ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 55

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
23. února 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 172/2007 ze dne 16. února 2007, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách ( 1 )

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 173/2007 ze dne 22. února 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 174/2007 ze dne 22. února 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu

9

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 175/2007 ze dne 22. února 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu

11

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 176/2007 ze dne 22. února 2007, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006

13

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 177/2007 ze dne 22. února 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

14

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 178/2007 ze dne 22. února 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin

17

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 179/2007 ze dne 22. února 2007, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin

19

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 180/2007 ze dne 22. února 2007, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

20

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 181/2007 ze dne 22. února 2007, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

24

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 182/2007 ze dne 22. února 2007 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006

26

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 183/2007 ze dne 22. února 2007, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 38/2007

27

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2007/129/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 16. února 2007, kterým se stanoví množství methylbromidu, jejichž použití je povoleno pro účely kritických použití v Řecku od 1. června do 31. prosince 2006 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (oznámeno pod číslem K(2007) 448)

28

 

 

2007/130/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/71/ES s cílem prodloužit období jeho použití a kterým se zrušuje rozhodnutí 2003/70/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 492)  ( 1 )

31

 

 

2007/131/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2007 o umožnění využívání rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii harmonizovaným způsobem ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 522)  ( 1 )

33

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

23.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 172/2007

ze dne 16. února 2007,

kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (1), a zejména na čl. 7 odst. 5 první pododstavec a odst. 6 a čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise uskutečnila studii týkající se provádění ustanovení nařízení (ES) č. 850/2004 týkajících se odpadů. Tato studie určila maximální koncentrační limity pro účely části 2 přílohy V nařízení (ES) č. 850/2004. Při jejich překročení nelze vyloučit nebezpečí pro lidské zdraví a životní prostředí.

(2)

Koncentrační limit pro polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDF/PCDD) se vyjadřuje v ekvivalentní toxické koncentraci (TEQ) za použití faktorů ekvivalentní toxicity Světové zdravotnické organizace, 1998 (TEF). Dostupné údaje o polychlorovaných bifenylech (PCB) s dioxinovým efektem nejsou dostačující, aby bylo tyto sloučeniny možné začlenit do TEQ.

(3)

Hexachlorcyklohexan (HCH) je název technické směsi různých izomerů. Snaha je všechny analyzovat by nebyla přiměřená. Toxikologicky relevantní jsou pouze alfa-, beta- a gama-HCH. Koncentrační limit by se tedy měl týkat pouze jich. Většina obchodně dostupných analytických standardních směsí k analýze této třídy sloučenin určuje pouze tyto izomery.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou nejvhodnější pro zajištění vysoké úrovně ochrany.

(5)

Nařízení (ES) č. 850/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Výbor zřízený čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 850/2004 nevydal při konzultaci, provedené dne 25. ledna 2006 postupem podle čl. 17 odst. 2 uvedeného nařízení, žádné stanovisko,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha V nařízení (ES) č. 850/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. února 2007.

Za Radu

předsedkyně

A. SCHAVAN


(1)  Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7.


PŘÍLOHA

Část 2 přílohy V nařízení (ES) č. 850/2004 se nahrazuje tímto:

„Část 2 –   Odpady a činnosti, na které se vztahuje čl. 7 odst. 4 písm. b)

Pro účely čl. 7 odst. 4 písm. b) jsou u uvedených odpadů, určených šestimístným kódem podle rozhodnutí Komise 2000/532/ES (1), povoleny tyto činnosti.

Odpady podle klasifikace v rozhodnutí Komise 2000/532/ES

Maximální koncentrační limity pro látky uvedené v příloze IV (2)

Činnost

10

ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ

aldrin: 5 000 mg/kg;

chlordan: 5 000 mg/kg;

dieldrin: 5 000 mg/kg;

endrin: 5 000 mg/kg;

heptachlor: 5 000 mg/kg;

hexachlorbenzen: 5 000 mg/kg;

mirex: 5 000 mg/kg;

toxafen: 5 000 mg/kg;

polychlorované bifenyly (PCB) (4): 50 mg/kg;

DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorofenyl)ethan): 5 000 mg/kg;

chlordekon: 5 000 mg/kg;

polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF) (7): 5 mg/kg;

suma alfa-, beta- a gama-HCH: 5 000 mg/kg;

hexabrombifenyl: 5 000 mg/kg.

Trvalé ukládání pouze:

v bezpečných, hluboko uložených podzemních skalních formacích,

solných dolech nebo

na skládkách nebezpečných odpadů (za předpokladu, že je odpad solidifikovaný nebo stabilizovaný, pokud je to technicky proveditelné, jak je to nezbytné pro zařazení odpadu do podkapitoly 1903 rozhodnutí 2000/532/ES),

přičemž musí být dodržena směrnice Rady 1999/31/ES (5) a rozhodnutí Rady 2003/33/ES (6) a musí být prokázáno, že vybrané činnosti jsou nejvhodnější z hlediska životního prostředí.

10 01

Odpad z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě kapitoly 19)

10 01 14 * (3)

Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky

10 01 16 *

Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky

10 02

Odpad z průmyslu železa a oceli

10 02 07 *

Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky

10 03

Odpad z tepelné metalurgie hliníku

10 03 04 *

Strusky z prvního tavení

10 03 08 *

Solné strusky z druhého tavení

10 03 09 *

Černé stěry z druhého tavení

10 03 19 *

Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky

10 03 21 *

Jiné částice a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky

10 03 29 *

Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky

 

 

10 04

Odpad z tepelné metalurgie olova

10 04 01 *

Strusky z prvního a druhého tavení

10 04 02 *

Pěna a stěry z prvního a druhého tavení

10 04 04 *

Prach z čištění spalin

10 04 05 *

Ostatní částice a prach

10 04 06 *

Pevný odpad z čištění plynu

10 05

Odpad z tepelné metalurgie zinku

10 05 03 *

Prach z čištění spalin

10 05 05 *

Pevný odpad z čištění plynu

10 06

Odpad z tepelné metalurgie mědi

10 06 03 *

Prach z čištění spalin

10 06 06 *

Pevný odpad z čištění plynu

10 08

Odpad z tepelné metalurgie ostatních neželezných kovů

10 08 08 *

Solné strusky z prvního a druhého tavení

10 08 15 *

Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky

10 09

Odpad ze slévání železných odlitků

10 09 09 *

Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky

16

ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ

16 11

Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály

16 11 01 *

Vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

16 11 03 *

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

17

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)

17 01

Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 06 *

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky

17 05

Zemina včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst, kamení a vytěžená hlušina

17 05 03 *

Anorganické části zeminy a kamení obsahující nebezpečné látky

17 09

Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 02 *

Stavební a demoliční odpady obsahující PCB, kromě vybavení kontaminovaného PCB

17 09 03 *

Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky

19

ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD UMÍSTĚNÝCH MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z PŘÍPRAVY VODY PRO LIDSKOU SPOTŘEBU A VODY Z PRŮMYSLOVÉHO POUŽITÍ

19 01

Odpad ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů

19 01 07 *

Pevný odpad z čištění plynu

19 01 11 *

Popel a struska obsahující nebezpečné látky

19 01 13 *

Popílek obsahující nebezpečné látky

19 01 15 *

Kotelní prach obsahující nebezpečné látky

19 04

Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace

19 04 02 *

Popílek a jiný odpad z čištění spalin

 

 

19 04 03 *

Nevitrifikovaná pevná fáze

 

 


(1)  Rozhodnutí Komise 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3). Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Rady 2001/573/ES (Úř. věst. L 203, 28.7.2001, s. 18).“

(2)  Tyto limity se uplatní výhradně na skládky nebezpečného odpadu a nevztahují se na trvalé podzemní uskladňovací prostory pro nebezpečné odpady, včetně solných dolů.

