ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 58

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
24. února 2007


Obsah

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

Strana

 

 

ROZHODNUTI

 

 

Rada

 

 

2007/124/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 12. února 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod

1

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PRIJATE NA ZAKLADE HLAVY VI SMLOUVY O EU

 

 

2007/125/SVV

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 12. února 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program Předcházení trestné činnosti a boj proti ní jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod

7

 

 

2007/126/SVV

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 12. února 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program Trestní soudnictví jakožto součást obecného programu Základní práva a spravedlnost

13

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTI

Rada

24.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 58/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 12. února 2007,

kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností“ jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod

(2007/124/ES, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 203 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností jsou základními prvky ochrany osob a kritické infrastruktury v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

(2)

Přepracovaný Akční plán EU v oblasti boje proti terorismu, přijatý na zasedání Evropské rady konaném ve dnech 17. a 18. června 2004, určil jako prioritní otázky mimo jiné prevenci teroristických útoků a zvládání jejich následků, jakož i ochranu kritické infrastruktury.

(3)

Dne 2. prosince 2004 přijala Rada přepracovaný Program solidarity Evropské unie v oblasti následků teroristických hrozeb a útoků, který zdůraznil význam posouzení rizik a hrozeb, ochranu kritické infrastruktury, mechanismů ke zjišťování a určování teroristických hrozeb a politickou a akceschopnou připravenost a způsobilost ke zvládání následků.

(4)

V prosinci roku 2005 Rada rozhodla, že Evropský program na ochranu kritické infrastruktury (EPCIP) bude založen na přístupu zohledňujícím všechna rizika, přičemž boj proti teroristickým hrozbám je pokládán za prioritu. Na zasedání Evropské rady konaném v prosinci roku 2005 byla přijata rovněž nová strategie pro boj proti terorismu, obsahující tyto čtyři aspekty: prevenci, ochranu, stíhání a reakci.

(5)

Mechanismus Společenství na podporu zesílené spolupráce při asistenčních zásazích v oblasti civilní ochrany vytvořený rozhodnutím Rady 2001/792/ES, Euratom (2) ze dne 23. října 2001 se zaměřuje na okamžitou reakci na všechny závažné mimořádné události, ale nebyl navržen výslovně pro prevenci, připravenost a zvládání následků teroristických útoků.

(6)

Haagský program (3), zavedený Evropskou radou v listopadu roku 2004, vyzval k integrovanému a koordinovanému řešení krizí v rámci EU s přeshraničními účinky.

(7)

V rámci své pravomoci by Společenství mělo přispět k přijetí nezbytných opatření k tomu, aby zabránilo teroristům útočit na hodnoty demokracie, právního státu, otevřené společnosti, svobody našich občanů a společností a omezilo dopady útoků, které jsou kdykoli možné.

(8)

V zájmu účinnosti, hospodárnosti a transparentnosti by měla být konkrétní opatření v oblasti prevence, připravenosti a zvládání následků teroristických útoků upravena a financována jediným programem.

(9)

S ohledem na právní jistotu, soudržnost s jinými finančními programy a vzájemné doplňování by měly být definovány pojmy „prevence a připravenosti“, „zvládání následků“ a „kritická infrastruktura“.

(10)

Prvořadou odpovědnost za ochranu kritických infrastruktur mají členské státy, majitelé, provozovatelé a uživatelé (uživatelé jsou definováni jako organizace, které provozují a využívají infrastrukturu za účelem podnikání a poskytování služeb). Orgány členských států poskytnou při rozvoji a provádění konzistentního národního přístupu k ochraně kritické infrastruktury vedení a koordinaci v rámci svých jurisdikcí s ohledem na stávající pravomoci Společenství. Členské státy mají proto prvořadou odpovědnost za provádění posuzování rizik a hrozeb.

(11)

Akce Komise spolu s odpovídajícími nadnárodními projekty jsou zásadní k dosažení integrovaného a koordinovaného přístupu Společenství. Navíc je užitečné a vhodné, aby byly v rámci členských států podporovány projekty do té míry, v jaké mohou do dalších akcí na úrovni Společenství vnést užitečné zkušenosti a znalosti, především při posuzování rizik a hrozeb. V tomto ohledu je vhodné přijmout přístup zohledňující všechna rizika a přitom pokládat teroristickou hrozbu prioritu.

(12)

Je rovněž vhodné, aby bylo třetím zemím a mezinárodním organizacím umožněno podílet se na nadnárodních projektech.

(13)

Je třeba zajistit vzájemné doplňování s jinými programy Společenství a Unie, jakými jsou například Fond solidarity Evropské unie a finanční nástroj pro civilní ochranu, mechanismus Společenství na podporu zesílené spolupráce při asistenčních zásazích v oblasti civilní ochrany, sedmý rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace a strukturální fondy.

(14)

Jelikož cílů tohoto rozhodnutí nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být vzhledem k rozsahu a dopadu programu lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(15)

Výdaje programu by měly být slučitelné s limity uvedenými v okruhu 3 finančního rámce. Je nezbytné vymezit program pružně a umožnit tak případné úpravy jakéhokoli předpokládaného opatření, aby bylo možné reagovat na vývoj potřeb v průběhu období let 2007–2013. Rozhodnutí by se tudíž mělo omezit na obecné definice předpokládaných opatření a jejich odpovídajícího administrativního a finančního zabezpečení.

(16)

Měla by být rovněž přijata vhodná opatření, jimiž by se předešlo nesrovnalostem a podvodům, a měly by být učiněny nezbytné kroky k vymáhání ztracených, neoprávněně vyplacených nebo nesprávně použitých prostředků v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (4), s nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (5) ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (6).

(17)

Použije se nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (7), a nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 (8) ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, která chrání finanční zájmy Společenství, s přihlédnutím k zásadám jednoduchosti a soudržnosti při výběru rozpočtových nástrojů, k omezení počtu případů, kdy si Komise ponechává přímou odpovědnost za jejich provádění a řízení, a k nezbytnému přiměřenému poměru mezi objemem prostředků a administrativní zátěží související s jejich využíváním.

(18)

Opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (9). U těchto opatření by se mělo rozlišovat mezi opatřeními, u nichž se použije postup projednávání v řídícím výboru, a těmi, u nichž se použije postup projednávání v poradním výboru, který v určitých případech a vzhledem k větší účinnosti je vhodnějším postupem.

(19)

Pro přijetí tohoto rozhodnutí nestanoví Smlouva o založení Evropského společenství jiné pravomoci než pravomoci uvedené v článku 308 a Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii jiné pravomoci než pravomoci uvedené v článku 203.

(20)

Evropský hospodářský a sociální výbor vydal stanovisko (10).

(21)

Za účelem účinného a včasného provádění programu by toto rozhodnutí mělo být použitelné od 1. ledna 2007,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Předmět

1.   Tímto rozhodnutím se zavádí zvláštní program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností“ (dále jen „program“) jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod s cílem přispět k podpoře úsilí členských států k prevenci, připravenosti a ochraně osob a kritické infrastruktury proti rizikům spojeným s teroristickými útoky a jinými souvisejícími riziky v oblasti bezpečnosti.

2.   Program zahrnuje období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013.

3.   Toto rozhodnutí se nepoužije na záležitosti upravené finančním nástrojem pro civilní ochranu.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí:

a)

„prevencí a připraveností“ se rozumí opatření zaměřená na prevenci nebo omezení rizik spojených s terorismem a jiných souvisejících rizik v oblasti bezpečnosti;

b)

„zvládáním následků“ se rozumí koordinace opatření přijatých za účelem reakce a snížení dopadů události spojené s bezpečností, zejména v důsledku teroristických útoků v zájmu zajištění hladké koordinace krizového řízení a bezpečnostních opatření;

c)

„kritická infrastruktura“ zahrnuje zejména věcné zdroje, služby, zařízení informační technologie, sítě a majetek infrastruktur, jejichž narušení nebo zničení by mělo vážný dopad na zásadní společenské funkce, včetně dodavatelského řetězce, zdraví, bezpečnosti, ekonomického nebo sociálního blahobytu občanů nebo na fungování Společenství nebo jeho členských států.

Článek 3

Obecné cíle

1.   Program má přispět k podpoře úsilí členských států k prevenci, připravenosti a ochraně osob a kritické infrastruktury proti teroristickým útokům a jiným událostem souvisejícím s bezpečností.

