ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 398

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
30. prosince 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1996/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii přizpůsobuje několik nařízení týkajících se trhu s obilovinami a rýží

1

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

30.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 398/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1996/2006

ze dne 22. prosince 2006,

kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii přizpůsobuje několik nařízení týkajících se trhu s obilovinami a rýží

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska, a zejména na článek 56 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je třeba učinit některá technická přizpůsobení u některých nařízení Komise týkajících se trhu s obilovinami z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii.

(2)

Několik nařízení z odvětví obilovin obsahuje údaje ve všech jazycích Společenství. Je třeba tyto seznamy údajů doplnit o údaje v bulharštině a rumunštině, a v důsledku toho pozměnit nařízení Komise (ES) č. 2622/71 (1), (ES) č. 1722/93 (2), (EHS) č. 2131/93 (3), (ES) č. 1501/95 (4), (ES) č. 1839/95 (5), (ES) č. 2058/96 (6), (ES) č. 196/97 (7), (ES) č. 327/98 (8), (ES) č. 1342/2003 (9), (ES) č. 2236/2003 (10), (ES) č. 955/2005 (11), (ES) č. 972/2006 (12) a (ES) 1482/2006 (13).

(3)

V důsledku přistoupení je třeba v nařízení Komise (EHS) č. 2145/92 ze dne 29. července 1992, kterým se nově vymezují oblasti určení pro vývozní náhrady nebo vývozní dávky a některé vývozní licence v odvětví obilovin a rýže (14), zrušit odkazy na Bulharsko a Rumunsko jakožto země určení pro vývozní náhrady a vývozní dávky.

(4)

V důsledku přistoupení Rumunska se Constanta stává přístavem Společenství. Tím se ustanovení čl. 7 odst. 2a druhého pododstavce nařízení (EHS) č. 2131/1993 stává bezpředmětným a musí být tudíž přizpůsobeno.

(5)

V důsledku přistoupení Bulharska se celní kvóty Společenství s Bulharskem otevřené nařízeními Komise (ES) č. 2133/2001 (15) a (ES) č. 958/2003 (16) stávají neplatnými. Tyto kvóty je tudíž třeba zrušit.

(6)

V důsledku přistoupení se stává neplatnou celní kvóta Společenství s Rumunskem stanovená nařízením Komise (ES) č. 573/2003 (17). Tuto kvótu je tudíž třeba zrušit.

(7)

Nařízením (ES) č. 1342/2003 byl pro obchodní dohody mezi Společenstvím a Rumunskem stanoven zvláštní postup u vývozu produktů z obilovin do těchto zemí. Tato ustanovení je třeba přizpůsobit tak, aby se zohlednilo přistoupení těchto dvou zemí k Evropské unii.

(8)

V důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska se ustanovení čl. 1. odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 936/2006 (18) stávají neplatnými, pokud jde o vyloučení Bulharska a Rumunska z nabídkového řízení na pšenici obecnou k vývozu do třetích zemí, a měla by se tudíž zrušit.

(9)

V důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska se ustanovení čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 2, jakož i příloha nařízení (ES) č. 1278/2006 (19) stávají neplatnými, pokud jde o vyloučení Bulharska a Rumunska ze seznamu třetích zemí jako místa určení pro vývoz ovsa z Finska a Švédska, a měla by se zrušit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2622/71 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Důkaz o uhrazení zvláštní vývozní dávky podle článků 2 a 3 nařízení (EHS) č. 1234/71 se podává příslušnému orgán členského státu dovozu předložením průvodního osvědčení A. TR. 1. V tomto případě uvede příslušný orgán jeden z údajů uvedených v příloze tohoto nařízení do kolonky ‚Poznámky‘“.

2)

Příloha I tohoto nařízení se doplňuje jako příloha.

Článek 2

V příloze nařízení (EHS) č. 2145/92 se zrušují slova „Bulharsko“ a „Rumunsko“:

Článek 3

Příloha IV nařízení (EHS) č. 1722/93 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 4

Nařízení (ES) č. 2131/93 se mění takto:

1)

V čl. 7 odst. 2a se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pro účely tohoto odstavce je možné považovat chorvatské přístavy Rijeku a Split za místa výjezdu.“

2)

V článku 17a se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Tento důkaz se poskytne připojením jednoho z údajů uvedených v příloze, ověřeného příslušným orgánem, na kontrolní kopii podle článku 8 nařízení (ES) č. 800/1999, na jednotném správním dokladu nebo na vnitrostátním dokladu potvrzujícím, že zboží opustilo celní území Společenství.“

3)

Příloha III tohoto nařízení se doplňuje jako příloha.

Článek 5

Nařízení (ES) č. 1501/95 se mění takto:

1)

V článku 13 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Tento důkaz se poskytne připojením jednoho z údajů uvedených v příloze III, ověřeného příslušným orgánem, na kontrolní kopii podle článku 8 nařízení (ES) č. 800/1999, na jednotném správním dokladu nebo na vnitrostátním dokladu potvrzujícím, že zboží opustilo celní území Společenství.“

2)

Příloha IV tohoto nařízení se doplňuje jako příloha III.

Článek 6

Nařízení (ES) č. 1839/95 se mění takto:

1)

V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Žádosti o licenci a licence musejí obsahovat v kolonce 24 jeden z údajů uvedených v příloze Ia“.

2)

Znění uvedené v příloze V tohoto nařízení se vkládá jako příloha Ia.

Článek 7

Přílohy I, II, III a IV nařízení (ES) č. 2058/96 se nahrazují zněním uvedeným v příloze VI tohoto nařízení.

Článek 8

Příloha nařízení (ES) č. 196/97 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze VII tohoto nařízení.

Článek 9

Nařízení (EHS) č. 327/98 se mění takto:

1)

Přílohy V, VI, VII, VIII se nahrazují zněním uvedeným v části A přílohy VIII tohoto nařízení.

2)

Příloha XI se nahrazuje zněním uvedeným v části B přílohy VIII tohoto nařízení.

Článek 10

Nařízení (ES) č. 2133/2001 se mění takto:

1)

V článku 2 se zrušuje odstavec 1.

2)

V příloze I se zrušují odkazy na kvótu s pořadovým číslem 09.5732.

Článek 11

Nařízení (ES) č. 573/2003 se zrušuje.

Článek 12

Nařízení (ES) č. 958/2003 se zrušuje.

Článek 13

Nařízení (ES) č. 1342/2003 se mění takto:

1)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

1.   Pokud jsou vývozní náhrady stanoveny prostřednictvím nabídkového řízení, zapíše se sazba vývozní náhrady uvedená v prohlášení o výběru nabídky slovy a číslicemi do kolonky 22 licence. Tato sazba je vyjádřena v eurech a předchází ji jeden z údajů uvedených v příloze VII.