(3)  Odpad označený hvězdičkou * se považuje za nebezpečný odpad podle směrnice 91/689/EHS a vztahují se na něj ustanovení uvedené směrnice.

(4)  Případně se použijí metody výpočtu stanovené v evropských normách EN 12766-1 a EN 12766-2.

(5)  Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1). Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.

(6)  Rozhodnutí Rady 2003/33/ES ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládky podle článku 16 a přílohy II směrnice 1999/31/ES (Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 27).

(7)  Limit se vypočítá jako PCDD a PCDF v souladu s těmito faktory ekvivalentní toxicity (TEF):

 

TEF

PCDD

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

PCDF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001


23.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 173/2007

ze dne 22. února 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. února 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. února 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 22. února 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

IL

93,3

JO

96,5

MA

63,1

TN

148,3

TR

156,8

ZZ

111,6

0707 00 05

JO

178,3

MA

206,0

TR

189,0

ZZ

191,1

0709 90 70

MA

37,9

TR

123,3

ZZ

80,6

0805 10 20

CU

34,2

EG

44,0

IL

56,7

MA

45,1

TN

52,1

TR

66,2

ZZ

49,7

0805 20 10

IL

103,3

MA

93,1

ZZ

98,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

108,5

IL

70,4

MA

109,7

PK

58,0

TR

58,1

ZZ

80,9

0805 50 10

EG

63,5

TR

50,2

ZZ

56,9

0808 10 80

AR

105,0

CA

95,4

CN

93,8

US

117,6

ZZ

103,0

0808 20 50

AR

86,0

CL

89,1

CN

66,5

US

105,7

ZA

79,8

ZZ

85,4


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


23.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 174/2007

ze dne 22. února 2007,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 32 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení na světovém trhu a jejich cenami na trhu Společenství může být pokryt vývozní náhradou.

(2)

S ohledem na současnou situaci na trhu s cukrem by vývozní náhrady měly být stanoveny v souladu s pravidly a určitými kritérii podle článků 32 a 33 nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)

Ustanovení čl. 33 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů mohou vyžadovat rozlišení náhrady podle místa určení.

(4)

Náhrady by měly být poskytovány pouze pro produkty, jejichž volný pohyb ve Společenství je povolen a jež splňují požadavky nařízení (ES) č. 318/2006.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady podle článku 32 nařízení (ES) č. 318/2006 se poskytují pro produkty a částky, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. února 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. února 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1585/2006 (Úř. věst. L 294, 25.10.2006, s. 19).


PŘÍLOHA

Vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu platné ode dne 23. února 2007 (1)

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

16,67 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

16,67 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

16,67 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

16,67 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,1813

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

18,13

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

18,13

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

18,13

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,1813

Pozn.: Místa určení jsou vymezena takto:

S00

:

všechna místa určení kromě Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Černé hory, Kosova, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Andorry, Gibraltaru, Ceuty, Melilly, Svatého Stolce (Vatikánský městský stát), Lichtenštejnska, samosprávných obcí Livigno a Campione d'Italia, Heligolandu, Grónska, Faerských ostrovů a oblastí Kypru, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.


(1)  Částky stanovené v této příloze se v souladu s rozhodnutím Rady 2005/45/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty (Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 17), nepoužijí s účinkem od 1. února 2005.

(2)  Tato částka se vztahuje na surový cukr s výtěžností 92 %. Pokud je výtěžnost vyváženého surového cukru jiná než 92 %, použitelná výše náhrady se v případě každé dotčené vývozní operace vynásobí přepočítacím koeficientem, který se získá vydělením výtěžnosti vyváženého cukru, vypočítané v souladu s přílohou I bodu III odst. 3 nařízení (ES) č. 318/2006, číslem 92.


23.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 175/2007

ze dne 22. února 2007,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 32 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. c), d) a g) uvedeného nařízení na světovém trhu a jejich cenami na trhu Společenství může být pokryt vývozní náhradou.

(2)

S ohledem na současnou situaci na trhu s cukrem by vývozní náhrady měly být stanoveny v souladu s pravidly a určitými kritérii podle článků 32 a 33 nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)

Ustanovení čl. 33 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů mohou vyžadovat rozlišení náhrady podle místa určení.

(4)

Náhrady by měly být poskytovány pouze pro produkty, jejichž volný pohyb ve Společenství je povolen a jež splňují požadavky nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2).

(5)

Vývozní náhrady mohou být stanoveny, aby pokryly rozdíl v konkurenceschopnosti vývozu Společenství a třetí země. Vývoz Společenství do některých blízkých míst určení a do třetích zemí, které poskytují produktům Společenství preferenční dovozní zacházení, je v současné době ve zvláště příznivém konkurenčním postavení. Vývozní náhrady pro vývoz do těchto míst určení by proto měly být zrušeny.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Vývozní náhrady podle článku 32 nařízení (ES) č. 318/2006 se poskytují pro produkty a částky podle přílohy tohoto nařízení, za podmínek stanovených v odstavci 2 tohoto článku.

2.   Aby byly produkty způsobilé pro poskytnutí náhrady podle odstavce 1, musí splňovat příslušné požadavky uvedené v článcích 3 a 4 nařízení (ES) č. 951/2006.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. února 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. února 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1585/2006 (Úř. věst. L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.


PŘÍLOHA

Vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu platné ode dne 23. února 2007 (1)

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

18,13

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

18,13

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,1813

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

18,13

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,1813

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,1813

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,1813 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

18,13

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,1813

Pozn.: Místa určení jsou vymezena takto:

S00

:

všechna místa určení kromě Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Rumunska, Srbska, Černé hory, Kosova, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Andorry, Gibraltaru, Ceuty, Melilly, Svatého Stolce (Vatikánský městský stát), Lichtenštejnska, samosprávných obcí Livigno a Campione d'Italia, Heligolandu, Grónska, Faerských ostrovů a oblastí Kypru, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.


(1)  Částky stanovené v této příloze se v souladu s rozhodnutím Rady 2005/45/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty (Úř. věst L 23, 26.1.2005, s. 17), nepoužijí s účinkem od 1. února 2005.

(2)  Základní částka se nevztahuje na produkt definovaný v bodě 2 přílohy nařízení Komise (EHS) č. 3513/92 (Úř. věst. L 355, 5.12.1992, s. 12).


