ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 78

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
17. března 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 280/2007 ze dne 16. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 281/2007 ze dne 16. března 2007, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla v 27. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 282/2007 ze dne 16. března 2007, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 27. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 283/2007 ze dne 16. března 2007, kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 27. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 284/2007 ze dne 16. března 2007, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 59. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 285/2007 ze dne 16. března 2007, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vepřového masa podané v březnu 2007 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 1233/2006

9

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 286/2007 ze dne 16. března 2007, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v březnu 2007 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. dubna do 30. června 2007

11

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 287/2007 ze dne 16. března 2007, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o Ginseng, standardizované extrakty a přípravky z něho ( 1 )

13

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 288/2007 ze dne 16. března 2007, kterým se stanoví přechodná opatření, která mají být přijata z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska s ohledem na poskytování vývozních náhrad pro některé mléčné a vaječné výrobky podle nařízení (ES) č. 1043/2005

15

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 289/2007 ze dne 16. března 2007, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 1301/2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty

17

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 290/2007 ze dne 16. března 2007, kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví procentní podíl podle článku 19 nařízení Rady (ES) č. 318/2006

20

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 291/2007 ze dne 16. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 272/2007, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. března 2007

24

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/168/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 22. února 2007 o jmenování viceprezidenta Odrůdového úřadu Společenství

27

 

 

Komise

 

 

2007/169/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2007, kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb se vztahuje na některé kurýrní a balíkové služby v Dánsku (oznámeno pod číslem K(2007) 840)  ( 1 )

28

 

 

DOHODY

 

 

Rada

 

*

Informace o dni vstupu Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu v platnost

31

 

*

Informace týkající se data vstupu v platnost Rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o obecných zásadách účasti Bosny a Hercegoviny na programech Společenství

31

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/52/ES ze dne 5. července 2006, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla a směrnice 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách (Úř. věst. L 204 ze dne 26.7.2006)

32

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

17.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 78/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 280/2007

ze dne 16. března 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. března 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 16. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

IL

113,4

MA

93,6

TN

143,7

TR

158,4

ZZ

127,3

0707 00 05

JO

132,2

MA

65,6

TR

162,3

ZZ

120,0

0709 90 70

MA

65,7

TR

110,1

ZZ

87,9

0709 90 80

EG

233,0

IL

121,6

ZZ

177,3

0805 10 20

CU

47,3

EG

51,5

IL

52,8

MA

45,5

TN

52,7

TR

64,1

ZZ

52,3

0805 50 10

IL

68,1

TR

52,4

ZZ

60,3

0808 10 80

AR

76,1

BR

79,9

CA

92,2

CL

84,6

CN

69,6

US

112,0

UY

73,0

ZA

95,0

ZZ

85,3

0808 20 50

AR

68,0

CL

83,5

US

110,6

ZA

75,6

ZZ

84,4


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


17.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 78/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 281/2007

ze dne 16. března 2007,

kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla v 27. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (2), mohou intervenční agentury prodat prostřednictvím stálého nabídkového řízení určitá množství másla z intervenčních zásob ve svém vlastnictví a mohou poskytnout podporu pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Článek 25 uvedeného nařízení stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení se stanoví minimální prodejní cena másla i maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Dále se stanoví, že cena nebo podpora se mohou lišit podle zamýšleného použití másla, obsahu tuku v něm a způsobu přimíchání. Podle toho se stanoví částka jistoty na zpracování uvedená v článku 28 nařízení (ES) č. 1898/2005.

(2)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V 27. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005 se minimální prodejní ceny za máslo z intervenčních zásob podle článku 25 a částka jistoty na zpracování podle článku 28 uvedeného nařízení stanoví ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. března 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2107/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 20).


PŘÍLOHA

Minimální prodejní ceny másla a jistota na zpracování v 27. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Způsob přimíchání

Se stopovacími látkami

Bez stopovacích látek

Se stopovacími látkami

Bez stopovacích látek

Minimální prodejní cena

Máslo ≥ 82 %

Nezměněné

214,7

Zahuštěné

Jistota na zpracování

Nezměněné

45

Zahuštěné


17.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 78/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 282/2007

ze dne 16. března 2007,

kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 27. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (2), mohou intervenční agentury prodat prostřednictvím stálého nabídkového řízení určitá množství másla z intervenčních zásob ve svém vlastnictví a mohou poskytnout podporu pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Článek 25 uvedeného nařízení stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení se stanoví minimální prodejní cena másla i maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Dále se stanoví, že cena nebo podpora se mohou lišit podle zamýšleného použití másla, obsahu tuku v něm a způsobu přimíchání. Podle toho se stanoví částka jistoty na zpracování uvedená v článku 28 nařízení (ES) č. 1898/2005.

(2)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V 27. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005 se částka maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo podle článku 25 a částka jistoty na zpracování podle článku 28 uvedeného nařízení stanoví ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. března 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2107/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 20).


