ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 1

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
4. ledna 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1/2007 ze dne 3. ledna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2/2007 ze dne 3. ledna 2007 o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (rajčata a stolní hrozny)

3

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/1/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 1. ledna 2007 o jmenování členů Komise Evropských společenství

4

 

 

2007/2/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 1. ledna 2007 o jmenování členů Účetního dvora

5

 

 

2007/3/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 1. ledna 2007 o jmenování bulharských a rumunských členů Evropského hospodářského a sociálního výboru

6

 

 

2007/4/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 1. ledna 2007, kterým se mění její jednací řád

9

 

 

2007/5/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 1. ledna 2007 o pořadí pro výkon předsednictví Rady

11

 

 

2007/6/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 1. ledna 2007 o jmenování bulharských a rumunských členů a náhradníků Výboru regionů

13

 

 

Konference zástupců vlád členských států

 

 

2007/7/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí zástupců vlád členských států Evropské unie ze dne 1. ledna 2007 o jmenování soudců Soudního dvora Evropských společenství

18

 

 

2007/8/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí zástupců vlád členských států Evropské unie ze dne 1. ledna 2007 o jmenování soudců Soudu prvního stupně Evropských společenství

19

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

4.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 1/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1/2007

ze dne 3. ledna 2007

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 4. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. ledna 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 3. ledna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

MA

68,1

TR

95,6

ZZ

81,9

0707 00 05

TR

123,2

ZZ

123,2

0709 90 70

MA

41,2

TR

93,0

ZZ

67,1

0805 10 20

EG

45,8

IL

55,2

MA

54,8

TR

57,9

ZZ

53,4

0805 20 10

MA

60,2

ZZ

60,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

65,1

TR

63,9

ZZ

64,5

0805 50 10

AR

35,5

TR

45,8

ZZ

40,7

0808 10 80

CA

99,2

CN

77,9

US

81,3

ZZ

86,1

0808 20 50

US

99,4

ZZ

99,4


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiná země původu“.


4.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 1/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2/2007

ze dne 3. ledna 2007

o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (rajčata a stolní hrozny)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1961/2001 ze dne 8. října 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o vývozní náhrady v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 6 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1510/2006 (3) stanovilo směrná množství, pro něž lze vydat vývozní licence režimu B.

(2)

Podle informací, které má Komise k dnešnímu datu k dispozici, hrozí, že brzy dojde k překročení směrných množství stanovených pro rajčata a stolní hrozny ve stávajícím vývozním období. Toto překročení by narušilo řádné fungování systému vývozních náhrad pro ovoce a zeleninu.

(3)

Aby se předešlo této situaci, měly by být žádosti o vydání vývozní licence režimu B pro rajčata a stolní hrozny podané po 3. lednu 2007 zamítány, a to až do konce stávajícího vývozního období,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Žádosti o vydání vývozní licence režimu B pro rajčata a stolní hrozny podle článku 1 nařízení (ES) č. 1510/2006, jejichž příslušná vývozní prohlášení byla přijata po 3. lednu a před 1. březnem 2007, se zamítají.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 4. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. ledna 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 268, 9.10.2001, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 280, 12.10.2006, s. 16.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

4.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 1/4


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 1. ledna 2007

o jmenování členů Komise Evropských společenství

(2007/1/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Akt o podmínkách přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, a zejména na článek 45 tohoto aktu,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

po dohodě s předsedou Komise,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Členy Komise na období od 1. ledna 2007 do 31. října 2009 jsou jmenováni:

 

paní Meglena KUNEVOVÁ,

 

pan Leonard ORBAN.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem 1. ledna 2007.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 1. ledna 2007.

Za Radu

předseda

F.-W. STEINMEIER


4.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 1/5


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 1. ledna 2007

o jmenování členů Účetního dvora

(2007/2/ES, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 247 odst. 1, 2 a 3 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 160b odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na Akt o podmínkách přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, a zejména na článek 47 tohoto aktu,

s ohledem na stanoviska Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 47 výše uvedeného aktu o přistoupení je třeba doplnit Účetní dvůr jmenováním dvou dalších členů na funkční období šesti let,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Členy Účetního dvora na období šesti let ode dne přijetí tohoto rozhodnutí jsou jmenováni:

 

paní Nadežda SANDALOVÁ,

 

pan Ovidiu ISPIR.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem 1. ledna 2007.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 1. ledna 2007.

