ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 8

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
13. ledna 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 24/2007 ze dne 12. ledna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 25/2007 ze dne 12. ledna 2007, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla v 23. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 26/2007 ze dne 12. ledna 2007, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 23. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 27/2007 ze dne 12. ledna 2007, kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 23. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 28/2007 ze dne 12. ledna 2007, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 55. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999

8

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2007/23/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění dodatek B přílohy VII aktu o přistoupení z roku 2005, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, mléka a ryb v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2006) 6801)  ( 1 )

9

 

 

2007/24/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22 prosince 2006, kterým se schvalují pohotovostní plány pro tlumení influenzy ptáků a newcastleské choroby (oznámeno pod číslem K(2006) 6806)  ( 1 )

26

 

 

2007/25/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 6958)  ( 1 )

29

 

 

2007/26/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění dodatek k příloze VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o některá zařízení na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2006) 6960)  ( 1 )

35

 

 

2007/27/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se přijímají určitá přechodná opatření týkající se dodávek syrového mléka do zpracovatelských zařízení a jeho zpracování v Rumunsku s ohledem na požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a 853/2004 (oznámeno pod číslem K(2006) 6963)  ( 1 )

45

 

 

2007/28/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí (oznámeno pod číslem K(2006) 6970)  ( 1 )

51

 

 

2007/29/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví přechodná opatření pro některé produkty živočišného původu, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, dovezené ze třetích zemí do Bulharska a Rumunska před dnem 1. ledna 2007 (oznámeno pod číslem K(2006) 7019)  ( 1 )

57

 

 

2007/30/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví přechodná opatření pro uvádění na trh některých produktů živočišného původu získaných v Bulharsku a Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2006) 7028)  ( 1 )

59

 

 

2007/31/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o odesílání některých produktů z odvětví masa a mléka, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, z Bulharska do jiných členských států (oznámeno pod číslem K(2006) 7029)  ( 1 )

61

 

 

Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU

 

 

2007/32/ES

 

*

Akt správní rady Europolu ze dne 29. listopadu 2006, kterým se mění seznam pracovních míst v rámci Europolu uvedený v příloze 1 služebního řádu Europolu

66

 

 

2007/33/ES

 

*

Rozhodnutí správní rady Europolu ze dne 5. prosince 2006 o přijetí podmínek a postupů, které stanovil Europol pro úpravu částek zmíněných v příloze rozhodnutí správní rady Europolu ze dne 16. listopadu 1999 o daních uplatňovaných na platy a požitky vyplácené zaměstnancům Europolu ve prospěch Europolu

69

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

13.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 24/2007

ze dne 12. ledna 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 13. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. ledna 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 12. ledna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

MA

84,9

TN

167,8

TR

118,2

ZZ

123,6

0707 00 05

MA

78,7

TR

111,1

ZZ

94,9

0709 90 70

MA

67,5

TR

115,3

ZZ

91,4

0709 90 80

EG

337,4

ZZ

337,4

0805 10 20

EG

52,0

IL

57,2

MA

52,4

TR

67,4

ZZ

57,3

0805 20 10

IL

93,9

MA

81,1

TR

73,2

ZZ

82,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

65,6

MA

59,4

TR

65,8

ZZ

63,6

0805 50 10

EG

135,9

TR

46,1

ZZ

91,0

0808 10 80

CA

104,7

CN

86,8

US

118,8

ZA

144,1

ZZ

113,6

0808 20 50

CN

72,1

US

98,8

ZA

135,6

ZZ

102,2


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


13.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 25/2007

ze dne 12. ledna 2007,

kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla v 23. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (2), mohou intervenční agentury prodat prostřednictvím stálého nabídkového řízení určitá množství másla z intervenčních zásob ve svém vlastnictví a mohou poskytnout podporu pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Článek 25 uvedeného nařízení stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení se stanoví minimální prodejní cena másla i maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Dále se stanoví, že cena nebo podpora se mohou lišit podle zamýšleného použití másla, obsahu tuku v něm a způsobu přimíchání. Podle toho se stanoví částka jistoty na zpracování uvedená v článku 28 nařízení (ES) č. 1898/2005.

(2)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V 23. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005 se minimální prodejní ceny za máslo z intervenčních zásob podle článku 25 a částka jistoty na zpracování podle článku 28 uvedeného nařízení stanoví ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 13. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. ledna 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2107/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 20).


PŘÍLOHA

Minimální prodejní ceny másla a jistota na zpracování v 23. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Způsob přimíchání

Se stopovacími látkami

Bez stopovacích látek

Se stopovacími látkami

Bez stopovacích látek

Minimální prodejní cena

Máslo ≥ 82 %

Nezměněné

212

213,7

Zahuštěné

206,1

Jistota na zpracování

Nezměněné

45

45

Zahuštěné

45


13.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 26/2007

ze dne 12. ledna 2007,

kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 23. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (2), mohou intervenční agentury prodat prostřednictvím stálého nabídkového řízení určitá množství másla z intervenčních zásob ve svém vlastnictví a mohou poskytnout podporu pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Článek 25 uvedeného nařízení stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení se stanoví minimální prodejní cena másla i maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Dále se stanoví, že cena nebo podpora se mohou lišit podle zamýšleného použití másla, obsahu tuku v něm a způsobu přimíchání. Podle toho se stanoví částka jistoty na zpracování uvedená v článku 28 nařízení (ES) č. 1898/2005.

(2)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V 23. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005 se částka maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo podle článku 25 a částka jistoty na zpracování podle článku 28 uvedeného nařízení stanoví ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 13. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. ledna 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2107/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 20).


PŘÍLOHA

Maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo a pro jistotu na zpracování v 23. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Způsob přimíchání

Se stopovacími látkami

Bez stopovacích látek

Se stopovacími látkami

Bez stopovacích látek

Maximální částka podpory

Máslo ≥ 82 %

17,5

14

12

14

Máslo < 82 %

13,65

13,65

Zahuštěné máslo

20

16,5

20

16,5

Smetana

9

6

Jistota na zpracování

Máslo

19

13

Zahuštěné máslo

22

22

Smetana

10


13.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 27/2007

ze dne 12. ledna 2007,

kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 23. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 47 nařízení Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství (2), vyhlašují intervenční agentury stálé nabídkové řízení pro poskytnutí podpory pro zahuštěné máslo. V článku 54 uvedeného nařízení se stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci jednotlivých nabídkových řízení se stanoví maximální částka podpory pro zahuštěné máslo s minimálním obsahem tuku 96 %.

(2)

Převzetí zahuštěného másla do maloobchodního prodeje se zaručí složením jistoty na konečné použití podle čl. 53 odst. 4 nařízení (ES) č. 1898/2005.

(3)

S přihlédnutím k podaným nabídkám by měla být na vhodné úrovni stanovena maximální výše podpory a podle toho by měla být určena jistota na konečné použití.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V 23. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005 se maximální výše podpory pro zahuštěné máslo s minimálním obsahem tuku 96 % podle čl. 47 odst. 1 uvedeného nařízení stanoví na 19,27 EUR/100 kg.

Jistota na konečné použití podle čl. 53 odst. 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 se stanoví na 21 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 13. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. ledna 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2107/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 20).


13.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 28/2007

ze dne 12. ledna 2007,

kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 55. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 10 písm. c) tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě článku 21 nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 ze dne 16. prosince 1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou (2), prodávaly intervenční agentury na základě stálého veřejného nabídkového řízení určité množství másla, kterým disponovaly.

(2)

Ve světle nabídek, obdržených v rámci každého individuálního veřejného nabídkového řízení, bude stanovena minimální prodejní cena, nebo bude rozhodnuto, že nebude vybrána žádná nabídka v souladu s článkem 24a nařízení (ES) č. 2771/1999.

(3)

Ve světle obdržených nabídek bude stanovena minimální prodejní cena.

(4)

Řídící výbor pro mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro 55. individuální veřejné nabídkové řízení v souladu s nařízením (ES) č. 2771/1999, pro které vypršela časová lhůta na předložení nabídek dne 9. ledna 2007, se stanovuje minimální prodejní cena másla ve výši 236,50 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 13. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. ledna 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 333, 24.12.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1802/2005 (Úř. věst. L 290, 4.11.2005, s. 3).


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

13.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/9


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. prosince 2006,

kterým se mění dodatek B přílohy VII aktu o přistoupení z roku 2005, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, mléka a ryb v Rumunsku

(oznámeno pod číslem K(2006) 6801)

(Text s významem pro EHP)

(2007/23/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na přílohu VII kapitolu 5 oddíl B pododdíl I písm. e) tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (1) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (2), stanoví určité strukturální požadavky na zařízení, která spadají do jejich oblasti působnosti.

(2)

Vzhledem k tomu, že Rumunsko má přistoupit ke Společenství dne 1. ledna 2007, příloha VII kapitola 5 oddíl B pododdíl I písm. a) aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska stanoví, že určité strukturální požadavky stanovené v uvedených nařízeních se do 31. prosince 2009 neuplatní na zařízení v Rumunsku uvedená v dodatku B přílohy VII aktu o přistoupení (dále jen „seznam zařízení“), s výhradou určitých podmínek.

(3)

Některá rumunská zařízení v odvětví masa a mléka nyní dokončila proces modernizace a jsou v plném souladu s právními předpisy Společenství. Kromě toho ukončila některá zařízení svou činnost. Seznam zařízení by tedy měl být pozměněn, aby zohledňoval tyto změny.

(4)

Kromě toho mají některá rumunská zařízení na produkci masa, mléka a ryb vzhledem k technickým problémům potíže se splněním příslušných strukturálních požadavků stanovených v nařízeních (ES) č. 852/2004 a (ES) č 853/2004. Tato zařízení potřebují více času pro dokončení procesu modernizace s cílem dosáhnout plného souladu s příslušnými strukturálními požadavky stanovenými v uvedených nařízeních. Tato zařízení musí být tedy doplněna na seznam zařízení v přechodné fázi.

(5)

Řada z těchto zařízení v Rumusku byla financována ze zvláštního přístupového programu pro zemědělství a rozvoj venkova. Všechna z nich nyní poskytla záruky, že mají dostatečné finanční prostředky, aby mohla v rámci přechodného období napravit zbývající nedostatky. Podrobné informace o nedostatcích jednotlivých zařízení jsou k dispozici. Je proto oprávněné udělit těmto zařízením přechodné období.

(6)

V zájmu jasnosti právních předpisů Společenství je vhodné nahradit seznam zařízení uvedený v dodatku B přílohy VII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska seznamem v příloze tohoto rozhodnutí.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dodatek B přílohy VII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije s výhradou a ode dne vstupu smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska v platnost.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1662/2006 (Úř. věst. L 320, 18.11.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

„Dodatek B přílohy VII

Seznam zařízení na produkci masa, drůbežího masa, ryb, mléka a mléčných výrobků uvedený v kapitole 5 oddílu B pododdílu I přílohy VII

Zařízení pro produkci masa

Č.

