaže dotčený subjekt údajů dá jednoznačný souhlas, aby s žádostí bylo nakládáno jinak;

c)

spolupracuje s inspektory ochrany údajů jiných orgánů a institucí Společenství zejména formou výměny zkušeností a sdílení know-how a tak, že ECB zastupuje ve všech diskusích – s výjimkou soudních řízení – týkajících se otázek ochrany údajů a

d)

předkládá roční pracovní plán a výroční zprávu o činnosti inspektora ochrany údajů Výkonné radě a evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Článek 5

Pravomoci inspektora ochrany údajů

Inspektor ochrany údajů může:

a)

vyžadovat stanovisko jakékoli sekce ECB k otázce, která souvisí s úkoly a povinnostmi inspektora ochrany údajů;

b)

vydat stanovisko k zákonnosti stávajícího či navrhovaného zpracování či k jakékoli otázce týkající se oznámení zpracování;

c)

oznámit Výkonné radě porušení ustanovení nařízení (ES) č. 45/2001 ze strany zaměstnance a

d)

plnit další úkoly uvedené v příloze nařízení (ES) č. 45/2001.

ODDÍL 3

SPRÁVCI A KOORDINÁTOŘI OCHRANY ÚDAJŮ

Článek 6

Úkoly a povinnosti správců a koordinátorů pro ochranu údajů

1.   Správci zajistí, aby veškeré zpracování osobních údajů, k nimž dochází v rámci sekce, za níž jsou odpovědní, probíhalo v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

2.   Při plnění své povinnosti napomáhat inspektorovi ochrany údajů a evropskému inspektorovi ochrany údajů při plnění jejich povinností poskytnou správci těmto inspektorům úplné informace, zpřístupní osobní údaje a odpoví na otázky ve lhůtě 20 pracovních dnů od přijetí žádosti.

3.   Aniž by byly dotčeny povinnosti správců:

a)

Koordinátoři ochrany údajů pomáhají správcům při plnění jejich povinností, a to na žádost správců nebo z vlastního podnětu. V rámci této pomoci koordinátoři ochrany údajů postupují v součinnosti se zaměstnanci správce, kteří jim poskytnou nezbytné informace. Podle uvážení příslušného správce může tento postup zahrnovat i zpřístupnění osobních údajů, za jejichž zpracování tento správce nese odpovědnost.

b)

Koordinátoři ochrany údajů pomáhají inspektorovi ochrany údajů:

i)

určovat příslušné správce pro zpracování osobních údajů;

ii)

zveřejňovat stanoviska inspektora ochrany údajů a podporovat správce pod vedením inspektora ochrany údajů;

iii)

v dalších záležitostech v rámci pracovního programu inspektora ochrany údajů tak, jak bylo mezi inspektorem ochrany údajů a vedením koordinátorů dohodnuto.

Článek 7

Oznamování

1.   Před zavedením nových postupů pro zpracování osobních údajů oznámí příslušný správce tuto skutečnost inspektorovi ochrany údajů pomocí on-line rozhraní, které je přístupné na internetových stránkách inspektora ochrany údajů v rámci intranetu ECB. Veškerá zpracování, která podléhají předběžné kontrole podle čl. 27 odst. 3 nařízení (ES) č. 45/2001, se před tím, než budou zavedena, oznamují s dostatečným předstihem, aby je mohl předběžně zkontrolovat evropský inspektor ochrany údajů.

2.   Správci inspektora ochrany údajů neprodleně informují o veškerých změnách, které ovlivňují informace uvedené v oznámení, které již bylo inspektorovi ochrany údajů předloženo.

ODDÍL 4

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Článek 8

Rejstřík

Rejstřík, který inspektor ochrany údajů vede podle článku 26 nařízení (ES) č. 45/2001, slouží jako seznam všech zpracování týkajících se osobních údajů, k nimž v ECB dochází. Subjekty údajů mohou informace uvedené v rejstříku využít k výkonu svých práv podle článků 13 až 19 nařízení (ES) č. 45/2001.