Za Radu

předseda

F.-W. STEINMEIER


4.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 1/6


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 1. ledna 2007

o jmenování bulharských a rumunských členů Evropského hospodářského a sociálního výboru

(2007/3/ES, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 259 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 167 této smlouvy,

s ohledem na Akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na články 12 a 48 tohoto aktu,

s ohledem na stanovisko Komise,

s ohledem na návrhy vlád Bulharské republiky a Rumunska,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Členové Evropského hospodářského a sociálního výboru byli jmenováni na období od 21. září 2006 do 20. září 2010 rozhodnutími Rady 2006/524/ES, Euratom (1), 2006/651/ES, Euratom (2) a 2006/703/ES, Euratom (3).

(2)

Po přistoupení Bulharské republiky a Rumunska je třeba doplnit Evropský hospodářský a sociální výbor jmenováním dvaceti sedmi členů, kteří zastupují jednotlivé hospodářské a sociální skupiny občanské společnosti.

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Osoby, jejichž jména a funkce jsou uvedeny v příloze, jsou jmenovány členy Evropského hospodářského a sociálního výboru na období do 20. září 2010.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

V Bruselu dne 1. ledna 2007.

Za Radu

předseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Úř. věst. L 207, 28.7.2006, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 269, 28.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 291, 21.10.2006, s. 33.


PŘÍLOHA

BULHARSKÁ REPUBLIKA

 

Ms Milena ANGELOVA

Executive Director of the Bulgarian Industrial Capital Association

 

Prof. Nansen BEHAR, PhD

Member of the Managing Board of the Union for Private Economic Enterprise

 

Mr Bojidar DANEV

Chairman of the Bulgarian Industrial Association

 

Mr Plamen DIMITROV

Vice President of the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria

 

Mr Liubomir HADJIYSKI

Deputy Chairman of the Economic Commission at the Bulgarian Union of Private Entrepreneurs „Vuzrazdane“

 

Dr. Jeliazko HRISTOV

President of the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria

 

Mr Dimitar MANOLOV

Vice President of the Confederation of Labour „Podkrepa“

 

Mr Veselin MITOV

Head of the International Policy Department of the Confederation of Labour „Podkrepa“

 

Ms Donka SOKOLOVA

Representative of the Democratic Union of Women

 

Ms Ludmilla TODOROVA

Representative of the Bulgarian Farmers Association

 

Ms Andriana TOSHEVA

Executive Director of the Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria

 

Mr Plamen ZAHARIEV

Representative of the National Council of and for People with Disabilities

RUMUNSKO

 

Mme Lavinia ANDREI

Président,

Fondation Terra Mileniul IU

 

Mme Ana BONTEA

Directrice du Département Juridique et Dialogue Social,

Conseil National des Petites et Moyennes Entreprises Privées de Roumanie

 

M. Petru Sarin DANDEA

Vice-président,

Confédération Nationale Syndicale „CartelALFA“

 

M. Dumitru FORNEA

Chef du Département Relations Internationales,

Confédération Syndicale Nationale MERIDIAN

 

M. Minel IVAȘCU

Vice-président,

Bloc National Syndical

 

M. Eugen LUCAN

Président,

Association Angel

 

M Mihai MANOLIU

Secrétaire Général,

Alliance des Confédérations Patronales de Roumanie

 

M. Radu NICOSEVICI

Président,

Association Academia de Advocacy

 

M. Marius Eugen OPRAN

Président Exécutif,

Union Générale des Industriels de Roumanie – 1903(UGIR – 1903)

 

M. Cristian PARVULESCU

Président,

Association Pro Democratia

 

M. Marius PETCU

Président,

Confédération Nationale des Syndicats Libres de Roumanie – FRÿÿIA

 

M. Aurel Laurențiu PLOȘCEANU

Vice-président,

Association Roumaine des Entrepreneurs de Bâtiments

 

M. Sabin RUSU

Secrétaire Général,

Confédération des Syndicats Démocratiques de Roumanie

 

M. Ionut SIBIAN

Directeur exécutif,

Fondation pour le Développement de la Société Civile

 

M. Ștefan VARFALVI

Président,

Association Permanente UGIR


4.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 1/9


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 1. ledna 2007,

kterým se mění její jednací řád

(2007/4/ES, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 207 odst. 3 první pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 121 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 odst. 1 a čl. 41 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na čl. 2 odst. 2 přílohy III jednacího řádu Rady (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 11 odst. 5 jednacího řádu Rady (dále jen „jednací řád“) se na žádost člena Rady při přijímání rozhodnutí Rady kvalifikovanou většinou ověří, zda členské státy tvořící tuto kvalifikovanou většinu zastupují alespoň 62 % celkového počtu obyvatel Evropské unie vypočteného podle údajů o počtu obyvatel uvedených v článku 1 přílohy III.

