ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 15

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
20. ledna 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 41/2007 ze dne 21. prosince 2006, kterým se na rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovu

1

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

20.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 15/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 41/2007

ze dne 21. prosince 2006,

kterým se na rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (2), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 423/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se stanoví opatření pro obnovení populací tresky obecné (3), a zejména na články 6 a 8 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 811/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace štikozubce severního (4), a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2166/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví opatření pro obnovení populace štikozubce novozélandského a humra severského v Kantaberském moři a na západě Iberského poloostrova (5), a zejména na články 5 a 6 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 388/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v Biskajském zálivu (6), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 4 nařízení (ES) 2371/2002 musí Rada s přihlédnutím k dostupným vědeckým doporučením, a zejména ke zprávě vypracované Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství, přijmout nezbytná opatření, aby zaručila přístup do vod a ke zdrojům a udržitelné provozování rybolovných činností.

(2)

Podle článku 20 nařízení (ES) č. 2371/2002 musí Rada stanovit celkové přípustné odlovy (dále také jen „TAC“) pro jednotlivé rybolovné oblasti nebo skupiny rybolovných oblastí. Rybolovná práva by měla být přidělována jednotlivým členským státům a třetím zemím v souladu s kritérii stanovenými v článku 20 uvedeného nařízení.

(3)

Pro zajištění účinné správy TAC a kvót je třeba stanovit zvláštní podmínky, za kterých se provádějí rybolovné operace.

(4)

Je nutné stanovit zásady a některé postupy řízení rybolovu na úrovni Společenství, aby mohly členské státy zajistit řízení činností plavidel plujících pod jejich vlajkou.

(5)

Článek 3 nařízení (ES) č. 2371/2002 stanoví definice použitelné pro přidělování rybolovných práv.

(6)

Využívání rybolovných práv by mělo být v souladu s právními předpisy Společenství v této oblasti, a zejména s nařízením Komise (EHS) č. 2807/83 ze dne 22. září 1983, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států (7), nařízením Rady (EHS) č. 2930/86 ze dne 22. září 1986 o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel (8), nařízením Komise (EHS) č. 1381/87 ze dne 20. května 1987, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro označování a dokumentaci rybářských plavidel (9), nařízením Rady (EHS) č. 3880/91 ze dne 17. prosince 1991 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (10), nařízením Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (11), nařízením Rady (ES) č. 1626/94 ze dne 27. června 1994 o některých technických opatřeních pro zachování rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (12), nařízením Rady (ES) č. 1627/94 ze dne 27. června 1994, kterým se stanoví obecná ustanovení týkající se zvláštních povolení k rybolovu (13), nařízením Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (14), nařízením Rady (ES) č. 1434/98 ze dne 29. června 1998, kterým se stanoví podmínky vykládky sledě obecného pro jiné průmyslové účely než k přímé lidské spotřebě (15), nařízením Rady (ES) č. 973/2001 ze dne 14. května 2001, kterým se stanoví určitá technická opatření pro zachování některých populací vysoce stěhovavých druhů (16), nařízením Rady (ES) č. 2347/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky přístupu k rybolovu hlubinných populací a s tím spojené požadavky (17), nařízením Rady (ES) č. 1954/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o řízení intenzity rybolovu některých rybolovných oblastí a zdrojů Společenství (18), nařízením Komise (ES) č. 2244/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanoví pravidla pro systémy satelitního sledování plavidel (19), nařízením (ES) č. 423/2004, nařízením Rady (ES) č. 601/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (20), nařízením (ES) č. 811/2004, nařízením (ES) č. 2166/2005, nařízením (ES) č. 388/2006 a nařízením Rady (ES) č. 2015/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se pro roky 2007 a 2008 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Společenství (21).

(7)

Na základě doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) je pro řízení omezení odlovu sardele obecné v oblasti ICES VIII nezbytné nadále používat prozatímní systém.

(8)

Nařízení Komise (ES) č. 1116/2006 ze dne 20. července 2006, kterým se zakazuje rybolov sardele obecné v podoblasti ICES VIII (22), by mělo být zrušeno.

(9)

Na základě doporučení ICES je nezbytné nadále používat a revidovat systém řízení intenzity rybolovu smáčkovitých v oblastech ICES IIIa a IV a ve vodách ES v oblasti ICES IIa.

(10)

Jako přechodné opatření by se intenzita rybolovu některých hlubinných druhů měla v souladu s nejaktuálnějším vědeckým doporučením ICES dále snižovat.

(11)

Podle článku 20 nařízení (ES) č. 2371/2002 přísluší Radě rozhodnout o podmínkách souvisejících s omezeními odlovu nebo intenzity rybolovu. Podle vědeckých doporučení ohrožují odlovy významně překračující dohodnuté TAC udržitelnost rybolovné činnosti. Je proto vhodné zavést související podmínky, které povedou ke zlepšenému uplatňování dohodnutých rybolovných práv.

(12)

Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) přijala na výročním zasedání v roce 2006 řadu technických a kontrolních opatření. Tato opatření by měla být provedena.

(13)

Na svém XXV. výročním zasedání Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (CCAMLR) v roce 2006 byla přijata příslušná omezení odlovu pro populace otevřené pro zavedený rybolov schválené všemi členy CCAMLR. CCAMLR také schválila účast plavidel Společenství na průzkumném rybolovu ledovek rodu Dissostichus v podoblastech FAO 88.1 a 88.2 a v divizích FAO 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3 a) a 58.4.3 b) a související rybolovné činnosti podrobila omezením odlovu, omezením vedlejších úlovků a některým zvláštním technickým opatřením. Tato omezení a technická opatření by se měla rovněž uplatňovat.

(14)

K dodržení mezinárodních závazků, které Společenství přijalo jako smluvní strana CCAMLR, včetně závazku používat opatření přijatá komisí CCAMLR, by se měly používat TAC přijaté komisí CCAMLR pro období 2006–2007 a odpovídající mezní data rybolovných období.

(15)

Podle článku 2 nařízení (ES) č. 847/96 je nutné určit, na které populace ryb se jednotlivá opatření uvedeného nařízení vztahují.

(16)

Postupem podle dohod nebo protokolů o vztazích v oblasti rybolovu jednalo Společenství o rybolovných právech s Norskem (23), Faerskými ostrovy (24) a Grónskem (25) .

(17)

Společenství je smluvní stranou několika regionálních organizací pro rybolov. Tyto organizace doporučily stanovit omezení odlovu nebo omezení intenzity a další pravidla pro zachování určitých druhů. Společenství by proto mělo tato doporučení provést.

(18)

Pro úpravu omezení intenzity lovu tresky obecné, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 423/2004, se nadále používají alternativní opatření pro řízení intenzity rybolovu v souladu s celkovým TAC, jak je stanoveno v čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení.

(19)

Měla by být nadále používána některá dočasná ustanovení týkající se použití údajů systému ledování plavidel, čímž se zajistí větší účinnost a účelnost v rámci sledování a kontroly řízení intenzity rybolovu a dohledu nad ním.

(20)

Vědecká doporučení uvádějí, že rybolov populací platýse velkého a jazyka obecného v Severním moři není prováděn udržitelným způsobem a že množství výmětů platýse velkého je velmi vysoké. Vědecká doporučení a doporučení regionálního poradního sboru pro Severní moře uvádějí, že je vhodné upravit rybolovná práva, pokud jde o intenzitu rybolovu plavidel provádějících cílený rybolov platýse velkého.

(21)

Podle vědeckého doporučení je třeba přijmout plán obnovy populací jazyka obecného v západní části Lamanšského průlivu. Je nezbytné použít prozatímní systém řízení intenzity do té doby, než Rada přezkoumá dlouhodobá opatření. U populací tresky obecné v Severním moři, Skagerraku, v západní části Lamanšského průlivu, Irském moři a oblasti západně od Skotska a u populací štikozubce obecného a humra severského v oblastech ICES VIIIc a IXa je třeba upravit úrovně povolené intenzity v rámci systému řízení.

(22)

S cílem přispět k zachování populací ryb by měla být v roce 2007 provedena některá doplňková opatření týkající se kontroly a technických podmínek rybolovných činností.

(23)

Vědecké výzkumy ukazují, že rybolov s tenatovými sítěmi pro chytání ryb za žábry a tenatových sítí v oblastech ICES VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk a XII závažně ohrožuje hlubinné druhy. Avšak dokud nebudou přijata trvalá opatření, je třeba provést přechodná opatření, která umožní provádět tento rybolov za určitých podmínek.

(24)

Za účelem dosažení udržitelného využívání populací štikozubce obecného a za účelem snížení výmětů by v oblastech ICES VIIIa, VIIIb a VIIId měl být jako přechodné opatření nadále uplatňován nejnovější vývoj v oblasti selektivních lovných zařízení.

(25)

Je třeba zlepšit kontrolu vykládek a překládek zmrazených ryb prováděných rybářskými plavidly třetích zemí v přístavech Společenství. V listopadu 2006 Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) přijala doporučení zahrnující státní přístavní inspekci. Je třeba zajistit provedení uvedeného doporučení v právním řádu Společenství.

(26)

V listopadu 2006 doporučila NEAFC nahradit několik plavidel na seznamu plavidel, u kterých bylo potvrzeno, že prováděla nezákonné, nehlášené nebo neregulované rybolovné činnosti. Je třeba zajistit provedení tohoto doporučení v právním řádu Společenství.

(27)

S cílem přispět k zachování chobotnice pobřežní, a zejména k ochraně nedospělých jedinců, je nutné nadále používat i v roce 2007 minimální velikost chobotnice pobřežní z námořních vod pod svrchovaností nebo jurisdikcí třetích zemí, které se nacházejí v oblasti CECAF, dokud nebude přijato nařízení měnící nařízení (ES) č. 850/98.

(28)

Na základě doporučení STECF by se měl se za určitých podmínek v oblastech ICES IVc a IVb jižně povolit rybolov s výložníkovými vlečnými sítěmi, jež používají pulzní elektrický proud.

(29)

Meziamerická komise pro tropické tuňáky (IATTC) přijala na výročním zasedání v roce 2006 omezení odlovu tuňáka žlutoploutvého, tuňáka velkookého a tuňáka pruhovaného. Ačkoli Společenství není členem IATTC, je nezbytné tato opatření provádět, aby se zaručilo udržitelné řízení zdrojů v oblasti působnosti uvedené organizace.

(30)

Komise pro rybolov v západní a střední části Tichého oceánu (WCPFC) přijala na druhém výročním zasedání omezení odlovu tuňáka žlutoploutvého, tuňáka velkookého, tuňáka pruhovaného a jihotichomořského tuňáka křídlatého, jakož i technická opatření pro zacházení s vedlejšími úlovky. Společenství je členem WCPFC od ledna 2005. Je proto nutné provést tato opatření v právu Společenství, aby bylo zajištěno udržitelné řízení zdrojů v oblasti působnosti uvedené organizace.

(31)

Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) přijala na výročním zasedání v roce 2006 tabulky, které uvádějí, zda smluvní strany ICCAT využívaly rybolovná práva málo či nadměrně. V této souvislosti přijala ICCAT rozhodnutí, ze kterého vyplývá, že Společenství v roce 2004 kvóty u některých populací ryb zcela nevyužilo.

(32)

Aby byly dodrženy úpravy kvót Společenství stanovené ICCAT, musí se nevyužitá práva rozdělit na základě toho, v jaké míře jednotlivé státy svá práva nevyužily, aniž se přitom změní klíč pro roční přidělování TAC.

(33)

ICCAT přijala na výročním zasedání v roce 2006 řadu technických opatření pro některé populace vysoce stěhovavých druhů v Atlantiku a Středozemním moři, přičemž stanovila mimo jiné novou minimální velikost tuňáka obecného, omezení rybolovu v některých oblastech a během některých období za účelem ochrany tuňáka velkookého, opatření týkající se sportovních a rekreačních rybolovných činností ve Středozemním moři a zavedení programu odběru vzorků pro odhad velikosti tuňáka obecného chovaného v klecích. S cílem přispět k zachování populací ryb je nutné provádět tato opatření v roce 2007, dokud nebude přijato nařízení měnící nařízení (ES) č. 973/2001.

(34)

Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku (SEAFO) přijala na výročním zasedání v roce 2006 opatření na zachování zdrojů, kterými se uzavírají některé oblasti od 1. ledna 2007 za účelem ochrany zranitelných hlubinných přírodních stanovišť, zákaz překládky na moři v oblasti úmluvy za účelem potírání nezákonných, nehlášených nebo neregulovaných rybolovných činností, prozatímní kontrolní systém pozměňující prozatímní ujednání připojené k úmluvě SEAFO, jež zahrnuje opatření na zachování zdrojů přijatá na výročním zasedání v roce 2005, a technická opatření na snížení náhodné úmrtnosti mořských ptáků ve spojitosti s rybolovnými činnostmi. Tato opatření jsou pro Společenství závazná, a proto by se měla provést.

(35)

Není již přiměřené poskytovat rybolovná práva plavidlům plujícím pod vlajkou Barbadosu, Guyany, Surinamu, Trinidadu a Tobaga, Japonska a Koreje ve vodách Francouzské Guyany, protože tyto rybolovná práva jsou nedostatečně využívána, a tato skutečnost by měla být zohledněna ve zvláštních ustanoveních pro francouzský zámořský departement Guyana.

(36)

Je nutné zachovat posílenou úpravu kontroly plavidel z třetích zemí, aby bylo zajištěno náležité zohlednění odlovu tresky modravé těmito plavidly ve vodách Společenství.

(37)

K zajištění obživy rybářů Společenství a k zamezení ohrožení zdrojů a veškerých případných potíží v souvislosti s uplynutím použitelnosti nařízení Rady (ES) č. 51/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se na rok 2005 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (26), je nezbytné tyto rybolovné oblasti otevřít dne 1. ledna 2007 a pro leden roku 2007 zachovat v platnosti některá pravidla obsažená v uvedeném nařízení. Vzhledem k naléhavosti dané problematiky je nutné udělit výjimku ze lhůty šesti týdnů podle části I bodu 3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a smlouvám o založení Evropských společenství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pro některé populace ryb a skupiny populací ryb rybolovná práva na rok 2007 a související podmínky, za nichž lze tato rybolovná práva využívat.

Stanoví dále některá omezení intenzity rybolovu a související podmínky na měsíc leden roku 2008 a pro některé populace ryb v antarktických mořích stanoví rybolovná práva a zvláštní podmínky na období stanovená v příloze IE.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Není-li stanoveno jinak, vztahuje se toto nařízení na

a)

rybářská plavidla Společenství (dále jen „plavidla Společenství“) a

b)

plavidla, která jsou registrována ve třetích zemích a plují pod jejich vlajkou (dále jen „plavidla třetích zemí“) ve vodách Společenství (dále jen „vody ES“).

2.   Odchylně od odstavce 1 se toto nařízení nevztahuje na rybářské činnosti, které jsou vedeny výhradně za účelem vědeckého výzkumu a které jsou prováděny s povolením a pod dohledem dotyčného členského státu, po předchozím oznámení Komisi a členskému státu, v jehož vodách je tento výzkum prováděn.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se kromě definicí uvedených v článku 3 nařízení (ES) č. 2371/2002 použijí tyto definice:

a)

„celkovým přípustným odlovem“ nebo „TAC“ se rozumí množství, které může být každý rok uloveno z každé populace a může být provedena jejich vykládka;

b)

„kvótou“ se rozumí stanovený podíl TAC přidělený Společenství, členským státům nebo třetím zemím;

c)

„mezinárodními vodami“ se rozumějí vody, které nepodléhají svrchovanosti ani jurisdikci žádného státu;

d)

„oblastí upravenou předpisy NAFO“ se rozumí část oblasti úmluvy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO), která nepodléhá svrchovanosti ani jurisdikci pobřežních států;

e)

„Skagerrakem“ se rozumí oblast, která je na západě ohraničena čarou vedoucí od majáku Hanstholm k majáku Lindesnes a na jihu čarou vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží;

f)

„Kattegatem“ se rozumí oblast, která je na severu ohraničena čarou vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží a na jihu čarou vedoucí od Hasenøre ke Gnibens Spids, od Korshage ke Spodsbjergu a od Gilbjerg Hoved ke Kullenu;

g)

„Cádizským zálivem“ se rozumí oblast ICES IXa východně od 7o23'48" z.d;

h)

„oblastí upravenou předpisy NEAFC“ se rozumějí vody oblastí úmluvy definované v Úmluvě o Komisi pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC), které leží mimo vody podléhající jurisdikci smluvních stran NEAFC.

Článek 4

Oblasti rybolovu

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice oblastí:

a)

oblasti ICES (Mezinárodní rada pro průzkum moří) jsou oblasti vymezené v nařízení Rady (EHS) č. 3880/91;

b)

oblasti CECAF (středovýchodní Atlantik nebo hlavní rybolovná oblast FAO 34) jsou oblasti vymezené v nařízení Rady (ES) č. 2597/95 ze dne 23. října 1995 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v určitých oblastech kromě severovýchodního Atlantiku (27);

c)

oblasti NAFO (Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku) jsou oblasti vymezené v nařízení Rady (EHS) č. 2018/93 ze dne 30. června 1993 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (28);

d)

oblasti CCAMLR (Úmluva o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě) jsou oblasti vymezené v nařízení (ES) č. 601/2004;

e)

oblast IATTC (Meziamerická komise pro tropické tuňáky) je oblast vymezená v rozhodnutí Rady 2006/539/ES ze dne 22. května 2006 o uzavření Úmluvy o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky (IATTC), zřízené úmluvou mezi Spojenými státy americkými a Kostarickou republikou z roku 1949, jménem Evropského společenství (29);

f)

oblast WCPFC (Komise pro rybolov v západní a střední části Tichého oceánu) je oblast vymezená v rozhodnutí Rady 2005/75/ES ze dne 26. dubna 2004 o přistoupení Společenství k Úmluvě o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu (30);

g)

oblast ICCAT (Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku) je oblast vymezená v rozhodnutí Rady 86/238/EHS ze dne 9. června 1986 o přistoupení Společenství k mezinárodní úmluvě na ochranu tuňáků v Atlantiku, ve znění protokolu připojeného k závěrečnému aktu konference zplnomocněných zástupců smluvních států úmluvy, podepsaného v Paříži dne 10. července 1984 (31);

h)

oblasti SEAFO (Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku) jsou oblasti vymezené v rozhodnutí Rady 2002/738/ES ze dne 22. července 2002 o uzavření Úmluvy o ochraně a řízení rybolovných zdrojů v jihovýchodním Atlantiku Evropským společenstvím (32);

i)

oblast GFCM (Všeobecná komise pro rybolov ve Středozemním moři) je oblast vymezená v rozhodnutí Rady 98/416/ES ze dne 16. června 1998 o přistoupení Evropského společenství ke Generální komisi pro rybolov ve Středozemním moři (33).

