ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 393

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
30. prosince 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech  ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

30.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 393/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1893/2006

ze dne 20. prosince 2006,

kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 (3) zavedlo statistickou klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství (dále jen „NACE Rev. 1“ nebo „NACE Rev. 1.1“).

(2)

Za účelem zohlednění technologického rozvoje a strukturálních změn hospodářství je třeba zavést aktuální klasifikaci, která se bude nazývat NACE Revize 2 (dále jen „NACE Rev. 2“).

(3)

Aktuální klasifikace, jako je NACE Rev. 2, je zásadním prvkem v průběžném úsilí Komise modernizovat vypracovávání statistik Společenství; od NACE Rev. 2 se očekává, že zajistí srovnatelnější a relevantnější údaje a tím přispěje k lepšímu hospodářskému řízení na úrovni Společenství i na úrovni členských států.

(4)

Fungování vnitřního trhu vyžaduje vytvoření statistických norem pro sběr, předávání a zveřejňování statistik členských států a Společenství, aby měly podniky, finanční instituce, orgány státní správy a všechny ostatní subjekty vnitřního trhu přístup ke spolehlivým a srovnatelným statistickým údajům. Proto je nezbytné, aby jednotlivé kategorie klasifikace činností ve Společenství byly ve všech členských státech vykládány jednotně.

(5)

Spolehlivé a srovnatelné statistiky jsou nezbytné k tomu, aby podniky mohly posuzovat svou konkurenceschopnost, a jsou užitečné pro orgány Společenství při zabraňování narušování hospodářské soutěže.

(6)

Zavedení revidované společné statistické klasifikace ekonomických činností nezavazuje členské státy ke sběru, zveřejňování nebo poskytování údajů. Poskytování integrovaných informací s takovým stupněm spolehlivosti, rychlosti, pružnosti a podrobnosti, jaký vyžaduje řízení vnitřního trhu, je možné jen tehdy, budou-li členské státy používat klasifikaci činností propojenou s klasifikací Společenství.

(7)

Je nezbytné stanovit, že s ohledem na své vnitrostátní potřeby mohou členské státy do svých národních klasifikací přidávat dodatečné položky vycházející z položek statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství.

(8)

Pro dosažení mezinárodní srovnatelnosti ekonomických statistik je nezbytné, aby členské státy a orgány Společenství používaly klasifikace ekonomických činností, které přímo navazují na mezinárodní standardní klasifikaci všech ekonomických činností ISIC Rev. 4 přijatou Statistickou komisí OSN.

(9)

Při používání klasifikace ekonomických činností ve Společenství je nezbytné, aby byl Komisi nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom (4), zejména při posuzování obtíží vzniklých při zavádění NACE Rev. 2, při zajišťování plně koordinovaného přechodu z NACE Rev. 1 na NACE Rev. 2 a při přípravě budoucích změn NACE Rev. 2.

(10)

Nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 (5) zavedlo společný rámec pro statistické registry hospodářských subjektů s harmonizovanými definicemi, ukazateli, oblastí působnosti a postupy pro aktualizaci.

(11)

V důsledku zavedení revidované statistické klasifikace ekonomických činností je nutné změnit různé odkazy na NACE Rev. 1 a několik souvisejících právních předpisů. Je proto nezbytné změnit nařízení (EHS) č. 3037/90, nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství (6), nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání (7), nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách (8), nařízení Rady (ES) č. 1172/98 ze dne 25. května 1998 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží (9), nařízení Rady (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce (10), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů (11), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 ze dne 27. února 2003 o indexu nákladů práce (12), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004 ze dne 5. prosince 2003 o tvorbě roční statistiky Společenství v oblasti ocelářského průmyslu za referenční roky 2003–2009 (13), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti (14) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 ze dne 7. září 2005 o statistikách odborného vzdělávání v podnicích (15).

(12)

Před přechodem na NACE Rev. 2 je nutné změnit několik právních předpisů Společenství zvláštními postupy, které se na ně vztahují, totiž nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (16), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství (17) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic (18).

(13)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (19).

(14)

Zejména je třeba zmocnit Komisi ke změně nebo doplnění NACE Rev. 2 za účelem zohlednění technologického nebo hospodářského vývoje nebo jejího přizpůsobení jiným hospodářským a sociálním statistikám. Jelikož tato opatření mají obecnou působnost a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení nebo doplnit toto nařízení o nové jiné než podstatné prvky, měla by být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(15)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž vytvoření společných statistických norem, které umožní vytvoření harmonizovaných údajů, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(16)

Byl konzultován Výbor pro statistické programy,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

ODDÍL I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení zavádí společnou statistickou klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství, dále uváděnou jako „NACE Rev. 2“. Tato klasifikace zajišťuje relevantnost klasifikací Společenství s ohledem na hospodářskou realitu a posiluje srovnatelnost klasifikací členských států a Společenství a mezinárodních klasifikací, a tím i srovnatelnost odpovídajících statistik.

2.   Toto nařízení se vztahuje pouze na používání klasifikace pro statistické účely.

Článek 2

NACE Rev. 2

1.   NACE Rev. 2 je tvořena

a)

první úrovní, jejíž položky jsou označeny alfabetickým kódem (sekce),

b)

druhou úrovní, jejíž položky jsou označeny dvoumístným číselným kódem (oddíly),

c)

třetí úrovní, jejíž položky jsou označeny trojmístným číselným kódem (skupiny),

d)

čtvrtou úrovní, jejíž položky jsou označeny čtyřmístným číselným kódem (třídy).

2.   NACE Rev. 2 je obsažena v příloze I.

Článek 3

Použití NACE Rev. 2

Komise používá NACE Rev. 2 pro všechny statistiky klasifikované podle ekonomických činností.

Článek 4

Národní klasifikace ekonomických činností

1.   Statistiky ekonomických činností jednotlivých členských států se vypracovávají za použití NACE Rev. 2 nebo národní klasifikace, která z ní vychází.

2.   Národní klasifikace může zavést dodatečné položky a úrovně a může používat rozdílné kódování. S výjimkou nejvyšší úrovně obsahuje každá úroveň buď stejné položky jako odpovídající úroveň NACE Rev. 2, nebo položky představující přesné členění dané úrovně NACE Rev. 2.

3.   Členské státy zašlou Komisi ke schválení před zveřejněním návrhy stanovící nebo měnící národní klasifikace. Komise prověří shodu těchto návrhů s odstavcem 2 do dvou měsíců. Komise předá schválené národní klasifikace pro informaci ostatním členským státům. Národní klasifikace členských států musí obsahovat převodník mezi národní klasifikací a NACE Rev. 2.

4.   Komise může v případě neslučitelnosti některých položek NACE Rev. 2 s vnitrostátní ekonomickou strukturou povolit, aby členský stát použil agregaci položek NACE Rev. 2 konkrétního sektoru.

Pro obdržení takového povolení musí dotyčný členský stát Komisi dodat veškeré informace nezbytné k posouzení žádosti. Komise rozhodne ve lhůtě tří měsíců.

Takové povolení však bez ohledu na odstavec 2 neumožňuje danému členskému státu rozdělovat agregované položky odchylně od NACE Rev. 2.

5.   Komise společně s daným státem pravidelně přezkoumává povolení udělená podle odstavce 4, aby prověřila, zda jsou stále odůvodněná.

Článek 5

Činnosti Komise

Komise ve spolupráci s členskými státy zajistí rozšiřování, udržování a podporu NACE Rev. 2. zejména prostřednictvím

a)

vypracování, aktualizace a zveřejnění vysvětlivek k NACE Rev. 2;

b)

vypracování a zveřejnění pokynů pro klasifikaci statistických jednotek v souladu s NACE Rev. 2;

c)

zveřejnění převodníků mezi NACE Rev. 1.1 a NACE Rev. 2 a mezi NACE Rev. 2 a NACE Rev. 1.1;

d)

úsilí o zlepšení provázanosti s ostatními sociálními a ekonomickými klasifikacemi.

Článek 6

Prováděcí opatření

1.   Tato opatření nezbytná k provedení NACE Rev. 2 se přijímají regulativním postupem podle čl. 7 odst. 2:

a)

rozhodnutí potřebná v případě obtíží vzniklých při zavádění NACE Rev. 2, včetně zařazování ekonomických činností do konkrétních tříd, a

b)

technická opatření, která zajistí plně koordinovaný přechod z NACE Rev. 1.1 na NACE Rev. 2, zejména s ohledem na otázky týkající se přerušení v časových řadách, včetně dvojího sběru údajů a zpětného dopočtu časových řad.

2.   Opatření týkající se NACE Rev. 2, kterými se mění nebo doplňují jiné než podstatné prvky tohoto nařízení pro níže uvedené účely, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3:

a)

zohlednit technický nebo hospodářský vývoj;

b)

přizpůsobit NACE Rev. 2 jiným hospodářským a sociálním klasifikacím.

3.   Je třeba náležitě zohlednit zásadu, že přínos aktualizace NACE Rev. 2 musí převyšovat náklady, a zásadu, že dodatečné náklady a zatížení je nutné udržet v rozumných mezích.

Článek 7

Výbor

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se postup stanovený v článcích 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba stanovená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se postup stanovený v čl. 5a odst. 1 až 4 a článku 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 8

Zavedení NACE Rev. 2.

1.   Statistické jednotky uvedené v registrech hospodářských subjektů zřízených podle nařízení (EHS) č. 2186/93 se klasifikují podle NACE Rev. 2.

2.   Statistiky týkající se ekonomických činností prováděných od 1. ledna 2008 vypracovávají jednotlivé členské státy za použití NACE Rev. 2 nebo národní klasifikace ekonomických činností, která z ní vychází, podle článku 4.

3.   Odchylně od odstavce 2 se krátkodobé statistiky, které upravuje nařízení (ES) č. 1165/98, a index pracovních nákladů, který upravuje nařízení (ES) č. 450/2003, vypracovávají za použití NACE Rev. 2 od 1. ledna 2009.

4.   Odstavec 2 se nepoužije na vypracovávání těchto statistik:

a)

statistik národních účtů podle nařízení (ES) č. 2223/96;

b)

souhrnného zemědělského účtu podle nařízení (ES) č. 138/2004;

c)

statistik týkajících se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic podle nařízení (ES) č. 184/2005.

ODDÍL II

ZMĚNY SOUVISEJÍCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Článek 9

Změny nařízení (EHS) č. 3037/90

Články 3, 10 a 12 nařízení (EHS) č. 3037/90 se zrušují.

Článek 10

Změny nařízení (EHS) č. 3924/91

Nařízení (EHS) č. 3924/91 se mění takto:

1)

Výraz „NACE Rev. 1“ se v celém textu nahrazuje výrazem „NACE Rev. 2“.

2)

V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Statistické zjišťování podle článku 1 se provádí v rozsahu činností uvedených v sekcích B a C klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE Rev. 2).“

Článek 11

Změna nařízení (ES, Euratom) č. 58/97

Nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 se mění takto:

1)

Výraz „NACE Rev. 1“ se v celém textu nahrazuje výrazem „NACE Rev. 2“, s výjimkou přílohy 1 oddílu 10 „Zprávy a pilotní studie“, přílohy 3 oddílu 5 „První sledovaný rok“ a přílohy 3 oddílu 9 „Zprávy a pilotní studie“, kde se odkaz na NACE Rev.1 zachovává.

2)

V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Toto nařízení se vztahuje na veškeré tržní činnosti uvedené v sekcích B až N a P až S statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE Rev. 2).“

3)

Přílohy se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 12

Změna nařízení (ES) č. 1165/98

Nařízení (ES) č. 1165/98 se mění takto:

1)

V článku 2 se odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Toto nařízení se vztahuje na veškeré tržní činnosti uvedené v sekcích B až N a P až S statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE Rev. 2).“

2)

V článku 17 se doplňují nová písmena, která znějí:

„k)

první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2;

l)

pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2, úroveň podrobnosti, forma, první referenční období a referenční období.“

3)

Přílohy se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 13

Změna nařízení (ES) č. 1172/98

V nařízení (ES) č. 1172/98 se výrazy „NACE Rev. 1“ a „NACE Rev. 1.1“ v celém textu nahrazují výrazem „NACE Rev. 2“.

Článek 14

Změna nařízení (ES) č. 530/1999

Nařízení (ES) č. 530/1999 se mění takto:

1)

Výraz „NACE Rev. 1“ se v celém textu nahrazuje výrazem „NACE Rev. 2“.

