ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 2

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
5. ledna 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 3/2007 ze dne 4. ledna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 4/2007 ze dne 14. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2006/20)

3

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

5.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 3/2007

ze dne 4. ledna 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 5. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. ledna 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 4. ledna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

MA

71,6

TN

167,8

TR

151,0

ZZ

130,1

0707 00 05

MA

59,7

TR

151,4

ZZ

105,6

0709 90 70

MA

51,4

TR

125,8

ZZ

88,6

0805 10 20

EG

58,9

IL

55,2

MA

55,1

TR

62,3

ZZ

57,9

0805 20 10

IL

95,7

MA

66,4

ZZ

81,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

74,1

TR

64,5

ZZ

69,3

0805 50 10

AR

35,5

TR

48,6

ZZ

42,1

0808 10 80

CA

100,2

CN

85,8

US

126,5

ZZ

104,2

0808 20 50

US

97,0

ZZ

97,0


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


5.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/3


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (ES) č. 4/2007

ze dne 14. prosince 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí

(ECB/2006/20)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 2423/2001 ze dne 22. listopadu 2001 o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2001/13) (2) vyžaduje, aby měnové finanční instituce vykazovaly čtvrtletní statistické údaje členěné podle zemí a podle měn. Nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) je třeba změnit tak, aby se tato statistická zpravodajská povinnost rozšířila na údaje týkající se Bulharska a Rumunska, které přistoupí k Evropské unii dne 1. ledna 2007.

(2)

Podle nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) je vykazování čtvrtletních údajů o pozicích vůči protistranám, které jsou rezidenty na území členských států, jež přijaly euro, povinné. Nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) je proto nutné změnit, aby se zohlednilo přijetí eura Slovinskem,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) se mění takto:

1.

V čl. 4 odst. 2 se slova „symbolem ‚#‘“ nahrazují slovy „symbolem ‚#‘ nebo ‚*‘“.

2.

Přílohy I a V se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 14. prosince 2006.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Úř. věst. L 333, 17.12.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2181/2004 (ECB/2004/21) (Úř. věst. L 371, 18.12.2004, s. 42).


PŘÍLOHA

Přílohy I a V nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) se mění takto:

1.

Příloha I se mění takto:

a)

V části 1 se oddíl IV mění takto:

i)

v odstavci 6a se v první a druhé větě slova „symbolem ‚#‘“ nahrazují slovy „symbolem ‚#‘ nebo ‚*‘“,

ii)

v odstavci 7a se v první a druhé větě slova „symbolem ‚#‘“ nahrazují slovy „symbolem ‚#‘ nebo ‚*‘“,

iii)

v odstavci 9a se v první větě slova „symbolem ‚#‘“ nahrazují slovy „symbolem ‚#‘ nebo ‚*‘“.

b)

Část 2 se mění takto:

i)

v tabulce 3 nazvané „členění podle zemí“:

pod nadpisem „B. Ostatní zúčastněné členské státy (tj. mimo tuzemský sektor) a část C. Zbytek světa (členské státy)“ se za poslední sloupec vkládají dva nové sloupce s označením „BG“ a „RO“. Každé pole v těchto dvou sloupcích se označí symbolem „*“,

ve sloupci s označením „SI“ se v každém poli zrušuje symbol „#“,

v „obecné poznámce“ se slova „symbolem ‚#‘“ nahrazují slovy „symbolem ‚#‘ nebo ‚*‘“;

ii)

v tabulce 4 nazvané „členění podle měn“:

pod nadpisem „ostatní měny členských států“ se za poslední sloupec vkládají dva nové sloupce s označením „BGN“ a „RON“. Každé pole v těchto dvou sloupcích se označí symbolem „*“,

sloupec s označením „SIT“ se zrušuje,

v „obecné poznámce“ se slova „symbolem ‚#‘“ nahrazují slovy „symbolem ‚#‘ nebo ‚*‘“.

2.

Příloha V se mění takto:

a)

vkládají se nové odstavce 1c, 1d a 1e, které znějí:

„1c.

Bez ohledu na odstavec 1 budou podle tohoto nařízení v souvislosti s poli označenými symbolem ‚*‘ poprvé vykazovány čtvrtletní údaje za období končící březnem 2007.

1d.

Pokud se příslušná národní centrální banka rozhodne, počínaje čtvrtletními údaji za období končící březnem 2007, vykazování nevýznamných údajů nejprve nevyžadovat, začnou se tyto údaje vykazovat po uplynutí dvanácti měsíců ode dne, kdy příslušná národní centrální banka informuje zpravodajské jednotky o povinnosti tyto údaje vykazovat.

1e.

Bez ohledu na odstavec 1 budou podle tohoto nařízení v souvislosti se sloupcem s označením ‚SI‘ v tabulce 3 pod nadpisem ‚B. Ostatní zúčastněné členské státy (tj. mimo tuzemský sektor) a část C. Zbytek světa (členské státy)‘ poprvé vykazovány čtvrtletní údaje za období končící březnem 2007.“

b)

V odstavci 2a se slova „symbolem ‚#‘“ nahrazují slovy „symbolem ‚#‘ nebo ‚*‘“.