ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 414

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
30. prosince 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2027/2006 ze dne 19. prosince 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2028/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 600/2005, pokud jde o povolení přípravku doplňkových látek Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 náležejících do skupiny mikroorganismů ( 1 )

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2029/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení (EHS) č. 1538/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2030/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 1607/2000, (ES) č. 1622/2000 a (ES) č. 2729/2000 týkající se odvětví vína

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2031/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravují některá nařízení o trhu s cukrem

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2032/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se na rybářský hospodářský rok 2007 stanoví ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2033/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se na rybářský hospodářský rok 2007 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2034/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se stanoví na rybářský hospodářský rok 2007 referenční ceny pro některé produkty rybolovu

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2035/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se na rybářský hospodářský rok 2007 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2036/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se na rybářský hospodářský rok 2007 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2037/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se stanoví paušální hodnoty použité při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2007

 

*

Směrnice Komise 2006/140/ES ze dne 20. prosince 2006, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky sulfurylfluorid do přílohy I uvedené směrnice ( 1 )

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu 2006, kterým se v souladu s čl. 104 odst. 8 Smlouvy o založení Evropského společenství stanoví, že opatření přijatá Polskem v reakci na doporučení Rady podle čl. 104 odst. 7 Smlouvy se ukázala být nedostatečná

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2006 o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Malajsie o některých aspektech leteckých služeb

Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Malajsie o některých aspektech leteckých služeb

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2006 o poskytnutí záruky Společenství na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a úvěrových záruk na projekty mimo Společenství

 

 

 

*

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

30.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 414/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/2006

ze dne 19. prosince 2006

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společenství a Kapverdská republika sjednaly a parafovaly dohodu o partnerství v odvětví rybolovu, na základě které se rybářům Společenství udělují rybolovná práva ve vodách spadajících pod svrchovanost Kapverdské republiky.

(2)

Je třeba uvedenou dohodu schválit.

(3)

Je třeba vymezit způsob pro rozdělení rybolovných práv mezi členské státy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto nařízení.

Článek 2

Rybolovná práva stanovená v protokolu dohody se mezi členské státy rozdělují takto:

Kategorie rybolovu

Typ plavidla

Členský stát

Licence nebo kvóty

Lov tuňáka

Plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru

Španělsko

41

Portugalsko

7

Lov tuňáka

Mrazírenská plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí

Španělsko

12

Francie

13

Lov tuňáka

Plavidla lovící tuňáky na pruty

Španělsko

7

Francie

4

Pokud žádosti o licence těchto členských států nevyčerpají všechna rybolovná práva stanovená protokolem, může komise zohlednit žádosti o licence ostatních členských států.

Článek 3

Členské státy, jejichž plavidla provozují rybolov v rámci této dohody, oznamují Komisi množství každé populace ulovená v kapverdské rybolovné oblasti v souladu s nařízením Komise (ES) č. 500/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o kontrolu úlovků rybářských plavidel Společenství ve vodách třetích zemí a na volném moři (2).

Článek 4

Předseda Rady je tímto oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné k podpisu dohody zavazující Společenství.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie  (3).

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2006.

Za Radu

předseda

J. KORKEAOJA


(1)  Stanovisko ze dne 30. listopadu 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8.

(3)  Datum vstupu dohody v platnost zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie generální sekretariát Rady.


30.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 414/3


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

na jedné straně, a

KAPVERDSKÁ REPUBLIKA, dále jen „Kapverdy“,

na druhé straně,

dále jen „smluvní strany“,

VZHLEDEM k úzké spolupráci mezi Společenstvím a Kapverdami, zejména v rámci dohody z Cotonou, a k jejich společnému přání tyto vztahy posílit,

VZHLEDEM k přání obou stran podporovat zodpovědné využívání rybolovných zdrojů prostřednictvím spolupráce,

S OHLEDEM na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu,

UZNÁVAJÍCE, že v souladu s Úmluvou Organizace spojených národů o mořském právu Kapverdy vykonávají svá práva svrchovanosti nebo jurisdikce v oblasti až 200 námořních mil od základních linií,

ROZHODNUTY uplatňovat rozhodnutí a doporučení Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku, dále jen „ICCAT“,

UVĚDOMUJÍCE si důležitost principů stanovených kodexem chování pro zodpovědný rybolov, který byl přijat na konferenci organizace FAO v roce 1995,

ROZHODNUTY spolupracovat ve společném zájmu na zavedení zodpovědného rybolovu s cílem zaručit dlouhodobé zachování a udržitelné využívání živých mořských zdrojů;

PŘESVĚDČENY, že spolupráce musí být založena na vzájemně se doplňujících iniciativách a opatřeních, která, ať prováděna společně či každou stranou samostatně, jsou v souladu s politikami a zaručují součinnost společného úsilí;

ROZHODNUTY zahájit za tímto účelem dialog o politice v odvětví rybolovu, kterou schválila vláda Kapverd, a určit vhodné prostředky pro zaručení účinného provádění této politiky a účasti hospodářských subjektů a občanské společnosti v tomto procesu;

PŘEJÍCE si stanovit pravidla a podmínky pro rybolovné činnosti plavidel Společenství ve vodách Kapverd, jakož i pravidla a podmínky týkající se pomoci Společenství při zavedení zodpovědného rybolovu v těchto vodách,

ROZHODNUTY pokračovat v užší hospodářské spolupráci v odvětví rybolovného průmyslu a v souvisejících činnostech pomocí založení a rozvoje společných podniků s účastí společností obou stran,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Předmět

Tato dohoda stanoví zásady, pravidla a postupy pro:

hospodářskou, finanční, technickou a vědeckou spolupráci v oblasti rybolovu s cílem podporovat zodpovědný rybolov ve vodách Kapverd, aby bylo zaručeno zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů a byl zajištěn rozvoj odvětví rybolovu na Kapverdách;

podmínky přístupu rybářských plavidel Společenství do vod Kapverd;

spolupráci týkající se pravidel kontroly rybolovu ve vodách Kapverd s cílem zajistit dodržování výše uvedených podmínek, účinnost opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů a boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

partnerství mezi podniky, jejichž cílem je rozvíjet ve společném zájmu hospodářské a související činnosti v oblasti rybolovu.

Článek 2

Definice

Pro účely této dohody se:

a)

„orgány Kapverd“ rozumí vláda Kapverd;

b)

„orgány Společenství“ rozumí Evropská komise;

c)

„vodami Kapverd“ rozumí vody, které v oblasti rybolovu spadají pod svrchovanost nebo jurisdikci Kapverd;

d)

„rybářským plavidlem“ rozumí jakékoli plavidlo vybavené pro účely obchodního využívání živých vodních zdrojů;

e)

„plavidlem Společenství“ rozumí rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu Společenství a registrované ve Společenství;

f)

„společným podnikem“ rozumí obchodní společnost založená na Kapverdách majiteli plavidel nebo vnitrostátními podniky stran s cílem provozovat rybolovné nebo související činnosti;

g)

„smíšeným výborem“ rozumí výbor složený ze zástupců Společenství a Kapverd, jehož funkce jsou upřesněny v článku 9 této dohody;

h)

„překládkou“ rozumí přesun části nebo všech úlovků z jednoho rybářského plavidla na jiné plavidlo, a to v přístavu nebo na moři;

i)

„majitelem plavidla“ rozumí každá osoba právně zodpovědná za rybářské plavidlo, která toto plavidlo řídí a kontroluje;

j)

„námořníkem AKT“ rozumí každý námořník pocházející z neevropské země, která podepsala dohodu z Cotonou. Proto je kapverdský námořník námořníkem AKT.

Článek 3

Zásady a cíle, z nichž vychází tato dohoda

1.   Strany se zavazují, že budou podporovat zodpovědný rybolov ve vodách Kapverd, a to na základě principů vymezených kodexem chování pro zodpovědný rybolov organizace FAO a principu nediskriminace mezi různými loďstvy, která se v těchto vodách nacházejí.

2.   Strany spolupracují ve snaze zajistit sledování výsledků provádění politiky v odvětví rybolovu, kterou schválila vláda Kapverd, a zahájí politický dialog o nezbytných reformách. Strany provádějí vzájemné konzultace s cílem přijmout případná opatření v této oblasti.

3.   Strany rovněž spolupracují při hodnocení opatření, programů a akcí prováděných na základě ustanovení této dohody. Výsledky hodnocení analyzuje smíšený výbor podle článku 9.

4.   Strany se zavazují zajistit, že tato dohoda bude s ohledem na stav rybolovných zdrojů prováděna v souladu se zásadami řádného řízení hospodářských a sociálních záležitostí.

5.   Najímání kapverdských námořníků a/nebo námořníků AKT na palubu plavidel Společenství se řídí prohlášením Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci, které se ze zákona vztahuje na odpovídající smlouvy a obecné pracovní podmínky. Zejména se to týká svobody sdružování a faktického uznávání práva na kolektivní vyjednávání pracovníků, jakož i odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

Článek 4

Spolupráce ve vědecké oblasti

1.   Společenství a Kapverdy se po dobu platnosti dohody budou snažit sledovat vývoj stavu zdrojů v rybolovné oblasti Kapverd.

2.   Na základě doporučení a usnesení přijatých v rámci Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a s ohledem na nejlepší vědecká stanoviska, která jsou k dispozici, se obě strany konzultují v rámci smíšeného výboru podle článku 9 nebo případně v rámci vědeckého zasedání. Kapverdy mohou se souhlasem Společenství přijmout opatření, jejichž cílem je udržitelné řízení rybolovných zdrojů.

3.   Za účelem řízení a zachování živých mořských zdrojů v Atlantiku a za účelem spolupráce v rámci souvisejících vědeckých výzkumů se strany zavazují provádět vzájemné konzultace buď přímo, nebo v rámci příslušných mezinárodních organizací.

Článek 5

Přístup plavidel Společenství do lovišť ve vodách Kapverd

1.   Kapverdy se zavazují povolit plavidlům Společenství provozování rybolovných činností ve své rybolovné oblasti v souladu s touto dohodou, včetně protokolu a přílohy.

2.   Na rybolovné činnosti, které jsou předmětem této dohody, se vztahují právní předpisy platné na Kapverdách. Orgány Kapverd oznámí Komisi jakoukoli změnu uvedených právních předpisů, jakož i jakýchkoli jiných předpisů, která by mohla mít vliv na právní předpisy v odvětví rybolovu.

3.   Kapverdy jsou zodpovědné za účinné používání ustanovení o kontrole rybolovu uvedených v protokolu. Plavidla Společenství spolupracují s příslušnými orgány Kapverd při provádění těchto kontrol.

4.   Společenství se zavazuje přijmout všechna příslušná opatření k tomu, aby plavidla Společenství dodržovala ustanovení této dohody, jakož i právních předpisů upravujících rybolov ve vodách spadajících pod jurisdikci Kapverd.

Článek 6

Licence

1.   Plavidla Společenství mohou provozovat rybolovné činnosti v rybolovné oblasti Kapverd, pouze pokud jsou držiteli licence k rybolovu vydané podle této dohody.

2.   Postup pro získání licence k rybolovu pro plavidlo, příslušné poplatky a způsob platby majitelem, jsou uvedeny v příloze protokolu.

Článek 7

Finanční příspěvek

1.   Společenství poskytne Kapverdám finanční příspěvek v souladu s podmínkami stanovenými v protokolu a přílohách. Tento finanční příspěvek je jednorázový a je určen na základě dvou složek, kterými jsou:

a)

přístup plavidel Společenství do lovišť Kapverd a

b)

finanční pomoc Společenství na podporu zodpovědného rybolovu a na udržitelné využívání rybolovných zdrojů ve vodách Kapverd.

2.   Část finančního příspěvku podle odstavce 1 se stanoví a řídí podle cílů, které byly určeny společnou dohodou obou stran a v souladu s ustanoveními protokolu a kterých je třeba dosáhnout v rámci politiky v oblasti rybolovu na Kapverdách a v rámci ročního a víceletého programu souvisejícího s jeho prováděním.

3.   Finanční příspěvek poskytovaný Společenstvím se každoročně vyplácí podle pravidel stanovených v protokolu a s výhradou ustanovení této dohody a protokolu o případné změně jeho výše z důvodu:

a)

nečekaných událostí, s výjimkou přírodních živlů, které zabraňují v provozování rybolovných činností ve vodách Kapverd;

b)

omezení rybolovných práv udělených plavidlům Společenství, k němuž došlo po vzájemné dohodě obou stran s použitím opatření pro řízení dotčených populací, které se na základě nejlepšího vědeckého stanoviska, které je k dispozici, považuje za nezbytné pro zachování a udržitelné využívání populace;

c)

zvýšení rybolovných práv udělených plavidlům Společenství, k němuž došlo po vzájemné dohodě obou stran, pokud to na základě nejlepšího vědeckého stanoviska, které je k dispozici, stav zdrojů umožňuje;

d)

přehodnocení podmínek finanční podpory Společenství na provádění politiky v odvětví rybolovu na Kapverdách, odůvodňují-li to výsledky ročního a víceletého programu, které strany zjistily;

e)

vypovězení této dohody podle článku 12;

f)

pozastavení používání této dohody podle článku 13.

Článek 8

Podpora spolupráce na úrovni hospodářských subjektů a občanské společnosti

1.   Strany podporují hospodářskou, vědeckou a technickou spolupráci v odvětví rybolovu a souvisejících odvětvích. Provádějí vzájemné konzultace ve snaze koordinovat různá opatření, která mohou být za tímto účelem přijata.

2.   Strany podporují výměnu informací o způsobech rybolovu a lovných zařízeních, metodách konzervování, jakož i o průmyslovém zpracování produktů rybolovu.

3.   Strany usilují o vytvoření příznivých podmínek pro podporu vztahů mezi podniky obou stran v technické, hospodářské a obchodní oblasti tím, že podporují vytváření příznivého prostředí pro rozvoj obchodu a investic.

4.   Obě strany se zavazují, že mezi kapverdskými hospodářskými subjekty a hospodářskými subjekty Společenství zavedou akční plán, jehož cílem je rozvíjet místní vykládky plavidel Společenství.

5.   Strany zejména podporují vytváření smíšených společností, které fungují ve společném zájmu a systematicky dodržují platné právní předpisy Kapverd a Společenství.

