ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 339

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
6. prosince 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1788/2006 ze dne 5. prosince 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1789/2006 ze dne 5. prosince 2006 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz banánů kódu KN 08030019 pocházejících ze zemí AKT pro období od 1. ledna do 31. prosince 2007

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1790/2006 ze dne 5. prosince 2006, kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Turecku před dovozem do Společenství

8

 

*

Směrnice Komise 2006/124/ES ze dne 5. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 92/33/EHS o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh a směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh ( 1 )

12

 

*

Směrnice Komise 2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (kodifikované znění) ( 1 )

16

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 2006 o poskytnutí mimořádné finanční pomoci Společenství Kosovu

36

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava směrnice Rady 79/923/EHS ze dne 30. října 1979 o požadované jakosti vod pro měkkýše (Úř. věst. L 281 ze dne 10.11.1979) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 15, svazek 1, s. 128)

39

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS (Úř. věst. L 266 ze dne 26.9.2006)

39

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

6.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 339/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1788/2006

ze dne 5. prosince 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 6. prosince 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. prosince 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 5. prosince 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

83,4

204

45,6

999

64,5

0707 00 05

052

137,4

204

74,2

628

171,8

999

127,8

0709 90 70

052

150,7

204

69,8

999

110,3

0805 10 20

388

46,7

508

15,3

528

27,0

999

29,7

0805 20 10

052

63,6

204

59,6

999

61,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

64,1

388

111,5

999

87,8

0805 50 10

052

47,5

388

44,4

528

40,0

999

44,0

0808 10 80

388

59,7

400

97,0

404

99,8

508

80,5

720

52,1

999

77,8

0808 20 50

052

107,7

400

111,9

720

51,2

999

90,3


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


6.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 339/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1789/2006

ze dne 5. prosince 2006

o otevření a správě celní kvóty pro dovoz banánů kódu KN 0803 00 19 pocházejících ze zemí AKT pro období od 1. ledna do 31. prosince 2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1964/2005 ze dne 29. listopadu 2005 o celních sazbách pro banány (1), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1964/2005 v čl. 1 odst. 2 stanoví, že se každý rok od 1. ledna otevře pro dovozy banánů kódu KN 0803 00 19 pocházejících ze zemí AKT autonomní celní kvóta 775 000 tun čisté hmotnosti podléhající nulové celní sazbě.

(2)

Je proto třeba otevřít celní kvótu stanovenou nařízením (ES) č. 1964/2005, pokud jde o rok 2007, a stanovit podmínky její správy pro období do 31. prosince 2007.

(3)

Stejně jako u nepreferenčních dovozů je třeba přijmout metodu správy celní kvóty tak, aby byl podporován rozvoj mezinárodního obchodu a větší plynulost obchodních toků. Nejvhodnější metodou pro tento účel by bylo používání kvóty podle chronologického pořadí, v jakém jsou přijímána prohlášení o propuštění do volného oběhu (metoda „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“). Aby však byla zajištěna kontinuita obchodu se zeměmi AKT, a tím i dostatečné zásobování trhu Společenství, a zároveň aby se zabránilo narušení obchodních toků, vyhradilo nařízení Komise (ES) č. 219/2006 (2) část celní kvóty přechodně pro hospodářské subjekty, které dodávaly do Společenství banány ze zemí AKT v rámci dříve platného dovozního režimu. S ohledem na přechodný charakter uvedeného opatření se zdá vhodné je postupně odstranit a aby se pro rok 2007 zajistilo podstatné zvýšení části celní kvóty spravované podle metody „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, zvýšit podíl dovozů uskutečněných podle uvedeného režimu z 60 % na 81 %.

(4)

Je proto vhodné stanovit, že se celkový objem 146 848 tun v rámci celní kvóty vyhrazuje pro hospodářské subjekty, které během roku 2006 skutečně dovezly do Společenství banány pocházející ze zemí AKT. Správa této části celní kvóty by měla probíhat prostřednictvím dovozních licencí vydaných jednotlivým hospodářským subjektům v poměru k množství, které tyto hospodářské subjekty dovezly na základě licencí podle kapitoly II nařízení Komise (ES) č. 219/2006.

(5)

S ohledem na dostupná množství je vhodné stanovit strop pro žádost o licence, kterou může každý hospodářský subjekt podat pro období do 31. prosince 2007.

(6)

Přístup ke zbývající části celní kvóty by měly mít všechny hospodářské subjekty usazené ve Společenství, a to podle metody „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3).

(7)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost okamžitě, aby bylo možné včas podat žádosti o licence.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro banány,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Pro období od 1. ledna do 31. prosince 2007 se otevírá celní kvóta s nulovou celní sazbou pro dovoz banánů kódu KN 0803 00 19 pocházejících ze zemí AKT stanovená v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1964/2005.

Článek 2

Dostupná množství

Dostupná množství celní kvóty jsou stanovena celkem na 775 000 tun, z čehož:

a)

množství 146 848 tun s pořadovým číslem 09.4164 se spravuje v souladu s ustanoveními kapitoly II;

b)

v souladu s ustanoveními kapitoly III se spravuje množství 628 152 tun s pořadovými čísly: 09.1634, 09.1638, 09.1639, 09.1640, 09.1642, 09.1644.

KAPITOLA II

DOVOZ MNOŽSTVÍ STANOVENÉHO V ČL. 2 PÍSM. A)

Článek 3

Dovozní licence

1.   Všechny dovozy v rámci množství podle čl. 2 písm. a) podléhají předložení dovozní licence vydané v souladu s ustanoveními této kapitoly.

2.   S výhradou ustanovení tohoto nařízení se použije nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (4) s výjimkou čl. 8 odst. 4 a 5.

Článek 4

Podávání žádostí o licence

1.   Právo podávat žádosti o dovozní licence mají hospodářské subjekty usazené ve Společenství, které v roce 2006 skutečně dovezly do Společenství banány pocházející ze zemí AKT na základě licencí vydaných podle kapitoly II nařízení (ES) č. 219/2006.

2.   Každý hospodářský subjekt může požádat nanejvýš o 110 % množství dovezeného na základě licencí, které mu byly uděleny podle kapitoly II nařízení (ES) č. 219/2006.

3.   Žádosti o dovozní licence musí každý hospodářský subjekt podat ve dnech 8. a 9. ledna 2007 u příslušného orgánu členského státu, který mu v roce 2006 vydal dovozní licence na množství uvedené v odstavci 2.

Příslušné orgány všech členských států jsou vyjmenovány v příloze. Jejich seznam mění Komise na žádost dotčených členských států.

4.   K žádostem o licence se přiloží kopie řádně potvrzených licencí použitých v roce 2006 pro dovoz banánů pocházejících ze zemí AKT a doklady prokazující, že množství uvedená v těchto licencích mají původ v zemích AKT, jakož i důkaz o složení jistoty v souladu s hlavou III nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 (5). Výše této jistoty činí 150 EUR za tunu.

5.   Žádosti o licence, které nejsou podány v souladu s tímto článkem, jsou nepřípustné.

6.   Žádosti o licence a licence mají v poli č. 20 poznámku „licence – nařízení (ES) č. 1789/2006 – kapitola II“.

Článek 5

Vydávání licencí

1.   Členské státy oznámí Komisi nejpozději dne 15. ledna 2007 celkové množství, pro které byly podány přípustné žádosti o licence.

2.   Pokud množství, pro něž byly podány žádosti o licence, přesahují množství podle čl. 2 písm. a), Komise určí nejpozději dne 18. ledna 2007 koeficient přidělení, který se použije pro každou žádost o licenci.

3.   Příslušné orgány vydávají dovozní licence od 22. ledna 2007 a v případě potřeby použijí koeficient přidělení uvedený v odstavci 2.

4.   Pokud je v případě použití koeficientu přidělení vydána licence na nižší než požadované množství, pak se neprodleně uvolní jistota uvedená v čl. 4 odst. 4 složená za nepřidělené množství.

Článek 6

Doba platnosti licencí a oznámení členských států

1.   Dovozní licence vydané podle čl. 5 odst. 3 jsou platné do 31. prosince 2007.

2.   V období od února 2007 do ledna 2008 včetně oznámí členské státy Komisi nejpozději patnáctý den každého měsíce množství banánů, která byla během předchozího měsíce propuštěna do volného oběhu na základě licencí vydaných podle čl. 5 odst. 3.

Informace uvedené v prvním pododstavci se zasílají pomocí elektronického systému, který určí Komise.

3.   Členské státy Komisi nejpozději dne 26. ledna 2007 zašlou seznamy hospodářských subjektů vykonávajících činnost podle tohoto nařízení.

S těmito seznamy může Komise seznámit ostatní členské státy.

Článek 7

Náležitosti pro propuštění do volného oběhu

1.   Celní úřady, kterým se předkládají dovozní prohlášení za účelem propuštění banánů do volného oběhu:

a)

ukládat kopii každé dovozní licence a výpis dovozní licence, jejichž příjem se potvrdí při přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu, a

b)

na konci každého čtrnáctidenního období předají druhou kopii každé potvrzené licence a výpisu orgánům svého členského státu, které jsou uvedeny v příloze.

2.   Orgány uvedené v odst. 1 písm. b) na konci každého čtrnáctidenního období předají kopii licencí a výpisů, které obdržely, příslušným orgánům členských států uvedeným v příloze, které tyto doklady vydaly.

3.   V případě pochybnosti o pravosti licence nebo výpisu, o pravdivosti informací v předložených dokladech či o pravosti podpisů na těchto dokladech nebo o totožnosti hospodářských subjektů, které plní nebo jejichž jménem jsou plněny náležitosti pro propuštění do volného oběhu, a v případě, že existuje podezření na nesrovnalosti, o tom celní úřady, jimž byly doklady předloženy, okamžitě uvědomí příslušné orgány svého členského státu. Tyto orgány pak danou informaci pro účely důkladné kontroly neprodleně předají příslušným orgánům členského státu, který tyto doklady vydal, a Komisi.

4.   Na základě informací obdržených podle odstavců 1, 2 a 3 příslušné orgány členských států uvedené v příloze provedou dodatečné kontroly nezbytné pro zajištění řádné správy celní kvóty, přičemž zvláště ověří množství dovezená v rámci tohoto režimu, a to podrobným porovnáním vydaných licencí a výpisů s licencemi a výpisy, kterých bylo použito. Za tímto účelem zejména ověří, zda jsou použité doklady pravé a správné a zda byly použity hospodářskými subjekty.

KAPITOLA III

DOVOZ MNOŽSTVÍ STANOVENÉHO V ČL. 2 PÍSM. B)

Článek 8

Správa

1.   Množství podle čl. 2 písm. b) se rozdělí do šesti tranší po 104 692 tunách takto:

Pořadové číslo

Kvótové období

09.1634

1. ledna až 28. února

09.1638

1. března až 30. dubna

09.1639

1. května až 30. června

09.1640

1. července až 31. srpna

09.1642

1. září až 31. října

09.1644

1. listopadu až 31. prosince

2.   Tranše stanovené v odstavci 1 se spravují v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. prosince 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 316, 2.12.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 38, 9.2.2006, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1261/2006 (Úř. věst. L 230, 24.8.2006, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 402/2006 (Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 35).

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1282/2006 (Úř. věst. L 234, 29.8.2006, s. 4).

(5)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 673/2004 (Úř. věst. L 105, 14.4.2004, s. 17).


PŘÍLOHA

Příslušné orgány členských států:

 

Belgie

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

 

Česká republika

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

 

Dánsko

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv; Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

 

Německo

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Referat 322

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

 

Estonsko

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Toetuste osakond, kaubandustoetuste büroo

Narva mnt 3

EE-51009 Tartu

 

Řecko

OKEPEKE (ex-GEDIDAGEP)

Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products

241, Acharnon Street

GR-10446 Athens

ΟΠΕΚΕΠΕ

Δ/νση οπωροκηπευτικών, αμπελοοινικών και βιομηχανικών προϊόντων

Αχαρνών 2

Τ.Κ. 10446, Αθήνα

 

Španělsko

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

 

Francie

Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (Odeadom)

46-48, rue de Lagny

F-93104 Montreuil Cedex

 

Irsko

Department of Agriculture & Food

Crops Policy & State Bodies Division

Agriculture House (3W)

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

 

Itálie

Ministero del Commercio internazionale

Direzione generale per la Politica commerciale — Div. II

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

 

Kypr

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Μονάδα Αδειών Εισαγωγών — Εξαγωγών

CY 1421 Κύπρος

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

CY 1421 Cyprus

 

Lotyšsko

Zemkopības ministrijas

Lauku atbalsta dienests

Tirdzniecības mehānismu departaments

Licenču daļa

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga

 

Litva

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Užsienio prekybos departamentas

Blindžių g. 17

LT-08111 Vilnius

 

Lucembursko

Direction des douanes et accises

Division „douane/valeur“

26, place de la Gare

L-1616 Luxembourg

 

Maďarsko

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85

HU-1024 Budapest

 

Malta

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Divizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali

Agenzija tal-Pagamenti

Trade Mechanisims

Centru Nazzjonali tas Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali Ghammieri

Marsa CMR 02 Malta

 

Nizozemsko

Produktschap Tuinbouw

Louis Pasteurlaan 6

Postbus 280

2700 AG Zoetermeer

Nederland

 

Rakousko

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

 

Polsko

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

 

Portugalsko

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

 

Slovinsko

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Oddelek za zunanjo trgovino

Dunajska cesta 160

SI-1000 Ljubljana

 

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

 

Finsko

Maa- ja Metsätalousministeriö

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto, Helsinki

 

Švédsko

Jordbruksverket

Interventionsenheten

S-551 82 Jönköping

 

Spojené království

Rural Payment Agency

External Trade Division

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle Upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom

 

Bulharsko

Министерство на земеделието и горите

Дирекция „Маркетинг и регулаторни режими“

Бул. „Христо Ботев“, 55

София, 1040

България

Ministry of Agriculture and Forestry

Marketing and Regulatory Regimes Directorate

55, Hristo Botev blvd.

Sofia, 1040

 

Rumunsko

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Directia de Masuri de Piata – Comert Exterior

B-dul Carol l nr. 17, sector 2

Bucuresti

Romania


6.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 339/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1790/2006

ze dne 5. prosince 2006,

kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Turecku před dovozem do Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 7 nařízení Komise (ES) č. 1148/2001 ze dne 12. června 2001 o kontrolách dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu (2) stanoví podmínky pro schválení kontrolních operací prováděných některými třetími zeměmi, které o ně požádají, před dovozem do Společenství.

(2)

Turecké orgány zaslaly Komisi žádost o schválení kontrol prováděných Generálním ředitelstvím pro normalizaci zahraničního obchodu. V této žádosti se uvádí, že výše uvedené kontrolní orgány mají potřebný personál, vybavení a zařízení k provádění kontrol, že používají metody rovnocenné s metodami stanovenými v článku 9 nařízení (ES) č. 1148/2001 a že čerstvé ovoce a zelenina vyvážené z Turecka do Společenství splňují obchodní normy Společenství.

(3)

Údaje zaslané Komisi členskými státy ukazují, že v období 2001 až 2005 se vyskytlo jen málo případů nedodržení obchodních norem v rámci dovozů čerstvého ovoce a zeleniny z Turecka.

(4)

Kontroly dodržování norem prováděné Tureckem je proto třeba schválit s účinkem ode dne provedení postupu pro správní spolupráci stanoveného v čl. 7 odst. 8 nařízení (ES) č. 1148/2001.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Kontroly dodržování obchodních norem používaných pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné Tureckem před dovozem do Společenství se schvalují v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1148/2001.

Článek 2

Podrobnosti o úředním zpravodaji a kontrolním útvaru v Turecku uvedených v čl. 7 odst. 2 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1148/2001 jsou uvedeny v příloze I tohoto nařízení.

Článek 3

Osvědčení uvedená v čl. 7 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1148/2001, vydaná po kontrolách uvedených v článku 1 tohoto nařízení, musí být vypracována na formulářích podle vzoru stanoveného v příloze II tohoto nařízení.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne zveřejnění sdělení uvedeného v čl. 7 odst. 8 nařízení (ES) č. 1148/2001 o zavedení správní spolupráce mezi Společenstvím a Tureckem v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. prosince 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 156, 13.6.2001, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 408/2003 (Úř. věst. L 62, 6.3.2003, s. 8).


PŘÍLOHA I

Úřední zpravodaj uvedený v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1148/2001:

Generální ředitelství pro normalizaci zahraničního obchodu

Generální ředitel: pan Yavuz MOLLASALİHOĞLU

Vedoucí odboru zemědělství: paní Çiğdem KILIÇKAYA

Adresa: İnönü Bulv. No: 36 Oda no: 2118 06510 Emek/Ankara

Tel.: (90-312) 212 58 99

Fax: (90-312) 212 68 64, (90-312) 205 09 18

E-mail: kilickayac@dtm.gov.tr

Kontrolní útvar uvedený v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1148/2001:

Regionální ředitelství pro Západní Anatolii

Regionální ředitel: pan Muzaffer ERTÜRK

Adresa: Gazi Bulv. No: 126 Kat:1 35230 Basmane/İzmir

Tel.: (90-232) 483 40 26

Fax: (90-232) 48 37 72

E-mail: izmirbolge@dtm.gov.tr

Regionální ředitelství pro Jižní Anatolii

Regionální ředitel: pan Şükrü ÇALIşKAN

Adresa: Çakmak Cad. Buğdaycı Apt. No:27 Kat:6/32 Mersin

Tel.: (90-324) 237 97 18

Fax: (90-324) 237 19 59

E-mail: mersinbolge@dtm.gov.tr

Regionální ředitelství pro Jihovýchodní Anatolii

Regionální ředitel: pan M. Zihni DOĞAN

Adresa: Yeni Valilik Binası Kat:5 No:555 27330 Gaziantep

Tel.: (90-342) 230 78 52

Fax: (90-342) 221 21 44

E-mail: gaziantepbolge@dtm.gov.tr

Regionální ředitelství pro Marmaru

Regionální ředitel: pan Çağatay ÖZTÜRK

Adresa: Dış Ticaret Kompleksi D Blok K-1-2 Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad

Yenibosna – Bahçelievler/İstanbul

Tel.: (90-212) 454 08 20

Fax: (90-212) 454 08 22

E-mail: istanbulbolge@dtm.gov.tr

Regionální ředitelství pro Východní Černomoří

Regionální ředitel: pan Ö. Naci GENÇTÜRK

Adresa: Hükümet Konağı Üst Zemin Kat 61040 Trabzon

Tel.: (90-462) 230 19 82

Fax: (90-462) 229 73 09

E-mail: izmirbolge@dtm.gov.tr

Regionální ředitelství pro Střední Anatolii

Regionální ředitel: pan Caner SOLMAZ

Adresa: Mithatpaşa Cad. No: 18/4 Kızılay/Ankara

Tel.: (90-312) 430 61 08

Fax: (90-312) 430 61 09

E-mail: ankarabolge@dtm.gov.tr


PŘÍLOHA II

Vzor osvědčení uvedeného v čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1148/2001

Image


6.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 339/12


SMĚRNICE KOMISE 2006/124/ES

ze dne 5. prosince 2006,

kterou se mění směrnice Rady 92/33/EHS o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh a směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/33/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh (1), a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (2), a zejména čl. 2 odst. 2 a článek 45 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2002/55/ES nezahrnuje všechny rody a druhy zeleniny spadající do působnosti směrnice 92/33/EHS. Je vhodné rozšířit působnost směrnice 2002/55/ES tak, aby se vztahovala na stejné rody a druhy jako směrnice 92/33/EHS.

(2)

Směrnice 2002/55/ES a 92/33/EHS nezahrnují Zea mays L. (kukuřice pukancová nebo kukuřice cukrová), rostlinu, která je z velké části pěstovaná v některých nových členských státech. Je vhodné rozšířit působnost obou směrnic na Zea mays L. Ačkoliv je kukuřice, včetně kukuřice pukancové a kukuřice cukrové, klasifikována jako obilovina podle právních předpisů týkajících se společné zemědělské politiky, semena k setí kukuřice cukrové a kukuřice pukancové se musí podřizovat zvláštním právním předpisům týkajícím se uvádění osiva zeleniny na trh.

(3)

V důsledku vývoje vědeckých a technických poznatků se ukázalo, že některé botanické názvy použité ve směrnicích 92/33/EHS a 2002/55/ES jsou nesprávné nebo jejich hodnověrnost je nejistá. Tyto názvy by se měly sjednotit s názvy běžně užívanými na mezinárodním úrovni.

(4)

Směrnice 92/33/EHS a 2002/55/ES by proto měly být změněny.

(5)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Rody a druhy uvedené v příloze II směrnice 92/33/EHS se nahrazují rody a druhy uvedenými v příloze této směrnice.

Článek 2

Směrnice 2002/55/ES se mění takto:

1.

Rody a druhy uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. b) se nahrazují rody a druhy uvedenými v příloze této směrnice.

2.

V příloze II se bod 3 písm. a) mění takto:

a)

v abecedním pořadí se vkládají tyto řádky:

Allium fistulosum

97

0,5

65“

Allium sativum

97

0,5

65“

Allium schoenoprasum

97

0,5

65“

Rheum rhabarbarum

97

0,5

70“

Zea mays

98

0,1

85“;

b)

slova „Brassica oleracea (ostatní poddruhy)“ se nahrazují slovy „Brassica oleracea (jiné než květák)“;

c)

slova „Brassica pekinensis“ se nahrazují slovy „Brassica rapa (Zelí pekingské)“;

d)

slova „Brassica rapa“ se nahrazují slovy „Brassica rapa (vodnice)“;

e)

slova „Lycopersicon lycopersicum“ se nahrazují slovy „Lycopersicon esculentum“.

3.

V příloze III se bod 2 mění takto:

a)

v abecedním pořadí se vkládají tyto řádky:

Allium fistulosum

15“

Allium sativum

20“

Allium schoenoprasum

15“

Rheum rhabarbarum

135“

Zea mays

1 000“;

b)

slova „Brassica pekinensis“ se zrušují;

c)

slova „Lycopersicon lycopersicum“ se nahrazují slovy „Lycopersicon esculentum“.

Článek 3

1.   Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 30. června 2007 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění uvedených předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními uvedených předpisů a této směrnice.

Budou tyto předpisy používat ode dne 1. července 2007. Mohou však až do 31. prosince 2009 odložit uplatňování ustanovení pro úřední uznání odrůd Allium cepa L. (skupina aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. a Zea mays L.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 5. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2005/55/ES (Úř. věst. L 22, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/117/ES (Úř. věst. L 14, 18.1.2005, s. 18).


PŘÍLOHA

Allium cepa L.

skupina Cepa

Cibule

Echalion

skupina Aggregatum

Šalotka

Allium fistulosum L.

Cibule sečka

Allium porrum L.

Pór

Allium sativum L.

Česnek

Allium schoenoprasum L.

Pažitka

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Kerblík

Apium graveolens L.

Celer řapíkatý

Celer bulvový

Asparagus officinalis L.

Chřest

Beta vulgaris L.

Řepa salátová včetně ‚Cheltenham beet‘

Mangold

Brassica oleracea L.

Kadeřávek

Květák

Brokolice

Kapusta růžičková

Kapusta hlávková

Zelí hlávkové bílé

Zelí hlávkové červené

Kedluben

Brassica rapa L.

Zelí pekingské

Vodnice

Capsicum annuum L.

Chilli nebo paprika

Cichorium endivia L.

Endivie kadeřavá

Eskariol

Cichorium intybus L.

Čekanka pro puky

Čekanka hlávková

Čekanka průmyslová

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Meloun vodní

Cucumis melo L.

Meloun cukrový

Cucumis sativus L.

Okurka salátová

Okurka nakládačka

Cucurbita maxima Duchesne

Tykev velkoplodá

Cucurbita pepo L.

Tykev obecná

Cynara cardunculus L.

Artyčok

Karda

Daucus carota L.

Mrkev

Mrkev krmná

Foeniculum vulgare Mill.

Fenykl

Lactuca sativa L.

Salát

Lycopersicon esculentum Mill.

Rajče

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Petržel

Phaseolus coccineus L.

Fazol šarlatový

Phaseolus vulgaris L.

Fazol obecný keříčkový

Fazol obecný pnoucí

Pisum sativum L. (partim)

Hrách dřeňový

Hrách kulatosemenný

Hrách cukrový

Raphanus sativus L.

Ředkvička

Ředkev

Rheum rhabarbarum L.

Reveň

Scorzonera hispanica L.

Hadí mord španělský neboli černý kořen

Solanum melongena L.

Lilek vejcoplodý

Spinacia oleracea L.

Špenát

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Kozlíček polníček

Vicia faba L. (partim)

Bob zahradní

Zea mays L. (partim)

Kukuřice cukrová

Kukuřice pukancová“


6.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 339/16


SMĚRNICE KOMISE 2006/125/ES

ze dne 5. prosince 2006

o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti

(Text s významem pro EHP)

(kodifikované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/398/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu (1), a zejména na článek 4 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 96/5/ES ze dne 16. února 1996 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (2) byla několikrát podstatně změněna (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2)

Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti jsou používány jako součást smíšené stravy a netvoří jediný zdroj výživy kojenců a malých dětí.

(3)

Mezi dotyčnými výrobky existuje velká rozmanitost odrážející velmi pestrou stravu kojenců při odstavování a stravu malých dětí s ohledem na sociální a kulturní podmínky ve Společenství.

(4)

Základní složení dotyčných výrobků musí odpovídat výživovým požadavkům zdravých kojenců a malých dětí, jak byly prokázány obecně přijímanými vědeckými poznatky s ohledem na výše uvedené faktory.

(5)

Mají být stanoveny základní výživové požadavky na složení dvou širokých skupin těchto výrobků, a to obilných a ostatních příkrmů.

(6)

Ačkoli kvůli povaze těchto výrobků, by měl být stanoven určitý počet závazných požadavků a jiných omezení týkajících se množství vitaminů, minerálních látek a jiných živin, mělo by být umožněno, aby výrobci mohli dle uvážení takové živiny přidávat, pokud použijí výlučně určité látky stanovené touto směrnicí.

(7)

Nejeví se, že by používání výrobků, k nimž byly tyto živiny podle uvážení přidány v množstvích ve Společenství v současné době dodržovaných, vedlo u kojenců a malých dětí k nadměrnému příjmu těchto živin. Pozornost by měla být věnována dalšímu vývoji situace, a bude-li to nezbytné, měla by být přijata vhodná opatření.

(8)

Rozdílná pravidla pro maximální limity reziduí pesticidů v obilných a ostatních příkrmech pro kojence vytvářejí překážky obchodu mezi některými členskými státy.

(9)

Použijí se maximální limity reziduí pesticidů stanovené ve směrnici Rady 76/895/EHS ze dne 23. listopadu 1976 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a na jejich povrchu (4), ve směrnici Rady 86/362/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a na jejich povrchu (5), ve směrnici Rady 86/363/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách živočišného původu a na jejich povrchu (6) a ve směrnici Rady 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu (7), aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení vztahující se na obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti.

(10)

S ohledem na mezinárodní závazky Společenství je možné na základě zásady předběžné opatrnosti v případech, kdy jsou příslušné vědecké důkazy nedostatečné, přijmout dočasně opatření na základě důležitých dostupných informací až do dodatečného posouzení rizika a přezkoumání jeho míry v přiměřené lhůtě.

(11)

Na základě dvou stanovisek předložených Vědeckým výborem pro potraviny dne 19. září 1997 a 4. června 1998 existují v současné době pochybnosti o vhodnosti současných hodnot přípustného denního příjmu (ADI) pesticidů a reziduí pesticidů pro ochranu zdraví kojenců a malých dětí. Pokud jde o potraviny pro zvláštní výživu určené pro kojence a malé děti, je tedy vhodné přijmout velice nízké společné limity pro veškeré pesticidy až do vědeckého prověření a zhodnocení látek případ od případu. Pro tento velice nízký společný limit by měla být stanovena hodnota 0,01 mg/kg, která v praxi běžně odpovídá nejnižšímu detekovatelnému množství.

(12)

Měla by být požadována přísná omezení reziduí pesticidů. Při pečlivém výběru surovin a za předpokladu, že obilné a ostatní příkrmy procházejí při výrobě rozsáhlým zpracováním při jejich výrobě je možné vyrábět výrobky obsahující velice nízká množství reziduí pesticidů. Nicméně u malého počtu pesticidů nebo metabolitů pesticidů by mohlo i v případě maximálního limitu reziduí 0,01 mg/kg dojít u kojenců a malých dětí za nejnepříznivějších okolností příjmu k překročení přijatelného denního příjmu. Týká se to pesticidů nebo metabolitů pesticidů, jejichž přijatelný denní příjem je nižší než 0,0005 mg na kg tělesné hmotnosti.

(13)

Tato směrnice zavádí zásadu zákazu použití těchto pesticidů při výrobě zemědělských produktů určených pro obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti. Tento zákaz však zcela nezaručuje, že výrobky neobsahují tyto pesticidy, neboť některé pesticidy kontaminují životní prostředí a jejich rezidua se mohou v daných výrobcích nalézat.

(14)

Zdraví kojenců a malých dětí lze lépe chránit uplatňováním dalších požadavků, jejichž dodržování lze vynutit analýzami bez ohledu na původ výrobku.

(15)

Většina pesticidů, jejichž přijatelný denní příjem je nižší než 0,0005 mg na kg tělesné hmotnosti, je již ve Společenství zakázána. Zakázané pesticidy by měly být v obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti nezjistitelné analytickými metodami odpovídajícími současné technické úrovni. Některé pesticidy se však rozkládají pomalu a nadále kontaminují životní prostředí. Mohou být přítomny v obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti i přesto, že již nejsou používány. Pro účely kontroly by měl být dodržován harmonizovaný přístup.

(16)

Do rozhodnutí Komise, zda splňují požadavky na bezpečnost podle článku 5 směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (8), má být další používání povolených pesticidů povoleno, pouze pokud jejich rezidua splňují maximální limity reziduí stanovené v této směrnici. Hodnoty těchto limitů mají být stanoveny tak, aby u kojenců a malých dětí nebyly za nejnepříznivějších podmínek příjmu překročeny hodnoty přijatelného denního příjmu těchto reziduí.

(17)

Používání nových potravinových složek by mělo být upraveno společně pro všechny potraviny samostatným opatřením.

(18)

Tato směrnice odráží současné znalosti o těchto dotčených výrobcích. O jakékoli změně umožňující inovaci na základě vědeckého a technického pokroku, by mělo být rozhodnuto postupem uvedeným v čl. 13 odst. 2 směrnice 89/398/EHS.

(19)

S ohledem na osoby, kterým jsou tyto výrobky určeny, by měla být stanovena nezbytná mikrobiologická kritéria a nejvyšší přípustná množství kontaminujících látek.

(20)

Podle čl. 7 odst. 1 směrnice 89/398/EHS se na výrobky, na které se vztahuje tato směrnice, vztahují obecná pravidla stanovená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin určených k prodeji konečnému spotřebiteli, jejich obchodní úpravy a související reklamy (9).

(21)

Tato směrnice, je-li to vhodné, by měla přijímat a rozvádět dodatky k těmto obecným pravidlům a odchylky od nich.

(22)

Zejména povaha a určení výrobků, na které se vztahuje tato směrnice, vyžadují nutriční označování energetické hodnoty a základních živin, které jsou ve výrobcích obsaženy. Na druhé straně má být způsob použití uveden podle čl. 3 odst. 1 bodu 9 a článku 11 směrnice 2000/13/ES, aby se předešlo nevhodným způsobům použití, které by mohly poškodit zdraví kojenců.

(23)

Zatímco obecně a v souladu s pravidly pro všechny potraviny se mohou uvádět tvrzení o těchto výrobcích, která nejsou výslovně zakázaná, měla by taková tvrzení, je-li to třeba, brát v úvahu kritéria na složení stanovená v této směrnici.

(24)

V souladu s článkem 4 směrnice 89/398/EHS se uskutečnily konzultace o ustanoveních ovlivňujících veřejné zdraví.

(25)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

(26)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze VIII části B,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1.   Tato směrnice je zvláštní směrnicí ve smyslu čl. 4 odst. 1 směrnice 89/398/EHS.

2.   Tato směrnice se vztahuje na potraviny pro zvláštní výživové účely, které splňují zvláštní požadavky zdravých kojenců a malých dětí ve Společenství a které jsou určeny kojencům při odstavování a malým dětem jako doplněk jejich stravy nebo k jejich postupnému přizpůsobování na běžnou stravu. Zahrnují:

a)

„obilné příkrmy“, rozdělené do těchto čtyř skupin:

i)

prosté obiloviny, které jsou nebo musí být rekonstituovány mlékem nebo jinými vhodnými výživnými tekutinami,

ii)

obiloviny s přídavkem potravin bohatých na bílkoviny, které jsou nebo musí být rekonstituovány vodou nebo jinou tekutinou neobsahující bílkoviny,

iii)

těstoviny, které se mají použít po vaření ve vroucí vodě nebo v jiných vhodných tekutinách,

iv)

suchary a sušenky, které se mají použít buď přímo, nebo po rozdrcení, s přídavkem vody, mléka nebo jiných vhodných tekutin;

b)

„příkrmy pro kojence a malé děti“ jiné než obilné.

3.   Tato směrnice se nevztahuje na mléka určená malým dětem.

Článek 2

Pro účely této směrnice se použijí následující definice:

a)

„kojenci“ se rozumí děti do dvanácti měsíců věku;

b)

„malými dětmi“ se rozumí děti ve věku od jednoho do tří let;

c)

„reziduem pesticidu“ se rozumí reziduum přípravku na ochranu rostlin ve smyslu čl. 2 bodu 1 směrnice 91/414/EHS v obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti, včetně jeho metabolitů, produktů odbourávání nebo reakčních produktů.

Článek 3

Členské státy zajistí, aby byly výrobky uvedené v čl. 1 odst. 2 uváděny na trh ve Společenství pouze tehdy, vyhovují-li pravidlům stanoveným v této směrnici.

Článek 4

Obilné a ostatní příkrmy musí být vyráběny ze složek, jejichž vhodnost pro zvláštní výživu kojenců a malých dětí byla prokázána obecně přijímanými vědeckými poznatky.

Článek 5

1.   Obilné a ostatní příkrmy musí být v souladu s kritérii na složení, která jsou stanovena v příloze I.

2.   Ostatní příkrmy popsané v příloze II musí být v souladu s kritérii na složení, která tam jsou stanovena.

Článek 6

Při výrobě obilných a ostatních příkrmů pro kojence a malé děti se mohou přidávat pouze výživové látky uvedené v příloze IV.

Kritéria pro čistotu těchto látek budou stanovena později.

Článek 7

1.   Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti nesmějí obsahovat žádnou látku v takovém množství, které by ohrozilo zdraví kojenců a malých dětí. Budou stanoveny nezbytné nejvyšší přípustné limity jiných látek než látek podle odstavců 2 a 3.

2.   Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti nesmějí obsahovat rezidua jednotlivých pesticidů v množstvích překračujících 0,01 mg/kg s výjimkou těch látek, pro něž byly stanoveny specifické limity v příloze VI, v jejichž případě platí tyto specifické limity.

Pro stanovení množství reziduí pesticidů se použijí obecně uznávané normalizované analytické metody.

3.   Pesticidy uvedené v příloze VII nesmějí být používány v zemědělských produktech určených pro výrobu obilných a ostatních příkrmů pro kojence a malé děti.

Pro účely kontroly se však má za to, že:

a)

pesticidy uvedené v tabulce 1 přílohy VII nebyly použity, nepřekračuje-li množství jejich reziduí 0,003 mg/kg. Tato hodnota, považovaná za mez zjistitelnosti analytickými metodami, je pravidelně přezkoumávána s ohledem na technický pokrok;

b)

pesticidy uvedené v tabulce 2 přílohy VII nebyly použity, nepřekračuje-li množství jejich reziduí 0,003 mg/kg. Tato hodnota je pravidelně přezkoumávána s ohledem na údaje o kontaminaci životního prostředí.

4.   Limity uvedené v odstavcích 2 a 3 se vztahují na výrobky určené k přímé spotřebě nebo ke spotřebě po rekonstituování podle pokynů výrobce.

5.   V případě přijetí rozhodnutí o nezařazení pesticidů uvedených v příloze VI do přílohy I směrnice 91/414/EHS se odpovídajícím způsobem změní příloha VI a příloha VII této směrnice.

6.   V případě potřeby budou stanovena mikrobiologická kritéria.

Článek 8

1.   Označování těchto výrobků musí kromě údajů uvedených v článku 3 směrnice 2000/13/ES obsahovat tyto povinné údaje:

a)

uvedení vhodného věku, od nějž se výrobek může používat vzhledem k jeho složení, struktuře nebo jiným zvláštním vlastnostem. Uvedený věk nesmí být u žádného výrobku nižší než čtyři měsíce. U výrobků doporučených pro použití od čtyř měsíců může být uvedeno, že jsou od tohoto věku vhodné, pokud nezávislé osoby kvalifikované v lékařství, výživě nebo farmacii nebo jiní odborníci odpovědní za péči o matku a dítě neradí něco jiného;

b)

informace o tom, obsahuje-li výrobek lepek či nikoli, pokud uvedený věk, od nějž se výrobek může používat, je nižší než šest měsíců;

c)

využitelnou energetickou hodnotu vyjádřenou v kJ a kcal a číselně vyjádřený obsah bílkovin, sacharidů a tuků ve 100 g nebo 100 ml výrobku, jak je prodáván, a případně ve stanoveném množství výrobku, jak je určený ke spotřebě;

d)

číselně vyjádřené průměrné množství každé minerální látky a každého vitaminu, pro které byla v příloze I nebo II stanovena specifická mezní hodnota ve 100 g nebo 100 ml výrobku, jak je prodáván, a případně ve stanoveném množství výrobku, jak je určený ke spotřebě;

e)

případně návod k vhodné přípravě a upozornění na význam dodržení tohoto návodu.

2.   Označování může obsahovat:

a)

číselně vyjádřené průměrné množství živin uvedených v příloze IV, pokud se na tento údaj nevztahuje odst. 1 písm. d), ve 100 g nebo 100 ml výrobku, jak je prodáván, a je-li to vhodné, ve stanoveném množství výrobku, jak je určený ke spotřebě;

b)

kromě číselných údajů i údaje o vitaminech a minerálních látkách obsažených v příloze V vyjádřené jako procentní podíl tam uvedených referenčních hodnot ve 100 g nebo 100 ml výrobku, jak je prodáván, a případně ve stanoveném množství výrobku, jak je určený ke spotřebě, pokud množství přítomných látek jsou rovna nejméně 15 % jejich referenční hodnoty.

Článek 9

Směrnice 96/5/ES ve znění směrnic uvedených v příloze VIII části A se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze VIII části B.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IX.

Článek 10

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 11

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 5. prosince 2006.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 27. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 49, 28.2.1996, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/13/ES (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 33).

(3)  Viz příloha VIII část A.

(4)  Úř. věst. L 340, 9.12.1976, s. 26. Tato směrnice je zrušena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 37. Tato směrnice je zrušena nařízením (ES) č. 396/2005.

(6)  Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 43. Tato směrnice je zrušena nařízením (ES) č. 396/2005.

(7)  Úř. věst. L 350, 14.12.1990, s. 71. Tato směrnice je zrušena nařízením (ES) č. 396/2005.

(8)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 396/2005.

(9)  Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/89/ES (Úř. věst. L 308, 25.11.2003, s. 15).


PŘÍLOHA I

Základní složení obilných a ostatních příkrmů pro kojence a malé děti

Požadavky týkající se živin se vztahují na výrobky připravené k použití tak, jak jsou prodávány, nebo na výrobky připravené podle návodu výrobce.

1.   OBSAH OBILOVIN

Obilné příkrmy jsou připravovány primárně z jedné nebo více mletých obilovin nebo z výrobků ze škrobnatých hlíz.

Množství obilovin nebo škrobnatých hlíz v sušině konečné směsi musí činit nejméně 25 % hmotnosti.

2.   BÍLKOVINY

2.1

U výrobků uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodech ii) a iv) nesmí obsah bílkovin překročit 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).

2.2

U výrobků uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodu ii) musí množství přidaných bílkovin činit nejméně 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

2.3

U sušenek uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodu iv) vyrobených s přídavkem potravin s vysokým obsahem bílkovin a nabízených k prodeji jako takových musí množství přidaných bílkovin činit nejméně 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).

2.4

Chemický index přidaných bílkovin se musí rovnat nejméně 80 % chemického indexu referenční bílkoviny (kasein ve smyslu přílohy III) nebo se účinný poměr bílkovin (PER) ve směsi musí rovnat nejméně 70 % tohoto koeficientu referenční bílkoviny. Ve všech případech je přídavek aminokyselin povolen výhradně za účelem zlepšení výživové hodnoty směsi bílkovin a pouze v množství pro tento účel nezbytném.

3.   SACHARIDY

3.1

Pokud se do výrobků uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodech i) a iv) přidává sacharosa, fruktosa, glukosa, škrobové sirupy nebo med, nesmí:

množství přidaných sacharidů z těchto zdrojů překročit 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal),

množství přidané fruktosy překročit 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

3.2

Pokud se do výrobků uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodu ii) přidává sacharosa, fruktosa, glukosa, škrobové sirupy nebo med, nesmí:

množství přidaných sacharidů z těchto zdrojů překročit 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal),

množství přidané fruktosy překročit 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

4.   TUKY

4.1

U výrobků uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodech i) a iv) nesmí obsah tuků překročit 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).

4.2

U výrobků uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodu ii) nesmí obsah tuků překročit 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Překročí-li obsah tuků 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal),

nesmí množství kyseliny laurové překročit 15 % celkového obsahu tuků,

nesmí množství kyseliny myristové překročit 15 % celkového obsahu tuků,

musí množství kyseliny linolové (ve formě glyceridů = linoleanů) činit nejméně 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) a nesmí překročit 285 mg/100 kJ (1 200 mg/100 kcal).

5.   MINERÁLNÍ LÁTKY

5.1   Sodík

soli sodíku se mohou přidávat do obilných příkrmů pouze k technologickým účelům,

množství sodíku v obilných příkrmech nesmí překročit 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).

5.2   Vápník

5.2.1

U výrobků uvedených v čl. 1 odst. 2 písm a) bodu ii) musí být množství vápníku nejméně 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).

5.2.2

U výrobků uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodu iv) vyrobených s přídavkem mléka (mléčné sušenky) a nabízených k prodeji jako takových, musí být množství vápníku nejméně 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

6.   VITAMINY

6.1

U obilných příkrmů musí být množství thiaminu nejméně 25 μg/100 kJ (100 μg/100 kcal).

6.2

U výrobků uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodu ii):

 

Na 100 kJ

Na 100 kcal

Nejméně

Nejvýše

Nejméně

Nejvýše

vitamin A (μg RE) (1)

14

43

60

180

vitamin D (μg) (2)

0,25

0,75

1

3

Tyto mezní hodnoty se také uplatní, jsou-li vitaminy A a D přidány do jiných obilných příkrmů.

7.   NEJVYŠŠÍ MNOŽSTVÍ VITAMINŮ, MINERÁLNÍCH LÁTEK A STOPOVÝCH PRVKŮ PŘIDÁVANÝCH

Požadavky týkající se živin se vztahují na výrobky připravené k použití tak, jak jsou prodávány, nebo na výrobky připravené podle návodu výrobce, s výjimkou požadavků na draslík a vápník, které se vztahují na výrobek ve stavu, v jakém je prodáván.

Živina

Nejvyšší množství na 100 kcal

Vitamin A (μg RE)

180

Vitamin E (mg α-TE) (3)

3

Vitamin D (μg)

3

Vitamin C (mg)

12,5/25 (4)

Thiamin (mg)

0,5

Riboflavin (mg)

0,4

Niacin (mg NE) (5)

4,5

Vitamin B6 (mg)

0,35

Kyselina listová (μg)

50

Vitamin B12 (μg)

0,35

Kyselina pantothenová (mg)

1,5

Biotin (μg)

10

Draslík (mg)

160

Vápník (mg)

80/180 (6)/100 (7)

Hořčík (mg)

40

Železo (mg)

3

Zinek (mg)

2

Měď (μg)

40

Jód (μg)

35

Mangan (mg)

0,6


(1)  RE = veškeré trans-retinol ekvivalenty.

(2)  Ve formě cholekalciferolu, jehož 10 μg = 400 IU vitaminu D.

(3)  α-TE = d-α-ekvivalent tokopherolu.

(4)  Množství vztahující se na výrobky obohacené železem.

(5)  NE = ekvivalenty niacinu = mg kyselina nikotinová + mg tryptofan/60.

(6)  Množství vztahující se na výrobky uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodech i) a ii).

(7)  Množství vztahující se na výrobky uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodě iv).


PŘÍLOHA II

ZÁKLADNÍ SLOŽENÍ OSTATNÍCH PŘÍKRMŮ PRO KOJENCE A MALÉ DĚTI

Požadavky týkající se živin se vztahují na výrobky připravené k použití tak, jak jsou prodávány, nebo na výrobky připravené podle návodu výrobce.

1.   BÍLKOVINY

1.1

Je-li jako jediná složka v názvu výrobku uvedeno maso, drůbež, ryby, droby nebo jiný tradiční zdroj bílkovin,

musí uvedené maso, drůbež, ryby, droby nebo jiný tradiční zdroj bílkovin v souhrnu tvořit nejméně 40 % hmotnosti celého výrobku,

musí každé uvedené maso, drůbež, ryby, droby nebo jiný tradiční zdroj bílkovin tvořit nejméně 25 % hmotnosti veškerých uvedených zdrojů bílkovin,

musí celkové množství bílkovin z těchto uvedených zdrojů činit nejméně 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

1.2

Je-li v názvu výrobku uvedeno na prvním místě maso, drůbež, ryby, droby nebo jiný tradiční zdroj bílkovin jednotlivě nebo v kombinaci, ať už je výrobek nabízen k prodeji jako pokrm, či nikoli,

musí uvedené maso, drůbež, ryby, droby nebo jiný tradiční zdroj bílkovin v souhrnu tvořit nejméně 10 % hmotnosti celého výrobku,

musí každé uvedené maso, drůbež, ryby, droby nebo jiný tradiční zdroj bílkovin tvořit nejméně 25 % hmotnosti veškerých uvedených zdrojů bílkovin,

musí množství bílkovin z těchto uvedených zdrojů činit nejméně 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

1.3

Je-li v názvu výrobku uvedeno maso, drůbež, ryby, droby nebo jiný tradiční zdroj bílkovin jednotlivě nebo v kombinaci, ale nikoli na prvním místě, ať už je výrobek nabízen k prodeji jako pokrm, či nikoli,

musí uvedené maso, drůbež, ryby, droby nebo jiný tradiční zdroj bílkovin v souhrnu tvořit nejméně 8 % hmotnosti celého výrobku,

musí každé uvedené maso, drůbež, ryby, droby nebo jiný tradiční zdroj bílkovin tvořit nejméně 25 % hmotnosti veškerých uvedených zdrojů bílkovin,

musí množství bílkovin z těchto uvedených zdrojů činit nejméně 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

musí celkové množství bílkovin ve výrobku ze všech zdrojů činit nejméně 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.4

Je-li spolu s jinými složkami uveden v názvu nějakého výrobku s výraznou chutí sýr, pak bez ohledu na to, zda je výrobek nabízen jako pokrm či nikoliv, nesmí:

být obsah bílkovin z mléčných zdrojů nižší než 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

být celkový obsah bílkovin ve výrobku pocházejících ze všech zdrojů nižší než 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.5

Je-li výrobek v označení pojmenován jako pokrm, bez zmínky o mase, drůbeži, rybách, drobech nebo jiném tradičním zdroji bílkovin v názvu výrobku, musí celkové množství bílkovin ve výrobku ze všech zdrojů činit nejméně 0,7 g/100 g (3 g/100 kcal).

1.6

Omáčky nabízené jako příloha k pokrmu jsou vyňaty z požadavků bodů 1.1 až 1.5.

1.7

Sladké pokrmy, které uvádějí v názvu mléčné výrobky jako první nebo jedinou složku, musí obsahovat alespoň 2,2 g mléčné bílkoviny na 100 kcal. Všechny ostatní sladké pokrmy jsou vyňaty z požadavků uvedených v oddílech 1.1 až 1.5.

1.8

Přídavek aminokyselin je povolen výhradně za účelem zlepšení výživové hodnoty obsažených bílkovin a pouze v množstvích pro tento účel nezbytných.

2.   SACHARIDY

Množství veškerých sacharidů přítomných v ovocných a zeleninových šťávách a nektarech, pokrmech sestávajících pouze z ovoce a v zákuscích nebo pudincích nesmí překročit:

10 g/100 ml u zeleninových šťáv a nápojů z nich připravených,

15 g/100 ml u ovocných šťáv a nektarů a nápojů z nich připravených,

20 g/100 g u pokrmů sestávajících pouze z ovoce,

25 g/100 g u zákusků a pudinků,

5 g/100 g u jiných nápojů, které nejsou připraveny z mléka.

3.   TUKY

3.1

U výrobků podle bodu 1.1:

jestliže je jedinou složkou maso nebo sýr nebo jsou-li uvedeny v názvu výrobku na prvním místě, nesmí celkové množství tuků ve výrobku ze všech zdrojů překročit 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).

3.2

U všech ostatních výrobků: celkové množství tuků ve výrobku ze všech zdrojů nesmí překročit 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

4.   SODÍK

4.1

Konečný obsah sodíku ve výrobku nesmí překročit buď 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal), nebo 200 mg/100 g. Je-li však jedinou složkou uvedenou v názvu výrobku sýr, nesmí konečný obsah sodíku ve výrobku překročit 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

4.2

Není přípustné přidávat soli sodíku do výrobků z ovoce ani do zákusků, pudinků, s výjimkou technologických účelů.

5.   VITAMINY

Vitamin C

V ovocné šťávě, nektaru nebo zeleninové šťávě musí být konečný obsah vitaminu C buď nejméně 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal), nebo nejméně 25 mg/100 g.

Vitamin A

V zeleninových šťávách musí být ve výrobku konečný obsah vitaminu A nejméně 25 μg RE/100 kJ (100 μg RE/100 kcal).

Do ostatních příkrmů se vitamin A nesmí přidávat.

Vitamin D

Do příkrmů se vitamin D nesmí přidávat.

6.   NEJVYŠŠÍ MNOŽSTVÍ VITAMINŮ, MINERÁLNÍCH LÁTEK A STOPOVÝCH PRVKŮ PŘIDÁVANÝCH

Požadavky týkající se živin se vztahují na výrobky připravené k použití tak, jak jsou prodávány, nebo na výrobky připravené podle návodu výrobce, s výjimkou požadavků na draslík a vápník, které se vztahují na výrobek ve stavu, v jakém je prodáván.

Živina

Nejvyšší množství na 100 kcal

Vitamin A (μg RE)

180 (1)

Vitamin E (mg α-TE)

3

Vitamin C (mg)

12,5/25 (2)/125 (3)

Thiamin (mg)

0,25

Riboflavin (mg)

0,4

Niacin (mg NE)

4,5

Vitamin B6 (mg)

0,35

Kyselina listová (μg)

50

Vitamin B12 (μg)

0,35

Kyselina pantothenová (mg)

1,5

Biotin (μg)

10

Draslík (mg)

160

Vápník (mg)

80

Hořčík (mg)

40

Železo (mg)

3

Zinek (mg)

2

Měď (μg)

40

Jód (μg)

35

Mangan (mg)

0,6


(1)  Podle bodu 5.

(2)  Množství vztahující se na výrobky obohacené železem.

(3)  Množství vztahující se na pokrmy na bázi ovoce, ovocné šťávy, nektary a zeleninové šťávy.


PŘÍLOHA III

SLOŽENÍ AMINOKYSELIN V KASEINU

(g/100 g bílkovin)

Arginin

3,7

Cystin

0,3

Histidin

2,9

Isoleucin

5,4

Leucin

9,5

Lysin

8,1

Methionin

2,8

Fenylalanin

5,2

Threonin

4,7

Tryptofan

1,6

Tyrosin

5,8

Valin

6,7


PŘÍLOHA IV

VÝŽIVOVÉ LÁTKY

1.   VITAMINY

Vitamin A

Retinol

Octan retinolu

Retinylpalmitan

Beta-karoten

Vitamin D

Vitamin D2 (= ergokalciferol)

Vitamin D3 (= cholekalciferol)

Vitamin B1

Thiamin hydrochlorid

Thiamin monodusičnan

Vitamin B2

Riboflavin

Riboflavin -5′-fosforečnan sodný

Niacin

Nikotinamid

Kyselina nikotinová

Vitamin B6

Pyridoxin hydrochlorid

Pyridoxin-5-fosforečnan

Pyridoxin dipalmitan

Kyselina pantothenová

D-pantothenan vápenatý

D-pantothenan sodný

Dexpanthenol

Kyselina listová

Kyselina listová

Vitamin B12

Kyanokobalamin

Hydroxokobalamin

Biotin

D-biotin

Vitamin C

Kyselina L-askorbová

L-askorban sodný

L-askorban vápenatý

Kyselina 6-palmityl-L-askorbová (askorbylpalmitan)

Askorban draselný

Vitamin K

Fylochinon (fytomenadion)

Vitamin E

D-alfa tokoferol

DL-alfa tokoferol

D-alfa tokoferyloctan

DL-alfa tokoferyloctan

2.   AMINOKYSELINY

L-arginin

L-cystin

L-histidin

L-isoleucin

L-leucin

L-lysin

L-cystein

a hydrochlorid

L-methionin

L-fenylalanin

L-threonin

L-tryptofan

L-tyrosin

L-valin

3.   JINÉ

Cholin

Chlorid cholinu

Citronan cholinu

Dvojvinan cholinu

Inositol

L-karnitin

Hydrochlorid L-karnitinu

4.   MINERÁLNÍ SOLI A STOPOVÉ PRVKY

Vápník

Uhličitan vápenatý

Chlorid vápenatý

Vápenaté soli kyseliny citronové

Glukonan vápenatý

Glycerofosforečnan vápenatý

Mléčnan vápenatý

Oxid vápenatý

Hydroxid vápenatý

Vápenaté soli kyseliny orthofosforečné

Hořčík

Uhličitan hořečnatý

Chlorid hořečnatý

Hořečnaté soli kyseliny citronové

Glukonan hořečnatý

Oxid hořečnatý

Hydroxid hořečnatý

Hořečnaté soli kyseliny orthofosforečné

Síran hořečnatý

Mléčnan hořečnatý

Glycerofosforečnan hořečnatý

Draslík

Chlorid draselný

Draselné soli kyseliny citronové

Glukonan draselný

Mléčnan draselný

Glycerofosforečnan draselný

Železo

Citronan železnatý

Citronan železito-amonný

Glukonan železnatý

Mléčnan železnatý

Síran železnatý

Fumaran železnatý

Difosforečnan železitý (pyrofosforečnan železitý)

Elementární železo (karbonylové + elektrolytické + redukované vodíkem)

Sacharan železitý

Difosforečnan sodno-železitý

Uhličitan železnatý

Měď

Komplex měď-lysin

Uhličitan měďnatý

Citronan měďnatý

Glukonan měďnatý

Síran měďnatý

Zinek

Octan zinečnatý

Chlorid zinečnatý

Citronan zinečnatý

Mléčnan zinečnatý

Síran zinečnatý

Oxid zinečnatý

Glukonan zinečnatý

Mangan

Uhličitan manganatý

Chlorid manganatý

Citronan manganatý

Glukonan manganatý

Síran manganatý

Glycerofosforečnan manganatý

Jód

Jodid sodný

Jodid draselný

Jodičnan draselný

Jodičnan sodný


PŘÍLOHA V

REFERENČNÍ HODNOTY PRO NUTRIČNÍ OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN URČENÝCH PRO KOJENCE A MALÉ DĚTI

Živina

Referenční hodnota pro označování

Vitamin A

(μg) 400

Vitamin D

(μg) 10

Vitamin C

(mg) 25

Thiamin

(mg) 0,5

Riboflavin

(mg) 0,8

Ekvivalenty niacinu

(mg) 9

Vitamin B6

(mg) 0,7

Kyselina listová

(μg) 100

Vitamin B12

(μg) 0,7

Vápník

(mg) 400

Železo

(mg) 6

Zinek

(mg) 4

Jód

(μg) 70

Selen

(μg) 10

Měď

(mg) 0,4


PŘÍLOHA VI

SPECIFICKÉ MAXIMÁLNÍ LIMITY REZIDUÍ PESTICIDŮ NEBO METABOLITŮ PESTICIDŮ V OBILNÝCH A OSTATNÍCH PŘÍKRMECH PRO KOJENCE A MALÉ DĚTI

Chemický název látky

Maximální limit reziduí

(mg/kg)

Kadusafos

0,006

Demeton-S-methyl/demeton-S-methyl sulfon/oxydemeton-methyl (jednotlivě nebo v kombinaci, vyjádřeno jako demeton-S-methyl)

0,006

Ethoprofos

0,008

Fipronil (suma fipronilu a fipronil-desulfinylu, vyjádřeno jako fipronil)

0,004

Propineb/propylenthiomočovina (suma propinebu a propylenthiomočoviny)

0,006


PŘÍLOHA VII

PESTICIDY, KTERÉ NESMĚJÍ BÝT POUŽÍVÁNY V ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCÍCH URČENÝCH PRO VÝROBU OBILNÝCH A OSTATNÍCH PŘÍKRMŮ PRO KOJENCE A MALÉ DĚTI

Tabulka 1

Chemický název látky (definice rezidua)

Disulfoton (suma disulfotonu, disulfoton-sulfoxidu a disulfoton-sulfonu, vyjádřeno jako disulfoton)

Fensulfothion (suma fensulfothionu, jeho kyslíkatého analogu a jejich sulfonů, vyjádřeno jako fensulfothion)

Fentin, vyjádřeno jako trifenylstannium

Haloxyfop (suma haloxyfopu, jeho solí a esterů včetně konjugátů, vyjádřeno jako haloxyfop)

Heptachlor a trans-heptachlorepoxid, vyjádřeno jako heptachlor

Hexachlorbenzen

Nitrofen

Omethoát

Terbufos (suma terbufosu, jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako terbufos)

Tabulka 2

Chemický název látky

Aldrin a dieldrin, vyjádřeno jako dieldrin

Endrin


PŘÍLOHA VIII

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následné změny

(uvedené v článku 9)

Směrnice Komise 96/5/ES

(Úř. věst. L 49, 28.2.1996, s. 17)

Směrnice Komise 98/36/ES

(Úř. věst. L 167, 12.6.1998, s. 23)

Směrnice Komise 1999/39/ES

(Úř. věst. L 124, 18.5.1999, s. 8)

Směrnice Komise 2003/13/ES

(Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 33)

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 9)

Směrnice

Lhůta pro provedení

Povolení obchodování s výrobky v souladu s touto směrnicí

Zákaz obchodování s výrobky, které nejsou v souladu s touto směrnicí

96/5/ES

30. září 1997

1. října 1997

31. března 1999

98/36/ES

31. prosince 1998

1. ledna 1999

1. ledna 2000

1999/39/ES

30. června 2000

30. června 2000

1. července 2002

2003/13/ES

6. března 2004

6. března 2004

6. března 2005


PŘÍLOHA IX

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 96/5/ES

Tato směrnice

Článek 1, odstavce 1, 2 a 3

Článek 1, odstavce 1, 2 a 3

Článek 1, odstavec 4, úvodní věta

Článek 2, úvodní věta

Článek 1, odstavec 4, první odrážka

Článek 2, písmeno a)

Článek 1, odstavec 4, druhá odrážka

Článek 2, písmeno b)

Článek 1, odstavec 4, třetí odrážka

Článek 2, písmeno c)

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Článek 6, odstavec 1

Článek 7, odstavec 1

Článek 6, odstavec 2, první pododstavec

Článek 7, odstavec 2, první pododstavec

Článek 6, odstavec 2, druhý pododstavec

Článek 7, odstavec 4

Článek 6, odstavec 2, třetí pododstavec

Článek 7, odstavec 2, druhý pododstavec

Článek 6, odstavec 3, písmeno a), první pododstavec, úvodní věta

Článek 7, odstavec 3, úvodní věta

Článek 6, odstavec 3, písmeno a), první pododstavec, bod i)

Článek 7, odstavec 3, písmeno a)

Článek 6, odstavec 3, písmeno a), první pododstavec, bod ii)

Článek 7, odstavec 3, písmeno b)

Článek 6, odstavec 3, písmeno a), druhý pododstavec

Článek 7, odstavec 4

Článek 6, odstavec 3, písmeno b)

Článek 7, odstavec 5

Článek 6, odstavec 4

Článek 7, odstavec 6

Článek 7

Článek 8

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Článek 10

Článek 10

Článek 11

Příloha I, úvodní věta

Příloha I, úvodní věta

Příloha I, body 1, 2 a 3

Příloha I, body 1, 2 a 3

Příloha I, bod 4

Příloha I, bod 4

Příloha I, bod 4.1

Příloha I, bod 4.1

Příloha I, bod 4.2

Příloha I, bod 4.2

Příloha I, bod 4.2, písmeno a)

Příloha I, bod 4.2, první odrážka

Příloha I, bod 4.2, písmeno b)

Příloha I, bod 4.2, druhá odrážka

Příloha I, bod 4.2, písmeno c)

Příloha I, bod 4.2, třetí odrážka

Příloha I, body 5 a 6

Příloha I, body 5 a 6

Příloha II, úvodní věta

Příloha II, úvodní věta

Příloha II, bod 1

Příloha II, bod 1

Příloha II, body 1.1 až 1.3

Příloha II, body 1.1 až 1.3

Příloha II, bod 1.3a

Příloha II, bod 1.4

Příloha II, bod 1.4

Příloha II, bod 1.5

Příloha II, bod 1.4a

Příloha II, bod 1.6

Příloha II, bod 1.4b

Příloha II, bod 1.7

Příloha II, bod 1.5

Příloha II, bod 1.8

Příloha II, body 2 až 5

Příloha II, body 2 až 5

Příloha III

Příloha III

Příloha IV

Příloha IV

Příloha V

Příloha V

Příloha VI

Příloha I, bod 7 a příloha II, bod 6

Příloha VII

Příloha VI

Příloha VIII

Příloha VII

Příloha VIII

Příloha IX


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

6.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 339/36


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 30. listopadu 2006

o poskytnutí mimořádné finanční pomoci Společenství Kosovu

(2006/880/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada bezpečnosti OSN přijala dne 10. června 1999 rezoluci č. 1244 (1999), jejímž cílem je, až do rozhodnutí o konečném uspořádání, podporovat vytvoření základní autonomie a samosprávy v Kosovu v rámci bývalé Federální republiky Jugoslávie.

(2)

Mezinárodní společenství zřídilo na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999) mezinárodní bezpečnostní síly KFOR a dočasný civilní správní orgán – prozatímní správní misi OSN v Kosovu (UNMIK). Prozatímní správní mise OSN v Kosovu se skládá ze čtyř složek (pilířů) a Evropská unie financuje čtvrtý pilíř, který se zabývá obnovou hospodářství a rozvojem. Prozatímní správní mise OSN, a zejména její čtvrtý pilíř, dosáhla podstatného pokroku při vytváření institucionálního, právního a politického rámce vedoucího k vytvoření zdravého hospodářství založeného na tržních zásadách.

(3)

Po svém zřízení převedla UNMIK významné kompetence na prozatímní orgány samosprávy. Například odpovědnost za rozpočet převedla na ministerstvo hospodářství a financí, jeden z prozatímních orgánů samosprávy, přičemž si zvláštní zmocněnec generálního tajemníka OSN ponechal konečnou pravomoc schválit rozpočet.

(4)

Dne 24. října 2005 Rada bezpečnosti OSN schválila návrh generálního tajemníka OSN zahájit politický proces vedoucí k rozhodnutí o budoucím statusu Kosova.

(5)

Orgány, které mohou v Kosovu přijímat pomoc Společenství a které odpovídají za schvalování a plnění finančních a ekonomických podmínek vázaných na tuto pomoc, jsou tedy prozatímní správní mise OSN v Kosovu a prozatímní orgány samosprávy nebo, po rozhodnutí o budoucím statusu Kosova, orgány, jimž budou svěřeny tyto úkoly a povinnosti.

(6)

V rámci procesu stabilizace a přidružení, který tvoří rámec pro vztahy mezi EU a tímto regionem, je žádoucí podpořit úsilí o další politickou a ekonomickou stabilizaci Kosova s cílem směřovat k vytvoření vztahu plné spolupráce mezi Kosovem a Společenstvím, díky němuž by byla evropská budoucnost Kosova hmatatelnější.

(7)

Společenství již uznalo, že je vhodné přispět k ulehčení nepříznivé finanční situace Kosova v mimořádně obtížných podmínkách, a na základě rozhodnutí Rady 2000/140/ES ze dne 14. února 2000 o poskytnutí mimořádné finanční pomoci Společenství Kosovu (2) a rozhodnutí Rady 2001/511/ES ze dne 27. června 2001 o další mimořádné finanční pomoci Kosovu (3) mu poskytlo mimořádnou finanční pomoc v podobě přímého grantu ve výši 35 milionů EUR v roce 2000 a 30 milionů EUR v roce 2001. Poslední platba v rámci uvedené pomoci byla učiněna v prosinci 2002.

(8)

Tato mimořádná finanční pomoc doplňuje jiné programy Společenství na pomoc západnímu Balkánu.

(9)

V listopadu 2005 se kosovské orgány dohodly s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) na prohlášení o záměru a na memorandu o ekonomické a finanční politice, které stanovilo fiskální rámec na rok 2006, včetně střednědobého směřování. Na začátku března 2006 dokončily střednědobý výdajový rámec. V rámci jsou vymezeny rozpočtové a mimorozpočtové potřeby finančních prostředků v období 2006–2008. Podle tohoto rámce se odhaduje, že do konce roku 2007 bude nutné rozpočet podpořit externí finanční pomocí ve výši zhruba 81 milionů EUR – respektive ve výši 14 milionů EUR v roce 2006 a 67 milionů EUR v roce 2007.

(10)

Přestože se hospodářská činnost po konfliktu obnovila, úroveň hospodářského rozvoje Kosova je nízká. Kosovo není schopno získávat úvěry na domácích ani na mezinárodních trzích a kvůli svému současnému statusu nemá nárok na členství v mezinárodních finančních institucích. Nemůže proto využívat pomoc v podobě úvěrů spojených s jejich programy.

(11)

S ohledem na současné uspořádání podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999), na relativně nízkou úroveň hospodářského vývoje Kosova a na jeho obtížnou situaci v oblasti veřejných financí a zahraničního obchodu je finanční pomoc Společenství v podobě přímých grantů, ve spojení s pomocí ostatních dárců, i nadále vhodnou formou podpory.

(12)

Pomoc zásadním způsobem napomůže překlenout nedostatek finančních prostředků do vyřešení konečného statusu Kosova. Poskytnutá podpora by neměla být vázána na ujednání o novém statusu a neměla by bránit poskytnutí další podpory Společenství nebo mezinárodní podpory, která bude pravděpodobně nutná po přijetí rezoluce o statusu po roce 2007.

(13)

Uvolněním této grantové pomoci nejsou dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu.

(14)

Tato finanční podpora by měla být poskytnuta poté, co bude ověřeno, že lze uspokojivě plnit finanční a ekonomické podmínky dohodnuté s kosovskými orgány po schválení tohoto rozhodnutí.

(15)

Za účelem zajištění dostatečné ochrany finančních zájmů Společenství souvisejících s touto finanční pomocí je nutné stanovit vhodná opatření, která Kosovo přijme v oblasti předcházení a potírání podvodů a jakýchkoli jiných nesrovnalostí souvisejících s touto pomocí, a rovněž je nutné zajistit kontroly Komise a audity Účetního dvora.

(16)

Tuto pomoc by měla řídit Komise a konzultovat přitom Hospodářský a finanční výbor.

(17)

Pro přijetí tohoto rozhodnutí Smlouva nestanoví jiné pravomoci než ty, které jsou uvedeny v článku 308,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

1.   Komise poskytne Kosovu mimořádnou finanční pomoc v podobě grantu ve výši až 50 milionů EUR s cílem zmírnit jeho nepříznivou finanční situaci, podpořit rozvoj zdravého ekonomického a fiskálního rámce, usnadnit další fungování a zlepšování základních administrativních funkcí a pomoci s řešením potřeb v oblasti veřejných investic.

2.   Tuto finanční pomoc Společenství řídí Komise, přičemž konzultuje Hospodářský a finanční výbor a jedná v souladu s dohodami nebo ujednáními uzavřenými mezi kosovskými orgány a MMF.

3.   Finanční pomoc Společenství je k dispozici dva roky ode dne, kdy vstoupí v platnost memorandum o porozumění uvedené v čl. 2 odst. 1. Vyžadují-li to okolnosti, může Komise po konzultaci Hospodářského a finančního výboru rozhodnout o prodloužení období dostupnosti pomoci maximálně o jeden rok.

Článek 2

1.   Komise je oprávněna vyjednat s kosovskými orgány, po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem, podmínky v oblasti hospodářské politiky a financí, na něž bude tato pomoc vázána, a vymezit je v memorandu o porozumění. Podmínky jsou slučitelné s dohodami nebo ujednáními uvedenými v čl. 1 odst. 2.

2.   Před samotným provádění pomoci Společenství Komise zkontroluje řádný stav kosovských finančních struktur, správních postupů, jakož i mechanismů vnitřní a vnější kontroly, které mají význam pro tuto finanční pomoc Společenství.

3.   Komise ve spolupráci s Hospodářským a finančním výborem a MMF v pravidelných intervalech ověřuje, zda je hospodářská politika v Kosovu v souladu s cíli této pomoci a zda jsou uspokojivě plněny dohodnuté podmínky v oblasti hospodářské politiky a financí.

Článek 3

1.   Komise poskytne Kosovu pomoc ve dvou, případně třech splátkách. První splátka bude uvolněna poté, co vstoupí v platnost memorandum o porozumění uvedené v čl. 2 odst. 1, jestliže bude mít vyhodnocení kontrol podle čl. 2 odst. 2 uspokojivý výsledek.

2.   Druhá a jakákoli další splátka se uvolní na základě uspokojivého plnění podmínek v oblasti hospodářské politiky a financí uvedených v čl. 2 odst. 1, na základě uspokojivého pokroku v plnění podmínek stanovených v memorandu o porozumění uvedeném v čl. 2 odst. 1 a nejdříve tři měsíce poté, co byla uvolněna předchozí splátka.

3.   Finanční prostředky se vyplatí výhradně za účelem podpory financování kosovského rozpočtu ministerstvu hospodářství a financí, které je součástí prozatímních orgánů samosprávy, a po určení budoucího statusu Kosova orgánu, který bude pověřen převzetím jeho úkolů a povinností.

Článek 4

Pomoc se provádí v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (4), a s prováděcími předpisy k tomuto nařízení. Příslušná opatření, která musí Kosovo přijmout za účelem předcházení a potírání podvodů, korupce a jiných nesrovnalostí souvisejících s touto pomocí, jsou stanovena zejména v memorandu o porozumění uvedeném v čl. 2 odst. 1. Toto memorandum rovněž upraví otázku kontrol ze strany Komise, včetně Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), s právem provádět kontroly a inspekce na místě, a otázku případných auditů prováděných na místě Účetním dvorem nebo nezávislými auditory.

Článek 5

Komise alespoň jednou ročně před 15. zářím předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž vyhodnotí provádění tohoto rozhodnutí v předchozím roce.

Článek 6

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. listopadu 2006.

Za Radu

předsedkyně

L. HYSSÄLÄ


(1)  Stanovisko ze dne 12. října 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 47, 19.2.2000, s. 28.

(3)  Úř. věst. L 183, 6.7.2001, s. 42.

(4)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.


Tiskové opravy

6.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 339/39


Oprava směrnice Rady 79/923/EHS ze dne 30. října 1979 o požadované jakosti vod pro měkkýše

( Úřední věstník Evropských společenství L 281 ze dne 10. listopadu 1979 )

(Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 15, svazek 1, s. 128)

Oprava zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie L 190 ze dne 12. července 2006 na s. 99 se zrušuje.


6.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 339/39


Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS

( Úřední věstník Evropské unie L 266 ze dne 26. září 2006 )

Strana 7, čl. 12 odst. 4:

místo:

„... nejpozději do 26. září 2010 ...“,

má být:

„... nejpozději do 26. září 2011 ...“.