ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 325

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
24. listopadu 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1726/2006 ze dne 23. listopadu 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1727/2006 ze dne 23. listopadu 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1728/2006 ze dne 23. listopadu 2006, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1729/2006 ze dne 23. listopadu 2006, kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o firocoxib a triklabendazol ( 1 )

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1730/2006 ze dne 23. listopadu 2006 o povolení kyseliny benzoové (VevoVitall) jako doplňkové látky ( 1 )

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1731/2006 ze dne 23. listopadu 2006 o zvláštních prováděcích pravidlech pro vývozní náhrady v případě některých konzerv z hovězího a telecího masa

12

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1732/2006 ze dne 23. listopadu 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu

15

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1733/2006 ze dne 23. listopadu 2006, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

17

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1734/2006 ze dne 23. listopadu 2006 o vydávání vývozních licencí v odvětví vína

19

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1735/2006 ze dne 23. listopadu 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 935/2006

20

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1736/2006 ze dne 23. listopadu 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006

21

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí č. 1/2006 ze dne 29. září 2006, výboru zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody, kterým se mění kapitola 11 přílohy 1

22

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2006, kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství pomocným půdním látkám (oznámeno pod číslem K(2006) 5369)  ( 1 )

28

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 23. listopadu 2006, kterým se schvalují plány eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a nouzového očkování těchto prasat proti této nákaze v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2006) 5468)  ( 1 )

35

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

24.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1726/2006

ze dne 23. listopadu 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. listopadu 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. listopadu 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 23. listopadu 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

67,2

096

65,2

204

29,0

999

53,8

0707 00 05

052

138,0

999

138,0

0709 90 70

052

166,8

204

111,0

999

138,9

0805 20 10

204

64,8

999

64,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,6

400

77,8

999

72,7

0805 50 10

052

52,9

388

46,4

528

34,4

999

44,6

0808 10 80

388

107,1

400

97,5

404

97,0

720

96,7

800

152,5

999

110,2

0808 20 50

052

87,8

720

51,2

999

69,5


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


24.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1727/2006

ze dne 23. listopadu 2006,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 32 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení na světovém trhu a jejich cenami na trhu Společenství může být pokryt vývozní náhradou.

(2)

S ohledem na současnou situaci na trhu s cukrem by vývozní náhrady měly být stanoveny v souladu s pravidly a určitými kritérii podle článků 32 a 33 nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)

Ustanovení čl. 33 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů mohou vyžadovat rozlišení náhrady podle místa určení.

(4)

Náhrady by měly být poskytovány pouze pro produkty, jejichž volný pohyb ve Společenství je povolen a jež splňují požadavky nařízení (ES) č. 318/2006.

(5)

Jednání v rámci evropských dohod mezi Evropským společenstvím a Rumunskem a Bulharskem jsou především zaměřena na liberalizaci obchodu s produkty zahrnutými do společné organizace dotčeného trhu. Pro tyto dvě země by proto vývozní náhrady měly být zrušeny.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady podle článku 32 nařízení (ES) č. 318/2006 se poskytují pro produkty a částky, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. listopadu 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. listopadu 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1585/2006 (Úř. věst. L 294, 25.10.2006, s. 19).


PŘÍLOHA

Vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu platné ode dne 24. listopadu 2006 (1)

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

18,23 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

18,23 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

18,23 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

18,23 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,1982

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

19,82

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

19,82

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

19,82

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,1982

Pozn.: Místa určení jsou vymezena takto:

S00

:

všechna místa určení kromě Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Rumunska, Srbska, Černé hory, Kosova, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.


(1)  Částky stanovené v této příloze se v souladu s rozhodnutím Rady 2005/45/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty (Úř. věst L 23, 26.1.2005, s. 17), nepoužijí s účinkem od 1. února 2005.

(2)  Tato částka se vztahuje na surový cukr s výtěžností 92 %. Pokud je výtěžnost vyváženého surového cukru jiná než 92 %, použitelná výše náhrady se v případě každé dotčené vývozní operace vynásobí přepočítacím koeficientem, který se získá vydělením výtěžnosti vyváženého cukru, vypočítané v souladu s přílohou I bodu III odst. 3 nařízení (ES) č. 318/2006, číslem 92.


24.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1728/2006

ze dne 23. listopadu 2006,

kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec a čl. 33 odst. 2 třetí pododstavec písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 958 ze dne 28. června 2006 o stálém nabídkovém řízení v rámci hospodářského roku 2006/07 na stanovení vývozních náhrad bílého cukru (2) požaduje vyhlášení dílčích nabídkových řízení.

(2)

Podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 958/2006 a po přezkoumání nabídek podaných v rámci dílčího nabídkového řízení, které končí dne 23. listopadu 2006, je vhodné stanovit maximální výši vývozních náhrad pro uvedené dílčí nabídkové řízení.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro dílčí nabídkové řízení, které končí dne 23. listopadu 2006, je maximální výše vývozních náhrad pro produkt uvedený v čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 958/2006 stanovena na 29,824 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. listopadu 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. listopadu 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1585/2006 (Úř. věst. L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  Úř. věst. L 175, 29.6.2006, s. 49.