23.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 176/2007

ze dne 22. února 2007,

kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec a čl. 33 odst. 2 třetí pododstavec písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 958 ze dne 28. června 2006 o stálém nabídkovém řízení v rámci hospodářského roku 2006/07 na stanovení vývozních náhrad bílého cukru (2) požaduje vyhlášení dílčích nabídkových řízení.

(2)

Podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 958/2006 a po přezkoumání nabídek podaných v rámci dílčího nabídkového řízení, které končí dne 22. února 2007, je vhodné stanovit maximální výši vývozních náhrad pro uvedené dílčí nabídkové řízení.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro dílčí nabídkové řízení, které končí dne 22. února 2007, je maximální výše vývozních náhrad pro produkt uvedený v čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 958/2006 stanovena na 28,125 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. února 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. února 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1585/2006 (Úř. věst. L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  Úř. věst. L 175, 29.6.2006, s. 49.


23.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 177/2007

ze dne 22. února 2007,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 a článku 14 nařízení (ES) č. 1785/2003 může být rozdíl mezi kurzy a cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Na základě článku 14 nařízení (ES) č. 1785/2003 musí být náhrady stanoveny se zřetelem na situaci a na vývojové perspektivy, jednak co se týče dostupného množství obilovin, rýže a zlomkové rýže a jejich ceny na trhu Společenství, a také co se týče cen obilovin, rýže, zlomkové rýže a produktů z obilovin na světovém trhu. Na základě týchž článků je rovněž důležité zajistit vyváženou situaci a přirozený vývoj cen a obchodu na trzích s obilovinami a rýží. Zároveň je třeba vzít v úvahu ekonomický aspekt zamýšlených vývozů a potřebu vyhnout se narušení trhu Společenství.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1518/95 (3) o dovozním a vývozním režimu produktů zpracovaných z obilovin a rýže, stanovuje v článku 4 zvláštní kritéria, která je třeba vzít v úvahu pro výpočet náhrady pro tyto produkty.

(4)

Přidělenou náhradu pro určité zpracované produkty je třeba odstupňovat podle obsahu popelovin, surových vláken, slupek, bílkovin, tuků nebo škrobu; tento obsah je dobrým ukazatelem množství základního produktu skutečně obsaženého ve zpracovaném produktu.

(5)

U hlíz manioku a jiných kořenových plodin a tropických hlízovitých plodin, jakož i jejich mouček, nyní ekonomický aspekt případných vývozů, zejména vzhledem k povaze a původu těchto produktů, nevyžaduje stanovení vývozních náhrad. U některých produktů zpracovaných z obilovin se nyní vzhledem k malému podílu Společenství na světovém trhu nevyžaduje stanovení vývozní náhrady.

(6)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky některých trhů mohou mít za následek potřebu rozlišit náhradu poskytovanou pro určité produkty podle jejich místa určení.

(7)

Náhradu je třeba stanovovat jednou za měsíc, přičemž je možné ji mezitím změnit.

(8)

Některé produkty zpracované z kukuřice mohou projít tepelným zpracováním, což by mohlo vést k tomu, že by byla poskytnuta náhrada, která neodpovídá kvalitě produktu. Je tedy nutné upřesnit, že se na tyto produkty, které obsahují předželatinovaný škrob, možnost poskytnutí vývozní náhrady nevztahuje.

(9)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1518/95 se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. února 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. února 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve zněni nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1549/2004 (Úř. věst. L 280, 31.8.2004, s. 13).

(3)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2993/95 (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 25).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 22. února 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

1102 20 10 9200 (1)

C13

EUR/t

0,00

1102 20 10 9400 (1)

C13

EUR/t

0,00

1102 20 90 9200 (1)

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C13

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9300 (1)

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9500 (1)

C13

EUR/t

0,00

1103 13 90 9100 (1)

C13

EUR/t

0,00

1103 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9130

C13

EUR/t

0,00

1104 29 01 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 29 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 13 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 13 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C13

EUR/t

0,00

1702 30 59 9000 (2)

C13

EUR/t

0,00

1702 30 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1702 30 99 9000

C13

EUR/t

0,00

1702 40 90 9000

C13

EUR/t

0,00

1702 90 50 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 90 50 9900

C13

EUR/t

0,00

1702 90 75 9000

C13

EUR/t

0,00

1702 90 79 9000

C13

EUR/t

0,00

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

0,00

POZN: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní země určení jsou definovány následovně:

C10

:

Všechny země určení.

C14

:

Všechny země urèení s výjimkou Švýcarska a Lichtenštejnska.


(1)  Pro produkty, které prošly tepelným zpracováním způsobujícím předželatinování škrobu, se neposkytuje žádná náhrada.

(2)  Náhrady jsou poskytovány podle nařízení Rady (EHS) č. 2730/75 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 281, 1.11.1975, s. 20).

POZN: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní země určení jsou definovány následovně:

C10

:

Všechny země určení.

C14

:

Všechny země urèení s výjimkou Švýcarska a Lichtenštejnska.


23.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 178/2007

ze dne 22. února 2007,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. záři 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 může být rozdíl mezi kurzy a cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1517/95 ze dne 29. června 1995 o prováděcích pravidlech k nařízení (ES) č. 1784/2003, co se týče dovozního a vývozního režimu pro krmné směsi z obilovin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1162/95 o zvláštních prováděcích pravidlech k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži (2), stanovuje v článku 2 zvláštní kritéria, která je třeba vzít v úvahu pro výpočet náhrady poskytované pro tyto produkty.

(3)

Při tomto výpočtu musí být vzat v úvahu také obsah produktů z obilovin. Za účelem zjednodušení by náhrada měla být vyplácena pro dvě kategorie „produktů z obilovin“, totiž kukuřici, nejběžněji používanou obilovinu pro výrobu krmných směsí určených na vývoz, a produkty z kukuřice na jedné straně a pro jiné obiloviny na straně druhé; druhá kategorie zahrnuje libovolné produkty z obilovin kromě kukuřice a produkty vyrobené z kukuřice. Náhrada musí být poskytnuta pro množství produktů obilovin obsažené v daném krmivu.

(4)

Výše náhrady musí zohlednit možnosti a podmínky prodeje těchto produktů na světovém trhu, potřebu zamezit narušení trhu Společenství a ekonomický aspekt vývozu.

(5)

S ohledem na současnou situaci na trhu s obilovinami, především na vyhlídky v oblasti dodávek, je třeba zrušit vývozní náhrady.

(6)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro krmné směsi uvedené v nařízení (ES) č. 1784/2003 a podléhající nařízení (ES) č. 1517/95 se stanovují dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. února 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. února 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 51.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 22. února 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin

Kódy produktů, u kterých je možné poskytnout vývozní náhradu:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Produkty z obilovin

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

Kukuřice a produkty z kukuřice:

kódy KN 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Produkty z obilovin kromě kukuřice a produktů z kukuřice

C10

EUR/t

0,00

POZN: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

C10

:

Všechny země určení.