KAPITOLA II

RYBOLOVNÁ PRÁVA A SOUVISEJÍCÍ PODMÍNKY PRO PLAVIDLA SPOLEČENSTVÍ

Článek 5

Omezení odlovu a jejich rozdělování

1.   Omezení odlovu pro plavidla Společenství ve vodách Společenství nebo v některých mezinárodních vodách, rozdělení těchto omezení odlovu mezi členské státy a dodatečné podmínky podle článku 2 nařízení (ES) č. 847/96 jsou stanoveny v příloze I.

2.   Plavidla Společenství jsou oprávněna k odlovu v mezích kvót stanovených v příloze I ve vodách spadajících pod rybářskou jurisdikci Faerských ostrovů, Grónska, Islandu a Norska a v rybolovné oblasti kolem ostrova Jan Mayen, a to za podmínek stanovených v článcích 10, 17 a 18.

3.   Komise stanoví konečná omezení odlovu pro smáčkovité v oblastech ICES IIIa a IV v vodách ES oblasti ICES IIa v souladu s pravidly stanovenými v bodě 8 přílohy IID.

4.   Jakmile budou stanoveny TAC pro huňáčka severního, stanoví Komise omezení odlovu pro tento druh v oblasti ICES V a ve vodách Grónska oblasti ICES XIV pro Společenství ve výši 7,7 % TAC stanoveného pro huňáčka severního.

5.   Omezení odlovu pro populaci tresky norské v oblasti ICES IIIa a ve vodách ES oblastí ICES IIa a IV, pro populaci šprota obecného ve vodách ES oblastí ICES IIa a IV a pro populaci sardele obecné v oblasti ICES VIII může Komise přezkoumat postupem podle čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 2371/2002 na základě vědeckých údajů shromážděných během prvního pololetí roku 2007.

6.   Plavidla Společenství mají zakázáno lovit, uchovávat na palubě, překládat a vykládat ve všech vodách Společenství a mimo vody Společenství tyto druhy:

žralok veliký (Cetorinhus maximus),

žralok bílý (Carcharodon carcharias).

7.   Plavidla Společenství mají zakázáno lovit červenici obecnou (Hoplostethus atlanticus) v částech oblastí ICES V, VI a VII, které leží v oblasti upravené předpisy NEAFC.

8.   Plavidla Společenství mají v období od 1. ledna 2007 do 30. června 2007 zakázáno lovit okouníka bradatého (Sebastes mentella) v částech oblastí ICES I a II, které leží v oblasti upravené předpisy NEAFC, s výjimkou nevyhnutelných vedlejších úlovků. Tento zákaz se rovněž použije na období od 1. července 2007 do 31. prosince 2007, doporučí-li to NEAFC. V tom případě Komise zveřejní oznámení o doporučení NEAFC v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Článek 6

Zvláštní ustanovení o rozdělování

1.   Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy stanoveným v příloze I nejsou dotčeny

a)

výměny provedené podle čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002;

b)

přerozdělení provedená podle čl. 21 odst. 4, čl. 23 odst. 1 a čl. 32 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2847/93;

c)

dodatečné vykládky podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96;

d)

množství převedená v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 847/96;

e)

odpočty provedené na základě článku 5 nařízení (ES) č. 847/96.

2.   Pro účely nepřidělených kvót, které mají být převedeny do roku 2008, lze použít čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96 odchylně od uvedeného nařízení na všechny populace, na které se vztahuje analytický TAC.

Článek 7

Omezení intenzity rybolovu a související podmínky pro řízení populací

1.   Od 1. února 2007 do 31. ledna 2008 se omezení intenzity rybolovu a související podmínky stanovené

a)

v příloze IIA uplatňují na řízení některých populací v Kattegatu, Skagerraku, oblastech ICES IV, VIa, VIIa, VIId a ve vodách ES oblasti ICES IIa;

b)

v příloze IIB uplatňují na řízení populací štikozubce obecného a humra severského v oblastech ICES VIIIc a IXa, s výjimkou Cádizského zálivu;

c)

v příloze IIC uplatňují na řízení populace jazyka obecného v oblasti ICES VIIe;

d)

v příloze IID uplatňují na řízení populací smáčkovitých v oblastech ICES IIIa a IV a ve vodách ES oblasti ICES IIa.

2.   V období od 1. ledna 2007 do 31. ledna 2007 se pro populace uvedené v odstavci 1 nadále uplatňují omezení intenzity rybolovu a související podmínky stanovené v přílohách IIA až IID nařízení (ES) č. 51/2006.

3.   Plavidla používající lovná zařízení uvedená v bodě 4.1 přílohy IIA a v bodě 3 příloh IIB a IIC a lovící v oblastech vymezených v bodě 2 přílohy IIA a v bodě 1 příloh IIB a IIC musí mít zvláštní povolení k rybolovu vydané podle článku 7 nařízení (ES) č. 1627/94, jak je stanoveno v uvedených přílohách.

4.   Komise stanoví konečná omezení intenzity rybolovu v roce 2007 pro smáčkovité v oblastech ICES IIIa a IV ve vodách ES oblasti ICES IIa na základě pravidel stanovených v bodech 3 až 6 přílohy IID.

5.   Členské státy zajistí, aby intenzita rybolovu plavidly majícími povolení k hlubinnému rybolovu, měřená v kilowattdnech strávených mimo přístav, nepřekročila v roce 2007 75 % průměrné roční intenzity rybolovu plavidel daného členského státu v roce 2003 při rybářských výjezdech s povolením k hlubinnému rybolovu, při kterých byly odloveny hlubinné druhy uvedené v přílohách I a II nařízení (ES) č. 2347/2002. Tento odstavec se vztahuje pouze na rybářské výjezdy, při nichž bylo odloveno více než 100 kg hlubinných druhů jiných než stříbrnice atlantské.

Článek 8

Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků

1.   Ryby z populací, pro které jsou stanovena omezení odlovu, smějí být uchovávány na palubě nebo vyloženy, pouze pokud

a)

odlov byl proveden plavidly členského státu, jenž má kvótu, která dosud nebyla vyčerpána; nebo

b)

odlov představuje tu část podílu Společenství, který nebyl v podobě kvót rozdělen mezi členské státy a není vyčerpán.

2.   I když členskému státu nebyly stanoveny žádné kvóty nebo jeho kvóty byly vyčerpány, mohou být odchylně od odstavce 1 uchovávány na palubě nebo vyloženy tyto ryby:

a)

jiné druhy než sleď obecný a makrela obecná, pokud

i)

byly uloveny společně s ostatními druhy do sítí s oky, jejichž velikost podle článku 4 nařízení (ES) č. 850/98 nepřesahuje 32 mm, a

ii)

úlovky se netřídí na palubě ani při vykládce;

nebo

b)

makrela obecná, pokud

i)

byly uloveny společně s kranasem obecným nebo sardinkou obecnou,

ii)

nepřesahují 10 % celkové hmotnosti makrely obecné, kranase obecného a sardinky obecné, které jsou na palubě, a

iii)

úlovky se netřídí na palubě ani při vykládce.

3.   Ustanovení čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1434/98 se nepoužije na sledě obecného uloveného v oblastech ICES IIIa, IV a VIId a ve vodách Společenství oblasti ICES IIa.

4.   Všechna vyložená množství se odpočítají od kvóty, nebo pokud podíl Společenství nebyl v podobě kvót rozdělen mezi členské státy, od podílu Společenství, s výjimkou odlovu provedeného v souladu s odstavcem 2.

5.   Dojde-li k vyčerpání omezení odlovu členského státu pro sledě obecného v oblastech ICES IIIa, IV a VIId a ve vodách ES oblasti ICES IIa, je plavidlům plujícím pod vlajkou daného členského státu, registrovaným ve Společenství a provozujícím rybolov v rybolovných oblastech, na něž se vztahují daná omezení odlovu, zakázána vykládka úlovků, které nejsou roztříděné a obsahují sledě obecného.

6.   Procentní podíl vedlejších úlovků a zacházení s nimi se určí v souladu s články 4 a 11 nařízení (ES) č. 850/98.

Článek 9

Netříděné vykládky v oblastech ICES IIIa, IV a VIId a ve vodách ES oblasti ICES IIa

1.   Členské státy zajistí, aby byly zavedeny přiměřené programy odběru vzorků, které umožní účinné sledování netříděných vykládek podle druhů ulovených v oblastech ICES IIIa, IV a VIId a ve vodách ES oblasti ICES IIa.

2.   Netříděné odlovy z oblasti ICES IIIa, IV a VIId a vod ES oblasti ICES IIa se vykládají pouze v přístavech a místech pro vykládku, kde byl zaveden program odběru vzorků uvedený v odstavci 1.

Článek 10

Omezení vstupu

Plavidlům Společenství se zakazuje lovit ve Skagerakku v pásmu 12 námořních mil od základních linií Norska. Plavidla, která plují pod vlajkou Dánska nebo Švédska, jsou však oprávněna lovit až do 4 námořních mil od základních linií Norska.

Článek 11

Přechodná technická a kontrolní opatření

Přechodná technická a kontrolní opatření pro plavidla Společenství jsou stanovena v příloze III.

KAPITOLA III

OMEZENÍ ODLOVU A SOUVISEJÍCÍ PODMÍNKY PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA TŘETÍCH ZEMÍ

Článek 12

Přechodná technická a kontrolní opatření

Přechodná technická a kontrolní opatření pro rybářská plavidla třetích zemí jsou stanovena v příloze III.

Článek 13

Povolení

1.   Plavidla, která plují pod vlajkou Venezuely nebo Norska, a plavidla registrovaná na Faerských ostrovech jsou oprávněna lovit ve vodách Společenství v rámci omezení odlovu stanovených v příloze I a za podmínek stanovených v článcích 14 až 16 a 19 až 25.

2.   Rybářská plavidla třetích zemí mají zakázáno lovit, uchovávat na palubě, překládat a vykládat ve všech vodách Společenství tyto druhy:

a)

žralok veliký (Cetorinhus maximus),

b)

žralok bílý (Carcharodon carcharias).

Článek 14

Zeměpisná omezení

1.   Rybolovné činnosti plavidel plujících pod vlajkou Norska nebo registrovaných na Faerských ostrovech jsou omezeny na ty části oblasti o šířce 200 námořních mil, která leží vně pásma 12 námořních mil od základních linií členských států v oblasti ICES IV, v Kattegatu a Atlantském oceánu severně od 43o00' s. š., s výjimkou oblasti uvedené v článku 18 nařízení (ES) č. 2371/2002.

2.   Plavidla plující pod vlajkou Norska ve Skagerraku jsou oprávněna lovit vně pásma o šířce 4 námořních mil od základních linií Dánska a Švédska.

3.   Rybolovné činnosti plavidel plujících pod vlajkou Venezuely jsou omezeny na ty části oblasti o šířce 200 námořních mil, které leží vně pásma 12 námořních mil od základních linií francouzského zámořského departementu Guayana.

Článek 15

Průjezd vodami Společenství

Rybářská plavidla třetích zemí, která jsou ve vodách Společenství v režimu průjezdu, musí složit sítě tak, aby nemohly být v souladu s těmito podmínkami snadno použity:

a)

sítě, závaží a podobné zařízení musí být odpojeny od vlečných desek a vlečných a tralových lan a lanek;

b)

sítě umístěné na palubě nebo nad palubou musí být bezpečně připevněny k některé části lodní nástavby.

Článek 16

Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků

Ryby populací, pro něž byla stanovena omezení odlovu, smějí být uchovávány na palubě nebo vyloženy pouze tehdy, pokud odlov provedla plavidla třetí země, jež má kvótu, která dosud nebyla vyčerpána.

KAPITOLA IV

REŽIM LICENCÍ PRO PLAVIDLA SPOLEČENSTVÍ

Článek 17

Licence a související podmínky

1.   Aniž jsou dotčena obecná ustanovení o licencích k rybolovu a zvláštních povoleních k rybolovu stanovená nařízením (ES) č. 1627/94, smějí plavidla Společenství provozovat rybolov ve vodách třetí země pouze na základě licence vydané orgány této třetí země.

2.   Odstavec 1 se však při rybolovu v norských vodách Severního moře nevztahuje na tato plavidla Společenství:

a)

plavidla o prostornosti nejvýše 200 GT; nebo

b)

plavidla, která pro účely lidské spotřeby loví jiné druhy než makrelu obecnou; nebo

c)

plavidla plující pod vlajkou Švédska, v souladu se zavedenými zvyklostmi.

3.   Maximální počet licencí a jiné související podmínky jsou stanoveny v části I přílohy IV. V žádostech o licence musí být uvedeny typy rybolovu a jména a charakteristické znaky plavidel, pro něž mají být licence vydány, a orgány členských států je zašlou Komisi. Komise postoupí tyto žádosti orgánům dotyčné třetí země.

4.   Pokud členský stát převede kvótu jinému členskému státu (výměna) v rybolovných oblastech vymezených v části I přílohy IV, je součástí převodu také převod odpovídajících licencí a převod musí být oznámen Komisi. Celkový počet licencí pro každou rybolovnou oblast, který je stanoven v části I přílohy IV, však nesmí být překročen.

5.   Plavidla Společenství jsou povinna dodržovat opatření pro zachování zdrojů a kontrolní opatření a všechny další předpisy, které se vztahují na oblast, ve které provozují rybolov.

Článek 18

Faerské ostrovy

Plavidla Společenství, která jsou oprávněna k cílenému rybolovu jednoho druhu ve vodách Faerských ostrovů, smějí provozovat cílený rybolov jiných druhů, pokud tuto změnu předem oznámí faerským orgánům.

KAPITOLA V

REŽIM LICENCÍ PRO PLAVIDLA TŘETÍCH ZEMÍ

Článek 19

Povinnost mít licenci a zvláštní povolení k rybolovu

1.   Aniž je dotčen článek 28b nařízení (EHS) č. 2847/93, jsou plavidla o hrubé prostornosti do 200 t plující pod vlajkou Norska osvobozena od povinnosti mít licenci a povolení k rybolovu.

2.   Licence a zvláštní povolení k rybolovu musí být uchovávány na palubě. Plavidla registrovaná na Faerských ostrovech a v Norsku jsou od této povinnosti osvobozena.

3.   Plavidla třetích zemí, která jsou oprávněna lovit k 31. prosinci 2006, smějí v rybolovu pokračovat od 1. ledna 2007 do doby, než je předložen Komisi seznam plavidel oprávněných k rybolovu a jí schválen.

Článek 20

Žádosti o licence a zvláštní povolení k rybolovu

Žádosti o licence a zvláštní povolení k rybolovu, kterou orgán třetí země předkládá Komisi, musí obsahovat tyto údaje:

a)

název plavidla;

b)

registrační číslo;

c)

vnější identifikační písmena a čísla;

d)

rejstříkový přístav;

e)

jméno a adresu vlastníka nebo nájemce;

f)

hrubou prostornost a celkovou délku plavidla;

g)

výkon motoru;

h)

volací značku a rádiovou frekvenci;

i)

plánovanou metodu rybolovu;

j)

plánovanou rybolovnou oblast;

k)

cílové druhy;

l)

období, pro které se o licenci žádá.

Článek 21

Počet licencí

Počet licencí a zvláštní související podmínky jsou stanoveny v části II přílohy IV.

Článek 22

Zrušení a odebrání

1.   Licence a zvláštní povolení k rybolovu mohou být zrušeny za účelem vydání nových licencí a zvláštních povolení k rybolovu. Taková zrušení nabývají účinku dnem předcházejícím dni, kdy Komise vydá nové licence a zvláštní povolení k rybolovu. Nové licence a zvláštní povolení k rybolovu nabývají účinku dnem vydání.

2.   Licence a zvláštní povolení k rybolovu se zcela nebo z části odeberou přede dnem konce jejich platnosti, dojde-li k vyčerpání kvóty pro danou populaci ryb stanovenou v příloze I.

3.   Licence a zvláštní povolení k rybolovu se odeberou, nejsou-li dodrženy povinnosti stanovené tímto nařízením.

Článek 23

Nedodržení platných předpisů

1.   Pro rybářské plavidlo třetí země, které nedodrželo povinnosti stanovené tímto nařízením, nesmějí být po dobu nejvýše dvanácti měsíců vydány licence ani zvláštní povolení k rybolovu.

2.   Komise předloží orgánům dotyčné třetí země názvy a charakteristické znaky rybářských plavidel této třetí země, která nejsou v důsledku porušení platných předpisů během následujícího měsíce nebo měsíců oprávněna lovit v rybolovné oblasti Společenství.

Článek 24

Povinnosti držitele licence

1.   Rybářská plavidla třetích zemí musí dodržovat opatření pro zachování zdrojů a kontrolní opatření a veškeré další předpisy upravující rybolovné činnosti plavidel Společenství v oblasti, ve které provozují rybolov, a zejména nařízení (EHS) č. 1381/87, (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94, (ES) č. 850/98, (ES) č. 1434/98 a nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se stanoví technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu (34).

2.   Rybářská plavidla třetích zemí uvedená v odstavci 1 vedou lodní deník, do kterého zapisují údaje stanovené v části I přílohy V.

3.   Rybářská plavidla třetích zemí, s výjimkou plavidel plujících pod vlajkou Norska a provozujících rybolov v oblasti ICES IIIa, předávají Komisi údaje stanovené v příloze VI v souladu s pravidly stanovenými v uvedené příloze.

Článek 25

Zvláštní ustanovení o francouzském zámořském departementu Guayana

1.   Pro přidělení licence k rybolovu ve vodách franouzského zámořského departementu Guayana se musí vlastník dotyčného rybářského plavidla třetí země zavázat, že na žádost Komise povolí, aby na palubu vstoupil pozorovatel.

2.   Plavidla třetích zemí, která provozují rybolov ve vodách francouzského zámořského departementu Guayana, vedou lodní deník odpovídající vzoru uvedenému v části II přílohy V. Údaje o úlovcích se prostřednictvím francouzských orgánů zašlou Komisi, pokud o to požádá.

KAPITOLA VI

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PLAVIDLA SPOLEČENSTVÍ, KTERÁ LOVÍ VE STŘEDOZEMNÍM MOŘI

Článek 26

Stanovení období, kdy se nesmí lovit zlak nachový pomocí lovného zařízení s uzavíracím mechanismem

1.   Za účelem ochrany zlaka nachového (Coryphaena hippurus), a zejména malých jedinců, se ve všech zeměpisných podoblastech oblasti dohody GFCM se od 1. ledna 2007 do 14. srpna 2007 zakazuje lov zlaka nachového pomocí lovného zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD).

