ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 57

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
24. února 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 187/2007 ze dne 23. února 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 188/2007 ze dne 23. února 2007 o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako doplňkové látky ( 1 )

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 189/2007 ze dne 23. února 2007, kterým se pozastavuje platnost dovozních cel na některá množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2006/07

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 190/2007 ze dne 23. února 2007, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1819/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o lhůtu na rozmyšlení pro vydání některých vývozních licencí pro obiloviny, rýži a produkty z obilovin

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 191/2007 ze dne 23. února 2007 o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (citrony)

9

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/132/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2007, kterým se prodlužuje uplatňování rozhodnutí 2000/91/ES, kterým se Dánskému království a Švédskému království povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 17 šesté směrnice Rady (77/388/EHS) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu

10

 

 

2007/133/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2007, kterým se Estonsku, Slovinsku, Švédsku a Spojenému království povoluje zavedení zvláštního opatření odchylujícího se od čl. 167 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

12

 

 

Komise

 

 

2007/134/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2007, kterým se zřizuje Evropská rada pro výzkum ( 1 )

14

 

 

2007/135/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 23. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/135/ES, pokud jde o změnu plánů eradikace klasického moru prasat v populaci divokých prasat a nouzového očkování divokých prasat proti klasickému moru prasat v některých oblastech německé spolkové země Porýní-Falcko (oznámeno pod číslem K(2007) 527)

20

 

 

2007/136/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 23. února 2007, kterým se stanoví přechodná opatření pro systém identifikace a evidence ovcí a koz v Bulharsku stanovený v nařízení Rady (ES) č. 21/2004 (oznámeno pod číslem K(2007) 533)  ( 1 )

23

 

 

2007/137/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 23. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o opatření pro tlumení klasického moru prasat v Německu (oznámeno pod číslem K(2007) 535)  ( 1 )

25

 

 

Tiskové opravy

 

 

Oprava nařízení Komise (ES) č. 175/2007 ze dne 22. února 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu (Úř. věst. L 55 ze dne 23.2.2007)

27

 

 

Oprava nařízení Komise (ES) č. 177/2007 ze dne 22. února 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže (Úř. věst. L 55 ze dne 23.2.2007)

28

 

*

Oprava rozhodnutí Rady 2006/969/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007 až 2011) (Úř. věst. L 391 ze dne 30.12.2006)

28

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

24.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 57/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 187/2007

ze dne 23. února 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. února 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. února 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 23. února 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

IL

124,2

JO

96,5

MA

65,2

TN

148,3

TR

155,0

ZZ

117,8

0707 00 05

JO

178,3

MA

206,0

TR

175,4

ZZ

186,6

0709 90 70

MA

41,6

TR

116,5

ZZ

79,1

0805 10 20

CU

37,4

EG

50,1

IL

57,8

MA

44,6

TN

50,5

TR

65,3

ZZ

51,0

0805 20 10

IL

105,5

MA

94,8

ZZ

100,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

112,1

IL

71,3

MA

132,8

PK

58,0

TR

68,5

ZZ

88,5

0805 50 10

EG

63,5

TR

55,7

ZZ

59,6

0808 10 80

AR

90,7

CA

95,4

CN

95,5

US

114,8

ZZ

99,1

0808 20 50

AR

80,9

CL

78,4

CN

66,5

US

96,9

ZA

108,5

ZZ

86,2


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


24.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 57/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 188/2007

ze dne 23. února 2007

o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako doplňkové látky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení.

(3)

Žádost se týká povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) (Biosaf SC 47) jako doplňkové látky pro kozy určené k produkci mléka a ovce určené k produkci mléka se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Metoda analýzy, která je součástí žádosti o povolení v souladu s čl. 7 odst. 3 písm. c) nařízení (ES) č. 1831/2003, se týká stanovení účinné látky v doplňkové látce přidané do krmiv. Metoda analýzy uvedená v příloze tohoto nařízení se proto nemá považovat za metodu analýzy Společenství ve smyslu článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (2).

(5)

Používání přípravku Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) bylo povoleno pro výkrm skotu nařízením Komise (ES) č. 316/2003 19. února 2003 o trvalém povolení doplňkové látky v krmivech a dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech (3), pro selata po odstavu nařízením Komise (ES) č. 2148/2004 ze dne 16. prosince 2004 o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek a o povolení nových použití již povolené doplňkové látky v krmivech (4), pro prasnice nařízením Komise (ES) č. 1288/2004 ze dne 20. prosince 2004 o trvalém povolení některých doplňkových látek a dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech (5), pro výkrm králíků nařízením Komise (ES) č. 600/2005 ze dne 18. dubna 2005, kterým se znovu povoluje na deset let kokcidiostatikum jako doplňková látka v krmivech, dočasně povoluje doplňková látka a trvale povolují některé doplňkové látky v krmivech (6), pro dojnice nařízením Komise (ES) č. 1811/2005 ze dne 4. listopadu 2005 o dočasném a trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech (7) a pro výkrm jehňat nařízením Komise (ES) č. 1447/2006 ze dne 29. září 2006 o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako doplňkové látky v krmivech (8).

(6)

Žádost o povolení pro kozy určené k produkci mléka a ovce určené k produkci mléka byla podpořena novými údaji. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 12. července 2006 k závěru, že přípravek Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) nemá nepříznivý účinek na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí (9). Dále dospěl k závěru, že přípravek Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) nepředstavuje pro tuto další kategorii zvířat žádná jiná rizika, pro která by v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 nebylo možné povolení udělit. Podle uvedeného stanoviska může používání tohoto přípravku výrazně zlepšit dojivost koz určených k produkci mléka a ovcí určených k produkci mléka. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Stanovisko také potvrzuje zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003. Posouzení uvedeného přípravku potvrzuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. února 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 46, 20.2.2003, s. 15.

(4)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 24. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1980/2005 (Úř. věst. L 318, 6.12.2005, s. 3).

(5)  Úř. věst. L 243, 15.7.2004, s. 10. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1812/2005 (Úř. věst. L 291, 5.11.2005, s. 18).

(6)  Úř. věst. L 99, 19.4.2005, s. 5. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2028/2006 (Úř. věst. L 414, 30.12.2006, s. 26).

(7)  Úř. věst. L 291, 5.11.2005, s. 12.

(8)  Úř. věst. L 271, 30.9.2006, s. 28.

(9)  Stanovisko Vědecké komise pro přísady a produkty nebo pro látky používané v krmivech pro zvířata k bezpečnosti a účinnosti produktu „Biosaf Sc 47“, přípravku Saccharomyces cerevisiae, jako doplňkové látky pro malé přežvýkavce určené k produkci mléka. Přijato dne 12. července 2006. The EFSA Journal (2006) 379, s. 1.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

(obchodní název)

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva s vlhkostí 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry.