24.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1729/2006

ze dne 23. listopadu 2006,

kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o firocoxib a triklabendazol

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1), a zejména na článek 2 a čl. 4 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

s ohledem na stanoviska Evropské agentury pro léčivé přípravky vyjádřená Výborem pro veterinární léčivé přípravky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Všechny farmakologicky účinné látky používané ve Společenství ve veterinárních léčivých přípravcích, které jsou určeny k podávání zvířatům určeným k produkci potravin, by měly být hodnoceny v souladu s nařízením (EHS) č. 2377/90.

(2)

Po posouzení žádosti o stanovení maximálních limitů reziduí v případě firocoxibu u koňovitých a aby bylo možné dokončit omezené vědecké potvrzení studií, se považuje za vhodné zařadit firocoxib do přílohy III nařízení (EHS) č. 2377/90 pro koňovité.

(3)

Látka triklabendazol je zařazena do přílohy I nařízení (EHS) č. 2377/90 u skotu a ovcí pro svalovinu, ledviny a játra, kromě zvířat, která produkují mléko pro lidskou spotřebu. Po posouzení žádosti o změnu těchto maximálních limitů reziduí se považuje za vhodné zařadit triklabendazol v uvedené příloze pro všechny přežvýkavce pro svalovinu, tuk, játra a ledviny, kromě zvířat, která produkují mléko pro lidskou spotřebu, a změnit hodnoty maximálních limitů reziduí.

(4)

Nařízení (EHS) č. 2377/90 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Před použitím tohoto nařízení by měla být členským státům poskytnuta přiměřená lhůta, aby mohly s ohledem na toto nařízení učinit veškeré potřebné úpravy registrací dotčených veterinárních léčivých přípravků, které byly uděleny v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (2).

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a III nařízení (EHS) č. 2377/90 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 21. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. listopadu 2006.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1451/2006 (Úř. věst. L 271, 30.9.2006, s. 37).

(2)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/28/ES (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 58).


PŘÍLOHA

A.   V příloze I nařízení (EHS) č. 2377/90 se vkládá tato látka:

2.   Antiparazitika

2.1.   Antiparazitika vnitřní

2.1.3.   Benzimidazoly a probenzimidazoly

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)

Indikátorové reziduum

Druh zvířat

MRL

Cílové tkáně

Triklabendazol

Suma reziduí extrahovatelných a oxidovatelných na ketotriklabendazol

Všichni přežvýkavci (1)

225 μg/kg

Svalovina

100 μg/kg

Tuk

250 μg/kg

Játra

150 μg/kg

Ledviny

B.   V příloze III nařízení (EHS) č. 2377/90 se vkládá tato látka:

5.   Antiflogistika

5.1.   Nesteroidní antiflogistika

5.1.4.   Sulfonované fenyllaktony

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)

Indikátorové reziduum

Druh zvířat

MRL

Cílové tkáně

Firocoxib  (2)

Firocoxib

Koňovití

10 μg/kg

Svalovina

15 μg/kg

Tuk

60 μg/kg

Játra

10 μg/kg

Ledviny


(1)  Nepoužívat u zvířat, která produkují mléko pro lidskou spotřebu.“

(2)  Prozatímní MRL platí do 1. července 2007.“


24.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1730/2006

ze dne 23. listopadu 2006

o povolení kyseliny benzoové (VevoVitall) jako doplňkové látky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se uděluje povolení.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze. Tato žádost byla podána spolu s údaji a doklady požadovanými podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení.

(3)

Žádost se týká povolení přípravku kyselina benzoová (VevoVitall) jako doplňkové látky v krmivech pro selata po odstavu se zařazením do skupiny doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ve stanovisku ze dne 9. prosince 2005 dospěl k závěru, že kyselina benzoová (VevoVitall) nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí (2). Dále došel k závěru, že kyselina benzoová (VevoVitall) nepředstavuje žádná jiná rizika, z důvodu kterých by v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 nebylo možné udělit povolení. Podle tohoto stanoviska zlepší použití tohoto přípravku parametry užitkovosti, jako je přírůstek hmotnosti nebo poměr spotřeby krmiva k přírůstku hmotnosti u selat. Stanovisko úřadu doporučuje příslušná opatření pro bezpečnost uživatelů. Zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Stanovisko také potvrzuje zprávu o metodách analýzy doplňkové látky v krmivech podanou referenční laboratoří Společenství ustavenou nařízením (ES) č. 1831/2003. Hodnocení uvedeného přípravku prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto je používání uvedeného přípravku třeba povolit podle přílohy tohoto nařízení.