Článek 9

Výkon práv subjektů údajů

1.   Kromě práva být dostatečně informováni o zpracování svých osobních údajů se subjekty údajů mohou obrátit na příslušného správce s cílem vykonat svá práva podle článků 13 až 19 nařízení (ES) č. 45/2001, jak je uvedeno níže.

a)

Tato práva může vykonávat pouze subjekt údajů nebo jeho oprávněný zástupce. Tyto osoby mohou tato práva vykonávat bezplatně.

b)

Žádost o výkon těchto práv se příslušnému správci podává písemně. Správce přijme žádost pouze tehdy, pokud byla náležitě ověřena totožnost žadatele, případně jeho oprávnění zastupovat subjekt údajů. Správce subjektu údajů neprodleně písemně oznámí, zda byla jeho žádost přijata či nikoli. Byla-li žádost odmítnuta, uvede správce důvody tohoto odmítnutí.

c)

Kdykoli v průběhu tří kalendářních měsíců od přijetí žádosti umožní správce přístup ve smyslu článku 13 nařízení (ES) č. 45/2001 tak, že v závislosti na tom, jakou formu subjekt údajů upřednostňuje, mu umožní do těchto údajů nahlédnout na místě nebo získat kopie těchto údajů.

d)

Nedodrží-li správce lhůtu uvedenou v odstavci b) či c), mohou se subjekty údajů obrátit na inspektora ochrany údajů. V případě zjevného zneužití práv subjektem údajů může správce odkázat subjekt práv na inspektora ochrany údajů. Pokud je případ postoupen inspektorovi ochrany údajů, inspektor ochrany údajů rozhodne ve věci a o vhodném dalším postupu. Pokud se subjekt údajů a správce neshodnou, mají oba právo konzultovat inspektora ochrany údajů.

2.   Před podáním stížnosti k evropskému inspektorovi ochrany údajů podle článku 33 nařízení (ES) č. 45/2001 mohou zaměstnanci ECB konzultovat svou záležitost s inspektorem ochrany údajů.

Článek 10

Výjimky a omezení

1.   Byl-li inspektor ochrany údajů konzultován předem, může správce omezit práva uvedená v článcích 13 až 17 nařízení (ES) č. 45/2001 z důvodů a za podmínek uvedených v článku 20 nařízení (ES) č. 45/2001.

2.   Jakákoli dotčená osoba může evropského inspektora ochrany údajů žádat, aby postupoval podle čl. 47 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 45/2001.

Článek 11

Provádění šetření

1.   Žádost o provedení šetření podle čl. 4 písm. b) se podává inspektorovi ochrany údajů písemně.

2.   Do 20 pracovních dnů od přijetí žádosti zašle inspektor ochrany údajů žadateli potvrzení o přijetí.

3.   Inspektor ochrany údajů může záležitost vyšetřit na místě a může vyžadovat písemné vyjádření správce. Správce své vyjádření inspektorovi ochrany údajů poskytne do 20 pracovních dnů od přijetí žádosti inspektora ochrany údajů. Inspektor ochrany údajů může požádat o dodatečné informace či o pomoc jakoukoli sekci ECB. Příslušná sekce dodatečné informace či pomoc poskytne do 20 pracovních dnů poté, co jí inspektor ochrany údajů o tyto informace či pomoc požádal.

4.   Inspektor ochrany údajů podá žadateli zprávu o výsledku šetření do tří kalendářních měsíců od přijetí žádosti.

Článek 12

Opravné prostředky

Kromě opravných prostředků uvedených v článku 32 nařízení (ES) č. 45/2001, které mohou využít všechny subjekty údajů, mají subjekty údajů, které jsou zaměstnanci ECB, k dispozici opravné prostředky zakotvené v pracovním řádu pro zaměstnance ECB.

ODDÍL 5

VSTUP V PLATNOST

Článek 13

Závěrečné ustanovení

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 17. dubna 2007.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.