4b1702

Société Industrielle Lesaffre

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

(Biosaf Sc 47)

 

Složení doplňkové látky:

Přípravek Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 s obsahem nejméně 5 × 109 CFU/g

 

Charakteristika účinné látky:

Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47

 

Analytické metody  (1):

Metoda kultivace na agaru s kvasničným extraktem a chloramfenikolem, založená na metodě ISO 7954.

Polymerázová řetězová reakce (PCR)

kozy určené k produkci mléka a ovce určené k produkci mléka

7 × 108

7,5 × 109

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

Doporučené dávky:

kozy určené k produkci mléka: 3 × 109 CFU na kus a den,

bahnice: 2 × 109 CFU na kus a den.

16.3.2017


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


24.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 57/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 189/2007

ze dne 23. února 2007,

kterým se pozastavuje platnost dovozních cel na některá množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2006/07

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 40 odst. 1 písmena c), e) a i) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 26 odst. 3 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že Komise může zcela nebo částečně pozastavit platnost dovozních cel na některá množství cukru s cílem zajistit zásobování nezbytné pro výrobu produktů podle čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení.

(2)

S cílem zajistit zásobování nezbytné pro výrobu produktů uvedených v čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006 je v zájmu Společenství pro hospodářský rok 2006/07 úplně pozastavit platnost dovozních cel na průmyslový cukr určený na výrobu uvedených produktů.

(3)

Ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), jsou použitelná, aniž jsou dotčeny další podmínky nebo odchylky, které by mohly být stanovené odvětvovými nařízeními. Aby se zajistilo bezporuchové zásobování trhu Společenství, je třeba především dodržet periodicitu předkládání žádostí stanovenou v nařízení Komise (ES) č. 950/2006 ze dne 28. června 2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod (3), a proto učinit odchylku od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006.

(4)

S cílem usnadnit řízení a zajistit kontrolu dovážených množství, musí být omezena doba platnosti dovozních licencí pro cukr, na který se vztahuje pozastavení platnosti dovozních cel do konce hospodářského roku 2006/07 a vydávání dovozních licencí vyhrazených pro uživatele průmyslového cukru. Tito uživatelé nezbytně neobchodují se třetími zeměmi, proto je vhodné učinit odchylku od čl. 5 nařízení (ES) č. 1301/2006.

(5)

Ustanovení týkající se řízení průmyslových surovin a povinností zpracovatelů podle nařízení Komise (ES) č. 967/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o výrobu cukru nad rámec kvóty (4), se musejí použít na dovezená množství v rámci tohoto nařízení.

(6)

Řídící výbor pro cukr nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pozastavení platnosti dovozních cel

1.   Pro hospodářský rok 2006/07 se pozastavuje platnost dovozních cel na bílý cukr kódu KN 1701 99 10 na množství 200 000 tun.

2.   Podle tohoto nařízení je dovezený cukr přímo určený na výrobu produktů uvedených v příloze nařízení (ES) č. 967/2006.

Článek 2

Dovozní licence

1.   Na dovoz cukru provedený v rámci tohoto nařízení, pokud není v tomto nařízení stanoveno jinak, se použijí předpisy na dovozní licence stanovené nařízením (ES) č. 950/2006 a nařízením (ES) č. 1301/2006.

Podle čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (5) jsou však vývozní licence platné do konce druhého měsíce následujícího po měsíci jejich vydání, a to nejpozději do 30. září 2007.

2.   Odchylně od článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 pouze zpracovatel ve smyslu čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 967/2006 může předložit žádost o dovozní licence pro množství podle čl. 1 odst. 1.

3.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006 se žádosti o dovozní licence podávají každý týden, od pondělí do pátku ode dne uvedeného v čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 950/2006 až do přerušení vydávání licencí uvedeného v čl. 5 odst. 3 druhém pododstavci tohoto nařízení. Žadatel může předložit pouze jednu žádost o licenci týdně.

Článek 3

Použití nařízení (ES) č. 967/2006

Na množství dovezeného cukru se v rámci tohoto nařízení použijí články 11, 12 a 13 nařízení (ES) č. 967/2006.

Článek 4

Povinnosti zpracovatele

1.   Zpracovatel prokáže ke spokojenosti příslušných orgánů členského státu, že množství dovezená v rámci tohoto nařízení byla použita na výrobu produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 a v souladu se schválením podle článku 5 nařízení (ES) č. 967/2006. Tento důkaz musí zejména obsahovat pravidelně vedené záznamy o množství dotčených produktů v průběhu nebo na závěr procesu jejich výroby.

2.   Pokud zpracovatel nepředložil důkaz podle odstavce 1 do konce třetího měsíce následujícího po měsíci dovozu, zaplatí za každý den prodlení částku ve výši 5 EUR za tunu dotčeného množství.

3.   Pokud zpracovatel nepředložil důkaz podle odstavce 1 do konce pátého měsíce následujícího po měsíci dovozu, dotčené množství se prohlásí za množství vykázané navíc pro účely použití článku 13 nařízení (ES) č. 967/2006.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. února 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2011/2006 (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2031/2006 (Úř. věst. L 414, 30.12.2006, s. 43).

(4)  Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.


24.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 57/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 190/2007

ze dne 23. února 2007,

kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1819/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o lhůtu na rozmyšlení pro vydání některých vývozních licencí pro obiloviny, rýži a produkty z obilovin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 a článek 18 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 10 odst. 2 a článek 19 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 8 odst. 1 prvního pododstavce nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (3), stanoví, že pro produkty vyjmenované v uvedeném pododstavci se vývozní licence vydávají třetí pracovní den po dni podání žádosti, pokud mezitím nebyla přijata žádná zvláštní opatření. Nařízení Komise č. 1819/2004 (4) stanovilo odchylku od tohoto ustanovení za účelem zohlednění situace v zásobování trhu Společenství s obilovinami a rýží pro hospodářský rok 2004/05. Při uplatňování této odchylky se dotyčné licence vydávají v den podání žádosti, pokud je výše náhrady rovna nule.

(2)

Protože situace na trhu již kritéria této odchylky nesplňuje, mělo by být nařízení (ES) č. 1819/2004 zrušeno.

(3)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1819/2004 se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. února 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 797/2006 (Úř. věst. L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1996/2006 (Úř. věst. L 398, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 320, 21.10.2004, s. 13.


24.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 57/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 191/2007

ze dne 23. února 2007

o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (citrony)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1961/2001 ze dne 8. října 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o vývozní náhrady v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 6 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1510/2006 (3) stanovilo směrná množství, pro něž lze vydat vývozní licence režimu B.

(2)

Podle informací, které má Komise k dnešnímu datu k dispozici, hrozí, že brzy dojde k překročení směrných množství stanovených pro citrony ve stávajícím vývozním období. Toto překročení by narušilo řádné fungování systému vývozních náhrad pro ovoce a zeleninu.