2)

V článku 3:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Statistiky se vztahují na všechny ekonomické činnosti vymezené v sekcích B (Těžba a dobývání), C (Zpracovatelský průmysl), D (Dodání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu), E (Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi), F (Stavebnictví), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel), H (Doprava a skladování), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti), K (Peněžnictví a pojišťovnictví), L (Činnosti v oblasti nemovitostí), M (Odborné, vědecké a technické činnosti), N (Administrativní a podpůrné činnosti), P (Vzdělávání), Q (Zdravotní a sociální péče), R (Kulturní, zábavní a rekreační činnosti) a S (Ostatní činnosti) statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE Rev. 2).“;

b)

odstavec 2 se zrušuje.

Článek 15

Změna nařízení (ES) č. 2150/2002

Nařízení (ES) č. 2150/2002 se mění takto:

1)

Výraz „NACE Rev. 1“ a „NACE Rev. 1.1“ se v celém textu nahrazuje výrazem „NACE Rev. 2“.

2)

Příloha I se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.

Článek 16

Změna nařízení (ES) č. 450/2003

Nařízení (ES) č. 450/2003 se mění takto:

1)

Výraz „NACE Rev. 1“ se v celém textu nahrazuje výrazem „NACE Rev. 2“.

2)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na veškeré činnosti definované v sekcích B až S NACE Rev. 2.

2.   O začlenění ekonomických činností definovaných v sekcích O až S NACE Rev. 2 do oblasti působnosti tohoto nařízení se rozhodne postupem podle čl. 12 odst. 2 s přihlédnutím ke studiím proveditelnosti uvedeným v článku 10.“

3)

Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Frekvence a zpětně přepočtené údaje

1.   Údaje pro index nákladů práce se poprvé vypracují podle NACE Rev. 2 pro první čtvrtletí roku 2009 a dále pak pro každé čtvrtletí (končící 31. března, 30. června, 30. září a 31. prosince každého roku).

2.   Členské státy poskytnou zpětně přepočtené údaje za období od prvního čtvrtletí roku 2000 po čtvrté čtvrtletí roku 2008. Zpětně přepočtené údaje poskytnou pro každou ze sekcí B až N NACE Rev. 2 a pro položky nákladů práce uvedené v čl. 4 odst. 1.“

4)

V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Zpětně přepočtené údaje uvedené v článku 5 se Komisi (Eurostatu) předají současně s indexem nákladů práce za první čtvrtletí roku 2009.“

5)

V článku 11 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

začlenění sekcí O až S NACE Rev. 2 (článek 3);“.

Článek 17

Změna nařízení (ES) č. 48/2004

V článku 3 nařízení (ES) č. 48/2004 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Toto nařízení se vztahuje na údaje o ocelářském průmyslu, který je definován jako skupina 24.1 statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE Rev. 2).“

Článek 18

Změna nařízení (ES) č. 808/2004

Příloha I nařízení (ES) č. 808/2004 se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení.

Článek 19

Změna nařízení (ES) č. 1552/2005

Nařízení (ES) č. 1552/2005 se mění takto:

1)

Výraz „NACE Rev. 1.1“ se v celém textu nahrazuje výrazem „NACE Rev. 2“.

2)

V článku 2 se zrušuje odstavec 2.

3)

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Oblast působnosti statistik

Statistiky odborného vzdělávání v podnicích se týkají minimálně veškerých ekonomických činností definovaných v sekci B až N a R až S klasifikace NACE Rev. 2.“

ODDÍL III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20

Přechodná ustanovení

Při dodržení požadavků nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 předají členské státy Komisi (Eurostatu) strukturální statistiky podnikání týkající se kalendářního roku 2008 podle NACE Rev. 1.1 a NACE Rev. 2.

U každé z příloh nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 se o seznamu ukazatelů a požadovaném členění, které je třeba předat podle NACE Rev. 1.1, rozhodne postupem podle článku 13 uvedeného nařízení.

Článek 21

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2006.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

J. KORKEAOJA


(1)  Úř. věst. C 79, 1.4.2006, s. 31.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 12. října 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2006.

(3)  Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

(5)  Úř. věst. L 196, 5.8.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1882/2003.

(6)  Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.

(7)  Úř. věst. L 14, 17.1.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1882/2003.

(8)  Úř. věst. L 162, 5.6.1998, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1503/2006 (Úř. věst. L 281, 12.10.2006, s. 15).

(9)  Úř. věst. L 163, 6.6.1998, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1882/2003.

(10)  Úř. věst. L 63, 12.3.1999, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1882/2003.

(11)  Úř. věst. L 332, 9.12.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 783/2005 (Úř. věst. L 131, 25.5.2005, s. 38).

(12)  Úř. věst. L 69, 13.3.2003, s. 1.

(13)  Úř. věst. L 7, 13.1.2004, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 49.

(15)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 1.

(16)  Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 (Úř. věst. L 180, 18.7.2003, s. 1).

(17)  Úř. věst. L 33, 5.2.2004, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 909/2006 (Úř. věst. L 168, 21.6.2006, s. 14).

(18)  Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 23. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 602/2006 (Úř. věst. L 106, 19.4.2006, s. 10).

(19)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).


PŘÍLOHA I

NACE REV. 2

 

 

 

j. n. : jinde neuvedené

*Součást

Oddíl

Skupina

Třída

 

ISIC

Rev. 4

 

 

 

SEKCE A – ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

 

01

 

 

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

 

 

01.1

 

Pěstování plodin jiných než trvalých

 

 

 

01.11

Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen

0111

 

 

01.12

Pěstování rýže

0112

 

 

01.13

Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz

0113

 

 

01.14

Pěstování cukrové třtiny

0114

 

 

01.15

Pěstování tabáku

0115

 

 

01.16

Pěstování přadných rostlin

0116

 

 

01.19

Pěstování ostatních plodin jiných než trvalých

0119

 

01.2

 

Pěstování trvalých plodin

 

 

 

01.21

Pěstování vinných hroznů

0121

 

 

01.22

Pěstování tropického a subtropického ovoce

0122

 

 

01.23

Pěstování citrusových plodů

0123

 

 

01.24

Pěstování jádrového a peckového ovoce

0124

 

 

01.25

Pěstování ostatního stromového a keřového ovoce a ořechů

0125

 

 

01.26

Pěstování olejnatých plodů

0126

 

 

01.27

Pěstování rostlin pro výrobu nápojů

0127

 

 

01.28

Pěstování koření a aromatických, léčivých a farmaceutických rostlin

0128

 

 

01.29

Pěstování ostatních trvalých plodin

0129

 

01.3

 

Množení rostlin

 

 

 

01.30

Množení rostlin

0130

 

01.4

 

Živočišná výroba

 

 

 

01.41

Chov mléčného skotu

0141*

 

 

01.42

Chov jiného skotu a buvolů

0141*

 

 

01.43

Chov koní a jiných koňovitých

0142

 

 

01.44

Chov velbloudů a velbloudovitých

0143

 

 

01.45

Chov ovcí a koz

0144

 

 

01.46

Chov prasat

0145

 

 

01.47

Chov drůbeže

0146

 

 

01.49

Chov ostatních zvířat

0149

 

01.5

 

Smíšené hospodářství

 

 

 

01.50

Smíšené hospodářství

0150

 

01.6

 

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti

 

 

 

01.61

Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu

0161

 

 

01.62

Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu

0162

 

 

01.63

Posklizňové činnosti

0163

 

 

01.64

Zpracování osiva pro účely množení

0164

 

01.7

 

Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti

 

 

 

01.70

Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti

0170

02

 

 

Lesnictví a těžba dřeva

 

 

02.1

 

Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví

 

 

 

02.10

Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví

0210

 

02.2

 

Těžba dřeva

 

 

 

02.20

Těžba dřeva

0220

 

02.3

 

Sběr a získávání volně rostoucích lesních plodů a materiálů, kromě dřeva

 

 

 

02.30

Sběr a získávání volně rostoucích lesních plodů a materiálů, kromě dřeva

0230

 

02.4

 

Podpůrné činnosti pro lesnictví

 

 

 

02.40

Podpůrné činnosti pro lesnictví

0240

03

 

 

Rybolov a akvakultura

 

 

03.1

 

Rybolov

 

 

 

03.11

Mořský rybolov

0311

 

 

03.12

Sladkovodní rybolov

0312

 

03.2

 

Akvakultura

 

 

 

03.21

Mořská akvakultura

0321

 

 

03.22

Sladkovodní akvakultura

0322

 

 

 

SEKCE B – TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

 

05

 

 

Těžba černého a hnědého uhlí

 

 

05.1

 

Těžba černého uhlí

 

 

 

05.10

Těžba černého uhlí

0510

 

05.2

 

Těžba hnědého uhlí

 

 

 

05.20

Těžba hnědého uhlí

0520

06

 

 

Těžba ropy a zemního plynu

 

 

06.1

 

Těžba ropy

 

 

 

06.10

Těžba ropy

0610

 

06.2

 

Těžba zemního plynu

 

 

 

06.20

Těžba zemního plynu

0620

07

 

 

Těžba rud

 

 

07.1

 

Těžba železných rud

 

 

 

07.10

Těžba železných rud

0710

 

07.2

 

Těžba neželezných rud

 

 

 

07.21

Těžba uranových a thoriových rud

0721

 

 

07.29

Těžba ostatních neželezných rud

0729

08

 

 

Ostatní těžba a dobývání

 

 

08.1

 

Dobývání kamene, písků a jílů

 

 

 

08.11

Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice

0810*

 

 

08.12

Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu

0810*

 

08.9

 

Těžba a dobývání j. n.

 

 

 

08.91

Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv

0891

 

 

08.92

Těžba rašeliny

0892

 

 

08.93

Těžba soli

0893

 

 

08.99

Ostatní těžba a dobývání j. n.

0899

09

 

 

Podpůrné činnosti při těžbě

 

 

09.1

 

Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu

 

 

 

09.10

Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu

0910

 

09.9

 

Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání

 

 

 

09.90

Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání

0990

 

 

 

SEKCE C – ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

 

10

 

 

Výroba potravinářských výrobků

 

 

10.1

 

Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků

 

 

 

10.11

Zpracování a konzervování masa

1010*

 

 

10.12

Zpracování a konzervování drůbežího masa

1010*

 

 

10.13

Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa

1010*

 

10.2

 

Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů

 

 

 

10.20

Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů

1020

 

10.3

 

Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny

 

 

 

10.31

Zpracování a konzervování brambor

1030*

 

 

10.32

Výroba ovocných a zeleninových šťáv

1030*

 

 

10.39

Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny

1030*

 

10.4

 

Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků

 

 

 

10.41

Výroba olejů a tuků

1040*

 

 

10.42

Výroba margarínu a podobných jedlých tuků

1040*

 

10.5

 

Výroba mléčných výrobků

 

 

 

10.51

Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů

1050*

 

 

10.52

Výroba zmrzliny

1050*

 

10.6

 

Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků

 

 

 

10.61

Výroba mlýnských výrobků

1061

 

 

10.62

Výroba škrobárenských výrobků

1062

 

10.7

 

Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků

 

 

 

10.71

Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých

1071*

 

 

10.72

Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků

1071*

 

 

10.73

Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků

1074

 

10.8

 

Výroba ostatních potravinářských výrobků

 

 

 

10.81

Výroba cukru

1072

 

 

10.82

Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek

1073

 

 

10.83

Zpracování čaje a kávy

1079*

 

 

10.84

Výroba koření a aromatických výtažků

1079*

 

 

10.85

Výroba hotových pokrmů

1075

 

 

10.86

Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin

1079*

 

 

10.89

Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.

1079*

 

10.9

 

Výroba průmyslových krmiv

 

 

 

10.91

Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata

1080*

 

 

10.92

Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

1080*

11

 

 

Výroba nápojů

 

 

11.0

 

Výroba nápojů

 

 

 

11.01

Destilace, rektifikace a míchaní lihovin

1101

 

 

11.02

Výroba vína z vinných hroznů

1102*

 

 

11.03

Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín

1102*

 

 

11.04

Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů

1102*

 

 

11.05

Výroba piva ze sladu

1103*

 

 

11.06

Výroba sladu

1103*

 

 

11.07

Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví

1104

12

 

 

Výroba tabákových výrobků

 

 

12.0

 

Výroba tabákových výrobků

 

 

 

12.00

Výroba tabákových výrobků

1200

13

 

 

Výroba textilií

 

 

13.1

 

Úprava a spřádání textilních vláken a příze

 

 

 

13.10

Úprava a spřádání textilních vláken a příze

1311

 

13.2

 

Tkaní textilií

 

 

 

13.20

Tkaní textilií

1312

 

13.3

 

Konečná úprava textilií

 

 

 

13.30

Konečná úprava textilií

1313

 

13.9

 

Výroba ostatních textilií

 

 

 

13.91

Výroba pletených a háčkovaných materiálů

1391

 

 

13.92

Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů

1392

 

 

13.93

Výroba koberců a kobercových předložek

1393

 

 

13.94

Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků

1394

 

 

13.95

Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů

1399*

 

 

13.96

Výroba ostatních technických a průmyslových textilií

1399*

 

 

13.99

Výroba ostatních textilií j. n.

