ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 72

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
13. března 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 260/2007 ze dne 9. března 2007 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých wolframových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 261/2007 ze dne 12. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

10

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 262/2007 ze dne 12. března 2007, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007

12

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 263/2007 ze dne 12. března 2007, kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka)

14

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 264/2007 ze dne 9. března 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech ICES VIIIc, IX a X, ve vodách Společenství CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie

16

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2007/163/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 10. července 2006, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a s fungováním Dohody o EHP (Věc č. COMP/M.4000 – INCO/Falconbridge) (oznámeno pod číslem K(2006) 3052)  ( 1 )

18

 

 

2007/164/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2006, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a s fungováním Dohody o EHP (Věc č. COMP/M.3796 – OMYA/J.M.HUBER PCC) (oznámeno pod číslem K(2006) 3163)  ( 1 )

24

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

13.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 72/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 260/2007

ze dne 9. března 2007

o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých wolframových elektrod pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   PROZATÍMNÍ OPATŘENÍ

(1)

Komise uložila nařízením (ES) č. 1350/2006 (2) (dále jen „prozatímní nařízení“) prozatímní antidumpingové clo na dovoz některých wolframových elektrod, v současné době kódů KN ex 8101 99 10 a ex 8515 90 00 (kódy KN od 1. ledna 2007), pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“).

(2)

Je třeba poznamenat, že šetření dumpingu a újmy se týkalo období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 (dále jen „období šetření“). S ohledem na trendy relevantní pro posouzení újmy Komise analyzovala údaje za období od 1. ledna 2001 do konce období šetření (dále jen „posuzované období“).

B.   NÁSLEDNÝ POSTUP

(3)

Po uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých wolframových elektrod pocházejících z ČLR předložily některé zúčastněné strany písemné připomínky. Strany, které o to požádaly, dostaly také příležitost k ústnímu slyšení.

(4)

Komise pokračovala ve zjišťování a ověřování veškerých informací, které považovala za nezbytné pro svá konečná zjištění. Ústní a písemné připomínky předložené stranami byly přezkoumány a, pokud to bylo považováno za vhodné, předběžná zjištění byla příslušným způsobem upravena. Pro tento účel Komise provedla další inspekce na místě v prostorách níže uvedených společností:

a)

Dovozce ve Společenství, který není ve spojení

Comptoir Lyonnais de Soudage SA, Lyon, Francie;

b)

Společnosti ve Společenství, které jsou ve spojení

Alexander Binzel Schweißtechnik GmbH & Co., KG, Buseck, Německo,

Binzel France Sarl, Štrasburk, Francie.

(5)

Všechny strany byly informovány o podstatných skutečnostech a úvahách, na jejichž základě je zamýšleno doporučit uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých wolframových elektrod pocházejících z ČLR a konečný výběr částek zajištěných prostřednictvím prozatímního cla. Byla jim rovněž poskytnuta lhůta, ve které mohly vyjádřit své připomínky ke sděleným informacím.

(6)

Ústní a písemné připomínky předložené stranami byly posouzeny a, pokud to bylo vhodné, zjištění byla příslušným způsobem upravena.

C.   DOTČENÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK

(7)

Dotčeným výrobkem jsou wolframové svářecí elektrody, včetně wolframových tyčí a prutů pro svářecí elektrody, obsahující nejméně 94 % hmotnostních wolframu, jiné než získané prostým slinováním, též upravené do stanovené délky. V současné době spadá dotčený výrobek pod kódy KN ex 8101 99 10 a ex 8515 90 00 (kódy KN od 1. ledna 2007). Dotčený výrobek se používá při svařování a v obdobných procesech, včetně obloukového svařování v ochranné atmosféře mezi wolframovými elektrodami, svařování a řezání plazmovým obloukem a termického stříkání.

(8)

Jeden dovozce argumentoval proti závěru uvedenému ve 13. bodu odůvodnění prozatímního nařízení, že všechny wolframové elektrody jsou pro účely tohoto řízení považovány za jediný výrobek. Tento dovozce zdůraznil různé vlastnosti různých typů wolframových elektrod, a zejména patentovaného typu vyvinutého tímto dovozcem.

(9)

Avšak od počátku šetření si Komise byla vědoma, že existuje několik typů wolframových elektrod. Kromě toho, že jsou prodávány v různých délkách a tloušťkách, wolframové elektrody mohou být vyrobeny z čistého wolframu nebo legovány s nízkým procentem kovu, např. thoria, lanthanu, ceru, zirkonia nebo jejich slitin. Toto legování ovlivňuje vlastnosti elektrod, zvláště zápalnost, odolnost a životnost, což umožňuje, aby byly lépe uzpůsobeny pro konkrétní použití. Navzdory rozdílům v technických vlastnostech různých typů wolframových elektrod panuje názor, že jejich společné základní fyzické vlastnosti a stupeň zaměnitelnosti jsou dostatečné pro to, aby pro účely tohoto šetření byly posuzovány jako jediný výrobek, protože mají stejné základní fyzické a chemické vlastnosti.

(10)

Je však třeba poznamenat, že pro účely výpočtu dumpingového rozpětí a rozpětí újmy byly vztahy v úvahu různé výše uvedené typy wolframových elektrod.

(11)

Dovozce, na kterého je odkazováno v 8. bodu odůvodnění, rovněž upozornil na rozdíly ve výrobních procesech mezi evropskými a čínskými výrobci, přičemž tvrdil, že vedou k vyšší kvalitě čínských wolframových elektrod. Kromě toho vyvážející výrobce tvrdí, že jeho elektrody jsou kvalitnější než elektrody jeho konkurentů a že jsou v každém případě lépe uzpůsobené pro hlavní výrobek vyráběný skupinou, svářecí hořák TIG. Pokud jde o toto tvrzení, je třeba zdůraznit, že podle dostupných důkazů žádné kvalitativní rozdíly nejsou takové, aby bránily používání elektrod vyráběných jinými výrobci pro toto konkrétní použití, i když nejsou těmto svářecím hořákům optimálně přizpůsobeny. Pokud jde o údajné obecné kvalitativní rozdíly, na které upozornil dovozce, mezi wolframovými elektrodami vyráběnými a prodávanými ve Společenství dotčeným výrobním odvětvím Společenství a wolframovými elektrodami dováženými do Společenství z ČLR, nebyly k dispozici žádné objektivní dostupné informace, jež by potvrdily nebo kvantifikovaly tento údajný obecný kvalitativní rozdíl. Proto wolframové elektrody vyráběné a prodávané ve Společenství dotčeným výrobním odvětvím Společenství a wolframové elektrody dovážené do Společenství z ČLR jsou považovány za obdobné, ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení, a při výpočtech újmy nebyla v tomto ohledu provedena žádná úprava.

(12)

Jelikož nebyly předloženy žádné další připomínky ohledně dotčeného výrobku a obdobného výrobku, potvrzuje se tímto 12. až 15. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

D.   DUMPING

1.   Status tržního hospodářství

(13)

Vyvážející výrobce, kterému byl zamítnut status tržního hospodářství, protože nesplňoval druhé kritérium statusu tržního hospodářství uvedené v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení, argumentoval tím, že rozpory, jež byly zjištěny v jeho účetnictví, se týkají pouze několika případů, a že mezitím bylo jeho účetnictví zdokonaleno za účelem splnění mezinárodních účetních standardů (IAS). Společnost však nezdůvodnila toto tvrzení ani nepředložila žádné důkazy. Kromě toho z důkazů shromážděných při inspekci na místě je zřejmé, že zjištěné praktiky jsou ve zřejmém rozporu s IAS i čínskými účetními předpisy, i kdyby byly po období šetření napraveny.

(14)

Jelikož nebyly předloženy žádné další argumenty ohledně přiznání statusu tržního hospodářství, potvrzují se tímto zjištění uvedená v 16. až 21. bodu odůvodnění prozatímního nařízení.

2.   Individuální zacházení

(15)

Po zveřejnění předběžných zjištění výrobní odvětví Společenství napadlo přiznání individuálního zacházení vyvážejícímu výrobci, uvedenému výše ve 13. bodu odůvodnění, protože byly zjištěny rozpory v účetnictví společnosti týkající se rovněž záznamů o vývozech. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že společnost splnila všechna kritéria stanovená v čl. 9 odst. 5 základního nařízení, a proto neexistoval žádný důvod pro zamítnutí její žádosti o individuální zacházení. Kromě toho všechny důkazy týkající se pouze několika vývozů společnosti do Společenství v období šetření mohly být získány během inspekce na místě z hlavního antidumpingového dotazníku, a jediná nezbytná oprava jeho údajů o vývozu mohla být provedena ihned. Proto byla žádost výrobního odvětví Společenství zamítnuta.

(16)

Jelikož nebyly předloženy žádné další připomínky v tomto ohledu, zjištění týkající se individuálního zacházení, uvedená ve 22. až 25. bodu odůvodnění prozatímního nařízení, se tímto potvrzují.

3.   Běžná hodnota

a)   Určení běžné hodnoty pro vyvážejícího výrobce v ČLR, jemuž byl přiznán status tržního hospodářství

(17)

Po zveřejnění předběžných zjištění sdělil dotčený vyvážející výrobce běžnou měsíční hodnotu, přičemž ověřenou průměrnou běžnou hodnotu za období šetření uvedl do souvislosti s cenovým vývojem hlavní suroviny, parawolframanu amonného, za účelem prokázání, že v době porovnávání s měsíčními cenami vývozu ke konci období šetření již nedocházelo k žádnému dumpingu. Kromě toho tato běžná měsíční hodnota naznačovala, že předběžné zjištění dumpingu bylo v zásadě způsobeno dramatickým zvýšením ceny parawolframanu amonného, na které společnost nereagovala zvýšením svých vývozních cen ihned, nýbrž teprve na konci období šetření. Společnost požádala Komisi, aby tento vývoj vzala v úvahu a zvážila výpočet dumpingového rozpětí výlučně na základě posledních šesti měsíců nebo posledního čtvrtletí období šetření. Tato žádost však musela být zamítnuta, protože odchýlení se od období šetření by diskriminovalo všechny ostatní šetřené společnosti, jež byly tímto obecným zvýšením ceny parawolframanu amonného postiženy stejným způsobem. Tato žádost je rovněž v rozporu s koncepcí období šetření. Ve skutečnosti vede k selektivní volbě údajů o části období šetření a zpochybňuje reprezentativnost zjištění.

(18)

V této souvislosti, pokud o jde zveřejnění předběžných zjištění, výrobní odvětví Společenství tvrdilo, že by měla být provedena úprava nákladů na surovinu použitých pro početní zjištění běžné hodnoty pro společnost, které byl přiznán status tržního hospodářství. Podle stanoviska výrobního odvětví Společenství by tato úprava byla oprávněná na základě čl. 2 odst. 3 a 5 základního nařízení, protože čínský trh s wolframem podléhá zásahům státu na makroekonomické úrovni, a tudíž ceny hlavní suroviny, parawolframanu amonného, na domácím trhu zůstaly logicky nižší než ceny vyváženého parawolframanu amonného.

(19)

Výše uvedená žádost byla přezkoumána pomocí analýzy dopadů politik čínské vlády na makroekonomické úrovni, jež mohly vést k různým úrovním cen parawolframanu amonného na domácím a vývozních trzích. Šetření ukázalo, že čínská politika vracení DPH z vývozu odrazuje do určité míry od vývozu wolframu a souvisejících výrobků, např. parawolframanu amonného, protože vývozcům je vracena pouze část DPH zaplacené za surovinu zakoupenou na domácím trhu. To rovněž znamená, že výrobci wolframových elektrod vynakládají při vývozu další náklady. Proto byla provedena úprava běžné hodnoty, v souladu s čl. 2 odst. 10 písm. b) základního nařízení, aby odrážela celkové náklady vynaložené v důsledku výše uvedeného režimu DPH. Jakákoli další úprava se nepovažuje za nezbytnou.

