ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 341

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
7. prosince 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1793/2006 ze dne 6. prosince 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1794/2006 ze dne 6. prosince 2006, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby ( 1 )

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1795/2006 ze dne 6. prosince 2006 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2007

17

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1796/2006 ze dne 6. prosince 2006 o otevření celní kvóty na rok 2007 pro dovoz některého zboží pocházejícího z Islandu, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství

20

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1797/2006 ze dne 6. prosince 2006 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2007

22

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1798/2006 ze dne 6. prosince 2006, kterým se na rok 2007 otevírají celní kvóty pro dovoz některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství

24

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1799/2006 ze dne 6. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 26/2004 o rejstříku rybářského loďstva Společenství

26

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1800/2006 ze dne 6. prosince 2006, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007

29

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 13. listopadu 2006 o uzavření Protokolu o změně Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, pokud jde o celní kvóty pro cukr a produkty v odvětví cukru pocházející z Chorvatska nebo ze Společenství

31

Protokol o změně Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, pokud jde o celní kvóty pro cukr a produkty v odvětví cukru pocházející z Chorvatska nebo ze Společenství

33

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 5. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/80/ES, pokud jde o Slovinsko (oznámeno pod číslem K(2006) 5797)

37

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2006, kterým se určuje postoj Společenství k rozhodnutí smíšeného výboru zřízeného podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o vzájemném uznávání certifikátů shody pro námořní zařízení, týkajícímu se přijetí jeho jednacího řádu

39

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2006 o finančním příspěvku Společenství pro rok 2006 k úhradě výdajů vynaložených Belgií a Německem na ochranu proti organismům škodlivým rostlinám nebo rostlinným produktům (oznámeno pod číslem K(2006) 5894)

43

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2006 o ukončení nového antiabsorpčního šetření týkajícího se dovozu ručních paletových vozíků a jejich hlavních součástí pocházejících z Čínské lidové republiky

46

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

7.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 341/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1793/2006

ze dne 6. prosince 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 7. prosince 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. prosince 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 6. prosince 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

76,7

204

45,8

999

61,3

0707 00 05

052

124,3

204

74,1

628

171,8

999

123,4

0709 90 70

052

138,7

204

63,7

999

101,2

0805 10 20

388

46,7

508

15,3

528

26,3

999

29,4

0805 20 10

052

63,5

204

55,9

999

59,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

65,4

388

111,5

999

88,5

0805 50 10

052

48,8

388

44,4

528

28,7

999

40,6

0808 10 80

388

59,7

400

106,4

404

99,8

720

68,2

999

83,5

0808 20 50

052

98,8

400

109,0

528

106,5

720

51,2

999

91,4


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


7.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 341/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1794/2006

ze dne 6. prosince 2006,

kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb) (1), a zejména na čl. 15 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (2), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise musí stanovit společný systém poplatků za letové navigační služby v celém Společenství. Nařízení s přímou použitelností je nejvhodnějším nástrojem pro zajištění jednotné aplikace společného systému poplatků v jednotném evropském nebi.

(2)

Eurocontrol byl pověřen v souladu s čl. 8 odst. 1 rámcového nařízení, aby pomáhal Komisi při vypracování prováděcích pravidel ke společnému systému poplatků za letové navigační služby. Toto nařízení je založeno na výsledné zprávě o pověření ze dne 29. října 2004.

(3)

Vypracování společného systému poplatků za letové navigační služby poskytované během všech fází letu má pro provádění jednotného evropského nebe nesmírný význam. Systém by měl přispět k dosažení větší transparentnosti s ohledem na určení a ukládání poplatků a jejich vymáhání od uživatelů vzdušného prostoru. Systém by rovněž měl podporovat bezpečné a účinné poskytování letových navigačních služeb jejich uživatelům, kteří financují systém a podněcují integrované poskytování služeb.

(4)

V souladu s celkovým cílem zvýšení nákladové efektivnosti letových navigačních služeb by měl systém poplatků podporovat posílení nákladové a provozní efektivnosti.

(5)

Aby byl cestujícím umožněn přístup k síti letecké dopravy, a zejména na malá a středně velká letiště, jakož i větší letiště, za náklady, které jsou pro uživatele přijatelné, je možné, že členské státy budou muset uplatňovat stejnou jednotkovou sazbu na poplatky za přibližovací a letištní služby na všech letištích, kde služby zajišťuje stejný poskytovatel letových provozních služeb, nebo v několika skupinách takových letišť, aby mohly být pokryty celkové náklady na přibližovací a letištní služby.

(6)

Společný systém poplatků by měl být v souladu s článkem 15 Chicagské úmluvy o mezinárodním civilním letectví z roku 1944.

(7)

Protože většina členských států je smluvními stranami Mnohostranné úmluvy o letových poplatcích ze dne 12. února 1981 a Společenství podepsalo protokol o přistoupení k revidované Úmluvě Eurocontrol, měla by být pravidla vypracovaná v tomto nařízení v souladu se systémem poplatků za traťové navigační služby vypracovaným organizací Eurocontrol.

(8)

Systém poplatků by měl umožnit optimální využití vzdušného prostoru a zohlednit toky letového provozu, zejména v rámci funkčních bloků vzdušného prostoru stanovených v souladu s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 ze dne 10. března 2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (nařízení o vzdušném prostoru) (3).

(9)

Podle prohlášení připojeného k nařízení o vzdušném prostoru (4) připraví Komise do roku 2008 zprávu o zkušenostech získaných při vytváření funkčních bloků vzdušného prostoru. Současně zhodnotí Komise obtíže, které mohou vzniknout z důvodu udržování různých jednotkových sazeb v rámci jednoho funkčního bloku vzdušného prostoru.

(10)

Je nutné stanovit požadavky, podle kterých by byly úplné a transparentní informace na základě nákladů k dispozici zástupcům uživatelů vzdušného prostoru a příslušným orgánům v řádné lhůtě.

(11)

Výše poplatků uložených zejména lehkým letadlům by neměla odradit od využívání zařízení a služeb potřebných pro bezpečnost nebo od zavedení nových technik a postupů.

(12)

Vzorec pro výpočet poplatků za přibližovací a letištní služby by měl odrážet různou povahu těchto služeb v porovnání s traťovými navigačními službami.

(13)

Členské státy by měly mít možnost stanovit své jednotkové sazby společně, zejména pokud oblasti zpoplatnění procházejí vzdušným prostorem více než jednoho členského státu nebo pokud jsou stranami společného systému poplatků za traťové navigační služby.

(14)

Za účelem zlepšení účinnosti systému poplatků a snížení administrativního a účetního zatížení by měly mít členské státy možnost vybírat traťové poplatky společně v rámci společného systému poplatků za traťové navigační služby, a to prostřednictvím jediného poplatku za let.

(15)

Je důležité posílit právní prostředky potřebné k zajištění včasného a úplného hrazení poplatků za letové navigační služby uživateli těchto služeb.

(16)

Poplatky za letové navigační služby by měly být stanovovány a ukládány uživatelům těchto služeb spravedlivě a transparentně po konzultaci s uživateli vzdušného prostoru. Takové poplatky by měly být pravidelně přezkoumávány.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro jednotné nebe,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a rozsah působnosti

1.   Toto nařízení stanoví opatření potřebná pro vypracování systému poplatků za letové navigační služby, který je v souladu se systémem poplatků za traťové služby vypracovaným organizací Eurocontrol.

2.   Toto nařízení se vztahuje na letové navigační služby poskytované poskytovateli letových provozních služeb určenými v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 550/2004 a poskytovateli meteorologických služeb, pokud jsou určeni v souladu s čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení, pro potřeby všeobecného letového provozu v rámci regionů EUR a AFI stanovených Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO), ve kterých členské státy zodpovídají za poskytování letových navigačních služeb.

3.   Členské státy mohou používat toto nařízení na letové navigační služby poskytované ve vzdušném prostoru spadajícím do jejich pravomoci v rámci jiných regionů stanovených ICAO pod podmínkou, že o tom uvědomí Komisi a ostatní členské státy.

4.   Členské státy mohou toto nařízení používat pro poskytovatele letových navigačních služeb, kteří obdrželi povolení k poskytování letových navigačních služeb bez osvědčení, v souladu s čl. 7 odst. 5 nařízení o poskytování služeb.

5.   Členské státy se mohou rozhodnout toto nařízení nepoužívat pro letové navigační služby poskytované na letištích, kde obchodní letecká doprava dosahuje méně než 50 000 pohybů za rok, bez ohledu na maximální vzletovou hmotnost a počet sedadel, přičemž se pohyby počítají jako průměrný součet vzletů a přistání za předchozí tři roky.

Členské státy o tom uvědomí Komisi. Komise pravidelně zveřejní aktualizovaný seznam letišť, kterým byla udělena výjimka.

6.   Aniž je dotčeno používání zásad uvedených v článcích 14 a 15 nařízení o poskytování služeb, mohou se členské státy rozhodnout, že nebudou počítat poplatky za přibližovací a letištní služby podle článku 11 tohoto nařízení a nestanoví jednotkové sazby poplatků za přibližovací a letištní služby uvedené v článku 13 tohoto nařízení, pokud jde o letové navigační služby poskytované na letištích, kde obchodní letecká doprava dosahuje méně než 150 000 pohybů za rok, bez ohledu na maximální vzletovou hmotnost a počet sedadel, přičemž se pohyby počítají jako průměrný součet vzletů a přistání za předchozí tři roky.

Před přijetím takového rozhodnutí provedou členské státy vyhodnocení rozsahu, v jakém jsou podmínky stanovené v příloze I, včetně konzultace zástupců uživatelů vzdušného prostoru, splněny.

Závěrečné hodnocení, zda jsou podmínky splněny, a rozhodnutí členských států je zveřejněno a sděleno Komisi s plným odůvodněním závěrů členského státu, včetně výsledků konzultace s uživateli.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 2 rámcového nařízení.

Kromě toho se použijí tyto definice:

a)

„uživatelem letových navigačních služeb“ se rozumí provozovatel letadla v době, kdy byl proveden let, nebo pokud není totožnost provozovatele známá, majitel letadla, pokud neprokáže, že jiná osoba byla v té době provozovatelem;

b)

„zástupcem uživatelů vzdušného prostoru“ se rozumí jakákoli právnická osoba či subjekt zastupující zájmy jedné či více kategorií uživatelů letových navigačních služeb;

c)

„IFR“ se rozumí pravidla pro let podle přístrojů (Instrument Flight Rules) vymezená v příloze 2 Chicagské úmluvy o mezinárodním civilním letectví z roku 1944 (desáté vydání – červenec 2005);

d)

„VFR“ se rozumí pravidla pro let za viditelnosti (Visual Flight Rules) vymezená v příloze 2 Chicagské úmluvy o mezinárodním civilním letectví z roku 1944 (desáté vydání – červenec 2005);

e)

„oblastí zpoplatnění traťových služeb“ se rozumí objem vzdušného prostoru, pro který je stanoven jeden nákladový základ a jedna jednotková sazba;

f)

„oblastí zpoplatnění přibližovacích a letištních služeb“ se rozumí letiště či skupina letišť, pro která je stanoven jeden nákladový základ a jedna jednotková sazba;

g)

„obchodní leteckou dopravou“ se rozumí jakýkoli provoz letadla, který zahrnuje přepravu cestujících, nákladu nebo pošty za úplatu nebo v nájmu.

