ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 62

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
1. března 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 212/2007 ze dne 28. února 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 213/2007 ze dne 28. února 2007, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. března 2007

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 214/2007 ze dne 28. února 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 215/2007 ze dne 28. února 2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných, které se týkají nadměrného zadlužení a finančního vyloučení ( 1 )

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 216/2007 ze dne 28. února 2007 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1629/2004 na dovozy některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie formou dovozů některého umělého grafitu pocházejícího z Indie a o zavedení celní evidence těchto dovozů

16

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 217/2007 ze dne 28. února 2007 o zahájení šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1628/2004 na dovozy některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie formou dovozů některého umělého grafitu pocházejícího z Indie a o zavedení celní evidence těchto dovozů

19

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 218/2007 ze dne 28. února 2007 o otevření a správě celních kvót Společenství pro vína

22

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2007/141/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 26. února 2007, kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb se vztahuje na dodávky elektřiny a plynu v Anglii, Skotsku a Walesu (oznámeno pod číslem K(2007) 559)  ( 1 )

23

 

 

2007/142/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. února 2007, kterým se zřizuje nouzový veterinární tým Společenství na pomoc Komisi při podpoře členských států a třetích zemí ve veterinárních záležitostech týkajících se některých chorob zvířat

27

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

1.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 212/2007

ze dne 28. února 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. března 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 28. února 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

IL

116,2

MA

58,3

TN

136,3

TR

147,2

ZZ

114,5

0707 00 05

MA

96,4

MK

57,6

TR

173,6

ZZ

109,2

0709 90 70

MA

58,1

TR

107,2

ZZ

82,7

0709 90 80

IL

141,5

ZZ

141,5

0805 10 20

CU

36,3

EG

48,6

IL

57,4

MA

43,1

TN

46,1

TR

66,0

ZZ

49,6

0805 50 10

EG

63,4

IL

64,5

TR

44,6

ZZ

57,5

0808 10 80

AR

90,7

CA

101,7

CL

112,4

CN

98,8

US

114,8

ZZ

103,7

0808 20 50

AR

79,5

CL

77,6

CN

66,5

US

90,8

ZA

80,4

ZZ

79,0


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


1.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 213/2007

ze dne 28. února 2007,

kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. března 2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 se dovozní clo za produkty kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002, ex 1005, jiná než hybridní osivo, a ex 1007, jiná než hybridy k setí, rovná intervenční ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

(2)

Podle čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 2 uvedeného článku pro uvedené produkty pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96 je cena pro výpočet dovozního cla produktů kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 průměrem denních reprezentativních dovozních cen CIF určených postupem podle článku 4 uvedeného nařízení.

(4)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 1. března 2007 až do vstupu v platnost nového stanovení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje dnem 1. března 2007 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. března 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1816/2005 (Úř. věst. L 292, 8.11.2005, s. 5).


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná ode dne 1. března 2007

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti

0,00

střední jakosti

0,00

nízké jakosti

0,00

1001 90 91

PŠENICE obecná, k setí

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 00 00

ŽITO

0,00

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

0,00

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než osivo (2)

0,00

1007 00 90

zrna ČIROKU, jiná než hybridy k setí

0,00


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem může podle čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96 dovozce získat snížení cla ve výši:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova.

(2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

Období od 15.–27. února 2007

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (2)

Pšenice tvrdá, nízké jakosti (3)

Ječmen

Burza

Minneapolis

Chicago

Kotace

155,97

126,05

Cena FOB USA

187,44

177,44

157,44

150,58

Prémie – Záliv

28,90

12,22

Prémie – Velká jezera

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

27,46 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(2)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(3)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


1.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 214/2007

ze dne 28. února 2007,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (1), a zejména na článek 247 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (2) stanoví systém řízení pro celní kvóty. S cílem snížit administrativní zátěž a náklady při dovozu a podpořit jednotné zacházení bylo zajištěno, aby se určité celní kvóty považovaly za kritické. Ze zkušenosti se systémem a díky zlepšenému využití elektronické výměny údajů mezi členskými státy a Komisí je patrné, že kritéria používaná při určování kritického statusu lze dále zmírňovat, aniž by tím byly ohroženy vlastní zdroje Společenství. Proto by se celní kvóta měla považovat za kritickou, pokud se namísto 75 % (jako u dosavadního systému) využije 90 % objemu počáteční kvóty.

(2)

Potřeba dohledu nad zbožím za účelem získání dat souvisejících s dovozy a vývozy výrazně vzrostla. Proto by členské státy v případech dohledu nad zbožím měly údaje týkající se celních prohlášení pro propuštění do volného oběhu nebo vývozních prohlášení poskytovat Komisi častěji než v rámci současného systému. Pokud v rámci zjednodušeného postupu nejsou takové údaje k datu celního prohlášení k dispozici nebo jsou k dispozici pouze částečně, měly by se poskytnout dodatečně.

(3)

Nařízení (EHS) č. 2454/93 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 2454/93 se mění takto:

1.

V čl. 308a odst. 10 se výraz „10 ECU“ nahrazuje výrazem „10 EUR“.

2.

Článek 308c se mění takto:

a)

v odstavci 1 se hodnota „75 %“ nahrazuje hodnotou „90 %“;

b)

v odstavci 3 se hodnota „75 %“ nahrazuje hodnotou „90 %“.

3.

Článek 308d se nahrazuje tímto:

„Článek 308d

1.   Je-li třeba vykonávat dohled Společenství, sdělují členské státy Komisi alespoň jednou týdně údaje o celních prohlášeních pro propuštění do volného oběhu nebo oz vývozních prohlášeních.

Členské státy spolupracují s Komisí, aby stanovily údaje, které se vyžadují z celních prohlášení pro propuštění do volného oběhu nebo z vývozních prohlášení.

2.   Údaje sdělované jednotlivými členskými státy podle odstavce 1 se považují za důvěrné.

Souhrnné údaje pro každý členský stát se však zpřístupní pro oprávněné uživatele ve všech členských státech.

Členské státy spolupracují s Komisí s cílem vypracovat účelná pravidla pro oprávněný přístup k souhrnným údajům.

3.   Pokud jde o některé zboží, dohled se provádí za zachování důvěrnosti údajů.

4.   Pokud údaje uvedené v odstavci 1 tohoto článku nejsou dostupné z důvodu použití zjednodušených postupů uvedených v článcích 253 až 267 a v článcích 280 až 289, členské státy poskytnou Komisi údaje, které jsou k dispozici k datu přijetí úplného nebo doplňkového prohlášení.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2007.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1875/2006 (Úř. věst. L 360, 19.12.2006, s. 64).


1.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 215/2007

ze dne 28. února 2007,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných, které se týkají nadměrného zadlužení a finančního vyloučení

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 ze dne 16. června 2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 písm. f) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1177/2003 vytvořilo společný rámec pro systematickou tvorbu statistiky Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek zahrnující srovnatelné a včasné průřezové a panelové údaje o příjmech a o stupni a struktuře chudoby a sociálního vyloučení na vnitrostátní úrovni a na úrovni Evropské unie.

(2)

Podle čl. 15 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 1177/2003 jsou prováděcí opatření nezbytná pro sestavení seznamu cílových sekundárních oblastí a proměnných, které mají být každoročně zařazovány do průřezové složky EU-SILC. Pro rok 2008 by měl být sestaven seznam cílových sekundárních proměnných, obsažených v modulu „nadměrné zadlužení a finanční vyloučení“. Tento seznam by měl být doprovázen kódy proměnných a definicemi.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam cílových sekundárních proměnných, kódy proměnných a definice pro modul „nadměrné zadlužení a finanční vyloučení“ pro rok 2008, který se zařadí do průřezové složky statistiky Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2007.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Rady (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

Pro účely tohoto nařízení se použijí následující jednotky, způsoby sběru údajů, referenční období a definice.

1.   Jednotky

Cílové proměnné se týkají výhradně domácnosti. V případě, že se jedná o finanční služby, se domácností rozumí kterýkoli člen domácnosti.