(20)

Kromě výše uvedené úpravy běžné hodnoty se tímto potvrzuje obecná metodika uvedená ve 26. až 33. bodu odůvodnění prozatímního nařízení.

b)   Určení běžné hodnoty pro vyvážející výrobce v ČLR, jimž nebyl přiznán status tržního hospodářství

i)   Srovnatelná země

(21)

Jelikož nebyly předloženy žádné relevantní připomínky ohledně použití USA jako srovnatelné země, potvrzuje se 34. až 38. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

ii)   Běžná hodnota

(22)

Jelikož nebyly předloženy žádné připomínky ohledně určení běžné hodnoty pro vyvážející výrobce, kterým nebyl přiznán status tržního hospodářství, s konečnou platností se potvrzuje 39. až 46. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

4.   Vývozní ceny

(23)

Pokud jde o vývozní ceny jedné společnosti, které bylo přiznáno individuální zacházení, jakož i spolupracující společnosti, které nebyl přiznán status tržního hospodářství/individuální zacházení, jejíž dumpingové rozpětí sloužilo jako základ pro celostátní dumpingové rozpětí, jak je vysvětleno v 54. až 56. bodu odůvodnění prozatímního nařízení, vývozní ceny byly revidovány vyloučením dvou transakcí, jež nespadaly do období šetření.

(24)

Po zveřejnění předběžných zjištění vyvážející výrobce, kterému byl přiznán status tržního hospodářství, jehož vývoz do Společenství byl prováděn prostřednictvím dovozce ve spojení a jehož výrobky byly následně dále prodávány společnostem ve Společenství, které jsou ve spojení, a společnostem ve Společenství, které nejsou ve spojení, tvrdil, že prodejní, správní a režijní náklady jeho společností ve spojení, používané pro početní zjištění vývozní ceny v souladu s čl. 2 odst. 9 základního nařízení, jsou nadhodnocené a neodrážejí náklady vynakládané na prodej wolframových elektrod. Vyvážející výrobce požádal Komisi, aby použila původní prodejní, správní a režijní náklady uvedené v odpovědích distributorů ve spojení na dotazník, jež zpočátku nemohly být akceptovány z důvodu chybějících důkazů ohledně metody rozdělení nákladů. Společnost poskytla podpůrné důkazy o původně používané metodě rozdělení nákladů, jež vycházela z interního standardu používaného společnostmi v minulosti. Předložené důkazy byly následně ověřeny na místě a bylo zjištěno, že původní metoda rozdělení nákladů odpovídá nákladům spojeným s prodejem wolframových elektrod. Proto bylo žádosti vyhověno a prodejní, správní a režijní náklady distributorů ve spojení byly příslušným způsobem upraveny.

(25)

Pokud jde o zisková rozpětí dvou dovozců, kteří nejsou ve spojení, z nichž jedno bylo předběžně použito pro početně zjištěnou vývozní cenu výše uvedeného vyvážejícího výrobce, bylo zjištěno, že tato zisková rozpětí by neměla být použita, protože jejich obchodní aktivity nejsou dostatečně srovnatelné s obchodními aktivitami dotčeného dovozce ve spojení. Ve skutečnosti je většina wolframových elektrod dovážených tímto dovozcem ve spojení dále integrována do hlavního výrobku vyráběného skupinou, svářecího hořáku. Je třeba rovněž poznamenat, že wolframové elektrody mají v porovnání s konečným výrobkem nižší hodnotu. Na základě toho byl učiněn závěr, že vlastní ziskové rozpětí dovozce ve spojení bude tvořit přesnější základ pro ziskové rozpětí pro účely početního zjištění vývozní ceny.

(26)

Nebyly obdrženy žádné další připomínky ohledně vývozních cen, a proto je tímto potvrzena obecná metodika uvedená ve 47. a 48. bodu odůvodnění prozatímního nařízení, s výjimkou použití vlastního ziskového rozpětí dovozce ve spojení pro početně zjištěnou vývozní cenu výrobce, kterému byl přiznán status tržního hospodářství, jak je popsáno výše.

5.   Srovnání

(27)

Běžné hodnoty popsané výše v 17. až 20. a 22. bodu odůvodnění a vývozní ceny revidované podle vysvětlení ve 23. až 26. bodu odůvodnění byly porovnány na základě ceny ze závodu. Aby bylo zajištěno spravedlivé srovnání běžné ceny s vývozní cenou, byly v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení vzaty v úvahu rozdíly ve faktorech, o kterých bylo tvrzeno a u kterých bylo prokázáno, že ovlivňují ceny a srovnatelnost cen. Těmito faktory, pro které byly přijaty úpravy, jsou nepřímé daně popsané v 19. bodu odůvodnění, náklady na dopravu, pojištění a manipulaci, vedlejší náklady, náklady na balení, úvěry a bankovní poplatky.

6.   Dumpingové rozpětí

a)   V případě spolupracujícího vyvážejícího výrobce, kterému byl přiznán status tržního hospodářství

(28)

S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem je konečné dumpingové rozpětí, vyjádřené jako procento ceny CIF na hranice Společenství před proclením, stanoveno takto:

Společnost

Konečné dumpingové rozpětí

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd

17 %

b)   V případě spolupracujících vyvážejících výrobců, kterým bylo přiznáno individuální zacházení

(29)

Po úpravě vývozní ceny druhé společnosti, které bylo přiznáno individuální zacházení, jsou konečná dumpingová rozpětí, vyjádřená jako procento ceny CIF na hranice Společenství před proclením, stanovena takto:

Společnost

Konečné dumpingové rozpětí

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd

107,3 %

Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd

128,4 %

c)   V případě všech ostatních vyvážejících výrobců

(30)

Po úpravě vývozní ceny pro spolupracujícího vyvážejícího výrobce, kterému nebyl přiznán status tržního hospodářství/individuální zacházení, je konečná celostátní úroveň dumpingu stanovena na 160,2 % ceny CIF na hranice Společenství před proclením.

E.   ÚJMA

1.   Výroba Společenství

(31)

Jelikož nebyly předloženy připomínky ohledně výroby Společenství, potvrzuje se tímto 57. a 58. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

2.   Definice výrobního odvětví Společenství

(32)

Jelikož nebyly předloženy připomínky ohledně definice výrobního odvětví Společenství, potvrzuje se tímto 59. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

3.   Spotřeba Společenství

(33)

Jelikož nebyly předloženy připomínky ohledně spotřeby Společenství, potvrzuje se tímto 60. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

4.   Dovozy do Společenství z dotčené země

(34)

Jelikož nebyly předloženy připomínky ohledně dovozu z dotčené země, potvrzuje se tímto 61. až 66. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

5.   Situace výrobního odvětví Společenství

(35)

Jelikož nebyly předloženy připomínky ohledně situace výrobního odvětví Společenství, potvrzuje se tímto 67. až 93. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

F.   PŘÍČINNÁ SOUVISLOST

(36)

Jelikož nebyly předloženy žádné nové a zdůvodněné informace ani argumenty v tomto ohledu, potvrzuje se tímto 94. až 114. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

G.   ZÁJEM SPOLEČENSTVÍ

(37)

Tři vývozci, jedna asociace vývozců a jeden dovozce znovu vyjádřili svou obavu, že prozatímní cla vyloučí čínské vývozce z trhu Společenství. Vzhledem k tomu, že ve Společenství existují pouze dva výrobci a prakticky žádný dovoz z jiných zemí, by toto údajně vytlačilo konkurenty z trhu Společenství, na úkor spotřebitelů. Kromě toho bylo tvrzeno, že oba výrobci Společenství již dlouho kontrolovali ceny na trhu Společenství prostřednictvím praktik narušujících hospodářskou soutěž. Avšak tyto zúčastněné strany neposkytly žádné další důkazy za účelem odůvodnění svých žádostí, a během šetření rovněž nebyly zjištěny žádné informace, jež by ukazovaly na tyto praktiky.

(38)

Jak je uvedeno v prozatímním nařízení, cílem jakéhokoli antidumpingového opatření není zamezit vývozcům z třetích zemí přístup na trh Společenství, nýbrž spíše obnovit rovné podmínky, jež byly narušeny nekalými obchodními praktikami.

(39)

Během šetření nebyly zjištěny žádné důkazy o údajném jednání narušujícím hospodářskou soutěž a výrobní odvětví Společenství rovněž nedosáhlo abnormálně vysokých zisků ani předtím, než dovoz z Číny zaujal významné postavení na trhu Společenství. Vedle dvou stávajících výrobců Společenství by úroveň uložených opatření měla umožnit alespoň některým vyvážejícím výrobcům z ČLR pokračovat v prodeji dotčeného výrobku na trhu Společenství. Ve skutečnosti je cílem cel, pokud vycházejí z újmy, pouze zvýšit dovozní ceny na úroveň, jež by výrobnímu odvětví Společenství umožňovala běžný zisk.

(40)

Jeden dovozce dále tvrdil, že cla ohrozí existenci jeho společnosti. Navíc tento dovozce prodává zvláštní typ vysoce kvalitní elektrody, a kdyby musel ukončit svou obchodní činnost, tvrdí, že koneční uživatelé wolframových elektrod by utrpěli s ohledem na inovace a kvalitu služeb.

(41)

Avšak jak je uvedeno v prozatímním nařízení, obecným důsledkem zvýšení cen dovozu dotčeného výrobku pro dovozce by měla být obnova spravedlivé hospodářské soutěže s výrobci Společenství, a toto zvýšení by nemělo bránit dovozcům v prodeji dotčeného výrobku. Kromě toho vysoká zisková rozpětí zjištěná na úrovni spolupracujících dovozců činí nepravděpodobným, že ukončí svou obchodní činnost, i když se po uložení opatření sníží objem dovozu. Role distributora/dealera na trhu svářecích elektrod je důležitá, protože nabízí konečným uživatelům výhody jediného prodejního místa pro všechny potřeby konečných uživatelů týkající se svařování. Proto je velmi pravděpodobné, že tito distributoři/dealeři zůstanou důležitou součástí trhu i po zavedení opatření.

(42)

Jedna strana rovněž argumentovala tím, že wolframové elektrody dovážené jejich skupinou jsou součástí svářecích hořáků vyráběných stejnou společností. Pokud uživatelé budou nuceni v důsledku antidumpingových opatření přejít na levnější elektrody od jiných dodavatelů, utrpí tím výkonnost a životnost hořáků této společnosti, což bude mít nepříznivý dopad na její celou obchodní činnost. Avšak panuje názor, že i kdyby si zákazníci těchto uživatelů nebyli vědomi těchto nepříznivých technických dopadů, relativně nízká úroveň cel navrhovaných pro tohoto vývozce jim pravděpodobně neposkytne impuls, aby změnili dodavatele. Kromě toho nebyly předloženy žádné důkazy o údajných negativních důsledcích.

(43)

Jelikož nebyly předloženy v zásadě nové informace nebo argumenty v tomto ohledu, potvrzuje se tímto 115. až 132. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

H.   KONEČNÁ ANTIDUMPINGOVÁ OPATŘENÍ

1.   Úroveň pro odstranění újmy

(44)

Po zveřejnění předběžných zjištění tvrdilo výrobní odvětví Společenství, že úprava aktivit dovozců uvedená ve 136. bodu odůvodnění prozatímního nařízení je nadměrná ze dvou důvodů:

Ne všichni dovozci budou provádět všechny aktivity uvedené v tomto bodu odůvodnění, konkrétně balení, skladování, kontrolu kvality, označování a v některých případech fyzickou úpravu elektrod. V některých případech elektrody budou vyváženy z ČLR ve stavu, který po dovozci nevyžaduje provádění většiny těchto aktivit.