Hygienické veterinární schválení

Název zařízení

Adresa

1

AB 2771

S.C. Montana Popa SRL

Blaj, Str. Gh. Barițiu, jud. Alba, 515400

2

AB 2957

S.C. Miacarn SRL

Mirăslău, Str. Abatorului nr. 1, jud. Alba, 517470

3

AB 3263

S.C. Transeuro SRL

Ighiu, str. Principală nr. 205 A jud. Alba, 517360

4

AG 013 IC

S.C. Radic Star SRL

Ștefănești Str. Cavalerului nr. 893, jud. Argeș, 117715

5

AG 017 IC

S.C. Coșcovele SRL

Rucăr Str. Industriașilor nr. 1, jud. Argeș, 117630

6

AG 024 IC

S.C. Rador A&E SRL

Bascov, str. Serelor nr. 48, jud. Argeș, 117045

7

AR 2146

S.C. Maier Com SRL

Pecica, FN, jud. Arad, 317235

8

AR 4798

S.C. Crimona SRL

Arad, Str. M. Tabacovici, nr. 5 jud. Arad, 310249

9

AR 4927

S.C. Prodalim SRL

Arad, Str. Feleacului, nr. 1, jud. Arad, 310396

10

AR 4930

S.C. Filip D Impex SRL

Arad, Str. Lacrimioarelor, nr. 4/A, jud. Arad, 310445

11

AR 5065

S.C. RB Prod SRL

Arad, Str. Constituției, jud. Arad, 310227

12

AR 5307

S.C. Chibax SRL

Arad, Calea Bodrogului, nr. 20, jud. Arad, 310059

13

AR 5806

S.C. Combinatul Agroind Curtici

Curtici, Str. Revoluției nr. 33, jud. Arad, 315200

14

AR 6119

S.C. Ropilin Impex SRL

Arad, Calea Bodrogului nr. 20, jud. Arad, 310059

15

B 40632

S.C. Medeus & Co Prodimpex SRL

București, Str. Parcului nr. 20, sector 1, București, 012329

16

B 70304

S.C. Vericom 2001 SRL

Str. Turnu Măgurele nr. 17, București, 041706

17

BC 1022

S.C. Carmun SRL

Loc. Oituz, Poiana Sărată, jud. Bacău, cod 607371

18

BC 1306

S.C. Bunghez Prodcom SRL

Onești, Str. Cașinului nr. 2, jud. Bacău, 601007

19

BC 3178

S.C. Nicbac SRL

Loc. N. Bălcescu, jud. Bacău, cod 607355

20

BC 4165

S.C. Tiberias 2000 SRL

Răcăciuni, jud. Bacău, 607480

21

BC 5196

S.C. Miralex SRL

Loc. Bacău, str. Bicaz, nr. 8, jud. Bacău, cod 600293

22

BC 5733

S.C. Alimenta SA

Bacău, Str. Arinilor nr. 13, jud. Bacău, 600351

23

BH 102

S.C. Prodaliment SA

Salonta, Str. Republicii, nr. 101, jud. Bihor, 415500

24

BH 110

S.C. Nutrientul SA

Oradea, str. Cazaban nr. 134, jud. Bihor, 410276

25

BH 223

S.C. Florian Impex SRL

Oradea, str. Morii nr. 11/B, jud. Bihor, 410577

26

BH 704

S.C. Carmangerie Tavi-Bogdan SRL

Oradea, str. Dobrogei nr. 21, jud. Bihor, 410526

27

BH 1534

S.C. Columbia Romimpex SRL

Oradea, str. Arțarilor nr. 13/A, jud. Bihor, 410258

28

BH 2010

S.C. Sarilma Com SRL

Loc. Șumugiu nr. 15, jud. Bihor, 417279

29

BH 2029

S.C. Cominca SA

Oradea, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Bihor, 410221

30

BH 2227

S.C. Andromi Com SRL

Oradea, str. Fagurelui nr. 18, jud. Bihor 410222

31

BH 3001

S.C. Global Agro Prod SRL

Sârbi nr. 469, jud. Bihor, 417520

32

BH 3092

S.C. Inter Prod Com SRL

Săcueni, str. Leta Mare, jud. Bihor, 417435

33

BH 5122

S.C. Abrumar SRL

Sântandrei, nr. 62/B, jud. Bihor, 417515

34

BH 5185

S.C. Carmangerie Tavi-Bogdan SRL

Loc. Mihai Bravu nr. 169, jud. Bihor, 417237

35

BN 2041

S.C. Sonil Impex SRL

Feldru, str. Ridul Zavoi, nr. 1209, jud. Bistrițaț-Năsăud, 427080

36

BN 2097

S.C. Agroinvest Prod SRL

Bistrița, str. Liberțații, nr. 41, jud. Bistrița-Năsăud, 420155

37

BN 2184

S.C. Caraiman SRL

Bistrița, str. Tărpiului, nr. 26A, jud. Bistrița-Năsăud, cod 420062

38

BN 2207

S.C. Rebrisoreana Trans SRL

Bistrița, Drumul Cetății nr. 7A, jud. Bistrița-Năsăud, 420063

39

BN 2227

S.C. Unic Cremona SRL

Bistrita, str. Tărpiului, F.N., jud. Bistrița-Năsăud, cod 420062

40

BR 405

S.C. Dany Vio SRL

Brăila, Str. Milcov 166, jud. Brăila, 810335

41

BR 406

S.C. Cento Trading SRL

Brăila, Str. Milcov 166, jud. Brăila, 810335

42

BR 574

S.C. Electiv Prod SRL

Comuna Romănu, jud. Brăila, 817115

43

BR 629

S.C. Melkart SRL

Brăila, Str. Barbu Ștefănescu 1, Brăila, jud. Brăila, 810186

44

BR 774

S.C. Tazz Trade SRL

Brăila, Str. Fața Portului, nr. 2, jud. Brăila 810015

45

BT 112

S.C. Ancal SRL

Saucenița, jud. Botoșani, 717447

46

BT 125

S.C. Impex Dona SRL

Băisa, jud. Botoșani, 717246

47

BT 132

S.C. Petanic Prod SRL

Flămânzi, jud. Botoșani, 717155

48

BT 133

AF Fediuc Aurel

Curtești, jud. Botoșani, 717110

49

BT 138

S.C. Sagrod SRL

Darabani, Str. Muncitorului, jud. Botoșani, 715100

50

BT 140

S.C. Raffaello SRL

Dângeni, jud. Botoșani, 717120

51

BT 144

S.C. Agrocarn Company SRL

Botoșani, Str. Pod de Piatră nr. 89, jud. Botoșani, 710350

52

BT 188

S.C. Mary Com Impex SRL

Str. Stegari, nr. 24, Botoșani, jud. Botoșani 710021

53

BT 194

S.C. Practic Comerț SRL

Darabani, Str. 1 Decembrie nr. 168, jud. Botoșani 715100

54

BT 196

S.C. Carne Com SRL

Dracșani, jud. Botoșani, 717374

55

BT 198

S.C. Emanuel Com SRL

Răchiți, jud. Botoșani, 717310

56

BT 202

S.C. Zacom SRL

Bajura, jud. Botoșani, 715101

57

BV 1593

S.C. Panfil SRL

Brașov str. Plevnei nr. 13, jud. Brașov 500187

58

BV 1931

S.C. Sergiana Prod Impex SRL

Poiana Mărului str. Principală nr. 339 B, jud. Brașov 507160

59

BV 2807

S.C. Duprod SRL

Codlea str. Halchiului nr 4, jud. Brașov 505100

60

BZ 101

S.C. Frasinu SA

Buzău, Șos. Sloboziei km 2, jud. Buzău 120360

61

BZ 103

S.C. Neptun Rămnic SRL

Râmnicu Sărat, Str. Eroilor nr. 1, jud. Buzău, 125300

62

BZ 104

S.C. N 2001 SRL

Cochirleanca, jud. Buzău, 127190

63

BZ 109

S.C. Ferma Cătălin-Anicom SRL

Pogoanele, Str. N. Bălcescu, jud. Buzău, 125200

64

BZ 110

S.C. Carmozimbrul

Râmnicu Sărat, Str. Lt. Sava Rosescu 140, jud. Buzău 125300

65

BZ 112

S.C. Tri 94 Prod Com SRL

Com Berca, Sat Valea Nucului, jud. Buzău, 127048

66

BZ 115

S.C. Ferm Com Prod SRL

Căldărăști, jud. Buzău, 125201

67

BZ 204

S.C. Comsoradi SRL

Buzău, Str. Bucegi 14, jud. Buzău, 120208

68

CJ 108

S.C. Turism Vâlcele SRL

Vâlcele FN, jud. Cluj, 407274

69

CJ 122

S.C. Riana Servprodcom SRL

Iclod FN, jud. Cluj, 407335

70

CJ 135

S.C. Maxialiment SRL

Turda, str. Clujului, nr. 194, jud. Cluj 401180

71

CJ 140

S.C. Maria Cris SRL

Huedin, str. Horea, FN, jud. Cluj 405400

72

CJ 474

S.C. Xamus SRL

Baciu, str. Principală, nr. 294, jud. Cluj 407055

73

CJ 793

S.C. Ind. Maestro Prodcom SRL

Cluj-Napoca, str. Gheorghe Asachi, nr. 6-8, jud. Cluj 400263

74

CJ 1483

S.C. Agroalim Distribution SRL

Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 8, jud. Cluj 400641

75

CJ 2741

S.C. Oncos Impex SRL

Florești, str. Abatorului, nr. 2, jud. Cluj 407280

76

CJ 3261

S.C. Flora SA

Gârbău, FN, jud. Cluj 407295

77

CJ 4168

S.C. Cina Carmangerie SRL

Sâmpaul nr. 298, jud. Cluj 407530

78

CJ 4462

S.C. Eximal Impex SRL

Cluj-Napoca, str. Pasteur, nr. 74, jud. Cluj 400335

79

CJ 4644

S.C. Marema Company SRL

Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 83, jud. Cluj, 400641

80

CJ 4811

S.C. Napolact SA

Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4 jud. Cluj 400230

81

CJ 5219

S.C. Prostnic Prodcom SRL

Cluj-Napoca, str. I.C. Frimu , nr. 28, jud. Cluj 400146

82

CJ 5519

S.C. 2 T Prod SRL

Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 3A, jud. Cluj, 400512

83

CJ 7967

S.C. Ind. Maestro Prodcom SA

Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 222, jud. Cluj, 400397

84

CL 0182

S.C. Agrosud SRL

Oltenița, str. 1 Decembrie, nr. 1 E, jud. Călărași, 915400

85

CL 0560

S.C. Dragomir Impex SRL

Com. Cuza Vodă, jud. Călărași, 917045

86

CL 1388

S.C. Donald’s SRL

Com. Dorobanțu, jud. Călărași, 917065

87

CL 1446

S.C. Izocom MC SA

Cuza Vodă, jud. Călărași, 917045

88

CL 1598

S.C. Comaro SRL

Oltenița, str. Cuza Vodă, nr. 131, jud. Călărași 915400

89

CS 33

S.C. Stauber SRL

Caransebeș, Str. Șesu Roșu nr. 5, jud. Caraș 325400

90

CS 40

S.C. Palaloga Carneprep SRL

Bocșa, Str. Binișului nr. 1, jud. Caraș 325300

91

CS 47

S.C. Gospodarul SRL

Reșița, Str. Țerovei, F.N. jud. Caraș 320044

92

CS 55

S.C. Simon Prod Com SRL

Berzovia, Str. Fizeșului, F.N. jud. Caraș 327030

93

CS 541

S.C. Agrokraft SRL

Berzovia, Str. Timișorii nr. 2, jud. Caraș 327030

94

CS 2147

S.C. Cavarantana Comp. SA

C-tin Daicoviciu 1A, jud. Caraș, 327090

95

CS 2506

S.C. Marbek Impex SRL

Reșita, Str. Țerovei, nr. 10, jud. Caraș 320044

96

CT 5

S.C. Carmeco SA

Constanța, Șos. Mangaliei nr. 74, jud. Constanta, 900116

97

CT 19

S.C. Carnob SRL

Lumina, Str. Lebedelor nr. 1A, jud. Constanța 907175

98

CV 123

S.C. Torro Impex SRL

Loc. Lemnia, Str. Principală 375, jud. Covasna, 527110

99

CV 154

S.C. Casalco SA

Sf. Gheorghe, Str. Jókai Mór nr. 9-11, jud. Covasna 520046

100

CV 158

S.C. Agrochem SRL

Câmpu Frumos 5, jud. Covasna, 520072

101

CV 1776

S.C. Lefrumarin 2000 SRL

Micloșoara, Str. Laterală nr. 201, jud. Covasna, 525104

102

CV 2544

S.C. Prod Com Tib-Giz SRL

Sf. Gheorghe, Str. Mikes Kelemen nr. 39, jud. Covasna, 520028

103

DB 94

S.C. Agroalim Distribution SRL

Târgoviște, str. Cooperației, nr. 5, jud. Dâmbovița, 130086

104

DB 3451

S.C. Libertatea SRL

Brănești, jud. Dambovița, 137055

105

DB 3457

S.C. Neval SRL

Pietroșița, jud. Dâmbovița, 137360

106

DJ 312

S.C. Olas Prod SRL

Craiova, Str. N. Romanescu nr. 130, jud. Dolj, 200738

107

GJ 5

S.C. Lexi Star SRL

Sat Bucureasa, Com. Dănești, jud. Gorj, 217200

108

GJ 2234

S.C. Atos Garant SRL

Sat Urechești com. Drăguțesti, jud. Gorj, 217225

109

GL 0369

S.C. Serbănești Livada SRL

Com. Liești, jud. Galați, 807180

110

GL 0853

S.C. Atfab SRL

Tecuci, str. Mihail Kogălniceanu nr. 64, jud. Galați, 805300

111

GL 3026

S.C. Top Fish Food SRL

Galați, str. Traian nr. 437, jud. Galați, 800179

112

GL 3330

S.C. Karomtec SRL

Tecuci, str. Mihail Kogalniceanu nr. 48 jud. Galați, 805300

113

GR 5663

S.C. Carnig SRL

Giurgiu, Șos. București km 3, jud. Giurgiu, 080301

114

HD 28

S.C. Alexcom SRL

Orăștie, str. Erou O. Munteanu, nr. 15 jud. Hunedoara, 335700

115

HD 66

S.C. Agrocompany SRL

Com. Certeju de Sus, sat Nojag, nr. 1A, jud. Hunedoara, 337196

116

HD 78

S.C. Carman DC Prest SRL

Orăștie, str. Luncii, nr. 3, jud. Hunedoara, 335700

117

HD 89

S.C. Rotina Product SRL

Hunedoara, str. Libertății, nr. 4, jud. Hunedoara, 331128

118

HD 143

S.C. Lorialba Prest SRL

Brad, Str. Crișul Alb nr. 1, jud. Hunedoara, 335200

119

HD 147

S.C. Agrocompany SRL

Sântuhalm, nr. 123, jud. Hunedoara, 330004

120

HR 73

S.C. Elan Trident SRL

Odorheiu Secuiesc, Str. Rákóczi Ferenc 90, jud. Harghita, 535600

121

HR 153

S.C. Arterimpex SRL

Gheorgheni, Str. Kossuth Lajos nr. 211, jud. Harghita, 535500

122

HR 255

S.C. Madra SRL

Gheorgheni, Str. Kossuth Lajos nr. 206, jud. Harghita 535500

123

HR 263

S.C. Avicoopex SRL

Cristuru Secuiesc, Str. Orban Balays, jud. Harghita, 535400

124

HR 281

S.C. Palcaro SRL

Frumoasa, jud. Harghita, 537115

125

IF 2789

S.C. Mario T General Com SRL

Voluntari, str. Ghe. Dinida, nr. 5 jud. Ilfov, 077190

126

IF 2831

S.C. Picovit Rom Impex SRL

Popești Leordeni, Str. Olteniței nr. 220, jud. Ilfov 077160

127

IF 2872

S.C. Popas Turistic Apollo SRL

Afumați, Șos. Buc.-Urziceni, nr. 1672, jud. Ilfov, 077010

128

IF 2873

S.C. Romsuintest SA

Periș, jud. Ilfov, 077150

129

IF 3384

S.C. Overseas 2000 SRL

Glina, str. Abatorului, nr. 5, jud. Ilfov, 077105

130

IL 0254

S.C. Glina SA

Glina, str. Abatorului, nr. 5, jud. Ilfov, 077105

131

IL 0166

S.C. Atalanta International SRL

Slobozia, Șos. Buc-Constanța, km 2-4, jud. Ialomița, 920051

132

IL 702

S.C. Hiros SRL

Alexeni, jud. Ialomița, 927015

133

IL 1060

S.C. Ovicom SRL

Slobozia, Șos. Buc-Constanța, km 2-4, jud. Ialomița, 920086

134

IL 1122

S.C. Albora SRL

Coșereni, jud. Ialomița, 927095

135

IS 260

S.C. Agroalim Distribution SRL

B-dul Chimiei nr. 14, Iași, jud. Iași cod 700294

136

IS 578

S.C. AJC Ana Maria SRL

Iasi, Șos. Nicolina nr. 150, jud. Iași, 700243

137

IS 607

S.C. Sturion SRL

Tg. Frumos, str. Buznei 3 a, jud. Iași, 705300

138

IS 1354

S.C. Razana SRL

Hârlău, str. Abatorului nr. 1, jud. Iași, cod 705100

139

MM 22

S.C. Agroalim Distribution SRL

Baia Mare, Str. Mărgeanului, nr. 6 jud. Maramureș 430014

140

MM 892

S.C. Carmangeria Dalia SRL

Baia Mare, B-dul București 49, jud. Maramureș 430013

141

MM 1609

S.C. Carmangeria B SRL

Baia Mare, Str. Gh. Șincai 14, jud. Maramureș 430311

142

MM 3054

S.C. Aunda Carn SRL

Sighetu Marmației, Str. A. Iancu 19a, jud. Maramureș 435500

143

MM 3671

S.C. Gelsor SRL

Baia Mare, B-dul Unirii 37a, jud. Maramureș 430232

144

MM 4420

S.C. Mezelco SRL

Ardusat, nr. 30/A jud. Maramureș, 437005

145

MS 91

S.C. Prima Com SRL

Tg. Mureș str. Barajului 5 jud. Mureș 540101

146

MS 138

S.C. Prodcarni SRL

Tg. Mureș str. Libertatii 4 jud. Mureș 540031

147

MS 198

S.C. Dealul Mare SRL

Sighișora str. Parangului 100 jud. Mureș 545400

148

MS 1560

S.C. Nor Dan Deservire SRL

Santana de Mureș 593, jud. Mureș 547565

149

MS 2585

S.C. Cazadela SRL

Reghin, Str. Oltului nr. 34, jud. Mureș 545300

150

MS 3180

S.C. Prodimpex Albert’s Mixed Goods SRL

Tg. Mureș str. Mureșului 8 jud. Mureș 540252

151

MS 4048

S.C. Coniflor SRL

Gurghiu, Str. Petru Maior 128, jud. Mureș 547295

152

MS 4228

S.C. Dealul Mare SRL

Sighișoara str. Parangului 100 jud. Mureș 545400

153

MS 4294

S.C. Talimur SRL

Valea nr. 108, jud. Mureș 547629

154

MS 4585

S.C. Agro Prod Com Dosa SRL

Chibed, Str. Principală nr. 759, jud. Mureș 547268

155

MS 5044

S.C. Ponderoza Companny SRL

Tg. Mureș, str. Viile Dealul Mic jud. Mureș 540417

156

MS 5536

S.C. Alymony SRL

Bolintineni 53 jud. Mureș 547456

157

MS 5552

S.C. Prodimex Monica SRL

Reghin str. Viilor 65 jud. Mureș 545300

158

MS 5670

S.C. Bujoobo SRL

Luduș, Str. Republicii nr. 6, jud. Mureș 545200

159

NT 24

S.C. Nefmar Prod Serv SRL

Dumbrava Roșie, jud. Neamț, 617185

160

NT 31

S.C. Dustim SRL

Piatra Neamț, Str. G-ral Dăscălescu nr. 254, jud. Neamț, 610201

161

NT 32

S.C. Carmduofast SRL

Săvinești, jud. Neamț, 617410

162

NT 33

S.C. Cord Company SRL

Roman, Str. Bogdan Dragoș nr. 111, jud. Neamț, 611160

163

NT 422

S.C. Prodprosper SRL

Dumbrava Roșie, Str. Dumbravei nr. 18, jud. Neamț, 617185

164

NT 445

S.C. Azo SRL

Tg. Neamț, str. Nemțisor 59, jud. Neamț, 615200

165

NT 549

S.C. TCE 3 Brazi SRL

Zănești, jud. Neamț, 617515

166

OT 24

S.C. Spar SRL

Potcoava, Str. Gării nr. 10, jud. Olt, 237355

167

OT 26

S.C. Matra SRL

Scornicești, B-dul Muncii, jud. Olt, 235600

168

OT 2076

S.C. Simona SRL

Balș, Str. Popa Șapcă nr. 105, jud. Olt, 235100

169

OT 2091

S.C. Avi Iancu SRL

Slatina, str. Textilistului, nr. 4 jud. Olt, 230126

170

OT 2093

S.C. Comagrimex SRL

Slatina, str. Grigore Alexandrescu, nr. 19 jud. Olt, 230049

171

OT 2094

S.C. Malitext SRL

Scornicești, str. Tudor Vladimirescu, jud. Olt, 235600

172

PH 34

S.C. Salsi SA

Sinaia, Str. Republicii nr. 20, jud. Prahova, 106100

173

PH 180

S.C. Panex Ion SNC

Bucov, str. Văleanca, jud. Prahova, cod 107110

174

PH 3618

S.C. Brutus Impex SRL

Mănesți, jud. Prahova, cod 107375

175

PH 3960

S.C. Filip Prod Carn SRL

Filipeștii de Pădure, Str. Minei nr. 1, jud. Prahova, 107245

176

PH 4417

S.C. Gopa SRL

Ploiești, Str. Gheorghe Doja, nr. 124, jud. Prahova, 100141

177

PH 4987

S.C. Ana & Cornel SNC

Mizil, str. Amarului, nr. 1, jud. Prahova, cod 105800

178

PH 5410

S.C. Nicolin SRL

Târgșoru Vechi, sat Strejnic, jud. Prahova, cod 107592

179

PH 5451

S.C. Filipescarom SRL

Filipeștii de Pădure, Str. Rotărești 839, jud. Prahova, 107245

180

PH 5644

S.C. Maraget Prod SRL

Ploiești, str. Corlătești, nr. 15, jud. Prahova, cod 100532

181

PH 5775

S.C. Domidene SRL

Posești, jud. Prahova, 107440

182

PH 5878

S.C. Comnilis SRL

Măgureni, str. Filipestii de Pădure, tarla 24, jud. Prahova, cod 107350

183

PH 6012

S.C. Carnsan Prod SRL

Filipeștii de Pădure, str. Principală, nr. 941, jud. Prahova, cod 107245

184

SB 111

S.C. M & C Import Export SRL

Copșa Mică, Sat Tirnăvioara, nr. 90, jud. Sibiu, 555400

185

SB 126

S.C. Capa Prod SRL

Sibiu, Calea Turnișorului, nr. 150, jud. Sibiu, 550048

186

SB 138

S.C. Muvi Impex SRL

Sibiu, Str. Drumul Ocnei, nr. 4, jud. Sibiu, 550092

187

SB 157

S.C. Lactofarm SRL

Hamba nr. 335, jud. Sibiu, 557266

188

SJ 86

S.C. Universal SRL

Crișeni, jud. Sălaj, 457105

189

SM 104

S.C Rosacom Import-Export SRL

Satu Mare, str. Careiului, nr. 146, jud. Satu Mare, 440187

190

SM 105

S.C. Clara Prod Com SRL

Carei, DN 19, Ferma Ianculești, jud. Satu Mare, 445100

191

SM 3897

S.C. Arca SRL

Satu Mare, str. Șoimoșeni, nr. 32, jud. Satu Mare, 440111

192

SV 139

S.C. Apollo SRL

Rădăuți, Str. Constantin Brâncoveanu, jud. Suceava, 725400

193

SV 217

S.C. Rogelya SRL

Fălticeni, Str. Ion Creangă nr. 69, jud. Suceava, 725200

194

SV 5661

S.C. Harald SRL

Măzănăești, jud. Suceava, 727219

195

SV 5666

S.C. Superstar SRL

Rădăuți, Str. Francei 24, jud. Suceava, 725400

196

SV 5819

S.C. Mara Alex SRL

Bădeuți, jud. Suceava, 727361

197

SV 5943

S.C. Scuza Prod SRL

Forăști 96, jud. Suceava, 727235

198

SV 5962

S.C. Carpatis SRL

Suceava, Str. Mirăuți nr. 72, jud. Suceava, 720028

199

SV 5963

S.C. Danielevici SRL

Gura Humorului, Str. Fundătura Ghiocei 2, jud. Suceava, 725300

200

SV 5965

S.C. Killer SRL

Horodnic de Jos, jud. Suceava, 727301

201

SV 6066

S.C Raitar SRL

Cornu Luncii, jud. Suceava, 727140

202

SV 6067

S.C. Andelvero SRL

Câmpulung Moldovenesc, Str. Eudoxiu Hurmuzachi 6, jud. Suceava, 725100

203

SV 6071

S.C. Ancarol SRL

Gura Humorului, B-dul Bucovina FN, jud. Suceava, 725300

204

SV 6102

S.C. Avastar SRL

Liteni, jud. Suceava, 727335

205

TL 019

S.C. Tabco Campofrio SA

Tulcea, Str. Prislav nr. 177, jud. Tulcea, 820013

206

TL 020

S.C. Carniprod SRL

Tulcea, Șos. Murighiol km 4-5, jud. Tulcea, 820004

207

TL 782

S.C. Prodimport CDC SRL

Frecăței, jud. Tulcea, 827075

208

TM 1683

S.C. Carnexim Banat SRL

Dumbrăvița, str. M. Eminescu 87 A, jud. Timiș, 307160

209

TM 1931

S.C. Agil SRL

Timișoara, Aleea Viilor nr. 24 A, jud. Timiș, 303700

210

TM 2725

S.C. Recosemtract SRL

Recaș, Calea Bazoșului nr. 1, jud. Timiș, 307340

211

TM 4187

S.C. Femadar SRL

Giroc str. Gloria nr. 4, jud. Timiș, 307220

212

TM 4297

S.C. Kendo SRL

Victor Vlad Delamarina, jud. Timiș, 307460

213

TM 7438

S.C. Ambax SRL

Timișoara, Calea Buziașului nr. 14, jud. Timiș, 300693

214

TM 9568

S.C. Komoviand SRL

Jebel, f.n., jud. Timiș, 307235

215

TM 9595

S.C. Pastorel SRL

Carani, f.n., jud. Timiș, 307376

216

TR 36

S.C. Avicola Costești SA

Roșiori de Vede, Str. Vadu Vezii 1 jud. Teleorman, 145100

217

TR 93

S.C. Mara Prod Com SRL

Alexandria, Str. Abatorului nr. 1 bis, jud. Teleorman, 140106

218

VL 1

S.C. Diana SRL

Bujoreni, jud. Vâlcea, 247065

219

VL 6

S.C. Diana Prod SRL

Vlădești, jud. Vâlcea, 247740

220

VL 4174

S.C. Marsto Prod SRL

Rm. Vâlcea, Str. Știrbei Vodă 77, jud. Vâlcea, 240588

221

VN 2694

S.C. Comind Thomas SRL

Focșani, Str. Sihleanu 5, jud. Vrancea, 620165

222

VN 2796

S.C. Luky Comprod SRL

Homocea, jud. Vrancea, 627175,

223

VN 2954

S.C Aurora Com SRL

Odobești, Str. Libertății nr. 38, jud. Vrancea, 625300

224

VS 2232

S.C. Prodcyp Impex SRL

Huși, Str. Huși-Stănilești 2, jud. Vaslui, 735100

225

VS 2234

S.C. Vascar SA

Vaslui, Str. Agroindustrială nr. 4, jud. Vaslui, 730217

226

VS 2243

S.C. CIB SA

Bârlad, Fundătura Elena Doamna nr. 2, jud. Vaslui, 731018

227

VS 2268

S.C. Viorom Impex SRL

Com Oltenești, Localitatea Târzii, jud. Vaslui, 737380


Zařízení na produkci drůbežího masa

Č.