2.   Způsoby sběru údajů

Způsob sběru údajů je pro všechny cílové proměnné osobní rozhovor s respondentem za domácnost nebo výpis z registrů.

3.   Referenční období

Cílové proměnné se týkají čtyř typů referenčních období:

Posledních dvanáct měsíců (nedoplatky)

Příštích dvanáct měsíců (očekávání)

Poslední tři měsíce (záporný zůstatek na kreditní či zákaznické kartě)

Běžné období (všechny ostatní proměnné)

4.   Definice

1.   Částky

a)

Proměnné pro shromažďování částek: částka se shromáždí v souladu s harmonizovanou samostatnou stupnicí, kterou sestaví pracovní skupina pro životní podmínky.

2.   Bankovní účet

a)

Běžný bankovní účet: depozitní účet poskytující každodenní možnosti správy finančních prostředků, např. různé pružné způsoby platby, které zákazníkům umožňují, aby peníze převáděli přímo jiným osobám. Standardní služby nabízené běžnými účty zahrnují šekovou knížku, funkce umožňující zadávat trvalé příkazy, přímé inkaso a platby pomocí debetní karty. Spořicí účet není běžným účtem a tyto funkce u něj nejsou k dispozici.

b)

Přečerpání bankovního účtu: domácnost se kvůli finančním potížím dostala na jednom ze svých bankovních účtů do záporné bilance (naléhavá potřeba finančních prostředků, výdaje vyšší než příjmy atd.). Za dlužnou částku jsou účtovány úroky. Bankovní účet nemusí být běžný účet.

3.   Kreditní/zákaznické karty

a)

Kreditní karty (Visa, Amex, MasterCard, Diners atd.) mají zvláštní úvěrovou funkci: peníze jsou lidem půjčeny na dobu mezi nákupem zboží a plným uhrazením dané částky; za veškeré částky neuhrazené ke konci měsíce se platí úrok. V měsíčních výpisech z účtu za utracené peníze se uvádí minimální částka k úhradě. Kreditní karty nejsou bankovní debetní karty, v jejichž případě se utracené peníze ihned odečítají z příslušného bankovního účtu.

b)

Zákaznické karty jsou vydávány konkrétní společností/obchodem a lze je použít výhradně pro platby této společnosti/tomuto obchodu.

c)

Záporný zůstatek: alespoň za poslední tři měsíce domácnost kvůli finančním potížím v plném rozsahu neuhradila částku „splatnou ke konci měsíce“, kterou utratila či dluží prostřednictvím kreditní/zákaznické karty.

4.   Zdroje úvěrů a půjček

a)

Úvěr a půjčky zahrnují všechny komerční úvěry nebo půjčky s naplánovanými a časově rozvrženými splátkami, s výjimkou hypotéčních úvěrů na hlavní bydlení. Nezahrnuje možnost přečerpání a kreditní nebo zákaznické karty, k nimž nejsou naplánovány splátky. Dále nezahrnuje půjčky od přátel a příbuzných (neformální úvěr).

5.   Nedoplatky

a)

Nedoplatky: dlužná částka (účty, nájemné, splátky úvěru/hypotéky atd.), která nebyla během posledních dvanácti měsíců včas z finančních důvodů splacena; stejné pojetí jako pojetí použité u HS010, HS020 a HS030.

b)

Celková částka nedoplatků: souhrn částek, které domácnost v současné době dluží a které nemohly být včas uhrazeny.

c)

Účty/platby související s bydlením: placení nájmu a hypotéky na hlavní bydlení a účty za domácnost (voda, elektřina, plyn, topení atd.). Měly by odpovídat pokrytí proměnných HS010 a HS020.

d)

Jiné půjčky a splátky úvěru: hotovostní půjčky (jiné než splátky hypotéky na hlavní bydlení) nebo splátky za půjčení či nákup apod. (např. nákup na úvěr z katalogů, financování koupě vozidla atd.). Rovněž jsou zahrnuty minimální splátky za kreditní/zákaznickou kartu. Měly by odpovídat pokrytí proměnné HS030.

e)

Jiné účty domácnosti, které nesouvisejí s bydlením: vzdělávání, lékařská péče a další účty, které nejsou pokryty účty za vedení domácnosti.

6.   Pokles příjmů

a)

Příjem: souhrnný hrubý příjem domácnosti.

7.   Finanční vyloučení

a)

Důvody, proč domácnost nemá běžný bankovní účet, ačkoli takový účet potřebuje: lze uvést více důvodů, o nichž budou podány zprávy prostřednictvím ukazatelů proměnných MI111–MI114. Otázky jsou filtrovány: domácnosti, které bankovní účet mají nebo takový účet nepotřebují, by neměly být osloveny.

b)

Důvody, proč domácnost nemá komerční úvěr, ačkoli jej potřebuje: lze uvést více důvodů, o nichž budou podány zprávy prostřednictvím ukazatelů proměnných MI122–MI125. Komerční úvěr: možnosti přečerpání, kreditní nebo zákaznické karty, hypotéky a další půjčky nebo úvěr související s nákupy. Nezahrnuje půjčky od přátel a příbuzných. Otázky jsou filtrovány: domácnosti, které komerční úvěr mají nebo takový úvěr nepotřebují, by neměly být osloveny. Domácnosti, které si vypůjčily pouze od rodiny či přátel, by osloveny být měly.

5.   Předávání údajů Eurostatu

Cílové sekundární proměnné týkající se „nadměrného zadlužení a finančního vyloučení“ se budou zasílat Eurostatu v souboru údajů o domácnosti (H) v návaznosti na cílové primární proměnné.

OBLASTI A SEZNAM CÍLOVÝCH PROMĚNNÝCH

Název proměnné

Modul pro rok 2008

Nadměrné zadlužení a finanční vyloučení

Kód

Cílová proměnná

Bankovní účty a přečerpání

MI010

 

Domácnost má běžný bankovní účet

1

Ano

2

Ne

MI010_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

MI020

 

Domácnost přečerpala jeden ze svých bankovních účtů

1

Ano

2

Ne

MI020_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žádný bankovní účet)

MI025

 

Odhadovaná celková přečerpaná částka na bankovních účtech domácnosti, podle tříd

1–9

Třída

MI025_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žádné přečerpání: MI020=2)

Kreditní/zákaznické karty

MI030

 

Domácnost má kreditní kartu/karty a/nebo zákaznickou kartu/karty

1

Ano

2

Ne

MI030_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

MI040

 

Domácnost má kreditní kartu/karty a/nebo zákaznickou kartu/karty se záporným zůstatkem

1

Ano

2

Ne

MI040_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žádná kreditní/zákaznická karta (MI030=2))

MI045

 

Odhadovaná celková neuhrazená částka na posledním měsíčním výpisu z kreditních/zákaznických karet domácnosti, podle tříd

1–9

Třída

MI045_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žádná neuhrazená kreditní/zákaznická karta (MI040=2 nebo MI030=2))

Zdroje úvěrů a půjček

MI050

 

Domácnost má úvěry a půjčky (jiné než hypotéku na hlavní bydlení)

1

Ano

2

Ne

MI050_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

MI051

 

Domácnost má hypotéku na jiné bydlení než hlavní

1

Ano

2

Ne

MI051_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (MI050=2)

MI052

 

Domácnost má hradit splátky za půjčení či nákup apod. (např. leasing, vozidlo, technické vybavení)

1

Ano

2

Ne

MI052_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (MI050=2)

MI053

 

Domácnost má úvěry/půjčky související s domácností (vybavení, domácí spotřebiče, opravy)

1

Ano

2

Ne

MI053_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (MI050=2)

MI054

 

Domácnost má úvěry/půjčky související s dovolenou/volným časem

1

Ano

2

Ne

MI054_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (MI050=2)

MI055

 

Domácnost má úvěry/půjčky související se vzděláváním či péčí o děti

1

Ano

2

Ne

MI055_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (MI050=2)

MI056

 

Domácnost má úvěry/půjčky související se zdravím

1

Ano

2

Ne

MI056_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (MI050=2)

MI057

 

Domácnost má úvěry/půjčky na investice či zahájení podnikání

1

Ano

2

Ne

MI057_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (MI050=2)

MI058

 

Domácnost má jiné hotovostní půjčky (konverze dluhů, úhrada přečerpání, kreditní karta a další účty atd.)