I kdyby tyto aktivity musel provádět daný dovozce, jeho náklady, dle odhadů dotčeného výrobního odvětví Společenství, by byly podstatně nižší než částka úpravy předběžně stanovená Komisí.

(45)

Komise dále šetřila tento problém tím, že mimo jiné získala podrobné informace od dalšího dovozce, který není ve spojení. Toto šetření ukázalo, že elektrody vyráběné ve Společenství i dovážené elektrody jsou prodávány prostřednictvím široké škály distribučních kanálů, přičemž jsou často několikrát dále prodávány mezi výrobcem a konečným uživatelem. Účastníci tohoto trhu provádějí v různém rozsahu takové aktivity, jako je kontrola kvality, skladování a logistika, přebalování, marketing a podpora zákazníků. Po přezkoumání všech dostupných informací panuje názor, že systematičtějším a jednotnějším způsobem zohlednění aktivit dovozců je porovnání dovozních cen a cen výrobního odvětví Společenství upravených na obvyklou úroveň obchodu.

(46)

Pro tento účel byl jako základ pro odhad rozdílů v cenách vyplývajících z různých úrovní obchodu, tj. obchodníků, maloobchodních prodejců, konečných uživatelů a výrobců původního zařízení, použit prodej obdobného výrobku výrobním odvětvím Společenství na trhu Společenství. Tato úprava zohledňující úroveň obchodu byla proto použita namísto úpravy uvedené ve 136. bodu odůvodnění prozatímního nařízení.

(47)

Jeden vývozce upozornil na chybu v údajích o prodeji použitých pro výpočet rozpětí jeho újmy. Byly rovněž opraveny další písařské chyby v údajích použitých pro výpočet rozpětí újmy. V důsledku těchto oprav byla rozpětí újmy jednoho vývozce a celostátní rozpětí újmy snížena.

(48)

Bylo rovněž zjištěno, že v důsledku nepravidelné časové struktury vývozu některých vývozců z ČLR a vývoje směnného kursu USD/EUR během období šetření poskytlo použití měsíčních směnných kursů podstatně přesnější výsledek než použití jednotné roční sazby. Výpočty pro všechny vývozce byly příslušným způsobem revidovány.

(49)

Jeden vývozce a jedna asociace vývozců argumentovali, že doba mezi koupí suroviny a prodejem hotové wolframové elektrody dealerovi je podstatně delší u vývozců z ČLR než u výrobního odvětví Společenství, z důvodu delší doby přepravy a celního odbavení. To by znamenalo, že ceny vývozců z ČLR přirozeně reagují na zvýšení cen suroviny později než ceny výrobního odvětví Společenství a že by to dle tvrzení tohoto dovozce mělo být vzato v úvahu při výpočtu újmy.

(50)

Přestože se uznává, že časová prodleva mezi výrobou výrobku a jeho dodáním zákazníkům je u čínských vývozců delší, není to považováno za relevantní faktor pro stanovení újmy. Údaje používané při šetření vycházejí z data vystavení faktury, jež obvykle odpovídá datu, kdy zboží bylo odesláno ze závodu. Existuje rovněž časová prodleva mezi dobou, kdy je sjednána cena na základě stávajících úrovní cen suroviny, a datem odeslání, avšak neexistuje žádný důvod předpokládat, že tato časová prodleva bude delší u čínských výrobců než u výrobců ve Společenství. Proto je třeba tento argument odmítnout.

(51)

Konečná vážená průměrná rozpětí újmy společností, kterým bylo přiznáno individuální zacházení nebo status tržního hospodářství, jsou proto tato:

Společnost

Konečné rozpětí újmy

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd.

22,7 %

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd.

41,0 %

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd.

38,8 %

Všechny ostatní společnosti

63,5 %

2.   Forma a výše cel

(52)

S přihlédnutím k výše uvedenému a v souladu s čl. 9 odst. 4 základního nařízení by mělo být uloženo konečné antidumpingové clo v dostatečné výši pro odstranění újmy způsobené dovozem, aniž by přesáhlo zjištěné dumpingové rozpětí.

(53)

Na základě výše uvedeného jsou konečná cla stanovena takto:

Společnost

Konečné clo

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd.

17,0 %

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd.

41,0 %

Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd.

38,8 %

Všechny ostatní společnosti

63,5 %

(54)

Sazby antidumpingového cla pro jednotlivé společnosti specifikované v tomto nařízení byly stanoveny na základě zjištění tohoto šetření. Proto odrážejí situaci těchto společností zjištěnou během tohoto šetření. Tyto celní sazby (na rozdíl od celostátního cla použitelného na „všechny ostatní společnosti“) se proto vztahují výlučně na dovoz výrobků pocházejících z dotčené země a vyráběných těmito společnostmi, tedy konkrétními výše uvedenými právnickými osobami. Dovážené výrobky vyráběné jakoukoli jinou společností, jež není výslovně uvedena v operativní části tohoto nařízení odkazem na její název a adresu, včetně subjektů ve spojení s výslovně uvedenými společnostmi, nemohou mít prospěch z těchto sazeb a podléhají celní sazbě použitelné na „všechny ostatní společnosti“.

(55)

S veškerými žádostmi o použití těchto antidumpingových celních sazeb pro jednotlivé společnosti (např. po změně názvu subjektu, po vzniku nových výrobních či prodejních subjektů) je třeba se obrátit na Komisi (3) a připojit veškeré příslušné údaje, zejména pak údaje o změnách v činnostech společnosti spojených s výrobou či domácími a vývozními prodeji, které souvisejí např. se změnou názvu nebo se změnou ve výrobních či prodejních subjektech. Bude-li to vhodné, bude nařízení příslušně změněno formou aktualizace seznamu společností, na něž se vztahují individuální celní sazby.

(56)

Aby bylo zajištěno řádné vymáhání antidumpingového cla, zbývající výše cla by měla platit nejen pro nespolupracující vývozce, nýbrž rovněž pro společnosti, jež během období šetření neprováděly žádný vývoz. Tyto společnosti se však vyzývají, pokud splňují požadavky čl. 11 odst. 4 druhého pododstavce základního nařízení, aby v souladu s tímto článkem podaly žádost o přezkum za účelem individuálního přezkoumání své situace.

3.   Závazky

(57)

Po zveřejnění podstatných skutečností a úvah, na jejichž základě bylo zamýšleno doporučit uložení konečných antidumpingových cel, nabídli dva vyvážející výrobci v ČLR cenové závazky v souladu s čl. 8 odst. 1 základního nařízení.

(58)

Dotčený výrobek se vyznačuje velkým počtem typů výrobku, které se od sebe cenově podstatným způsobem liší. Uvedení dva vyvážející výrobci nabídli pouze jednu minimální dovozní cenu pro všechny typy výrobku ve výši, která by nezaručila odstranění dumpingu působícího újmu u všech výrobků. Rovněž je třeba poznamenat, že velký počet typů výrobku prakticky neumožňuje stanovit smysluplné minimální dovozní ceny pro každý typ výrobku, které by Komise mohla náležitě kontrolovat, i kdyby vyvážející výrobci nabídli pro každý typ výrobku jinou minimální dovozní cenu.

(59)

Kromě toho vykazoval dotčený výrobek během období šetření značnou cenovou nestabilitu, a pevný cenový závazek proto v tomto případě není vhodný. Za účelem vyřešení tohoto problému navrhly obě společnosti indexovat minimální dovozní cenu na základě nestability cen parawolframanu amonného. U jednoho z uvedených vyvážejících výrobců však během období šetření nemohla být úzká souvislost mezi nestabilitou cen parawolframanu amonného a nestabilitou cen wolframových elektrod zjištěna, a z toho důvodu nebyla v jeho případě indexace minimální dovozní ceny na základě cen parawolframanu amonného přijatelná.

(60)

Jeden z uvedených vyvážejících výrobců má kromě toho ve Společenství několik společností ve spojení, které prodávají stejným zákazníkům také jiné výrobky. Tato komplexní struktura prodeje zvyšuje riziko obcházení uložených opatření.

(61)

Na základě výše uvedeného byl učiněn závěr, že tyto nabídky závazků musí být odmítnuty.

4.   Konečný výběr prozatímních cel a zvláštní kontrola

(62)

Vzhledem k rozsahu zjištěných dumpingových rozpětí a s přihlédnutím k výši újmy způsobené výrobnímu odvětví Společenství se považuje za nezbytné, aby byly částky zajištěné prostřednictvím prozatímního antidumpingového cla uloženého prozatímním nařízením, tj. nařízením (ES) č. 1350/2006, s konečnou platností vybrány ve výši konečných uložených cel. Pokud jsou konečná cla nižší než prozatímní cla, předběžně zajištěné částky přesahující konečné sazby antidumpingových cel musí být vráceny. Pokud jsou konečná cla vyšší než prozatímní cla, budou s konečnou platností vybrány pouze částky zajištěné ve výši prozatímních cel.

(63)

Aby byla minimalizována rizika obcházení uložených opatření z důvodu velkých rozdílů v celních sazbách, panuje názor, že v tomto případě jsou nezbytná zvláštní opatření za účelem zajištění řádného uplatňování antidumpingových cel. Tato zvláštní opatření, která se týkají pouze společností, pro něž je stanovena individuální celní sazba, zahrnují povinnost předložit celním orgánům členských států platnou obchodní fakturu, která splňuje požadavky stanovené v příloze tohoto nařízení. Dovoz, k němuž uvedená faktura přiložena není, podléhá zbytkovému antidumpingového clu použitelnému na všechny ostatní vývozce.

(64)

Navíc je třeba připomenout, že pokud by se po uložení antidumpingových opatření podstatně zvýšil objem vývozu některé ze společností využívajících nižší individuální celní sazby, lze takovéto zvýšení objemu považovat samo o sobě za změnu obchodních toků v důsledku uložených opatření ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení. V tomto případě a za předpokladu, že jsou splněny podmínky, lze zahájit šetření zaměřené proti obcházení předpisů. V rámci tohoto šetření lze mimo jiné prošetřit potřebu zrušit individuální celní sazby a následně uložit celostátní clo,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Ukládá se konečné antidumpingové clo na dovoz wolframových svářecích elektrod, včetně wolframových tyčí a prutů pro svářecí elektrody, obsahujících nejméně 94 % hmotnostních wolframu, jiných než získaných prostým slinováním, též upravených do stanovené délky, kódů KN ex 8101 99 10 a ex 8515 90 00 (kódů TARIC 8101991010 a 8515900010), pocházejících z Čínské lidové republiky.

2.   Sazba konečného antidumpingového cla použitelná na čistou cenu s dodáním na hranice Společenství před proclením se pro výrobky vyráběné níže uvedenými společnostmi stanoví takto:

Společnost

Antidumpingové clo

Doplňkový kód TARIC

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd.

17,0 %

A754

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd.

41,0 %

A755

Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd.

38,8 %

A756

Všechny ostatní společnosti

63,5 %

A999

3.   Použití individuálních celních sazeb stanovených pro společnosti uvedené v odstavci 2 je podmíněno tím, že je celním orgánům členských států předložena platná obchodní faktura splňující požadavky stanovené v příloze. Není-li taková faktura předložena, použije se celní sazba platná pro všechny ostatní společnosti.

4.   Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.