Článek 9

Smíšený výbor

1.   Zřizuje se smíšený výbor, jehož úkolem je sledovat provádění této dohody. Smíšený výbor vykonává tyto funkce:

a)

kontroluje provádění, výklad a používání dohody, a především definování a hodnocení provádění ročního a víceletého programu podle čl. 7 odst. 2;

b)

zajišťuje nezbytné spojení v otázkách společného zájmu v odvětví rybolovu;

c)

představuje fórum pro přátelské urovnání sporů ohledně výkladu a uplatňování dohody;

d)

v případě potřeby přehodnocuje úroveň rybolovných práv a souvisejícího finančního příspěvku;

e)

jakoukoli jinou funkci, kterou mu strany po vzájemné dohodě přidělí.

2.   Smíšený výbor se schází nejméně jednou za rok, střídavě na území Kapverd a Společenství, a předsedá mu strana, jež zasedání pořádá. Mimořádné zasedání se uskuteční, pokud o to jedna ze stran požádá.

Článek 10

Zeměpisná oblast použití

Tato dohoda se vztahuje jednak na území, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství za podmínek stanovených v uvedené smlouvě, a jednak na území Kapverd.

Článek 11

Doba trvání

Tato dohoda se použije pět let ode dne jejího vstupu v platnost; není-li vypovězena podle článku 12, lze ji prodlužovat o další pětiletá období.

Článek 12

Vypovězení

1.   Dohodu může vypovědět jakákoli ze stran v případě nečekaných událostí jako např. pokles příslušných populací, zjištění sníženého využívání rybolovných práv udělených plavidlům Společenství nebo nedodržení závazků přijatých oběma stranami ohledně boje s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem.

2.   Příslušná strana písemně oznámí druhé straně svůj záměr vypovědět dohodu nejméně šest měsíců před uplynutím počátečního nebo každého dalšího období.

3.   Po odeslání oznámení uvedeného v předcházejícím odstavci zahájí obě strany konzultace.

4.   Platba finančního příspěvku podle článku 7 na rok, ve kterém vypovězení nabude účinku, je úměrně a pro rata temporis snížena.

Článek 13

Pozastavení

1.   Používání této dohody může být pozastaveno na podnět jedné ze stran v případě vážného sporu ohledně používání ustanovení, která jsou v dohodě obsažena. Pozastavení je podmíněno tím, že dotyčná strana písemně oznámí svůj záměr nejméně tři měsíce před dnem, k němuž má pozastavení nabýt účinku. Po přijetí tohoto oznámení se strany konzultují s cílem vyřešit své neshody přátelsky.

2.   Platba finančního příspěvku podle článku 7 je snížena úměrně a pro rata temporis podle doby trvání pozastavení.

Článek 14

Protokol a příloha

Protokol a příloha jsou nedílnou součástí této dohody.

Článek 15

Použitelné vnitrostátní právní předpisy

Rybolovné činnosti plavidel Společenství, která působí ve vodách Kapverd, se řídí právními předpisy používanými na Kapverdách, nestanoví-li dohoda, protokol s přílohou a dodatky jinak.

Článek 16

Zrušení

Vstupem této dohody v platnost se zrušuje a nahrazuje Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Kapverdskou republikou o rybolovu při pobřeží Kapverd, která vstoupila v platnost dnem 24. července 1990.

Článek 17

Vstup v platnost

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou prvopisech v anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si strany oznámí dokončení pro tento účel nezbytných postupů.


PROTOKOL,

kterým se na období od 1. září 2006 do 31. srpna 2011 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o rybolovu při pobřeží Kapverd

Článek 1

Doba používání a rybolovná práva

1.   Od 1. září 2006 a na období pěti let se rybolovná práva podle článku 5 dohody stanoví takto:

Vysoce stěhovavé druhy (druhy uvedené na seznamu v příloze 1 Úmluvy Organizace spojených národů z roku 1982)

mrazírenská plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí: 25 plavidel

plavidla lovící tuňáky na pruty: 11 plavidel

plavidla lovící tuňáky na dlouhý vlasec s návazci: 48 plavidel.

2.   Odstavec 1 se použije s výhradou ustanovení článků 4 a 5 tohoto protokolu.

3.   Plavidla plující pod vlajkou členského státu Evropského společenství mohou provozovat rybolovné činnosti v rybolovné oblasti Kapverd pouze v případě, že mají licenci k rybolovu vydanou podle tohoto protokolu a podle pravidel uvedených v příloze k tomuto protokolu.

Článek 2

Finanční příspěvek – Platební postupy

1.   Finanční příspěvek podle článku 7 dohody se pro období uvedené v článku 1 skládá jednak z roční částky ve výši 325 000 EUR odpovídající referenční nosnosti 5 000 tun za rok a jednak ze specifické částky 60 000 EUR za rok, která je určena na podporu a provádění iniciativ přijatých v rámci kapverdské rybářské politiky. Tato specifická částka je nedílnou součástí jednotného finančního příspěvku vymezeného v článku 7 dohody.

2.   Odstavec 1 se použije s výhradou ustanovení článků 4, 5 a 7 tohoto protokolu.

3.   Součet částek uvedených v odstavci 1 činí 385 000 EUR a Společenství ho každoročně vyplácí během doby používání tohoto protokolu.

4.   Pokud celkové množství úlovků plavidel Společenství v kapverdských vodách přesáhne 5 000 tun za rok, částka finančního příspěvku ve výši 325 000 EUR bude zvýšena o 65 EUR za každou tunu ulovenou navíc. Celková roční částka vyplacená Společenstvím však nesmí přesáhnout dvojnásobek částky uvedené v odstavci 1 (650 000 EUR). Pokud množství ulovená plavidly Společenství přesáhnou množství odpovídající dvojnásobku celkové roční částky, dlužná částka za přesahující množství je vyplacena v následujícím roce.

5.   Platba finančního příspěvku podle odstavce 1 proběhne pro první rok nejpozději dne 30. listopadu 2006 a pro následující roky nejpozději dne 30. června 2007, 2008, 2009 a 2010.

6.   S výhradou ustanovení článku 6 je přidělování tohoto příspěvků závislé na výhradní pravomoci orgánů Kapverd.

7.   Finanční příspěvek se vyplácí na jediný účet státní pokladny založený u finanční instituce, kterou určí orgány Kapverd.

Článek 3

Spolupráce při zodpovědném rybolovu – Vědecké zasedání

1.   Obě strany se zavazují, že budou podporovat zodpovědný rybolov ve vodách Kapverd, a to na základě principů vymezených kodexem chování pro zodpovědný rybolov organizace FAO a principu nediskriminace mezi různými loďstvy, která se v těchto vodách nacházejí.

2.   Společenství a Kapverdy se po dobu platnosti protokolu snaží sledovat vývoj stavu zdrojů v rybolovné oblasti Kapverd.

3.   Na základě doporučení a usnesení přijatých v rámci Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a s ohledem na nejlepší vědecká stanoviska, která jsou k dispozici, se v souladu s článkem 4 dohody obě strany konzultují v rámci smíšeného výboru podle článku 9 dohody nebo případně po vědeckém zasedání. Kapverdy mohou po dohodě se Společenstvím přijmout opatření, jejichž cílem je udržitelné řízení rybolovných zdrojů a která ovlivňují činnosti plavidel Společenství.

Článek 4

Přezkum rybolovných práv na základě společné dohody

1.   Rybolovná práva podle článku 1 mohou být na základě společné dohody zvýšena, pokud podle závěrů vědeckého zasedání podle čl. 3 odst. 3 toto zvýšení neuškodí udržitelnému řízení zdrojů na Kapverdách. V takovém případě je finanční příspěvek podle čl. 2 odst. 1 úměrně a pro rata temporis zvýšen. Celková částka finančního příspěvku vyplaceného Evropským společenstvím však nemůže přesáhnout dvojnásobek částky uvedené v čl. 2 odst. 1. Pokud množství ulovená plavidly Společenství přesáhnou dvojnásobek množství odpovídajících celkové přezkoumané roční částce, je dlužná částka za množství přesahující tento limit vyplacena v následujícím roce.

2.   Pokud se naopak strany dohodnou, že souhlasí se snížením rybolovných práv podle článku 1, je finanční příspěvek úměrně a pro rata temporis snížen.

3.   Strany rovněž mohou na základě společné dohody provést přezkum rozdělení rybolovných práv mezi jednotlivé kategorie plavidel, přičemž zohlední případná doporučení vědeckého zasedání podle článku 3, pokud jde o řízení zásob, které by mohly být tímto přerozdělením postiženy. Strany se dohodnou na odpovídající úpravě finančního příspěvku, pokud to tak přerozdělení rybolovných práv odůvodňuje.

Článek 5

Nová rybolovná práva

1.   Pokud jsou rybářská plavidla Společenství zapojena do rybolovných činností, které nejsou uvedeny v článku 1, strany se vzájemně konzultují před případným udělením povolení ze strany orgánů Kapverd. V případě potřeby se strany dohodnou na podmínkách pro tato nová rybolovná práva a, je-li to nutné, změní tento protokol a jeho přílohu.

2.   Strany by měly podporovat experimentální rybolov, zejména pokud jde o hloubkové druhy ve vodách Kapverd. Za tímto účelem a na žádost jedné ze stran se strany vzájemně konzultují a případ od případu stanoví druhy, podmínky a další vhodné parametry.

Strany budou provozovat experimentální rybolov v souladu s parametry, na nichž se obě dvě strany případně dohodnou v rámci správního předpisu. Povolení k experimentálnímu rybolovu by měla být sjednána na období maximálně šesti měsíců.

Pokud se strany domnívají, že výsledky experimentálního rybolovu jsou pozitivní, vláda Kapverd může loďstvu Společenství přidělit rybolovná práva pro nové druhy až do uplynutí platnosti stávajícího protokolu. Finanční náhrada uvedená v čl. 2. odst. 1 stávajícího protokolu bude zvýšena.

Článek 6

Pozastavení a přezkum platbyfinančního příspěvku z důvodu vyšší moci

1.   V případě neobvyklých okolností, s výjimkou přírodních živlů, zabraňujících provozování rybolovných činností ve výlučné hospodářské oblasti Kapverd, může Evropské společenství pozastavit platbu finančního příspěvku podle čl. 2 odst. 1, a to po konzultacích mezi oběma stranami ve lhůtě dvou měsíců po žádosti jedné ze stran a za podmínky, že Evropské společenství uhradí všechny dlužné částky v době pozastavení.

2.   Platba finančního příspěvku bude obnovena, jakmile strany po konzultacích společnou dohodou konstatují, že okolnosti, které způsobily zastavení rybolovných činností, zanikly a/nebo že situace umožňuje návrat k rybolovným činnostem.

3.   Platnost licencí udělených plavidlům Společenství podle článku 6 dohody je prodloužena o dobu rovnající se době pozastavení rybolovných činností.

Článek 7

Podpora zodpovědného rybolovu ve vodách Kapverd

1.   Osmdesát procent (80 %) celkové částky finančního příspěvku stanovené v článku 2 každoročně přispívá k podpoře a provádění iniciativ na podporu udržitelného a zodpovědného rybolovu přijatých v rámci politiky v odvětví rybolovu, kterou vymezila kapverdská vláda.

Za účelem řízení odpovídající částky ze strany Kapverd obě strany společnou dohodou stanoví cíle, které je třeba uskutečnit, a související roční a víceletý program.

2.   Za účelem provádění ustanovení odstavce 1 se Společenství a Kapverdy v rámci smíšeného výboru podle článku 9 dohody po vstupu protokolu v platnost a nejpozději tři měsíce po vstupu tohoto protokolu v platnost dohodnou na víceletém odvětvovém programu a na jeho prováděcích pravidlech, zejména včetně:

a)

ročních a víceletých pokynů, podle kterých bude použita procentní sazba finančního příspěvku uvedeného v odstavci 1 a jeho specifických částek pro iniciativy, které mají být provedeny v roce 2007;

b)

ročních a víceletých cílů, které je třeba uskutečnit, aby bylo možné včas dosáhnout podpory udržitelného a zodpovědného rybolovu s ohledem na priority stanovené Kapverdami v rámci vnitrostátní rybářské politiky nebo jiných politik, které souvisejí s podporou zodpovědného a udržitelného rybolovu nebo na něj mají dopad;

c)

kritérií a postupů, které se mají použít, aby bylo možné provést roční hodnocení získaných výsledků.

3.   Všechny navržené změny ve víceletém odvětvovém programu nebo ve využití specifických částek pro iniciativy, které mají být provedeny v roce 2007, musejí schválit obě strany v rámci smíšeného výboru.

4.   Kapverdy každý rok rozhodnou o přidělení odpovídající části procentní sazby podle odstavce 1 pro účely provádění víceletého programu. Pokud se jedná o první rok platnosti protokolu, musí být toto přidělení sděleno Společenství v době schválení víceletého odvětvového programu v rámci smíšeného výboru. V každém následujícím roce Kapverdy sdělí Společenství toto přidělení nejpozději do 1. května předcházejícího protokolárního roku.

5.   Pokud to roční hodnocení výsledků provádění víceletého odvětvového programu odůvodňuje, Společenství bude moci požádat o novou úpravu finančního příspěvku podle čl. 2 odst. 1 tohoto protokolu, aby těmto výsledkům byla přizpůsobena skutečná částka prostředků určených na provádění programu.

Článek 8

Spory – Pozastavení používání protokolu

1.   Veškeré spory mezi stranami ohledně výkladu ustanovení tohoto protokolu a ohledně používání, které z výkladu vyplývá, musí být předmětem konzultace mezi stranami v rámci smíšeného výboru podle článku 9 dohody, který je v případě potřeby svolán k mimořádnému zasedání.

2.   Aniž by byla dotčena ustanovení článku 9, může být používání protokolu pozastaveno na podnět jedné strany, pokud je spor mezi stranami považován za vážný a pokud konzultace vedené v rámci smíšeného výboru podle odstavce 1 neumožnily jejich ukončení smírem.

3.   Používání protokolu lze pozastavit tím, že zúčastněná strana písemně oznámí svůj úmysl nejméně tři měsíce před dnem, k němuž toto pozastavení nabývá účinku.

4.   V případě pozastavení pokračují strany v konzultacích s cílem najít smírčí řešení jejich sporu. Pokud je takového řešení dosaženo, pokračuje se v používání protokolu a částka finančního příspěvku se úměrně a pro rata temporis sníží podle doby, během které bylo používání protokolu pozastaveno.