2.   Cílem programu je přispívat k zajištění ochrany v takových oblastech, jako je krizové řízení, životní prostředí, veřejné zdraví, doprava, výzkum a technologický rozvoj a ekonomická a sociální soudržnost, v oblasti terorismu a jiných rizik spojených s bezpečností v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Článek 4

Konkrétní cíle

1.   V rámci obecných cílů, a není-li upraveno jinými finančními nástroji, bude program posilovat, prosazovat a rozvíjet opatření v oblasti prevence, připravenosti a zvládání následků založená mimo jiné na souhrnném posouzení hrozeb a rizik, s výhradou dohledu členských států a s náležitým ohledem na stávající pravomoc Společenství v této oblasti, a bude mít za cíl prevenci a snížení rizik souvisejících s terorismem a jiných rizik spojených s bezpečností.

2.   S ohledem na prevenci a připravenost týkající se rizik spojených s terorismem a jiných rizik spojených s bezpečností je cílem tohoto programu ochrana osob a kritické infrastruktury, zejména tím, že bude:

a)

posilovat, prosazovat a podporovat posuzování rizik pro kritické infrastruktury, aby se zvýšila bezpečnost;

b)

posilovat, prosazovat a podporovat rozvoj metodik na ochranu kritické infrastruktury, zejména metodik pro posuzování rizik;

c)

prosazovat a podporovat společná operativní opatření na zlepšení bezpečnosti přeshraničních zásobovacích řetězců a zajistit, aniž by byla narušena pravidla hospodářské soutěže na vnitřním trhu;

d)

prosazovat a podporovat rozvoj bezpečnostních norem a výměnu znalostí a zkušeností v oblasti ochrany osob a kritické infrastruktury;

e)

prosazovat a podporovat koordinaci a spolupráci v oblasti ochrany kritické infrastruktury v rámci celého Společenství.

3.   Pokud jde o zvládání následků, cílem programu je:

a)

stimulovat, prosazovat a podporovat výměnu znalostí a zkušeností za účelem stanovení osvědčených postupů s cílem koordinovat odpovídající opatření a dosáhnout spolupráce mezi jednotlivými aktéry krizového řízení a bezpečnostních opatření;

b)

podporovat společná cvičení a praktické scénáře včetně bezpečnostních a ochranných prvků v zájmu podpory koordinace a spolupráce mezi příslušnými aktéry na evropské úrovni.

Článek 5

Způsobilé akce

1.   Za účelem sledování obecných a konkrétních cílů uvedených v článcích 3 a 4 tento program podpoří za podmínek stanovených v ročních pracovních programech finanční podporu pro tyto druhy akcí:

a)

projekty evropského rozměru navržené a řízené Komisí;

b)

nadnárodní projekty, na nichž se musí podílet partneři alespoň ze dvou členských států nebo alespoň z jednoho členského státu a jiného státu, kterým může být buď přistupující země, nebo kandidátská země;

c)

národní projekty v rámci členských států, které

i)

připravují nadnárodní projekty nebo akce Společenství („počáteční opatření“),

ii)

doplňují nadnárodní projekty nebo akce Společenství („doplňující opatření“),

iii)

přispívají k rozvoji inovativních metod nebo technologií, které mohou být převedeny na akce na úrovni Společenství, nebo takové metody nebo technologie rozvíjejí se zřetelem na jejich převedení do jiného členského státu nebo do jiného státu, kterým může být buď přistupující, nebo kandidátská země.

2.   Finanční podpora může být poskytnuta především na:

a)

akce týkající se akceschopné spolupráce a koordinace (posilování tvorby sítí, vzájemné důvěry a porozumění, rozvoje pohotovostních plánů, výměny a šíření informací, zkušeností a osvědčených postupů);

b)

analytické, monitorovací, hodnotící, kontrolní a auditorské činnosti;

c)

rozvoj a převod technologií a metodik, zejména v oblasti sdílení informací a interoperability;

d)

vzdělávání a výměnu zaměstnanců a odborníků a

e)

činnosti zaměřené na zvyšování povědomí a šíření informací.

Článek 6

Přístup k programu

1.   Přístup k programu budou mít subjekty nebo organizace, které mají právní subjektivitu a jsou usazené v členských státech. Subjekty a organizace zaměřené na zisk budou mít přístup ke grantům pouze ve spojení s neziskovými nebo státními organizacemi. Nevládní organizace mohou žádat o financování projektů uvedených v čl. 5 odst. 2, pokud zajistí dostatečnou úroveň důvěrnosti.

2.   Třetí země a mezinárodní organizace se mohou účastnit nadnárodních projektů jako partneři, avšak nemohou projekty předkládat.

Článek 7

Typy podpor

1.   Finanční podpora Společenství může mít následující právní formy:

a)

granty;

b)

veřejné zakázky.

2.   Granty Společenství se udělují na základě výzev k předložení nabídek, s výjimkou řádně odůvodněných mimořádných případů, kdy je záležitost naléhavá nebo kdy pro danou akci neexistuje jiná možnost volby vzhledem k vlastnostem příjemce podpory, a poskytují se prostřednictvím provozních grantů a grantů na akce.

Roční pracovní program upřesní minimální podíl ročních výdajů, které mají být přiděleny v rámci grantů. Minimální podíl činí alespoň 65 %.

Maximální podíl spolufinancování nákladů projektů bude upřesněn v ročním pracovním programu.

3.   Počítá se s výdaji na doprovodná opatření, která mají formu smluv na veřejné zakázky, přičemž z prostředků Společenství se budou hradit náklady na nákup služeb a zboží. Mezi takovéto výdaje patří mimo jiné výdaje na informace a komunikaci, přípravu, provádění, monitorování, kontrolu a hodnocení projektů, politik, programů a právních předpisů.

Článek 8

Prováděcí opatření

1.   Komise provádí finanční podporu Společenství v souladu s nařízením (ES, Euratom) č. 1605/2002, dále jen „finanční nařízení“.

2.   Pro plnění programu přijme Komise do konce září v mezích obecných cílů uvedených v článku 3 roční pracovní program obsahující její konkrétní cíle, tematické priority, popis doprovodných opatření předpokládaných v čl. 7 odst. 3 a v případě potřeby i seznam jiných akcí.

Tři měsíce po nabytí účinku tohoto rozhodnutí se přijme roční pracovní program na rok 2007.

3.   Roční pracovní program se přijme postupem podle čl. 9 odst. 3.

4.   Při postupech vyhodnocování a udělování grantů na akce se zohlední mimo jiné tato kritéria:

a)

soulad s ročním pracovním programem, obecnými cíli uvedenými v článku 3 a opatřeními, která byla zavedena v různých oblastech, jak je upřesněno v článcích 4 a 5;

b)

kvalita navrhované akce, pokud jde o její koncepci, uspořádání, prezentaci a očekávané výsledky;

c)

požadovaná částka, která má být financována Společenstvím, a její přiměřenost vzhledem k očekávaným výsledkům;

d)

dopad očekávaných výsledků na obecné cíle vymezené v článku 3 a na opatření prováděná v různých oblastech, jak je uvedeno v článcích 4 a 5.

5.   Rozhodnutí o akcích předložených podle čl. 5 odst. 1 písm. a) přijme Komise v souladu s řídícím postupem podle čl. 9 odst. 3. Rozhodnutí o akcích předložených podle čl. 5 odst. 1 písm. b) a c) přijme Komise v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 9 odst. 2.

Rozhodnutí o žádostech o granty týkající se subjektů nebo organizací zaměřených na zisk přijme Komise v souladu s řídícím postupem podle čl. 9 odst. 3.

Článek 9

Výbor

1.   Komisi je nápomocen výbor (dále jen „výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

4.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 10

Vzájemné doplňování

1.   Bude se usilovat o součinnost, soudržnost a vzájemné doplňování tohoto programu s jinými nástroji Unie a Společenství, zejména se zvláštními programy „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“ a „Trestní soudnictví“, dále se sedmým rámcovým programem pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, s Fondem solidarity Evropské unie a finančním nástrojem pro civilní ochranu.

2.   Program může sdílet zdroje s jinými nástroji Společenství a Unie, zejména s programem „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“ tak, aby prováděl akce, které budou naplňovat cíle jak programu, tak jiných nástrojů Společenství/Unie.

