ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 363

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
20. prosince 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1791/2006 ze dne 20. listopadu 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva obchodních společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství (včetně veterinárních a rostlinolékařských předpisů), dopravní politiky, daní, statistiky, energetiky, životního prostředí, spolupráce v oblastech spravedlnosti a vnitřních věcí, celní unie, vnějších vztahů, společné zahraniční a bezpečnostní politiky a orgánů

1

 

*

Směrnice Rady 2006/96/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti volného pohybu zboží

81

 

*

Směrnice Rady 2006/97/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti volného pohybu zboží

107

 

*

Směrnice Rady 2006/98/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti daní

129

 

*

Směrnice Rady 2006/99/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice týkající se práva obchodních společností

137

 

*

Směrnice Rady 2006/100/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti volného pohybu osob

141

 

*

Směrnice Rady 2006/101/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 73/239/EHS, 74/557/EHS a 2002/83/ES v oblasti volného pohybu služeb

238

 

*

Směrnice Rady 2006/102/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 67/548/EHS týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek

241

 

*

Směrnice Rady 2006/103/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti dopravní politiky

344

 

*

Směrnice Rady 2006/104/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti zemědělství (veterinární a rostlinolékařské předpisy)

352

 

*

Směrnice Rady 2006/105/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 73/239/EHS, 74/557/EHS a 2002/83/ES v oblasti životního prostředí

368

 

*

Směrnice Rady 2006/106/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 94/80/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky

409

 

*

Směrnice Rady 2006/107/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 89/108/EHS týkající se hluboce zmrazených potravin určených k lidské spotřebě a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES týkající se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy

411

 

*

Směrnice Rady 2006/108/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 90/377/EHS a 2001/77/ES v oblasti energetiky

414

 

*

Směrnice Rady 2006/109/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 94/45/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství

416

 

*

Směrnice Rady 2006/110/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 95/57/ES a 2001/109/ES v oblasti statistiky

418

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

2006/881/SZBPRozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 30. listopadu 2006 o úpravách jejich rozhodnutí 96/409/SZBP o zavedení náhradního cestovního dokladu, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

422

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

20.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 363/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1791/2006

ze dne 20. listopadu 2006,

kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva obchodních společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství (včetně veterinárních a rostlinolékařských předpisů), dopravní politiky, daní, statistiky, energetiky, životního prostředí, spolupráce v oblastech spravedlnosti a vnitřních věcí, celní unie, vnějších vztahů, společné zahraniční a bezpečnostní politiky a orgánů

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 56 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článku 56 aktu o přistoupení se stanoví, že právní akty orgánů zůstávají v platnosti po dni 1. ledna 2007 a musejí být upraveny v důsledku přistoupení, ale jejich nezbytné úpravy nebyly uvedeny v aktu o přistoupení nebo v jeho přílohách, přijme tyto nezbytné úpravy Rada s výjimkou případů, kdy původní právní akt přijala Komise.

(2)

V závěrečném aktu konference, která vypracovala smlouvu o přistoupení, se uvádí, že vysoké smluvní strany se na politické úrovni dohodly na souboru úprav, které je v důsledku přistoupení nutno provést v právních aktech přijatých orgány, a Rada a Komise jsou v něm zároveň vyzvány, aby tyto úpravy přijaly před přistoupením, případně jejich znění doplnily a aktualizovaly podle vývoje práva Evropské unie.

(3)

Proto by měla být odpovídajícím způsobem změněna následující nařízení:

v oblasti volného pohybu zboží: nařízení (ES) č. 2003/2003 (2) a (ES) č. 339/93 (3),

v oblasti volného pohybu osob: nařízení (EHS) č. 1408/71 (4) a (EHS) č. 574/72 (5),

v oblasti práva obchodních společností: nařízení (ES) č. 2157/2001 (6),

v oblasti politiky hospodářské soutěže: nařízení (ES) č. 659/1999 (7),

v oblasti zemědělství (včetně veterinárních předpisů): nařízení: č. 79/65 (8), (EHS) č. 1784/77 (9), (EHS) č. 2092/91 (10), (EHS) č. 2137/92 (11), (ES) č. 1493/1999 (12), (ES) č. 1760/2000 (13), (ES) č. 999/2001 (14), (ES) č. 2160/2003 (15), (ES) č. 21/2004 (16), (ES) č. 853/2004 (17), (ES) č. 854/2004 (18), (ES) č. 882/2004 (19) a (ES) č. 510/06 (20),

v oblasti dopravní politiky: nařízení (EHS) č. 1108/70 (21), (EHS) č. 3821/85 (22), (EHS) č. 881/92 (23), (EHS) č. 684/92 (24), (EHS) č. 1192/69 (25) a (EHS) č. 2408/92 (26),

v oblasti daní: nařízení (ES) č. 1798/2003 (27),

v oblasti statistiky: nařízení (EHS) č. 2782/75 (28), (EHS) č. 357/79 (29), (EHS) č. 837/90 (30), (EHS) č. 959/93 (31), (ES) č. 1172/98 (32), (ES) č. 437/2003 (33) a (ES) č. 1177/2003 (34),

v oblasti energetiky: nařízení (ES) č. 1407/2002 (35),

v oblasti životního prostředí: nařízení (ES) č. 761/2001 (36) a (ES) č. 2037/2000 (37),

v oblasti spolupráce v oblastech spravedlnosti a vnitřních věcí: nařízení (ES) č. 1346/2000 (38), (ES) č. 44/2001 (39), (ES) č. 1683/95 (40) a (ES) č. 539/2001 (41),

v oblasti celní unie: nařízení (EHS) č. 2913/92 (42),

v oblasti vnějších vztahů: nařízení (EHS) č. 3030/93 (43), (ES) č. 517/94 (44), (ES) č. 152/2002 (45), (ES) č. 2368/2002 (46) a (ES) č. 1236/2005 (47),

v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky: nařízení (ES) č. 2488/2000 (48), (ES) č. 2580/2001 (49), (ES) č. 881/2002 (50), (ES) č. 1210/2003 (51), (ES) č. 131/2004 (52), (ES) č. 234/2004 (53), (ES) č. 314/2004 (54), (ES) č. 872/2004 (55), (ES) č. 1763/2004 (56), (ES) č. 174/2005 (57), (ES) č. 560/2005 (58), (ES) č. 889/2005 (59), (ES) č. 1183/2005 (60), (ES) č. 1184/2005 (61), (ES) č. 1859/2005 (62), (ES) č. 305/2006 (63), (ES) č. 765/2006 (64) a (ES) č. 817/2006 (65),

v oblasti orgánů: nařízení (EHS) č. 1/58 (66),

(4)

a proto by měla být odpovídajícím způsobem změněna následující rozhodnutí:

v oblasti volného pohybu osob: rozhodnutí správní komise Evropských společenství pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků č. 117 ze dne 7. července 1982 (67), č. 136 ze dne 1. července 1987 (68), č. 150 ze dne 26. června 1992 (69) a č. 192 ze dne 29. října 2003 (70),

v oblasti zemědělství (veterinární a rostlinolékařské předpisy): rozhodnutí 79/542/EHS (71), 82/735/EHS (72), 90/424/EHS (73), 2003/17/ES (74) a 2005/834/ES (75),

v oblasti dopravní politiky: rozhodnutí č. 1692/96/ES (76),

v oblasti energetiky: rozhodnutí 77/270/Euratom (77) a stanovy Zásobovací agentury Euratomu (78),

v oblasti životního prostředí: rozhodnutí 97/602/ES (79) a 2002/813/ES (80),

v oblasti spolupráce v oblastech spravedlnosti a vnitřních věcí: rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o konečném znění Společné konzulární instrukce (81) a rozhodnutí výkonného výboru ze dne 22. prosince 1994 o osvědčení pro převážení omamných a psychotropních látek podle článku 75 (82),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Následující nařízení se mění v souladu s přílohou:

v oblasti volného pohybu zboží: nařízení (ES) č. 2003/2003 a (ES) č. 339/93,

v oblasti volného pohybu osob: nařízení (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72,

v oblasti práva obchodních společností: nařízení (ES) č. 2157/2001,

v oblasti hospodářské soutěže: nařízení (ES) č. 659/1999,

v oblasti zemědělství (včetně veterinárních předpisů): nařízení: č. 79/65, (EHS) č. 1784/77, (EHS) č. 2092/91, (EHS) č. 2137/92, (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1760/2000, (ES) č. 999/2001, (ES) č. 2160/2003, (ES) č. 21/2004, (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 510/06,

v oblasti dopravní politiky: nařízení (EHS) č. 1108/70, (EHS) č. 3821/85, (EHS) č. 881/92, (EHS) č. 684/92, (EHS) č. 1192/69 a (EHS) č. 2408/92,

v oblasti daní: nařízení (ES) č. 1798/2003,

v oblasti statistiky: nařízení (EHS) č. 2782/75, (EHS) č. 357/79, (EHS) č. 837/90, (EHS) č. 959/93, (ES) č. 1172/98, (ES) č. 437/2003 a (ES) č. 1177/2003,

v oblasti energetiky: nařízení (ES) č. 1407/2002,

v oblasti životního prostředí: nařízení (ES) č. 761/2001 a (ES) č. 2037/2000,

v oblasti spolupráce v oblastech spravedlnosti a vnitřních věcí: nařízení (ES) č. 1346/2000, (ES) č. 44/2001, (ES) č. 1683/95 a (ES) č. 539/2001,

