ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 25

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
1. února 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 94/2007 ze dne 31. ledna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 95/2007 ze dne 31. ledna 2007, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. února 2007

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 96/2007 ze dne 31. ledna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/2005, pokud jde o poskytování podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi

6

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 97/2007 ze dne 31. ledna 2007, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vajec a drůbežího masa podané v ledna 2007 na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96

7

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2007/1/ES ze dne 29. ledna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II uvedené směrnice technickému pokroku ( 1 )

9

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Komise 2004/90/ES ze dne 23. prosince 2003 o technických požadavcích k provádění článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/102/ES o ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu před střetem a v případě střetu s motorovým vozidlem a o změně směrnice Rady 70/156/EHS (Úř. věst. L 31 ze dne 4. února 2004; Zvláštní vydání Úředního věstníku v českém jazyce, kapitola 13, svazek 33, strana 34)

12

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

1.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 94/2007

ze dne 31. ledna 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. února 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. ledna 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 31. ledna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

IL

198,4

MA

65,5

TN

142,7

TR

173,0

ZZ

144,9

0707 00 05

JO

178,8

MA

58,1

TR

182,9

ZZ

139,9

0709 90 70

MA

53,1

TR

137,9

ZZ

95,5

0709 90 80

EG

26,8

ZZ

26,8

0805 10 20

EG

44,6

IL

54,4

MA

51,2

TN

47,0

TR

68,5

ZZ

53,1

0805 20 10

MA

82,1

TR

21,5

ZZ

51,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

88,0

IL

67,0

MA

59,5

TR

68,4

ZZ

70,7

0805 50 10

TR

55,8

ZZ

55,8

0808 10 80

CA

103,5

CN

83,7

TR

99,7

US

126,4

ZZ

103,3

0808 20 50

CN

44,7

US

103,8

ZA

103,8

ZZ

84,1


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


1.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 95/2007

ze dne 31. ledna 2007,

kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. února 2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 se dovozní clo za produkty kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002, ex 1005, jiná než hybridní osivo, a ex 1007, jiná než hybridy k setí, rovná intervenční ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

(2)

Podle čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 2 uvedeného článku pro uvedené produkty pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96 je cena pro výpočet dovozního cla produktů kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 průměrem denních reprezentativních dovozních cen CIF určených postupem podle článku 4 uvedeného nařízení.

(4)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 1. února 2007 až do vstupu v platnost nového stanovení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje dnem 1. února 2007 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. února 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. ledna 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1816/2005 (Úř. věst. L 292, 8.11.2005, s. 5).


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná ode dne 1. února 2007

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

P Š E N I C E tvrdá vysoké jakosti

0,00

střední jakosti

0,00

nízké jakosti

0,00

1001 90 91

P Š E N I C E obecná, k setí

0,00

ex 1001 90 99

P Š E N I C E obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 00 00

Ž I T O

0,00

1005 10 90

K U K U Ř I C E, jiná než hybridní osivo

0,00

1005 90 00

K U K U Ř I C E, jiná než osivo (2)

0,00

1007 00 90

zrna Č I R O K U, jiná než hybridy k setí

0,00


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem může podle čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96 dovozce získat snížení cla ve výši:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova.

(2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

Období od 17.–30. ledna 2007

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (2)

Pšenice tvrdá, nízké jakosti (3)

Ječmen

Burza

Minneapolis

Chicago

Kotace

154,84

123,34

Cena FOB USA

191,66

181,66

161,66

160,95

Prémie – Záliv

26,53

11,00

Prémie – Velká jezera

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

26,52 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

00,00 EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(2)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(3)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


1.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 96/2007

ze dne 31. ledna 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/2005, pokud jde o poskytování podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 15 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kapitola IV nařízení Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (2), stanoví poskytování podpory pro nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi. S ohledem na snížení intervenční ceny másla a následného snížení úrovní podpor v jiných režimech podpor pro máslo by se výše uvedené podpory měla snížit.

(2)

Nařízení (ES) č. 1898/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Řídící výbor pro mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V ustanovení čl. 74 odst. 1 nařízení (ES) č. 1898/2005 se částka „60 EUR“ nahrazuje částkou „40 EUR“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. ledna 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1919/2006 (Úř. věst. L 380, 28.12.2006, s. 1).


1.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 97/2007

ze dne 31. ledna 2007,

kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví vajec a drůbežího masa podané v ledna 2007 na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 593/2004 ze dne 30. března 2004 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a pro vaječný albumin (1), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1251/96 ze dne 28. června 1996 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa (2), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Žádosti o dovozní licence podané v období od 1. ledna do 31. března 2007 se v případě některých produktů vztahují na množství stejná či menší než dostupná množství, a proto je možné jim vyhovět v plné výši, avšak v případě ostatních produktů se příslušné žádosti vztahují na množství větší než dostupná množství, a je proto třeba je snížit na základě stanovené procentní sazby, aby bylo zajištěno spravedlivé rozdělení množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Žádostem o dovozní licence pro období od 1. ledna do 31. března 2007 podaným na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96 se vyhovuje v souladu s přílohou tohoto nařízení.

2.   Žádosti o dovozní licence pro období od 1. dubna do 30. června 2007 je možné na základě nařízení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96 podat na celkové množství uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. února 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. ledna 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 136. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1179/2006 (Úř. věst. L 212, 2.8.2006, s. 7).


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Koeficient přidělení na žádosti o dovozní licence pro období od 1. ledna do 31. března 2007

Celkové množství, jež je k dispozici pro období od 1. dubna do 30. června 2007

(t)

E1

100,0

132 003,200

E2

26,768294

1 750,000

E3

100,0

10 703,009

P1

100,0

1 978,275

P2

100,0

5 495,050

P3

1,688112

576,250

P4

100,0

550,475

„—“

:

Komise neobdržela žádnou žádost o vydání licence.


SMĚRNICE

1.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/9


SMĚRNICE KOMISE 2007/1/ES

ze dne 29. ledna 2007,

kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II uvedené směrnice technickému pokroku

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice,

po konzultaci s Vědeckým výborem pro spotřební zboží,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V návaznosti na stanoviska Vědeckého výboru pro spotřební zboží vydaná na základě vědeckých studií se Komise společně s členskými státy a zúčastněnými stranami dohodla na celkové strategii regulace látek používaných v barvách na vlasy, podle níž měly průmyslové subjekty předkládat podklady s vědeckými údaji ohledně látek používaných v barvách na vlasy, aby je mohl Vědecký výbor pro spotřební zboží vyhodnotit.

(2)

Látky, o které nebyl během veřejné konzultace týkající se jejich používání v barvách na vlasy projeven výslovný zájem a pro které nebyly předloženy aktualizované údaje o jejich bezpečnosti umožňující přiměřené vyhodnocení rizika, by měly být doplněny do přílohy II.

(3)

Dosud se mělo za to, že látka 4-amino-3-fluorfenol spadá pod číslo odkazu 22 „Anilin, jeho soli a jeho halogenované a sulfonované deriváty“. Jelikož však není zřejmé, zda 4-amino-3-fluorfenol do této skupiny anilinů skutečně patří, měla by být v příloze II pro tuto látku doplněna samostatná položka.

(4)

V zájmu vyjasnění by látka epoxikonazol měla být přesunuta ze samostatné položky pod referenčním číslem 1182 do položky pod referenčním číslem 663 v příloze II směrnice 76/768/EHS.

(5)

Vzhledem k tomu, že Vědeckému výboru pro spotřební zboží nebyly do dne 31. července 2006 předloženy žádné další vědecké údaje k vyhodnocení látky N,N′-bis(2-hydroxyethyl)-N,N′-bis(hexadecyl)-propandiamid, měla by být tato látka uvedena v příloze II.

(6)

Směrnice 76/768/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické prostředky,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha II směrnice 76/768/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Členské státy zajistí, aby s účinností ode dne 21. února 2008 nebyly kosmetické prostředky, které nejsou v souladu s touto směrnicí, prodávány nebo nabízeny k použití konečnému spotřebiteli.

Článek 3

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 21. srpna 2007. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 21. listopadu 2007.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 29. ledna 2007.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/78/ES (Úř. věst. L 271, 30.9.2006, s. 56).


PŘÍLOHA

Směrnice 76/768/EHS se mění takto:

1.

Příloha II se mění takto:

a)

Doplňují se tato čísla odkazu 1234 až 1243:

Číslo odkazu

Chemický název/INCI název

Číslo CAS

„1234

2,2′-[ethylenbis(oxyethylenoxy)]bis(1,4-fenylendiamin)

PEG-3 2,2′-DI-P-PHENYLENEDIAMINE

144644-13-3

1235

2-methyl-6-nitroanilin

6-NITRO-o-TOLUIDINE

570-24-1

1236

HC žluť č. 11

HC YELLOW NO.11

73388-54-2

1237

HC oranž č. 3

HC ORANGE NO.3

81612-54-6

1238

HC zeleň č. 1

HC GREEN NO.1

52136-25-1

1239

HC červeň č. 8 a její soli

HC RED NO.8 a její soli

97404-14-3, 13556-29-1

1240

6-nitro-1.2.3.4-tetrahydrochinoxalin a jeho soli

158006-54-3, 41959-35-7

1241

Disperzní červeň 15, kromě případů, kdy je v Disperzní violeti 1 přítomna jako nečistota

116-85-8

1242

4-amino-3-fluorfenol

399-95-1

1243

N,N′-bis(2-hydroxyethyl)-N,N′-bis(hexadecyl)-propandiamid

bis-hydroxyethyl bis-cetyl malonamide

149591-38-8“

b)

Položka s číslem odkazu 1182 se zrušuje.

c)

Číslo odkazu 663 se nahrazuje tímto: „(22RS,33RS)-3-(2-chlorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxiran; epoxikonazol (CAS č. 133855-98-8)“.


Tiskové opravy

1.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/12


Oprava rozhodnutí Komise 2004/90/ES ze dne 23. prosince 2003 o technických požadavcích k provádění článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/102/ES o ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu před střetem a v případě střetu s motorovým vozidlem a o změně směrnice Rady 70/156/EHS

( Úřední věstník Evropské unie L 31 ze dne 4. února 2004 ; Zvláštní vydání Úředního věstníku v českém jazyce, kapitola 13, svazek 33, strana 34)

Strana 23, část I přílohy, bod 2.2, odstavec 2, druhá věta:

místo:

„Pokud je tato podmínka splněna, vozidlo se buď seřídí do projektované polohy, nebo se všechna další měření upraví a zkoušky se provedou tak, aby byla simulována projektovaná poloha vozidla.“

má být:

„Pokud není tato podmínka splněna, vozidlo se buď seřídí do projektované polohy, nebo se všechna další měření upraví a zkoušky se provedou tak, aby byla simulována projektovaná poloha vozidla.“