23.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 179/2007

ze dne 22. února 2007,

kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajícím se produkčních náhrad v odvětví obilovin a rýže (2), stanovilo podmínky pro poskytování produkčních náhrad. Základ pro výpočet stanovuje článek 3 tohoto nařízení. Takto vypočítanou náhradu, případně odlišenou pro bramborový škrob, je třeba stanovovat jednou měsíčně, přičemž je možné ji pozměnit, jestliže se ceny kukuřice a/nebo pšenice významným způsobem změní.

(2)

Produkční náhrady, které stanoví toto nařízení, je třeba přizpůsobit pomocí koeficientů uvedených v příloze II nařízení (EHS) č. 1722/93, aby se stanovila přesná částka k vyplacení.

(3)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Náhrada uvedená v čl. 3 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1722/93 ve vztahu k tuně:

a)

0,00 EUR/t pro kukuřičný, pšeničný, ječný a ovesný;

b)

0,00 EUR/t pro bramborový škrob.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. února 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. února 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 159, 1.7.1993, s. 112. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1950/2005 (Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 18).


23.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 180/2007

ze dne 22. února 2007,

kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1784/2003 a čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1785/2003 stanoví, že rozdíly mezi kurzy a cenami na světovém trhu a cenami uvnitř Společenství produktů uvedených v článku 1 každého z uvedených nařízení mohou být pokryty vývozní náhradou.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (3), určuje produkty, pro které by měla být stanovena sazba náhrady použitelná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v příloze IV nařízení (ES) č. 1785/2003, podle případu.

(3)

Podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1043/2005 se sazba náhrady na 100 kilogramů každého z dotčených základních produktů stanoví každý měsíc.

(4)

Závazky přijaté ohledně náhrad, které mohou být poskytovány při vývozu zemědělských produktů obsažených ve zboží, na které se nevztahuje příloha I Smlouvy, by mohly být ohroženy stanovením vysokých sazeb náhrad předem. V takových situacích je tudíž nezbytné přijmout preventivní opatření, aniž by tím však bylo znemožněno uzavírání dlouhodobých smluv. Opatřením, které umožňuje splnit tyto různé cíle, je stanovení zvláštní sazby náhrady pro stanovení náhrad předem.

(5)

S ohledem na dohodu mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ohledně vývozů těstovinových výrobků ze Společenství do Spojených států, schválenou rozhodnutím Rady 87/482/EHS (4), je nutné rozlišovat náhradu pro zboží kódů KN 1902 11 00 a 1902 19 podle jejich místa určení.

(6)

Podle čl. 15 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 musí být pro dotčený základní produkt stanovena snížená sazba vývozní náhrady s ohledem na výši produkční náhrady podle nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 (5), která se použije během předpokládaného období výroby zboží.

(7)

Lihoviny se považují za méně závislé na ceně obilovin používaných na jejich výrobu. Protokol 19 aktu o přistoupení Spojeného království, Irska a Dánska však stanoví, že musejí být přijata nezbytná opatření s cílem usnadnit používání obilovin Společenství při výrobě lihovin vyráběných z obilovin. Je proto nezbytné přizpůsobit sazbu náhrady použitelnou pro obiloviny vyvážené ve formě lihovin.

(8)

Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 1043/2005 a článku 1 nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v článku nařízení (ES) č. 1785/2003 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v příloze IV nařízení (ES) č. 1785/2003, se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. února 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. února 2007.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 797/2006 (Úř. věst. L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1713/2006 (Úř. věst. L 321, 21.11.2006, s. 8).

(4)  Úř. věst. L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  Úř. věst. L 159, 1.7.1993, s. 112. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1584/2004 (Úř. věst. L 280, 31.8.2004, s. 11).


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 23. února 2007 u některých obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis produktů (2)

Sazba náhrady na 100 kg základního produktu

Při stanovení náhrady předem

Ostatní

1001 10 00

Pšenice tvrdá:

– pro vývoz zboží kódů KN 1902 11 a 1902 19 do Spojených států amerických

– v ostatních případech

1001 90 99

Pšenice obecná a sourež:

– pro vývoz zboží kódů KN 1902 11 a 1902 19 do Spojených států amerických

– v ostatních případech:

– – pokud se použije čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 (3)

– – při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

– – v ostatních případech

1002 00 00

Žito

1003 00 90

Ječmen

– – při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

– v ostatních případech

1004 00 00

Oves

1005 90 00

Kukuřice použitá ve formě:

– škrobu:

– – pokud se použije čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 (3)

– – při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

– – v ostatních případech

– glukosa, glukosový sirup, maltodextrin, maltodextrinový sirup kódů KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

– – pokud se použije čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 (3)

– – při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

– – v ostatních případech

– – při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

– ostatní (včetně nezpracovaných)

Bramborový škrob kódu KN 1108 13 00 podobný výrobku získanému ze zpracované kukuřice:

– pokud se použije čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1043/2005 (3)

– při vývozu zboží podpoložky 2208 (4)

– v ostatních případech

ex 1006 30

Celoomletá rýže:

– kulatozrnná

– střednězrnná

– dlouhozrnná

1006 40 00

Zlomková rýže

1007 00 90

Zrna čiroku, jiná než hybridy, k setí


(1)  Sazby stanovené v této příloze se nevztahují na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace nebo Lichtenštejnského knížectví.

(2)  Pokud jde o produkty získané zpracováním základního produktu nebo/a podobných produktů, použijí se koeficienty stanovené v příloze V nařízení Komise (ES) č. 1043/2005.

(3)  Jedná se o zboží kódu KN 3505 10 50.

(4)  Zboží uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1784/2003 nebo v článku 2 nařízení (EHS) č. 2825/93 (Úř. věst. L 258, 16.10.1993, s. 6).

(5)  V případě sirupů kódů KN 1702 30 99, 1702 40 90 a 1702 60 90, získaných smícháním glukosového a fruktosového sirupu, může být vývozní náhrada poskytnuta pouze pro glukosový sirup.


23.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 181/2007

ze dne 22. února 2007,

kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 písm. a) a odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 32 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedenými v čl. 1 odst. 1 písm. b), c), d) a g) uvedeného nařízení v mezinárodním obchodě a ve Společenství lze pokrýt vývozní náhradou v případě, že se tyto produkty vyvážejí ve formě zboží uvedeného v příloze VII uvedeného nařízení.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (2), určuje produkty, pro které by měla být stanovena sazba náhrady uplatňovaná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného na seznamu v příloze VII nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)

Podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1043/2005 se sazba náhrady na 100 kilogramů pro každý z dotčených základních produktů stanoví každý měsíc.

(4)

Ustanovení čl. 32 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že vývozní náhrada pro produkt obsažený v určitém zboží nesmí být vyšší, než je náhrada použitelná pro tentýž produkt vyvážený bez dalšího zpracování.

(5)

Náhrady stanovené tímto nařízením lze stanovit předem, neboť v současnosti není možné odhadnout situaci na trzích v příštích několika měsících.