PŘÍLOHA

Maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo a pro jistotu na zpracování v 27. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Způsob přimíchání

Se stopovacími látkami

Bez stopovacích látek

Se stopovacími látkami

Bez stopovacích látek

Maximální částka podpory

Máslo ≥ 82 %

15,5

12

12

Máslo < 82 %

11,7

10,73

Zahuštěné máslo

18

14,5

18

14,5

Smetana

8

5

Jistota na zpracování

Máslo

17

Zahuštěné máslo

20

20

Smetana

9


17.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 78/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 283/2007

ze dne 16. března 2007,

kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 27. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 47 nařízení Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (2), vyhlašují intervenční agentury stálé nabídkové řízení pro poskytnutí podpory pro zahuštěné máslo. V článku 54 uvedeného nařízení se stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci jednotlivých nabídkových řízení se stanoví maximální částka podpory pro zahuštěné máslo s minimálním obsahem tuku 96 %.

(2)

Převzetí zahuštěného másla do maloobchodního prodeje se zaručí složením jistoty na konečné použití podle čl. 53 odst. 4 nařízení (ES) č. 1898/2005.

(3)

S přihlédnutím k podaným nabídkám by měla být na vhodné úrovni stanovena maximální výše podpory a podle toho by měla být určena jistota na konečné použití.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V 27. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005 se maximální výše podpory pro zahuštěné máslo s minimálním obsahem tuku 96 % podle čl. 47 odst. 1 uvedeného nařízení stanoví na 16,27 EUR/100 kg.

Jistota na konečné použití podle čl. 53 odst. 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 se stanoví na 18 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. března 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2107/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 20).


17.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 78/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 284/2007

ze dne 16. března 2007,

kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 59. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 10 písm. c) tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě článku 21 nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 ze dne 16. prosince 1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou (2), prodávaly intervenční agentury na základě stálého veřejného nabídkového řízení určité množství másla, kterým disponovaly.

(2)

Ve světle nabídek, obdržených v rámci každého individuálního veřejného nabídkového řízení, bude stanovena minimální prodejní cena, nebo bude rozhodnuto, že nebude vybrána žádná nabídka v souladu s článkem 24a nařízení (ES) č. 2771/1999.

(3)

Ve světle obdržených nabídek bude stanovena minimální prodejní cena.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro 59. individuální veřejné nabídkové řízení v souladu s nařízením (ES) č. 2771/1999, pro které vypršela časová lhůta na předložení nabídek dne 13. března 2007, se stanovuje minimální prodejní cena másla ve výši 238,01 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. března 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 333, 24.12.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1802/2005 (Úř. věst. L 290, 4.11.2005, s. 3).


17.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 78/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 285/2007

ze dne 16. března 2007,

kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vepřového masa podané v březnu 2007 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 1233/2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1233/2006 ze dne 16. srpna 2006 o otevření a správě dovozní celní kvóty v odvětví vepřového masa přidělené Spojeným státům americkým (1), a zejména čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Žádosti o dovozní licence podané pro období od 1. dubna do 30. června 2007 se vztahují na množství menší než dostupná množství, proto jim může být plně vyhověno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Žádostem o dovozní licence pro období od 1. dubna do 30. června 2007 podaným na základě nařízení (ES) č. 1233/2006 se vyhovuje v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. března 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 225, 17.8.2006, s. 14.


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Procentní sazba pro přijetí množství požadovaných v dovozních licencích pro období od 1. dubna do 30. června 2007

09.4170

100


17.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 78/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 286/2007

ze dne 16. března 2007,

kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v březnu 2007 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. dubna do 30. června 2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1458/2003 ze dne 18. srpna 2003 o otevření a správě dovozní celní kvóty u některých produktů z odvětví vepřového masa (1), a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Žádosti o dovozní licence podané na druhé čtvrtletí roku 2007 se vztahují na menší množství, než je k dispozici, může jim být tedy vyhověno v plné výši.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Žádostem o dovozní licence podaným na období od 1. dubna do 30. června 2007 dle nařízení (ES) č. 1458/2003 se vyhovuje dle přílohy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. března 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 208, 19.8.2003, s. 3. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 341/2005 (Úř. věst. L 53, 26.2.2005, s. 28).


PŘÍLOHA

Číslo objednávky

Míra přijetí žádostí o dovozní licence podaných v období od 1. dubna do 30. června 2007

09.4038

100

09.4039

100

09.4071

09.4072

09.4073

09.4074

„—“

:

Komise neobdržela žádnou žádost o vydání licence.


17.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 78/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 287/2007

ze dne 16. března 2007,

kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o Ginseng, standardizované extrakty a přípravky z něho

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1), a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na stanoviska Evropské agentury pro léčivé přípravky vyjádřená Výborem pro veterinární léčivé přípravky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Všechny farmakologicky účinné látky používané ve Společenství ve veterinárních léčivých přípravcích, které jsou určeny k podávání zvířatům určeným k produkci potravin, by měly být hodnoceny v souladu s nařízením (EHS) č. 2377/90.

(2)

Látka Ginseng je zařazena do přílohy II nařízení (EHS) č. 2377/90 v kategorii látek používaných v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích, pro všechny druhy zvířat určených k produkci potravin, pouze pro použití v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích vyrobených v souladu s homeopatickými lékopisy, a to v koncentracích, které v přípravcích odpovídají matečné tinktuře a jejímu ředění. Po prozkoumání žádosti se považuje za vhodné doplnit v příloze II v kategorii látek rostlinného původu novou položku pro Ginseng, standardizované extrakty a přípravky z něho, pro všechny druhy zvířat určených k produkci potravin.