Hygienické veterinární schválení

Název zařízení

Adresa

1

AR 6078

S.C. Petra Prod SA

Arad, Str. Meșterul Manole, nr. 16, jud. Arad, 310493

2

BH 103

S.C. Avicola Salonta SA

Salonta, Str. Ghestului, nr. 7, jud. Bihor, 415500

3

BR 456

S.C. Bona Avis SRL

Oraș Ianca, Str. Șos. Brăilei nr. 3, jud. Brăila, 817200

4

BV 11

S.C. Avicod SA

Codlea extravilan, jud. Brasov, 505100

5

CJ 109

S.C. Oncos Impex SRL

Florești, Str. Abatorului, nr. 2, jud. Cluj, 407280

6

CS 42

S.C. Food 2000 SRL

Bocșa, Str. Binișului nr. 10, jud. Caraș Severin, 325300

7

CV 210

S.C. Nutricod SA

Sf. Gheorghe, Str. Paraului nr. 6, jud. Covasna, 520033

8

GJ 2117

S.C. Aviinstant SRL

Tg. Jiu, Str. Mărgăritarului, jud. Gorj, 210223

9

GR 2951

S.C. Agronutrisco SRL

Drăgănescu, Com. Mihăilesti, jud. Giurgiu, 085200

10

HD 73

S.C. Avis 3000 SA

Bălata, Șoimuș, jud. Hunedoara, 337451

11

IL 0745

S.C. Avicola Slobozia SA

Slobozia, Șos. Buc.-Constanța km 5-6, jud. Ialomița 920150

12

IS 1376

S.C. Avicola SA

Tg. Frumos, jud. Iași, 705300

13

IS 461

S.C. Avitop SA

Iași, Șos. Iasi-Tg, Frumos km 10, jud. Iași, 707410

14

MS 3896

S.C. Oprea Avicom SRL

Crăiești, nr. 5, jud. Mureș, 547180


Zařízení na zpracování ryb

Č.

Hygienické veterinární schválení

Název zařízení

Adresa

1

BC 1662

S.C. Bonito S.R.L.

Bacău, Str. 22 Decembrie, nr. 38, jud. Bacău 600374

2

BC 4978

S.C. Salmar Prod S.R.L.

Comănești, str. 1 Mai, Complex Zavoi, jud. Bacău, 605200

3

BR 184

S.C. Tazz Trade S.R.L.

Str. Fața Portului nr. 2, Brăila, jud. Brăila, 810015

4

BR 185

S.C. Tazz Trade S.R.L.

Str. Fața Portului nr. 2, Brăila, jud. Brăila, 810015

5

PH 1817

S.C. Divertas S.R.L.

Comuna Fântânele nr. 578, jud. Prahova, 107240

6

TM 4675

S.C. Sabiko Impex S.R.L.

Calea Șagului nr. 141-143, Timișoara, jud. Timiș, 300514

7

VS 156

S.C. Pescom S.R.L.

Str. Gării nr. 4, Vaslui, jud. Vaslui, 730232


Zařízení na produkci mléka a mléčných výrobků

Č.

Hygienické veterinární schválení

Název zařízení

Adresa

1

AB 641

S.C. Biomilk SRL

Lopadea Nouă, jud. Alba, 517395

2

AB 999

S.C. Albalact SA

Alba Iulia, str. Gh. Șincai nr. 4, jud. Alba, 510200

3

AB 1256

S.C. Binal Mob SRL

Rimetea jud. Alba, 517610

4

AB 3386

S.C. Lactate C.H. SRL

Sânmiclăus, jud. Alba, 517761

5

AR 412

S.C. Helvetica Milk SRL

Pecica, jud. Arad, 317235

6

AR 563

S.C. Silmar Prod SRL

Sântana, jud. Arad, 317280

7

AG 11

S.C. Agrolact Costesti SRL

Costești, jud. Arges, 115200

8

BC 5042

S.C. Almera International SRL

Bacău, jud. Bacău, 600324

9

BC 5219

S.C. Prodsec SRL

Livezi, jud. Bacău 607285

10

BH 4020

S.C. Moisi Serv Com SRL

Borsa, nr. 8, jud. Bihor, 417431

11

BH 5158

S.C. Biolact Bihor SRL

Paleu, jud. Bihor, 417166

12

BN 209

S.C. Calatis Group Prod SRL

Bistrița, Calea Moldovei, nr. 16, jud. Bistrița-Năsăud, 427006

13

BN 2100

S.C. Bendear Cris Prod Com SRL

Miceștii de Câmpie, nr. 202 A, jud. Bistrița-Năsăud, 427160

14

BN 2125

S.C. Sinelli SRL

Milaș, jud. Bistrița-Năsăud, 427165

15

BN 2126

S.C. G&B Lumidan SRL

Rodna, nr. 1196, jud. Bistrița-Năsăud, 427245

16

BN 2145

S.C. Lech Lacto SRL

Lechința, Str. Independenței, nr. 387, jud. Bistrița-Năsăud, 427105

17

BN 2192

S.C. Simcodrin Com SRL

Budești-Fânațe, nr. 122, jud. Bistrița-Năsăud, 427021

18

BN 2377

S.C. Romfulda SA

Beclean, jud. Bistrița-Năsăud, 425100

19

BN 2399

S.C. Carmo-Lact Prod SRL

Monor, nr. 153/B, jud. Bistrița-Năsăud, 427175

20

BT 8

S.C. General Suhardo SRL

Păltiniș, jud. Botoșani, 717295

21

BT 11

S.C. Portas Com SRL

Vlăsinesți, jud. Botoșani, 717465

22

BT 50

S.C. Pris Com Univers SRL

Flămânzi, jud. Botoșani, 717155

23

BT 55

S.C. Ram SRL

Ibanești, jud. Botoșani, 717215

24

BT 109

S.C. Lacto Mac SRL

Bucecea, jud. Botoșani, 717045

25

BT 115

S.C. Comintex SRL

Darabani, nr. 115, jud. Botoșani, 715100

26

BT 139

S.C. Milk SRL

Mihai Eminescu, jud. Botoșani, 717252

27

BT 154

S.C. Gerard SRL

Coțușca, jud. Botoșani, 717090

28

BT 263

S.C. Cosmi SRL

Săveni, jud. Botoșani 715300

29

BT 547

S.C. Orizont 2000 SRL

Vorona, jud. Botoșani, 717475

30

BT 572

S.C. Elavel SRL

Vlădeni, jud. Botoșani, 717460

31

BV 8

S.C. Prodlacta SA Homorod

Homorod, Str. Gării nr. 403, jud. Brașov, 507105

32

BV 2451

S.C. Prodlacta SA Fagaras

Făgăraș, Str. Ilieni nr. 1, jud. Brașov, 505200

33

BV 2701

S.C. Prodlacta SA Brasov

Brașov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, jud. Brașov, 500001

34

BR 36

S.C. Hatman SRL

Vădeni, jud. Brăila, 817200

35

BR 63

S.C. Cas SRL

Brăila, Str. Roșiori, nr. 158, jud. Brăila, 810224

36

BR 92

S.C. Nomad SRL

Însurăței, jud. Brăila, 815300

37

BR 121

S.C. Nichifor Com SRL

Făurei, jud. Brăila, 815100

38

BR 356

S.C. Lacto Silcos SRL

Ulmu, jud. Brăila, 817190

39

BR 502

S.C. Sanir Impex SRL

Jirlău, jud. Brăila, 817075

40

BR 581

S.C. Teobir Prod SRL

Șutești, jud. Brăila, 817037

41

BR 616

S.C. Danyan Lact SRL

Tufești, jud. Brăila, 817185

42

BZ 0591

S.C. Stercu, Marinarul, Donca SRL

Balta Albă, jud. Buzău, 127-15, 127015

43

BZ 0593

S.C. Levistar SRL

Cochirleanca, jud. Buzău, 127190

44

BZ 2012

S.C. Zguras Lacto SRL

Pogoanele, jud. Buzău, cod poștal 125200

45

CL 0044

S.C. Ianis Dim SRL

Lehliu Gară, jud. Călărași, 915300

46

CL 0120

S.C. Marys Lux SRL

Lehliu, Săpunari, jud. Călărași, 917150

47

CL 0132

S.C. Lio Prest SRL

Călărași, jud. Călărași, 910040

48

CL 0368

S.C. Lacto GMG SRL

Jegălia, jud. Călărași, 917145

49

CJ 560

S.C. Napolact SA

Țaga, jud. Cluj, 407565

50

CJ 739

S.C. Napolact SA Cluj

Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, 400236

51

CT 225

S.C. Mih Prod SRL

Cobadin, jud. Constanta, 907065

52

CT 227

S.C. Theo Mihail SRL

Lipnița, jud. Constanța, 907165

53

CT 256

S.C. Ian Prod SRL

Târgușor, jud. Constanța, 907275

54

CT 258

S.C. Binco Lact SRL

Săcele, jud. Constanța, 907260

55

CT 311

S.C. Alltocs Market SRL

Pietreni, jud. Constanța, 907112

56

CT 11988

S.C. Lacto Baron SRL

Hârșova, Str. Plantelor nr. 44, jud. Constanța, 905400

57

CT 12201

S.C. Lacto Moni SRL

Vulturul, jud. Constanța, 907305

58

CT 12203

S.C. Lacto Genimico SRL

Hârșova, Str. Casarei, jud. Constanța, 905400

59

CV 23

S.C. MBI SRL

Chichis, jud. Covasna, 527075

60

CV 688

S.C. Meotis SRL

Ilieni, jud. Covasna, 527105

61

CV 1717

S.C. GOLF SRL

Ghidfalău, jud. Covasna 527095

62

DB 716

S.C. Marion Invest SRL

Cranguri, jud. Dâmbovița, 137170

63

DJ 80

S.C. Duvadi Prod Com SRL

Breasta, jud. Dolj, 207115

64

DJ 730

S.C. Lactido SA

Craiova, str. Nicolae Romanescu, nr. 112, jud. Dolj, 200378

65

GL 4136

S.C. Galmopan SA

Galați, Str. G. Coșbuc, nr. 257, jud. Galați, 800506

66

GL 4432

S.C. Lactoprod Com SRL

Cudalbi, jud. Galați, 807105

67

GR 5610

S.C. Lacta SA

Giurgiu, Str. Gloriei nr. 2, jud. Giurgiu, 080556

68

GJ 231

S.C. Sekam Prod SRL

Novaci, jud. Gorj, 215300

69

GJ 2202

S.C. Arte Import Export

Tg. Jiu, jud. Gorj, 210112

70

HR 119

S.C. Bomilact SRL

Mădăraș, nr. 119, jud. Harghita, 537071

71

HR 213

S.C. Paulact SA

Mărtiniș, Sânpaul, nr. 28, Harghita, 537175

72

HR 625

S.C. Lactis SRL

Odorheiu Secuiesc, Str. Beclean, nr. 31, Harghita, 535600

73

HD 1014

S.C. Sorilact SA

Rișculița, nr. 4, jud. Hunedoara, 337012

74

IL 0270

S.C. Five Continents SRL

Fetești, jud. Ialomița, 925100

75

IL 0569

S.C. Electrotranscom SRL

Balaciu, jud. Ialomița, 927040

76

IL 0750

S.C. Balsam Med SRL

Țăndărei, jud. Ialomița, 925200

77

IL 1127

S.C. Sami Ian SRL

Grindu, jud. Ialomița, 927140

78

IL 1167

S.C. Sanalact SRL

Slobozia, Str. General Magheru, nr. 73, jud. Ialomița, 920002

79

IS 1012

S.C. Agrocom SA

Strunga, jud. Iași, 707465

80

IS 1540

S.C. Promilch SRL

Podu Iloaiei, jud. Iași, 707365

81

IS 2008

S.C. Romlacta SA

Pașcani, jud. Iași, 705200

82

IF 3260

S.C. DO & DO SRL

Pantelimon, jud. Ilfov, 077145

83

MM 1795

S.C. Calitatea SRL

Tăuții Magherăuș, Merișor, nr. 70, jud. Maramureș, 437349

84

MM 4547

S.C. De Luxe SRL

Salsig, nr. 196, jud. Maramures, 437300

85

MM 4714

S.C. Saturil SRL

Giulesti, Feresti, nr. 13, jud. Maramureș, 437162

86

MM 6413

S.C. Multilact SRL

Baia Mare, Str. Speranței, nr. 4, jud. Maramureș, 430015

87

MH 1304

S.C. IL SA Mehedinti

Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți, 220167

88

MS 142

S.C. Indlacto SRL

Târgu Mureș, jud. Mureș, 540374

89

MS 207

S.C. Mirdatod Prod SRL

Ibănești, Isticeu nr. 273, jud. Mureș, 547325

90

MS 231

S.C. Lintuca Prodcom SRL

Breaza, nr. 64, jud. Mureș, 547135

91

MS 293

S.C. Sanlacta SA

Santana de Mureș, Str. Principală nr. 1, jud. Mureș, 547565

92

MS 297

S.C. Rodos SRL

Fărăgău, nr. 275, jud. Mureș, 547225

93

MS 483

S.C. Heliantus Prod

Reghin, jud. Mureș, 545300

94

MS 532

S.C. Horuvio Service SRL

Lunca, Sântu, jud. Mureș, 547375

95

MS 618

S.C. IL Mures SA

Târgu Mureș, Str. Bega nr. 1, jud. Mureș, 540390

96

MS 913

S.C. Lactex Reghin SRL

Solovastru, Jabenița nr. 33, jud. Mureș, 547571

97

MS 2462

S.C. Lucamex Com SRL

Gornești, jud. Mureș, 547280

98

MS 4217

S.C. Agrotranscomex SRL

Miercurea Nirajului, Str. Sântandrei, nr. 25, jud. Mureș, 547410

99

MS 5554

S.C. Globivetpharm SRL

Batos, nr. 404, jud. Mureș, 547085

100

NT 189

S.C. 1 Decembrie SRL

Târgu Neamț, Str. Libertații nr. 1, jud. Neamț, 615235

101

NT 247

S.C. Rapanu SR COM SRL

Petricani, jud. Neamț, 617315

102

NT 313

S.C. Prod ABC Company SRL

Grumăzesți, jud. Neamț, 617235

103

OT 1055

S.C. Oltina SA

Slatina, B-dul A. I. Cuza, nr. 153, jud. Olt, 230062

104

PH 3868

S.C. Micolact SRL

Mizil, jud. Prahova, 105800

105

PH 4625

S.C. Palex 97 SRL

Ciorani, jud. Prahova, 107155

106

SJ 240

Societatea Agricola Bodia

Bodia, nr. 108, jud. Sălaj, 457051

107

SJ 282

S.C. Calion SRL

Jibou, Str. Gheorghe Doja, nr. 39, jud. Sălaj, 455200

108

SM 3676

S.C. Friesland România SA

Satu Mare, jud. Satu Mare, 440122

109

SB 1134

S.C. Valirom SRL

Smig, jud. Sibiu, 557024

110

SB 2706

S.C. Tom Sib SRL

Alămor, jud. Sibiu, 557121

111

SV 1085

S.C. Bucovina SA Falticeni

Fălticeni, Str. Izvor nr. 5, jud. Suceava, 725200

112

SV 1176

S.C. Tudia SRL

Grămești, jud. Suceava, 727285

113

SV 1205

S.C. Pro Putna SRL

Putna, jud. Suceava, 727455

114

SV 1562

S.C. Bucovina SA Suceava

Suceava, Str. Humorului nr. 4, jud. Suceava, 720290

115

SV 1888

S.C. Tocar Prod SRL

Frătăuții Vechi, jud. Suceava, 727255

116

SV 2070

S.C. Balaceana SRL

Ciprian Porumbescu, jud. Suceava, 727125

117

SV 3834

S.C. Niro Serv Com SRL

Gura Humorului, Str. Parcului nr. 15 A, jud. Suceava, 725300

118

SV 4540

S.C. Kinetas SRL

Boroaia, jud. Suceava, 727040

119

SV 4909

S.C. Zada Prod SRL

Horodnic de Jos nr. 1 C, jud. Suceava, 727301

120

SV 5325

S.C. Cetina Prod SRL

Saru Dornei, jud. Suceava, 727515

121

SV 5386

S.C. Gapa Lact SRL

Dolhesti, jud. Suceava, 727180

122

SV 5398

S.C. Chitriuc Impex SRL

Bălcăuți, jud. Suceava, 727025

123

SV 5614

S.C. Cozarux SRL

Suceava, Str. Calea Burdujeni nr. 11 A, jud. Suceava, 720158

124

SV 6101

S.C. Prodal Holding SRL

Vatra Dornei, jud. Suceava, 725700

125

SV 6118

S.C. Real SRL

Pătrăuți nr. 21, jud. Suceava, 727420

126

SV 6159

S.C. Ecolact SRL

Milisăuți, jud. Suceava, 727360

127

SV 6207

S.C. Prolact SRL

Vicovu de Sus, jud. Suceava, 727610

128

SV 6322

S.C. Aida SRL

Bilca, jud. Suceava, 727030

129

SV 6356

S.C. Colacta SRL

Sadova, jud. Suceava, 727470

130

SV 673

S.C. Mi-Li-Anc SRL

Voitinel, jud. Suceava, 727282

131

SV 737

S.C. Cavior SRL

Forăști, jud. Suceava, 727235

132

TR 27

S.C. Violact SRL

Putineiu, jud. Teleorman, 147285

133

TR 81

S.C. Big Family SRL

Videle, jud. Teleorman, 145300

134

TR 239

S.C. Comalact SRL

Nanov, jud. Teleorman, 147215

135

TR 241

S.C. Investrom SRL

Sfințești, jud. Teleorman, 147340

136

TM 5254

S.C. Simultan SRL

Orțișoara, nr. 280, jud. Timiș, cod postal 307515

137

TM 6014

S.C. Friesland Romania SA

Deta, jud. Timiș, 305200

138

TL 661

S.C. Bioaliment SRL

Macin, jud. Tulcea, 825300

139

TL 908

S.C. Favorit SRL

Stejaru, jud. Tulcea, 827215

140

VN 231

S.C. Vranlact SA

Focșani, Calea Munteniei nr. 1, jud. Vrancea, 620122

141

VN 348

S.C. Stercus Lacto SRL

Ciorăști, loc. Mihălceni, jud. Vrancea, 627082“


13.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/26


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22 prosince 2006,

kterým se schvalují pohotovostní plány pro tlumení influenzy ptáků a newcastleské choroby

(oznámeno pod číslem K(2006) 6806)

(Text s významem pro EHP)

(2007/24/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 56 tohoto aktu,

s ohledem na směrnici Rady 92/40/EHS ze dne 19. května 1992, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení influenzy ptáků (1), a zejména na čl. 17 odst. 4 druhý pododstavec uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/66/EHS ze dne 14. července 1992, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby (2), a zejména na čl. 21 odst. 4 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 92/40/EHS a 92/66/EHS stanoví ochranná opatření pro případ vzniku ohniska influenzy ptáků a newcastleské choroby, jakož i určitá preventivní opatření pro zvýšení povědomí a připravenosti příslušných orgánů a zemědělské komunity v souvislosti s těmito chorobami. Podle uvedených směrnic musí pohotovostní plány členských států pro tlumení influenzy ptáků a newcastleské choroby schválit Komise.