(2)

Podle čl. 2 odst. 2 přílohy III jednacího řádu o prováděcích pravidlech pro ustanovení o přidělení váhy hlasům v Radě upraví Rada s účinkem od 1. ledna každého roku údaje uvedené v článku 1 uvedené přílohy na základě údajů, které má Statistický úřad Evropských společenství k dispozici k 30. září předchozího roku.

(3)

Jednací řád by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Článek 1 přílohy III jednacího řádu se nahrazuje tímto:

„Článek 1

K provedení čl. 205 odst. 4 Smlouvy o ES, čl. 118 odst. 4 Smlouvy o Euratomu a čl. 23 odst. 2 třetího pododstavce a čl. 34 odst. 3 Smlouvy o EU je celkový počet obyvatel každého členského státu na dobu od 1. ledna do 31. prosince 2007 tento:

Členský stát

Počet obyvatel

(v tisících)

Německo

82 438,0

Francie

62 886,2

Spojené království

60 421,9

Itálie

58 751,7

Španělsko

43 758,3

Polsko

38 157,1

Rumunsko

21 610,2

Nizozemsko

16 334,2

Řecko

11 125,2

Portugalsko

10 569,6

Belgie

10 511,4

Česká republika

10 251,1

Maďarsko

10 076,6

Švédsko

9 047,8

Rakousko

8 265,9

Bulharsko

7 718,8

Dánsko

5 427,5

Slovensko

5 389,2

Finsko

5 255,6

Irsko

4 209,0

Litva

3 403,3

Lotyšsko

2 294,6

Slovinsko

2 003,4

Estonsko

1 344,7

Kypr

766,4

Lucembursko

459,5

Malta

404,3

Celkem

492 881,2

práh (62 %)

305 586,3“

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem 1. ledna 2007.

Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 1. ledna 2007.

Za Radu

předseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Rozhodnutí Rady 2006/683/ES, Euratom ze dne 15. září 2006, kterým se přijímá jednací řád Rady (Úř. věst. L 285, 16.10.2006, s. 47).


4.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 1/11


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 1. ledna 2007

o pořadí pro výkon předsednictví Rady

(2007/5/ES, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 203 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 116 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 odst. 1 a čl. 41 odst. 1 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 2005/902/ES, Euratom (1) stanovila Rada pořadí pro výkon předsednictví Rady pro členské státy Evropské unie od 1. ledna 2006.

(2)

Dne 1. ledna 2007 dojde k rozšíření Evropské unie o dva nové členské státy.

(3)

Je proto vhodné stanovit pořadí pro výkon předsednictví Rady, které by zahrnovalo tyto nové členské státy, a přijmout nové rozhodnutí, které nahrazuje rozhodnutí 2005/902/ES, Euratom,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

1.   Pořadí, ve kterém členské státy vykonávají předsednictví Rady od 1. ledna 2007, je stanoveno v příloze.

2.   Rada může jednomyslně na návrh dotčených členských států rozhodnout, že členský stát bude vykonávat předsednictví v jiném období, než jak vyplývá z pořadí stanoveného v příloze.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem 1. ledna 2007.

Zrušuje se rozhodnutí 2005/902/ES, Euratom.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 1. ledna 2007.

Za Radu

předseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Úř. věst. L 328, 12.12.2005, s. 60.


PŘÍLOHA

Německo

leden–červen

2007

Portugalsko

červenec–prosinec

2007

Slovinsko

leden–červen

2008

Francie

červenec–prosinec

2008

Česká republika

leden–červen

2009

Švédsko

červenec–prosinec

2009

Španělsko

leden–červen

2010

Belgie

červenec–prosinec

2010

Maďarsko

leden–červen

2011

Polsko

červenec–prosinec

2011

Dánsko

leden–červen

2012

Kypr

červenec–prosinec

2012

Irsko

leden–červen

2013

Litva

červenec–prosinec

2013

Řecko

leden–červen

2014

Itálie

červenec–prosinec

2014

Lotyšsko

leden–červen

2015

Lucembursko

červenec–prosinec

2015

Nizozemsko

leden–červen

2016

Slovensko

červenec–prosinec

2016

Malta

leden–červen

2017

Spojené království

červenec–prosinec

2017

Estonsko

leden–červen

2018

Bulharsko

červenec–prosinec

2018

Rakousko

leden–červen

2019

Rumunsko

červenec–prosinec

2019

Finsko

leden–červen

2020


4.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 1/13


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 1. ledna 2007

o jmenování bulharských a rumunských členů a náhradníků Výboru regionů

(2007/6/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 263 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na Akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na články 13 a 49 tohoto aktu,