(3)

Nařízení (EHS) č. 2377/90 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Před použitelností tohoto nařízení by měla být členským státům poskytnuta přiměřená lhůta, aby mohly učinit veškeré úpravy, které bude s ohledem na toto nařízení nutné provést u registrací příslušných veterinárních léčivých přípravků, které byly uděleny podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (2).

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EHS) č. 2377/90 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 16. května 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2007.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1831/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/28/ES (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 58).


PŘÍLOHA

V příloze II nařízení (EHS) č. 2377/90 se vkládá tato látka:

6.   Látky rostlinného původu

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)

Druh zvířat

Ginseng, standardizované extrakty a přípravky z něho

všechny druhy zvířat určené k produkci potravin“


17.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 78/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 288/2007

ze dne 16. března 2007,

kterým se stanoví přechodná opatření, která mají být přijata z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska s ohledem na poskytování vývozních náhrad pro některé mléčné a vaječné výrobky podle nařízení (ES) č. 1043/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na čl. 41 první pododstavec tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 52 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (1), stanoví, že poskytnutí náhrady na některé vaječné a mléčné výrobky je podmíněno tím, že tyto výrobky budou splňovat příslušné požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (2) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (3). Zejména platí, že podle článků 4 a 5 nařízení (ES) č. 853/2004 musí být zboží připraveno ve schváleném zařízení a musí vyhovovat požadavkům předepsaným pro zvláštní označení zdravotní nezávadnosti.

(2)

Rozhodnutí Komise 2007/30/ES ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví přechodná opatření pro uvádění některých produktů živočišného původu získaných v Bulharsku a Rumunsku na trh (4), stanoví opatření k usnadnění přechodu ze stávajícího režimu v těchto státech na systém, který vyplývá z používání veterinárních právních předpisů Společenství. Podle článku 3 uvedeného rozhodnutí členské státy povolují od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 obchodování s produkty, které byly získány v Bulharsku a v Rumunsku v zařízeních schválených pro vývoz mléčných a vaječných výrobků do Společenství před dnem přistoupení, pokud tyto výrobky mají označení zdravotní nezávadnosti dotyčného zařízení pro vývoz do Společenství a pokud jsou doprovázeny dokladem, který potvrzuje, že byly získány v souladu s rozhodnutím 2007/30/ES.

(3)

Je proto vhodné se odchýlit od ustanovení čl. 52 odst. 4 nařízení (ES) č. 1043/2005, aniž by bylo dotčeno používání ostatních ustanovení uvedeného nařízení, a zajistit, aby zboží, které splňuje ustanovení článku 3 rozhodnutí 2007/30/ES a které je schváleno k prodeji v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007, bylo způsobilé pro vývozní náhradu.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I Smlouvy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od čl. 52 odst. 4 nařízení (ES) č. 1043/2005 je zboží získané v zařízeních v Rumunsku a Bulharsku před datem vstupu do EU a schválené pro vývoz do Společenství před tímto datem a vyvezené ze Společenství v období od tohoto data do 31. prosince 2007 způsobilé pro vývozní náhradu, pokud splňuje ustanovení čl. 3 písm. a) a b) rozhodnutí 2007/30/ES.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se na vývozní prohlášení přijatá od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2007.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1792/2006 (Úř. věst. L 362, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 8, 13.1.2007, s. 59.


17.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 78/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 289/2007

ze dne 16. března 2007,

kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 1301/2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 56 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Přílohy II a III nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (1) obsahují poznámky ve všech jazycích Společenství ve složení k 31. prosinci 2006. Uvedená ustanovení by měla obsahovat poznámky v bulharštině a rumunštině.

(2)

Nařízení (ES) č. 1301/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1301/2006 se mění takto:

1.

Příloha II se nahrazuje zněním přílohy I tohoto nařízení.

2.

Příloha III se nahrazuje zněním přílohy II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007. Zůstává jím však nedotčena platnost žádostí o licence a licencí samotných vydaných mezi 1. lednem 2007 a dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA II

Poznámky podle článku 8

:

v bulharštině

:

Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1182/71 не се прилага

:

ve španělštině

:

No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1182/71

:

v češtině

:

Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije

:

v dánštině

:

Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

:

v němčině

:

Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

:

v estonštině

:

Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

:

v řečtině

:

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

:

v angličtině

:

Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply

:

ve francouzštině

:

L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas

:

v italštině

:

L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica

:

v lotyštině

:

Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

:

v litevštině

:

Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

:

v maďarštině

:

Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

:

v nizozemštině

:

Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing

:

v polštině

:

Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania

:

v portugalštině

:

O n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não se aplica

:

v rumunštině

:

Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1182/71 nu se aplică

:

ve slovenštině

:

Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje

:

ve slovinštině

:

Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja

:

ve finštině

:

Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

:

ve švédštině

:

Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA III

Poznámky podle článku 9

:

v bulharštině

:

Мито … — Регламент (ЕО) № …/…

:

ve španělštině

:

Derecho de aduana … — Reglamento (CE) no …/…

:

v češtině

:

Celní sazba … – nařízení (ES) č. …/…

:

v dánštině

:

Toldsats … — forordning (EF) nr. …/…

:

v němčině

:

Zollsatz … — Verordnung (EG) Nr. …/…

:

v estonštině

:

Tollimaks … – määrus (EÜ) nr …/…

:

v řečtině

:

Δασμός … — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/…

:

v angličtině

:

Customs duty … — Regulation (EC) No …/…

:

ve francouzštině

:

