ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 84

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
24. března 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 315/2007 ze dne 19. března 2007, kterým se stanoví přechodná opatření týkající se odchylky od nařízení (ES) č. 2597/97, pokud jde o konzumní mléko vyprodukované v Estonsku

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 316/2007 ze dne 23. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

2

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 317/2007 ze dne 23. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 936/97 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 318/2007 ze dne 23. března 2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky ( 1 )

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 319/2007 ze dne 22. března 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu krevetky severní v oblasti NAFO 3L plavidly plujícími pod vlajkou Polska

30

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 320/2007 ze dne 22. března 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky modravé ve vodách ES a mezinárodních vodách oblastí ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Irska

32

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 321/2007 ze dne 23. března 2007, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 396/92 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

34

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/180/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2007 o jmenování italského člena a dvou italských náhradníků Výboru regionů

35

 

 

2007/181/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2007 o jmenování nizozemského náhradníka Výboru regionů

36

 

 

Komise

 

 

2007/182/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 19. března 2007 o průzkumu týkajícím se chronického chřadnutí u jelenovitých (oznámeno pod číslem K(2007) 860)  ( 1 )

37

 

 

2007/183/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 23. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/760/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků ve třetích zemích při dovozu ptáků chovaných v zajetí (oznámeno pod číslem K(2007) 1259)  ( 1 )

44

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

24.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 315/2007

ze dne 19. března 2007,

kterým se stanoví přechodná opatření týkající se odchylky od nařízení (ES) č. 2597/97, pokud jde o konzumní mléko vyprodukované v Estonsku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Odchylně od nařízení Rady (ES) č. 2597/97 ze dne 18. prosince 1997, kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro konzumní mléko (1), stanoví nařízení Komise (ES) č. 749/2004 ze dne 22. dubna 2004, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o konzumní mléko vyprodukované v Estonsku (2), možnost, aby bylo v Estonsku dodáváno a prodáváno konzumní mléko vyprodukované v Estonsku s obsahem 2,5 % tuku. Platnost této odchylky skončí dnem 30. dubna 2007.

(2)

Vzhledem k estonským spotřebitelským návykům a obtížím přizpůsobit se pravidlům Společenství a s vědomím toho, že obdobné odchylky v několika dalších členských státech platí do 30. dubna 2009, je vhodné odchylku prodloužit a umožnit tak v Estonsku dovoz a prodej konzumního mléka vyprodukovaného v Estonsku s obsahem tuku 2,5 %,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2597/97, smí být konzumní mléko vyprodukované v Estonsku s obsahem tuku 2,5 % v Estonsku dodáváno a prodáváno v souladu s čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Jeho použitelnost končí dnem 30. dubna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2007.

Za Radu

předseda

Horst SEEHOFER


(1)  Úř. věst. L 351, 23.12.1997, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1602/1999 (Úř. věst. L 189, 22.7.1999, s. 43).

(2)  Úř. věst. L 118, 23.4.2004, s. 5.


24.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/2


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 316/2007

ze dne 23. března 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. března 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. března 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 23. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

IL

180,4

MA

96,0

TN

143,7

TR

117,9

ZZ

134,5

0707 00 05

JO

171,8

TR

126,0

ZZ

148,9

0709 90 70

MA

63,5

TR

117,1

ZZ

90,3

0805 10 20

CU

47,3

EG

47,2

IL

56,3

MA

51,3

TN

52,1

TR

63,2

ZZ

52,9

0805 50 10

EG

58,7

IL

62,3

TR

52,4

ZZ

57,8

0808 10 80

AR

81,1

BR

78,6

CL

82,1

CN

72,7

US

114,1

UY

60,8

ZA

106,4

ZZ

85,1

0808 20 50

AR

70,7

CL

92,7

CN

73,6

UY

70,9

ZA

75,0

ZZ

76,6


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


24.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 317/2007

ze dne 23. března 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 936/97 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 936/97 (2) stanoví otevření a správu řady celních kvót pro vysoce jakostní hovězí maso na víceletém základě.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (3), se vztahuje na dovozní licence pro dovozní celní kvótová období počínaje 1. lednem 2007. Nařízení (ES) č. 1301/2006 stanoví zejména prováděcí ustanovení pro žádosti o dovozní licence, právní postavení žadatelů a vydávání licencí. Uvedeným nařízením se omezuje doba platnosti licencí do posledního dne dovozního celního kvótového období. Ustanovení nařízení (ES) č. 1301/2006 by se měla použít od 1. července 2007 na dovozní licence vydané v souladu s nařízením (ES) č. 936/97, aniž jsou dotčeny další podmínky stanovené v uvedeném nařízení. V případě potřeby je nezbytné uvést do souladu ustanovení nařízení (ES) č. 936/97 s nařízením (ES) č. 1301/2006.

(3)

Čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 936/97 stanoví, že členské státy oznámí Komisi celkové množství, které je předmětem žádostí, druhý pracovní den po konci lhůty pro jejich podání. Ustanovení čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení stanoví, že pokud Komise rozhodne o přijetí žádostí, vydávají se licence jedenáctý den každého měsíce. Z praktických důvodů by mělo být stanoveno, že licence by se měly vydávat patnáctý den každého měsíce. S ohledem na svátky v roce 2007 by se tato změna měla použít od dubna 2007.

(4)

Některá ustanovení nařízení (ES) č. 936/97 týkající se dovozních celních kvótových období v minulosti jsou zastaralá. Z důvodu jasnosti by měla být tato ustanovení zrušena.

(5)

Čl. 5 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1445/95 ze dne 26. června 1995 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa a o zrušení nařízení (EHS) č. 2377/80 (4) stanoví, že aniž jsou dotčena jiná zvláštní ustanovení, o dovozní licence se žádá pro produkty některé z položek kombinované nomenklatury nebo některé ze skupin položek kombinované nomenklatury uvedené v příloze I uvedeného nařízení. S ohledem na sortiment produktů, které je možné dovážet podle nařízení (ES) č. 936/97, by měli mít žadatelé nárok dále rozdělit svou jedinou žádost u stejného pořadového čísla kvóty podle kódu KN nebo skupiny kódů KN.

(6)

Nařízení (ES) č. 936/97 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 936/97 se mění takto:

1.

V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Pro období od 1. července jednoho roku do 30. června následujícího roku, dále jen ‚dovozní celní kvótové období‘, se každý rok otevírají tyto celní kvóty:

60 250 tun pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso kódů KN 0201 a 0202 a pro produkty kódů KN 0201 a 0202 a pro produkty kódů KN 0206 10 95 a 0206 29 91. Pořadové číslo kvóty je 09.4002;

2 250 tun pro zmrazené vykostěné buvolí maso kódů KN 0202 30 90, vyjádřených jako hmotnost vykostěného masa. Pořadové číslo kvóty je 09.4001.

Pro účely přidělování kvót uvedených v prvním pododstavci odpovídá 100 kilogramů nevykostěného masa 77 kilogramům vykostěného masa.“

2.

Článek 2 se mění takto:

a)

v písmenu b) se zrušuje pátý pododstavec;

b)

v písmenu e) se zrušuje třetí pododstavec.

3.

V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pro dovozy množství uvedeného v čl. 2 písm. f) se dovozní celní kvótové období rozdělí do 12 podobdobí v délce jednoho měsíce. Množství, které je k dispozici na každé podobdobí, odpovídá jedné dvanáctině celkového množství.“

4.

Článek 4 se mění takto:

a)

zrušují se písmena a) a b);

b)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

v kolonce 8 žádostí o licenci a samotných licencí musí být uvedena země původu a je křížkem zaškrtnuto políčko ‚ano‘. Držitel licence je povinen dovážet z uvedené země;“

5.

Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

1.   Žádosti o licenci uvedené v článku 4 lze podat pouze během prvních pěti dnů každého měsíce každého dovozního celního kvótového období.

Odchylně od čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1445/95 se u stejného pořadového čísla kvóty mohou žádosti vztahovat pouze na jeden nebo více produktů jednoho kódu KN nebo skupin kódů KN vyjmenovaných v příloze I uvedeného nařízení. V případě žádostí, které se vztahují na několik kódů, se specifikuje dotčené množství požadované pro kód KN či skupinu kódů KN. Ve všech případech se všechny kódy KN uvedou v žádostech o licenci a v licencích do kolonky 16 a jejich popis do kolonky 15.

2.   Nejpozději do 16:00 hodin bruselského času druhého pracovního dne po konci lhůty pro podání žádostí oznámí členské státy Komisi celkové množství, které je pro jednotlivé země původu předmětem žádostí.

3.   Dovozní licence se vydávají patnáctý den každého měsíce.

V každé vydané licenci se specifikuje dotčené množství pro kód KN či skupinu kódů KN.“

6.

V čl. 8 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Originál osvědčení o pravosti vyhotovený v souladu s články 6 a 7 se spolu s jednou kopií předloží příslušnému orgánu společně se žádostí o první dovozní licenci, na kterou se osvědčení o pravosti vztahuje.“

7.

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Osvědčení o pravosti a dovozní licence jsou platné tři měsíce od data vydání. Platnost osvědčení o pravosti však končí nejpozději 30. června po datu vydání.“

8.

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Na množství uvedená v čl. 2 písm. f) tohoto nařízení jsou použitelná ustanovení nařízení (ES) č. 1445/95, nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (5) a nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (6) nestanoví-li toto nařízení jinak.

Na množství uvedená v čl. 1 odst. 1 druhé odrážce a v čl. 2 písm. a), b), c), d), e) a g) tohoto nařízení jsou použitelná ustanovení nařízení (ES) č. 1445/95, nařízení (ES) č. 1291/2000 a kapitola III nařízení (ES) č. 1301/2006, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2007. Čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 936/97 ve znění tohoto nařízení se použije od 1. dubna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. března 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 137, 28.5.1997, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1965/2006 (Úř. věst. L 408, 30.12.2006, s. 26).

(3)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(4)  Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 35. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1965/2006.