2.   Pokud se vývozní dávka stanoví prostřednictvím nabídkového řízení, zapíše se sazba vývozní dávky uvedená v prohlášení o výběru nabídky slovy a číslicemi do kolonky 22 licence. Tato sazba je vyjádřena v eurech a předchází ji jeden z údajů uvedených v příloze VIII.“

2)

Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Pro účely čl. 15 druhého pododstavce nařízení Komise (ES) č. 1501/95 (20) a čl. 16 odst. 10 nařízení (ES) č. 3072/95 se v kolonce 22 vývozní licence uvede jeden údajů uvedených v příloze IX tohoto nařízení.

3)

V čl. 7 odst. 2 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„V kolonce 22 licencí se uvede jeden z údajů uvedených v příloze X.“

4)

V čl. 8 odst. 2 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„V kolonce 22 licencí se uvede jeden z údajů uvedených v příloze XI.“

5)

V čl. 9 odst. 3 prvním pododstavci se písmena e) a f) nahrazují tímto:

„e)

v kolonce 20 jeden z údajů uvedených v příloze XII.

f)

v kolonce 22 kromě údaje uvedeného v čl. 8 odst. 2 a popřípadě údaje uvedeného v čl. 7 odst. 2 jeden z údajů uvedených v příloze XIII.“

6)

Příloha IV se zrušuje.

7)

Text uvedený v příloze IX tohoto nařízení se doplňuje jako přílohy VII, VIII, IX, X, XI, XII a XIII.

Článek 14

Příloha nařízení (ES) č. 2236/2003 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze X tohoto nařízení.

Článek 15

Příloha nařízení (ES) č. 955/2005 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze XI tohoto nařízení.

Článek 16

V článku 1 nařízení (ES) č. 936/2006 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Nabídkové řízení se týká vývozu pšenice obecné do třetích zemí s výjimkou Albánie, Černé Hory, Chorvatska, Bosny a Hezcegoviny, Srbska (21), Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Lichtenštejnska a Švýcarska.

Článek 17

Nařízení (ES) č. 972/2006 se mění takto:

1)

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v části A přílohy XII tohoto nařízení.

2)

Příloha IV se nahrazuje zněním uvedeným v části B přílohy XII tohoto nařízení.

Článek 18

Nařízení (ES) č. 1278/2006 se mění takto:

1)

V čl. 1 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Zvláštní intervenční opatření ve formě vývozní náhrady se použije na 100 000 tun ovsa vyprodukovaných ve Finsku a Švédsku a určených k vývozu z Finska a ze Švédska do všech třetích zemí s výjimkou Norska a Švýcarska.“

2)

V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Nabídkové řízení se týká množství ovsa uvedených v čl. 1 odst. 1, která jsou určena na vývoz do třetích zemí s výjimkou Norska a Švýcarska.“

3)

Název přílohy se nahrazuje tímto:

„Nabídkové řízení týkající se vývozní náhrady pro oves vyvážený z Finska a ze Švédska do třetích zemí s výjimkou Norska a Švýcarska“

Článek 19

Příloha III nařízení (ES) č. 1482/2006 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze XIII tohoto nařízení.

Článek 20

Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22 prosince 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 271, 10.12.1971, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).

(2)  Úř. věst. L 159, 1.7.1993, s. 112. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1950/2005 (Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 18).

(3)  Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1465/2006 (Úř. věst. L 273, 4.10.2006, s. 3).

(4)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. Věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).

(5)  Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1558/2005 (Úř. věst. L 249, 24.9.2005, s. 6).

(6)  Úř. věst. L 276, 29.10.1996, s. 7. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1950/2005.

(7)  Úř. věst. L 31, 1.2.1997, s. 3. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1950/2005.

(8)  Úř. věst. L 37, 11.2.1998, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 965/2006 (Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 12).

(9)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1713/2006 (Úř. věst. L 321, 21.11.2006, s. 11).

(10)  Úř. věst. L 339, 23.12.2003, s. 45. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1950/2005.

(11)  Úř. věst. L 164, 24.6.2005, s. 5.

(12)  Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 53.

(13)  Úř. věst. L 276, 7.10.2006, s. 51.

(14)  Úř. věst. L 214, 30.7.1992, s. 20. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1950/2005.

(15)  Úř. věst. L 287, 31.10.2001, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 899/2006 (Úř. věst. L 167, 20.6.2006, s. 18).

(16)  Úř. věst. L 136, 4.6.2003, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1023/2006 (Úř. věst. L 184, 6.7.2006, s. 5).

(17)  Úř. věst. L 82, 29.3.2003, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1024/2006 (Úř. věst. L 184, 6.7.2006, s. 7).

(18)  Úř. věst. L 172, 24.6.2006, s. 6.

(19)  Úř. věst. L 233, 16.8.2006, s. 6.

(20)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7.“

(21)  Včetně Kosova, jak je stanoveno v usnesení Rady bezpečnosti Spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.“


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA

Údaje podle článku 1

v bulharštině: Платена специална износна такса съгласно Регламент (ЕИО) № 1234/71 в размер на …

ve španělštině: Tasa especial aplicable a la exportación según el Reglamento (CEE) no 1234/71 satisfecha con la suma de …

v češtině: Zvláštní vývozní poplatek podle nařízení č. 1234/71 zaplacen ve výši …

v dánštině: Særlig udførselsafgift i henhold til forordning (EØF) nr. 1234/71, betalt med et beløb på …

v němčině: Besondere Ausfuhrabgabe gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1234/71 in Höhe von… entrichtet

v estonštině: Ekspordi erimaks makstud summas… vastavalt määrusele (EMÜ) nr 1234/71

v řečtině: Ειδικός φόρος κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕOK) αριθ. 1234/71 που πληρώθηκε για ποσό …

v angličtině: Special export tax under Regulation (EEC) No 1234/71 paid to an amount of …

ve francouzštině: Taxe spéciale à l'exportation selon le règlement (CEE) no 1234/71 acquittée pour un montant de …

v italštině: Tassa speciale per l'esportazione pagata, secondo regolamento (CEE) n. 1234/71, per un importo di …

v lotyštině: en Saskaņā ar regulu (EEK) Nr. 1234/71, samaksāta speciālā izvešanas nodeva… apmērā

v litevštině: Vadovaujantis reglamentu (EEB) Nr. 1234/71, sumokėtas… dydžio specialusis eksporto mokestis.

v maďarštině: Az 1234/71/EGK rendelet szerinti különleges exportadó… összegben megfizetve

v maltštině: Taxxa speċjali fuq l-esportazzjoni, skond ir-Regolament (KEE) Nru 1234/71, imħallsa għall-ammont ta' …

v nizozemštině: Speciale heffing bij uitvoer bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1234/71 ten bedrage van… voldaan

v polštině: Specjalny podatek eksportowy według rozporządzenia (EWG) nr 1234/71 zapłacony w wysokości …

v portugalštině: Imposição especial de exportação, nos termos do Regulamento (CEE) n.o 1234/71, paga num montante de …

v rumunštině: Taxă specială de export, conform Regulamentului (CEE) nr. 1234/71, achitată pentru o valoare de…..