Článek 9

Pozastavení používání protokolu z důvodu neplacení

S výhradou ustanovení článku 6 může být v případě, kdy by Společenství opomenulo provést platby podle článku 2, pozastaveno používání tohoto protokolu za těchto podmínek:

a)

Příslušné orgány Kapverd zašlou Evropské komisi oznámení o neprovedení platby. Komise provede příslušná ověření a v nutném případě platbu v maximální lhůtě 60 pracovních dní od data přijetí oznámení.

b)

Pokud není provedena platba nebo není podáno příslušné odůvodnění ve lhůtě stanovené v čl. 2 odst. 5 tohoto protokolu, jsou příslušné orgány Kapverd oprávněny pozastavit používání protokolu. Neprodleně o tom uvědomí Evropskou komisi.

c)

Protokol se začne znovu používat, jakmile je provedena příslušná platba.

Článek 10

Použitelné vnitrostátní právní předpisy

Činnosti rybářských plavidel Společenství, která působí ve vodách Kapverd v rámci tohoto protokolu, se řídí právními předpisy používanými na Kapverdách, nestanoví-li dohoda, tento protokol s přílohou a dodatky jinak.

Článek 11

Ustanovení o přezkumu

Strany mohou přezkoumat ustanovení protokolu, přílohy a dodatků a v případě potřeby provést změny po uplynutí poloviční doby jejich platnosti.

Článek 12

Zrušení

Příloha Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Kapverdami o rybolovu při pobřeží Kapverd se zrušuje a nahrazuje přílohou tohoto protokolu.

Článek 13

Vstup v platnost

1.   Tento protokol a jeho příloha vstupují v platnost datem, ke kterému strany oznámí provedení postupů nezbytných k tomuto účelu.

2.   Použijí se ode dne 1. září 2006.

30.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 414/26


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2028/2006

ze dne 18. prosince 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 600/2005, pokud jde o povolení přípravku doplňkových látek Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 náležejících do skupiny mikroorganismů

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

Přípravek Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 náležející do skupiny „mikroorganismy“ byl povolen bez časového omezení v souladu se směrnicí Rady 70/524/EHS (2) jako doplňková látka pro použití u prasnic nařízením Komise (ES) č. 1453/2004 (3), pro použití u výkrmu krůt a u telat do tří měsíců stáří nařízením Komise (ES) č. 600/2005 (4) a pro použití u výkrmu prasat a u selat nařízením Komise (ES) č. 2148/2004 (5). Uvedená doplňková látka byla v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsána do Registru Společenství pro doplňkové látky jako stávající produkt.

(3)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o změnu povolení uvedeného přípravku, aby bylo umožněno jeho použití v krmivech pro výkrm krůt, která obsahují povolené kokcidiostatikum maduramicin amonný. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ve stanovisku ze dne 12. července 2006 dospěl k závěru, že byla stanovena slučitelnost přípravku doplňkových látek Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 s maduramicinem amonným. Stanovisko úřadu také ověřuje zprávu o metodách analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posouzení uvedeného přípravku vyplývá, že podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny.

(6)

Nařízení (ES) č. 600/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 600/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1. Směrnice zrušená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(3)  Úř. věst. L 269, 17.8.2004, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 99, 19.4.2005, s. 5.

(5)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 24.


PŘÍLOHA

V příloze III nařízení (ES) č. 600/2005 se položka pro E 1700, Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750 pro kategorii zvířat výkrm krůt nahrazuje tímto:

Č. ES

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva

Mikroorganismy

„E 1700

Bacillus licheniformis DSM 5749 a Bacillus subtilis DSM 5750

(v poměru 1 : 1)

Směs Bacillus licheniformis a Bacillus subtilis obsahující minimálně 3,2 x 109 CFU/g doplňkové látky (1,6 x 109 CFU/g každé bakterie)

výkrm krůt

1,28 × 109

1,28 × 109

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

Může být použito v krmných směsích obsahujících povolená kokcidiostatika:

diclazuril, halofuginon, monensinát sodný, robenidin a maduramicin amonný.

bez časového omezení“


30.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 414/29


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2029/2006

ze dne 22. prosince 2006,

kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení (EHS) č. 1538/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1906/90 o některých obchodních normách pro drůbeží maso

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 56 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii je třeba provést určité technické změny v nařízení Komise (EHS) č. 1538/91 (1).

(2)

Ustanovení čl. 14a odst. 7 nařízení (EHS) č. 1538/91 a přílohy I, II a III uvedeného nařízení obsahují určité údaje ve všech jazycích Společenství ve složení k 31. prosinci 2006. Tato ustanovení by měla zahrnovat údaje v bulharštině a v rumunštině.

(3)

Příloha VIII nařízení (EHS) č. 1538/91 obsahuje seznam národních referenčních laboratoří pro kontrolu obsahu vody v drůbežím mase. Seznam by měl zahrnovat národní referenční laboratoře Bulharska a Rumunska.

(4)

Nařízení (EHS) č. 1538/91 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 1538/91 se mění takto:

1.

V čl. 14a odst. 7 prvním pododstavci se seznam údajů ve všech jazycích členských států nahrazuje tímto:

„—

Съдържанието на вода превишава нормите на ЕИО

Contenido en agua superior al límite CEE

Obsah vody překračuje limit EHS

Vandindhold overstiger EØF-Normen

Wassergehalt über dem EWG-Höchstwert

Veesisaldus ületab EMÜ normi

Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕΟΚ

Water content exceeds EEK limit

Teneur en eau supérieure à la limite CEE

Tenore d'acqua superiore al limite CEE

Ūdens saturs pārsniedz EEK noteikto normu

Vandens kiekis viršija EEB nustatytą ribą

Víztartalom meghaladja az EGK által előírt határértéket

Il-kontenut ta’ l-ilma superjuri għal-limitu KEE

Watergehalte hoger dan het EEG-maximum

Zawartość wody przekracza normę EWG

Teor de água superior ao limite CEE

conținutul de apă depășește limita CEE

Obsah vody presahuje limit EHS

Vsebnost vode presega EES omejitev

Vesipitoisuus ylittää ETY-normin

Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom EEG.“

2.

Přílohy I, II a III se nahrazují zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

3.

Příloha VIII se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 143, 7.6.1991, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 433/2006 (Úř. věst. L 79, 16.3.2006, s. 16).


PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA I

ČL. 1 ODST. 1 – NÁZVY JATEČNĚ UPRAVENÝCH TĚL DRŮBEŽE

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Пиле, бройлер

Pollo (de carne)

Kuře, brojler

Kylling, slagtekylling

Hähnchen

Masthuhn

Tibud, broiler

Κοτόπουλο

Πετεινοί και κότες (κρεατοπαραγωγής)

Chicken, broiler

Poulet (de chair)

Pollo, ‚Broiler

Cālis, broilers

2.

Петел, кокошка

Gallo, gallina

Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření

Hane, høne, suppehøne

Suppenhuhn

Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud

Πετεινοί και κότες

(για βράσιμο)

Cock, hen, casserole, or boiling fowl

Coq, poule (à bouillir)

Gallo, gallina Pollame da brodo

Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa

3.

Петел (угоен, скопен)

Capón

Kapoun

Kapun

Kapaun

Kohikukk

Καπόνια

Capon

Chapon

Cappone

Kapauns

4.

Ярка, петле

Polluelo

Kuřátko, Kohoutek

Poussin, Coquelet

Stubenküken

Kana- ja kukepojad

Νεοσσός, πετεινάρι

Poussin, Coquelet

Poussin, coquelet

Galletto

Cālītis

5.

Млад петел

Gallo joven

Mladý kohout

Unghane

Junger Hahn

Noor kukk

Πετεινάρι

Young cock

Jeune coq

Giovane gallo

Jauns gailis

1.

(Млада) пуйка

Pavo (joven)

(Mladá) krůta

(Mini) kalkun

(Junge) Pute, (Junger) Truthahn

(Noor) kalkun

(Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες

(Young) turkey

Dindonneau, (jeune) dinde

(Giovane) tacchino

(Jauns) tītars

2.

Пуйка

Pavo

Krůta

Avlskalkun

Pute, Truthahn

kalkun

Γάλοι και γαλοπούλες

Turkey

Dinde (à bouillir)

Tacchino/a

Tītars

1.

(Млада) патица, пате, (млада) Мускусна патица, (млад) Mюлар

Pato (joven o anadino), pato de Barbaria (joven), Pato cruzado (joven)

(Mladá) kachna, kachně, (Mladá) Pižmová kachna, (Mladá) Kachna Mulard

(Ung) and (Ung) berberand (Ung) mulardand

Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente (Junge) Mulardente

(Noor) part, pardipoeg, (noor) muskuspart, (noor), (noor) mullard

(Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες βαρβαρίας, (νεαρές) πάπιες mulard

(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck

(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de Barbarie, (jeune) canard mulard

(Giovane) anatra (Giovane) Anatra muta (Giovane) Anatra ‚mulard

(Jauna) pīle, pīlēns, (Jauna) Muskuss pīle, (Jauna) Mullard pīle

2.

Патица, Мускусна патица, Мюлар

Pato, pato de Barbaria, Pato cruzado

Kachna, Pižmová kachna, Kachna Mulard

Avlsand Berberand Mulardand

Ente, Barbarieente Mulardente

Part, muskuspart, mullard

Πάπιες, πάπιες βαρβαρίας πάπιες mulard

Duck, Muscovy duck, Mulard duck

Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir)

Anatra Anatra muta Anatra ‚mulard

Pīle, Muskuss pīle, Mullard pīle

1.

(Млада) гъска, гъсе

Oca (joven), ansarón

Mladá husa, house

(Ung) gås

Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans

(Noor) hani, hanepoeg

(Νεαρές) χήνες ή χηνάκια

(Young) goose, gosling

(Jeune) oie ou oison

(Giovane) oca

(Jauna) zoss, zoslēns

2.

Гъска

Oca

Husa

Avlsgås

Gans

Hani

Χήνες

Goose

Oie

Oca

Zoss

1.

(Млада) токачка

Pintada (joven)

Mladá perlička

(Ung) perlehøne

(Junges) Perlhuhn

(Noor) pärlkana

(Νεαρές) φραγκόκοτες

(Young) guinea fowl

(Jeune) pintade Pintadeau

(Giovane) faraona

(Jauna) pērļu vistiņa

2.

Токачка

Pintada

Perlička

Avlsperlehøne

Perlhuhn

Pärlkana

Φραγκόκοτες

Guinea fowl

Pintade

Faraona

Pērļu vistiņa


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Viščiukas broileris

Brojler csirke, pecsenyecsirke

Fellus, brojler

Kuiken, braadkuiken

Kurczę, broiler

Frango

Pui de carne, broiler

Kurča, brojler

Pitovni piščanec-brojler

Broileri

Kyckling, slaktkyckling (broiler)

2.

Gaidys, višta, skirti troškinti arba virti

Kakas és tyúk (főznivaló baromfi)

Serduk, tiġieġa (tal-brodu)

Haan, hen, soep- of stoofkip

Kura rosołowa

Galo, galinha

Cocoș, găină sau carne de pasăre pentru fiert

Kohút, sliepka

Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje

Kukko, kana

Tupp, höna, gryt- eller kokhöna

3.

Kaplūnas

Kappan

Ħasi

Kapoen

Kapłon

Capão

Clapon

Kapún

Kopun

Chapon (syöttökukko)

Kapun

4.

Viščiukas

Minicsirke

Għattuqa, coquelet

Piepkuiken

Kurczątko

Franguitos

Pui tineri

Kuriatko

Mlad piščanec, mlad petelin (kokelet)

Kananpoika, kukonpoika

Poussin, Coquelet

5.

Gaidžiukas

Fiatal kakas

Serduk żgħir fl-eta

Jonge haan

Młody kogut

Galo jovem

Cocoș tânăr

Mladý kohút

Mlad petelin

Nuori kukko

Ung tupp

1.

Kalakučiukas

Pecsenyepulyka, gigantpulyka, növendék pulyka

Dundjan (żgħir fl-eta)

(Jonge) kalkoen

(Młody) indyk

Peru

Curcan (tânăr)

Mladá morka

(Mlada) pura

(Nuori) kalkkuna

(Ung) kalkon

2.

Kalakutas

Pulyka

Dundjan

Kalkoen

Indyk

Peru adulto

Curcan

Morka

Pura

Kalkkuna

Kalkon

1.

Ančiukai, Muskusinės anties ančiukai, Mulardinės anties ančiukai

Pecsenyekacsa, Pecsenye pézsmakacsa, Pecsenye mulard -kacsa

Papra (żgħira fl-eta), papra żgħira (fellus ta’ papra), papra muskovy (żgħira fl-eta), papra mulard

(Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) „Mulard‘-eend

(Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmowa, (Młoda) kaczka mulard

Pato, Pato Barbary, Pato Mulard

Rață (tânără), rață (tânără) din specia Cairina moschata, rață (tânără) Mulard

(Mladá kačica), kačiatko, (Mladá) pyžmová kačica, (Mladý) mulard

(Mlada) raca, račka, (Mlada) muškatna raca, (Mlada) mulard raca

(Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka

(Ung) anka, ankunge, (ung) mulardand (ung) myskand

2.

Antis, Muskusinė antis, Mulardinė antis

Kacsa, Pézsma kacsa, Mulard kacsa

Papra, papra muscovy, papra mulard

Eend Barbarijse eend „Mulard‘-eend

Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard

Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard

Rață, rață din specia Cairina moschata, rață Mulard

Kačica, Pyžmová kačica, Mulard

Raca, Muškatna raca, Mulard raca

Ankka, myskiankka

Anka, mulardand, myskand

1.

Žąsiukas

Fiatal liba, pecsenye liba

Wiżża (żgħira fl-eta), fellusa ta’ wiżża

(Jonge) gans

Młoda gęś

Ganso

Gâscă (tânără)

(Mladá) hus, húsatko

(Mlada) gos, goska

(Nuori) hanhi

(Ung) gås, gåsunge

2.

Žąsis

Liba

Wiżża

Gans

Gęś

Ganso adulto

Gâscă

Hus

Gos

Hanhi

Gås

1.

Perlinių vištų viščiukai

Pecsenyegyöngyös

Fargħuna (żgħira fl-eta)

(Jonge) parelhoen

(Młoda) perliczka

Pintada

Bibilică adultă

(Mladá) perlička

(Mlada) pegatka

(Nuori) helmikana

(Ung) pärlhöna

2.