3.   Činnosti financované podle tohoto rozhodnutí neobdrží ke stejnému účelu finanční podporu z jiného finančního nástroje Unie/Společenství. Zajistí se, aby příjemci prostředků z programu poskytli Komisi informace týkající se prostředků, které obdrželi z rozpočtu Společenství a z dalších zdrojů, jakož i informace o podaných žádostech o financování.

Článek 11

Rozpočtové zdroje

Rozpočtové zdroje určené na akce v rámci tohoto programu se zanesou do ročních položek souhrnného rozpočtu Evropské unie. Dostupné roční prostředky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

Článek 12

Sledování

1.   Komise zajistí, aby u každé akce financované tímto programem příjemce podpory předložil technické a finanční zprávy o postupu prací a aby závěrečná zpráva byla předložena do tří měsíců od dokončení akce. Formu a strukturu těchto zpráv stanoví Komise.

2.   Komise zajistí, aby byl ve smlouvách a dohodách vyplývajících z provádění programu stanoven zejména dohled a finanční kontrola ze strany Komise (nebo jakéhokoliv zástupce pověřeného Komisí), které budou v případě potřeby prováděny přímo na místě, a audity Účetního dvora.

3.   Komise zajistí, aby po dobu pěti let od uskutečnění poslední platby uchoval příjemce finanční pomoci veškeré podklady týkající se výdajů na danou akci a zpřístupnil je Komisi.

4.   Na základě výsledků zpráv a kontrol na místě uvedených v odstavcích 1 a 2 Komise zajistí, aby byl v případě potřeby upraven rozsah nebo podmínky přidělování původně schválené finanční pomoci, jakož i časový harmonogram plateb.

5.   Komise zajistí, aby byly podniknuty veškeré další nezbytné kroky v zájmu ověření, že financované akce jsou prováděny řádně a v souladu s ustanoveními tohoto rozhodnutí a finančního nařízení.

Článek 13

Ochrana finančních zájmů Společenství

1.   Komise zajistí, aby v případě, že jsou prováděny akce financované podle tohoto rozhodnutí, byly finanční zájmy Společenství chráněny prostřednictvím uplatnění opatření proti podvodům, korupci a jakýmkoliv jiným protiprávním činnostem, a to pomocí účinných kontrol a získání neoprávněně vyplacených částek zpět, a v případě, že budou zjištěny nesrovnalosti, prostřednictvím účinných, přiměřených a odrazujících sankcí v souladu s nařízeními (ES, Euratom) č. 2988/95 a (Euratom, ES) č. 2185/96 a s nařízením (ES) č. 1073/1999.

2.   Pokud jde o akce Společenství financované podle tohoto rozhodnutí, použijí se nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 a nařízení (Euratom, ES) č. 2185/96 při jakémkoli porušení ustanovení právních předpisů Společenství, včetně porušení smluvního závazku stanoveného na základě programu, vyplývajícího z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, v jehož důsledku je nebo by mohl být poškozen souhrnný rozpočet Evropské unie nebo rozpočty jí spravované, a to formou neoprávněného výdaje.

3.   Komise zajistí, aby částka finanční pomoci poskytnutá pro určitou akci, byla snížena, pozastavena nebo získána zpět, pokud shledá nesrovnalosti, včetně nesouladu s ustanoveními tohoto rozhodnutí nebo jednotlivého rozhodnutí nebo smlouvy či dohody, na základě kterých byla daná finanční pomoc přidělena, nebo pokud vyjde najevo, že akce doznala bez souhlasu Komise změny, která je v rozporu s podstatou nebo prováděcími podmínkami daného projektu.

4.   Pokud nebyly dodrženy dané lhůty nebo pokud pokrok učiněný při provádění akce opravňuje k udělení pouze části finanční podpory, Komise zajistí, aby byl příjemce požádán o předložení svého vyjádření ve stanovené lhůtě. Pokud příjemce nepodá uspokojivé vysvětlení, Komise zajistí, aby mohla být zrušena zbývající část finanční pomoci a mohlo být požadováno vrácení již vyplacené částky.

5.   Komise zajistí, aby se neoprávněně vyplacené částky navrátily Komisi. K částkám, které nebyly vráceny v přiměřené době, se připočte úrok podle podmínek stanovených ve finančním nařízení.

Článek 14

Vyhodnocení

1.   Program bude pravidelně monitorován, aby bylo možné sledovat provádění činností probíhajících v jeho rámci.

2.   Komise zajistí pravidelné, nezávislé a vnější hodnocení programu.

3.   Evropskému parlamentu a Radě Komise předloží:

a)

výroční prezentaci o provádění programu;

b)

nejpozději do 31. března 2010 průběžnou hodnotící zprávu o dosažených výsledcích a kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění programu;

c)

nejpozději do 31. prosince 2010 sdělení o pokračování programu;

d)

nejpozději do 31. března 2015 zprávu o hodnocení ex post.

Článek 15

Zveřejnění projektů

Komise každoročně zveřejní seznam projektů financovaných v rámci programu a krátký popis každého projektu.

Článek 16

Nabytí účinku a použitelnost

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

V Bruselu dne 12. února 2007.

Za Radu

předseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Stanovisko ze dne 14. prosince 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 297, 15.11.2001, s. 7.

(3)  Úř. věst. C 53, 3.3.2005, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

(6)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).

(8)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1248/2006 (Úř. věst. L 227, 19.8.2006, s. 3).

(9)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(10)  Úř. věst. C 65, 17.3.2006, s. 63.


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PRIJATE NA ZAKLADE HLAVY VI SMLOUVY O EU

24.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 58/7


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 12. února 2007,

kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“ jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod

(2007/125/SVV)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na články 30 a 31 a na čl. 34 odst. 2 písm. c) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cíle Unie poskytovat svým občanům v prostoru svobody, bezpečnosti a práva vysokou úroveň ochrany má být dosaženo předcházením organizované i neorganizované trestné činnosti a bojem proti ní v souladu se zněním čl. 2 čtvrté odrážky a článku 29 Smlouvy o Evropské unii.

(2)

K ochraně svobody a bezpečnosti svých občanů a společnosti před trestnou činností by měla Unie zavést nezbytná opatření, která budou zaměřena na účinné a efektivní předcházení všem formám trestné činnosti, jejich odhalování, objasňování a stíhání, především v přeshraničních případech.

(3)

V návaznosti na závěry přijaté na zasedání Evropské rady v Tampere konané v říjnu roku 1999 Evropská rada v Haagském programu z listopadu roku 2004 (2), v prohlášení o terorismu ze září roku 2001 a března roku 2004 a v Evropské protidrogové strategii z prosince roku 2004 znovu zdůraznila jako prioritu rozvoj prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a zejména ochranu občanů před různými trestnými činnostmi prostřednictvím předcházení trestné činnosti a boje proti ní.

(4)

Za účelem poskytování odborného poradenství při rozvoji různých aspektů předcházení trestné činnosti na úrovni Evropské unie a za účelem podpory aktivit zaměřených na předcházení trestné činnosti na místní úrovni a na úrovni členských států byla nařízením Rady 2001/427/SVV (3) ze dne 28. května 2001 zřízena Evropská síť pro předcházení trestné činnosti.

(5)

Rámcový program stanovený rozhodnutím Rady 2002/630/SVV ze dne 22. července 2002, kterým se stanoví rámcový program pro policejní a soudní spolupráci v trestních věcech (AGIS) (4), významně přispěl k posílení spolupráce mezi policií a jinými donucovacími orgány a soudními orgány v členských státech a ke zlepšení vzájemného porozumění a vzájemné důvěry v jejich policejní, soudní, právní a správní systémy.

(6)

Je nutné a vhodné rozšířit možnosti financování opatření, jež jsou zaměřena na předcházení trestné činnosti a boj proti ní, a v zájmu účinnosti, hospodárnosti a transparentnosti přezkoumat příslušné postupy.

(7)

Cílem rámcového programu je usnadnit účinnou podporu a ochranu zájmů svědků trestných činů. Program rovněž zdůrazňuje význam ochrany obětí trestných činů. Za účelem zdůraznění priority podpory obětí klade zvláštní program Trestní soudnictví důraz na sociální a právní pomoc obětem.