1

Ano

2

Ne

MI058_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (MI050=2)

Nedoplatky

MI060

 

Nedoplatky za jiné účty domácnosti, které nesouvisejí s bydlením

1

Ano

2

Ne

MI060_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žádné jiné účty domácnosti, které nesouvisejí s bydlením)

MI065

 

Odhadovaná celková částka současných nedoplatků za jiné účty domácnosti, které nesouvisejí s bydlením

1–9

Třída

MI065_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (v současnosti žádné nedoplatky (MI060=2 nebo se současná dlužná částka rovná nule) nebo žádné jiné účty domácnosti, které nesouvisejí s bydlením (MI060_F=– 2))

MI075

 

Odhadovaná celková částka současných nedoplatků za účty/splátky domácnosti, které souvisejí s bydlením, podle tříd

1–9

Třída

MI075_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (v současnosti žádné nedoplatky (HS010=2 a HS020=2 nebo se současná dlužná částka rovná nule) nebo žádné jiné účty/splátky domácnosti, které souvisejí s bydlením (HS010_F=– 2 a HS020_F=– 2))

MI085

 

Odhadovaná celková částka současných nedoplatků za jiné splátky půjček/úvěrů domácnosti, podle tříd

1–9

Třída

MI085_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (v současnosti žádné nedoplatky (HS030=2 nebo se současná dlužná částka rovná nule) nebo žádné jiné splátky půjček/úvěrů (HS030_F=– 2))

Pokles příjmů

MI090

 

Výrazný pokles příjmů domácnosti za posledních dvanáct měsíců

1

Ano

2

Ne

MI090_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

MI095

 

Hlavní důvody poklesu příjmů

1

Ztráta zaměstnání/propuštění

2

Změna počtu odpracovaných hodin a/nebo změna mzdy

3

Pracovní neschopnost z důvodu nemoci či zdravotního postižení

4

Mateřská – rodičovská dovolená – péče o děti

5

Odchod do důchodu

6

Rozpad manželství/vztahu

7

Jiná změna ve složení domácnosti

8

Jiný důvod

MI095_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žádný pokles příjmů (MI090=2))

Očekávání

MI100

 

Očekávaná finanční situace v následujících dvanácti měsících; očekáváte, že se vaše finanční situace

1

Zlepší

2

Zůstane beze změn

3

Zhorší

4

Nevím

MI100_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

Finanční vyloučení

Důvody, proč domácnost nemá běžný bankovní účet

MI110

 

Domácnost nepotřebuje účet a dává přednost platbám v hotovosti

1

Ano

2

Ne

MI110_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (domácnost má běžný bankovní účet (MI010=1))

MI111

 

Poplatky jsou příliš vysoké

1

Ano

2

Ne

MI111_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (domácnost má běžný bankovní účet (MI010=1) nebo takový účet nepotřebuje (MI110=1))

MI112

 

V blízkosti domácnosti nebo místa, kde její členové pracují, není žádná bankovní pobočka

1

Ano

2

Ne

MI112_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (domácnost má běžný bankovní účet (MI010=1) nebo takový účet nepotřebuje (MI110=1))

MI113

 

Domácnost požádala o účet a byla odmítnuta

1

Ano

2

Ne

MI113_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (domácnost má běžný bankovní účet (MI010=1) nebo takový účet nepotřebuje (MI110=1))

MI114

 

Banky by domácnost odmítly

1

Ano

2

Ne

MI114_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (domácnost má běžný bankovní účet (MI010=1) nebo takový účet nepotřebuje (MI110=1))

Důvody, proč domácnost nemá komerční úvěr

MI120

 

Domácnost žádné půjčky nepotřebuje

1

Ano

2

Ne

MI120_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (domácnost má komerční úvěr)

MI121

 

Domácnost si může půjčit od rodiny nebo od přátel

1

Ano

2

Ne

MI121_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (domácnost má komerční úvěr)

MI122

 

Domácnost nebude schopna splatit dluh

1

Ano

2

Ne

MI122_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (domácnost má komerční úvěr nebo jej nepotřebuje (MI120=1))

MI123

 

Domácnost požádala o úvěr a byla odmítnuta

1

Ano

2

Ne

MI123_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (domácnost má komerční úvěr nebo jej nepotřebuje (MI120=1))

MI124

 

Domácnost v minulosti úvěr měla, tato možnost však byla zrušena

1

Ano

2

Ne

MI124_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (domácnost má komerční úvěr nebo jej nepotřebuje (MI120=1))

MI125

 

Banky by odmítly poskytnout domácnosti úvěr

1

Ano

2

Ne

MI125_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (domácnost má komerční úvěr nebo jej nepotřebuje (MI120=1))


1.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 216/2007

ze dne 28. února 2007

o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1629/2004 na dovozy některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie formou dovozů některého umělého grafitu pocházejícího z Indie a o zavedení celní evidence těchto dovozů

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 13 odst. 3, čl. 14 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   ŽÁDOST

(1)

Komise obdržela žádost podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení, aby prošetřila možné obcházení antidumpingových opatření uložených na dovozy některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie.

(2)

Žádost podalo dne 15. ledna 2007 sdružení European Carbon and Graphite Association (ECGA) jménem výrobců některých sad uhlíkových elektrod ve Společenství.

B.   VÝROBEK

(3)

Výrobkem, jehož se možné obcházení týká, jsou uhlíkové elektrody druhu, který se používá v elektrických pecích, o měrné hmotnosti 1,65 g/cm3 nebo vyšší a o elektrickém odporu 6,0 μΩ.m nebo nižším, kódu KN ex 8545 11 00 (kód TARIC 8545110010), a spojníky používané pro takové elektrody, kódu KN ex 8545 90 90 (kód TARIC 8545909010), dovážené společně nebo odděleně a pocházející z Indie (dále jen „dotčený výrobek“). Tyto kódy KN se uvádějí pouze pro informaci.

(4)

Prošetřovaným výrobkem jsou tyče z umělého grafitu o průměru alespoň 75 mm pocházející z Indie (dále jen „prošetřovaný výrobek“), obvykle kódu KN ex 3801 10 00 (kód TARIC 3801100010). Tento kód je uveden pouze pro informaci. Prošetřovaný výrobek je polotovarem pro výrobu dotčeného výrobku a již nese jeho základní charakteristiky.

C.   STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ

(5)

Opatřeními, která jsou v současné době platná a k jejichž obcházení možná dochází, jsou antidumpingová opatření uložená nařízením Rady (ES) č. 1629/2004 (2).

D.   ODŮVODNĚNÍ

(6)

Žádost obsahuje dostatečné přímé důkazy o tom, že dochází k obcházení antidumpingových opatření uložených na dovozy dotčeného výrobku, a to formou dovozů prošetřovaného výrobku.

(7)

Předloženy byly následující důkazy:

i)

Žádost prokazuje, že po uložení antidumpingových opatření na dotčený výrobek došlo k významné změně struktury obchodu, která zahrnuje i vývozy z Indie do Společenství, a že kromě uložení cla neexistuje pro takovou změnu dostatečné opodstatnění nebo důvod.

ii)

Zdá se, že uvedená změna struktury obchodu je založena na jednoduchém zpracovatelském úkonu prováděném ve Společenství, kterým se dovozy prošetřovaného výrobku zpracují na dotčený výrobek.

iii)

Žádost dále obsahuje dostatečné přímé důkazy o tom, že jsou mařeny vyrovnávací účinky stávajících antidumpingových opatření uložených na dotčený výrobek, pokud se jedná o množství. Zdá se, že dovozy dotčeného výrobku byly ve velkém množství nahrazeny dovozy prošetřovaného výrobku.

iv)

Navíc žádost obsahuje dostatečné přímé důkazy o tom, že ceny prošetřovaného výrobku po zpracování jsou dumpingové ve srovnání s běžnou hodnotou, která byla dříve stanovena pro dotčený výrobek.

v)

Budou-li v průběhu šetření zjištěny kromě jednoduchého zpracování i jiné praktiky obcházení, na něž se vztahuje článek 13 základního nařízení, může být šetření rozšířeno i na tyto praktiky.