Perlinės vištos

Gyöngytyúk

Fargħuna

Parelhoen

Perlica

Pintada adulta

Bibilică

Perlička

Pegatka

Helmikana

Pärlhöna

ČL. 1 ODST. 2 – NÁZVY DĚLENÉHO DRŮBEŽÍHO MASA

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Половинка

Medio

Půlka

Halvt

Hälfte oder Halbes

Pool

Μισά

Half

Demi ou moitié

Metà

Puse

b)

Четвъртинка

Charto

Čtvrtka

Kvart

(Vorder-, Hinter-) Viertel

Veerand

Τεταρτημόριο

Quarter

Quart

Quarto

Ceturdaļa

c)

Неразделени четвъртинки с бутчетата

Cuartos traseros unidos

Neoddělená zadní čtvrtka

Sammenhængende lårstykker

Hinterviertel am Stück

Lahtilõikamata koivad

Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών

Unseparated leg quarters

Quarts postérieurs non séparés

Cosciotto

Nesadalītas kāju ceturdaļas

d)

Гърди, бяло месо или филе с кост

Pechuga

Prsa

Bryst

Brust, halbe Brust, halbierte Brust

Rind

Στήθος

Breast

Poitrine, blanc ou filet sur os

Petto con osso

Krūtiņa

e)

Бутче

Muslo y contramuslo

Stehno

Helt lår

Schenkel, Keule

Koib

Πόδι

Leg

Cuisse

Coscia

Kāja

f)

Бутче с част от гърба, прикрепен към него

Charto trasero de pollo

Stehno kuřete s částí zad

Kyllingelår med en del af ryggen

Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück

Koib koos seljaosaga

Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης

Chicken leg with a portion of the back

Cuisse de poulet avec une portion du dos

Coscetta

Cāļa kāja ar muguras daļu

g)

Бедро

Contramuslo

Horní stehno

Overlår

Oberschenkel, Oberkeule

Reis

Μηρός (μπούτι)

Thigh

Haut de cuisse

Sovraccoscia

Šķiņkis

h)

Подбедрица

Muslo

Dolní stehno (Palička)

Underlår

Unterschenkel, Unterkeule

Sääretükk

Κνήμη

Drumstick

Pilon

Fuso

Stilbs

i)

Крило

Ala

Křídlo

Vinge

Flügel

Tiib

Φτερούγα

Wing

Aile

Ala

Spārns

j)

Неразделени крила

Alas unidas

Neoddělená křídla

Sammenhængende vinger

Beide Flügel, ungetrennt

Lahtilõikamata tiivad

Αδιαχώριστες φτερούγες

Unseparated wings

Ailes non séparées

Ali non separate

Nesadalīti spārni

k)

Филе от гърдите, бяло месо

Filete de pechuga

Prsní řízek

Brystfilet

Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet

Rinnafilee

Φιλέτο στήθους

Breast fillet

Filet de poitrine, blanc, filet, noix

Filetto, fesa (tacchino)

Krūtiņas fileja

l)

Филе от гърдите с ‚ядеца‘

Filete de pechuga con clavícula

Filety z prsou (Klíční kost s chrupavkou prsní kosti včetně svaloviny v přirozené souvislosti, klíč. kost a chrupavka max. 3 % z cel. hmotnosti)

Brystfilet med ønskeben

Brustfilet mit Schlüsselbein

Rinnafilee koos harkluuga

Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο

Breast fillet with wishbone

Filet de poitrine avec clavicule

Petto (con forcella), fesa (con forcella)

Krūtiņas fileja ar krūšukaulu

m)

Нетлъсто филе

Magret, maigret

Magret, maigret (Filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního)

Magret, maigret

Magret, Maigret

Rinnaliha (‚magret‘ või ‚maigret‘)

Maigret, magret

Magret, maigret

Magret, maigret

Magret, maigret

Pīles krūtiņa


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

a)

Pusė

Fél baromfi

Nofs

Helft

Połówka

Metade

Jumătăți

Polená hydina

Polovica

Puolikas

Halva

b)

Ketvirtis

Negyed baromfi

Kwart

Kwart

Ćwiartka

Quarto

Sferturi

Štvrťka hydiny

Četrt

Neljännes

Kvart

c)

Neatskirti kojų ketvirčiai

Összefüggő (egész) combnegyedek

Il-kwarti ta’ wara tas-saqajn, mhux separati

Niet-gescheiden achterkwarten

Ćwiartka tylna w całości

Quartos de coxa não separados

Sferturi posterioare neseparate

Neoddelené hydinové stehná

Neločene četrti nog

Takaneljännes

Bakdelspart

d)

Krūtinėlė

Mell

Sidra

Borst

Pierś, połówka piersi

Peito

Piept

Prsia

Prsi

Rinta

Bröst

e)

Koja

Comb

Koxxa

Hele poot, hele dij

Noga

Perna inteira

Pulpă

Hydinové stehno

Bedro

Koipireisi

Klubba

f)

Viščiuko koja su neatskirta nugaros dalimi

Csirkecomb a hát egy részével

Koxxa tat-tiġieġa b’porzjon tad-dahar

Poot/dij met rugdeel (bout)

Noga kurczęca z częścią grzbietu

Perna inteira de frango com uma porção do dorso

Pulpă de pui cu o porțiune din spate atașată

Kuracie stehno s panvou

Piščančja bedra z delom hrbta

Koipireisi, jossa selkäosa

Kycklingklubba med del av ryggben

g)

Šlaunelė

Felsőcomb

Il-biċċa ta’ fuq tal-koxxa

Bovenpoot, bovendij

Udo

Coxa

Pulpă superioară

Horné hydinové stehno

Stegno

Reisi

Lår

h)

Blauzdelė

Alsócomb

Il-biċċa t’isfel tal-koxxa (drumstick)

Onderpoot, onderdij (Drumstick)

Podudzie

Perna

Pulpă inferioară

Dolné hydinové stehno

Krača

Koipi

Ben

i)

Sparnas

Szárny

Ġewnaħ

Vleugel

Skrzydło

Asa

Aripi

Hydinové krídelko

Peruti

Siipi

Vinge

j)

Neatskirti sparnai

Összefüggő (egész) szárnyak

Ġwienaħ mhux separate

Niet-gescheiden vleugels

Skrzydła w całości

Asas não separadas

Aripi neseparate

Neoddelené hydinové krídla

Neločene peruti

Siivet kiinni toisissaan

Sammanhängande vingar

k)

Krūtinėlės filė

Mellfilé

Flett tas-sidra

Borstfilet

Filet z piersi

Carne de peito

Piept dezosat

Hydinový rezeň

Prsni file

Rintafilee

Bröstfilé

l)

Krūtinėlės filė su raktikauliu ir krūtinkauliu

Mellfilé szegycsonttal

Flett tas-sidra bil-wishbone

Borstfilet met vorkbeen

Filet z piersi z obojczykiem

Carne de peito com fúrcula

Piept dezosat cu osul iadeș

Hydinový rezeň s kosťou

Prsni file s prsno kostjo

Rintafilee solisluineen

Bröstfilé med nyckelben

m)

Krūtinėlės filė be kiliojo raumens (magret)

Bőrös libamell-filé, (maigret)

Magret, maigret

Magret

Magret

Magret, maigret

Tacâm de pasăre, Spinări de pasăre

Magret

Magret

Magret, maigret

Magret, maigret

PŘÍLOHA II

ČLÁNEK 9 – METODY CHLAZENÍ

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Въздушно охлаждане

Refrigeración por aire

Vzduchem (Chlazení vzduchem)

Luftkøling

Luftkühlung

Õhkjahutus

Ψύξη με αέρα

Air chilling

Refroidissement à l'air

Raffreddamento ad aria

Dzesēšana ar gaisu

2.

Въздушно-душово охлаждане

Refrigeración por aspersión ventilada

Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem

Luftspraykøling

Luft-Sprühkühlung

Õhkpiserdusjahutus

Ψύξη με ψεκασμό

Air spray chilling

Refroidissement par aspersion ventilée

Raffreddamento per aspersione e ventilazione

Dzesēšana ar izsmidzinātu gaisu

3.

Охлаждане чрез потапяне

Refrigeración por immersión

Ve vodní lázni ponořením

Neddypningskøling

Gegenstrom-Tauchkühlung

Sukeljahutus

Ψύξη με βύθιση

Immersion chilling

Refroidissement par immersion

Raffreddamento per immersione

Dzesēšana iegremdējot


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Atšaldymas ore

Levegős hűtés

Tkessiħ bl-arja

Luchtkoeling

Owiewowa

Refrigeração por ventilação

Refrigerare în aer

Chladené vzduchom

Zračno hlajenje

Ilmajäähdytys

Luftkylning

2.

Atšaldymas pučiant orą

Permetezéses hűtés

Tkessiħ b’air spray

Lucht-sproeikoeling

Owiewowo-natryskowa

Refrigeração por aspersão e ventilação

Refrigerare prin dușare cu aer

Chladené sprejovaním

Hlajenje s pršenjem

Ilmasprayjäähdytys

Evaporativ kylning

3.

Atšaldymas panardinant

Bemerítéses hűtés

Tkessiħ b’immersjoni

Dompelkoeling

Zanurzeniowa

Refrigeração por imersão

Refrigerare prin imersiune

Chladené vo vode

Hlajenje s potapljanjem

Vesijäähdytys

Vattenkylning

PŘÍLOHA III

ČL. 10 ODST. 1 – ZPŮSOBY CHOVU

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Хранена с … % …

гъска, хранена с овес

Alimentado con … % de …

Oca engordada con avena

Krmena (čím) … % (čeho) …

Husa krmená ovšem

Fodret med … % …

Havrefodret gås

Mast mit … % …

Hafermastgans

Söödetud …, mis sisaldab … % …

Kaeraga toidetud hani

Έχει τραφεί με … % …

Χήνα που παχαίνεται με βρώμη

Fed with … % of …

Oats fed goose

Alimenté avec … % de …

Oie nourrie à l'avoine

Alimentato con il … % di …

Oca ingrassata con avena

Barība ar … % …

ar auzām barotas zosis

b)

Екстензивно закрито

(отгледан на закрито)

Sistema extensivo en gallinero

Extenzivní v hale

Ekstensivt staldopdræt (skrabe …)

Extensive Bodenhaltung

Ekstensiivne seespidamine (lindlas pidamine)

Εκτατικής εκτροφής

Extensive indoor (barnreared)

Élevé à l'intérieur: système extensif

Estensivo al coperto

Turēšana galvenokārt telpās (‚Audzēti kūtī‘)

c)

Свободен начин на отглеждане

Gallinero con salida libre

Volný výběh

Fritgående

Auslaufhaltung

Vabapidamine

Ελεύθερης βοσκής

Free range

Sortant à l'extérieur

All'aperto

Brīvā turēšana

d)

Традиционен свободен начин на отглеждане

Granja al aire libre

Tradiční volný výběh

Frilands …

Bäuerliche Auslaufhaltung

Traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής

Traditional free range

Fermier-élevé en plein air

Rurale all'aperto

Tradicionālā brīvā turēšana

e)

Свободен начин на отглеждане – пълна свобода

Granja de cría en libertad

Volný výběh – úplná volnost

Frilands … opdrættet i fuld frihed

Bäuerliche Freilandhaltung

Täieliku liikumisvabadusega traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο απεριόριστης τροφής

Free-range — total freedom

Fermier-élevé en liberté

Rurale in libertà

Pilnīgā brīvība


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

a)

Lesinta … % …

Avižomis penėtos žąsys

…%-ban …-val etetett

Zabbal etetett liba

Mitmugħa b’…% ta’ …

Wiżża mitmugħa bil-ħafur

Gevoed met … % …

Met haver vetgemeste gans

Żywione z udziałem … % …

tucz owsiany (gęsi)

Alimentado com … % de …

Ganso engordado com aveia

Furajate cu un % de …

Gâște furajate cu ovăz

Kŕmené … % …

husi kŕmené ovsom

Krmljeno s/z ……. %

gos krmljena z ovsom

Ruokittu … % …

Kauralla ruokittu hanhi

Utfodrad med … % …

Havreutfodrad gås

b)

Patalpose laisvai auginti paukščiai

(Auginti tvartuose)

Istállóban külterjesen tartott

Mrobbija ġewwa: sistema estensiva

Scharrel … binnengehouden

Ekstensywny chów ściółkowy

Produção extensiva em interior

Creștere în interior sistem extensiv

Extenzívne v halách

Ekstenzivna zaprta reja

Laajaperäinen sisäkasvatus

Extensivt uppfödd inomhus

c)

Laisvai laikomi paukščiai

Szabadtartás

Barra (free range)

Scharrel … met uitloop

Chów wybiegowy

Produção em semiliberdade

Creștere liberă

Chované vo voľnom výbehu

Prosta reja

Ulkoilumahdollisuus

Tillgång till utomhusvistelse

d)

Tradiciškai laisvai laikomi paukščiai

Hagyományos szabadtartás

Barra (free range) tradizzjonali

Boerenscharrel … met uitloop

Hoeve … met uitloop

Tradycyjny chów wybiegowy

Produção ao ar livre

Creștere liberă tradițională

Chované tradičným spôsobom v halách

Tradicionalna prosta reja

Ulkoiluvapaus

Traditionell utomhusvistelse

e)

Visiškoje laisvėje laikomi paukščiai

Teljes szabadtartás

Barra (free range) – liberta totali

Boerenscharrel … met vrije uitloop

Hoeve … met vrije uitloop

Chów wybiegowy bez ograniczeń

Produção em liberdade

Creștere liberă – libertate totală –

Chované na paši

Prosta reja – neomejen izpust

Vapaa kasvatus

Uppfödd i full frihet


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA VIII

SEZNAM NÁRODNÍCH REFERENČNÍCH LABORATOŘÍ

 

Belgie

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Eenheid Technologie en Voeding

Productkwaliteit en voedselveiligheid

Brusselsesteenweg 370

B-9090 Melle

 

Bulharsko

Национален Диагностичен Научно-изследователски Ветеринарно-Медицински Институт

(National Diagnostic Research Veterinary Medicine Institute)

бул. „Пенчо Славейков“ 15

(15, Pencho Slaveikov str.)

София – 1606

(Sofia – 1606)

 

Česká republika

Státní veterinární ústav Jihlava

Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

 

Dánsko

Fødevarestyrelsen

Fødevareregion Øst

Afdeling for Fødevarekemi

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

 

Německo

Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel

Standort Kulmbach

E.C.-Baumann-Straße 20

D-95326 Kulmbach

 

Estonsko

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

EE-51006 Tartu

 

Řecko

Ministry of Rural Development & Food

Veterinary Laboratory of Larisa

7th km Larisa-Trikalοn st.