(6)

Závazky přijaté ohledně náhrad, které mohou být poskytovány při vývozu zemědělských produktů obsažených ve zboží, na které se nevztahuje příloha I Smlouvy, by mohly být ohroženy stanovením vysokých sazeb náhrad předem. V takových situacích je tudíž nezbytné přijmout preventivní opatření, aniž by tím však bylo znemožněno uzavírání dlouhodobých smluv. Opatřením, které umožňuje splnit tyto různé cíle, je stanovení zvláštní sazby náhrady pro stanovení náhrad předem.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 1043/2005 a v čl. 1 odst. 1 a v bodě 1 článku 2 nařízení (ES) č. 318/2006 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze VII nařízení (ES) č. 318/2006 se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. února 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. února 2007.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1585/2006 (Úř. věst. L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1713/2006 (Úř. věst. L 321, 21.11.2006, s. 11).


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 23. února 2007 u některých produktů odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (1)

Kód KN

Popis zboží

Sazba náhrady v EUR/100 kg

V případě stanovení náhrad předem

Ostatní

1701 99 10

Bílý cukr

18,13

18,13


(1)  Sazby stanovené v této příloze se nevztahují na vývozy do Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Černé Hory, Kosova, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Andorry, Gibraltaru, Ceuty, Melilly, Svatého Stolce (Vatikánského městského státu), Lichtenštejnska, obcí Livigno a Campione d'Italia, ostrova Helgoland, Grónska, Faerských ostrovů a na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace.


23.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/26


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 182/2007

ze dne 22. února 2007

o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 první pododstavec tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 936/2006 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz pšenice obecné do některých třetích zemí.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví určitá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (3), se Komisi umožňuje rozhodnout se na základě podaných nabídek nevyhovět žádné nabídce.

(3)

Na základě kritérií stanovených v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95 se nedoporučuje stanovovat maximální náhradu.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nabídkám podaným od 16. do 22. února 2007 v rámci nabídkového řízení pro vývozní náhradu pro pšenici obecnoy dle nařízení (ES) č. 936/2006 se nevyhovuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. února 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. února 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 172, 24.6.2006, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


23.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/27


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 183/2007

ze dne 22. února 2007,

kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 38/2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec a čl. 33 odst. 2 třetí pododstavec písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 38/2007 ze dne 17. ledna 2007 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej cukru ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky, Španělska, Irska, Itálie, Maďarska, Polska, Slovenska a Švédska na vývoz (2) požaduje vyhlášení dílčích nabídkových řízení.

(2)

Podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 38/2007 a po přezkoumání nabídek podaných v rámci dílčího nabídkového řízení, které končí dne 21. února 2007, je vhodné stanovit maximální výši vývozních náhrad pro uvedené dílčí nabídkové řízení.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro dílčí nabídkové řízení, které končí dne 21. února 2007, je maximální výše vývozních náhrad pro produkt uvedený v čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 38/2007 stanovena na 359,14 EUR/t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. února 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. února 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1585/2006 (Úř. věst. L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  Úř. věst. L 11, 18.1.2007, s. 4.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

23.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/28


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 16. února 2007,

kterým se stanoví množství methylbromidu, jejichž použití je povoleno pro účely kritických použití v Řecku od 1. června do 31. prosince 2006 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

(oznámeno pod číslem K(2007) 448)

(Pouze řecké znění je závazné)

(2007/129/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 podbod ii) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 3 odst. 2 podbodu i) písm. d) a čl. 4 odst. 2 podbodu i) písm. d) nařízení (ES) č. 2037/2000 zakazují výrobu, dovoz a uvádění methylbromidu pro všechna použití na trh po 31. prosinci 2004 vyjma, mimo jiné (2), pro kritická použití podle čl. 3 odst. 2 podbodu ii) a kritérií stanovených v rozhodnutí IX/6 smluvních stran Montrealského protokolu a jakýchkoli jiných kritérií dohodnutých smluvními stranami. Výjimky pro kritická použití mají sloužit jako omezené odchylky, jejichž cílem je poskytnout krátkou dobu pro přijetí náhradních látek.

(2)

Rozhodnutí IX/6 uvádí, že methylbromid by měl být posuzován jako „kritický“, pouze pokud žadatel stanoví, že nedostatečná dostupnost methylbromidu pro dané konkrétní použití by měla za následek závažné narušení trhu a že uživatel nemá k dispozici žádné technicky a ekonomicky dostupné náhradní výrobky nebo látky, které by byly přijatelné z hlediska životního prostředí a zdraví a vhodné pro dané plodiny a s ohledem na okolnosti navržení látky. Kromě toho by měla být případná výroba a spotřeba methylbromidu pro kritická využití povolena, pouze pokud byly podniknuty všechny technicky a ekonomicky dostupné kroky k minimalizaci kritického použití a jakékoliv související emise methylbromidu. Žadatel by měl také prokázat, že je vyvíjeno odpovídající úsilí za účelem hodnocení náhradních výrobků a látek, jejich uvedení na trh a získání jejich schválení ze strany vnitrostátních regulačních orgánů a že jsou prováděny výzkumné programy zaměřené na vývoj a využití náhradních výrobků.

(3)

Dne 18. ledna 2006 obdržela Komise od Řecka žádost o kritická použití methylbromidu v celkovém množství 113 081 kg v období od 1. ledna do 31. prosince 2006.

(4)

Za účelem stanovení množství methylbromidu, které může být v roce 2006 povoleno pro kritická použití v Řecku, použila Komise kritéria obsažená v rozhodnutí IX/6 a čl. 3 odst. 2 podbodu ii) nařízení (ES) č. 2037/2000. Komise shledala, že za určitých okolností byly dostupné odpovídající alternativy a že v roce 2006 mohlo být k uspokojení kritických použití v Řecku použito 46 771 kg methylbromidu. Kategorie kritických použití jsou podobné kategoriím definovaným pro Řecko v tabulce A rozhodnutí XVII/9 schváleného na sedmnáctém zasedání smluvních stran Montrealského protokolu (3).

(5)

Ustanovení čl. 3 odst. 2 podbodu ii) ukládá Komisi také povinnost určit, kteří uživatelé mohou využívat výjimky pro kritické použití. Jelikož čl. 17 odst. 2 ukládá členským státům povinnost vymezit minimální požadované kvalifikace pro personál zapojený do používání methylbromidu a jelikož fumigace je jediným použitím, stanovila Komise, že osoby provádějící fumigaci pomocí methylbromidu jsou jedinými uživateli navrženými členskými státy a oprávněnými Komisí k používání methylbromidu pro kritická použití. Osoby provádějící fumigaci mají kvalifikaci k bezpečnému používání methylbromidu, a to například na rozdíl od zemědělců nebo vlastníků mlýnů, kteří obecně nemají kvalifikaci k používání methylbromidu, ale kteří vlastní pozemky a nemovitosti, na nichž bude methylbromid použit. Členské státy musejí navíc zavést postupy pro identifikaci osob provádějících na území těchto států fumigaci, jimž je povoleno používat methylbromid pro kritická použití.