E.   POSTUP

(8)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti dospěla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy k zahájení šetření podle článku 13 základního nařízení a k zavedení celní evidence dovozů prošetřovaného výrobku podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení.

a)   Dotazníky

(9)

Aby Komise získala informace, které považuje za nezbytné k šetření, zašle vývozcům/výrobcům a sdružením vývozců/výrobců v Indii, dovozcům a sdružením dovozců ve Společenství, kteří spolupracovali při šetření, jež vedlo k uložení stávajících opatření, a indickým orgánům dotazníky. V případě potřeby mohou být informace vyžádány také od výrobního odvětví Společenství.

(10)

Všechny zúčastněné strany by se v každém případě měly neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené v článku 3 tohoto nařízení, obrátit na Komisi, aby zjistily, zda jsou uvedeny v žádosti, a aby si případně ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení vyžádaly dotazník, vzhledem k tomu, že se lhůta stanovená v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení vztahuje na všechny zúčastněné strany.

(11)

Indické orgány budou informovány o zahájení šetření a bude jim zaslána kopie žádosti.

b)   Shromažďování informací a pořádání slyšení

(12)

Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně oznámily svá stanoviska a poskytly důkazy. Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to písemně požádají a doloží zvláštní důvody pro takové slyšení.

c)   Osvobození dovozů od celní evidence nebo opatření

(13)

V souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení může být dovoz prošetřovaného výrobku osvobozen od celní evidence či opatření, pokud jím není obcházeno žádné opatření.

(14)

Vzhledem k tomu, že k případnému obcházení dochází ve Společenství, lze podle čl. 13 odst. 4 základního nařízení osvobodit dovozce prošetřovaného výrobku, kteří prokáží, že nejsou ve spojení s výrobci, na něž se vztahují platná opatření. Dovozci, kteří chtějí získat osvobození, by měli podat žádost řádně doloženou důkazy ve lhůtě uvedené v čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení.

F.   CELNÍ EVIDENCE

(15)

Podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení by měla být pro dovozy prošetřovaného výrobku zavedena celní evidence, aby v případě, že šetření prokáže obcházení, mohla být na tyto dovozy pocházející z Indie uložena antidumpingová cla v příslušné výši se zpětnou platností ode dne celní evidence.

G.   LHŮTY

(16)

V zájmu řádné správy by měly být stanoveny lhůty, během nichž:

se mohou zúčastněné strany přihlásit Komisi, předložit písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo jakékoliv jiné informace, které by se měly při šetření vzít v úvahu,

mohou dovozci ve Společenství požádat o osvobození od celní evidence dovozů nebo opatření,

mohou zúčastněné strany písemně požádat Komisi o slyšení.

(17)

Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že výkon většiny procesních práv uvedených v základním nařízení závisí na tom, zda se zúčastněná strana přihlásí ve lhůtách uvedených v článku 3 tohoto nařízení.

H.   NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE

(18)

Pokud účastník řízení odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení prozatímní nebo konečná pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

(19)

Pokud se zjistí, že účastník řízení předložil nepravdivé nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a bude se vycházet z dostupných údajů. Pokud účastník řízení nespolupracuje nebo spolupracuje pouze částečně, a zjištění se proto podle článku 18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může pro něj být výsledek méně příznivý, než kdyby spolupracoval,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zahajuje se šetření podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96 s cílem stanovit, zda dovozy tyčí z umělého grafitu o průměru alespoň 75 mm pocházejících z Indie, obvykle kódu KN ex 3801 10 00 (kód TARIC 3801100010), do Společenství obcházejí opatření uložená nařízením (ES) č. 1629/2004.

Článek 2

Celní orgány se podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 384/96 vyzývají, aby přijaly vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozů uvedených v článku 1 tohoto nařízení do Společenství.

Celní evidence končí uplynutím devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Komise může nařízením vyzvat celní orgány, aby ukončily celní evidenci dovozů do Společenství u výrobků dovážených dovozci, kteří požádali o osvobození od celní evidence a u kterých bylo shledáno, že neobcházejí antidumpingová cla.

Článek 3

1.   Žádosti o dotazníky se Komisi podávají do 15 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Zúčastněné strany, mají-li být jejich stanoviska při šetření zohledněna, se musí přihlásit, a to tak, že se obrátí na Komisi a předloží písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo další informace do 40 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

3.   Dovozci požadující osvobození dovozů od celní evidence nebo opatření by měli ve stejné čtyřicetidenní lhůtě předložit žádost řádně doloženou důkazy.

4.   Zúčastněné strany mohou také ve stejné čtyřicetidenní lhůtě požádat Komisi o slyšení.

5.   Veškeré informace týkající se šetření, veškeré žádosti o slyšení nebo o dotazník a veškeré žádosti o osvobození dovozů od celní evidence nebo opatření musejí být předloženy písemně (nikoli v elektronické podobě, není-li stanoveno jinak) a musí v nich být uveden název, poštovní a e-mailová adresa, telefonní a faxová čísla zúčastněné strany. Veškerá písemná podání, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, odpovědí na dotazník a korespondence, jež zúčastněné strany poskytují jako důvěrné, se označí poznámkou „Limited (3) a v souladu s čl. 19 odst. 2 základního nařízení se k nim přiloží verze, která není důvěrná a je označena poznámkou „FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES“.

Korespondenční adresa Komise, generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 295 65 05

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2007.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2117/2005 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 295, 18.9.2004, s. 10.

(3)  Rozumí se tím, že dokument je určen pouze pro interní použití. Je chráněn podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jde o důvěrný dokument podle článku 19 základního nařízení a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda).


1.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 217/2007

ze dne 28. února 2007

o zahájení šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1628/2004 na dovozy některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie formou dovozů některého umělého grafitu pocházejícího z Indie a o zavedení celní evidence těchto dovozů

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2026/97 ze dne 6. října 1997 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 23 odst. 2, čl. 24 odst. 3 a čl. 24 odst. 5 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   ŽÁDOST

(1)

Komise obdržela žádost podle čl. 23 odst. 2 základního nařízení, aby prošetřila údajné obcházení vyrovnávacích opatření uložených na dovozy některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie.

(2)

Žádost podalo dne 15. ledna 2007 sdružení European Carbon and Graphite Association (ECGA) jménem výrobců některých sad uhlíkových elektrod ve Společenství.

B.   VÝROBEK

(3)

Výrobkem, jehož se možné obcházení týká, jsou uhlíkové elektrody druhu, který se používá v elektrických pecích, o měrné hmotnosti 1,65 g/cm3 nebo vyšší a o elektrickém odporu 6,0 μΩ.m nebo nižším, kódu KN ex 8545 11 00 (kód TARIC 8545110010), a spojníky používané pro takové elektrody, kódu KN ex 8545 90 90 (kód TARIC 8545909010), dovážené společně nebo odděleně a pocházející z Indie (dále jen „dotčený výrobek“). Tyto kódy KN se uvádějí pouze pro informaci.

(4)

Prošetřovaným výrobkem jsou tyče z umělého grafitu o průměru alespoň 75 mm pocházející z Indie (dále jen „prošetřovaný výrobek“), obvykle kódu KN ex 3801 10 00 (kód TARIC 3801100010). Tento kód je uveden pouze pro informaci. Prošetřovaný výrobek je polotovarem pro výrobu dotčeného výrobku a již nese jeho základní charakteristiky.