(5)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.“


24.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 318/2007

ze dne 23. března 2007,

kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 druhý pododstavec a čl. 10 odst. 4 první pododstavec uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (2), a zejména na čl. 17 odst. 2 písm. b), čl. 17 odst. 3 a čl. 18 odst. 1 první a čtvrtou odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2000/666/ES ze dne 16. října 2000 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz ptactva kromě drůbeže a o karanténních podmínkách (3) stanoví veterinární požadavky pro dovoz některých ptáků kromě drůbeže, jak je v uvedeném rozhodnutí upřesněno, a karanténní požadavky pro tyto ptáky.

(2)

V důsledku ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků asijského kmene v jihovýchodní Asii v roce 2004 Komise přijala několik rozhodnutí zakazujících mimo jiné dovoz ptáků kromě drůbeže z postižených třetích zemí.

(3)

V důsledku rozšíření influenzy ptáků asijského kmene do Evropy stěhovavým ptactvem a případu influenzy ptáků asijského kmene zjištěného v karanténním zařízení ve Velké Británii bylo přijato rozhodnutí Komise 2005/760/ES ze dne 27. října 2005 o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků ve třetích zemích při dovozu ptáků chovaných v zajetí (4). Toto rozhodnutí pozastavuje dovoz ptáků kromě drůbeže ze všech třetích zemí z důvodu rizika, které dotčení volně žijící ptáci představují.

(4)

V zájmu vypracování soupisu rizik spojených s dovozem ptáků chovaných v zajetí Komise dne 13. dubna 2005 požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o vědecké stanovisko ohledně rizik spojených s dovozem ptáků odchycených ve volné přírodě a ptáků chovaných v zajetí ze třetích zemí.

(5)

Na tuto žádost přijala komise pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) během zasedání ve dnech 26.–27. října 2006 vědecké stanovisko k rizikům pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat, která souvisejí s dovozem volně žijících ptáků kromě drůbeže do Společenství. Toto vědecké stanovisko určuje možné nástroje a možnosti, jimiž lze zmírnit jakékoli zjištěné veterinární riziko spojené s dovozem ptáků kromě drůbeže.

(6)

S ohledem na závěry a doporučení uvedené ve vědeckém stanovisku EFSA by měly být požadavky stanovené rozhodnutím 2000/666/ES revidovány.

(7)

Vědecké stanovisko EFSA zejména uvádí, že údaje ohledně dovozů těchto ptáků jsou nedostatečné. Měl by se proto zvážit sběr podrobnějších údajů o těchto dovozech.

(8)

Jedno z doporučení vědeckého stanoviska EFSA se týká kontrol prováděných ve třetích zemích, které vyvážejí ptáky kromě drůbeže do Společenství. Zlepšením ve fázi vývozu by se měla co nejvíce omezit možnost vstupu nakažených ptáků do Společenství. Z toho důvodu by měly být v tomto nařízení stanoveny dovozní podmínky tak, aby byly umožněny pouze dovozy ze třetích zemí, které mají k dovozu dotčených ptáků do Společenství povolení.

(9)

Další doporučení EFSA se týká dovozu ptáků odchycených ve volné přírodě. Ve vědeckém stanovisku se uvádí riziko týkající se těchto ptáků, kteří mohou být nakaženi od jiných infikovaných volně žijících ptáků a z kontaminovaného okolí nebo mohou být nakaženi od infikované drůbeže. S ohledem na podíl volně žijících stěhovavých ptáků na rozšíření influenzy ptáků z Asie do Evropy v roce 2005 a 2006 je vhodné omezit dovoz ptáků kromě drůbeže pouze na ptáky chované v zajetí.

(10)

Zřídkakdy je možné s jistotou od sebe odlišit ptáky, kteří byli odchyceni ve volné přírodě, a ptáky chované v zajetí. Způsoby označování se mohou používat u obou druhů ptáků, a nelze je tedy od sebe odlišit. Je tudíž vhodné omezit dovoz ptáků kromě drůbeže na chovná zařízení schválená příslušnými orgány třetí země vývozu a stanovit některé minimální podmínky pro takové schválení.

(11)

Na některé dovozy ptáků se vztahují jiné právní předpisy Společenství. Měly by tudíž být vyňaty z oblasti působnosti tohoto nařízení.

(12)

Veterinární riziko spojené s poštovními holuby, kteří jsou dovezeni do Společenství za účelem vypuštění k letu zpět do jejich místa původu, je takové, že by měli být vyjmuti z oblasti působnosti tohoto nařízení.

(13)

Kromě toho veterinární podmínky některých třetích zemí jsou stejné jako podmínky stanovené právními předpisy Společenství. Dovoz ptáků z těchto zemí by proto měl být vyjmut z rozsahu tohoto nařízení.

(14)

Členské státy by měly Komisi poskytnout některé informace ohledně schválených karanténních zařízení a středisek, aby Komise mohla seznam schválených karanténních zařízení a středisek zveřejnit a aktualizovat. Je vhodné, aby byl tento seznam vložen do přílohy tohoto nařízení.

(15)

Je vhodné stanovit další dovozní postupy pro přepravu ze stanoviště hraniční kontroly do schválených karanténních zařízení nebo středisek po vstupu do Společenství, aby bylo zajištěno, že dovezení ptáci dorazí do určeného schváleného karanténního zařízení nebo střediska v přiměřené časové lhůtě.

(16)

Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (5) byla přijata, aby se zohlednily zkušenosti získané za poslední roky v oblasti tlumení influenzy ptáků. Na základě této směrnice bylo přijato rozhodnutí Komise 2006/437/ES ze dne 4. srpna 2006, kterým se schvaluje Diagnostická příručka pro influenzu ptáků podle směrnice Rady 2005/94/ES (6) (dále jen „diagnostická příručka“), kterým se na úrovni Společenství stanoví diagnostické postupy, metody odběru vzorků a kritéria hodnocení výsledků laboratorních testů k potvrzení ohniska influenzy ptáků. K uvedenému rozhodnutí by se mělo v rámci tohoto nařízení přihlédnout při stanovování režimů testování influenzy ptáků ve schválených karanténních zařízeních a střediscích.

(17)

Lze rovněž uvážit některé výjimky pro ptáky, u nichž se prokáže, že byli nakaženi nízkopatogenní influenzou ptáků a newcastleskou chorobou ve schváleném karanténním zařízení nebo středisku, pokud výskyt nákazy neohrožuje nákazový status Společenství.

(18)

V zájmu jasnosti právních předpisů Společenství by rozhodnutí 2000/666/ES mělo být zrušeno a nahrazeno tímto nařízením.

(19)

V důsledku přísnějších veterinárních podmínek stanovených v tomto nařízení by mělo být rozhodnutí 2005/760/ES zrušeno.

(20)

Pro karanténní zařízení nebo střediska, která jsou schválena podle rozhodnutí 2000/666/ES, by měla být stanovena přechodná opatření, aby dovoz prostřednictvím těchto zařízení a středisek mohl nadále pokračovat, dokud není schválení uděleno podle tohoto nařízení.

(21)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Nařízení stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství ze třetích zemí a jejich částí uvedených v příloze I a karanténní podmínky pro takový dovoz.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se týká živočichů třídy ptáci.

Nevztahuje se však na:

a)

kur domácí, krocany a krůty, perličky, kachny, husy, křepelky, holuby, bažanty a koroptve a ptáky nadřádu běžci (Ratitae) chované nebo držené v zajetí pro reprodukci, pro produkci masa nebo konzumních vajec nebo pro dodávku k zazvěření (dále jen „drůbež“);

b)

ptáky dovezené v rámci programů ochrany přírody schválených příslušnými orgány členského státu určení;

c)

zvířata v zájmovém chovu uvedená v čl. 1 třetím pododstavci směrnice 92/65/EHS doprovázející svého majitele;

d)

ptáky určené pro ZOO, cirkusy, zábavní parky nebo pokusy;

e)

ptáky určené pro organizace, instituty nebo střediska schválená podle článku 13 směrnice 92/65/EHS;

f)

poštovní holuby, kteří jsou na území Společenství dovezeni ze sousední třetí země, v níž normálně sídlí, a jsou ihned vypuštěni k letu zpět do příslušné třetí země;

g)

ptáky dovezené z Andory, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Švýcarska a Vatikánského městského státu.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené ve směrnici Rady 2005/94/ES.

Použijí se rovněž tyto definice:

a)

„ptáky“ se rozumí živočichové třídy ptáci kromě těch uvedených v čl. 2 písm. a) až g);

b)

„schváleným chovným zařízením“ se rozumí:

i)

zařízení používané výhradně k chovu ptáků a

ii)

zařízení, v němž byla provedena kontrola a které bylo příslušným orgánem vyvážející třetí země schváleno jakožto zařízení splňující podmínky stanovené v článku 4 a v příloze II;

c)

„ptáky chovanými v zajetí“ se rozumí ptáci, kteří nebyli odchyceni ve volné přírodě, ale vylíhli se a byli chováni v zajetí a pocházejí z rodičů, kteří se spářili nebo byli jinak oplodněni v zajetí;

d)

„bezešvým uzavřeným kroužkem na noze“ se rozumí kroužek nebo pásek v průběžném kruhu bez přerušení nebo skloubení, který není žádným způsobem porušen a je tak veliký, aby se nedal sejmout, až končetina plně doroste, pokud se aplikuje v prvních dnech života, a který byl pro tento účel komerčně vyroben;

e)

„schváleným karanténním zařízením“ se rozumí areál jiný než karanténní střediska:

i)

v němž se provádí karanténa dovezených ptáků,

ii)

v němž byla provedena kontrola a které bylo příslušným orgánem schváleno jakožto zařízení splňující minimální podmínky stanovené v článku 6 a v příloze IV;

f)

„schváleným karanténním střediskem“ se rozumí areál:

i)

v němž se provádí karanténa dovezených ptáků,

ii)

obsahující určitý počet jednotek, které jsou vzájemně provozně a fyzicky odděleny a kde každá jednotka obsahuje pouze ptáky ze stejné zásilky, se stejným nákazovým statusem, a tedy tvořící jednu epizootologickou jednotku,

iii)

v němž byla provedena kontrola a které bylo příslušným orgánem schváleno jakožto zařízení splňující minimální podmínky stanovené v článku 6 a příloze IV;

g)

„ověřovacími ptáky“ se rozumí drůbež, která je používána jako diagnostická pomůcka během karantény;

h)

„diagnostickou příručkou“ se rozumí Diagnostická příručka pro influenzu ptáků stanovená v příloze rozhodnutí 2006/437/ES;

i)

„místní veterinární jednotkou“ se rozumí jakýkoli místní orgán členského státu, který je jako takový určen.