2.   Odchylně od odstavce 1, může-li členský stát prokázat, že kvůli špatným povětrnostním podmínkám nemohla plavidla plující pod jeho vlajkou vyčerpat své běžné dny rybolovu, může tento členský stát převést dny, které jeho plavidla u rybolovu pomocí FAD ztratila, do 31. ledna následujícího roku. Členské státy, které chtějí využít tohoto převodu, podají do 1. ledna 2008 Komisi žádost o dodatečné dny, kdy bude plavidlo oprávněno lovit zlaka nachového pomocí FAD v období zákazu od 1. ledna 2008 do 31. ledna 2008. K žádosti se doloží tyto informace:

a)

zpráva obsahující podrobné údaje o ukončení dotyčných rybolovných činností včetně příslušných podpůrných povětrnostních informací;

b)

název plavidla;

c)

registrační číslo;

d)

vnější identifikační písmena a čísla podle přílohy I nařízení Komise (ES) č. 26/2004 ze dne 30. prosince 2003 o rejstříku rybářského loďstva Společenství (35).

Informace od členských států Komise předá výkonnému sekretariátu GFCM.

3.   Do 1. listopadu 2007 zašlou členské státy Komisi zprávu o provedení opatření uvedených v odstavci 1.

Článek 27

Stanovení oblastí s omezením rybolovu za účelem ochrany citlivých hlubinných přírodních stanovišť

1.   Rybolov s vlečnými drapáky a vlečnými sítěmi pro lov při dně se zakazuje v oblastech ohraničených čarami, které spojují tyto souřadnice:

a)

Oblast omezeného hlubinného rybolovu „Útes Lophelia poblíž Capo Santa Maria di Leuca“

39o 27.72' s. š., 18o 10.74' v. d.

39o 27.80' s. š., 18o 26.68' v. d.

39o 11.16' s. š., 18o 04.28' v. d.

39o 11.16' s. š., 18o 35.58' v. d.

b)

Oblast omezeného hlubinného rybolovu „Vývěry chladných uhlovodíků v oblasti delty Nilu“

31o 30.00' s. š., 33o 10.00' v. d.

31o 30.00' s. š., 34o 00.00' v. d.

32o 00.00' s. š., 34o 00.00' v. d.

32o 00.00' s. š., 33o 10.00' v. d.

c)

Oblast omezeného hlubinného rybolovu „Podmořská hora Eratosthemes“

33o 00.00' s. š., 32o 00.00' v. d.

33o 00.00' s. š., 33o 00.00' v. d.

34o 00.00' s. š., 33o 00.00' v. d.

34o 00.00' s. š., 32o 00.00' v. d.

2.   Členské státy přijmout opatření nezbytná pro ochranu citlivých hlubinných přírodních stanovišť uvedených v odstavci 1 a zejména zajistí, aby byly tyto oblasti chráněny před vlivem jiných rybolovných činností, které ohrožují zachování prvků, jež jsou pro tato jedinečná přírodní stanoviště charakteristické.

KAPITOLA VII

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PLAVIDLA SPOLEČENSTVÍ, KTERÁ LOVÍ V OBLASTI UPRAVENÉ PŘEDPISY NAFO

ODDÍL 1

Účast Společenství

Článek 28

Seznam plavidel

1.   Lovit, uchovávat na palubě, překládat a vykládat rybolovné zdroje v oblasti upravené předpisy NAFO jsou oprávněna výhradně plavidla Společenství o hrubé prostornosti vyšší než 50 t, jimž členský stát vlajky vydal zvláštní povolení k rybolovu a jež jsou vedena v rejstříku plavidel NAFO, a to za podmínek stanovených v uvedeném povolení.

2.   Každý členský stát nejméně patnáct dní předtím, než nové plavidlo vpluje do oblasti upravené předpisy NAFO, zašle Komisi v podobě snímatelné počítačem všechny změny seznamu plavidel plujících pod jeho vlajkou a registrovaných ve Společenství, která jsou oprávněna lovit v oblasti upravené předpisy NAFO. Komise předá tuto informaci neprodleně sekretariátu NAFO.

3.   Údaje uvedené v odstavci 2 musí zahrnovat

a)

vnitřní číslo plavidla podle definice v příloze I nařízení (ES) č. 26/2004;

b)

mezinárodní radiovou volací značku;

c)

jméno případného nájemce plavidla;

d)

typ plavidla.

4.   U plavidel, která plují dočasně pod vlajkou členského státu („bareboat charter“), musí zaslané údaje zahrnovat

a)

datum, od nějž je plavidlo členským státem oprávněno plout pod vlajkou členského státu;

b)

datum, od nějž členský stát oprávnil plavidlo k rybolovu v oblasti upravené předpisy NAFO;

c)

název státu, v němž je plavidlo registrováno nebo bylo registrováno dříve, a datum, ke kterému přestalo plout pod vlajkou daného státu;

d)

název plavidla;

e)

úřední registrační číslo plavidla přidělené příslušnými vnitrostátními orgány;

f)

domovský přístav plavidla po jeho převodu;

g)

jméno vlastníka nebo nájemce plavidla;

h)

prohlášení, že velitel plavidla obdržel kopii předpisů platných v oblasti upravené předpisy NAFO;

i)

hlavní živošišné druhy, které může plavidlo v oblasti upravené předpisy NAFO lovit;

j)

podoblasti, ve kterých bude plavidlo rybolov pravděpodobně provozovat.

ODDÍL 2

Technická opatření

Článek 29

Velikosti ok

1.   Používání vlečných sítí, které mají v kterékoli části oka menší než 130 mm, je při cíleném rybolovu hlubinných druhů uvedených v příloze VII zakázáno, kromě lovu okouníka bradatého (Sebastes mentella) podle odstavce 3. Tuto velikost lze snížit na nejméně 60 mm při cíleném lovu kalmara tryskového (Illex illecebrosus). Při cíleném rybolovu rejnokovitých (Rajidae) se tato velikost ok zvětšuje nejméně na 280 mm v kapse vlečné sítě a na 220 mm ve všech ostatních částech vlečné sítě.

2.   Plavidla, která loví krevetku severní (Pandalus borealis), musí používat sítě o minimální velikosti ok 40 mm.

3.   Plavidla, která loví pelagického okouníka bradatého (Sebastes mentella) v podoblasti 2 a divizích 1F a 3K, musí používat sítě o minimální velikosti ok 100 mm.

Článek 30

Přídavná zařízení k sítím

1.   Používání zařízení nebo prostředků jiných než popsaných v tomto článku, které způsobují ucpávání ok kterékoli části sítě nebo zmenšují jejich rozměry, je zakázáno.

2.   Na spodní straně kapsy vlečné sítě smí být připevněna plachtovina, síťovina nebo jiný materiál, jehož úkolem je zabránit opotřebování nebo je omezit.

3.   Na vrchní straně kapsy vlečné sítě smí být připevněna zařízení za předpokladu, že nezpůsobují ucpávání ok kapsy. Používání přídavných vrchních dílů zabraňujících prodření sítě je omezeno na díly uvedené v příloze VIII.

4.   Plavidla, která loví krevetku severní (Pandalus borealis), musí používat třídící rošty nebo mřížky s maximální roztečí 22 mm. Plavidla, která loví krevetku severní v divizi 3L, musí být rovněž vybavena kloubovými řetězy o minimální délce 72 cm v délce popsané v příloze IX.

Článek 31

Vedlejší úlovek uchovávaný na palubě

1.   Rybářská plavidla omezí své vedlejší úlovky na maximální úroveň 2 500 kg nebo 10 %, podle toho, které množství je větší, pro každý druh uvedený na seznamu v příloze IC, na který nebyla Společenství přidělena kvóta v této divizi.

2.   V případě, že platí zákaz rybolovu nebo kvóta „Ostatní“ je již plně vyčerpána, nesmějí vedlejší úlovky dotyčných druhů přesáhnout úroveň 1 250 kg nebo 5 %, podle toho, které množství je větší.

3.   Procentní podíly v odstavcích 1 a 2 se vypočítají jako procentní hmotnostní podíly každého druhu z celkových úlovků uchovávaných na palubě. Úlovky krevetky severní se do výpočtu úrovně vedlejších úlovků hlubinných druhů nezahrnují.

Článek 32

Vedlejší úlovek v každém vytažení sítě

1.   Jsou-li procentní podíly vedlejších úlovků v každém vytažení sítě větší než procentní podíly stanovené v čl. 31 odst. 1 a 2, plavidlo se vzdálí alespoň 10 námořních mil od jakékoli polohy při posledním vlečení sítě a během následného vlečení sítě si udržuje minimální vzdálenost 10 námořních mil od jakékoli polohy při předchozím vlečení sítě. Obsahuje-li vytažení sítě i po přesunu více vedlejších úlovku, než je povolená úroveň, opustí plavidlo divizi a alespoň během následných 60 hodin se nevrátí.

2.   Jsou-li při lovu krevetky severní celkové vedlejší úlovky všech rybích druhů, jež žijí při dně a na něž se vztahuje kvóta, v každém vytažení sítě vyšší než 5 % hmotnosti v divizi 3M nebo 2,5 % hmotnosti v divizi 3L, vzdálí se plavidlo alespoň 10 námořních mil od jakékoli polohy při předchozím vlečení sítě a během následného vlečení sítě si udržuje minimální vzdálenost 10 námořních mil od jakékoli polohy při předchozím vlečení sítě. Obsahuje-li vytažení sítě i po přesunu více vedlejších úlovku, než je povolená úroveň, opustí plavidlo divizi a alespoň během následných 60 hodin se nevrátí.

3.   Procentní podíl vedlejších úlovků povolený v každém vytažení sítě se vypočítá jako hmotnostní procentní podíl pro každý druh z celkového úlovků při uvedeném vytažení sítě.

Článek 33

Cílený rybolov a vedlejší úlovky

1.   Velitelé plavidel Společenství nesmějí provozovat cílený rybolov druhů, na které se vztahují omezení vedlejších úlovků. Má se za to, že byl provozován cílený rybolov druhu, tvoří-li tento druh největší procentní podíl hmotnosti celkového úlovku při kterémkoli vytažení sítě.

2.   Provádějí-li však plavidla cílený rybolov rejnokovitých s povolenou velikostí ok sítě pro tento druh rybolovu, považují se úlovky druhů, na něž se vztahují omezení vedlejších úlovků, při prvním vytažení sítě, kdy je jejich podíl na hmotnosti celkového úlovku nejvyšší, za náhodné. V tomto případě plavidlo okamžitě změní polohu v souladu s čl. 32 odst. 1 a 2.

3.   Po nepřítomnosti v divizi v délce alespoň 60 hodin v souladu s čl. 32 odst. 1 a 2 provedou velitelé plavidel Společenství zkušební vlečení sítě, jež potrvá maximálně 3 hodiny. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku platí, že pokud při vytažení sítě po zkušebním vlečení sítě jsou v celkovém úlovku hmotnostně nejvíce zastoupeny druhy, na něž se vztahuje omezení vedlejších úlovků, nepovažuje se to za cílený rybolov. V tomto případě plavidlo okamžitě změní polohu v souladu s čl. 32 odst. 1 a 2.

Článek 34

Minimální velikost ryb

1.   Ryby z oblasti upravené předpisy NAFO, které nedosahují předepsané velikosti stanovené v příloze X, se nesmějí zpracovávat, uchovávat na palubě, překládat na jiné plavidlo, vykládat, převážet, skladovat, prodávat, vystavovat ani nabízet k prodeji, nýbrž musí být okamžitě vráceny zpět do moře.

2.   Překročí-li množství ulovených ryb, které nedosahují předepsané velikosti uvedené v příloze X, v určitých rybolovných vodách 10 % celkového množství, přemístí se plavidlo do vzdálenosti nejméně pěti námořních mil od místa posledního vytažení sítě, než může pokračovat v rybolovu. Veškeré zpracované ryby, pro něž je stanovena minimální velikost a které nedosahují minimální délky stanovené v příloze X, se považují za produkty pocházející z podměrečných ryb.

ODDÍL 3

Stanovení oblastí s omezením rybolovu za účelem ochrany citlivých hlubinných přírodních stanovišť (podmořské hory)

Článek 35

Lovná zařízení pro lov při dně

Rybolovné činnosti, při nichž se používají lovná zařízení pro lov při dně, se zakazují v těchto oblastech:

Oblast

Souřadnice 1

Souřadnice 2

Souřadnice 3

Souřadnice 4

Orphan Knoll

50.00.30

47.00.30

51.00.30

45.00.30

51.00.30

47.00.30

50.00.30

45.00.30

Cornerské

podmořské hory

35.00.00

48.00.00

36.00.00

48.00.00

36.00.00

52.00.00

35.00.00

52.00.00

Newfoundlandské

podmořské hory

43.29.00

43.20.00

44.00.00

43.20.00

44.00.00

46.40.00

43.29.00

46.40.00

Novoanglické

podmořské hory

35.00.00

57.00.00

39.00.00

57.00.00

39.00.00

64.00.00

35.00.00

64.00.00

ODDÍL 4

Kontrolní opatření

Článek 36

Označování produktů a oddělené skladování

1.   Veškeré zpracované ryby ulovené v oblasti upravené předpisy NAFO se označí tak, aby byl identifikovatelný každý druh a kategorie produktu podle článku 1 nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (36), a v případně krevet se uvede datum odlovu. Dále se označí jako odlovené v oblasti upravené předpisy NAFO.

2.   Veškeré krevety ulovené v divizi 3L a veškerý platýs černý ulovený v podoblasti 2 a v divizích 3K, 3L, 3M, 3N a 3O se označí jako odlovené v těchto oblastech.

3.   S ohledem na oprávněnou bezpečnost a navigační odpovědnost velitele plavidla platí:

a)

Veškeré úlovky odlovené v oblasti upravené předpisy NAFO musí být skladovány odděleně od úlovků ulovených mimo ni. Je třeba je jasně oddělit, například pomocí plastového materiálu, překližky nebo síťoviny;

b)

Úlovky stejného druhu mohou být skladovány ve více částech nákladního prostoru, avšak místo, kde jsou skladovány, musí být přesně vyznačeno v rozpisu uskladnění uvedeném v článku 37.

Článek 37

Produkční deník, lovný deník a rozpis uskladnění

1.   Kromě dodržování článků 6, 8, 11 a 12 nařízení (EHS) č. 2847/93 zapisují velitelé plavidel Společenství do lodního deníku údaje uvedené v příloze XI tohoto nařízení.

2.   Do patnáctého dne každého měsíce oznámí každý členský stát Komisi v podobě snímatelné počítačem množství populací uvedených v příloze XII, která byla vyložena v průběhu předcházejícího měsíce, a sdělí veškeré údaje, které obdržel na základě článků 11 a 12 nařízení (EHS) č. 2847/93.

3.   Velitelé plavidel Společenství vedou v souvislosti s odlovy druhů uvedených v příloze IC

a)

produkční deník, ve kterém je uveden souhrnný odlov podle jednotlivých živočišných druhů na palubě vyjádřený jako hmotnost produktu v kilogramech;

b)

rozpis uskladnění, ze kterého je patrné, kde jsou jednotlivé živočišné druhy v nákladním prostoru umístěny. V případě krevet plavidla vypracují rozpis umístění, který přesně uvede, kde jsou uloženy krevety z divize 3L a z divize 3M, jakož i množství krevet podle divizí, jež jsou na palubě v hmotnosti produktu v kilogramech.

4.   Produkční deník a rozpis uskladnění uvedené v odstavci 3 jsou aktualizovány denně za předešlý den počítaný od 00.00 hodin (UTC) do 24.00 hodin (UTC) a jsou uchovávány na palubě, dokud plavidlo není zcela vyloženo.

5.   Velitel plavidla Společenství musi poskytnout potřebnou pomoc při ověřování množství vykázaných v produkčním deníku a objemů zpracované produkce uložené na palubě.

6.   Členské státy každé dva roky osvědčují správnost rozpisů kapacity všech plavidel Společenství, která mají podle čl. 28 odst. 1 tohoto nařízení povolení k rybolovu. Velitel plavidla zajistí, aby bylo jedno vyhotovení tohoto osvědčení k dispozici na palubě a mohlo být na žádost předložena inspektorovi.

Článek 38

Převážení sítí

1.   Při cíleném rybolovu jednoho nebo více druhů uvedených v příloze VII nesmějí plavidla převážet sítě o velikosti ok menší, než kterou stanoví článek 29.

2.   Avšak plavidla, která během téže výpravy loví v jiných oblastech než v oblasti upravené předpisy NAFO, smějí mít na palubě sítě s menšími oky, než vyplývá z článku 29, za předpokladu, že jsou tyto sítě pevně převázány a uloženy a nejsou k dispozici pro okamžité použití. Tyto sítě

a)

nesmějí být připevněny pomocí třmenů k okrajům paluby ani ke svým vytahovacím nebo vlečným kabelům a lanům; a

b)

pokud jsou převážené na palubě či nad ní, musí být pevně přivázány k některé části lodní nástavby.

Článek 39

Překládka

1.   Plavidla Společenství nesmějí provádět překládky v oblasti upravené předpisy NAFO, pokud od svých příslušných orgánů neobdrží k těmto činnostem předem oprávnění.

2.   Plavidla Společenství nesmějí provádět překládky ryb pocházejících z plavidla země, která není smluvní stranou, nebo na toto plavidlo, pokud toto plavidlo bylo spatřeno nebo bylo jinak identifikováno, že provádí rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy NAFO.

3.   Plavidla Společenství ohlásí svým příslušným orgánům každou překládku provedenou v oblasti upravené předpisy NAFO. Předávající plavidla podají toto hlášení nejméně 24 hodiny předem a přijímající plavidla nejpozději hodinu po provedení překládky.

4.   Oznámení uvedené v odstavci 3 musí uvádět čas, zeměpisnou polohu, celkovou hmotnost v kilogramech pro jednotlivé druhy, které mají být vyloženy nebo naloženy, a volací značku plavidel, které se na překládce podílely.

5.   Přijímající plavidlo oznámí vedle celkového odloveného množství na palubě a celkové hmotnosti ryb, které mají být vyloženy, rovněž název přístavu a očekávanou dobu vykládky, a to nejméně 24 hodin před uskutečněním jakékoli vykládky.