1399*

14

 

 

Výroba oděvů

 

 

14.1

 

Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků

 

 

 

14.11

Výroba kožených oděvů

1410*

 

 

14.12

Výroba pracovních oděvů

1410*

 

 

14.13

Výroba ostatních svrchních oděvů

1410*

 

 

14.14

Výroba osobního prádla

1410*

 

 

14.19

Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků

1410*

 

14.2

 

Výroba kožešinových výrobků

 

 

 

14.20

Výroba kožešinových výrobků

1420

 

14.3

 

Výroba pletených a háčkovaných oděvů

 

 

 

14.31

Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků

1430*

 

 

14.39

Výroba ostatních pletených a háčkovaných oděvů

1430*

15

 

 

Výroba usní a souvisejících výrobků

 

 

15.1

 

Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); výroba brašnářských a sedlářských výrobků; zpracování a barvení kožešin

 

 

 

15.11

Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin

1511

 

 

15.12

Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků

1512

 

15.2

 

Výroba obuvi

 

 

 

15.20

Výroba obuvi

1520

16

 

 

Zpracování dřeva, výroba dřevěných a korkových výrobků, kromě nábytku; výroba proutěných a slaměných výrobků

 

 

16.1

 

Výroba pilařská a impregnace dřeva

 

 

 

16.10

Výroba pilařská a impregnace dřeva

1610

 

16.2

 

Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 

 

 

16.21

Výroba dýh a desek na bázi dřeva

1621

 

 

16.22

Výroba sestavených parketových podlah

1622*

 

 

16.23

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství

1622*

 

 

16.24

Výroba dřevěných obalů

1623

 

 

16.29

Výroba ostatních dřevěných výrobků, kromě nábytku; výroba ostatních korkových, proutěných a slaměných výrobků

1629

17

 

 

Výroba papíru a výrobků z papíru

 

 

17.1

 

Výroba buničiny, papíru a lepenky

 

 

 

17.11

Výroba buničiny

1701*

 

 

17.12

Výroba papíru a lepenky

1701*

 

17.2

 

Výroba výrobků z papíru a lepenky

 

 

 

17.21

Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů

1702

 

 

17.22

Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru

1709*

 

 

17.23

Výroba kancelářských potřeb z papíru

1709*

 

 

17.24

Výroba papírových tapet

1709*

 

 

17.29

Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky

1709*

18

 

 

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

 

 

18.1

 

Tisk a činnosti související s tiskem

 

 

 

18.11

Tisk novin

1811*

 

 

18.12

Ostatní tisk

1811*

 

 

18.13

Příprava tisku a digitálních dat

1812*

 

 

18.14

Vázání a související činnosti

1812*

 

18.2

 

Rozmnožování nahraných nosičů

 

 

 

18.20

Rozmnožování nahraných nosičů

1820

19

 

 

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

 

 

19.1

 

Výroba koksárenských produktů

 

 

 

19.10

Výroba koksárenských produktů

1910

 

19.2

 

Výroba rafinovaných ropných produktů

 

 

 

19.20

Výroba rafinovaných ropných produktů

1920

20

 

 

Výroba chemických látek a chemických přípravků

 

 

20.1

 

Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách

 

 

 

20.11

Výroba technických plynů

2011*

 

 

20.12

Výroba barviv a pigmentů

2011*

 

 

20.13

Výroba jiných základních anorganických chemických látek

2011*

 

 

20.14

Výroba jiných základních organických chemických látek

2011*

 

 

20.15

Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin

2012

 

 

20.16

Výroba plastů v primárních formách

2013*

 

 

20.17

Výroba syntetického kaučuku v primárních formách

2013*

 

20.2

 

Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků

 

 

 

20.20

Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků

2021

 

20.3

 

Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů

 

 

 

20.30

Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů

2022

 

20.4

 

Výroba mýdel, detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků

 

 

 

20.41

Výroba mýdel, detergentů a čisticích a lešticích prostředků

2023*

 

 

20.42

Výroba parfémů a toaletních přípravků

2023*

 

20.5

 

Výroba ostatních chemických výrobků

 

 

 

20.51

Výroba výbušnin

2029*

 

 

20.52

Výroba klihů

2029*

 

 

20.53

Výroba vonných silic

2029*

 

 

20.59

Výroba ostatních chemických výrobků j. n.

2029*

 

20.6

 

Výroba chemických vláken

 

 

 

20.60

Výroba chemických vláken

2030

21

 

 

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

 

 

21.1

 

Výroba základních farmaceutických výrobků

 

 

 

21.10

Výroba základních farmaceutických výrobků

2100*

 

21.2

 

Výroba farmaceutických přípravků

 

 

 

21.20

Výroba farmaceutických přípravků

2100*

22

 

 

Výroba pryžových a plastových výrobků

 

 

22.1

 

Výroba pryžových výrobků

 

 

 

22.11

Výroba pryžových plášťů a duší; protektorování pneumatik

2211

 

 

22.19

Výroba ostatních pryžových výrobků

2219

 

22.2

 

Výroba plastových výrobků

 

 

 

22.21

Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů

2220*

 

 

22.22

Výroba plastových obalů

2220*

 

 

22.23

Výroba plastových výrobků pro stavebnictví

2220*

 

 

22.29

Výroba ostatních plastových výrobků

2220*

23

 

 

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

 

 

23.1

 

Výroba skla a skleněných výrobků

 

 

 

23.11

Výroba plochého skla

2310*

 

 

23.12

Tvarování a zpracování plochého skla

2310*

 

 

23.13

Výroba dutého skla

2310*

 

 

23.14

Výroba skleněných vláken

2310*

 

 

23.19

Výroba a zpracování ostatního skla včetně technického

2310*

 

23.2

 

Výroba žáruvzdorných výrobků

 

 

 

23.20

Výroba žáruvzdorných výrobků

2391

 

23.3

 

Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů

 

 

 

23.31

Výroba keramických obkladaček a dlaždic

2392*

 

 

23.32

Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků

2392*

 

23.4

 

Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků

 

 

 

23.41

Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů

2393*

 

 

23.42

Výroba keramických sanitárních výrobků

2393*

 

 

23.43

Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství

2393*

 

 

23.44

Výroba ostatních technických keramických výrobků

2393*

 

 

23.49

Výroba ostatních keramických výrobků

2393*

 

23.5

 

Výroba cementu, vápna a sádry

 

 

 

23.51

Výroba cementu

2394*

 

 

23.52

Výroba vápna a sádry

2394*

 

23.6

 

Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků

 

 

 

23.61

Výroba betonových výrobků pro stavební účely

2395*

 

 

23.62

Výroba sádrových výrobků pro stavební účely

2395*

 

 

23.63

Výroba betonu připraveného k lití

2395*

 

 

23.64

Výroba malt

2395*

 

 

23.65

Výroba vláknocementových výrobků

2395*

 

 

23.69

Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků

2395*

 

23.7

 

Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů

 

 

 

23.70

Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů

2396

 

23.9

 

Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.

 

 

 

23.91

Výroba brusiv

2399*

 

 

23.99

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.

2399*

24

 

 

Výroba základních kovů

 

 

24.1

 

Výroba surového železa, oceli a feroslitin

 

 

 

24.10

Výroba surového železa, oceli a feroslitin

2410*

 

24.2

 

Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek

 

 

 

24.20

Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek

2410*

 

24.3

 

Výroba ostatních výrobků získaných jednostupňovým zpracováním oceli

 

 

 

24.31

Tažení tyčí za studena

2410*

 

 

24.32

Válcování ocelových úzkých pásů za studena

2410*

 

 

24.33

Tváření ocelových profilů za studena

2410*

 

 

24.34

Tažení ocelového drátu za studena

2410*

 

24.4

 

Výroba a hutní zpracování drahých a jiných neželezných kovů

 

 

 

24.41

Výroba a hutní zpracování drahých kovů

2420*

 

 

24.42

Výroba a hutní zpracování hliníku

2420*

 

 

24.43

Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu

2420*

 

 

24.44

Výroba a hutní zpracování mědi

2420*

 

 

24.45

Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů

2420*

 

 

24.46

Zpracování jaderného paliva

2420*

 

24.5

 

Slévárenství

 

 

 

24.51

Odlévání železa

2431*

 

 

24.52

Odlévání oceli

2431*

 

 

24.53

Odlévání lehkých kovů

2432*

 

 

24.54

Odlévání ostatních neželezných kovů

2432*

25

 

 

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

 

 

25.1

 

Výroba konstrukčních kovových výrobků

 

 

 

25.11

Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů

2511*

 

 

25.12

Výroba kovových dveří a oken

2511*

 

25.2

 

Výroba kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob

 

 

 

25.21

Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení

2512*

 

 

25.29

Výroba ostatních kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob

2512*

 

25.3

 

Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení

 

 

 

25.30

Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení

2513

 

25.4

 

Výroba zbraní a střeliva

 

 

 

25.40

Výroba zbraní a střeliva

2520

 

25.5

 

Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie

 

 

 

25.50

Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie

2591

 

25.6

 

Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění

 

 

 

25.61

Povrchová úprava a zušlechťování kovů

2592*

 

 

25.62

Obrábění

2592*

 

25.7

 

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků

 

 

 

25.71

Výroba nožířských výrobků

2593*

 

 

25.72

Výroba zámků a kování

2593*

 

 

25.73

Výroba nástrojů a nářadí

2593*

 

25.9

 

Výroba ostatních kovodělných výrobků

 

 

 

25.91

Výroba ocelových sudů a podobných nádob

2599*

 

 

25.92

Výroba drobných kovových obalů

2599*

 

 

25.93

Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin

2599*

 

 

25.94

Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity

2599*

 

 

25.99

Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.

2599*

26

 

 

Výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení

 

 

26.1

 

Výroba elektronických součástek a desek

 

 

 

26.11

Výroba elektronických součástek

2610*

 

 

26.12

Výroba osazených elektronických desek

2610*

 

26.2

 

Výroba počítačů a periferních zařízení

 

 

 

26.20

Výroba počítačů a periferních zařízení

2620

 

26.3

 

Výroba komunikačních zařízení

 

 

 

26.30

Výroba komunikačních zařízení

2630

 

26.4

 

Výroba spotřební elektroniky

 

 

 

26.40

Výroba spotřební elektroniky

2640

 

26.5

 

Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných přístrojů

 

 

 

26.51

Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů

2651

 

 

26.52

Výroba časoměrných přístrojů

2652

 

26.6

 

Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů

 

 

 

26.60

Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů

2660

 

26.7

 

Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení

 

 

 

26.70

Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení

2670

 

26.8

 

Výroba magnetických a optických médií

 

 

 

26.80

Výroba magnetických a optických médií

2680

27

 

 

Výroba elektrických zařízení

 

 

27.1

 

Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

 

 

 

27.11

Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů

2710*

 

 

27.12

Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

2710*

 

27.2

 

Výroba baterií a akumulátorů

 

 

 

27.20

Výroba baterií a akumulátorů

2720

 

27.3

 

Výroba elektrického vedení a elektroinstalačních zařízení

 

 

 

27.31

Výroba kabelů z optických vláken

2731

 

 

27.32

Výroba ostatních elektronických a elektrických vodičů a kabelů

2732

 

 

27.33

Výroba elektroinstalačních zařízení

2733

 

27.4

 

Výroba elektrických osvětlovacích zařízení

 

 

 

27.40

Výroba elektrických osvětlovacích zařízení

2740

 

27.5

 

Výroba spotřebičů převážně pro domácnost

 

 

 

27.51

Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost

2750*

 

 

27.52

Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost

2750*

 

27.9

 

Výroba ostatních elektrických zařízení

 

 

 

27.90

Výroba ostatních elektrických zařízení

2790

28

 

 

Výroba strojů a zařízení j. n.