Článek 4

Schválená chovná zařízení

Dovoz ptáků ze schválených chovných zařízení se povoluje, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

chovné zařízení musí byt schváleno příslušným orgánem v souladu s podmínkami stanovenými v příloze II a musí mu být přiděleno číslo schválení;

b)

číslo schválení musí tento orgán sdělit Komisi;

c)

název a číslo schválení chovného zařízení musí být uvedeny v seznamu chovných zařízení vypracovaném Komisí;

d)

schválení chovného zařízení musí příslušný orgán neprodleně odejmout nebo pozastavit, pokud toto zařízení již nesplňuje podmínky stanovené v příloze II, a musí o tom ihned informovat Komisi.

Článek 5

Podmínky dovozu

Dovoz ptáků ze schválených chovných zařízení v souladu s článkem 4 splňuje tyto podmínky:

a)

jedná se o ptáky chované v zajetí;

b)

ptáci musí pocházet ze třetích zemí nebo jejich částí uvedených v příloze I;

c)

ptáci byli sedm až čtrnáct dní před zasláním podrobeni laboratornímu testu zjišťování viru s negativními výsledky pro všechny viry influenzy ptáků a newcastleské choroby;

d)

ptáci nebyli očkováni proti influenze ptáků;

e)

ptáky doprovází veterinární osvědčení v souladu se vzorem stanoveným v příloze III (dále jen „veterinární osvědčení“);

f)

ptáci jsou označeni individuálními identifikačními čísly prostřednictvím individuálně značeného bezešvého uzavřeného kroužku na noze nebo mikročipu v souladu s čl. 66 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 (7);

g)

individuální identifikační čísla kroužků na noze nebo mikročipů stanovených v písmenu f) musí obsahovat alespoň tyto informace:

kód ISO vyvážející třetí země provádějící identifikaci,

specifické pořadové číslo;

h)

individuální identifikační číslo stanovené v písmenu f) musí být zaznamenáno ve veterinárním osvědčení;

i)

ptáci jsou přepravováni v nových kontejnerech, které jsou na vnější straně jednotlivě označeny identifikačním číslem, které odpovídá identifikačnímu číslu uvedenému ve veterinárním osvědčení.

Článek 6

Schválená karanténní zařízení a střediska

1.   Seznam karanténních zařízení a středisek, která splňují minimální podmínky stanovené v příloze IV, je uveden v příloze V.

2.   Členské státy předají Komisi a ostatním členským státům seznam:

a)

čísel schválení schválených karanténních zařízení nebo středisek sídlících na jejich území a

b)

název a číslo TRACES místní veterinární jednotky odpovědné za tato zařízení nebo střediska.

Článek 7

Přímá přeprava ptáků do schválených karanténních zařízení nebo středisek

Ptáci se přepravují přímo ze stanoviště hraniční kontroly do schváleného karanténního zařízení nebo střediska v klecích nebo bednách.

Celková doba cesty z tohoto stanoviště do karanténního zařízení nebo střediska nesmí za normálních okolností přesáhnout devět hodin.

Používají-li se pro tuto přepravu vozidla, jsou příslušným orgánem zapečetěna neporušitelnou plombou.

Článek 8

Osvědčení

Dovozci nebo jejich zástupci poskytnou písemné osvědčení, že se ptáci přijímají ke karanténě, a to v úředním jazyce členského státu vstupu a podepsané osobou odpovědnou za karanténní zařízení nebo středisko.

Osvědčení:

a)

jasně uvádí název, adresu a číslo schválení karanténního zařízení nebo střediska;

b)

se zasílá na stanoviště hraniční kontroly e-mailem nebo faxem, dříve než tam dorazí zásilka, nebo je předloží dovozce nebo jeho zástupce, dříve než jsou ptáci ze stanoviště hraniční kontroly propuštěni.

Článek 9

Tranzit ptáků ve Společenství

Vstupují-li ptáci do Společenství přes členský stát, který není státem určení, přijmou se veškerá opatření v zájmu zajištění toho, aby se zásilka dostala do plánovaného členského státu určení.

Článek 10

Kontrola přepravy ptáků

1.   Pokud právní předpisy Společenství stanoví sledování ptáků mezi stanovištěm hraniční kontroly a schváleným karanténním zařízením nebo střediskem v místě určení, zajistí se tato výměna informací:

a)

úřední veterinární lékař odpovědný za stanoviště hraniční kontroly oznámí prostřednictvím sítě TRACES příslušnému orgánu odpovědnému za schválené karanténní zařízení nebo středisko v místě určení zásilky místo původu a místo určení ptáků;

b)

osoba odpovědná za schválené karanténní zařízení nebo středisko určení oznámí do jednoho pracovního dne od doručení zásilky do karanténního zařízení nebo střediska úřednímu veterinárnímu lékaři odpovědnému za schválené karanténní zařízení nebo středisko v místě určení e-mailem nebo faxem doručení zásilky na místo určení;

c)

úřední veterinární lékař odpovědný za schválené karanténní zařízení nebo středisko v místě určení zásilky oznámí do tří pracovních dnů od doručení zásilky do karanténního zařízení nebo střediska prostřednictvím sítě TRACES úřednímu veterinárnímu lékaři odpovědnému za stanoviště hraniční kontroly, který mu oznámil odeslání zásilky, že zásilka dorazila na místo určení.

2.   Pokud se příslušnému orgánu odpovědnému za stanoviště hraniční kontroly potvrdí, že ptáci, kteří měli být podle prohlášení odesláni do schváleného karanténního zařízení nebo střediska, nedorazili na místo svého určení do tří pracovních dnů od předpokládaného data doručení zásilky do karanténního zařízení nebo střediska, přijme příslušný orgán vhodná opatření vůči osobě odpovědné za zásilku.

Článek 11

Karanténní opatření

1.   Ptáci se podrobí karanténě trvající nejméně 30 dní ve schváleném karanténním zařízení nebo středisku (dále jen „karanténa“).

2.   Alespoň na začátku a konci karantény každé zásilky zkontroluje úřední veterinární lékař karanténní podmínky, včetně prověření záznamů o úhynu a klinického vyšetření ptáků ve schváleném karanténním zařízení nebo v každé jednotce schváleného karanténního střediska.

Úřední veterinární lékař však provádí kontroly častěji, pokud to vyžaduje nákazová situace.

Článek 12

Vyšetření, odběry vzorků a testování, které je třeba u zásilky provádět v průběhu karantény

1.   Postupy vyšetření, odběru vzorků a testování influenzy ptáků a newcastleské choroby stanovené v příloze VI se provádějí po doručení ptáků do karantény.

2.   Využívá-li se ověřovacích ptáků, použije se ve schváleném karanténním zařízení nebo v každé jednotce schváleného karanténního střediska nejméně 10 těchto ověřovacích ptáků.

3.   Ověřovací ptáci použití k vyšetření, odběru vzorků a testování:

a)

jsou nejméně tři týdny staří a pro tyto účely se použijí jen jednou;

b)

jsou pro účely identifikace kroužkovaní nebo jsou označeni jinou neodstranitelnou identifikací;

c)

nejsou očkováni a jsou v průběhu čtrnácti dní před datem začátku karantény ověřeni jako séronegativní na influenzu ptáků a newcastleskou chorobu;

d)

jsou umístěni do schváleného karanténního zařízení nebo do jednotky schváleného karanténního střediska před vypuštěním ptáků do společného vzdušného prostoru a co nejblíže těmto ptákům tak, aby byl zajištěn úzký kontakt ověřovacích ptáků a trusu ptáků v karanténě.

Článek 13

Postup v případě podezření na nákazu ve schváleném karanténním zařízení nebo středisku

1.   Pokud v průběhu karantény vznikne ve schváleném karanténním zařízení podezření, že jeden nebo více ptáků a/nebo ověřovací ptáci jsou nakaženi influenzou ptáků nebo newcastleskou chorobou, přijmou se tato opatření:

a)

těmto ptákům a ověřovacím ptákům jsou odebrány vzorky pro virologické vyšetření stanovené v bodě 2 přílohy VI a jsou příslušným způsobem analyzovány;

b)

všichni tito ptáci a ověřovací ptáci jsou utraceni a zlikvidováni;

c)

schválené karanténní zařízení je vyčištěno a vydezinfikováno;

d)

po dobu 21 dní po závěrečném očištění a vydezinfikování se nedostanou do schváleného karanténního zařízení žádní ptáci.

2.   Pokud v průběhu karantény vznikne ve schváleném karanténním středisku podezření, že jeden nebo více ptáků a/nebo ověřovacích ptáků v jednotce karanténního střediska jsou nakaženi influenzou ptáků nebo newcastleskou chorobou, přijmou se tato opatření:

a)

těmto ptákům a ověřovacím ptákům jsou odebrány vzorky pro virologické vyšetření stanovené v bodě 2 přílohy VI a jsou příslušným způsobem analyzovány;

b)

všichni tito ptáci a ověřovací ptáci jsou utraceni a zlikvidováni;

c)

dotčená jednotka je vyčištěna a vydezinfikována;

d)

odeberou se tyto vzorky:

i)

používají-li se ověřovací ptáci, musí se nejdříve po 21 dnech po závěrečném očištění a vydezinfikování dotčené jednotky odebrat ověřovacím ptákům v ostatních karanténních jednotkách vzorky pro sérologické vyšetření stanovené v příloze VI nebo

ii)

nepoužívají-li se ověřovací ptáci, musí se v průběhu 7 až 15 dnů po závěrečném očištění a vydezinfikování odebrat ptákům v ostatních karanténních jednotkách vzorky pro virologické vyšetření stanovené v bodě 2 přílohy VI;

e)

žádný pták neopustí dotčené schválené karanténní středisko, dokud nejsou výsledky odběru vzorků uvedeného v písmenu d) potvrzeny jako negativní.