(8)

Akce Komise a nadnárodní projekty jsou nadále důležité pro dosažení užší a lepší spolupráce a koordinace mezi členskými státy. Navíc je užitečné a vhodné podporovat projekty v rámci členských států tak, aby mohly poskytnout užitečné zkušenosti a znalosti pro další akce na úrovni Unie.

(9)

Vzhledem k tomu, že trestná činnost překračuje hranice, je vhodné umožnit třetím zemím a mezinárodním organizacím účastnit se nadnárodních projektů.

(10)

Je třeba zajistit potřebu vzájemného doplňování s jinými programy Společenství a Unie, jakými jsou například sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj a demonstrace, Fond solidarity Evropské unie, finanční nástroj pro civilní ochranu a strukturální fondy.

(11)

Jelikož cílů tohoto rozhodnutí, především předcházení organizované a přeshraniční trestné činnosti a boje proti ní, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být vzhledem k rozsahu a dopadu programu lépe dosaženo na unijní úrovni, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o založení Evropského společenství a použitelnou v rámci Unie podle článku 2 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(12)

V souladu s čl. 41 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii budou provozní náklady financovány ze souhrnného rozpočtu Evropské unie podle hlavy VI.

(13)

Výdaje programu by měly být slučitelné s limity uvedenými v okruhu 3 finančního rámce. Je nezbytné předem vymezit program pružně a umožnit tak případné úpravy jakékoli předpokládané akce, aby bylo možné reagovat na vývoj potřeb v průběhu období 2007–2013. Rozhodnutí by se tudíž mělo omezit na obecné definice předpokládaných akcí a jejich odpovídajícího administrativního a finančního zabezpečení.

(14)

Opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí by měla být přijata postupem stanoveným v tomto rozhodnutí s pomocí výboru.

(15)

Měla by být rovněž přijata vhodná opatření, jimiž by se předešlo nesrovnalostem a podvodům, a měly by být učiněny nezbytné kroky k získání ztracených, neoprávněně vyplacených nebo nesprávně použitých prostředků zpět v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (5), s nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí (6) a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (7).

(16)

Použije se nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (8), a nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 (9) ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 1605/2002, která chrání finanční zájmy Společenství, s přihlédnutím k zásadám jednoduchosti a soudržnosti při výběru rozpočtových nástrojů, k omezení počtu případů, kdy si Komise ponechává přímou odpovědnost za jejich provádění a řízení, a k nezbytnému přiměřenému poměru mezi objemem prostředků a administrativní zátěží související s jejich využíváním.

(17)

Je vhodné, aby rozhodnutí 2002/630/SVV bylo od 1. ledna 2007 nahrazeno tímto rozhodnutím a rozhodnutím, kterým se zavádí zvláštní program „Trestní soudnictví“.

(18)

Za účelem účinného a včasného provádění programu by toto rozhodnutí mělo být použitelné od 1. ledna 2007,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Předmět

1.   Tímto rozhodnutím se zavádí zvláštní program „Předcházení trestné činnosti a boje proti ní“, dále jen „program“, jako součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod, za účelem posílení prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

2.   Program zahrnuje období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013.

Článek 2

Obecné cíle

1.   Program má přispět k vysoké úrovni bezpečnosti občanů předcházením organizované i neorganizované trestné činnosti a bojem proti ní, zejména proti terorismu, obchodu s lidmi a trestným činům proti dětem, nedovolenému obchodu s drogami a nedovolenému obchodu se zbraněmi, korupci a podvodům.

2.   Aniž by byly dotčeny cíle a pravomoci Evropského společenství, přispívají obecné cíle tohoto programu k rozvoji politik Unie a Společenství.

Článek 3

Témata a konkrétní cíle

1.   Program se skládá ze čtyř témat:

a)

předcházení trestné činnosti a kriminologie;

b)

vymáhání práva;

c)

ochrana a podpora svědků;

d)

ochrana obětí.

2.   V rámci obecných cílů program bude přispívat k těmto konkrétním cílům:

a)

posilovat, prosazovat a rozvíjet horizontální metody a nástroje, které jsou nezbytné ke strategickému předcházení trestné činnosti a boji proti ní a k zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku, jako je například činnost prováděná v rámci Sítě Evropské unie pro předcházení trestné činnosti, spolupráce veřejného a soukromého sektoru, osvědčené postupy v oblasti předcházení trestné činnosti, porovnatelné statistické údaje, aplikovaná kriminologie a zlepšený přístup vůči mladým pachatelům;

b)

prosazovat a rozvíjet koordinaci, spolupráci a vzájemné porozumění mezi donucovacími orgány, jinými vnitrostátními orgány a příslušnými orgány Unie s ohledem na priority stanovené Radou, které byly zejména určené Europolem při posuzování hrozeb organizované trestné činnosti;

c)

prosazovat a rozvíjet osvědčené postupy v oblasti ochrany a podpory svědků a

d)

prosazovat a rozvíjet osvědčené postupy v oblasti ochrany obětí trestných činů.

3.   Program se nevztahuje na soudní spolupráci. Může však zahrnovat akce zaměřené na posílení spolupráce mezi soudními orgány a donucovacími orgány.

Článek 4

Způsobilé akce

1.   Za účelem sledování obecných a konkrétních cílů uvedených v článku 2 a 3 program podpoří za podmínek stanovených v ročních pracovních programech tyto druhy akcí:

a)

projekty evropského rozměru navržené a řízené Komisí;

b)

nadnárodní projekty, na nichž se podílejí partneři alespoň ze dvou členských států nebo alespoň z jednoho členského státu a jiného státu, kterým může být buď přistupující země, nebo kandidátská země;

c)

národní projekty v rámci členských států, které

i)

připravují nadnárodní projekty nebo akce Unie („počáteční opatření“),

ii)

doplňují nadnárodní projekty nebo projekty Unie („doplňující opatření“),

iii)

přispívají k rozvoji inovativních metod nebo technologií, které mohou být převedeny na akce na úrovni Společenství, nebo takové metody nebo technologie rozvíjejí se zřetelem na jejich převedení do jiného členského státu nebo přistupující nebo kandidátské země;

d)

granty na provozní náklady pro nevládní organizace, které sledují na neziskovém základě cíle programu na evropské úrovni.

2.   Finanční podpora může být poskytnuta především na:

a)

akce zlepšující operativní spolupráci a koordinaci (posilování tvorby sítí, vzájemné důvěry a porozumění, výměny a šíření informací, zkušeností a osvědčených postupů);

b)

analytické, monitorovací a hodnotící činnosti;

c)

rozvoj a převod technologií a metodik;

d)

vzdělávání a výměnu zaměstnanců a odborníků a

e)

činnosti zaměřené na zvyšování povědomí a šíření informací.

Článek 5

Přístup k programu

1.   Program je určen donucovacím orgánům, jiným veřejným nebo soukromým subjektům, činitelům a orgánům, včetně místních, regionálních a celostátních orgánů, sociálních partnerů, univerzit, statistických úřadů, nevládních organizací, subjektů spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a odpovídajících mezinárodních orgánů.

2.   Přístup k programu budou mít subjekty nebo organizace, které mají právní subjektivitu a jsou usazené v členských státech. Subjekty a organizace zaměřené na zisk budou mít přístup ke grantům pouze ve spojení s neziskovými nebo státními organizacemi.

3.   Třetí země a mezinárodní organizace se mohou účastnit nadnárodních projektů jako partneři, avšak nemohou projekty předkládat.

Článek 6

Typy podpor

1.   Finanční podpora Unie může mít následující právní formy:

a)

granty;

b)

veřejné zakázky.

2.   Granty Unie se udělují na základě výzev k předložení nabídek, s výjimkou řádně odůvodněných mimořádných případů, kdy je záležitost naléhavá nebo kdy pro danou akci neexistuje jiná možnost volby vzhledem k vlastnostem příjemce podpory, a poskytují se prostřednictvím provozních grantů a grantů na akce.

Roční pracovní program upřesní minimální podíl ročních výdajů, které mají být přiděleny v rámci grantů. Minimální podíl činí alespoň 65 %.

Maximální podíl spolufinancování nákladů projektů bude upřesněn v ročním pracovním programu.