(6)

Ustanovení čl. 4 odst. 2 podbodu ii) stanoví, že s výhradou čl. 4 odst. 4 je uvádění methylbromidu na trh a jeho používání v jiných podnicích, než jsou výrobci a dovozci, po 31. prosinci 2005 zakázáno. Podle čl. 4 odst. 4 se čl. 4 odst. 2 nevztahuje na uvádění regulovaných látek na trh a jejich používání, pokud jsou používány, aby byly splněny žádosti o licenci pro kritické použití podané uživateli určenými v souladu s čl. 3 odst. 2.

Kromě výrobců a dovozců je z toho důvodu povoleno také osobám provádějícím fumigaci, které jsou Komisí registrovány v roce 2006, uvádět na trh methylbromid a používat jej pro kritická použití i po 31. prosinci 2005. Osoba provádějící fumigaci obvykle požádá dovozce o dovoz i dodávku methylbromidu.

(7)

Osobám provádějícím fumigaci, které byly Komisí registrovány pro kritická použití v roce 2005, bude povoleno převést do roku 2006 veškerý zbývající methylbromid, který nebyl použit v roce 2005 (dále jen „zásoby“). Evropská komise zavedla postupy pro udělování licencí, aby byly takové zásoby methylbromidu odečteny předtím, než je dovezen či vyroben dodatečný methylbromid, aby byly splněny žádosti o licenci pro kritické použití v roce 2006. Rozhodnutí IX/6 stanoví, že výroba a spotřeba methylbromidu pro kritická použití by měla být povolena, pouze pokud methylbromid není dostupný ze stávajících zásob nespotřebovaného nebo recyklovaného methylbromidu. Ustanovení čl. 3 odst. 2 podbodu ii) stanoví, že výroba a dovoz methylbromidu jsou povoleny, pouze pokud není u žádné smluvní strany k dispozici recyklovaný nebo regenerovaný methylbromid. V souladu s rozhodnutím IX/6, s čl. 3 odst. 2 podbodem ii) a s informacemi poskytnutými Řeckem Komisi nejsou zásoby methylbromidu pro kritická použití v Řecku k dispozici.

(8)

V rozhodnutí Komise 2006/350/ES (4) schválila Komise množství 1 607 587 kg methylbromidu pro kritická použití v osmi členských státech na období od 1. ledna do 31. prosince 2006 na základě žádostí obdržených od těchto členských států v červenci 2005. Množství methylbromidu schválené pro Řecko v tomto rozhodnutí zohledňuje množství nezbytné k uspokojení kritických použití pro období od 1. června do 31. prosince 2006.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 18 nařízení (ES) č. 2037/2000,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Řecké republice se povoluje použití celkového množství 46 771 kg methylbromidu pro kritická použití od 1. června do 31. prosince 2006 pro specifická množství a kategorie použití uvedené v příloze.

Článek 2

Zásoby, o kterých Řecko po 1. červnu 2006 prohlásí, že jsou k dispozici pro kritická použití, se odečtou od množství, které může být dovezeno nebo vyrobeno pro kritická použití v daném členském státě.

Článek 3

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. června 2006 a jeho použitelnost skončí dnem 31. prosince 2006.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno Řecké republice.

V Bruselu dne 16. února 2007.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Jiná použití jsou pro karanténu a před odesláním, jako krmiva a pro laboratorní a analytické použití.

(3)  UNEP/OzL.Pro.17/11. Zpráva ze sedmnáctého zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, konaného ve dnech 12. až 16. prosince 2005 v Dakaru, Senegal. www.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/index.asp

(4)  Úř. věst. L 130, 18.5.2006, s. 29.


PŘÍLOHA

Řecká republika

Kategorie povolených kritických použití

Kg

Sušené ovoce (hrozinky a fíky)

1 347

Obilní mlýny a podniky na zpracování potravin

8 000

Rýže a luštěniny

924

Rajčata a okurky (chráněné)

36 500

Celkem

46 771

Zásoby methylbromidu, které jsou v členském státě k dispozici pro kritická použití = 0 kg.


23.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/31


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 20. února 2007,

kterým se mění rozhodnutí 2003/71/ES s cílem prodloužit období jeho použití a kterým se zrušuje rozhodnutí 2003/70/ES

(oznámeno pod číslem K(2007) 492)

(Text s významem pro EHP)

(2007/130/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a zejména na čl. 18 odst. 7 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (2), a zejména na čl. 22 odst. 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Výskyt nakažlivé chudokrevnosti lososů (ISA) na Faerských ostrovech vedl k přijetí rozhodnutí Komise 2003/71/ES ze dne 29. ledna 2003 o některých ochranných opatřeních týkajících se nakažlivé chudokrevnosti lososů na Faerských ostrovech (3). Uvedené rozhodnutí se má použít do dne 31. ledna 2007.

(2)

Rozhodnutím Smíšeného výboru ES-Faerské ostrovy č. 2/2005 ze dne 8. prosince 2005, kterým se mění rozhodnutí č. 1/2001, kterým se stanoví prováděcí ustanovení k Protokolu o veterinárních otázkách, kterým se doplňuje Dohoda mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé (4), se schvaluje pohotovostní plán předložený Faerskými ostrovy pro některé nákazy ryb, včetně ryb infikovaných nakažlivou chudokrevností lososů, v souladu s článkem 15 směrnice Rady 93/53/EEC ze dne 24. června 1993, kterou se zavádějí minimální opatření Společenství ke zdolávání některých nákaz ryb (5) (dále jen „pohotovostní plán“).

(3)

Pohotovostní plán zahrnuje plán na odstranění v souladu s článkem 6 směrnice 93/53/EHS a očkovací postup. Očkování je stále používáno jako strategie tlumení nákazy. Aby se zabránilo šíření nákazy do oblastí, které ještě nebyly infikovány, měla by ochranná opatření stanovená rozhodnutím 2003/71/ES zůstat po dobu provádění očkování v platnosti.

(4)

Směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů (6) stanoví, že prováděcí opatření přijatá členskými státy podle této směrnice se použijí ode dne 1. srpna 2008. Rozhodnutí 2003/71/ES by mělo být před tímto datem odpovídajícím způsobem přezkoumáno.

(5)

Rozhodnutí 2003/71/ES by proto mělo být změněno tak, aby se období jeho použití prodloužilo z 31. ledna 2007 do 31. července 2008.

(6)

Výskyt nakažlivé chudokrevnosti lososů (ISA) v Norsku vedl k přijetí rozhodnutí Komise 2003/70/ES ze dne 29. ledna 2003 o některých ochranných opatřeních týkajících se nakažlivé chudokrevnosti lososů v Norsku (7). Uvedené rozhodnutí se používalo do dne 1. února 2004. Z důvodu jasnosti by mělo být toto rozhodnutí výslovně zrušeno.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 6 rozhodnutí 2003/71/ES se datum „31. ledna 2007“ nahrazuje datem „31. července 2008“.

Článek 2

Rozhodnutí 2003/70/ES se zrušuje.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. února 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES.

(3)  Úř. věst. L 26, 31.1.2003, s. 80. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2005/86/ES (Úř. věst. L 30, 3.2.2005, s. 19).

(4)  Úř. věst. L 8, 13.1.2006, s. 46.