(2)

Rozhodnutím Komise 2004/402/ES ze dne 26. dubna 2004 o schválení pohotovostních plánů pro tlumení influenzy ptáků a newcastleské choroby (3) se schvalují pohotovostní plány stávajících členských států. Příloha daného rozhodnutí uvádí členské státy, jejichž plány byly schváleny.

(3)

Bulharsko a Rumunsko přistoupí ke Společenství dne 1. ledna 2007. Tyto státy proto předložily Komisi své pohotovostní plány pro tlumení influenzy ptáků a newcastleské choroby ke schválení.

(4)

Tyto pohotovostní plány pozměněné Bulharskem a Rumunskem na základě návrhů učiněných v průběhu jejich posouzení splňují kritéria stanovená ve směrnicích 92/40/EHS a 92/66/EHS a, budou-li pravidelně aktualizovány a účinně prováděny, umožňují dosažení stanovených cílů těchto směrnic, a měly by tedy být schváleny.

(5)

V zájmu jasnosti právních předpisů Společenství by rozhodnutí 2004/402/ES mělo být zrušeno a nahrazeno tímto rozhodnutím.

(6)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pohotovostní plány pro tlumení influenzy ptáků a newcastleské choroby, které Komisi dne 7. listopadu 2006 předložilo Bulharsko, se schvalují.

Článek 2

Pohotovostní plány pro tlumení influenzy ptáků a newcastleské choroby, které Komisi dne 9. listopadu 2006 předložilo Rumunsko, se schvalují.

Článek 3

Příloha uvádí seznam členských států, které schválily pohotovostní plány pro tlumení influenzy ptáků a newcastleské choroby.

Článek 4

Rozhodnutí 2004/402/ES se zrušuje.

Článek 5

Toto rozhodnutí se použije s výhradou a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska v platnost.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 167, 22.6.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem z roku 2004 (Úř. věst. L 236, 23.9.2004, s. 33).

(2)  Úř. věst. L 260, 5.9.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem z roku 2004.

(3)  Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 111.


PŘÍLOHA

Seznam členských států podle článku 3

Kód

Země

AT

Rakousko

BE

Belgie

BG

Bulharsko

CY

Kypr

CZ

Česká republika

DE

Německo

DK

Dánsko

EE

Estonsko

EL

Řecko

ES

Španělsko

FI

Finsko

FR

Francie

HU

Maďarsko

IE

Irsko

IT

Itálie

LV

Lotyšsko

LT

Litva

LU

Lucembursko

MT

Malta

NL

Nizozemsko

PL

Polsko

PT

Portugalsko

RO

Rumunsko

SE

Švédsko

SI

Slovinsko

SK

Slovensko

UK

Spojené království


13.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/29


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. prosince 2006

o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství

(oznámeno pod číslem K(2006) 6958)

(Text s významem pro EHP)

(2007/25/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS (1), a zejména na článek 18 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku ohniska influenzy ptáků v jihovýchodní Asii v roce 2004 způsobené vysoce patogenním kmenem viru přijala Komise v souvislosti s touto nákazou několik ochranných opatření. Tato opatření zahrnují zejména rozhodnutí Komise 2005/759/ES ze dne 27. října 2005 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků v některých třetích zemích a přesunů ptáků ze třetích zemí doprovázených svými majiteli (2). Rozhodnutí 2005/759/ES platí do dne 31. prosince 2006.

(2)

V některých členských zemích Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) jsou stále pravidelně zjišťována ohniska influenzy ptáků způsobená vysoce patogenním kmenem influenzy ptáků H5N1, a to včetně zemí, které předtím nebyly postiženy. Nákazu se proto ještě nepodařilo zastavit. Po celém světě se kromě toho nadále vyskytují případy nákazy či dokonce úmrtí člověka v důsledku úzkého kontaktu s nakaženými ptáky.

(3)

Na žádost Komise přijala komise pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) během zasedání ve dnech 26.–27. října 2006 vědecké stanovisko k rizikům pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat, která souvisejí s dovozem volně žijících ptáků jiných než drůbež do Společenství. Toto stanovisko poukazuje na rizika šíření virových chorob, jako je influenza ptáků a newcastleská choroba, prostřednictvím dovozu ptáků jiných než drůbež a stanoví možné nástroje a možnosti, které mohou případné zjištěné zdravotní riziko související s dovozem těchto ptáků snížit. Stanovisko dále uvádí, že je zřídkakdy možné s jistotou odlišit ptáky „odchycené ve volné přírodě“ od ptáků „chovaných v zajetí“, neboť metody označování je možné použít pro různé typy ptáků, aniž by bylo možné je od sebe odlišit.

(4)

Tyto závěry lze rovněž uplatnit na přesun ptáků v zájmovém chovu ze třetích zemí. Aby bylo možné jasně odlišit ptáky chované v zajetí, kteří byli odchyceni ve volné přírodě, pro dovoz pro obchodní účely od ptáků v zájmovém chovu, měl by přesun živých ptáků v zájmovém chovu nadále podléhat přísným podmínkám, bez rozlišení země původu, s cílem zaručit status ptáků v zájmovém chovu a zabránit šíření těchto virových chorob. Z toho důvodu je vhodné prodloužit dobu použitelnosti opatření stanovených v rozhodnutí 2005/759/ES do dne 31. prosince 2007.

(5)

Rozhodnutí 2005/759/ES bylo od svého vstupu v platnost několikrát změněno. V zájmu jasnosti právních předpisů Společenství by rozhodnutí 2005/759/ES mělo být zrušeno a nahrazeno tímto rozhodnutím.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přesuny ze třetích zemí

1.   Členské státy povolí přesun živých ptáků v zájmovém chovu ze třetích zemí pouze v případech, kdy zásilka obsahuje nejvýše pět ptáků a:

a)

ptáci pocházejí z členské země OIE, která spadá do pravomoci regionální komise uvedené v části A přílohy I; nebo

b)

ptáci pocházejí z členské země OIE, která spadá do pravomoci regionální komise uvedené v části B přílohy I, za předpokladu, že ptáci:

i)

prošli třicetidenní předvývozní izolací v místě odeslání ve třetí zemi uvedené v rozhodnutí Komise 79/542/EHS (3); nebo

ii)

jsou podrobeni třicetidenní podovozní karanténě v členském státě určení v zařízení schváleném podle čl. 3 odst. 4 rozhodnutí Komise 2000/666/ES (4); nebo

iii)

byli během uplynulých šesti měsíců a nejpozději 60 dnů před odesláním ze třetí země očkováni a alespoň při jedné příležitosti opětovně očkováni proti influenze ptáků za použití očkovací látky H5 schválené pro příslušný druh v souladu s pokyny výrobce; nebo

iv)

byli alespoň deset dnů před vývozem izolováni a podrobeni testům na zjištění antigenu či genomu H5N1, jak stanoví kapitola 2.1.14 Příručky pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals), provedeným na vzorku odebraném ne dříve než třetí den v izolaci.

2.   Soulad s podmínkami stanovenými v odstavci 1 ověřuje úřední veterinární lékař, v případě podmínek uvedených v odst. 1 písm. b) bodě ii) na základě prohlášení majitele, ve třetí zemi odeslání v souladu se vzorem osvědčení uvedeným v příloze II.

3.   Veterinární osvědčení musí být doplněno prohlášením majitele nebo jeho zástupce v souladu s přílohou III.

Článek 2

Veterinární kontroly

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že jsou ptáci v zájmovém chovu přesouvaní ze třetí země na území Společenství v místě vstupu na území Společenství podrobeni kontrole dokumentů a totožnosti ze strany příslušných orgánů.

2.   Členské státy určí orgány uvedené v odstavci 1, které jsou za takové kontroly odpovědné, a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

3.   Každý členský stát vypracuje seznam míst vstupu uvedených v odstavci 1 a předá jej ostatním členským státům a Komisi.

4.   Pokud se při kontrolách zjistí, že zvířata nesplňují požadavky stanovené tímto rozhodnutím, použije se třetí pododstavec článku 14 nařízení (ES) č. 998/2003.

Článek 3

Toto rozhodnutí se nepoužije, jsou-li na území Společenství přesouváni ptáci doprovázení svými majiteli z Andory, Faerských ostrovů, Grónska, Chorvatska, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Švýcarska a Vatikánského městského státu.

Článek 4

Členské státy neprodleně přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím a tato opatření zveřejní. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 5

Rozhodnutí 2005/759/ES se zrušuje.

Článek 6

Toto rozhodnutí se použije do dne 31. prosince 2007.

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1467/2006 (Úř. věst. L 274, 5.10.2006, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 285, 28.10.2005, s. 52. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/522/ES (Úř. věst. L 205, 27.7.2006, s. 28).

(3)  Úř. věst. L 146, 14.6.1979, s. 15. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2006/463/ES (Úř. věst. L 183, 5.7.2006, s. 20).

(4)  Úř. věst. L 278, 31.10.2006, s. 26. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2002/279/ES (Úř. věst. L 99, 16.4.2002, s. 17).


PŘÍLOHA I

ČÁST A

Členské země OIE, které spadají do pravomoci regionálních komisí OIE, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 1 písm. a):

ČÁST B

Členské země OIE, které spadají do pravomoci regionálních komisí OIB, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 1 písm. b), z:

Afriky,

Ameriky,

Asie, Dálného východu a Oceánie,

Evropy a

Středního východu


PŘÍLOHA II

Image

Image


PŘÍLOHA III

Prohlášení majitele nebo zástupce majitele ptáků v zájmovém chovu

Já, níže podepsaný majitel (1)/zástupce majitele (1), prohlašuji, že:

1.

Ptáci budou při přesunu doprovázeni osobou, jež je za zvířata odpovědná.

2.

Zvířata nejsou určena pro obchodní účely.

3.

V období mezi veterinárním vyšetřením před přesunem a skutečným odjezdem zůstanou ptáci izolováni před jakýmkoli možným stykem s jinými ptáky.

4.

Zvířata se podrobila třicetidenní izolaci před přesunem, aniž by se dostala do styku s jinými ptáky, na něž se nevztahuje toto osvědčení. (1)

5.

Zařídil jsem třicetidenní podovozní karanténu v karanténním zařízení v … , jak je uvedeno v bodě I.12 osvědčení. (1)

… …

Datum a místo Podpis


(1)  Nehodící se škrtněte.


13.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/35


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. prosince 2006,

kterým se mění dodatek k příloze VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o některá zařízení na zpracování mléka v Bulharsku

(oznámeno pod číslem K(2006) 6960)

(Text s významem pro EHP)

(2007/26/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na první pododstavec odstavce f) oddílu B kapitoly 4 přílohy VI tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Bulharsku byla aktem o přistoupení Bulharska a Rumunska poskytnuta přechodná období pro splnění požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1), ze strany některých zařízení na zpracování mléka. Některá zařízení, které jsou oprávněna zpracovávat mléko neodpovídající požadavkům EU, jsou uvedena v kapitole I, a některá zařízení, které jsou oprávněná zpracovávat jak mléko odpovídající požadavkům EU, tak mléko těmto požadavkům neodpovídající za předpokladu, že je zpracování prováděno na oddělených výrobních linkách, jsou uvedena v kapitole II dodatku k příloze VI uvedeného aktu.

(2)

Řada zařízení, která jsou v současnosti uvedena v kapitole I uvedeného dodatku, činnosti, na něž se přechodná období vztahují, ukončila. Tato zařízení by proto měla být z daného seznamu vymazána.

(3)

Vzhledem k vývoji kvality syrového mléka a současnému podílu produkce syrového mléka v Bulharsku, které nesplňuje požadavky nařízení (ES) č. 853/2004, by do seznamu uvedeného v kapitole I dodatku k příloze VI aktu o přistoupení měla být zahrnuta některá zařízení.

(4)

Kromě toho některá zařízení na zpracování mléka v Bulharsku mají kapacitu a zařízení na to, aby mohla zpracovávat mléko odpovídající požadavkům EU a mléko těmto požadavkům neodpovídající na oddělených výrobních linkách. Tato zařízení by měla být zahrnuta do seznamu v kapitole II uvedeného dodatku.

(5)

Dodatek k příloze VI aktu o přistoupení by proto měl být změněn. Z důvodu srozumitelnosti by měl být uvedený dodatek nahrazen zněním přílohy tohoto rozhodnutí.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dodatek přílohy VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije s výhradou a dnem vstupu aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska v platnost.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2076/2005 (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 83).


PŘÍLOHA

„Dodatek k příloze VI

KAPITOLA I

Seznam zařízení na zpracování mléka zpracovávajících mléko, které není v souladu s podmínkami EU, uvedený v kapitole 4 oddíle B písm. a) přílohy VI

Č.

Vet. č.