C.   STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ

(5)

Opatřeními, která jsou v současné době platná a k jejichž obcházení údajně dochází, jsou vyrovnávací opatření uložená nařízením Rady (ES) č. 1628/2004 (2).

D.   ODŮVODNĚNÍ

(6)

Žádost obsahuje dostatečné přímé důkazy o tom, že dochází k obcházení vyrovnávacích opatření uložených na dovozy dotčeného výrobku, a to formou dovozů prošetřovaného výrobku.

(7)

Předloženy byly následující důkazy:

i)

Žádost prokazuje, že po uložení vyrovnávacích opatření na dotčený výrobek došlo k významné změně struktury obchodu, která zahrnuje i vývozy z Indie do Společenství, a že kromě uložení cla neexistuje pro takovou změnu dostatečné opodstatnění nebo důvod.

ii)

Zdá se, že uvedená změna struktury obchodu je založena na jednoduchém zpracovatelském úkonu prováděném ve Společenství, kterým se dovozy prošetřovaného výrobku zpracují na dotčený výrobek.

iii)

Žádost dále obsahuje dostatečné přímé důkazy o tom, že jsou mařeny vyrovnávací účinky stávajících vyrovnávacích opatření uložených na dotčený výrobek, pokud se jedná o množství. Zdá se, že dovozy dotčeného výrobku z Indie byly ve velkém množství nahrazeny dovozy prošetřovaného výrobku.

iv)

Žádost dále obsahuje dostatečné přímé důkazy o tom, že na dovážený prošetřovaný výrobek jsou nadále poskytovány subvence.

v)

Budou-li v průběhu šetření zjištěny kromě jednoduchého zpracování i jiné praktiky obcházení, na něž se vztahuje článek 23 základního nařízení, může být šetření rozšířeno i na tyto praktiky.

E.   POSTUP

(8)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti dospěla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy k zahájení šetření podle článku 23 základního nařízení a k zavedení celní evidence dovozů prošetřovaného výrobku podle čl. 24 odst. 5 základního nařízení.

a)   Dotazníky

(9)

Aby Komise získala informace, které považuje za nezbytné k šetření, zašle vývozcům/výrobcům a sdružením vývozců/výrobců v Indii, dovozcům a sdružením dovozců ve Společenství, kteří spolupracovali při šetření, jež vedlo k uložení stávajících opatření, a indickým orgánům dotazníky. V případě potřeby mohou být informace vyžádány také od výrobního odvětví Společenství.

(10)

Všechny zúčastněné strany by se v každém případě měly neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené v článku 3 tohoto nařízení, obrátit na Komisi, aby zjistily, zda jsou uvedeny v žádosti, a aby si případně ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení vyžádaly dotazník, vzhledem k tomu, že se lhůta stanovená v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení vztahuje na všechny zúčastněné strany.

(11)

Indické orgány budou informovány o zahájení šetření a bude jim zaslána kopie žádosti.

b)   Shromažďování informací a pořádání slyšení

(12)

Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně oznámily svá stanoviska a poskytly důkazy. Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to písemně požádají a doloží zvláštní důvody pro takové slyšení.

c)   Osvobození dovozů od celní evidence nebo opatření

(13)

V souladu s čl. 23 odst. 3 základního nařízení může být dovoz prošetřovaného výrobku osvobozen od celní evidence či opatření, pokud jím není obcházeno žádné opatření.

(14)

Vzhledem k tomu, že k případnému obcházení dochází ve Společenství, lze podle čl. 23 odst. 3 základního nařízení osvobodit dovozce prošetřovaného výrobku, kteří prokáží, že nejsou ve spojení s výrobci, na něž se vztahují platná opatření. Dovozci, kteří chtějí získat osvobození, by měli podat žádost řádně doloženou důkazy ve lhůtě uvedené v čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení.

F.   CELNÍ EVIDENCE

(15)

Podle čl. 24 odst. 5 základního nařízení by měla být pro dovozy prošetřovaného výrobku zavedena celní evidence, aby v případě, že šetření prokáže obcházení, mohla být na tyto dovozy pocházející z Indie uložena vyrovnávací cla v příslušné výši se zpětnou platností ode dne celní evidence.

G.   LHŮTY

(16)

V zájmu řádné správy by měly být stanoveny lhůty, během nichž:

se mohou zúčastněné strany přihlásit Komisi, předložit písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo jakékoliv jiné informace, které by se měly při šetření vzít v úvahu,

mohou dovozci ve Společenství požádat o osvobození od celní evidence dovozů nebo opatření,

mohou zúčastněné strany písemně požádat Komisi o slyšení.

(17)

Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že výkon většiny procesních práv uvedených v základním nařízení závisí na tom, zda se zúčastněná strana přihlásí ve lhůtách uvedených v článku 3 tohoto nařízení.

H.   NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE

(18)

Pokud účastník řízení odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 28 základního nařízení prozatímní nebo konečná pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

(19)

Pokud se zjistí, že účastník řízení předložil nepravdivé nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a bude se vycházet z dostupných údajů. Pokud účastník řízení nespolupracuje nebo spolupracuje pouze částečně, a zjištění se proto podle článku 28 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může pro něj být výsledek méně příznivý, než kdyby spolupracoval,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zahajuje se šetření podle čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 2026/97 s cílem stanovit, zda dovozy tyčí z umělého grafitu o průměru 75 mm nebo více pocházejících z Indie, obvykle kódu KN ex 3801 10 00 (kód TARIC 3801100010), do Společenství obcházejí opatření uložená nařízením Rady (ES) č. 1628/2004.

Článek 2

Celní orgány se podle čl. 23 odst. 2 a čl. 24 odst. 5 nařízení (ES) č. 2026/97 vyzývají, aby přijaly vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozů uvedených v článku 1 tohoto nařízení do Společenství.

Celní evidence končí uplynutím devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Komise může nařízením vyzvat celní orgány, aby ukončily celní evidenci dovozů do Společenství u výrobků dovážených dovozci, kteří požádali o osvobození od celní evidence a u kterých bylo shledáno, že neobcházejí vyrovnávací cla.

Článek 3

1.   Žádosti o dotazníky se Komisi podávají do 15 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Zúčastněné strany, mají-li být jejich stanoviska při šetření zohledněna, se musí přihlásit, a to tak, že se obrátí na Komisi a předloží písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo další informace do 40 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

3.   Dovozci požadující osvobození dovozů od celní evidence nebo opatření by měli ve stejné čtyřicetidenní lhůtě předložit žádost řádně doloženou důkazy.

4.   Zúčastněné strany mohou také ve stejné čtyřicetidenní lhůtě požádat Komisi o slyšení.

5.   Veškeré informace týkající se šetření, veškeré žádosti o slyšení nebo o dotazník a veškeré žádosti o osvobození dovozů od celní evidence nebo opatření musí být předloženy písemně (nikoli v elektronické podobě, není-li stanoveno jinak) a musí v nich být uveden název, poštovní a e-mailová adresa, telefonní a faxová čísla zúčastněné strany. Veškerá písemná podání, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, odpovědí na dotazník a korespondence, jež zúčastněné strany poskytují jako důvěrné, se označí poznámkou „Limited (3) a v souladu s čl. 29 odst. 2 základního nařízení se k nim přiloží verze, která není důvěrná a je označena poznámkou „FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES“.

Korespondenční adresa Komise, generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 295 65 05

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2007.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 288, 21.10.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 295, 18.9.2004, s. 4.

(3)  Rozumí se tím, že dokument je určen pouze pro interní použití. Je chráněn podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jde o důvěrný dokument podle článku 29 nařízení (ES) č. 2026/97 a článku 12 Dohody WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních.