Článek 3

Zásady systému poplatků

1.   Systém poplatků odráží náklady, které vznikly buď přímo, nebo nepřímo při poskytování letových navigačních služeb.

2.   Náklady na traťové služby jsou financovány prostřednictvím traťových poplatků uložených uživatelům letových navigačních služeb.

3.   Náklady na přibližovací a letištní služby jsou financovány prostřednictvím přibližovacích a letištních poplatků uložených uživatelům letových navigačních služeb a nebo jiných příjmů, včetně křížových subvencí v souladu s právními předpisy Společenství.

4.   Odstavci 2 a 3 není dotčeno financování výjimek v případě některých uživatelů letových navigačních služeb prostřednictvím jiných finančních zdrojů v souladu s článkem 9.

5.   Systém poplatků zabezpečí transparentnost a konzultace v oblasti nákladových základů a rozdělení nákladů mezi různé služby.

Článek 4

Stanovení oblastí zpoplatnění

1.   Členské státy vytvoří oblasti zpoplatnění ve vzdušném prostoru spadajícím do jejich pravomoci, v nichž jsou uživatelům vzdušného prostoru poskytovány letové navigační služby.

2.   Oblasti zpoplatnění se vymezí v souladu s postupy řízení letového provozu a ostatními letovými provozními službami po konzultaci se zástupci uživatelů vzdušného prostoru.

3.   Oblast zpoplatnění traťových služeb se rozprostírá od zemského povrchu a zahrnuje i horní vzdušný prostor, aniž je dotčena možnost členského státu vyčlenit určitou oblast zpoplatnění přibližovacích a letištních služeb po konzultaci se zástupci uživatelů vzdušného prostoru.

4.   Pokud oblasti zpoplatnění procházejí vzdušným prostorem více než jednoho členského státu, provedou dotčené členské státy příslušná opatření k zajištění shodného a jednotného používání tohoto nařízení na dotčený vzdušný prostor. Členské státy o uvedených opatřeních uvědomí Komisi a Eurocontrol.

KAPITOLA II

NÁKLADY NA POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH NAVIGAČNÍCH SLUŽEB

Článek 5

Způsobilé služby, zařízení a činnosti

1.   Poskytovatelé letových navigačních služeb uvedených v čl. 1 odst. 2 a 4 stanoví náklady, které jim při poskytování letových navigačních služeb vznikají provozem zařízení a poskytováním služeb stanovených regionálním letovým navigačním plánem ICAO pro evropský region a které jsou poskytovány v rámci tohoto plánu v oblastech zpoplatnění v jejich pravomoci.

Tyto náklady zahrnují administrativní výdaje, školení, studie, testy a zkoušky, jakož i výzkum a vývoj související s těmito službami.

2.   Členské státy mohou zahrnout tyto náklady, pokud vzniknou v souvislosti s poskytováním letových navigačních služeb:

a)

náklady vzniklé příslušným vnitrostátním orgánům;

b)

náklady vzniklé uznaným organizacím uvedeným v článku 3 nařízení o poskytování služeb;

c)

náklady plynoucí z mezinárodních dohod.

3.   Aniž jsou dotčeny jiné zdroje financování a s ohledem na vysokou úroveň bezpečnosti, nákladové efektivnosti a poskytování služeb, lze poplatky použít na financování projektů, které mají zvláštním kategoriím uživatelů vzdušného prostoru a nebo poskytovatelům letových navigačních služeb pomoci zlepšit společnou infrastrukturu letových navigačních služeb, poskytování letových navigačních služeb a užívání vzdušného prostoru v souladu s právními předpisy Společenství.

Článek 6

Výpočet nákladů

1.   Náklady na způsobilé služby, zařízení a činnosti ve smyslu článku 5 se stanoví v souladu s účetními výkazy uvedenými v článku 12 nařízení o poskytování služeb za období od 1. ledna do 31. prosince. Jednorázové nákladové dopady vyplývající ze zavedení mezinárodních účetních standardů lze však rozložit na období nepřesahující 15 let.

2.   Náklady uvedené v odstavci 1 se rozdělí na osobní náklady, jiné provozní náklady, náklady na odpisy, náklady na kapitál a mimořádné položky včetně nevratných odvedených daní a celních poplatků a všechny související náklady.

Osobní náklady zahrnují hrubou mzdu, příplatky za práci přesčas, příspěvek zaměstnavatele na sociální pojištění, jakož i penzijní náklady a jiné dávky.

Jiné provozní náklady zahrnují náklady vzniklé koupí zboží a služeb používaných k poskytování letových navigačních služeb. Mezi tyto patří zejména služby zadané externím dodavatelům, jako např. komunikace, externí zaměstnanci, jako např. poradci, materiál, energie, služby, pronájem budov, vybavení a zařízení, údržba, náklady na pojištění, cestovné. Pokud poskytovatel letových provozních služeb zakoupí jiné letové navigační služby, zahrne poskytovatel náklady vynaložené za tyto služby do svých ostatních provozních nákladů.

Náklady na odpisy se vztahují k celkovým dlouhodobým aktivům užívaným pro účely letových navigačních služeb. Dlouhodobá aktiva se odepisují v souladu s jejich očekávanou životností za použití metody rovnoměrného odpisování uplatněné k pořizovací hodnotě odpisovaných aktiv. Pokud aktiva patří poskytovateli letových navigačních služeb, na kterého se vztahuje režim pobídek uvedený v čl. 12 odst. 2, lze pro výpočet odpisů uplatnit metodu účtování běžných nákladů místo účtování skutečných nákladů. Metoda používaná během odpisů se nemění.

Náklady na kapitál se rovnají celkovému součinu:

a)

součtu průměrné čisté účetní hodnoty dlouhodobých aktiv používaných poskytovatelem letových navigačních služeb, která jsou v provozu či ve výstavbě, a průměrné hodnoty čistých oběžných aktiv využívaných pro poskytování letových navigačních služeb a

b)

váženého průměru úrokové sazby z přijatých úvěrů a výnosů z vlastního kapitálu.

Mimořádné položky jsou nevratné náklady v souvislosti s poskytováním letových navigačních služeb, které vznikly v průběhu roku.

3.   Pro účely odst. 2 pátého pododstavce, jsou váhové ukazatele založeny na poměru financování prostřednictvím buď dluhu, nebo vlastního kapitálu. Úroková sazba z přijatých úvěrů se rovná průměrné úrokové sazbě úroků z přijatých úvěrů poskytovatele letových navigačních služeb. Návratnost vlastního kapitálu zohledňuje finanční riziko poskytovatele letových navigačních služeb, přičemž jako měřítko se bere kurs vnitrostátních dluhopisů. Pokud se na poskytovatele letových navigačních služeb vztahuje režim pobídek uvedený v čl. 12 odst. 2, lze tento výnos navýšit o dodatečnou přirážku, aby bylo přiměřeně zohledněno specifické finanční riziko, které uvedený poskytovatel přebírá.

Pokud aktiva nepatří poskytovateli letových navigačních služeb, ale jsou zahrnuta do výpočtu nákladů na kapitál, členské státy zajistí, aby náklady na tato aktiva nebyly zpětně získány dvakrát.

Článek 7

Přidělování nákladů

1.   Náklady na způsobilé služby, zařízení a činnosti ve smyslu článku 5 se přidělí transparentním způsobem oblastem zpoplatnění, ve kterých skutečně vznikly.

Pokud náklady vzniknou v několika různých oblastech zpoplatnění, přidělí se poměrným způsobem na základě transparentní metodologie podle článku 8.

2.   Náklady na přibližovací a letištní služby obsahují náklady na následující služby:

a)

letištní služby řízení letového provozu, letištní letové informační služby včetně letových poradních služeb a náklady na služby pátrání a záchrany;

b)

letové provozní služby související s přiblížením a odletem letadla v rozsahu určené vzdálenosti kolem letiště na základě provozních požadavků;

c)

náležité přiřazení všech ostatních součástí letových navigačních služeb odrážející poměrné rozdělení mezi traťové a přibližovací letištní služby.

3.   Náklady na traťové služby se vztahují k nákladům uvedeným v odstavci 1 s výjimkou nákladů uvedených v odstavci 2.

4.   Pokud jsou poskytnuty výjimky pro lety uskutečněné podle pravidel VFR v souladu s článkem 9, určí poskytovatel letových navigačních služeb náklady letových navigačních služeb poskytované letům provedeným podle pravidel VFR odděleně od nákladů poskytovaných letům podle pravidel IFR. Tyto náklady mohou být určeny prostřednictvím metodologie mezních nákladů, přičemž se zohlední výhody pro lety provedené podle pravidel IFR vyplývající ze služeb poskytnutých letům provedeným podle pravidel VFR.

Článek 8

Transparentnost nákladového základu

1.   Aniž je dotčen článek 18 nařízení o poskytování služeb, poskytnou členské státy a nebo poskytovatelé letových navigačních služeb zástupcům uživatelů vzdušného prostoru, pokud o to požádají, informace týkající se nákladových základů, plánovaných investičních výdajů a očekávaného objemu dopravy. Následně poskytnou zástupcům uživatelů vzdušného prostoru, Komisi a tam, kde je to na místě, i organizaci Eurocontrol transparentní přehled příslušných nákladů stanovených v souladu s článkem 5, a to nejméně jednou za rok.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 jsou vykazovány na základě tabulek a podrobných pravidel stanovených v příloze II, nebo pokud členský stát učinil rozhodnutí uvedené v čl. 1 odst. 6 nebo oznámil Komisi, že uvažuje o přijetí takového rozhodnutí, v příloze III části 1.

KAPITOLA III

FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH NAVIGAČNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM POPLATKŮ ZA LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY

Článek 9

Výjimky z poplatků za letové navigační služby

1.   Členské státy udělí výjimku z placení poplatků za traťové navigační služby:

a)

letům provedeným letadlem, jehož maximální povolená vzletová hmotnost je méně než dvě tuny;

b)

smíšeným letům VFR/IFR v oblastech zpoplatnění, kde jsou dané lety provedeny výlučně podle pravidel VFR a kde se za tyto lety podle pravidel VFR neúčtuje poplatek;

c)

letům provedeným výlučně za účelem přepravy vládnoucího panovníka a jeho nejbližší rodiny, hlav států, předsedů vlád a vládních ministrů během jejich oficiálních cest; ve všech případech musí být tato skutečnost opodstatněna patřičným označením statusu v letovém plánu;

d)

letům za účelem pátrání a záchrany povoleným příslušným odpovědným subjektem.

2.   Členské státy mohou udělit výjimku z placení poplatků za traťové navigační služby:

a)

vojenským letům provedeným vojenským letadlem jakékoli země;

b)

výcvikovým letům provedeným výlučně za účelem udělení oprávnění nebo získání kvalifikace v případě letové posádky, pokud je tato skutečnost opodstatněna příslušnou poznámkou v letovém plánu. Lety musí být provedeny výhradně ve vzdušném prostoru dotčeného státu jejich účelem letů nesmí být přeprava cestujících a nebo nákladu, ani manipulační let či přemísťování letadla;

c)

letům provedeným výlučně za účelem kontroly či ověřování používaného vybavení či vybavení, které má být používáno jako pozemní zařízení pro letovou navigaci, s výjimkou manipulačních letů dotčeného letadla;

d)

letům končícím na letišti, ze kterého vzlétly, a během kterých nedošlo k mezipřistání;

e)

letům provedeným podle pravidel VFR;

f)

humanitárním letům povoleným příslušným odpovědným subjektem;

g)

letům provedeným celními a policejními orgány.

3.   Členské státy mohou udělit výjimku z placení přibližovacích a letištních poplatků letům uvedeným v odstavcích 1 a 2.

4.   Náklady vzniklé v souvislosti s lety, kterým byla udělena výjimka z placení poplatků, nebudou při výpočtu jednotkových sazeb zohledněny.

Tyto náklady jsou tvořeny:

a)

náklady na lety provedenými podle pravidel VFR, kterým byla udělena výjimka, uvedenými v čl. 7 odst. 4, a

b)

náklady na lety provedenými podle pravidel IFR, kterým byla udělena výjimka, přičemž uvedené náklady se vypočítají jako součin nákladů vzniklých v souvislosti s lety provedenými podle pravidel IFR a poměru počtu výkonových jednotek osvobozených od poplatků a celkového počtu výkonových jednotek. Náklady vzniklé v souvislosti s lety provedenými podle pravidel IFR se rovnají celkovým nákladům po odečtení nákladů na lety provedené podle pravidel VFR.

Členské státy zajistí, aby poskytovatelům letových navigačních služeb byly proplaceny služby, které poskytují v souvislosti s lety, kterým byla udělena výjimka.

Článek 10

Výpočet poplatků za traťové navigační služby

1.   Poplatek za traťové navigační služby u konkrétního letu v konkrétní oblasti zpoplatnění traťových služeb se rovná součinu jednotkové sazby stanovené pro tuto oblast zpoplatnění traťových služeb a počtu přeletových jednotek u daného letu.

2.   Aniž je dotčena možnost provedení režimu pobídek členským státem s ohledem na poskytovatele letových navigačních služeb v souladu s čl. 12 odst. 2, vypočítá se jednotková sazba v oblasti zpoplatnění traťových služeb vydělením předpokládaných nákladů na letové navigační služby předpokládaným počtem zpoplatněných přeletových jednotek za příslušný rok. Předpokládané náklady zahrnují saldo, které je výsledkem nadměrných či nedostatečných náhrad vyplacených v minulých letech.

3.   Přeletové jednotky se vypočítají v souladu s přílohou IV.

Článek 11

Výpočet poplatků za přibližovací a letištní služby

1.   Aniž je dotčena možnost financování přibližovacích a letištních služeb prostřednictvím jiných zdrojů podle článku 3, poplatek za letištní a přibližovací služby u konkrétního letu v konkrétní oblasti zpoplatnění přibližovacích a letištních služeb se rovná součinu jednotkové sazby stanovené pro tuto oblast a počtu výkonových jednotek daného letu.

2.   Aniž je dotčena možnost provedení režimu pobídek členským státem s ohledem na poskytovatele letových navigačních služeb v souladu s čl. 12 odst. 2, vypočte se jednotková sazba v oblasti zpoplatnění přibližovacích a letištních služeb vydělením předpokládaných nákladů na přibližovací a letištní služby předpokládaným počtem zpoplatněných výkonových jednotek za příslušný rok. Předpokládané náklady zahrnují saldo, které je výsledkem nadměrných či nedostatečných náhrad vyplacených v minulých letech.

3.   Výkonové jednotky přibližovacích a letištních služeb se vypočítají v souladu s přílohou V.

Článek 12

Režim pobídek

1.   Členské státy mohou stanovit či schválit režimy pobídek sestávající z finančních výhod či nevýhod uplatněných na nediskriminačním a transparentním základě v zájmu podpory zlepšení poskytování letových navigačních služeb, což bude mít za následek jiný výpočet poplatků stanovený v odstavcích 2 a 3. Tyto pobídky se mohou vztahovat buď na poskytovatele letových navigačních služeb a nebo na uživatele vzdušného prostoru.

2.   Pokud se členský stát rozhodne použít režim pobídek pro poskytovatele letových navigačních služeb, stanoví po konzultaci uvedené v článku 15 předem podmínky, podle nichž se určí maximální hranice jednotkové sazby nebo příjmu, a to na každý rok po dobu nepřesahující pět let. Tyto podmínky se stanoví s odkazem na předpokládanou výši nákladů včetně nákladů na kapitál pro dané období a mohou rovněž stanovit finanční zmírnění, buď přesahující, nebo nižší než očekávané náklady, založená na konkrétních aspektech činnosti poskytovatelů letových navigačních služeb, což může zahrnovat účinnost, kvalitu služeb, provádění konkrétních projektů, mezníky, kompetence či úroveň spolupráce s jinými poskytovateli letových navigačních služeb, pokud jde o zohlednění síťových účinků.

3.   Pokud se členský stát rozhodne použít režim pobídek, včetně nočních modulací, v případě uživatelů letových navigačních služeb, změní po konzultaci uvedené v článku 15 poplatky účtované uživatelům, aby zohlednil úsilí vyvinuté danými uživateli k optimalizaci využívání letových navigačních služeb, snížení celkových nákladů těchto služeb a zvýšení jejich účinnosti, zejména snížením poplatků podle letového vybavení, které zvyšuje kapacitu, nebo kompenzací obtíží spojených s volbou méně přetížených tratí.

Tyto režimy pobídek jsou omezené, pokud jde o dobu trvání, rozsah a objem. Odhadované úspory získané díky zlepšení provozní účinnosti přinejmenším kompenzují náklady pobídek v přiměřené lhůtě. Režim podléhá pravidelnému přezkumu, jehož se účastní zástupci uživatelů vzdušného prostoru.

4.   Členské státy, které stanovily či schválily režimy pobídek, sledují jejich řádné provádění poskytovateli letových navigačních služeb.

Článek 13

Stanovení jednotkových sazeb pro oblasti zpoplatnění

1.   Členské státy zajistí, aby pro každou oblast zpoplatnění byly každoročně stanoveny jednotkové sazby. Mohou rovněž zajistit, aby jednotkové sazby byly stanoveny předem pro každý rok období nepřesahující pět let.

2.   V případě neočekávaných velkých změn v dopravě či nákladech mohou být jednotkové sazby pozměněny během roku.

3.   Členské státy uvědomí Komisi a případně Eurocontrol o těchto jednotkových sazbách pro každou oblast zpoplatnění.

Článek 14

Výběr poplatků

1.   Členské státy mohou vybírat poplatky prostřednictvím jediného poplatku za každý let.

2.   Uživatelé letových navigačních služeb neprodleně a v plné výši uhradí všechny poplatky za letové navigační služby.

3.   Členské státy zajistí použití účinných donucovacích prostředků. Tyto prostředky mohou zahrnovat odepření poskytnutí služeb, zadržení letadla či jiná donucovací opatření v souladu s platnými právními předpisy.

Článek 15

Transparentnost způsobu zpoplatnění

1.   Členské státy zajistí, že zástupci uživatelů vzdušného prostoru jsou pravidelně konzultováni v oblasti poplatkové politiky. V tomto ohledu jim poskytnou potřebné informace o svých režimech poplatků, jak je stanoveno v příloze VI, nebo – pokud členský stát učinil rozhodnutí, na které odkazuje čl. 1 odst. 6 obsahující nezbytné informace uvedené – v příloze III části 2, a provedou účinnou a transparentní konzultaci, při které předloží tyto informace, jakož i informace uvedené v článku 8, za přítomnosti příslušných poskytovatelů letových navigačních služeb.

2.   Aniž je dotčen článek 18 nařízení o poskytování služeb, je příslušná dokumentace k dispozici zástupcům uživatelů vzdušného prostoru, Komisi, organizaci Eurocontrol a vnitrostátním dozorovým orgánům tři týdny před konzultací.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 16

Řízení o odvolání

Členské státy zajistí, aby rozhodnutí učiněná v souladu s tímto nařízením byla řádně odůvodněná a podléhala účinnému přezkumu a nebo řízení o odvolání.

Článek 17

Usnadnění kontroly dodržování požadavků

Poskytovatelé letových navigačních služeb usnadní inspekce a průzkumy prováděné vnitrostátními dozorovými orgány nebo uznaným subjektem, který jedná jménem uvedených orgánů, včetně kontrol na místě. Osoby oprávněné těmito orgány jsou zmocněny:

a)

zkoumat příslušné účetní dokumenty, sestavy majetku a jiný materiál související se stanovením poplatků za letovou navigaci;

b)

zhotovovat kopie či výpisy z takových dokumentů;

c)

žádat na místě o ústní vysvětlení;

d)

vstupovat na příslušné pozemky, do příslušných prostor nebo dopravních prostředků.

Tyto inspekce a šetření se provádějí v souladu s platnými postupy členského státu, ve kterém jsou prováděny.

Článek 18

Vstup v platnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Členské státy však mohou odložit používání článků 9, 10, 12, 13 a 14, pokud jde o traťové poplatky až do 1. ledna 2008.

Členské státy mohou odložit používání článku 9 a článků 11 až 15, pokud jde o přibližovací a letištní poplatky až do 1. ledna 2010.

Pokud tak členské státy rozhodnou o odložení používání v souladu s druhým a třetím pododstavcem, oznámí to Komisi.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. prosince 2006.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 20.

(4)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 25.


PŘÍLOHA I

POSOUZENÍ PODMÍNEK PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH NAVIGAČNÍCH SLUŽEB NA LETIŠTÍCH PODLE ČL. 1 ODST. 6

Podle čl. 1 odst. 6 je třeba posoudit následující podmínky:

1.

Rozsah, v jakém mohou poskytovatelé letových navigačních služeb na letištích volně poskytovat letové navigační služby či upustit od jejich poskytování:

existence významných hospodářských překážek, které by poskytovateli letových navigačních služeb bránily poskytovat tyto služby či upustit od jejich poskytování,

existence významných právních překážek, které by poskytovateli letových navigačních služeb bránily poskytovat tyto služby či upustit od jejich poskytování,

doba trvání smlouvy,

existence postupu umožňujícího přesun aktiv a zaměstnanců od jednoho poskytovatele letových navigačních služeb k druhému.

2.

Rozsah, v jakém mohou letiště volně určovat, kdo bude poskytovat jejich letové navigační služby, včetně možnosti vlastního poskytování uvedených služeb:

možnost, aby letiště mohla přejít k vlastnímu poskytovaní letových navigačních služeb,

existence právních, smluvních či praktických překážek, které letištím brání, aby změnila poskytovatele letových navigačních služeb,

úloha zástupců uživatelů vzdušného prostoru ve výběrovém řízení na poskytovatele letových navigačních služeb.

3.

Rozsah, v jakém si letiště mohou vybrat z řady poskytovatelů letových navigačních služeb:

existence nepružné struktury, která letiště omezuje při účinné volbě letových navigačních služeb,

informace o alternativních poskytovatelích letových navigačních služeb, včetně možnosti vlastního poskytování těchto služeb, které letištím poskytují možnost volby při výběru letových navigačních služeb.

4.

Rozsah, v jakém letiště podléhají obchodnímu tlaku na náklady nebo nařízení o pobídkách:

zda jsou letiště aktivně zapojena do hospodářské soutěže v oblasti letecké dopravy,

rozsah, do jakého letiště nesou náklady spojené s poplatky za letové navigační služby,

zda letiště působí v konkurenčním prostředí či v prostředí hospodářských pobídek navržených s cílem snížit ceny či jinak motivovat snížení nákladů.


PŘÍLOHA II

TRANSPARENTNOST NÁKLADOVÉHO ZÁKLADU

1.   VÝKAZNÍ TABULKA

Členské státy a poskytovatelé letových navigačních služeb vyplní následující výkazní tabulku pro každou oblast zpoplatnění v jejich pravomoci.

Údaje představují skutečné údaje za rok (n – 3) do roku (n – 1) a plánované údaje za rok (n) a následující roky. Skutečné náklady se stanoví na základě auditované účetní závěrky. Plánované náklady se stanoví v souladu s obchodním plánem, který je vyžadován osvědčením uvedeným v článku 7 nařízení o poskytování služeb.

Náklady jsou vyjádřeny v národní měně.

Tabulka 1

Celkové náklady

 

Organizace:

 

Oblast zpoplatnění:

 

Rok n:

 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Podrobné údaje podle druhu nákladů

Osobní náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní provozní náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpisy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na kapitál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimořádné položky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobné údaje podle služeb

Řízení letového provozu (ATM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dozor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pátrací a záchranná činnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letecká informační služba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meteorologické služby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na dohled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní náklady státu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Doplňkové informace o směnném kursu národní měny vůči euru

Směnný kurs (1 EUR =)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Doplňkové informace o nákladech na kapitál

Průměrná hodnota provozního kapitálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z toho průměrná hodnota dlouhodobých aktiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na kapitál před zdaněním (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návratnost vlastního kapitálu (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrný úrok z přijatých úvěrů (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Členské státy a poskytovatelé letových navigačních služeb dále poskytnou přinejmenším následující informace:

popis metodiky používané pro přidělování nákladů na zařízení či služby na kategorie letových navigačních služeb na základě seznamu zařízení či služeb uvedených v regionálním letovém navigačním plánu ICAO pro evropský region (dokument 7754) a popis metodiky používané pro přidělování daných nákladů různým oblastem zpoplatnění,

popis a vysvětlení rozdílů mezi plánovanými a skutečnými údaji za rok (n – 1),

popis a vysvětlení pětiletých plánovaných nákladů vycházejících z obchodního plánu,

popis nákladů vzniklých členským státům („ostatní státní náklady“),

popis a vysvětlení metody přijaté pro výpočet odpisů: metoda pořizovacích cen nebo stávajících cen. V případě přijetí metody účtování stávajících cen je třeba poskytnout srovnatelné údaje i metodou pořizovacích cen,

oprávněnost nákladů na kapitál, včetně prvků základu aktiv,

popis nákladů pro každé letiště v každé oblasti zpoplatnění přibližovacích a letištních služeb Pro letiště, kde obchodní letecká doprava dosahuje méně než 20 000 pohybů za rok, přičemž počet pohybů se počítá jako průměr za předchozí tři roky, mohou být náklady předloženy jako celková částka na letiště,

rozdělení meteorologických nákladů mezi přímé náklady a „náklady na služby obecné meteorologie“ vymezené jako náklady na podpůrná meteorologická zařízení a služby, které rovněž slouží všeobecným meteorologickým požadavkům. Sem patří všeobecné analýzy a předpovědi, sledování prostřednictvím meteorologického radaru a družice, sítě povrchového a výškového meteorologického pozorování, meteorologické komunikační systémy, střediska zpracování dat a podpora základního výzkumu, školení a správy,

popis metodologie používané pro přidělení celkových nákladů na meteorologické služby a hlavních nákladů na meteorologické služby civilnímu letectví a oblastem zpoplatnění.


PŘÍLOHA III

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA TRANSPARENTNOST PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH NAVIGAČNÍCH SLUŽEB NA LETIŠTÍCH PODLE ČL. 1 ODST. 6

1.   NÁKLADY NA LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY

1.1   Výkazní tabulka

Poskytovatelé letových navigačních služeb vyplní následující výkazní tabulku pro každou oblast zpoplatnění přibližovacích a letištních služeb v jejich pravomoci.

Údaje představují skutečné údaje za rok (n – 3) do roku (n – 1) a plánované údaje za rok (n) a následující roky. Skutečné náklady se stanoví na základě ověřených účtů. Plánované náklady se stanoví v souladu s obchodním plánem, který je vyžadován osvědčením.

Náklady se stanoví v národní měně.

Tabulka 1

Náklady celkem

 

Organizace:

 

Oblast zpoplatnění:

 

Rok n:


 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Podrobné údaje podle povahy nákladů

Osobní náklady

 

 

 

 

 

Ostatní provozní náklady

 

 

 

 

Odpisy

 

 

 

 

Náklady na kapitál

 

 

 

 

Mimořádné položky

 

 

 

 

Náklady celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2   Další informace

Poskytovatelé letových navigačních služeb dále poskytnou přinejmenším následující informace:

popis metodiky používané pro přidělení nákladů na zařízení či služby mezi různé letové navigační služby na základě seznamu zařízení či služeb uvedených v regionálním letovém navigačním plánu ICAO pro evropský region (dokument 7754),

popis a vysvětlení rozdílů mezi plánovanými a skutečnými údaji nedůvěrné povahy za rok (n – 1),

popis a vysvětlení pětiletých plánovaných nákladů a investic nedůvěrné povahy vzhledem k očekávané dopravě,

popis a vysvětlení metody přijaté pro výpočet odpisů: uplatňování metody pořizovacích cen nebo stávajících cen,

vysvětlení týkající se nákladů na kapitál.

2.   FINANCOVÁNÍ LETOVÝCH NAVIGAČNÍCH SLUŽEB

Poskytovatelé letových navigačních služeb poskytnou následující informace pro každou oblast zpoplatnění přibližovacích a letištních služeb:

popis způsobů, jakými jsou financovány náklady na letové navigační služby.


PŘÍLOHA IV

VÝPOČET PŘELETOVÝCH JEDNOTEK

1.

Přeletové jednotky se počítají jako násobek faktoru vzdálenosti a faktoru hmotnosti příslušného letadla.

2.

Faktor vzdálenosti se vypočítá, když se vydělí stem počet kilometrů proletěných v ortogonální vzdálenosti mezi bodem vstupu a bodem výstupu oblastí zpoplatnění v souladu s poslední známou verzí letového plánu předloženého pro let příslušného letadla pro účely toků letového provozu.

3.

Pokud je bod vstupu a výstupu daného letu v oblastech zpoplatnění totožný, je faktor vzdálenosti totožný se vzdáleností v ortogonální vzdálenosti mezi těmito body a nejvzdálenějším bodem trati letového plánu.

4.

Vzdálenost, která se má zohlednit, se sníží o 20 kilometrů v případě každého vzletu z území členského státu a v případě každého přistání na jeho území.

5.

Faktor hmotnosti, vyjádřený jako číselný údaj zaokrouhlený na dvě desetinná místa, je druhá odmocnina podílu získaného tak, že se vydělí padesáti počet tun maximální certifikované vzletové hmotnosti letadla uvedené v osvědčení o letové způsobilosti či jiném rovnocenném úředním dokumentu předloženém provozovatelem letadla. Je-li tato hmotnost neznámá, použije se hmotnost nejtěžšího známého letadla stejného typu. Pokud má letadlo několik certifikovaných maximálních vzletových hmotností, použije se ta nejvyšší. V případech, kdy provozovatel letadla provozuje dvě či více letadla, která jsou různými verzemi stejného typu, použije se pro každé letadlo uvedeného typu průměrná maximální vzletová hmotnost všech jeho letadel uvedeného typu. Výpočet faktoru hmotnosti každého typu letadla u každého provozovatele se provede alespoň jednou ročně.


PŘÍLOHA V

VÝPOČET VÝKONOVÝCH JEDNOTEK PŘIBLIŽOVACÍCH A LETIŠTNÍCH SLUŽEB

1.

Výkonová jednotka přibližovacích a letištních služeb se rovná faktoru hmotnosti dotčeného letadla.

2.

Faktor hmotnosti, vyjádřený jako číselný údaj zaokrouhlený na dvě desetinná místa, odpovídá jedné padesátině maximální certifikované vzletové hmotnosti letadla uvedené v příloze IV odstavci 5 umocněné na 0,7. Nicméně v pětiletém přechodném období následujícím po výpočtu první jednotkové sazby přibližovacích a letištních služeb se tato mocnina může pohybovat v rozmezí od 0,5 do 0,9.


PŘÍLOHA VI

ZPŮSOB VÝPOČTU POPLATKŮ

1.   VÝKAZNÍ TABULKA

Členské státy vyplní následující výkazní tabulku pro každou oblast zpoplatnění v jejich pravomoci. Členské státy rovněž poskytnou konsolidovanou tabulku 1 pro každou oblast zpoplatnění v jejich pravomoci. Pokud oblast zpoplatnění prochází vzdušným prostorem více než jednoho členského státu, vyplní tabulku společně v souladu s ustanoveními, na která odkazuje čl. 4 odst. 4.

Údaje představují skutečné údaje za rok (n – 3) do roku (n – 1) a plánované údaje za rok (n) a následující roky. „Celkové náklady“ se stanoví jako součet všech celkových nákladů uvedených v tabulce 1, které jsou dané oblasti zpoplatnění přiděleny.

Tabulka 2

Výpočet jednotkové sazby

 

Organizace:

 

Oblast zpoplatnění:

 

Rok n:

 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Jednotková sazba (v EUR)

Náklady celkem (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady vzniklé v souvislosti s lety, kterým byla udělena výjimka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Částky převedené do roku (n)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjem z jiných zdrojů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprávněné náklady

Výkonové jednotky celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpoplatněné výkonové jednotky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotková sazba  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Jednotková sazba (v národní měně)

Směnný kurs (1 EUR =)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotková sazba

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Saldo převáděné do následujícího období (v národní měně)

Poplatky účtované uživatelům

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skutečné náklady celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy z jiných zdrojů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skutečné náklady vzniklé v souvislosti s lety, kterým byla udělena výjimka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo převedené do roku (n)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo vzniklé v roce (n)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Dotčené členské státy dále shromáždí a poskytnou přinejmenším následující informace:

popis a odůvodnění zavedení různých oblastí zpoplatnění, zejména s ohledem na oblasti zpoplatnění přibližovacích letištních služeb a případné křížové subvence mezi letišti,

popis a vysvětlení výpočtu předpokládaných výkonových jednotek poskytovaných služeb,

popis a vysvětlení metodiky používané s ohledem na účtování salda nákladových základů minulých let, které je výsledkem nadměrných či nedostatečných náhrad vyplacených v minulých letech,

popis politiky výjimek a popis finančních prostředků na pokrytí s tím souvisejících nákladů,

popis příjmu z jiných zdrojů, pokud existují,

popis a vysvětlení pobídek uplatňovaných v případě poskytovatelů letových navigačních služeb, a zejména postupů, které mají být uplatněny při stanovení regulačních podmínek na úrovni jednotkových sazeb. Popis a vysvětlení výkonnostních cílů a způsobů, jakými se zohlední při stanovení maximálních jednotkových sazeb,

popis plánů sestavených poskytovateli letových navigačních služeb s cílem splnit plánovanou poptávku a výkonnostní cíle,

popis a vysvětlení pobídek uplatňovaných v případě uživatelů letových navigačních služeb.