GR-411 10 Larisa

 

Španělsko

Laboratorio Arbitral Agroalimentario

Carretera de La Coruña, km 10,700

E-28023 Madrid

 

Francie

Unité hygiène et qualité des produits avicoles

Laboratoire central de recherches avicoles et porcines

Centre National d'études vétérinaires et alimentaires

Beaucemaine — B.P. 53

F-22400 Ploufragan

 

Irsko

National Food Centre

Teagasc

Dunsinea

Castleknock

IE-Dublin 15

 

Itálie

Ministero Politiche Agricole e Forestali

Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Laboratorio di Modena

Via Jacopo Cavedone n. 29

I-41100 Modena

 

Kypr

Agricultural Laboratory

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave; 14

CY-Lefcosia (Nicosia)

 

Lotyšsko

Pārtikas un veterinārā dienesta

Nacionālais diagnostikas centrs

Lejupes iela 3,

Rīga, LV-1076

 

Litva

Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J.Kairiūkščio g. 10

LT-2021 Vilnius

 

Lucembursko

Laboratoire National de Santé

Rue du Laboratoire, 42

L-1911 Luxembourg

 

Maďarsko

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet

Budapest 94. Pf. 1740

Mester u. 81.

HU-1465

 

Malta

Malta National Laboratory

UB14, San Gwann Industrial Estate

San Gwann, SGN 09

Malta

 

Nizozemsko

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid

Bornsesteeg 45, gebouw 123

NL-6708 AE Wageningen

 

Rakousko

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien

Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren

Spargelfeldstraße 191

A-1226 Wien

 

Polsko

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Reymonta 11/13

PL-60-791 Poznań

 

Portugalsko

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE

Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA

Av. Conde Valbom, 98

P-1050-070 LISBOA

 

Rumunsko

Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară

Str. Câmpul Moșilor, nr. 5, Sector 2

București

 

Slovinsko

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

SI-1115 Ljubljana

 

Slovensko

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Botanická 15

SK-842 52 Bratislava

 

Finsko

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3

FIN-00710 Helsinki

 

Švédsko

Livsmedelsverket

Box 622

S-75126 Uppsala

 

Spojené království

Laboratory of the Government Chemist

Queens Road

Teddington

TW11 0LY“


30.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 414/40


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2030/2006

ze dne 21. prosince 2006,

kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 1607/2000, (ES) č. 1622/2000 a (ES) č. 2729/2000 týkající se odvětví vína

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a zejména na článek 58, čl. 46 odst. 1 a čl. 72 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha IV nařízení Komise (ES) č. 1607/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, zejména k hlavě o jakostním vínu stanovených pěstitelských oblastí (2), uvádí seznam jakostních šumivých vín s. o., jejichž kupáž může vykazovat obsah alkoholu menší než 9,5 % objemového. Tato příloha by měla být pozměněna, aby obsahovala vína vyráběná v Rumunsku.

(2)

Příloha XIII nařízení (ES) č. 1622/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření (3), obsahuje odchylky k obsahům těkavých kyselin ve víně, jež jsou stanoveny v příloze V části B bodu 1 nařízení (ES) č. 1493/1999. Z důvodu přistoupení Rumunska by měla být tato příloha pozměněna.

(3)

Ustanovení čl. 11 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2729/2000 ze dne 14. prosince 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro kontroly v odvětví vína (4), určuje minimální množství vzorků, jež má být každý rok odebráno pro banku analytických hodnot stanovenou v článku 10 uvedeného nařízení. Po přistoupení Bulharska a Rumunska je třeba určit počet vzorků, jež mají být odebrány v těchto zemích.

(4)

Nařízení (ES) č. 1607/2000, (ES) č. 1622/2000 a (ES) č. 2729/2000 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IV nařízení (ES) č. 1607/2000 se nahrazuje zněním v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

V příloze XIII nařízení (ES) č. 1622/2000 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„o)

pro rumunské víno:

25 miliekvivalentů na litr jakostního vína s.o., které může být označeno jako DOC–CT.

30 miliekvivalentů na litr jakostního vína s.o., které může být označeno jako DOC–CIB.“

Článek 3

V ustanovení čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 2729/2000 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„—

30 vzorků v Bulharsku,

20 vzorků v České republice,

200 vzorků v Německu,

50 vzorků v Řecku,

200 vzorků ve Španělsku,

400 vzorků ve Francii,

400 vzorků v Itálii,

10 vzorků na Kypru,

4 vzorky v Lucembursku,

50 vzorků v Maďarsku,

4 vzorky na Maltě,

50 vzorků v Rakousku,

50 vzorků v Portugalsku,

70 vzorků v Rumunsku,

20 vzorků ve Slovinsku,

15 vzorků na Slovensku,

4 vzorky ve Spojeném království.“

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2165/2005 (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 185, 25.7.2000, s. 17.

(3)  Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1507/2006 (Úř. věst. L 280, 12.10.2006, s. 9).

(4)  Úř. věst. L 316, 15.12.2000, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 262/2006 (Úř. věst. L 46, 16.2.2006, s. 22).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA IV

Seznam jakostních šumivých vín s. o., jejichž kupáž může vykazovat obsah alkoholu menší než 9,5 % objemového

ITÁLIE

Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene

Montello e Colli Asolani.

RUMUNSKO

Muscat Spumant Bucium

Muscat Spumant Dealu Mare

Muscat Spumant Murfatlar

Muscat Spumant Alba Iulia

Muscat Spumant Iași

Muscat Spumant Huși

Muscat Spumant Panciu

Muscat Spumant Șimleul Silvaniei

Muscat Spumant Sebeș Apold

Muscat Spumant Târnave“


30.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 414/43


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2031/2006

ze dne 22. prosince 2006,

kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravují některá nařízení o trhu s cukrem

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 56 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V zájmu nezbytných úprav v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii je třeba provést určité technické změny v několika nařízeních Komise o společné organizaci trhu s cukrem.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 192/2002 ze dne 31. ledna 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání dovozních licencí pro cukr a směsi cukru a kakaa s kumulací původu AKT/ZZÚ nebo ES/ZZÚ (1), obsahuje určité údaje ve všech jazycích Společenství. Do nařízení je třeba začlenit údaje v bulharštině a rumunštině.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 950/2006 ze dne 28. června 2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod (2), obsahuje určité údaje ve všech jazycích členských států. Do nařízení je třeba začlenit údaje v bulharštině a rumunštině.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (3), obsahuje určité údaje ve všech jazycích členských států. Do nařízení je třeba začlenit údaje v bulharštině a rumunštině.

(5)

Nařízení (ES) č. 192/2002, (ES) č. 950/2006 a (ES) č. 951/2006 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 192/2002 se mění takto:

1.

Ustanovení čl. 4 písm. c) se nahrazuje tímto:

„c)

v kolonce 20 licence jeden z údajů uvedených v příloze II.“

2.

Dosavadní příloha se označuje jako příloha I.

3.

Znění přílohy tohoto nařízení se doplňuje jako příloha II.

Článek 2

Příloha III nařízení (ES) č. 950/2006 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Nařízení (ES) č. 951/2006 se mění takto:

1.

V článku 6 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   V kolonce 20 žádosti o licenci a licence se uvede jeden z údajů stanovených v části A přílohy.

3.   Vývozní licence se vydává na množství uvedené v příslušném oznámení o výběru nabídky. V kolonce 22 licence se uvede sazba vývozní náhrady v EUR stanovená v příslušném oznámení. Uvede se jeden údajů stanovených v části B přílohy.“

2.

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Vývozní licence na cukr, izoglukózu nebo inulinový sirup bez náhrady

Pokud se cukr, izoglukóza nebo inulinový sirup, které jsou ve volném oběhu na trhu Společenství a nejsou považovány za produkty ‚mimo rámec kvót‘, mají vyvézt bez náhrady, uvede se v kolonce 22 žádosti o licenci a licence jeden z údajů stanovených v části C přílohy, podle toho, o který produkt se bude jednat.“

3.

V čl. 14 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„V kolonce 20 žádosti o vývozní licenci a vývozní licence na bílý cukr, jakož i žádosti o dovozní licenci a dovozní licence na surový cukr se uvede jeden z údajů stanovených v části D přílohy.“

4.

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 55. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 96/2004 (Úř. věst. L 15, 22.1.2004, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA II

Údaje podle čl. 4 písm. c)

:

v bulharštině

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата …

:

ve španělštině

:

Exención de derechos de importación (Decisión 2001/822/CE, artículo 35) número de orden …

:

v češtině

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo …

:

v dánštině

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgørelse 2001/822/EF), løbenummer …

:

v němčině

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer …

:

v estonštině

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber …

:

v řečtině

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός …

:

v angličtině

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No …

:

ve francouzštině

:

Exemption du droit d'importation (décision 2001/822/CE, article 35), numéro d'ordre …

:

v italštině

:

Esenzione dal dazio all'importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d'ordine …

:

v lotyštině

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs …

:

v litevštině

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris …

:

v maďarštině

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK határozat, 35. cikk), sorozatszám …

:

v maltštině

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje …

:

v nizozemštině

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer …

:

v polštině

:

Zwolnione z należności przywozowych (art. 35 decyzji 2001/822/WE), numer porządkowy …

:

v portugalštině

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem …

:

v rumunštině

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine …

:

ve slovenštině

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo …

:

ve slovinštině

:

brez uvozne carine (Uredba 2001/822/ES, člen 35), serijska številka …

:

ve finštině

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero …

:

ve švédštině

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer …“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA III

A.

Údaje podle čl. 16 odst. 1 písm. c), čl. 17 odst. 1 písm. a) a čl. 18 odst. 2 písm. a):

:

v bulharštině

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар АКТБ/Индия. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

ve španělštině

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar ACP-India. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

v češtině

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr ze zemí AKT/Indie. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

v dánštině

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, AVS-/indisk sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

v němčině

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, AKP-/indischer Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

v estonštině

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, AKV/India suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

v řečtině

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη ΑΚΕ/Ινδίας. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

v angličtině

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, ACP/India sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

ve francouzštině

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre ACP/Inde. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

v italštině

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero ACP/India. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

v lotyštině

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, ĀKK un Indijas cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

v litevštině

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, AKR ir Indijos cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

v maďarštině

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, AKCS-országokból/Indiából származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

v maltštině

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor AKP/Indja. Nru tas-serje (in-numru tasserje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

v nizozemštině

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, ACS-/Indiase suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

v polštině

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z AKP/Indii. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

v portugalštině

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar ACP/da Índia. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

v rumunštině

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr ACP/India. Nr. serial (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

ve slovenštině

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor AKT-India. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

ve slovinštině

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz držav AKP/Indije. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

ve finštině

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

ve švédštině

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, AVS/Indien-socker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.

Údaje podle čl. 21 odst. 1 písm. c):

:

v bulharštině

:

Допълнителна захар, сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 29, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 318/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

ve španělštině

:

Azúcar adicional, azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 29, apartado 4, del Reglamento (CE) no 318/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

v češtině

:

Doplňkový cukr, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

v dánštině

:

Supplerende sukker; råsukker til raffinering importeret i henhold til artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

v němčině

:

Zusätzlicher Zucker, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 29 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 318/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

v estonštině

:

Lisasuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 29 lõikele 4 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

v řečtině

:

Συμπληρωματική ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

v angličtině

:

Complementary sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 29(4) of Regulation (EC) No 318/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

ve francouzštině

:

Sucre complémentaire, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

v italštině

:

Zucchero complementare, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

v lotyštině

:

Papildu cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 4. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

v litevštině

:

Pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 4 dalį importuotas papildomas cukrus, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

v maďarštině

:

A 318/2006/EK rendelet 29. cikke (4) bekezdésének megfelelően behozott kiegészítő cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

v maltštině

:

Zokkor komplimentarju, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 29(4) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

v nizozemštině

:

Aanvullende suiker, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 29, lid 4, van Verordening (EG) nr. 318/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

v polštině

:

Cukier uzupełniający, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

v portugalštině

:

Açúcar complementar, açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 4 do artigo 29.o do Regulamento (CE) n.o 318/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

v rumunštině

:

Zahăr complementar, zahăr brut destinat rafinării, importat conform articolului 29, alineatul 4 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006. Număr de ordine (de inserat numarul de ordine conform Anexei I)

:

ve slovenštině

:

Doplnkový cukor, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

ve slovinštině

:

Dopolnilni sladkor, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

ve finštině

:

Täydentävä sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

ve švédštině

:

Tilläggssocker, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 29.4 i förordning (EG) nr 318/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

C.

Údaje podle čl. 22 odst. 1 písm. a) a čl. 23 odst. 2:

:

v bulharštině

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, допълнителна захар. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

ve španělštině

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar complementario. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

v češtině

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, doplňkový cukr. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

v dánštině

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, supplerende sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

v němčině

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, zusätzlicher Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

v estonštině

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, lisasuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

v řečtině

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, συμπληρωματική ζάχαρη. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

v angličtině

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, complementary sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

ve francouzštině

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre complémentaire. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

v italštině

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero complementare. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

v lotyštině

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, papildu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

v litevštině

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, papildomas cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

v maďarštině

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kiegészítő cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

v maltštině

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor komplimentarju. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

v nizozemštině

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, aanvullende suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

v polštině

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier uzupełniający. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

v portugalštině

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar complementar. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

v rumunštině

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr complementar. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

ve slovenštině

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, doplnkový cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

ve slovinštině

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, dopolnilni sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

ve finštině

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, täydentävä sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

ve švédštině

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, tilläggssocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

D.

Údaje podle čl. 25 písm. c):

:

v bulharštině

:

Захар с отстъпки CXL, сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 950/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

ve španělštině

:

Azúcar «concesiones CXL», azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

v češtině

:

Koncesní cukr CXL, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

v dánštině

:

CXL-indrømmelsessukker; råsukker til raffinering, importeret i henhold til artikel 24, stk. 1, I forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

v němčině

:

„Zucker Zugeständnisse CXL“, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

v estonštině

:

Kontsessioonisuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

v řečtině

:

Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

v angličtině

:

CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

ve francouzštině

:

Sucre concessions CXL, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

v italštině

:

Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione, importato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

v lotyštině

:

CXL koncesiju cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

v litevštině

:

„CXL lengvatinis cukrus“, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, importuotas pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

v maďarštině

:

A 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdésével összhangban behozott CXL engedményes cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

v maltštině

:

Zokkor tal-konċessjonijiet CXL, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

v nizozemštině

:

Suiker CXL-concessies, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

v polštině

:

Cukier wymieniony na liście koncesyjnej CXL, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

v portugalštině

:

Açúcar «concessões CXL», açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

v rumunštině

:

Zahăr concesionări CXL, zahăr brut destinat rafinării, importat conform articolului 24, alineatul 1 din Regulamentul (CE) nr. 950/2006. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

ve slovenštině

:

Koncesný cukor CXL, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

ve slovinštině

:

Sladkor iz koncesij CXL, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

ve finštině

:

CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

ve švédštině

:

Socker enligt CXL-medgivande, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 24.1 I förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

E.