(5)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze náležející do skupiny doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „jiné zootechnické doplňkové látky“ se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. listopadu 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Stanovisko Vědeckého výboru pro doplňkové látky a přípravky a látky používané v krmivech k bezpečnosti a účinnosti výrobku VevoVitall® jako doplňkové látky pro selata po odstavu v souladu nařízením (ES) č. 1831/2003. Přijaté dne 30. listopadu 2005. EFSA Journal (2005) 290, s. 1–13.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

(obchodní název)

Maximální obsah prvku (Se) v mg/kg kompletního krmiva s obsahem vlhkosti 12 %

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg účinné látky/kg kompletního krmiva

Skupina zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: jiné zootechnické doplňkové látky (zlepšení parametrů užitkovosti: přírůstek hmotnosti nebo poměr spotřeby krmiva k přírůstku hmotnosti

4d210

DSM Special Products

Kyselina benzoová

(VevoVitall)

 

Složení doplňkové látky:

Kyselina benzoová (≥ 99,9 %)

 

Charakter účinné látky:

Kyselina benzenkarboxylová, kyselina fenylkarboxylová, C7H6O2

Číslo CAS: 65-85-0

Maximální úroveň:

Kyselina ftalová: ≤ 100 mg/kg

Bifenyl: ≤ 100 mg/kg

Těžké kovy: ≤ 10 mg/kg

Arzen: ≤ 2 mg/kg

 

Analytická metoda  (1)

HPLC na reverzní fázi s UV detekcí

Selata

(po odstavu)

5 000

5 000

Doplňková krmiva pro selata nesmí obsahovat více než 10 000 mg/kg kyseliny benzoové.

V návodu pro užití musí být uvedeno:

 

„Použití pro zvířata s hmotností do 25 kg“

 

„Selata nesmí být přímo krmena doplňkovým krmivem obsahujícím kyselinu benzoovou.“

 

Doplňková látka se do krmných směsí přidává ve formě premixu.

 

„Pro bezpečnost uživatelů: měla by být přijata opatření pro snížení vzniku vdechovaného prachu z této doplňkové látky na minimum. K dispozici jsou materiálové bezpečnostní listy.“

14.12.2016


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


24.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1731/2006

ze dne 23. listopadu 2006

o zvláštních prováděcích pravidlech pro vývozní náhrady v případě některých konzerv z hovězího a telecího masa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1), a zejména na čl. 33 odst. 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2388/84 ze dne 14. srpna 1984 o zvláštních prováděcích pravidlech pro vývozní náhrady v případě některých konzerv z hovězího a telecího masa (2) stanovilo podmínky, za nichž lze poskytnout zvláštní náhradu pro masové konzervy kódů KN 1602 50 31 a 1602 50 39 vyvážené do třetích zemí.

(2)

Je stanoveno zejména, že uvedené konzervy musí být vyrobeny v rámci režimu stanoveného v článku 4 nařízení Rady (EHS) č. 565/80 ze dne 4. března 1980 o platbách vývozních náhrad předem, pokud jde o zemědělské produkty (3).

(3)

Podmínky provádění platby náhrady předem pro produkty zpracované v rámci režimu stanoveného v článku 4 nařízení (EHS) č. 565/80 byly upřesněny v hlavě II kapitole 3 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty (4).

(4)

Opatření stanovená nařízením (EHS) č. 565/80 a odpovídající příslušná prováděcí opatření stanovená v hlavě II kapitole 3 nařízení (ES) č. 800/1999 a nařízení (EHS) č. 2388/84 byla zrušena nařízením Komise (ES) č. 1713/2006.

(5)

Dále je rovněž stanoveno, že uvedené konzervy musí být vyrobeny z hovězího nebo telecího masa pocházejícího ze Společenství a musí obsahovat minimální podíl tohoto masa kromě drobů a tuku, aby vznikl nárok na vývozní náhradu.

(6)

S cílem zaručit, že konzervy, na něž se vztahují vývozní náhrady, byly vyrobeny výhradně z hovězího nebo telecího masa a že toto maso pochází ze Společenství, je zásadní, aby tato výroba probíhala pod kontrolou celního orgánu v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (5), a aby bylo vyplacení náhrady nadále spojeno s dodržením této podmínky.

(7)

V zájmu zvýšení transparentnosti a účinnosti kontrol, zejména pokud jde o kontroly po propuštění zboží, je třeba stanovit, aby hospodářské subjekty ukládaly a aktualizovaly informace, díky nimž bude možné sledovat používání hovězího a telecího masa na výrobu konzerv podle jejich výrobních šarží.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Aniž jsou dotčena ustanovení nařízení (ES) č. 800/1999, platí pro vyplacení vývozní náhrady pro konzervy kódů KN 1602 50 31 9125, KN 1602 50 31 9325, KN 1602 50 39 9125 a KN 1602 50 39 9325 (dále jen „konzervy“) podmínky stanovené tímto nařízením.

Článek 2

Obecné podmínky

1.   Nárok na vyplacení vývozní náhrady se vztahuje pouze na konzervy vyrobené pod dohledem ze strany celních orgánů a pod celní kontrolou ve smyslu čl. 4 odst. 13 a 14 nařízení (EHS) č. 2913/92.

2.   Výroba a vývoz se musí uskutečnit v době platnosti vývozní licence obsahující stanovení náhrady předem.

Článek 3

Specifické podmínky pro výrobu

1.   Hospodářský subjekt předloží celnímu orgánu prohlášení, v němž uvádí svůj úmysl podrobit maso celní kontrole za účelem výroby konzerv a jejich vývozu s náhradou.

V tomto prohlášení se uvádí zejména množství, ztotožnění a druh masa, které má být použito jako surovina, a rovněž skladovací prostory.