s ohledem na návrhy vlád Bulharské republiky a Rumunska,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Členové a náhradníci Výboru regionů byli jmenováni na období od 26. ledna 2006 do 25. ledna 2010 rozhodnutím Rady 2006/116/ES (1).

(2)

Po přistoupení Bulharské republiky a Rumunska je třeba doplnit Výbor regionů jmenováním dvaceti sedmi členů a dvaceti sedmi náhradníků, kteří zastupují regionální a místní orgány v nových členských státech a kteří buď mají volební mandát v některém regionálním nebo místním samosprávném celku, nebo jsou politicky odpovědní volenému shromáždění,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Do Výboru regionů jsou jmenovány na období do 25. ledna 2010:

jako členové osoby zapsané na seznamu podle členských států uvedeném v příloze I,

jako náhradníci osoby zapsané na seznamu podle členských států uvedeném v příloze II.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Nabývá účinku ode dne 1. ledna 2007.

V Bruselu dne 1. ledna 2007.

Za Radu

předseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Úř. věst. L 56, 25.2.2006, s. 75.


PŘÍLOHA I

ČLENOVÉ

BULHARSKÁ REPUBLIKA

 

Mr Hasan AZIS

Vice-President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Kardjali

 

Mr Bogomil BELCHEV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Gabrovo

 

Ms Katya DOYCHEVA

Mayor of Tvarditsa

 

Ms Antoaneta GEORGIEVA

Mayor of Pernik

 

Mr Vladimir KISYOV

Chair of Sofia Municipal Council

 

Mr Yoan KOSTADINOV

Mayor of Bourgas

 

Mr Yordan LECHKOV

Mayor of Sliven

 

Mr Krasimir MIREV

President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Targovishte

 

Ms Detelina NIKOLOVA

Vice-President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Dobrich

 

Mr Kiril YORDANOV

Mayor of Varna

 

Mr Remzi YUSEINOV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Kubrat

 

Mr Veselin ZLATEV

Vice-President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Shoumen

RUMUNSKO

 

M. Cristian ANGHEL

Maire, Mairie de la municipalité Baia Mare

 

M. Serghei Florin ANGHEL

Président, Conseil Départemental Prahova

 

M. Gheorghe BACIU

Maire, Mairie de la Ville Întorsura Buzăului

 

M. Doru Laurian BĂDULESCU

Président, Conseil Départemental Ilfov

 

M. Emil CALOTĂ

Maire, Mairie de la municipalité Ploiești

 

M. Jenel COPILĂU

Président, Conseil Départemental Olt

 

M. Janos DEMETER

Président, Conseil Départemental Covasna

 

M. Liviu Nicolae DRAGNEA

Président, Conseil Départemental Teleorman

 

M. Emil DRĂGHICI

Maire, Mairie de la Commune Vulcana Băi

 

Mme Ileana Viorica ION

Maire, Mairie de la Ville Lehliu Gară

 

Mme Veronica IONIȚĂ

Maire, Mairie de la Commune Gorgota

 

M. Alin Adrian NICA

Maire, Mairie de la Commune Dudeștii Noi

 

M. Constantin OSTAFICIUC

Président, Conseil Départemental Timiș

 

M. Emil PROSCANU

Maire, Mairie de la Ville Mizil

 

M. Adriean VIDEANU

Maire genéral, Mairie Générale de la municipalité Bucarest


PŘÍLOHA II

NÁHRADNÍCI

BULHARSKÁ REPUBLIKA

 

Mr Ivan ASPARUHOV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Mezdra

 

Mr Stanislav BLAGOV

Mayor of Svishtov

 

Ms Rumiana BOZUKOVA

Mayor of Simeonovgrad

 

Mr Dilyan ENKIN

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Troyan

 

Ms Shukran IDRIZ

Mayor of Kirkovo

 

Mr Nikola KOLEV

Mayor of Gorna Oryahovitsa

 