Údaje podle čl. 25 písm. d):

:

v bulharštině

:

Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 950/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

ve španělštině

:

Importación sujeta a un derecho de 98 EUR por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

v češtině

:

Dovoz s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

v dánštině

:

Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i henhold til artikel 24, stk. 1, I forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

v němčině

:

Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

v estonštině

:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

v řečtině

:

Εισαγωγή με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

v angličtině

:

Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

ve francouzštině

:

Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

v italštině

:

Importazione al dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell' articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

v lotyštině

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

v litevštině

:

Už 98 eurų muitą už toną pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį importuotas standartinis žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

v maďarštině

:

A 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdése alapján tonnánként 98 eurós vámtétellel behozott szabványminőségű nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

v maltštině

:

Importazzjoni b'dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata metrika ta' zokkor mhux ipproċessat ta' kwalità standard skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

v nizozemštině

:

Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van standaardkwaliteit overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

v polštině

:

Przywóz objęty stawką celną 98 EUR za tonę cukru surowego jakości standardowej, zgodnie z zastosowaniem art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

v portugalštině

:

Importação a direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

v rumunštině

:

Import la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard, conform articolului 24, alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 950/2006. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

ve slovenštině

:

Dovoz s clom 98 EUR za tonu surového cukru štandardnej kvality v zmysle článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

ve slovinštině

:

Uvozna dajatev 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti na podlagi člena 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

ve finštině

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti 98 euron tullilla tonnia kohden tuotava vakiolaatua oleva raakasokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

ve švédštině

:

Import till en tullsats av 98 euro per ton råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

F.

Údaje podle čl. 26 odst. 2:

:

v bulharštině

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар с отстъпки CXL. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

ve španělštině

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «concesiones CXL». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

v češtině

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, koncesní cukr CXL. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

v dánštině

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, CXL-indrømmelsessukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

v němčině

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker Zugeständnisse CXL“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

v estonštině

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, CXL kontsessioonisuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

v řečtině

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη παραχωρήσεων CXL. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

v angličtině

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, CXL concessions sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

ve francouzštině

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre concessions CXL. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

v italštině

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero concessioni CXL. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

v lotyštině

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, CXL koncesiju cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

v litevštině

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, CXL lengvatinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

v maďarštině

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, CXL engedményes cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

v maltštině

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-konċessjonijiet CXL. Nru tas-serje (innumru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

v nizozemštině

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker CXL-concessies. Volgnummer (zie bijlage I)

:

v polštině

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier wymieniony na liście koncesyjnej CXL. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

v portugalštině

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar «concessões CXL». Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

v rumunštině

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr concesionări CXL. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

ve slovenštině

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, koncesný cukor CXL. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

ve slovinštině

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz koncesij CXL. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

ve finštině

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

ve švédštině

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker enligt CXL-medgivande. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

G.

Údaje podle čl. 29 odst. 1 písm. c):

:

v bulharštině

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар Балкани. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

ve španělštině

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «Balcanes». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

v češtině

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

v dánštině

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, Balkan-sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

v němčině

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, Balkan-Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

v estonštině

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, Balkani suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

v řečtině

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη Βαλκανίων. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

v angličtině

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, Balkans sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

ve francouzštině

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre Balkans. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

v italštině

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero Balcani. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

v lotyštině

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, Balkānu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

v litevštině

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, Balkanų cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

v maďarštině

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, balkáni cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

v maltštině

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-Balkani. Nru tas-serje (in-numru tasserje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

v nizozemštině

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, Balkansuiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

v polštině

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z Bałkanów. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

v portugalštině

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar dos Balcãs. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

v rumunštině

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr Balcani. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

ve slovenštině

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor z Balkánu. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

ve slovinštině

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, balkanski sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

ve finštině

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

ve švédštině

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, Balkansocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

H.

Údaje podle čl. 31 písm. c) bodu ii) první odrážky:

:

v bulharštině

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар извънреден внос. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

ve španělštině

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación excepcional». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

v češtině

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr výjimečného dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

v dánštině

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — undtagelsesvis import. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

v němčině

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — außerordentliche Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

v estonštině

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, erakorraline importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

v řečtině

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη εξαιρετικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

v angličtině

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, exceptional import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

ve francouzštině

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation exceptionnelle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

v italštině

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione eccezionale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

v lotyštině

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, īpaša ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

v litevštině

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, išskirtinio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą)

:

v maďarštině

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kivételes behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

v maltštině

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni eċċezzjonali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

v nizozemštině

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor uitzonderlijke invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

:

v polštině

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, przywieziony cukier pozakwotowy. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

v portugalštině

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado a título excepcional. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

v rumunštině

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr import excepțional. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

ve slovenštině

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, mimoriadne dovezený cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

ve slovinštině

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz posebnega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

ve finštině

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, poikkeustuonnin alainen sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

ve švédštině

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för exceptionell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

I.

Údaje podle čl. 31 písm. c) bodu ii) druhé odrážky:

:

v bulharštině

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар промишлен внос. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

ve španělštině

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación industrial». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

v češtině

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr průmyslového dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

v dánštině

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — import til industrien. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

v němčině

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — industrielle Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

v estonštině

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, tööstuslik importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

v řečtině

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη βιομηχανικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

v angličtině

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, industrial import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

ve francouzštině

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation industrielle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

v italštině

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione industriale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

v lotyštině

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, rūpnieciska ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

v litevštině

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, pramoninio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

v maďarštině

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, ipari behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

v maltštině

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni industrijali. Numru tasserje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

v nizozemštině

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor industriële invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

:

v polštině

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, przywieziony cukier przemysłowy. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

v portugalštině

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado para fins industriais. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

v rumunštině

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, import zahăr industrial. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

ve slovenštině

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor na priemyselné spracovanie. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

ve slovinštině

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz industrijskega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

ve finštině

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

ve švédštině

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för industriell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).“


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA

A.

Údaje podle čl. 6 odst. 2:

:

v bulharštině

:

„Регламент (ЕО) № 951/2006 (ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24), срок за подаване на офертите: …“

:

ve španělštině

:

«Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de ofertas: …»

:

v češtině

:

„Nařízení (ES) č. 951/2006 (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24), lhůta pro předložení nabídek vyprší: …“

:

v dánštině

:

»Forordning (EF) nr. 951/2006 (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24), frist for indgivelse af tilbud: …«

:

v němčině

:

„Verordnung (EG) Nr. 951/2006 (ABl. L 178 vom 1.7.2006, S. 24), Ablauf der Angebotsfrist am: …“

:

v estonštině

:

‚Määrus (EÜ) nr 951/2006 (ELT L 178, 1.7.2006, lk 24), pakkumiste esitamise tähtaeg: …‘

:

v řečtině

:

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24), προθεσμία για την υποβολή προσφορών: …»

:

v angličtině

:

„Regulation (EC) No 951/2006 (OJ L 178, 1.7.2006, p. 24), time limit for submission of tenders: …“

:

ve francouzštině

:

«Règlement (CE) no 951/2006 (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24), délai de présentation des offres: …»

:

v italštině

:

«Regolamento (CE) n. 951/2006 (GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24), termine per la presentazione delle offerte: …»

:

v lotyštině

:

‚Regula (EK) Nr. 951/2006 (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš: …‘

:

v litevštině

:

„Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 (OL L 178, 2006 7 1, p. 24), galutinis paraiškų pateikimo terminas: …“

:

v maďarštině

:

„951/2006/EK rendelet (HL L 178, 2006.7.1., 24. o.), a pályázatok benyújtásának határideje: …‘

:

v nizozemštině

:

„Verordening (EG) nr. 951/2006 (PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24), termijn voor het indienen van de aanbiedingen: …‘

:

v polštině

:

„Rozporządzenie (WE) nr 951/2006 (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24), termin składania ofert: …‘

:

v portugalštině

:

«Regulamento (CE) n.o 951/2006 (JO L 178 de 1.7.2006, p. 24), prazo para apresentação de propostas: …»

:

v rumunštině

:

„Regulamentul (CE) nr. 951/2006 (JO L 178 din 1.7.2006, p. 24), termen de depunere a ofertelor: …‘

:

ve slovenštině

:

„Nariadenie (ES) č. 951/2006 (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24), lehota na predkladanie ponúk: …“

:

ve slovinštině

:

„Uredba (ES) št. 951/2006 (UL L 178, 1.7.2006, str. 24), rok za oddajo predlogov: …“

:

ve finštině

:

”Asetus (EY) N:o 951/2006 (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy: …‘

:

ve švédštině

:

”Förordning (EG) nr 951/2006 (EUT L 178, 1.7.2006, s. 24), tidsgräns för inlämnande av anbudsinfordran: …‘

B.

Údaje podle čl. 6 odst. 3:

:

v bulharštině

:

„Ставка на приложимо възстановяване“

:

ve španělštině

:

«Tasa de la restitución aplicable: …»

:

v češtině

:

„sazba použitelné náhrady“

:

v dánštině

:

»Restitutionssats«

:

v němčině

:

„Anwendbarer Erstattungssatz“

:

v estonštině

:

‚Kohaldatav toetuse määr‘

:

v řečtině

:

«Ύψος της ισχύουσας επιστροφής»

:

v angličtině

:

„rate of applicable refund“

:

ve francouzštině

:

«Taux de la restitution applicable»

:

v italštině

:

«Tasso della restituzione applicabile: …»

:

v lotyštině

:

‚Piemērojamā eksporta kompensācijas likme‘

:

v litevštině

:

„Taikoma grąžinamosios išmokos norma“

:

v maďarštině

:

„Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …‘

:

v nizozemštině

:

„Toe te passen restitutiebedrag: …‘

:

v polštině

:

„stawka stosowanej refundacji‘

:

v portugalštině

:

«Taxa da restituição aplicável: …»

:

v rumunštině

:

„Rata restituirii aplicabile‘

:

ve slovenštině

:

„výška uplatniteľnej náhrady“

:

ve slovinštině

:

„višina nadomestila“

:

ve finštině

:

”Tuen määrä …‘

:

ve švédštině

:

”Exportbidragssatsen: …‘

C.

Údaje podle článku 7:

:

v bulharštině

:

„(Захар) или (изоглюкоза) или (сироп от инулин), които не се разглеждат „извън квотата“ за износ без възстановяване“

:

ve španělštině

:

«[Azúcar] o [Isoglucosa] o [Jarabe de inulina] no considerado ‚al margen de cuota‘ para la exportación sin restitución»

:

v češtině

:

„(Cukr) nebo (Isoglukosa) nebo (Inulinový sirup), (který/která) se nepovažuje za produkt ‚mimo rámec kvót‘, pro vývoz bez náhrady“

:

v dánštině

:

»[Sukker] eller [Isoglucose] eller [Inulinsirup], der ikke anses for at være »uden for kvote« til eksport uden restitution«

:

v němčině

:

„[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Zucker]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltende Isoglukose]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Inulinsirup] für die Ausfuhr ohne Erstattung“

:

v estonštině

:

‚Kvoodivälisena mittekäsitatava (suhkru) või (isoglükoosi) või (inuliinisiirupi) eksportimiseks ilma toetuseta‘

:

v řečtině

:

«[Ζάχαρη] ή [Ισογλυκόζη] ή [Σιρόπι ινουλίνης] που δεν θεωρείται ‚εκτός ποσόστωσης‘ προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή»

:

v angličtině

:

„(Sugar) or (Isoglucose) or (Inulin syrup) not considered as ‚out-of-quota‘ for export without refund“

:

ve francouzštině

:

«[Sucre] ou [isoglucose] ou [sirop d'inuline] non considéré ‚hors quota‘ pour les exportations sans restitution»

:

v italštině

:

«[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato ‚fuori quota‘ per le esportazioni senza restituzione»

:

v lotyštině

:

‚(Cukurs) vai (izoglikoze) vai (inulīna sīrups), kas nav uzskatāms par ‚ārpuskvotu‘ produkciju eksportam bez kompensācijas‘

:

v litevštině

:

„Virškvotiniu nelaikomas (cukrus) ar (izogliukozė) ar (inulino sirupas) eksportui be grąžinamosios išmokos“

:

v maďarštině

:

„A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik »kvótán felülinek« a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében‘

:

v nizozemštině

:

„[Suiker] of [Isoglucose] of [Inulinestroop] die niet als „buiten het quotum geproduceerd‘ wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie‘

:

v polštině

:

„[Cukier] lub [Izoglukoza] lub [Syrop inulinowy] niezaliczany/-a do produktów »pozakwotowych«, przeznaczony/-a do wywozu bez refundacji‘

:

v portugalštině

:

«[Açúcar] ou [Isoglucose] ou [Xarope de inulina] não considerado(a) ‚extra-quota‘ para exportação sem restituição»

:

v rumunštině

:

„(Zahăr) sau (izoglucoză) sau (sirop de inulină) nefiind considerate «peste cotă» pentru exporturile fără restituire‘

:

ve slovenštině

:

„[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovažuje za ‚nad rámec kvóty“ na vývoz bez náhrady“

:

ve slovinštině

:

„(Sladkor) ali (izoglukoza) ali (inulinski sirup) se ne štejejo kot ‚izven kvote‘ za izvoz brez nadomestila“

:

ve finštině

:

”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena‘

:

ve švédštině

:

”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter“ för export utan bidrag‘

D.