Maso se předkládá v kartonech a je opatřeno etiketami tak, aby bylo jasně ztotožnitelné a aby bylo jasné, které prohlášení k němu patří.

2.   Po přijetí prohlášení uvedeného v odstavci 1 provedou celní orgány kontrolu masa a odpovídajícího procesu zpracování. Tato kontrola je založena na kontrolách dokumentace a na fyzických kontrolách, které se mohou provádět při vstupu masa do režimu, v průběhu jeho skladování nebo při předání do výroby, a rovněž na odpovídajících dokladech, a zejména na dokladech uvedených v odstavcích 7 a 8.

Článek 3 nařízení Rady (EHS) č. 386/90 (6), jakož i čl. 2 odst. 2, články 3, 4, 5 a 6, čl. 8 odst. 1 a 2, čl. 11 první pododstavec a příloha I nařízení Komise (ES) č. 2090/2002 (7) se použijí obdobně.

3.   Až do předání do výroby se maso uvedené v odstavci 1 trvale uchovává odděleně od jakéhokoli jiného hovězího a telecího masa.

4.   Hospodářský subjekt vede samostatný rejstřík došlého hovězího a telecího masa určeného na výrobu konzerv.

5.   Hospodářský subjekt uvědomí celní orgán o místech a datech výroby konzerv a oznámí rovněž množství, ztotožnění a druh hovězího nebo telecího masa, které bude za tímto účelem použito.

6.   Při výrobě konzerv může být ve výrobně přítomno pouze maso uvedené v odstavci 1.

7.   Pro každou vyrobenou šarži konzerv hospodářské subjekty aktualizují rejstřík, v němž uvádějí:

a)

druh, ztotožnění a množství masa použitého jako surovina a

b)

číslo, ztotožnění, množství a druh konzerv vyrobených z tohoto masa.

Informace uvedené pod písmenem b) se uvádějí v každém prohlášení zmíněném v čl. 3 odst. 1 pod celní kontrolou.

Pro účely tohoto odstavce se šarží konzerv rozumí celkové množství konzerv vyrobených současně a za prakticky totožných okolností.

8.   V místě výroby jsou uloženy podrobné receptury pro různé výroby, pro něž se v rámci tohoto nařízení žádají náhrady. Tyto dokumenty a rovněž rejstříky uvedené v odstavci 7 hospodářské subjekty uchovávají nejméně po dobu tří kalendářních let od roku výroby. Celní orgány mají podle potřeby k těmto dokumentům za účelem kontroly přístup.

9.   Vyrobené konzervy zůstávají pod celní kontrolou až do doby, kdy opustí celní území Společenství nebo dosáhnou jednoho z míst určení uvedeného v článku 36 nařízení (ES) č. 800/1999.

Článek 4

Vlastnosti konzerv

Konzervy musí:

být vyrobeny z hovězího nebo telecího masa pocházejícího ze Společenství a

obsahovat 80 % nebo více hovězího nebo telecího masa kromě drobů a tuku a

být zabaleny v plechových obalech o jednotné čisté hmotnosti nejvýše 2 500 gramů.

Kromě toho je název členského státu, v němž byl výrobek vyroben, plasticky a zřetelně vyražen na každém plechovém obalu, a to viditelně v některém z úředních jazyků příslušného členského státu.

Článek 5

Dodatečná kontrolní opatření

Členské státy stanoví podrobnější opatření pro kontrolu výroby konzerv a uvědomí o nich Komisi. Zejména přijmou veškerá opatření, aby vyloučily jakoukoli možnost záměny používaných surovin nebo daných výrobků.

Článek 6

Vývozní formality

1.   Jsou-li splněny celní formality pro vývoz konzerv, celní orgán uvede číslo/čísla prohlášení uvedeného/uvedených v čl. 3 odst. 1 do vývozního/vývozních prohlášení uvedeného/uvedených v článku 5 nařízení (ES) č. 800/1999 a rovněž množství a ztotožnění vyvážených konzerv odpovídající každému prohlášení.

2.   Po splnění celních formalit pro vývoz jsou prohlášení uvedené/uvedená v čl. 3 odst. 1 vyplněné/vyplněná podle čl. 3 odst. 7 druhého pododstavce a kopie vývozního/vývozních prohlášení úřední cestou zaslány subjektu pověřenému výplatou vývozních náhrad.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. listopadu 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 221, 18.8.1984, s. 28. Nařízení zrušené nařízením (ES) č. 1713/2006 (Úř. věst. L 321, 21.11.2006, s. 11).

(3)  Úř. věst. L 62, 7.3.1980, s. 5. Nařízení zrušené nařízením (ES) č. 1713/2006.

(4)  Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1713/2006.

(5)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 648/2005 (Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13).

(6)  Úř. věst. L 42, 16.2.1990, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 163/94 (Úř. věst. L 24, 29.1.1994, s. 2).

(7)  Úř. věst. L 322, 27.11.2002, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1454/2004 (Úř. věst. L 269, 17.8.2004, s. 9).


24.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1732/2006

ze dne 23. listopadu 2006,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 32 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. c), d) a g) uvedeného nařízení na světovém trhu a jejich cenami na trhu Společenství může být pokryt vývozní náhradou.