ve slovenštině: Osobitný vývozný poplatok podľa nariadenia (EHS) č. 1234/71 vo výške …

ve slovinštině: Posebni izvozni davek v Uredbi št. 1234/71, plačilo za znesek …

ve finštině: Asetuksen (ETY) N:o 1234/71 mukainen erityisvientivero määrältään …

ve švédštině: Särskild exportskatt i enlighet med förordning (EEG) nr 1234/71, betalt med ett belopp på …“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA IV

Údaje podle čl. 10 odst. 6

v bulharštině: Предназначено за преработка или доставка съгласно Регламент (ЕИО) № 1722/93, или за износ извън митническата територия на Общността.

ve španělštině: Se utilizará para la transformación o la entrega, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1722/93 o para la exportación a partir del territorio aduanero de la Comunidad.

v češtině: Použije se pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 10 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 nebo pro vývoz z celního území Společenství.

v dánštině: Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1722/93 eller til udførsel fra Fællesskabets toldområde.

v němčině: Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt.

v estonštině: Kasutatakse töötlemiseks või tarnimisekskomisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 artikli 10 kohaselt või ekspordiks ühenduse tolliterritooriumilt.

v řečtině: Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 ή για εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

v angličtině: To be used for processing or delivery in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EEC) No 1722/93 or for export from the customs territory of the Community.

ve francouzštině: À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 1722/93, ou pour l'exportation à partir du territoire douanier de la Communauté.

v italštině: Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1722/93, o per l'esportazione dal territorio doganale della Comunità.

v lotyštině: Izmantošanai pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1722/93 10. pantu, vai arī eksportam no Kopienu teritorijas.

v litevštině: Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1722/93 10 straipsnį, arba eksportui iš Bendrijos muitų teritorijos.

v maďarštině: Az 1722/93/EGK bizottsági rendelet 10. cikkével összhangban történő feldolgozásra vagy szállításra vagy a Közösség vámterületéről történő kivitelre irányuló felhasználásra.

v maltštině: Biex jintuża’ għall-ipproċessar jew ikkunsenjar b’konformità ma’ l-Artikolu 10 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1722/93 jew għall-esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Komunità.

v nizozemštině: Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1722/93 of voor uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap.

v polštině: Do przetwarzania lub dostaw, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1722/93, lub do wywozu z terytorium celnego Wspólnoty.

v portugalštině: A utilizar para transformação ou entrega, em conformidade com o disposto no artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1722/93, ou para exportação a partir do território aduaneiro da Comunidade.

v rumunštině: A se folosi pentru procesare sau livrare, conform articolului 10 din Regulamentul (CEE) nr. 1722/93, sau pentru export de pe teritoriul vamal al Comunităţii

ve slovenštině: Na použitie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 alebo na vývoz z colného územia Spoločenstva.

ve slovinštině: Za predelavo ali dobavo v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (EGS) št. 1722/93 ali za izvoz iz carinskih območij Skupnosti.

ve finštině: Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen asetuksen (ETY) N:o 1722/93 10 artiklan mukaisesti taikka vientiin yhteisön tullialueelta.

ve švédštině: Avsedd för bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 eller för export från gemenskapens tullområde.“


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA

Údaje podle článku 17a druhého pododstavce:

v bulharštině: Износ на зърнени култури по море — член 17а от Регламент (ЕИО) № 2131/93

ve španělštině: Exportación de cereales por vía marítima; artículo 17 bis del Reglamento (CEE) no 2131/93

v češtině: Vývoz obilovin po moři — čl. 17 a nařízení (EHS) č. 2131/93

v dánštině: Eksport af korn ad søvejen — Artikel 17 a i forordning (EØF) nr. 2131/93

v němčině: Getreideausfuhr auf dem Seeweg — Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 Artikel 17 a

v estonštině: Teravilja eksport meritsi — määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikkel 17 a

v řečtině: Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρο 17 α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93

v angličtině: Export of cereals by sea — Article 17 a of Regulation (EEC) No 2131/93

ve francouzštině: Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CEE) no 2131/93, article 17 bis

v italštině: Esportazione di cereali per via marittima — articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2131/93

v lotyštině: Graudu izvešana pa jūras ceļiem — regulas (EEK) Nr. 2131/93 17.a pants

v litevštině: Grūdų eksportas jūra — reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 a straipsnis

v maďarštině: Gabonafélék exportja tengeri úton – 2131/93/EGK rendelet 17. a cikk

v maltštině: Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar — Artikolu 17a tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93

v nizozemštině: Uitvoer van graan over zee — Artikel 17bis van Verordening (EEG) nr. 2131/93

v polštině: Wywóz zbóż drogą morską — Art. 17a rozporzadzenia (EWG) nr 2131/93

v portugalštině: Exportação de cereais por via marítima — Artigo 17.oA, Regulamento (CEE) n.o 2131/93

v rumunštině: Export de cereale pe cale maritimă — Regulamentul (CEE) nr. 2131/93, articolul 17a

ve slovenštině: Vývoz obilnín po mori — článok 17a nariadenia (EHS) č. 2131/93

ve slovinštině: Izvoz žit s pomorskim prometom — člen 17a Uredbe (EGS) št. 2131/93

ve finštině: Viljan vienti meriteitse — Asetus (ETY) N:o 2131/93 17a artikla

ve švédštině: Export av spannmål genom sjötransport — Artikel 17a i förordning (EEG) nr 2131/93“


PŘÍLOHA IV

„PŘÍLOHA III

Údaje podle článku 13 druhého pododstavce:

v bulharštině: Износ на зърнени култури по море — член 13 от Регламент (ЕО) № 1501/95

ve španělštině: Exportación de cereales por vía marítima; artículo 13 del Reglamento (CE) no 1501/95

v češtině: Vývoz obilovin po mori — cl. 13 narízení (ES) c. 1501/95

v dánštině: Eksport af korn ad søvejen — Artikel 13 i forordning (EF) nr. 1501/95

v němčině: Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung (EG) Nr. 1501/95 Artikel 13

v estonštině: Teravilja eksport meritsi — määruse (EÜ) nr 1501/95 artikkel 13

v řečtině: Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρo 13 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1501/95

v angličtině: Export of cereals by sea — Article 13 of Regulation (EC) No 1501/95

ve francouzštině: Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CE) no 1501/95, article 13

v italštině: Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (CE) n. 1501/95, articolo 13

v lotyštině: Graudu izvešana pa juras celiem — regulas (EK) Nr. 1501/95 13. pants

v litevštině: Grudu eksportas jura — reglamento (EB) Nr. 1501/95 13 straipsnis

v maďarštině: Gabonafélék exportja tengeri úton — 1501/95/EK rendelet 13. cikk

v maltštině: Esportazzjoni ta' cereali bil-bahar — Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1501/95

v nizozemštině: Uitvoer van graan over zee — Verordening (EG) nr. 1501/95, artikel 13

v polštině: Wywóz zbóż drogą morską — Art. 13 rozporzadzenia (WE) nr 1501/95

v portugalštině: Exportação de cereais por via marítima — Artigo 13.o, Regulamento (CE) n.o 1501/95

v rumunštině: Export de cereale pe cale maritimă — Regulamentul (CE) nr. 1501/95 articolul 13

ve slovenštině: Vývoz obilnín po mori — clánok 13 nariadenia (ES) c. 1501/95

ve slovinštině: Izvoz žit s pomorskim prometom — clen 13 Uredbe (EGS) št. 1501/95

ve finštině: Viljan vienti meriteitse — Asetus (EY) N:o 1501/95 13 artikla

ve švédštině: Export av spannmål sjövägen — Artikel 13 i förordning (EG) nr 1501/95“