6.   Členské státy neprodleně předají hlášení uvedená v odstavci 3 a 5 Komisi, která je bezodkladně postoupí sekretariátu NAFO.

Článek 40

Nájem plavidel Společenství

1.   Členské státy mohou schválit, že se na rybářská plavidla plující pod jejich vlajkou, která jsou oprávněna k rybolovu v oblasti upravené předpisy NAFO, uplatní nájemní dohody za účelem částečného nebo úplného využití kvóty nebo dní rybolovu, které byly přiděleny jiné smluvní straně NAFO. Jsou však zakázána nájemní dohody týkající se plavidel, které byly NAFO nebo jinou regionální organizací pro rybolov označeny jako plavidla podílející se na nezákonné, nehlášené nebo neregulované rybolovné činnosti (dále jen „plavidla NNN“).

2.   Dnem sjednání nájemní dohody zašle členský stát vlajky Komisi tyto informace a Komise je předá výkonnému sekretariátu NAFO:

a)

svůj souhlas s nájmem;

b)

druhy ryb, jichž se nájem týká, a rybolovná práva přidělená nájemní smlouvou;

c)

doba trvání nájmu;

d)

jméno nájemce;

e)

smluvní strana, která plavidlo pronajala;

f)

opatření, které členský stát přijal, aby zajistil, že pronajaté plavidlo plující pod jeho vlajkou dodržuje po dobu trvání nájmu ochranná a donucovací opatření NAFO.

3.   Po skončení nájemní dohody členský stát vlajky uvědomí Komisi, která tuto informaci bezodkladně postoupí výkonnému sekretariátu NAFO.

4.   Členský stát vlajky zajistí, aby

a)

plavilo nezískalo oprávnění k rybolovu v průběhu doby trvání nájmu, které by směřovalo proti rybolovným právům přiděleným členskému státu vlajky;

b)

plavidlo nezískalo v průběhu stejné doby oprávnění k rybolovu v rámci více než jedné nájemní dohody;

c)

plavidlo dodržovalo po dobu trvání nájmu ochranná a donucovací opatření NAFO;

d)

všechny úlovky a vedlejší úlovky v rámci oznámené nájemní dohody byly zaznamenány v lodním deníku pronajatého plavidla odděleně od ostatních údajů o úlovcích.

5.   Členské státy oznámí Komisi všechny úlovky a vedlejší úlovky uvedené v odst. 4 písm. d) odděleně od ostatních vnitrostátních údajů o úlovcích. Komise bezodkladně postoupí tyto údaje výkonnému sekretariátu NAFO.

Článek 41

Sledování intenzity rybolovu

1.   Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že je intenzita rybolovu jeho plavidel úměrná rybolovným právům, která má daný členský stát v oblasti, na niž se vztahují předpisy NAFO.

2.   Členské státy sdělí Komisi plán rybolovu pro plavidla, která loví určité druhy v oblasti upravené předpisy NAFO, do 31. ledna 2007 nebo poté nejméně 30 dní před začátkem této činnosti. Plán rybolovu musí mimo jiné uvádět plavidlo nebo plavidla, která v této oblasti loví, a zamýšlený počet dní strávených v oblasti upravené předpisy NAFO.

3.   Členské státy orientačně uvědomí Komisi o zamýšlených činnostech svých plavidel v jiných oblastech.

4.   Plán rybolovu musí pokrývat celkovou intenzitu rybolovu, která se vynaloží v oblasti upravené předpisy NAFO s ohledem na rybolovná práva, která má členský stát, jenž prohlášení činí.

5.   Do 15. ledna 2008 předloží členské státy Komisi zprávu o provádění svých plánů rybolovu. Tyto zprávy uvedou počet plavidel, která v oblasti upravené předpisy NAFO skutečně loví, úlovky každého plavidla a celkový počet dní, kdy rybolov v této oblasti provozovalo. Činnosti plavidel lovících krevety v divizích 3M a 3L se oznamují pro každou divizi odděleně.

ODDÍL 5

Zvláštní ustanovení o krevetce severní

Článek 42

Lov krevetky severní

1.   Každý členský stát Komisi denně oznamuje množství krevetky severní (Pandalus borealis) ulovená v divizi 3L oblasti upravené předpisy NAFO plavidly, která plují pod jeho vlajkou a jsou registrována ve Společenství. Veškeré rybolovné činnosti musí probíhat v hloubce větší než 200 m a v přídělu členského státu je smí v daném okamžiku provozovat pouze jediné plavidlo.

2.   Velitelé plavidel, která loví krevety v divizi 3L, nebo jejich zástupci předtím, než plavidlo vpluje do jakéhokoli přístavu, poskytnou příslušným orgánům členských států, jejichž přístavy mají v úmyslu použít, alespoň 24 hodin před předpokládaným příjezdem do přístavu tyto informace:

a)

čas příjezdu do přístavu,

b)

množství krevet uchovávaných na palubě,

c)

divizi nebo divize, ve kterých byly uloveny.

ODDÍL 6

Zvláštní ustanovení o okounících

Článek 43

Lov okouníka

1.   Každé druhé pondělí ohlásí velitel plavidla Společenství, které loví okouníka v podoblasti 2 a v divizích 1F, 3K a 3M oblasti upravené předpisy NAFO, příslušným orgánům členského státu, pod jehož vlajkou plavidlo pluje nebo v němž je registrováno, množství okouníka ulovená v těchto oblastech a divizích během období dvou týdnů, které končí předcházející neděli o půlnoci.

Jakmile souhrnné úlovky překročí 50 % TAC, podává se hlášení každé pondělí.

2.   Členské státy uvědomí Komisi každé druhé úterý do poledne o množství okouníka, která během období dvou týdnů končícího přecházející neděli o půlnoci ulovila v podoblasti 2 a v divizích 1F, 3K a 3M oblasti upravené předpisy NAFO plavidla, která plují pod jejich vlajkou a jsou registrována na jejich území.

Jakmile souhrnné úlovky překročí 50 % TAC, zasílají se zprávy týdně.

ODDÍL 7

Donucovací opatření

Článek 44

Vyšetřování porušení předpisů

1.   Příslušné orgány členského státu, kterým bylo oznámeno, že se některé z jeho plavidel dopustilo porušení předpisů, neprodleně a plně toto porušení vyšetří, aby získaly potřebné důkazy, případně též prostřednictvím fyzické inspekce dotyčného plavidla.

2.   V případě porušení opatření přijatých NAFO zahájí příslušné orgány členského státu neprodleně soudní nebo správní řízení v souladu s vnitrostátními právními předpisy proti státním příslušníkům odpovědným za plavidlo plující pod vlajkou tohoto členského státu.

3.   Příslušné orgány členského státu vlaky zajistí, aby řízení zahájené podle odstavce 2 mohlo v souladu příslušnými vnitrostátními právními předpisy vést k účinným opatřením, která jsou dostatečně přísná, zajistí dodržování předpisů, připraví původce protiprávního jednání o majetkový prospěch vyplývající z daného porušení a účinně jej odradí od porušování předpisů v budoucnu.

Článek 45

Nakládání se zprávami o porušení předpisů vypracovanými inspektory

1.   Zprávy o inspekci a dohledu vypracované inspektory NAFO jsou připustné jako důkazní prostředky ve správním nebo soudním řízení kteréhokoli členského státu. Při prokazování skutečností se s nimi nakládá stejně jako s inspekčními zprávami a zprávami o sledování vystavených inspektory vlastního členského státu.

2.   Členské státy spolupracují, aby usnadnily soudní nebo jiná řízení vyplývající ze zpráv předložených inspektorem v rámci tohoto režimu při dodržení pravidel pro přípustnost důkazů ve vnitrostátním soudním nebo jiném systému.

Článek 46

Zesílené vyšetřování určitých závažných protiprávních jednání

1.   Vedle nařízení Rady (EHS) č. 1956/88 ze dne 9. června 1988, kterým se stanoví prováděcí pravidla k mezinárodnímu společnému inspekčnímu programu přijatému Organizací pro rybolov v severozápadním Atlantiku (37), a zejména odstavců 9 a 10 programu, který tvoří přílohu uvedeného nařízení, přijme členský stát vlajky opatření podle tohoto oddílu, pokud se plavidlo plující pod jeho vlajkou dopustilo některého z těchto závažných porušení předpisů:

a)

Cílený rybolov populací, na které je vyhlášeno moratorium nebo jejichž lov zakázán.

b)

Chybné ohlášení úlovků. Vyšetřování podle tohoto článku se zahájí, pokud rozdíl mezi odhadem inspektora o objemu zpracovaných úlovků na palubě, podle druhů nebo celkově, a čísly zaznamenanými produkčním deníku představuje 10 tun nebo 20 %, podle toho, které množství je větší, vypočítaný jako procentní podíl čísel v produkčním deníku. Za účelem výpočtu odhadovaného úlovku na palubě se použije uskladňovací koeficient dohodnutý mezi inspektory smluvní strany provádějící inspekci a smluvní strany, na jejímž plavidle je inspekce prováděna.

c)

Opakování stejného závažného protiprávního jednání uvedeného v odstavci 9 programu, který je připojen k nařízení (EHS) č. 1956/88, jež bylo potvrzeno v souladu s odstavcem 10 programu během období 100 dní nebo během rybářského výjezdu, podle toho, které období je kratší.

2.   Členský stát vlajky zajistí, aby po provedení inspekce uvedené v odstavci 3 dotyčné plavidlo ukončilo rybolovné činností a aby bylo zahájeno vyšetřování závažného porušení předpisů.

3.   Pokud není v oblasti upravené předpisy přítomen žádný inspektor nebo jiná osoba určená členským státem vlajky plavidla k provedení vyšetřování podle odstavce 1, vyzve členský stát vlajky plavidlo, aby neprodleně odplulo do přístavu, kde může být vyšetřování zahájeno.

4.   Provádí-li se vyšetřování jakéhokoli porušení předpisů, jenž se týká chybného ohlášení úlovků podle odst. 1 písm. b), zajistí členský stát vlajky, aby inspekce a počítání celkového úlovku na palubě proběhlo v přístavu na základě jeho pravomoci. Tato inspekce se může uskutečnit za přítomnosti inspektora z jiné smluvní strany, která si přeje se inspekce zúčastnit, za podmínky, že s tím členský stát vlajky souhlasí.

5.   Je-li plavidlo vyzváno k připlutí do přístavu podle odstavců 2, 3 a 4, může inspektor z jiné smluvní strany vstoupit na plavidlo nebo zůstat na plavidle během jeho cesty do přístavu, pokud příslušný orgán členského státu, na jehož plavidle proběhne inspekce, nepožaduje, aby inspektor plavidlo opustil.

Článek 47

Donucovací opatření

1.   Každý členský stát vlajky přijme donucovací opatření vůči rybářskému plavidlu plujícímu pod jeho vlajkouu, u něhož bylo v souladu s vnitrostátním právem zjištěno, že se dopustilo závažného porušení předpisů uvedeného v článku 46.

2.   Zejména v závislosti na závažnosti přestupku a v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy mohou opatření uvedená v odstavci 1 zahrnovat

a)

pokuty;

b)

zabavení zakázaného lovného zařízení a úlovku;

c)

zajišťovací zabavení plavidla;

d)

pozastavení nebo odebrání oprávnění k rybolovu;

e)

snížení nebo odebrání rybolovné kvóty.

3.   Členský stát vlajky dotyčného plavidla neprodleně oznámí Komisi náležitá opatření přijatá v souladu s tímto článkem. Na základě tohoto oznámení Komise tato opatření oznámí sekretariátu NAFO.

Článek 48

Zpráva o porušení předpisů

1.   V případě závažného porušení předpisů uvedeného v článku 46 předloží dotyčný členský stát Komisi zprávu o postupu vyšetřování, včetně podrobných informací o všech opatřeních přijatých nebo navržených v souvislosti se závažným porušením předpisů, jakmile je to možné a v každém případě do tří měsíců od oznámení porušení předpisů a zprávu o výsledku vyšetřování poté, co je ukončeno.

2.   Komise na základě zpráv členských států sestaví zprávu Společenství. Zprávu Společenství o postupu vyšetřování zašle sekretariátu NAFO do čtyř měsíců od oznámení porušení předpisů, a jakmile je to možné, také zprávu o výsledku vyšetřování poté, co je ukončeno.

KAPITOLA VIII

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VYKLÁDCE A PŘEKLÁDCE ZMRAZENÝCH RYB ULOVENÝCH RYBÁŘSKÝMI PLAVIDLY TŘETÍCH ZEMÍ V OBLASTI UPRAVENÉ PŘEDPISY NEAFC

Článek 49

Státní přístavní kontrola

Aniž je dotčeno nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 a nařízení Rady (ES) č. 1093/94 ze dne 6. května 1994 o podmínkách, za kterých mohou rybářská plavidla třetích zemí přímo vykládat své úlovky v přístavech Společenství a uvádět je na trh (38), použijí se postupy stanovené v této kapitole od 1. května 2007 na vykládku nebo překládku zmrazených ryb ulovených rybářskými plavidly třetích zemí v oblasti upravené předpisy NEAFC, stanovené v článku 1 úmluvy připojené k rozhodnutí Rady 81/608/EHS ze dne 13. července 1981 o uzavření Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku (39), prováděnou v přístavech členských států.

Článek 50

Určené přístavy

Vykládku nebo překládku lze provádět pouze v určených přístavech.

Členské státy určí místo používané pro vykládku nebo místo blízko k pobřeží (určené přístavy), kde je povoleno provádět úkony spojené s vykládko nebo překládkou ryb podle článku 49. Bez ohledu datum použitelnosti stanovené v článku 49 zašlou členské státy Komisi seznam těchto přístavů do 15. ledna 2007. Veškeré následné změny v seznamu musí být oznámeny Komisi alespoň patnáct dní před nabytím účinnosti.

Komise zveřejňuje seznam určených přístavů a změny tohoto seznamu v řadě C Úředního věstníku Evropské unie a umístí jej na svou internetovou stránku.

Článek 51

Předběžné oznámení vplutí do přístavu

1.   Odchylně od čl. 28e odst. 1 nařízení (EHS) č. 2847/93 musí velitelé všech rybářských plavidel majících na palubě ryby uvedené v článku 49, kteří mají v úmyslu vplout do přístavu za účelem vykládky nebo překládky, oznámit příslušným orgánů přístavu, jejž si přejí použít, alespoň tři pracovní dny předem plánovaný čas příjezdu.

2.   K oznámení podle odstavce 1 se přiloží formulář uvedený v části I přílohy XV, jehož část A je řádně vyplněna takto:

a)

formulář PSC 1 se použije v případě, že rybářské plavidlo vykládá své vlastní úlovky;

b)

formulář PSC 2 se použije v případě, že rybářské plavidlo provádělo překládku. V těchto případech se pro každé předávající plavidlo použije zvláštní formulář.

3.   Členský stát přístavu neprodleně předá kopii formuláře podle odstavce 2 státu vlajky rybářského plavidla nebo státu nebo státům vlajky předávajících plavidel, pokud plavidlo provádělo překládku.

Článek 52

Povolení vykládat nebo překládat

1.   Členský stát přístavu může vykládku nebo překládku povolit, pouze pokud stát vlajky rybářského plavidla, jež si přeje provést vykládku nebo překládku, nebo pokud plavidlo provedlo překládku mimo přístav, stát nebo státy vlajky předávajících plavidel vrácením kopie formuláře podle čl. 53 odst. 1 s řádně vyplněnou částí B potvrdily, že

a)

rybářská plavidla vykazující úlovek ryb měla dostatečnou kvótu na vykázané druhy;

b)

množství ryb na palubě bylo řádně ohlášeno a vzato v úvahu při výpočtu jakéhokoli použitelného omezení odlovu nebo intenzity rybolovu;

c)

rybářská plavidla vykazující úlovek ryb měla povolení lovit ve vykázané oblasti;

d)

vykázaná přítomnost plavidla v oblasti odlovu byla ověřena podle údajů ze systému sledování plavidel.

Překládka nebo vykládka může začít až poté, co příslušné orgány členského státu přístavu vydají povolení.

2.   Odchylně od odstavce 1 může členský stát přístavu povolit celou vykládku nebo její část bez vydání potvrzení podle odstavce 1, ale v takovém případě musí dotyčné ryby uskladnit pod dohledem příslušných orgánů. Ryby mohou být propuštěny k prodeji, převzetí nebo dopravě pouze poté, co je získáno potvrzení uvedené v odstavci 1. Pokud není potvrzení získáno do čtrnácti dní od vykládky, může členský stát přístavu ryby zabavit a naložit s nimi v souladu s vnitrostátními pravidly.

3.   Členský stát přístavu neprodleně oznámí své rozhodnutí, zda povolí vykládku nebo překládku, zasláním kopie formuláře uvedeného v části I přílohy XV s řádně vyplněnou částí C Komisi a tajemníkovi NEAFC, pokud byly vyložené nebo přeložené ryby ulovené v oblasti upravené předpisy NEAFC.

Článek 53

Inspekce

1.   Členské státy každoročně provede inspekce alespoň 15 % vykládek nebo překládek provedených rybářskými plavidly třetích zemí podle článku 49 v jeho přístavech.

2.   Inspekce se týkají sledování celého vyloženého nebo přeloženého nákladu a zahrnují křížové kontroly množství podle druhů zaznamenaných v předběžném oznámení vykládky a množství podle druhů, které bylo vyloženo nebo přeloženo.

3.   Inspektoři vynaloží veškeré úsilí, aby rybářské plavidlo zbytečně nezdržovali, a zajistí, aby rybářské plavidlo bylo vystaveno minimálním zásahům a nepříjemnostem a nedošlo ke snížení jakosti ryb.

Článek 54

Inspekční zprávy

1.   Každá inspekce je doložena vyplněnou inspekční zprávou podle části II přílohy XV.

2.   Kopie každé inspekční zprávy je neprodleně předána státu vlajky rybářského plavidla, na němž proběhla inspekce, státu nebo státům vlajky předávajících plavidel, pokud rybářské plavidlo provedlo překládku, a Komisi a tajemníkovi NEAFC, pokud byly vyložené nebo přeložené ryby uloveny v oblasti upravené předpisy NEAFC.

3.   Originál nebo ověřená kopie každé inspekční zprávy se na žádost zašle státu vlajky rybářského plavidla, na němž proběhla inspekce.

KAPITOLA IX

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PLAVIDLA SPOLEČENSTVÍ, KTERÁ LOVÍ V OBLASTI CCAMLR

ODDÍL 1

Omezení a požadavky týkající se informací o plavidlech

Článek 55

Zákazy a omezení odlovu

1.   Cílený rybolov druhů uvedených v příloze XIII je v oblastech a obdobích v ní uvedených zakázán.

2.   Pokud jde o nový nebo průzkumný rybolov, vztahují se omezení odlovu pro úlovky a vedlejší úlovky uvedená v příloze XIV na podoblasti v ní uvedené.