Článek 2

Částky zajištěné prostřednictvím prozatímních antidumpingových cel v souladu s nařízením (ES) č. 1350/2006 týkajícím se dovozu některých wolframových elektrod, včetně wolframových tyčí a prutů pro svářecí elektrody, obsahujících nejméně 94 % hmotnostních wolframu, jiných než získaných prostým slinováním, též upravených do stanovené délky, kódů KN ex 8101 99 10 a ex 8515 90 00 (kódů TARIC 8101991010 a 8515900010), pocházejících z Čínské lidové republiky, budou s konečnou platností vybrány. Zajištěné částky přesahující výši konečných antidumpingových cel musí být vráceny. Pokud jsou konečná cla vyšší než prozatímní cla, budou s konečnou platností vybrány pouze částky zajištěné ve výši prozatímních cel.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. března 2007.

Za Radu

předseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2117/2005 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 250, 14.9.2006, s. 10.

(3)  

European Commission

Directorate-General for Trade

Direction H, office J-79 5/16

B-1049 Brussels.


PŘÍLOHA

Platná obchodní faktura uvedená v čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení musí obsahovat prohlášení podepsané odpovědným pracovníkem společnosti v této formě:

1)

Jméno a funkce odpovědného pracovníka společnosti, který obchodní fakturu vystavil.

2)

Toto prohlášení: „Já, níže podepsaný, potvrzuji, že (množství) wolframových elektrod prodané na vývoz do Evropského společenství, uvedené na této faktuře, bylo vyrobeno (název a adresa společnosti) (doplňkový kód TARIC) v (dotčená země). Prohlašuji, že údaje uvedené na této faktuře jsou úplné a správné.“


13.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 72/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 261/2007

ze dne 12. března 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 13. března 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. března 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 12. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

IL

111,0

MA

70,1

TN

143,7

TR

124,1

ZZ

112,2

0707 00 05

JO

171,8

MA

96,3

TR

181,9

ZZ

150,0

0709 90 70

MA

76,4

TR

108,7

ZZ

92,6

0709 90 80

EG

223,0

IL

119,7

ZZ

176,4

0805 10 20

CU

36,7

EG

49,0

IL

53,9

MA

46,0

TN

49,5

TR

64,6

ZZ

50,0

0805 50 10

EG

58,9

IL

61,6

TR

52,3

ZZ

57,6

0808 10 80

AR

86,1

BR

78,9

CA

81,5

CL

109,6

CN

93,8

US

110,5

UY

80,5

ZA

90,3

ZZ

91,4

0808 20 50

AR

73,8

CL

84,3

CN

75,5

US

110,6

ZA

76,7

ZZ

84,2


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


13.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 72/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 262/2007

ze dne 12. března 2007,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na článek 36,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1002/2006 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2006/2007. Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 237/2007 (4).

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006 pro hospodářský rok 2006/2007, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 13. března 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. března 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2011/2006 (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2031/2006 (Úř. věst. L 414, 30.12.2006, s. 43).

(3)  Úř. věst. L 179, 1.7.2006, s. 36.

(4)  Úř. věst. L 66, 6.3.2007, s. 17.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 99 použitelné ode dne 13. března 2007

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

21,39

5,61

1701 11 90 (1)

21,39

10,97

1701 12 10 (1)

21,39

5,42

1701 12 90 (1)

21,39

10,46

1701 91 00 (2)

26,55

11,96

1701 99 10 (2)

26,55

7,44

1701 99 90 (2)

26,55

7,44

1702 90 99 (3)

0,27

0,38


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu III nařízení Rady (ES) č. 318/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


13.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 72/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 263/2007

ze dne 12. března 2007,

kterým se stanoví konečná sazba náhrad a procentní podíl pro vývozní licence v režimu B vydávané pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1961/2001 ze dne 8. října 2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 2200/96 týkajícímu se vývozních náhrad pro ovoce a zeleninu (2), a zejména na čl. 6 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1510/2006 (3) stanovilo směrná množství pro vydávání vývozních licencí v režimu B.

(2)

Pro žádosti o vydání licencí v režimu B pro rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka podané od 1. listopadu 2006 do 28. února 2007 je třeba stanovit konečnou sazbu ve výši směrné sazby a je třeba stanovit i procentní podíl pro požadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro žádosti o vydání licence v režimu B podané podle článku 1 nařízení (ES) č. 1510/2006 mezi 1. listopadem 2006 a 28. únorem 2007 se procentní podíl pro požadovaná množství, na která mají být licence vydány, a sazba příslušných náhrad stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 13. března 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. března 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 268, 9.10.2001, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 280, 12.10.2006, s. 16.


PŘÍLOHA

Procentní podíl pro požadovaná množství a sazba náhrady pro žádosti o vydání licence v režimu B podané v období od 1. listopadu 2006 do 28. února 2007 (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka)

Produkt

Sazba náhrady

(EUR/t netto)

Procentní podíl pro požadovaná množství

Rajčata

20

100 %

Pomeranče

29

100 %

Citrony

50

100 %

Stolní hrozny

13

100 %

Jablka

23

100 %


13.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 72/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 264/2007

ze dne 9. března 2007,

kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech ICES VIIIc, IX a X, ve vodách Společenství CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 41/2007 ze dne 21. prosince 2006, kterým se pro rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty na rok 2007.

(2)

Podle informací, jež byly sděleny Komisi, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2007.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládání na jiné plavidlo a vykládání na pevninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená pro rok 2007 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat na jiné plavidlo nebo vykládat na pevninu uvedenou populaci odlovenou těmito plavidly.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. března 2007.

Za Komisi

Fokion FOTIADIS

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1967/2006 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11) ve znění opravy v Úř. věst. L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  Úř. věst. L 15, 20.1.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

01

Členský stát

FRANCIE

Populace

ANF/8C3411

Druh

Ďasovití (Lophiidae)

Oblast

VIIIc, IX a X; vody ES CECAF 34.1.1

Datum

7. února 2007


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

13.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 72/18


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 10. července 2006,

kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a s fungováním Dohody o EHP

(Věc č. COMP/M.4000 – INCO/Falconbridge)

(oznámeno pod číslem K(2006) 3052)

(Pouze anglické znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2007/163/ES)

Dne 4. července 2006 přijala Komise rozhodnutí ohledně spojení podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (1), a zejména čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení. Znění celého rozhodnutí bez důvěrných údajů je k dispozici v úředním jazyce případu a v pracovních jazycích Komise na internetových stránkách Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž na adrese: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   SHRNUTÍ

(1)

Tato věc se týká nabytí podniku Falconbridge Limited („Falconbridge“, Kanada) podnikem Inco Limited („Inco“, Kanada). Obě společnosti působí po celém světě v oblasti těžby, zpracování, rafinace a prodeje různých výrobků z niklu, mědi, kobaltu a drahých kovů.

(2)

Inco je mezinárodní společnost zabývající se převážně těžbou, zpracováním, rafinací a prodejem různých výrobků z niklu, mědi, kobaltu a drahých kovů a produktů ze síry. Prodej výrobků společnosti Inco dosáhl na celosvětové úrovni v roce 2004 výše 3 439 milionů EUR. Společnost Inco se zabývá převážně niklem, který představoval 83 % celkového prodeje, zatímco měď dosahovala 9 %, kobalt 1 % a drahé kovy 5 % prodeje.

(3)

Falconbridge je mezinárodní společnost zabývající se převážně těžbou, zpracováním, rafinací a prodejem různých výrobků z niklu, mědi, kobaltu, olova, zinku, hliníku a drahých kovů a produktů ze síry. mědi, kobaltu, olova Falconbridge dosáhl v roce 2004 v celosvětovém měřítku prodeje ve výši 5 610 milionů EUR. Polovinu jejich prodeje představuje měď, 26 % nikl, 14 % hliník, 6 % zinek a 2 % kobalt.

(4)

Dne 11. října 2005 společnost Inco oznámila svůj záměr získat prostřednictvím veřejného návrhu smlouvy na koupi všech akcií společnosti Falconbridge, které jsou v oběhu. Navrhovanou transakcí získá společnost Inco výhradní kontrolu nad společností Falconbridge. V souladu s čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování představuje oznámená transakce spojení.

(5)

Šetření na trhu odhalilo, že by transakce v podobě, v níž byla oznámena, vedla k významnému narušení účinné hospodářské soutěže na trhu dodávek niklu pro pokovování a galvanoplastiku v rámci EHP a dodávek ryzího niklu pro výrobu vysoce legovaných slitin/slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti a dodávek ryzího kobaltu pro výrobu legovaných slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti na světových trzích. Nový subjekt, jenž by vznikl sloučením, by se stal zdaleka největším dodavatelem výrobků z niklu pro pokovování a galvanoplastiku v rámci EHP a téměř monopolním dodavatelem ryzího niklu používaného na legované slitiny a ryzího kobaltu pro výrobu vysoce legovaných slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti. V šetření se uvádí, že nový subjekt by měl v dané situaci, kdy neexistuje žádný významný konkurenční tlak, možnost a snahu zvyšovat ceny na těchto trzích. Bylo rovněž zjištěno, že spotřebitelé by neměli přímý užitek z efektivity, jíž by bylo dosaženo na základě navrhované transakce, a nebyly by tak vyváženy nepříznivé účinky ovlivňující hospodářskou soutěž.

(6)

S cílem rozptýlit obavy z narušení hospodářské soutěže, které byly definovány v průběhu řízení, strany předložily dne 16. března 2006 soubor závazků. Po rozsáhlých jednáních s Komisí strany dne 5. dubna 2006 předložily upravený soubor nápravných opatření. Tento upravený soubor nápravných opatření byl posouzen na základě tržního testu za účasti třetích stran. Dne 7. června 2006 strany předložily upravený soubor nápravných opatření. Tyto závazky byly později částečně pozměněny. Dne 26. června 2006 strany předložily konečnou verzi.

(7)

V konečném znění závazků se strany zavazují, že prodají rafinérii společnosti Falconbridge Nikkelverk v Norsku a na ní vázaná aktiva („prodávaný podnik“) společnosti, která podniká v oblasti těžby kovů a/nebo jejich zpracování a která má přístup k dostatečným zásobám niklu, aby zajistila životaschopnost rafinérie. Kromě toho dne 7. června 2006 společnost Falconbridge uzavřela závaznou dohodu se společností LionOre Mining International Ltd („LionOre“) o nákupu prodávaného podniku. Dne 7. června 2006 strany požádaly Komisi o to, aby společnost LionOre byla uznána za vhodného nabyvatele prodávaného podniku. Komise je přesvědčena, že podniky mohou odstranit překážky zabraňující účinné hospodářské soutěži, které vyplývají z transakce, a že společnost LionOre je vhodným nabyvatelem prodávaného podniku.

(8)

Navrhuje se tedy přijetí schvalujícího rozhodnutí podle čl. 8 odst. 2 nařízení o spojování, ve kterém se stanoví podmínky a povinnosti.

II.   DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.   Relevantní výrobkové trhy

(9)

Navrhovaná transakce se týká oblasti niklu a kobaltu. Strany prohlašují, že za relevantní výrobkové trhy se mají považovat dodávky niklu a dodávky kobaltu. Šetření na trhu však jasně ukázalo, že by se relevantní výrobkové trhy v oblasti niklu a kobaltu měly definovat podle konečných aplikací těchto surovin. Jednak se u konečných aplikací poptávka významně liší, zejména v ryzosti, velikosti a tvaru výrobků, požadavcích na doručování a struktuře poptávky, jednak se producenti niklu do jisté míry specializují na dodávání pro určité konečné aplikace. Kromě toho se ceny konečných výrobků z niklu pravděpodobně liší podle jejich aplikace.