Droit de douane: … — règlement (CE) no …/…

:

v italštině

:

Dazio: … — regolamento (CE) n. …/…

:

v lotyštině

:

Muitas nodoklis … – Regula (EK) Nr. …/…

:

v litevštině

:

Muito mokestis … – Reglamentas (EB) Nr. …/…

:

v maďarštině

:

Vámtétel: … – …/…/EK rendelet

:

v nizozemštině

:

Douanerecht: … — Verordening (EG) nr. …/…

:

v polštině

:

Stawka celna … – rozporządzenie (WE) nr …/…

:

v portugalštině

:

Direito aduaneiro: … — Regulamento (CE) n.o …/…

:

v rumunštině

:

Taxă vamală: … – Regulamentul (CE) nr. …/…

:

ve slovenštině

:

Clo … – nariadenie (ES) č. …/…

:

ve slovinštině

:

Carina: … – Uredba (ES) št. …/…

:

ve finštině

:

Tulli … – Asetus (EY) N:o …/…

:

ve švédštině

:

Tull … – Förordning (EG) nr …/…“


17.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 78/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 290/2007

ze dne 16. března 2007,

kterým se pro hospodářský rok 2007/08 stanoví procentní podíl podle článku 19 nařízení Rady (ES) č. 318/2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 19 odst. 3 druhý pododstavec, čl. 40 odst. 2 písm. d) bod v) a článek 42 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 318/2006 se stanoví, že k zachování strukturální rovnováhy trhu na cenové hladině blízké referenční ceně může být z trhu stažen procentní podíl cukru a isoglukosy společný pro všechny členské státy.

(2)

Předběžný odhad na hospodářský rok 2007/08 vykazuje přebytek množství, která jsou dostupná na trhu Společenství, zejména díky upuštění od kvót podle nařízení Rady (ES) č. 320/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky (2), nižší než se očekávalo. Tento přebytek, který by mohl dosáhnout téměř čtyřech milionů tun cukru a isoglukosy, může během hospodářského roku 2007/08 vyvolat citelné snížení cen na trhu Společenství.

(3)

K zachování strukturální rovnováhy trhu je proto v souladu s čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 318/2006 třeba stanovit procentní podíl určený ke stažení.

(4)

Použití stažení podle článku 19 nařízení (ES) č. 318/2006 však nevybízí výrobce ke snížení výroby, jelikož se procentní podíl určený ke stažení použije lineárním způsobem na všechna množství vyrobená v rámci kvóty, aniž se zohlední eventuální snaha některých podniků o přizpůsobení výroby. Nástroj stažení je tedy možno považovat za nedostatečný, protože neumožňuje zabránit vytváření přebytku na trhu. Článek 19 sice nebrání nadprodukci, ale jednoduše umožňuje stáhnout již vyrobený cukr. To způsobuje náklady, kterým by bylo možno se vyhnout, pokud by se zabránilo nadprodukci v předcházející fázi.

(5)

S cílem zlepšit nástroj stažení vytvořením pobídek ke snížení výroby pro výrobce plánuje Komise navrhnout Radě pozměnit nařízení (ES) č. 318/2006 a zavést práh, při jehož překročení budou množství vyrobená v rámci kvóty každého podniku stažena. Jinak řečeno podniky, které vyrábějí méně než je limitní množství budou osvobozeny od povinnosti stažení, což odráží skutečnost, že přispívají méně ke tvorbě přebytku. Podniky tak budou schopny přizpůsobit svou výrobu, a zejména budou moci rozhodnout, zda budou či nebudou vyrábět nadlimitní množství.

(6)

Aby měl práh pro použití procentního podílu určeného ke stažení skutečný účinek na výrobu, je nezbytné omezit rozsah působnosti povinnosti podle čl. 6 odst. 5 nařízení (ES) č. 318/2006, aby se zabránilo tomu, že cukrovarnické podniky budou muset zaplatit minimální cenu za množství cukrové řepy odpovídající celkovému množství jejich kvóty, včetně množství na něž nebyly uzavřeny smlouvy o dodání.

(7)

Tato úprava nástroje stažení tak nebude moci být přijata včas, aby měla preventivní účinek na výrobu v hospodářském roce 2007/08. Vzhledem k tomu, že odhady vykazují na tento hospodářský rok výjimečně vysoký přebytek z důvodu špatného fungování nástroje restrukturalizace cukrovarnického průmyslu, považuje se za nezbytné použít článek 42 nařízení (ES) č. 318/2006 s cílem okamžitého zavedení preventivního opatření spočívajícího v zavedení prahu pro použití procentního podílu určeného ke stažení. Tím bude pro podniky, které nepřispívají k tvorbě přebytku, povinnost stažení omezena. Je vhodné stanovit tento práh na úrovni, která umožňuje zabránit výrobě významného množství cukru, které je srovnatelné s množstvím, které by bylo jinak staženo podle článku 19 nařízení (ES) č. 318/2006.

(8)

V této souvislosti by se měla zohlednit skutečnost, že zatížení spojená s preventivním opatřením mohou mít závažné hospodářské dopady na podniky v členských státech, které vyvinuly zvláštní úsilí v rámci režimu restrukturalizace stanoveného nařízením (ES) č. 320/2006. Takový účinek by byl ve skutečnosti v rozporu se samotným cílem tohoto režimu a společné organizace trhů v odvětví cukru, jímž je zabezpečit životnost a konkurenceschopnost tohoto odvětví. Je proto třeba stanovit výjimku z použití procentního podílu určeného k preventivnímu stažení pro členské státy v poměru k procentnímu podílu vnitrostátní kvóty, která byla uvolněna v rámci uvedeného režimu restrukturalizace.