 

 

28.1

 

Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

 

 

 

28.11

Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly

2811

 

 

28.12

Výroba hydraulických zařízení

2812

 

 

28.13

Výroba ostatních čerpadel a kompresorů

2813*

 

 

28.14

Výroba ostatních potrubních armatur

2813*

 

 

28.15

Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků

2814

 

28.2

 

Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely

 

 

 

28.21

Výroba pecí a hořáků pro topeniště

2815

 

 

28.22

Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení

2816

 

 

28.23

Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení

2817

 

 

28.24

Výroba ručních mechanizovaných nástrojů

2818

 

 

28.25

Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení

2819*

 

 

28.29

Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.

2819*

 

28.3

 

Výroba zemědělských a lesnických strojů

 

 

 

28.30

Výroba zemědělských a lesnických strojů

2821

 

28.4

 

Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů

 

 

 

28.41

Výroba kovoobráběcích strojů

2822*

 

 

28.49

Výroba ostatních obráběcích strojů

2822*

 

28.9

 

Výroba ostatních strojů pro speciální účely

 

 

 

28.91

Výroba strojů pro metalurgii

2823

 

 

28.92

Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví

2824

 

 

28.93

Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku

2825

 

 

28.94

Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků, výrobků z usní

2826

 

 

28.95

Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky

2829*

 

 

28.96

Výroba strojů na výrobu plastů a pryže

2829*

 

 

28.99

Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.

2829*

29

 

 

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

 

 

29.1

 

Výroba motorových vozidel, kromě motocyklů

 

 

 

29.10

Výroba motorových vozidel, kromě motocyklů

2910

 

29.2

 

Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů

 

 

 

29.20

Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů

2920

 

29.3

 

Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla, kromě motocyklů

 

 

 

29.31

Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla, kromě motocyklů

2930*

 

 

29.32

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla, kromě motocyklů

2930*

30

 

 

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

 

 

30.1

 

Stavba lodí a člunů

 

 

 

30.11

Stavba lodí a plavidel

3011

 

 

30.12

Stavba rekreačních a sportovních člunů

3012

 

30.2

 

Výroba železničních lokomotiv a vozového parku

 

 

 

30.20

Výroba železničních lokomotiv a vozového parku

3020

 

30.3

 

Výroba letadel a kosmických lodí a souvisejících zařízení

 

 

 

30.30

Výroba letadel a kosmických lodí a souvisejících zařízení

3030

 

30.4

 

Výroba vojenských bojových vozidel

 

 

 

30.40

Výroba vojenských bojových vozidel

3040

 

30.9

 

Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n.

 

 

 

30.91

Výroba motocyklů

3091

 

 

30.92

Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy

3092

 

 

30.99

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.

3099

31

 

 

Výroba nábytku

 

 

31.0

 

Výroba nábytku

 

 

 

31.01

Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů

3100*

 

 

31.02

Výroba kuchyňského nábytku

3100*

 

 

31.03

Výroba matrací

3100*

 

 

31.09

Výroba ostatního nábytku

3100*

32

 

 

Ostatní zpracovatelský průmysl

 

 

32.1

 

Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků

 

 

 

32.11

Ražení mincí

3211*

 

 

32.12

Výroba klenotů a příbuzných výrobků

3211*

 

 

32.13

Výroba bižuterie a příbuzných výrobků

3212

 

32.2

 

Výroba hudebních nástrojů

 

 

 

32.20

Výroba hudebních nástrojů

3220

 

32.3

 

Výroba sportovních potřeb

 

 

 

32.30

Výroba sportovních potřeb

3230

 

32.4

 

Výroba her a hraček

 

 

 

32.40

Výroba her a hraček

3240

 

32.5

 

Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb

 

 

 

32.50

Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb

3250

 

32.9

 

Zpracovatelský průmysl j. n

 

 

 

32.91

Výroba košťat a kartáčnických výrobků

3290*

 

 

32.99

Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.

3290*

33

 

 

Opravy a instalace strojů a zařízení

 

 

33.1

 

Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení

 

 

 

33.11

Opravy kovodělných výrobků

3311

 

 

33.12

Opravy strojů

3312

 

 

33.13

Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení

3313

 

 

33.14

Opravy elektrických zařízení

3314

 

 

33.15

Opravy a údržba lodí a člunů

3315*

 

 

33.16

Opravy a údržba letadel a kosmických lodí

3315*

 

 

33.17

Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení

3315*

 

 

33.19

Opravy ostatních zařízení

3319

 

33.2

 

Instalace průmyslových strojů a zařízení

 

 

 

33.20

Instalace průmyslových strojů a zařízení

3320

 

 

 

SEKCE D – DODÁVÁNÍ ELEKTŘINY, PLYNU, PÁRY A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU

 

35

 

 

Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu

 

 

35.1

 

Výroba, přenos a rozvod elektřiny

 

 

 

35.11

Výroba elektřiny

3510*

 

 

35.12

Přenos elektřiny

3510*

 

 

35.13

Rozvod elektřiny

3510*

 

 

35.14

Obchod s elektřinou

3510*

 

35.2

 

Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí

 

 

 

35.21

Výroba plynu

3520*

 

 

35.22

Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí

3520*

 

 

35.23

Obchod s plynem prostřednictvím sítí

3520*

 

35.3

 

Dodávání páry a klimatizovaného vzduchu

 

 

 

35.30

Dodávání páry a klimatizovaného vzduchu

3530

 

 

 

SEKCE E – ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI

 

36

 

 

Shromažďování, úprava a rozvod vody

 

 

36.0

 

Shromažďování, úprava a rozvod vody

 

 

 

36.00

Shromažďování, úprava a rozvod vody

3600

37

 

 

Činnosti související s odpadními vodami

 

 

37.0

 

Činnosti související s odpadními vodami

 

 

 

37.00

Činnosti související s odpadními vodami

3700

38

 

 

Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadů; zpracování odpadů k dalšímu využití

 

 

38.1

 

Sběr odpadů

 

 

 

38.11

Sběr odpadů, kromě nebezpečných

3811

 

 

38.12

Sběr nebezpečných odpadů

3812

 

38.2

 

Příprava k likvidaci a likvidace odpadů

 

 

 

38.21

Příprava k likvidaci a likvidace odpadů, kromě nebezpečných

3821

 

 

38.22

Příprava k likvidaci a likvidace nebezpečných odpadů

3822

 

38.3

 

Zpracování odpadů k dalšímu využití

 

 

 

38.31

Demontáž vraků a vyřazených strojů a zařízení

3830*

 

 

38.32

Zpracování vytříděných surovin k dalšímu využití

3830*

39

 

 

Sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady

 

 

39.0

 

Sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady

 

 

 

39.00

Sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady

3900

 

 

 

SEKCE F – STAVEBNICTVÍ

 

41

 

 

Výstavba budov

 

 

41.1

 

Developerská činnost

 

 

 

41.10

Developerská činnost

4100*

 

41.2

 

Výstavba bytových a nebytových budov

 

 

 

41.20

Výstavba bytových a nebytových budov

4100*

42

 

 

Inženýrské stavitelství

 

 

42.1

 

Výstavba silnic a železnic

 

 

 

42.11

Výstavba silnic a dálnic

4210*

 

 

42.12

Výstavba železnic a podzemních drah

4210*

 

 

42.13

Výstavba mostů a tunelů

4210*

 

42.2

 

Výstavba inženýrských sítí

 

 

 

42.21

Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny

4220*

 

 

42.22

Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace

4220*

 

42.9

 

Výstavba ostatních staveb

 

 

 

42.91

Výstavba vodních děl

4290*

 

 

42.99

Výstavba ostatních staveb j. n.

4290*

43

 

 

Specializované stavební činnosti

 

 

43.1

 

Demolice a příprava staveniště

 

 

 

43.11

Demolice

4311

 

 

43.12

Příprava staveniště

4312*

 

 

43.13

Průzkumné vrtné práce

4312*

 

43.2

 

Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce

 

 

 

43.21

Elektrické instalace

4321

 

 

43.22

Instalace rozvodů vody, topení a klimatizace

4322

 

 

43.29

Ostatní stavební instalace

4329

 

43.3

 

Kompletační a dokončovací práce

 

 

 

43.31

Omítkářské práce

4330*

 

 

43.32

Truhlářské práce

4330*

 

 

43.33

Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin

4330*

 

 

43.34

Sklenářské, malířské a natěračské práce

4330*

 

 

43.39

Ostatní kompletační a dokončovací práce

4330*

 

43.9

 

Ostatní specializované stavební činnosti

 

 

 

43.91

Pokrývačské práce

4390*

 

 

43.99

Ostatní specializované stavební činnosti j. n.

4390*

 

 

 

SEKCE G – VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL

 

45

 

 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

 

 

45.1

 

Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů

 

 

 

45.11

Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly

4510*

 

 

45.19

Obchod s ostatními motorovými vozidly, kromě motocyklů

4510*

 

45.2

 

Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů

 

 

 

45.20

Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů

4520

 

45.3

 

Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

 

 

 

45.31

Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

4530*

 

 

45.32

Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

4530*

 

45.4

 

Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím a jejich opravy a údržba

 

 

 

45.40

Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím a jejich opravy a údržba

4540

46

 

 

Velkoobchod, kromě s motorovými vozidly

 

 

46.1

 

Zprostředkování velkoobchodu

 

 

 

46.11

Zprostředkování velkoobchodu se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary

4610*

 

 

46.12

Zprostředkování velkoobchodu s palivy, rudami, kovy a technickými chemikáliemi

4610*

 

 

46.13

Zprostředkování velkoobchodu se dřevem a stavebními materiály

4610*

 

 

46.14

Zprostředkování velkoobchodu se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly

4610*

 

 

46.15

Zprostředkování velkoobchodu s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost

4610*

 

 

46.16

Zprostředkování velkoobchodu s textilem, oděvy, kožešinovými výrobky, obuví a koženými výrobky

4610*

 

 

46.17

Zprostředkování velkoobchodu s potravinami, nápoji, tabákem a tabákovými výrobky

4610*

 

 

46.18

Zprostředkování specializované na velkoobchod s ostatním zbožím

4610*

 

 

46.19

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu

4610*

 

46.2

 

Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty

 

 

 

46.21

Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy

4620*

 

 

46.22

Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami

4620*

 

 

46.23

Velkoobchod se živými zvířaty

4620*

 

 

46.24

Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi

4620*

 

46.3

 

Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

 

 

 

46.31

Velkoobchod s ovocem a zeleninou

4630*

 

 

46.32

Velkoobchod s masem a masnými výrobky

4630*

 

 

46.33

Velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky

4630*

 

 

46.34

Velkoobchod s nápoji

4630*

 

 

46.35

Velkoobchod s tabákovými výrobky

4630*

 

 

46.36

Velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami

4630*

 

 

46.37

Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením

4630*

 

 

46.38

Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami, včetně ryb, korýšů a měkkýšů

4630*

 

 

46.39

Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

4630*

 

46.4

 

Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost

 

 

 

46.41

Velkoobchod s textilem

4641*

 

 

46.42

Velkoobchod s oděvy a obuví

4641*

 

 

46.43

Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost

4649*

 

 

46.44

Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími prostředky

4649*

 

 

46.45

Velkoobchod s kosmetickými výrobky

4649*

 

 

46.46

Velkoobchod s farmaceutickými výrobky

4649*

 

 

46.47

Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly

4649*

 

 

46.48

Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty

4649*

 

 

46.49

Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost

4649*

 

46.5

 

Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením

 

 

 

46.51

Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem

4651

 

 

46.52

Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly

4652

 

46.6

 

Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím

 

 

 

46.61

Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím

4653

 

 

46.62

Velkoobchod s obráběcími stroji

4659*

 

 

46.63

Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením

4659*

 

 

46.64

Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji

4659*

 

 

46.65

Velkoobchod s kancelářským nábytkem

4659*

 

 

46.66

Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením

4659*

 

 

46.69

Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením

4659*

 

46.7

 

Ostatní specializovaný velkoobchod

 

 

 

46.71

Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky

4661

 

 

46.72

Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky

4662

 

 

46.73

Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením

4663*

 

 

46.74

Velkoobchod se železářským zbožím a instalatérskými a topenářskými potřebami

4663*

 

 

46.75

Velkoobchod s chemickými výrobky

4669*

 

 

46.76

Velkoobchod s ostatními meziprodukty

4669*

 

 

46.77

Velkoobchod s odpadem a šrotem

4669*

 

46.9

 

Nespecializovaný velkoobchod

 

 

 

46.90

Nespecializovaný velkoobchod

4690

47

 

 

Maloobchod, kromě s motorovými vozidly

 

 

47.1

 

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách

 

 

 

47.11

Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách

4711

 

 

47.19

Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách

4719

 

47.2

 

Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách

 

 

 