(10)

Šetření na trhu potvrdilo, že relevantní výrobkové trhy jsou tyto:

i)

dodávky niklu pro pokovování a galvanoplastiku,

ii)

dodávky ryzího niklu pro výrobu vysoce legovaných slitin/slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti,

iii)

dodávky ryzího kobaltu pro výrobu vysoce legovaných slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti.

A.   Dodávky niklu pro pokovování a galvanoplastiku

(11)

Pokovování se používá pro potažení předmětu požadovaným kovem pomocí elektrického proudu procházejícího vhodným roztokem (elektrolytem). Galvanoplastika umožňuje pokrytí různých typů forem tvary nebo tenkými kovovými nánosy.

(12)

Šetření na trhu ukázalo, že pro pokovování a galvanoplastiku mohou být použity pouze určité konečné výrobky z niklu. Zákazníci, používající dané kovy pro pokovování, mají zvláštní požadavky na ryzost, tvar, velikost a balení. Výrobky z niklu určené na pokovování a galvanoplastiku se většinou prodávají prostřednictvím distributorů. Šetření na trhu ukázalo, že roztříštěná struktura poptávky nutí dodavatele niklu k rozvíjení a udržování prodejní sítě distributorů.

(13)

Z dodavatelského hlediska ne všichni dodavatelé niklu mohou dodávat výrobky z niklu pro pokovování a galvanoplastiku a někteří výrobci, zejména strany, vyvinuli specifické výrobky pro tuto konečnou aplikaci. Dodavatel niklu, který ještě není aktivně činný v této podnikatelské oblasti, by musel významně investovat, aby byl schopen dodávat širokou řadu výrobků z niklu používaných pro pokovování a galvanoplastiku.

(14)

Kromě toho interní dokumenty stran zdůrazňují existenci rozdílného výrobkového trhu pro jiné aplikace niklu, který se liší cenami a obchodní politikou.

B.   Dodávky ryzího niklu pro výrobu vysoce legovaných slitin/slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti

(15)

Legované slitiny se používají pro úkony v prostředích s vysokou teplotou a vysokou zátěží. Tyto aplikace se používají zejména v oblasti leteckého a kosmického průmyslu, energetiky a zdravotnického průmyslu. Zvláštní skupinou legovaných slitin jsou legované slitiny používané na otočné součástky kritické z hlediska bezpečnosti, jakými jsou např. lopatky turbínových motorů nebo disky proudových letadel.

(16)

Šetření na trhu ukázalo, že ne všechny konečné výrobky z niklu od jakéhokoli dodavatele se mohou zaměnitelně používat na výrobu legovaných slitin. To v ještě větší míře platí pro legované slitiny používané na součástky kritické z hlediska bezpečnosti z důvodu vysokých nároků na ryzost niklu (velmi nízký stupeň nečistot a stopových prvků) a potřeby ověřování kvality a sledovatelnosti.

(17)

O nahraditelnosti dodavatelů lze říci, že ne všichni výrobci niklu mohou vyrábět ryzí nikl vhodný na výrobu legovaných slitin/slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti. Porovnání vlastností konečných výrobků z niklu řady dodavatelů niklu a požadavků na tyto výrobky ze strany výrobců legovaných slitin ukázalo, že pouze několik dodavatelů, včetně stran, je schopno vyrábět konečné výrobky z niklu s ryzostí uspokojující požadavky výrobců legovaných slitin. Šetření na trhu rovněž odhalilo, že existují velké překážky pro vstup na tento výrobkový trh.

C.   Dodávky ryzího kobaltu pro výrobu vysoce legovaných slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti

(18)

Zvláštní konečnou aplikací kobaltu je výroba legovaných slitin, z nichž zvláštní skupinu představují slitiny používané na součástky kritické z hlediska bezpečnosti. Legované slitiny jsou jednou z hlavních konečných aplikací kobaltu pokrývající 20–25 % celkové poptávky kobaltu.

(19)

Šetření na trhu naznačuje, že ne všechny výrobky z kobaltu vhodné pro výrobu legovaných slitin splňují požadavky ryzosti kobaltu pro výrobu legovaných slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti. Na ryzost kobaltu, používaného na výrobu legovaných slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti, jsou kladeny velmi specifické požadavky, jež jsou určené přesným chemickým složením a nízkým stupněm nečistot. Výrobci legovaných slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti nemohou nahradit výrobky z kobaltu jinými výrobky, které se vyznačují horší kvalitou a/nebo jiným chemickým složením.

2.   Relevantní geografické trhy

(20)

Šetření na trhu potvrdilo, že relevantní geografické trhy jsou tyto:

i)

Trh dodávek výrobků z niklu pro pokovování a galvanoplastiku dosahuje regionální úrovně (prostor EHP).

ii)

Trh dodávek ryzího niklu pro výrobu vysoce legovaných slitin/slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti dosahuje celosvětové úrovně.

iii)

Trh dodávek ryzího kobaltu pro výrobu vysoce legovaných slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti dosahuje celosvětové úrovně.

3.   Dotčené trhy

A.   Dodávky niklu pro pokovování a galvanoplastiku

(21)

Po transakci se společnost New Inco stane nejvýznamnějším dodavatelem výrobků z niklu pro pokovování a galvanoplastiku s celkovým podílem na trhu EHP dosahujícím výše (70–80) % a prodejem více než pětkrát vyšším, než je prodej dalšího nejvýznamnějšího konkurenta (2).

(22)

Šetření na trhu ukázalo, že ostatní výrobci výrobků z niklu nemohou společnosti New Inco konkurovat, buď proto, že nemají dostatečnou kapacitu a vhodnou technologii, nebo proto, že nepodnikají v rámci EHP. Distributoři a zákazníci potvrdili, že jediným možným dodavatelem, který by byl schopen reálně nahradit společnost New Inco, je společnost OMG. Potíže společnosti OMG se zdrojem meziproduktů a smlouva o poplatcích, kterou tato společnost uzavřela se společností Inco, však významným způsobem snižují konkurenční tlak, který by společnost OMG mohla vyvíjet na společnost New Inco.

(23)

Interní dokumenty předložené stranami rovněž uvádějí, že společnosti Inco a Falconbridge jsou dva nejvýznamnější konkurenti v oblasti dodávek výrobků z niklu používaných pro pokovování a galvanoplastiku. Dále tyto dokumenty potvrzují, že strany patří mezi nejvýznamnější činitele na trhu, neboť nabízejí velkou řadu výrobků z niklu pro pokovování a galvanoplastiku (různých tvarů a velikostí) a mají výjimečnou pověst na trhu.

(24)

Společnost New Inco se tak stane jediným dodavatelem schopným nabídnout jedinečnou řadu výrobků pro pokovování a galvanoplastiku. Po provedení transakce bude společnost New Inco dostatečně silná na to, aby zvýšila jednostranně ceny výrobků z niklu, neboť bude čelit pouze omezenému konkurenčnímu tlaku ze strany jiných stávajících nebo případných dodavatelů výrobků z niklu pro pokovování a galvanoplastiku.

B.   Dodávky ryzího niklu pro výrobu vysoce legovaných slitin/slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti

(25)

Společnost New Inco se stane zdaleka největším a téměř monopolním dodavatelem ryzího niklu používaného pro výrobu legovaných slitin s celkovým podílem na celosvětovém trhu ve výši 80–95 %. Hospodářská soutěž na trhu legovaných slitin se vyznačuje soupeřením podniků Inco a Falconbridge. Společnost New Inco bude mít velmi silné postavení na trhu, neboť žádný dodavatel niklu není ani nebude schopen soupeřit s jedinečnými výhodami společnosti New Inco v oblasti kvality výrobků, kapacity výroby a pověsti na trhu dodávek ryzího niklu používaného pro výrobu legovaných slitin/slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti. Většina výrobců legovaných slitin a zákazníků vyjádřila obavy z transakce, která sníží počet dodavatelů ryzího niklu ze tří na dva a společnosti New Inco tak bude konkurovat pouze společnost Eramet.

(26)

Vzhledem k významným překážkám pro vstup na trh s ryzím niklem (na tento fakt poukazuje skutečnost, že nejméně během deseti minulých let na tento trh nikdo nevstoupil) budou omezení na budoucí chování společnosti New Inco ze strany případné hospodářské soutěže pravděpodobně minimální. V důsledku sloučení bude společnost New Inco schopna zvýšit jednostranně ceny ryzího niklu, a to zejména v případě, kdy poptávka po ryzím niklu významně vzroste a dodávky budou velmi omezené vzhledem k omezeným možnostem ostatních dodavatelů.

C.   Dodávky ryzího kobaltu pro výrobu vysoce legovaných slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti

(27)

Společnost New Inco se stane téměř monopolním dodavatelem ryzího kobaltu používaného na součástky kritické z hlediska bezpečnosti. Stejně jako v případě trhu dodávek ryzího niklu se hospodářská soutěž na trhu dodávek ryzího kobaltu používaného na legované slitiny pro výrobu součástek kritických z hlediska bezpečnosti vyznačuje soupeřením podniků Inco a Falconbridge.

(28)

Společnost New Inco bude mít velmi silné postavení na trhu, neboť pouze několik dodavatelů ryzího kobaltu splňuje přísné normy výrobců legovaných slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti. Šetření na trhu poukázalo na to, že žádný jiný výrobce kobaltu není ani nebude schopen soupeřit s jedinečnými výhodami společnosti New Inco, a to zejména v ryzosti a kvalitě výrobků, výrobní kapacitě a skvělé pověsti na trhu dodávek ryzího kobaltu pro výrobu legovaných slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti. Žádný jiný výrobce kobaltu tak nepředstavuje významného konkurenta společnosti New Inco.

(29)

Pro vstup na trh dodávek ryzího kobaltu na výrobu slitin používaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti existují významné překážky. Vzhledem k významu těchto překážek budou omezení na budoucí chování společnosti New Inco ze strany případné hospodářské soutěže pravděpodobně minimální. A tak v důsledku sloučení bude společnost New Inco schopna zvýšit jednostranně ceny výrobků z ryzího kobaltu používaných na legované slitiny pro výrobu součástek kritických z hlediska bezpečnosti.

D.   Omezení celosvětových dodávek niklu

(30)

Některé třetí strany tvrdily, že společnost New Inco bude mít možnost a snahu ke zpoždění některých těžebních projektů, zejména projektu Koniambo, což by ovlivnilo ceny niklu na londýnské burze s kovy (LME). Šetření na trhu však ukázalo, že společnost New Inco nebude mít hospodářský zájem ani na zpoždění těžebního projektu, který je již ve velmi pokročilé fázi, z důvodu vynaložených značných finančních nákladů, ani na zpoždění těžebních projektů, které nejsou v tak pokročilé fázi, či případných těžebních projektů, protože užitek takového oznámení v podobě vyšších cen na londýnské burze s kovy (LME) je velmi spekulativní a časově jistě velmi omezený.

E.   Efektivita

(31)

Strany tvrdí, že navrhovaná transakce povede k růstu efektivity vyplývající z těsné blízkosti jejich těžebních/zpracovatelských zařízení v pánvi Sudbury, což jim pomůže optimalizovat své těžební a zpracovatelské postupy. To by údajně vedlo ke zvýšení výroby a ke snížení nákladů, z čehož by měli prospěch všichni odběratelé niklu. Strany však nebyly schopny prokázat, že efektivita vyplývající z navrhované transakce není dosažitelná prostředky, které by měly menší vliv na hospodářskou soutěž, a že z ní budou mít přímý prospěch koneční zákazníci tří relevantních výrobkových trhů, u kterých byly vyjádřeny obavy z narušení hospodářské soutěže. Z těchto důvodů nelze tvrdit, že efektivita, kterou strany představily, může vyrovnat nepříznivé účinky navrhované transakce na hospodářskou soutěž.