1.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 218/2007

ze dne 28. února 2007

o otevření a správě celních kvót Společenství pro vína

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a zejména na čl. 62 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Argentinskou republikou o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropskému společenství (2), schválené rozhodnutím Rady 2006/930/ES (3), stanoví otevření celních kvót pro víno.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (4), stanoví pravidla pro správu celních kvót, které mají být používány chronologicky podle dat přijetí celních prohlášení.

(3)

V souladu se závazky Společenství podle dohody ve formě výměny dopisů by se toto nařízení mělo použít ode dne 1. ledna 2007.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro produkty dovážené do Společenství jsou otevřeny tyto celní kvóty:

a)

celní kvóta 20 000 hl (erga omnes) pro víno (čísla položek v sazebníku 2204 29 65 a 2204 29 75), sazba v rámci kvóty ve výši 8 EUR/hl (pořadové číslo 09.0095),

b)

celní kvóta 40 000 hl (erga omnes) pro víno (čísla položek v sazebníku 2204 21 79 a 2204 21 80), sazba v rámci kvóty ve výši 10 EUR/hl (pořadové číslo 09.0097).

Článek 2

Celní kvóty uvedené v článku 1 spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 355, 15.12.2006, s. 92.

(3)  Úř. věst. L 355, 15.12.2006, s. 91.

(4)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1875/2006 (Úř. věst. L 360, 19.12.2006, s. 64).


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

1.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/23


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. února 2007,

kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb se vztahuje na dodávky elektřiny a plynu v Anglii, Skotsku a Walesu

(oznámeno pod číslem K(2007) 559)

(Pouze anglické znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2007/141/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (1), a zejména na čl. 30 odst. 4 a 6 uvedené směrnice,

s ohledem na žádost Spojeného království učiněnou prostřednictvím e-mailu dne 24. října 2006 a potvrzenou podepsaným faxem se stejným datem a na doplňkové informace, o které požádaly útvary Komise prostřednictvím e-mailu dne 17. listopadu 2006 a které byly předloženy Spojeným královstvím prostřednictvím e-mailu dne 27. listopadu 2006,

s ohledem na závěry nezávislého vnitrostátního orgánu, úřadu pro trhy zemního plynu a elektřiny (dále jen „OFGEM“), podle kterých jsou podmínky pro uplatnění čl. 30 odst. 1 směrnice 2004/17/ES splněny,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 30 směrnice 2004/17/ES stanoví, že zakázky určené pro umožnění výkonu jedné z činností, na které se směrnice vztahuje, se neřídí touto směrnicí, pokud je činnost v členském státě, ve kterém má být vykonávána, přímo vystavena hospodářské soutěži na trzích, na které není omezen přístup. Přímé vystavení hospodářské soutěži se vyhodnocuje na základě objektivních kritérií, která vezmou v úvahu zvláštní typické vlastnosti dotčeného odvětví. K neomezenému přístupu na trh dochází, pokud členský stát provede a uplatní příslušné právní předpisy Společenství k otevření daného odvětví nebo jeho části.

(2)

Tyto právní předpisy jsou uvedeny v příloze XI směrnice 2004/17/ES, která, pokud jde o odvětví elektřiny, odkazuje na směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/92/ES ze dne 19. prosince 1996 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (2). Směrnice 96/92/ES byla nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES (3), která vyžaduje ještě vyšší stupeň otevřenosti trhu. Pokud jde o odvětví plynu, odkazuje příloha XI na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/30/ES ze dne22. června 1998 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem (4). Směrnice 98/30/ES byla nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 98/30/ES (5), která vyžaduje ještě vyšší stupeň otevřenosti trhu.

(3)

V souladu s čl. 62 odst. 2 směrnice 2004/17/ES se hlava III uvedené směrnice, která stanoví pravidla pro veřejné soutěže na určitý výkon v oblasti služeb, nevztahuje na veřejné soutěže na určitý výkon organizované pro vykonávání činnosti v daném členském státě, o které Komise rozhodla, že se na ni vztahuje čl. 30 odst. 1 této směrnice, nebo o které se má za to, že se na ni uvedený odstavec vztahuje, na základě čl. 30 odst. 4 druhého nebo třetího pododstavce nebo čl. 30 odst. 5 čtvrtého pododstavce.

(4)

Žádost předložená Spojeným královstvím se týká velkoobchodních i maloobchodních dodávek elektřiny a plynu v Anglii, Skotsku a Walesu. I když mohou existovat určité podobnosti, je nicméně vhodné na základě příslušných typických vlastností, zejména pak na základě velmi omezeného stupně nahraditelnosti, vycházet z existence dvou rozdílných produktových trhů – jednoho s plynem a druhého s elektřinou – spíše než z jednoho výrobkového trhu s „energií“.

(5)

Vzhledem k jednotné povaze trhů s elektřinou těchto tří zeměpisných oblastí uvedených v žádosti a omezené kapacitě (6) spojení mezi sítěmi Spojeného království a sítěmi ostatních území ve Společenství by Anglie, Skotsko a Wales měly být považovány za vhodný trh s elektřinou pro účely hodnocení podmínek stanovených v čl. 30 odst. 1 směrnice 2004/17/ES. Pokud jde o plyn, mělo by se rovněž dojít k závěru, že příslušným zeměpisným trhem je Velká Británie, neboť podle vyjádření britského úřadu Office of Fair Trade„mají podmínky obchodování s plynem své hranice: ačkoli obchod s plynem probíhá v kontinentální Evropě prostřednictvím propojovacího vedení Bacton-Zeebrugge, jedná se o poměrně malá množství“. Totéž platí pro množství, s nimiž se obchoduje mezi Velkou Británií a Severním Irskem (na které se toto rozhodnutí nevztahuje) a Irskou republikou. Tyto závěry jsou v souladu s jedním ze zjištění uvedených ve sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Zpráva o pokroku při vytváření vnitřního trhu s plynem a elektřinou (7) (dále jen „zpráva z roku 2005“), podle kterého „z hlediska hospodářských ukazatelů … má trh s elektřinou a plynem v EU nadále vnitrostátní povahu“.

(6)

Toto hodnocení stejně jako všechna ostatní, která jsou obsažena v tomto rozhodnutí, je výhradně určeno pro účely směrnice 2004/17/ES, aniž je dotčeno použití pravidel pro hospodářskou soutěž.

(7)

Pokud jde o elektřinu, Spojené království provedlo a uplatnilo nejen směrnici 96/92/ES, nýbrž i směrnici 2003/54/ES. Pokud jde o plyn, provedlo Spojené království opět nejen směrnici 98/30/ES, ale také směrnici 2003/55/ES. Přístup na trh by se proto měl v souladu s čl. 30 odst. 3 prvním pododstavcem považovat za neomezený, a to jak u elektřiny, tak u plynu.

(8)

Přímé vystavení hospodářské soutěži by mělo být hodnoceno na základě různých ukazatelů, z nichž žádný není sám o sobě rozhodující. Ve zprávě z roku 2005 Komise uvedla, že „na mnoha vnitrostátních trzích navíc dochází k vysokému stupni průmyslové koncentrace, a tím k omezování rozvoje účinné hospodářské soutěže“ (8). Dále došla k závěru, že „jedním z ukazatelů míry hospodářské soutěže na vnitrostátních trzích je celkový podíl na trhu tří největších výrobců (elektřina) a velkoobchodních dodavatelů (zemní plyn)“ (9). Podle posledních dostupných údajů činí celkový tržní podíl tří největších výrobců elektřiny na celkové výrobě 39 % (10), zatímco celkový tržní podíl tří největších dodavatelů plynu na velkoobchodním trhu činí v procentech 36 % (11). Obě tyto úrovně je třeba považovat za dostatečně nízkou úroveň a měly by být brány jako projev přímého vystavení hospodářské soutěži.