47.21

Maloobchod s ovocem a zeleninou ve specializovaných prodejnách

4721*

 

 

47.22

Maloobchod s masem a masnými výrobky ve specializovaných prodejnách

4721*

 

 

47.23

Maloobchod s rybami, korýši a měkkýši ve specializovaných prodejnách

4721*

 

 

47.24

Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami ve specializovaných prodejnách

4721*

 

 

47.25

Maloobchod s nápoji ve specializovaných prodejnách

4722

 

 

47.26

Maloobchod s tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách

4723

 

 

47.29

Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách

4721*

 

47.3

 

Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách

 

 

 

47.30

Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách

4730

 

47.4

 

Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných prodejnách

 

 

 

47.41

Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem ve specializovaných prodejnách

4741*

 

 

47.42

Maloobchod s telekomunikačním zařízením ve specializovaných prodejnách

4741*

 

 

47.43

Maloobchod s audio- a videozařízením ve specializovaných prodejnách

4742

 

47.5

 

Maloobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách

 

 

 

47.51

Maloobchod s textilem ve specializovaných prodejnách

4751

 

 

47.52

Maloobchod se železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily ve specializovaných prodejnách

4752

 

 

47.53

Maloobchod s koberci, podlahovými krytinami a nástěnnými obklady ve specializovaných prodejnách

4753

 

 

47.54

Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách

4759*

 

 

47.59

Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách

4759*

 

47.6

 

Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci ve specializovaných prodejnách

 

 

 

47.61

Maloobchod s knihami ve specializovaných prodejnách

4761*

 

 

47.62

Maloobchod s novinami, časopisy a papírnickým zbožím ve specializovaných prodejnách

4761*

 

 

47.63

Maloobchod s audio- a videozáznamy ve specializovaných prodejnách

4762

 

 

47.64

Maloobchod se sportovním vybavením ve specializovaných prodejnách

4763

 

 

47.65

Maloobchod s hrami a hračkami ve specializovaných prodejnách

4764

 

47.7

 

Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách

 

 

 

47.71

Maloobchod s oděvy ve specializovaných prodejnách

4771*

 

 

47.72

Maloobchod s obuví a koženými výrobky ve specializovaných prodejnách

4771*

 

 

47.73

Maloobchod s farmaceutickými přípravky ve specializovaných prodejnách

4772*

 

 

47.74

Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky ve specializovaných prodejnách

4772*

 

 

47.75

Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky ve specializovaných prodejnách

4772*

 

 

47.76

Maloobchod s květinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zvířaty pro zájmový chov a krmivy pro ně ve specializovaných prodejnách

4773*

 

 

47.77

Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty ve specializovaných prodejnách

4773*

 

 

47.78

Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách

4773*

 

 

47.79

Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách

4774

 

47.8

 

Maloobchod ve stáncích a na trzích

 

 

 

47.81

Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve stáncích a na trzích

4781

 

 

47.82

Maloobchod s textilem, oděvy a obuví ve stáncích a na trzích

4782

 

 

47.89

Maloobchod s ostatním zbožím ve stáncích a na trzích

4789

 

47.9

 

Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy

 

 

 

47.91

Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby

4791

 

 

47.99

Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy

4799

 

 

 

SEKCE H – DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

 

49

 

 

Pozemní a potrubní doprava

 

 

49.1

 

Železniční osobní doprava meziměstská

 

 

 

49.10

Železniční osobní doprava meziměstská

4911

 

49.2

 

Železniční nákladní doprava

 

 

 

49.20

Železniční nákladní doprava

4912

 

49.3

 

Ostatní pozemní osobní doprava

 

 

 

49.31

Městská a příměstská pravidelná pozemní osobní doprava

4921

 

 

49.32

Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem

4922*

 

 

49.39

Ostatní pozemní osobní doprava j. n.

4922*

 

49.4

 

Silniční nákladní doprava a stěhovací služby

 

 

 

49.41

Silniční nákladní doprava

4923*

 

 

49.42

Stěhovací služby

4923*

 

49.5

 

Potrubní doprava

 

 

 

49.50

Potrubní doprava

4930

50

 

 

Vodní doprava

 

 

50.1

 

Námořní a pobřežní osobní doprava

 

 

 

50.10

Námořní a pobřežní osobní doprava

5011

 

50.2

 

Námořní a pobřežní nákladní doprava

 

 

 

50.20

Námořní a pobřežní nákladní doprava

5012

 

50.3

 

Vnitrozemská vodní osobní doprava

 

 

 

50.30

Vnitrozemská vodní osobní doprava

5021

 

50.4

 

Vnitrozemská nákladní vodní doprava

 

 

 

50.40

Vnitrozemská nákladní vodní doprava

5022

51

 

 

Letecká doprava

 

 

51.1

 

Letecká osobní doprava

 

 

 

51.10

Letecká osobní doprava

5110

 

51.2

 

Letecká nákladní doprava a kosmická doprava

 

 

 

51.21

Letecká nákladní doprava

5120*

 

 

51.22

Kosmická doprava

5120*

52

 

 

Skladování a vedlejší činnosti v dopravě

 

 

52.1

 

Skladování

 

 

 

52.10

Skladování

5210

 

52.2

 

Vedlejší činnosti v dopravě

 

 

 

52.21

Činnosti související s pozemní dopravou

5221

 

 

52.22

Činnosti související s vodní dopravou

5222

 

 

52.23

Činnosti související s leteckou dopravou

5223

 

 

52.24

Manipulace s nákladem

5224

 

 

52.29

Ostatní vedlejší činnosti v dopravě

5229

53

 

 

Poštovní a kurýrní činnosti

 

 

53.1

 

Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence

 

 

 

53.10

Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence

5310

 

53.2

 

Ostatní poštovní a kurýrní činnosti

 

 

 

53.20

Ostatní poštovní a kurýrní činnosti

5320

 

 

 

SEKCE I – UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ

 

55

 

 

Ubytování

 

 

55.1

 

Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních

 

 

 

55.10

Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních

5510*

 

55.2

 

Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování

 

 

 

55.20

Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování

5510*

 

55.3

 

Kempy a tábořiště

 

 

 

55.30

Kempy a tábořiště

5520

 

55.9

 

Ostatní ubytování

 

 

 

55.90

Ostatní ubytování

5590

56

 

 

Stravování a pohostinství

 

 

56.1

 

Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních

 

 

 

56.10

Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních

5610

 

56.2

 

Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb

 

 

 

56.21

Poskytování cateringových služeb

5621

 

 

56.29

Poskytování ostatních stravovacích služeb

5629

 

56.3

 

Pohostinství

 

 

 

56.30

Pohostinství

5630

 

 

 

SEKCE J – INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

 

58

 

 

Vydavatelské činnosti

 

 

58.1

 

Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti

 

 

 

58.11

Vydávání knih

5811

 

 

58.12

Vydávání adresářů a jiných seznamů

5812

 

 

58.13

Vydávání novin

5813*

 

 

58.14

Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací

5813*

 

 

58.19

Ostatní vydavatelské činnosti

5819

 

58.2

 

Vydávání softwaru

 

 

 

58.21

Vydávání počítačových her

5820*

 

 

58.29

Ostatní vydávání softwaru

5820*

59

 

 

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

 

 

59.1

 

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů

 

 

 

59.11

Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů

5911

 

 

59.12

Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů

5912

 

 

59.13

Distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů

5913

 

 

59.14

Promítání filmů

5914

 

59.2

 

Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

 

 

 

59.20

Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

5920

60

 

 

Tvorba programů a vysílání

 

 

60.1

 

Rozhlasové vysílání

 

 

 

60.10

Rozhlasové vysílání

6010

 

60.2

 

Tvorba televizních programů a televizní vysílání

 

 

 

60.20

Tvorba televizních programů a televizní vysílání

6020

61

 

 

Telekomunikační činnosti

 

 

61.1

 

Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí

 

 

 

61.10

Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí

6110

 

61.2

 

Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí

 

 

 

61.20

Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí

6120

 

61.3

 

Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí

 

 

 

61.30

Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí

6130

 

61.9

 

Ostatní telekomunikační činnosti

 

 

 

61.90

Ostatní telekomunikační činnosti

6190

62

 

 

Programování, poradenství a související činnosti

 

 

62.0

 

Programování, poradenství a související činnosti

 

 

 

62.01

Programování

6201

 

 

62.02

Poradenství v oblasti počítačů

6202*

 

 

62.03

Správa počítačového vybavení

6202*

 

 

62.09

Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií a počítačů

6209

63

 

 

Informační činnosti

 

 

63.1

 

Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály

 

 

 

63.11

Činnosti související se zpracováním dat a hostingem

6311

 

 

63.12

Činnosti související s webovými portály

6312

 

63.9

 

Ostatní informační činnosti

 

 

 

63.91

Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur

6391

 

 

63.99

Ostatní informační činnosti j. n.

6399

 

 

 

SEKCE K – PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

 

64

 

 

Finanční činnosti, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

 

 

64.1

 

Peněžní zprostředkování

 

 

 

64.11

Centrální bankovnictví

6411

 

 

64.19

Ostatní peněžní zprostředkování

6419

 

64.2

 

Činnosti holdingových společností

 

 

 

64.20

Činnosti holdingových společností

6420

 

64.3

 

Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů

 

 

 

64.30

Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů

6430

 

64.9

 

Ostatní finanční činnosti, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

 

 

 

64.91

Finanční leasing

6491

 

 

64.92

Ostatní poskytování úvěrů

6492

 

 

64.99

Ostatní činnosti, kromě pojišťovnictví a penzijního financování j. n.

6499

65

 

 

Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení

 

 

65.1

 

Pojištění

 

 

 

65.11

Životní pojištění

6511

 

 

65.12

Neživotní pojištění

6512

 

65.2

 

Zajištění

 

 

 

65.20

Zajištění

6520

 

65.3

 

Penzijní financování

 

 

 

65.30

Penzijní financování

6530

66

 

 

Pomocné činnosti související s peněžnictvím a pojišťovnictvím

 

 

66.1

 

Pomocné činnosti související s finančními činnostmi, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

 

 

 

66.11

Řízení a správa finančních trhů

6611

 

 

66.12

Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách

6612

 

 

66.19

Ostatní pomocné činnosti související s finančními činnostmi, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

6619

 

66.2

 

Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním

 

 

 

66.21

Vyhodnocování rizik a škod

6621

 

 

66.22

Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů

6622

 

 

66.29

Ostatní pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním

6629

 

66.3

 

Správa fondů

 

 

 

66.30

Správa fondů

6630

 

 

 

SEKCE L – ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

 

68

 

 

Činnosti v oblasti nemovitostí

 

 

68.1

 

Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí

 

 

 

68.10

Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí

6810*

 

68.2

 

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

 

 

 

68.20

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

6810*

 

68.3

 

Činnosti v oblasti nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy

 

 

 

68.31

Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

6820*

 

 

68.32

Správa nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy

6820*

 

 

 

SEKCE M – ODBORNÉ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

 

69

 

 

Právní a účetnické činnosti

 

 

69.1

 

Právní činnosti

 

 

 

69.10

Právní činnosti

6910

 

69.2

 

Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

 

 

 

69.20

Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

6920

70

 

 

Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení

 

 

70.1

 

Činnosti vedení podniků

 

 

 

70.10

Činnosti vedení podniků

7010

 

70.2

 

Poradenství v oblasti řízení

 

 

 

70.21

Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace

7020*

 

 

70.22

Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení

7020*

71

 

 

Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy

 

 

71.1

 

Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

 

 

 

71.11

Architektonické činnosti

7110*

 

 

71.12

Inženýrské činnosti a související technické poradenství

7110*

 

71.2

 

Technické zkoušky a analýzy

 

 

 

71.20

Technické zkoušky a analýzy

7120

72

 

 

Vědecký výzkum a vývoj

 

 

72.1

 

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

 

 

 

72.11

Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie

7210*

 

 

72.19

Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

7210*

 

72.2

 

Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd

 

 

 

72.20

Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd

7220

73

 

 

Reklama a průzkum trhu

 

 

73.1

 

Reklamní činnosti

 

 

 

73.11

Činnosti reklamních agentur

7310*

 

 

73.12

Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru

7310*

 

73.2

 

Průzkum trhu a veřejného mínění

 

 

 

73.20

Průzkum trhu a veřejného mínění

7320

74

 

 

Ostatní odborné, vědecké a technické činnosti

 

 

74.1

 

Specializované návrhářské činnosti

 

 

 

74.10

Specializované návrhářské činnosti

7410

 

74.2

 

Fotografické činnosti

 

 

 

74.20

Fotografické činnosti

7420

 

74.3

 

Překladatelské a tlumočnické činnosti

 

 

 

74.30

Překladatelské a tlumočnické činnosti

7490*

 

74.9

 

Ostatní odborné, vědecké a technické činnosti j. n.