(9)

Aby bylo opatření zcela účinné, musí být přijato před obdobím osevu cukrové řepy, což umožní pěstitelům a výrobcům plánovat a řídit výrobu v hospodářském roce 2007/08 za co nejlepších podmínek.

(10)

Aby se zohlednila nejistota související s odhady, zejména pokud jde o výrobu, je vhodné stanovit, že procentní podíl určený ke stažení může být v případě potřeby upraven, jakmile se zpřesní údaje o bilanci za hospodářský rok 2007/08. Pokud je přizpůsobený procentní podíl vyšší než procentní podíl původně stanovený tímto nařízením, musí se rozdíl použít na celou výrobu v rámci kvóty, jelikož cílem opatření v této fázi již není preventivní účinek, ale řízení trhu vzhledem ke skutečně zjištěnému přebytku.

(11)

S cílem ulehčit zásobování cukrem a/nebo isoglukosou pro výrobu výrobků uvedených v čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006 by se stažená množství měla považovat za přebytečná množství cukru a isoglukosy v hospodářském roce 2007/08, která by se mohla stát průmyslovým cukrem nebo průmyslovou isoglukosou.

(12)

V souladu s čl. 19 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 318/2006 musí být tradiční potřeba zásobování bílým cukrem určeným k rafinaci snížena o stejný procentní podíl jako podíl stanovený pro stažení. V případě stanovení odlišného procentního podílu určeného ke stažení musí být také upraveno snížení tradiční potřeby zásobování.

(13)

Řídící výbor pro cukr nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro hospodářský rok 2007/08 se procentní podíl stanovený v čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví na 13,5 %.

2.   Odchylně od odstavce 1:

a)

procentní podíl stanovený v uvedeném odstavci se nepoužije na podniky, jejichž výroba je nižší než 86,5 % jejich kvóty na hospodářský rok 2007/08;

b)

u podniků, které vyrábějí množství stejné nebo vyšší než 86,5 % jejich kvóty na hospodářský rok 2007/08, se množství vyrobená nad 86,5 % stahují;

c)

procentní podíl stanovený v odstavci 1 se nepoužije na množství vyrobená v členských státech, jejichž vnitrostátní kvóta cukru byla uvolněna do výše alespoň 50 % ode dne 1. července 2006 v důsledku vzdání se kvót podle článku 3 nařízení (ES) č. 320/2006.

Pro členské státy, jejichž vnitrostátní kvóta byla uvolněna do výše alespoň 50 % ode dne 1. července 2006 v důsledku vzdání se kvót podle článku 3 nařízení (ES) č. 320/2006, se procentní podíl určený ke stažení stanovený v odstavci 1 snižuje poměrně k uvolněným kvótám.

Procentní podíl použitelný podle tohoto písmene je stanoven v příloze.

3.   Procentní podíl stanovený v prvním odstavci může být upraven nejpozději do 31. října 2007. V případě, že je druhý procentní podíl vyšší než první, použije se rozdíl na celou výrobu v rámci kvóty.

4.   Množství stažená v souladu s odst. 2 písm. b) a odstavcem 3 se považují za přebytečná množství cukru nebo isoglukosy v hospodářském roce 2007/08, která by se mohla stát průmyslovým cukrem nebo průmyslovou isoglukosou.

5.   Povinnost zaplatit alespoň minimální cenu uvedená v čl. 6 odst. 5 nařízení (ES) č. 318/2006 se použije pouze na množství cukrové řepy vyrobené v rámci kvóty po použití odstavců 1 a 2.

Článek 2

1.   Na hospodářský rok 2007/08 se tradiční potřeba zásobování cukrem určeným k rafinaci podle čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví na maximální množství 2 110 371 tun rozdělených takto:

a)

171 917 tun pro Bulharsko;

b)

256 582 tun pro Francii;

c)

43 250 tun pro Itálii;

d)

308 488 tun pro Portugalsko;

e)

285 135 tun pro Rumunsko;

f)

16 941 tun pro Slovinsko;

g)

51 835 tun pro Finsko;

h)

976 223 pro Spojené království.

2.   Částka stanovená v odstavci 1 se upraví v případě použití čl. 1 odst. 3.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2011/2006 (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 42.


PŘÍLOHA

Procentní podíl určený ke stažení stanovený v čl. 1 odst. 2 písm. c)

Členský stát

Procentní podíl určený ke stažení

Česká republika

7,29

Řecko

0

Španělsko

10,53

Itálie

0

Maďarsko

6,21

Portugalsko (kontinentální území)

0

Slovensko

4,32

Finsko

3,24

Švédsko

10,26


17.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 78/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 291/2007

ze dne 16. března 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 272/2007, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. března 2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. března 2007 byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 272/2007 (3).

(2)

Výpočet průměru dovozních cel se odchyluje o více než 5 EUR/t od stanoveného výpočtu, a proto je třeba upravit dovozní cla stanovená nařízením (ES) č. 272/2007.