(1)  Jako částka všech celkových nákladů uvedených v tabulce 1, které jsou dané oblasti zpoplatnění přiděleny (pokud jsou některé letové navigační služby zadány externím dodavatelům, zohlední se náklady na roční výdaje).

(2)  

Jednotková sazba

=

oprávněné náklady/zpoplatněné výkonové jednotky.


7.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 341/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1795/2006

ze dne 6. prosince 2006

o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2004/859/ES ze dne 25. října 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (2), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 2 ke dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (3) a protokol 3 Dohody o EHP (4) určují právní úpravu obchodování s některými zemědělskými a zpracovanými zemědělskými produkty mezi smluvními stranami.

(2)

Protokol 3 Dohody o EHP, ve znění rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 138/2004 (5), stanoví nulové clo použitelné na některé vody s přídavkem cukru nebo jiných sladidel, klasifikované pod kódem KN 2202 10 00, a na některé ostatní nealkoholické nápoje obsahující cukr, klasifikované pod kódem ex 2202 90 10.

(3)

Nulové clo pro dotčenou vodu a ostatní nápoje bylo pro Norsko dočasně pozastaveno dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o protokolu 2 dvoustranné dohody o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (6), dále jen „dohoda“, schválenou rozhodnutím Rady 2004/859/ES. Podle bodu IV dohodnutého zápisu dohody jsou bezcelní dovozy zboží kódů KN 2202 10 00 a ex 2202 90 10 pocházejícího z Norska povoleny pouze v rámci limitů kvóty s nulovou celní sazbou, přičemž clo se platí za vývozy mimo přidělenou kvótu.

(4)

Je nezbytné otevřít pro dotčené nealkoholické nápoje celní kvótu na rok 2007. Podle statistik poskytnutých Komisi byla celní kvóta, jež byla na rok 2006 pro dotčené produkty otevřena nařízením Komise (ES) č. 2028/2005 (7), vyčerpána dne 31. října 2006. Podle bodu IV dohodnutého zápisu dohody by proto celní kvóta na rok 2007 měla být zvýšena o 10 %.

(5)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (8), stanoví pravidla pro správu celních kvót. Je vhodné zajistit, aby celní kvóty otevřené tímto nařízením byly spravovány v souladu s těmito pravidly.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými produkty neuvedenými v příloze I Smlouvy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Na období od 1. ledna do 31. prosince 2007 se otvírá celní kvóta Společenství uvedená v příloze pro zboží pocházející z Norska, které je uvedeno v této příloze, za podmínek v ní uvedených.

2.   Pravidla původu vzájemně uplatňovaná na zboží uvedené v příloze jsou shodná s pravidly stanovenými v protokolu 3 dvoustranné dohody o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím.

3.   Na dovezená množství převyšující tuto kvótu se uplatní preferenční clo ve výši 0,047 EUR za litr.

Článek 2

Celní kvóty Společenství uvedené v čl. 1 spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. prosince 2006.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 70.

(3)  Úř. věst. L 171, 27.6.1973, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 22, 24.1.2002, s. 37.

(5)  Úř. věst. L 342, 18.11.2004, s. 30.

(6)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 72.

(7)  Úř. věst. L 327, 14.12.2005, s. 7.

(8)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 402/2006 (Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 35).


PŘÍLOHA

Celní kvóta použitelná při dovozu zboží pocházejícího z Norska do Společenství

Poř. číslo

Kód KN

Popis zboží

Objem roční kvóty na rok 2007

Celní sazba použitelná v rámci limitů kvóty

Celní sazba použitelná nad rámec kvóty

 

2202 10 00

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná

17,303 milionů litrů

Osvobozeno

0,047 EUR/litr

ex 2202 90 10

Ostatní nealkoholické nápoje obsahující cukr (sacharosu nebo invertní cukr)


7.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 341/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1796/2006

ze dne 6. prosince 2006

o otevření celní kvóty na rok 2007 pro dovoz některého zboží pocházejícího z Islandu, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 1999/492/ES ze dne 21. června 1999 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Islandskou republikou na straně druhé o protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou (2), a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Islandskou republikou na straně druhé o protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou, schválená rozhodnutím 1999/492/ES, stanoví roční celní kvótu pro dovoz cukrovinek, čokolády a ostatních potravinových přípravků obsahujících kakao, pocházejících z Islandu. Tuto kvótu je třeba otevřít pro rok 2007.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3), stanoví pravidla pro správu celních kvót. Je třeba zajistit, aby celní kvóty otevřené tímto nařízením byly spravovány v souladu s těmito pravidly.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Od 1. ledna do 31. prosince 2007 podléhá zboží pocházející z Islandu a dovezené do Společenství, které je uvedeno v příloze, clu stanovému v této příloze v mezích roční kvóty v ní uvedené.

Článek 2

Celní kvótu uvedenou v článku 1 spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. prosince 2006.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 192, 24.7.1999, s. 47.

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 402/2006 (Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 35).


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Kvóta

Použitelná celní sazba

09.0799

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao, kódu KN 1704 90

500 tun

50 % celní sazby pro třetí země (1) do maximální výše 35,15 EUR/100 kg

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, kódů 1806 32, 1806 90, 1905 31 a 1905 32

1905 31 11

1905 31 19

1905 31 30

1905 31 91

1905 31 99

1905 32 11

1905 32 19

1905 32 91

1905 32 99

Sladké sušenky, oplatky a malé oplatky


(1)  Celní sazba pro třetí země: sazba se skládá z valorického cla a případně ze zemědělské složky omezené na maximální sazbu, pokud je stanovena ve společném celním sazebníku.


7.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 341/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1797/2006

ze dne 6. prosince 2006

o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 96/753/ES ze dne 6. prosince 1996 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Norským královstvím na straně druhé o protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (2), a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Norským královstvím na straně druhé o protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím, schválená rozhodnutím 96/753/ES, stanoví roční celní kvótu pro dovoz čokolády a ostatních potravinových přípravků obsahujících kakao pocházejících z Norska. Tuto kvótu je třeba otevřít pro rok 2007.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3), stanoví pravidla pro správu celních kvót. Je třeba zajistit, aby celní kvóta otevřená tímto nařízením byla spravována v souladu s těmito pravidly.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými produkty neuvedenými v příloze I Smlouvy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Od 1. ledna do 31. prosince 2007 podléhá zboží pocházející z Norska a dovezené do Společenství, které je uvedeno v příloze, clu stanovému v této příloze v mezích roční kvóty v ní uvedené.

Článek 2

Celní kvótu uvedenou v článku 1 spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. prosince 2006.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 345, 31.12.1996, s. 78.

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 402/2006 (Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 35).


PŘÍLOHA

Pořadové číslo:

Kód KN

Popis zboží

Kvóta

Použitelná celní sazba

09.0764

ex 1806

1806 20

1806 31

1806 32

1806 90

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, s výjimkou kakaového prášku obsahujícího přidaný cukr nebo jiná sladidla kódu KN 1806 10

5 500 tun

35,15 EUR/100 kg


7.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 341/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1798/2006

ze dne 6. prosince 2006,

kterým se na rok 2007 otevírají celní kvóty pro dovoz některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2004/859/ES ze dne 25. října 2004 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (2), a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o volném obchodu stanoví v bodě III roční celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska. Je nezbytné otevřít tyto kvóty na rok 2007.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3), stanoví pravidla pro správu celních kvót. Je vhodné zajistit, aby celní kvóty otevřené tímto nařízením byly spravovány v souladu s těmito pravidly.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I Smlouvy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Od 1. ledna do 31. prosince 2007 se otevírají celní kvóty Společenství pro zboží pocházející z Norska a uvedené v příloze.

Článek 2

Celní kvóty Společenství uvedené v článku 1 spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. prosince 2006.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 70.

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 402/2006 (Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 35).


PŘÍLOHA

Roční celní kvóty pro dovoz zboží pocházejícího z Norska do Společenství

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Roční objemová kvóta od 1.1.2007

Celní sazba použitelná v rámci limitů kvóty

09.0765

1517 10 90

Margarín, kromě tekutého margarínu, obsahující nejvýše 10 % hmotnostních mléčných tuků

2 470 tun

Nulová

09.0771

ex 2207 10 00

(kód TARIC 90)

Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nejméně 80 % objemových, jiný než ethanol získaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o ES

164 000 hektolitrů

Nulová

09.0772

ex 2207 20 00

(kód TARIC 90)

Ethanol a jiné destiláty, denaturované, o jakémkoli obsahu alkoholu, jiný než ethanol získaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o ES

14 340 hektolitrů

Nulová

09.0774

2403 10

Tabák ke kouření, též obsahující tabákové náhražky v jakémkoliv poměru

370 tun

Nulová


7.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 341/26


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1799/2006

ze dne 6. prosince 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 26/2004 o rejstříku rybářského loďstva Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 15 odst. 3 a 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 26/2004 ze dne 30. prosince 2003 o rejstříku rybářského loďstva Společenství (2) mimo jiné stanoví data sčítání loďstva, kódy lovných zařízení a kódy veřejné podpory.

(2)

Aby nové členské státy, které přistoupí k Evropské unii, mohly splnit ustanovení nařízení (ES) č. 26/2004, je třeba pro ně stanovit data sčítání.

(3)

Pro lepší identifikaci plavidel zabývajících se tradičním nebo drobným rybolovem je třeba zavést přesnější rozlišování lovných zařízení.

(4)

Za účelem kontroly uplatňování čl. 25 odst. 3 a 4 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu (3) je třeba zavést nové kódy pro sdělování výměny motorů s veřejnou podporou.

(5)

Nařízení (ES) č. 26/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 26/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. prosince 2006.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 25.

(3)  Úř. věst. L 223, 15.8.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 26/2004 se mění takto:

1.

Tabulka 2 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 2

Stanovené datum sčítání podle zemí

BEL, DNK, FRA, GBR, PRT

1.1.1989

NLD

1.9.1989

DEU, ESP

1.1.1990

IRL

1.10.1990

ITA

1.1.1991

GRC

1.7.1991

SWE, FIN

1.1.1995

CYP, EST, LTU, LVA, MLT, POL, SVN

1.5.2004

Členské státy, které přistoupily po dni 1. května 2004

Datum přistoupení“

2.