 

 

 

74.90

Ostatní odborné, vědecké a technické činnosti j. n.

7490*

75

 

 

Veterinární činnosti

 

 

75.0

 

Veterinární činnosti

 

 

 

75.00

Veterinární činnosti

7500

 

 

 

SEKCE N – ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI

 

77

 

 

Činnosti v oblasti pronájmu a leasingu

 

 

77.1

 

Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů

 

 

 

77.11

Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů

7710*

 

 

77.12

Pronájem a leasing nákladních automobilů

7710*

 

77.2

 

Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

 

 

 

77.21

Pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb

7721

 

 

77.22

Pronájem videokazet a disků

7722

 

 

77.29

Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

7729

 

77.3

 

Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a hmotných statků

 

 

 

77.31

Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení

7730*

 

 

77.32

Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení

7730*

 

 

77.33

Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, včetně počítačů

7730*

 

 

77.34

Pronájem a leasing vodních dopravních prostředků

7730*

 

 

77.35

Pronájem a leasing leteckých dopravních prostředků

7730*

 

 

77.39

Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a hmotných statků j. n.

7730*

 

77.4

 

Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem

 

 

 

77.40

Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem

7740

78

 

 

Činnosti související se zaměstnáním

 

 

78.1

 

Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání

 

 

 

78.10

Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání

7810

 

78.2

 

Činnosti agentur zprostředkujících práci na dobu určitou

 

 

 

78.20

Činnosti agentur zprostředkujících práci na dobu určitou

7820

 

78.3

 

Ostatní poskytování lidských zdrojů

 

 

 

78.30

Ostatní poskytování lidských zdrojů

7830

79

 

 

Činnosti cestovních kanceláří a agentur a jiné rezervační a související činnosti

 

 

79.1

 

Činnosti cestovních kanceláří a agentur

 

 

 

79.11

Činnosti cestovních kanceláří

7911

 

 

79.12

Činnosti cestovních agentur

7912

 

79.9

 

Jiné rezervační a související činnosti

 

 

 

79.90

Jiné rezervační a související činnosti

7990

80

 

 

Bezpečnostní a pátrací činnosti

 

 

80.1

 

Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

 

 

 

80.10

Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

8010

 

80.2

 

Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů

 

 

 

80.20

Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů

8020

 

80.3

 

Pátrací činnosti

 

 

 

80.30

Pátrací činnosti

8030

81

 

 

Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny

 

 

81.1

 

Kombinované pomocné činnosti

 

 

 

81.10

Kombinované pomocné činnosti

8110

 

81.2

 

Úklidové činnosti

 

 

 

81.21

Všeobecný úklid budov

8121

 

 

81.22

Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení

8129*

 

 

81.29

Ostatní úklidové činnosti

8129*

 

81.3

 

Činnosti související s úpravou krajiny

 

 

 

81.30

Činnosti související s úpravou krajiny

8130

82

 

 

Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání

 

 

82.1

 

Administrativní a kancelářské činnosti

 

 

 

82.11

Univerzální administrativní činnosti

8211

 

 

82.19

Kopírování, příprava dokumentů a ostatní specializované kancelářské podpůrné činnosti

8219

 

82.2

 

Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu

 

 

 

82.20

Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu

8220

 

82.3

 

Pořádání konferencí a hospodářských výstav

 

 

 

82.30

Pořádání konferencí a hospodářských výstav

8230

 

82.9

 

Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

 

 

 

82.91

Inkasní činnosti, ověřování solventnosti zákazníka

8291

 

 

82.92

Balicí činnosti

8292

 

 

82.99

Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

8299

 

 

 

SEKCE O – VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

 

84

 

 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

 

 

84.1

 

Veřejná správa a hospodářská a sociální politika

 

 

 

84.11

Všeobecné činnosti veřejné správy

8411

 

 

84.12

Regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a sociální péčí, kromě sociálního zabezpečení

8412

 

 

84.13

Regulace a podpora podnikatelského prostředí

8413

 

84.2

 

Činnosti pro společnost jako celek

 

 

 

84.21

Činnosti v oblasti zahraničních věcí

8421

 

 

84.22

Činnosti v oblasti obrany

8422

 

 

84.23

Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví

8423*

 

 

84.24

Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti

8423*

 

 

84.25

Činnosti v oblasti protipožární ochrany

8423*

 

84.3

 

Činnosti v oblasti povinného sociální zabezpečení

 

 

 

84.30

Činnosti v oblasti povinného sociální zabezpečení

8430

 

 

 

SEKCE P – VZDĚLÁVÁNÍ

 

85

 

 

Vzdělávání

 

 

85.1

 

Předškolní vzdělávání

 

 

 

85.10

Předškolní vzdělávání

8510*

 

85.2

 

Primární vzdělávání

 

 

 

85.20

Primární vzdělávání

8510*

 

85.3

 

Sekundární vzdělávání

 

 

 

85.31

Sekundární všeobecné vzdělávání

8521

 

 

85.32

Sekundární odborné vzdělávání

8522

 

85.4

 

Postsekundární vzdělávání

 

 

 

85.41

Postsekundární jiné než terciární vzdělávání

8530*

 

 

85.42

Terciární vzdělávání

8530*

 

85.5

 

Ostatní vzdělávání

 

 

 

85.51

Sportovní a rekreační vzdělávání

8541

 

 

85.52

Umělecké vzdělávání

8542

 

 

85.53

Činnosti autoškol

8549*

 

 

85.59

Ostatní vzdělávání j. n.

8549*

 

85.6

 

Podpůrné činnosti ve vzdělávání

 

 

 

85.60

Podpůrné činnosti ve vzdělávání

8550

 

 

 

SEKCE Q – ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

 

86

 

 

Zdravotní péče

 

 

86.1

 

Ústavní zdravotní péče

 

 

 

86.10

Ústavní zdravotní péče

8610

 

86.2

 

Ambulantní a zubní zdravotní péče

 

 

 

86.21

Všeobecná ambulantní zdravotní péče

8620*

 

 

86.22

Specializovaná ambulantní zdravotní péče

8620*

 

 

86.23

Zubní péče

8620*

 

86.9

 

Ostatní činnosti související se zdravotní péčí

 

 

 

86.90

Ostatní činnosti související se zdravotní péčí

8690

87

 

 

Ústavní sociální péče

 

 

87.1

 

Ústavní ošetřovatelská péče

 

 

 

87.10

Ústavní ošetřovatelská péče

8710

 

87.2

 

Ústavní sociální péče o mentálně postižené a osoby závislé na návykových látkách

 

 

 

87.20

Ústavní sociální péče o mentálně postižené a osoby závislé na návykových látkách

8720

 

87.3

 

Ústavní sociální péče o seniory a zdravotně postižené osoby

 

 

 

87.30

Ústavní sociální péče o seniory a zdravotně postižené osoby

8730

 

87.9

 

Ostatní ústavní sociální péče

 

 

 

87.90

Ostatní ústavní sociální péče

8790

88

 

 

Mimoústavní sociální péče

 

 

88.1

 

Mimoústavní sociální péče o seniory a zdravotně postižené osoby

 

 

 

88.10

Mimoústavní sociální péče o seniory a zdravotně postižené osoby

8810

 

88.9

 

Ostatní mimoústavní sociální péče

 

 

 

88.91

Denní péče o děti

8890*

 

 

88.99

Ostatní mimoústavní sociální péče j. n.

8890*

 

 

 

SEKCE R – KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI

 

90

 

 

Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

 

 

90.0

 

Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

 

 

 

90.01

Scénická umění

9000*

 

 

90.02

Podpůrné činnosti pro scénická umění

9000*

 

 

90.03

Umělecká tvorba

9000*

 

 

90.04

Provozování kulturních zařízení

9000*

91

 

 

Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení

 

 

91.0

 

Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení

 

 

 

91.01

Činnosti knihoven a archivů

9101

 

 

91.02

Činnosti muzeí

9102*

 

 

91.03

Provozování kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí

9102*

 

 

91.04

Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků

9103

92

 

 

Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

 

 

92.0

 

Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

 

 

 

92.00

Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

9200

93

 

 

Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

 

 

93.1

 

Sportovní činnosti

 

 

 

93.11

Provozování sportovních zařízení

9311*

 

 

93.12

Činnosti sportovních klubů

9312

 

 

93.13

Činnosti fitcenter

9311*

 

 

93.19

Ostatní sportovní činnosti

9319

 

93.2

 

Zábavní a rekreační činnosti

 

 

 

93.21

Činnosti lunaparků a zábavních parků

9321

 

 

93.29

Ostatní zábavní a rekreační činnosti

9329

 

 

 

SEKCE S – OSTATNÍ ČINNOSTI

 

94

 

 

Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů

 

 

94.1

 

Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních organizací

 

 

 

94.11

Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací

9411

 

 

94.12

Činnosti profesních organizací

9412

 

94.2

 

Činnosti odborových svazů

 

 

 

94.20

Činnosti odborových svazů

9420

 

94.9

 

Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů

 

 

 

94.91

Činnosti náboženských organizací

9491

 

 

94.92

Činnosti politických stran a organizací

9492

 

 

94.99

Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.

9499

95

 

 

Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

 

 

95.1

 

Opravy počítačů a komunikačních zařízení

 

 

 

95.11

Opravy počítačů a periferních zařízení

9511

 

 

95.12

Opravy komunikačních zařízení

9512

 

95.2

 

Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

 

 

 

95.21

Opravy spotřební elektroniky

9521

 

 

95.22

Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a a zahradu

9522

 

 

95.23

Opravy obuvi a kožených výrobků

9523

 

 

95.24

Opravy nábytku a bytového vybavení

9524

 

 

95.25

Opravy hodin, hodinek a klenotů

9529*

 

 

95.29

Opravy ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

9529*

96

 

 

Poskytování ostatních osobních služeb

 

 

96.0

 

Poskytování ostatních osobních služeb

 

 

 

96.01

Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků

9601

 

 

96.02

Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti

9602

 

 

96.03

Pohřební a související činnosti

9603

 

 

96.04

Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

9609*

 

 

96.09

Poskytování ostatních osobních služeb j. n.

9609*

 

 

 

SEKCE T – ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ PRODUKUJÍCÍCH BLÍŽE NEURČENÉ VÝROBKY A SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU

 

97

 

 

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu

 

 

97.0

 

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu

 

 

 

97.00

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu

9700

98

 

 

Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu

 

 

98.1

 

Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu

 

 

 

98.10

Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu

9810

 

98.2

 

Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu

 

 

 

98.20

Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu

9820

 

 

 

SEKCE U – ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ

 

99

 

 

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

 

 

99.0

 

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

 

 

 

99.00

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

9900


PŘÍLOHA II

Přílohy 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 se mění takto:

1.

Příloha 1 (Společný modul pro roční strukturální statistiku) se mění takto:

1.1.

Změny uskutečněné v celém textu:

Původní znění

Pozměněné znění

Sekce J NACE Rev. 1

Sekce K NACE Rev.2

Skupina 65.2 a oddíl 67 NACE Rev. 1

Skupiny 64.2, 64.3 a 64.9 a oddíl 66 NACE Rev.2

Sekce C až G NACE Rev. 1

Sekce B až G NACE Rev. 2

Třída 65.11 NACE Rev. 1

Třída 64.11 NACE Rev.2

Oddíly 65 a 66 NACE Rev. 1

Oddíly 64 a 65 NACE Rev. 2

Sekce H, I a K NACE Rev. 1

Sekce H, I, J, L, M, N a oddíl 95 NACE Rev. 2

1.2.

Oddíl 9 se nahrazuje tímto:

„Oddíl 9 – Seskupení činností

Ke klasifikaci NACE Rev. 2 se vztahují tato seskupení činností.

SEKCE B, C, D, E a F

Těžba a dobývání; zpracovatelský průmysl; dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu; zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi; stavebnictví.

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy celostátní výsledky členěné na úrovni tříd NACE Rev. 2.

SEKCE G

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy celostátní výsledky členěné na úrovni tříd NACE Rev. 2.