F.   Závěr

(32)

Přiložené rozhodnutí tak dochází k závěru, že oznámené sloučení může významně narušit hospodářskou soutěž, zejména v důsledku vytvoření dominantního postavení, a zdá se, že je neslučitelné se společným trhem a fungováním Dohody o EHP v případě všech tří relevantních trhů.

4.   Závazky nabízené stranami

(33)

Za účelem rozptýlení obav z narušení hospodářské soutěže na trzích v oblasti dodávek niklu pro pokovování a galvanoplastiku v rámci EHP, v oblasti celosvětových dodávek ryzího niklu pro legované slitiny/slitiny používané na součástky kritické z hlediska bezpečnosti a v oblasti celosvětových dodávek ryzího kobaltu pro legované slitiny používané na součástky kritické z hlediska bezpečnosti strany předložily níže uvedené závazky.

(34)

Podle těchto závazků se strany zavazují k tomu, že se zřeknou jediné rafinérie společnosti Falconbridge, rafinérie Nikkelverk v Norsku, s ní souvisejícího subjektu zajišťujícího dodávky surovin, existujících dohod o dodávkách surovin se třetími stranami a spolupracujícími obchodními organizacemi, existujících smluv se zákazníky, patentované rafinační technologie a obchodních značek společnosti Falconbridge (prodávaného podniku) ve prospěch vhodného nabyvatele, který má přístup k dostatečným zdrojům surovin, aby byl schopen udržet hospodářskou životaschopnost rafinérie Nikkelverk. Strany se navíc zavázaly k tomu, že nabyvateli nabídnou uzavření dohody o pružných dodávkách surovin po dobu 10 let, která pokryje podstatnou část požadavků na suroviny rafinérie Nikkelverk.

(35)

Kromě toho společnost Falconbridge uzavřela závaznou dohodu se třetí stranou, se společností LionOre, o nákupu prodávaného podniku. Strany požádaly Komisi o to, aby společnost LionOre byla uznána za vhodného nabyvatele prodávaného podniku.

5.   Hodnocení předložených závazků

(36)

Nikkelverk je jedinou rafinérií společnosti Falconbridge a vyrábí všechny výrobky z niklu, které společnost Falconbridge dodává pro pokovování a galvanoplastiku, všechny výrobky z ryzího niklu prodávané společností Falconbridge na výrobu legovaných slitin a všechny výrobky z ryzího kobaltu, které společnost Falconbridge dodává na výrobu legovaných slitin užívaných na součástky kritické z hlediska bezpečnosti. Kromě toho prodávaný podnik zahrnuje všechny subjekty společnosti Falconbridge, které se zabývají obchodem a prodejem výrobků z niklu a kobaltu.

(37)

Navrhovaná nápravná opatření proto odstraňují celé kvantitativní překrývání společností Inco a Falconbridge na třech trzích, u kterých bylo zjištěno možné narušení hospodářské soutěže. Za předpokladu, že prodávaný podnik bude působit jako životaschopný a konkurenční subjekt, převezme postavení Falconbridge na třech relevantních trzích a obnoví účinnou hospodářskou soutěž existující před navrhovanou transakcí.

(38)

Šetření však ukázalo, že základním východiskem hodnocení navrhovaného nápravného opatření je schopnost prodávaného podniku zabezpečit si dlouhodobý a co nejlepší zdroj surovin niklu vhodného na výrobu ryzího niklu za ekonomicky výhodných podmínek. Pokud tato podmínka není splněna, je možné, že prodávaný podnik bude slabým a zranitelným konkurentem na příslušných trzích, který nebude schopen účinně konkurovat společnosti New Inco.

(39)

Hodnocení současné struktury niklového průmyslu ukázalo, že rozhodujícím podnikatelským modelem bylo vertikální spojení těžebních, zpracovatelských a rafinačních zařízení. V tomto odvětví v současnosti neexistuje samostatná rafinérie a několik rafinérií, které dodávají suroviny třetím stranám, vlastní podíly v těžebních a zpracovatelských závodech. Nepředpokládá se, že by se tato situace do roku 2015 nějak významně změnila, neboť vertikálně spojený podnikatelský model je účinnou odpovědí na potřebu rafinérií zajistit si stabilní a dlouhodobý zdroj surovin.

(40)

Proto pouze nabyvatel, který má zkušenosti v oblasti těžby a zpracování niklu a přístup k dolům a dostatečnému množství niklového meziproduktu, by mohl dostatečně uspokojit nároky kladené na schopnost a snahu nabyvatele prodávaného podniku obnovit dlouhodobě hospodářskou soutěž. Tento názor výrazně podporují výsledky šetření na trhu týkající se nápravných opatření navržených Komisí.

(41)

V případě kobaltového průmyslu, na rozdíl od niklového, není vertikální spojení převažujícím podnikatelským modelem, neboť v tomto odvětví výrazně převažuje obchod s kobaltovým meziproduktem. Třetí strany dodávají společnosti Nikkelverk více než 50 % suroviny kobaltu. Společnost Falconbridge rafinuje zákazníkovu surovinu, včetně kobaltu obsaženého v kamínku, který nakupuje u podniku BCL, a meziproduktů kobaltu z Austrálie a Afriky. V obou případech se jedná o nákupy na základě dohod o nákupu surovin a o dodávkách a rafinaci surovin. Společnost New Inco se navíc zavázala, že bude 10 let dodávat prodávanému podniku podobné množství suroviny kobaltu, které nyní dodává společnost Falconbridge společnosti Nikkelverk.

(42)

V konečných závazcích je uvedeno, že prodávaný podnik se prodá pouze společnosti podnikající v oblasti těžby a/nebo zpracování kovů, která má dostatečné zdroje niklu, aby mohla udržet hospodářskou životaschopnost prodávaného podniku po skončení platnosti dohody se společností New Inco o dodávání kamínku. Společnost Inco uvádí jako příslušnou referenční hodnotu 55 000 MT ročně, což je množství, které společnost Falconbridge v současné době dodává společnosti Nikkelverk.

(43)

Toto opatření zcela rozptyluje obavy Komise týkající se životaschopnosti a konkurenceschopnosti prodávaného podniku, a poskytuje tak dostatečnou záruku týkající se dodávek suroviny niklu prodávanému podniku. Závazky jsou proto vhodné k úplnému odstranění výše uvedených obav z narušení hospodářské soutěže.

(44)

Rovněž podmínky desítiletých pružných dodávek surovin a cenový mechanismus navržený v konečné verzi závazků jsou považovány za dostatečné na ochranu životaschopnosti a konkurenceschopnosti prodávaného podniku, pokud bude prodaný společnosti, která již působí v oblasti těžby kovů.

6.   Vhodnost navrhovaného nabyvatele

(45)

Společnost LionOre Mining International Ltd („LionOre“) je středně velkým producentem niklu s fungujícími doly v Botswaně, Jižní Africe a Austrálii a podílí se na některých těžebních projektech v těchto oblastech. V současnosti má společnost LionOre sírové doly a rovněž těžební projekty společnosti se týkají této suroviny. Společnost působí v odvětví niklu od roku 1996. V roce 2005 vytěžila přibližně 29 000 MT niklu a je desátým největším producentem niklu na světě.

(46)

Společnost LionOre má vlastnický podíl ve čtyřech dolech na nikl a v jednom dole na zlato. V Africe společnost kontroluje 85 % podílu společnosti Tati Nickel v Botswaně a 50 % podílu v niklovém dole Nkomati v Jižní Africe. V západní Austrálii má společnost LionOre 100 % podíl v niklových závodech Lake Johnston, 80 % podíl v niklových závodech Black Swan a 100 % podíl v dole na zlato v Thunderbox. Kromě toho společnost LionOre plánuje rozvíjet těžbu v Honeymoon Well v západní Austrálii. Přestože společnost směřuje k tomu, aby se stala plně integrovaným producentem niklu prostřednictvím své technologie Activox, vyrábí nyní pouze niklový koncentrát (3), a nemá žádnou kapacitu na rafinaci. Celková prokázaná surovinová základna společnosti LionOre dosahovala na konci roku 2005 výše 2,3 milionů MT.

(47)

V souladu se všeobecnými zásadami a kritérii stanovenými v závazcích, je nutné posoudit, zda se společnost LionOre stane po získání prodávaného podniku nezávislou konkurenční silou na trzích, u kterých byly vyjádřeny obavy z narušení hospodářské soutěže. Posuzovalo se zejména to, zda společnost LionOre je/zůstane nezávislou na společnosti Inco/New Inco a zda má dostatečné finanční zdroje na získání prodávaného podniku. To znamená zaměřit se na to, jakým způsobem by společnost LionOre mohla sloučit své stávající a budoucí niklové těžební provozy s provozem rafinérie Nikkelverk a na to, zda by společnost LionOre mohla této rafinérii dodávat dostatečné množství surovin, aby se zachovala hospodářská životaschopnost prodávaného podniku po skončení platnosti dohody o dodávání kamínku tak, jak je uvedeno v závazcích.

(48)

Společnost LionOre splňuje všechna kritéria uvedená v závazcích týkající se vhodnosti nabyvatele a všeobecné podmínky stanovené Komisí v nápravném opatření zahrnujícím odprodej týkající se vhodnosti nabyvatele. Dospělo se proto k závěru, že společnost LionOre je vhodným nabyvatelem prodávaného podniku, neboť dlouhodobě zajistí jeho nezávislost, životaschopnost a konkurenceschopnost. Společnost LionOre má mnoho charakteristik, jež byly stanoveny jako klíčové pro splnění těchto podmínek: i) značné zkušenosti a vědomosti v oblasti niklového průmyslu; ii) vlastnictví dolů a těžebních projektů, které již jsou/budou schopné zajistit vhodné suroviny pro rafinérii Nikkelverk, a iii) znalost procesu rafinace a výroby v rafinérii Nikkelverk.

7.   Závěr

(49)

Z výše uvedených důvodů jsou závazky předložené stranami dostatečné na rozptýlení obav z narušení hospodářské soutěže, které toto sloučení vyvolalo.

(50)

V návrhu rozhodnutí se proto navrhuje prohlásit oznámenou transakci za slučitelnou se společným trhem a fungováním Dohody o EHP podle čl. 8 odst. 2 nařízení o spojování.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  V rámci EHP strany čelí pouze omezené konkurenci podniků OMG (14 %), Eramet (5 %) a v menší míře i společnosti Anglo American (2 %).

(3)  Společnost LionOre má 20 % podílu v huti BCL v Botswaně (zpracování niklu).


13.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 72/24


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. července 2006,

kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a s fungováním Dohody o EHP

(Věc č. COMP/M.3796 – OMYA/J.M.HUBER PCC)

(oznámeno pod číslem K(2006) 3163)

(Pouze anglické znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2007/164/ES)

Komise dne 19. července 2006 přijala rozhodnutí týkající se spojení podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (1), a zejména podle čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení. Úplné znění rozhodnutí, které nemá důvěrnou povahu, lze nalézt v závazném jazykovém znění na internetové stránce generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž na následující adrese: http://ec.europa.eu/comm/competiton/index_en.html

I.   SHRNUTÍ

(1)

Dne 4. dubna 2005 byla Komisi doručena žádost finského úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o postoupení věci podle čl. 22 odst. 1 nařízení (ES) č. 139/2004 („nařízení o spojování“), ke které se dne 22. dubna 2005 připojily příslušné orgány Švédska, dne 26. dubna 2005 orgány Rakouska a 28. dubna 2005 orgány Francie, aby přezkoumala transakci.