(2)

S ohledem na současnou situaci na trhu s cukrem by vývozní náhrady měly být stanoveny v souladu s pravidly a určitými kritérii podle článků 32 a 33 nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)

Ustanovení čl. 33 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů mohou vyžadovat rozlišení náhrady podle místa určení.

(4)

Náhrady by měly být poskytovány pouze pro produkty, jejichž volný pohyb ve Společenství je povolen a jež splňují požadavky nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2).

(5)

Jednání v rámci evropských dohod mezi Evropským společenstvím a Rumunskem a Bulharskem jsou především zaměřena na liberalizaci obchodu s produkty zahrnutými do společné organizace dotčeného trhu. Pro tyto dvě země by proto vývozní náhrady měly být zrušeny.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Vývozní náhrady podle článku 32 nařízení (ES) č. 318/2006 se poskytují pro produkty a částky podle přílohy tohoto nařízení, za podmínek stanovených v odstavci 2 tohoto článku.

2.   Aby byly produkty způsobilé pro poskytnutí náhrady podle odstavce 1, musí splňovat příslušné požadavky uvedené v článcích 3 a 4 nařízení (ES) č. 951/2006.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. listopadu 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. listopadu 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1585/2006 (Úř. věst. L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.


PŘÍLOHA

Vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu platné ode dne 24. listopadu 2006 (1)

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

19,82

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

19,82

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,1982

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

19,82

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,1982

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,1982

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,1982 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

19,82

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čisté hmotnosti produktu

0,1982

Pozn.: Místa určení jsou vymezena takto:

S00

:

všechna místa určení kromě Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Rumunska, Srbska, Černé hory, Kosova, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.


(1)  Částky stanovené v této příloze se v souladu s rozhodnutím Rady 2005/45/ES ze dne 22. prosince 2004 o uzavření a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty (Úř. věst L 23, 26.1.2005, s. 17), nepoužijí s účinkem od 1. února 2005.

(2)  Základní částka se nevztahuje na produkt definovaný v bodě 2 přílohy nařízení Komise (EHS) č. 3513/92 (Úř. věst. L 355, 5.12.1992, s. 12).


24.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1733/2006

ze dne 23. listopadu 2006,

kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 písm. a) a odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 32 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedenými v čl. 1 odst. 1 písm. b), c), d) a g) uvedeného nařízení v mezinárodním obchodě a ve Společenství lze pokrýt vývozní náhradou v případě, že se tyto produkty vyvážejí ve formě zboží uvedeného v příloze VII uvedeného nařízení.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (2), určuje produkty, pro které by měla být stanovena sazba náhrady uplatňovaná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného na seznamu v příloze VII nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)

Podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1043/2005 se sazba náhrady na 100 kilogramů pro každý z dotčených základních produktů stanoví každý měsíc.

(4)

Ustanovení čl. 32 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví, že vývozní náhrada pro produkt obsažený v určitém zboží nesmí být vyšší, než je náhrada použitelná pro tentýž produkt vyvážený bez dalšího zpracování.

(5)

Náhrady stanovené tímto nařízením lze stanovit předem, neboť v současnosti není možné odhadnout situaci na trzích v příštích několika měsících.

(6)

Závazky přijaté ohledně náhrad, které mohou být poskytovány při vývozu zemědělských produktů obsažených ve zboží, na které se nevztahuje příloha I Smlouvy, by mohly být ohroženy stanovením vysokých sazeb náhrad předem. V takových situacích je tudíž nezbytné přijmout preventivní opatření, aniž by tím však bylo znemožněno uzavírání dlouhodobých smluv. Opatřením, které umožňuje splnit tyto různé cíle, je stanovení zvláštní sazby náhrady pro stanovení náhrad předem.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 1043/2005 a v čl. 1 odst. 1 a v bodě 1 článku 2 nařízení (ES) č. 318/2006 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze VII nařízení (ES) č. 318/2006 se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. listopadu 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. listopadu 2006.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1585/2006 (Úř. věst. L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1713/2006 (Úř. věst. L 321, 21.11.2006, s. 11).


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 24. listopadu 2006 u některých produktů odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (1)

Kód KN

Popis zboží

Sazba náhrady v EUR/100 kg

V případě stanovení náhrad předem

Ostatní

1701 99 10

Bílý cukr

19,82

19,82


(1)  Sazby stanovené v této příloze se nevztahují s účinkem od 1. října 2004 na vývozy do Bulharska, s účinkem od 1. prosince 2005 na výrozy do Rumunska a s účinkem od 1. února 2005 na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace nebo Lichtenštejnského knížectví.


24.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1734/2006

ze dne 23. listopadu 2006

o vydávání vývozních licencí v odvětví vína

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 883/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína (1), a zejména na článek 7 a čl. 9 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 63 odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (2) omezuje poskytování vývozních náhrad pro produkty v odvětví vína na objemy a výdaje, které jsou obsaženy v dohodě o zemědělství uzavřené během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání.

(2)

Článek 9 nařízení (ES) č. 883/2001 stanoví podmínky, za nichž může Komise přijmout zvláštní opatření, která zamezí překročení množství stanovených v uvedené dohodě nebo rozpočtu, který je podle ní k dispozici.