PŘÍLOHA V

„PŘÍLOHA IA

Údaje podle čl. 8 odst. 2

v bulharštině: Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Испания [Регламент (ЕО) № 1839/95]

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Португалия [Регламент (ЕО) № 1839/95]

ve španělštině: Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) no 1839/95]

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) no 1839/95]

v češtině: Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku [nařízení (ES) č. 1839/95]

Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku [nařízení (ES) č. 1839/95]

v dánštině: Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1839/95)

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1839/95)

v němčině: Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

v estonštině: Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1839/95)

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1839/95)

v řečtině: Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

v angličtině: Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1839/95)

Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1839/95)

ve francouzštině: Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) no 1839/95]

Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) no 1839/95]

v italštině: Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1839/95]

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1839/95]

v lotyštině: Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā [Regula (EK) Nr. 1839/95]

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē [Regula (EK) Nr. 1839/95]

v litevštině: Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]

v maďarštině: Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1839/95/EK rendelet)

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1839/95/EK rendelet)

v maltštině: Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja [Regolament (KE) Nru 1839/95]

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall [Regolament (KE) Nru 1839/95]

v nizozemštině: Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1839/95)

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1839/95)

v polštině: Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)

v portugalštině: Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

v rumunštině: Reducere de taxă vamală: licenţă valabilă doar în Spania [Regulamentul (CE) nr. 1839/95]

Reducere de taxă vamală: licenţă valabilă doar în Portugalia [Regulamentul (CE) nr. 1839/95]

ve slovenštině: Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

ve slovinštině: Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1839/95

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1839/95

ve finštině: Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1839/95)

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1839/95)

ve švédštině: Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1839/95)

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1839/95)“


PŘÍLOHA VI

PŘÍLOHA I

Údaje podle čl. 2 odst. 4 písm. a)

v bulharštině: Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10

ve španělštině: Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

v češtině: Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

v dánštině: Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

v němčině: Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

v estonštině: CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

v řečtině: Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

v angličtině: Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10

ve francouzštině: Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

v italštině: Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

v lotyštině: Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

v litevštině: KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

v maďarštině: A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszerkészítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

v maltštině: Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10

v nizozemštině: Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

v polštině: Ryż łamany objęty kodem NC 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem NC 1901 10

v portugalštině: Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

v rumunštině: brizură de orez având codul NC 1006 40 00 destinat producţiei de preparate alimentare având codul NC 1901 10

ve slovenštině: Zlomková ryža spadajúca do kódu KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

ve slovinštině: Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

ve finštině: CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

ve švédštině: Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10.

PŘÍLOHA II

Údaje podle čl. 2 odst. 4 písm. b)

v bulharštině: Освободено от мито [Регламент (ЕО) № 2058/96]

ve španělštině: Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) no 2058/96]

v češtině: Osvobozeno od cla (nařízení (ES) č. 2058/96)

v dánštině: Toldfri (Forordning (EF) nr. 2058/96)

v němčině: Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2058/96)

v estonštině: Tollimaksuvaba (Määrus (EÜ) nr 2058/96)

v řečtině: Απαλλαγή δασμού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96]

v angličtině: Free of customs duty (Regulation (EC) No 2058/96)

ve francouzštině: Exemption du droit de douane [règlement (CE) no 2058/96]

v italštině: Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 2058/96]

v lotyštině: Atbrīvots no muitas nodokļa (Regula (EK) Nr. 2058/96)

v litevštině: Muitas netaikomas (Reglamentas (EB) Nr. 2058/96)

v maďarštině: Vámmentes (2058/96/EK rendelet)

v maltštině: Eżenti mid-dazju doganali (Regolament (KE) Nru 2058/96)

v nizozemštině: Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 2058/96)

v polštině: Wolne od opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2058/96)

v portugalštině: Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) no 2058/96]

v rumunštině: Scutit de drepturi vamale [Regulamentul (CE) nr. 2058/96]

ve slovenštině: Oslobodené od cla (nariadenie (ES) č. 2058/96)

ve slovinštině: Carine prosto (Uredba (ES) št. 2058/96)

ve finštině: Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2058/96)

ve švédštině: Tullfri (Förordning (EG) nr 2058/96).

PŘÍLOHA III

Údaje podle čl. 5 odst. 3 písm. a)

v bulharštině: Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10

ve španělštině: Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

v češtině: Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

v dánštině: Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

v němčině: Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

v estonštině: CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

v řečtině: Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

v angličtině: For production of food preparations of CN code 1901 10

ve francouzštině: Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

v italštině: Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

v lotyštině: Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

v litevštině: Skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

v maďarštině: A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszerkészítmények előállítására szánt

v maltštině: Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10

v nizozemštině: Bestemd voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

v polštině: Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem NC 1901 10

v portugalštině: Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

v rumunštině: Destinat producţiei de preparate alimentare având codul NC 1901 10

ve slovenštině: Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

ve slovinštině: Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

ve finštině: Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

ve švédštině: Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10.

PŘÍLOHA IV

Údaje podle čl. 5 odst. 3 písm. b)

v bulharštině: Член 4 от Регламент (ЕО) № 2058/96

ve španělštině: Reglamento (CE) no 2058/96 - artículo 4

v češtině: Článek 4 nařízení (ES) č. 2058/96

v dánštině: Forordning (EF) nr. 2058/96 - artikel 4

v němčině: Verordnung (EG) Nr. 2058/96 - Artikel 4

v estonštině: Määruse (EÜ) nr 2058/96 artikkel 4

v řečtině: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 - άρθρο 4

v angličtině: Article 4 of Regulation (EC) No 2058/96

ve francouzštině: Règlement (CE) no 2058/96 - article 4

v italštině: Regolamento (CE) n. 2058/96 - articolo 4

v lotyštině: Regulas (EK) Nr. 2058/96 4. pants

v litevštině: Reglamento (EB) Nr. 2058/96 4 straipsnis

v maďarštině: A 2058/96/EK rendelet – 4. cikk

v maltštině: Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2058/96

v nizozemštině: Verordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4

v polštině: Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2058/96

v portugalštině: Regulamento (CE) n.o 2058/96 - artigo 4.o

v rumunštině: Regulamentul (CE) nr. 2058/96, articolul 4

ve slovenštině: Článok 4 nariadenia (ES) č. 2058/96

ve slovinštině: Člen 4 Uredbe (ES) št. 2058/96

ve finštině: Asetuksen (EY) N:o 2058/96 - 4 artikla

ve švédštině: Förordning (EG) nr 2058/96 - artikel 4.