3.   Počítá se s výdaji na doprovodná opatření, která mají formu smluv na veřejné zakázky, přičemž z prostředků Společenství se budou hradit náklady na nákup služeb a zboží. Mezi takovéto výdaje patří mimo jiné výdaje na informace a komunikaci, přípravu, provádění, monitorování, kontrolu a hodnocení projektů, politik, programů a právních předpisů.

Článek 7

Prováděcí opatření

1.   Komise provádí finanční podporu Unie v souladu s nařízením (ES, Euratom) č. 1605/2002, dále jen „finanční nařízení“.

2.   Pro plnění programu přijme Komise do konce září v mezích obecných cílů uvedených v článku 2 roční pracovní program obsahující její konkrétní cíle, tematické priority, popis doprovodných opatření předpokládaných čl. 6 odst. 3 a v případě potřeby i seznam jiných akcí.

Tři měsíce po nabytí účinku tohoto rozhodnutí se přijme roční pracovní program na rok 2007.

3.   Roční pracovní program se přijme postupem podle článku 10.

4.   Při postupech vyhodnocování a udělování grantů na akce se zohlední mimo jiné tato kritéria:

a)

soulad s ročním pracovním programem, obecnými cíli uvedenými v článku 2 a opatřeními, která byla zavedena v různých oblastech, jak je upřesněno v článcích 3 a 4;

b)

kvalita navrhované akce, pokud jde o její pojetí, uspořádání, prezentaci a očekávané výsledky a jejich šíření;

c)

částka požadovaná z finančních zdrojů Unie a její přiměřenost vzhledem k očekávaným výsledkům;

d)

dopad očekávaných výsledků na obecné cíle vymezené v článku 2 a na opatření prováděná v různých oblastech, jak je uvedeno v článku 3 a 4.

5.   Žádosti o granty na provozní náklady uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. d) se posuzují mimo jiné s přihlédnutím k:

a)

souladu s cíli programu;

b)

kvalitě plánovaných činností;

c)

pravděpodobnému multiplikačnímu účinku těchto činností na veřejnost;

d)

územnímu dopadu prováděných činností;

e)

poměru mezi náklady a přínosy navrhované činnosti.

6.   Rozhodnutí o akcích předložených podle čl. 4 odst. 1 písm. a) budou přijata Komisí v souladu s řídícím postupem stanoveným v článku 10. Rozhodnutí o akcích předložených podle čl. 4 odst. 1 písm. b) až d) budou přijata Komisí v souladu s poradním postupem uvedeným v článku 9.

Rozhodnutí o žádostech o granty týkající se subjektů nebo organizací zaměřených na zisk přijme Komise v souladu s řídícím postupem stanoveným v článku 10.

Článek 8

Výbor

1.   Komisi je nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise (dále jen „výbor“).

2.   Výbor přijme svůj jednací řád.

3.   Komise může přizvat zástupce kandidátských zemí na informační setkání po zasedáních výboru.

Článek 9

Poradní postup

1.   Odkazuje-li se na tento článek, zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit s ohledem na naléhavost věci, případně hlasováním.

2.   Stanovisko je uvedeno v zápisu; kromě toho má každý členský stát právo požádat, aby byl v zápisu uveden jeho postoj.

3.   Komise přihlíží co nejvíce ke stanovisku výboru. Sdělí výboru způsob, jakým vzala stanovisko na vědomí.

Článek 10

Řídící postup

1.   Odkazuje-li se na tento článek, zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k tomuto návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit s ohledem na naléhavost věci. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 205 odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha podle uvedeného článku. Předseda nehlasuje.

2.   Komise přijme opatření, která jsou okamžitě použitelná. Pokud však tato opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru, sdělí je Komise neprodleně Radě. V tomto případě může Komise odložit použitelnost opatření, o kterých rozhodla, nejvýše o tři měsíce ode dne tohoto sdělení.

3.   Rada může přijmout jiné rozhodnutí kvalifikovanou většinou ve lhůtě stanovené v odstavci 2.

Článek 11

Vzájemné doplňování

1.   Bude se usilovat o součinnost, soudržnost a vzájemné doplňování tohoto programu s jinými nástroji Unie a a Společenství, zejména se zvláštními programy „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností“ a „Trestní soudnictví“, se sedmým rámcovým programem pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, s Fondem solidarity Evropské unie a s finančním nástrojem pro civilní ochranu.

2.   Program může sdílet zdroje s jinými nástroji Unie a Společenství, zejména s programem „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností“ tak, aby prováděl akce, které budou naplňovat cíle jak programu, tak jiných nástrojů Unie/Společenství.

3.   Činnosti financované podle tohoto rozhodnutí neobdrží ke stejnému účelu finanční podporu z jiného finančního nástroje Unie/Společenství. Zajistí se, aby příjemci prostředků z programu poskytli Komisi informace týkající se prostředků, které obdrželi ze souhrnného rozpočtu Evropské unie a z dalších zdrojů, jakož i informace o podaných žádostech o financování.

Článek 12

Rozpočtové zdroje

Rozpočtové zdroje určené na akce v rámci tohoto programu se zanesou do ročních prostředků souhrnného rozpočtu Evropské unie. Dostupné roční prostředky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

Článek 13

Sledování

1.   Komise zajistí, aby u každé akce financované tímto programem příjemce podpory předložil technické a finanční zprávy o postupu prací a aby závěrečná zpráva byla předložena do tří měsíců od dokončení akce. Formu a strukturu těchto zpráv stanoví Komise.

2.   Komise zajistí, aby byl ve smlouvách a dohodách vyplývajících z provádění programu stanoven zejména dohled a finanční kontrola ze strany Komise (nebo jakéhokoliv zástupce pověřeného Komisí), které budou v případě potřeby prováděny přímo na místě, včetně namátkových kontrol, a audity Účetního dvora.

3.   Komise zajistí, aby po dobu pěti let od uskutečnění poslední platby uchoval příjemce finanční pomoci veškeré podklady týkající se výdajů na danou akci a zpřístupnil je Komisi.

4.   Na základě výsledků zpráv a kontrol na místě uvedených v odstavcích 1 a 2 Komise zajistí, aby v případě potřeby byl upraven rozsah nebo podmínky přidělování původně schválené finanční pomoci, jakož i časový harmonogram plateb.

5.   Komise zajistí, aby byly podniknuty veškeré další nezbytné kroky v zájmu ověření, že financované akce jsou prováděny řádně a v souladu s ustanoveními tohoto rozhodnutí a finančního nařízení.

Článek 14

Ochrana finančních zájmů Společenství

1.   Komise zajistí, aby v případě, že jsou prováděny akce financované podle tohoto rozhodnutí, byly finanční zájmy Společenství chráněny prostřednictvím uplatnění opatření proti podvodům, korupci a jakýmkoliv jiným protiprávním činnostem, a to pomocí účinných kontrol a získání neoprávněně vyplacených částek zpět, a v případě, že budou zjištěny nesrovnalosti, prostřednictvím účinných, přiměřených a odrazujících sankcí v souladu s nařízeními (ES, Euratom) č. 2988/95 a (Euratom, ES) č. 2185/96 a s nařízením (ES) č. 1073/1999.

2.   Pokud jde o akce Unie financované podle tohoto rozhodnutí, použijí se nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 a nařízení (Euratom, ES) č. 2185/96 při jakémkoli porušení ustanovení právních předpisů Společenství, včetně porušení smluvního závazku stanoveného na základě programu, vyplývajícího z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, v jehož důsledku je nebo by mohl být poškozen souhrnný rozpočet Evropské unie nebo rozpočty jí spravované, a to formou neoprávněného výdaje.

3.   Komise zajistí, aby částka finanční pomoci poskytnutá pro určitou akci, byla snížena, pozastavena nebo získána zpět, pokud shledá nesrovnalosti, včetně nesouladu s ustanoveními tohoto rozhodnutí nebo jednotlivého rozhodnutí nebo smlouvy či dohody, na základě kterých byla daná finanční pomoc přidělena, nebo pokud vyjde najevo, že akce doznala bez souhlasu Komise změny, která je v rozporu s podstatou nebo prováděcími podmínkami daného projektu.

4.   Pokud nebyly dodrženy dané lhůty nebo pokud pokrok učiněný při provádění činnosti opravňuje k udělení pouze části finanční podpory, Komise zajistí, aby příjemce byl požádán o předložení svého vyjádření ve stanovené lhůtě. Pokud příjemce nepodá uspokojivé vysvětlení, Komise zajistí, aby mohla být zrušena zbývající část finanční pomoci a mohlo být požadováno vrácení již vyplacené částky.