(5)  Úř. věst. L 175, 19.7.1993, s. 23. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES.

(6)  Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14.

(7)  Úř. věst. L 26, 31.1.2003, s. 76. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2003/392/ES (Úř. věst. L 135, 3.6.2003, s. 27).


23.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/33


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 21. února 2007

o umožnění využívání rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii harmonizovaným způsobem ve Společenství

(oznámeno pod číslem K(2007) 522)

(Text s významem pro EHP)

(2007/131/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada vzala na vědomí významný příspěvek k růstu a zaměstnanosti, který s sebou nese vytváření informační společnosti přístupné všem a založené na širokém využívání informačních a komunikačních technologií (IKT) ve veřejných službách, malých a středních podnicích a domácnostech (2). Prostřednictvím iniciativy i2010 Komise vyzdvihla IKT jako významnou hnací sílu konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti (3).

(2)

Pro rozšíření IKT je nezbytně nutné v rámci Společenství vytvořit otevřený a konkurenční jednotný trh pro zařízení a služby informační společnosti a médií. Předpisový rámec Společenství pro zařízení a služby elektronických komunikací může posílit konkurenceschopnost a usnadnit hospodářskou soutěž v odvětví IKT mimo jiné zajištěním včasného nástupu nových technologií.

(3)

Ultraširokopásmová technologie, kterou zpravidla charakterizuje velmi nízký vyzářený výkon ve velmi širokém pásmu rádiového spektra, může nalézt řadu využití v oblasti komunikací, měření, lokalizace, lékařství, dohledu a zpracování obrazu, která budou přínosem pro různé oblasti politik Společenství, včetně informační společnosti a vnitřního trhu. V této souvislosti je důležité stanovit regulační podmínky, které podnítí rozvoj ekonomicky životaschopných trhů pro aplikace ultraširokopásmové technologie, jakmile se naskytnou obchodní příležitosti.

(4)

Včasnému zavedení a rozšíření aplikací využívajících ultraširokopásmovou technologii v rámci Společenství napomůže harmonizace pravidel pro využívání rádiového spektra v rámci Společenství, čímž se vytvoří účinný jednotný trh pro tyto aplikace, který následně přinese úspory z rozsahu a přínosy pro spotřebitele.

(5)

Ačkoli ultraširokopásmové signály mají zpravidla extrémně nízký výkon, možnost škodlivého rušení stávajících radiokomunikačních služeb existuje a je nutno ji řešit. Předpisový rámec pro využívání rádiového spektra ultraširokopásmovou technologií proto musí respektovat právo na ochranu před škodlivým rušením (včetně přístupu k rádiovému spektru ze strany radioastronomických systémů, družicových systémů pro průzkum Země a systémů pro kosmický výzkum) a nastolit rovnováhu mezi zájmy zavedených služeb a celkovým politickým cílem, kterým je poskytnout příznivé podmínky pro zavádění inovativních technologií ve prospěch společnosti.

(6)

Využívání spektra podléhá požadavkům právních předpisů Společenství o ochraně veřejného zdraví, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (4) a doporučení Rady ze dne 12. července 1999 o omezení expozice osob elektromagnetickým polím (od 0 Hz do 300 GHz) (5). Ochrana zdraví u rádiových zařízení je zajištěna tím, že taková zařízení musejí splňovat základní požadavky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (dále jen „směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních“) (6).

(7)

Podle čl. 4 odst. 2 rozhodnutí o rádiovém spektru vydala Komise tři pověření (7) pro Evropskou konferenci správ pošt a telekomunikací (dále jen „CEPT“), aby provedla veškeré potřebné kroky k určení nejvhodnějších technických a provozních kritérií pro harmonizované zavedení ultraširokopásmových aplikací v Evropské unii.

(8)

Toto rozhodnutí je založeno na technických studiích, které provedla CEPT v rámci pověření od Evropské komise. Uvedené studie o kompatibilitě mimo jiné zahrnují předpoklad, že zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii budou provozována převážně uvnitř budov a že přestanou vysílat do deseti sekund, pokud neobdrží od příslušného přijímače potvrzení, že se vysílání přijímá. Video signály se navíc budou přenášet převážně za použití vysoce úsporného kódování.

(9)

Venkovní používání zařízení využívajících ultraširokopásmovou technologii, na která se vztahuje toto rozhodnutí, by nemělo zahrnovat používání na pevném venkovním stanovišti, připojení k pevné venkovní anténě nebo používání ve vozidlech. Ke zjištění potenciálních rušení způsobených takovým používáním je zapotřebí dalších studií.

(10)

Zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii, na která se vztahuje toto rozhodnutí, spadají do oblasti působnosti směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních. Používání kmitočtových pásem zařízeními využívajícími ultraširokopásmovou technologii, která jsou určena pro účely komunikací v letadle v rámci řízení letového provozu a pro účely aplikací pro bezpečnost života na lodích, však nespadá do oblasti působnosti směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a jakékoli využívání takových zařízení v uvedených podmínkách zahrnujících bezpečnost života by mělo být upraveno příslušnými odvětvovými předpisy.

(11)

Evropská komise v souladu se směrnicí o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních vydala evropským normalizačním organizacím pověření (M/329), aby vytvořily soubor harmonizovaných norem týkajících se ultraširokopásmových aplikací, které se podle uvedené směrnice budou uznávat a které skýtají předpoklad shody s jejími požadavky.

(12)

V reakci na pověření M/329 od Evropské komise vypracovává Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích (ETSI) evropské normy, jako například harmonizovanou normu EN 302 065 pro ultraširokopásmovou technologii, která zohlední potenciální souhrnné účinky, pokud by tyto účinky mohly vést ke škodlivému rušení, a zohlední též studie CEPT o kompatibilitě. Harmonizované normy se mají kontrolovat a postupem času aktualizovat, aby se zajistila ochrana nových služeb, pro něž budou pásma určena.

(13)

Má-li členský stát za to, že zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii, které spadá do oblasti působnosti směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a do oblasti působnosti harmonizovaných norem přijatých podle uvedené směrnice, nesplňuje její požadavky, mohou být použita příslušná ochranná opatření podle článků 9 a 5 uvedené směrnice.

(14)

Používání rádiového spektra zařízeními využívajícími ultraširokopásmovou technologii podle tohoto rozhodnutí se umožní na neinterferenčním a nechráněném základě, a měl by se na ně tedy vztahovat čl. 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (8).

(15)

Pro zajištění, aby podmínky uvedené v tomto rozhodnutí byly trvale relevantní, a vzhledem k rychlým změnám v oblasti rádiového spektra mají správy členských států, pokud to bude možné, sledovat využívání rádiového spektra zařízeními využívajícími ultraširokopásmovou technologii, aby mohlo být toto rozhodnutí aktivně přezkoumáváno. Takový přezkum by měl zohlednit technický pokrok a změny tržní situace a ověřit, zda stále platí počáteční předpoklady o provozu zařízení využívajících ultraširokopásmovou technologii v kmitočtovém rozsahu uvedeném v tomto rozhodnutí.