(3)

Aby se předešlo této situaci, měly by být žádosti o vydání vývozní licence režimu B pro citrony podané po 23. února 2007 zamítány, a to až do konce stávajícího vývozního období,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Žádosti o vydání vývozní licence režimu B pro citrony podle článku 1 nařízení (ES) č. 1510/2006, jejichž příslušná vývozní prohlášení byla přijata po 23. února a před 1. březnem 2007, se zamítají.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. února 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. února 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 268, 9.10.2001, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 280, 12.10.2006, s. 16.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

24.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 57/10


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 30. ledna 2007,

kterým se prodlužuje uplatňování rozhodnutí 2000/91/ES, kterým se Dánskému království a Švédskému království povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 17 šesté směrnice Rady (77/388/EHS) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu

(2007/132/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 395 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dopisy, které generální sekretariát Komise zaevidoval dne 22. března 2006, požádaly Dánsko a Švédsko o povolení prodloužit uplatňování odchylky, která jim byla udělena rozhodnutím Rady 2000/91/ES ze dne 24. ledna 2000, kterým se Dánskému království a Švédskému království povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 17 šesté směrnice Rady (77/388/EHS) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu (2).

(2)

V souladu s čl. 27 odst. 2 šesté směrnice Rady (77/388/EHS) ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (3) uvědomila Komise dopisem ze dne 4. října 2006 ostatní členské státy o žádostech Dánska a Švédska. Dopisem ze dne 5. října 2006 oznámila Komise Dánsku a Švédsku, že již má k dispozici veškeré informace, které považuje za nezbytné k posouzení žádostí.

(3)

Tyto žádosti se vztahují k vracení daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) uhrazené na mýtném za využití mostu Öresund mezi Dánskem a Švédskem. Podle pravidel pro DPH a příslušného místa plnění je nutné část DPH na mýtném za využití mostu Öresund uhradit Dánsku a část Švédsku.

(4)

Odchylně od článku 17 směrnice 77/388/EHS ve znění článku 28f uvedené směrnice, který požaduje, aby osoby povinné k dani uplatnily své právo na odečet či navrácení DPH v členském státě, kde byla daň uhrazena, bylo Dánsku a Švédsku povoleno zavést až do 31. prosince 2006 zvláštní opatření umožňující, aby daňoví poplatníci nárokovali vrácení DPH pouze u jednoho správního orgánu.

(5)

Vzhledem k tomu, že nebylo možné přijmout pravidla podle návrhu Komise na směrnici Rady, kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde o pravidla, kterými se řídí právo na odpočet DPH, na základě čl. 17 odst. 6 prvního pododstavce směrnice 77/388/EHS, a vzhledem k tomu, že právní situace a skutečnosti, které odůvodňovaly toto povolení udělené rozhodnutím 2000/91/ES, se nezměnily, mělo by se toto povolení prodloužit na další období.

(6)

Směrnice 77/388/EHS byla přepracována a zrušena směrnicí 2006/112/ES. Odkazy na původní směrnici by měly být považovány za odkazy na posledně uvedenou směrnici.

(7)

Odchylka nemá nepříznivý dopad na vlastní zdroje Společenství pocházející z DPH.

(8)

Vzhledem k naléhavosti situace a s cílem vyhnout se právním mezerám je nutné udělit výjimku ze lhůty šesti týdnů uvedené v části I bodu 3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke smlouvám o založení Evropských společenství,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 2 rozhodnutí 2000/91/ES se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Toto povolení pozbývá účinku dne 31. prosince 2013.“

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2007.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Dánskému království a Švédskému království.

V Bruselu dne 30. ledna 2007.

Za Radu

předseda

P. STEINBRÜCK


(1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1. Směrnice ve znění směrnice 2006/138/ES (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 92).

(2)  Úř. věst. L 28, 3.2.2000, s. 38. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2003/65/ES (Úř. věst. L 25, 30.1.2003, s. 40).

(3)  Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/98/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 129).


24.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 57/12


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 30. ledna 2007,

kterým se Estonsku, Slovinsku, Švédsku a Spojenému království povoluje zavedení zvláštního opatření odchylujícího se od čl. 167 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

(2007/133/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 395 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 27 šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (2) bylo Spojenému království rozhodnutím Rady 97/375/ES (3) povoleno, odchylně od čl. 17 odst. 1 uvedené směrnice a s cílem používat volitelný režim, kdy se daň uplatňuje na základě zaplacené a obdržené peněžní částky (peněžní účetnictví), odložit uplatňování práva na odpočet DPH na vstupu pro osoby povinné k dani, které uplatňují DPH na výstupu za svá plnění v okamžiku, kdy obdržely platbu ceny od zákazníků, podle čl. 10 odst. 2 třetího pododstavce druhé odrážky uvedené směrnice, do okamžiku, kdy je DPH na vstupu uhrazena ve prospěch dodavatele.

(2)

Spojené království požádalo dopisem, který generální sekretariát Komise zaevidoval dne 26. ledna 2006, o prodloužení uvedené odchylky na dobu tří let. Spojené království rovněž požádalo o zvýšení horní hranice obratu pro zjednodušený režim peněžního účetnictví z 660 000 GBP na 1 350 000 GBP.

(3)

Dopisem, který generální sekretariát Komise zaevidoval dne 31. srpna 2006, požádalo Estonsko o odchylku od čl. 17 odst. 1 směrnice 77/388/EHS, aby osoby povinné k dani mohly uplatnit odpočet DPH v okamžiku úhrady ve prospěch dodavatele. Toto odložení odpočtu se použije pouze v rámci zjednodušeného režimu peněžního účetnictví, podle nějž osoby povinné k dani uplatňují DPH na výstupu za svá plnění v okamžiku, kdy obdržely platbu od zákazníků podle čl. 10 odst. 2 třetího pododstavce druhé odrážky uvedené směrnice. Estonsko požádalo o to, aby režim peněžního účetnictví byl omezen na osoby povinné k dani, které estonské právo řadí do kategorie výhradních vlastníků.

(4)

Dopisem, který generální sekretariát Komise zaevidoval dne 27. června 2006, požádalo Slovinsko o odchylku od čl. 17 odst. 1 směrnice 77/388/EHS, aby osoby povinné k dani mohly uplatnit odpočet DPH v okamžiku úhrady ve prospěch dodavatele. Toto odložení odpočtu se použije pouze v rámci zjednodušeného režimu peněžního účetnictví, podle nějž osoby povinné k dani uplatňují DPH na výstupu za svá plnění v okamžiku, kdy obdržely platbu od zákazníků podle čl. 10 odst. 2 třetího pododstavce druhé odrážky uvedené směrnice. Slovinsko požádalo o stanovení horní hranice obratu pro jeho zjednodušený režim peněžního účetnictví ve výši 208 646 EUR.

(5)

Dopisem, který generální sekretariát Komise zaevidoval dne 6. dubna 2006, požádalo Švédsko o odchylku od čl. 17 odst. 1 směrnice 77/388/EHS, aby osoby povinné k dani mohly uplatnit odpočet DPH v okamžiku úhrady ve prospěch dodavatele. Toto odložení odpočtu se použije pouze v rámci zjednodušeného režimu peněžního účetnictví, podle nějž osoby povinné k dani uplatňují DPH na výstupu za svá plnění v okamžiku, kdy obdržely platbu od zákazníků podle čl. 10 odst. 2 třetího pododstavce druhé odrážky uvedené směrnice. Švédsko požádalo o stanovení horní hranice obratu pro jeho zjednodušený režim peněžního účetnictví ve výši 3 000 000 SEK.