SEKCE H

Doprava a skladování

49.1 + 49.2

‚Železniční osobní doprava meziměstská‘ a ‚Železniční nákladní doprava‘

49.3

Ostatní pozemní osobní doprava

49.4

Silniční nákladní doprava a stěhovací služby

49.5

Potrubní doprava

50.1 + 50.2

‚Námořní a pobřežní osobní doprava‘ a ‚Námořní a pobřežní nákladní doprava‘

50.3 + 50.4

‚Vnitrozemská vodní osobní doprava‘ a ‚Vnitrozemská vodní nákladní doprava‘

51

Letecká doprava

52

Skladování a vedlejší činnosti v dopravě

53.1

Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence

53.2

Ostatní poštovní a kurýrní činnosti

SEKCE I

Ubytování, stravování a pohostinství

55

Ubytování

56

Stravování a pohostinství

SEKCE J

Informační a komunikační činnosti

58

Vydavatelské činnosti

59

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

60

Tvorba programů a vysílání

61

Telekomunikační činnosti

62

Programování, poradenství a související činnosti

63

Informační činnosti

SEKCE K

Peněžnictví a pojišťovnictví

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Společenství, dodají členské státy celostátní výsledky členěné na úrovni tříd NACE Rev. 2.

SEKCE L

Činnosti v oblasti nemovitostí

68

Činnosti v oblasti nemovitostí

SEKCE M

Odborné, vědecké a technické činnosti

69+70

‚Právní a účetnické činnosti‘ a ‚Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení‘

71

Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy

72

Vědecký výzkum a vývoj

73.1

Reklamní činnosti

73.2

74

75

Průzkum trhu a veřejného mínění

Ostatní odborné, vědecké a technické činnosti

Veterinární činnosti

SEKCE N

Administrativní a podpůrné činnosti

77.1

77.2

Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů

Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

77.3

Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a hmotných statků

77.4

Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem

78

Činnosti související se zaměstnáním

79

Činnosti cestovních kanceláří a agentur a jiné rezervační a související činnosti

80

Bezpečnostní a pátrací činnosti

81

Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny

82

Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání

SEKCE S

Ostatní činnosti

95.11

Opravy počítačů a periferních zařízení

95.12

Opravy komunikačních zařízení

95.21

Opravy spotřební elektroniky

95.22

Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu

95.23

Opravy obuvi a kožených výrobků

95.24

Opravy nábytku a bytového vybavení

95.25

Opravy hodin, hodinek a klenotů

95.29

Opravy ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost‘

2.

Příloha 2 (Podrobný modul pro strukturální statistiku průmyslu) se mění takto:

2.1.

Změny uskutečněné v celém textu:

Původní znění

Pozměněné znění

Sekce C NACE Rev. 1

Sekce B NACE Rev. 2

Sekce D NACE Rev. 1

Sekce C NACE Rev. 2

Sekce E NACE Rev. 1

Sekce D a E NACE Rev. 2

Oddíly 17/18/19/21/22/25/28/31/32/36 NACE Rev. 1

Oddíly 13/14/15/17/18/22/25/26/31 NACE Rev. 2

2.2.

Oddíl 3 se nahrazuje tímto:

„Oddíl 3 – Oblast působnosti

Statistiky se vypracovávají za všechny činnosti uvedené v sekcích B, C, D a E NACE Rev. 2. Tyto sekce zahrnují těžbu a dobývání (B), zpracovatelský průmysl (C), dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu (D) a zásobování vodou a činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi (E). Statistiky podnikání se týkají základního souboru všech podniků zařazených podle hlavní činnosti do sekcí B, C, D a E.“

3.

Příloha 3 (Podrobný modul pro strukturální statistiku obchodu) se mění takto:

3.1.

V oddíle 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.

Statistiky se vypracují za činnosti obsažené v sekci G NACE Rev. 2. Tato oblast zahrnuje velkoobchodní a maloobchodní činnosti a opravy a údržbu motorových vozidel a motocyklů. Statistiky podnikání se týkají základního souboru všech podniků zařazených podle hlavní činnosti do sekce G.“

3.2.

Změny uskutečněné v celém textu:

Původní znění

Pozměněné znění

Oddíl 50 NACE Rev. 1

Oddíl 45 NACE Rev. 2

Oddíl 51 NACE Rev. 1

Oddíl 46 NACE Rev. 2

Oddíl 52 NACE Rev. 1

Oddíl 47 NACE Rev. 2

V oddíle 5 „První sledovaný rok“ a oddíle 9 „Zprávy a pilotní studie“ se odkaz na NACE Rev.1 oddíly 50, 51 a 52 ponechává.

4.

Příloha 4 (Podrobný modul pro strukturální statistiku stavebnictví) se mění takto:

Změna uskutečněná v celém textu:

Původní znění

Pozměněné znění

Skupiny 451 a 452 NACE Rev. 1

Oddíly 41 a 42 a skupiny 43.1 a 43.9 NACE Rev. 2

5.

Příloha 5 (Podrobný modul pro strukturální statistiku v pojišťovnictví) se mění takto:

Změna uskutečněná v celém textu:

Původní znění

Pozměněné znění

Oddíl 66 kromě třídy 66.02 NACE Rev. 1

Oddíl 65 kromě skupiny 65.3 NACE Rev. 2

6.

Příloha 6 (Podrobný modul pro strukturální statistiku úvěrových institucí) se mění takto:

Změna uskutečněná v celém textu:

Původní znění

Pozměněné znění

Třídy 65.12 a 65.22 NACE Rev. 1

Třídy 64.19 a 64.92 NACE Rev. 2

7.

Příloha 7 (Podrobný modul pro strukturální statistiku penzijních fondů) se mění takto:

Změna uskutečněná v celém textu:

Původní znění

Pozměněné znění

Třída 66.02 NACE Rev. 1

Skupina 65.3 NACE Rev. 2


PŘÍLOHA III

Přílohy A, B, C a D nařízení (ES) č. 1165/98 se mění takto:

1.   Příloha A

1.1.

V příloze A se písmeno a) („Oblast působnosti“) nahrazuje tímto:

„a)

Oblast působnosti

Tato příloha se vztahuje na veškeré činnosti uvedené v sekcích B až E NACE Rev. 2 nebo případně na všechny produkty uvedené v sekcích B až E v CPA. Pro oddíl 37, skupiny 38.1 a 38.2 a oddíl 39 NACE Rev. 2 se informace nevyžadují. Seznam činností je možné změnit postupem podle článku 18.“

1.2.

V příloze A písm. c) („Seznam proměnných“) se odstavce 6, 7 a 8 nahrazují tímto:

„6.

Informace o výrobě (č. 110) se nevyžadují pro oddíl 36 a skupiny 35.3 a 38.3 NACE Rev. 2.

7.

Informace o obratu (č. 120, 121, 122) se nevyžadují pro sekce D a E NACE Rev. 2.

8.

Informace o objednávkách (č. 130, 131, 132) se vyžadují pouze pro tyto oddíly NACE Rev. 2: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Seznam činností je možné změnit postupem podle článku 18.“

1.3.

V příloze A písm. c) („Seznam proměnných“) se odstavce 9 a 10 nahrazují tímto:

„9.

Informace o proměnných č. 210, 220, 230 se nevyžadují pro skupinu 38.3 NACE Rev. 2.

10.

Informace o výrobních cenách a dovozních cenách (č. 310, 311, 312 a 340) se nevyžadují u těchto skupin nebo tříd NACE Rev. 2, případně CPA: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 a 38.3. Seznam činností je možné změnit postupem podle článku 18.

11.

Proměnná ‚dovozní ceny‘ (č. 340) se vypočítává na základě výrobků CPA. Dovážející činnostní jednotky mohou být zařazeny do jiných sekcí NACE Rev. 2 než B až E.“

1.4.

V příloze A písm. f) („Úroveň podrobnosti členění“) se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.

Veškeré proměnné, s výjimkou proměnné ‚dovozní ceny‘ (č. 340), se předávají na úrovni sekce (jedno místo alfabetického kódu) a oddílu (dvě místa číselného kódu) NACE Rev. 2. Proměnná č. 340 se předává na úrovni sekce (jedno místo alfabetického kódu) a oddílu (dvě místa číselného kódu) CPA.

2.

Indexy výroby (č. 110) a výrobních cen (č. 310, 311, 312) v sekci C NACE je dále nutné předávat na úrovni tří a čtyř míst číselného kódu NACE Rev. 2. Předávané indexy výroby a výrobních cen na úrovni tří a čtyř míst číselného kódu musí představovat nejméně 90 % celkové přidané hodnoty za každý členský stát v sekci C NACE Rev. 2 v daném základním roce. Členské státy, jejichž celková přidaná hodnota za sekci C NACE Rev. 2 v daném základním roce představuje méně než 4 % hodnoty celého Evropského společenství, nemusí tyto proměnné předávat na takto podrobné úrovni.“

1.5.

V příloze A písm. f) („Úroveň podrobnosti členění“) odst. 3 se výraz „NACE Rev. 1“ nahrazuje výrazem „NACE Rev. 2“.

1.6.

V příloze A písm. f) („Úroveň podrobnosti členění“) se odstavce 4, 5, 6 a 7 nahrazují tímto:

„4.

Kromě toho se předávají veškeré proměnné, s výjimkou proměnných pro obrat a nové objednávky (č. 120, 121, 122, 130, 131 a 132), za celý průmysl definovaný jako sekce B až E NACE Rev. 2 a za hlavní průmyslové skupiny (HPS) definované v nařízení Komise (ES) č. 586/2001 (1).

5.

Proměnné pro obraty (č. 120, 121 a 122) se předávají za celý průmysl definovaný jako sekce B a C NACE Rev. 2 a za HPS, s výjimkou hlavní průmyslové skupiny definované pro energetické činnosti.

6.

Proměnné pro nové objednávky (č. 130, 131 a 132) se předávají za celou produkci, sekci C NACE Rev. 2 a jako redukovanou řadu HPS, vypočítané tak, že pokrývají seznam oddílů NACE Rev. 2 definovaných v odst. 8 písm. c) (‚Seznam proměnných‘) této přílohy.

7.

Proměnná ‚dovozní ceny‘ (č. 340) se předává za všechny průmyslové produkty sekcí B až E CPA, jakož i za HPS definované podle nařízení (ES) č. 586/2001 podle skupin produktů CPA. Tuto proměnnou nemusí předávat členské státy, které nepřijaly euro jako svou měnu.

1.7.

V příloze A písm. f) („Úroveň podrobnosti členění“) se odstavce 9 a 10 nahrazují tímto:

„9.

Proměnné pro zahraniční trhy (č. 122, 132 a 312) se předávají s rozlišením na eurozónu a na oblast mimo eurozónu. Toto rozlišení je nutno použít na celkový průmysl definovaný jako sekce B až E NACE Rev. 2, HPS, jakož i úrovně sekce (jedno místo alfabetického kódu) a oddílu (dvě místa číselného kódu) NACE Rev. 2. Informace o sekcích D a E NACE Rev. 2 nejsou pro proměnnou č. 122 požadovány. Proměnná ‚dovozní ceny‘ (č. 340) se navíc předává s rozlišením na eurozónu a na oblast mimo eurozónu. Toto rozlišení je nutno použít na celkový průmysl definovaný jako sekce B až E CPA, HPS, jakož i úrovně sekce (jedno místo alfabetického kódu) a oddílu (dvě místa číselného kódu) CPA. Postupem podle článku 18 může Komise pro rozlišení na eurozónu a na oblast mimo eurozónu stanovit podmínky pro použití evropského programu výběrových šetření stanoveného v čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci písm. d). Evropský program výběrových šetření může omezit rozsah proměnné ‚dovozní ceny‘ na dovoz produktů ze zemí mimo eurozónu. Rozlišení na eurozónu a na oblast mimo eurozónu u proměnných č. 122, 132, 312 a 340 nemusí předávat členské státy, které nepřijaly euro jako svou měnu.

10.

Členské státy, jejichž přidaná hodnota v sekcích B, C, D a E NACE Rev. 2 v daném základním roce představuje méně než 1 % hodnoty celého Evropského společenství, musí uvést údaje pouze za celkový průmysl a HPS a na úrovni sekcí NACE Rev. 2 nebo sekcí CPA.“

1.8.

V příloze A písm. g) („Lhůty pro předávání údajů“) se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.

Pro údaje na úrovni skupin a tříd NACE Rev. 2 nebo skupin a tříd CPA mohou být lhůty delší až o 15 kalendářních dnů. Pro členské státy, jejichž přidaná hodnota v sekcích B, C, D a E NACE Rev. 2 v daném základním roce představuje méně než 3 % hodnoty celého Evropského společenství, může být lhůta pro uvedení údajů za celkový průmysl a HPS a na úrovni sekcí a oddílů NACE Rev. 2 nebo sekcí a oddílů CPA delší až o 15 kalendářních dnů.“

1.9.