(3)

Na základě informací o žádostech o vývozní licence, které měla Komise k dispozici dne 22. listopadu 2006, by množství, jež jsou ještě dostupná pro období do dne 15. ledna 2007 pro místa určení oblastí 1. Afrika, 3. východní Evropa a 4. západní Evropa podle čl. 9 odst. 5 nařízení (ES) č. 883/2001, mohla být překročena, pokud nebude omezeno vydávání vývozních licencí se stanovením náhrady předem. Proto by měla být pro množství oznámená od 16. do 21. listopadu 2006 stanovena jednotná procentní sazba přijetí a pro tuto oblast pozastaveno do 16. ledna 2007 podávání žádostí a vydávání licencí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Vývozní licence se stanovením náhrady předem pro produkty v odvětví vína, o něž bylo požádáno ve dnech od 16. do 21. listopadu 2006 podle nařízení (ES) č. 883/2001, se vydají ve výši 54,04 % množství požadovaných pro oblast 1. Afrika, 45,52 % množství požadovaných pro oblast 3. východní Evropa a 65,68 % množství požadovaných pro oblast 4. západní Evropa.

2.   Vydávání vývozních licencí pro produkty v odvětví vína uvedených v odstavci 1, o něž bylo požádáno ode dne 22. listopadu 2006 a podávání žádostí o vývozní licence ode dne 24. listopadu 2006 pro oblasti určení 1. Afrika, 3. východní Evropa a 4. západní Evropa se pozastavuje do dne 16. ledna 2007.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. listopadu 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. listopadu 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 128, 10.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2079/2005 (Úř. věst. L 333, 20.12.2005, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2165/2005 (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 1).


24.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1735/2006

ze dne 23. listopadu 2006

o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 935/2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 první pododstavec tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 935/2006 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz ječmene do některých třetích zemí.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví určitá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (3), se Komisi umožňuje rozhodnout se na základě podaných nabídek nevyhovět žádné nabídce.

(3)

Na základě kritérií stanovených v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95 se nedoporučuje stanovovat maximální náhradu.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nabídkám podaným od 17. do 23. listopadu 2006 v rámci nabídkového řízení pro vývozní náhradu pro ječmen dle nařízení (ES) č. 935/2006 se nevyhovuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. listopadu 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. listopadu 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 172, 24.6.2006, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


24.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1736/2006

ze dne 23. listopadu 2006

o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 první pododstavec tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 936/2006 (2) bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz pšenice obecné do některých třetích zemí.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví určitá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (3), se Komisi umožňuje rozhodnout se na základě podaných nabídek nevyhovět žádné nabídce.

(3)

Na základě kritérií stanovených v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95 se nedoporučuje stanovovat maximální náhradu.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nabídkám podaným od 17. do 23. listopadu 2006 v rámci nabídkového řízení pro vývozní náhradu pro pšenici obecnoy dle nařízení (ES) č. 936/2006 se nevyhovuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. listopadu 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. listopadu 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 172, 24.6.2006, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

24.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/22


ROZHODNUTÍ č. 1/2006

ze dne 29. září 2006,

výboru zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody, kterým se mění kapitola 11 přílohy 1

(2006/798/ES)

VÝBOR,

s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody (dále jen „dohoda“) podepsanou dne 21. června 1999, a zejména na čl. 10 odst. 5 této dohody;

s ohledem na to, že Evropské společenství zavedlo novou směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES (1) o měřicích přístrojích a Švýcarsko změnilo své právní a správní předpisy takovým způsobem, aby byly tyto považovány za rovnocenné podle čl. 1 odst. 2 dohody s uvedenými předpisy Evropského společenství;

s ohledem na to by měla být kapitola 11 (Měřicí přístroje) přílohy 1 změněna tak, aby byla v souladu s tímto vývojem;

s ohledem na to, že výbor může podle čl. 10 odst. 5 na návrh některé ze stran měnit přílohu 1 této dohody,

ROZHODL TAKTO:

1.

Kapitola 11 (Měřicí přístroje) přílohy 1 dohody se mění v souladu s ustanoveními přílohy A tohoto rozhodnutí.

2.

Toto rozhodnutí sepsané ve dvou vyhotoveních je podepsáno zástupci výboru oprávněnými jednat jménem stran. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem pozdějšího podpisu.

Podepsáno v Bruselu dne 29. září 2006.

Za Švýcarskou konfederaci

Heinz HERTIG

Podepsáno v Bruselu dne 27. září 2006.

Za Evropské společenství

Andra KOKE


(1)  Úř věst. L 135, 30.4.2004, s. 1.