(3)

Nařízení (ES) č. 272/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II nařízení (ES) č. 272/2007 se nahrazují zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. března 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 29.9.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  Úř. věst. L 76, 16.3.2007, s. 3.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná ode dne 17. března 2007

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti

0,00

střední jakosti

0,00

nízké jakosti

0,00

1001 90 91

PŠENICE obecná, k setí

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 00 00

ŽITO

0,00

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

2,49

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než osivo (2)

2,49

1007 00 90

zrna ČIROKU, jiná než hybridy k setí

0,00

PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

Dne 15 března 2007

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (3)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (4)

Pšenice tvrdá, nízké jakosti (5)

Ječmen

Burza

Minneapolis

Chicago

Kotace

156,22

118,40

Cena FOB USA

182,28

172,28

152,28

150,11

Prémie – Záliv

28,39

8,71

Prémie – Velká jezera

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Náklady za přepravu: Mexický záliv – Rotterdam:

31,00 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera – Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem může podle čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96 dovozce získat snížení cla ve výši:

3 EUR za tunu, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři,

2 EUR za tunu, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova.

(2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR za tunu, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.

(3)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(4)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(5)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

17.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 78/27


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. února 2007

o jmenování viceprezidenta Odrůdového úřadu Společenství

(2007/168/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství (1), a zejména na čl. 43 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na seznam kandidátů navržených Komisí dne 22. listopadu 2006, po obdržení stanoviska Správní rady Odrůdového úřadu Společenství a po konzultaci s prezidentem tohoto úřadu,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

1.   Pan Carlos PEREIRA GODINHO je jmenován viceprezidentem Odrůdového úřadu Společenství (dále jen „úřad“) na dobu pěti let v platové třídě AD 12 v souladu s podmínkami výběrového řízení vyhlášeného v Úředním věstníku dne 6. dubna 2006 (2).

2.   Funkční období pana Carlos PEREIRA GODINHO začíná dnem, kdy se ujme svých povinností, a který bude dohodnut mezi prezidentem a Správní radou úřadu.

Článek 2

Předseda Správní rady je zmocněn podepsat s panem Carlosem PEREIROU GODINHOU pracovní smlouvu.

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 22. února 2007.

Za Radu

předseda

F. MÜNTEFERING


(1)  Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 873/2004 (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 38).

(2)  Vyhlášení výběrového řízení na místo místopředsedy Odrůdového úřadu Společenství (platová třída A*12) (Úř. věst. C 83A, 6.4.2006, s. 1).


Komise

17.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 78/28


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 16. března 2007,

kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb se vztahuje na některé kurýrní a balíkové služby v Dánsku

(oznámeno pod číslem K(2007) 840)

(Pouze dánské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2007/169/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (1), a zejména na čl. 30 odst. 4 a 6 uvedené směrnice,

s ohledem na žádost Dánského království předloženou prostřednictvím e-mailu ze dne 20. listopadu 2006 a na doplňkové informace, o které požádaly útvary Komise prostřednictvím e-mailu dne 8. prosince 2006 a které byly předloženy dánskými orgány prostřednictvím e-mailu dne 22. prosince 2006,

s ohledem na závěry nezávislého vnitrostátního orgánu Konkurrencestyrelsen (dánského orgánu pro hospodářskou soutěž), podle nichž jsou podmínky pro uplatnění čl. 30 odst. 1 směrnice 2004/17/ES splněny,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 30 směrnice 2004/17/ES stanoví, že zakázky určené pro umožnění výkonu jedné z činností, na které se směrnice vztahuje, se neřídí touto směrnicí, pokud je činnost v členském státě, ve kterém má být vykonávána, přímo vystavena hospodářské soutěži na trzích, na které není omezen přístup. Přímé vystavení hospodářské soutěži se vyhodnocuje na základě objektivních kritérií, která vezmou v úvahu zvláštní vlastnosti dotčeného odvětví. K neomezenému přístupu na trh dochází, pokud členský stát provede a uplatní příslušné právní předpisy Společenství k otevření daného odvětví nebo jeho části.

(2)

Tyto právní předpisy jsou uvedeny v příloze XI směrnice 2004/17/ES, která v případě poštovních služeb odkazuje na směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby (2).

(3)

V souladu s čl. 62 odst. 2 směrnice 2004/17/ES se hlava III uvedené směrnice, která stanovuje pravidla pro veřejné soutěže na určitý výkon v oblasti služeb, nevztahuje na veřejné soutěže na určitý výkon organizované pro vykonávání činnosti v daném členském státě, o které Komise v rozhodnutí rozhodla, že se na ni vztahuje čl. 30 odst. 1 uvedené směrnice, nebo o které se má za to, že se na ni uvedený odstavec vztahuje, na základě čl. 30 odst. 4 druhého a třetího pododstavce nebo čl. 30 odst. 5 čtvrtého pododstavce.

(4)

Žádost předložená Dánským královstvím se týká některých kurýrních a balíkových služeb v Dánsku. Přesněji lze dotyčné služby popsat jako balíkové služby mezi podniky (BtB), vnitrostátní a mezinárodní; služby v oblasti lehkého a paletového zboží, vnitrostátní a mezinárodní a rovněž kurýrní a expresní služby, vnitrostátní a mezinárodní. V souladu s předchozími rozhodnutími (3) Komise je možno rozlišovat výše uvedené služby, a proto lze každou z těchto služeb považovat za samostatný trh. Dánská žádost se tudíž týká šesti různých trhů. Podle článku 6 směrnice 2004/17/ES se na logistické služby, jako např. kurýrní a expresní služby, vztahuje směrnice tou měrou, že tyto služby jsou poskytovány subjekty poskytujícími rovněž poštovní služby ve smyslu čl. 6 odst. 2 písm. b).

(5)

Jakožto veřejný podnik ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 2004/17/ES vykonávající několik činností uvedených v článku 6 uvedené směrnice je společnost Post Danmark, jejímž jménem byla žádost podána, pro účely směrnice 2004/17/ES zadavatelem. Podle dostupných informací se zdá, že jde o jediného zadavatele působícího na trzích dotčených tímto rozhodnutím a že jiní provozovatelé jsou soukromými společnostmi, které nefungují na základě zvláštních nebo výlučných práv.

(6)

Tato hodnocení stejně jako všechna ostatní, která jsou obsažena v tomto rozhodnutí, jsou výhradně určena pro účely směrnice 2004/17/ES, aniž je dotčeno použití pravidel pro hospodářskou soutěž.

(7)

Dánsko provedlo a uplatnilo směrnici 97/67/ES. Přístup na trh by proto v návaznosti na čl. 30 odst. 3 první pododstavec neměl být omezený.

(8)

Přímé vystavení hospodářské soutěži by mělo být hodnoceno na základě různých ukazatelů, z nichž žádný není sám o sobě rozhodující.

(9)

Jedním parametrem, který je třeba zohlednit, jsou tržní podíly hlavních aktérů na daném trhu a jiným je stupeň koncentrace. Ať už podle obratu, nebo podle počtu zásilek se tržní podíl společnosti Post Danmark na kterémkoli ze šesti dotyčných trhů pohybuje podle předložených informací mezi méně než 1 % (4) a 35–40 % (5), což jsou také vzhledem ke stupni koncentrace na těchto trzích přijatelné úrovně. Společnost Post Danmark je největším samostatným subjektem pouze na dvou z těchto trhů, tj. na trhu s vnitrostátními balíkovými službami a trhu s vnitrostátními kurýrními a expresními službami (6). Na obou těchto trzích je součet podílů dvou největších konkurentů společnosti Post Danmark na trhu srovnatelný s podílem společnosti Post Danmark nebo je vyšší (7). Na trzích, kde nemá společnost Post Danmark nejvyšší tržní podíl, jsou celkové tržní podíly jejích dvou největších konkurentů několikrát vyšší (8) než tržní podíl společnosti Post Danmark. Tyto faktory by se tedy měly považovat za projev přímého vystavení hospodářské soutěži.

(10)

Pokud jde o balíkové a kurýrní služby v Dánsku, které jsou popsány ve 4. bodě odůvodnění (9), měla by se podmínka přímého vystavení hospodářské soutěži stanovená v čl. 30 odst. 1 směrnice 2004/17/ES považovat z hlediska výše uvedených ukazatelů za splněnou. Jak je uvedeno výše v 7. bodě odůvodnění, je třeba považovat za splněnou i další podmínku volného přístupu k činnosti. Proto by se směrnice 2004/17/ES neměla uplatňovat v případě, kdy zadavatelé zadají zakázky, které mají umožnit v Dánsku balíkové a kurýrní služby, na něž se žádost vztahuje, a ani na veřejné soutěže na výkon takové činnosti v těchto oblastech.

(11)

Toto rozhodnutí je založeno na právní a skutkové situaci z listopadu a prosince 2006, jak je zřejmé z informací předložených Dánským královstvím. Může být revidováno, pokud by v případě zásadních změn právní či skutkové situace došlo k tomu, že by nebyly splněny podmínky pro uplatnění čl. 30 odst. 1 směrnice 2004/17/ES.

(12)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Poradního výboru pro veřejné zakázky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Směrnice 2004/17/ES se nevztahuje na zakázky zadané zadavateli, které jim mají umožnit provádět v Dánsku tyto balíkové a kurýrní služby:

a)

vnitrostátní balíkové služby mezi podniky (BtB);

b)

mezinárodní balíkové služby mezi podniky (BtB);

c)

vnitrostátní služby v oblasti lehkého a paletového zboží;

d)

mezinárodní služby v oblasti lehkého a paletového zboží;

e)

vnitrostátní kurýrní a expresní služby a

f)

mezinárodní kurýrní a expresní služby.

Článek 2

Toto rozhodnutí je založeno na právní a skutkové situaci z listopadu a prosince 2006, jak je zřejmé z informací předložených Dánským královstvím. Může být revidováno, pokud by v případě zásadních změn právní či skutkové situace došlo k tomu, že by nebyly splněny podmínky pro uplatnění čl. 30 odst. 1 směrnice 2004/17/ES.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Dánskému království.

V Bruselu dne 16. března 2007.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Rady 2006/97/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 107).

(2)  Úř. věst. L 15, 21.1.1998, s. 14. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Komise ze dne 2. prosince 1991, kterým se spojení prohlašuje za slučitelné se společným trhem (věc IV/M.102 – TNT/CANADA POST, DBP POSTDIENST, LA POSTE, PTT POST & SWEDEN POST) podle nařízení Rady (EHS) č. 4064/89: body 19 a násl.; rozhodnutí Komise ze dne 8. listopadu 1996, kterým se spojení prohlašuje za slučitelné se společným trhem (věc IV/M.843 – PTT Post/TNT/GD Express Worldwide) podle nařízení Rady (EHS) č. 4064/89, body 10 a násl.; rozhodnutí Komise ze dne 1. července 1999, kterým se spojení prohlašuje za slučitelné se společným trhem (věc IV/M.1513 – DEUTSCHE POST/DANZAS/NEDLLOYD) podle nařízení Rady (EHS) č. 4064/89, body 8 a násl.; rozhodnutí Komise ze dne 20. března 2001 týkající se řízení podle článku 82 Smlouvy o ES (věc COMP/35.141 – Deutsche Post AG): body 26 a násl.; rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2002, kterým se spojení prohlašuje za slučitelné se společným trhem (věc IV/M.2908 – DEUTSCHE POST/DHL (II)) podle nařízení Rady (EHS) č. 4064/89: body 10 a násl.

(4)  Na trhu mezinárodních kurýrních a expresních služeb v roce 2005.

(5)  Trh s vnitrostátními balíkovými službami mezi podniky (BtB) (z Dánska i do Dánska) v roce 2005.

(6)  V roce 2005 byl podíl společnosti Post Danmark na trhu z hlediska obratu 16–19 % u vnitrostátních kurýrních a expresních služeb a 35–40 % z hlediska obratu u vnitrostátních balíkových služeb mezi podniky (BtB).

(7)  V roce 2005 činil celkový tržní podíl dvou největších konkurentů na trhu s vnitrostátními balíkovými službami mezi podniky (BtB) 36–44 % z hlediska obratu, zatímco součet jejich podílů na trhu s vnitrostátními a expresními službami rovněž z hlediska obratu byl 23–29 %.

(8)  Např. na trhu s vnitrostátním lehkým a paletovým zbožím, kde má Post Danmark podíl na trhu 3–5 % z hlediska obratu, zatímco celkový podíl dvou největších subjektů činí 69–83 % z hlediska obratu. Rozdíl je ještě markantnější na trhu s mezinárodními kurýrními a expresními službami, kde měla společnost Post Danmark v roce 2005 podíl z hlediska obratu do 1 %, zatímco celkový podíl dvou největších subjektů na trhu činil rovněž z hlediska obratu 65–80 %.

(9)  Dotyčné služby jsou popsány jako balíkové služby mezi podniky (BtB), vnitrostátní a mezinárodní; služby v oblasti lehkého a paletového zboží, vnitrostátní a mezinárodní; a rovněž kurýrní a expresní služby, vnitrostátní a mezinárodní.


DOHODY

Rada

17.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 78/31


Informace o dni vstupu Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu v platnost (1)

Evropské společenství a vláda Marockého království se dne 29. května 2006 a dne 28. února 2007 vzájemně informovaly o ukončení postupů nezbytných pro vstup dohody v platnost.

V souladu s článkem 17 dohody tedy tato dohoda vstoupila v platnost dne 28. února 2007.


(1)  Úř. věst. L 141, 29.5.2006, s. 4.


17.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 78/31


Informace týkající se data vstupu v platnost Rámcové dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o obecných zásadách účasti Bosny a Hercegoviny na programech Společenství

Rámcová dohoda mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o obecných zásadách účasti Bosny a Hercegoviny na programech Společenství (1), podepsaná v Bruselu dne 22. listopadu 2004, vstoupila v platnost dne 8. ledna 2007 v souladu s článkem 10 dohody.


(1)  Úř. věst. L 192, 22.7.2005, s. 8.


Tiskové opravy

17.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 78/32


Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/52/ES ze dne 5. července 2006, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla a směrnice 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách

( Úřední věstník Evropské unie L 204 ze dne 26. července 2006 )

Strana 15, příloha I, bod 3 písm. c) (změny části C přílohy III směrnice 95/2/ES), tabulka, položka „E 249 a E 250“:

a)

Tradiční nakládané masné výrobky (1)

Nejvyšší zbytkové množství „175 mg/kg“ má být zarovnáno s „Wiltshire bacon (1.1);“.

b)

Cured tongue (1.3)

K položce Cured tongue má být připojeno nejvyšší zbytkové možství „50 mg/kg“.

c)

Tradiční sušené masné výrobky (2)

Nejvyšší zbytkové množství „175 mg/kg“ má být zarovnáno s „Dry cured bacon (2.1);“.

Strany 16 a 17, příloha I, bod 3 písm. c) (změny části C přílohy III směrnice 95/2/ES), tabulka, záhlaví sloupců „Nejvyšší množství, které lze přidat v průběhu výroby“ a „Nejvyšší zbytkové množství“:

místo:

„(vyjádřeno jako NaNO2)“,

má být:

„(vyjádřeno jako NaNO3)“.

Strana 16, příloha I, bod 3 písm. c) (změny části C přílohy III směrnice 95/2/ES), tabulka, položka „E 251 a E 252“:

a)

Tradiční sušené masné výrobky (2)

Nejvyšší zbytkové množství „250 mg/kg“ má být zarovnáno s „Dry cured bacon a Dry cured ham (2.1);“.

b)

Jiné tradiční masné výrobky (3)

Nejvyšší možství „300 mg/kg (bez přidání E 249 nebo E 250)“ má být zarovnáno s „Rohwürste (Salami and Kantwurst) (3.3);“.