v oblasti celní unie: nařízení (EHS) č. 2913/92,

v oblasti vnějších vztahů: nařízení (EHS) č. 3030/93, (ES) č. 517/94, (ES) č. 152/2002, (ES) č. 2368/2002 a (ES) č. 1236/2005,

v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky: nařízení (ES) č. 2488/2000, (ES) č. 2580/2001, (ES) č. 881/2002, (ES) č. 1210/2003, (ES), č. 131/2004, (ES) č. 234/2004, (ES) č. 314/2004, (ES) č. 872/2004, (ES) č. 1763/2004, (ES) č. 174/2005, (ES) č. 560/2005, (ES) č. 889/2005, (ES) č. 1183/2005, (ES) č. 1184/2005, (ES) č. 1859/2005, (ES) č. 305/2006, (ES) č. 765/2006 a (ES) č. 817/2006,

v oblasti orgánů: nařízení (EHS) č. 1/58,

2.   Následující rozhodnutí se mění v souladu s přílohou:

v oblasti volného pohybu osob: rozhodnutí správní komise Evropských společenství pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků č. 117 ze dne 7. července 1982, č. 136 ze dne 1. července 1987, č. 150 ze dne 26. června 1992 a č. 192 ze dne 29. října 2003,

v oblasti zemědělství (veterinární a rostlinolékařské předpisy): rozhodnutí 79/542/EHS, 82/735/EHS, 90/424/EHS, 2003/17/ES a 2005/834/ES,

v oblasti dopravní politiky: rozhodnutí č. 1692/96/ES,

v oblasti energetiky: rozhodnutí 77/270/Euratom a stanovy Zásobovací agentury Euratomu,

v oblasti životního prostředí: rozhodnutí 97/602/ES a 2002/813/ES,

v oblasti spolupráce v oblastech spravedlnosti a vnitřních věcí: rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o konečném znění Společné konzulární instrukce a rozhodnutí výkonného výboru ze dne 22. prosince 1994 o osvědčení pro převážení omamných a psychotropních látek podle článku 75,

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. listopadu 2006.

Za Radu

předseda

J. KORKEAOJA


(1)  Úř. věst. L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 40, 17.2.1993, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 149, 5.7.1971, s. 2.

(5)  Úř. věst. L 74, 27.3.1972, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 294, 10.11.2001, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1.

(8)  Úř. věst. 109, 23.6.1965, s. 1859.

(9)  Úř. věst. L 200, 8.8.1977, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 214, 30. 7.1992, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.

(13)  Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.

(15)  Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 1.

(16)  Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8.

(17)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(18)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.

(19)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(20)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(21)  Úř. věst. L 130, 15.6.1970, s. 4.

(22)  Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 8.

(23)  Úř. věst. L 95, 9.4.1992, s. 1.

(24)  Úř. věst. L 74, 20.3.1992, s. 1.

(25)  Úř. věst. L 156, 28.6.1969, s. 8.

(26)  Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 8.

(27)  Úř. věst. L 264, 15.10.2003, s. 1.

(28)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 100.

(29)  Úř. věst. L 54, 5.3.1979, s. 124.

(30)  Úř. věst. L 88, 3.4.1990, s. 1.

(31)  Úř. věst. L 98, 24.4.1993, s. 1.

(32)  Úř. věst. L 163, 6.6.1998, s. 1.

(33)  Úř. věst. L 66, 11.3.2003, s. 1.

(34)  Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 1.

(35)  Úř. věst. L 205, 2.8.2002, s. 1.

(36)  Úř. věst. L 114, 24.4.2001, s. 1.

(37)  Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1.

(38)  Úř. věst. L 160, 30.6.2000, s. 1.

(39)  Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1.

(40)  Úř. věst. L 164, 14.7.1995, s. 1.

(41)  Úř. věst. L 81, 21.3.2001, s. 1.

(42)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(43)  Úř. věst. L 275, 8.11.1993, s. 1.

(44)  Úř. věst. L 67, 10.3.1994, s. 1.

(45)  Úř. věst. L 25, 29.1.2002, s. 1.

(46)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 28.

(47)  Úř. věst. L 200, 30.7.2005, s. 1.

(48)  Úř. věst. L 287, 14.11.2000, s. 19.

(49)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70.

(50)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.

(51)  Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 6.

(52)  Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 1.

(53)  Úř. věst. L 40, 12.2.2004, s. 1.

(54)  Úř. věst. L 55, 24.2.2004, s. 1.

(55)  Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 32.

(56)  Úř. věst. L 315, 14.10.2004, s. 14.

(57)  Úř. věst. L 29, 2.2.2005, s. 5.

(58)  Úř. věst. L 95, 14.4.2005, s. 1.

(59)  Úř. věst. L 152, 15.6.2005, s. 1.

(60)  Úř. věst. L 193, 23.7.2005, s. 1.

(61)  Úř. věst. L 193, 23.7.2005, s. 9.

(62)  Úř. věst. L 299, 16.11.2005, s. 23.

(63)  Úř. věst. L 51, 22.2.2006, s. 1.

(64)  Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1.

(65)  Úř. věst. L 148, 2.6.2006, s. 1.

(66)  Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385.

(67)  Úř. věst. L 238, 7.9.1983, s. 3.

(68)  Úř. věst. L 64, 9.3.1988, s. 7.

(69)  Úř. věst. L 229, 25.8.1993, s. 5.

(70)  Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 114.

(71)  Úř. věst. L 146, 14.6.1979, s. 15.

(72)  Úř. věst. L 311, 8.11.1982, s. 16.

(73)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19.

(74)  Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 10.

(75)  Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 51.

(76)  Úř. věst. L 228, 9.9.1996, s. 1.

(77)  Úř. věst. L 88, 6.4.1977, s. 9.

(78)  Úř. věst. 27, 6.12.1958, s. 534.

(79)  Úř. věst. L 242, 4.9.1997, s. 64.

(80)  Úř. věst. L 280, 18.10.2002, s. 62.

(81)  Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 317.

(82)  Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 463.


PŘÍLOHA

OBSAH

1.

VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

A.

HNOJIVA

B.

HORIZONTÁLNÍ A PROCESNÍ OPATŘENÍ

2.

VOLNÝ POHYB OSOB

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

3.

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

4.

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

5.

ZEMĚDĚLSTVÍ

A.

ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDPISY

B.

VETERINÁRNÍ A ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PŘEDPISY

I.

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

II.

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PŘEDPISY

6.

DOPRAVNÍ POLITIKA

A.

VNITROZEMSKÁ DOPRAVA

B.

SILNIČNÍ DOPRAVA

C.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

D.

TRANSEVROPSKÁ DOPRAVNÍ SÍŤ

E.

LETECKÁ DOPRAVA

7.

DANĚ

8.

STATISTIKA

9.

ENERGETIKA

10.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

A.

OCHRANA PŘÍRODY

B.

KONTROLA PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A ŘÍZENÍ RIZIK

C.

CHEMIKÁLIE

11.

SPOLUPRÁCE V OBLASTECH SPRAVEDLNOSTI A VNITŘNÍCH VĚCÍ

A.

SOUDNÍ SPOLUPRÁCE V OBČANSKÝCH A OBCHODNÍCH VĚCECH

B.

VÍZOVÁ POLITIKA

C.

RŮZNÉ

12.

CELNÍ UNIE

TECHNICKÉ ÚPRAVY CELNÍHO KODEXU

13.

VNĚJŠÍ VZTAHY

14.

SPOLEČNÁ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA

15.

INSTITUTIONS

1.   VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

A.   HNOJIVA

32003 R 2003: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1), ve znění:

32004 R 0885: nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26. 4. 2004 (Úř. věst. L 168, 1. 5. 2004, s. 1).

32004 R 2076: nařízení Komise (ES) č. 2076/2004 ze dne 3. 12. 2004 (Úř. věst. L 359, 4. 12. 2004, s. 25).

a)

V příloze I části A.2 čísle 1 sloupci 6 se do textu v závorkách v prvním odstavci doplňují za slovo „Slovensko“ slova:

„Bulharsko, Rumunsko“;

b)

V příloze I částech B.1, B.2 a B.4 sloupci 5 bodu 3 druhém odstavci se do textu v závorkách v první odrážce za slovo „Slovensko“ doplňují slova:

„Bulharsko, Rumunsko“;

B.   HORIZONTÁLNÍ A PROCESNÍ OPATŘENÍ

31993 R 0339: Nařízení Rady (EHS) č. 339/93 ze dne 8. února 1993 o kontrolách shody s předpisy o bezpečnosti výrobků v případě výrobků dovážených z třetích zemí (Úř. věst. L 40, 17.2.1993, s. 1), ve znění:

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 0806: nařízení Rady (ES) č. 806/2003 ze dne 14.4.2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

a)

V čl. 6 odst. 1 se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

Опасен продукт — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs periculos — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93“;

b)

V čl. 6 odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

Продукт несъответстващ на изискванията — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs neconform — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93“

2.   VOLNÝ POHYB OSOB

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

1.