5.   Komise zajistí, aby se neoprávněně vyplacené částky navrátily Komisi. K částkám, které nebyly vráceny v přiměřené době, se připočte úrok podle podmínek stanovených ve finančním nařízení.

Článek 15

Vyhodnocení

1.   Program bude pravidelně monitorován, aby bylo možné sledovat provádění činností probíhajících v jeho rámci.

2.   Komise zajistí pravidelné, nezávislé a vnější hodnocení programu.

3.   Evropskému parlamentu a Radě Komise předloží:

a)

výroční prezentaci o provádění programu;

b)

nejpozději do 31. března 2010 průběžnou hodnotící zprávu o dosažených výsledcích a kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění programu;

c)

nejpozději do 31. prosince 2010 sdělení o pokračování programu;

d)

nejpozději do 31. března 2015 zprávu o hodnocení ex post.

Článek 16

Zveřejnění projektů

Komise každoročně zveřejní seznam projektů financovaných v rámci tohoto programu a krátký popis každého projektu.

Článek 17

Přechodná ustanovení

1.   Tímto rozhodnutím se od 1. ledna 2007 nahrazují odpovídající ustanovení rozhodnutí 2002/630/SVV.

2.   Akce zahájené před 31. prosincem 2006 podle rozhodnutí 2002/630/SVV se až do svého ukončení řídí uvedeným rozhodnutím.

Článek 18

Nabytí účinku a použitelnost

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

V Bruselu dne 12. února 2007.

Za Radu

předseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Stanovisko ze dne 14. prosince 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. C 53, 3.3.2005, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 153, 8.6.2001, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 203, 1.8.2002, s. 5.

(5)  Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

(7)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).

(9)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 1248/2006 (Úř. věst. L 227, 19.8.2006, s. 3).


24.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 58/13


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 12. února 2007,

kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Trestní soudnictví“ jakožto součást obecného programu Základní práva a spravedlnost

(2007/126/SVV)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 31 a čl. 34 odst. 2 písm. c) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 29 Smlouvy o Evropské unii je jedním z cílů Unie zajistit občanům vysokou míru bezpečnosti v prostoru svobody, bezpečnosti a práva tím, že rozvíjí společný postup členských států v oblasti soudní spolupráce v trestních věcech.

(2)

Podle článku 31 Smlouvy o Evropské unii zahrnuje společný postup v trestních věcech zvláště spolupráci mezi příslušnými orgány členských států.

(3)

V návaznosti na závěry ze zasedání Evropské rady v Tampere je v Haagském programu, přijatém Evropskou radou v listopadu roku 2004, opětovně potvrzena priorita posilování svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii, a to zejména posilování soudní spolupráce v trestních věcech na základě zásady vzájemného uznávání.

(4)

Rámcový program, stanovený rozhodnutím Rady 2002/630/SVV ze dne 22. července 2002, kterým se stanoví rámcový program pro policejní a soudní spolupráci v trestních věcech (AGIS) (2), výrazně přispěl k posílení spolupráce mezi policejními sbory a dalšími donucovacími orgány a soudními orgány členských států, jakož i k lepšímu porozumění policejním, soudním, právním a správním systémům jiných členských států a k větší vzájemné důvěře v tyto systémy.

(5)

Náročné cíle vytyčené Smlouvou o Evropské unii a Haagským programem by měly být uskutečňovány prostřednictvím zavedení pružného a účinného programu, který usnadní plánování a provádění úkolů.

(6)

Tento program by měl zlepšit vzájemnou důvěru v rámci soudnictví. Podle Haagského programu by měla být vzájemná důvěra posílena rozvojem sítí soudních organizací a institucí, zlepšením vzdělávání soudců a soudních úředníků, rozvojem hodnocení způsobu provádění politik EU v oblasti práva při plném respektování nezávislosti soudnictví, zintenzivněním výzkumu v oblasti soudní spolupráce a usnadněním operativních projektů zaměřených na modernizaci justice v členských státech.

(7)

Program by měl rovněž usnadnit uplatňování zásady vzájemného uznávání zlepšením vzájemných znalostí, pokud jde o předcházející odsouzení v rámci Evropské unie, zvláště prostřednictvím vytvoření počítačového systému výměny informací o záznamech v trestních rejstřících.

(8)

Evropská soudní síť pro další vzdělávání, jež byla založena institucemi všech členských států s konkrétní zodpovědností za vzdělávání soudních odborníků, podporuje vzdělávací program určený pro soudce a státní zástupce, který má skutečný evropský rozměr. Tím přispívá k posílení vzájemné důvěry a zlepšuje vzájemné porozumění mezi soudními orgány a různými právními systémy.

(9)

Jelikož cílů tohoto rozhodnutí nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu rozsahu či účinků tohoto programu lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 Smlouvy o založení Evropského společenství a použitelnou v rámci Unie podle článku 2 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 Smlouvy o založení Evropského společenství toto rozhodnutí nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(10)

Použije se nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (3) (dále jen „finanční nařízení“) a nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 (4) ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, která chrání finanční zájmy Společenství, s přihlédnutím k zásadám jednoduchosti a soudržnosti při výběru rozpočtových nástrojů, k omezení počtu případů, kdy si Komise ponechává přímou odpovědnost za jejich provádění a řízení, a k nezbytnému přiměřenému poměru mezi objemem prostředků a administrativní zátěží související s jejich využíváním.

(11)

Měla by být rovněž přijata vhodná opatření, jimiž by se předešlo nesrovnalostem a podvodům, a měly by být učiněny nezbytné kroky k vymáhání ztracených, neoprávněně vyplacených nebo nesprávně použitých prostředků v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (5), s nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí (6) a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (7).

(12)

Pro granty na provozní náklady vyžaduje finanční nařízení přijetí základního právního aktu.

(13)

Opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí by měla být přijata postupem stanoveným v tomto rozhodnutí s pomocí výboru.

(14)

Je vhodné, aby rozhodnutí 2002/630/SVV bylo od 1. ledna 2007 nahrazeno tímto rozhodnutím a rozhodnutím, kterým se zavádí zvláštní program „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“.

(15)

Za účelem účinného a včasného provádění programu by toto rozhodnutí mělo být použitelné od 1. ledna 2007,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Předmět

1.   Tímto rozhodnutím se v rámci obecného programu Základní práva a spravedlnosti zavádí zvláštní program „Trestní soudnictví“ (dále jen „program“), jehož účelem je přispět k posílení prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

2.   Program zahrnuje období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013.

Článek 2

Obecné cíle

1.   Program má tyto obecné cíle:

a)

podporovat soudní spolupráci, a tak přispět k vytvoření autentického evropského prostoru práva v trestních věcech, založeného na vzájemném uznávání a vzájemné důvěře;

b)

podporovat slučitelnost příslušných předpisů členských států v míře nezbytné pro zlepšení soudní spolupráce, podporovat omezování stávajících právních překážek řádného fungování soudní spolupráce v zájmu posilování koordinace vyšetřování a zlepšení slučitelnosti stávajících soudních systémů členských států Evropské unie, s cílem zajistit tak potřebnou návaznost na vyšetřování prováděné donucovacími orgány členských států;

c)

zlepšit kontakty a výměnu informací a osvědčených postupů mezi právními, soudními a správními orgány a právnickými profesemi: právníky a dalšími profesemi spojenými se soudnictvím, a podporovat vzdělávání příslušníků soudcovského stavu s cílem posílit vzájemnou důvěru;

d)

dále zlepšovat vzájemnou důvěru v zájmu zajištění ochrany práv obětí a obžalovaných.

2.   Aniž by byly dotčeny cíle a pravomoci Evropského společenství, přispívají obecné cíle tohoto programu k rozvoji politik Společenství, konkrétněji pak k vytvoření soudního prostoru.

Článek 3

Konkrétní cíle

Tento program má tyto konkrétní cíle:

a)

prosazovat soudní spolupráci v trestních věcech zaměřenou na

i)

podporu vzájemného uznávání soudních rozhodnutí a rozsudků,

ii)

odstraňování překážek vyplývajících z odlišnost soudních systémů členských států a podporu nezbytného sbližování trestního práva hmotného týkajícího se závažné trestné činnosti, zejména s přeshraničním rozměrem,

iii)

další zlepšení v oblasti zavádění minimálních norem týkajících se některých hledisek trestního práva procesního, aby se tak podpořila praktická stránka soudní spolupráce,

iv)

zajištění řádného výkonu práva předcházením sporů mezi soudy o příslušnost,

v)

zlepšení výměny informací využíváním počítačových systémů, zejména informací z národních trestních rejstříků,

vi)

podporu práv obžalovaných a sociální a právní pomoc obětem,

vii)

působení na členské státy, aby posílily spolupráci s Eurojustem v boji proti přeshraniční organizované a jiné závažné trestné činnosti,

viii)

podporu opatření s cílem účinného opětovného začlenění pachatelů do společnosti, zejména pokud jde o mladé pachatele;

b)

zlepšit vzájemnou znalost právních a soudních systémů členských států v trestních věcech, podporovat a posilovat tvorbu sítí, vzájemnou spolupráci, výměnu a šíření informací, zkušeností a osvědčených postupů;

c)

zajistit řádné provádění, správné a konkrétní používání a hodnocení nástrojů Unie v oblasti soudní spolupráce v trestních věcech;

d)

zlepšit informovanost o právních systémech členských států a přístup ke spravedlnosti;

e)

podporovat vzdělávání soudců a soudních úředníků, právníků a dalších profesí spojených se soudnictvím v oblasti práva Unie a Společenství;

f)

vyhodnotit obecné podmínky nezbytné pro rozvoj vzájemné důvěry cestou zlepšení vzájemného porozumění mezi soudními orgány a různými právními systémy, zejména při provádění politik EU v oblasti práva;

g)

připravit a zavést evropský počítačový systém výměny informací o záznamech v trestních rejstřících a podporovat studie o rozvoji dalších typů výměny informací.

Článek 4

Způsobilé akce

Za účelem sledování obecných a konkrétních cílů uvedených v článcích 2 a 3 tento program podpoří za podmínek stanovených v ročních pracovních programech tyto druhy akcí:

a)

konkrétní akce prováděné Komisí, například studie a výzkum, přípravu a realizaci konkrétních projektů, jako je vytvoření počítačového systému výměny informací o záznamech v trestních rejstřících, průzkumy veřejného mínění a jiná šetření, formulování ukazatelů a společných metodik, sběr, zpracování a šíření dat a statistických údajů, semináře, konference a odborná setkání, organizaci veřejných kampaní a akcí, tvorbu a provoz webových stránek, přípravu a distribuci informačních materiálů, podporu a rozvoj sítí odborníků členských států, analytické, monitorovací a hodnotící činnosti, nebo

b)

konkrétní nadnárodní projekty v zájmu Unie předložené alespoň dvěma členskými státy nebo alespoň dvěma členskými státy a dalším státem, který může být buď přistupující, nebo kandidátská země, za podmínek stanovených v ročních pracovních programech, nebo

c)

podporu činností nevládních organizací nebo jiných subjektů sledujících cíl v obecném evropském zájmu v souladu s obecnými cíli programu, za podmínek stanovených v ročních pracovních programech, nebo

d)

grant na provozní náklady, kterým se spolufinancují výdaje související se stálým pracovním programem Evropské soudní sítě pro další vzdělávání, která sleduje cíl v obecném evropském zájmu v oblasti vzdělávání soudců;

e)

národní projekty v rámci členských států, které

i)

připravují nadnárodní projekty nebo akce Unie („počáteční opatření“),

ii)

doplňují nadnárodní projekty nebo akce Unie („doplňující opatření“),

iii)

přispívají k rozvoji inovativních metod nebo technologií, které mohou být převedeny na akce na úrovni Unie, nebo takové metody nebo technologie rozvíjejí se zřetelem na jejich převedení do jiného členského státu nebo přistupující nebo kandidátské země.

Článek 5

Cílové skupiny

Program je určen mimo jiné právníkům, zástupcům organizací na pomoc obětem a dalším profesím spojeným se soudnictvím, národním orgánům členských států a obecně všem občanům Unie.

Článek 6

Přístup k programu

1.   K programu mají přístup orgány a veřejné či soukromé organizace, včetně profesních organizací, univerzit, výzkumných ústavů a ústavů pro vzdělávání či další vzdělávání právníků v právní a soudní oblasti a nevládních organizací členských států. Subjekty a organizace zaměřené na zisk budou mít přístup ke grantům pouze ve spojení s neziskovými nebo státními organizacemi.

„Právníky“ se rozumí mimo jiné soudci, státní zástupci, advokáti, právní poradci, ministerští a soudní úředníci, soudní vykonavatelé, soudní tlumočníci a další pracovníci spojení se soudnictvím v oblasti trestního práva.

2.   Třetí země ani mezinárodní organizace nemohou předkládat nadnárodní projekty, ale mohou se programu účastnit jako partneři.

Článek 7

Typy podpor

1.   Financování Společenstvím může mít tyto právní formy:

a)

granty;

b)

veřejné zakázky.

2.   Granty Společenství se obvykle udělují na základě výzev k předložení nabídek, s výjimkou řádně odůvodněných mimořádných případů, kdy je záležitost naléhavá nebo kdy pro danou činnost neexistuje jiná možnost volby vzhledem k vlastnostem příjemce podpory, a poskytují se prostřednictvím provozních grantů a grantů na akce.

Roční pracovní program upřesní minimální podíl ročních výdajů, které mají být přiděleny v rámci grantů. Minimální podíl činí alespoň 65 %.

Maximální podíl spolufinancování nákladů projektů bude upřesněn v ročním pracovním programu.

3.   Počítá se s výdaji na doprovodná opatření, která mají formu smluv na veřejné zakázky, přičemž z prostředků Společenství se budou hradit náklady na nákup služeb a zboží. Mezi takovéto výdaje patří mimo jiné výdaje na informace a komunikaci, přípravu, provádění, monitorování, kontrolu a hodnocení projektů, politik, programů a právních předpisů.

Článek 8

Prováděcí opatření

1.   Komise provádí finanční pomoc Společenství v souladu s nařízením (ES, Euratom) č. 1605/2002, dále jen „finanční nařízení“.

2.   Pro plnění programu přijme Komise, v mezích obecných cílů uvedených v článku 2, roční pracovní program obsahující její konkrétní cíle, tematické priority, popis doprovodných opatření obsažených v čl. 7 odst. 3 a v případě potřeby i seznam jiných akcí.

Tři měsíce po nabytí účinku tohoto rozhodnutí se přijme roční pracovní program na rok 2007.

3.   Roční pracovní program se přijme řídícím postupem stanoveným v článku 11.

4.   Při postupech vyhodnocování a udělování grantů na akce se zohlední mimo jiné tato kritéria:

a)

soulad s ročním pracovním programem, obecnými cíli uvedenými v článku 2 a opatřeními, která byla zavedena v různých oblastech, jak je upřesněno v článcích 3 a 4;

b)

kvalita navrhované akce, pokud jde o její koncepci, uspořádání, prezentaci a očekávané výsledky;

c)

požadovaná částka, která má být financována Společenstvím, a její přiměřenost vzhledem k očekávaným výsledkům;

d)

dopad očekávaných výsledků na obecné cíle vymezené v článku 2 a na opatření prováděná v různých oblastech, jak je uvedeno v článku 3 a 4.

5.   Žádosti o granty na provozní náklady uvedené v čl. 4 písm. c) a d) se posuzují s přihlédnutím k:

a)

souladu s cíli programu;

b)

jakosti plánovaných činností;

c)

pravděpodobnému multiplikačnímu účinku těchto činností na veřejnost;

d)

územnímu dopadu prováděných činností;

e)

zapojení občanů do organizační struktury daných orgánů;

f)

poměru mezi náklady a přínosy navrhované činnosti.

6.   Rozhodnutí o akcích předložených podle čl. 4 odst. 1 písm. a) přijme Komise řídícím postupem stanoveným v článku 11. Rozhodnutí o akcích předložených podle čl. 4 odst. 1 písm. b) až e) přijme Komise poradním postupem stanoveným v článku 10.