Článek 56

Požadavky týkající se sdělování informací o plavidlech, která jsou oprávněna lovit v oblasti CCAMLR

1.   Kromě požadavků týkajících se informací, které se vztahují na oprávněná plavidla a které jsou stanoveny v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 601/2004, sdělují členské státy od 1. srpna 2007 Komisi také tyto údaje týkající se těchto plavidel:

a)

IMO číslo plavidla (pokud je vydáno);

b)

případná předchozí vlajka;

c)

mezinárodní radiová volací značka;

d)

jméno a adresa vlastníka (vlastníků) plavidla a všech skutečných vlastníků, pokud jsou známi;

e)

typ plavidla;

f)

kdy a kde bylo postaveno;

g)

délka;

h)

barevná fotografie plavidla, která se musí sestávat z

i)

jedné fotografie o minimálních rozměrech 12 × 7 cm zachycující pravý bok plavidla v celé délce a se všemi konstrukčními znaky;

ii)

jedné fotografie o minimálních rozměrech 12 × 7 cm zachycující levý bok plavidla v celé délce a se všemi konstrukčními znaky,

iii)

jedné fotografie o minimálních rozměrech 12 × 7 cm zachycující záď plavidla zobrazenou přímo zezadu;

i)

opatření přijatá za účelem znemožnění nedovolené manipulace se sledovacím satelitním zařízením na palubě.

2.   Od 1. srpna 2007 sdělují členské státy Komisi také tyto informace o plavidlech oprávněných lovit v oblasti CCAMLR v rozsahu, v jakém je lze zjistit:

a)

jméno a adresa provozovatele plavidla, pokud se liší od jeho vlastníka (vlastníků);

b)

jméno a státní příslušnost velitele plavidla a případně též velitele rybolovu;

c)

typ metody nebo metod rybolovu;

d)

největší šířka plavidla (v m);

e)

hrubá registrovaná prostornost;

f)

typy a čísla komunikačních systémů plavidla (čísla INMARSAT A, B a C);

g)

počet členů posádky;

h)

výkon hlavního motoru či hlavních motorů (v kW);

i)

nosnost (v t), počet nádob na ryby a jejich kapacita (v m3);

j)

veškeré další informace (např. klasifikace mrazení), které považují za důležité.

Článek 57

Zpráva o pozorování plavidel

1.   Pokud velitel rybářského plavidla s licencí zpozoruje rybářské plavidlo v oblasti CCAMLR, zaznamená pokud možno co nejvíce informací o tomto pozorování včetně

a)

názvu a popisu plavidla;

b)

volací značky plavidla;

c)

registračního čísla a Lloyds/IMO číslo plavidla;

d)

státu vlajky plavidla;

e)

fotografie plavidla jako důkazu ke zprávě;

f)

jakýchkoli dalších důležitých informací o pozorovaných činnostech plavidla.

2.   Velitel plavidla neprodleně předá zprávu s informace podle odstavce 1 státu své vlajky. Stát vlajky předloží sekretariátu CCAMLR každou takovou zprávu, pokud se pozorované plavidlo podílelo na nezákonné, nehlášené nebo neregulované rybolovné činnosti podle norem CCAMLR.

ODDÍL 2

Průzkumný rybolov

Článek 58

Účast na průzkumném rybolovu

1.   Rybářská plavidla, která plují pod vlajkou Španělska, jsou registrována ve Španělsku a byla v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 601/2004 oznámena CCAMLR, se mohou účastnit průzkumného rybolovu ledovek rodu Dissostichus pomocí dlouhých lovných šňůr v podoblastech FAO 88.1 a 88.2 a v divizích FAO 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) mimo oblasti státní jurisdikce a v divizi FAO 58.4.3b) mimo oblasti národní jurisdikce.

2.   V divizích FAO 58.4.3a) a 58.4.3b) smí v daný okamžik vždy lovit pouze jedno rybářské plavidlo z každého členského státu.

3.   Pro podoblasti FAO 88.1 a 88.2 a divize FAO 58.4.1 a 58.4.2 jsou v příloze XIV stanovena omezení pro celkový odlov úlovků a vedlejší úlovky na podoblast a divizi a jejich rozdělení mezi malé výzkumné jednotky. Rybolov v jakékoli malé výzkumné jednotce bude zastaven, pokud ohlášené úlovky dosáhnou stanovených mezí odlovu, přičemž daná jednotka zůstane pro rybolov uzavřena po zbytek rybolovného období.

4.   Rybolov se provádí na takovém zeměpisné ploše a v takových hloubkách, které jsou nezbytné k získání informací potřebných pro stanovení rybolovného potenciálu a k zamezení nadměrné koncentrace odlovu a intenzity rybolovu. Avšak v divizích FAO 58.4.1 a 58.4.2 je zakázán rybolov v hloubkách nižších než 550 m.

Článek 59

Systémy hlášení

Rybářská plavidla, která se podílejí na průzkumném rybolovu uvedeném v článku 58, podléhají těmto systémům hlášení o úlovcích a intenzitě rybolovu:

a)

pětidennímu hlášení o úlovcích a intenzitě rybolovu stanovenému v článku 12 nařízení (ES) č. 601/2004, s tou výjimkou, že členské státy podají Komisi hlášení o úlovku a intenzitě rybolovu do dvou pracovních dní po konci každého ohlašovacího období, aby bylo bezodkladně zasláno CCAMLR. V podoblastech FAO 88.1 a 88.2 a v divizích FAO 58.4.1 a 58.4.2 podávají hlášení malé výzkumné jednotky;

b)

systému měsíčních hlášení podrobných údajů o úlovcích a intenzitě rybolovu stanovenému v článku 13 nařízení (ES) č. 601/2004;

c)

rovněž je třeba hlásit celkový počet a hmotnost ledovek druhů Dissostichus eleginoidesDissostichus mawsoni vrácených do moře, včetně těch, jejichž maso mělo rosolovitou konzistenci.

Článek 60

Zvláštní podmínky

1.   Průzkumný rybolov uvedený v článku 58 musí být provozován v souladu s článkem 8 nařízení Rady (ES) č. 600/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanoví některá technická opatření pro rybolovné činnosti v oblastech působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (40), pokud jde o opatření, která mají snížit vedlejší úmrtnost mořských ptáků při rybolovu pomocí dlouhých lovných šňůr Vedle těchto opatření

a)

je při tomto rybolovu zakázáno vyhazovat vnitřnosti;

b)

na plavidla, která se podílejí na průzkumném rybolovu v divizích FAO 58.4.1 a 58.4.2 a která dodržují protokoly CCAMLR (A, B nebo C) pro zatížení dlouhých lovných šňůr, se nepoužijí ustanovení o činnosti v noci; avšak plavidla, která uloví celkem tři mořské ptáky, začnou neprodleně používat ustanovení o činnosti v noci podle článku 8 nařízení (ES) č. 601/2004;

c)

plavidla účastnící se průzkumného rybolovu v podoblasti FAO 88.1 a divizích FAO 58.4.3a) a 58.4.3b), které uloví celkem tři mořské ptáky, neprodleně ukončí rybolov a po zbytek sezóny 2006/2007 jim není povoleno lovit mimo běžnou rybářskou sezónu.

2.   Pro rybářská plavidla podílející se na průzkumném rybolovu v podoblastech FAO 88.1 a 88.2 platí tyto dodatečné podmínky:

a)

plavidla nesmějí vypouštět nebo vyhazovat do moře:

i)

oleje, paliva nebo olejové zbytky, pokud to nepovoluje příloha I úmluvy MARPOL 73/78 (Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí);

ii)

odpadky;

iii)

potravinářský odpad, který neprojde sítem o velikosti ok 25 mm;

iv)

drůbež nebo její části (včetně skořápek);

v)

kaly v okolí 12 námořních mil od pobřeží nebo šelfových ledů nebo pohybuje-li se plavidlo rychlostí nižší než 4 uzle;

vi)

popel ze spalování; nebo

vii)

vnitřnosti.

b)

je zakázáno vozit do podoblastí FAO 88.1 a 88.2 živou drůbež nebo jiné živé ptáky a veškerá vykuchaná drůbež, která nebyla spotřebována, musí být z těchto oblastí odvezena;

c)

je zakázáno lovit ledovky rodu Dissostichus v podoblastech FAO 88.1 a 88.2 v pásmu 10 námořních mil od pobřeží Ballenyho ostrovů.

Článek 61

Definice položení sítě

1.   Pro účely tohoto oddílu se „položením sítě“ rozumí použití jedné nebo více dlouhých lovných šňůr v témže místě. Přesná zeměpisná poloha položení sítě při lovu dlouhými lovnými šňůrami se pro účely hlášení o úlovcích a intenzitě rybolovu určuje podle středového bodu použité šňůry nebo šňůr.

2.   Aby bylo možné považovat položení sítě za průzkumné,

a)

nesmí být rozestup mezi jednotlivými průzkumnými položeními sítě nižší než 5 námořních mil, přičemž se tato vzdálenost měří od zeměpisného středového bodu každého průzkumného položení sítě;

b)

při každém položení dlouhých lovných šňůr se použije alespoň 3 500 háčků, avšak ne více než 10 000 háčků. Při každém položení lze v tomtéž místě použít více samostatných lovných šňůr;

c)

při každém položení dlouhých lovných šňůr musí být délka ponoření delší než šest hodin, měřeno od ukončení postupu kladení do zahájení postupu vytahování.

Článek 62

Výzkumné plány

Rybářská plavidla, která se podílejí na průzkumném rybolovu uvedeném v článku 58, provádějí výzkumné plány v každé malé výzkumné jednotce, která je součástí podoblastí FAO 88.1 a 88.2 a divizí FAO 58.4.1 a 58.4.2. Výzkumné plány se provádějí takto:

a)

při prvním vplutí do malé výzkumné jednotky se prvních deset ponoření, označovaných jako „první série“, považuje za průzkumná ponoření a musí odpovídat kritériím stanoveným v čl. 61 odst. 2;

b)

deset následujících ponoření nebo 10 tun úlovků, podle toho, které spouštěcí úrovně je dosaženo jako první, se označuje jako „druhá série“. Položení sítí ve druhé sérii, pokud tak rozhodne velitel plavidla, musí být součástí běžného průzkumného rybolovu. Splňují-li však tato položení sítí požadavky stanovené v čl. 61 odst. 2, mohou být rovněž považována za průzkumná ponoření;

c)

pokud chce velitel plavidla po dokončení první a druhé série položení sítí pokračovat v rybolovu v malé výzkumné jednotce, musí plavidlo uskutečnit „třetí sérii“ výzkumu, při níž dosáhne celkového počtu dvaceti průzkumných položení ve všech třech sériích. Třetí série ponoření sítí musí být dokončena během téhož pobytu plavidla v malé výzkumné jednotce jako při první a druhé sérii;

d)

po dokončení dvaceti průzkumných položení může plavidlo pokračovat v rybolovu v malé výzkumné jednotce;

e)

v malých výzkumných jednotkách A, B, C, E a G v podoblastech FAO 88.1 a 88.2, v nichž je rozloha dna rybolovné oblasti menší než 15 000 km2, se písmena b), c) a d) nepoužijí a po dokončení deseti průzkumných položení může plavidlo pokračovat v rybolovu v malé výzkumné jednotce.

Článek 63

Plány shromažďování údajů

1.   Rybářská plavidla, jež se podílejí na průzkumném rybolovu uvedeném v článku 58, zavedou plány shromažďování údajů v každé malé výzkumné jednotce, která je součástí podoblastí FAO 88.1 a 88.2 a divizí FAO 58.4.1 a 58.4.2. Plán shromažďování údajů obsahuje tyto údaje:

a)

poloha a hloubka dna na obou koncích každé ponořené lovné šňůry;

b)

doba položení a vytažení a doba ponoření;

c)

počet a druhy ryb ztracených na hladině;

d)

počet ponořených háčků;

e)

typ návnady;

f)

úspěšnost návnady v %;

g)

typ háčků; a

h)

mořské a povětrnostní podmínky a fáze měsíce při kladení lovných šňůr.

2.   Veškeré údaje uvedené v odstavci 1 se shromažďují při každém průzkumném položení; především se zaměří na velikost všech ryb odlovených při průzkumném položení, je-li jejich počet nejvýše 100 jedinců, a alespoň ze 30 ryb se odeberou vzorky pro účely biologického studia. Je-li odloveno více než 100 ryb, použije se metoda náhodného výběru podvzorků.

Článek 64

Program označování

1.   Každé rybářské plavidlo, které se podílí na průzkumném rybolovu uvedeném v článku 58, provádí tento program označování:

a)

Jedinci rodu Dissostichus jsou označováni a vypouštěni v souladu s ustanoveními programu označování CCAMLR a Protokolu pro rod Dissostichus v průzkumném rybolovu. Plavidla ukončí označování pouze tehdy, označila-li 500 jedinců nebo pokud opouštějí loviště poté, co označila jednoho jedince na každou tunu čerstvých ulovených ryb;

b)

program je zaměřen na jedince všech velikostí, je-li to nezbytné pro splnění požadavku na označování. Označují se pouze ledovky v dobrém stavu. Všichni vypuštění jedinci musí mít dvojité označení a musí být vypuštěni v co největší zeměpisné oblasti;

c)

všechna označení musí zřetelně uvádět individuální pořadová čísla a zpáteční adresu, aby mohl být vysledován původ označení při opětovném odlovení označeného jedince;

d)

všichni znovu odlovení označení jedinci (tj. odlovené ryby, které byly již dříve označené) se již nevypouštějí zpět, a to ani v případech, kdy byli na svobodě pouze krátce;

e)

všichni znovu odlovení jedinci jsou biologicky otestováni (délka, hmotnost, pohlaví, stadium pohlavních žláz) a pokud možno je pořízena jejich digitální fotografie, vyjmou se jim ušní kaménky a odstraní se označení;

f)

všechny údaje týkající se označení a opětovného odlovení označených jedinců se elektronicky ohlásí CCAMLR v CCAMLR formátu do tří měsíců poté, co plavidlo opustí tato loviště;

g)

všechny údaje týkající se označení a opětovného odlovení označených jedinců a vzorky z opětovných odlovů se rovněž elektronicky ohlásí ve CCAMLR formátu příslušným regionálním orgánům pro evidenci údajů z označení podle pokynů v protokolu CCAMLR o označování.

2.   Ledovky, které jsou označeny a vypuštěny na svobodu, se nezapočítávají do omezení odlovu.

Článek 65

Vědečtí pozorovatelé a inspektoři

1.   Každé rybářské plavidlo, které se podílí na průzkumném rybolovu uvedeném v článku 58, musí mít po celou dobu rybolovných činností v průběhu rybolovného období na palubě alespoň dva vědecké pozorovatele, z nichž jeden musí být jmenován v souladu s programem komise CCAMLR pro mezinárodní vědecké pozorování.

2.   Každý členský stát s výhradou svých právních předpisů, včetně pravidel pro přípustnost důkazních prostředků u vnitrostátních soudů, a v souladu s nimi vezme v úvahu zprávy inspektorů jmenovaných členy CCAMLR podle tohoto systému a postupuje ve věci těchto zpráv na stejném základě, jakoby to byly zprávy od jeho vlastních inspektorů, a jak smluvní strana, tak dotyčný člen CCAMLR provádějící jmenování spolupracují, aby usnadnili soudní nebo jiné řízení vyplývající z této zprávy.

Článek 66

Oznámení úmyslu účastnit se lovu krila antarktického

Každý členský stát, který hodlá lovit krila antarktického v oblasti CCAMLR, oznámí sekretariátu CCAMLR tento svůj úmysl nejméně čtyři měsíce před pravidelným výročním zasedáním komise CCAMLR, bezprostředně před obdobím, v němž hodlá lovit.

Článek 67

Prozatímní zákaz hlubinného rybolovu pomocí zátahových sítí pro chytání ryb za žábry

1.   Použití zátahových sítí pro chytání ryb za žábry v oblasti CCAMLR je pro jiné než pro účely vědeckého výzkumu zakázáno, dokud vědecký výbor komise CCAMLR nevyšetří možný vliv tohoto lovného zařízení a nepodá o něm zprávu a komise CCAMLR nesouhlasí na základě doporučení vědeckého výboru komise CCAMLR s použitím této metody v oblasti CCAMLR.

2.   Použití zátahových sítí pro chytání ryb za žábry pro účely vědeckého výzkumu ve vodách o hloubce vyšší než 100 metrů musí být předem oznámeno vědeckému výboru komise CCAMLR a schváleno komisí CCAMLR před započetím průzkumu.

3.   Každé plavidlo, které hodlá proplout oblastí CCAMLR s zátahovými sítěmi pro chytání ryb za žábry na palubě, musí svůj úmysl předem oznámit sekretariátu CCAMLR včetně předpokládaných dat průjezdu oblastí CCAMLR. Každé plavidlo, které má zátahové sítě pro chytání ryb za žábry v oblasti CCAMLR a předem to neoznámilo, porušilo tato ustanovení.

Článek 68

Prozatímní omezení použití vlečného zařízení pro lov při dně na volném moři oblasti CCAMLR v rybolovných sezónách 2006/07 a 2007/08

1.   Použití vlečného zařízení pro lov při dně na volném moři v oblasti CCAMLR je omezeno na oblasti, ve kterých komise CCAMLR zavedla opatření na zachování zdrojů vztahující se k vlečnému zařízení pro lov při dně.

2.   Toto omezující opatření se nevztahuje na použití vlečného zařízení pro lov při dně prováděný pro účely vědeckého výzkumu v oblasti CCAMLR.

KAPITOLA X

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PLAVIDLA SPOLEČENSTVÍ, KTERÁ LOVÍ V OBLASTI ÚMLUVY SEAFO

ODDÍL 1

Oprávnění plavidel

Článek 69

Oprávnění plavidel

1.   Členské státy pokud možno elektronicky zašlou Komisi do 1. června 2007 seznam plavidel, která jsou oprávněna působit v oblasti úmluvy SEAFO, protože jim bylo vydáno povolení k rybolovu.

2.   Vlastníci plavidel uvedení na seznamu podle odstavce 1 musí být občané nebo právnické osoby Společenství.

3.   Rybářská plavidla jsou oprávněna působit v oblasti úmluvy SEAFO, pouze pokud jsou schopná plnit požadavky a závazky podle úmluvy SEAFO a dodržovat její řídící opatření a opatření na zachování zdrojů.