(2)

Komise došla k názoru, že navrhovaná transakce představuje spojení ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování a že žádost splňuje požadavky stanovené v čl. 22 odst. 3 nařízení o spojování. Komise se proto rozhodla přezkoumat spojení a dne 18. května 2005 za tímto účelem přijala rozhodnutí podle čl. 22 odst. 3 nařízení o spojování určené Finsku, Švédsku, Rakousku a Francii. Uvedené členské státy předložily Komisi písemnosti, které měly k dispozici. Tyto informace byly doplněny podnikem Omya, který podal oznámení dne 4. srpna 2005.

(3)

V tomto případě zahájila Komise řízení dne 23. září 2005. Sdělení o námitkách („SN“) zaslala Komise oznamující straně dne 2. května 2006. Společnost Omya odpověděla dne 16. května 2006. Verze sdělení o námitkách Komise, která neobsahovala důvěrné údaje, byla poskytnuta dvěma zúčastněným stranám, společnostem SMI a Imerys, které předložily písemné připomínky.

(4)

Slyšení stran v této věci se uskutečnilo dne 18. května 2006.

(5)

Dne 17. května 2006 bylo přijato rozhodnutí podle čl. 10 odst. 3 určené oznamující straně za tím účelem, aby společnosti Omya byl poskytnut dostatek času pro zvážení podání opravných prostředků; tímto rozhodnutím byla prodloužena lhůta pro podání opravného prostředku o dva pracovní dny.

(6)

Po důkladném šetření Komise konstatovala, že oznámená transakce vzbuzuje obavy, co se týče její slučitelnosti se společným trhem.

(7)

Za účelem odstranění obav týkajících se horizontální soutěže na trhu s uhličitany vápenatými používanými jako nátěry předložily společnosti Omya a J.M. Huber Corporation Komisi dne 23. května 2006 (doplněné dne 3. července 2006) soubor závazků, který je považován za dostačující pro vyřešení otázek v té oblasti hospodářské soutěže, která se týká tohoto slučování.

(8)

Proto bylo navrženo schválit oznámené spojení s výhradou splnění podmínek a povinností podle čl. 8 odst. 2 nařízení o spojování.

II.   STRANY SPOJENÍ A SPOJENÍ

(9)

Omya AG (dále jen „společnost Omya“) je švýcarská rodinná společnost, která se zabývá výrobou a prodejem průmyslových surovin (2), včetně uhličitanu vápenatého (3), které se používají v celé řadě odvětví, mj. v papírenství, v průmyslovém odvětví barviv, ve výrobě umělých hmot, ocelářství, sklářství a zemědělství. Dodávky papírenskému průmyslu představují velkou část příjmů společnosti Omya.

(10)

V EHP dodává americká společnost J.M. Huber Corporation kaolin, PCC, vysrážené křemičitany a křemičitan sodný (PSS). Dceřiné společnosti společnosti Huber, které jsou předmětem této transakce, zahrnují celosvětové podnikání společnosti J.M. Huber Corporation (dále jen „společnost Huber PCC“) v oblasti výroby a dodávek plnidel z PCC pro papírenský průmysl. Nabytý podnik je tvořen dvanácti závody po celém světě, které vyrábějí PCC na místě, šest z nich se nachází v EHP. Továrny společnosti Huber vyrábějící PCC se nacházejí ve Finsku (tři továrny) a ve Švédsku, Francii a Portugalsku (v každé z těchto zemí jedna továrna).

III.   PŘÍSLUŠNÝ TRH

A.   Příslušný trh výrobku

(11)

Navrhovaná transakce se týká:

i)

obchodně dodávaných GCC;

ii)

obchodně dodávaných GCC užívaných jako nátěry;

iii)

obchodně dodávaných PCC;

iv)

plnidel z PCC na místě a

v)

obchodně dodávaných PCC užívaných jako nátěry.

(12)

Za účelem posouzení této transakce došla Komise k závěru, že v rámci výroby a dodávek průmyslových surovin papírenskému průmyslu uhličitany vápenaté jako plnidla (PCC, GCC a směsi GCC/PCC) a uhličitany vápenaté jako nátěry (PCC, GCC a směsi GCC/PCC) představují dva různé trhy pro příslušné výrobky.

B.   Příslušné zeměpisné trhy

(13)

Za účelem posouzení této transakce došla Komise k závěru, že příslušné zeměpisné trhy se určují podle rozhodujících papíren s podobným reálným souborem alternativních dodávek. Továrny jsou považovány za reálnou alternativu zdroje zásobování papírny v závislosti na jejich logistice a vzdálenosti od této papírny. Vzdálenost, při jejímž překročení nemůže být továrna na zpracování minerálů považována za reálnou alternativu zdroje zásobování, závisí na zkušenosti s dodávkami každé továrny, na dostupných způsobech dopravy (silniční, železniční, lodní nebo jejich kombinace) a na druhu vyráběného uhličitanu vápenatého (PCC, GCC).

(14)

Příslušnými zeměpisnými trhy jsou:

a)

u obchodně dodávaných uhličitanů vápenatých se příslušný trh určí na základě vzdálenosti mezi továrnou na výrobu surovin a umístěním obsluhovaného zákazníka, jemuž továrna dodává, přičemž příslušná vzdálenost se bude pohybovat od 400 km do maximálně 2 000 km v závislosti na továrně, výrobku a způsobu dopravy;

b)

u obchodně dodávaných uhličitanů vápenatých používaných jako nátěry se příslušný zeměpisný trh určí pomocí stejné metody jako u plnidel, přičemž se vzdálenost pohybuje od 400 km do 3 000 km, a

c)

v případě zákazníků, kteří mají možnost využít roztoky uhličitanu vápenatého na místě, je zeměpisný rozsah minimálně totožný s EHP.

IV.   POSOUZENÍ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

1.   Uhličitany vápenaté používané jako plnidla

(15)

Komise zastává názor, že soutěžní ceny uhličitanů dodávaných pro papírenské účely závisí na umístění každého alternativního dodavatele, který je pro zákazníka nejvhodnější.

(16)

Pokud spojující se strany vlastní továrny, které si konkurují a jejichž oblasti prodeje se překrývají, může spojení způsobit zvýšení cen. V případě, že druhou nejvhodnější alternativou zákazníků jedné ze spojujících se stran je jedna z továren na zpracování surovin druhé spojující se strany, budou mít spojující se strany možnost a motivaci ke zvýšení cen. Pokud se však továrna, která konkuruje spojujícím se stranám, nachází dostatečně blízko k zákazníkovi, je pravděpodobné, že existence takovéto alternativy vytvoří dostatečný konkurenční tlak, aby nedošlo k cenovému účinku. U některých papíren je analýza hospodářské soutěže ovlivněna možností nasazení zařízení pro použití plnidel z PCC na místě. V tomto případě však na hospodářskou soutěž nemá vliv skutečnost, zda Komise považuje či nepovažuje použití plnidel z PCC na místě za reálnou alternativu, která omezuje obchodní dodávky plnidel z PCC či GCC.

(17)

Komise určila dvě široké kategorie zákazníků. První z nich sestává z papíren, které jsou v současnosti zásobovány zařízením pro plnidla z PCC na místě. Druhá kategorie sestává z papíren, kterým jsou dodávány obchodní produkty. Komise se v posouzení hospodářské soutěže soustředila na stávající zákazníky spojujících se stran.

(18)

Komise určila pro každého zákazníka soubor reálných alternativních továren na zpracování surovin, a to na základě maximálních dopravních vzdáleností, v rámci kterých může každá z továren zasílat dodávky. Tyto vzdálenosti vycházejí z rozsáhlé databáze, kterou Komise zřídila. Komise vypracovala s využitím údajů o dodávkách PCC a GCC za rok 2004 (4) ekonometrickou analýzu (model „discrete choice“), aby předpověděla míru pravděpodobnosti, že zákazník si v případě zvýšení cen současného dodavatele zvolí jiného dodavatele. Výsledky umožnily Komisi určit substituční vzorce mezi různými výrobci uhličitanu vápenatého pro papírenský průmysl.

Zákazníci plnidel na místě

(19)

Co se týče současných dodávek plnidel z PCC na místě, ať již jsou dodávány společností Huber či Omya, zjistilo se, že transakce nemá žádný okamžitý účinek. Dodavatelé plnidel z PCC na místě mají dlouhodobé smlouvy o výhradní dodávce s hostitelskými papírnami (zpravidla na 7 až 10 let), které továrně na PCC zaručují minimální objem. Roční změna ceny za celou dobu trvání smlouvy je určena pomocí cenového vzorce se základní cenou vyjednanou na začátku každé smlouvy. Vzorec obvykle závisí na nákladových faktorech, jako jsou cena vápence, elektřiny, výše mezd a inflace, jež nejsou ovlivněny transakcí. Zkoumalo se, zda by po uplynutí dlouhodobých smluv mohla transakce mít nepříznivý dopad na tyto zákazníky. Šetření ukázalo, že je velmi nepravděpodobné, že transakce bude mít zásadní dopad na obnovení stávajících smluv o dodávkách plnidel z PCC na místě.

(20)

Co se týče budoucích zákazníků na místě, v důsledku transakce bude o jednoho dodavatele, který prokázal schopnost řídit a uskutečňovat v EHP projekty dodávek plnidel z PCC namístě, méně. Avšak šetření ukázalo, že transakce by nevedla k významným změnám cen pro tyto zákazníky, neboť více důvěryhodných dodavatelů roztoků plnidel z PCC na místě by bylo schopno vyvinout konkurenční tlak. Toto platí také pro nátěrové hmoty na místě.

Stávající zákazníci – obchodníci

(21)

V případě zákazníků, kteří jsou zásobováni na obchodní bázi, a to i v případě, že mají možnost se spolehnout na dodávku plnidel z PCC na místě, Komise posuzovala, zda továrna na zpracování surovin, která se nachází v určité vzdálenosti od papírny, představuje reálnou alternativu pro plnidla z PCC nebo z GCC. Poté, co Komise přezkoumala možnosti stávajících zákazníků společnosti Omya, kteří odebírají obchodně dodávaná plnidla z PCC, došla k závěru, že je nepravděpodobné, že by tito zákazníci byli nepříznivě ovlivněni transakcí, neboť mají v každém případě jiné reálné alternativy k PCC. Je proto nepravděpodobné, že by vyloučení společnosti Huber jakožto soutěžitele významně ohrozilo hospodářskou soutěž v případě zákazníků společnosti Omya, kteří odebírají plnidla z PCC.

(22)

Dále je nutno uvést, u zákazníků společnosti Omya, kteří odebírají plnidla z GCC, není pravděpodobné, že společnost Huber představuje další nejlepší alternativu. Tito zákazníci mají buď alternativní možnost odběru plnidel z GCC a/nebo jiné alternativy, co se týče plnidel z PCC, které ve vztahu k továrnám na plnidla z PCC společnosti Huber zřejmě nejsou v hospodářské soutěži znevýhodněny. Výsledky ekonometrické analýzy kromě toho ukazují, že společnost Huber většinou nepředstavuje další nejlepší alternativu. Je proto nepravděpodobné, že by vyřazení společnosti Huber jakožto soutěžitele významně narušilo hospodářskou soutěž v případě zákazníků společnosti Omya, kteří odebírají plnidla z GCC.