Název a adresa zařízení

Umístění dotyčné provozovny

Blagoevgradská oblast – č. 1

1

0112003

ET ‚Vekir‘

s. Godlevo

2

0112013

ET ‚Ivan Kondev‘ Stopanski dvor

gr. Razlog

3

0112014

ET ‚Veles-Kostadin Velev‘ ul. ‚Golak‘ 14

gr. Razlog

Burgaská oblast – č. 2

4

0212005

ET ‚Dinadeks DN 76‘ ul. ‚Industrialna‘ 1

gr. Burgas

5

0212028

‚Vester‘ OOD

s. Sigmen

6

0212037

‚Megakomers‘ OOD

s. Lyulyakovo obsht. Ruen

7

0212038

‚Klas‘ OOD

s. Galabets obsht. Pomorie

8

0212047

‚Komplektstroy‘ EOOD

s. Veselie

Varnská oblast – č. 3

9

0312002

ET ‚Mario‘

gr. Suvorovo

10

0312025

‚Dzhenema‘ EOOD

s. Gen. Kiselovo

Velikotărnovská oblast – č. 4

11

0412003

‚Laktima‘ AD ul. ‚Magistralna‘ 5

gr. Veliko Tarnovo

12

0412005

‚Varosha‘ EOOD

s. Kamen obsht. Strazhitsa

Vidinská oblast – č. 5

13

0512003

SD ‚LAF-Velizarov i sie‘

s. Dabravka obsht. Belogradchik

Vracká oblast – č. 6

14

0612010

‚Hadzhiyski i familiya‘ EOOD

s. Gradeshnitsa mestnost ‚Lakata‘

15

0612035

OOD ‚Nivego‘

s. Chiren

16

0612041

ET ‚Ekoprodukt-Megiya-Bogorodka Dobrilova‘ ul. ‚Ilinden‘ 3

gr. Vratsa

17

0612042

ET ‚Mlechen puls – 95 – Tsvetelina Tomova‘ ul. ‚Vasil Levski‘

gr. Krivodol

Gabrovská oblast – č. 7

18

0712001

‚Ben Invest‘ OOD

s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo

19

0712003

‚Elvi‘ OOD

s. Velkovtsi obsht. Gabrovo

20

0712004

‚Cheh-99 ‘OOD

s. Sokolovo obsht. Dryanovo

21

0712015

‚Rosta‘ EOOD

s. M. Varshets

22

0712028

ET ‚Mik‘ ul. ‚Shipka‘ 226

gr. Dryanovo

23

0712029

‚ViV Partnyori‘ EOOD

s. Gostilitsa obsht. Dryanovo

Dobričská oblast – č. 8

24

0812032

‚Roles-milk‘ OOD

s. Kardam

Kardžalská oblast – č. 9

25

0912003

‚Koveg-mlechni produkti‘ OOD Promishlena zona

gr. Kardzhali

26

0912012

ET ‚Geomag‘

s. Dobromirtsi obsht. Kirkovo

27

0912015

‚Anmar‘ OOD

s. Padina obsht. Ardino

28

0912016

SD ‚Salik V.A i SIE‘

s. Zhaltusha obsht. Ardino

Kjustendilská oblast – č. 10

29

1012008

‚Kentavar‘ OOD

s. Konyavo obsht. Kyustendil

30

1012014

ET ‚Georgi Gushterov DR‘

s. Yahinovo

31

1012018

‚Evro miyt end milk‘ EOOD

gr. Kocherinovo obsht. Kocherinovo

Lovečská oblast – č. 11

32

1112004

‚Matev-Mlekoprodukt‘ OOD

s. Goran

33

1112012

‚Stilos‘ OOD

s. Lesidren

34

1112017

ET ‚Rima-Rumen Borisov‘

s. Vrabevo

35

1112026

‚ABLAMILK‘ EOOD ul. ‚Yordan Yovkov‘ 13

gr. Lukovit

Montanská oblast – č. 12

36

1212022

‚Milkkomm‘ EOOD ul. ‚Al. Stamboliyski‘ 149

gr. Lom

37

1212031

‚ADL‘ OOD

s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi

Pazardžišká oblast – č. 13

38

1312002

‚Milk Grup‘ EOOD

s. Yunatsite

39

1312005

‚Ravnogor‘ OOD

s. Ravnogor

40

1312006

SD ‚Antei – PITD‘ OOD

s. Aleko Konstantinovo

41

1312023

‚Inter-D‘ OOD

s. Kozarsko

42

1312024

ET ‚Mezmedin Halil-46‘

s. Sarnitsa

Pernišská oblast – č. 14

43

1412015

ET ‚Boycho Videnov – Elbokada 2000‘

s. Stefanovo obsht. Radomir

Plevenská oblast – č. 15

44

1512003

‚Mandra-1‘ OOD

s. Tranchovitsa, obsht. Levski

45

1512006

‚Mandra‘ OOD

s. Obnova obsht. Levski

46

1512008

ET ‚Petar Tonovski-Viola‘ ul. ‚Hr. Botev‘ 14

gr. Koynare

47

1512010

ET ‚Militsa Lazarova-90‘ ul. ‚Asen Zlatarev‘ 2

gr. Slavyanovo,

48

1512012

ET ‚Ahmed Tatarla‘

s. Dragash voyvoda, obsht. Nikopol

Plovdivská oblast – č. 16

49

1612024

SD ‚Kostovi – EMK‘ ul. ‚L. Karavelov‘ 5

gr. Saedinenie

50

1612043

ET ‚Dimitar Bikov‘

s. Karnare obsht. Sopot

51

1612049

‚Alpina-Milk‘ EOOD

s. Zhelyazno

Razgradská oblast – č. 17

52

1712002

ET ‚Rosver-Krastyo Krastev‘ ul. ‚Sofia‘ 41

gr. Tsar Kaloyan

53

1712006

‚Mesomania‘ EOOD

s. Vladimirovtsi

54

1712009

‚Stil-EA‘ EOOD

s. Dyankovo

55

1712010

‚Bulagrotreyd-chastna kompaniya‘ EOOD Industrialen kvartal

s. Yuper

56

1712012

ET ‚Veras 90‘

s. Yasenovets

57

1712013

ET ‚Deniz‘

s. Ezerche

58

1712017

‚Diva 02‘ OOD ul. ‚An. Kanchev‘

gr. Isperih

59

1712018

‚Imdo‘ OOD Stopanski dvor

s. Lipnik

60

1712019

ET ‚Ivaylo-Milena Stancheva‘ Parvi stopanski dvor

gr. Isperih

61

1712032

‚Trio-milk‘ OOD

s. Kichenitsa

62

1712037

ET ‚Ali Isliamov‘

s. Yasenovets

63

1712039

‚Stil-EA‘ EOOD

s. Dyankovo

64

1712040

ET ‚Meri-Ahmed Chakar‘

s. Ezerche

65

1712043

‚Gyuchlyu‘ OOD

s. Samuil

66

1712045

ET ‚AN-Nezhdet Ali‘

s. Mortagonovo

67

1712046

ET ‚Stem-Tezdzhan Ali‘ ul. ‚Knyaz Boris‘ 23

gr.Razgrad

Russká oblast – č. 18

68

1812005

‚DAV – Viktor Simonov‘ EOOD ul. ‚Han Kubrat‘ 52

gr. Vetovo

69

1812009

‚Lakten‘ OOD ul. ‚Slivnitsa‘

gr. Vetovo

Silisterská oblast – č. 19

70

1912002

‚Laktokom‘ EOOD

s. Kalipetrovo

71

1912003

‚Hrista Treyd‘ OOD

s. Yordanovo

72

1912009

ET ‚Interes 2000 – Musa Musov‘

s. Sitovo

73

1912016

‚Destan‘ OOD

s. Iskra

Slivenská oblast – č. 20

74

2012007

‚Deltalakt‘ OOD

s. Stoil voyvoda

75

2012008

‚Raftis‘ EOOD

s. Byala

76

2012010

‚Saray‘ OOD

s. Mokren

77

2012011

ET ‚Ivan Gardev 52‘ ul. ‚Hadzhi Dimitar‘ 2

gr. Kermen

78

2012012

ET ‚Olimp-P. Gurtsov‘ mestnost ‚Matsulka‘

gr. Sliven

79

2012024

ET ‚Denyo Kalchev 53‘ ul. ‚Samuilovsko shose‘ 17

gr. Sliven

80

2012029

‚Eko asorti‘ EOOD

s. Mechkarevo

81

2012032

‚Kiveks‘ OOD

s. Kovachite

Smoljanská oblast – č. 21

82

2112002

‚KOS‘ ul. ‚Nevyastata‘ 25

gr. Smolyan

83

2112003

‚Milk-inzhenering‘ OOD ul. ‚Chervena skala‘ 21

gr. Smolyan

84

2112008

MK ‚Rodopa milk‘

s. Smilyan obsht. Smolyan

85

2112010

‚Chaya‘ OOD Stopanski dvor

gr. Chepelare

86

2112015

‚Rozhen Milk‘ OOD

s. Davidkovo, obsht. Banite

87

2112023

ET ‚Iliyan Isakov‘

s. Trigrad obsht. Devin

88

2112024

ET ‚Ulan-Dzh. Ulanov‘

s. Borino

89

2112026

ET ‚Vladimir Karamitev‘

s. Varbina obsht. Madan

90

2112027

‚Keri‘ OOD

s. Borino, obsht. Borino

Oblast Sofija město – č. 22

91

2212023

‚EL BI BULGARIKUM‘ EAD ul. ‚Malashevska‘ 12 A

gr. Sofia

92

2212027

‚Ekobalkan‘ OOD bul ‚Evropa‘ 138

gr. Sofia

Oblast Kostinbrod – č. 23

93

2312007

ET ‚Agropromilk‘ ul. ‚P. Slaveikov‘ 19

gr. Ihtiman

94

2312013

ET ‚Dobrev‘

s. Dragushinovo

95

2312016

AD ‚Bovis‘

s. Trudovets

96

2312020

‚MAH 2003‘ EOOD bul. ‚Al. Stamboliyski‘ 21

gr. Etropole

97

2312023

‚Mogila‘ OOD ul. ‚Ruse‘ 4

gr. Godech

98

2312026

‚Dyado Liben‘ OOD bul. ‚H. Nencho Palaveev‘

gr. Koprivshtitsa

99

2312028

ET ‚Sisi Lyubomir Semkov‘

s. Anton

100

2312030

ET ‚Favorit-D. Grigorov‘

s. Aldomirovtsi

101

2312031

ET ‚Belite kamani‘

s. Dragotintsi

102

2312033

‚Balkan spetsial‘ OOD

s. Gorna Malina

103

2312039

EOOD ‚Laktoni‘

s. Ravno pole, obl. Sofiyska

104

2312041

‚Danim-D. Stoyanov‘ EOOD mestnost Mansarovo

gr. Elin Pelin

Starozagorská oblast – č. 24

105

2412003

‚ODIT 2002‘ OOD

s. Kaloyanovets obsht. Stara Zagora

106

2412007

‚Inikom‘ OOD

s. Sarnevo obsht. Radnevo

107

2412019

‚Dekada‘ OOD

s. Elhovo obsht. Stara Zagora

108

2412023

Zemedelski institut

gr. St. Zagora

109

2412038

‚Elit Milk 2000‘ OOD

s. Mirovo obsht. Br. Daskalovi

110

2412039

‚Penchev‘ EOOD ul. ‚Septemvriytsi‘ 58

gr. Chirpan

111

2412040

‚Inikom‘ OOD ul. ‚G. S. Rakovski‘ 11

gr. Galabovo

112

2412041

‚Mlechen svyat 2003‘ OOD

s. Bratya Daskalovi obsht. Bratya Daskalovi

Tărgovištská oblast – č. 25

113

2512006

‚Hadad‘ OOD

s. Makariopolsko obsht. Targovishte

114

2512011

ET ‚Sevi 2000 – Sevie Ibryamova‘

s. Krepcha obsht. Opaka

115

2512016

‚Milktreyd-BG‘ OOD

s. Saedinenie obl. Targovishte

116

2512018

‚Biomak‘ EOOD ul. ‚Rodopi‘ 2

gr. Omurtag

117

2512021

‚Keya-Komers-03‘ EOOD

s. Svetlen

Chaskovská oblast – č. 26

118

2612002

ET ‚Rusalka-Iv. Genev‘

s. Kolarovo obl. Haskovska

119

2612015

ET ‚Detelina 39‘

s. Brod

120

2612022

ET ‚Shampion 13-Deyan Panev‘

s. Krepost obl. Haskovska

121

2612027

‚Byala mechka‘ OOD

s. Min. bani obl. Haskovska

122

2612049

ET ‚Todorovi-53‘ ul. ‚Bulgaria‘ 65

gr. Topolovgrad

Šumenská oblast – č. 27

123

2712005

‚Nadezhda‘ OOD

s. Kliment

124

2712009

‚Ekselans‘ OOD

s. Todor Ikonomovo obsht. Kaolinovo

125

2712010

‚Kamadzhiev-milk‘ EOOD

s. Kriva reka obsht. N. Kozlevo

126

2712013

‚Ekselans‘ OOD

s. Osmar, obsht. V. Preslav

Jambolská oblast – č. 28

127

2812002

‚Arachievi‘ OOD

s. Kirilovo, obl. Yambolska

128

2812010

ET ‚Mladost-2-Yanko Yanev‘ ul. ‚Yambolen‘ 13

gr. Yambol,

129

2812018

ET ‚Bulmilk-Nikolay Nikolov‘

s. General Inzovo, obl. Yambolska

130

2812022

‚Karil i Tania‘ OOD ul. ‚Gr. Ignatiev‘ 189

gr. Yambol

KAPITOLA II

Seznam zařízení na zpracování mléka pro dvojí zpracování mléka – mléka, které je v souladu s podmínkami EU, a mléka, které není v souladu s podmínkami EU, uvedený v kapitole 4 oddíle B písm. a) a c) přílohy VI

Č.

Vet. č.

Název a adresa zařízení

Umístění dotyčné provozovny

Blagoevgradská oblast – č. 1

1

BG 0112004

‚Matand‘ EOOD

s. Eleshnitsa

2

BG 0112008

ET ‚Svetoslav Kyuchukov-Bobo‘

s. Harsovo

Burgaská oblast – č. 2

3

BG 0212013

ET ‚Marsi-Mincho Bakalov‘ ul. ‚Baykal‘ 9

gr. Burgas

4

BG 0212048

‚Bilding Zah‘ EOOD

s. Shivarovo obsht. Ruen

Velikotărnovská oblast – č. 4

5

BG 0412009

‚Milki-luks‘ EOOD

s. B. Cherkva obsht. Strazhitsa

6

BG 0412010

‚Bi Si Si Handel‘ OOD ul. ‚Treti mart‘ 19

gr. Elena

Vidinská oblast – č. 5

7

BG 0512025

‚El Bi Bulgarikum‘ EAD YUPZ

gr. Vidin

Vracká oblast – č. 6

8

BG 0612012

OOD ‚Zorov-97‘

gr. Vratsa

9

BG 0612027

‚Mlechen ray – 99‘ EOOD

gr. Vratsa

10

BG 0612043

ET ‚Zorov-91-Dimitar Zorov‘

gr. Vratsa

Gabrovská oblast – č. 7

11

BG 0712008

‚Milkieks‘ OOD zh. k. ‚Atanas Moskov‘

gr. Sevlievo

Dobričská oblast – č. 8

12

BG 0812009

‚Serdika – 90‘ AD ul. ‚25 septemvri‘ 100

gr. Dobrich

13

BG 0812029

‚Akurat mlechna promishlenost‘ OOD kv. Riltsi

gr. Dobrich

14

BG 0812030

‚FAMA‘ AD bul. ‚Dobrudzha‘ 2

gr. Dobrich

Montanská oblast – č. 12

15

BG 1212001

‚S i S – 7‘ EOOD ul. ‚Vrachansko shose‘ 1

gr. Montana

16

BG 1212029

SD ‚Voynov i sie‘ ul. ‚N. Yo. Vaptsarov‘ 8

gr. Montana

Pazardžišká oblast – č. 13

17

BG 1312001

‚Lakrima‘ AD ul. ‚Tsaritsa Yoana‘ 29

gr. Pazardzhik

Plovdivská oblast – č. 16

18

BG 1612001

‚OMK‘ AD bul. ‚Dunav‘ 3

gr. Plovdiv

19

BG 1612011

‚Em Dzhey Deriz‘ EOOD bul. ‚Osvobozhdenie‘ 69

gr. Karlovo

20

BG 1612013

‚Polidey – 2‘ OOD

s. Domlyan

21

BG 1612020

ET ‚Bor-Chvor‘

s. Dalbok izvor obsht. Parvomay

22

BG 1612040

‚Mlechni produkti‘ OOD

s. Manole

23

BG 1612065

ET ‚Bonitreks‘

s. Dolnoslav obsht. Asenovgrad

Russká oblast – č. 18

24

BG 1812003

‚Sirma Prista‘ AD bul. ‚3-ti mart‘ 51

gr. Ruse

Silisterská oblast – č. 19

25

BG 1912013

‚ZHOSI‘ OOD

s. Chernolik

Slivenská oblast – č. 20

26

BG 2012009

‚Vangard‘ OOD

s. Zhelyo voyvoda

27

BG 2012019

‚Hemus-Milk komers‘ OOD Promishlena zona Zapad

gr. Sliven

28

BG 2012020

‚Yotovi‘ OOD kv. ‚Rechitsa‘

gr. Sliven

29

BG 2012022

‚Bratya Zafirovi‘ OOD Promishlena zona Zapad

gr. Sliven

30

BG 2012036

‚Minchevi‘ OOD

s. Korten

31

BG 2012043

‚Agroprodukt‘ OOD kv. Industrialen

gr. Sliven

Smoljanská oblast – č. 21

32

BG 2112001

‚Rodopeya-Belev‘ EOOD ul. ‚Trakya‘ 15

gr. Smolyan

33

BG 2112018

‚Laktena‘ OOD

s. Kutela

Oblast Sofija město – č. 22

34

BG 2212001

‚Danon-Serdika‘ AD ul. ‚Ohridsko ezero‘ 3

gr. Sofia

35

BG 2212022

‚Megle-Em Dzhey‘ OOD ul. ‚Probuda‘ 12-14

gr. Sofia

Oblast Kostinbrod – č. 23

36

BG 2312036

ET ‚Rosen Deyanski-DEYA‘

s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod

Starozagorská oblast – č. 24

37

BG 2412033

‚Gospodinovi‘ OOD

s. Yulievo obsht. Maglizh

Tărgovištská oblast – č. 25

38

BG 2512001

‚Mladost-2002‘ OOD bul. ‚29-ti yanuari‘ 7

gr. Targovishte

39

BG 2512003

‚Si Vi Es‘ OOD Promishlena zona

gr. Omurtag

40

BG 2512004

‚Pip Treyd‘ OOD

s. Davidovo obsht. Targovishte

41

BG 2512017

‚YUES-Komers‘ OOD ul. ‚Radetski‘ 2

s. Golyamo Gradishte

42

BG 2512020

‚Mizia-Milk‘ OOD Industrialna zona

gr. Targovishte

Chaskovská oblast – č. 26

43

BG 2612047

‚Balgarsko sirene‘ OOD bul. ‚Saedinenie‘94

gr. Haskovo

Šumenská oblast – č. 27

44

BG 2712001

‚Vakom MP‘ OOD Industrialna zona

gr. Shumen

45

BG 2712014

‚Stars kampani‘ OOD ul. ‚Trakiyska‘ 3

gr. Shumen

Jambolská oblast – č. 28

46

BG 2812003

‚Balgarski yogurt‘ OOD

s. Veselinovo, obl. Yambolska

47

BG 2812025

‚Sakarela‘ OOD ul. ‚Preslav‘ 269

gr. Yambol“


13.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/45


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. prosince 2006,

kterým se přijímají určitá přechodná opatření týkající se dodávek syrového mléka do zpracovatelských zařízení a jeho zpracování v Rumunsku s ohledem na požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a 853/2004

(oznámeno pod číslem K(2006) 6963)

(Text s významem pro EHP)

(2007/27/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 42 uvedeného aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (1) stanoví obecná pravidla pro hygienu potravin vztahující se na provozovatele potravinářských podniků vycházející zásad analýzy rizik a kritických kontrolních bodů. Stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků musí splnit strukturální požadavky založené na těchto zásadách. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (2), doplňuje pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 852/2004. Pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 853/2004 zahrnují zvláštní požadavky na zařízení na zpracování mléka, jakož i hygienické požadavky týkající se syrového mléka a mléčných výrobků.

(2)

Rumunsko přistoupí ke Společenství dne 1. ledna 2007. Během přípravy na přistoupení procházejí zařízení na zpracování mléka nutnými strukturálními úpravami, aby splnila strukturální požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 852/2004. Od roku 2004 se počet zařízení, která splňují strukturální požadavky Společenství, zvýšil z 12 na 123.

(3)

Nicméně podíl syrového mléka, které odpovídá hygienickým požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 853/2004, dodaného do zařízení na zpracování mléka, která splňují strukturální požadavky nařízení (ES) č. 852/2004, se zvýšil pouze nepatrně. V roce 2005 bylo z celkové produkce 5,6 mil. tun syrového kravského mléka dodáno do zařízení na zpracování mléka 0,38 mil. tun syrového mléka, které splňovalo dané požadavky.

(4)

Vzhledem ke stávající situaci je vhodné stanovit přechodná opatření, pokud jde o organizaci odvětví mléka v Rumunsku.

(5)

V tomto ohledu příloha VII kapitola 5 pododdíl I bod c) aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska povoluje dočasně některým zařízením na zpracování mléka, která nesplňují strukturální požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 852/2004, aby přijímala dodávky syrového mléka, které nesplňuje příslušné hygienické požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 853/2004 („mléko neodpovídající požadavkům EU“).

(6)

Zemědělské podniky určené k produkci mléka, které nesplňují hygienické požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 853/2004, a zařízení na zpracování mléka, která nesplňují strukturální požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 852/2004, se nacházejí na celém území Rumunska. Některé ze zařízení odpovídajících požadavkům EU tudíž přijímají jak syrové mléko, které splňuje příslušné hygienické požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 853/2004 („mléko odpovídající požadavkům EU“), tak mléko požadavkům EU neodpovídající. Proto by uvádění konečných produktů ze zařízení odpovídajících požadavkům EU na trh mělo být omezeno na Rumunsko. Kromě toho by měl být seznam zařízení odpovídajících požadavkům EU uveden v tomto rozhodnutí.

(7)

Mimoto mají některá zařízení odpovídající požadavkům EU v úmyslu odděleně zpracovávat mléko odpovídající požadavkům EU a mléko těmto požadavkům neodpovídající. Je proto nutné stanovit podmínky pro sběr a ošetření takového mléka a uvedení konečných produktů z něj na trh. V tomto rozhodnutí by měl být rovněž uveden seznam těchto zařízení odpovídajících požadavkům EU, které zpracovávají uvedené dva druhy mléka.

(8)

Poskytnuté přechodné období by mělo být omezeno na 18 měsíců. Před koncem uvedeného období je třeba situaci v rumunském odvětví mléka přehodnotit. Proto je vhodné, aby Rumunsko podávalo Komisi roční zprávy o pokroku v modernizaci zemědělských podniků určených k produkci mléka, které dodávají syrové mléko do zařízení odpovídajících požadavkům EU.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Seznamy zařízení odpovídajících požadavkům EU

Kapitoly I a II přílohy tohoto rozhodnutí stanoví seznamy zařízení na zpracování mléka v Rumunsku, která splňují strukturální požadavky přílohy II kapitoly II nařízení (ES) č. 852/2004 („zařízení odpovídající požadavkům EU“) a jsou oprávněna přijímat a zpracovávat syrové mléko, které nesplňuje požadavky kapitoly I části III bodu 3 a kapitoly II části III oddílu IX přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 (mléko neodpovídající požadavkům EU).

Článek 2

Dodávky mléka neodpovídajícího požadavkům EU a zpracování v zařízeních uvedených v kapitole I přílohy

1.   Zařízení odpovídající požadavkům EU uvedená v kapitole I přílohy tohoto rozhodnutí mohou přijímat a zpracovávat mléko neodpovídající požadavkům EU.

2.   Dokud zařízení uvedená v odstavci 1 využívají ustanovení tohoto odstavce, musí být výrobky pocházející ze zařízení odpovídajícím požadavkům EU uvedených v kapitole I přílohy:

a)

umísťovány pouze na domácí trh nebo používány k dalšímu zpracování v jiných zařízeních odpovídajícím požadavkům EU uvedených v kapitole I přílohy bez ohledu na datum uvedení na trh;

b)

opatřeny identifikačním označením odlišným od označení stanovených v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek 3

Dodávky mléka odpovídajícího požadavkům EU a mléka těmto požadavkům neodpovídajícího a zpracování v zařízeních odpovídajícím požadavkům EU uvedených v kapitole II přílohy

Zařízení odpovídající požadavkům EU uvedená v kapitole II přílohy tohoto rozhodnutí mohou přijímat a zpracovávat syrové mléko, které splňuje požadavky kapitoly I části III bodu 3 a kapitoly II části III oddílu IX přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004, („mléko odpovídající požadavkům EU“) a mléko neodpovídající požadavkům EU na oddělených výrobních linkách za předpokladu, že provozovatelé těchto potravinářských zařízení:

a)

splňují požadavky článku 5 nařízení (ES) č. 852/2004;

b)

vykazují schopnost plnit následující podmínky, včetně vyhrazení oddělených výrobních linek:

i)

přijmout všechna nezbytná opatření, aby bylo možné řádně dodržovat vnitropodnikové postupy pro oddělování syrového mléka od sběru až po fázi konečné výroby, včetně tras sběru mléka, odděleného skladování a ošetření mléka odpovídajícího požadavkům EU a mléka těmto požadavkům neodpovídajícího, zvláštního balení a značení mléčných výrobků vyrobených z mléka odpovídajícího požadavkům EU nebo mléka těmto požadavkům neodpovídajícího, jakož i oddělené skladování takového mléka;

ii)

vytvořit postup zajišťující vysledovatelnost syrového mléka, včetně nezbytné písemné evidence pohybu produktů a evidence mléčných výrobků, a souvztažnost mezi mlékem odpovídajícím požadavkům EU a mlékem těmto požadavkům neodpovídajícím na jedné straně a kategoriemi vyráběných mléčných výrobků na straně druhé;

iii)

provést u veškerého syrového mléka tepelné ošetření při teplotě nejméně 71,7 °C po dobu 15 sekund;

iv)

přijmout všechna příslušná opatření k zajištění toho, aby nebyla identifikační označení uvedená v příloze II oddíle I nařízení (ES) č. 853/2004 využívána podvodným způsobem.

Článek 4

Povinnosti příslušných orgánů v Rumunsku ve vztahu k zařízení odpovídajícím požadavkům EU, která jsou uvedena v kapitole II přílohy

1.   Příslušné rumunské orgány:

a)

zajistí, aby provozovatelé potravinářských zařízení odpovídajících požadavkům EU, která jsou uvedena v kapitole II přílohy, přijali všechna nezbytná opatření, aby bylo možné řádně dodržovat vnitropodnikové postupy pro oddělování syrového mléka a mléčných výrobků;

b)

provádějí zkoušky a neohlášené kontroly v zařízeních odpovídajících požadavkům EU, která jsou uvedena v kapitole II přílohy, zaměřené na řádné dodržování zásady oddělování syrového mléka a mléčných výrobků;

c)

provádějí zkoušky veškerého syrového mléka a konečných výrobků ze zařízení odpovídajících požadavkům EU, která jsou uvedena v kapitole II přílohy tohoto rozhodnutí, ve schválených laboratořích, aby ověřily dodržování požadavků kapitoly II oddílu IX přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004, včetně mikrobiologických kritérií pro mléčné výrobky.

2.   Mléko a mléčné výrobky pocházející ze zařízení odpovídajících požadavkům EU, která jsou uvedena v kapitole II přílohy, zpracované z mléka neodpovídajícího požadavkům EU mohou být umísťovány pouze na domácí trh nebo používány k dalšímu zpracování v jiných zařízeních nebo zařízeních uvedených v kapitole I a jsou opatřeny jedním z identifikačních označení uvedených v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 853/2004.

3.   Pouze mléčné výrobky vyrobené v zařízeních odpovídajících požadavkům EU, která jsou uvedena v kapitole II přílohy, a splňujících požadavky odstavce 1 tohoto článku a přílohy III oddílu IX nařízení (ES) č. 853/2004, mohou být uváděny na trh jako výrobky splňující podmínky EU, které jsou v souladu s ustanoveními uvedeného nařízení.

Článek 5

Dodržování pravidel a zprávy

1.   Rumunsko zajistí, aby zemědělské podniky určené k produkci mléka uvedené v čl. 2 odst. 1 tohoto rozhodnutí dosáhly postupně souladu s požadavky přílohy III oddílu IX kapitoly I částí II a III nařízení (ES) č. 853/2004.

2.   Rumunsko podává Komisi roční zprávy o pokroku modernizace zemědělských podniků určených k produkci mléka a systému sběru mléka.

Článek 6

Pro mléko a mléčné výrobky podle ustanovení článků 3 a 4 tohoto rozhodnutí lze poskytnout podporu podle hlavy I kapitol II a III, kromě článku 11, a hlavy II nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 (3) pouze tehdy, pokud jsou opatřeny oválným identifikačním označením uvedeným v příloze II oddílu I nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek7

Použitelnost

Toto rozhodnutí se použije s výhradou a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska v platnost.

Použije se ode dne 30. června 2008.

Článek 8

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1662/2006 (Úř. věst. L 320, 18.11.2006, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).


PŘÍLOHA

KAPITOLA I

Seznam zařízení na zpracování mléka, která splňují strukturální požadavky a jsou oprávněna přijímat a zpracovávat bez oddělení mléko odpovídající požadavkům EU a mléko těmto požadavkům neodpovídající

1

AR 473

SC Octavian Impex SRL

Dezna, župa Arad, 317110

2

BT 17

SC Spicul 2 SRL

Dorohoi, župa Botosani, 715200

3

BT 176

SC Lacto Solomonescu SRL

Miron Costin, župa Botosani, 717466

4

BR 24

S.C. Lacta Prod SRL

Braila, župa Braila, 810224

5

CJ 7879

SC Comlact SRL

Corusu, župa Cluj, 407056

6

DB 59

SC Industrializarea Laptelui SA

Targoviste, župa Dambovita, 130062

7

NT 241

SC Pro Com Pascal SRL

Pastraveni, župa Neamt, 617300

8

NT 556

SC Stefanos SRL

Trifesti, župa Neamt, 617475

9

SB 237

SC Carpalat SRL

Mandra, župa Sibiu, 557124

10

SB 298

SC Gefa Impex SRL

Talmaciu, župa Sibiu, 555700

11

L 56

SC Camy Lact SRL

Panaci-Vatra Dornei, župa Suceava, 727405

12

VN 25

SC Vitaprod SRL

Dumitresti, župa Vrancea, 727110

13

BC 4826

S.C. Marlact SRL

Buhoci, župa Bacau, 607085

14

BH 4646

SC Abacus Trade SRL

Toboliu, župa Bihor, 417273

15

BH 2980

SC Cîmpaneii Prest SRL

Mierlău, župa Bihor, 417277

16

BT 342

SC Indagrovet SRL

Coțușca, župa Botosani, 717090

17

BT 240

SC Geny Com SRL

Vf. Câmpului, župa Botosani, 717450

18

BT 205

SC Cicos SRL

George Enescu, župa Botosani, 717170

19

BR 215

S.C. Android Trading SRL

Maxineni, župa Braila, 817090

20

BZ 0627

SC Ianis Cos Lact SRL

C.A. Rosetti, župa Buzau, 127120

21

BZ 0298

SC Camen Tas SRL

Smeeni, župa Buzau, 127595

22

CJ 4185

SC Bonas Import Export SRL

Dezmir, župa Cluj, 407039

23

CV 56

SC Milk COM SRL

Saramas, župa Covasna, 527012

24

CV 690

SC Mark SRL

Brates, župa Covasna, 527050

25

CV 234

SC Zugo SRL

Belin, župa Covasna, 527030

26

HR 383

S.C. Lactate Harghita SA

Cristuru Secuiesc, župa Harghita, 535400

27

HR 70

S.C. Primulact SRL

Miercurea Ciuc, župa Harghita, 530242

28

NT 607

S.C. D. A Secuieni

Secuieni, župa Neamt, 617405

29

OT 2836

SC Bourella Maris SRL

Babiciu, župa Olt, 237015

30

PH 6448

SC Rusara Prodcom SRL

Valea Calugareasca, župa Prahova, 107620

31

PH 212

S.C. Vitoro SRL

Ploiesti, župa Prahova, 100537

32

PH 6067

S.C. Zoe Gab SRL

Fulga, župa Prahova, 107260

33

SJ 52

SC Sanolact

Maeriste, župa Salaj, 457235

34

SV 4162

SC Malinul SRL

Malini, župa Suceava, 727350

35

SV 5355

SC Lacto Zaharia

Frumosu, župa Suceava, 727260

36

SV 6394

SC Martin's European Food Products Comimpex SRL

Bosanci, župa Suceava, 727045

37

TL 1328

SC Izacos Lact SRL

Topolog, župa Tulcea, 827220

38

VN 35

SC Monaco SRL

Vrâncioaia, župa Vrancea, 627445

39

AG 6

SC Bradet SRL

Bradulet, župa Arges, 117145

40

L 57

SC Hochland Romania SRL

Sovata, župa Mures, 545500

41

AG 4

S.C. Dincudana SRL

Bradu, župa Arges, 117148

42

BH 1705

SC Dorlact SRL

Beznea, župa Bihor, 417081

43

CS 116

SC Fabrica de Produse Lactate

Oravita, župa Caras Severin, 325600

44

NT 900

S.C. Complex Agroalimentar SRL

Bicaz, župa Neamt, 615100

45

TL 965

SC Mineri SRL

Mineri, župa Tulcea, 827211

46

CJ 41

SC Kazal SRL

Dej, župa Cluj, 405200

47

L 40

SC Napolact SA

Huedin, župa Cluj, 405400

48

SM 3876

S.C. Schwaben Molkerei

Carei, župa Satu Mare, 445100

KAPITOLA II

Seznam zařízení na zpracování mléka, která splňují strukturální požadavky a jsou oprávněna odděleně přijímat a zpracovávat mléko odpovídající požadavkům EU a mléko těmto požadavkům neodpovídající

1

AB 3508

SC Unichim Romania SRL

Unirea, župa Alba, 517785

2

L 81

SC Raraul SA

Campulung Moldovenesc, župa Suceava, 725100

3

AG 5

S.C. Lactag SA Fabrica Costesti

Costesti, župa Arges, 115200

4

BC 6100

SC Depcoinf MBD SRL

Targu Trotus, župa Bacau, 607630

5

BT 60

SC Five Continents Group SRL

Rachiti, župa Botosani, 717310

6

BR 65

S.C. Brailact SRL

Braila, župa Braila, 810224

7

L 35

S.C.Danone PDPA Romania SRL

Bukurešť 032451

8

CT 30

SC Niculescu Prod SRL

Cumpana, župa Constanta, 907105

9

CT 15

SC Nic Costi Trade SRL

Dorobantu, župa Constanta, 907211

10

L 9

SC Covalact SA

Sfantu Gheorghe, župa Covasna, 520076

11

L 22

SC Dorna Lactate SA

Dorna Candrenilor – Floreni, župa Suceava, 727190

12

L 53

S.C. Friesland România SA

Carei, župa Satu Mare, 445100

13

TR 78

SC Interagro SRL

Zimnicea, župa Teleorman, 145400

14

VS 2196

SC Ilvas SA

Vaslui, župa Vaslui, 730040

15

SV 001

SC La Dorna Agri SA

Dorna Candreni, župa Suceava, 727190

16

SV 6352

SC La Dorna Chesse SA

Dorna Arini, župa Suceava, 727200

17

BH 5206

SC Prolacta SRL

Copacel, župa Bihor, 417205

18

BZ 0098

SC Meridian Agroind

Ramnicu Sarat, župa Buzau, 125300

19

CT 299

SC Nascu SRL

Indepenta, župa Constanta, 907145

20

CT 294

SC Suflaria Import Export SRL

Cheia, župa Constanta, 907277

21

MM 4758

SC Milk-Humana SRL

Baia Mare, župa Maramures, 430306

22

MM 521

SC Oblaza SRL

Birsana, župa Maramures, 437035

23

MM 725

SC Avi Seb Impex SRL

Tirgu Lapus, župa Maramures, 435600

24

TL 855

SC Deltalact SA

Tulcea, župa Tulcea, 820009


13.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/51


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. prosince 2006,

kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí

(oznámeno pod číslem K(2006) 6970)

(Text s významem pro EHP)

(2007/28/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/75/ES ze dne 20. listopadu 2000, kterou se stanoví zvláštní ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí (1), a zejména na čl. 8 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2000/75/ES stanoví pravidla a opatření pro tlumení katarální horečky ovcí ve Společenství, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru a zákazu pro zvířata tato pásma opustit.

(2)

Rozhodnutí Komise 2005/393/ES ze dne 23. května 2005 o ochranných pásmech a pásmech dozoru u katarální horečky ovcí a o podmínkách pro přemísťování zvířat uvnitř těchto pásem a z těchto pásem (2) vymezuje globální zeměpisné oblasti, ve kterých členské státy zřídí ochranná pásma a pásma dozoru (dále jen „uzavřená pásma“) vzhledem ke katarální horečce ovcí.

(3)

Dne 20. listopadu 2006 Španělsko informovalo Komisi, že v okrajové oblasti v uzavřeném pásmu E byl zjištěn oběh viru sérotypu 4. V důsledku toho by toto pásmo mělo být rozšířeno s ohledem na dostupné informace o ekologii vektoru a o stávající meteorologické situaci.

(4)

Dne 21. listopadu 2006 Německo infomovalo Komisi o nových ohniscích katarální horečky ovcí v Dolním Sasku. S ohledem na tato zjištění je vhodné pozměnit vymezení uzavřeného pásma v Německu.

(5)

V návaznosti na oznámení Itálie o ohniscích katarální horečky ovcí na začátku listopadu 2006 v důsledku nového sérotypu bylo rozhodnutím 2006/858/ES doplněno do přílohy I rozhodnutí 2005/393/ES nové uzavřené pásmo G za účelem začlenění tří dotčených provincií jižní Sardinie. Nebyl však doplněn odkaz na toto pásmo v příslušných ustanoveních rozhodnutí 2005/393/ES. Proto by měl být seznam pásem podle článku 2 rozhodnutí 2005/393/ES v zájmu jasnosti doplněn.

(6)

Rozhodnutí 2005/393/ES by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2005/393/ES se mění takto:

1.

V článku 2 se první odstavec nahrazuje tímto:

„Uzavřená pásma jsou vymezena v rámci globálních zeměpisných oblastí uvedených v pásmech stanovených v příloze I.“

2.

Příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 74.

(2)  Úř. věst. L 130, 24.5.2005, s. 22. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/858/ES (Úř. věst. L 332, 30.11.2006, s. 26).


PŘÍLOHA

Příloha I rozhodnutí 2005/393/ES se mění takto:

1.

Seznam uzavřených pásem v pásmu E (sérotyp 4), který se týká Španělska, se nahrazuje tímto:

„Španělsko:

Autonomní oblast Extremadura: provincie Cáceres, Badajoz;

Autonomní oblast Andalucia: provincie Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén (comarcas Alcalá la Real, Andújar, Huelma, Jaén, Linares, Santiesteban del Puerto, Ubeda), Málaga, Sevilla;

Autonomní oblast Castilla-La Mancha: provincie Albacete (comarca Alcaraz), Ciudad Real, Toledo;

Autonomní oblast Castilla y León: provincie Avila (comarcas Arenas de San Pedro, Candelada, Cebreros, El Barco De Ávila, Las Navas del Marqués, Navaluenga, Sotillo de la Adrada), Salamanca (comarcas Béjar, Ciudad Rodrigo a Sequeros);

Autonomní oblast Madrid: provincie Madrid (comarcas Alcalá de Henares, Aranjuez, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, El Escorial, Grinon, Municipio de Madrid, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna, Villarejo de Salvanés).“

2.

Seznam uzavřených pásem v pásmu F (sérotyp 8), který se týká Německa, se nahrazuje tímto:

„Německo:

Baden-Württemberg

Stadtkreis Baden-Baden

Im Landkreis Enzkreis: Birkenfeld, Eisingen, Illingen, Ispringen, Kämpfelbach, Keltern, Kieselbronn, Knittlingen, Königsbach-Stein, Maulbronn, Mühlacker Neuenbürg, Neulingen, Ölbronn-Dürrn, Ötisheim, Remchingen, Sternenfels, Straubenhardt

Stadtkreis Heidelberg

Stadtkreis Heilbronn

Im Landkreis Heilbronn: Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Brackenheim, Eppingen, Gemmingen, Güglingen, Gundelsheim, Ittlingen, Kirchardt, Leingarten, Möckmühl, Massenbachhausen, Neckarsulm, Neudenau, Offenau, Pfaffenhofen, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim, Zaberfeld

Landkreis Karlsruhe

Stadtkreis Karlsruhe

Stadtkreis Mannheim

Im Main-Tauber-Kreis: Freudenberg, Königheim, Külsheim, Tauberbischofsheim, Werbach, Wertheim

Im Neckar-Odenwald-Kreis: Aglasterhausen, Billigheim, Binau, Buchen, Elztal, Fahrenbach, Hardheim, Haßmersheim, Höpfingen, Hüffenhardt, Limbach, Mosbach, Mudau, Neckargerach, Neckarzimmern, Neunkirchen, Obrigheim, Osterburken, Schefflenz, Schwarzach, Seckach, Waldbrunn, Walldürn, Zwingenberg

Im Ortenaukreis: Achern, Appenweier, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Neuried, Oberkirch, Offenburg, Renchen, Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, Willstätt

Stadtkreis Pforzheim

Landkreis Rastatt

Rhein-Neckar-Kreis

Bayern

Landkreis und Stadt Aschaffenburg

Im Landkreis Bad Kissingen: Aura, Bad Bocklet, Bad Brückenau, Bad Kissingen, Burkardroth, Dreistelzer Forst, Elfershausen, Euerdorf, Forst Detter-Süd, Fuchsstadt, Geiersnest Ost, Geiersnest West, Geroda, Großer Auersberg, Hammelburg, Kälberberg, Klauswald-Süd, Motten, Mottener Forst-Süd, Neuwirtshauser Forst, Oberleichtersbach, Oberthulba, Omerz u. Roter Berg, Riedenberg, Römershager Forst-Nord, Römershager Forst-Ost, Roßbacher Forst, Schondra, Waldfensterer Forst, Wartmannsroth, Wildflecken, Zeitlofs

Landkreis Main-Spessart

Landkreis Miltenberg

Im Landkreis Rhön-Grabfeld: Bastheim, Bischofsheim a.d.Rhön, Burgwallbacher Forst, Fladungen, Forst Schmalwasser Nord, Forst Schmalwasser Süd, Hausen, Mellrichstadter Forst, Nordheim v.d.Rhön, Oberelsbach, Ostheim v.d.Rhön, Sandberg, Schönau a.d. Brend, Sondheim a.d.Rhön, Steinbacher Forst r.d.Saale, Willmars

Im Landkreis Schweinfurt: Wasserlosen

Im Landkreis Würzburg: Erlabrunn, Greußenheim, Helmstadt, Holzkirchen, Neubrunn, Remlingen, Thüngersheim, Uettingen, Leinach, Waldbüttelbrunn

Freie Hansestadt Bremen

Gesamtes Landesgebiet

Freie und Hansestadt Hamburg

Im Bezirk Harburg die Ortsteile Eißendorf, Gut Moor, Harburg, Hausbruch, Heimfeld, Langenbek, Marmstorf, Neugraben-Fischbek, Neuland, Rönneburg, Sinstorf, Wilstorf

Im Bezirk Bergedorf die Ortsteile Kirchwerder, Neuengamme, Ochsenwerder

Hessen

Gesamtes Landesgebiet

Niedersachsen

Landkreis Ammerland

Im Landkreis Aurich: Aurich, Berumbur, Dornum, Großefehn, Großheide, Hage, Hagermarsch, Halbemond, Hinte, Ihlow, Krummhörn, Leetzdorf, Lütetsburg, Marienhafe, Norden, Nordseeinsel Memmert, Ostseel, Rechtsupweg, Südbrookmerland, Upgant-Schott, Wiesmoor, Wirdum

Stadt Braunschweig

Landkreis Celle

Landkreis Cloppenburg

Im Landkreis Cuxhaven: Appeln, Beverstedt, Bokel, Bramstedt, Driftsethe, Elmlohe, Frelsdorf, Hagen im Bremischen, Heerstedt, Hollen, Kirchwistedt, Köhlen, Kührstedt, Loxstedt, Lunestedt, Ringstedt, Sandstedt, Schiffdorf, Stubben, Uthlede, Wulsbüttel