Tabulka 3 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 3

Kódy lovných zařízení

Kategorie zařízení

Zařízení

Kód

Upevněná (S) nebo vlečná zařízení (T) nebo pohyblivá zařízení (M)

Pelagická (P) nebo pro lov při dně (D)

Kruhové zátahové sítě

Košelkové nevody

PS

M

P

Kruhové sítě typu lampara

LA

M

P

Nevody

Pobřežní zátahové sítě

SB

T

D/P

Dánské nevody

SDN

T

D/P

Skotské nevody

SSC

T

D/P

Párové nevody (vlečené dvěma plavidly)

SPR

T

D/P

Vlečné sítě

Vlečná síť vlečená pomocí výložníku na boku lodi

TBB

T

D

Vlečné sítě s rozpěrnými deskami

OTB

T

D

Párové vlečné sítě (vlečené dvěma plavidly)

PTB

T

D

Pelagické vlečné sítě s rozpěrnými deskami

OTM

T

D/P

Pelagické vlečné sítě párové (vlečené dvěma plavidly)

PTM

T

D/P

Zdvojené vlečné sítě s rozpěrnými deskami

OTT

T

D/P

Drapáky

Drapáky vlečené lodí

DRB

T

D

Ruční drapáky používané na palubě plavidla

DRH

T

D

Mechanizované drapáky včetně sacích drapáků

HMD

T

D

Čeřeny

Čeřeny ovládané z plavidla

LNB

M

P

Čeřeny ovládané stabilním zařízením na břehu

LNS

M

P

Tenatové sítě na chytání ryb za žábry a tenatové sítě

Stavitelné tenatové sítě na chytání ryb za žábry (ukotvené)

GNS

S

D

Unášené tenatové sítě na chytání ryb za žábry

GND

S

D/P

Kruhové zatahovací sítě na chytání ryb za žábry

GNC

S

D/P

Třístěnné tenatové sítě

GTR

S

D/P

Tenatové sítě na chytání ryb za žábry kombinované s třístěnnými tenatovými sítěmi

GTN

S

D/P

Vrše

Vrše

FPO

S

D

Háčky a lovné šňůry

Ruční šňůry a udice s prutem (ručně ovládané)

LHP

S

D/P

Ruční šňůry a udice s prutem (mechanizované)

LHM

S

D/P

Nástražné dlouhé lovné šňůry

LLS

S

D

Dlouhé lovné šňůry (unášené)

LLD

S

P

Vlečné šňůry

LTL

M

P

Neznámé zařízení (1)

 

NK

 

 

Žádné zařízení (2)

 

NO

 

 

3.

Tabulka 7 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 7

Kódy veřejné podpory

Podpora, která není spolufinancována Společenstvím

AE

Podpora, která je spolufinancována Společenstvím

AC

Bez veřejné podpory

PA

Podpora pro výměnu motoru podmíněná snížením výkonu (individuální možnost)

EI

Podpora pro výměnu motoru podmíněná snížením výkonu (skupinová možnost)

EG“


(1)  Neplatí pro plavidla v loďstvu nebo oznámené od 1.1.2003.

(2)  Platí pouze pro pomocné lovné zařízení.“


7.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 341/29


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1800/2006

ze dne 6. prosince 2006,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na článek 36,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1002/2006 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2006/2007. Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1767/2006 (4).

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006 pro hospodářský rok 2006/2007, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 7. prosince 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. prosince 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1585/2006 (Úř. věst. L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 179, 1.7.2006, s. 36.

(4)  Úř. věst. L 335, 1.12.2006, s. 19.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 99 použitelné ode dne 7. prosince 2006

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

22,45

5,08

1701 11 90 (1)

22,45

10,31

1701 12 10 (1)

22,45

4,89

1701 12 90 (1)

22,45

9,88

1701 91 00 (2)

28,15

11,16

1701 99 10 (2)

28,15

6,64

1701 99 90 (2)

28,15

6,64

1702 90 99 (3)

0,28

0,37


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu III nařízení Rady (ES) č. 318/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

7.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 341/31


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 13. listopadu 2006

o uzavření Protokolu o změně Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, pokud jde o celní kvóty pro cukr a produkty v odvětví cukru pocházející z Chorvatska nebo ze Společenství

(2006/882/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 28. února 2005 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání s Chorvatskou republikou za účelem změny preferenčního režimu, pokud jde o dovoz cukru pocházejícího z Chorvatska do Společenství v rámci Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé (1), schválené rozhodnutím Rady a Komise 2005/40/ES, Euratom (2).

(2)

Komise uzavřela jednání o protokolu o změně dohody o stabilizaci a přidružení. Uvedený protokol je nyní třeba schválit.

(3)

Opatření nezbytná k provedení uvedeného protokolu by měla Komise přijmout stejným postupem, jaký je stanoven pro provádění nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (3),

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Protokol o změně Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, pokud jde o celní kvóty pro cukr a produkty v odvětví cukru pocházející z Chorvatska nebo ze Společenství, (dále jen „protokol“) se schvaluje jménem Společenství.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat protokol zavazující Společenství.

Článek 3

Komise přijme prováděcí pravidla k protokolu postupem stanoveným v článku 39 nařízení (ES) č. 318/2006.

V Bruselu dne 13. listopadu 2006.

Za Radu

předseda

E. TUOMIOJA


(1)  Úř. věst. L 26, 28.1.2005, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 26, 28.1.2005, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1.


PROTOKOL

o změně Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, pokud jde o celní kvóty pro cukr a produkty v odvětví cukru pocházející z Chorvatska nebo ze Společenství

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

na jedné straně a

CHORVATSKÁ REPUBLIKA, dále jen „Chorvatsko“,

na straně druhé,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé (dále jen „dohoda“) byla podepsána v Lucemburku dne 29. října 2001 a vstoupila v platnost dnem 1. února 2005.

(2)

Byla vedena jednání za účelem změny preferenčního režimu v rámci dohody, pokud jde o dovoz cukru a produktů v odvětví cukru pocházejících z Chorvatska nebo ze Společenství.

(3)

Dohoda by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Dohoda se mění takto:

1.

Článek 27 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1.   Společenství ruší veškerá dovozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem vztahující se na zemědělské produkty pocházející z Chorvatska jiné než čísel 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 a 2204 kombinované nomenklatury.“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„5.   Některé podmínky obchodu s cukrem a výrobky v odvětví cukru čísel 1701 a 1702 kombinované nomenklatury jsou uvedeny v příloze IV(h).“

2.

Znění přílohy tohoto rozhodnutí se doplňuje jako příloha IV(h).

3.

V tabulce v příloze I protokolu 3 se zrušují tyto odkazy:

„1702 50 00 — Chemicky čistá fruktóza“ a

„1702 90 10 — Chemicky čistá maltóza“.

Článek 2

Strany se sejdou v druhé polovině roku 2008 k přezkoumání účinků tohoto protokolu.

Článek 3

Tento protokol tvoří nedílnou součást dohody.

Článek 4

Tento protokol vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2007.

Článek 5

Tento protokol je sepsán ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a chorvatském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Hecho en Zagreb, el veintiocho de noviembre de dos mil seis.

V Záhřebu dne dvacátého osmého listopadu dva tisíce šest.

Udfærdiget i Zagreb den otteogtyvende november to tusind og seks.

Geschehen zu Zagreb am achtundzwanzigsten November zweitausendundsechs.

Koostatud kahekümne kaheksandal novembril kahe tuhande kuuendal aastal Zagrebis.

Έγινε στο Ζάγκρεμπ στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Zagreb on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and six.

Fait à Zagreb, le vingt-huit novembre deux mille six.

Fatto a Zagabria, addì ventotto novembre duemilasei.

Zagrebā, divi tūkstoši sestā gada divdesmit astotajā novembrī.

Priimta Zagrebe, du tūkstančiai šeštų metų lapkričio dvidešimt aštuntą dieną.

Kelt Zágrábban, a kétezer-hatodik év november havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul f'Żagreb fit-tmienja u għoxrin jum ta' Novembru fis-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Zagreb, de achtentwintigste november tweeduizend en zes.

Sporządzono w Zagrzebiu dnia dwudziestego ósmego listopada dwa tysiące szóstego roku.

Feito em Zagrebe, aos vinte e oito dias do mês de Novembro do ano de dois mil e seis.

V Záhrebe dvadsiateho ôsmeho novembra dvetisícšesť.

V Zagrebu, dne osemindvajsetega novembra, leta dva tisoč šest.

Tehty Zagrebissa kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakuusi

Utfärdat i Zagreb den tjuguåttonde november år tvåtusensex.

Sastavljeno u Zagrebu dana dvadesetosmog studenoga dvije tisuće i šeste godine.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Europsku zajednicu

Image

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vardu

A Horvát Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

För Republiken Kroatien

Za Republiku Hrvatsku

Image

PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA IV(h)

podle čl. 27 odst. 5

1.

Společenství osvobozuje od cla dovoz produktů pocházejících z Chorvatska čísel 1701 a 1702 kombinované nomenklatury do Společenství v rámci ročního množství 180 000 tun (čistá hmotnost).

2.

Chorvatsko osvobozuje od cla dovoz produktů pocházejících ze Společenství čísla 1701 kombinované nomenklatury do Chorvatska v rámci ročního množství 80 000 tun (čistá hmotnost). Toto osvobození se uplatní teprve tehdy, jakmile dovoz produktů čísel 1701 a 1702 kombinované nomenklatury z Chorvatska do Společenství dosáhne hranice 80 000 tun (čistá hmotnost). Pro toto množství Chorvatsko sníží celní sazby takto:

dne 1. ledna 2007 se clo snižuje na 75 % základního cla,

dne 1. ledna 2008 se clo snižuje na 70 % základního cla,

dne 1. ledna 2009 a dále se clo snižuje na 50 % základního cla.

3.

Společenství se zavazuje, že nebude vyplácet vývozní náhrady z rozpočtu Společenství pro cukr, sirup a některé další produkty v odvětví cukru čísel 1701 a 1702 kombinované nomenklatury vyvážené do Chorvatska v nezměněném stavu. Chorvatsko se zavazuje, že nebude vyplácet vývozní náhrady pro cukr vyvážený do Společenství.“


Komise

7.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 341/37


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 5. prosince 2006,

kterým se mění rozhodnutí 2006/80/ES, pokud jde o Slovinsko

(oznámeno pod číslem K(2006) 5797)

(Pouze slovinské znění je závazné)

(2006/883/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/102/EHS ze dne 27. listopadu 1992 o identifikaci a evidování zvířat (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 92/102/EHS stanoví minimální požadavky na identifikaci a evidování zvířat, aniž jsou dotčeny podrobnější předpisy Společenství, které mohou být zavedeny za účelem eradikace nebo tlumení nákaz.

(2)

Podle čl. 3 odst. 1 směrnice 92/102/EHS členské státy zajistí, aby měl příslušný orgán k dispozici aktuální seznam všech hospodářství nacházejících se na jejich území, jež drží zvířata, na něž se vztahuje uvedená směrnice.

(3)

Ustanovení čl. 3 odst. 2 směrnice 92/102/EHS stanoví, že členské státy mohou být oprávněny vyloučit ze seznamu hospodářství podle čl. 3 odst. 1 fyzické osoby, které mají v držení jedno prase, které je určeno pro jejich vlastní použití nebo spotřebu, pokud bude toto zvíře před jakýmkoliv přesunem podrobeno kontrolám stanoveným uvedenou směrnicí.

(4)

Rozhodnutí Komise 2006/80/ES (2) opravňuje některé členské státy použít odchylku podle čl. 3 odst. 2 směrnice 92/102/EHS, pokud jde o hospodářství s jedním prasetem.

(5)

Slovinsko požádalo o oprávnění podle čl. 3 odst. 2 směrnice 92/102/EHS, pokud jde o hospodářství s jedním prasetem, a poskytlo dostatečné záruky týkající se kontrol stanovených v uvedené směrnici.

(6)

Je proto vhodné Slovinsku udělit oprávnění uvedenou odchylku použít.

(7)

Rozhodnutí 2006/80/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2006/80/ES se nahrazuje zněním v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Republice Slovinsko.

V Bruselu dne 5. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 355, 5.12.1992, s. 32. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 21/2004 (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).

(2)  Úř. věst. L 36, 8.2.2006, s. 50.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Členské státy oprávněné použít odchylku podle čl. 3 odst. 2 směrnice 92/102/EHS, pokud jde o hospodářství s jedním prasetem:

 

Česká republika

 

Francie

 

Itálie

 

Polsko

 

Portugalsko

 

Slovinsko

 

Slovensko“


7.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 341/39


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 6. prosince 2006,

kterým se určuje postoj Společenství k rozhodnutí smíšeného výboru zřízeného podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o vzájemném uznávání certifikátů shody pro námořní zařízení, týkajícímu se přijetí jeho jednacího řádu

(2006/884/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2004/425/ES ze dne 21. dubna 2004 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o vzájemném uznávání certifikátů shody pro námořní zařízení (1) (dále jen „dohoda“), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem přijmout postoj Společenství konzultovala Komise zvláštní výbor jmenovaný Radou.

(2)

Ustanovení čl. 7 odst. 2 dohody stanoví, že si smíšený výbor stanoví svůj vlastní jednací řád,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Postoj, který má být přijat Evropským společenstvím k rozhodnutí smíšeného výboru, zřízeného podle článku 7 Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o vzájemném uznávání certifikátů shody pro námořní zařízení, týkajícímu se přijetí jeho jednacího řádu, je založen na předloze rozhodnutí smíšeného výboru připojené k tomuto rozhodnutí.

V Bruselu dne 6. prosince 2006.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 150, 30.4.2004, s. 42.


PŘÍLOHA

PŘEDLOHA

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU ZŘÍZENÉHO PODLE DOHODY MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI

o vzájemném uznávání certifikátů shody pro námořní zařízení, týkající se přijetí jeho jednacího řádu č. …/…

SMÍŠENÝ VÝBOR,

s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o vzájemném uznávání certifikátů shody pro námořní zařízení, a zejména na článek 7 této dohody,

vzhledem k tomu, že čl. 7 odst. 2 dohody stanoví, že si smíšený výbor stanoví svůj vlastní jednací řád,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

1.

Přijímá se jednací řád smíšeného výboru, který je uveden v příloze tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí, ve dvojím vyhotovení, je podepsáno zástupci smíšeného výboru oprávněnými jednat jménem stran za účelem pozměnění dohody. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem pozdějšího podpisu.

Ve Washingtonu dne

Jménem Spojených států amerických

V Bruselu dne

Jménem Evropského společenství

PŘÍLOHA

JEDNACÍ ŘÁD SMÍŠENÉHO VÝBORU ZŘÍZENÉHO PODLE DOHODY MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI

o vzájemném uznávání certifikátů shody pro námořní zařízení

Článek 1

Předsednictví

Smíšenému výboru společně předsedají jeden zástupce Evropského společenství a jeden zástupce Spojených států.

Článek 2

Zasedání

1.   Smíšený výbor zasedá pravidelně, nejméně jednou ročně, ve vzájemně dohodnutou dobu. Pokud se jedna ze stran domnívá, že jsou nezbytná další zasedání, vyhoví druhá strana v nejvyšší možné míře žádosti o svolání zasedání.

2.   Není-li dohodnuto jinak, strany se střídají v pořádání zasedání. Se souhlasem stran lze využít telekonferencí nebo videokonferencí.

3.   Zasedání smíšeného výboru svolávají spolupředsedové.

4.   Spolupředsedové stanoví datum zasedání a vymění si včas nezbytné dokumenty, aby byla zajištěna odpovídající příprava, pokud možno tři týdny před konáním zasedání.

5.   Strana, která pořádá zasedání nebo žádá o videokonferenci či telekonferenci, je odpovědná za praktickou organizaci.

Článek 3

Delegace

Strany si navzájem oznámí alespoň týden před zasedáním zamýšlené složení svých delegací.

Článek 4

Pořad jednání

1.   Spolupředsedové připravují předběžný pořad jednání pro každé zasedání nejpozději 14 dnů před zasedáním. Předběžný pořad jednání obsahuje body, o jejichž zařazení do programu požádal jeden ze spolupředsedů nejpozději 14 dnů před zasedáním.

2.   Každá strana může kdykoli před zasedáním doplnit body do předběžného pořadu jednání, pokud s tím druhá strana souhlasí. Je-li to možné, každá strana sdělí písemně druhé straně žádost o doplnění bodů do předběžného pořadu jednání. Takovým žádostem se vyhovuje v co nejvyšším rozsahu.

3.   Spolupředsedové přijmou konečný pořad jednání na začátku každého zasedání. Jiné body, než které jsou uvedeny na předběžném pořadu jednání, lze na pořad jednání zařadit, pokud s tím strany souhlasí, a je k nim přihlédnuto v co nejvyšším rozsahu.

Článek 5

Zápisy ze zasedání

1.   Spolupředseda pořádající strany připraví co možná nejdříve návrh zápisu z každého zasedání.

2.   Ke každému bodu pořadu jednání se v zápisu zpravidla uvádí:

a)

dokumentace předložená smíšenému výboru;

b)

prohlášení, o jejichž zapsání požádala jedna ze stran, a

c)

přijatá rozhodnutí a závěry k jednotlivým bodům.

3.   Zápis rovněž obsahuje seznam účastníků z každé delegace, jakož i název ministerstva nebo subjektu, které zastupují.

4.   Spolupředsedové zápis schválí.

Článek 6

Rozhodnutí smíšeného výboru

1.   Smíšený výbor přijímá svá rozhodnutí jednomyslně.

2.   Smíšený výbor může přijmout rozhodnutí písemným postupem mimo svá formální zasedání.

3.   Rozhodnutí smíšeného výboru nesou název „rozhodnutí“, po kterém následuje pořadové číslo a popis jejich obsahu. Uvede se rovněž datum, kdy rozhodnutí nabývá účinku. Rozhodnutí jsou podepsána zástupci smíšeného výboru oprávněnými jednat jménem stran. Rozhodnutí jsou sepsána ve dvojím vyhotovení, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Článek 7

Konzultace odborníků

Výbor může konzultovat zvláštní otázky s odborníky, pokud s tím strany souhlasí.

Článek 8

Výdaje

1.   Každá strana je odpovědná za výdaje vynaložené z důvodu její účasti na zasedáních smíšeného výboru, včetně nákladů na zaměstnance, cestovních výloh, diet a výdajů za poštovné a telekomunikace.

2.   Pořádající strana obvykle hradí ostatní výdaje související s organizací zasedání.

Článek 9

Správní postupy

1.   Nerozhodnou-li strany jinak, jsou zasedání smíšeného výboru neveřejná.

2.   V zájmu důvěrnosti jsou zápisy a jiné dokumenty smíšeného výboru považovány za informace vyměňované ve smyslu článku 17 dohody.

3.   Jiní účastníci, než jsou zaměstnanci stran, mohou být pozváni se souhlasem spolupředsedů a vztahuje se na ně rovněž článek 17 dohody.

4.   Strany mohou organizovat veřejná informační zasedání nebo jiným způsobem informovat dotčenou veřejnost o výsledcích zasedání smíšeného výboru.


7.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 341/43


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 6. prosince 2006

o finančním příspěvku Společenství pro rok 2006 k úhradě výdajů vynaložených Belgií a Německem na ochranu proti organismům škodlivým rostlinám nebo rostlinným produktům

(oznámeno pod číslem K(2006) 5894)

(Pouze francouzské, nizozemské a německé znění je závazné)

(2006/885/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na článek 23 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2000/29/ES může být členským státům poskytnut finanční příspěvek Společenství k pokrytí výdajů přímo souvisejících s nezbytnými opatřeními, jež byla nebo mají být přijata v rámci boje proti škodlivým organismům zavlečeným ze třetích zemí nebo jiných zón Společenství za účelem jejich eradikace nebo, pokud to není možné, jejich zastavení.

(2)

Jak Belgie, tak Německo vypracovaly akční program k eradikaci organismů škodlivých rostlinám a zavlečených na jejich území. V těchto programech jsou stanoveny cíle, jež mají být dosaženy, provedená opatření, jejich trvání a náklady na ně. Belgie a Německo požádaly o finanční příspěvek Společenství na tyto programy ve lhůtě stanovené směrnicí 2000/29/ES a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1040/2002 ze dne 14. června 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením o poskytování finančního příspěvku Společenství na ochranu zdravotního stavu rostlin a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2051/97 (2).

(3)

Technické informace, které poskytly Belgie a Německo, umožnily Komisi analyzovat situaci přesně a důkladně a dospět k závěru, že podmínky poskytnutí finančního příspěvku Společenství, stanovené zejména v článku 23 směrnice 2000/29/ES, byly splněny. Je proto vhodné poskytnout finanční příspěvek Společenství na úhradu výdajů na tyto programy.

(4)

Finanční příspěvek Společenství může uhradit až 50 % způsobilých výdajů. V souladu s čl. 23 odst. 5 třetím pododstavcem směrnice by se však sazba finančního příspěvku Společenství na program předložený Belgií měla snížit, protože program oznámený tímto členským státem už Společenství financovalo podle rozhodnutí Komise 2004/772/ES (3) a 2005/789/ES (4).

(5)

V souladu s článkem 24 směrnice 2000/29/ES Komise ověří, zda zavlečení příslušného škodlivého organismu bylo následkem neodpovídajících posouzení nebo inspekcí, a přijme opatření požadovaná závěry vyplývajícími z jejího ověření.

(6)

V souladu s čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 (5) o financování společné zemědělské politiky se rostlinolékařská opatření mají financovat z Evropského zemědělského záručního fondu. Pro účely finanční kontroly těchto opatření se použijí články 9, 36 a 37 uvedeného nařízení.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Schvaluje se poskytnutí finančního příspěvku Společenství pro rok 2006 k úhradě výdajů vynaložených Belgií a Německem, které přímo souvisejí s nezbytnými opatřeními uvedenými v čl. 23 odst. 2 směrnice 2000/29/ES a přijatými na ochranu proti organismům, na něž se vztahují eradikační programy uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

1.   Celková výše finančního příspěvku uvedeného v článku 1 je 101 423 EUR.

2.   Maximální výše finančního příspěvku Společenství na každý z těchto programů jsou uvedeny v příloze.

Článek 3

Finanční příspěvek Společenství stanovený v příloze se vyplácí za těchto podmínek:

a)

byla předložena příslušná dokumentace prokazující přijatá opatření v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 1040/2002;

b)

žádost o platbu byla Komisi předložena dotčeným členským státem v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1040/2002.

Finanční příspěvek Společenství je vyplacen, aniž jsou dotčena ověření Komise podle článku 24 směrnice 2000/29/ES.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království a Spolkové republice Německo.

V Bruselu dne 6. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/35/ES (Úř. věst. L 88, 25.3.2006, s. 9).

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2002, s. 38. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 738/2005 (Úř. věst. L 122, 14.5.2005, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 341, 17.11.2004, s. 27.

(4)  Úř. věst. L 296, 12.11.2005, s. 42.

(5)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.


PŘÍLOHA

ERADIKAČNÍ PROGRAMY

Vysvětlivky:

a

=

rok provádění eradikačního programu.

ODDÍL I

Programy, u nichž finanční příspěvek Společenství odpovídá 50 % způsobilých výdajů

Členský stát

Škodlivé organismy, proti nimž jsou ochranná opatření určena

Napadené rostliny

Rok

Způsobilé výdaje

(v eurech)

Maximální výše příspěvku Společenství

(v eurech)

na program

Německo

Anoplophora glabripennis

Různé druhy stromů

2004 a 2005

64 554

32 277


ODDÍL II

Programy, u nichž se sazby finančního příspěvku Společenství liší v závislosti na použitém snížení příspěvku

Členský stát

Škodlivé organismy, proti nimž jsou ochranná opatření určena

Napadené rostliny

Rok

a)

Způsobilé výdaje

(v eurech)

Sazba

(%)

Maximální výše příspěvku Společenství

(v eurech)

Belgie

Diabrotica virgifera

Kukuřice

2006

4

172 865

40

69 146


Celkový příspěvek Společenství (v eurech)

101 423


7.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 341/46


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 6. prosince 2006

o ukončení nového antiabsorpčního šetření týkajícího se dovozu ručních paletových vozíků a jejich hlavních součástí pocházejících z Čínské lidové republiky

(2006/886/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (dále jen „základní nařízení“) (1), a zejména na články 9 a 12 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

1.   Původní opatření

(1)

V červenci 2005 Rada uložila nařízením (ES) č. 1174/2005 (2) konečné antidumpingové clo (dále jen „původní opatření“) z dovozu ručních paletových vozíků a jejich hlavních součástí pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“). Na spolupracující vyvážející výrobce v ČLR byly uvaleny individuální celní sazby pohybující se od 7,6 % do 39,9 %. Sazba vztahující se na dovozy od všech ostatních společností činí 46,7 %.

2.   Žádost o nové antiabsorpční šetření

(2)

Dne 15. února 2006 byla podána žádost o nové šetření původních opatření v souladu s článkem 12 základního nařízení. Žádost podali čtyři hlavní výrobci ručních paletových vozíků a jejich hlavních součástí ve Společenství (BT Products AB, Franz Kahl GmbH, Bolzoni Auramo SpA a Pramac Lifter S.p.A), kteří reprezentují majoritní podíl celkové produkce Společenství, v tomto případě více než 70 % (dále jen „žadatelé“).

(3)

Žadatelé předložili dostatečné přímé důkazy o tom, že antidumpingové clo uvalené na ruční paletové vozíky a jejich hlavní součásti pocházející z ČLR nevedlo k žádnému vývoji nebo dostatečnému vývoji vývozních cen nebo cen při dalším prodeji ve Společenství a navrhli zvýšení dumpingu, čímž se pozdrží určené vyrovnávací účinky platných antidumpingových opatření.

3.   Nové antiabsorpční šetření

(4)

Komise dne 31. března 2006 zveřejněním oznámení v Úředním věstníku Evropské unie  (3) informovala o zahájení nového šetření původních opatření v souladu s článkem 12 základního nařízení.

(5)

Komise o zahájení nového šetření úředně informovala vývozce/výrobce, o nichž bylo známo, že se jich tato záležitost týká, představitele vyvážející země, dovozce a uživatele. Zúčastněným stranám byla poskytnuta příležitost k písemnému podání stanovisek a žádostí o vyslechnutí ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení. Komise zaslala všem stranám, o nichž bylo známo, že se jich tato záležitost týká, dotazník.

(6)

Na dotazník dostatečně odpověděli dva čínští vyvážející výrobci, Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd. a Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd., přičemž oba dva již spolupracovali při původním šetření. Jeden z dalších vyvážejících výrobců, Yale Industrial Products Co. Ltd., poskytl značně neúplné informace a proto poté, co byl řádně informován, byl v souladu s článkem 18 základního nařízení považován za nespolupracujícího výrobce. Další dva vyvážející výrobci, Ningbo Liftstar Material Transport Equipment Factory a Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd, kteří spolupracovali při původním antiabsorpčním šetření, v současném novém šetření neposkytli žádné informace.

(7)

Dále se přihlásilo devět dalších dovozců ručních paletových vozíků a jejich hlavních součástí, z nichž pět dostatečně spolupracovalo v současném novém šetření.

(8)

Komise si vyžádala a ověřila všechny informace, které považovala pro účely tohoto nového šetření za nezbytné. Inspekce na místě byly provedeny v prostorách následujících vyvážejících výrobců z ČLR:

Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd, Hangzhou and Ninghai, ČLR;

Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd., Changxing, ČLR.

(9)

Období tohoto nového šetření („nové OŠ“) trvalo od 1. dubna 2005 do 31. března 2006. Na základě nového OŠ byla stanovena stávající úroveň vývozních cen a úroveň cen pro konečné uživatele ve Společenství. Při určování, zda došlo k dostatečnému vývoji vývozních cen a cen při dalším prodeji nebo pozdějších prodejních cen ve Společenství, byly ceny účtované během nového OŠ srovnány s cenami účtovanými během původního období šetření („původní OŠ“), které trvalo od 1. dubna 2003 do 31. března 2004.

B.   DOTČENÝ VÝROBEK

(10)

Dotčený výrobek, jehož se týká výše uvedené nové šetření, je stejný jako výrobek, jehož se týkalo původní šetření, tj. ruční paletové vozíky bez vlastního pohonu používané pro manipulaci s materiály běžně umísťovanými na palety a jejich základní díly, tj. podvozek a hydraulika, pocházející z ČLR (dále jen „dotčený výrobek“), obvykle kódů KN ex 8427 90 00 a ex 8431 20 00.

C.   ZJIŠTĚNÍ

(11)

Účelem tohoto nového šetření bylo stanovit u dotčeného výrobku, zda se od uložení původních opatření i) vývozní ceny snížily či nikoliv nebo ii) zda nedošlo k žádnému nebo jen nedostatečnému vývoji cen při dalším prodeji nebo pozdějších prodejních cen ve Společenství.

(12)

V souladu s článkem 12 základního nařízení byla dovozcům/uživatelům a vývozcům/výrobcům poskytnuta příležitost předložit důkazy za účelem odůvodnění snížení vývozních cen a/nebo absence vývoje cen při dalším prodeji a pozdějších prodejních cen ve Společenství po uložení původních opatření z jiných důvodů než absorpce antidumpingového cla, v případě, že se jich výše uvedené týká.

1.   Snížení vývozních cen

(13)

Během nového OŠ byl dotčený výrobek prodáván jednak prostřednictvím stran ve spojení ve Společenství a v ČLR, jednak přímo nezávislým dovozcům a/nebo distributorům ve Společenství. Vývoj vývozních cen byl posuzován na základě srovnání vážené průměrné ceny zaznamenané v novém OŠ s cenou zjištěnou během původního OŠ, pro každý typ výrobku a za stejných dodacích podmínek.

(14)

Srovnání cen dvou spolupracujících vyvážejících výrobců během nového OŠ s cenami z původního OŠ neukázalo žádné snížení průměrné vývozní ceny dotčeného výrobku.

2.   Vývoj cen při dalším prodeji nebo pozdějších prodejních cen ve Společenství

(15)

Vývoj cen při dalším prodeji ve Společenství na úrovni dovozců a/nebo distributorů byl posuzován na základě srovnání průměrných cen při dalším prodeji, včetně smluvního cla a antidumpingového cla, v původním OŠ s cenami zjištěnými v novém OŠ, pro podobné typy výrobků a za stejných dodacích podmínek. V tomto směru spolupracovalo a poskytlo údaje pět dovozců, realizujících významné množství dovozu dotčeného výrobku do Společenství během nového OŠ.

(16)

Srovnání jejich cen při dalším prodeji těchto typů výrobků ukázalo, že ceny vzrostly o hodnoty přesahující anti-dumpingové clo. V této souvislosti je třeba dále poznamenat, že z těchto důvodů nebylo zapotřebí detailněji zjišťovat snížení ziskového rozpětí spolupracujících dovozců během nového OŠ v porovnání s původním OŠ, které v každém případě zůstalo značné během nového OŠ.

(17)

Reprezentativní údaje týkající se pozdějších prodejních cen nebyly k dispozici. Nicméně, protože se ceny dovozců při dalším prodeji zákazníkům, kteří nebyli ve spojení, od zavedení anti-dumpingových opatření dostatečně vyvíjely, nebylo bezdůvodné dospět k závěru, že pozdější prodejní ceny těchto zákazníků by také prokázaly dostatečný vývoj.

3.   Nespolupracující společnosti

(18)

Jelikož ti dva vývozní výrobci, kteří spolupracují v současném novém šetření, vyvezli během nového OŠ více než 85 % z celkového objemu dovozu dotčeného výrobku do Společenství, což představuje vysokou míru spolupráce, byla zjištění u těchto společností považována za reprezentativní pro vývozní zemi jako celek. Z těchto důvodů nebyly použity dostupné údaje ve smyslu článku 18 základního nařízení, který se týká nespolupracujících vyvážejících výrobců.

4.   Závěr

(19)

Na základě výsledku současného nového šetření se dospělo k závěru, že absorpce, ve smyslu čl. 12 odst. 2 základního nařízení, existujících opatření nemůže být zavedena pro spolupracující vyvážející výrobce, protože nebylo prokázáno ani snížení vývozních cen ani nedostatečný vývoj cen při dalším prodeji nebo pozdějších prodejních cen dotčeného výrobku.

(20)

Clo pro nespolupracující vyvážející výrobce by mělo být také ponecháno beze změny z důvodů uvedených v bodě 18.

(21)

V důsledku výše uvedeného by současné nové antiabsorpční šetření mělo být ukončeno.

(22)

Zúčastněné strany byly informovány o podstatných skutečnostech a úvahách, na základě kterých se zamýšlí ukončit toto nové šetření, a bylo jim umožněno, aby se k těmto skutečnostem a úvahám vyjádřily. Nebyly obdrženy žádné podstatné připomínky,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Nové šetření antidumpingových opatření použitelných na dovoz ručních paletových vozíků a jejich hlavních součástí pocházejících z Čínské lidové republiky podle článku 12 nařízení (ES) č. 384/96 se ukončuje.

V Bruselu dne 6. prosince 2006.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2117/2005 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 189, 21.7.2005, s. 1.

(3)  Úř. věst. C 78, 31.3.2006, s. 24.