PŘÍLOHA

V příloze I (Výrobní odvětví) se kapitola 11 (Měřicí přístroje) zrušuje a nahrazuje tímto:

„ODDÍL I

Právní a správní předpisy

Předpisy podle čl. 1 odst. 1

Evropské společenství

Směrnice Rady ze dne 12. října 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měření objemové hmotnosti obilí (71/347/EHS) (Úř. věst. L 239, 25.10.1971, s. 1), ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady ze dne 12. října 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kalibrace nádrží na plavidlech (71/349/EHS) (Úř. věst. L 239, 25.10.1971, s. 15), ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se lihoměrů a hustoměrů na líh (76/765/EHS) (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 143), ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady ze dne 26. května 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měřidel tlaku vzduchu v pneumatikách motorových vozidel (86/217/EHS) (Úř. věst. L 152, 6.6.1986, s. 48), ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady ze dne 19. prosince 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých kapalných výrobků v hotovém balení podle objemu (75/106/EHS) (Úř. věst. L 42, 15.2.1975, s. 1) ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady ze dne 19. prosince 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se láhví používaných jako odměrné obalové nádoby (75/107/EHS) (Úř. věst. L 42, 15.2.1975, s. 14), ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady ze dne 20. ledna 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých výrobků v hotovém balení podle hmotnosti nebo objemu (76/211/EHS) (Úř. věst. L 46, 21.2.1976, s. 1), ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady ze dne 15. ledna 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se řad jmenovitých množství a jmenovitých objemů přípustných pro některé výrobky v hotovém balení (80/232/EHS) (Úř. věst. L 51, 25.2.1980, s. 1), ve znění pozdějších předpisů

Švýcarsko

Nařízení ze dne 8. června 1998 týkající se měření a prohlášení o množství zboží, které je předmětem obchodu (RS 941.281), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení ze dne 12. června 1998 o technických předpisech týkajících se prohlášení o množstvích uvedených na hotových baleních (RS 941.281.1), ve znění pozdějších předpisů

Předpisy podle čl. 1 odst. 2

Evropské společenství

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES ze dne 31. března 2004 o měřicích přístrojích (Úř. věst. L 135, 30.4.2004), ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/103/ES ze dne 24. ledna 2000, kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS ze dne 20. prosince 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měřicích jednotek (Úř. věst. L 34, 9.2.2000, s. 17)

Směrnice Rady 71/316/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly, naposledy pozměněné směrnicí 88/665/EHS ze dne 21. prosince 1988 (Úř. věst. L 382, 31.12.1988, s. 42)

Směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pravoúhlých závaží střední přesnosti od 5 kg do 50 kg a válcových závaží střední přesnosti od 1 kg do 10 kg (71/317/EHS) (Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 14)

Směrnice Rady ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se závaží vyšší než střední přesnosti od 1 mg do 50 kg (74/148/EHS) (Úř. věst. L 84, 28.3.1974, s. 3)

Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se lihoměrných tabulek (76/766/EHS) (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 149)

Švýcarsko

Spolkový zákon ze dne 9. června 1977 o metrologii (RO 1977 2394), naposledy pozměněný dne 18. června 1993 (RO 1993 3149)

Nařízení ze dne 23. listopadu 1994 o měřicích jednotkách (RO 1994 3109)

Nařízení ze dne 15. února 2006 o měřicích přístrojích (RO 2006 1453)

Nařízení spolkového ministerstva spravedlnosti a policie ze dne 16. dubna 2004 o vahách s neautomatickou činností (RO 2004 2093)

Nařízení spolkového ministerstva spravedlnosti a policie ze dne 19. března 2006 o přístrojích pro měření délky (RO 2006)

Nařízení spolkového ministerstva spravedlnosti a policie ze dne 19. března 2006 o nádržích pro veřejné využití (RO 2006 1525)

Nařízení spolkového ministerstva spravedlnosti a policie ze dne 19. března 2006 o systémech měření pro kapaliny jiné než voda (RO 2006 1533)

Nařízení spolkového ministerstva spravedlnosti a policie ze dne 19. března 2006 o vahách s automatickou činností (RO 2006 1545)

Nařízení spolkového ministerstva spravedlnosti a policie ze dne 19. března 2006 o přístrojích pro měření tepelné energie (RO 2006 1569)

Nařízení spolkového ministerstva spravedlnosti a policie ze dne 19. března 2006 o přístrojích pro měření množství plynu (RO 2006 1591)

Nařízení spolkového ministerstva spravedlnosti a policie ze dne 19. března 2006 o přístrojích pro měření výfukových plynů u spalovacích motorů (RO 2006 1599)

Nařízení spolkového ministerstva spravedlnosti a policie ze dne 19. března 2006 o přístrojích pro měření elektrické energie (RO 2006 1613)

Nařízení ze dne 15. srpna 1986 o závažích (RO 1986 2022) naposledy pozměněná dne 21. listopadu 1995 (RO 1995 5646)

ODDÍL II

Subjekty posuzování shody

Výbor zřízený podle článku 10 této dohody vypracuje a udržuje v souladu s postupem podle článku 11 dohody seznam subjektů posuzování shody.