3.   Členské státy uvědomí Komisi o všech opatřeních přijatých podle tohoto článku.

Článek 14

Výjimky týkající se pozitivního nálezu nízkopatogenní influenzy ptáků nebo newcastleské choroby ve schváleném karanténním zařízení nebo středisku

1.   Pokud se v průběhu karantény prokáže, že je jeden nebo několik ptáků a/nebo ověřovacích ptáků nakaženo nízkopatogenní influenzou ptáků nebo newcastleskou chorobou, mohou příslušné orgány na základě posouzení rizik udělit výjimky z opatření stanovených v čl. 13 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b), pokud tyto výjimky neohrožují tlumení nákazy (dále jen „výjimka“).

Členské státy o veškerých těchto výjimkách neprodleně uvědomí Komisi.

2.   Pokud úřední veterinární lékař provádí kontrolu ve schváleném karanténním zařízení nebo středisku, jemuž byla udělena výjimka, a prokáže se, že je jeden nebo více ptáků a/nebo ověřovacích ptáků nakaženo nízkopatogenní influenzou ptáků nebo newcastleskou chorobou, použijí se opatření stanovená v odstavcích 3 až 7.

Členské státy o veškerých těchto opatřeních neprodleně uvědomí Komisi.

3.   V případě pozitivního nálezu nízkopatogenní influenzy ptáků se namísto standardních vzorků, jak je uvedeno v diagnostické příručce, odeberou za účelem laboratorního testu následující vzorky, a to 21 dní po datu posledního pozitivního nálezu nízkopatogenní influenzy ptáků ve schváleném karanténním zařízení nebo z každé jednotky schváleného karanténního střediska, a dále pak v intervalech 21 dní:

a)

vzorky z jakýchkoli uhynulých ověřovacích ptáků nebo jiných ptáků přítomných v době odběru vzorků;

b)

tracheální/orofaryngeální a kloakální výtěr alespoň 60 ptáků nebo všech ptáků přítomných ve schváleném karanténním zařízení nebo dotčené jednotce schváleného karanténního střediska, je-li jejich počet nižší než 60, nebo v případě, že se jedná o malé ptáky a exotické druhy, nejsou zvyklí na manipulaci, anebo pokud by manipulace s nimi byla pro člověka nebezpečná, se musí odebrat vzorky čerstvého trusu; odebírání vzorků a jejich laboratorní testování se musí provádět do té doby, než se získají dva po sobě následující negativní laboratorní výsledky, které jsou provedeny v intervalu nejméně 21 dní.

Příslušný orgán však může na základě výsledku posouzení rizik udělit výjimku, pokud jde o velikost vzorku stanovenou v tomto odstavci.

4.   V případě pozitivního nálezu newcastleské choroby může příslušný orgán udělit výjimku, pouze pokud je 30 dní po posledním případu uhynutí následkem této choroby nebo klinického zotavení z ní proveden odběr vzorků podle bodů 1 a 2 přílohy VI, bez ohledu na uvedenou časovou lhůtu, s negativními výsledky.

5.   Ptáci by neměli být vypuštěni z karantény, dokud neuplyne alespoň doba laboratorního testování stanovená v odstavci 3.

6.   Schválené karanténní zařízení nebo příslušná jednotka schváleného karanténního střediska je po vyprázdnění vyčištěna a vydezinfikována. Všechny věci nebo odpad, které mohly být kontaminovány, jakož i veškerý odpad nashromážděný v průběhu doby laboratorního testování stanovené v odstavci 3 jsou po jejím skončení odstraněny tak, aby se zajistilo, že se patogen nešíří, a jsou zlikvidovány způsobem zaručujícím zničení přítomných virů nízkopatogenní influenzy ptáků nebo newcastleské choroby.

7.   Opětovné obsazení schváleného karanténního zařízení nebo střediska se provede nejdříve 21 dní po datu konečného očištění a vydezinfikování, jak je stanoveno v odstavci 6.

Článek 15

Postup v případě podezření na chlamydiózu

Pokud během karantény ve schváleném karanténním zařízení nebo středisku vznikne nebo je potvrzeno podezření, že papouškovití jsou infikováni mikroorganismem Chlamydophyla psittaci, ošetří se všichni ptáci v zásilce metodou schválenou příslušným orgánem a karanténa se prodlouží na nejméně dva měsíce po posledním zaznamenaném případu.

Článek 16

Uvolnění z karantény

Ptáci mohou být uvolněni z karantény ve schváleném karanténním zařízení nebo středisku pouze na základě písemného povolení úředního veterinárního lékaře.

Článek 17

Požadavky na oznamování a podávání zpráv

1.   Členské státy uvědomí Komisi do 24 hodin o všech případech influenzy ptáků nebo newcastleské choroby zjištěných ve schváleném karanténním zařízení nebo středisku.

2.   Členské státy sdělují Komisi každoročně tyto informace:

a)

počet ptáků dovezených prostřednictvím schválených karanténních zařízení a středisek podle druhů a podle schválených chovných zařízení původu;

b)

informace ohledně míry úhynu dovezených ptáků v době mezi zahájením postupu pro vydání veterinárního osvědčení v zemi původu a ukončením období karantény;

c)

počet případů pozitivních nálezů influenzy ptáků, newcastleské choroby a mikroorganismu Chlamydophyla psittaci ve schválených karanténních zařízeních nebo střediscích.

Článek 18

Náklady na karanténu

Veškeré náklady na karanténu vzniklé použitím tohoto nařízení nese dovozce.

Článek 19

Zrušení

Zrušují se rozhodnutí 2000/666/ES a 2005/760/ES.

Článek 20

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. března 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/68/ES (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 321).

(3)  Úř. věst. L 278, 31.10.2000, s. 26. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2002/279/ES (Úř. věst. L 99, 16.4.2002, s. 17).

(4)  Úř. věst. L 285, 28.10.2005, s. 60. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2007/183/ES. Viz strana 44 v tomto čísle Úředního věstníku.

(5)  Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.

(6)  Úř. věst. L 237, 31.8.2006, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1.


PŘÍLOHA I

SEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ, KTERÉ MOHOU POUŽÍVAT VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ UVEDENÉ V PŘÍLOZE III

Třetí země nebo jejich části uvedené v sloupcích 1 a 3 tabulky části 1 přílohy I rozhodnutí Komise 2006/696/ES (1), přičemž sloupec 4 této tabulky uvádí vzor veterinárního osvědčení pro chovnou nebo užitkovou drůbež jinou než ptáky nadřádu běžci.


(1)  Úř. věst. L 295, 25.10.2006, s. 1.


PŘÍLOHA II

PODMÍNKY SCHVALOVÁNÍ CHOVNÝCH ZAŘÍZENÍ VE TŘETÍ ZEMI PŮVODU, JAK JE STANOVENO V ČLÁNKU 4

KAPITOLA 1

Schvalování chovných zařízení

Aby mohlo chovné zařízení získat schválení stanovené v článku 4, musí splňovat podmínky uvedené v této kapitole.

1.

Chovné zařízení musí být jasně ohraničeno a odděleno od svého okolí, případně zvířata musí být uzavřena a umístěna tak, aby nevytvářela zdravotní riziko pro hospodářství s chovem zvířat, jejichž nákazový status by mohl být ohrožen.

2.

Musí mít vhodné prostředky pro odchyt, uzavírání a izolování zvířat a musí mít k dispozici přiměřená schválená karanténní zařízení a dodržovat schválené postupy pro zvířata pocházející z neschválených zařízení.

3.

Osoba odpovědná za chovné zařízení musí mít odpovídající zkušenosti s chovem ptáků.

4.

Chovné zařízení musí být prosté influenzy ptáků, newcastleské choroby a mikroorganismu Chalmydophyla psittaci; aby mohlo být prohlášeno za prosté těchto nákaz, vyhodnotí příslušný orgán záznamy o nákazovém statusu uchovávané alespoň za poslední tři roky před datem žádosti o schválení a výsledky klinických a laboratorních vyšetření provedených na zvířatech v tomto zařízení. Nová chovná zařízení však lze schválit pouze na základě výsledků klinických a laboratorních testů provedených na zvířatech v těchto zařízeních.

5.

Musí vést aktuální záznamy o:

a)

počtu a totožnosti (stáří, pohlaví, druh a v případě potřeby individuální identifikační číslo) zvířat každého druhu přítomného v chovném zařízení;

b)

počtu a totožnosti (stáří, pohlaví, druh a v případě potřeby individuální identifikační číslo) zvířat přicházejících do chovného zařízení nebo opouštějících toto zařízení, spolu s údaji o jejich původu nebo místě určení, přepravě z nebo do chovného zařízení a o nákazovém statusu;

c)

výsledcích krevních testů nebo všech ostatních diagnostických postupů;

d)

případech nákazy a případně o provedeném léčení;

e)

výsledcích patologických vyšetření zvířat uhynulých v chovném zařízení, včetně zvířat uhynulých před vylíhnutím;

f)

pozorováních prováděných během období izolace nebo karantény.

6.

Chovné zařízení musí mít buď dohodu s laboratoří způsobilou k provádění patologických vyšetření, nebo mít jedno či více vhodných zařízení, v nichž může způsobilá osoba jménem schváleného veterinárního lékaře tato patologická vyšetření provádět.

7.

Chovné zařízení musí mít buď přiměřená opatření, nebo zařízení na místě pro řádné odstraňování zvířat uhynulých následkem nákazy nebo utracených.

8.