4.   Povolení k rybolovu nelze vydat plavidlům, která v minulosti prováděla nezákonné, nehlášené nebo neregulované rybolovné činnosti, pokud noví vlastníci nepředloží dostatečný důkaz, že předchozí vlastníci a provozovatelé nemají na plavidlech právní, uživatelský ani finančně zájem ani tato plavidla neovládají, nebo že s ohledem na všechny související skutečnosti se jejich plavidla nepodílejí na nezákonné, nehlášené nebo neregulované rybolovné činnosti ani s ní nejsou spojena.

5.   Seznam uvedený v odstavci 1 uvádí tyto údaje:

a)

název plavidla, registrační číslo, předchozí názvy (jsou-li známy) a rejstříkový přístav;

b)

případnou předchozí vlajku;

c)

případnou mezinárodní volací radiovo značku;

d)

jméno a adresu vlastníka nebo vlastníků;

e)

typ plavidla;

f)

délku;

g)

jméno a adresu případného provozovatele nebo provozovatelů;

h)

hrubou registrovanou prostornost; a

i)

výkon hlavního motoru či hlavních motorů;

6.   Členské státy poté, co je stanoven původní seznam oprávněných plavidel, neprodleně oznámí Komisi každé doplnění, výmaz nebo změnu údajů v seznamu.

Článek 70

Povinnosti oprávněných plavidel

1.   Plavidla musí dodržovat veškrá příslušná opatření SEAFO pro řízení a zachování zdrojů.

2.   Oprávněná plavidla musí mít na palubě platná osvědčení o registraci plavidla a platné povolení k rybolovu nebo překládce.

Článek 71

Neoprávněná plavidla

1.   Členské státy přijmou opatření, aby plavidla, která nejsou uvedena v seznamu SEAFO oprávněných plavidel, nemohla lovit, uchovávat na palubě, překládat ani vykládat druhy, na něž se vztahuje úmluva SEAFO.

2.   Členské státy oznámí Komisi každou konkrétní informaci, podle které existuje důvodné podezření, že plavidla neuvedená v seznamu SEAFO oprávněných plavidel provádějí v oblasti úmluvy SEAFO rybolov nebo překládku druhů, na něž se vztahuje úmluva SEAFO.

3.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby vlastníci plavidel uvedených v seznamu SEAFO oprávněných plavidel neprováděli rybolovné činnosti, které provádějí plavidla neuvedená v seznamu oprávněných plavidel v oblasti úmluvy SEAFO, ani se jich neúčastnili.

ODDÍL 2

Překládka

Článek 72

Zákaz překládky na moři

Každý stát zakáže plavidlům plujícím pod jeho vlajkou, aby na moři v oblasti úmluvy SEAFO prováděla překládku druhů, na něž se vztahuje úmluva SEAFO.

Článek 73

Překládka v přístavu

1.   Rybářská plavidla Společenství, která v oblasti úmluvy SEAFO loví druhy, na něž se vztahuje úmluva SEAFO, mohou provádět překládku v přístavu smluvní strany SEAFO, pouze pokud mají předem udělené povolení smluvní strany, v jejímž přístavu se překládka uskuteční. Rybářská plavidla Společenství mohou provádět překládku, pouze pokud obdržela toto předem udělené povolení k překládce od členského státu vlajky a státu přístavu.

2.   Každý členský stát zajistí, aby jeho oprávněná rybářská plavidla předem obdržela povolení k provedení překládky v přístavu. Členské státy rovněž zajistí, aby překládky odpovídaly ohlášenému objemu úlovků každého plavidla, a požadují hlášení o překládkách.

3.   Velitel rybářského plavidla Společenství, jež překládá na jiné plavidlo (dále jen „přijímající plavidlo“) jakékoli množství úlovku druhů, na které se vztahuje úmluva SEAFO a které byly uloveny v oblasti úmluvy SEAFO, uvědomí v době překládky členský stát vlajky přijímajícího plavidla o překládaných druzích a množství, o datu překládky a umístění úlovků a předloží svému členskému státu vlajky prohlášení SEAFO o překládce v souladu s formátem stanoveným v části I přílohy XVI.

4.   Velitel rybářského plavidla Společenství oznámí alespoň 24 hodin předem smluvní straně SEAFO, v jejímž přístavu bude překládka provedena, tyto informace:

a)

názvy překládajících rybářských plavidel;

b)

názvy přijímajících plavidel;

c)

hmotnost podle druhů, které mají být přeloženy (v tunách);

d)

datum a přístav překládky.

5.   Nejpozději 24 hodin před začátkem překládky a na konci překládky, pokud je prováděna v přístavu smluvní strany SEAFO, uvědomí velitel přijímajícího plavidla, jež pluje pod vlajkou některého ze členských států Společenství, příslušné orgány státu přístavu o množství úlovků druhů, na něž se vztahuje úmluva SEAFO, které má na palubě svého plavidla, a do 24 hodin předá těmto příslušným orgánům prohlášení SEAFO o překládce.

6.   Velitel přijímajícího plavidla, jež pluje pod vlajkou některého ze členských států Společenství, předá 48 hodin před vykládkou prohlášení SEAFO o překládce příslušným orgánům státu přístavu, v němž bude vykládka provedena.

7.   Každý členský stát přijme vhodná opatření k ověření správnosti obdržených údajů a spolupracuje se státem vlajky, aby se zajistilo, že vykládky odpovídají ohlášenému objemu úlovků každého plavidla.

8.   Každý členský stát, jehož plavidla jsou oprávněna lovit v oblasti úmluvy SEAFO druhy, na něž se vztahuje úmluva SEAFO, oznámí do 1. června 2007 Komisi podrobné údaje o překládkách provedených plavidly plujícími pod jeho vlajkou.

ODDÍL 3

Opatření na zachování zdrojů k řízení zranitelných hlubinných přírodních stanovišť a ekosystémů

Článek 74

Uzavřené oblasti

Všechny rybolovné činnosti týkající se druhů, na něž se vztahuje úmluva SEAFO, prováděné rybářskými plavidly Společenství jsou zakázány v těchto oblastech:

a)

Subdivize A1

i)

Dampierova podmořská hora

10o00' j. š. 02o00 'z. d.

10o00 'j. š. 00o00 'v. d.

12o00' j. š. 02o00' z. d.

12o00' j. š. 00o00' v. d.

ii)

podmořská tabulová hora Malahit

11o00' j. š. 02o00' z. d.

11o00' j. š. 04o00' z. d.

13o00' j. š. 02o00' z. d.

13o00' j. š. 04o00' z. d.

b)

Subdivize B1

Molloyova podmořská hora

27o00' j. š. 08o00' v. d.

27o00' j. š. 10o00' v. d.

29o00' j. š. 08o00' v. d.

29o00' j. š. 10o00' v. d.

c)

Divize C

i)

Schmidt-Ottova podmořská hora a podmořská hora Erica

37o00' j. š. 13o00' v. d.

37o00' j. š. 17o00' v. d.

40o00' j. š. 13o00' v. d.

40o00' j. š. 17o00' v. d.

ii)

podmořská hora Africana

37o00' j. š. 28o00' v. d.

37o00' j. š. 30o00' v. d.

38o00' j. š. 28o00' v. d.

38o00' j. š. 30o00' v. d.

iii)

Panzariniho podmořská hora

39o00' j. š. 11o00' v. d.

39o00' j. š. 13o00' v. d.

41o00' j. š. 11o00' v. d.

41o00' j. š. 13o00' v. d.

d)

Subdivize C1

i)

Vemova podmořská hora

31o00' j. š. 08o00' v. d.

31o00' j. š. 09o00' v. d.

32o00' j. š. 08o00' v. d.

32o00' j. š. 09o00' v. d.

ii)

Wustova podmořská hora

33o00' j. š. 06o00' v. d.

33o00' j. š. 08o00' v. d.

34o00' j. š. 06o00' v. d.

34o00' j. š. 08o00' v. d.

e)

Divize D

i)

podmořské hory Discovery, Junoy a Shannon

41o00' j. š. 06o00' z. d.

41o00' j. š. 03o00' v. d.

44o00' j. š. 06o00' z. d.

44o00' j. š. 03o00' v. d.

ii)

podmořská hora Schwabenland a Herdmanova podmořská hora

44o00' j. š. 01o00' z. d.

44o00' j. š. 02o00' v. d.

47o00' j. š. 01o00' z. d.

47o00' j. š. 02o00' v. d.

Článek 75

Rybolovné činnosti prováděné v minulosti

Členské státy sdělí Komisi do 1. června 2007 informace o rybolovných činnostech týkajících se druhů zahrnutých v úmluvě SEAFO a prováděných plavidly plujícími pod jejich vlajkou v letech 2004, 2005 a 2006 v oblastech uvedených v článku 74 v tomto formátu:

Druh rybolovu

Měření intenzity rybolovu

Celkové úlovky (v Mt)

Lov vlečnými sítěmi

a)

kilowatt/dni rybolovu

b)

plavidlo/dni rybolovu

 

lov na dlouhou lovnou šňůru

a)

hrubá prostornost/dni rybolovu

b)

průměrný počet nasazených háčků/počet nasazení

 

Ostatní

hrubá prostornost/dni rybolovu

 

ODDÍL 4

Opatření k omezení náhodných odchytů mořských ptáků

Článek 76

Informace o interakcích s mořskými ptáky

Členské státy sbírají všechny dostupné informace o interakcích s mořskými ptáky včetně náhodných odchytů provedených jejich rybářskými plavidly lovící druhy, na něž se vztahuje úmluva SEAFO, a tyto informace předají Komisi do 1. června 2007.

Článek 77

Zmírňující opatření

1.   Všechna plavidla Společenství lovící jižně od rovnoběžky 30o j. š. používají šňůry plašící ptáky (kůly tori):

a)

kůly tori musí odpovídat schválené konstrukci šňůr tori a pokynům pro jejich nasazení stanovené v části II přílohy XVI;

b)

kůly tori musí být nasazeny před tím, než jsou ponořeny dlouhé lovné šňůry, pokaždé v místě jižně od rovnoběžky 30o j. š.;

c)

pokud je to možné, měla by plavidla použít druhý kůl tori a šňůry plašící ptáky pokaždé, když jsou ptáci v hojném počtu nebo velmi aktivní;

d)

záložné šňůry tori musí být na palubě každého plavidla a jsou připraveny k okamžitému použití.

2.   Lovné šňůry musí být kladeny pouze v noci (tj. ve tmě mezi okamžiky mořského soumraku (41). Pokud plavidlo loví v noci s lovnými šňůrami, používá pouze minimální osvětlení nutné pro bezpečnost plavidla.

3.   Při nahazování nebo kladení lovného zařízení je zakázáno vyhazovat vnitřnosti. Vniřnosti by se neměly vyhazovat při vytahování sítí nebo šňůr. Každé takové vyhazování vnitřností by se mělo odehrávat na opačné straně plavidla, než se vytahuje lovné zařízení. V případě plavidel nebo druhů rybolovu, při nichž není požadováno skladovat vnitřnosti na palubě plavidla, je třeba zavést systém odstraňující vnitřnosti a rybí hlavy z lovných háčků před tím, než jsou vnitřnosti vyhozeny. Sítě musí být před nahozením vyčištěny, aby neobsahovaly předměty, které by mohly přilákat pozornost mořských ptáků.

4.   Rybářská plavidla Společenství přijmout postupy na nahazování a vytahování sítí, při nichž se minimalizuje doba, po kterou je síť položena na hladině s uvolněnými oky. Údržba sítě by se pokud možno neměla provádět ve vodě.

5.   Rybářská plavidla Společenství jsou podporována, aby vyvíjela takové uspořádání lovného zařízení, které minimalizuje pravděpodobnost, že se ptáci dostanou k té části sítě, která je pro ně nejvíce nebezpečná. To může zahrnovat zvýšení hmotnosti sítě nebo snížení její schopnosti udržet se na vodě, aby se rychleji potopila, nebo umístěním barevných fáborků nebo jiných předmětů kolem konkrétních částí sítě, v nichž jsou oka sítě v důsledku své velikosti pro ptáky obzvláště nebezpečná.

6.   Rybářská plavidla Společenství, která nemají palubní zpracovatelské zařízení ani přiměřenou kapacitu na to, aby mohla ukládat vnitřnosti na palubě, nebo možnost vyhazovat vnitřnosti na opačné straně, než se vytahuje zařízení, nejsou oprávněná lovit v oblasti úmluvy SEAFO.

7.   Je třeba učinit vše pro to, aby ptáci chycení živí během rybolovných operací byly živí vypuštěni a aby jim byly pokud možno odstraněny háčky bez ohrožení jejich života.

ODDÍL 5

Kontrola

Článek 78

Sdělování informací o přesunech plavidel a jejich úlovcích

1.   Rybářská plavidla a rybářská vědecká plavidla oprávněná lovit v oblasti úmluvy, která jsou zapojena do rybolovu, zasílají zprávu o vplutí, o úlovcích a o vyplutí orgánům členského států vlajky prostřednictvím systému sledování plavidel nebo jiného vhodného prostředku, a pokud to požaduje členský stát vlajky, výkonnému tajemníkovi SEAFO.

2.   Zpráva o vplutí se podává v rozmezí 12 až 6 hodin před každým vplutím do oblasti úmluvy SEAFO a obsahuje datum a čas vplutí, zeměpisnou polohu plavidla a množství ryb na palubě podle druhů (třímístný písmenný kód podle FAO) a podle živé hmotnosti (v kg).

3.   Zpráva o úlovku se podává podle druhů (třímístný písmenný kód podle FAO) a podle živé hmotnosti (v kg) na konci každého kalendářního měsíce.

4.   Zpráva o vyplutí se podává v rozmezí od dvanácti do šesti hodin před každým vyplutím z oblasti úmluvy SEAFO. Obsahuje datum a časvyplutí, zeměpisnou polohu plavidla, počet dní rybolovu a úlovek podle druhů (třímístný písmenný kód podle FAO) a podle živé hmotnosti (v kg) odlovený v oblasti úmluvy SEAFO od začátku rybolovu v oblasti úmluvy SEAFO nebo od poslední zprávy o úlovku.

Článek 79

Vědecké pozorování a sběr informací k vyhodnocování populací

1.   Každý členský stát zajistí, aby všechna jeho rybářská plavidla působící v oblasti úmluvy SEAFO a cíleně lovící druhy, na něž se vztahuje úmluva SEAFO, měla na palubě způsobilé vědecké pozorovatele.

2.   Každý členský stát požaduje předání informací shromážděných pozorovateli, které se vztahují ke každému plavidlu plujícími pod jeho vlajkou, do 30 dní od vyplutí z oblasti úmluvy SEAFO. Údaje se předávají ve formátu určeném vědeckým výborem SEAFO. Členský stát co nejrychleji poskytne kopii informací Komisi s ohledem na potřebu zachování důvěrnosti neúhrnných údajů. Členský stát také může zaslat kopii informací výkonnému tajemníkovi SEAFO.

3.   Určení pozorovatelé v co největší míře sbírají a ověřují informace uvedené v tomto článku do 30. června 2007.

Článek 80

Pozorování plavidel zemí, které nejsou smluvními stranami

1.   Rybářská plavidla plující pod vlajkou členského státu ohlašují svému členskému státu vlajky informace o každé možné rybolovné činnosti, kterou provádějí v oblasti úmluvy plavidla plující pod vlajkou zemí, které nejsou smluvními stranami. Tyto informace mimo jiné obsahují

a)

název plavidla;

b)

registrační číslo plavidla;

c)

stát vlajky plavidla;

d)

veškeré další důležité informace týkající se pozorovaného plavidla.

2.   Každý členský stát bez zbytečného odkladu předá informace uvedené v odstavci 1 Komisi. Komise předá tyto údaje výkonnému tajemníkovi SEAFO.

KAPITOLA XI

NEZÁKONNÝ, NEHLÁŠENÝ NEBO NEREGULOVANÝ RYBOLOV

Článek 81

Severní Atlantik

Na plavidla zapojená do nezákonného, nehlášeného nebo neregulovaného rybolovu v Severním Atlantiku se vztahují opatření stanovená v příloze XVII.

KAPITOLA XII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 82

Předávání údajů

Zasílají-li členské státy podle čl. 15 odst. 1 a 18 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2847/93 Komisi údaje vztahující se k vykládkám množství ulovených populací, použijí kódy populací stanovené v příloze I tohoto nařízení.

Článek 83

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení (ES) č. 1116/2006.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 84

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Pokud jsou hodnoty TAC pro oblast CCAMLR stanoveny pro období, které začíná před 1. lednem 2007, použije se článek 55 od počátku jednotlivých období používání daných TAC.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2006.

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

J. KORKEAOJA


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 70, 9.3.2004, s. 8.

(4)  Úř. věst. L 150, 30.4.2004, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 5.

(6)  Úř. věst. L 65, 7.3.2006, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 276, 10.10.1983, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1804/2005 (Úř. věst. L 290, 4.11.2005, s. 10).

(8)  Úř. věst. L 274, 25.9.1986, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 3259/94 (Úř. věst. L 339, 29.12.1994, s. 11).

(9)  Úř. věst. L 132, 21.5.1987, s. 9.

(10)  Úř. věst. L 365, 31.12.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 448/2005 (Úř. věst. L 74, 19.3.2005, s. 5).

(11)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 768/2005 (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1).

(12)  Úř. věst. L 171, 6.7.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 813/2004 (Úř. věst. L 150, 30.4.2004, s. 32).

(13)  Úř. věst. L 171, 6.7.1994, s. 7.

(14)  Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2166/2005 (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 5).

(15)  Úř. věst. L 191, 7.7.1998, s. 10. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2187/2005 (Úř. věst. L 349, 31.12.2005, s. 11).

(16)  Úř. věst. L 137, 19.5.2001, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 831/2004 (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 33).

(17)  Úř. věst. L 351, 28.12.2002, s. 6. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2269/2004 (Úř. věst. L 396, 31.12.2004, s. 1).

(18)  Úř. věst. L 289, 7.11.2003, s. 1.

(19)  Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 17.

(20)  Úř. věst. L 97, 1.4.2004, s. 16.

(21)  Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 28.

(22)  Úř. věst. L 199, 21.7.2006, s. 8.

(23)  Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 48.

(24)  Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 12.

(25)  Úř. věst. L 29, 1.2.1985, s. 9.

(26)  Úř. věst. L 16, 20.1.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2006 (Úř. věst. L 345, 8.12.2006, s. 10).

(27)  Úř. věst. L 270, 13.11.1995, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(28)  Úř. věst. L 186, 28.7.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1882/2003.