31971 R 1408: Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 149, 5. 7. 1971, s. 2), pozměněné a aktualizované:

31997 R 0118: nařízením Rady (ES) č. 118/97 ze dne 2. 12. 1996 (Úř. věst. L 28, 30. 1. 1997, s. 1), a následně ve znění:

31997 R 1290: nařízení Rady (ES) č. 1290/97 ze dne 27. 6. 1997 (Úř. věst. L 176, 4. 7. 1997, s. 1),

31998 R 1223: nařízení Rady (ES) č. 1223/98 ze dne 4. 6. 1998 (Úř. věst. L 168, 13. 6. 1998, s. 1),

31998 R 1606: nařízení Rady (ES) č. 1606/98 ze dne 29. 6. 1998 (Úř. věst. L 209, 25. 7. 1998, s. 1),

31999 R 0307: nařízení Rady (ES) č. 307/1999 ze dne 8. 2. 1999 (Úř. věst. L 38, 12. 2. 1999, s. 1),

31999 R 1399: nařízení Rady (ES) č. 1399/1999 ze dne 29. 4. 1999 (Úř. věst. L 164, 30. 6. 1999, s. 1),

32001 R 1386: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1386/2001 ze dne 5. 6. 2001 (Úř. věst. L 187, 10. 7. 2001, s. 1),

12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 33),

32004 R 0631: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 631/2004 ze dne 31. 3. 2004 (Úř. věst. L 100, 6. 4. 2004, s. 1),

32005 R 0647: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 647/2005 ze dne 13. 4. 2005 (Úř. věst. L 117, 4. 5. 2005, s. 1),

32006 R 0629: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 629/2006 ze dne 5. 4. 2006 (Úř. věst. L 114, 27. 4. 2006, p. 1),

a zrušené s účinností od vstupu prováděcího nařízení v platnost:

32004 R 0883: nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 166, 30. 4. 2004, s. 1).

a)

V čl. 82 (B) odst. 1 se číslo „150“ nahrazuje číslem „162“.

b)

Příloha I část I „Zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné (čl. 1 písm. a) body ii) a iii) nařízení)“ se mění takto:

i)

za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

Za osobu samostatně výdělečně činnou ve smyslu čl. 1 písm. a) bodu ii) nařízení je považována každá osoba, která pracuje bez pracovní smlouvy ve smyslu bodů 5 a 6 čl. 4 odst. 3 zákona o sociálním zabezpečení.“

ii)

pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“,„H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii)

za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

Neuplatňuje se.“;

c)

Příloha I část II „Rodinní příslušníci (čl. 1 písm. f) druhá věta nařízení)“ se mění takto:

i)

za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

Neuplatňuje se.“;

ii)

pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii)

za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

Pro účely stanovení nároku na věcné dávky na základě hlavy III kapitoly 1 nařízení se ‚rodinným příslušníkem‘ rozumí manžel nebo manželka, nezaopatřený rodič a dítě mladší 18 let (nebo nezaopatřené dítě mladší 26 let).“;

d)

Příloha II část I „Zvláštní systémy pro osoby samostatně výdělečně činné vyňaté z oblasti působnosti nařízení na základě čl. 1 písm. j) čtvrtého pododstavce“ se mění takto:

i)

za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

Neuplatňuje se.“;

ii)

pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii)

za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

Neuplatňuje se.“;

e)

Příloha II část II „Zvláštní příspěvky při narození nebo osvojení dítěte, vyňaté z oblasti působnosti nařízení na základě čl. 1 písm. u) bodu i)“ se mění takto:

i)

za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

Jednorázová mateřská dávka (Zákon o rodinných přídavcích na děti).“;

ii)

pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii)

za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

Porodné.“;

f)

Příloha II část III „Zvláštní nepříspěvkové dávky ve smyslu čl. 4 odst. 2b, které nespadají do oblasti působnosti nařízení“, se mění takto:

i)

za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

Žádné.“;

ii)

pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii)

za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

Žádné.“;

g)

Příloha IIa „Zvláštní nepříspěvkové dávky (článek 10a nařízení)“ se mění takto:

i)

za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

Sociální starobní důchod (článek 89 zákona o sociálním zabezpečení).“;

ii)

pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii)

za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

Měsíční dávky pro postižené osoby (mimořádné nařízení č. 102/1999 o zvláštní ochraně a zaměstnávání postižených osob, schválené zákonem č. 519/2002).“;

h)

Příloha III část A „Ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení, která zůstávají použitelná bez ohledu na článek 6 nařízení (čl. 7 odst. 2 písm. c) nařízení)“, se mění takto:

i)

za oddíl „1. BELGIE – NĚMECKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„2.   BULHARSKO – NĚMECKO

a)

Článek 28 odst. 1 písm. b) úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 17. prosince 1997.

b)

Bod 10 závěrečného protokolu uvedené úmluvy.

3.   BULHARSKO – RAKOUSKO

Článek 38 odst. 3 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 14. dubna 2005.

4.   BULHARSKO – SLOVINSKO

Čl. 32 odst. 2 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 18. prosince 1957.“.

ii)

dosavadní oddíl „2. ČESKÁ REPUBLIKA – NĚMECKO“ se označuje jako „5. ČESKÁ REPUBLIKA – NĚMECKO“ a následující oddíly se označují takto:

„6.

ČESKÁ REPUBLIKA – KYPR“

„7.

ČESKÁ REPUBLIKA – LUCEMBURSKO“

„8.

ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO“

„9.

ČESKÁ REPUBLIKA – SLOVENSKO“

„10.

DÁNSKO – FINSKO“

„11.

DÁNSKO – ŠVÉDSKO“

„12.

NĚMECKO – ŘECKO“

„13.

NĚMECKO – ŠPANĚLSKO“

„14.

NĚMECKO – FRANCIE“

„15.

NĚMECKO – LUCEMBURSKO“

„16.

NĚMECKO – MAĎARSKO“

„17.

NĚMECKO – NIZOZEMSKO“

„18.

NĚMECKO – RAKOUSKO“

„19.

NĚMECKO – POLSKO“

iii)

za oddíl „19. NĚMECKO – POLSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„20.   NĚMECKO – RUMUNSKO

a)

Článek 28 odst. 1 písm. b) úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 8. dubna 2005.

b)

Bod 13 závěrečného protokolu uvedené úmluvy.“

iv)

dosavadní oddíl „17. NĚMECKO – SLOVINSKO“ se označuje jako „21. NĚMECKO – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„22.

NĚMECKO – SLOVENSKO“

„23.

NĚMECKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„24.

ŠPANĚLSKO – PORTUGALSKO“;

„25.

IRSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„26.

ITÁLIE – SLOVINSKO“

„27.

LUCEMBURSKO – SLOVENSKO“

„28.

MAĎARSKO – RAKOUSKO“

„29.

MAĎARSKO – SLOVINSKO“

„30.

NIZOZEMSKO – PORTUGALSKO“

„31.

RAKOUSKO – POLSKO“

„32.

RAKOUSKO – SLOVINSKO“

„33.

RAKOUSKO – SLOVENSKO“

„34.

POLSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„35.

FINSKO – ŠVÉDSKO“

i)

Příloha III část B „Ustanovení úmluv, které se nevztahují na všechny osoby, na které se vztahuje nařízení“, se mění takto:

i)

před oddíl „1. ČESKÁ REPUBLIKA – KYPR“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„1.   BULHARSKO – RAKOUSKO

Článek 38 odst. 3 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 14. dubna 2005.“;

ii)

Dosavadní oddíl „1. ČESKÁ REPUBLIKA – KYPR“ se označuje jako „2. ČESKÁ REPUBLIKA – KYPR“ a následující oddíly se označují takto:

„3.

ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO“

„4.

NĚMECKO – MAĎARSKO“

„5.

NĚMECKO – SLOVINSKO“

„6.

ITÁLIE – SLOVINSKO“

„7.

MAĎARSKO – RAKOUSKO“

„8.

MAĎARSKO – SLOVINSKO“

„9.

RAKOUSKO – POLSKO“

„10.

RAKOUSKO – SLOVINSKO“

„11.

RAKOUSKO – SLOVENSKO“

j)

Příloha IV část A „Právní předpisy uvedené v čl. 37 odst. 1 nařízení, podle kterých je výše dávek v invaliditě nezávislá na délce dob pojištění“, se mění takto:

i)

za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

Žádné.“;

ii)

pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii)

za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

Žádné.“;

k)

Příloha IV část B „Zvláštní systémy pro osoby samostatně výdělečně činné ve smyslu čl. 38 odst. 3 a čl. 45 odst. 3 nařízení č. 1408/71“ se mění takto:

i)

za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

Žádné.“;

ii)

pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii)

za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

Žádné.“;

l)

Příloha IV část C„Případy uvedené v čl. 46 odst. 1 písm. b) nařízení, ve kterých lze upustit od výpočtu dávky podle čl. 46 odst. 2 nařízení“, se mění takto:

i)

za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

Všechny žádosti o důchody za doby pojištění a starobní důchody, invalidní důchody nárokované z důvodu celkového onemocnění a pozůstalostní důchody odvozené z výše uvedených důchodů.“;

ii)

pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii)

za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

Žádné.“;

m)

Příloha VI „Zvláštní postupy pro uplatňování právních předpisů některých členských států“ se mění takto:

i)

za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

Žádné.“;

ii)

pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii)

za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

V systémech, ve kterých jsou důchody vypočítávány na základě důchodových bodů, vezme příslušná instituce při výpočtu teoretické částky uvedené v čl. 46 odst. 2 písm. a) nařízení pro každý rok pojištění splněný podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu v úvahu počet důchodových bodů vypočtený vydělením počtu důchodových bodů získaných podle právních předpisů, které uplatňuje, počtem roků odpovídajícím těmto bodům.“;

n)

Příloha VII se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA VII

PŘÍPADY, KDY OSOBA SOUČASNĚ PODLÉHÁ PRÁVNÍM PŘEDPISŮM DVOU ČLENSKÝCH STÁTŮ

(čl. 14c odst. 1 písm. b) nařízení)

1.

Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v Belgii a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

2.

Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v Bulharsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

3.

Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v České republice a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

4.

Pokud je osoba, která má bydliště v Dánsku, samostatně výdělečně činná v Dánsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

5.

Pro systém úrazového pojištění pro zemědělce a pro systém starobního pojištění pro zemědělce: pokud je osoba samostatně výdělečně činná v zemědělství v Německu a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

6.

Pokud je osoba, která má bydliště v Estonsku, samostatně výdělečně činná v Estonsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

7.

Pro systém důchodového pojištění osob samostatně výdělečně činných: pokud je osoba samostatně výdělečně činná v Řecku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

8.

Pokud je osoba, která má bydliště ve Španělsku, samostatně výdělečně činná ve Španělsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

9.

Pokud je osoba samostatně výdělečně činná ve Francii a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě kromě Lucemburska.

10.

Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v zemědělství ve Francii a vykonává závislou činnost v Lucembursku.

11.

Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v Itálii a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

12.

Pokud je osoba, která má bydliště na Kypru, samostatně výdělečně činná na Kypru a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

13.

Pokud je osoba samostatně výdělečně činná na Maltě a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

14.

Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v Portugalsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

15.

Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v Rumunsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

16.

Pokud je osoba, která má bydliště ve Finsku, samostatně výdělečně činná ve Finsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

17.

Pokud je osoba samostatně výdělečně činná na Slovensku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

18.

Pokud je osoba, která má bydliště ve Švédsku, samostatně výdělečně činná ve Švédsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.“;

o)

Příloha VIII „Systémy, podle kterých se sirotkům poskytují pouze rodinné přídavky nebo doplňkové nebo zvláštní přídavky (článek 78a nařízení)“, se mění takto:

i)

za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

Žádné.“;

ii)

pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii)

za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

Žádné.“.

2.

31972 R 0574: Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 74, 27. 3. 1972, s. 1), pozměněné a aktualizované:

31997 R 0118: nařízením Rady (ES) č. 118/97 ze dne 2. 12. 1996 (Úř. věst. L 28, 30. 1. 1997, s. 1),

a následně ve znění:

31997 R 1290: nařízení Rady (ES) č. 1290/97 ze dne 27. 6. 1997 (Úř. věst. L 176, 4. 7. 1997, s. 1),

31998 R 1223: nařízení Rady (ES) č. 1223/98 ze dne 4. 6. 1998 (Úř. věst. L 168, 13. 6. 1998, s. 1),

31998 R 1606: nařízení Rady (ES) č. 1606/98 ze dne 29. 6. 1998 (Úř. věst. L 209, 25. 7. 1998, s. 1),

31999 R 0307: nařízení Rady (ES) č. 307/1999 ze dne 8. 2. 1999 (Úř. věst. L 38, 12. 2. 1999, s. 1),

31999 R 1399: nařízení Rady (ES) č. 1399/1999 ze dne 29. 4. 1999 (Úř. věst. L 164, 30. 6. 1999, s. 1),

32001 R 0089: nařízení Komise (ES) č. 89/2001 ze dne 17. 1. 2001 (Úř. věst. L 14, 18. 1. 2001, s. 16),

32001 R 1386: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1386/2001 ze dne 5. 6. 2001 (Úř. věst. L 187, 10. 7. 2001, s. 1),

32002 R 0410: nařízení Komise (ES) č. 410/2002 ze dne 27. 2. 2002 (Úř. věst. L 62, 5. 3. 2002, s. 17),

12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 33),

32003 R 1851: nařízení Komise (ES) č. 1851/2003 ze dne 17. 10. 2003 (Úř. věst. L 271, 22. 10. 2003, s. 3),

32004 R 0631: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 631/2004 ze dne 31. 3. 2004 (Úř. věst. L 100, 6. 4. 2004, s. 1),

32005 R 0077: nařízení Komise (ES) č. 77/2005 ze dne 13. 1. 2005 (Úř. věst. L 16, 20. 1. 2005, s. 3),

32005 R 0647: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 647/2005 ze dne 13. 4. 2005 (Úř. věst. L 117, 4. 5. 2005, s. 1),

32006 R 0207: nařízení Komise (ES) č. 207/2006 ze dne 7. 2. 2006 (Úř. věst. L 36, 8. 2. 2006, s. 3),

32006 R 0629: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 629/2006 ze dne 5. 4. 2006 (Úř. věst. L 114, 27. 4. 2006, s. 1).

a)

Příloha 1 „Příslušné úřady (čl. 1 odst. 1 nařízení a čl. 4 odst. 1 a článek 122 prováděcího nařízení)“ se mění takto:

i)

za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

1.

Министърът на труда и социалната политика (Ministr práce a sociální politiky), София.

2.

Министърът на здравеопазването (Ministr zdravotnictví), София“,

ii)

pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii)

za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

1.

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministerstvo práce, sociální solidarity a rodiny), Bucureşti.

2.

Ministerul Sănătăţii (Ministerstvo zdravotnictví), Bucureşti.“;

b)

Příloha 2 „Příslušné instituce (čl. 1 písm. o) nařízení a čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení)“ se mění takto:

i)

za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

1.   Nemoc a mateřství:

a)

věcné dávky:

Министерство на здравеопазването (Ministerstvo zdravotnictví), София,

Национална здравноосигурителна каса (Národní fond zdravotního pojištění), София;

Агенция за хората с увреждания (Agentura pro zdravotně postižené osoby), София;

b)

peněžité dávky:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

2.

Invalidní, starobní a pozůstalostní důchody:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

3.   Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

a)

věcné dávky:

Министерство на здравеопазването (Minsiterstvo zdravotnictví), София,

Национална здравноосигурителна каса (Národní fond zdravotního pojištění), София;

Агенция за хората с увреждания (Agentura pro zdravotně postižené osoby), София;

b)

peněžité dávky:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

4.

Pohřebné:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

5.

Dávky v nezaměstnanosti:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

6.

Rodinné dávky:

Агенция за социално подпомагане (Agentura pro sociální pomoc), София.“;

ii)

pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii)

za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

1.   Nemoc a mateřství:

a)

věcné dávky:

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (Okresní zdravotní pojišťovna);

b)

peněžité dávky:

 

i)

všeobecné případy:

Casa de asigurari de sanatate(Zdravotní pojišťovna);

ii)

zvláštní případy:

 

vojáci z povolání:

Zvláštní útvar Ministerstva národní obrany;

příslušníci policie:

Zvláštní útvar Ministerstva státní správy a vnitra;

advokáti:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Pojišťovna pro advokáty).

2.   Invalidita:

a)

všeobecné případy:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Okresní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění);

b)

zvláštní případy:

 

i)

vojáci z povolání:

Zvláštní útvar Ministerstva národní obrany;

ii)

příslušníci policie:

Zvláštní útvar Ministerstva státní správy a vnitra;

iii)

advokáti:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Pojišťovna pro advokáty).

3.   Starobní, pozůstalostní důchody, pohřebné:

a)

všeobecné případy:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Okresní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění);

b)

zvláštní případy:

 

i)

vojáci z povolání:

Zvláštní útvar Ministerstva národní obrany;

ii)

příslušníci policie:

Zvláštní útvar Ministerstva státní správy a vnitra;

iii)

advokáti:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Pojišťovna pro advokáty).

4.   Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

a)

věcné dávky:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Okresní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění);

b)

peněžité dávky a důchody:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Okresní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění).

5.   Pohřebné:

a)

všeobecné případy:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Okresní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění);

b)

zvláštní případy:

 

i)

vojáci z povolání:

Zvláštní útvar Ministerstva národní obrany;

ii)

příslušníci policie:

Zvláštní útvar Ministerstva státní správy a vnitra;

iii)

advokáti:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Pojišťovna pro advokáty).

6.

Dávky v nezaměstnanosti:

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (Okresní agentura pro zaměstnanost).

7.

Rodinné dávky:

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministerstvo práce, sociální solidarity a rodiny), Bucureşti,

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Ministerstvo školství a výzkumu), Bucureşti.“;

c)

Příloha 3 „Instituce místa bydliště nebo instituce místa pobytu (čl. 1 písm. p) nařízení a čl. 4 odst. 3 prováděcího nařízení)“ se mění takto:

i)

za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

1.   Nemoc a mateřství:

a)

věcné dávky:

Министерство на здравеопазването (Ministerstvo zdravotnictví), София,

Национална здравноосигурителна каса Národní fond zdravotního pojištění), София;

Агенция за хората с увреждания (Agentura pro zdravotně postižené osoby), София;

b)

peněžité dávky:

Krajské úřady Národního ústavu sociálního zabezpečení.

2.

Invalidní, starobní a pozůstalostní důchody:

Ústředí Národního ústavu sociálního pojištění.

3.   Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

a)

věcné dávky:

Министерство на здравеопазването (Ministerstvo zdravotnictví), София,

Национална здравноосигурителна каса Národní fond zdravotního pojištění), София;

Агенция за хората с увреждания (Agentura pro zdravotně postižené osoby), София;

b)

krátkodobé peněžité dávky:

Krajské úřady Národního ústavu sociálního zabezpečení;

c)

invalidní důchody:

Ústředí Národního ústavu sociálního zabezpečení.

4.

Pohřebné:

Krajské úřady Národního ústavu sociálního zabezpečení.

5.

Dávky v nezaměstnanosti:

Krajské úřady Národního ústavu sociálního zabezpečení.

6.

Rodinné dávky:

Ředitelství sociální pomoci Agentury pro sociální pomoc,“;

ii)

pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii)

za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

1.

Věcné dávky:

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (Okresní zdravotní pojišťovna).

2.   Peněžité dávky:

a)

nemoc a mateřství:

Casa de asigurari de sanatate(Zdravotní pojišťovna);

b)

invalidní, starobní a pozůstalostní důchody a pohřebné:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Okresní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění);

c)

pracovní úrazy a nemoci z povolání:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Okresní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění);

d)

dávky v nezaměstnanosti:

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (Okresní agentura pro zaměstnanost);

e)

rodinné dávky:

Místní a školské orgány.“;

d)

Příloha 4 „Styčná místa (čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 4 a článek 122 prováděcího nařízení)“ se mění takto:

i)

za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

1.   Nemoc a mateřství:

a)

věcné dávky:

Национална здравноосигурителна каса (Národní fond zdravotního pojištění), София;

b)

peněžité dávky:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

2.

Invalidní, starobní a pozůstalostní důchody:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

3.   Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

a)

věcné dávky:

Национална здравноосигурителна каса (Národní fond zdravotního pojištění), София;

b)

peněžité dávky a důchody:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

4.

Pohřebné:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

5.

Dávky v nezaměstnanosti:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

6.

Rodinné dávky:

Агенция за социално подпомагане (Agentura pro sociální pomoc),София.“;

ii)

pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii)

za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

1.

Věcné dávky:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Národní zdravotní pojišťovna), Bucureşti.

2.   Peněžité dávky:

a)

nemoc a mateřství:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Národní zdravotní pojišťovna), Bucureşti;

b)

invalidní, starobní a pozůstalostní důchody a pohřebné:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Národní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění), Bucureşti;

c)

pracovní úrazy a nemoci z povolání:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Národní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění), Bucureşti;

d)

dávky v nezaměstnanosti:

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Národní agentura pro zaměstnanost), Bucureşti;

e)

rodinné dávky:

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministerstvo práce, sociální solidarity a rodiny), Bucureşti.“;

e)

Příloha 5 „Prováděcí ustanovení dvoustranných úmluv, která zůstávají použitelná (čl. 4 odst. 5, článek 5, čl. 53 odst. 3, článek 104, čl. 105 odst. 2 a články 116, 121 a 122 prováděcího nařízení)“, se mění takto:

i)

před oddíl „1. BELGIE – ČESKÁ REPUBLIKA“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„1.   BELGIE – BULHARSKO

Žádná úmluva.“;

ii)

dosavadní oddíl „1. BELGIE – ČESKÁ REPUBLIKA“ se označuje jako „2. BELGIE – ČESKÁ REPUBLIKA“ a následující oddíly se označují takto:

„3.

BELGIE – DÁNSKO“

„4.

BELGIE – NĚMECKO“

„5.

BELGIE – ESTONSKO“

„6.

BELGIE – ŘECKO“

„7.

BELGIE – ŠPANĚLSKO“

„8.

BELGIE – FRANCIE“

„9.

BELGIE – IRSKO“

„10.

BELGIE – ITÁLIE“

„11.

BELGIE – KYPR“

„12.

BELGIE – LOTYŠSKO“

„13.

BELGIE – LITVA“

„14.

BELGIE – LUCEMBURSKO“

„15.

BELGIE – MAĎARSKO“

„16.

BELGIE – MALTA“

„17.

BELGIE – NIZOZEMSKO“

„18.

BELGIE – RAKOUSKO“

„19.

BELGIE – POLSKO“

„20.

BELGIE – PORTUGALSKO“;

iii)

za oddíl „20. BELGIE – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„21.   BELGIE – RUMUNSKO

Žádná úmluva.“;

iv)

dosavadní oddíl „20. BELGIE – SLOVINSKO“ se označuje jako „22. BELGIE – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„23.

BELGIE – SLOVENSKO“

„24.

BELGIE – FINSKO“

„25.

BELGIE – ŠVÉDSKO“

„26.

BELGIE – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

v)

za oddíl „26. BELGIE – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se vkládají nové oddíly, které znějí:

„27.   BULHARSKO – ČESKÁ REPUBLIKA

Článek 29 odst. 1 a 3 dohody ze dne 25. listopadu 1998 a čl. 5 odst. 4 správního ujednání ze dne 30. listopadu 1999 o upuštění od náhrady nákladů na správní kontroly a lékařské prohlídky.

28.   BULHARSKO – DÁNSKO

Žádná úmluva.

29.   BULHARSKO – NĚMECKO

Články 8 až 9 správní dohody o provádění úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 17. prosince 1997 v důchodové oblasti.

30.   BULHARSKO – ESTONSKO

Žádná úmluva.

31.   BULHARSKO – ŘECKO

Žádná úmluva.

32.   BULHARSKO – ŠPANĚLSKO

Žádné.

33.   BULHARSKO – FRANCIE

Žádná úmluva.

34.   BULHARSKO – IRSKO

Žádná úmluva.

35.   BULHARSKO – ITÁLIE

Žádná úmluva.

36.   BULHARSKO – KYPR

Žádná úmluva.

37.   BULHARSKO – LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

38.   BULHARSKO – LITVA

Žádná úmluva.

39.   BULHARSKO – LUCEMBURSKO

Žádná úmluva.

40.   BULHARSKO – MAĎARSKO

Žádné.

41.   BULHARSKO – MALTA

Žádná úmluva.

42.   BULHARSKO – NIZOZEMSKO

Žádné.

43.   BULHARSKO – RAKOUSKO

Žádné.

44.   BULHARSKO – POLSKO

Žádné.

45.   BULHARSKO – PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

46.   BULHARSKO – RUMUNSKO

Žádné.

47.   BULHARSKO – SLOVINSKO

Žádné.

48.   BULHARSKO – SLOVENSKO

Článek 9 odst. 1 správní dohody o provádění úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 30. května 2001.

49.   BULHARSKO – FINSKO

Žádná úmluva.

50.   BULHARSKO – ŠVÉDSKO

Žádná úmluva.

51.   BULHARSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné.“;

vi)

dosavadní oddíl „25. ČESKÁ REPUBLIKA – DÁNSKO“ se označuje jako „52. ČESKÁ REPUBLIKA – DÁNSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„53.

ČESKÁ REPUBLIKA – NĚMECKO“

„54.

ČESKÁ REPUBLIKA – ESTONSKO“

„55.

ČESKÁ REPUBLIKA – ŘECKO“

„56.

ČESKÁ REPUBLIKA – ŠPANĚLSKO“

„57.

ČESKÁ REPUBLIKA – FRANCIE“

„58.

ČESKÁ REPUBLIKA – IRSKO“

„59.

ČESKÁ REPUBLIKA – ITÁLIE“

„60.

ČESKÁ REPUBLIKA – KYPR“

„61.

ČESKÁ REPUBLIKA – LOTYŠSKO“

„62.

ČESKÁ REPUBLIKA – LITVA“

„63.

ČESKÁ REPUBLIKA – LUCEMBURSKO“

„64.

ČESKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO“

„65.

ČESKÁ REPUBLIKA – MALTA“

„66.

ČESKÁ REPUBLIKA – NIZOZEMSKO“

„67.

ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO“

„68.

ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO“

„69.

ČESKÁ REPUBLIKA – PORTUGALSKO“;

vii)

za oddíl „69. ČESKÁ REPUBLIKA – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„70.   ČESKÁ REPUBLIKA – RUMUNSKO

Žádné.“;

viii)

dosavadní oddíl „43. ČESKÁ REPUBLIKA – SLOVINSKO“ se označuje jako „71. ČESKÁ REPUBLIKA – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„72.

ČESKÁ REPUBLIKA – SLOVENSKO“

„73.

ČESKÁ REPUBLIKA – FINSKO“

„74.

ČESKÁ REPUBLIKA – ŠVÉDSKO“

„75.

ČESKÁ REPUBLIKA – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„76.

DÁNSKO – NĚMECKO“

„77.

DÁNSKO – ESTONSKO“

„78.

DÁNSKO – ŘECKO“

„79.

DÁNSKO – ŠPANĚLSKO“

„80.

DÁNSKO – FRANCIE“

„81.

DÁNSKO – IRSKO“

„82.

DÁNSKO – ITÁLIE“

„83.

DÁNSKO – KYPR“

„84.

DÁNSKO – LOTYŠSKO“

„85.

DÁNSKO – LITVA“

„86.

DÁNSKO – LUCEMBURSKO“

„87.

DÁNSKO – MAĎARSKO“

„88.

DÁNSKO – MALTA“

„89.

DÁNSKO – NIZOZEMSKO“

„90.

DÁNSKO – RAKOUSKO“

„91.

DÁNSKO – POLSKO“

„92.

DÁNSKO – PORTUGALSKO“;

ix)

za oddíl „92. DÁNSKO – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„93.   DÁNSKO – RUMUNSKO

Žádná úmluva.“;

x)

dosavadní oddíl „65. DÁNSKO – SLOVINSKO“ se označuje jako „94. DÁNSKO – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„95.

DÁNSKO – SLOVENSKO“

„96.

DÁNSKO – FINSKO“

„97.

DÁNSKO – ŠVÉDSKO“

„98.

DÁNSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„99.

NĚMECKO – ESTONSKO“

„100.

NĚMECKO – ŘECKO“

„101.

NĚMECKO – ŠPANĚLSKO“

„102.

NĚMECKO – FRANCIE“

„103.

NĚMECKO – IRSKO“

„104.

NĚMECKO – ITÁLIE“

„105.

NĚMECKO – KYPR“

„106.

NĚMECKO – LOTYŠSKO“

„107.

NĚMECKO – LITVA“

„108.

NĚMECKO – LUCEMBURSKO“

„109.

NĚMECKO – MAĎARSKO“

„110.

NĚMECKO – MALTA“

„111.

NĚMECKO – NIZOZEMSKO“

„112.

NĚMECKO – RAKOUSKO“

„113.

NĚMECKO – POLSKO“

„114.

NĚMECKO – PORTUGALSKO“;

xi)

za oddíl „114. NĚMECKO – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„115.   NĚMECKO – RUMUNSKO

Žádné.“;

xii)

dosavadní oddíl „86. NĚMECKO – SLOVINSKO“ se označuje jako „116. NĚMECKO – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„117.

NĚMECKO – SLOVENSKO“

„118.

NĚMECKO – FINSKO“

„119.

NĚMECKO – ŠVÉDSKO“

„120.

NĚMECKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„121.

ESTONSKO – ŘECKO“

„122.

ESTONSKO – ŠPANĚLSKO“

„123.

ESTONSKO – FRANCIE“

„124.

ESTONSKO – IRSKO“

„125.

ESTONSKO – ITÁLIE“

„126.

ESTONSKO – KYPR“

„127.

ESTONSKO – LOTYŠSKO“

„128.

ESTONSKO – LITVA“

„129.

ESTONSKO – LUCEMBURSKO“

„130.

ESTONSKO – MAĎARSKO“

„131.

ESTONSKO – MALTA“

„132.

ESTONSKO – NIZOZEMSKO“

„133.

ESTONSKO – RAKOUSKO“

„134.

ESTONSKO – POLSKO“

„135.

ESTONSKO – PORTUGALSKO“;

xiii)

za oddíl „135. ESTONSKO – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„136.   ESTONSKO – RUMUNSKO

Žádná úmluva.“;

xiv)

dosavadní oddíl „106. ESTONSKO – SLOVINSKO“ se označuje jako „137. ESTONSKO – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„138.

ESTONSKO – SLOVENSKO“

„139.

ESTONSKO – FINSKO“

„140.

ESTONSKO – ŠVÉDSKO“

„141.

ESTONSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„142.

ŘECKO – ŠPANĚLSKO“

„143.

ŘECKO – FRANCIE“

„144.

ŘECKO – IRSKO“

„145.

ŘECKO – ITÁLIE“

„146.

ŘECKO – KYPR“

„147.

ŘECKO – LOTYŠSKO“

„148.

ŘECKO – LITVA“

„149.

ŘECKO – LUCEMBURSKO“

„150.

ŘECKO – MAĎARSKO“

„151.

ŘECKO – MALTA“

„152.

ŘECKO – NIZOZEMSKO“

„153.

ŘECKO – RAKOUSKO“

„154.

ŘECKO – POLSKO“

„155.

ŘECKO – PORTUGALSKO“;

xv)

za oddíl „155. ŘECKO – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„156.   ŘECKO – RUMUNSKO

Žádné.“;

xvi)

dosavadní oddíl „125. ŘECKO – SLOVINSKO“ se označuje jako „157. ŘECKO – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„158.

ŘECKO – SLOVENSKO“

„159.

ŘECKO – FINSKO“

„160.

ŘECKO – ŠVÉDSKO“

„161.

ŘECKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„162.

ŠPANĚLSKO – FRANCIE“

„163.

ŠPANĚLSKO – IRSKO“

„164.

ŠPANĚLSKO – ITÁLIE“

„165.

ŠPANĚLSKO – KYPR“

„166.

ŠPANĚLSKO – LOTYŠSKO“

„167.

ŠPANĚLSKO – LITVA“

„168.

ŠPANĚLSKO – LUCEMBURSKO“

„169.

ŠPANĚLSKO – MAĎARSKO“

„170.

ŠPANĚLSKO – MALTA“

„171.

ŠPANĚLSKO – NIZOZEMSKO“

„172.

ŠPANĚLSKO – RAKOUSKO“

„173.

ŠPANĚLSKO – POLSKO“

„174.

ŠPANĚLSKO – PORTUGALSKO“;

xvii)

za oddíl „174. ŠPANĚLSKO – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„175.   ŠPANĚLSKO – RUMUNSKO

Žádné.“;

xviii)

dosavadní oddíl „143. ŠPANĚLSKO – SLOVINSKO“ se označuje jako „176. ŠPANĚLSKO – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„177.

ŠPANĚLSKO – SLOVENSKO“

„178.

ŠPANĚLSKO – FINSKO“

„179.

ŠPANĚLSKO – ŠVÉDSKO“

„180.

ŠPANĚLSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„181.

FRANCIE – IRSKO“

„182.

FRANCIE – ITÁLIE“

„183.

FRANCIE – KYPR“

„184.

FRANCIE – LOTYŠSKO“

„185.

FRANCIE – LITVA“

„186.

FRANCIE – LUCEMBURSKO“

„187.

FRANCIE – MAĎARSKO“

„188.

FRANCIE – MALTA“

„189.

FRANCIE – NIZOZEMSKO“

„190.

FRANCIE – RAKOUSKO“

„191.

FRANCIE – POLSKO“

„192.

FRANCIE – PORTUGALSKO“;

xix)

za oddíl „192. FRANCIE – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„193.   FRANCIE – RUMUNSKO

Žádné.“;

xx)

dosavadní oddíl „160. FRANCIE – SLOVINSKO“ se označuje jako „194. FRANCIE – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„195.

FRANCIE – SLOVENSKO“

„196.

FRANCIE – FINSKO“

„197.

FRANCIE – ŠVÉDSKO“

„198.

FRANCIE – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„199.

IRSKO – ITÁLIE“

„200.

IRSKO – KYPR“

„201.

IRSKO – LOTYŠSKO“

„202.

IRSKO – LITVA“

„203.

IRSKO – LUCEMBURSKO“

„204.

IRSKO – MAĎARSKO“

„205.

IRSKO – MALTA“

„206.

IRSKO – NIZOZEMSKO“

„207.

IRSKO – RAKOUSKO“

„208.

IRSKO – POLSKO“

„209.

IRSKO – PORTUGALSKO“;

xxi)

za oddíl „209. IRSKO – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„210.   IRSKO – RUMUNSKO

Žádná úmluva.“;

xxii)

dosavadní oddíl „176. IRSKO – SLOVINSKO“ se označuje jako „211. IRSKO – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„212.

IRSKO – SLOVENSKO“

„213.

IRSKO – FINSKO“

„214.

IRSKO – ŠVÉDSKO“

„215.

IRSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„216.

ITÁLIE – KYPR“

„217.

ITÁLIE – LOTYŠSKO“

„218.

ITÁLIE – LITVA“

„219.

ITÁLIE – LUCEMBURSKO“

„220.

ITÁLIE – MAĎARSKO“

„221.

ITÁLIE – MALTA“

„222.

ITÁLIE – NIZOZEMSKO“

„223.

ITÁLIE – RAKOUSKO“

„224.

ITÁLIE – POLSKO“

„225.

ITÁLIE – PORTUGALSKO“;

xxiii)

za oddíl „225. ITÁLIE – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„226.   ITÁLIE – RUMUNSKO

Žádná úmluva.“;

xxiv)

dosavadní oddíl „191. ITÁLIE – SLOVINSKO“ se označuje jako „227. ITÁLIE – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„228.

ITÁLIE – SLOVENSKO“

„229.

ITÁLIE – FINSKO“

„230.

ITÁLIE – ŠVÉDSKO“

„231.

ITÁLIE – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„232.

KYPR – LOTYŠSKO“

„233.

KYPR – LITVA“

„234.

KYPR – LUCEMBURSKO“

„235.

KYPR – MAĎARSKO“

„236.

KYPR – MALTA“

„237.

KYPR – NIZOZEMSKO“

„238.

KYPR – RAKOUSKO“

„239.

KYPR – POLSKO“

„240.

KYPR – PORTUGALSKO“;

xxv)

za oddíl „240. KYPR – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„241.   KYPR – RUMUNSKO

Žádná úmluva.“;

xxvi)

dosavadní oddíl „205. KYPR – SLOVINSKO“ se označuje jako „242. KYPR – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„243.

KYPR – SLOVENSKO“

„244.

KYPR – FINSKO“

„245.

KYPR – ŠVÉDSKO“

„246.

KYPR – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„247.

LOTYŠSKO – LITVA“

„248.

LOTYŠSKO – LUCEMBURSKO“

„249.

LOTYŠSKO – MAĎARSKO“

„250.

LOTYŠSKO – MALTA“

„251.

LOTYŠSKO – NIZOZEMSKO“

„252.

LOTYŠSKO – RAKOUSKO“

„253.

LOTYŠSKO – POLSKO“

„254.

LOTYŠSKO – PORTUGALSKO“;

xxvii)

za oddíl „254. LOTYŠSKO – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„255.   LOTYŠSKO – RUMUNSKO

Žádná úmluva.“;

xxviii)

dosavadní oddíl „218. LOTYŠSKO – SLOVINSKO“ se označuje jako „256. LOTYŠSKO – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„257.

LOTYŠSKO – SLOVENSKO“

„258.

LOTYŠSKO – FINSKO“

„259.

LOTYŠSKO – ŠVÉDSKO“

„260.

LOTYŠSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„261.

LITVA – LUCEMBURSKO“

„262.

LITVA – MAĎARSKO“

„263.

LITVA – MALTA“

„264.

LITVA – NIZOZEMSKO“

„265.

LITVA – RAKOUSKO“

„266.

LITVA – POLSKO“

„267.

LITVA – PORTUGALSKO“;

xxix)

za oddíl „267. LITVA – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„268.   LITVA – RUMUNSKO

Žádná úmluva.“;

xxx)

dosavadní oddíl „230. LITVA – SLOVINSKO“ se označuje jako „269. LITVA – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„270.

LITVA – SLOVENSKO“

„271.

LITVA – FINSKO“

„272.

LITVA – ŠVÉDSKO“

„273.

LITVA – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„274.

LUCEMBURSKO – MAĎARSKO“

„275.

LUCEMBURSKO – MALTA“

„276.

LUCEMBURSKO – NIZOZEMSKO“

„277.

LUCEMBURSKO – RAKOUSKO“

„278.

LUCEMBURSKO – POLSKO“

„279.

LUCEMBURSKO – PORTUGALSKO“;

xxxi)

za oddíl „279. LUCEMBURSKO – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„280.   LUCEMBURSKO – RUMUNSKO

Žádné.“;

xxxii)

dosavadní oddíl „241. LUCEMBURSKO – SLOVINSKO“ se označuje jako „281. LUCEMBURSKO – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„282.

LUCEMBURSKO – SLOVENSKO“

„283.

LUCEMBURSKO – FINSKO“

„284.

LUCEMBURSKO – ŠVÉDSKO“

„285.

LUCEMBURSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„286.

MAĎARSKO – MALTA“

„287.

MAĎARSKO – NIZOZEMSKO“

„288.

MAĎARSKO – RAKOUSKO“

„289.

MAĎARSKO – POLSKO“

„290.

MAĎARSKO – PORTUGALSKO“;

xxxiii)

za oddíl „290. MAĎARSKO – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„291.   MAĎARSKO – RUMUNSKO

Žádné.“;

xxxiv)

dosavadní oddíl „251. MAĎARSKO – SLOVINSKO“ se označuje jako „292. MAĎARSKO – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„293.

MAĎARSKO – SLOVENSKO“

„294.

MAĎARSKO – FINSKO“

„295.

MAĎARSKO – ŠVÉDSKO“

„296.

MAĎARSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„297.

MALTA – NIZOZEMSKO“

„298.

MALTA – RAKOUSKO“

„299.

MALTA – POLSKO“

„300.

MALTA – PORTUGALSKO“;

xxxv)

za oddíl „300. MALTA – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„301.   MALTA – RUMUNSKO

Žádná úmluva.“;

xxxvi)

dosavadní oddíl „260. MALTA – SLOVINSKO“ se označuje jako „302. MALTA – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„303.

MALTA – SLOVENSKO“

„304.

MALTA – FINSKO“

„305.

MALTA – ŠVÉDSKO“

„306.

MALTA – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„307.

NIZOZEMSKO – RAKOUSKO“

„308.

NIZOZEMSKO – POLSKO“

„309.

NIZOZEMSKO – PORTUGALSKO“;

xxxvii)

za oddíl „309. NIZOZEMSKO – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„310.   NIZOZEMSKO – RUMUNSKO

Žádné.“;

xxxviii)

dosavadní oddíl „268. NIZOZEMSKO – SLOVINSKO“ se označuje jako „311. NIZOZEMSKO – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„312.

NIZOZEMSKO – SLOVENSKO“

„313.

NIZOZEMSKO – FINSKO“

„314.

NIZOZEMSKO – ŠVÉDSKO“

„315.

NIZOZEMSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„316.

RAKOUSKO – POLSKO“

„317.

RAKOUSKO – PORTUGALSKO“

xxxix)

za oddíl „317. RAKOUSKO – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„318.   RAKOUSKO – RUMUNSKO

Žádné.“;

xl)

dosavadní oddíl „275. RAKOUSKO – SLOVINSKO“ se označuje jako „319. RAKOUSKO – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„320.

RAKOUSKO – SLOVENSKO“

„321.

RAKOUSKO – FINSKO“

„322.

RAKOUSKO – ŠVÉDSKO“

„323.

RAKOUSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„324.

POLSKO – PORTUGALSKO“

xli)

za oddíl „324. POLSKO – PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„325.   POLSKO – RUMUNSKO

Žádná úmluva.“;

xlii)

dosavadní oddíl „281. POLSKO – SLOVINSKO“ se označuje jako „326. POLSKO – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„327.

POLSKO – SLOVENSKO“

„328.

POLSKO – FINSKO“

„329.

POLSKO – ŠVÉDSKO“

„330.

POLSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

xliii)

za oddíl „330. POLSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„331.   PORTUGALSKO – RUMUNSKO

Žádná úmluva.“;

xliv)

dosavadní oddíl „286. PORTUGALSKO – SLOVINSKO“ se označuje jako „332. PORTUGALSKO – SLOVINSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„333.

PORTUGALSKO – SLOVENSKO“

„334.

PORTUGALSKO – FINSKO“

„335.

PORTUGALSKO – ŠVÉDSKO“

„336.

PORTUGALSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

xlv)

za oddíl „336. PORTUGALSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se vkládají nové oddíly, které znějí:

„337.   RUMUNSKO – SLOVINSKO

Žádné.

338.   RUMUNSKO – SLOVENSKO

Žádné.

339.   RUMUNSKO – FINSKO

Žádná úmluva.

340.   RUMUNSKO – ŠVÉDSKO

Žádná úmluva.

341.   RUMUNSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné.“;

xlvi)

dosavadní oddíl „291. SLOVINSKO – SLOVENSKO“ se označuje jako „342. SLOVINSKO – SLOVENSKO“ a následující oddíly se označují takto:

„343.

SLOVINSKO – FINSKO“

„344.

SLOVINSKO – ŠVÉDSKO“

„345.

SLOVINSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„346.

SLOVENSKO – FINSKO“

„347.

SLOVENSKO – ŠVÉDSKO“

„348.

SLOVENSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„349.

FINSKO – ŠVÉDSKO“

„350.

FINSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“

„351.

ŠVÉDSKO – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

f)

Příloha 6 „Postup pro výplatu dávek (čl. 4 odst. 6, čl. 53 odst. 1 a článek 122 prováděcího nařízení)“ se mění takto:

i)

za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

1.

Ve vztazích s Belgií, Českou republikou, Dánskem, Estonskem, Řeckem, Španělskem, Francií, Irskem, Itálií, Lotyšskem, Lucemburskem, Maďarskem, Maltou, Nizozemskem, Rakouskem, Polskem, Portugalskem, Rumunskem, Slovinskem, Slovenskem, Finskem, Švédskem a Spojeným královstvím: přímá platba.

2.

Ve vztazích s Německem, Kyprem a Litvou: platba prostřednictvím styčných míst.“;

ii)

pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii)

Oddíl „E. NĚMECKO“ se mění takto:

a)

v bodu 1 písm. b) a v bodu 2 písm. b) se před slovo „Nizozemsko“ vkládají slova „Bulharsko a“;

b)

v bodu 4 písm. b) se za slovo „Belgie“ vkládá slovo „Bulharsko“;

iv)

za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

Přímá platba.“;

g)

Příloha 7 „Banky (čl. 4 odst. 7, čl. 55 odst. 3 a článek 122 prováděcího nařízení)“ se mění takto:

i)

za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

Булбанк (Bulbank), София.“;

ii)

pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii)

za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

Banca Naţională a României (Rumunská národní banka), Bucureşti.“;

h)

Příloha 8 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA 8 (B) (12) (13)

POSKYTOVÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK

(čl. 4 odst. 8, čl. 10a písm. d) a článek 122 prováděcího nařízení)

Ustanovení čl. 10a písm. d) prováděcího nařízení se vztahuje na:

A.   Zaměstnané osoby a osoby samostatně výdělečně činné

a)

s referenční dobou jednoho kalendářního měsíce ve vztazích mezi:

Belgií a Bulharskem,

Belgií a Českou republikou,

Belgií a Německem,

Belgií a Řeckem,

Belgií a Španělskem,

Belgií a Francií,

Belgií a Irskem,

Belgií a Litvou,

Belgií a Lucemburskem,

Belgií a Rakouskem,

Belgií a Polskem,

Belgií a Portugalskem,

Belgií a Rumunskem,

Belgií a Slovenskem,

Belgií a Finskem,

Belgií a Švédskem,

Belgií a Spojeným královstvím,

Bulharskem a Českou republikou,

Bulharskem a Německem,

Bulharskem a Estonskem,

Bulharskem a Řeckem,

Bulharskem a Španělskem,

Bulharskem a Francií,

Bulharskem a Irskem,

Bulharskem a Kyprem,

Bulharskem a Lotyšskem,

Bulharskem a Litvou,

Bulharskem a Lucemburskem,

Bulharskem a Maďarskem,

Bulharskem a Maltou,

Bulharskem a Nizozemskem,

Bulharskem a Rakouskem,

Bulharskem a Polskem,

Bulharskem a Portugalskem,

Bulharskem a Rumunskem,

Bulharskem a Slovenskem,

Bulharskem a Finskem,

Bulharskem a Švédskem,

Bulharskem a Spojeným královstvím,

Českou republikou a Dánskem,

Českou republikou a Německem,

Českou republikou a Řeckem,

Českou republikou a Španělskem,

Českou republikou a Francií,

Českou republikou a Irskem,

Českou republikou a Lotyšskem,

Českou republikou a Litvou,

Českou republikou a Lucemburskem,

Českou republikou a Maďarskem,

Českou republikou a Maltou,

Českou republikou a Nizozemskem,

Českou republikou a Rakouskem,

Českou republikou a Polskem,

Českou republikou a Portugalskem,

Českou republikou a Rumunskem,

Českou republikou a Slovinskem,

Českou republikou a Slovenskem,

Českou republikou a Finskem,

Českou republikou a Švédskem,

Českou republikou a Spojeným královstvím,

Dánskem a Litvou,

Dánskem a Polskem,

Dánskem a Slovenskem,

Německem a Řeckem,

Německem a Španělskem,

Německem a Francií,

Německem a Irskem,

Německem a Litvou,

Německem a Lucemburskem,

Německem a Rakouskem,

Německem a Polskem,

Německem a Rumunskem,

Německem a Slovenskem,

Německem a Finskem,

Německem a Švédskem,

Německem a Spojeným královstvím,

Estonskem a Rumunskem,

Řeckem a Litvou,

Řeckem a Polskem,

Řeckem a Rumunskem,

Řeckem a Slovenskem,

Španělskem a Litvou,

Španělskem a Rakouskem,

Španělskem a Polskem,

Španělskem a Rumunskem,

Španělskem a Slovinskem,

Španělskem a Slovenskem,

Španělskem a Finskem,

Španělskem a Švédskem,

Francií a Litvou,

Francií a Lucemburskem,

Francií a Rakouskem,

Francií a Polskem,

Francií a Portugalskem,

Francií a Rumunskem,

Francií a Slovinskem,

Francií a Slovenskem,

Francií a Finskem,

Francií a Švédskem,

Irskem a Litvou,

Irskem a Rakouskem,

Irskem a Polskem,

Irskem a Portugalskem,

Irskem a Rumunskem,

Irskem a Slovenskem,

Irskem a Švédskem,

Lotyšskem a Litvou,

Lotyšskem a Lucemburskem,

Lotyšskem a Maďarskem,

Lotyšskem a Polskem,

Lotyšskem a Rumunskem,

Lotyšskem a Slovinskem,

Lotyšskem a Slovenskem,

Lotyšskem a Finskem,

Litvou a Lucemburskem,

Litvou a Maďarskem,

Litvou a Nizozemskem,

Litvou a Rakouskem,

Litvou a Portugalskem,

Litvou a Rumunskem,

Litvou a Slovinskem,

Litvou a Slovenskem,

Litvou a Finskem,

Litvou a Švédskem,

Litvou a Spojeným královstvím,

Lucemburskem a Rakouskem,

Lucemburskem a Polskem,

Lucemburskem a Portugalskem,

Lucemburskem a Rumunskem,

Lucemburskem a Slovinskem,

Lucemburskem a Slovenskem,

Lucemburskem a Finskem,

Lucemburskem a Švédskem,

Maďarskem a Rakouskem,

Maďarskem a Polskem,

Maďarskem a Rumunskem,

Maďarskem a Slovinskem,

Maďarskem a Slovenskem,

Maltou a Rumunskem,

Maltou a Slovenskem,

Nizozemskem a Rakouskem,

Nizozemskem a Polskem,

Nizozemskem a Rumunskem,

Nizozemskem a Slovenskem,

Nizozemskem a Finskem,

Nizozemskem a Švédskem,

Rakouskem a Polskem,

Rakouskem a Portugalskem,

Rakouskem a Rumunskem,

Rakouskem a Slovinskem,

Rakouskem a Slovenskem,

Rakouskem a Finskem,

Rakouskem a Švédskem,

Rakouskem a Spojeným královstvím,

Polskem a Portugalskem,

Polskem a Rumunskem,

Polskem a Slovinskem,

Polskem a Slovenskem,

Polskem a Finskem,

Polskem a Švédskem,

Polskem a Spojeným královstvím,

Portugalskem a Rumunskem,

Portugalskem a Slovinskem,

Portugalskem a Slovenskem,

Portugalskem a Finskem,

Portugalskem a Švédskem,

Portugalskem a Spojeným královstvím,

Rumunskem a Slovinskem,

Rumunskem a Slovenskem,

Rumunskem a Finskem,

Rumunskem a Švédskem,

Rumunskem a Spojeným královstvím,

Slovinskem a Slovenskem,

Slovinskem a Finskem,

Slovinskem a Spojeným královstvím,

Slovenskem a Finskem,

Slovenskem a Švédskem,

Slovenskem a Spojeným královstvím,

Finskem a Švédskem,

Finskem a Spojeným královstvím,

Švédskem a Spojeným královstvím.

b)

s referenční dobou jednoho čtvrtletí kalendářního roku ve vztazích mezi:

Dánskem a Německem,

Nizozemskem a Dánskem, Německem, Francií, Lucemburskem, Portugalskem.

B.   Osoby samostatně výdělečně činné

S referenční dobou jednoho čtvrtletí kalendářního roku ve vztazích mezi:

Belgií a Nizozemskem.

C.   Zaměstnané osoby

S referenční dobou jednoho kalendářního měsíce ve vztazích mezi:

Belgií a Nizozemskem.“;

i)

Příloha 9 „Výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky (čl. 4 odst. 9, čl. 94 odst. 3 písm. a) a čl. 95 odst. 3 písm. a) prováděcího nařízení)“ se mění takto:

i)

za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky se vezmou v úvahu věcné dávky poskytované Národním fondem zdravotního pojištění v souladu se zákonem o zdravotním pojištění.“;

ii)

pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii)

za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky se vezmou v úvahu dávky poskytované v rámci systému zdravotního pojištění.“;

j)

Příloha 10 „Instituce a subjekty určené příslušnými úřady (čl. 4 odst. 10 prováděcího nařízení)“ se mění takto:

i)

za oddíl „A. BELGIE“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„B.   BULHARSKO

1.

Pro účely článku 14c, čl. 14d odst. 3 a článku 17 nařízení:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

2.

Pro účely čl. 6 odst. 1 prováděcího nařízení:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

3.

Pro účely článků 8 a 10b, čl. 11 odst. 1, čl. 11a odst. 1, článku 12a, čl. 13 odst. 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3 a čl. 38 odst. 1 prováděcího nařízení:

Министерство на здравеопазването (Ministerstvo zdravotnictví), София,

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София,

Национална здравноосигурителна каса (Národní fond zdravotního pojištění), София.

4.

Pro účely čl. 70 odst. 1, čl. 80 odst. 2, článku 81, čl. 82 odst. 2 a čl. 91 odst. 2 prováděcího nařízení:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

5.

Pro účely čl. 85 odst. 2, čl. 86 odst. 2, čl. 89 odst. 1, čl. 102 odst. 2 a článků 109 a 110 prováděcího nařízení:

Министерство на здравеопазването (Ministerstvo zdravotnictví), София,

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София,

Национална здравноосигурителна каса (Národní fond zdravotního pojištění), София.

6.

Pro účely čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení:

Министерство на здравеопазването (Ministerstvo zdravotnictví), София,

Национална здравноосигурителна каса (Národní fond zdravotního pojištění), София.“;

ii)

pořadí dosavadních oddílů „B. ČESKÁ REPUBLIKA“, „C. DÁNSKO“, „D. NĚMECKO“, „E. ESTONSKO“, „F. ŘECKO“, „G. ŠPANĚLSKO“, „H. FRANCIE“, „I. IRSKO“, „J. ITÁLIE“, „K. KYPR“, „L. LOTYŠSKO“, „M. LITVA“, „N. LUCEMBURSKO“, „O. MAĎARSKO“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKO“, „R. RAKOUSKO“, „S. POLSKO“, „T. PORTUGALSKO“, „U. SLOVINSKO“, „V. SLOVENSKO“, „W. FINSKO“, „X. ŠVÉDSKO“, „Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se mění a tyto oddíly se označují jako „C. ČESKÁ REPUBLIKA“, „D. DÁNSKO“, „E. NĚMECKO“, „F. ESTONSKO“, „G. ŘECKO“, „H. ŠPANĚLSKO“, „I. FRANCIE“, „J. IRSKO“, „K. ITÁLIE“, „L. KYPR“, „M. LOTYŠSKO“, „N. LITVA“, „O. LUCEMBURSKO“, „P. MAĎARSKO“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKO“, „S. RAKOUSKO“, „T. POLSKO“, „U. PORTUGALSKO“, „W. SLOVINSKO“, „X. SLOVENSKO“, „Y. FINSKO“, „Z. ŠVÉDSKO“, „AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“;

iii)

za oddíl „U. PORTUGALSKO“ se vkládá nový oddíl, který zní:

„V.   RUMUNSKO

1.

Pro účely čl. 14 odst. 1 písm. b) a článku 17 nařízení a pro účely čl. 10 písm. b), čl. 11 odst. 1, čl. 11a odst. 1, čl. 12 písm. a), čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3, čl. 80 odst. 2, článku 81 a čl. 85 odst. 2 prováděcího nařízení:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Národní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění), Bucureşti.

2.   Pro účely čl. 38 odst. 1, čl. 70 odst. 1, čl. 82 odst. 2 a čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení:

a)

peněžité dávky:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Národní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění), Bucureşti;