(16)

S cílem zajistit odpovídající ochranu stávajících služeb má toto rozhodnutí stanovit podmínky, které se považují za přiměřené k tomu, aby byly chráněny služby provozované v současné době.

(17)

Vhodné techniky zmírňující rušení (včetně postupů detect-and-avoid či low-duty-cycle) posuzovala a specifikovala CEPT a ETSI v rámci příslušných pověření EK; jakmile budou tyto techniky stabilní a prokáže se, že zajistí ochranu odpovídající úrovním vyzařování stanoveným v tomto rozhodnutí, měly by být zahrnuty do harmonizovaných norem podle směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních.

(18)

Podmínky, za kterých je bez vhodných technik zmírňujících rušení možné používat v pásmu 4,2 až 4,8 GHz zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii, mají být časově omezené a po datu 31. prosince 2010 mají být nahrazeny přísnějšími podmínkami, protože se očekává, že z dlouhodobějšího hlediska budou tato zařízení provozována výhradně v pásmech nad 6 GHz.

(19)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rádiové spektrum,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Účelem tohoto rozhodnutí je umožnit využívání rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii a harmonizovat podmínky tohoto využívání ve Společenství.

Tímto rozhodnutím není dotčena směrnice 1999/5/ES (směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních) ani předpisy Společenství, kterými se umožňuje využívání rádiového spektra konkrétními typy zařízení využívajících ultraširokopásmovou technologii.

Článek 2

Pro účely tohoto rozhodnutí se:

1.

„zařízením využívajícím ultraširokopásmovou technologii“ rozumí zařízení, které jako nedílnou součást nebo jako příslušenství obsahuje technologii pro rádiovou komunikaci na krátkou vzdálenost, jež zahrnuje záměrné generování a vysílání vysokofrekvenční energie rozložené do kmitočtového rozsahu širšího než 50 MHz, který se může překrývat s několika kmitočtovými pásmy přidělenými radiokomunikačním službám;

2.

„neinterferenčním a nechráněným základem“ rozumí, že žádné radiokomunikační službě nesmí být způsobeno škodlivé rušení a že nelze nárokovat ochranu těchto zařízení před škodlivým rušením ze strany radiokomunikačních služeb;

3.

výrazem „uvnitř budov“ rozumí vnitřní prostory budov nebo místa, kde stínění zpravidla poskytne útlum potřebný k ochraně radiokomunikačních služeb před škodlivým rušením;

4.

„motorovým vozidlem“ rozumí vozidlo podle definice ve směrnici Rady 70/156/EHS (9);

5.

„železničním vozidlem“ rozumí vozidlo podle definice v nařízení Parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 (10);

6.

„e.i.r.p.“ rozumí ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon;

7.

„střední hustotou e.i.r.p.“ rozumí střední výkon měřený v šířce pásma 1 MHz detektorem efektivní hodnoty (RMS) a dobou průměrování nejvýše 1 ms;

8.

„špičkovou hustotou e.i.r.p.“ rozumí špičková úroveň vysílání v pásmu o šířce 50 MHz se středem na kmitočtu, na němž je vyzářen nejvyšší střední výkon. Při měření v pásmu o šířce x MHz se tato úroveň sníží o koeficient 20log(50/x)dB;

9.

„maximální hustotou e.i.r.p.“ rozumí nejvyšší intenzita signálu naměřená v jakémkoli směru na jakémkoli kmitočtu ve vymezeném rozsahu.

Článek 3

Členské státy co nejdříve a nejpozději do šesti měsíců po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost umožní využívání rádiového spektra na neinterferenčním a nechráněném základě pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii, pokud tato zařízení splňují podmínky podle přílohy tohoto rozhodnutí a jsou-li používána buď uvnitř budov, nebo při venkovním použití nejsou připojena k pevné instalaci, pevné infrastruktuře, pevné venkovní anténě či automobilu nebo železničnímu vozidlu.

Článek 4

Členské státy sledují, jak se pásma uvedená v příloze využívají zařízeními využívajícími ultraširokopásmovou technologii, zejména s ohledem na to, zda nadále platí všechny podmínky uvedené v článku 3, a o svých zjištěních informují Komisi, aby mohlo být toto rozhodnutí včas přezkoumáno.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 21. února 2007.

Za Komisi

Viviane REDING

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  Závěry Evropské rady 7619/1/05 Rev. 1 ze dne 23. března 2005.

(3)  KOM(2005) 229.

(4)  Úř. věst. L 159, 30.4.2004, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 199, 30.7.1999, s. 59.

(6)  Úř. věst. L 91, 7.4.1999, s. 10. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(7)  Pověření pro CEPT k harmonizaci využívání rádiového spektra pro ultraširokopásmové systémy v Evropské unii (dále jen „pověření 1“); pověření pro CEPT k určení podmínek nezbytných pro harmonizaci využívání rádiového spektra pro ultraširokopásmové systémy v Evropské unii (dále jen „pověření 2“); pověření pro CEPT k určení podmínek týkajících se harmonizovaného zavedení aplikací rádiového spektra na základě ultraširokopásmové (UWB) technologie v Evropské unii (dále jen „pověření 3“).

(8)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 21.

(9)  Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 14, 21.1.2003, s. 1.


PŘÍLOHA

1.   Maximální hustoty e.i.r.p., pokud nejsou použity vhodné techniky zmírňující rušení

Kmitočtový rozsah

(GHz)

Maximální střední hustota e.i.r.p.

(dBm/MHz)

Maximální špičková hustota e.i.r.p.

(dBm/50MHz)

do 1,6

–90,0

–50,0

1,6 až 3,4

–85,0

–45,0

3,4 až 3,8

–85,0

–45,0

3,8 až 4,2

–70,0

–30,0

4,2 až 4,8

–41,3

(do dne 31. prosince 2010)

0,0

(do dne 31. prosince 2010)

–70,0

(po dni 31. prosince 2010)

–30,0

(po dni 31. prosince 2010)

4,8 až 6,0

–70,0

–30,0

6,0 až 8,5

–41,3

0,0

8,5 až 10,6

–65,0

–25,0

nad 10,6

–85,0

–45,0

2.   Vhodné techniky zmírňující rušení

Maximální střední hustota e.i.r.p. – 41,3 dBm/MHz se povoluje v pásmech 3,4–4,8 GHz, použije-li se technika nízkého činitele využití (low duty cycle restriction), kdy úhrnná doba vysílání všech přenesených signálů činí méně než 5 % času za každou vteřinu a méně než 0,5 % času za každou hodinu, a za předpokladu, že doba přenosu každého signálu nepřesahuje 5 milisekund.

Je rovněž možné, aby zařízení používající ultraširokopásmovou technologii využívala rádiové spektrum s jinými omezeními e.i.r.p. než těmi, která jsou stanovena v tabulce v bodu 1, za předpokladu, že se použijí jiné vhodné techniky zmírňující rušení, než které jsou stanoveny v prvním pododstavci, a zařízení tak dosáhnou zajištění alespoň rovnocenné úrovně ochrany jako při použití omezení v tabulce v bodu 1.