Stadt Delmenhorst

Landkreis Diepholz

Stadt Emden

Landkreis Emsland

Im Landkreis Friesland: Bockhorn, Jever, Sande, Schortens, Varel, Wangerland, Zetel

Landkreis Gifhorn

Landkreis Goslar

Stadt Göttingen

Landkreis Göttingen

Landkreis Grafschaft Bentheim

Landkreis Hameln-Pyrmont

Landeshauptstadt Hannover

Region Hannover

Landkreis Harburg

Landkreis Helmstedt

Landkreis Hildesheim

Landkreis Holzminden

Landkreis Leer

Im Landkreis Lüchow-Dannenberg: Bergen (Dumme), Clenze, Dannenberg (Elbe), Göhrde, Göhrde (gemeindefreies Gebiet), Gusborn, Hitzacker (Elbe), Jameln, Karwitz, Küsten, Lemgow, Lübbow, Lüchow (Wendland), Luckau (Wendland), Neu-Darchau, Schnega, Trebel, Waddeweitz, Woltersdof, Wustrow (Wendland), Zernien

Im Landkreis Lüneburg: Adendorf, Amelinghausen, Artlenburg, Bardowick, Barendorf, Barnstedt, Barum, Betzendorf, Brietlingen, Broitze, Dahlem, Dahlenburg, Deutsch Evern, Echem, Embsen, Handorf, Hittbergen, Hohnstorf (Elbe), Kirchgellersen, Lüdersburg, Lüneburg, Mechtersen, Melbeck, Nahrendorf, Neetze, Oldendorf (Luhe), Radbruch, Rehlingen, Reinstorf, Reppenstedt, Rullstorf, Scharnebeck, Soderstorf, Südergellersen, Thomasburg, Tosterglope, Vastorf, Vögelsen, Wendisch Evern, Westergellersen, Wittorf

Landkreis Nienburg (Weser)

Landkreis Northeim

Landkreis Oldenburg

Stadt Oldenburg

Landkreis Osnabrück

Stadt Osnabrück

Landkreis Osterholz

Landkreis Osterode am Harz

Landkreis Peine

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Stadt Salzgitter

Landkreis Schaumburg

Landkreis Soltau-Fallingbostel

Im Landkreis Stade: Apensen, Ahlerstedt, Bargstedt, Beckdorf, Bliedersdorf, Brest, Buxtehude, Deinste, Fredenbeck, Harsefeld, Horneburg, Jork, Kutenholz, Nottensdorf, Sauensiek

Landkreis Uelzen

Landkreis Vechta

Landkreis Verden

Landkreis Wesermarsch

Stadt Wilhelmshaven

Im Landkreis Wittmund: Blomberg, Dunum, Esens, Eversmeer, Friedeburg, Holtgast, Moorweg, Nenndorf, Neuschoo, Ochtersum, Schweindorf, Stedesdorf, Utarp, Westerholt, Wittmund

Landkreis Wolfenbüttel

Stadt Wolfsburg

Nordrhein-Westfalen

Gesamtes Landesgebiet

Rheinland-Pfalz

Gesamtes Landesgebiet

Saarland

Gesamtes Landesgebiet

Sachsen-Anhalt

Im Altmarkkreis Salzwedel: Ahlum, Algenstedt, Altensalzwedel, Altmersleben, Flecken Apenburg, Badel, Bandau, Beetzendorf, Benkendorf, Berge, Bierstedt, Binde, Bonese, Bornsen, Breitenfeld, Brietz, Brunau, Chüden, Dähre, Dambeck, Dannefeld, Flecken Diesdorf, Dönitz, Ellenberg, Engersen, Estedt, Fleetmark, Gardelegen, Gieseritz, Gischau, Güssefeld, Hanum, Hemstedt, Henningen, Hohentramm, Hottendorf, Immekath, Jävenitz, Jahrstedt, Jeeben, Jeetze, Jeggau, Jeggeleben, Jerchel, Jeseritz, Jübar, Kahrstedt, Kakerbeck, Kalbe (Milde), Kassieck, Kerkau, Klein Gartz, Klötze, Kloster Neuendorf, Köckte, Kuhfelde, Kunrau, Kusey, Lagendorf, Langenapel, Letzlingen, Liesten, Lindstedt, Lüdelsen, Mahlsdorf, Mechau, Mehmke, Mellin, Mieste, Miesterhorst, Nettgau, Neuekrug, Neuendorf, Neuendorf am Damm, Neuferchau, Osterwohle, Peckfitz, Potzehne, Pretzier, Püggen, Rademin, Riebau, Ristedt, Röwitz, Rohrberg, Roxförde, Sachau, Salzwedel, Sanne-Kerkuhn, Schenkenhorst, Schwiesau, Seebenau, Seethen, Sichau, Siedenlangenbeck, Solpke, Stappenbeck, Steimke, Steinitz, Tangeln, Tylsen, Valfitz, Vienau, Vissum, Wallstawe, Wannefeld, Wenze, Wernstedt, Wieblitz-Eversdorf, Wiepke, Winkelstedt, Winterfeld, Zethlingen, Zichtau

Kreis Aschersleben-Staßfurt

Im Kreis Bernburg: Güsten

Bördekreis Kreis Halberstadt

Landeshauptstadt Magdeburg

Im Kreis Mansfelder Land: Abberode, Ahlsdorf, Alterode, Annarode, Arnstedt, Benndorf, Biesenrode, Bräunrode, Braunschwende, Friesdorf, Gorenzen, Greifenhagen, Großörner, Harkerode, Hergisdorf, Hermerode, Hettstedt, Klostermansfeld, Mansfeld, Möllendorf, Molmerswende, Piskaborn, Quenstedt, Ritterode, Ritzgerode, Siebigerode, Stangerode, Sylda, Ulzigerode, Vatterode, Walbeck, Welbsleben, Wiederstedt, Wippra

Im Ohre-Kreis: Ackendorf, Alleringersleben, Altenhausen, Barleben, Bartensleben, Bebertal, Beendorf, Behnsdorf, Belsdorf, Berenbrock, Böddensell, Bösdorf, Born, Bornstedt, Bregenstedt, Bülstringen, Burgstall, Calvörde, Colbitz, Cröchern, Dahlenwarsleben, Döhren, Dolle, Dorst, Ebendorf, Eichenbarleben, Eickendorf, Eimersleben, Emden, Erxleben, Eschenrode, Etingen, Everingen, Farsleben, Flechtingen, Glindenberg, Grauingen, Groß Ammensleben, Groß Santersleben, Gutenswegen, Hakenstedt, Haldensleben, Hermsdorf, Hillersleben, Hödingen, Hörsingen, Hohenwarsleben, Irxleben, Ivenrode, Jersleben, Kathendorf, Klein Ammensleben, Klüden, Loitsche, Mannhausen, Meitzendorf, Meseberg, Morsleben, Neuenhofe, Niederndodeleben, Nordgermersleben, Ochtmersleben, Oebisfelde, Ostingersleben, Rätzlingen, Rottmersleben, Samswegen, Schackensleben, Schwanefeld, Seggerde, Siestedt, Süplingen, Uhrsleben, Vahldorf, Velsdorf, Walbeck, Flecken Weferlingen, Wegenstedt, Wellen, Wieglitz, Wolmirstedt, Zielitz, Zobbenitz

Kreis Quedlinburg Im Kreis Sangerhausen: Bennungen, Berga, Beyernaumburg, Blankenheim, Breitenbach, Breitenstein, Breitungen, Brücken (Helme), Dietersdorf, Drebsdorf, Edersleben, Emseloh, Gonna, Grillenberg, Großleinungen, Hackpfüffel, Hainrode, Hayn (Harz), Horla, Kelbra (Kyffhäuser), Kleinleinungen, Lengefeld, Martinsrieth, Morungen, Niederröblingen (Helme), Nienstedt, Oberröblingen, Obersdorf, Pölsfeld, Questenberg, Riestedt, Riethnordhausen, Roßla, Rotha, Rottleberode, Sangerhausen, Schwenda, Stolberg (Harz), Tilleda (Kyffhäuser), Uftrungen, Wallhausen, Wettelrode, Wickerode, Wolfsberg

Im Kreis Schönebeck: Atzendorf, Biere, Eickendorf, Förderstedt, Löbnitz (Bode), Schönebeck (Elbe), Welsleben

Im Kreis Stendal: Badingen, Berkau, Bismark (Altmark), Büste, Holzhausen, Käthen, Könnigde, Kremkau, Querstedt, Staats, Uchtspringe, Volgfelde, Windberge, Wittenmoor

Kreis Wernigerode

Thüringen

Stadt Eisenach

Kreis Eichsfeld

Im Kreis Gotha: Aspach, Ballstädt, Bienstädt, Brüheim, Bufleben, Dachwig, Döllstädt, Ebenheim, Emleben, Emsetal, Ernstroda, Eschenbergen, Finsterbergen, Friedrichroda, Friedrichswerth, Friemar, Fröttstädt, Georgenthal/Thür. Wald, Gierstädt, Goldbach, Gotha, Großfahner, Haina, Hochheim, Hörselgau, Laucha, Leinatal, Mechterstädt, Metebach, Molschleben, Remstädt, Sonneborn, Tabarz/Thür. Wald, Teutleben, Tonna, Tröchtelborn, Trügleben, Waltershausen, Wangenheim, Warza, Weingarten, Westhausen

Im Kyffhäuserkreis: Abtsbessingen, Artern/Unstrut, Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Badra, Bellstedt, Bendeleben, Borxleben, Bretleben, Clingen, Ebeleben, Esperstedt, Freienbessingen, Göllingen, Greußen, Großenehrich, Günserode, Hachelbich, Helbedündorf, Heldrungen, Holzsußra, Ichstedt, Niederbösa, Oberbösa, Oldisleben, Ringleben, Rockstedt, Rottleben, Schernberg, Seega, Sondershausen, Steinthaleben, Thüringenhausen, Topfstedt, Trebra, Voigtstedt, Wasserthaleben, Westgreußen, Wolferschwenda

Kreis Nordhausen

Im Kreis Schmalkalden-Meiningen: Aschenhausen, Birx, Breitungen/Werra, Brotterode, Erbenhausen, Fambach, Floh-Seligenthal, Frankenheim/Rhön, Friedelshausen, Heßles, Hümpfershausen, Kaltensundheim, Kaltenwestheim, Kleinschmalkalden, Mehmels, Melpers, Oberkatz, Oberweid, Oepfershausen, Rhönblick, Rosa, Roßdorf, Schmalkalden, Schwallungen, Stepfershausen, Trusetal, Unterkatz, Unterweid, Wahns, Wasungen, Wernshausen

Im Kreis Sömmerda: Andisleben, Bilzingsleben, Frömmstedt, Gangloffsömmern, Gebesee, Günstedt, Herrnschwende, Kannawurf, Kindelbrück, Riethgen, Schwerstedt, Straußfurt, Walschleben, Weißensee

Unstrut-Hainich-Kreis

Wartburgkreis“


13.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/57


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. prosince 2006,

kterým se stanoví přechodná opatření pro některé produkty živočišného původu, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, dovezené ze třetích zemí do Bulharska a Rumunska před dnem 1. ledna 2007

(oznámeno pod číslem K(2006) 7019)

(Text s významem pro EHP)

(2007/29/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 42 uvedeného aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Bulharsko a Rumunsko přistoupí ke Společenství dne 1. ledna 2007. Některé produkty živočišného původu pocházející ze třetích zemí a dovezené ze třetích zemí do Bulharska a Rumunska před tímto datem nejsou v souladu s příslušnými pravidly Společenství stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1).

(2)

Některé z těchto produktů byly propuštěny do volného oběhu v Bulharsku a Rumunsku, zatímco jiné ještě do celního režimu propuštěny nebyly a jsou stále pod celním dohledem v těchto dvou zemích.

(3)

S cílem usnadnit přechod od stávajícího režimu uplatňovaného v Bulharsku a Rumunsku na režim, který vyplyne z uplatňování právních předpisů Společenství, je vhodné stanovit přechodná opatření pro uvádění těchto produktů na trh.

(4)

Je rovněž vhodné stanovit, že se produkty, které nejsou v souladu s právními předpisy Společenství, nesmí dovážet do ostatních členských států. Tyto produkty by měly být za vhodných podmínek pouze uváděny na domácí trh v Bulharsku a Rumunsku nebo vyváženy do třetí země. Vzhledem k tomu, že stávající systém sledovatelnosti není dostačující, neměly by být takové produkty, jež nejsou v souladu s právními předpisy Společenství, ani zpracovávány v zařízeních, která jsou oprávněna zasílat své produkty do Společenství.

(5)

Produkty, které ještě nebyly propuštěny do volného oběhu v těchto dvou zemích ani nebyly vyvezeny a jsou nadále skladovány pod celním dohledem, by po uplynutí jednoho roku od přistoupení měly být zničeny.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto rozhodnutí se vztahuje na produkty živočišného původu, které:

a)

spadají do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 853/2004, ale nesplňují požadavky daného nařízení; a

b)

byly do Bulharska a Rumunska dovezeny ze třetích zemí před dnem 1. ledna 2007.

Článek 2

Produkty živočišného původu propuštěné do volného oběhu před dnem 1. ledna 2007

1.   Produkty uvedené v článku 1 (dále jen „produkty živočišného původu“), které byly v Bulharsku a Rumunsku (dále jen „nové členské státy“) před dnem 1. ledna 2007 propuštěny do volného oběhu, mohou být uváděny na trh pouze v těchto zemích, a to do 31. prosince 2007.

Tyto produkty živočišného původu:

a)

nesmí být zpracovávány v zařízeních, která jsou oprávněna zasílat své produkty do ostatních členských států; a

b)

musejí být označeny vnitrostátním označením stanoveným dle předpisů platných v daném novém členském státě v den propuštění do volného oběhu.

2.   Členské státy zajistí, v souladu se směrnicí Rady 89/662/EHS (2), a zejména s článkem 3 uvedené směrnice, že se s produkty živočišného původu mezi členskými státy nebude obchodovat.

3.   Odchylně od odstavce 1 mohou nové členské státy do dne 31. prosince 2007 povolit vývoz produktů živočišného původu do třetí země, a to za následujících podmínek:

a)

vývoz musí být proveden v souladu s článkem 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (3);

b)

každá zásilka musí být pod dohledem příslušného orgánu dopravena přímo do třetí země, aniž by byla převážena přes území ostatních členských států;

c)

každá zásilka musí být vyvezena v dopravním prostředku, který příslušné orgány opatří celní závěrou, jež musí být v místě opuštění nových členských států patřičně zkontrolována.

Článek 3

Produkty živočišného původu, které byly dovezeny do nových členských států, ale nebyly před dnem 1. ledna 2007 propuštěny do volného oběhu

1.   Na produkty živočišného původu, které byly dovezeny do nových členských států, ale nebyly v nových členských státech před dnem 1. ledna 2007 propuštěny do volného oběhu, se vztahují pravidla stanovená v odstavcích 2 a 3.

2.   Produkty živočišného původu mohou být propuštěny do volného oběhu v nových členských státech nebo odeslány do třetí země v souladu s podmínkami stanovenými v článku 2.

3.   Ode dne 1. ledna 2008 budou jakékoliv zásilky produktů živočišného původu, které jsou pod celním dohledem, pod kontrolou příslušného orgánu zničeny.

Veškeré náklady takového zničení nese vlastník zásilky.

Článek 4

Použití

Toto rozhodnutí se použije s výhradou a dnem vstupu aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska v platnost.

Článek 5

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2076/2005 (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 83).

(2)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.


13.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/59


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. prosince 2006,

kterým se stanoví přechodná opatření pro uvádění na trh některých produktů živočišného původu získaných v Bulharsku a Rumunsku

(oznámeno pod číslem K(2006) 7028)

(Text s významem pro EHP)

(2007/30/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska (2), a zejména na článek 42 uvedeného aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ode dne 1. ledna 2007 budou muset být produkty živočišného původu získané v Bulharsku a Rumunsku (dále jen „nové členské státy“) uváděny na trh v souladu s příslušnými pravidly Společenství, zejména pokud jde o strukturu zařízení, hygienu v nich a o kontrolu produktů a označení jejich zdravotní nezávadnosti.

(2)

Tyto produkty budou zejména podléhat požadavkům stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (3) a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (4).

(3)

Některé produkty živočišného původu získané v Bulharsku a Rumunsku před dnem 1. ledna 2007 mohou být v zásobě i po tomto datu. Nemusí však splňovat všechny veterinární požadavky Společenství.

(4)

S cílem usnadnit přechod od stávajícího režimu uplatňovaného v Bulharsku a Rumunsku na režim, který vyplyne z uplatňování veterinárních právních předpisů Společenství, je vhodné stanovit přechodná opatření pro uvádění těchto produktů na trh.

(5)

Tato opatření by měla zohledňovat původ těchto produktů živočišného původu, stejně jako zásoby balení, obalového materiálu a štítků opatřených tištěnými označeními.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Toto rozhodnutí se vztahuje na produkty živočišného původu, které:

a)

spadají do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 853/2004; a

b)

byly získány v zařízeních v Bulharsku a Rumunsku do dne 31. prosince 2006.

Článek 2

1.   Produkty uvedené v článku 1 mohou být od 1. ledna do 31. prosince 2007 uváděny na trh v novém členském státu původu, pokud jsou označeny vnitrostátním označením, které je v daném novém členském státě před dnem 1. ledna 2007 předepsáno pro produkty živočišného původu vhodné k lidské spotřebě.

2.   Členské státy zajistí, v souladu se směrnicí Rady 89/662/EHS (5), a zejména s článkem 3 uvedené směrnice, že se s produkty uvedenými v odstavci 1 mezi členskými státy nebude obchodovat.

Článek 3

Odchylně od čl. 2 odst. 1 členské státy povolí od 1. ledna do 31. prosince 2007 obchod s produkty uvedenými v článku 1, jež byly získány v zařízeních oprávněných vyvážet do Společenství, pokud tyto produkty:

a)

jsou opatřeny označením zdravotní nezávadnosti nebo identifikačním označením dotčených zařízení pro účely vývozu do Společenství v souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 853/2004;

b)

jsou opatřeny dokladem podle článku 14 nařízení Evropkého parlamentu a Rady (ES) č. 854/2006 (6), v němž příslušný orgán nového členského státu původu osvědčuje následující skutečnost:

„Vyrobeno před dnem 1. ledna 2007 v souladu s rozhodnutím Komise 2007/30/ES“.

Článek 4

Zásoby předtištěného balicího a obalového materiálu a štítků nesoucích označení předepsané novými členskými státy původu před dnem 1. ledna 2007 určených pro produkty živočišného původu vhodné k lidské spotřebě je možné používat do 31. prosince 2007 pro uvedení těchto produktů na domácí trh, jak uvádí článek 2.

Článek 5

Toto rozhodnutí se použije s výhradou a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska v platnost.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 157, 21.6.2005, s. 203.

(3)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1662/2006 (Úř. věst. L 320, 18.11.2006, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(6)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.