(6)

Komise v souladu s čl. 27 odst. 2 směrnice 77/388/EHS informovala ostatní členské státy dopisem ze dne 6. října 2006 o požadavku Estonska, dopisem ze dne 6. října 2006 o požadavku Slovinska, dopisem ze dne 4. října 2006 o požadavku Švédska a dopisem ze dne 6. října 2006 o požadavku Spojeného království. Dopisem ze dne 6. října 2006 sdělila Komise Švédsku a dopisy ze dne 9. října 2006 Estonsku, Slovinsku a Spojenému království, že má veškeré informace, které považuje za nezbytné k posouzení jejich požadavků.

(7)

Směrnice 77/388/EHS byla přepracována a zrušena směrnicí 2006/112/ES. Odkazy na původní směrnici by měly být považovány za odkazy na posledně uvedenou směrnici.

(8)

Režim peněžního účetnictví je zjednodušujícím opatřením pro malé a střední podniky. V případě Spojeného království bude díky zvýšení horní hranice pro zjednodušený režim moci režimu využít více podniků. Zvýšením horní hranice obratu by se režimu mohlo zúčastnit dalších 57 000 podniků. Uplatněním odchylky požadované Estonskem bude moci režimu peněžního účetnictví využít 5 700 podniků. V případě Slovinska bude režim peněžního účetnictví moci zvolit 62 000 podniků. Ve Švédsku bude režim k dispozici pro 630 000 podniků.

(9)

Odchylky Estonska, Slovinska, Švédska a Spojeného království lze přijmout s ohledem na podíl způsobilých podniků, které by se mohly pro tento zjednodušený režim rozhodnout, a s ohledem na omezenou dobu trvání.

(10)

Jelikož by osoby povinné k dani, které v minulosti zvolily tento režim účetnictví, měly mít možnost jej využívat bez přerušení, mělo by se povolení udělené Spojenému království používat ode dne pozbytí účinku rozhodnutí 97/375/ES. Jelikož by mělo být osobám povinným k dani umožněno zvolit tento režim účetnictví od počátku jejich účetního roku, mělo by být dotčeným členským státům dovoleno připustit volbu tohoto režimu účetnictví od 1. ledna 2007.

(11)

Dotyčná odchylka nemá vliv na celkovou částku příjmů členských států z daní vybíraných ve fázi konečné spotřeby, a nemá tudíž nepříznivý vliv na vlastní zdroje Evropských společenství pocházející z DPH.

(12)

Vzhledem k naléhavosti situace a s cílem vyhnout se právním mezerám je nutné udělit výjimku ze lhůty šesti týdnů uvedené v části I. bodu 3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke smlouvám o založení Evropských společenstvích,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od článku 167 směrnice 2006/112/ES se Estonsku, Slovinsku, Švédsku a Spojenému království povoluje odložit právo na odpočet daně na vstupu osob povinných k dani, jak jsou vymezeny ve druhém odstavci, do okamžiku úhrady daně na vstupu jejich dodavatelům.

Dotčené osoby povinné k dani musejí používat režim, kdy DPH na výstupu uplatňují za svá plnění v okamžiku, kdy obdržely platby od zákazníků. Roční obrat těchto osob povinných k dani nesmí v případě Slovinska přesáhnout 208 646 EUR, v případě Švédska nesmí přesáhnout 3 000 000 SEK a v případě Spojeného království nesmí přesáhnout 1 350 000 GBP; v případě Estonska musejí být tyto osoby zaregistrovány jako výhradní vlastníci.

Článek 2

Rozhodnutí 97/375/ES se zrušuje.

Článek 3

Toto rozhodnutí se použije od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2009.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno Estonské republice, Republice Slovinsko, Švédskému království a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 30. ledna 2007.

Za Radu

předseda

P. STEINBRÜCK


(1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1. Směrnice ve znění směrnice 2006/138/ES (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 92).

(2)  Úř. věst. L 145, 13.6. 1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/98/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 129).

(3)  Úř. věst. L 158, 17.6.1997, s. 43. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2003/909/ES (Úř. věst. L 342, 30.12.2003, s. 49).


Komise

24.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 57/14


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 2. února 2007,

kterým se zřizuje Evropská rada pro výzkum

(Text s významem pro EHP)

(2007/134/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (1), a zejména na články 2 a 3 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2006/972/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu „Myšlenky“, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) (2), a zejména na čl. 4 odst. 2 a 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem zvláštního programu „Myšlenky“, kterým se provádí sedmý rámcový program, je podpora hraničního výzkumu vycházejícího z potřeb výzkumných pracovníků ve všech oborech vědy, techniky a v akademické sféře, a je jimi prováděn v oblastech dle jejich vlastního výběru.

(2)

Rozhodnutí 2006/972/ES stanoví, že Komise by měla k vlastnímu provádění zvláštního programu „Myšlenky“ zřídit Evropskou radu pro výzkum (dále jen „ERV“).

(3)

Evropská rada pro výzkum by se podle čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 2006/972/ES měla skládat z nezávislé vědecké rady (dále jen „vědecká rada“), kterou podporuje specializovaná prováděcí struktura.

(4)

Vědecká rada by měla být složena z nejuznávanějších vědců, inženýrů a akademických pracovníků jmenovaných Komisí, kteří jednají svým jménem, nezávisle na cizích zájmech. Podle mandátu daného článkem 5 rozhodnutí 2006/972/ES by měla jednat výlučně v zájmu dosažení vědeckých, technologických a akademických cílů zvláštního programu „Myšlenky“.

(5)

Vědecká rada by měla nezávisle zvolit generálního tajemníka, který podléhá její pravomoci. Generální tajemník bude mimo jiné napomáhat vědecké radě při zajišťování účinného spojení se specializovanou prováděcí strukturou a s Komisí a při sledování účinného provádění strategie vědecké rady a zastávání jejích stanovisek ze strany specializované prováděcí struktury.

(6)

Vědecká rada by měla pracovat v souladu se zásadami vědecké excelence, samostatnosti, účinnosti a transparentnosti. Komise by měla ručit za samostatnost a bezúhonnost vědecké rady a její řádné fungování.

(7)

Měla by být stanovena pravidla týkající se zveřejňování informací členy vědecké rady, aniž by byly dotčeny bezpečnostní předpisy Komise uvedené v příloze rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom (3).

(8)

Osobní údaje týkající se členů vědecké rady by se měly zpracovávat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (4).

(9)

Byl vytvořen nezávislý výbor složený z odborníků na vysoké úrovni, jehož úkolem bylo vyhledat zakládající členy vědecké rady. Tento výbor konzultoval vědeckou a akademickou obec a doporučil jednak kvalifikační předpoklady, jež mají být východiskem při hledání členů vědecké rady, a jednak samotné zakládající členy této rady.