Chovné zařízení musí smluvně nebo právním nástrojem zajistit služby veterinárního lékaře, který je schválen příslušným orgánem vyvážející třetí země a spadá pod jeho kontrolu a který:

a)

zajistí, aby příslušný orgán schválil vhodná opatření pro dozor nad nákazou a tlumení nákazy ve vztahu k nákazové situaci dotčené země a aby se v chovném zařízení uplatňovala. Tato opatření zahrnují:

i)

roční plán dozoru nad nákazami včetně příslušných kontrol zoonóz zvířat,

ii)

klinická, laboratorní a patologická vyšetření zvířat podezřelých z toho, že byla postižena nákazami,

iii)

případné očkování vnímavých zvířat proti infekčním nákazám v souladu s Příručkou norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE);

b)

zajistí, aby bylo jakékoli podezřelé uhynutí nebo přítomnost jakýchkoli jiných příznaků, že byla zvířata nakažena influenzou ptáků, newcastleskou chorobou nebo mikroorganismy Chlamydophyla psittaci, neprodleně oznámeno příslušnému orgánu třetí země;

c)

zajistí, aby byla zvířata přicházející do chovného zařízení izolována podle potřeby a v souladu s požadavky tohoto nařízení a s případnými pokyny, které vydal příslušný orgán;

d)

je zodpovědný za každodenní dodržování veterinárních požadavků tohoto nařízení a právních předpisů Společenství týkajících se ochrany zvířat během přepravy.

9.

Pokud chovná zařízení chovají zvířata určená pro pokusné laboratoře, musí být všeobecná péče a umístění těchto zvířat v souladu s požadavky článku 5 směrnice Rady 86/609/EHS (1).

KAPITOLA 2

Zachování schválení chovných zařízení

Chovné zařízení zůstává schváleným chovným zařízením, pouze pokud splňuje podmínky stanovené v této kapitole.

1.

Areál je pod kontrolou úředního veterinárního lékaře z příslušného orgánu, který:

a)

zajistí splnění podmínek stanovených v tomto nařízení;

b)

navštíví areál chovného zařízení nejméně jednou za rok;

c)

prověří činnost schváleného veterinárního lékaře a provádění ročního plánu dozoru nad nákazami;

d)

ověří, zda výsledky klinických, laboratorních a patologických vyšetření zvířat neprokázaly výskyt influenzy ptáků, newcastleské choroby nebo mikroorganismu Chlamydophyla psittaci.

2.

Do chovného zařízení jsou umístěna pouze zvířata pocházející z jiného schváleného chovného zařízení v souladu s podmínkami stanovenými tímto nařízením.

3.

Chovné zařízení uchovává záznamy uvedené v bodě 5 kapitoly 1 po dobu nejméně deseti let po schválení.

KAPITOLA 3

Karanténa ptáků pocházejících z jiných zdrojů než schválených chovných zařízení

Odchylně od ustanovení bodu 2 kapitoly 2 mohou být ptáci pocházející z jiných zdrojů než schválených chovných zařízení umístěni do chovného zařízení na základě schválení takového umístění příslušným orgánem pod podmínkou, že tato zvířata před zařazením do skupiny podstoupí karanténu v souladu s pokyny příslušného orgánu. Doba karantény musí trvat nejméně 30 dní.

KAPITOLA 4

Pozastavení, odejmutí nebo opětovné udělení schválení chovných zařízení

Postupy částečného nebo úplného pozastavení, odejmutí nebo opětovného udělení schválení chovných zařízení splňují podmínky stanovené v této kapitole.

1.

Zjistí-li příslušný orgán, že chovné zařízení již nesplňuje podmínky stanovené v kapitolách 1 a 2 nebo že došlo ke změně jeho používání, takže již neslouží výhradně k chovu ptáků, pozastaví nebo odejme takovému zařízení schválení.

2.

Pokud příslušný orgán obdržel oznámení o podezření na influenzu ptáků, newcastleskou chorobu nebo mikroorganismus Chlamydophyla psittaci, pozastaví schválení chovného zařízení po dobu, dokud není podezření úředně vyvráceno. Zajistí, aby se učinila opatření, která jsou nezbytná za účelem potvrzení nebo vyvrácení podezření a za účelem zabránění jakémukoli rozšíření nákazy, a to v souladu s požadavky právních předpisů Společenství stanovících opatření proti příslušné nákaze a pro obchod se zvířaty.

3.

Pokud se podezření na nákazu potvrdí, může příslušný orgán opětovně schválit chovné zařízení v souladu s kapitolou 1 pouze po:

a)

eradikaci nákazy a zdroje infekce v chovném zařízení;

b)

přiměřeném očištění a vydezinfikování chovného zařízení;

c)

splnění podmínek stanovených v kapitole 1 této přílohy, s výjimkou bodu 4.

4.

Příslušný orgán neprodleně informuje Komisi o pozastavení, odejmutí nebo opětovném udělení schválení jakéhokoli chovného zařízení.


(1)  Úř. věst. L 358, 18.12.1986, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/65/ES (Úř. věst. L 230, 16.9.2003, s. 32).


PŘÍLOHA III

Podle čl. 5 písm. e)

VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ

pro dovoz některých ptáků kromě drůbeže určených k odeslání do Společenství

Image

Image

Image


PŘÍLOHA IV

Podle článku 6

MINIMÁLNÍ PODMÍNKY PRO SCHVÁLENÁ KARANTÉNNÍ ZAŘÍZENÍ A STŘEDISKA PRO PTÁKY

Schválená karanténní zařízení nebo střediska splňují podmínky stanovené v kapitolách 1 a 2.

KAPITOLA 1

Konstrukce a vybavení karanténních zařízení nebo středisek

1.

Karanténní zařízení nebo středisko musí být samostatná budova nebo budovy oddělené od ostatních hospodářství s chovem drůbeže a hospodářství s chovem jiných ptáků a vzdálené od nich, jak určí příslušný orgán na základě posouzení rizika, které zohlední epizootii influenzy ptáků a newcastleské choroby. Vstupní dveře/východy musí být uzamykatelné a musí na nich být označení: „KARANTÉNA – neoprávněným osobám vstup zakázán“.

2.

Každá karanténní jednotka karanténního střediska musí zaujímat samostatný vzdušný prostor.

3.

Karanténní zařízení nebo středisko musí být zajištěno proti přístupu ptáků, much a škůdců a musí být neprodyšně uzavíratelné, aby umožňovalo dezinfekci plynem.

4.

Schválené karanténní zařízení a každá jednotka schváleného karanténního střediska musí mít vybavení pro mytí rukou.

5.

Vstupní dveře a východy schváleného karanténního zařízení a každé jednotky schváleného karanténního střediska musí být dvojité.

6.

Do všech vchodů/východů schváleného karanténního zařízení a jednotlivých jednotek schváleného karanténního střediska se musí nainstalovat hygienické bariéry.

7.

Veškeré vybavení musí být konstruováno tak, aby jej bylo možno čistit a dezinfikovat.

8.

Sklad krmiv musí být zajištěn proti přístupu ptáků a hlodavců a chráněn proti hmyzu.

9.

Musí být k dispozici nádoba na ukládání odpadu chráněná proti přístupu ptáků a hlodavců.

10.

Musí být k dispozici lednička a/nebo mrazák na uchovávání uhynulých ptáků.

KAPITOLA 2

Požadavky na řízení

1.

Schválená karanténní zařízení a střediska musí:

a)

mít účinný kontrolní systém zajišťující odpovídající dozor nad zvířaty;

b)

být pod kontrolou a v odpovědnosti úředního veterinárního lékaře;

c)

být vyčištěna a vydezinfikována v souladu s programem schváleným příslušným orgánem, a poté musí následovat přiměřené období klidu; použité dezinfekční prostředky musí být pro daný účel schváleny příslušným orgánem.

2.

Pro každou zásilku ptáků umísťovaných do karantény:

a)

musí být schválené karanténní zařízení nebo jednotka schváleného karanténního střediska vyčištěna a vydezinfikována a poté musí být nejméně sedm dní před umístěním dovezených ptáků prázdná;

b)

zásilka ptáků musí pocházet z téhož schváleného chovného zařízení ve třetí zemi původu a musí být umístěna v průběhu maximálně 48 hodin;

c)

doba karantény musí začít poté, co je umístěn poslední pták;

d)

ze schváleného karanténního zařízení nebo jednotky schváleného karanténního střediska musí být po skončení doby karantény odstraněni ptáci, musí být vyčištěna a vydezinfikována.

3.

Je nutné učinit předběžná opatření, aby se zabránilo vzájemnému infikování mezi příchozími a odcházejícími zásilkami.

4.

Do schváleného karanténního zařízení nebo střediska nesmí vstupovat nepovolané osoby.

5.

Osoby vstupující do schváleného karanténního zařízení nebo střediska musí být oblečeny do ochranných oděvů včetně obuvi.

6.

Nesmí docházet ke kontaktu zaměstnanců, který by mohl způsobit kontaminaci mezi schválenými karanténnímu zařízeními nebo jednotkami schválených karanténních středisek.

7.

Musí být k dispozici vhodné vybavení pro čištění a dezinfekci.

8.

Použije-li se identifikace pomocí mikročipů, je ve schváleném karanténním zařízení nebo středisku k dispozici vhodný snímač mikročipů.

9.

Pokud nejsou klece nebo bedny použité pro přepravu zlikvidovány, musí být jejich očištění a dezinfekce provedeny ve schváleném karanténním zařízení nebo středisku. Jsou-li znovu použity, musí být vyrobeny z materiálu, který umožňuje účinné očištění a dezinfekci. Klece a bedny musí být zlikvidovány takovým způsobem, aby se zabránilo šíření původců nákazy.

10.

Stelivo a odpad musí být pravidelně odebírány a ukládány do nádoby na odpad a následně s nimi musí být nakládáno takovým způsobem, aby se zabránilo šíření původců nákazy.

11.

Těla uhynulých ptáků musí být vyšetřena v úřední laboratoři určené příslušným orgánem.

12.

Nezbytné analýzy a ošetření ptáků musí být provedeny po konzultaci s úředním veterinárním lékařem a pod jeho dohledem.

13.

Úřední veterinární lékař musí být informován o každé nákaze a o každém úhynu ptáků a/nebo ověřovacích ptáků v průběhu karantény.

14.

Osoba odpovědná za schválené karanténní zařízení nebo středisko musí zaznamenávat:

a)

datum, počet a druh ptáků při dodání a odeslání každé zásilky;

b)

kopie veterinárních osvědčení a společné veterinární vstupní doklady doprovázející dovážené ptáky;

c)

individuální identifikační čísla dovezených ptáků a v případě identifikace pomocí mikročipu zaznamenává podrobnosti o typu mikročipu a použitého snímače;

d)

používají-li se v karanténním zařízení nebo středisku ověřovací ptáci, počet a umístění ověřovacích ptáků v karanténním zařízení nebo středisku;

e)

jakékoli důležité postřehy: případy onemocnění a počet uhynutí za den;

f)

data a výsledky testování;

g)

typy a data ošetření;

h)

osoby vstupující do karanténního zařízení a střediska a opouštějící je.

15.

Záznamy uvedené v bodě 14 se uchovávají po dobu nejméně deseti let.

KAPITOLA 3

Pozastavení, odejmutí nebo opětovné udělení schválení karanténních zařízení a středisek

Postupy částečného nebo úplného pozastavení, odejmutí nebo opětovného udělení schválení karanténních zařízení a středisek splňují podmínky stanovené v této kapitole.

1.

Zjistí-li příslušný orgán, že karanténní zařízení nebo středisko již nesplňuje podmínky stanovené v kapitolách 1 a 2 nebo že došlo ke změně jeho používání, takže se na něj již nevztahují ustanovení čl. 3 písm. e) a f), informuje o tom Komisi. Taková karanténní zařízení nebo střediska se nepoužijí pro dovoz podle tohoto nařízení.

2.

Schválení může být karanténnímu zařízení nebo středisku opětovně uděleno, pouze pokud jsou opět splněny podmínky stanovené v kapitolách 1 a 2.


PŘÍLOHA V

SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZAŘÍZENÍ A STŘEDISEK PODLE ČL. 6 ODST. 1

Kód ISO země

Název země

Číslo schválení karanténního zařízení nebo střediska

AT

RAKOUSKO

AT OP Q1

AT

RAKOUSKO

AT-NK-Q-1

AT

RAKOUSKO

AT-KO-Q1

AT

RAKOUSKO

AT-3-ME-Q1

AT

RAKOUSKO

AT-4-KI-Q1

AT

RAKOUSKO

AT 4 WL Q 1

AT

RAKOUSKO

AT-4-VB-Q1

AT

RAKOUSKO

AT 6 10 Q 1

AT

RAKOUSKO

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIE

BE VQ 1003

BE

BELGIE

BE VQ 1010

BE

BELGIE

BE VQ 1011

BE

BELGIE

BE VQ 1012

BE

BELGIE

BE VQ 1013

BE

BELGIE

BE VQ 1016

BE

BELGIE

BE VQ 1017

BE

BELGIE

BE VQ 3001

BE

BELGIE

BE VQ 3008

BE

BELGIE

BE VQ 3014

BE

BELGIE

BE VQ 3015

BE

BELGIE

BE VQ 4009

BE

BELGIE

BE VQ 4017

BE

BELGIE

BE VQ 7015

CY

KYPR

CB 0011

CY

KYPR

CB 0012

CY

KYPR

CB 0061

CY

KYPR

CB 0013

CY

KYPR

CB 0031

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750005

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750016

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750027

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750038

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

32750007

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

61750009

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

62750011

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

71750000

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

71750011

DE

NĚMECKO

BW-1

DE

NĚMECKO

BY-1

DE

NĚMECKO

BY-2

DE

NĚMECKO

BY-3

DE

NĚMECKO

BY-4

DE

NĚMECKO

HE-1

DE

NĚMECKO

NI-1

DE

NĚMECKO

NI-2

DE

NĚMECKO

NI-3

DE

NĚMECKO

NW-1

DE

NĚMECKO

NW-2

DE

NĚMECKO

NW-3

DE

NĚMECKO

NW-4

DE

NĚMECKO

NW-5

DE

NĚMECKO

NW-6

DE

NĚMECKO

NW-7

DE

NĚMECKO

NW-8

DE

NĚMECKO

RP-1

DE

NĚMECKO

SN-1

DE

NĚMECKO

SN-2

DE

NĚMECKO

ST-1

DE

NĚMECKO

SH-1

DE

NĚMECKO

TH-1

DE

NĚMECKO

TH-2

DK

DÁNSKO

DK-VQB-2002-001

ES

ŠPANĚLSKO

ES01/02/05

ES

ŠPANĚLSKO

ES01/02/01

ES

ŠPANĚLSKO

ES05/02/12

ES

ŠPANĚLSKO

ES05/03/13

ES

ŠPANĚLSKO

ES07/02/02

ES

ŠPANĚLSKO

ES08/02/03

ES

ŠPANĚLSKO

ES09/02/09

ES

ŠPANĚLSKO

ES09/02/10

ES

ŠPANĚLSKO

ES13/02/08

ES

ŠPANĚLSKO

ES15/02/06

ES

ŠPANĚLSKO

ES17/02/07

ES

ŠPANĚLSKO

ES04/03/11

ES

ŠPANĚLSKO

ES04/03/14

ES

ŠPANĚLSKO

ES09/03/15

ES

ŠPANĚLSKO

ES01/04/16

ES

ŠPANĚLSKO

ES09/04/17

ES

ŠPANĚLSKO

ES09/06/18

FR

FRANCIE

38.193.01

GR

ŘECKO

GR.1

GR

ŘECKO

GR.2

HU

MAĎARSKO

HU12MK001

IE

IRSKO

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITÁLIE

003AL707

IT

ITÁLIE

305/B/743

IT

ITÁLIE

132BG603

IT

ITÁLIE

170BG601

IT

ITÁLIE

233BG601

IT

ITÁLIE

068CR003

IT

ITÁLIE

006FR601

IT

ITÁLIE

054LCO22

IT

ITÁLIE

I – 19/ME/01

IT

ITÁLIE

119RM013

IT

ITÁLIE

006TS139

IT

ITÁLIE

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

NIZOZEMSKO

NL-13000

NL

NIZOZEMSKO

NL-13001

NL

NIZOZEMSKO

NL-13002

NL

NIZOZEMSKO

NL-13003

NL

NIZOZEMSKO

NL-13004

NL

NIZOZEMSKO

NL-13005

NL

NIZOZEMSKO

NL-13006

NL

NIZOZEMSKO

NL-13007

NL

NIZOZEMSKO

NL-13008

NL

NIZOZEMSKO

NL-13009

NL

NIZOZEMSKO

NL-13010

PL

POLSKO

14084501

PT

PORTUGALSKO

05.01/CQA

PT

PORTUGALSKO

01.02/CQA


PŘÍLOHA VI

POSTUPY VYŠETŘENÍ, ODBĚRU VZORKŮ A TESTOVÁNÍ NA INFLUENZU PTÁKŮ A NEWCASTLESKOU CHOROBU

1.

Během karantény musí být ověřovací ptáci nebo – pokud se nepoužívají ověřovací ptáci – dovážení ptáci podrobeni následujícím postupům:

a)

při použití ověřovacích ptáků:

i)

vzorky krve pro sérologické vyšetření musí být všem ověřovacím ptákům odebrány nejdříve 21 dní po jejich přijetí do karantény a nejméně tři dny před koncem karantény,

ii)

pokud jsou sérologické výsledky vzorků podle podbodu i) odebraných ověřovacím ptákům pozitivní nebo neprůkazné, musí dovezení ptáci podstoupit virologické vyšetření; musí se provést kloakální výtěr (nebo odběr trusu) a tracheální/orofaryngeální výtěr alespoň u 60 ptáků nebo u všech ptáků, je-li jejich počet v zásilce nižší než 60;

b)

nepoužijí-li se ověřovací ptáci, musí se u dovezených ptáků provést virologické vyšetření (není-li sérologické vyšetření vhodné). Tracheální/orofaryngeální a/nebo kloakální výtěr (nebo odběr trusu) se musí provést alespoň u 60 ptáků nebo u všech ptáků, je-li jejich počet v zásilce nižší než 60, během prvních 7 až 15 dnů karantény.

2.

Kromě testování stanoveného v bodě 1 musí být pro virologické vyšetření odebrány následující vzorky:

a)

kloakální výtěr (nebo odběr trusu) a tracheální/orofaryngeální výtěr (je-li to možné) klinicky nemocných ptáků nebo nemocných ověřovacích ptáků;

b)

co nejdříve po uhynutí vzorky střevního obsahu, mozku, průdušnice, plic, jater, sleziny, ledvin a jiných zjevně postižených orgánů:

i)

uhynulých ověřovacích ptáků a všech ptáků uhynulých při převzetí a těch, kteří uhynou během karantény, nebo

ii)

v případě vysokého úhynu drobných ptáků z velké dodávky nejméně 10 % uhynulých ptáků.

3.

Všechna virologická a sérologická testování vzorků odebraných během karantény musí provádět úřední laboratoře určené příslušným orgánem a musí používat diagnostické postupy v souladu s diagnostickou příručkou pro influenzu ptáků a s Příručkou norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) pro newcastleskou chorobu. Pro virologické vyšetření je povoleno sdružování vzorků až do maximálního počtu pěti vzorků od jednotlivých ptáků. Vzorky trusu musí být sdružovány odděleně od vzorků orgánů a tkání.

4.

Izoláty viru musí být předány národní referenční laboratoři.


24.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/30


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 319/2007

ze dne 22. března 2007,

kterým se stanoví zákaz rybolovu krevetky severní v oblasti NAFO 3L plavidly plujícími pod vlajkou Polska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 41/2007 ze dne 21. prosince 2006, kterým se pro rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty na rok 2007.

(2)

Podle informací, jež byly sděleny Komisi, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2007.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládání na jiné plavidlo a vykládání na pevninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená pro rok 2007 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat na jiné plavidlo nebo vykládat na pevninu uvedenou populaci odlovenou těmito plavidly.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. března 2007.

Za Komisi

Fokion FOTIADIS

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1967/2006 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11; opraveno v Úř. věst. L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  Úř. věst. L 15, 20.1.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

č.

03

Členský stát

Polsko

Populace

PRA/N3L.

Druh

Krevetka severní (Pandalus borealis)

Oblast

NAFO 3L

Datum

7. březen 2007


24.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/32


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 320/2007

ze dne 22. března 2007,

kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky modravé ve vodách ES a mezinárodních vodách oblastí ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Irska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 41/2007 ze dne 21. prosince 2006, kterým se pro rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty na rok 2007.

(2)

Podle informací, jež byly sděleny Komisi, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2007.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládání na jiné plavidlo a vykládání na pevninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená pro rok 2007 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat na jiné plavidlo nebo vykládat na pevninu uvedenou populaci odlovenou těmito plavidly.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. března 2007.

Za Komisi

Fokion FOTIADIS

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1967/2006 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11; opraveno v Úř. věst. L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  Úř. věst. L 15, 20.1.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

04

Členský stát

Irsko

Populace

WHB/1X14

Druh

Treska modravá (Micromesistius poutassou)

Oblast

Vody ES a mezinárodní vody oblastí ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

Datum

27. únor 2007


24.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/34


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 321/2007

ze dne 23. března 2007,

kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 396/92 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V bodu 4 přílohy nařízení Komise (EHS) č. 396/92 (2) byla některá vozidla se zpevněnou, hydraulicky sklopnou korbou zařazena v kombinované nomenklatuře do kódu KN 8704 31 91. Podle téhož bodu brání všestrannost použití a složitá konstrukce sklopné korby tomu, aby byl tento výrobek považován za sklápěč uvedený v kódu KN 8704 10.

(2)

Ve svém rozsudku ve věci C-396/02 (3) Soudní dvůr Evropských společenství rozhodl, že skutečnost, že vozidlo s korbou je vybaveno funkcí složitého, mnohostranného a přesného vyklápění, nevylučuje jeho zařazení jako terénní vyklápěcí vůz ve smyslu položky 8704 10 kombinované nomenklatury.

(3)

Protože sazební zařazení stanovené nařízením (EHS) č. 396/92 není v souladu s uvedeným rozsudkem soudu, který shledal, že bod 4 je chybný, mělo by být toto nařízení změněno, pokud jde o zařazování vozidel s hydraulicky sklopnou korbou do kódu KN 8704 31. Proto je vhodné zrušit bod 4 a odvolat ho ode dne 10. března 1992.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze nařízení (EHS) č. 396/92 se zrušuje bod 4.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Platí od 10. března 1992.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. března 2007.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 129/2007 (Úř. věst. L 56, 23.2.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 44, 20.2.1992, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 705/2005 (Úř. věst. L 118, 5.5.2005, s. 18).

(3)  Rozsudek ze dne 16. září 2004 ve věci C-396/02, DFDS, 2004 Sb. rozh. I-8439.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

24.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/35


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 19. března 2007

o jmenování italského člena a dvou italských náhradníků Výboru regionů

(2007/180/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 263 této smlouvy,

s ohledem na návrh italské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 24. ledna 2006 přijala Rada rozhodnutí 2006/116/ES o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2006 do 25. ledna 2010 (1).

(2)

Po uplynutí funkčního období pana Guida MILANY se uvolnilo jedno místo člena Výboru regionů a po odstoupení pana Salvatoreho CUFFARA a pana Giovanniho MASTROCINQUEHO se uvolnila dvě místa náhradníků Výboru regionů,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Do Výboru regionů jsou jmenováni pro zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2010:

a)

jako člen:

pan Guido MILANA, Consigliere communale di Olevano Romano, jako nástupce pana Guida MILANY, Consiglio provinciale de Roma,

b)

jako náhradníci:

pan Francesco SCOMA, Consigliere dell'Assemblea regionale siciliana, jako nástupce pana Salvatoreho CUFFARA a

pan Graciano MILIA, Presidente della Provincia di Cagliari, jako nástupce pana Giovanniho MASTROCINQUEHO.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

V Bruselu dne 19. března 2007.

Za Radu

předseda

Horst SEEHOFER


(1)  Úř. věst. L 56, 25.2.2006, s. 75.


24.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/36


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 19. března 2007

o jmenování nizozemského náhradníka Výboru regionů

(2007/181/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 263 této smlouvy,

s ohledem na návrh nizozemské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 24. ledna 2006 přijala Rada rozhodnutí 2006/116/ES o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2006 do 25. ledna 2010 (1).

(2)

Po odstoupení paní P. C. (Pauline) KRIKKOVÉ se uvolnilo místo náhradníka,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Náhradníkem Výboru regionů na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2010, je jmenován:

pan Bas VERKERK, burgemeester van Delft,

jako nástupce paní P. C. (Pauline) KRIKKOVÉ.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

V Bruselu dne 19. března 2007.

Za Radu

předseda

Horst SEEHOFER


(1)  Úř. věst. L 56, 25.2.2006, s. 75.


Komise

24.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/37


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. března 2007

o průzkumu týkajícím se chronického chřadnutí u jelenovitých

(oznámeno pod číslem K(2007) 860)

(Text s významem pro EHP)

(2007/182/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Chronické chřadnutí je přenosná spongiformní encefalopatie jelenovitých, která je velmi rozšířena v Severní Americe, dosud však nebyla oznámena ve Společenství.

(2)

Dne 3. června 2004 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) stanovisko, v němž doporučuje, aby jelenovití ve Společenství byli podrobeni cílenému dohledu. Tento dohled by měl odhalit možnou přítomnost přenosných spongiformních encefalopatií u jelenovitých. Z toho důvodu by mělo být přijato ustanovení, podle nějž by členské státy prováděly průzkumy v souladu s uvedeným stanoviskem.

(3)

Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií. Uvedené nařízení, ve znění nařízení (ES) č. 1923/2006, obsahuje ustanovení týkající se programů sledování přenosných spongiformních encefalopatií u jelenovitých. Proto je možné tímto rozhodnutím stanovit průzkumy týkající se přenosných spongiformních encefalopatií u jelenovitých, jež mají členské státy provádět.

(4)

Tyto průzkumy by měly zahrnovat volně žijící i farmové druhy vysoké zvěře. Vzhledem k tomu, že by se vzorky od volně žijící vysoké zvěře měly primárně odebírat během lovné sezóny, jejíž délka je omezená, mělo by se toto rozhodnutí použít po přijetí nařízení (ES) č. 1923/2006, aby byl členským státům poskytnut dostatek času na dosažení cílového počtu vzorků.

(5)

Členské státy by měly předkládat výroční zprávy o výsledcích těchto průzkumů u jelenovitých. Zjištění pozitivního nálezu přenosné spongiformní encefalopatie u jelenovitých musí být neprodleně oznámeno Komisi.

(6)

Členské státy by měly zaručit, že jelenovití, kteří byli podrobeni testům na přenosnou spongiformní encefalopatii, nevstoupí do komerčního potravinového řetězce, dokud nebudou získány negativní výsledky.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Tímto rozhodnutím se stanoví pravidla průzkumu, který má zjistit přítomnost chronického chřadnutí u zvířat patřících do čeledi vysoké zvěře, jmenovitě jelenovitých (dále jen „průzkum“).

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí definice uvedené v příloze I.

Článek 3

Rozsah průzkumu

1.   Členské státy provádějí průzkum, aby zjistily přítomnost chronického chřadnutí u jelenovitých, v souladu s minimálními požadavky podle přílohy II.

2.   Členské státy dokončí průzkumy nejpozději do konce lovné sezóny 2007.

Článek 4

Opatření, která mají členské státy přijmout po testech na chronické chřadnutí

Po testech na chronické chřadnutí přijmou členské státy opatření stanovená v příloze III.

Článek 5

Zprávy, které mají členské státy poskytnout Komisi

Členské státy předloží Komisi tyto zprávy:

a)

zprávu bezprostředně po zjištění pozitivního nebo neprůkazného nálezu ohledně přenosné spongiformní encefalopatie u jelenovitých;

b)

výroční zprávu o výsledcích průzkumů, jak stanoví příloha IV.

Článek 6

Shrnutí zpráv, které Komise poskytuje členským státům

Komise předloží členským státům shrnutí zpráv podle článku 5.

Článek 7

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 19. března 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1923/2006 (Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA I

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se:

a)

„cílovými druhy“ rozumějí volně žijící nebo farmový jelen lesní (Cervus elaphus) a/nebo volně žijící jelenec běloocasý (Odocoileus virginianus);

b)

„cílovými členskými státy“ rozumějí ty členské státy, v nichž žijí populace dostatečně velké k tomu, aby bylo možné získat velikosti vzorků požadované pro statistiky; liší se podle cílových druhů a podle toho, zda jsou cílové druhy volně žijící či farmové, a jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2 v příloze II;

c)

„klinickými/nemocnými jelenovitými“ rozumějí jelenovití, kteří vykazují abnormální znaky v chování a/nebo poruchy pohyblivosti a/nebo jsou obecně ve špatném stavu;

d)

„jelenovitými, kteří byli zraněni či usmrceni v silničním provozu,“ rozumějí jelenovití, kteří byli sraženi vozidlem a u nichž nelze přesně určit stav před usmrcením;

e)

„uhynulými/poraženými jelenovitými“ rozumějí jelenovití, kteří byli nalezeni uhynulí v hospodářství nebo ve volné přírodě, a farmoví jelenovití, kteří byli poraženi z důvodů zdraví/stáří;

f)

„zdravými poraženými jelenovitými“ rozumějí zdraví farmoví jelenovití, kteří byli poražení na jatkách nebo v hospodářství;

g)

„zdravými zastřelenými jelenovitými“ rozumějí zdraví volně žijící jelenovití, kteří byli zastřeleni během lovné sezóny;

h)

„cílovými skupinami“ rozumějí jelenovití definovaní v písmenech c) až g).


PŘÍLOHA II

Minimální požadavky na průzkum, který má zjistit přítomnost chronického chřadnutí u jelenovitých

1.   Odběr vzorků cílových druhů prováděný cílovými členskými státy

a)

Pro účely testování na chronické chřadnutí u jelenovitých odebírají cílové členské státy vzorky populací volně žijícího jelena lesního a jelence běloocasého v souladu s tabulkou 1 a vzorky populace farmového jelena lesního v souladu s tabulkou 2.

Tyto vzorky lze odebírat od všech cílových skupin v cílových členských státech.

b)

Příslušný orgán cílového členského státu zváží při rozhodování o výběru vzorků cílových druhů tato kritéria:

i)

všichni jelenovití musí být starší než 18 měsíců; věk se odhaduje na základě zubů, zjevných znaků dospělosti nebo jiných spolehlivých informací;

ii)

u zdravých zastřelených jelenovitých se vzorky musejí odebírat především od samců;

iii)

u zdravých poražených jelenovitých se vzorky musejí odebírat především od starších samců a samic.

c)

Příslušný orgán cílového členského státu zváží při rozhodování o výběru vzorků cílových druhů vystavení následujícím potenciálním rizikovým faktorům, jsou-li přítomny:

i)

oblasti s vysokým výskytem vysoké zvěře;

ii)

častý výskyt klusavky;

iii)

častý výskyt BSE;

iv)

jelenovití, kteří snědli krmiva potenciálně kontaminovaná přenosnou spongiformní encefalopatií;

v)

jelenovití v hospodářstvích nebo regionech, do nichž byl v minulosti zaznamenán dovoz jelenovitých nebo produktů z nich, a to z regionů zasažených chronickým chřadnutím.

d)

Vzorky cílových druhů pro účely odběru vzorků vyberou příslušné orgány cílových členských států náhodně.

2.   Odběr vzorků pro účely zjištění chronického chřadnutí u všech druhů jelenovitých prováděný všemi členskými státy

Všechny členské státy odebírají pro účely zjištění chronického chřadnutí vzorky především od klinických/nemocných jelenovitých a uhynulých/poražených jelenovitých, jakož i od jelenovitých, kteří byli zraněni či usmrceni v silničním provozu, a to od všech druhů. Příslušné orgány členských států budou usilovat o získání co nejpodrobnějších informací o těchto jelenovitých a o to, aby byl testům na chronické chřadnutí podroben co nejvyšší počet takovýchto jelenovitých.

Tabulka 1

Volně žijící jelen lesní (Cervus elaphus) a jelenec běloocasý (Odocoileus virginianus)

 

Populace cílového druhu

Velikost vzorku

Česká republika

25 000

598

Německo

150 000

598

Španělsko

220 000 až 290 000

598

Francie

100 000

598

Itálie

44 000

598

Lotyšsko

28 000

598

Maďarsko

74 000

598

Rakousko

150 000

598

Polsko

600 000

598

Slovensko

38 260

598

Finsko

30 000

598

Spojené království

382 500

598


Tabulka 2

Farmový jelen lesní (Cervus elaphus elaphus)

 

Populace cílového druhu

Velikost vzorku

Česká republika

> 9 000

576

Německo

11 500

598

Francie

17 000

598

Irsko

10 000

581

Rakousko

10 000

581

Spojené království

28 000

598

3.   Odběr vzorků a laboratorní testy

Z každého jelenovitého ve vzorcích podle bodů 1 a 2 této přílohy se odebere vzorek obexu a podrobí se testu. Pro případ, že by byl vyžadován biotest, se uchová čerstvá nebo zmrazená část každého vzorku, dokud není získán negativní výsledek.

Příslušný orgán členských států musí uvést odkaz na bod 3 kapitoly C přílohy X nařízení (ES) č. 999/2001, pokud jde o pokyny týkající se metod a protokolů.

Zrychlené testy uvedené v bodě 4 kapitoly C přílohy X nařízení (ES) č. 999/2001 použité pro zjištění přenosné spongiformní encefalopatie v obexu skotu nebo drobných přežvýkavců se považují za vhodné pro použití při odběru vzorků uvedeném v bodech 1 a 2 této přílohy. Členské státy mohou pro screeningové účely rovněž použít imunohistochemii, a v takovém případě musí splnit test odborné způsobilosti referenční laboratoře Společenství. Pokud členský stát není schopen potvrdit pozitivní výsledek zrychleného testu, zašle vhodnou tkáň pro potvrzení referenční laboratoři Společenství. V případě pozitivního nálezu přenosné spongiformní encefalopatie se použije protokol stanovený v bodu 3.2 písm. c) podbodech i) a ii) kapitoly C přílohy X nařízení (ES) č. 999/2001.

4.   Stanovení genotypu

U každého pozitivního nálezu přenosné spongiformní encefalopatie u jelenovitých se v souladu s pokyny referenční laboratoře Společenství pro přenosné spongiformní encefalopatie určí genotyp prionové bílkoviny.


PŘÍLOHA III

Opatření po testování jelenovitých

1.

V případě, že byl jelenovitý, který je určen pro uvedení na trh k lidské spotřebě, vybrán pro testování na chronické chřadnutí, členské státy zaručí sledovatelnost tohoto jatečně upraveného těla a rovněž zajistí, aby nebylo uvolněno pro komerční prodej, dokud není při zrychleném testu získán negativní výsledek.

2.

Je-li to možné a kdykoli se použije bod 1, jsou lovec, chovatel nebo zemědělec informováni o tom, že byly předloženy vzorky pro účely testování na chronické chřadnutí, a pozitivní výsledky zrychlených testů se sdělí pomocí oprávněných prostředků co nejdříve.

3.

Členské státy si vyhrazují právo ponechat si materiály pro další diagnostické nebo výzkumné účely, dokud není při zrychleném testu na chronické chřadnutí získán negativní výsledek.

4.

Je-li to možné, všechny části těla jelenovitého, jehož výsledek při zrychleném testu byl pozitivní, včetně kůže, se zlikvidují v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. a), b) nebo e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (1), kromě materiálů, které jsou zachovány pro další diagnostické nebo výzkumné účely.


(1)  Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1.


PŘÍLOHA IV

Požadavky týkající se podávání zpráv a vedení záznamů

1.   Požadavky na členské státy

Informace, které mají členské státy poskytnout ve výroční zprávě o výsledcích průzkumu týkajícího se chronického chřadnutí

a)

Počet vzorků jelenovitých podrobených testům, rozdělených do cílových skupin podle těchto kritérií:

druh,

farmoví nebo volně žijící jelenovití,

cílová skupina,

pohlaví,

stáří.

b)

Výsledky zrychlených a potvrzujících testů (počet pozitivních a negativních) a případně rozlišovacího testování, tkáň odebraná jako vzorek a metody použité při zrychlených a potvrzujících testech.

c)

Zeměpisná poloha, včetně země původu, v níž byly pozitivní nálezy přenosné spongiformní encefalopatie zjištěny, pokud není totožná se členským státem, který zprávu předkládá.

d)

Genotyp a druh všech jelenovitých, jejichž nálezy jsou pozitivní na přenosnou spongiformní encefalopatii.

2.   Vykazovaná období

Výsledky odběru vzorků pro účely testování na chronické chřadnutí v předchozím roce se uvedou ve výroční zprávě.

Zpráva se předloží co nejdříve, avšak nejpozději do šesti měsíců po konci roku, v němž byl průzkum prováděn.

Zpráva za rok 2007 zahrnuje výsledky z lovné sezóny 2007, ačkoli některé vzorky byly odebrány v roce 2008.


24.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/44


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 23. března 2007,

kterým se mění rozhodnutí 2005/760/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků ve třetích zemích při dovozu ptáků chovaných v zajetí

(oznámeno pod číslem K(2007) 1259)

(Text s významem pro EHP)

(2007/183/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (2), a zejména na čl. 18 odst. 7 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (3), a zejména na čl. 22 odst. 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku ohnisek influenzy ptáků v jihovýchodní Asii v roce 2004 způsobené vysoce patogenním kmenem viru přijala Komise několik ochranných opatření. Tato opatření zahrnovala zejména rozhodnutí Komise 2005/760/ES ze dne 27. října 2005 o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků ve třetích zemích při dovozu ptáků chovaných v zajetí (4). Uvedené rozhodnutí v současnosti platí do 31. března 2007.

(2)

Rozhodnutí Komise 2000/666/ES ze dne 16. října 2000 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz ptactva kromě drůbeže a o karanténních podmínkách (5) stanoví veterinární podmínky pro dovoz některého ptactva uvedeného v daném rozhodnutí kromě drůbeže a podmínky pro umístění tohoto ptactva v karanténě.

(3)

Komise pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) přijala dne 27. října 2006 vědecké stanovisko k veterinárním rizikům a rizikům pro dobré životní podmínky zvířat, která souvisejí s dovozem volně žijících ptáků jiných než drůbež do Společenství (dále jen „stanovisko“). Stanovisko určilo řadu oblastí, v nichž by změna veterinárních podmínek Společenství platných pro dovoz uvedených ptáků významně snížila všechna zjištěná zdravotní rizika, která s těmito dovozy souvisejí. Na základě uvedeného stanoviska byly veterinární podmínky těchto dovozů znovu zhodnoceny a rozhodnutí 2000/666/ES bylo zrušeno a nahrazeno nařízením Komise (ES) č. 318/2007 (6).

(4)

Vzhledem k tomu, že nové veterinární podmínky stanovené v nařízení (ES) č. 318/2007 jsou přísnější než podmínky platné v současnosti, vstoupí uvedené nařízení v platnost až 1. července 2007, aby členské státy a třetí země vyvážející tyto ptáky do Společenství získaly čas přizpůsobit se novým opatřením.

(5)

Vzhledem k uvedenému stanovisku a k současné veterinární situaci ve světě, pokud jde o influenzu ptáků, by dovozy těchto ptáků neměly probíhat bez přísných dovozních požadavků.

(6)

Ochranná opatření stanovená v rozhodnutí 2005/760/ES by proto měla nadále platit do 30. června 2007. Datum použitelnosti uvedeného rozhodnutí by proto mělo být změněno.

(7)

Rozhodnutí 2005/760/ES by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 6 rozhodnutí 2005/760/ES se datum „31. března 2007“ nahrazuje datem „30. června 2007“.

Článek 2

Členské státy neprodleně přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím a tato opatření zveřejní. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 23. března 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES (Úř. věst. L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 352).

(3)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES.

(4)  Úř. věst. L 285, 28.10.2005, s. 60. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2007/21/ES (Úř. věst. L 7, 12.1.2007, s. 44).

(5)  Úř. věst. L 278, 31.10.2000, s. 26. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2002/279/ES (Úř. věst. L 99, 16.4.2002, s. 17).

(6)  Viz strana 7 v tomto čísle Úředního věstníku.