Údaje podle čl. 14 odst. 3:

:

v bulharštině

:

„EX/IM, член 116 от Регламент (ЕО) № 2913/92 – лицензия, валидна в … (държава-членка издател)“

:

ve španělštině

:

«EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92 — certificado válido en … (Estado miembro de emisión)»

:

v češtině

:

„EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 – licence platná v … (vydávající členský stát)“

:

v dánštině

:

»EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)«

:

v němčině

:

„EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 — Lizenz gültig in … (erteilender Mitgliedstaat)“

:

v estonštině

:

‚EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 – litsents kehtib … (väljaandev liikmesriik)‘

:

v řečtině

:

«EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ … (κράτος μέλος έκδοσης)»

:

v angličtině

:

„EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 — licence valid in … (issuing Member State)“

:

ve francouzštině

:

«EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 — certificat valable au/en (État membre d'émission)»

:

v italštině

:

«EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in … (Stato membro di rilascio)»

:

v lotyštině

:

‚EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants – licence ir derīga … (izsniedzēja dalībvalsts)‘

:

v litevštině

:

„EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis – licencija galioja … (išduodanti valstybė narė)“

:

v maďarštině

:

„EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke – az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes‘

:

v nizozemštině

:

„EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 — certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)‘

:

v polštině

:

„EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 – pozwolenie ważne w (państwo członkowskie wydające pozwolenie)‘

:

v portugalštině

:

«EX/IM, Artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 — certificado eficaz em … (Estado-Membro de emissão)»

:

v rumunštině

:

„EX/IM, articolul 116 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 – licență valabilă în … (statul membru emitent)‘

:

ve slovenštině

:

„vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 – licencia platná v … (vydávajúci členský štát)“

:

ve slovinštině

:

„IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 – dovoljenje veljavno v … (država članica izdajateljica)“

:

ve finštině

:

”EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla – Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio)‘

:

ve švédštině

:

”EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 – licens giltig i … (utfärdande medlemsstat)‘“


30.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 414/58


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2032/2006

ze dne 21. prosince 2006,

kterým se na rybářský hospodářský rok 2007 stanoví ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1), a zejména na čl. 20 odst. 3 a článek 22 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví, že ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro každý produkt uvedený v příloze I uvedeného nařízení se stanoví v závislosti na čerstvosti, velikosti nebo hmotnosti a způsobu úpravy produktu tak, že se použije přepočítávací koeficient pro každou dotčenou kategorii produktu na částku, která není vyšší než 90 % příslušné orientační ceny.

(2)

Ceny za stažení mohou být násobeny vyrovnávacími koeficienty v oblastech vykládky, které jsou velmi vzdálené od hlavních spotřebitelským center Společenství. Orientační ceny na rybářský hospodářský rok 2007 byly stanoveny pro všechny dotčené produkty nařízením Rady (ES) č. …/… (2).

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přepočítávací koeficienty, které se použijí pro výpočet cen Společenství za stažení a prodejních cen Společenství uvedených v článcích 20 a 22 nařízení (ES) č. 104/2000 v rybářském hospodářském roce 2007 pro produkty uvedené v příloze I uvedeného nařízení, se stanoví v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství platné v rybářském hospodářském roce 2007 a produkty, ke kterým se vztahují, se stanoví v příloze II.

Článek 3

Ceny za stažení, které jsou platné v rybářském hospodářském roce 2007 v oblastech vykládky, které jsou velmi vzdálené od hlavních spotřebitelských center Společenství, a produkty, ke kterým se tyto ceny vztahují, se stanoví v příloze III.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2006.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22. Nařízení ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

(2)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


PŘÍLOHA I

Přepočítávací koeficienty pro produkty uvedené v příloze I písmenech A, B a C nařízení (ES) č. 104/2000

Druh

Velikost (1)

Přepočítávací koeficienty

Vykuchaná ryba s hlavou (1)

Ryba vcelku (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sleď obecný

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardinka obecná

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Ostroun obecný

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Máčka (rod)

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Okouník (rod)

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Treska obecná

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Treska tmavá

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Mník (rod)

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Makrela obecná

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Makrela japonská

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Sardel (rod)

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Platýs velký

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Pakambala (rod)

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Platýs limanda

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Platýs bradavičnatý

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Tuňák křídlatý

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Sépie obecná a sepiola

Sepia officinalis a Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Druh

Velikost (2)

Přepočítávací koeficient

 

Ryba vcelku Vykuchaná ryba s hlavou (2)

Ryba bez hlavy (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Ďas (rod)

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

 

3

0,78

0,68

 

4

0,65

0,60

 

5

0,36

0,43

 

 

 

Všechny způsoby úpravy

 

Extra, A (2)

Garnát obecný

Crangon crangon

1

0,59

 

2

0,27

 

 

 

Vařený ve vodě

Čerstvý nebo chlazený

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Krevetka severní

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

 

Vcelku (2)

 

Krab německý

Cancer pagurus

1

0,72

 

2

0,54

 

 

 

Vcelku (2)

Zadečky (2)

E' (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Humr severský

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Vykuchaná ryba s hlavou (2)

Ryba vcelku (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Jazyk (rod)

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

 

3

0,71

0,54

 

4

0,58

0,42

 

5

0,50

0,33

 


(1)  Kategorie čerstvosti, velikosti a způsobu úpravy jsou kategorie definované podle článku 2 nařízení (ES) č. 104/2000.

(2)  Kategorie čerstvosti, velikosti a způsobu úpravy jsou kategorie definované podle článku 2 nařízení (ES) č. 104/2000.


PŘÍLOHA II

Ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty uvedené v příloze I písmenech A, B a C nařízení (ES) č. 104/2000

Druh:

Velikost (1)

Cena za stažení (EUR/t)

Vykuchaná ryba s hlavou (1)

Ryba vcelku (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sleď obecný

Clupea harengus

1

0

128

2

0

197

3

0

186

4a

0

117

4b

0

117

4c

0

246

5

0

218

6

0

109

7a

0

109

7b

0

98

8

0

82

Sardinka obecná

Sardina pilchardus

1

0

287

2

0

360

3

0

405

4

0

265

Ostroun obecný

Squalus acanthias

1

654

654

2

556

556

3

305

305

Máčka (rod)

Scyliorhinus spp.

1

474

444

2

474

414

3

326

266

Okouník (rod)

Sebastes spp.

1

0

925

2

0

925

3

0

777

Treska obecná

Gadus morhua

1

1 169

844

2

1 169

844

3

1 104

649

4

876

487

5

617

357

Treska tmavá

Pollachius virens

1

554

431

2

554

431

3

546

423

4

469

231

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

1

740

576

2

740

576

3

637

442

4

535

370


Druh:

Velikost (2)

Cena za stažení (EUR/t)

Vykuchaná ryba s hlavou (2)

Ryba vcelku (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

1

624

473

2

605

454

3

568

416

4

388

284

Mník (rod)

Molva spp.

1

813

670

2

789

646

3

718

574

Makrela obecná

Scomber scombrus

1

0

237

2

0

234

3

0

227

Makrela japonská

Scomber japonicus

1

0

229

2

0

229

3

0

188

4

0

140

Sardel (rod)

Engraulis spp.

1

0

907

2

0

960

3

0

800

4

0

334

Platýs velký

Pleuronectes platessa

od 1. ledna do 30. dubna 2007

1

809

442

2

809

442

3

777

442

4

561

367

od 1. května do 31. prosince 2007

1

1 124

615

2

1 124

615

3

1 079

615

4

779

510

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

1

3 308

2 609

2

2 499

1 948

3

2 499

1 911

4

2 058

1 580

5

1 911

1 507

Pakambala (rod)

Lepidorhombus spp.

1

1 728

1 626

2

1 525

1 423

3

1 372

1 245

4

864

737

Platýs limanda

Limanda limanda

1

613

501

2

466

362


Druh:

Velikost (3)

Cena za stažení (EUR/t)

Vykuchaná ryba s hlavou (3)

Ryba vcelku (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Platýs bradavičnatý

Platichtys flesus

1

343

301

2

260

218

Tuňák křídlatý

Thunnus alalunga

1

2 196

1 771

2

2 196

1 684

Sépie obecná a sepiola

Sepia officinalis a Rossia macrosoma

1

0

1 069

2

0

1 069

3

0

668

 

 

Ryba vcelku Vykuchaná ryba s hlavou (3)

Ryba bez hlavy (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Ďas (rod)

Lophius spp.

1

1 784

4 656

2

2 281

4 354

3

2 281

4 112

4

1 901

3 628

5

1 053

2 600

 

 

Všechny způsoby úpravy

Extra, A (3)

Garnát obecný

Crangon crangon

1

1 396

2

639

 

 

Vařený ve vodě

Čerstvý nebo chlazený

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Krevetka severní

Pandalus borealis

1

4 936

1 092

2

1 731


Druh:

Velikost (4)

Prodejní ceny (EUR/tuna)

 

Vcelku (4)

 

Krab německý

Cancer pagurus

1

1 272

 

 

2

954

 

 

 

 

Vcelku (4)

Zadečky (4)

E' (4)

Extra, A (4)

Extra, A (4)

Humr severský

Nephrops norvegicus

1

4 590

4 590

3 466

2

4 590

3 149

2 910

3

4 109

3 149

2 140

4

2 669

2 188

1 754

 

 

Vykuchaná ryba s hlavou (4)

Ryba vcelku (4)

 

Extra, A (4)

Extra, A (4)

Jazyk (rod)

Solea spp.

1

5 110

3 952

 

2

5 110

3 952

 

3

4 837

3 679

 

4

3 952

2 861

 

5

3 407

2 248

 


(1)  Kategorie čerstvosti, velikosti a způsobu úpravy jsou kategorie definované podle článku 2 nařízení (ES) č. 104/2000.

(2)  Kategorie čerstvosti, velikosti a způsobu úpravy jsou kategorie definované podle článku 2 nařízení (ES) č. 104/2000.

(3)  Kategorie čerstvosti, velikosti a způsobu úpravy jsou kategorie definované podle článku 2 nařízení (ES) č. 104/2000.

(4)  Kategorie čerstvosti, velikosti a způsobu úpravy jsou kategorie definované podle článku 2 nařízení (ES) č. 104/2000.


PŘÍLOHA III

Ceny za stažení v oblastech vykládky, které jsou velmi vzdálené od hlavních spotřebitelských center

Druh:

Oblast vykládky

Vyrovnávací koeficient

Velikost (1)

Cena za stažení (EUR/t)

Vykuchaná ryba s hlavou (1)

Ryba vcelku (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sleď obecný

Clupea harengus

Pobřežní regiony a ostrovy Irska

0,90

1

0

115

2

0

177

3

0

167

4a

0

106

Pobřežní regiony východní Anglie od Berwicku k Doveru

Pobřežní regiony Skotska od Portpatricku k Eyemouthu a ostrovy ležící západně a severně od těchto regionů

Pobřežní regiony hrabství Down (Severní Irsko)

0,90

1

0

115

2

0

177

3

0

167

4a

0

106

Makrela obecná

Scomber scombrus

Pobřežní regiony a ostrovy Irska

0,96

1

0

227

2

0

224

3

0

218

Pobřežní regiony a ostrovy Cornwallu a Devonu ve Spojeném království

0,95

1

0

225

2

0

222

3

0

216

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Pobřežní regiony od Troon (v jihozápadním Skotsku) k Wick (v severovýchodním Skotsku) a ostrovy ležící západně a severně od těchto regionů

0,75

1

2 481

1 957

2

1 874

1 461

3

1 874

1 433

4

1 544

1 185

5

1 433

1 130

Tuňák křídlatý

Thunnus alalunga

Azorské ostrovy a Madeira

0,48

1

1 054

850

2

1 054

808

Sardinka obecná

Sardina pilchardus

Kanárské ostrovy

0,48

1

0

138

2

0

173

3

0

195

4

0

127

Pobřežní regiony a ostrovy Cornwallu a Devonu ve Spojeném království

0,74

1

0

212

2

0

267

3

0

300

4

0

196

Regiony na pobřeží Atlantiku v Portugalsku

0,93

2

0

335

0,81

3

0

328


(1)  Kategorie čerstvosti, velikosti a způsobu úpravy jsou kategorie definované podle článku 2 nařízení (ES) č. 104/2000.


30.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 414/66


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2033/2006

ze dne 21. prosince 2006,

kterým se na rybářský hospodářský rok 2007 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1), a zejména na čl. 25 odst. 1 a 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prodejní cena Společenství se stanoví před začátkem rybářského hospodářského roku pro každý z produktů uvedených v příloze II nařízení (ES) č. 104/2000 na úrovni, která je alespoň rovna 70 % orientační ceny a není vyšší než 90 % orientační ceny.

(2)

Nařízení Rady (ES) č. …/… (2) stanoví orientační ceny na rybářský hospodářský rok 2007 pro všechny dotčené produkty.

(3)

Tržní ceny výrazně kolísají v závislosti na druhu a způsobu úpravy produktů, zejména v případě olihní a štikozubců.

(4)

Přepočítávací koeficienty se proto stanoví pro různé druhy a způsoby úpravy zmrazených produktů vyložených ve Společenství s cílem určit cenovou hladinu, od níž se začínají uplatňovat intervenční ceny stanovené v čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 104/2000.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prodejní ceny Společenství podle čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 104/2000, které jsou platné v rybářském hospodářském roce 2007 pro produkty uvedené v příloze II uvedeného nařízení, obchodní úpravy a přepočítávací koeficienty, které se k nim vztahují, se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2006.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22. Nařízení ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

(2)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


PŘÍLOHA

PRODEJNÍ CENY A PŘEPOČÍTÁVACÍ KOEFICIENTY

Druh

Způsob úpravy

Přepočítávací koeficient

Intervenční hladina

Prodejní cena

(EUR/tuna)

Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides)

Vcelku nebo vykuchaný, s hlavou nebo bez hlavy

1,0

0,85

1 654

Štikozubec (rod) (Merluccius spp.)

Vcelku nebo vykuchaný, s hlavou nebo bez hlavy

1,0

0,85

1 022

Jednotlivé filety

 

 

 

— s kůží

1,0

0,85

1 243

— bez kůže

1,1

0,85

1 367

Zubatec obecný a ružicha (rod)

(Dentex dentex a Pagellus spp.)

Vcelku nebo vykuchaný, s hlavou nebo bez hlavy

1,0

0,85

1 335

Mečoun obecný (Xiphias gladius)

Vcelku nebo vykuchaný, s hlavou nebo bez hlavy

1,0

0,85

3 467

Krevetovití Penaeidae

Zmrazení

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 533

b)

Ostatní Penaeidae

1,0

0,85

6 782

Sépie obecná, sepiola a sepiola malá (Sepia officinalis, Rossia macrosoma a Sepiola rondeletti)

Zmrazené

1,0

0,85

1 605

Oliheň (rod) (Loligo spp.)

 

 

 

 

a)

Loligo patagonica

— vcelku, neočištěné

1,00

0,85

993

— očištěné

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

— vcelku, neočištěné

2,50

0,85

2 482

— očištěné

2,90

0,85

2 879

Chobotnice (rod) (Octopus spp.)