V příloze A písm. i) („První sledované období“) se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Prvním sledovaným obdobím, za které se předávají veškeré proměnné v NACE Rev. 2, je leden 2009 pro měsíčně předávané údaje a první čtvrtletí 2009 pro čtvrtletně předávané údaje.“

2.   Příloha B

2.1.

V příloze B se písmeno a) („Oblast působnosti“) nahrazuje tímto:

„a)

Oblast působnosti

Tato příloha se vztahuje na veškeré činnosti uvedené v sekci F NACE Rev.2.“

2.2.

V příloze B písm. e) („Sledované období“) se výraz „NACE“ nahrazuje výrazem „NACE Rev. 2“.

2.3.

V příloze B písm. f) („Úroveň podrobnosti členění“) se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.

Proměnné č. 110, 210, 220 a 230 se předávají nejméně na úrovni sekce NACE Rev. 2.

2.

Proměnné pro nové objednávky (č. 130, 135 a 136) se vyžadují pouze pro skupinu 41.2 a oddíl 42 NACE Rev. 2.“

2.4.

V příloze B písm. f) („Úroveň podrobnosti členění“) odst. 6 se výraz „NACE“ nahrazuje výrazem „NACE Rev.2“.

2.5.

V příloze B písm. g) („Lhůty pro předávání údajů“) odst. 2 se výraz „NACE Rev. 1“ nahrazuje výrazem „NACE Rev. 2“.

2.6.

V příloze B písm. i) („První sledované období“) se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Prvním sledovaným obdobím, za které se předávají veškeré proměnné v NACE Rev. 2, je leden 2009 pro měsíčně předávané údaje a první čtvrtletí 2009 pro čtvrtletně předávané údaje.“

3.   Příloha C

3.1.

V příloze C se písmeno a) („Oblast působnosti“) nahrazuje tímto:

„a)

Oblast působnosti

Tato příloha se vztahuje na veškeré činnosti uvedené v oddílu 47 NACE Rev. 2.“

3.2.

V příloze C písm. f) („Úroveň podrobnosti členění“) se odstavce 1, 2, 3, 4 a 5 nahrazují tímto:

„1.

Proměnné ‚obrat‘ (č. 120) a ‚deflátor tržeb/objem tržeb‘ (č. 330/123) se předávají podle úrovně podrobnosti členění uvedené v odstavcích 2 a 3. Proměnná ‚počet pracujících osob‘ (č. 210) se předává podle úrovně podrobnosti členění uvedené v odstavci 4.

2.

Úroveň podrobnosti členění tříd a skupin NACE Rev. 2:

třída 47.11;

třída 47.19;

skupina 47.2;

skupina 47.3;

součet tříd 47.73, 47.74 a 47.75;

součet tříd 47.51, 47.71 a 47.72;

součet tříd 47.43, 47.52, 47.54, 47.59 a 47.63;

součet tříd 47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 a 47.78;

třída 47.91.

3.

Agregované úrovně pro dále uvedené třídy a skupiny NACE Rev. 2:

součet třídy 47.11 a skupiny 47.2;

součet třídy 47.19 a skupin 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 a 47.9;

oddíl 47

oddíl 47 bez skupiny 47.3

4.

Oddíl 47

oddíl 47 bez skupiny 47.3

5.

Členské státy, jejichž obrat v oddílu 47 NACE Rev. 2 v daném základním roce představuje méně než 1 % hodnoty celého Evropského společenství, musí předávat proměnnou ‚obrat‘ (č. 120) a proměnné ‚deflátor tržeb/objem tržeb‘ (č. 330/123) pouze podle úrovně podrobnosti definované v odstavci 3.“

3.3.

V příloze C písm. g) („Lhůty pro předávání údajů“) se odstavce 1, 2 a 3 se nahrazují tímto:

„1.

Proměnné ‚obrat‘ (č. 120) a ‚deflátor tržeb/objem tržeb‘ (č. 330/123) se předávají do dvou měsíců na úrovni podrobnosti členění uvedené v odst. 2 písm. f) této přílohy. Pro členské státy, jejichž celkový obrat v oddíle 47 NACE Rev. 2 v daném základním roce představuje méně než 3 % hodnoty celého Evropského společenství, mohou být lhůty delší až o 15 dnů.

2.

Proměnné ‚obrat‘ (č. 120) a ‚deflátor tržeb/objem tržeb‘ (č. 330/123) se předávají do jednoho měsíce na úrovni podrobnosti členění uvedené v odst. 3 písm. f) této přílohy. U proměnných č. 120 a č. 330/123 ‚obrat‘ a ‚deflátor tržeb/objem tržeb‘ se členské státy mohou účastnit v souladu s odpovídající alokací v evropském programu výběrových šetření podle čl. 4 odst. 2 prvního pododstavce písm. d). Podmínky alokace se stanoví postupem podle článku 18.

3.

Proměnná ‚počet pracujících osob‘ se předává do dvou měsíců po skončení sledovaného období. Pro členské státy, jejichž celkový obrat v oddíle 47 NACE Rev. 2 v daném základním roce představuje méně než 3 % hodnoty celého Evropského společenství, mohou být lhůty delší až o 15 dnů.“

3.4.

V příloze C písm. i) („První sledované období“) se doplňuje nová věta, která zní:

„Prvním sledovaným obdobím, za které se předávají veškeré proměnné v NACE Rev. 2, je leden 2009 pro měsíčně předávané údaje a první čtvrtletí 2009 pro čtvrtletně předávané údaje.“

4.   Příloha D

4.1.

V příloze D se písmeno a) („Oblast působnosti“) nahrazuje tímto:

„a)

Oblast působnosti

Tato příloha se vztahuje na veškeré činnosti uvedené v oddílech 45 a 46 a v sekcích H až N a P až S NACE Rev. 2.“

4.2.

V příloze D písm. c) („Seznam proměnných“) odst. 4 písm. d) se výraz „NACE“ nahrazuje výrazem „NACE Rev. 2“.

4.3.

V příloze D písm. f) („Úroveň podrobnosti členění“) se odstavce 1, 2, 3, 4 a 5 se nahrazují tímto:

„1.

Proměnná ‚obrat‘ (č. 120) se předává v souladu s těmito seskupeními NACE Rev. 2:

46 na úrovni tří míst;

45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2, 82;

součet 45.1, 45.3 a 45.4;

součet 55 a 56;

součet 69 a 70.2;

2.

Proměnná ‚počet pracujících osob‘ (č. 210) se předává v souladu s těmito seskupeními NACE Rev. 2:

Oddíly 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63;

součet 69, 70.2, 71, 73 a 74;

součet 55 a 56;

součet 78, 79, 80, 81.2 a 82.

3.

Členské státy, jejichž obrat v oddílech 45 a 46 NACE Rev. 2 v daném základním roce představuje méně než 4 % hodnoty celého Evropské společenství, musí u těchto oddílů NACE předávat proměnnou ‚obrat‘ pouze na úrovni dvou míst číselného kódu.

4.

Členské státy, jejichž celková přidaná hodnota v sekcích H a J NACE Rev. 2 v daném základním roce představuje méně než 4 % hodnoty celého Evropského společenství, musí předávat proměnnou ‚počet pracujících osob‘ (č. 210) pro sekce H a J NACE pouze na úrovni sekce.

5.

Proměnná ‚výrobní ceny‘ (č. 310) se předává podle těchto činností a seskupení NACE Rev. 2:

49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.9, 71, 73, 78, 80, 81.2;

součet 50.1 a 50.2;

součet 69.1, 69.2 a 70.2.

Kód NACE Rev. 2 78 obsahuje celkové náklady na najaté pracovníky a na zaměstnané pracovníky.“

4.4.

V příloze D písm. f) („Úroveň podrobnosti členění“) se odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.

Členské státy, jejichž obrat v oddíle 63 NACE Rev. 2 v daném základním roce představuje méně než 4 % hodnoty celého Evropské společenství, musí v uvedeném oddíle předávat proměnnou ‚výrobní ceny‘ (č. 310) pouze na úrovni dvou míst číselného kódu.“

4.5.

V příloze D písm. h) („Pilotní studie“) se bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

vyhodnotit proveditelnost a významnost sběru údajů o:

i)

činnostech spojených se správou a vedením podniku skupin 64.2 a 70.1 NACE Rev. 2;

ii)

nemovitostech oddílu 68 NACE Rev. 2;

iii)

výzkumu a vývoji oddílu 72 NACE Rev. 2;

iv)

pronajímatelské činnosti oddílu 77 NACE Rev. 2;

v)

sekcích K, P, Q, R, S NACE Rev. 2;“

4.6.

V příloze D písm. i) („První sledované období“) se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Prvním sledovaným obdobím, za které se předávají veškeré proměnné v NACE Rev. 2, je první čtvrtletí roku 2009.“

4.7.

V příloze D se písmeno j) („Přechodné období“) nahrazuje tímto:

„j)

Přechodné období

Postupem podle článku 18 může být poskytnuto pro proměnnou č. 310 přechodné období končící nejpozději 11. srpna 2008. Postupem podle článku 18 může být poskytnuto dodatečné přechodné období jednoho roku pro zavádění proměnné č. 310 pro oddíly 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 a 81 NACE Rev. 2. Členským státům, jejichž obrat za činnosti NACE uvedené v písmenu a) ‚Oblast působnosti‘ představuje v daném základním roce méně než 1 % hodnoty celého Evropského společenství, je možné postupem podle článku 18 poskytnout vedle uvedených přechodných období dodatečné přechodné období jednoho roku.“


(1)  Úř. věst. L 86, 27.3.2001, s. 11.“


PŘÍLOHA IV

Příloha I nařízení (ES) č. 2150/2002 se mění takto:

1)

Oddíl 1 se nahrazuje tímto:

„Oddíl 1 Oblast působnosti

Statistiky se sestavují za všechny činnosti klasifikované v sekcích A až U NACE Rev. 2. Tyto sekce zahrnují všechny ekonomické činnosti.

Tato příloha zahrnuje také

a)

odpady vznikající v domácnostech;

b)

odpady vzniklé v rámci využívání nebo odstraňování odpadů.“

2)

V oddíle 8 se bod 1.1 nahrazuje tímto:

„1.1.

tyto položky, jak jsou popsány v NACE Rev. 2:

Položka č.

Kód NACE Rev. 2

Popis

1

Oddíl 01

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

 

Oddíl 02

Lesnictví a těžba dřeva

2

Oddíl 03

Rybolov a akvakultura

3

Sekce B

Těžba a dobývání

4

Oddíl 10

Výroba potravinářských výrobků

 

Oddíl 11

Výroba nápojů

 

Oddíl 12

Výroba tabákových výrobků

5

Oddíl 13

Výroba textilií

 

Oddíl 14

Výroba oděvů

 

Oddíl 15

Výroba usní a souvisejících výrobků

6

Oddíl 16

Zpracování dřeva, výroba dřevěných a korkových výrobků, kromě nábytku; výroba proutěných a slaměných výrobků

7

Oddíl 17

Výroba papíru a výrobků z papíru

 

Oddíl 18

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

8

Oddíl 19

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

9

Oddíl 20

Výroba chemických látek a chemických přípravků

 

Oddíl 21

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

 

Oddíl 22

Výroba pryžových a plastových výrobků

10

Oddíl 23

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

11

Oddíl 24

Výroba základních kovů

 

Oddíl 25

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě strojů a zařízení

12

Oddíl 26

Výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení

 

Oddíl 27

Výroba elektrických zařízení

 

Oddíl 28

Výroba strojů a zařízení j. n.

 

Oddíl 29

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

 

Oddíl 30

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

13

Oddíl 31

Výroba nábytku

 

Oddíl 32

Ostatní zpracovatelský průmysl

 

Oddíl 33

Opravy a instalace strojů a zařízení

14

Sekce D

Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu

15

Oddíl 36

Shromažďování, úprava a rozvod vody

 

Oddíl 37

Činnosti související s odpadními vodami

 

Oddíl 39

Sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady

16

Oddíl 38

Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadů; zpracování odpadů k dalšímu využití

17

Sekce F

Stavebnictví

18

 

Služby:

 

Sekce G, kromě 46.77

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel Doprava a skladování

 

Sekce H

Ubytování, stravování a pohostinství

 

Sekce I

Informační a komunikační činnosti

 

Sekce J

Peněžnictví a pojišťovnictví

 

Sekce K

Činnosti v oblasti nemovitostí

 

Sekce L

Odborné, vědecké a technické činnosti

 

Sekce M

Administrativní a podpůrné činnosti