Rozhodnutí o žádostech o granty týkající se subjektů nebo organizací zaměřených na zisk přijme Komise řídícím postupem stanoveným v článku 11.

7.   Na základě čl. 113 odst. 2 finančního nařízení se zásada postupného snižování nepoužije na grant na provozní náklady pro Evropskou soudní síť pro další vzdělávání, protože tato organizace sleduje cíl v obecném evropském zájmu.

Článek 9

Výbor

1.   Komisi je nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise (dále jen „výbor“).

2.   Výbor přijme svůj jednací řád.

3.   Komise může přizvat zástupce kandidátských zemí na informační setkání po zasedáních výboru.

Článek 10

Poradní postup

1.   Odkazuje-li se na tento článek, zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit s ohledem na naléhavost věci, případně hlasováním.

2.   Stanovisko je uvedeno v zápisu; kromě toho má každý členský stát právo požádat, aby byl v zápisu uveden jeho postoj.

3.   Komise přihlíží co nejvíce ke stanovisku výboru. Sdělí výboru způsob, jakým vzala stanovisko na vědomí.

Článek 11

Řídící postup

1.   Odkazuje-li se na tento článek, zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k tomuto návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit s ohledem na naléhavost věci. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 205 odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha podle uvedeného článku. Předseda nehlasuje.

2.   Komise přijme opatření, která jsou okamžitě použitelná. Pokud však tato opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru, sdělí je Komise neprodleně Radě. V tomto případě může Komise odložit použitelnost opatření, o kterých rozhodla, nejvýše o tři měsíce ode dne tohoto sdělení.

3.   Rada může přijmout jiné rozhodnutí kvalifikovanou většinou ve lhůtě stanovené v odstavci 2.

Článek 12

Vzájemné doplňování

1.   Bude se usilovat o součinnost a vzájemné doplňování tohoto programu s ostatními nástroji Unie a Společenství, zejména se zvláštním programem „Civilní soudnictví“ jakožto součástí obecného programu Základní práva a spravedlnost a s obecnými programy Bezpečnost a ochrana svobod a Solidarity a řízení migračních toků. Statistická složka informací o trestním soudnictví bude rozvíjena ve spolupráci s členskými státy, v případě potřeby s využitím statistického programu Společenství.

2.   Program může sdílet zdroje s ostatními nástroji Unie a Společenství, zvláště se zvláštním programem „Civilní soudnictví“ jakožto součástí obecného programu Základní práva a spravedlnost, za účelem provádění akcí plnících cíle obou programů.

3.   Na činnosti financované podle tohoto rozhodnutí nelze získat pomoc pro stejný účel z jiných finančních nástrojů Společenství. Zajistí se, aby příjemci podle tohoto rozhodnutí poskytli Komisi informace o finančních prostředcích obdržených ze souhrnného rozpočtu Evropské unie a z jiných zdrojů, jakož i informace o podaných žádostech o financování.

Článek 13

Rozpočtové zdroje

Rozpočtové zdroje určené na akce v rámci programu se zanesou do ročních prostředků souhrnného rozpočtu Evropské unie. Dostupné roční prostředky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

Článek 14

Sledování

1.   Komise zajistí, aby u každé akce financované tímto programem příjemce podpory předložil technické a finanční zprávy o postupu prací a aby závěrečná zpráva byla předložena do tří měsíců od dokončení akce. Formu a strukturu těchto zpráv stanoví Komise.

2.   Komise zajistí, aby byl ve smlouvách a dohodách vyplývajících z provádění programu stanoven zejména dohled a finanční kontrola ze strany Komise (nebo jakéhokoliv zástupce pověřeného Komisí), které budou v případě potřeby prováděny přímo na místě, včetně namátkových kontrol, a audity Účetního dvora.

3.   Komise zajistí, aby po dobu pěti let od uskutečnění poslední platby uchoval příjemce finanční pomoci veškeré podklady týkající se výdajů na danou akci a zpřístupnil je Komisi.

4.   Na základě výsledků zpráv a kontrol na místě uvedených v odstavcích 1 a 2 Komise zajistí, aby byl v případě potřeby upraven rozsah nebo podmínky přidělování původně schválené finanční pomoci, jakož i časový harmonogram plateb.

5.   Komise zajistí, aby byly podniknuty veškeré další nezbytné kroky v zájmu ověření, že financované akce jsou prováděny řádně a v souladu s ustanoveními tohoto rozhodnutí a finančního nařízení.

Článek 15

Ochrana finančních zájmů Společenství

1.   Komise zajistí, aby v případě, že jsou prováděny akce financované podle tohoto rozhodnutí, byly finanční zájmy Společenství chráněny prostřednictvím uplatnění opatření proti podvodům, korupci a jakýmkoliv jiným protiprávním činnostem, a to pomocí účinných kontrol a získáním neoprávněně vyplacených částek zpět, a v případě, že budou zjištěny nesrovnalosti, prostřednictvím účinných, přiměřených a odrazujících sankcí v souladu s nařízeními (ES, Euratom) č. 2988/95, (Euratom, ES) č. 2185/96 a (ES) č. 1073/1999.

2.   Pokud jde o akce Společenství financované podle tohoto rozhodnutí, použijí se nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 a nařízení (Euratom, ES) č. 2185/96 při jakémkoli porušení ustanovení právních předpisů Společenství, včetně porušení smluvního závazku stanoveného na základě programu, vyplývajícího z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, v jehož důsledku je nebo by mohl být poškozen souhrnný rozpočet Evropské unie nebo rozpočty jí spravované, a to formou neoprávněného výdaje.

3.   Komise zajistí, aby částka finanční pomoci poskytnutá pro určitou akci, byla snížena, pozastavena nebo získána zpět, pokud shledá nesrovnalosti, včetně nesouladu s ustanoveními tohoto rozhodnutí nebo jednotlivého rozhodnutí nebo smlouvy či dohody, na základě kterých byla daná finanční pomoc přidělena, nebo pokud vyjde najevo, že akce doznala bez souhlasu Komise změny, která je v rozporu s podstatou nebo prováděcími podmínkami daného projektu.

4.   Pokud nebyly dodrženy dané lhůty nebo pokud pokrok učiněný při provádění akce opravňuje k udělení pouze části přidělené finanční pomoci, Komise zajistí, aby byl příjemce této pomoci požádán o předložení svého vyjádření ve stanovené lhůtě. Pokud příjemce nepodá uspokojivé vysvětlení, Komise zajistí, aby mohla být zrušena zbývající část finanční pomoci a mohlo být požadováno vrácení již vyplacené částky.

5.   Komise zajistí, aby se neoprávněně vyplacené částky navrátily Komisi. K částkám, které nebyly vráceny v přiměřené době, se připočte úrok podle podmínek stanovených ve finančním nařízení.

Článek 16

Vyhodnocení

1.   Program bude pravidelně monitorován, aby bylo možné sledovat provádění činností probíhajících v jeho rámci.

2.   Komise zajistí pravidelné, nezávislé a vnější hodnocení programu.

3.   Evropskému parlamentu a Radě Komise předloží:

a)

výroční prezentaci o provádění programu;

b)

nejpozději do 31. března 2011 průběžnou hodnotící zprávu o dosažených výsledcích a kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění programu;

c)

nejpozději do 30. srpna 2012 sdělení o pokračování programu;

d)

nejpozději do 31. prosince 2014 zprávu o hodnocení ex post.

Článek 17

Zveřejnění projektů

Komise zveřejní každoročně seznam projektů financovaných v rámci programu a krátký popis každého projektu.

Článek 18

Přechodná ustanovení

Tímto rozhodnutím se od 1. ledna 2007 nahrazují odpovídající ustanovení rozhodnutí 2002/630/SVV.

Akce zahájené na základě rozhodnutí 2002/630/SVV před 31. prosincem 2006 se až do svého dokončení řídí uvedeným rozhodnutím. Výbor uvedený v článku 7 uvedeného rozhodnutí se nahrazuje výborem stanoveným v článku 10 tohoto rozhodnutí.

Článek 19

Nabytí účinku a použitelnost

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

V Bruselu dne 12. února 2007.

Za Radu

předseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Stanovisko ze dne 14. prosince 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 203, 1.8.2002, s. 5.

(3)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 1248/2006 (Úř. věst. L 227, 19.8.2006, s. 3).

(5)  Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

(7)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.