Ms Anastasia MLADENOVA

Chair of Municipal Council Peshtera

 

Mr Vladimir MOSKOV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Gotse Delchev

 

Mr Lachezar ROSSENOV

Municipal Councilor in Dobrich

 

Mr Mithat TABAKOV

Mayor of Dulovo

 

Mr Naiden ZELENOGORSKI

Mayor of Pleven

 

Mr Zlatko ZHIVKOV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Montana

RUMUNSKO

 

M. Dumitru Teodor BANCIU

Maire, Mairie de la Ville Săliște

 

M. Dragoș BENEA

Président, Conseil Départemental Bacău

 

M. Corneliu BICHINEȚ

Président, Conseil Départemental Vaslui

 

M. Andrei CHILIMAN

Maire, Mairie du Secteur 1, municipalité Bucarest

 

M. Nicușor Daniel CONSTANTINESCU

Président, Conseil Départemental Constanța

 

M. Alexandru CORCODEL

Maire, Mairie de la Ville Nehoiu

 

M. Alexandru DRĂGAN

Maire, Mairie de la Commune Tașca

 

M. Enache DUMITRU

Maire, Mairie de la Commune Stejaru

 

M. Răducu George FILIPESCU

Président, Conseil Départemental Călărași

 

M. Lucian FLAIȘER

Président, Conseil Départemental Iași

 

Mme Edita Emoke LOKODI

Président, Conseil Départemental Mureș

 

M. Mircia MUNTEAN

Maire, Mairie de la municipalité Deva

 

M. Ion OPRESCU

Maire, Mairie de la Ville Băile Herculane

 

M. Tudor PENDIUC

Maire, Mairie de la municipalité Pitești

 

Mme Ioana TRIFOI

Maire, Mairie de la Commune Botiza


Konference zástupců vlád členských států

4.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 1/18


ROZHODNUTÍ ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

ze dne 1. ledna 2007

o jmenování soudců Soudního dvora Evropských společenství

(2007/7/ES, Euratom)

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 223 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 139 této smlouvy,

s ohledem na akt o podmínkách přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, a zejména na čl. 46 odst. 1 a odst. 2 první pododstavec tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 46 odst. 1 a odst. 2 prvního pododstavce výše uvedeného aktu o přistoupení stanoví jmenování dvou soudců Soudního dvora. Funkční období jednoho soudce má skončit 6. října 2009. Tento soudce má být vybrán losem. Funkční období druhého soudce má skončit 6. října 2012.

(2)

V souladu s uvedeným článkem a po losování, jež uvedený článek stanoví, by měli být jmenováni další dva soudci Soudního dvora Evropských společenství,

ROZHODLI TAKTO:

Článek 1

Paní Camilia TOADEROVÁ je jmenována soudkyní Soudního dvora Evropských společenství na období od 1. ledna 2007 do 6. října 2009:

Článek 2

Pan Alexander ARABADŽIEV je jmenován soudcem Soudního dvora Evropských společenství na období od 1. ledna 2007 do 6. října 2012.

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem 1. ledna 2007.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 1. ledna 2007.

Předseda

W. SCHÖNFELDER


4.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 1/19


ROZHODNUTÍ ZÁSTUPCŮ VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

ze dne 1. ledna 2007

o jmenování soudců Soudu prvního stupně Evropských společenství

(2007/8/ES, Euratom)

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 224 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 140 této smlouvy,

s ohledem na Akt o podmínkách přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, a zejména na čl. 46 odst. 1 a odst. 2 druhý pododstavec tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 46 odst. 1 a odst. 2 druhého pododstavce výše uvedeného aktu o přistoupení stanoví jmenování dvou soudců Soudu prvního stupně. Funkční období jednoho soudce má skončit 31. srpna 2007. Tento soudce má být vybrán losem. Funkční období druhého soudce má skončit 31. srpna 2010.

(2)

V souladu s uvedeným článkem a po losování, jež uvedený článek stanoví, by měli být jmenováni další dva soudci Soudu prvního stupně,

ROZHODLI TAKTO:

Článek 1

Pan Teodor ČIPEV je jmenován soudcem Soudu prvního stupně na období od 1. ledna 2007 do 31. srpna 2007.

Článek 2

Pan Valeriu CIUCĂ je jmenován soudcem Soudu prvního stupně na období od 1. ledna 2007 do 31. srpna 2010.

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem 1. ledna 2007.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 1. ledna 2007.

Předseda

W. SCHÖNFELDER