PŘÍLOHA VII

„PŘÍLOHA

Údaje podle čl. 3 odst. 1 písm. b)

v bulharštině: Ставка на мито, намалена с 25 % [Регламент (ЕО) № 196/97]

ve španělštině: Derecho de aduana reducido de 25 % [Reglamento (CE) no 196/97]

v češtině: Clo snížené o 25 % (nařízení (ES) č. 196/97)

v dánštině: Told nedsat med 25 % (Forordning (EF) nr. 196/97)

v němčině: Um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 196/97)

v estonštině: 25 % võrra vähendatud tollimaks (Määrus (EÜ) nr 196/97)

v řečtině: Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 196/97]

v angličtině: Reduced duty by 25 % (Regulation (EC) No 196/97)

ve francouzštině: Droit réduit de 25 % [règlement (CE) no 196/97]

v italštině: Dazio ridotto del 25 % [Regolamento (CE) n. 196/97]

v lotyštině: Nodoklis, kas samazināts par 25 % (Regula (EK) Nr. 196/97)

v litevštině: 25 % sumažintas muitas (Reglamentas (EB) Nr. 196/97)

v maďarštině: 25 %-kal csökkentett vámtétel (196/97/EK rendelet)

v maltštině: Dazju mnaqqas b’ 25 % (Regolament (KE) Nru 196/97)

v nizozemštině: Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 196/97)

v polštině: Opłata obniżona o 25 % (rozporządzenie (WE) nr 196/97)

v portugalštině: Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.o 196/97]

v rumunštině: Drept redus cu 25 % [Regulamentul (CE) nr. 196/97]

ve slovenštině: Znížené clo o 25 % (nariadenie (ES) č. 196/97)

ve slovinštině: Znižana dajatev za 25 % (Uredba (ES) št. 196/97)

ve finštině: Tulli, jota on alennettu 25 % (Asetus (EY) N:o 196/97)

ve švédštině: Tullsatsen nedsatt med 25 % (Förordning (EG) nr 196/97).“


PŘÍLOHA VIII

ČÁST A

PŘÍLOHA V

Údaje podle čl. 4 odst. 4 písm. a)

v bulharštině: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

ve španělštině: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 8 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

v češtině: Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

v dánštině: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

v němčině: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

v estonštině: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

v řečtině: Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

v angličtině: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

ve francouzštině: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

v italštině: Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

v lotyštině: Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

v litevštině: Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose

v maďarštině: Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig vámmentes (327/98/EK rendelet)

v maltštině: Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

v nizozemštině: Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

v polštině: Zwolnienie z opłaty celnej ilości określonej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

v portugalštině: Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

v rumunštině: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 si 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

ve slovenštině: Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie (nariadenie (ES) č. 327/98)

ve slovinštině: Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

ve finštině: Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

ve švédštině: Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

PŘÍLOHA VI

Údaje podle čl. 4 odst. 4 písm. b)

v bulharštině: Мита, ограничени до 15 % ad valorem до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

ve španělštině: Derechos de aduana limitados al 15 % ad valorem hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

v češtině: Cla omezená na valorickou sazbu ve výši 15 % až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

v dánštině: Toldsatsen begrænses til 15 % af værdien op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

v němčině: Zollsatz beschränkt auf 15 % des Zollwerts bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

v estonštině: Väärtuseline tollimaks piiratud 15 protsendini käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

v řečtině: Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 15 % κατ’ αξία έως την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

v angličtině: Customs duties limited to 15 % ad valorem up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

ve francouzštině: Droits de douane limités à 15 % ad valorem jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

v italštině: Dazio limitato al 15 % ad valorem fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

v lotyštině: Muitas nodoklis 15 % ad valorem par daudzumu, kas norādīts šīs atļaujas (Regula (EK) Nr. 327/98) 17. un 18. ailē

v litevštině: Ne didesnis nei 15 % muitas ad valorem neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

v maďarštině: 15 %-os értékvám az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet)

v maltštině: Id-dazji doganali huma stipulati għal 15 % ad valorem sal-kwantità indicata fil-kaxxi 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

v nizozemštině: Douanerecht beperkt tot 15 % ad valorem voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

v polštině: Cło ograniczone do 15 % ad valorem do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

v portugalštině: Direito aduaneiro limitado a 15 % ad valorem até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

v rumunštině: Drepturi vamale limitate la 15 % ad valorem până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

ve slovenštině: Clá znížené na 15 % ad valorem až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

ve slovinštině: Carinska dajatev, omejena na 15 % ad valorem do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

ve finštině: Arvotulli rajoitettu 15 prosenttiin tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

ve švédštině: Tull begränsad till 15 % av värdet upp till den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i den här licensen (förordning (EG) nr 327/98)

PŘÍLOHA VII

Údaje podle čl. 4 odst. 4 písm. c)

v bulharštině: Ставка на мито, намалена с 30,77 % от ставката на митото, определено в член 11г от Регламент (ЕО) № 1785/2003, приложима до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

ve španělštině: Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 11 quinquies del Reglamento (CE) no 1785/2003, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

v češtině: Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 11d nařízení (ES) č. 1785/2003 až na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

v dánštině: Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 11d i forordning (EF) nr. 1785/2003, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

v němčině: Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 11d der Verordnung (EG) Nr. 1785/2003 festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

v estonštině: Määruse (EÜ) nr 1785/2003 artiklis 11d kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

v řečtině: Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 11δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003, έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

v angličtině: Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 11d of Regulation (EC) No 1785/2003 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

ve francouzštině: Droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l’article 11 quinquies du règlement (CE) no 1785/2003 jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

v italštině: Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all’articolo 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003 fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

v lotyštině: Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1785/2003 11.d pantā, līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regula (EK) Nr. 327/98)

v litevštině: Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 11d straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

v maďarštině: Az 1785/2003/EK rendelet 11.d. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (327/98/EK rendelet)

v maltštině: Dazju mnaqqas ta’ 30,77 % tat-dazju fiss fl-Artikolu 11(d) tar-Regolament (KE) Nru 1785/2003 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta’ dan iċ-ċertifikat (ir-Regolament (KE) Nru 327/98)

v nizozemštině: Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 11 quinquies van Verordening (EG) nr. 1785/2003 vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

v polštině: Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 11d rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 do ilości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

v portugalštině: Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 11.o-D do Regulamento (CE) n.o 1785/2003 até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

v rumunštině: Drept de import redus cu 30,77 % din dreptul de import stabilit de articolul 11 litera (d) din Regulamentul 1785/2003 până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

ve slovenštině: Clo znížené o 30,77 % cla stanoveného článkom 11d nariadenia (ES) č. 1785/2003 až na množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

ve slovinštině: Dajatev, znižana za 30,77 % od dajatve iz člena 11(d) Uredbe (ES) št. 1785/2003 do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega potrdila (Uredba (ES) št. 327/98)

ve finštině: Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11 d artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

ve švédštině: Tullsatsen nedsatt med 30,77 % av den tullsats som anges i artikel 11d i förordning (EG) nr 1785/2003 upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98).

PŘÍLOHA VIII

Údaje podle čl. 4 odst. 4 písm. d)

v bulharštině: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [член 1, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 327/98]

ve španělštině: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra d)]

v češtině: Osvobození od cla až do množství stanoveného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 327/98)

v dánštině: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra d))

v němčině: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d)

v estonštině: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt d)

v řečtině: Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98 άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]

v angličtině: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(d))

ve francouzštině: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point d)]

v italštině: Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera d)]

v lotyštině: Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

v litevštině: Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies d punktas)

v maďarštině: Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pont)

v maltštině: Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti [Artikolu 1, paragrafu 1, punt d) tar-Regolament (KE) Nru 327/98]

v nizozemštině: Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 327/98)

v polštině: Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 327/98)

v portugalštině: Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea d) do n.o 1 do artigo 1.o]

v rumunštině: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98, articolul 1, alineatul (1), litera (d)

ve slovenštině: Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 327/98]

ve slovinštině: Oprostitev uvozne dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (člen 1(1)(d) Uredbe (ES) št. 327/98)

ve finštině: Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan d alakohta)

ve švédštině: Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1 d)

ČÁST B

„PŘÍLOHA XI

Údaje podle čl. 4 odst. 4 písm. e)

v bulharštině: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [член 1, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 327/98]

ve španělštině: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra e)]

v češtině: Osvobození od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 327/98)

v dánštině: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra e))

v němčině: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe e)

v estonštině: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt e))

v řečtině: Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98, άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]

v angličtině: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(e))

ve francouzštině: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point e)]

v italštině: Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera e)]

v lotyštině: Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

v litevštině: Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98, 1 straipsnio 1 dalies e) punktas)

v maďarštině: Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés e) pont)

v maltštině: Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Artikolu 1, paragrafu 1, punt e) tar-Regolament (KE) Nru 327/98)

v nizozemštině: Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder e), van Verordening (EG) nr. 327/98)

v polštině: Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98, art. 1 ust. 1 lit. e))

v portugalštině: Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea e) do n.o 1 do artigo 1.o]

v rumunštině: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98, articolul 1, alineatul (1) litera (e)]

ve slovenštině: Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 327/98]

ve slovinštině: Oprostitev carinske dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (, člen 1(1)(e) Uredbe (ES) št. 327/98)

ve finštině: Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan e) alakohta)

ve švédštině: Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1.e)).“


PŘÍLOHA IX

PŘÍLOHA VII

Údaje podle čl. 3 odst. 1

v bulharštině: Офериран размер на основното възстановяване при износ

ve španělštině: „Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado“

v češtině: Nabídková výše pro základní vývozní náhradu

v dánštině: Tilslagssats for basiseksportrestitutionen

v němčině: Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung

v estonštině: Pakkumiskutsega kinnitatud eksporditoetus

v řečtině: Ποσοστό της κατακυρωθείσας επιστροφής βάσεως κατά την εξαγωγή

v angličtině: Tendered rate of basic export refund

ve francouzštině: Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé

v italštině: Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato

v lotyštině: Pamata izvešanas kompensācijas likme

v litevštině: Pagrindinės eksporto grąžinamosios išmokos dydis

v maďarštině: Az alap export-visszatérítés megítélt hányada

v maltštině: Rata aġġudikata ta' rifużjoni bażika fuq l-esportazzjoni

v nizozemštině: Gegunde basisrestitutie bij uitvoer

v polštině: Przyznana stawka podstawowej refundacji wywozowej

v portugalštině: Taxa de restituição de base à exportação adjudicada

v rumunštině: Rată de restituire de bază la exportul adjudecat

ve slovenštině: Základná sadzba vývoznej náhrady ustanovená v rámci výberového konania

ve slovinštině: Dodatna stopnja dajatve na osnovi izvoznih nadomestil

ve finštině: Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä

ve švédštině: Anbudssats för exportbidrag

PŘÍLOHA VIII

Údaje podle čl. 3 odst. 2

v bulharštině: Офериран размер на износна такса

ve španělštině: „Tipo del gravamen a la exportación adjudicado“

v češtině: Nabídková výše vývozního cla

v dánštině: Tilslagssats for eksportafgiften

v němčině: Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe

v estonštině: Pakkumiskutsega kinnitatud ekspordimaks

v řečtině: -Ύψος φόρου κατά την εξαγωγή

v angličtině: Tendered rate of export tax

ve francouzštině: Taux de la taxe à l'exportation adjugé

v italštině: Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata

v lotyštině: Izvešanas muitas nodevas likme

v litevštině: Eksporto muito mokesčio dydis

v maďarštině: Az exportadó megítélt mértéke

v maltštině: Rata aġġudikata ta' taxxa fuq l-esportazzjoni

v nizozemštině: Gegunde belasting bij uitvoer

v polštině: Przyznana stawka podatku eksportowego

v portugalštině: Taxa de exportação adjudicada

v rumunštině: Rată din taxa de export adjudecată

ve slovenštině: Vývozný poplatok ustanovený v rámci výberového konania

ve slovinštině: Dodatna stopnja dajatve za izvozno pristojbino

ve finštině: Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun määrä

ve švédštině: Anbudssats för exportavgift

PŘÍLOHA IX

Údaje podle článku 5

v bulharštině: Не се прилага износна такса

ve španělštině: Gravamen a la exportación no aplicable

v češtině: Vývozní clo se nepoužije

v dánštině: Eksportafgift ikke anvendelig

v němčině: Ausfuhrabgabe nicht anwendbar

v estonštině: Ekspordimaksu ei kohaldata

v řečtině: Μη εφαρμοζόμενος φόρος κατά την εξαγωγή

v angličtině: Export tax not applicable

ve francouzštině: Taxe à l'exportation non applicable

v italštině: Exportadó nem alkalmazandó

v lotyštině: Tassa all'esportazione non applicabile

v litevštině: Eksporto muitas netaikytinas

v maďarštině: Izvešanas muita netiek piemērota

v maltštině: Taxxa fuq l-esportazzjoni mhux applikabbli

v nizozemštině: Uitvoerbelasting niet van toepassing

v polštině: Podatku eksportowego nie stosuje się

v portugalštině: Taxa de exportação não aplicável

v rumunštině: Taxă la export neaplicabilă

ve slovenštině: Vývozný poplatok sa neuplatňuje

ve slovinštině: Izvozni davek ni sprejemljiv

ve finštině: Vientimaksua ei sovelleta

ve švédštině: Exportavgift icke tillämplig.