(29)  Úř. věst. L 224, 16.5.2006, s. 22.

(30)  Úř. věst. L 32, 4.2.2005, s. 1.

(31)  Úř. věst. L 162, 18.6.1986, s. 33.

(32)  Úř. věst. L 234, 31.8.2002, s. 39.

(33)  Úř. věst. L 190, 4.7.1998, s. 34.

(34)  Úř. věst. L 349, 31.12.2005, s. 1.

(35)  Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 25. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1799/2006 (Úř. věst, L 341, 7.12.2006, s. 26).

(36)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1759/2006 (Úř. věst. L 335, 1.12.2006, s. 3).

(37)  Úř. věst. L 175, 6.7.1988, s. 1.

(38)  Úř. věst. L 121, 12.5.1994, s. 3.

(39)  Úř. věst. L 227, 12.8.1981, s. 22.

(40)  Úř. věst. L 97, 1.4.2004, s. 1.

(41)  Přesná doba mořského soumraku je vysvětlena v tabulkách námořního almanachu pro příslušnou zeměpisnou šířku, místní čas a datum. Tato doba je udána v GMT pro operace plavidel i pro hlášení pozorovatelů.


PŘÍLOHA I

OMEZENÍ RYBOLOVU PLATNÁ PRO PLAVIDLA SPOLEČENSTVÍ V OBLASTECH, VE KTERÝCH JSOU STANOVENA OMEZENÍ ODLOVU, A PRO PLAVIDLA TŘETÍCH ZEMÍ VE VODÁCH SPOLEČENSTVÍ, ROZEPSANÁ PODLE DRUHŮ A OBLASTÍ (V TUNÁCH ŽIVÉ HMOTNOSTI, NENÍ-LI STANOVENO JINAK)

Všechna omezení odlovu stanovená v této příloze se považují za kvóty pro účely článku 5 tohoto nařízení, a proto se na ně vztahují pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 2847/93, a zejména v jeho článcích 14 a 15.

V rámci každé oblasti jsou populace ryb uváděny v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů. Pro účely tohoto nařízení je níže uvedena srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecký název

Třímístný písmenný kód

Obecný název

Ammodytidae

SAN

Smáčkovití

Anarhichas lupus

CAT

Vlkouš obecný

Aphanopus carbo

BSF

Tkaničnice tmavá

Argentina silus

ARU

Stříbrnice atlantická

Beryx spp.

ALF

Pilonoši rodu Beryx

Boreogadus saida

POC

Treska polární

Brosme brosme

USK

Mníkovec bělolemý

Centrophorus squamosus

GUQ

Bezkýlovec listošupinatý

Centroscymnus coelolepis

CYO

Světloun bělooký

Cetorhinus maximus

BSK

Žralok veliký

Chaenocephalus aceratus

SSI

Ledovka černoploutvá

Champsocephalus gunnari

ANI

nemá český název

Channichthys rhinoceratus

LIC

nemá český název

Chionoecetes spp.

PCR

Krabi rodu Chionoecetes

Clupea harengus

HER

Sleď obecný

Coryphaenoides rupestris

RNG

Hlavoun tuponosý

Dalatias licha

SCK

Světloun Bonnaterrův

Deania calcea

DCA

Bezkýlovec lopatonosý

Dissostichus eleginoides

TOP

Ledovka patagonská

Engraulis encrasicolus

ANE

Sardel obecná

Etmopterus princeps

ETR

Světloun velký

Etmopterus pusillus

ETP

Světloun malý

Etmopterus spinax

ETX

Světloun trnitý

Euphausia superba

KRI

Kril antarktický

Gadus morhua

COD

Treska obecná

Galeorhinus galeus

GAG

Psohlav obecný

Germo alalunga

ALB

Tuňák křídlatý

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Platýs šedohnědý

Gobionotothen gibberifrons

NOG

nemá český názevs

Hippoglossoides platessoides

PLA

Platýs drsný

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Platýs obecný

Hoplostethus atlanticus

ORY

Červenice obecná

Illex illecebrosus

SQI

Kalmar tryskový

Lamna nasus

POR

Žralok nosatý

Lampanyctus achirus

LAC

nemá český název

Lepidonotothen squamifrons

NOS

nemá český název

Lepidorhombus spp.

LEZ

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Limanda ferruginea

YEL

Platýs zlatý

Limanda limanda

DAB

Platýs limanda

Lophiidae

ANF

Ďasovití

Macrourus berglax

RHG

Hlavoun severní

Macrourus spp.

GRV

Hlavouni rodu Macrourus

Makaira nigricans

BUM

Marlín modrý

Mallotus villosus

CAP

Huňáček severní

Martialia hyadesi

SQS

Kalmar falklandský

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Treska jednoskvrnná

Merlangius merlangus

WHG

Treska bezvousá

Merluccius merluccius

HKE

Štikozubec obecný

Micromesistius poutassou

WHB

Treska modravá

Microstomus kitt

LEM

Platýs červený

Molva dypterigia

BLI

Mník modrý

Molva macrophthalmus

SLI

Mník velkooký

Molva molva

LIN

Mník mořský

Nephrops norvegicus

NEP

Humr severský

Notothenia rossii

NOR

nemá český názevi

Pagellus bogaraveo

SBR

Ružicha šedá

Pandalus borealis

PRA

Krevetka severní

Paralomis spp.

PAI

Krabi rodu Paralomis

Penaeus spp.

PEN

Krevety rodu Penaeus

Phycis spp.

FOX

Mníkovci rodu Phycis

Platichthys flesus

FLX

Platýs bradavičnatý

Pleuronectes platessa

PLE

Platýs velký

Pleuronectiformes

FLX

Platýsi

Pollachius pollachius

POL

Treska pollak

Pollachius virens

POK

Treska tmavá

Psetta maxima

TUR

Pakambala velká

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

nemá český název

Rajidae

SRX-RAJ

Rejnokovití

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Platýs černý

Salmo salar

SAL

Losos obecný

Scomber scombrus

MAC

Makrela obecná

Scopthalmus rhombus

BLL

Pakambala kosočtverečná

Sebastes spp.

RED

Okouníci rodu Sebastes

Solea solea

SOL

Jazyk obecný

Solea spp.

SOX

Jazyky rodu Solea

Sprattus sprattus

SPR

Šprot obecný

Squalus acanthias

DGS

Ostroun obecný

Tetrapturus alba

WHM

Plachetník bílý

Thunnus alalunga

ALB

Tuňák křídlatý

Thunnus albacares

YFT

Tuňák žlutoploutvý

Thunnus obesus

BET

Tuňák velkooký

Thunnus thynnus

BFT

Tuňák obecný

Trachurus spp.

JAX

Kranasi rodu Trachurus

Trisopterus esmarki

NOP

Treska norská

Urophycis tenuis

HKW

Mníkovec štíhlý

Xiphias gladius

SWO

Mečoun obecný

Následující srovnávací tabulka obecných a latinských názvů je uvedena výlučně pro vysvětlující účely:

Bezkýlovec listošupinatý

GUQ

Centrophorus squamosus

Bezkýlovec lopatonosý

DCA

Deania calcea

Červenice obecná

ORY

Hoplostethus atlanticus

Ďasovití

ANF

Lophiidae

Hlavouni rodu Macrourus

GRV

Macrourus spp.

Hlavoun severní

RHG

Macrourus berglax

Hlavoun tuponosý

RNG

Coryphaenoides rupestris

Humr severský

NEP

Nephrops norvegicus

Huňáček severní

CAP

Mallotus villosus

Jazyk obecný

SOL

Solea solea

Jazyky rodu Solea

SOX

Solea spp.

Kalmar falklandský

SQS

Martialia hyadesi

Kalmar tryskový

SQI

Illex illecebrosus

Krabi rodu Paralomis

PAI

Paralomis spp.

Krabi rodu Chionoecetes

PCR

Chionoecetes spp.

Kranasi rodu Trachurus

JAX

Trachurus spp.

Krevety rodu Penaeus

PEN

Penaeus spp.

Krevetka severní

PRA

Pandalus borealis

Kril antarktický

KRI

Euphausia superba

Ledovka ernoploutvá

SSI

Chaenocephalus aceratus

Ledovka patagonská

TOP

Dissostichus eleginoides

Losos obecný

SAL

Salmo salar

Makrela obecná

MAC

Scomber scombrus

Marlín modrý

BUM

Makaira nigricans

Mečoun obecný

SWO

Xiphias gladius

Mník modrý

BLI

Molva dypterigia

Mník mořský

LIN

Molva molva

Mník velkooký

SLI

Molva macrophthalmus

Mníkovec bělolemý

USK

Brosme brosme

Mníkovec štíhlý

HKW

Urophycis tenuis

Mníkovci rodu Phycis

FOX

Phycis spp.

Okouníci rodu Sebastes

RED

Sebastes spp.

Ostroun obecný

DGS

Squalus acanthias

Pakambala kosočtverečná

BLL

Scopthalmus rhombus

Pakambaly rodu Lepidorhombus

LEZ

Lepidorhombus spp.

Pakambala velká

TUR

Psetta maxima

Pilonoši rodu Beryx

ALF

Beryx spp.

Plachetník bílý

WHM

Tetrapturus alba

Platýs bradavičnatý

FLX

Platichthys flesus

Platýs černý

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Platýs červený

LEM

Microstomus kitt

Platýs drsný

PLA

Hippoglossoides platessoides

Platýs limanda

DAB

Limanda limanda

Platýs obecný

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Platýs šedohnědý

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Platýs velký

PLE

Pleuronectes platessa

Platýs zlatý

YEL

Limanda ferruginea

Platýsi

FLX

Pleuronectiformes

Psohlav obecný

GAG

Galeorhinus galeus

Rejnokovití

SRX-RAJ

Rajidae

Ružicha šedá

SBR

Pagellus bogaraveo

Sardel obecná

ANE

Engraulis encrasicolus

Sleď obecný

HER

Clupea harengus

Smáčkovití

SAN

Ammodytidae

Stříbrnice atlantická

ARU

Argentina silus

Světloun bělooký

CYO

Centroscymnus coelolepis

Světloun Bonnaterrův

SCK

Dalatias licha

Světloun malý

ETP

Etmopterus pusillus

Světloun trnitý

ETX

Etmopterus spinax

Světloun velký

ETR

Etmopterus princeps

Šprot obecný

SPR

Sprattus sprattus

Štikozubec obecný

HKE

Merluccius merluccius

Tkaničnice tmavá

BSF

Aphanopus carbo

Treska bezvousá

WHG

Merlangius merlangus

Treska jednoskvrnná

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Treska modravá

WHB

Micromesistius poutassou

Treska norská

NOP

Trisopterus esmarki

Treska obecná

COD

Gadus morhua

Treska polární

POC

Boreogadus saida

Treska pollak

POL

Pollachius pollachius

Treska tmavá

POK

Pollachius virens

Tuňák křídlatý

ALB

Thunnus alalunga

Tuňák křídlatý

ALB

Germo alalunga

Tuňák obecný

BFT

Thunnus thynnus

Tuňák velkooký

BET

Thunnus obesus

Tuňák žlutoploutvý

YFT

Thunnus albacares

Vlkouš obecný

CAT

Anarhichas lupus

Žralok nosatý

POR

Lamna nasus

Žralok veliký

BSK

Cetorhinus maximus

PŘÍLOHA IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, oblasti ICES I, II, III, IV, vody ES oblastí ICES V, VI, VII, VIII, IX, X, vody ES oblasti CECAF, vody Francouzské Guyany

Druh:

Smáčkovití

Ammodytidae

Oblast:

Vody Norska oblasti IV

SAN/04-N.

Dánsko

19 000 (1)

 

Spojené království

1 000 (1)

 

ES

20 000 (1)

 

TAC

nepoužije se

Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Smáčkovití

Ammodytidae

Oblast:

IIIa; vody ES oblastí IIa a IV (2)

SAN/2A3A4.

Dánsko

nestanoveno

 

Spojené království

nestanoveno

 

Všechny členské státy

nestanoveno (3)

 

ES

nestanoveno

 

Norsko

20 000 (4)  (5)

 

TAC

nestanoveno

Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Stříbrnice atlantická

Argentina silus

Oblast:

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I a II

ARU/1/2.

Německo

31

 

Francie

10

 

Nizozemsko

25

 

Spojené království

50

 

ES

116

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Stříbrnice atlantická

Argentina silus

Oblast:

Vody ES a mezinárodní vody oblastí III a IV

ARU/3/4.

Dánsko

1 180

 

Německo

12

 

Francie

8

 

Irsko

8

 

Nizozemsko

55

 

Švédsko

46

 

Spojené království

21

 

ES

1 331

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Stříbrnice atlantická

Argentina silus

Oblast:

Vody ES a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

ARU/567.

Německo

405

 

Francie

9

 

Irsko

378

 

Nizozemsko

4 225

 

Spojené království

297

 

ES

5 311

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

Vody ES oblastí IIa, IV, Vb, VI a VII

USK/2A47-C

ES

nepoužije se (6)

 

Norsko

3 400 (7)  (8)

 

TAC

nepoužije se

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I, II a XIV

USK/1214EI

Německo

7

 

Francie

7

 

Spojené království

7

 

Ostatní

4 (9)

 

ES

25

 


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

Vody ES a mezinárodní vody oblasti III

USK/3EI.

Dánsko

15

 

Švédsko

8

 

Německo

8

 

ES

31

 


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

Vody ES a mezinárodní vody oblasti IV

USK/4EI.

Dánsko

69

 

Německo

21

 

Francie

49

 

Švédsko

7

 

Spojené království

104

 

Ostatní

7 (10)

 

ES

257

 


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

Vody ES a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

USK/567EI.

Německo

7

 

Španělsko

24

Francie

282

Irsko

27

Spojené království

136

Ostatní

7 (11)

ES

483


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

Vody Norska oblasti IV

USK/4AB-N.

Belgie

1

 

Dánsko

191

 

Německo

1

 

Francie

1

 

Nizozemsko

1

 

Spojené království

5

 

ES

200

 

TAC

nepoužije se

Preventivní TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď obecný (12)

Clupea harengus

Oblast:

IIIa

HER/03A.

Dánsko

28 907

 

Německo

463

 

Švédsko

30 239

 

ES

59 609

 

Faerské ostrovy

500 (13)

 

TAC

69 360

Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď obecný (14)

Clupea harengus

Oblast:

Oblast IV severně od 53o30' s. š.

HER/04A., HER/04B.

Dánsko

50 349

 

Německo

34 118

 

Francie

19 232

 

Nizozemsko

47 190

 

Švédsko

3 470

 

Spojené království

50 279

 

ES

204 638

 

Norsko

50 000 (15)

 

TAC

341 063

Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.

Zvláštní podmínky

V rámci výše uvedených kvót je odlov ve stanovených oblastech omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska jižně od

62o s. š. (HER/*04N-)

ES

50 000


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Vody Norska jižně od 62o s. š.

HER/04-N.

Švédsko

846 (16)

 

ES

846

TAC

nepoužije se


Druh:

Sleď obecný (17)

Clupea harengus

Oblast:

Vedlejší úlovky v oblasti IIIa

HER/03A-BC

Dánsko

13 160

 

Německo

117

 

Švédsko

2 119

 

ES

15 396

 

TAC

15 396

Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď obecný (18)

Clupea harengus

Oblast:

Vedlejší úlovky v oblastech IV, VIId a ve vodách ES oblasti IIa

HER/2A47DX

Belgie

158

 

Dánsko

30 514

 

Německo

158

 

Francie

158

 

Nizozemsko

158

 

Švédsko

149

 

Spojené království

580

 

ES

31 875

 

TAC

31 875

Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď obecný (19)

Clupea harengus

Oblast:

VIId; IVc (20)

HER/4CXB7D

Belgie

8 277 (21)

 

Dánsko

651 (21)

 

Německo

441 (21)

 

Francie

9 014 (21)

 

Nizozemsko

15 710 (21)

 

Spojené království

3 424 (21)

 

ES

37 517

 

TAC

341 063

Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Vb and VIb; vody ES oblasti VIa sever (22)

HER/5B6ANB.

Německo

3 727

 

Francie

705

 

Irsko

5 036

 

Nizozemsko

3 727

 

Spojené království

20 145

 

ES

33 340

 

Faerské ostrovy

660 (23)

 

TAC

34 000

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

VIIbc; VIa jih (24)

HER/6AS7BC

Irsko

12 600

 

Nizozemsko

1 260

 

ES

13 860

 

TAC

13 860

Analytický TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

VI Clyde (25)

HER/06ACL.

Spojené království

800

 

ES

800

 

TAC

800

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

VIIa (26)

HER/07A/MM

Irsko

1 250

 

Spojené království

3 550

 

ES

4 800

 

TAC

4 800

Analytický TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

VIIe a VIIf

HER/7EF.

Francie

500

 

Spojené království

500

 

ES

1 000

 

TAC

1 000

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

VIIg (27), VIIh (27), VIIj (27) and VIIk (27)

HER/7G-K.

Německo

104

 

Francie

580

 

Irsko

8 117

 

Nizozemsko

580

 

Spojené království

12

 

ES

9 393

 

TAC

9 393

Analytický TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Sardel obecná

Engraulis encrasicolus

Oblast:

VIII

ANE/08.

Španělsko

0 (28)

 

Francie

0 (28)

 

ES

0 (28)

 

TAC

0 (28)

Analytický TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Sardel obecná

Engraulis encrasicolus

Oblast:

IX and X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

ANE/9/3411

Španělsko

3 826

 

Portugalsko

4 174

 

ES

8 000

 

TAC

8 000

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Skagerrak (29)

COD/03AN.

Belgie

7

 

Dánsko

2 282

 

Německo

57

 

Nizozemsko

14

 

Švédsko

399

 

ES

2 759

 

TAC

2 851

Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Kattegat (30)

COD/03AS.

Dánsko

451

 

Německo

9

 

Švédsko

271

 

ES

731

 

TAC

731

Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

IV; vody ES oblasti IIa

COD/2AC4.

Belgie

590

 

Dánsko

3 388

 

Německo

2 148

 

Francie

728

 

Nizozemsko

1 914

 

Švédsko

23

 

Spojené království

7 773

 

ES

16 564

 

Norsko

3 393 (31)

 

TAC

19 957

Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.

Zvláštní podmínky

V rámci výše uvedených kvót je odlov ve stanovených oblastech ICES omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska oblasti IV

(COD/*04N-)

ES

14 397


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Vody Norska jižně od 62o s. š.

COD/04-N.