Zmrazené

1,00

0,85

1 792

Illex argentinus

— vcelku, neočištěné

1,00

0,80

717

— trup

1,70

0,80

1 219

Typy obchodní úpravy:

:

vcelku, neočištěný

:

produkt, který neprošel žádným zpracováním

:

očištěný

:

produkt, který je alespoň vykuchaný

:

trup

:

tělo olihně, které je alespoň vykuchané a bez hlavy


30.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 414/68


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2034/2006

ze dne 21. prosince 2006,

kterým se stanoví na rybářský hospodářský rok 2007 referenční ceny pro některé produkty rybolovu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1), a zejména na čl. 29 odst. 1 a 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví, že referenční ceny platné ve Společenství se mohou stanovovat každý rok po skupinách produktů pro produkty, na které se vztahuje pozastavení cel podle čl. 28 odst. 1. To také platí pro produkty, které musejí dodržovat referenční cenu, protože se na ně vztahuje závazné snížení cel v rámci WTO nebo jiný preferenční režim.

(2)

V případě produktů uvedených v příloze I písm. a) a b) nařízení (ES) č. 104/2000 je referenční cena shodná s cenou za stažení stanovenou podle čl. 20 odst. 1 uvedeného nařízení.

(3)

Ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro dotčené produkty jsou na rybářský hospodářský rok 2006 stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2032/2006 (2).

(4)

Referenční cena pro produkty, které nejsou uvedeny v přílohách I a II nařízení (ES) č. 104/2000, se stanoví na základě váženého průměru celních hodnot zjištěných na dovozních trzích nebo v dovozních přístavech během tří let bezprostředně předcházejících datu, ke kterému se referenční cena stanoví.

(5)

Není nutné stanovit referenční ceny pro všechny druhy, na které se vztahují kritéria nařízení (ES) č. 104/2000, a zejména ne pro produkty, které jsou dováženy ze třetích zemí v malých objemech.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Referenční ceny na rybářský hospodářský rok 2007 pro produkty rybolovu uvedené v článku 29 nařízení (ES) č. 104/2000 se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2006.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22. Nařízení ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

(2)  Viz s. 58 v tomto Úředním věstníku.


PŘÍLOHA (1)

1.   Referenční ceny pro produkty podle čl. 29 odst. 3 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 104/2000

Druh:

Velikost (2)

Referenční cena (EUR/tuna)

Vykuchaný s hlavou (2)

Ryba vcelku (2)

Doplňkový kód TARIC

Extra, A (2)

Doplňkový kód TARIC

Extra, A (2)

Sleď obecný Clupea harengus

ex03024000

1

 

F011

128

2

F012

197

3

F013

186

4a

F016

117

4b

F017

117

4c

F018

246

5

F015

218

6

F019

109

7a

F025

109

7b

F026

98

8

F027

82

Okouník (rod) (Sebastes spp.)

ex03026931 a ex03026933

1

 

F067

925

2

F068

925

3

F069

777

Treska obecná (Gadus morhua)

ex03025010

1

F073

1 169

F083

844

2

F074

1 169

F084

844

3

F075

1 104

F085

649

4

F076

876

F086

487

5

F077

617

F087

357

 

 

Vařená ve vodě

Čerstvá nebo chlazená

Doplňkový kód TARIC

Extra, A (2)

Doplňkový kód TARIC

Extra, A (2)

Krevetka severní (Pandalus borealis)

ex03062310

1

F317

4 936

F321

1 092

2

F318

1 731

2.   Referenční ceny pro produkty rybolovu podle čl. 29 odst. 3 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 104/2000

Produkt

Doplňkový kód TARIC

Způsob úpravy

Referenční cena

(EUR/tuna)

1.   

Okouník (rod) (Sebastes spp.)

 

 

Vcelku:

 

ex03037935

ex03037937

F411

s hlavou nebo bez hlavy

960

ex03042935

ex03042939

 

Filety:

 

F412

nevykostěné („standardní“)

1 934

F413

vykostěné

2 117

F414

bloky ve spotřebitelském balení o hmotnosti nižší než 4 kg

2 285

2.   

Treska obecná, treska grónská a treska aljašská (Gadus morhua, Gadus ogac a Gadus macrocephalus) a treska polární (Boreogadus saida)

ex03035210, ex03035230, ex03035290, ex03037941

F416

Vcelku, s hlavou nebo bez hlavy

1 106

ex03042929

 

Filety:

 

F417

prokládané nebo v průmyslových blocích, nevykostěné („standardní“)

2 428

F418

prokládané nebo v průmyslových blocích, vykostěné

2 664

F419

jednotlivé nebo zcela prokládané filety s kůží

2 602

F420

jednotlivé nebo zcela prokládané filety bez kůže

2 943

F421

bloky ve spotřebitelském balení o hmotnosti vyšší než 4 kg

2 903

ex03049933

F422

Kusy a ostatní maso, kromě bloků mletého masa

1 434

3.   

Treska tmavá (Pollachius virens)

ex03042931

 

Filety:

 

F424

prokládané nebo v průmyslových blocích, nevykostěné („standardní“)

1 518

F425

prokládané nebo v průmyslových blocích, vykostěné

1 672

F426

jednotlivé nebo zcela prokládané filety s kůží

1 476

F427

jednotlivé nebo zcela prokládané filety bez kůže

1 680

F428

bloky ve spotřebitelském balení o hmotnosti vyšší než 4 kg

1 733

ex03049941

F429

Kusy a ostatní maso, kromě bloků mletého masa

986

4.   

Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

ex03042933

 

Filety:

 

F431

prokládané nebo v průmyslových blocích, nevykostěné („standard“)

2 264

F432

prokládané nebo v průmyslových blocích, vykostěné

2 606

F433

jednotlivé nebo zcela prokládané filety s kůží

2 537

F434

jednotlivé nebo zcela prokládané filety bez kůže

2 710

F435

bloky ve spotřebitelském balení o hmotnosti vyšší než 4 kg

2 960

5.   

Treska pestrá (Theragra chalcogramma)

 

 

Filety:

 

ex03042985

F441

prokládané nebo v průmyslových blocích, nevykostěné („standardní“)

1 159

F442

prokládané nebo v průmyslových blocích, vykostěné

1 324

6.   

Sleď obecný, sleď druhu pallasi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 

 

Řezy ze sleďů

 

ex03041997

ex03049923

F450

o hmotnosti vyšší než 80 g/kus

510

F450

o hmotnosti vyšší než 80 g/kus

464


(1)  Doplňkový kód, jež se uvede u všech kategorií, které nejsou výslovně zmíněny v bodech 1 a 2 přílohy, je „F499: Ostatní“.

(2)  Kategorie čerstvosti, velikosti a způsobu úpravy jsou definovány podle článku 2 nařízení (ES) č. 104/2000.


30.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 414/72


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2035/2006

ze dne 21. prosince 2006,

kterým se na rybářský hospodářský rok 2007 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2814/2000 ze dne 21. prosince 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytování překlenovací podpory pro některé produkty rybolovu (2), a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 939/2001 ze dne 14. května 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytování paušální podpory pro některé produkty rybolovu (3), a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví, že podpora může být poskytnuta na množství některých čerstvých produktů, které byly staženy z trhu a byly buď zpracovány s cílem prodloužit jejich trvanlivost a uskladnit je, nebo konzervovány.

(2)

Účelem této podpory je vhodně povzbudit organizace producentů, aby zpracovávaly, nebo konzervovaly produkty stažené z trhu, a zabránit tím ničení těchto produktů.

(3)

Úroveň podpory nesmí porušit rovnováhu trhu s dotčenými produkty nebo narušit hospodářskou soutěž.

(4)

Úroveň podpory nesmí být vyšší než technické a finanční náklady, které jsou spojené s úkony nutnými ke zpracování produktů s cílem prodloužit jejich trvanlivost a uskladnit je a které byly zaznamenány ve Společenství v rybářském hospodářském roce, jenž předcházel dotčenému hospodářskému roku.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V rybářském hospodářském roce 2007 se výše překlenovací podpory podle článku 23 nařízení (ES) č. 104/2000 a výše paušální podpory podle čl. 24 odst. 4 uvedeného nařízení stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2006.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22. Nařízení ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 326, 22.12.2000, s. 34.

(3)  Úř. věst. L 132, 15.5.2001, s. 10.


PŘÍLOHA

1.   Výše překlenovací podpory pro produkty uvedené v příloze I písm. A) a B) a pro jazyk (rod) (Solea spp.) uvedený v příloze I písm. C) nařízení (ES) č. 104/2000

Zpracovatelské postupy uvedené v článku 23 nařízení (ES) č. 104/2000

Podpora

(EUR/tuna)

1

2

I.   

Zmrazení a skladování produktů vcelku, vykuchaných s hlavou, nebo sekaných produktů

— Sardinka obecná (Sardina pilchardus)

345

— Ostatní druhy

280

II.

Filetování, zmrazení a skladování

365

III.

Solení a/nebo sušení a skladování produktů vcelku, vykuchaných s hlavou nebo sekaných nebo filetovaných produktů

265

IV.

Nakládání a skladování

245

2.   Výše překlenovací podpory pro ostatní produkty uvedené v příloze I písm. C) nařízení (ES) č. 104/2000

Zpracovatelské a konzervovací postupy uvedené v článku 23 nařízení (ES) č. 104/2000

Produkty

Podpora

(EUR/tuna)

1

2

3

I.

Zmrazení a skladování

Humr severský

Nephrops norvegicus

305

Zadečky humra severského

Nephrops norvegicus

230

II.

Odstranění hlavy, zmrazení a skladování

Humr severský

Nephrops norvegicus

285

III.

Vaření, zmrazení a skladování

Humr severský

Nephrops norvegicus

305

Krab německý

Cancer pagurus

230

IV.

Pasterace a skladování

Krab německý

Cancer pagurus

365

V.

Skladování živých produktů ve stabilních nádržích nebo klecích

Krab německý

Cancer pagurus

210

3.   Výše paušální podpory pro produkty uvedené v příloze IV nařízení (ES) č. 104/2000

Zpracovatelské postupy

Podpora

(EUR/tuna)

I.

Zmrazení a skladování produktů vcelku, vykuchaných a s hlavou nebo sekaných produktů

280

II.

Filetování, zmrazení a skladování

365


30.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 414/74


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2036/2006

ze dne 21. prosince 2006,

kterým se na rybářský hospodářský rok 2007 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2813/2000 ze dne 21. prosince 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytování podpory soukromého skladování některých produktů rybolovu (2), a zejména na článek 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podpora nesmí být vyšší než souhrn technických a finančních nákladů, které byly zaznamenány ve Společenství v rybářském hospodářském roce, jež předcházel dotčenému hospodářskému roku.

(2)

Podpora soukromého skladování by měla být vyplacena v jedné splátce, aby nebylo podporováno dlouhodobé skladování, byla zkrácena doba výplaty a snížena kontrolní zátěž.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na rybářský hospodářský rok 2007 se výše podpory soukromého skladování uvedené v článku 25 nařízení (ES) č. 104/2000 pro produkty vyjmenované v příloze II uvedeného nařízení stanoví takto:

:

První měsíc

:

210 EUR na tunu

:

Druhý měsíc

:

0 EUR na tunu

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2006.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22. Nařízení ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 326, 22.12.2000, s. 30.


30.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 414/75


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2037/2006

ze dne 21. prosince 2006,

kterým se stanoví paušální hodnoty použité při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1), a zejména na čl. 21 odst. 5 a 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví finanční vyrovnání, jež se vyplatí organizacím producentů, které za určitých podmínek stahují z trhu produkty uvedené v příloze I písm. A) a B) uvedeného nařízení. Výše tohoto finančního vyrovnání by měla být snížena o paušální hodnoty v případě produktů, které jsou určeny k jinému účelu než k lidské spotřebě.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 2493/2001 ze dne 19. prosince 2001 o odbytu některých produktů rybolovu stažených z trhu (2) stanoví způsoby odbytu produktů stažených z trhu. Hodnota takovýchto produktů se stanoví na úrovni běžné pro každý z těchto způsobů odbytu s ohledem na průměrné příjmy, které lze při takovém odbytu získat v různých členských státech.

(3)

Podle článku 7 nařízení Komise (ES) č. 2509/2000 ze dne 15. listopadu 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytovaní finančního vyrovnání za stažení některých produktů rybolovu (3), zvláštní pravidla stanoví, že pokud organizace producentů nebo jeden z jejích členů uvedou do prodeje své produkty v jiném členském státě, než ve kterém byla organizace uznána, musí být o tom informován orgán, který je zodpovědný za poskytování finančního vyrovnání. Tímto orgánem se rozumí orgán v členském státě, ve kterém je organizace producentů uznána. Odpočitatelná paušální hodnota se proto rovná hodnotě, která se používá v tomto členském státě.

(4)

Stejný způsob výpočtu se použije na zálohy na finanční vyrovnání podle článku 6 nařízení (ES) č. 2509/2000.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V rybářském hospodářském roce 2007 se paušální hodnoty, které se použijí při výpočtu finančního vyrovnání a příslušných záloh na produkty rybolovu stažené z trhu organizací producentů a určené k jinému účelu než k lidské spotřebě podle čl. 21 odst. 5 nařízení (ES) č. 104/2000, stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Paušální hodnota, která se odpočítá od finančního vyrovnání a příslušných záloh, se rovná hodnotě, jenž se používá ve členském státě, ve kterém je organizace producentů uznaná.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2006.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22. Nařízení ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 20.

(3)  Úř. věst. L 289, 16.11.2000, s. 11.


PŘÍLOHA

Paušální hodnoty

Použití produktů stažených z trhu

EUR/tuna

1.   

Použití po zpracování na moučku (krmivo):

a)   

Sleď obecný (Clupea harengus), makrela obecná (Scomber scombrus) a makrela japonská (Scomber japonicus):

Dánsko a Švédsko

60

Spojené království

50

ostatní členské státy

17

Francie

2

b)   

Garnát obecný (Crangon crangon) a krevetka severní (Pandalus borealis):

Dánsko a Švédsko

0

ostatní členské státy

10

c)   

Ostatní produkty:

Dánsko

40

Švédsko, Portugalsko a Irsko

17

Spojené království

28

ostatní členské státy

1

2.   

Použití v čerstvém nebo konzervovaném stavu (krmivo)

a)   

Sardinka obecná (Sardina pilchardus) a sardel (rod) (Engraulis spp.):

ostatní členské státy

8

b)   

Ostatní produkty:

Švédsko

0

Francie

30

ostatní členské státy

30

3.   

Použití jako návnada

Francie

45

ostatní členské státy

20

4.

Použití pro jiné účely než pro krmiva

0


30.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 414/78


SMĚRNICE KOMISE 2006/140/ES

ze dne 20. prosince 2006,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky sulfurylfluorid do přílohy I uvedené směrnice

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům: