ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 354

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
14. prosince 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1829/2006 ze dne 13. prosince 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1830/2006 ze dne 13. prosince 2006 o změně nařízení (ES) č. 2092/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa pocházejícího ze Švýcarska

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1831/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o doramektin ( 1 )

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1832/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 ze dne 13. prosince 2006 o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy ( 1 )

19

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1834/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech ICES VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody Společenství) plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

29

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1835/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech ICES VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody Společenství) plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

31

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1836/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech ICES IIa (vody ES), IV (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

33

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1837/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se obnovuje rybolov sledě obecného v oblastech ICES IVc, VIId prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Francie

35

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1838/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro skořápkové ovoce (mandle bez skořápky, lískové ořechy ve skořápce, lískové ořechy bez skořápky a vlašské ořechy ve skořápce) v rámci režimu A1

37

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2006, kterým se upravují opravné koeficienty použitelné od 1. února 2006, 1. března 2006, 1. dubna 2006, 1. května 2006 a 1. června 2006 na odměny úředníků, smluvních a dočasných zaměstnanců Evropských společenství působících ve třetích zemích

39

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006 o finančním příspěvku Společenství pro rok 2006 a 2007 k úhradě výdajů vynaložených Portugalskem za účelem boje proti háďátku Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (oznámeno pod číslem K(2006) 6433)

42

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/176/ES o stanovení kódované formy a kódů pro oznamování chorob zvířat na základě směrnice Rady 82/894/EHS (oznámeno pod číslem K(2006) 6437)  ( 1 )

48

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí v Kanadě, na Novém Zélandu a ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2006) 6441)  ( 1 )

50

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006, kterým se s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska mění rozhodnutí 2001/881/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2006) 6454)  ( 1 )

52

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení flubendiamidu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2006) 6457)  ( 1 )

54

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006, kterým se zřizuje mechanismus pro spolupráci a ověřování pokroku Rumunska při dosahování specifických referenčních cílů v oblasti reformy soudnictví a boje proti korupci (oznámeno pod číslem K(2006) 6569)

56

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2006, kterým se zřizuje mechanismus pro spolupráci a ověřování pokroku Bulharska při dosahování specifických referenčních cílů v oblasti reformy soudnictví a boje proti korupci a organizovanému zločinu (oznámeno pod číslem K(2006) 6570)

58

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

14.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 354/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1829/2006

ze dne 13. prosince 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. prosince 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 13. prosince 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

97,0

204

63,9

999

80,5

0707 00 05

052

117,2

204

67,3

628

163,6

999

116,0

0709 90 70

052

140,9

204

64,3

999

102,6

0805 10 20

052

58,8

388

46,7

999

52,8

0805 20 10

052

30,7

204

60,5

999

45,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,5

624

71,9

999

71,2

0805 50 10

052

60,4

528

35,4

999

47,9

0808 10 80

388

106,7

400

89,7

720

76,0

999

90,8

0808 20 50

052

63,8

400

110,2

720

51,5

999

75,2


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


14.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 354/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1830/2006

ze dne 13. prosince 2006

o změně nařízení (ES) č. 2092/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa pocházejícího ze Švýcarska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 2092/2004 (2) otevírá na několikaletém základě pro období od 1. ledna do 31. prosince celní kvótu Společenství pro bezcelní dovoz 1 200 tun vykostěného sušeného hovězího masa kódu KN ex 0210 20 90 pocházejícího ze Švýcarska.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (3), se vztahuje na dovozní licence pro dovozní celní kvótová období počínaje 1. lednem 2007. Nařízení (ES) č. 1301/2006 stanoví zejména prováděcí ustanovení pro žádosti o dovozní licence, právní postavení žadatelů a vydávání licencí. Uvedené nařízení stanoví, že dovozní celní kvóty se otevírají na období 12 po sobě jdoucích měsíců, a omezuje dobu platnosti licencí k poslednímu dni dovozního celního kvótového období. Ustanovení nařízení (ES) č. 1301/2006 se vztahují na dovozní licence vydané podle nařízení (ES) č. 2092/2004, aniž jsou dotčeny další podmínky nebo odchylky stanovené uvedeným nařízením. Jelikož nařízení (ES) č. 2092/2004 stanoví, že dotčená kvóta je řízena na základě osvědčení o pravosti vydaných švýcarskými orgány a na základě dovozních licencí, je nezbytné podle potřeby sladit ustanovení nařízení (ES) č. 2092/2004 s kapitolami I a III nařízení (ES) č. 1301/2006.

(3)

Nařízení (ES) č. 2092/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2092/2004 se mění takto:

1.

V článku 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Celní kvóta Společenství pro bezcelní dovoz vykostěného sušeného hovězího masa kódu KN ex 0210 20 90 pocházejícího ze Švýcarska se každoročně otevírá na několikaletém základě pro roční objem 1 200 tun pro období od 1. ledna do 31. prosince (dále jen ‚kvóta‘).“

2.

V čl. 2 odst. 2 se zrušuje druhý pododstavec.

3.

Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Osvědčení o pravosti a dovozní licence jsou platné tři měsíce ode dne jejich vydání.“

4.

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Ustanovení nařízení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1445/95, jakož i kapitol I a III nařízení (ES) č. 1301/2006, se použijí s výhradou ustanovení tohoto nařízení.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 362, 9.12.2004, s. 4.

(3)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.


14.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 354/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1831/2006

ze dne 13. prosince 2006,

kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o doramektin

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na stanoviska Evropské agentury pro léčivé přípravky vyjádřená Výborem pro veterinární léčivé přípravky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Všechny farmakologicky účinné látky používané ve Společenství ve veterinárních léčivých přípravcích, které jsou určeny k podávání zvířatům určeným k produkci potravin, by měly být hodnoceny v souladu s nařízením (EHS) č. 2377/90.

(2)

Látka doramektin je zařazena do přílohy I nařízení (EHS) č. 2377/90 u skotu pro svalovinu, tuk, játra a ledviny, vyjma skotu, který produkuje mléko pro lidskou spotřebu. Tato látka je také zařazena do přílohy I nařízení (EHS) č. 2377/90 u prasat, ovcí a vysoké zvěře, včetně soba, pro svalovinu, tuk, játra a ledviny, vyjma ovcí, které produkují mléko pro lidskou spotřebu. Položka pro doramektin v uvedené příloze by měla být pozměněna a rozšířena na všechny druhy savců určených k produkci potravin pro svalovinu, tuk, játra a ledviny, vyjma zvířat, která produkují mléko pro lidskou spotřebu.

(3)

Nařízení (EHS) č. 2377/90 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Před použitelností tohoto nařízení by měla být členským státům poskytnuta přiměřená lhůta, aby mohly učinit veškeré úpravy, které bude s ohledem na toto nařízení nutné provést u registrací příslušných veterinárních léčivých přípravků, které byly uděleny podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (2).

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EHS) č. 2377/90 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 12. února 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2006.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1805/2006 (Úř. věst. L 343, 8.12.2006, s. 66).

(2)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/28/ES (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 58).


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (EHS) č. 2377/90:

2.   Antiparazitika

2.3   Antiparazitika vnitřní a zevní

2.3.1   Avermektiny

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)

Indikátorové reziduum

Druh zvířat

MRL

Cílové tkáně

„Doramektin

Doramektin

Všechny druhy savců určených k produkci potravin (1)

40 μg/kg

Svalovina

150 μg/kg

Tuk

100 μg/kg

Játra

60 μg/kg

Ledviny


(1)  Nepoužívat u zvířat, která produkují mléko pro lidskou spotřebu.“


14.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 354/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1832/2006

ze dne 13. prosince 2006,

kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 41 a článek 21 tohoto aktu ve spojení s bodem 4 oddílu 3 písm. a) přílohy V tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pravidla týkající se režimu pro výrobu a obchod v rámci trhu s cukrem vložená do nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1) aktem o přistoupení Bulharska a Rumunska mají být použitelná ode dne 1. ledna 2007 za podmínky, že akt o přistoupení vstoupí v platnost k tomuto dni. V hospodářském roce 2006/07 se však veškerá výroba řepného cukru Bulharska a Rumunska uskuteční podle vnitrostátních režimů. Proto je třeba stanovit přechodná opatření, aby se přešlo od režimů platných v Bulharsku a Rumunsku pro výrobu a obchod na režimy stanovené v nařízení (ES) č. 318/2006. V důsledku toho by se ustanovení o minimálních cenách cukrové řepy, mezioborových dohodách a přidělování kvót stanovené v článcích 5, 6 a 7 nařízení (ES) č. 318/2006 neměla používat v hospodářském roce 2006/07 pro Bulharsko a Rumunsko.

(2)

Podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 320/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky (2), je lhůta pro podávání žádostí o restrukturalizační podporu pro hospodářský rok 2006/07 omezena do 31. července 2006. Podniky usazené v Bulharsku a Rumunsku tak nemohly podat žádosti o restrukturalizační podporu pro uvedený hospodářský rok. Na uvedené podniky by se proto neměla vztahovat povinnost platby restrukturalizační částky stanovené v článku 11 nařízení (ES) č. 320/2006 pro hospodářský rok 2006/07.

(3)

V případě isoglukosy je produkce stabilní a odpovídá poptávce. Pro období od 1. ledna do 30. září 2007 je pro Bulharsko a Rumunsko třeba stanovit přiměřené vnitrostátní kvóty pro isoglukosu, aby se zajistila rovnováha mezi výrobou a spotřebou ve Společenství ve složení k 1. lednu 2007. Uvedené přechodné kvóty pro isoglukosu by se měly vypočítat na bázi pro rata temporis.

(4)

Aby se podniky usazené v Bulharsku a Rumunsku mohly účastnit režimu restrukturalizace stanoveného nařízením (ES) č. 320/2006 za stejných podmínek jako podniky usazené ve Společenství ve složení k 31. prosinci 2006, je třeba provést určité úpravy pro hospodářský rok 2007/08, zejména s ohledem na časové pořadí uvedené v čl. 8 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 968/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství (3).

(5)

V souladu s aktem o přistoupení se schválená potřeba zásobování surovým cukrem určeným k rafinaci stanoví na 198 748 tun pro Bulharsko a 329 636 tun pro Rumunsko za hospodářský rok. Množství tradiční potřeby zásobování rozdělené mezi Bulharsko a Rumunsko se však mohou na bázi pro rata temporis snížit, aby se zohlednila skutečnost, že Bulharsko a Rumunsko se budou na hospodářském roce 2006/07 podílet pouze v období od 1. ledna 2007 do 30. září 2007.

(6)

Rafinerie na plný provoz v Bulharsku a Rumunsku jsou ve značné míře závislé na dovozech surového třtinového cukru od tradičních dodavatelů v některých třetích zemích. Komise proto navrhla Radě otevření celních kvót pro takový cukr z jakékoli třetí země na hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 (4). Aby však nedošlo k narušení dodávek surového třtinového cukru do rafinerií v těchto členských státech v okamžiku přistoupení, je třeba přijmout přechodná opatření pro účely otevření takovýchto celních kvót k 1. lednu 2007.

(7)

Přechodné celní kvóty, které se podle tohoto nařízení otevřou pro Bulharsko a Rumunsko, se použijí pouze do doby, než Rada přijme stálá opatření.

(8)

Dovozní licence vydané v rámci celních kvót otevřených tímto nařízením by měly být určeny pouze schváleným rafineriím na plný provoz v Bulharsku a Rumunsku.

(9)

Výše dovozního cla pro dovozy v rámci celních kvót otevřených tímto nařízením se stanoví na takové úrovni, aby se zajistila spravedlivá hospodářská soutěž na trhu s cukrem ve Společenství a aby toto clo neomezovalo dovozy do Bulharska a Rumunska. Vzhledem k tomu, že dovozy v rámci těchto celních kvót lze provádět z jakékoli třetí země, je však vhodné stanovit výši dovozních poplatků na 98 EUR za tunu, což odpovídá výši stanovené pro koncesní cukr CXL podle článku 24 nařízení Komise (ES) č. 950/2006 ze dne 28. června 2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod (5).

(10)

U produktů dovezených do Bulharska a Rumunska pro účely spekulace před jejich přistoupením k Evropské unii existuje značné nebezpečí narušení trhů v odvětví cukru. Za účelem zabránění takovým spekulačním pohybům nebo jiným narušením trhu je třeba přijmout ustanovení usnadňující přechod. Podobná ustanovení již byla přijata v nařízení Komise (ES) č. 1683/2006 ze dne 14. listopadu 2006 o přechodných opatřeních, která mají být přijata, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska (6). Aby se zohlednily zvláštnosti odvětví cukru, je třeba přijmout zvláštní pravidla.

(11)

Je třeba přijmout opatření, která by hospodářským subjektům znemožnila vyhnout se uplatňování poplatků na některé produkty v odvětví cukru ve volném oběhu tím, že zboží, které již bylo propuštěno do volného oběhu buď ve Společenství ve složení k 31. prosinci 2006 nebo v Bulharsku a Rumunsku před přistoupením v režimu s podmíněným osvobozením od cla, buď dočasně uskladní nebo ho umístí do jednoho z celně schválených určení nebo celních režimů uvedených v čl. 4 odst. 15 písm. b) a odst. 16 písm. b) až g) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (7).

(12)

V souladu s aktem o přistoupení Bulharska a Rumunska by se množství zásob cukru nebo isoglukosy, která přesahují množství považované za běžnou zásobu, navíc měla odstranit z trhu na náklady Bulharska a Rumunska. Stanovení přebytečných množství by měla provést Komise na základě vývoje obchodu a výrobního a spotřebního trendu v Bulharsku a Rumunsku v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2006. Kromě cukru a isoglukosy by se tento postup měl použít i na jiné produkty s vysokým obsahem ekvivalentu přidaného cukru, které by rovněž mohly být předmětem spekulací. Pokud stanovené přebytečné množství cukru a isoglukosy nebude odstraněno z trhu Společenství nejpozději do 30. dubna 2008, Bulharsko a Rumunsko by měly nést za příslušné množství finanční odpovědnost.

(13)

Nedojde-li k odstranění přebytečných množství, částka určená pro rozpočet Společenství, kterou zaplatí Bulharsko nebo Rumunsko, by se měla vypočítat na základě nejvyššího kladného rozdílu mezi referenční cenou bílého cukru stanovenou podle čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 318/2006 na 631,9 EUR za tunu a cenou bílého cukru v období od 1. ledna 2007 do 30. dubna 2008 na světových trzích. Pro účely tohoto výpočtu by se měsíční průměr kotací pro bílý cukr na londýnském termínovém trhu č. 5 měl považovat za světovou tržní cenu pro nejbližší stanovenou dobu splatnosti, tj. nejbližší měsíc dodávky, v němž lze uskutečnit obchod s bílým cukrem.

(14)

V zájmu Společenství, Bulharska i Rumunska je předcházet hromadění přebytečných zásob a ve všech případech identifikovat hospodářské subjekty nebo jednotlivce zapojené do značných spekulativních obchodů. Za tímto účelem by Bulharsko a Rumunsko do 1. ledna 2007 měly zavést systém, který jim umožní určit subjekty odpovědné za takové činnosti. Tento systém by měl Bulharsku a Rumunsku umožnit určit hospodářské subjekty podílející se na vytváření přebytečného množství podle 12. bodu odůvodnění, a vymáhat v co nejširším rozsahu nazpět částky určené pro rozpočet Společenství. Bulharsko a Rumunsko by měly tento systém používat s cílem přimět určené hospodářské subjekty k odstranění jejich přebytečného množství z trhu Společenství. V případě, že určené hospodářské subjekty nebudou moci poskytnout přiměřený důkaz o odstranění, měly by za neodstraněný přebytečný cukr zaplatit částku 500 EUR za tunu (ekvivalentu bílého cukru). Tato částka se rovná částce stanovené pro poplatek podle článku 3 nařízení Komise (ES) č. 967/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o výrobu cukru nad rámec kvóty (8). Ačkoli je zřejmé, že na přebytečném množství podle 12. bodu odůvodnění se mohou podílet hospodářské subjekty i domácnosti zároveň, je pravděpodobnější, že hlavní odpovědnost nesou hospodářské subjekty. Po domácnostech však nelze požadovat, aby na tuto částku přispěly.

(15)

Pro stanovení přebytečných zásob a odstranění určených přebytečných zásob Bulharsko a Rumunsko Komisi poskytnou nejnovější statistické údaje o obchodu, produkci a spotřebě posuzovaných produktů, jakož i důkaz o odstranění určených přebytečných zásob z trhu ve stanovené lhůtě.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘECHODNÁ OPATŘENÍ Z DŮVODU PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA

ODDÍL 1

Použitelnost společné organizace trhu s cukrem a dočasného režimu restrukturalizace

Článek 1

Použitelnost některých ustanovení nařízení (ES) č. 318/2006 a (ES) č. 320/2006

1.   Články 5, 6 a 7 nařízení (ES) č. 318/2006 a článek 11 nařízení (ES) č. 320/2006 se pro hospodářský rok 2006/07 nepoužijí pro Bulharsko a Rumunsko.

Článek 7 se však použije pro přidělení vnitrostátních kvót v roce 2007, které se použijí pro hospodářský rok 2007/08, a pro kvóty pro isoglukosu uvedené v odstavci 2.

2.   Pro období od 1. ledna 2007 do 30. září 2007 se vnitrostátní kvóty pro isoglukosu pro Bulharsko a Rumunsko pro účely článku 9 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví takto:

 

Vnitrostátní kvóta v tunách sušiny

Bulharsko

50 331

Rumunsko

8 960

3.   Pro období od 1. ledna 2007 do 30. září 2007 se tradiční potřeba zásobování rozdělená mezi Bulharsko a Rumunsko pro účely článku 29 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví takto:

 

Tradiční potřeba zásobování rozdělená v tunách bílého cukru

Bulharsko

149 061

Rumunsko

247 227

Článek 2

Dočasný režim restrukturalizace

1.   Tento odstavec se použije pouze v případě, že žádosti o restrukturalizační podporu pro hospodářský rok 2007/08 budou podle článku 7 nařízení (ES) č. 968/2006 předloženy před 1. lednem 2007 ve Společenství ve složení k 31. prosinci 2006. Datum této první žádosti se dále označuje jako „referenční datum“.

Budou-li žádosti o restrukturalizační podporu podle článku 7 nařízení (ES) č. 968/2006 předloženy pro hospodářský rok 2007/08 v Bulharsku nebo Rumunsku dne 1. ledna 2007 nebo po tomto dni, doba mezi referenčním datem a 1. lednem 2007 se u těchto žádostí nezapočítá v okamžiku sestavení časového pořadí podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 968/2006.

2.   Pokud jde o konzultaci vedenou v rámci příslušných mezioborových dohod podle čl. 3 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 320/2006, Bulharsko a Rumunsko mohou pro hospodářský rok 2007/08 zohlednit konzultace provedené v rámci dohod, které se uskutečnily před dnem vstupu v platnost tohoto nařízení i v případě, že nesplňují požadavky nařízení (ES) č. 968/2006.

ODDÍL 2

Otevření celních kvót pro rafinaci

Článek 3

Otevření celních kvót pro dovoz surového třtinového cukru určeného k rafinaci

1.   Pro hospodářský rok 2006/07 se otevírají celní kvóty pro celkové množství 396 288 tun ekvivalentu bílého cukru pro dovoz z jakékoli třetí země surového třtinového cukru určeného k rafinaci kódu KN 1701 11 10 s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu.

Objem dovozu se rozdělí takto:

 

Bulharsko: 149 061 tun;

 

Rumunsko: 247 227 tun.

2.   Množství dovezená podle tohoto nařízení budou označena pořadovým číslem uvedeným v příloze I.

Článek 4

Použití nařízení (ES) č. 950/2006

Pro dovoz cukru v rámci celních kvót otevřených tímto nařízením se použijí pravidla pro dovozní licence a tradiční potřeby zásobování stanovená v nařízení (ES) č. 950/2006, nestanoví-li článek 5 jinak.

Článek 5

Dovozní licence

1.   Žádosti o dovozní licence na množství uvedená v čl. 3 odst. 1 se předloží příslušným orgánům Bulharska nebo Rumunska.

2.   Žádosti o dovozní licence mohou předložit pouze rafinerie na plný provoz usazené na území Bulharska a Rumunska, které byly schváleny v souladu s článkem 17 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.

3.   V žádostech o dovozní licence a v licencích jsou uvedeny tyto údaje:

a)

v kolonkách 17 a 18: množství surového cukru vyjádřená v ekvivalentu bílého cukru, která nesmí přesáhnout množství uvedená pro Bulharsko a Rumunsko v čl. 3 odst. 1;

b)

v kolonce 20: nejméně jeden z údajů uvedených v části A přílohy II;

c)

v kolonce 24 (u licencí): nejméně jeden z údajů uvedených v části B přílohy II.

4.   Dovozní licence vydané podle tohoto nařízení jsou platné pouze pro dovozy do členského státu, v němž byly vydány. Jsou platné do konce hospodářského roku 2006/07.

Článek 6

Konec použití

Celní kvóty otevřené podle tohoto nařízení se použijí do dne, kdy nařízení Rady o otevření celních kvót pro dovozy surového třtinového cukru do Bulharska a Rumunska pro zásobování rafinérií na období po 1. lednu 2007 vstoupí v platnost.

KAPITOLA II

PŘECHODNÁ OPATŘENÍ ZA ÚČELEM ZABRÁNĚNÍ SPEKULACI A NARUŠENÍ TRHU

Článek 7

Definice

Pro účely této kapitoly se:

a)

„cukrem“ rozumí:

i)

řepný cukr a třtinový cukr v pevném stavu kódu KN 1701,

ii)

cukerný sirup kódů KN 1702 60 95 a 1702 90 99,

iii)

inulinový sirup kódů KN 1702 60 80 a 1702 90 80;

b)

„isoglukosou“ rozumí produkt kódů KN 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 a 2106 90 30;

c)

„zpracovanými produkty“ rozumí produkty s obsahem přidaného cukru/ekvivalentu cukru přesahujícím 10 %, který je výsledkem zpracování zemědělských produktů;

d)

„fruktosou“ rozumí chemicky čistá fruktosa kódu KN 1702 50 00.

ODDÍL 1

Produkty, na které se vztahují zvláštní celní určení a celní režimy v okamžiku přistoupení

Článek 8

Režim s podmíněným osvobozením od cla

1.   Odchylně od přílohy V oddílu 4 aktu o přistoupení a od článků 20 a 214 nařízení (EHS) č. 2913/92, v případě vzniku celního dluhu při dovozu, se na produkty kódů KN 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 a 2202, s výjimkou produktů uvedených v čl. 4 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1683/2006, které byly před 1. lednem 2007 ve volném oběhu buď ve Společenství ve složení ke dni 31. prosince 2006 nebo v Bulharsku nebo Rumunsku a dne 1. ledna 2007 jsou dočasně skladovány nebo se na ně vztahuje jeden z celních určení nebo celních režimů uvedených v čl. 4 odst. 15 písm. b) a odst. 16 písm. b) až g) nařízení (EHS) č. 2913/92 v rozšířeném Společenství nebo které jsou přepravovány uvnitř rozšířeného Společenství poté, co splnily vývozní formality, uplatní dovozní clo podle druhé části přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (9) platné v den vzniku celního dluhu a případně dodatečné clo.

První pododstavec se nepoužije na produkty vyvážené ze Společenství ve složení ke dni 31. prosince 2006, jestliže dovozce prokáže, že nebylo požádáno o žádnou vývozní náhradu pro produkty členského státu vývozu. Vývozce na žádost dovozce zajistí, aby příslušný orgán učinil na vývozním prohlášení poznámku, která potvrzuje, že nebylo požádáno o žádnou vývozní náhradu pro produkty členského státu vývozu.

2.   Odchylně od přílohy V oddílu 4 aktu o přistoupení a od článků 20 a 214 nařízení (EHS) č. 2913/92, v případě vzniku celního dluhu při dovozu, se na produkty kódů KN 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 a 2202, s výjimkou produktů uvedených v čl. 4 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1683/2006, dovezené ze třetích zemí a propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku podle čl. 4 odst. 16 písm. d) nařízení (EHS) č. 2913/92 nebo do režimu dočasného použití podle čl. 4 odst. 16 písm. f) uvedeného nařízení v Bulharsku nebo Rumunsku dne 1. ledna 2007, uplatní dovozní clo v souladu s částí 2 přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 platné v den vzniku celního dluhu a případně dodatečné clo.

ODDÍL 2

Přebytečná množství

Článek 9

Stanovení přebytečných množství

1.   Nejpozději do 31. července 2007 Komise stanoví pro Bulharsko a Rumunsko postupem podle čl. 39 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006:

a)

množství cukru v nezměněném stavu nebo ve formě zpracovaných výrobků (v ekvivalentu bílého cukru);

b)

množství isoglukosy (sušina);

c)

množství fruktosy

přesahující množství považované ke dni 1. ledna 2007 za běžnou zásobu a které má být odstraněno z trhu na náklady Bulharska a Rumunska.

2.   Pro stanovení přebytečných množství podle odstavce 1 se zejména zohlední vývoj od 1. ledna do 31. prosince 2006 v porovnání s předchozími třemi roky, které se počítají od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2005:

a)

dovezených a vyvezených množství cukru v nezměněném stavu nebo ve formě zpracovaných výrobků, isoglukosy a fruktosy;

b)

výroby, spotřeby a zásob cukru a isoglukosy;

c)

okolností, za nichž došlo k vytvoření zásob.

Článek 10

Stanovení přebytečných množství na úrovni hospodářských subjektů

1.   Ke dni 1. ledna 2007 Bulharsko a Rumunsko zavedou systém umožňující stanovit na úrovni hospodářských subjektů obchodovaná nebo vyrobená přebytečná množství cukru v nezměněném stavu nebo ve formě zpracovaných výrobků, isoglukosy nebo fruktosy. Tento systém může zejména spočívat v sledování dovozu, daňovém dohledu, šetření založeném na účtech a fyzických zásobách hospodářských subjektů a zahrnovat opatření jako jistoty na pokrytí rizika a dovozní licence.

Identifikační systém bude založen na hodnocení rizika, které zohlední tato kritéria:

a)

druh činnosti dotčených hospodářských subjektů;

b)

skladovací kapacitu;

c)

rozsah činnosti.

2.   Bulharsko a Rumunsko použijí identifikační systém uvedený v odstavci 1, aby donutily dotčené hospodářské subjekty k odstranění z trhu na vlastní náklady množství cukru nebo isoglukosy rovnající se jejich individuálnímu přebytečnému množství.

Článek 11

Odstranění přebytečných množství

1.   Bulharsko a Rumunsko zajistí odstranění z trhu bez zásahu Společenství množství cukru nebo isoglukosy, které se rovná přebytečnému množství podle čl. 9 odst. 1, nejpozději do 30. dubna 2008.

2.   K odstranění přebytečných množství stanovených podle článku 9 dojde bez podpory Společenství těmito způsoby:

a)

vývozem ze Společenství, který bez vnitrostátní podpory provedou určené hospodářské subjekty;

b)

využitím v odvětví paliv;

c)

denaturací na krmivo bez podpory v souladu s hlavami III a IV nařízení Komise (EHS) č. 100/72 (10).

3.   Pokud celková množství stanovená Komisí podle čl. 9 odst. 1 pro Bulharsko nebo Rumunsko překročí celková množství určená podle článku 10, uloží se Bulharsku nebo Rumunsku částka rovnající se rozdílu mezi uvedenými množstvími (v ekvivalentu bílého cukru nebo sušiny) vynásobenému nejvyšším kladným rozdílem mezi částkou 631,9 EUR za tunu a měsíčním průměrem kotací pro bílý cukr na londýnském termínovém trhu č. 5 pro nejbližší stanovenou dobu splatnosti v období od 1. ledna 2007 do 30. dubna 2008. Uvedená částka se přidělí do rozpočtu Společenství nejpozději do 31. prosince 2008.

Článek 12

Důkaz o odstranění předložený hospodářskými subjekty

1.   Nejpozději do 31. července 2008 předloží dotčené hospodářské subjekty Bulharsku nebo Rumunsku uspokojivý důkaz o tom, že v souladu s čl. 11 odst. 2 na vlastní náklady odstranily svá individuální přebytečná množství cukru a isoglukosy určená podle článku 10.

2.   Při odstranění cukru nebo isoglukosy podle čl. 11 odst. 2 písm. a) se důkaz o odstranění skládá:

a)

z vývozních licencí vydaných podle nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (11) a (ES) č. 951/2006 (12);

b)

z příslušných dokladů podle článků 32 a 33 nařízení (ES) č. 1291/2000, které jsou nezbytné pro uvolnění jistoty.

Žádost o vývozní licenci podle předchozího pododstavce uvede v kolonce 20 tento údaj:

„na vývoz podle čl. 11 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1832/2006.“

Vývozní licence obsahuje v kolonce 22 tento údaj:

„určeno na vývoz bez náhrady … (množství, pro které byla tato licence vydána) kg;“

Vývozní licence je platná ode dne svého vydání do 30. dubna 2008.

3.   Pokud nebude předložen důkaz o odstranění podle odstavců 1 a 2, Bulharsko nebo Rumunsko uloží dotčenému hospodářskému subjektu částku ve výši jeho individuálního přebytečného množství určeného podle článku 10, které se vynásobí částkou 500 EUR za tunu (v ekvivalentu bílého cukru nebo sušiny). Tato částka se přidělí do vnitrostátního rozpočtu Bulharska nebo Rumunska.

Článek 13

Důkaz o odstranění novými členskými státy

1.   Bulharsko a Rumunsko předloží Komisi nejpozději do 31. srpna 2008 důkaz o tom, že přebytečné množství uvedené v čl. 9 odst. 1 bylo odstraněno z trhu Společenství v souladu s čl. 11 odst. 2 a u každé použité metody uvedou odstraněné množství.

2.   Pokud nebude předložen důkaz o odstranění přebytečného množství nebo jeho části z trhu Společenství podle odstavce 1, Bulharsku a/nebo Rumunsku se uloží částka rovnající se neodstraněnému množství vynásobeném nejvyšším kladným rozdílem mezi částkou 631,9 EUR za tunu a měsíčním průměrem kotací pro bílý cukr na londýnském termínovém trhu č. 5 pro nejbližší stanovenou dobu splatnosti v období od 1. ledna 2007 do 30. dubna 2008 v ekvivalentu bílého cukru nebo sušiny, z něhož se odečte každá částka uložená podle čl. 11 odst. 3.

Tato částka se přidělí do rozpočtu Společenství nejpozději do 31. prosince 2008.

Částky uvedené v předchozím pododstavci a v čl. 11 odst. 3 se určí postupem podle čl. 39 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006 nejpozději do 31. října 2008 na základě sdělení, která učiní Bulharsko a Rumunsko podle odstavce 1.

Článek 14

Kontrola

1.   Bulharsko a Rumunsko přijmou nezbytná opatření k provedení této kapitoly a zejména zavedou kontrolní postupy nezbytné k odstranění přebytečného množství podle čl. 9 odst. 1.

2.   Bulharsko a Rumunsko sdělí Komisi nejpozději do 31. března 2007:

a)

údaje o systému zavedeném za účelem stanovení přebytečných množství podle článku 10;

b)

množství cukru, isoglukosy, fruktosy a zpracovaných výrobků dovezených a vyvezených měsíčně v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2006, které sdělí nezávisle pro vývoz a pro dovoz určený:

i)

Společenství ve složení ke dni 31. prosince 2006,

ii)

Bulharsku nebo Rumunsku a

iii)

třetím zemím;

c)

na období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2006 množství cukru a isoglukosy vyrobená ročně, rozdělená případně na produkci v rámci kvóty a produkci mimo kvótu, rafinovaná z dovezeného surového cukru a ročně spotřebovaná;

d)

na období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2006 zásoby cukru a isoglukosy ke dni 1. ledna každého roku.

KAPITOLA III

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Článek 15

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu Smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1585/2006 (Úř. věst. L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 42.

(3)  Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 32.

(4)  KOM(2006) 798 v konečném znění ze dne 13. prosince 2006.

(5)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 314, 15.11.2006, s. 18.

(7)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13).

(8)  Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 22.

(9)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 12, 15.1.1972, s. 15.

(11)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.


PŘÍLOHA I

Pořadová čísla

Dovozní kvóta pro dovoz do

Pořadové číslo

Bulharsko

09.4365

Rumunsko

09.4366


PŘÍLOHA II

A.   Poznámky uvedené v čl. 5 odst. 3 písm. b):

:

v bulharštině

:

Преференциална сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

ve španělštině

:

Azúcar en bruto preferencial para refinar, importado de acuerdo con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

v češtině

:

Preferenční surový cukr určený k rafinaci, dovezený podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

v dánštině

:

Præferenceråsukker til raffinering, importeret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

v němčině

:

Präferenzrohzucker zur Raffination, eingeführt gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nummer (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

v estonštině

:

Sooduskorra alusel määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõike 1 kohaselt imporditav rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

v řečtině

:

Προτιμησιακή ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμα που εισάγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

v angličtině

:

Preferential raw sugar for refining, imported in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

ve francouzštině

:

Sucre brut préférentiel destiné au raffinage, importé conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006. Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

v italštině

:

Zucchero greggio preferenziale destinato alla raffinazione, importato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

v lotyštině

:

Rafinēšanai paredzēts preferences jēlcukurs, kas ievests saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

v litevštině

:

Rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, lengvatinėmis sąlygomis įvežtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

v maďarštině

:

Finomításra szánt preferenciális nyerscukor a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban importálva. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

v maltštině

:

Zokkor mhux maħdum preferenzjali għar-raffinar, importat skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

v nizozemštině

:

Preferentiële ruwe suiker voor raffinage, ingevoerd overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

v polštině

:

Preferencyjny cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

v portugalštině

:

Açúcar bruto preferencial para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

v rumunštině

:

Zahăr brut preferenţial destinat rafinării, importat în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform anexei I)

:

ve slovenštině

:

Preferenčný surový cukor určený na rafináciu dovezený v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

ve slovinštině

:

Preferenčni surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

ve finštině

:

Etuuskohteluun oikeutettu, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 1832/2006 1 artiklan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

ve švédštině

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.   Poznámky uvedené v čl. 5 odst. 3 písm. c):

:

v bulharštině

:

Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

ve španělštině

:

Importación sujeta a un derecho de 98 euros por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

v češtině

:

Dovezeno s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

v dánštině

:

Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

v němčině

:

Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nr. (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

v estonštině

:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

v řečtině

:

Δασμός 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

v angličtině

:

Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

ve francouzštině

:

Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006 Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

v italštině

:

Importazione a un dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

v lotyštině

:

Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

v litevštině

:

Standartinės kokybės žaliavinio cukraus importas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį taikant 98 EUR už toną importo muitą. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

v maďarštině

:

Standard minőségű nyerscukor 98 euro/tonna vámtételen történő importja a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

v maltštině

:

Importazzjoni ta' zokkor mhux maħdum ta' kwalità standard bid-dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni jiddaħħal skond l-Anness I)

:

v nizozemštině

:

Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van de standaardkwaliteit overkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

v polštině

:

Przywóz po stawce celnej 98 EUR za tonę cukru surowego o standardowej jakości zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

v portugalštině

:

Importação com direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

v rumunštině

:

Importat la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) Nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform Anexei I)

:

ve slovenštině

:

Dovoz s clom 98 EUR na tonu surového cukru štandardnej kvality v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

ve slovinštině

:

Uvoz po dajatvi 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

ve finštině

:

Vakiolaatuisen raakasokerin tuonti, johon sovelletaan 98 euroa tonnilta olevaa tullia asetuksen (EY) N:o 1832/2006 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

ve švédštině

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).


14.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 354/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1833/2006

ze dne 13. prosince 2006

o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1172/95 ze dne 22. května 1995 o statistice obchodu se zbožím Společenství a členských států s třetími zeměmi (1), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 750/2005 ze dne 18. května 2005 o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy (2) stanovilo verzi klasifikace platnou od 1. června 2005.

(2)

Abecední kódování zemí a území musí být založeno na dvoumístném abecedním kódu podle platné normy ISO alfa-2 v té míře, v jaké je slučitelné s požadavky právních předpisů Společenství a statistickými požadavky Společenství. Nařízení Komise (ES) č. 2286/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3), stanovilo přechodné období pro úpravu počítačových systémů pro celní odbavení. Vzhledem k tomu, že toto období nyní končí, již není potřeba používat číselné kódy současně s abecedními kódy.

(3)

Černá Hora se stala nezávislým státem.

(4)

Je proto třeba vypracovat novou verzi této klasifikace, která zohlední tyto nové skutečnosti a některé změny, ke kterým došlo ve vztahu k některým kódům.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistiku obchodu se zbožím s třetími zeměmi,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Klasifikace zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy platná ode dne 1. ledna 2007 je uvedena v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2006.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 118, 25.5.1995, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 215/2006 (Úř. věst. L 38, 9.2.2006, s. 11).


PŘÍLOHA

KLASIFIKACE ZEMÍ A ÚZEMÍ PRO STATISTIKU ZAHRANIČNÍHO OBCHODU SPOLEČENSTVÍ A STATISTIKU OBCHODU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

(Verze platná od 1. ledna 2007)

Kód

Znění

Popis

AD

Andorra

 

AE

Spojené arabské emiráty

Abú Zabí, Adžmán, Šardžá, Dubaj, Fudžajra, Umm al-Kuvajn a Rás al-Chajma

AF

Afghánistán

 

AG

Antigua a Barbuda

 

AI

Anguilla

 

AL

Albánie

 

AM

Arménie

 

AN

Nizozemské Antily

Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius a jižní část ostrova Sint Maarten

AO

Angola

zahrnuje Cabindu

AQ

Antarktida

území jižně od 60° jižní šířky; nezahrnuje Francouzská jižní území (TF), Bouvetův ostrov (BV), Jižní Georgii a Jižní Sandwichovy ostrovy (GS)

AR

Argentina

 

AS

Americká Samoa

 

AT

Rakousko

 

AU

Austrálie

 

AW

Aruba

 

AZ

Ázerbájdžán

 

BA

Bosna a Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BD

Bangladéš

 

BE

Belgie

 

BF

Burkina Faso

 

BG

Bulharsko

 

BH

Bahrajn

 

BI

Burundi

 

BJ

Benin

 

BM

Bermudy

 

BN

Brunej Darussalam

též Brunej

BO

Bolívie

 

BR

Brazílie

 

BS

Bahamy

 

BT

Bhútán

 

BV

Bouvetův ostrov

 

BW

Botswana

 

BY

Bělorusko

též Biélorussie

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CC

Kokosové (Keelingovy) ostrovy

 

CD

Konžská demokratická republika

dříve Zair

CF

Středoafrická republika

 

CG

Kongo

 

CH

Švýcarsko

zahrnuje německé území Büsingen a italskou samosprávnou obec Campione d'Italia

CI

Pobřeží slonoviny

 

CK

Cookovy ostrovy

 

CL

Chile

 

CM

Kamerun

 

CN

Čína

 

CO

Kolumbie

 

CR

Kostarika

 

CU

Kuba

 

CV

Kapverdy

 

CX

Vánoční ostrov

 

CY

Kypr

 

CZ

Česká republika

 

DE

Německo

zahrnuje ostrov Helgoland, nezahrnuje území Büsingen

DJ

Džibutsko

 

DK

Dánsko

 

DM

Dominika

 

DO

Dominikánská republika

 

DZ

Alžírsko

 

EC

Ekvádor

zahrnuje ostrovy Galapágy

EE

Estonsko

 

EG

Egypt

 

ER

Eritrea

 

ES

Španělsko

zahrnuje Baleáry a Kanárské ostrovy, nezahrnuje Ceutu a Melillu

ET

Etiopie

 

FI

Finsko

zahrnuje Alandy

FJ

Fidži

 

FK

Falklandy (Malvíny)

 

FM

Federativní státy Mikronésie

Chuuk, Kosrae, Pohnpei a Yap

FO

Faerské ostrovy

 

FR

Francie

zahrnuje Monako a francouzské zámořské departementy (Guadeloupe, Francouzskou Guyanu, Martinik a Réunion)

GA

Gabon

 

GB

Spojené království

Velká Británie, Severní Irsko, Normanské ostrovy a ostrov Man

GD

Grenada

zahrnuje ostrovy Jižní Grenadiny

GE

Gruzie

 

GH

Ghana

 

GI

Gibraltar

 

GL

Grónsko

 

GM

Gambie

 

GN

Guinea

 

GQ

Rovníková Guinea

 

GR

Řecko

 

GS

Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy

 

GT

Guatemala

 

GU

Guam

 

GW

Guinea-Bissau

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky Hongkong

HM

Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy

 

HN

Honduras

zahrnuje Swan Islands

HR

Chorvatsko

 

HT

Haiti

 

HU

Maďarsko

 

ID

Indonésie

 

IE

Irsko

 

IL

Izrael

 

IN

Indie

 

IO

Britské indickooceánské území

zahrnuje Čagoské ostrovy

IQ

Irák

 

IR

Íránská islámská republika

 

IS

Island

 

IT

Itálie

zahrnuje Livigno; nezahrnuje samosprávnou obec Campione d'Italia

JM

Jamajka

 

JO

Jordánsko

 

JP

Japonsko

 

KE

Keňa

 

KG

Republika Kyrgyzstán

 

KH

Kambodža

 

KI

Kiribati

 

KM

Komory

zahrnuje ostrovy Anjouan, Grande Comore a Mohéli

KN

Svatý Kryštof a Nevis

 

KP

Korea, lidově demokratická republika

též Severní Korea

KR

Korea

též Jižní Korea

KW

Kuvajt

 

KY

Kajmanské ostrovy

 

KZ

Kazachstán

 

LA

Laoská lidově demokratická republika

též Laos

LB

Libanon

 

LC

Svatá Lucie

 

LI

Lichtenštejnsko

 

LK

Srí Lanka

 

LR

Libérie

 

LS

Lesotho

 

LT

Litva

 

LU

Lucembursko

 

LV

Lotyšsko

 

LY

Libyjská arabská lidová socialistická džamáhírije

též Libye

MA

Maroko

 

MD

Moldavská republika

též Moldavsko

ME

Černá Hora

 

MG

Madagaskar

 

MH

Marshallovy ostrovy

 

MK  (1)

Makedonie, Bývalá jugoslávská republika

 

ML

Mali

 

MM

Myanmar

dříve Barma

MN

Mongolsko

 

MO

Macao

Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky Macao

MP

Severní Mariany

 

MR

Mauritánie

 

MS

Montserrat

 

MT

Malta

zahrnuje ostrovy Gozo a Comino

MU

Mauricius

zahrnuje ostrovy Mauricius, Rodriguez, Agalega a Cargados Carajos Shoals (ostrovy St. Brandon)

MV

Maledivy

 

MW

Malawi

 

MX

Mexiko

 

MY

Malajsie

zahrnuje Malajský poloostrov a východní Malajsii (území Labuan, Sabah a Sarawak)

MZ

Mosambik

 

NA

Namibie

 

NC

Nová Kaledonie

zahrnuje ostrovy Loyauté (Lifou, Maré a Ouvéa)

NE

Niger

 

NF

Norfolk

 

NG

Nigérie

 

NI

Nikaragua

zahrnuje Corn Islands

NL

Nizozemsko

 

NO

Norsko

zahrnuje Svalbard a ostrov Jan Mayen

NP

Nepál

 

NR

Nauru

 

NU

Niue

 

NZ

Nový Zéland

nezahrnuje Rossovu dependenci (Antarktida)

OM

Omán

 

PA

Panama

zahrnuje bývalé Panamské průplavové pásmo

PE

Peru

 

PF

Francouzská Polynésie

ostrovy Markézy, souostroví Společnosti (zahrnuje Tahiti), souostroví Tuamotu, ostrovy Gambier a ostrovy Austral včetně ostrova Clipperton;

PG

Papua – Nová Guinea

východní část ostrova Nová Guinea, Bismarckovo souostroví (zahrnuje Novou Británii, Nové Irsko, Nový Hanover a Admiralitní ostrovy), Severní Šalamounovy ostrovy (ostrovy Bougainville a Buka), ostrovy Trobriand, ostrov Woodlark, d’Entrecasteauxovy ostrovy a souostroví Louisiady

PH

Filipíny

 

PK

Pákistán

 

PL

Polsko

 

PM

Saint Pierre a Miquelon

 

PN

Pitcairn

zahrnuje ostrovy Ducie, Henderson a Oeno

PS

Okupovaná palestinská území

Západní břeh Jordánu (zahrnuje východní Jeruzalém) a pásmo Gazy

PT

Portugalsko

zahrnuje Azory a Madeiru

PW

Palau

alternativa Belau

PY

Paraguay

 

QA

Katar

 

RO

Rumunsko

 

RU

Ruská federace

též Rusko

RW

Rwanda

 

SA

Saúdská Arábie

 

SB

Šalamounovy ostrovy

 

SC

Seychely

Ostrov Mahé, Praslin, La Digue, Frégate a Silhouette, Amiranty (zahrnuje ostrovy Des Roches, Alphonse, Platte a Coëtivy), Farquhar (zahrnuje ostrov Providence), Aldabra a Cosmoledo

SD

Súdán

 

SE

Švédsko

 

SG

Singapur

 

SH

Svatá Helena

zahrnuje ostrov Ascension a souostroví Tristan da Cunha

SI

Slovinsko

 

SK

Slovensko

 

SL

Sierra Leone

 

SM

San Marino

 

SN

Senegal

 

SO

Somálsko

 

SR

Surinam

 

ST

Svatý Tomáš a Princův ostrov

 

SV

Salvador

 

SY

Syrská arabská republika

též Sýrie

SZ

Svazijsko

 

TC

Turks a Caicos

 

TD

Čad

 

TF

Francouzská jižní území

zahrnuje Kergueleny, ostrov Amsterdam, Saint-Paul a Crozetovy ostrovy

TG

Togo

 

TH

Thajsko

 

TJ

Tádžikistán

 

TK

Tokelau

 

TL

Timor-Leste

 

TM

Turkmenistán

 

TN

Tunisko

 

TO

Tonga

 

TR

Turecko

 

TT

Trinidad a Tobago

 

TV

Tuvalu

 

TW

Tchaj-wan

samostatné celní území Kinmen, Matsu, Penghu, a Tchaj-wan

TZ

Sjednocená tanzanská republika

Ostrovy Pemza, Zanzibar a Tanganika

UA

Ukrajina

 

UG

Uganda

 

UM

Menší odlehlé ostrovy US

zahrnuje ostrovy Baker, Howland, Jarvis, Johnston Atoll, Kingman Reef, Midway, Navassa, Palmyra Atoll a Wake

US

Spojené státy

zahrnuje Portoriko

UY

Uruguay

 

UZ

Uzbekistán

 

VA

Svatý stolec (Vatikánský městský stát)

 

VC

Svatý Vincenc a Grenadiny

 

VE

Venezuela

 

VG

Britské Panenské ostrovy

 

VI

Americké Panenské ostrovy

 

VN

Vietnam

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis a Futuna

zahrnuje ostrov Alofi

WS

Samoa

dříve Západní Samoa

XC

Ceuta

 

XK

Kosovo

Podle definice usnesení Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999

XL

Melilla

zahrnuje Penón de Vélez de la Gomera, Penón de Alhucemas a ostrovy Chafarinas

XS

Srbsko

 

YE

Jemen

dříve Severní Jemen a Jižní Jemen

YT

Mayotte

Grande-Terre a Pamandzi

ZA

Jihoafrická republika

 

ZM

Zambie

 

ZW

Zimbabwe

 


RŮZNÉ

EU

Evropské společenství

Kód vyhrazený v rámci obchodu s třetími zeměmi pro prohlášení o původu zboží podle příslušných ustanovení Společenství. Tento kód není určen ke statistickým účelům.

QQ

nebo

Rezervy a zásoby

dobrovolný kód

QR

Rezervy a zásoby v rámci obchodu uvnitř Společenství

dobrovolný kód

QS

Rezervy a zásoby v rámci obchodu s třetími zeměmi

dobrovolný kód

QU

nebo

Země a území neuváděné

dobrovolný kód

QV

Země a území neuváděné v rámci obchodu uvnitř Společenství

dobrovolný kód

QW

Země a území neuváděné v rámci obchodu s třetími zeměmi

dobrovolný kód

QX

nebo

Země a území neuváděné z obchodních nebo vojenských důvodů

dobrovolný kód

QY

Země a území neuváděné z obchodních nebo vojenských důvodů v rámci obchodu uvnitř Společenství

dobrovolný kód

QZ

Země a území neuváděné z obchodních nebo vojenských důvodů v rámci obchodu s třetími zeměmi

dobrovolný kód


(1)  Prozatímní kód, jenž nemá vliv na konečný název země a který bude schválen po uzavření jednání probíhajících v současné době v rámci Organizace spojených národů.


14.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 354/29


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1834/2006

ze dne 12. prosince 2006,

kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech ICES VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody Společenství) plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 51/2006 ze dne 22. prosince 2005, kterým se pro rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty na rok 2006.

(2)

Podle informací, jež byly sděleny Komisi, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2006.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládání na jiné plavidlo a vykládání na pevninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená pro rok 2006 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat na jiné plavidlo nebo vykládat na pevninu uvedenou populaci odlovenou těmito plavidly.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. prosince 2006.

Za Komisi

Jörgen HOLMQUIST

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 768/2005 (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 16, 20.1.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1642/2006 (Úř. věst. L 308, 8.11.2006, s. 5).


PŘÍLOHA

č.

54

Členský stát

Portugalsko

Populace

HKE/8C3411

Druh

Štikozubec obecný (Merluccius merluccius)

Oblast

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES)

Datum

11. listopadu 2006


14.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 354/31


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1835/2006

ze dne 12. prosince 2006,

kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech ICES VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody Společenství) plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 51/2006 ze dne 22. prosince 2005, kterým se pro rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty na rok 2006.

(2)

Podle informací, jež byly sděleny Komisi, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2006.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládání na jiné plavidlo a vykládání na pevninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená pro rok 2006 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat na jiné plavidlo nebo vykládat na pevninu uvedenou populaci odlovenou těmito plavidly.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. prosince 2006.

Za Komisi

Jörgen HOLMQUIST

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 768/2005 (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 16, 20.1.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1642/2006 (Úř. věst. L 308, 8.11.2006, s. 5).


PŘÍLOHA

č.

55

Členský stát

Portugalsko

Populace

ANF/8C3411

Druh

Ďasovití (Lophiidae)

Oblast

VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (vody ES)

Datum

11. listopadu 2006


14.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 354/33


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1836/2006

ze dne 12. prosince 2006,

kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech ICES IIa (vody ES), IV (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 51/2006 ze dne 22. prosince 2005, kterým se pro rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty na rok 2006.

(2)

Podle informací, jež byly sděleny Komisi, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2006.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládání na jiné plavidlo a vykládání na pevninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená pro rok 2006 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat na jiné plavidlo nebo vykládat na pevninu uvedenou populaci odlovenou těmito plavidly.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. prosince 2006.

Za Komisi

Jörgen HOLMQUIST

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 768/2005 (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 16, 20.1.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1642/2006 (Úř. věst. L 308, 8.11.2006, s. 5).


PŘÍLOHA

Č.

58

Členský stát

Belgie

Populace

HKE/2AC4-C

Druh

Štikozubec obecný (Merluccius merluccius)

Oblast

IIa (vody ES), IV (vody ES)

Datum

18. listopadu 2006


14.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 354/35


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1837/2006

ze dne 13. prosince 2006,

kterým se obnovuje rybolov sledě obecného v oblastech ICES IVc, VIId prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Francie

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 51/2006 ze dne 22. prosince 2005, kterým se pro rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty na rok 2006.

(2)

Francie dne 28. února 2006 oznámila Komisi podle čl. 21 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2847/93, že od 1. března 2006 zastaví rybolov sledě obecného ve vodách oblastí ICES IVc, VIId pro plavidla plující pod její vlajkou.

(3)

Komise dne 26. dubna 2006 podle čl. 21 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2847/93 a článku 26 odst. 4 nařízení (ES) č. 2371/2002 přijala nařízení (ES) č. 636/2006, kterým se zakazuje rybolov sledě obecného ve vodách oblastí ICES IVc, VIId plavidly plujícími pod vlajkou Francie (4) nebo registrovanými ve Francii, s účinkem od stejného data.

(4)

Na základě informací, které Komise obdržela od francouzských orgánů, je stále ve francouzské kvótě dostupné množství sledě obecného pro oblasti ICES IVc, VIId. Proto by měl být v těchto vodách povolen rybolov sledě obecného prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Francie nebo registrovanými ve Francii.

(5)

Toto povolení nabývá účinku dne 19. října 2006, aby mohlo být dotčené množství sledě obecného odloveno do konce tohoto roku.

(6)

Nařízení Komise (ES) č. 636/2006 se proto zrušuje s účinkem od 19. října 2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zrušení

Zrušuje se nařízení (ES) č. 636/2006.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 19. října 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2006.

Za Komisi

Jörgen HOLMQUIST

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 768/2005 (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 16, 20.1.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1642/2006 (Úř. věst. L 308, 8.11.2006, s. 5).

(4)  Úř. věst. L 112, 26.4.2006, s. 10.


PŘÍLOHA

Č.

59

Členský stát

Francie

Populace

HER/4CXB7D – obnovení rybolovu

Druh

Sleď obecný (Clupea harengus)

Oblast

IVc, VIId

Datum

19. října 2006


14.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 354/37


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1838/2006

ze dne 13. prosince 2006,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro skořápkové ovoce (mandle bez skořápky, lískové ořechy ve skořápce, lískové ořechy bez skořápky a vlašské ořechy ve skořápce) v rámci režimu A1

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 35 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1961/2001 (2) stanoví prováděcí pravidla pro vývozní náhrady v odvětví ovoce a zeleniny.

(2)

Podle čl. 35 odst. 1 nařízení (ES) č. 2200/96 se může na produkty vyvážené Společenstvím vztahovat vývozní náhrada v míře nezbytné pro umožnění hospodářsky významného vývozu, s ohledem na omezení vyplývající z dohod uzavřených v souladu s článkem 300 Smlouvy.

(3)

V souladu s čl. 35 odst. 2 nařízení (ES) č. 2200/96 by se mělo dbát na to, aby obchodní toky, které předtím vznikly v režimu náhrad, nebyly narušeny. Z tohoto důvodu, jakož i vzhledem k sezónnímu charakteru vývozů ovoce a zeleniny, by měla být stanovena množství podle produktů, na základě nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady stanovené nařízením Komise (EHS) č. 3846/87 (3). Při rozdělování těchto množství je třeba přihlédnout k tomu, jak rychle dotyčné produkty podléhají zkáze.

(4)

Podle čl. 35 odst. 4 nařízení (ES) č. 2200/96 se při stanovení náhrad musí brát ohled na stávající stav a předpokládaný vývoj cen a dostupnosti ovoce a zeleniny na trhu Společenství na jedné straně, a cen obvyklých v mezinárodním obchodě na druhé straně. Rovněž je třeba brát v úvahu náklady na uvedení produktů na trh a na jejich dopravu, jakož i hospodářské aspekty zamýšlených vývozů.

(5)

V souladu s čl. 35 odst. 5 nařízení (ES) č. 2200/96 se ceny platné na trhu Společenství stanoví s přihlédnutím k cenám, které se z hlediska vývozu jeví jako nejpříznivější.

(6)

Stávající stav mezinárodního obchodu nebo zvláštní požadavky určitých trhů mohou vyžadovat, aby náhrada pro daný produkt byla rozlišena podle místa jeho určení.

(7)

Mandle bez skořápky, jakož i lískové ořechy ve skořápce mohou být v současné době předmětem hospodářsky významných vývozů.

(8)

Vzhledem k tomu, že skořápkové ovoce lze poměrně dobře skladovat, mohou být vývozní náhrady stanovovány na delší období.

(9)

Pro zajištění co nejefektivnějšího využití disponibilních zdrojů a s přihlédnutím ke skladbě vývozů Společenství, by měly být vývozní náhrady pro skořápkové ovoce stanoveny podle režimu A1.

(10)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Sazba vývozní náhrady pro skořápkové ovoce, období, ve kterém se podávají žádosti osvědčení a předpokládaná množství se stanoví v příloze tohoto nařízení.

2.   Osvědčení vydaná v rámci potravinové pomoci podle článku 16 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (4), se nezapočítávají do množství uvedených v příloze tohoto nařízení.

3.   Aniž je dotčen čl. 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 1961/2001, doba platnosti osvědčení typu A1 je tři měsíce.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 3. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 268, 9.10.2001, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměné nařízením (ES) č. 2091/2005 (Úř. věst. L 343, 24.12.2005, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1713/2006 (Úř. věst. L 321, 21.11.2006, s. 11).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 13. prosince 2006 stanovující vývozní náhrady pro skořápkové ovoce (režim A1)

Období, ve kterém se podávají žádosti o osvědčení: od 3. ledna do 23. června 2007.

Kódy produktů (1)

Místo určení (2)

Sazba náhrady

(v EUR/t netto)

Předpokládaná množství

(v t)

0802 12 90 9000

A00

45

1 400

0802 21 00 9000

A00

53

60

0802 22 00 9000

A00

103

2 500

0802 31 00 9000

A00

66

40


(1)  Kódy produktů jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1), ve znění pozdějších předpisů.

(2)  Kódy míst určení série „A“ jsou stanoveny v příloze II nařízení (EHS) č. 3846/87. Numerické kódy míst určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

14.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 354/39


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. prosince 2006,

kterým se upravují opravné koeficienty použitelné od 1. února 2006, 1. března 2006, 1. dubna 2006, 1. května 2006 a 1. června 2006 na odměny úředníků, smluvních a dočasných zaměstnanců Evropských společenství působících ve třetích zemích

(2006/922/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, stanovené nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 2104/2005 (2), a zejména na čl. 13 druhý pododstavec přílohy X uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (ES, Euratom) č. 351/2006 (3) byly stanoveny podle čl. 13 prvního pododstavce přílohy X služebního řádu opravné faktory, které se od 1. července 2005 použijí na odměny vyplácené úředníkům, dočasným a smluvním zaměstnancům Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích vyplácené v měnách těchto zemí.

(2)

Od 1. února 2006, 1. března 2006, 1. dubna 2006, 1. května 2006 a 1. června 2006 by některé z těchto opravných koeficientů měly být upraveny v souladu s čl. 13 druhým pododstavcem přílohy X statutu, jelikož ze statistických údajů, které má Komise k dispozici, vyplývá, že změna životních nákladů, přepočítaná podle opravného koeficientu a příslušného směnného kurzu, je pro některé třetí země vyšší než 5 % od jejich posledního stanovení nebo úpravy,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

S účinkem od 1. února 2006, 1. března 2006, 1. dubna 2006, 1. května 2006 a 1. června 2006 se upravují opravné koeficienty použitelné na odměny úředníků, smluvních a dočasných zaměstnanců Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích vyplácené v měnách těchto zemí tak, jak je stanoveno v příloze tohoto rozhodnutí.

Směnné kurzy používané pro výpočet těchto odměn se stanoví v souladu s prováděcími pravidly k finančnímu nařízení a odpovídají datu uvedenému v prvním pododstavci.

V Bruselu dne 12. prosince 2006.

Za Komisi

Benita FERRERO-WALDNER

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 7.

(3)  Úř. věst. L 59, 1.3.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

Místo působení

Opravné koeficienty

únor 2006

Angola

120,0

Bangladéš

46,6

Bosna a Hercegovina

78,6

Kapverdy

78,6

Kuba

99,3

Guinea

61,2

Hongkong

94,8

Izrael

102,2

Keňa

83,9

Libanon

94,4

Madagaskar

74,5

Nikaragua

64,7

Niger

91,5

Nová Kaledonie

129,1

Uganda

62,1

Filipíny

61,3

Rusko

118,3

Sýrie

62,9

Venezuela

63,4

Zimbabwe

36,2


Místo působení

Opravné koeficienty

březen 2006

Botswana

69,9

Kamerun

108,0

Salvador

87,7

Laos

74,0

Malawi

76,1

Dominikánská republika

74,6

Tanzanie

62,5

Zimbabwe

44,4


Místo působení

Opravné koeficienty

duben 2006

Saúdská Arábie

94,1

Egypt

55,1

Guinea

64,4

Haiti

105,5

Hongkong

101,9

Mali

93,8

Zimbabwe

48,7


Místo působení

Opravné koeficienty

květen 2006

Benin

92,1

Jordánsko

73,2

Mosambik

67,0

Pákistán

53,8

Konžská demokratická republika

131,6

Zambie

79,9


Místo působení

Opravné koeficienty

červen 2006

Argentina

55,6

Botswana

65,6

Chile

78,9

Etiopie

85,1

Izrael

105,5

Nepál

70,8

Uganda

56,1

Peru

76,5

Středoafrická republika

123,6

Tanzanie

58,7

Thajsko

59,6

Jemen

70,6


14.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 354/42


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. prosince 2006

o finančním příspěvku Společenství pro rok 2006 a 2007 k úhradě výdajů vynaložených Portugalskem za účelem boje proti háďátku Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

(oznámeno pod číslem K(2006) 6433)

(Pouze portugalské znění je závazné)

(2006/923/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 23 odst. 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2000/29/ES mohou členské státy získat finanční příspěvek Společenství k úhradě výdajů přímo souvisejících s nezbytnými opatřeními, jež byla nebo mají být v rámci boje proti škodlivým organismům zavlečeným z třetích zemí nebo jiných zón Společenství přijata za účelem jejich eradikace, nebo zastavení, pokud není eradikace možná.

(2)

Portugalsko již na základě rozhodnutí Komise 2001/811/ES (2), 2002/889/ES (3), 2003/787/ES (4) a 2004/772/ES (5) získalo finanční příspěvek Společenství na opatření zaměřená na ochranu proti háďátku Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. v letech 1999–2003, tedy na maximální možnou dobu. Od roku 2003 provádělo Portugalsko „střednědobý eradikační plán“ k ochraně proti šíření háďátka s cílem jeho eradikace.

(3)

Ustanovení čl. 23 odst. 6 směrnice 2000/29/ES však stanoví možnost podniknout další opatření, pokud je to nezbytné pro boj proti háďátku.

(4)

V dubnu 2006 předložilo Portugalsko Stálému rostlinolékařskému výboru (dále jen „výbor“) přehled výsledků průzkumné a kontrolní kampaně, jež proběhly v období od 1. listopadu 2005 do 1. dubna 2006 ve vymezené oblasti výskytu háďátka v Portugalsku. Výsledky ukázaly, že i přes opatření přijatá v minulých letech se oblast výskytu háďátka výrazně rozšířila.

(5)

Komise a výbor dospěly k závěru, že Portugalsko musí střednědobý eradikační plán přehodnotit a že je zapotřebí přijmout okamžitá opatření včetně intenzivnější průzkumné kampaně a nového vyznačení vymezené oblasti.

(6)

V květnu 2006 předložilo Portugalsko výboru akční plán, který navrhoval opatření pro boj proti dalšímu šíření háďátka (6). Tato opatření zahrnovala úpravu hranic vymezené oblasti, odstranění všech chřadnoucích stromů v dané oblasti, pokračující monitorování a vytvoření bariérové oblasti, která bude prosta všech hostitelských stromů háďátka, tzv. „zóny vykácených stromů“, která by zastavila šíření háďátka do jiných členských států a zabránila by tak zničujícím ztrátám borovicových lesů a možnému omezení obchodu ze strany třetích zemí. Tento akční plán zvláště uvádí části území, kde bude zóna vykácených stromů umístěna. Konečná verze akčního plánu byla schválena výborem v červenci 2006.

(7)

V červenci 2006 Portugalsko předložilo program pro další opatření pro boj proti háďátku a odhad rozpočtu tohoto programu s cílem získat finanční příspěvek Společenství. Tento akční plán vymezuje jednotlivé části portugalského území, v nichž je třeba provést opatření a které určují zeměpisnou oblast, jež obdrží finanční příspěvek Společenství.

(8)

Program navržený Portugalskem umožnil Komisi provést přesnou a komplexní analýzu situace, na jejímž základě dospěla k závěru, že podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku Společenství podle čl. 23 odst. 6 směrnice byly splněny. Finanční příspěvek Společenství by měl být poskytnut na výdaje v rámci uvedeného programu, který zlepšuje rostlinolékařskou ochranu ostatních zemí Společenství proti dalšímu šíření háďátka z vymezené oblasti. Tento příspěvek by měl být následně poskytnut na všechna opatření přímo související s vytvořením zóny vykácených stromů jako oblasti, jež je prosta hostitelů přenašeče háďátka.

(9)

Finanční příspěvek Společenství může obecně krýt maximálně 50 % způsobilých výdajů. Ovšem v případě dalších opatření směřujících převážně k ochraně jiných území Společenství, než je území dotčeného členského států, může být tento příspěvek vyšší. Vzhledem k zásadnímu významu ochrany jehličnanů a dřeva jehličnanů před háďátkem, rychlosti, jakou se nákaza šíří, bezprostřední blízkosti jiného členského státu k napadené oblasti a možnému dopadu na evropské lesnictví a mezinárodní obchod se dřevem je tato podmínka splněna ve vztahu k opatřením souvisejícím s vytvořením zóny vykácených stromů podle portugalského akčního plánu. Je proto vhodné přidělit finanční příspěvek Společenství ve výši 75 %.

(10)

V souladu s čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (7) se rostlinolékařská opatření financují z Evropského zemědělského záručního fondu. Pro účely finanční kontroly těchto opatření se použijí články 9, 36 a 37 nařízení (ES) č. 1290/2005.

(11)

Opatření spojená s vytvoření zóny vykácených stromů jako oblasti, jež je prosta hostitelů přenašeče háďátka, by měla být v souladu s platnými právními předpisy Společenství v oblasti životního prostředí.

(12)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zásada

Schvaluje se přidělení finančního příspěvku Společenství na rok 2006 a 2007 k úhradě výdajů vynaložených Portugalskem k přijetí dalších opatření podle čl. 23 odst. 6 směrnice 2000/29/ES za účelem boje proti háďátku Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. podle přílohy I v rámci akčního plánu navrženého Portugalskem.

Článek 2

Výše finančního příspěvku Společenství a způsobilá opatření

Celková maximální výše finančního příspěvku Společenství uvedeného v článku 1 je 8 417 848,95 EUR.

Způsobilé výdaje a maximální výši finančního příspěvku Společenství stanoví příloha I.

Článek 3

Záloha

Záloha ve výši 2 000 000 EUR se vyplatí do 30 dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Vyplacení zbývající částky finančního příspěvku Společenství

Zbývající částka finančního příspěvku Společenství uvedeného v příloze I se vyplatí za těchto podmínek:

a)

ze zpráv o technickém pokroku, které předloží Portugalsko Komisi 15. ledna a 15. dubna 2007, a z kontrolních misí provedených Potravinovým a veterinárním úřadem Komise lze dospět k závěru, že opatření uvedená v příloze I Portugalsko provedlo nejpozději do 31. března 2007 vhodným způsobem, jež umožní dosažení cílů uvedených v článku 1, a

b)

Portugalsko předloží Komisi oficiální žádost o platbu nejpozději do 31. srpna 2007 a rovněž připojí finanční zprávu a závěrečnou technickou zprávu v souladu s článkem 5.

Článek 5

Podpůrné doklady

Portugalsko předloží důkazy o provedených opatřeních a vynaložených výdajích ve formě:

a)

závěrečné technické zprávy, jež popisuje provedení všech opatření uvedených v příloze I, a u každého z nich rovněž datum dokončení;

b)

finanční zprávy ve formátu stanoveném v příloze II, jež popisuje výdaje související s různými opatřeními, na něž se požaduje finanční příspěvek Společenství, společně s vhodnou dokumentací, jako jsou např. faktury či daňové doklady.

Článek 6

Přiměřenost náhrad

Výdaje vynaložené Portugalskem na opatření stanovená v příloze I nepovedou k nepřiměřeně vysokým náhradám vlastníkům stromů. Náhrada je založena na hodnotě dřeva, kterou by vlastník mohl získat bezprostředně před započetím opatření v zóně vykácených stromů.

Článek 7

Snížení finančního příspěvku Společenství

1.   Pokud se prokáže, že opatření uvedená v příloze I nebyla vhodným způsobem dokončena nejpozději do 31. března 2007, míra finančního příspěvku Společenství vztahujícího se k části způsobilých výdajů dotčených prodlením se sníží na úroveň, kterou uvádí následující tabulka:

Počet dní prodlení od 1. dubna 2007

Míra finančního příspěvku Společenství

1–15

60 %

16–30

50 %

31–60

25 %

61 nebo více

0 %

2.   Aniž je dotčeno ustanovení odstavce 1, nedodržení termínu podání žádostí o platbu a předání doprovodných zpráv podle čl. 4 odst. b) nejpozději do 31. srpna 2007 má za následek snížení finančního příspěvku Společenství o 25 % za kalendářní měsíc prodlení.

Článek 8

Soulad s ostatními politikami Společenství

Portugalsko zajistí, aby další opatření uvedená v článku 1 byla prováděna v souladu s platnými právními předpisy Společenství v oblasti životního prostředí.

Článek 9

Určení

Toto rozhodnutí je určeno Portugalské republice.

V Bruselu dne 13. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/35/ES (Úř. věst. L 88, 25.3.2006, s. 9).

(2)  Úř. věst. L 306, 23.11.2001, s. 25.

(3)  Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 16.

(4)  Úř. věst. L 293, 11.11.2003, s. 13.

(5)  Úř. věst. L 341, 17.11.2004, s. 27.

(6)  Tato opatření jsou uvedena ve vyhlášce Portugalska č. 103/2006 ze dne 6. února 2006 pozměněné vyhláškou č. 815/2006 ze dne 16. srpna 2006.

(7)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 320/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 42).


PŘÍLOHA I

Finanční příspěvek Společenství pro rok 2006 a 2007 na různá opatření programu na ochranu proti háďátku Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. předloženého Portugalskem

(EUR)

Místo

Opatření

Způsobilé výdaje

Maximální finanční příspěvek Společenství

(při 75 % míře spolufinancování)

Zóna vykácených stromů (1)

Průzkumné činnosti v zóně vykácených stromů týkající se háďátka

156 000

117 000

Kácení a odvoz všech hostitelských stromů přenašeče háďátka

4 666 666

3 499 999,5

Odstranění kůry ze všech hostitelských stromů přenašeče háďátka

300 000

225 000

Likvidace kůry stromů

700 000

525 000

Náhrada hodnoty dřeva (2)

4 666 666

3 499 999,5

Přepracování informačního systému pro zónu vykácených stromů

200 000

150 000

Mezisoučet

 

10 689 332

8 016 999

Mezisoučet

Koordinační činnosti (3)

534 466,6

400 849,95

Celkový součet

 

11 223 798,60

8 417 848,95

Celková výše finančního příspěvku Společenství (EUR)

8 417 848,95


(1)  3 km zóna na vnější hranici vymezené oblasti podle rozhodnutí Komise 2006/133/ES (Úř. věst. L 52, 23.2.2006, s. 34).

(2)  Náhrada vlastníkovi půdy za hodnotu dřeva, jež mu patří, neboť pokácené stromy jsou zdravé a stávají se majetkem společností, jež je pokácely.

(3)  Paušální sazba (5 %) na koordinační činnosti.


PŘÍLOHA II

VÝKAZ NÁKLADŮ

PROGRAM NA OCHRANU PROTI HÁĎÁTKU, PORTUGALSKO 2006–2007

VYMEZENÁ OBLAST – ZÓNA VYKÁCENÝCH STROMŮ

Opatření 1: Průzkumné činnosti v zóně vykácených stromů

Náklady skutečně vzniklé a vynaložené

Stručný popis výdajů

Způsobilé výdaje bez DPH

Příspěvek Společenství

Referenční čísla podpůrných dokladů

Jednotka

Jednotková cena

Množství

Suma bez DPH

Poznámky

Mezisoučet:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Opatření 2: Kácení a odvoz stromů

Náklady skutečně vzniklé a vynaložené

Stručný popis výdajů

Způsobilé výdaje bez DPH

Příspěvek Společenství

Referenční čísla podpůrných dokladů

Jednotka

Jednotková cena

Množství

Suma bez DPH

Poznámky

Mezisoučet:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Opatření 3: Odstranění kůry stromů

Náklady skutečně vzniklé a vynaložené

Stručný popis výdajů

Způsobilé výdaje bez DPH

Příspěvek Společenství

Referenční čísla podpůrných dokladů

Jednotka

Jednotková cena

Množství

Suma bez DPH

Poznámky

Mezisoučet:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Opatření 4: Likvidace kůry stromů

Náklady skutečně vzniklé a vynaložené

Stručný popis výdajů

Způsobilé výdaje bez DPH

Příspěvek Společenství

Referenční čísla podpůrných dokladů

Jednotka

Jednotková cena

Množství

Suma bez DPH

Poznámky

Mezisoučet:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Opatření 5: Náhrada hodnoty dřeva

Náklady skutečně vzniklé a vynaložené

Stručný popis výdajů

Způsobilé výdaje bez DPH

Příspěvek Společenství

Referenční čísla podpůrných dokladů

Jednotka

Jednotková cena

Množství

Suma bez DPH

Poznámky

Mezisoučet:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Opatření 6: Přepracování informačního systému

Náklady skutečně vzniklé a vynaložené

Stručný popis výdajů

Způsobilé výdaje bez DPH

Příspěvek Společenství

Referenční čísla podpůrných dokladů

Jednotka

Jednotková cena

Množství

Suma bez DPH

Poznámky

Mezisoučet:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 

Celkem:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Opatření 7: Koordinační činnosti

Náklady skutečně vzniklé a vynaložené

Stručný popis výdajů

Způsobilé výdaje bez DPH

Příspěvek Společenství

Referenční čísla podpůrných dokladů

Jednotka

Jednotková cena

Množství

Suma bez DPH

Poznámky

Celkový součet:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


14.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 354/48


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. prosince 2006,

kterým se mění rozhodnutí 2005/176/ES o stanovení kódované formy a kódů pro oznamování chorob zvířat na základě směrnice Rady 82/894/EHS

(oznámeno pod číslem K(2006) 6437)

(Text s významem pro EHP)

(2006/924/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 56 uvedeného aktu,

s ohledem na směrnici Rady 82/894/EHS ze dne 21. prosince 1982 o hlášení chorob zvířat ve Společenství (1), a zejména na článek 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2005/176/ES stanoví kódovanou formu a kódy pro oznamování chorob zvířat podle směrnice 82/894/EHS (2).

(2)

S ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska je vhodné rozhodnutí 2005/176/ES upravit.

(3)

Rozhodnutí Smíšeného výboru ES–Faerské ostrovy č. 1/2001 ze dne 31. ledna 2001, kterým se stanoví prováděcí ustanovení k Protokolu o veterinárních otázkách, kterým se doplňuje Dohoda mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé (3), stanoví, že se Faerské ostrovy mají zapojit do systému oznamování chorob zvířat (dále jen „systém ADSN“).

(4)

Faerské ostrovy předložily Komisi seznam regionů, který budou používat v systému ADNS. Tyto regiony by tedy měly být doplněny do rozhodnutí 2005/176/ES.

(5)

Španělsko upravilo názvy a hranice veterinárních oblastí. Úprava oblastí ve Španělsku se dotýká systému ADSN stanoveného v rozhodnutí 2005/176/ES. Stávající oblasti v systému ADSN by se proto měly nahradit oblastmi novými.

(6)

Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) přijala v květnu 2005 na svém valném shromáždění revidovanou kapitolu o influenze ptáků, podle které je od 1. ledna 2006 povinné oznámit OIE jak vysoce patogenní influenzu ptáků, tak nízkopatogenní influenzu ptáků. Aby bylo při oznámení do systému ADNS možné odlišit ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků od oznámení ohnisek nízkopatogenní influenzy ptáků, měly by být těmto chorobám přiděleny rozdílné kódy chorob.

(7)

Dále by za účelem odlišení oznámení ohnisek influenzy ptáků u volně žijících ptáků od ohnisek u domácí drůbeže měly být těmto dvěma událostem přiděleny různé kódy.

(8)

Rozhodnutí 2005/176/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Za tím účelem, aby se zajistila důvěrnost předávaných údajů, by přílohy tohoto rozhodnutí neměly být zveřejněny.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2005/176/ES se mění takto:

1.

Přílohy IV, V a X/11 se nahrazují zněním uvedeným v příloze I tohoto rozhodnutí.

2.

Znění přílohy II tohoto rozhodnutí se vkládá jako příloha X.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2007.

Vložení Bulharska a Rumunska do příloh IV a X rozhodnutí 2005/176/ES podléhá smlouvě o přistoupení Bulharska a Rumunska a použije se ode dne jejího vstupu v platnost.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 58. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím 2004/216/ES (Úř. věst. L 67, 5.3.2004, s. 27).

(2)  Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 40.

(3)  Úř. věst. L 46, 16.2.2001, s. 24. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí č. 2/2005 (Úř. věst. L 8, 13.1.2006, s. 46).


14.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 354/50


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. prosince 2006,

kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí v Kanadě, na Novém Zélandu a ve Spojených státech amerických

(oznámeno pod číslem K(2006) 6441)

(Text s významem pro EHP)

(2006/925/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/556/EHS ze dne 25. září 1989 o veterinárních otázkách obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozu těchto embryí ze třetích zemí (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 92/452/EHS ze dne 30. července 1992, kterým se stanoví seznam týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství (2), stanoví, že členské státy mohou dovážet embrya ze třetích zemí pouze tehdy, pokud byla odebrána, zpracována a uchována týmy pro odběr embryí uvedenými na seznamu v uvedeném rozhodnutí.

(2)

Kanada požádala, aby do části seznamu týkající se Kanady byl zařazen nový tým pro produkci embryí.

(3)

Nový Zéland požádal, aby v části seznamu týkající se Nového Zélandu byla provedena změna názvu střediska.

(4)

Spojené státy americké požádaly, aby v části seznamu týkající se Spojených států amerických byly u některých týmů pro odběr a produkci embryí změněny některé údaje.

(5)

Kanada, Nový Zéland a Spojené státy americké poskytly záruky ohledně souladu s příslušnými pravidly stanovenými ve směrnici 89/556/EHS a příslušné týmy pro odběr embryí byly veterinárními útvary těchto zemí úředně schváleny pro vývoz do Společenství.

(6)

Rozhodnutí 92/452/EHS by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 92/452/EHS se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije od třetího dne po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1989, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2006/60/ES (Úř. věst. L 31, 3.2.2006, s. 24).

(2)  Úř. věst. L 250, 29.8.1992, s. 40. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/706/ES (Úř. věst. L 291, 21.10.2006, s. 40).


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí 92/452/EHS se mění takto:

a)

Vkládá se nový řádek pro Kanadu, který zní:

„CA

 

E1567 (IVF)

 

IND Lifetech Inc

1629 Fosters Way

Delta, British Columbia V3M 6S7

Dr Richard Rémillard“

b)

Řádek pro tým pro odběr embryí na Novém Zélandu č. NZEB11 se nahrazuje tímto:

„NZ

 

NZEB11

 

IVP International (NZ) Ltd

PO Box 23026

Hamilton

Dr Rob Courtney

Dr William Hancock“

c)

Řádek pro tým pro odběr embryí ve Spojených státech amerických č. 02TX107 E1428 se nahrazuje tímto:

„US

 

02TX107 E1428

 

OvaGenix

4700 Elmo Weedon RD #103

College Station, TX 77845

Dr Stacy Smitherman“

d)

Řádek pro tým pro odběr embryí ve Spojených státech amerických č. 99TX104 E874 se nahrazuje tímto:

„US

 

99TX104 E874

 

Ultimate Genetics/Camp Cooley,

Rt 3, Box 745

Franklin, TX 77856

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller“

e)

Řádek pro tým pro odběr embryí ve Spojených státech amerických č. 96TX088 E928 se nahrazuje tímto:

„US

 

96TX088 E928

 

Ultimate Genetics/Normangee,

41402 OSR

Normangee, TX 77871

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller“

f)

Řádek pro tým pro odběr embryí ve Spojených státech amerických č. 91TX012 E948 se nahrazuje tímto:

„US

 

91TX012 E948

 

Veterinary Reproductive Services

8225 FM 471 South Castroville,

TX 78009

Dr Sam Castleberry“


14.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 354/52


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. prosince 2006,

kterým se s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska mění rozhodnutí 2001/881/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly

(oznámeno pod číslem K(2006) 6454)

(Text s významem pro EHP)

(2006/926/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 56 uvedeného aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2001/881/ES ze dne 7. prosince 2001, kterým se stanoví seznam stanovišť hraniční kontroly schválených pro veterinární kontroly zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí a aktualizují prováděcí pravidla pro kontroly, jež mají provádět znalci Komise (1), stanoví v příloze seznam stanovišť hraniční kontroly, která provádějí veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů dovážených do Společenství ze třetích zemí (dále jen „seznam stanovišť hraniční kontroly“).

(2)

V důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska dne 1. ledna 2007 dojde k významným posunům a změnám hranic Společenství se sousedními třetími zeměmi.

(3)

Po vstupu těchto dvou zemí nebude již Maďarsko představovat jihovýchodní pozemní hranici Společenství a stávající pozemní stanoviště hraniční kontroly a hraniční přechod pro živá zvířata v obci Nagylak na maďarsko-rumunských hranicích tak ztratí svou funkci. Mělo by být proto vypuštěno ze seznamu stanovišť hraniční kontroly. Vypuštění tohoto stanoviště ze seznamu bylo schváleno v rámci nezbytných právních technických úprav v důsledku rozšíření.

(4)

Rovněž hranice mezi Řeckem a Bulharskem již nebude představovat hranici se třetí zemí a stávající pozemní stanoviště hraniční kontroly na této hranici v obcích Ormenion a Promochonas ztratí svou funkci. Měla by být proto vypuštěna ze seznamu stanovišť hraniční kontroly. Vypuštění těchto stanovišť ze seznamu bylo rovněž schváleno v rámci nezbytných právních technických úprav v důsledku rozšíření.

(5)

Potravinový a veterinární úřad Komise zkontroloval všechna nová místa v Bulharsku a Rumunsku, jež byla navržena jako stanoviště hraniční kontroly se třetími zeměmi, a doporučil, aby Komise schválila místa, jež splňují příslušné podmínky. Tato místa by proto měla být zařazena na seznam stanovišť hraniční kontroly.

(6)

Rozhodnutí 2001/881/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2001/881/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije s výhradou a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska v platnost.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 326, 11.12.2001, s. 44. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/414/ES (Úř. věst. L 164, 16.6.2006, s. 27).


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí 2001/881/ES se mění takto:

1.

Mezi položky pro Belgii a Českou republiku se vkládá následující položka pro Bulharsko:

„Stát: Bulharsko


1

2

3

4

5

6

Bregovo

BG 00199

R

 

HC (2), NHC

 

Burgas

BG 00299

P

 

HC, NHC

 

Gjuševo

BG 00399

R

 

HC (2), NHC

 

Kalotina

BG 00499

R

 

HC (2), NHC

U, E, O

Kapitan Andreevo

BG 00599

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sofia

BG 00699

A

 

HC (2), NHC (2)

E, O

Varna

BG 00799

P

 

HC, NHC

 

Zlatarevo

BG 00899

R

 

HC (2), NHC“

 

2.

Mezi položky pro Portugalsko a Slovinsko se vkládá následující položka pro Rumunsko:

„Stát: Rumunsko


1

2

3

4

5

6

Albita

RO 40199

R

IC 1

HC (2)

 

 

 

 

IC 2

NHC-T(CH), NHC-NT

 

 

 

 

IC 3

 

U, E, O

Bukurešť Otopeni

RO 10199

A

IC 1

HC-NT (2), HC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

 

 

 

IC 2

 

E, O

Konstanca sever

RO 15199

P

 

HC (2), NHC-NT (2), NHC-T(CH) (2)

 

Konstanca jih – Agigea

RO 15299

P

 

HC (2), NHC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

Halmeu

RO 33199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O

Sculeni Lasi

RO 25199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Siret

RO 36199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Stamora Moravita

RO 38199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O“


14.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 354/54


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. prosince 2006,

kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení flubendiamidu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS

(oznámeno pod číslem K(2006) 6457)

(Text s významem pro EHP)

(2006/927/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 91/414/EHS stanoví vytvoření seznamu Společenství obsahujícího účinné látky, které jsou povoleny pro použití v přípravcích na ochranu rostlin.

(2)

Společnost Bayer CropScience AG předložila dne 30. března 2006 řeckým orgánům dokumentaci týkající se účinné látky flubendiamidu s žádostí o její zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(3)

Řecké orgány sdělily Komisi, že na základě předběžného zkoumání lze usuzovat, že dokumentace týkající se dotyčné účinné látky splňuje požadavky na údaje a informace stanovené v příloze II směrnice 91/414/EHS. Rovněž se zdá, že předložená dokumentace splňuje i požadavky na údaje a informace stanovené v příloze III směrnice 91/414/EHS, pokud jde o jeden přípravek na ochranu rostlin, který obsahuje dotyčnou účinnou látku. V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS byla dokumentace následně žadatelem zaslána Komisi a ostatním členským státům a postoupena Stálému výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

(4)

Toto rozhodnutí by mělo formálně na úrovni Společenství potvrdit, že uvedená dokumentace je považována v zásadě za vyhovující požadavkům na údaje a informace podle přílohy II a splňuje požadavky stanovené v příloze III směrnice 91/414/EHS alespoň pro jeden přípravek na ochranu rostlin obsahující dotyčnou účinnou látku.

(5)

Tímto rozhodnutím by nemělo být dotčeno právo Komise požádat žadatele, aby předložil další údaje nebo informace pro objasnění určitých bodů v dokumentaci.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Aniž je dotčen čl. 6 odst. 4 směrnice 91/414/EHS, dokumentace týkající se účinné látky uvedené v příloze tohoto rozhodnutí, která byla předložena Komisi a členským státům za účelem zařazení této látky do přílohy I uvedené směrnice, v zásadě splňuje požadavky na údaje a informace stanovené v příloze II uvedené směrnice.

Dokumentace splňuje s ohledem na navrhovaná užití rovněž požadavky na údaje a informace stanovené v příloze III uvedené směrnice, pokud jde o jeden přípravek na ochranu rostlin, který obsahuje dotyčnou účinnou látku.

Článek 2

Členský stát zpravodaj bude pokračovat v podrobném zkoumání dotyčné dokumentace a sdělí Evropské komisi co nejdříve, nejpozději však do jednoho roku ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie, závěry tohoto zkoumání společně s doporučeními ohledně zařazení či nezařazení dotyčné účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS a jakýmikoli dalšími podmínkami, které s tím souvisejí.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/85/ES (Úř. věst. L 293, 24.10.2006, s. 3).


PŘÍLOHA

ÚČINNÁ LÁTKA, NA KTEROU SE VZTAHUJE TOTO ROZHODNUTÍ

Číslo

Obecný název, identifikační číslo CIPAC

Žadatel

Datum žádosti

Členský stát zpravodaj

1

Flubendiamid

Číslo CIPAC dosud nepřiděleno

Bayer CropScience AG

30. března 2006

EL


14.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 354/56


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. prosince 2006,

kterým se zřizuje mechanismus pro spolupráci a ověřování pokroku Rumunska při dosahování specifických referenčních cílů v oblasti reformy soudnictví a boje proti korupci

(oznámeno pod číslem K(2006) 6569)

(2006/928/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska, a zejména na články 37 a 38 tohoto aktu,

s ohledem na stanoviska vyjádřená členskými státy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská unie je založena na právním státě, společné zásadě všech členských států.

(2)

Prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti a vnitřní trh vytvořený Smlouvou o Evropské unii a Smlouvou o založení Evropského společenství je založen na vzájemné důvěře, že správní a soudní rozhodnutí a postupy všech členských států plně dodržují zásadu právního státu.

(3)

To předpokládá existenci spravedlivého, nezávislého a účinného soudního a správního systému, který je řádně vybaven mimo jiné i pro boj proti korupci, ve všech členských státech.

(4)

Dne 1. ledna 2007 se Rumunsko stane členem Evropské unie. S ohledem na významné úsilí k ukončení příprav Rumunska na členství vymezila Komise ve své zprávě ze dne 26. září 2006 nedořešené otázky, zejména odpovědnost a účinnost soudního systému a donucovacích orgánů, kde je zapotřebí dosáhnout dalšího pokroku s cílem zajistit jejich schopnost provádět a uplatňovat opatření přijatá k zavedení vnitřního trhu a prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti.

(5)

Ustanovení článku 37 aktu o přistoupení zmocňuje Komisi k přijetí příslušných opatření v případě bezprostředního rizika, že by Rumunsko narušilo fungování vnitřního trhu tím, že by nesplnilo závazky, ke kterým se zavázalo. Ustanovení článku 38 aktu o přistoupení zmocňuje Komisi k přijetí příslušných opatření v případě bezprostředního rizika závažných nedostatků Rumunska v oblasti transpozice, stavu provádění anebo uplatňování aktů přijatých v souladu s hlavou VI Smlouvy o EU a hlavou IV Smlouvy o ES.

(6)

Nedořešené otázky ohledně odpovědnosti a účinnosti soudního systému a donucovacích orgánů si vyžadují zřízení mechanismu pro spolupráci a ověřování pokroku Rumunska při dosahování specifických referenčních cílů v oblasti reformy soudnictví a boje proti korupci.

(7)

Pokud by Rumunsko mělo nedostatečně plnit dané referenční cíle, může Komise uplatnit bezpečnostní opatření podle článků 37 a 38 aktu o přistoupení, které zahrnují pozastavení povinnosti členských států uznávat a vykonávat rumunské rozsudky a soudní rozhodnutí, jako např. evropský zatýkací rozkaz, v souladu s podmínkami stanovenými v právu Společenství.

(8)

Toto rozhodnutí nevylučuje možnost přijetí bezpečnostních opatření kdykoli na základě článků 36 až 38 aktu o přistoupení, pokud budou splněny podmínky pro přijetí takových opatření.

(9)

Toto rozhodnutí by mělo být pozměněno, pokud Komise ve svém hodnocení uvede potřebu upravit referenční cíle. Toto rozhodnutí by mělo být zrušeno, jakmile bude uspokojivě dosaženo všech referenčních cílů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rumunsko bude Komisi předkládat do 31. března každého roku, a poprvé do 31. března 2007, zprávu o pokroku při dosahování jednotlivých referenčních cílů uvedených v příloze.

Komise může kdykoli poskytnout odbornou pomoc prostřednictvím různých činností anebo zabezpečovat získávání a výměnu informací o referenčních cílech. Navíc může Komise kdykoli do Rumunska vyslat odborníky za tímto účelem. Rumunské orgány v této souvislosti poskytnou nezbytnou podporu.

Článek 2

Komise sdělí Evropskému parlamentu a Radě své vlastní připomínky a zjištění ohledně zprávy předložené Rumunskem poprvé v červnu 2007.

Dále bude Komise podávat zprávy, pokud o to bude požádána, ale nejméně každých šest měsíců.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstoupí v platnost jen za podmínky a v den vstupu v platnost smlouvy o přistoupení.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno všem členským státům.

V Bruselu dne 13. prosince 2006.

Za Komisi

Olli REHN

člen Komise


PŘÍLOHA

Referenční cíle pro Rumunsko uvedené v článku 1:

1.

Zajistit transparentnější a účinnější soudní řízení, zejména posílením kapacit a odpovědnosti vrchní rady soudců a státních zástupců. Informovat o účincích nového občanského a trestního řádu a tyto účinky monitorovat.

2.

Podle plánu zřídit Úřad pro otázky prověřování bezúhonnosti odpovědný za prověřování majetku, neslučitelnosti a případného střetu zájmů a za vydávání předepsaných rozhodnutí, na jejichž základě lze přijmout odrazující sankce.

3.

Prohlubovat již dosažený pokrok, pokračovat v profesionálním a nestranném vyšetřování případů obvinění z korupce na vyšších pozicích.

4.

Přijmout další opatření k předcházení a k boji proti korupci, zejména v rámci místní samosprávy.


14.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 354/58


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. prosince 2006,

kterým se zřizuje mechanismus pro spolupráci a ověřování pokroku Bulharska při dosahování specifických referenčních cílů v oblasti reformy soudnictví a boje proti korupci a organizovanému zločinu

(oznámeno pod číslem K(2006) 6570)

(2006/929/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska, a zejména na články 37 a 38 tohoto aktu,

s ohledem na stanoviska vyjádřená členskými státy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská unie je založena na právním státě, společné zásadě všech členských států.

(2)

Prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti a vnitřní trh vytvořený Smlouvou o Evropské unii a Smlouvou o založení Evropského společenství je založen na vzájemné důvěře, že správní a soudní rozhodnutí a postupy všech členských států plně dodržují zásadu právního státu.

(3)

To předpokládá existenci spravedlivého, nezávislého a účinného soudního a správního systému, který je řádně vybaven mimo jiné i pro boj proti korupci a organizovanému zločinu, ve všech členských státech.

(4)

Dne 1. ledna 2007 se Bulharsko stane členem Evropské unie. S ohledem na významné úsilí k ukončení příprav Bulharska na členství vymezila Komise ve své zprávě ze dne 26. září 2006 nedořešené otázky, zejména odpovědnost a účinnost soudního systému a donucovacích orgánů, kde je zapotřebí dosáhnout dalšího pokroku s cílem zajistit jejich schopnost provádět a uplatňovat opatření přijatá k zavedení vnitřního trhu a prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti.

(5)

Ustanovení článku 37 aktu o přistoupení zmocňuje Komisi k přijetí příslušných opatření v případě bezprostředního rizika, že by Bulharsko narušilo fungování vnitřního trhu tím, že by nesplnilo závazky, ke kterým se zavázalo. Ustanovení článku 38 aktu o přistoupení zmocňuje Komisi k přijetí příslušných opatření v případě bezprostředního rizika závažných nedostatků Bulharska v oblasti transpozice, stavu provádění anebo uplatňování aktů přijatých v souladu s hlavou VI Smlouvy o EU a hlavou IV Smlouvy o ES.

(6)

Nedořešené otázky ohledně odpovědnosti a účinnosti soudního systému a donucovacích orgánů si vyžadují zřízení mechanismu pro spolupráci a ověřování pokroku Bulharska při dosahování specifických referenčních cílů v oblasti reformy soudnictví a boje proti korupci a organizovanému zločinu.

(7)

Pokud by Bulharsko mělo nedostatečně plnit dané referenční cíle, může Komise uplatnit bezpečnostní opatření podle článků 37 a 38 aktu o přistoupení, které zahrnují pozastavení povinnosti členských států uznávat a vykonávat bulharské rozsudky a soudní rozhodnutí, jako např. evropský zatýkací rozkaz, v souladu s podmínkami stanovenými v právu Společenství.

(8)

Toto rozhodnutí nevylučuje možnost přijetí bezpečnostních opatření kdykoli na základě článků 36 až 38 aktu o přistoupení, pokud budou splněny podmínky pro přijetí takových opatření.

(9)

Toto rozhodnutí by mělo být pozměněno, pokud Komise ve svém hodnocení uvede potřebu upravit referenční cíle. Toto rozhodnutí by mělo být zrušeno, jakmile bude uspokojivě dosaženo všech referenčních cílů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Bulharsko bude Komisi předkládat do 31. března každého roku, a poprvé do 31. března 2007, zprávu o pokroku při dosahování jednotlivých referenčních cílů uvedených v příloze.

Komise může kdykoli poskytnout odbornou pomoc prostřednictvím různých činností anebo zabezpečovat získávání a výměnu informací o referenčních cílech. Navíc může Komise kdykoli do Bulharska vyslat odborníky za tímto účelem. Bulharské orgány v této souvislosti poskytnou nezbytnou podporu.

Článek 2

Komise sdělí Evropskému parlamentu a Radě své vlastní připomínky a zjištění ohledně zprávy předložené Bulharskem poprvé v červnu 2007.

Dále bude Komise podávat zprávy, pokud o to bude požádána, ale nejméně každých šest měsíců.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstoupí v platnost jen za podmínky a v den vstupu v platnost smlouvy o přistoupení.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. prosince 2006.

Za Komisi

Olli REHN

člen Komise


PŘÍLOHA

Referenční cíle pro Bulharsko uvedené v článku 1:

1.

Přijmout změny Ústavy, kterými se odstraní nejednoznačnost v otázce nezávislosti a spolehlivosti systému soudnictví.

2.

Zajistit transparentnější a účinnější soudní řízení přijetím a prováděním nového aktu o soudním systému a nového občanského řádu. Předložit zprávu o dopadu těchto nových právních předpisů, trestního řádu a správního řádu, především ve fázi předsoudního řízení.

3.

Pokračovat v reformě soudnictví s cílem prohloubit profesionální přístup, spolehlivost a účinnost. Vyhodnotit dopad uvedené reformy a ročně zveřejňovat výsledky.

4.

Vést profesionální a nestranné vyšetřování případů obvinění z korupce na vyšších pozicích. Předkládat zprávy o vnitřních prověrkách veřejných orgánů a o zveřejňování údajů o majetku vysoce postavených úředníků.

5.

Přijmout další opatření k zabránění korupčnímu jednání a k jeho potlačení, především na hranicích a při jednání s úřady místní samosprávy.

6.

Provést strategii k boji s organizovaným zločinem zaměřenou na závažnou trestnou činnost, praní špinavých peněz, jakož i na systematické zabavování majetkového prospěchu získaného z trestné činnosti a jeho propadnutí státu. Předkládat zprávy o novém a probíhajícím vyšetřování, o nových obžalobách a o nových vynesených odsuzujících rozsudcích.