Švédsko

382

 

ES

382

 

TAC

nepoužije se

Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

VI; vody ES oblasti Vb; vody ES a mezinárodní vody oblastí XII a XIV

COD/561214

Belgie

1

 

Německo

7

 

Francie

78

 

Irsko

110

 

Spojené království

294

 

ES

490

 

TAC

490

Analytický TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.

Zvláštní podmínky

V rámci výše uvedených kvót je odlov ve stanovených oblastech ICES omezen na níže uvedená množství:

 

VIa; vody ES oblasti Vb

(COD/*5BC6A)

Belgie

1

Německo

7

Francie

78

Irsko

110

Spojené království

294

ES

490


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

VIIa

COD/07A.

Belgie

19

 

Francie

54

 

Irsko

963

 

Nizozemsko

5

 

Spojené království

421

 

ES

1 462

 

TAC

1 462

Analytický TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

VIIb-k, VIII, IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

COD/7X7A34

Belgie

197

 

Francie

3 377

 

Irsko

775

 

Nizozemsko

28

 

Spojené království

366

 

ES

4 743

 

TAC

4 743

Analytický TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

Vody ES oblastí IIa a IV

LEZ/2AC4-C

Belgie

4

 

Dánsko

4

 

Německo

4

 

Francie

24

 

Nizozemsko

19

 

Spojené království

1 424

 

ES

1 479

 

TAC

1 479

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

VI; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

LEZ/561214

Španělsko

327

 

Francie

1 277

 

Irsko

373

 

Spojené království

903

 

ES

2 880

 

TAC

2 880

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

VII

LEZ/07.

Belgie

494

 

Španělsko

5 490

 

Francie

6 663

 

Irsko

3 029

 

Spojené království

2 624

 

ES

18 300

 

TAC

18 300

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

LEZ/8ABDE.

Španělsko

1 176

 

Francie

949

 

ES

2 125

 

TAC

2 125

Analytický TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

VIIIc, IX a X; vody ES oblasti CECAF 31.1.1

LEZ/8C3411

Španělsko

1 330

 

Francie

66

 

Portugalsko

44

 

ES

1 440

 

TAC

1 440

Analytický TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Platýs limanda a platýs bradavičnatý

Limanda limandaPlatichthys flesus

Oblast:

Vody ES oblastí IIa a IV

D/F/2AC4-C

Belgie

466

 

Dánsko

1 752

 

Německo

2 627

 

Francie

182

 

Nizozemsko

10 594

 

Švédsko

6

 

Spojené království

1 473

 

ES

17 100

 

TAC

17 100

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

Vody ES oblastí IIa a IV

ANF/2AC4-C

Belgie

401

 

Dánsko

884

 

Německo

432

 

Francie

82

 

Nizozemsko

303

 

Švédsko

10

 

Spojené království

9 233

 

ES

11 345

 

TAC

11 345

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

Vody Norska oblasti IV

ANF/4AB-N.

Belgie

50

 

Dánsko

1 266

 

Německo

20

 

Nizozemsko

18

 

Spojené království

296

 

ES

1 650

 

TAC

nepoužije se

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

VI; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

ANF/561214

Belgie

185

 

Německo

212

 

Španělsko

198

 

Francie

2 280

 

Irsko

516

 

Nizozemsko

178

 

Spojené království

1 586

 

ES

5 155

 

TAC

5 155

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

VII

ANF/07.

Belgie

2 595 (32)

 

Německo

289 (32)

 

Španělsko

1 031 (32)

 

Francie

16 651 (32)

 

Irsko

2 128 (32)

 

Nizozemsko

336 (32)

 

Spojené království

5 050 (32)

 

ES

28 080 (32)

 

TAC

28 080 (32)

Analytický TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

ANF/8ABDE.

Španělsko

1 206

 

Francie

6 714

 

ES

7 920

 

TAC

7 920

Analytický TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

VIIIc, IX a X; vody ES oblasti CECAF 31.1.1

ANF/8C3411

Španělsko

1 629

 

Francie

2

 

Portugalsko

324

 

ES

1 955

 

TAC

1 955

Analytický TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

IIIa, vody ES oblastí IIIb, IIIc a IIId

HAD/3A/BCD

Belgie

16 (33)

 

Dánsko

2 708 (33)

 

Německo

172 (33)

 

Nizozemsko

3 (33)

 

Švédsko

320 (33)

 

ES

3 219 (33)

 

TAC

3 360 (33)

Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

IV; vody ES oblasti IIa

HAD/2AC4.

Belgie

498 (34)

 

Dánsko

3 425 (34)

 

Německo

2 180 (34)

 

Francie

3 799 (34)

 

Nizozemsko

374 (34)

 

Švédsko

241 (34)

 

Spojené království

36 466 (34)

 

ES

46 983 (34)

 

Norsko

7 657

 

TAC

54 640

Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.

Zvláštní podmínky

V rámci výše uvedených kvót je odlov ve stanovených oblastech omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska oblasti IV

(HAD/*04N-)

ES

34 948


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

Vody Norska jižně od 62o s. š.

HAD/04-N.

Švédsko

707

 

ES

707

 

TAC

nepoužije se

Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

VIb, XII a XIV

HAD/6B1214

Belgie

10

 

Německo

12

 

Francie

509

 

Irsko

363

 

Spojené království

3 721

 

ES

4 615

 

TAC

4 615

Analytický TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

Vody ES oblastí Vb a VIa

HAD/5BC6A.

Belgie

15

 

Německo

18

 

Francie

738

 

Irsko

1 037

 

Spojené království

5 392

 

ES

7 200

 

TAC

7 200

Analytický TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

VII, VIII, IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

HAD/7/3411

Belgie

128

 

Francie

7 680

 

Irsko

2 560

 

Spojené království

1 152

 

ES

11 520

 

TAC

11 520

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.

Zvláštní podmínky

V rámci výše uvedených kvót je odlov v uvedené oblasti omezen na níže uvedená množství:

 

VIIa

(HAD/*07)

Belgie

19

Francie

85

Irsko

511

Spojené království

564

ES

1 179

Při podávání hlášení Komisi o čerpání svých kvót uvedou členské státy množství ulovená v oblasti ICES VIIa. Je zakázána vykládka úlovků tresky jednoskvrnné ulovené v oblasti ICES VIIa, pokud celkové množství vykládek překročí 1 179 tun.


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

IIIa

WHG/03A.

Dánsko

1 326 (35)

 

Nizozemsko

5 (35)

 

Švédsko

142 (35)

 

ES

1 473 (35)

 

TAC

1 500

Preventivní TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

IV; vody ES oblasti IIa

WHG/2AC4.

Belgie

655 (36)

 

Dánsko

2 833 (36)

 

Německo

737 (36)

 

Francie

4 257 (36)

 

Nizozemsko

1 637 (36)

 

Švédsko

4 (36)

 

Spojené království

11 297 (36)

 

ES

21 420 (36)

 

Norsko

2 380 (37)

 

TAC

23 800

Preventivní TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.

Zvláštní podmínky

V rámci výše uvedených kvót je odlov ve stanovených oblastech ICES omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska oblasti IV

(WHG/*04N-)

ES

14 512


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

VI; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

WHG/561214

Německo

6

 

Francie

124

 

Irsko

305

 

Spojené království

585

 

ES

1 020

 

TAC

1 020

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

VIIa

WHG/07A.

Belgie

1

 

Francie

13

 

Irsko

213

 

Nizozemsko

0

 

Spojené království

144

 

ES

371

 

TAC

371

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh a VIIk

WHG/7X7A.

Belgie

195

 

Francie

11 964

 

Irsko

5 544

 

Nizozemsko

97

 

Spojené království

2 140

 

ES

19 940

 

TAC

19 940

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

VIII

WHG/08.

Španělsko

1 440

 

Francie

2 160

 

ES

3 600

 

TAC

3 600

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

IX a X; vody ES oblasti CECAF 31.1.1

WHG/9/3411

Portugalsko

653

 

ES

653

 

TAC

653

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska bezvousá a treska pollak

Merlangius merlangusPollachius pollachius

Oblast:

Vody Norska jižně od 62o s. š.

W/P/04-N.

Švédsko

190

 

ES

190

 

TAC

nepoužije se

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

IIIa; vody ES oblastí IIIb, IIIc a IIId

HKE/3A/BCD

Dánsko

1 463

 

Švédsko

125

 

ES

1 588

 

TAC

1 588 (38)

Analytický TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

Vody ES oblastí IIa a IV

HKE/2AC4-C

Belgie

26

 

Dánsko

1 070

 

Německo

123

 

Francie

237

 

Nizozemsko

61

 

Spojené království

333

 

ES

1 850

 

TAC

1 850 (39)

Analytický TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

VI a VII; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

HKE/571214

Belgie

272 (40)

 

Španělsko

8 708

 

Francie

13 448 (40)

 

Irsko

1 629

 

Nizozemsko

175 (40)

 

Spojené království

5 309 (40)

 

ES

29 541

 

TAC

29 541 (41)

Analytický TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.

Zvláštní podmínky

V rámci výše uvedených kvót je odlov ve stanovených oblastech omezen na níže uvedená množství:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgie

35

Španělsko

1 404

Francie

1 404

Irsko

176

Nizozemsko

18

Spojené království

790

ES

3 828


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

HKE/8ABDE.

Belgie

9 (42)

 

Španělsko

6 062

 

Francie

13 612

 

Nizozemsko

18 (42)

 

ES

19 701

 

TAC

19 701 (43)

Analytický TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.

Zvláštní podmínky

V rámci výše uvedených kvót je odlov ve stanovených oblastech omezen na níže uvedená množství:

 

VI a VII; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

(HKE/*57-14)

Belgie

2

Španělsko

1 756

Francie

3 161

Nizozemsko

5

ES

4 924


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

VIIIc, IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

HKE/8C3411

Španělsko

3 922

 

Francie

376

 

Portugalsko

1 830

 

ES

6 128

 

TAC

6 128

Analytický TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

Vody Norska oblasti IV

WHB/4AB-N.

Dánsko

18 050

 

Spojené království

950

 

EC

19 000

 

TAC

1 700 000

Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

WHB/1 X 14

Dánsko

42 605 (44)  (45)

 

Německo

16 565 (44)  (45)

 

Španělsko

36 119 (44)  (45)

 

Francie

29 649 (44)  (45)

 

Irsko

32 992 (44)  (45)

 

Nizozemsko

51 951 (44)  (45)

 

Portugalsko

3 355 (44)  (45)

 

Švédsko

10 539 (44)  (45)

 

Spojené království

55 283 (44)  (45)

 

ES

279 058 (44)  (45)

 

Norsko

140 000 (46)  (47)

 

Faerské ostrovy

43 500 (48)  (49)

 

TAC

1 700 000

Analytický TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

VIIIc, IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

WHB/8C3411

Španělsko

37 954 (50)

 

Portugalsko

9 488 (50)

 

ES

47 442 (50)

 

TAC

1 700 000

Analytický TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

Vody ES oblastí II, IVa, V, VI severně od 56o30' s. š. a VII západně od 12o z. d.

WHB/24A567

Norsko

272 161 (51)  (52)

 

Faerské ostrovy

27 000 (53)  (54)

TAC

1 700 000


Druh:

Platýs červený a platýs šedohnědý

Microstomus kitt a Glyptocephalus cynoglossus

Oblast:

Vody ES oblastí IIa a IV

L/W/2AC4-C

Belgie

334

 

Dánsko

921

 

Německo

118

 

Francie

252

 

Nizozemsko

767

 

Švédsko

10

 

Spojené království

3 773

 

ES

6 175

 

TAC

6 175

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Mník modrý

Molva dypterigia

Oblast:

Vody ES oblastí IIa, IV, Vb, VI a VII

BLI/2A47-C

ES

nepoužije se (55)

 

Norsko

160

TAC

nepoužije se


Druh:

Mník modrý

Molva dypterigia

Oblast:

Vody ES oblasti VIa severně od 56o30' s. š. a VIb

BLI/6AN6B.

Faerské ostrovy

200 (56)

 

TAC

nepoužije se


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I a II

LIN/1/2.

Dánsko

10

 

Německo

10

 

Francie

10

 

Spojené království

10

 

Ostatní (57)

5

 

ES

45

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

IIIa; vody ES oblastí IIIb, IIIc a IIId

LIN/03.

Belgie

8

 

Dánsko

62

 

Německo

8

 

Švédsko

24

 

Spojené království

8

 

ES

109

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody ES oblasti IV

LIN/04.

Belgie

20

 

Dánsko

318

 

Německo

197

 

Francie

177

 

Nizozemsko

7

 

Švédsko

14

 

Spojené království

2 440

 

ES

3 173

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody ES a mezinárodní vody oblasti V

LIN/05.

Belgie

10

 

Dánsko

7

 

Německo

7

 

Francie

7

 

Spojené království

7

 

ES

38

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody ES a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

LIN/6X14.

Belgie

45

 

Dánsko

8

 

Německo

163

 

Španělsko

3 299

 

Francie

3 518

 

Irsko

882

 

Portugalsko

8

 

Spojené království

4 050

 

ES

11 973

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody ES oblastí IIa, IV, Vb, VI a VII

LIN/2A47-C

ES

nepoužije se (58)

 

Norsko

5 780 (59)  (60)

 

Faerské ostrovy

250 (61)  (62)

 

TAC

nepoužije se

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody Norska oblasti IV

LIN/4AB-N.

Belgie

7

 

Dánsko

878

 

Německo

25

 

Francie

10

 

Nizozemsko

1

 

Spojené království

79

 

ES

1 000

 

TAC

nepoužije se

Preventivní TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

IIIa; vody ES oblastí IIIb, IIIc a IIId

NEP/3A/BCD

Dánsko

3 800

 

Německo

11

 

Švédsko

1 359

 

ES

5 170

 

TAC

5 170

Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

Vody ES oblastí IIa a IV

NEP/2AC4-C

Belgie

1 368

 

Dánsko

1 368

 

Německo

20

 

Francie

40

 

Nizozemsko

704

 

Spojené království

22 644

 

ES

26 144

 

TAC

26 144

Analytický TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

Vody Norska oblasti IV

NEP/4AB-N.

Dánsko

1 230

 

Německo

1

 

Spojené království

69

 

ES

1 300

 

TAC

nepoužije se

Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

VI; vody ES oblasti Vb

NEP/5BC6.

Španělsko

40

 

Francie

161

 

Irsko

269

 

Spojené království

19 415

 

ES

19 885

 

TAC

19 885

Analytický TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

VII

NEP/07.

Španělsko

1 509

 

Francie

6 116

 

Irsko

9 277

 

Spojené království

8 251

 

ES

25 153

 

TAC

25 153

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

NEP/8ABDE.

Španělsko

259

 

Francie

4 061

 

ES

4 320

 

TAC

4 320

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

VIIIc

NEP/08C.

Španělsko

126

 

Francie

5

 

ES

131

 

TAC

131

Analytický TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

NEP/9/3411

Španělsko

109

 

Portugalsko

328

 

ES

437

 

TAC

437

Analytický TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Krevetka severní

Pandalus borealis

Oblast:

IIIa

PRA/03A.

Dánsko

4 033

 

Švédsko

2 172

 

ES

6 205

 

TAC

11 620

Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Krevetka severní

Pandalus borealis

Oblast:

Vody ES oblastí IIa a IV

PRA/2AC4-C

Dánsko

2 960

 

Nizozemsko

28

 

Švédsko

119

 

Spojené království

877

 

ES

3 984

 

TAC

3 984

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Krevetka severní

Pandalus borealis

Oblast:

Vody Norska jižně od 62o s. š.

PRA/04-N.

Dánsko

900

 

Švédsko

164 (63)

 

ES

1 064

 

TAC

nepoužije se

Preventivní TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Krevety rodu Penaeus

Penaeus spp.

Oblast:

Vody Francouzské Guyany (64)

PEN/FGU.

Francie

4 108 (65)

 

ES

4 108 (65)

 

TAC

4 108 (65)

Preventivní TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Platýs velký

Pleuronectes platessa

Oblast:

Skagerrak (66)

PLE/03AN.

Belgie

51

 

Dánsko

6 617

 

Německo

34

 

Nizozemsko

1 273

 

Švédsko

355

 

ES

8 330

 

TAC

8 500

Preventivní TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Platýs velký

Pleuronectes platessa

Oblast:

Kattegat (67)

PLE/03AS.

Dánsko

1 891

 

Německo

21

 

Švédsko

213

 

ES

2 125

 

TAC

2 125

Preventivní TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Platýs velký

Pleuronectes platessa

Oblast:

IV; vody ES oblasti IIa

PLE/2AC4.

Belgie

3 024

 

Dánsko

9 829

 

Německo

2 835

 

Francie

567

 

Nizozemsko

18 901

 

Spojené království

13 987

 

ES

49 143

 

Norsko

1 118

 

TAC

50 261

Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.

Zvláštní podmínky

V rámci výše uvedených kvót je odlov ve stanovených oblastech omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska oblasti IV

(PLE/*04N-)

ES

20 165


Druh:

Platýs velký

Pleuronectes platessa

Oblast:

VI; vody ES oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

PLE/561214

Francie

22

 

Irsko

287

 

Spojené království

477

 

ES

786

 

TAC

786

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Platýs velký

Pleuronectes platessa

Oblast:

VIIa

PLE/07A.

Belgie

47

 

Francie

21

 

Irsko

1 209

 

Nizozemsko

14

 

Spojené království

558

 

ES

1 849

 

TAC

1 849

Analytický TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Platýs velký

Pleuronectes platessa

Oblast:

VIIb a VIIc

PLE/7BC.

Francie

24

 

Irsko

98

 

ES

122

 

TAC

122

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Platýs velký

Pleuronectes platessa

Oblast:

VIId a VIIe

PLE/7DE.

Belgie

826

 

Francie

2 755

 

Spojené království

1 469

 

ES

5 050

 

TAC

5 050

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Platýs velký

Pleuronectes platessa

Oblast:

VIIf a VIIg

PLE/7FG.

Belgie

58

 

Francie

104

 

Irsko

201

 

Spojené království

54

 

ES

417

 

TAC

417

Analytický TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Platýs velký

Pleuronectes platessa

Oblast:

VIIh, VIIj a VIIk

PLE/7HJK.

Belgie

21

 

Francie

42

 

Irsko

148

 

Nizozemsko

84

 

Spojené království

42

 

ES

337

 

TAC

337

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Platýs velký

Pleuronectes platessa

Oblast:

VIII, IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

PLE/8/3411

Španělsko

75

 

Francie

298

 

Portugalsko

75

 

ES

448

 

TAC

448

Preventivní TACPoužije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska pollak