(10)

Je nezbytné vytvořit specializovanou prováděcí strukturu jako vnější strukturu ve formě výkonné agentury, která se zřídí samostatným právním předpisem podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství (5).

(11)

Prováděcí úkoly této výkonné agentury by měl do jejího zřízení a provozuschopnosti zajistit specializovaný útvar Komise.

(12)

Rozpočtový dopad tohoto rozhodnutí bude zohledněn v rozhodnutí o financování v rámci zvláštního programu „Myšlenky“ a v legislativním finančním výkazu k návrhu Komise týkajícím se vnější struktury,

ROZHODLA TAKTO:

KAPITOLA 1

EVROPSKÁ RADA PRO VÝZKUM

Článek 1

Zřízení

Na období ode dne vstupu tohoto rozhodnutí v platnost do 31. prosince 2013 se zřizuje Evropská rada pro výzkum s cílem zajistit provádění zvláštního programu „Myšlenky“. V souladu s níže uvedenými ustanoveními ji tvoří vědecká rada a specializovaná prováděcí struktura.

KAPITOLA 2

VĚDECKÁ RADA

Článek 2

Zřízení

Zřizuje se vědecká rada.

Článek 3

Úkoly

1.   Vědecká rada zajišťuje úkoly stanovené v čl. 5 odst. 3 rozhodnutí 2006/972/ES.

2.   Vědecká rada mimo jiné stanoví celkovou vědeckou strategii, má plně ve své pravomoci rozhodnutí o typu výzkumu, který má být financován v souladu s čl. 6 odst. 6 rozhodnutí 2006/972/ES, a ručí za kvalitu činnosti z vědeckého hlediska. Její úkoly zahrnují zejména sestavení ročního pracovního programu, vytváření postupů vzájemného hodnocení, jakož i sledování a kontrolu kvality provádění zvláštního programu „Myšlenky“, aniž je dotčena odpovědnost Komise.

Článek 4

Členové

1.   Vědecká rada má nejvýše 22 členů.

2.   Skládá se z nejuznávanějších představitelů evropské vědecké obce, kteří mají odpovídající odborné znalosti zajišťující různorodost výzkumných oblastí a kteří jednají svým jménem a nezávisle na politických či jiných zájmech.

3.   Jmenují se zakládající členové vědecké rady uvedení na seznamu v příloze II tak, jak byli navrženi v souladu s kvalifikačními předpoklady definovanými v příloze I.

4.   Členy jmenuje v budoucnosti Komise, jež přitom vychází z kvalifikačních předpokladů stanovených v příloze I; při jejich výběru postupuje nezávisle a transparentně a v dohodě s vědeckou radou; součástí výběru je i konzultace s vědeckou obcí a zpráva Parlamentu a Radě. Jmenování členů bude v budoucnu zveřejňováno podle nařízení (ES) č. 45/2001.

5.   Členové jednají nezávisle bez jakéhokoli vnějšího vlivu. Včas informují Komisi o jakémkoliv střetu zájmů, jenž by mohl ohrozit jejich nezávislost.

6.   Členové jsou jmenováni na čtyřleté funkční období, jež může být jednou prodlouženo, a to na základě rotačního systému zajišťujícího kontinuitu práce vědecké rady. Je-li však třeba zajistit postupnou obnovu vědecké rady, může být člen jmenován i na kratší období, než je stanovené maximum. Členové zůstávají ve funkci, dokud nedojde k jejich výměně nebo dokud neskončí jejich funkční období.

7.   Dojde-li k odstoupení člena nebo ke skončení jeho funkčního období, jež nelze prodloužit, jmenuje Komise nového člena.

8.   Komise může ve výjimečných případech a za účelem zajištění bezúhonnosti a/nebo kontinuity vědecké rady ukončit funkční období člena ze své vlastní iniciativy.

9.   Členové vědecké rady nepobírají za svoji činnost odměnu.

Článek 5

Zásady a způsob práce

1.   Vědecká rada jedná samostatně a nezávisle.

2.   Je-li to vhodné, konzultuje vědecká rada s vědeckou, technickou a akademickou obcí.

3.   Vědecká rada jedná výlučně v zájmu dosažení vědeckých, technických a akademických cílů zvláštního programu „Myšlenky“. Jedná bezúhonně a poctivě a pracuje efektivně a s nejvyšší možnou transparentností.

4.   Vědecká rada je odpovědná Komisi, je neustále v úzkém kontaktu s Komisí i se specializovanou prováděcí strukturou a k tomu podniká veškerá nezbytná opatření.

5.   Týkají-li se informace získané při plnění úkolů vědecké rady podle názoru Komise nebo předsedy vědecké rady důvěrných záležitostí, vědecká rada je nezveřejňuje.

6.   Komise poskytne vědecké radě k její práci nezbytné informace a podporu tak, aby rada mohla pracovat samostatně a nezávisle.

7.   Vědecká rada pravidelně podává zprávy Komisi a poskytuje informace a pomoc, které jsou nezbytné pro povinnosti Komise v oblasti podávání zpráv (např. výroční zpráva, výroční zpráva o činnosti).

Článek 6

Činnost

1.   Vědecká rada volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy, kteří ji zastupují v souladu s jednacím řádem, vedou její práci a napomáhají ji, a to včetně přípravy programu zasedání a podkladových materiálů pro tato zasedání.

2.   Předseda a místopředsedové vědecké rady mohou mít také titul prezidenta a viceprezidentů Evropské rady pro výzkum.

3.   Vědecká rada přijme svůj jednací řád, jenž obsahuje podrobná ustanovení ohledně volby uvedené v odstavci 1, a také kodex pro řešení případného střetu zájmů.

4.   Vědecká rada se schází na plenárním zasedání podle potřeby.

5.   Předseda vědecké rady může rozhodnout, že účast na zasedání je omezena.

Článek 7

Generální tajemník ERV

1.   Vědecká rada volí nezávisle generálního tajemníka, který podléhá její pravomoci. Generální tajemník napomáhá vědecké radě mimo jiné při zajišťování účinného spojení s Komisí a se specializovanou prováděcí strukturou.

2.   Povinnosti generálního tajemníka stanoví vědecká rada. Součástí těchto povinností je sledování účinného provádění strategie vědecké rady a zastávání jejích stanovisek ze strany specializované prováděcí struktury.

3.   Podporu pro ustanovení a činnosti generálního tajemníka zajišťuje zvláštní program „Myšlenky“.

4.   Funkční období generálního tajemníka nesmí být delší než 30 měsíců a je jednou obnovitelné.

Článek 8

Výdaje na zasedání

1.   V souladu s pravidly Komise pro poskytování náhrad externím odborníkům uhradí Komise členům vědecké rady cestovní výdaje a případně též diety nezbytné pro výkon její činnosti. Po předchozím schválení ze strany Komise může Komise uhradit i cestovní výdaje a diety na další zasedání nezbytná pro práci vědecké rady; toto ustanovení platí pro zasedání členů vědecké rady s externími odborníky a se zainteresovanými stranami.

2.   Náklady na zasedání se hradí na základě každoroční žádosti vědecké rady, aniž je dotčena odpovědnost Komise.

KAPITOLA 3

Článek 9

Specializovaná prováděcí struktura

Specializovaná prováděcí struktura se zřídí jako vnější struktura; prováděcí úkoly této vnější struktury do jejího zřízení a provozuschopnosti zajistí specializovaný útvar Komise.

KAPITOLA 4

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 10

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 2. února 2007.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 242.

(3)  Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/548/ES, Euratom (Úř. věst. L 215, 5.8.2006, s. 38).

(4)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 1.


PŘÍLOHA I

Kvalifikační předpoklady pro výběr členů vědecké rady

Složení vědecké rady musí prokázat, že je schopna zajistit věrohodné, zcela nezávislé vedení vědecké obce a že je schopna skloubit moudrost a zkušenosti s vizí a nápaditostí. Důvěryhodnost vědecké rady bude založena na vyvážených kvalitách mužů a žen, kteří ji tvoří a kteří jako celek odrážejí v plné šíři výzkumnou obec Evropy. Jednotliví členové vědecké rady musí mít nespornou pověst průkopníků v oblasti výzkumu a musí být o nich jednoznačně známo, že jsou nezávislí a odhodlaně se věnují výzkumu. Obecně se musí jednat o výzkumníky s praktickou zkušeností, ať již ze současnosti nebo z minulosti, a také o vědce se zkušenostmi s vedením vědecké obce na celoevropské či celosvětové úrovni. Je třeba uvažovat i o mladších vedoucích pracovnících z nastupující generace.

Složení členů musí odrážet celou rozmanitost výzkumných disciplín a zahrnovat jak exaktní vědy a technickou sféru, tak i společenské a humanitní vědy. Přitom však nesmí být bráni jako představitelé určité disciplíny nebo oboru výzkumu a ani se sami nesmí za takové považovat. Musí být schopni širšího pohledu, který společně vyjadřuje pochopení významných vývojových trendů ve výzkumu, včetně interdisciplinárního a multidisciplinárního výzkumu, a musí chápat potřeby výzkumu na evropské úrovni.

Musí to být nejenom vědci a výzkumníci s prokazatelnou pověstí, ale společně by měli mít zkušenosti v širším slova smyslu získané jak na evropské úrovni, tak i v dalších částech světa, kde probíhá intenzivní výzkum. Jedná se například o zkušenosti s podporou základního výzkumu, organizací a řízením výzkumu a s předáváním znalostí na univerzitách, ve vědeckých společnostech a v podnicích, o porozumění činnostem v oblasti výzkumu na národní i mezinárodní úrovni, příslušným způsobům financování výzkumu i o chápání širších politických souvislostí, v nichž Evropská rada pro výzkum pracuje.

Členové by měli pocházet z různých oblastí výzkumné obce a z nejrůznějších vědeckých ústavů, jež se zabývají výzkumem. Měli by mezi nimi být i lidé se zkušenostmi získanými na univerzitách, ve výzkumných ústavech, vědeckých společnostech, subjektech zabývajících se financováním a při výzkumu v podnikové sféře. Zkušenosti některých členů by měly pocházet z několika zemí a měli by být mezi nimi i lidé z výzkumné obce mimo Evropu.


PŘÍLOHA II

Seznam 22 zakládajících členů vědecké rady:

 

Dr. Claudio BORDIGNON, Vědecký ústav San Raffaele, Milán

 

Prof. Manuel CASTELLS, Otevřená univerzita Katalánie

 

Prof. Paul J. CRUTZEN, Ústav Maxe Plancka pro chemii, Mohuč

 

Prof. Mathias DEWATRIPONT, Université Libre de Bruxelles

 

Dr. Daniel ESTEVE, CEA Saclay

 

Prof. Pavel EXNER, Dopplerův ústav, Praha

 

Prof. Hans-Joachim FREUND, Ústav Fritze Habera, Berlín

 

Prof. Wendy HALL, University of Southampton

 

Prof. Carl-Henrik HELDIN, Ludwigův ústav pro výzkum rakoviny

 

Prof. Fotis C. KAFATOS, Imperial College London

 

Prof. Michal KLEIBER, Polská akademie věd

 

Prof. Norbert KROO, Maďarská akademie věd

 

Prof. Maria Teresa V.T. LAGO, Univerzita Porto

 

Dr. Oscar MARIN PARRA, Instituto de Neurociencias de Alicante

 

Prof. Lord MAY, University of Oxford

 

Prof. Helga NOWOTNY, Wissenschaftszentrum, Vídeň

 

Prof. Christiane NÜSSLEIN-VOLHARD, Ústav Maxe Plancka pro vývojovou biologii, Tübingen

 

Prof. Leena PELTONEN-PALOTIE, Univerzita Helsinky a Národní ústav veřejného zdraví

 

Prof. Alain PEYRAUBE, CNRS, Paříž

 

Dr. Jens R. ROSTRUP-NIELSEN, Haldor Topsoe A/S

 

Prof. Salvatore SETTIS, Scuola Normale Superiore, Pisa

 

Prof. Rolf M. ZINKERNAGEL, Univerzita Curych


24.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 57/20


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 23. února 2007,

kterým se mění rozhodnutí 2003/135/ES, pokud jde o změnu plánů eradikace klasického moru prasat v populaci divokých prasat a nouzového očkování divokých prasat proti klasickému moru prasat v některých oblastech německé spolkové země Porýní-Falcko

(oznámeno pod číslem K(2007) 527)

(Pouze německé a francouzské znění je závazné)

(2007/135/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2001/89/ES ze dne 23. října 2001 o opatřeních Společenství pro tlumení klasického moru prasat (1), a zejména na čl. 16 odst. 1 a čl. 20 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2003/135/ES ze dne 27. února 2003 o schválení plánů eradikace klasického moru prasat a nouzového očkování divokých prasat proti klasickému moru prasat v Německu, ve spolkových zemích Dolní Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falcko a Sársko (2) bylo přijato jako jedno z opatření na zdolání klasického moru prasat.

(2)

Německé orgány informovaly Komisi o nedávném vývoji nákazy v populaci divokých prasat v některých oblastech Porýní-Falcka, které sousedí se spolkovou zemí Severní Porýní-Vestfálsko.

(3)

Německé a francouzské orgány informovaly Komisi o nedávném vývoji nákazy v populaci divokých prasat v některých oblastech Porýní-Falcka v Německu a v sousedících oblastech ve Francii.

(4)

Tato informace ukazuje, že klasický mor prasat byl u divokých prasat v některých oblastech na německém území úspěšně eradikován a v těchto oblastech na německém území již není třeba uplatňovat plány eradikace klasického moru prasat a očkování divokých prasat.

(5)

Rozhodnutí 2003/135/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2003/135/ES se nahrazuje zněním v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Spolkové republice Německo a Francouzské republice.

V Bruselu dne 23. února 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 316, 1.12.2001, s. 5. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  Úř. věst. L 53, 28.2.2003, s. 47. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/285/ES (Úř. věst. L 104, 13.4.2006, s. 51).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

1.   OBLASTI, VE KTERÝCH SE UPLATŇUJÍ PLÁNY ERADIKACE

A.   Ve spolkové zemi Porýní-Falcko

1.

V části ‚Eifel‘:

a)

v okrese Ahrweiler: obce Adenau a Altenahr;

b)

v okrese Daun: obce Obere Kyll a Hillesheim, v obci Daun lokality Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler a Kirchweiler, v obci Kelberg lokality Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath a Welcherath, v obci Gerolstein lokality Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm a Rockeskyll a město Gerolstein;

c)

v okrese Bitburg-Prüm: v obci Prüm lokality Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim a Weinsheim.

2.

V části ‚Pfalz‘:

a)

město Pirmasens;

b)

v okrese Südwestpfalz: města Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Dahner Felsenland, Hauenstein kromě Exklave zu Wilgartswiesen, lokality Herschberg, Schauerberg, Schmitshausen, Weselberg, Wallhalben, Knopp-Labach, Hettenhausen, Saalstadt, Hermersberg, Höheinöd, Donsieders, Clausen, Rodalben, Münchweiler a. d. Rodalb, Merzalben, Waldfischbach-Burgalben;

c)

v okrese Südliche Weinstraße: lokality Annweiler am Trifels kromě Exklave, jihozápadní Exklave zu Landau in der Pfalz, Rinnthal, Wernersberg, Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal, Silz, Münchweiler am Klingbach, Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Birkenhördt, Böllenborn, Dörrenbach, Oberotterbach, Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Ilbesheim bei Landau in der Pfalz, Leinsweiler, Eschbach, Waldhambach, Waldrohrbach.

B.   Ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko

a)

město Cáchy: jižně od dálnic A4, A544 a spolkové silnice B1;

b)

město Bonn: jižně od spolkové silnice 56 a dálnice A 565 (z Bonn-Endenich do Bonn-Poppelsdorf) a jihozápadně od spolkové silnice 9;

c)

v okrese Cáchy: města Monschau a Stolberg, obce Simmerath a Roetgen;

d)

v okrese Düren: města Heimbach a Nideggen, obce Hürtgenwald a Langerwehe;

e)

v okrese Euskirchen: města Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden a lokality Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (ve městě Euskirchen), obce Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall a Nettersheim;

f)

v okrese Rhein-Sieg: města Meckenheim a Rheinbach, obec Wachtberg, lokality Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (v obci Alfter) a lokality Buschhoven, Morenhoven, Miel a Odendorf (v obci Swisttal).

2.   OBLASTI, VE KTERÝCH SE UPLATŇUJE NOUZOVÉ OČKOVÁNÍ

A.   Ve spolkové zemi Porýní-Falcko

1.

V části ‚Eifel‘:

a)

v okrese Ahrweiler: obce Adenau a Altenahr;

b)

v okrese Daun: obce Obere Kyll a Hillesheim, v obci Daun lokality Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler a Kirchweiler, v obci Kelberg lokality Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath a Welcherath, v obci Gerolstein lokality Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm a Rockeskyll a město Gerolstein;

c)

v okrese Bitburg-Prüm: v obci Prüm lokality Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim a Weinsheim.

2.

V části ‚Pfalz‘:

a)

město Pirmasens;

b)

v okrese Südwestpfalz: města Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Dahner Felsenland, Hauenstein kromě Exklave zu Wilgartswiesen, lokality Herschberg, Schauerberg, Schmitshausen, Weselberg, Wallhalben, Knopp-Labach, Hettenhausen, Saalstadt, Hermersberg, Höheinöd, Donsieders, Clausen, Rodalben, Münchweiler a. d. Rodalb, Merzalben, Waldfischbach-Burgalben;

c)

v okrese Südliche Weinstraße: lokality Annweiler am Trifels kromě Exklave, jihozápadní Exklave zu Landau in der Pfalz, Rinnthal, Wernersberg, Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal, Silz, Münchweiler am Klingbach, Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Birkenhördt, Böllenborn, Dörrenbach, Oberotterbach, Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Ilbesheim bei Landau in der Pfalz, Leinsweiler, Eschbach, Waldhambach, Waldrohrbach.

B.   Ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko

a)

město Cáchy: jižně od dálnic A4, A544 a spolkové silnice B1;

b)

město Bonn: jižně od spolkové silnice 56 a dálnice A 565 (z Bonn-Endenich do Bonn-Poppelsdorf) a jihozápadně od spolkové silnice 9;

c)

v okrese Cáchy: města Monschau a Stolberg, obce Simmerath a Roetgen;

d)

v okrese Düren: města Heimbach a Nideggen, obce Hürtgenwald a Langerwehe;

e)

v okrese Euskirchen: města Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden a lokality Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (ve městě Euskirchen), obce Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall a Nettersheim;

f)

v okrese Rhein-Sieg: města Meckenheim a Rheinbach, obec Wachtberg, lokality Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (v obci Alfter) a lokality Buschhoven, Morenhoven, Miel a Odendorf (v obci Swisttal).“


24.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 57/23


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 23. února 2007,

kterým se stanoví přechodná opatření pro systém identifikace a evidence ovcí a koz v Bulharsku stanovený v nařízení Rady (ES) č. 21/2004

(oznámeno pod číslem K(2007) 533)

(Text s významem pro EHP)

(2007/136/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 42 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (1) stanoví pravidla pro stanovení systémů identifikace a evidence ovcí a koz. Stanoví, že se všechna zvířata narozená v Bulharsku po 1. lednu 2007 identifikují ušní značkou a druhou identifikační značkou opatřenou stejným individuálním kódem, jaký je na ušní značce, ve lhůtě, která nepřesáhne šest měsíců, v každém případě však předtím, než opustí hospodářství, kde se narodila.

(2)

Bulharsko přistoupilo ke Společenství dne 1. ledna 2007. Dopisem ze dne 17. listopadu 2006 Bulharsko požádalo o přechodná opatření pro identifikaci ovcí a koz v dané zemi na období jednoho roku, během kterého by měla být zvířata identifikována jen jednou jedinou ušní značkou, s výjimkou zvířat vstupujících do obchodu uvnitř Společenství nebo určených pro vývoz do třetích zemí. Taková zvířata by se měla identifikovat v souladu s pravidly Společenství, avšak s tím, že identifikační značky, stanovené v nařízení (ES) č. 21/2004, mohou být připevněny v jiném hospodářství než v hospodářství, kde se zvíře narodilo, uvedeném v čl. 4 odst. 1 daného nařízení.

(3)

S cílem usnadnit přechod ze stávajícího režimu v Bulharsku na režim vyplývající z uplatňování nařízení (ES) č. 21/2004 je vhodné stanovit přechodná opatření pro identifikaci ovcí a koz v Bulharsku.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí se použije na všechny ovce a kozy chované v hospodářstvích nacházejících se v Bulharsku (dále jen „zvířata“).

Článek 2

Identifikace zvířat v Bulharsku

Všechna zvířata v hospodářství se identifikují předtím, než opustí hospodářství, kde se narodila, nebo ve lhůtě devíti měsíců od data jejich narození, podle toho, co nastane dříve, alespoň jednou jedinou ušní značkou opatřenou individuálním kódem pro každé zvíře v souladu s vnitrostátními pravidly.

Článek 3

Identifikace zvířat určených pro obchod uvnitř Společenství nebo vývoz do třetích zemí

Všechna zvířata určená pro obchod uvnitř Společenství nebo vývoz do třetích zemí se případně kromě identifikace ušní značkou v souladu s článkem 2 tohoto rozhodnutí identifikují v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (ES) č. 21/2004.

Odchylně od čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 21/2004 se identifikační značky uvedené v daném ustanovení mohou použít v hospodářství původu, jak je definováno v čl. 2 písm. b) bodu 8 směrnice Rady 91/68/EHS (2).

Článek 4

Požadavky na doklad o přesunu

V dokladu o přesunu uvedeném v čl. 3 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 21/2004 se uvedou individuální kódy pro každé zvíře podle článků 2 a 3 tohoto rozhodnutí.

Článek 5

Použitelnost

Toto rozhodnutí se použije ode dne nabytí platnosti aktu o přistoupení do dne 31. prosince 2007.

Článek 6

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 23. února 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19.


24.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 57/25


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 23. února 2007,

kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o opatření pro tlumení klasického moru prasat v Německu

(oznámeno pod číslem K(2007) 535)

(Text s významem pro EHP)

(2007/137/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V reakci na výskyt ohnisek nákazy klasického moru prasat v některých členských státech bylo přijato rozhodnutí Komise 2006/805/ES ze dne 24. listopadu 2006 o kontrolních opatřeních v oblasti zdraví zvířat v souvislosti s klasickým morem prasat v některých členských státech (3). Toto rozhodnutí stanoví některá opatření pro tlumení klasického moru prasat v těchto členských státech.

(2)

Německo informovalo Komisi o tom, že situace ohledně nákazy v některých oblastech spolkové země Porýní-Falcko se výrazně zlepšila. Opatření stanovená rozhodnutím 2006/805/ES by tedy vůči uvedeným oblastem již neměla být uplatňována.

(3)

Rozhodnutí 2006/805/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2006/805/ES se nahrazuje zněním v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 23. února 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES (Úř. věst. L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 33).

(3)  Úř. věst. L 329, 25.11.2006, s. 67.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

ČÁST I

1.   Německo

A.   Porýní-Falcko

a)

v okrese Ahrweiler: obce Adenau a Altenahr;

b)

v okrese Daun: obce Obere Kyll a Hillesheim, v obci Daun lokality Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler a Kirchweiler, v obci Kelberg lokality Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath a Welcherath, v obci Gerolstein lokality Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm a Rockeskyll a město Gerolstein;

c)

v okrese Bitburg-Prüm: v obci Prüm lokality Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim a Weinsheim.

B.   Severní Porýní-Vestfálsko

a)

v okrese Euskirchen: města Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden a lokality Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (ve městě Euskirchen), a obce Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall a Nettersheim;

b)

v okrese Rhein-Sieg: města Meckenheim a Rheinbach, obec Wachtberg, lokality Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (v obci Alfter) a lokality Buschhoven, Morenhoven, Miel a Odendorf (v obci Swisttal);

c)

město Cáchy: jižně od dálnic A4, A544 a spolkové silnice B1;

d)

město Bonn: jižně od spolkové silnice 56 a dálnice A565 (z Bonn-Endenich do Bonn-Poppelsdorf) a jihozápadně od spolkové silnice 9;

e)

v okrese Cáchy: města Monschau a Stolberg a obce Simmerath a Roetgen;

f)

v okrese Düren: města Heimbach a Nideggen a obce Hürtgenwald a Langerwehe.

2.   Francie

Území departementů Bas-Rhin a Moselle situované západně od Rýna a od kanálu mezi Rýnem a Marnou, severně od dálnice A 4, východně od řeky Sarre a jižně od hranice s Německem a obce Holtzheim, Lingolsheim a Eckbolsheim.

ČÁST II

1.   Slovensko

Území regionálních veterinárních a potravinových správ (RVPS) Trenčín (s působností v okresech Trenčín a Bánovce nad Bebravou), Prievidza (s působností v okresech Prievidza a Partizánske), Púchov (s působností pouze v okrese Ilava), Žiar nad Hronom (s působností v okresech Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica), Zvolen (s působností v okresech Zvolen, Krupina a Detva), Lučenec (s působností v okresech Lučenec a Poltár) a Veľký Krtíš.

ČÁST III

1.   Bulharsko

Celé území Bulharska.“


Tiskové opravy

24.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 57/27


Oprava nařízení Komise (ES) č. 175/2007 ze dne 22. února 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu

( Úřední věstník Evropské unie L 55 ze dne 23. února 2007 )

Strana 12, příloha zní takto:

„PŘÍLOHA

Vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu platné ode dne 23. února 2007 (1)

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

18,13

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

18,13

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,1813

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

18,13

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,1813

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,1813

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,1813 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

18,13

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,1813

Pozn.: Místa určení jsou vymezena takto:

S00

:

všechna místa určení kromě Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Černé hory, Kosova, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Andorry, Gibraltaru, Ceuty, Melilly, Svatého Stolce (Vatikánský městský stát), Lichtenštejnska, samosprávných obcí Livigno a Campione d'Italia, Heligolandu, Grónska, Faerských ostrovů a oblastí Kypru, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.


(1)  Částky stanovené v této příloze se v souladu s rozhodnutím Rady 2005/45/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty (Úř. věst L 23, 26.1.2005, s. 17), nepoužijí s účinkem od 1. února 2005.

(2)  Základní částka se nevztahuje na produkt definovaný v bodě 2 přílohy nařízení Komise (EHS) č. 3513/92 (Úř. věst. L 355, 5.12.1992, s. 12).“


24.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 57/28


Oprava nařízení Komise (ES) č. 177/2007 ze dne 22. února 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

( Úřední věstník Evropské unie L 55 ze dne 23. února 2007 )

Strana 16, příloha, druhý sloupec, země určení, v celé tabulce:

místo:

„C13“,

má být:

„C10“.


24.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 57/28


Oprava rozhodnutí Rady 2006/969/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007 až 2011)

( Úřední věstník Evropské unie L 391 ze dne 30. prosince 2006 )

Vyhlášení nařízení ve výše uvedeném čísle Úředního věstníku se zrušuje.

Vyhlášení téhož znění jako „rozhodnutí Rady 2006/970/Euratom ze dne 18. prosince 2006“ v Úředním věstníku Evropské unie L 400 ze dne 30. prosince 2006, s. 60 zůstává v platnosti.

(Z technických důvodů bylo naposledy uvedené rozhodnutí znovu vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie L 54 ze dne 22. února 2007, s. 21.)