(23)

Pro zákazníky společnosti Huber, kteří odebírají obchodně dodávané PCC, představují pravděpodobně různé továrny plnidel z GCC společnosti Omya reálné alternativy. Avšak společnost Imerys je zastoupena ve Švédsku, a to jak továrnou na plnidla z PCC (v Husumu), tak i továrnou na plnidla z GCC (v Tunadalu). Kromě toho továrny na plnidla z PCC patřící společnosti SMI jsou zastoupeny ve Finsku v Lappeenrata, Myllykoski a Äänekoski. Zdá se, že všechna tato alternativní řešení nepředstavují žádné konkurenční nevýhody ve srovnání s továrnami společnosti Huber na plnidla z PCC na místě, které se nacházejí ve Švédsku a ve Finsku. Výsledky ekonometrické analýzy kromě toho ukazují, že konkurenční tlak, který vyvíjejí dodavatelé obchodně dodávaných plnidel z GCC, je pravděpodobně nižší než konkurenční tlak, který vyvíjejí dodavatelé obchodně dodávaných plnidel z PCC na jiné dodavatele obchodně dodávaných plnidel z PCC. Je proto nepravděpodobné, že by vyřazení společnosti Omya jakožto soutěžitele významně narušilo hospodářskou soutěž v případě zákazníků společnosti Huber, kteří odebírají plnidla z PCC.

2.   Uhličitany vápenaté používané jako nátěry

(24)

V oznámení o navrhovaném spojení zaujala společnost Omya stanovisko, že trh s uhličitany vápenatými používanými k potahování papíru nebude tímto spojením dotčen, neboť společnost Huber v současné době na tomto trhu nepůsobí. Nicméně šetření Komise ohledně trhu odhalilo že společnost Huber vyvíjela PCC vhodné pro použití ve směsích z GCC/PCC pro nátěrové barvy a nabízela dodávky nátěrů z PCC.

(25)

V důsledku toho považuje Komise společnost Huber za možného konkurenta na trhu s uhličitany vápenatými používanými k potahování papíru, který by se bez tohoto spojení velmi pravděpodobně stal účinnou konkurenční silou na trhu s uhličitany vápenatými používanými k potahování.

(26)

Komise proto došla k závěru, že oznamované spojení by pravděpodobně značně narušilo účinnou hospodářskou soutěž, zejména posílením dominantního postavení společnosti Omya na trzích s uhličitany vápenatými používanými jako nátěry pro dotčené zákazníky na jihu Finska.

(27)

Závěr Komise je založen na následujících argumentech.

(28)

Za prvé, společnost Omya již je dominantním dodavatelem kvalitních uhličitanů vápenatých používaných jako nátěry pro většinu zákazníků v Evropě a ve Finsku. Společnost Omya dodala papírenskému průmyslu v EHP v roce 2004 podstatnou část všech uhličitanů vápenatých používaných jako nátěry. Tato společnost vlastní nebo kontroluje přístup k významné části zásob surovin nezbytných pro výrobu kvalitních GCC používaných jako nátěry a může zásobovat papírny v celém EHP. S takovýmto dominantním postavením a kontrolou nad dodávkami surovin je společnost Omya nenahraditelným obchodním partnerem papíren, jež musejí nakupovat uhličitany vápenaté používané jako nátěry v Evropě, a zejména ve Finsku.

(29)

Za druhé, společnost Huber je schopna díky svojí technologii výroby přídavných látek z PCC užívaných jako nátěry vstoupit na trh výrobků pro potahování papíru. Komise zhodnotila zejména v jakém rozsahu 1) je technologie výroby přídavných látek z PCC společnosti Huber připravená pro uvedení na trh, 2) byla společnost Huber přesvědčena o obchodní životaschopnosti svých záměrů ve větším měřítku a 3) by společnost Huber byla schopna zajistit větší výrobní kapacitu v továrně na PCC dodávaných na místě v Kuusankoski za účelem vstupu na trh. Analýza Komise vzala také v úvahu 4) ztracené náklady společnosti Huber určené ke vstupu společnosti na trh s uhličitany vápenatými používanými jako nátěry. Komise zastávala názor, že společnost Huber před tím, než zahájila jednání o spojení se společností Omya, plánovala významným způsobem vstoupit na trh s výrobky pro potahování papíru, což by ve vhodné chvíli učinila prostřednictvím svojí technologie výroby přídavných látek z PCC užívaných jako nátěry.

(30)

Umístění továrny v Kuusankoski by společnosti Huber umožnilo také zásobovat také řadu dalších zákazníků společnosti Omya, kteří sídlí v jižním Finsku. Tito zákazníci, kteří v současnosti odebírají dodávky uhličitanů vápenatých užívaných jako nátěry od společnosti Omya, by mohli zvážit odběr alespoň části dodávek od továrny společnosti Huber, která se nachází v Kuusankoski. Komise určila řadu zákazníků, pro které by továrna společnosti Huber v Kuusankoski byla výrazně blíže než nejbližší továrna společnosti SMI nebo společnosti Imerys (dále jen „dotčení zákazníci“).

(31)

Za třetí, společnost Huber by byla účinnou konkurenční silou, která by pravděpodobně výrazně omezila chování společnosti Omya na trhu s uhličitany vápenatými používanými k potahování papíru. Při zvážení struktury tohoto trhu ve Finsku a vzhledem ke skutečnosti, že jediný další soutěžitel, společnost SMI, zůstává co do podílu na trhu pouze malým subjektem a dopadají na něj nevýhody vyplývající z polohy, Komise se domnívá, že je velmi pravděpodobné, že výrobní kapacita společnosti Huber v Kuusankoski by významně omezila nabídku uhličitanů vápenatých používaných jako nátěry společnosti Omya určenému okruhu finských zákazníků. Komise má rovněž za to, že neexistují další možní soutěžitelé, kteří by mohli v jižním Finsku udržovat dostatečný konkurenční tlak.

(32)

Vzhledem k výše uvedeným důvodům došla proto Komise k závěru, že oznamované spojení by značně narušilo účinnou hospodářskou soutěž, zejména posílením dominantního postavení společnosti Omya na trzích s uhličitany vápenatými používanými jako nátěry pro postižené zákazníky na jihu Finska.

3.   Nulové dopady v důsledku koordinace či konglomerace

(33)

Komise dospěla nakonec k závěru, že je nepravděpodobné, že by tato transakce vyvolala obavy z konglomerace nebo zvýšila pravděpodobnost, že firmy budou schopné koordinovat svoje chování s důsledkem zvýšení cen nad konkurenční úroveň.

V.   ZÁVAZKY

(34)

Aby byly odstraněny výše uvedené obavy o horizontální hospodářskou soutěž na trhu s uhličitany vápenatými používanými jako nátěry, společnosti Omya a J.M. Huber Corporation předložily Komisi dne 23. května 2006 soubor závazků. Tento soubor obsahoval dva alternativní návrhy závazků. První návrh zahrnoval prodej továrny na PCC na místě v Kuusankoski a prodej technologie pro nátěry a přídavné látky, zatímco druhý se týkal pouze prodeje technologie.

(35)

Komise se rozhodla provést tržní test prvního alternativního návrhu (prodej továrny na PCC na místě v Kuusankoski ve Finsku a prodej technologie pro nátěry z PCC a přídavné látky společnosti Huber). Tržní test byl zaslán celkem 11 zákazníkům a 4 soutěžitelům, kteří se účastnili šetření této transakce, a ode všech byla doručena odpověď (5). Odpovědi na tržní test byly různé. Zatímco se zákazníci převážně domnívali, že závazky by byly s to odstranit obavy o hospodářskou soutěž, které uvedla Komise, soutěžitelé vyjádřili výhrady týkající se rozsahu navrhované náhrady a navrhli takové zlepšení závazků, aby dostatečným způsobem vyřešilo obavy o hospodářskou soutěž, na které poukázala Komise (6).

(36)

Co se týče prvního alternativního návrhu, Komise zhodnotila, zda by prodej továrny na PCC na místě v Kuusankoski spolu s nabízenou technologií umožnil vhodnému nabyvateli prodávaného souboru získat potenciál konkurenční síly na trhu s uhličitany vápenatými používanými jako nátěry, která by byla srovnatelná s konkurenční silou, kterou by měla společnost Huber, pokud by k dané transakci nedošlo.

(37)

Komise dospěla k názoru, že první alternativní návrh (prodej továrny na PCC na místě v Kuusankoski ve Finsku a příslušné technologie), podle kterého by vhodný nabyvatel měl přístup jak k volné výrobní kapacitě, tak i k nezbytné technologii a úzké spolupráci se zákaznickou papírnou, uvádí nabyvatele do obdobné pozice, ve které se v současnosti nachází společnost Huber, včetně výhody, kterou má stávající dodavatel, který nemusí vybudovat nové výrobní zařízení v případě, že uspěje s nabídkou na obnovení smlouvy. Tato možnost by proto nejlépe zajistila životaschopnost prodeje a uvedení důvěryhodného konkurenčního výrobku na trh s uhličitany vápenatými používanými jako nátěry.

(38)

Kromě toho je Komise toho názoru, že hodnocení možností pokračovat jako konkurenční síla a obnovit hospodářskou soutěž se společností Omya a dalšími soutěžiteli na tomto trhu, které jsou spojené s továrnou na PCC dodávaných na místě v Kuusankoski a s prodávanou technologií, závisí z velké části na tom, kdo bude nabyvatelem. Vhodným nabyvatelem by se v tomto případě jevil subjekt z průmyslového odvětví, jež disponuje finančními prostředky a má prokazatelné odborné znalosti.

(39)

V důsledku toho došla Komise k závěru, že navrhovaný první alternativní závazek, a to prodej továrny na PCC na místě v Kuusankoski spolu s prodejem technologie nátěrových hmot společnosti Huber (se zlepšeními navrženými stranami dne 3. července 2006), by obnovil účinnou hospodářskou soutěž na trhu s uhličitany vápenatými pro dotčené zákazníky v jižním Finsku, a to obnovením konkurenčního tlaku na trhu s uhličitany vápenatými užívanými jako nátěry společnosti Omya, jenž vyplývá z technologie pro přídavné látky z PCC společnosti Huber. Tento konkureční tlak by se jinak v důsledku spojení podniků podle původního oznámení vytratil.

VI.   ZÁVĚR

(40)

Z výše uvedených důvodů, které byly posouzeny jednotlivě a také v souvislostech, došla Komise k závěru, že závazky předložené společnostmi Omya a J.M. Huber jsou dostatečné pro vyřešení obav týkajících se hospodářské soutěže, které vyplývají z tohoto spojení podniků.

(41)

Rozhodnutí Komise proto prohlašuje oznámené spojení podniků za slučitelné se společným trhem a fungováním Dohody o EHP podle čl. 8 odst. 2 nařízení o spojování.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Průmyslové suroviny zahrnují PCC (vysrážený uhličitan vápenatý), GCC (základní uhličitan vápenatý), kaolinový prášek a dolomit.

(3)  Výraz „uhličitany“ zahrnuje jak PCC, tak i GCC.

(4)  Komise vytvořila rozsáhlou databázi dodávek surovin, která zahrnuje všechny roční dodávky PCC a GCC významných konkurentů dodávaných pro papírny a pro nátěry v EHP v letech 2002, 2003 a 2004 (údaje podle druhu suroviny, továrny na zpracování suroviny, papírny, pro kterou byl určen, druhu papíru, délky přepravy, objemu dodávky, ceny za suchou metrickou tunu, způsobu přepravy a ceny přepravy).

(5)  Kromě toho doručil odpověď také finský úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

(6)  Co se týká druhé alternativy, závazek spočívající v prodeji technologie, posoudila Komise navrhované nápravné opatření a došla k závěru, že neřeší obavy o hospodářskou soutěž, které Komise uvedla. Tento závazek proto nebyl předmětem testu trhu.