PŘÍLOHA X

Údaje podle čl. 7 odst. 2 čtvrtého pododstavce

v bulharštině: Ограничение, предвидено в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

ve španělštině: Limitación establecida en apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1342/2003

v češtině: Omezení dle čl. 7 ods. 2 nařízení (ES) č. 1342/2003

v dánštině: Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

v němčině: Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

v estonštině: Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 7 lõikele 2

v řečtině: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

v angličtině: Limitation provided for in Article 7(2) of Regulation (EC) No 1342/2003

ve francouzštině: Limitation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

v italštině: Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

v lotyštině: Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 7. panta 2. daļā

v litevštině: Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 7 straipsnio 2 dalyje

v maďarštině: Az 1342/2003/EK rendelet 7. cikk (2) bek. szerinti korlátozás

v maltštině: Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

v nizozemštině: Beperking als bepaald in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

v polštině: Ograniczenie przewidziane w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

v portugalštině: Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

v rumunštině: Limitare prevăzută la articolul 7, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

ve slovenštině: Obmedzenie v súlade s článkom 7 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003

ve slovinštině: Omejitev določena v členu 7(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003

ve finštině: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

ve švédštině: Begränsning enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1342/2003

PŘÍLOHA XI

Údaje podle čl. 8 odst. 2

v bulharštině: Ограничение, предвидено в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

ve španělštině: Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1342/2003

v češtině: Omezení dle čl. 8 ods. 2 nařízení č. 1342/2003

v dánštině: Begrænsning, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

v němčině: Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

v estonštině: Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 8 lõikele 2

v řečtině: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

v angličtině: Limitation provided for in Article 8(2) of Regulation (EC) No 1342/2003

ve francouzštině: Limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

v italštině: Limitazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

v lotyštině: Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 8. panta 2. daļā

v litevštině: Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 8 straipsnio 2 dalyje

v maďarštině: Az 1342/2003/EK rendelet 8. cikk (2) bek. szerinti korlátozás

v maltštině: Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

v nizozemštině: Beperking als bepaald in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

v polštině: Ograniczenie przewidziane w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

v portugalštině: Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

v rumunštině: Limitare prevăzută la articolul 8, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

ve slovenštině: Obmedzenie v súlade s článkom 8 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003

ve slovinštině: Omejitev določena v členu 8(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003

ve finštině: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

ve švédštině: Begränsning enligt artikel 8,2 i förordning (EG) nr 1342/2003

PŘÍLOHA XII

Údaje podle čl. 9 odst. 3 písm. e)

v bulharštině: Износ съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

ve španělštině: Exportación conforme al artículo 9 del Reglamento (CE) no 1342/2003

v češtině: Vývoz v souladu s čl. 9 nařízení (ES) č. 1342/2003

v dánštině: Udførsel i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1342/2003

v němčině: Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

v estonštině: Eksport vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 9

v řečtině: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

v angličtině: Export in accordance with Article 9 of Regulation (EC) No 1342/2003

ve francouzštině: Exportation conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1342/2003

v italštině: Esportazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1342/2003

v lotyštině: Izvešana saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1342/2003 9. pantu

v litevštině: Eksportas vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1342/2003 9 straipsniu

v maďarštině: Az 1342/2003/EK rendelet 9. cikkével összhangban bonyolított export

v maltštině: Esportazzjoni b'mod konformi ma' l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

v nizozemštině: Uitvoer op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

v polštině: Wywóz w myśl art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

v portugalštině: Exportação conforme o artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

v rumunštině: Export în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

ve slovenštině: Vývoz v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1342/2003

ve slovinštině: Izvoz v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1342/2003

ve finštině: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 9 artiklan mukainen vienti

ve švédštině: Export i överensstämmelse med artikel 9 i förordning (EG) nr 1342/2003

PŘÍLOHA XIII

Údaje podle čl. 9 odst. 3 písm. f)

v bulharštině: Без възстановяване при износ

ve španělštině: Sin restitución por exportación

v češtině: Žádná vývozní náhrada

v dánštině: Uden eksportrestitution

v němčině: Ohne Ausfuhrerstattung

v estonštině: Eksporditoetuseta

v řečtině: Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή

v angličtině: No export refund

ve francouzštině: Sans restitution à l'exportation

v italštině: Senza restituzione all'esportazione

v lotyštině: Izvešanas kompensācijas nav

v litevštině: Eksporto grąžinamosios išmokos nėra

v maďarštině: Export-visszatérítés nélkül

v maltštině: Mingħajr rifużjoni fuq l-esportazzjoni

v nizozemštině: Zonder uitvoerrestitutie

v polštině: Bez refundacji wywozowej

v portugalštině: Sem restituição à exportação

v rumunštině: Fără restituire la export.

ve slovenštině: Bez vývoznej náhrady

ve slovinštině: Brez izvoznih nadomestil

ve finštině: Ilman vientitukea

ve švédštině: Utan exportbidrag


PŘÍLOHA X

„PŘÍLOHA

Údaje podle čl. 13 odst. 3 písm. a)

v bulharštině: За износ без възстановяване в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1868/94

ve španělštině: Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94

v češtině: K vývozu bez náhrady podle článku 6 nařízení (ES) č. 1868/94

v dánštině: Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1868/94

v němčině: Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94

v estonštině: Eksportimiseks ilma eksporditoetuseta määruse (EÜ) nr 1868/94 artikli 6 kohaselt

v řečtině: Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94

v angličtině: For export without refund under Article 6 of Regulation (EC) No 1868/94

ve francouzštině: À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1868/94

v italštině: Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94

v lotyštině: Eksportam bez kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1868/94 6. pantu

v litevštině: Eksportui be grąžinamosios išmokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1868/94 6 straipsnį

v maďarštině: Visszatérítés nélkül exportálandó az 1868/94/EK rendelet 6. cikke szerint

v maltštině: Għall-esportazzjoni mingħajr rifużjoni skond l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1868/94

v nizozemštině: Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren

v polštině: Wywóz bez refundacji zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1868/94

v portugalštině: A exportar sem restituição em conformidade com o artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1868/94

v rumunštině: Pentru export fără restituire conform articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1868/94

ve slovenštině: Na vývoz bez náhrady podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1868/94

ve slovinštině: Za izvoz brez nadomestila v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1868/94

ve finštině: Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti

ve švédštině: För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1868/94“


PŘÍLOHA XI

„PŘÍLOHA

Údaje podle čl. 3 odst. 1 písm. b)

v bulharštině: Нулева ставка на митото [Регламент (ЕО) № 955/2005]

ve španělštině: Derecho cero [Reglamento (CE) no 955/2005]

v češtině: Nulové clo (nařízení (ES) č. 955/2005)

v dánštině: Nultold (forordning (EF) nr. 955/2005)

v němčině: Zollsatz Null (Verordnung (EG) Nr. 955/2005)

v estonštině: Nullmääraga tollimaks (määrus (EÜ) nr 955/2005)

v řečtině: Μηδενικός δασμός [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 955/2005]

v angličtině: Zero duty (Regulation (EC) No 955/2005)

ve francouzštině: Droit zéro [règlement (CE) no 955/2005]

v italštině: Dazio zero [regolamento (CE) n. 955/2005]

v lotyštině: Nodokļa nulles likme (Regula (EK) Nr. 955/2005)

v litevštině: Nulinis muito tarifas (Reglamentas (EB) Nr. 955/2005)

v maďarštině: Nulla vámtétel (955/2005/EK rendelet)

v maltštině: Bla dazju (Regolament (KE) Nru 955/2005)

v nizozemštině: Nulrecht (Verordening (EG) nr. 955/2005)

v polštině: Stawka zerowa (rozporządzenie (WE) nr 955/2005)

v portugalštině: Direito nulo [Regulamento (CE) n.o 955/2005]

v rumunštině: Taxă zero [Regulamentul (CE) nr. 995/2005]

ve slovenštině: Nulové clo (nariadenie (ES) č. 955/2005)

ve slovinštině: Dajatev nič (Uredba (ES) št. 955/2005)

ve finštině: Tullivapaa (asetus (EY) N:o 955/2005)

ve švédštině: Nolltull (förordning (EG) nr 955/2005).“


PŘÍLOHA XII

ČÁST A

„PŘÍLOHA I

Údaje podle čl. 2 odst. 1 písm. b)

v bulharštině: Ориз Basmati с код по КН 1006 20 17 или 1006 20 98, внесен с нулева ставка на митото в съответствие с Регламент (ЕО) № 972/2006, придружен със сертификат за автентичност № … издаден от [име на компетентния орган]

ve španělštině: Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no  972/2006, acompañado del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

v češtině: rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

v dánštině: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

v němčině: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einem Echtheitszeugnis Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

v estonštině: basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaat nr …

v řečtině: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με το πιστοποιητικό γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

v angličtině: basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

ve francouzštině: riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

v italštině: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

v lotyštině: Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecība Nr. …, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

v litevštině: Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglamentas (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėtas autentiškumo sertifikatas Nr. …, išduotas [kompetentingos institucijos pavadinimas]

v maďarštině: az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a/az 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolással együtt

v nizozemštině: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

v polštině: Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączonym do niego certyfikatem autentyczności nr … sporządzonym przez [nazwa właściwego organu]

v portugalštině: Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

v rumunštině: Orez Basmati având codul NC 1006 20 17 sau 1006 20 98 şi importat cu taxe vamale zero, în baza Regulamentului (CE) nr. 972/2006, însoţit de certificatul de autenticitate nr. … eliberat de (numele autorităţii competente)

ve slovenštině: ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná osvedčením o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

ve slovinštině: Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženim potrdilom o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

ve finštině: Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on …:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o …

ve švédštině: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn].“

ČÁST B

„PŘÍLOHA IV

Údaje podle čl. 4 odst. 1 písm. b)

v bulharštině: Ориз Basmati с код по КН 1006 20 17 или 1006 20 98, внесен с нулева ставка на митото в съответствие с Регламент (ЕО) № 972/2006, придружен с копие от сертификат за автентичност № … издаден от [име на компетентния орган]

ve španělštině: Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado de una copia del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

v češtině: Rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí kopie osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

v dánštině: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af en kopi af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

v němčině: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einer Kopie des Echtheitszeugnisses Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

v estonštině: Basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaadi nr…koopia

v řečtině: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό με εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με αντίγραφο του πιστοποιητικού γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

v angličtině: Basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by a copy of authenticity certificate No… drawn up by [name of the competent authority]

ve francouzštině: Riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné d’une copie du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

v italštině: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato di una copia del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

v lotyštině: Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecības Nr. … kopija, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

v litevštině: Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglament (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėta autentiškumo sertifikato Nr. …, išduoto [kompetentingos institucijos pavadinimas], kopija

v maďarštině: Az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolás másolatával együtt

v nizozemštině: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van een kopie van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

v polštině: Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączoną do niego kopią certyfikatu autentyczności nr… sporządzonego przez [nazwa właściwego organu]

v portugalštině: Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado de uma cópia do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

v rumunštině: Orez Basmati având codul CN 1006 20 17 sau 1006 20 98 importat cu taxe vamale zero în baza Regulamentului (CE) nr. 972/2006, însoţit de certificatul de autenticitate nr. ….. eliberat de (numele autorităţii competente)

ve slovenštině: Ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná kópiou osvedčenia o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

ve slovinštině: Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženo kopijo potrdila o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

ve finštině: Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o… jäljennös

ve švédštině: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av en kopia av äkthetsintyg nr… som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn].“


PŘÍLOHA XIII

„PŘÍLOHA III

Údaje podle čl. 8 odst. 2

v bulharštině: Продукт, предназначен за преработка, както е предвидено в член 3, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1482/2006

ve španělštině: Producto destinado a la transformación prevista en las letras b) y c) del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1482/2006

v češtině: Produkt určený ke zpracování podle čl. 3 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1482/2006

v dánštině: Produkt til forarbejdning som fastsat i artikel 3, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1482/2006

v němčině: Erzeugnis zur Verarbeitung gemäß Artikel 3 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 1482/2006

v estonštině: määruse (EÜ) nr 1482/2006 artikli 3 punktides b ja c viiadatud töötlemiseks mõeldud toode

v řečtině: Προϊόν προς μεταποίηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, στοιχεία β) και γ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1482/2006

v angličtině: Product intended for processing referred to in Article 3(b) and (c) of Regulation (EC) No 1482/2006

ve francouzštině: Produit destiné à la transformation prévue à l'article 3, points b) et c) du règlement (CE) no 1482/2006

v italštině: Prodotto destinato alla trasformazione di cui all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1482/2006

v lotyštině: Produkts paredzets tadai parstradei, ka noteikts Regulas (EK) Nr. 1482/2006 3. panta b) un c) punkta

v litevštině: Produktas, kurio perdirbimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1482/2006 3 straipsnio b ir c punktuose

v maďarštině: A 1482/2006/EK rendelet 3. cikkének b) és c) pontja szerinti feldolgozásra szánt termék

v nizozemštině: Product bestemd voor de verwerking bedoeld in artikel 3, onder b) en c), van Verordening (EG) nr. 1482/2006

v polštině: Produkt przeznaczony do przetworzenia przewidzianego w art. 3 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1482/2006

v portugalštině: Produto para a transformação estabelecida no Regulamento (CE) n.o 1482/2006

v rumunštině: Produs destinat prelucrării menţionate la articolul 3, literele (b) şi (c) din Regulamentul (CE) nr. 1482/2006.

ve slovenštině: Produkt určeny na spracovanie podľa článku 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1482/2006

ve slovinštině: Proizvod za predelavo iz člena 3(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1482/2006

ve finštině: Asetuksen (EY) N:o 1482/2006 3 artiklan b ja c alakohdan mukaiseen jalostukseen tarkoitettu tuote

ve švédštině: Produkt avsedd för bearbetning enligt artikel 3 b och c i förordning (EG) nr 1482/2006.“