(9)

Dobrým ukazatelem hospodářské soutěže je rovněž stupeň likvidity, protože podmínky hospodářské soutěže v oblasti dodávek elektřiny a plynu jsou značně ovlivněny likviditou na velkoobchodních trzích. Velkoobchodní trh s elektřinou ve Spojeném království je charakterizován jako bilaterální obchodní trh se zprostředkovaným prodejem. Také existuje více než jedna energetická burza, i když UKPX má největší objem. Někteří z hlavních aktérů na velkoobchodním trhu jsou vlastníky výrobní kapacity s tím, že vlastnictví výrobní kapacity je dost rozmanité a 8 společností se podílí zhruba na 70 % kapacity. Pokud jde o Spojené království, představuje vícenásobný nákup a prodej elektrické energie (před dodávkou) přibližně trojnásobek spotřeby (12). Tento stupeň likvidity by měl být pokládán za uspokojivý, tj. je způsobilý být ukazatelem dobře fungujícího, konkurenčního velkoobchodního trhu. Pokud jde o odvětví plynu, měl by být vícenásobný nákup a prodej elektrické energie (před dodávkou) rovněž považován za uspokojivou úroveň, protože také představuje dvojnásobek až trojnásobek celkové spotřeby (13). Také na úrovni maloobchodu je dostatečný počet aktérů, neboť existuje šest hlavních dodavatelů aktivních na trhu pro domácnosti a další společnosti aktivní v odvětví velkoodběratelů (14). Pro trhy s plynem je rovněž charakteristický dostatečný počet aktivních aktérů a situace se dá shrnout takto: „Na trhu s plynem ve Spojeném království existuje vysoká úroveň hospodářské soutěže s přibližně 10 společnostmi aktivními na velkoobchodním trhu. Stejně jako u elektřiny se na zásobování většiny domácností na trhu podílí 6 společností …, (z nichž) … u pěti se jedná o nové účastníky na trhu dodávek plynu. Velkoodběratelé, k nimž patří i mnoho velkých ropných společností, nakupují přímo na velkoobchodním trhu.“ (15) Tyto faktory by proto měly být považovány za projev přímého vystavení hospodářské soutěži.

(10)

Za ukazatele by se měly pokládat rovněž mechanismy vyrovnávacích trhů, a to nejen v souvislosti s výrobou, ale též pro velkoobchodní a maloobchodní trhy. Ve skutečnosti „jakýkoli účastník trhu, který snadno nedokáže přizpůsobit svůj výrobní profil charakteristikám svých zákazníků, pocítí rozdíl mezi cenou, za kterou provozovatel přenosových soustav prodává nedostatkovou energii, a cenou, za kterou koupí zpět nadbytečnou výrobu. Tyto ceny může provozovateli přenosových soustav stanovit přímo regulační orgán, nebo lze využít mechanismu založeného na trhu, tzn. že cena je určována na základě nabídek od ostatních výrobců, kteří chtějí tímto způsobem regulovat svou výrobu směrem nahoru či dolů … vážný problém pro malé účastníky trhu vzniká tehdy, pokud nastává riziko, že dojde k velkému rozmezí mezi nákupní cenou od provozovatele přenosových soustav a prodejní cenou. K tomu dochází v několika členských státech a pravděpodobně to poškozuje rozvoj hospodářské soutěže. Velké rozmezí může svědčit o nedostatečné úrovni hospodářské soutěže na vyrovnávacím trhu, který může být ovládán pouze jedním či dvěma hlavními výrobci energie. Takovéto problémy jsou ještě horší tam, kde uživatelé sítí nejsou schopni přizpůsobit své postavení téměř v reálném čase.“ (16) Od zavedení mechanismů British Electricity Trading and Transmission Arrangements (dále jen „BETTA“) existuje pro Anglii, Skotsko a Wales jednotný vyrovnávací trh. Mimoto jeho hlavní vlastnosti (tržní ceny, půlhodinové uzávěrky a relativně malé rozmezí mezi cenami) je třeba považovat za ukazatele přímého vystavení hospodářské soutěži. Podobně se u plynu vyrovnávací ceny odvozují na základě tržního mechanismu řízeného provozovatelem přenosových soustav. Vyrovnávání se provádí každodenně a obvykle nedochází k výraznému rozmezí mezi nákupní a prodejní cenou. Tento nediskriminační mechanismus nepředstavuje pro dodavatele žádnou překážku.

(11)

Vzhledem k vlastnostem dotčených produktů (elektřiny a plynu) a nedostatku či nedostupnosti vhodných náhradních produktů nebo služeb má větší význam při hodnocení stavu hospodářské soutěže na trzích s elektřinou a plynem cenová konkurence a tvorba cen. Počet odběratelů, kteří mění dodavatele, je ukazatelem skutečné cenové konkurence a tedy nepřímo „přirozeným ukazatelem účinnosti hospodářské soutěže. Mění-li dodavatele pouze málo odběratelů, je pravděpodobné, že trh nefunguje správně, ačkoli by se neměly opomíjet výhody plynoucí z možnosti opětovného uzavírání dohod s dosavadními dodavateli.“ (17) Mimoto „existence regulovaných cen pro koncového odběratele je jasným klíčovým faktorem chování zákazníka … I když lze zachování kontrol v přechodném období odůvodnit, budou tyto kontroly s blížící se potřebou investic způsobovat stále větší narušení“. (18)

(12)

Ve Spojeném království změnilo dodavatele přes 70 % velkých a velmi velkých průmyslových odběratelů a malých a středně velkých průmyslových a obchodních odběratelů, zatímco v kategorii velmi malých obchodních odběratelů a domácností to bylo necelých 50 % (19); kontrola cen pro koncové uživatele byla zrušena v roce 2002 (20). Pokud jde o plyn, změnilo ve Spojeném království dodavatele přes 70 % velkých a velmi velkých průmyslových odběratelů, včetně elektráren, a malých a středně velkých průmyslových a obchodních odběratelů, zatímco v kategorii velmi malých obchodních odběratelů a domácností to bylo necelých 50 % (21). Kontrola cen pro všechny koncové uživatele byla zrušena v roce 2002. Situace ve Spojeném království je proto uspokojivá, pokud jde o změnu dodavatele a kontrolu cen pro koncového uživatele, a měla by se považovat za ukazatel přímého vystavení hospodářské soutěži.

(13)

Vzhledem k těmto ukazatelům a celkové situaci tohoto odvětví v Anglii, Skotsku a Walesu, které vyplývají z informací předložených Spojeným královstvím obsažených ve zprávě z roku 2005 a její technické příloze a rovněž v předběžné zprávě, především pokud jde o rozsah, v jakém byly sítě odděleny od výroby/dodávky, a účinnou regulaci přístupu k sítím, by měla být podmínka přímého vystavení hospodářské soutěži stanovená v čl. 30 odst. 1 směrnice 2004/17/ES považována za splněnou v souvislosti s dodávkami elektřiny a plynu v Anglii, Skotsku a Walesu. Jak je uvedeno výše v 7. bodě odůvodnění, je třeba považovat za splněnou i další podmínku volného přístupu k činnosti. Proto by se směrnice 2004/17/ES neměla uplatňovat v případě, kdy zadavatelé zadají zakázky, které mají umožnit dodávku elektřiny a/nebo plynu v těchto zeměpisných oblastech, a ani na veřejné soutěže na výkon takové činnosti v těchto oblastech. Je třeba připomenout, že zakázky zadané na provádění jiných činností, jako je rozvod elektřiny a plynu, nadále podléhají ustanovením směrnice 2004/17/ES.

(14)

Toto rozhodnutí se zakládá na právní a skutkové situaci z listopadu 2006, jak je zřejmé z informací předložených Spojeným královstvím, ze zprávy z roku 2005 a její technické přílohy. Může být revidováno, pokud by v případě zásadních změn právní či skutkové situace došlo k tomu, že by nebyly splněny podmínky pro uplatnění čl. 30 odst. 1 směrnice 2004/17/ES.

(15)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Poradního výboru pro veřejné zakázky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Směrnice 2004/17/ES se nevztahuje na zakázky zadané ze strany zadavatelů, které jim mají umožnit provádět dodávky elektřiny a/nebo plynu v Anglii, Skotsku a Walesu.

Článek 2

Toto rozhodnutí se zakládá na právní a skutkové situaci z listopadu 2006, jak je zřejmé z informací předložených Spojeným královstvím, ze zprávy z roku 2005 a její technické přílohy. Může být revidováno, pokud by v případě zásadních změn právní či skutkové situace došlo k tomu, že by již nebyly splněny podmínky pro uplatnění čl. 30 odst. 1 směrnice 2004/17/ES.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 26. února 2007.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Rady 2006/97/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 107).

(2)  Úř. věst. L 27, 30.1.1997, s. 20.

(3)  Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2006/653/ES (Úř. věst. L 270, 29.9.2006, s. 72).

(4)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 57.

(6)  Okolo 4 % při nejvyšším zatížení v případě elektřiny.

(7)  KOM(2005) 568 v konečném znění ze dne 15.11.2005.

(8)  Viz poznámka pod čarou 7.

(9)  Viz zpráva z roku 2005, s. 7.

(10)  Viz pracovní dokument útvarů Komise, technická příloha ke zprávě z roku 2005, SEK(2005) 1448, s. 44, tabulka 4.1. Dále jen „technická příloha“.

(11)  Technická příloha, s. 55, tabulka 5.1.

(12)  Viz Předběžná zpráva o odvětvovém šetření podmínek hospodářské soutěže na trhu zemního plynu a elektřiny (dále jen „předběžná zpráva“), schéma 42, strana 113.

(13)  Předběžná zpráva, odstavec 64, strana 25.

(14)  Technická příloha, s. 177.

(15)  Technická příloha, s. 178.

(16)  Technická příloha, s. 67–68.

(17)  Zpráva z roku 2005, s. 9.

(18)  Technická příloha, s. 17.

(19)  Zpráva z roku 2005, s. 10.

(20)  Technická příloha, s. 177.

(21)  Zpráva z roku 2005, s. 10.


1.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/27


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 28. února 2007,

kterým se zřizuje nouzový veterinární tým Společenství na pomoc Komisi při podpoře členských států a třetích zemí ve veterinárních záležitostech týkajících se některých chorob zvířat

(2007/142/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V případě výskytu ohniska některých chorob zvířat nebo podezření na ně se od Komise požaduje, aby členským státům a třetím zemím poskytla pomoc prostřednictvím vysoce odborného epizootologického posudku. V rámci Rady ve složení pro zemědělství a rybolov byla vznesena rovněž otázka dostupnosti odborných posudků ve veterinární oblasti.

(2)

Zejména v případě výskytu významných ohnisek chorob zvířat musí mít Komise promptně k dispozici řádné technické posudky z veterinární oblasti, aby mohla plnit své úkoly.

(3)

Posudky a podporu ještě efektivněji poskytne specializovaný tým odborníků, jako je nouzový veterinární tým Společenství, jehož členové jsou Komisi na žádost k dispozici. Je třeba takový tým zřídit a definovat jeho úlohu a úkoly.

(4)

S cílem poskytnout Komisi požadovanou veterinární technickou pomoc mohou být členové nouzového veterinárního týmu Společenství vysíláni do dotčených členských států nebo třetích zemí. V takovém případě by členové měli spolupracovat s příslušnými orgány dotčeného členského státu nebo třetí země.

(5)

Nouzový veterinární tým Společenství by měl pracovat pokud možno v úzké spolupráci s dalšími mezinárodními expertními skupinami, např. Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Mezinárodním úřadem pro zdraví zvířat (OIE), Organizací pro výživu a zemědělství (FAO) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO), s cílem zajistit, aby byly dostupné odborné posudky použity co nejefektivněji,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

1.   Zřizuje se nouzový veterinární tým Společenství (dále jen „tým“) složený z odborníků v oblasti veterinární technické pomoci při kontrolních opatřeních týkající se chorob uvedených v příloze I směrnice Rady 82/894/EHS (1) (dále jen „choroby“).

2.   Členové týmu budou jmenováni z řad odborníků v oblasti epizootologie, virologie, volně žijících živočichů, řízení eradikačních programů, laboratorní diagnostiky, organizace veterinárních služeb a regulačního rámce, sdělování rizik, řízení a jakékoli další oblasti tlumení chorob zvířat.

Článek 2

1.   Tým bude Komisi nápomocen v technických veterinárních záležitostech týkajících se opatření k tlumení chorob zvířat, jež je třeba přijmout při výskytu ohnisek chorob nebo podezření na ně.

Taková pomoc zahrnuje zejména:

a)

vědeckou, technickou a řídící pomoc na místě, pokud jde o dohled, monitorování a eradikaci chorob, v úzké spolupráci a součinnosti s příslušnými orgány členského státu nebo třetí země, v něž se ohnisko nachází nebo jehož se podezření týká;

b)

konkrétní vědeckou radu ohledně vhodných diagnostických metod a epizootologických výzkumů ve spolupráci s dotčenou referenční laboratoří Společenství uvedenou v příloze VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (2) a případně dalšími referenčními laboratořemi;

c)

konkrétní pomoc k zajištění spolupráce mezi veterinárními službami členských států a třetích zemí a příslušnou referenční laboratoří Společenství uvedenou v příloze VII nařízení (ES) č. 882/2004 a případně dalšími referenčními laboratořemi.

2.   Komise smí na svých internetových stránkách zveřejnit souhrnnou zprávu o činnosti týmu a jakékoli závěry nebo pracovní dokumenty týkající činnosti týmu.

Článek 3

1.   Každý rok nejpozději 1. června, a poprvé nejpozději 30 dní po dni zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie, předloží členské státy Komisi seznam odborníků, které navrhují jmenovat členy týmu pro následující kalendářní rok.

Při té příležitosti předloží veškeré vhodné informace o profesionálním profilu a oblasti specializace každého navrženého odborníka.

2.   Členy týmu jmenuje Komise z řad odborníků navržených členskými státy.

Každý rok nejpozději 1. listopadu informuje Komise členské státy v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat o aktualizovaném seznamu členů týmu.

Komise tento aktualizovaný seznam zveřejní na svých internetových stránkách.

Jména členů se shromáždí, zpracují a zveřejní v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (3).

Členové, kteří již nejsou schopni účinně přispívat k činnosti skupiny nebo kteří odstoupili či nerespektují pravidla stanovená v článku 4 tohoto nařízení nebo článku 287 Smlouvy o Evropském společenství, mohou být nahrazeni.

Článek 4

Tým dodržuje jednací řád stanovený útvary Komise na základě standardního jednacího řádu pro skupiny odborníků.

Tento jednací řád se zveřejní na internetových stránkách Komise.

Článek 5

Členové týmu:

a)

jsou na žádost Komise k dispozici kdykoli v krátké lhůtě;

b)

nevyzradí informace získané jako výsledek práce týmu, pokud jsou upozorněni, že tyto informace jsou důvěrné.

Článek 6

Členové týmu mají nárok na náhradu za účast při činnostech týmu na místě, a pokud zastávají funkci vedoucího týmu nebo zpravodaje pro konkrétní otázku mise, jak stanoví příloha tohoto rozhodnutí.

Cestovní náklady, diety a jiné výdaje budou členům týmu uhrazeny podle pravidel platných pro externí odborníky „Sekce odborníků“ Úřadu pro správu a výplatu individuálních nároků Evropské komise.

V Bruselu dne 28. února 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 58.

(2)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


PŘÍLOHA

NÁHRADY

Členové týmu mají za účast na činnostech týmu nárok na tyto náhrady:

 

Za účast v činnostech týmu na místě:

300 EUR za každý den účasti nebo 150 EUR za účast dopoledne nebo odpoledne nebo za návštěvu externího zasedání, která souvisí s prací týmu.

 

Pro výkonného vedoucího týmu nebo zpravodaje za činnosti, které vyžadují minimálně jeden den práce a s předchozím písemným souhlasem Komise:

300 EUR.