13.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/61


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. prosince 2006,

kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o odesílání některých produktů z odvětví masa a mléka, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, z Bulharska do jiných členských států

(oznámeno pod číslem K(2006) 7029)

(Text s významem pro EHP)

(2007/31/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedené smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 42 uvedeného aktu,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (2) stanoví obecná pravidla hygieny potravin pro provozovatele potravinářských podniků, která jsou založena na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů. Stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků musejí zajistit dodržování strukturálních požadavků založených na těchto zásadách. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (3) doplňuje zásady stanovené v nařízení (ES) č. 852/2004. Pravidla stanovená nařízením (ES) č. 853/2004 zahrnují zvláštní požadavky na zařízení pro zpracování masa a mléka.

(2)

Podle výsledků mise Potravinového a veterinárního úřadu (PVÚ), která se uskutečnila v Bulharsku od 27. listopadu 2006 do 1. prosince 2006, nesplňují některá zpracovatelská zařízení v odvětví masa a mléka ustanovení nařízení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004.

(3)

Stávající systém sledovatelnosti v Bulharsku navíc nepostačuje požadavkům současné situace v Bulharsku, neboť se na jeho území nachází maso pocházející ze třetích zemí a maso, které Bulharsko získalo před 1. lednem 2007, a rovněž syrové mléko získané v Bulharsku, jež nesplňují požadavky stanovené uvedenými nařízeními.

(4)

S ohledem na současnou situaci v Bulharsku je vhodné přijmout přechodná opatření, pokud jde o některé produkty z odvětví masa a mléka.

(5)

Během přechodného období musí být zhodnocena situace všech zpracovatelských zařízení v odvětví masa a mléka, aby se zajistilo dokončení procesu modernizace některých zařízení a dosažení souladu s požadavky Společenství. Rovněž je nutné zlepšit systém sledovatelnosti, aby splňoval normy Společenství.

(6)

Během přechodného období je nezbytné stanovit zákaz odesílání některých produktů z odvětví masa a mléka z Bulharska do jiných členských států. Je ovšem vhodné poskytnout výjimku některým zpracovatelským zařízením, která získala v souladu s právními předpisy Společenství povolení vyvážet tyto produkty do Společenství před 1. lednem 2007 vzhledem k zárukám, které existují pro tato zařízení.

(7)

Přechodné období stanovené tímto rozhodnutím by mělo být omezeno na dobu jednoho roku. Situace v odvětví masa a mléka v Bulharsku musí být před koncem tohoto období přehodnocena, zvláště s ohledem na výsledky nových inspekcí PVÚ, které budou provedeny v lednu 2007.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Toto rozhodnutí se použije na produkty z odvětví masa a mléka, které jsou uvedeny v následujících oddílech přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004:

a)

Oddíl I (maso domácích kopytníků);

b)

Oddíl II (maso drůbeže a zajícovců);

c)

Oddíl III (maso farmové zvěře);

d)

Oddíl IV (maso volně žijící zvěře);

e)

Oddíl V (mleté maso, masné polotovary a strojně oddělené maso);

f)

Oddíl VI (masné výrobky); a

g)

Oddíl IX (syrové mléko a mléčné výrobky).

Článek 2

1.   Produkty uvedené v článku 1 (dále jen „produkty“) se neodesílají z Bulharska do jiných členských států.

2.   Členské státy zajistí, v souladu se směrnicí 89/662/EHS, a zejména s článkem 3 uvedené směrnice, že se s produkty nebude obchodovat mezi členskými státy.

Článek 3

Odchylně od čl. 2 odst. 1 povolí členské státy obchod s produkty, které byly získány ze zpracovatelských zařízení uvedených v příloze za přepokladu, že tyto produkty:

a)

jsou opatřeny označením zdravotní nezávadnosti nebo identifikačním označením dotčených zpracovatelských zařízení pro účely vývozu do Společenství v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 853/2004;

b)

jsou opatřeny dokladem podle článku 14 nařízení (ES) č. 854/2004 (4), v němž příslušný bulharský orgán osvědčuje následující skutečnost:

„Produkty v souladu s rozhodnutím Komise 2007/31/ES v konečném znění“.

Článek 4

Toto rozhodnutí se použije ode dne, kdy vstoupí v platnost akt o přistoupení Bulharska a Rumunska.

Použije se do 31. prosince 2007.

Toto rozhodnutí bude přehodnoceno před tímto datem zvláště s ohledem na výsledky nových inspekcí PVÚ provedených v lednu 2007.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 33).

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2076/2005 (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 83).

(4)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.


PŘÍLOHA

Seznam zpracovatelských zařízení, jež získaly povolení k odesílání produktů z odvětví uvedených v článku 1 z Bulharska do jiných členských států

ZAŘÍZENÍ NA PRODUKCI MASA

Číslo

Vet. č.

Název a adresa zařízení

Sídlo zařízení

1

BG 0201028

„Debelt Indastriys“ OOD

s. Debelt obl. Burgas

2

BG 0401028

„Mesokombinat–Svishtov“ EOOD

gr. Svishtov ul. „33-ti Svishtovski polk“ 91

3

BG 0404013

„Dakor“ OOD

gr. G. Oriahovitsa ul. „Tsar Osvoboditel“ 60

4

BG 0601031

„Mesodobivna kompaniya–Vratsa“ OOD

gr. Vratsa ul. „Ilinden“

5

BG 0901005

„Baydano-Komers“ OOD

gr. Momchilgrad Promishlena zona

6

BG 1201011

„Mesotsentrala–Montana“ OOD

gr. Montana bul. „Treti mart“ 216

7

BG 1204013

„Kompas“ OOD

s. Komarevo obsht. Berkovitsa

8

BG 1604037

„Dil TUR“ AD

„Dil TUR“ AD

9

BG 1604039

„Evropimel“ OOD

gr. Plovdiv bul. „V. Aprilov“

10

BG 1701003

„Mesokombinat–Razgrad“ AD

gr. Razgrad, Industrialen kvartal, ul. „Beli Lom“ 1

11

ВG 1901021

„Mekom“ AD

gr. Silistra Industrialna zona – Zapad

12

BG 2204099

„Tandem – V“ OOD

gr. Sofia bul. „Iliantsi“ 23

13

BG 2304002

„Nikas“ AD

gr. Botevgrad ul. „Tsar Ivan Shishman“ 39

14

BG 2501002

„Tandem – Popovo“ OOD

s. Drinovo obsht. Popovo

15

BG 2701013

„Rodopa Shumen 1884“ AD

gr. Shumen ul. „Industrialna“


ZAŘÍZENÍ NA PRODUKCI DRŮBEŽÍHO MASA

Číslo

Vet. č.

Název a adresa zařízení

Sídlo zařízení

1

BG 0202074

„Pticeklanitsa – Chubra“ OOD

s. Chubra obl. Burgaska

2

BG 0402052

„Zornitsa Kesarevo“ AD

s. Kesarevo obsht. Strazhitsa

3

BG 0702006

„Hrinad“ OOD

gr. Sevlievo

4

BG 0802069

„Agroplasment 92V“ AD

gr. Dobrich-okolovrastno shose-yug

5

BG 1102073

„Amon-Ra“ OOD

s. Yoglav obl. Lovetch

6

BG 1602001

„Galus – 2004“ EOOD

s. Hr. Milevo obl. Plovdiv

7

BG 1602045

„Deniz 2001“ EOOD

gr. Parvomay ul. „Al. Stamboliiski“ 23

8

BG 1602071

„Brezovo“ AD

gr. Brezovo ul. „Marin Domuschiev“ 2

9

BG 2402001

„Gradus-1“ OOD

gr. Stara Zagora kv. „Industrialen“

10

BG 2402002

„Ekarisazh Zagore“ AD

gr. Stara Zagora kv. Industrialen

11

BG 2802076

„Alians Agrikol“ OOD

s. Okop obl. Yambolska


ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ MLÉKA

Číslo

Vet. č.

Název a adresa zařízení

Sídlo zařízení

1

BG 0412010

„Bi Si Si Handel“ OOD

gr. Elena ul. „Treti mart“ 19

2

BG 0512025

„El Bi Bulgarikum“ EAD

„El Bi Bulgarikum“ EAD

3

BG 0612012

OOD „Zorov – 97“

gr. Vratsa

4

BG 0612027

„Mlechen ray – 99“ EOOD

gr. Vratsa

5

BG 0612043

ET „Zorov-91-Dimitar Zorov“

gr. Vratsa

6

BG 0712008

„Milkieks“ OOD

gr. Sevlievo zh. k. „Atanas Moskov“

7

BG 0812009

„Serdika – 90“ AD

gr. Dobrich ul. „25 septemvri“ 100

8

BG 0812029

„Akurat mlechna promishlenost“ OOD

gr. Dobrich kv. Riltsi

9

BG 0812030

„FAMA“ AD

gr. Dobrich bul. „Dobrudzha“ 2

10

BG 0912004

„Rodopchanka“ OOD

s. Byal izvor obsht. Ardino

11

BG 0912011

ET Alada–Mohamed Banashak

s. Byal izvor obsht. Ardino

12

BG 1112006

„Kondov Ekoproduktsia“ OOD

s. Staro selo

13

BG 1312001

„Lakrima“ AD

gr. Pazardzhik ul. „Tsaritsa Yoana“ 29

14

BG 1312011

„Eko-F“ EAD

s. Karabunar

15

BG 1612001

„OMK“ AD

gr. Plovdiv bul. „Dunav“ 3

16

BG 1612002

„Shipka 99“ AD

gr. Parvomay ul. „Vasil Levski“ 47

17

BG 1612011

„Em Dzhey Deriz“ EOOD

gr. Karlovo bul. „Osvobozhdenie“ 69

18

BG 1612037

„Filipopolis–RK“ OOD

gr. Plovdiv ul. „Prosveta“ 2A

19

BG 1712042

ET„Madar“

s. Terter

20

BG 1912013

„ZHOSI“ OOD

s. Chernolik

21

BG 1912024

„Buldeks“ OOD

s. Belitsa

22

BG 2012009

„Vangard“ OOD

s. Zhelyo voyvoda

23

BG 2012020

„Yotovi“ OOD

gr. Sliven kv. „Rechitsa“

24

BG 2012042

„Tirbul“ EAD

gr. Sliven Industrialna zona

25

BG 2112018

„Laktena“ OOD

s. Kutela

26

BG 2212001

„Danon–Serdika“ AD

gr. Sofia ul. „Ohridsko ezero“ 3

27

BG 2212003

„Darko“ AD

gr. Sofia ul. „Ohridsko ezero“ 3

28

BG 2212022

„Megle–Em Dzhey“ OOD

gr. Sofia ul. „Probuda“ 12–14

29

BG 2512004

„Pip Treyd“ OOD

s. Davidovo obsht. Targovishte

30

BG 2512020

„Mizia-Milk“ OOD

gr. Targovishte Industrialna zona

31

BG 2612047

„Balgarsko sirene“ OOD

gr. Haskovo bul. „Saedinenie“ 94

32

BG 2812003

„Balgarski yogurt“ OOD

s. Veselinovo, obl. Yambolska

33

BG 2812022

„Karil i Tania“ OOD

gr. Yambol ul. „Gr. Ignatiev“ 189

34

BG 2812025

„Sakarela“ OOD

gr. Yambol ul. „Preslav“ 269


Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU

13.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/66


AKT SPRÁVNÍ RADY EUROPOLU

ze dne 29. listopadu 2006,

kterým se mění seznam pracovních míst v rámci Europolu uvedený v příloze 1 služebního řádu Europolu

(2007/32/ES)

SPRÁVNÍ RADA,

s ohledem na akt Rady ze dne 3. prosince 1998, kterým se stanoví služební řád pro zaměstnance Europolu (1) (dále jen „služební řád“), a zejména na článek 1 uvedeného aktu,

vzhledem k tomu, že je úkolem správní rady na základě jednomyslného rozhodnutí upravit seznam pracovních míst u Europolu, jak jsou uvedena v příloze 1 služebního řádu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

První odstavec přílohy 1 služebního řádu Europolu se nahrazuje takto:

„PŘÍLOHA 1

Pracovní místa u Europolu

1.

V souladu s odstavcem 3 představují níže uvedené pracovní pozice pracovní místa, která jsou zastoupena v Europolu:

Ředitel

Náměstci ředitele

Asistenti ředitele

Finanční kontrolor

Sekretariát správní rady

Vedoucí oddělení

Podpora ředitelství/sekretariát odboru řízení a správy úřadu

Analytické oddělení

Specializované oblasti prosazování práva

Sekretariát odboru závažné trestné činnosti

Personální oddělení

Oddělení pro styk s veřejností/komunikace úřadu

Oddělení ochrany a ostrahy

Vedoucí oddělení

Finanční oddělení

Právní oddělení

Oddělení nákupu a zadávání zakázek

Specializované oblasti správy informací a informačních technologií

Sekretariát odboru správy informací a informačních technologií

Oddělení všeobecných služeb

Oddělení integrity informací

Asistent finančního(ích) kontrolora(ů)

První úředníci

Specializované oblasti prosazování práva

Sekretariát odboru závažné trestné činnosti

Analytické oddělení

Personální oddělení – nábor

Oddělení pro styk s veřejností/komunikace úřadu

Podnikové normy a integrita

První úředníci

Sekretariát správní rady

Specializované oblasti správy informací a informačních technologií

Sekretariát odboru správy informací a informačních technologií

Oddělení integrity informací

Podpora ředitelství/sekretariát odboru řízení a správy úřadu

Oddělení pro styk s veřejností/komunikace úřadu

Právní oddělení

Oddělení nákupu a zadávání zakázek

Finanční oddělení

Personální oddělení – specializované oblasti řízení lidských zdrojů

[Oddělení ochrany a ostrahy] (2)

Oddělení všeobecných služeb

Překladatel

Druzí úředníci

Specializované oblasti prosazování práva

Sekretariát odboru závažné trestné činnosti

Analytické oddělení

Druzí úředníci

Úřad finančního kontrolora

Sekretariát správní rady

Specializované oblasti správy informací a informačních technologií

Sekretariát odboru správy informací a informačních technologií

Oddělení integrity informací

Podpora ředitelství/sekretariát odboru řízení a správy úřadu

Právní oddělení

Personální oddělení

Finanční oddělení

Oddělení nákupu a zadávání zakázek

Oddělení pro styk s veřejností/komunikace úřadu

[Oddělení ochrany a ostrahy] (2)

Oddělení všeobecných služeb

Překladatel

Asistenti ředitelství

Asistenti ředitele a náměstků ředitele

Asistenti

Administrativní asistenti (všechny příslušné odbory a oddělení)

Administrativní asistenti úřadu finančního kontrolora a sekretariátu správní rady

Techničtí asistenti (3) *

Asistenti na dobu určitou (4)

Asistenti

Analytičtí asistenti

Ostatní zaměstnanci

Specializovaní řidiči*

Řidiči*

[Zaměstnanci ochrany a ostrahy] (2) *

Operátoři*

Kvalifikovaní pracovníci*

Tento seznam může být upraven jednomyslným rozhodnutím správní rady (5).

Článek 2

Toto rozhodnutí bude uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupí v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení.

V Haagu dne 29. listopadu 2006.

Kari RANTAMA

předseda správní rady


(1)  Úř. věst. C 26, 30.1.1999, s. 23. Akt naposledy pozměněný aktem Rady ze dne 4. prosince 2006 (Úř. věst. C 311, 19.12.2006, s. 1).

(2)  Zaměstnanci ochrany a ostrahy budou i nadále placeni v souladu s místními podmínkami, a to až do té doby, dokud bude tato kategorie zaměstnanců placená převážně z prostředků nizozemské vlády. Tato skutečnost je označena uvedením příslušných pracovních pozic v hranatých závorkách.

(3)  Vysvětlivka: V souladu s odstavcem 5 přílohy 1 služebního řádu budou všechny pracovní pozice označené hvězdičkou brány jako místa, která mají být obsazena místními zaměstnanci, jak je zmíněno v článku 3 služebního řádu.

(4)  Pracovní smlouvy na období maximálně jednoho roku (dočasné pracovní pozice k pokrytí naléhavých, výjimečných a nepředvídatelných personálních potřeb v rámci rozpočtových omezení Europolu a v souladu s plánem pracovních míst Europolu). Využití těchto pracovních pozic by mělo být v zásadě omezeno na případy, kdy běžný postup náboru zaměstnanců selhal nebo kdy jsou řádně přijatí zaměstnanci v dlouhodobé pracovní neschopnosti.

(5)  Odstavec byl nahrazen aktem Rady ze dne 15. března 2001 (Úř. věst. C 112, 12.4.2001, s. 1).“


13.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/69


ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY EUROPOLU

ze dne 5. prosince 2006

o přijetí podmínek a postupů, které stanovil Europol pro úpravu částek zmíněných v příloze rozhodnutí správní rady Europolu ze dne 16. listopadu 1999 o daních uplatňovaných na platy a požitky vyplácené zaměstnancům Europolu ve prospěch Europolu

(2007/33/ES)

SPRÁVNÍ RADA EUROPOLU,

s ohledem na protokol vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii a čl. 41 odst. 3 Úmluvy o Europolu o výsadách a imunitách Europolu, členů jeho orgánů, náměstků ředitelů a zaměstnanců Europolu (1), a zejména na článek 10 protokolu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada rozhodla dne 4. prosince 2006 upravit platy a požitky úředníků Europolu o 1,6 % se zpětným účinkem ode dne 1. července 2005.

(2)

Správní rada rozhodla dne 5. prosince 2006 provést zvýšení částek zmíněných v článku 4 přílohy rozhodnutí správní rady ze dne 16. listopadu 1999 (2) o totéž procento a k témuž datu, jak je stanoveno rozhodnutím Rady ze dne 4. prosince 2006, zmíněným v bodě 1.

(3)

V souladu se stejným rozhodnutím správní rady ze dne 5. prosince 2006 by upravené částky měly být uveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

S účinkem od 1. července 2005:

1.

Částka uvedená v první větě článku 4 přílohy rozhodnutí správní rady Europolu ze dne 16. listopadu 1999 bude nahrazena částkou 112,00 EUR.

2.

Částky v eurech v tabulce uvedené v článku 4 přílohy rozhodnutí správní rady Europolu ze dne 16. listopadu 1999 budou nahrazeny následovně:

 

8 % k částkám mezi 112,00 a 1 972,82 EUR

 

10 % k částkám mezi 1 972,83 a 2 717,25 EUR

 

12,5 % k částkám mezi 2 717,26 a 3 114,12 EUR

 

15 % k částkám mezi 3 114,13 a 3 536,55 EUR

 

17,5 % k částkám mezi 3 536,56 a 3 933,45 EUR

 

20 % k částkám mezi 3 933,46 a 4 318,14 EUR

 

22,5 % k částkám mezi 4 318,15 a 4 715,00 EUR

 

25 % k částkám mezi 4 715,01 a 5 099,71 EUR

 

27,5 % k částkám mezi 5 099,72 a 5 496,58 EUR

 

30 % k částkám mezi 5 496,59 a 5 881,29 EUR

 

32,5 % k částkám mezi 5 881,30 a 6 278,16 EUR

 

35 % k částkám mezi 6 278,17 a 6 663,47 EUR

 

40 % k částkám mezi 6 663,48 a 7 060,35 EUR

 

45 % k částkám nad 7 060,36 EUR

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem následujícím po jeho přijetí.

V Haagu dne 5. prosince 2006.

Kari RANTAMA

předseda správní rady


(1)  Úř. věst. C 221, 19.7.1997, s. 2.

(2)  Úř. věst. C 65, 28.2.2001, s. 8.