ODDÍL III

Orgány, které provádějí jmenování

Předpisy podle čl. 1 odst. 1

Evropské společenství

Belgie:

Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken

Dánsko:

National Agency for Enterprise and Housing

Německo:

 

Řecko:

Ministry of Development, General Secretariat of Consumer

Španělsko:

Ministerio de Fomento

Francie:

 

Měřicí přístroje:

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie – Direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie – Sous-direction de la métrologie

 

Hotová balení:

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie – Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes

Irsko:

 

Itálie:

 

Lucembursko:

 

Nizozemsko:

Minister van Economische Zaken

Rakousko:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Portugalsko:

 

Finsko:

Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet

Švédsko:

Pro vládu Švédska:

 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

 

Pro směrnici 75/33/EHS a směrnici 79/830/EHS: Boverket

 

Pro směrnici 77/95/EHS: Vägverket

Spojené království:

Department of Trade and Industry

Švýcarsko:

Spolkový úřad pro metrologii (METAS)


Předpisy podle čl. 1 odst. 2

Evropské společenství:

Belgie:

Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken

Dánsko:

National Agency for Enterprise and Housing

Německo:

 

Řecko:

Ministry of Development, General Secretariat of Consumer

Španělsko:

Ministerio de Fomento

Francie:

 

Irsko:

 

Itálie:

 

Lucembursko:

 

Nizozemsko:

Minister van Economische Zaken

Rakousko:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Portugalsko:

 

Finsko:

Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet

Švédsko:

Pro vládu Švédska:

 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

 

Pro směrnici 75/33/EHS a směrnici 79/830/EHS: Boverket

 

Pro směrnici 77/95/EHS: Vägverket

Spojené království:

Department of Trade and Industry

Švýcarsko:

Spolkový úřad pro metrologii (METAS)

ODDÍL IV

Zvláštní pravidla pro jmenování subjektů posuzování shody

Při jmenování subjektů posuzování shody dodržují orgány, které provádějí jmenování, obecné zásady obsažené v příloze 2 dohody, příloze V směrnice 90/384/EHS a článku 12 směrnice 2004/22/ES, pokud jde o výrobky, na něž se tyto směrnice vztahují.

ODDÍL V

Doplňující ustanovení

1.   Výměna informací

Subjekty posuzování shody uvedené v oddíle II pravidelně poskytují členským státům a příslušným švýcarským orgánům informace podle přílohy II bodu 1.5 směrnice 90/384/EHS.

Subjekty posuzování shody uvedené v oddíle II mohou požádat o informaci podle přílohy II bodu 1.6 směrnice 90/384/EHS.

2.   Hotová balení

Švýcarsko může uznat kontroly prováděné v souladu s ustanoveními právních předpisů Společenství uvedených v oddíle I subjektem Společenství uvedeným v oddíle II v případě hotových balení Společenství, které byly uvedeny na trh ve Švýcarsku.

Ohledně statistických kontrol množství uváděných na hotových baleních uznává Evropské společenství švýcarskou metodu stanovenou v článcích 24 až 40 nařízení o prohlášeních (RS 941.281.1) za rovnocennou s metodou Společenství stanovenou v příloze II směrnice 75/106/EHS a směrnice 76/211/EHS ve znění směrnice 78/891/EHS. Švýcarští výrobci, jejichž hotová balení vyhovují právním předpisům Společenství a kteří byli kontrolováni v souladu se švýcarskou metodou, opatří své výrobky vyvážené do ES značkou ‚e‘.

3.   Označení

3.1.

Pro účely této dohody mají být ustanovení směrnice 71/316/EHS vykládána s těmito změnami:

a)

V příloze I bodu 3.1 první odrážce a v příloze II bodu 3.1.1.1. písm. a) první odrážce se do textu v závorkách doplňují slova: ‚CH pro Švýcarsko‘.

b)

Nákresy, na které se odkazuje v bodu 3.2.1 přílohy II, se doplní o písmena potřebná pro značku ‚CH‘.

3.2.

Odchylně od článku 1 dohody platí pro označení měřicích přístrojů umístěných na švýcarský trh tato pravidla:

Označení, které musí být připojeno, tvoří označení CE, doplňující metrologické označení nebo vnitrostátní značka dotčeného členského státu ES uvedené v příloze I bodu 3.1. první odrážce a v příloze II bodu 3.1.1.1 první odrážce směrnice 71/316/EHS.

4.   Měřicí přístroje podle směrnice 2004/22/ES

4.1.   Výměna informací, dozor nad trhem a správní spolupráce

Podle článku 18 směrnice 2004/22/ES si příslušné orgány členských států a Švýcarska poskytují vzájemnou pomoc při plnění svých povinností souvisejících s prováděním dozoru nad trhem.

Příslušné orgány si vyměňují zejména:

informace o tom, v jakém rozsahu měřicí přístroje, které zkoušejí, splňují ustanovení směrnice 2004/22/ES, a výsledky těchto zkoušek;

osvědčení ES přezkoušení typu a přezkoumání návrhu a jejich přílohy vydané oznamovanými subjekty a doplňky, změny a odejmutí, které se týkají již vydaných osvědčení;

schválení systémů jakosti vydaná oznámenými subjekty a informace o systémech jakosti, jejichž schválení bylo zamítnuto nebo staženo;

zprávy o hodnocení zajišťovaném těmito oznamovanými subjekty, pokud jsou požadovány jinými orgány.

Členské státy a Švýcarsko zajistí, aby všechny nezbytné informace týkající se osvědčení a schválení systémů jakosti byly k dispozici subjektům, které oznámily.

Jedna strana uvědomí druhou stranu o tom, které příslušné orgány pro tuto výměnu informací určily.

4.2.   Technická dokumentace a prohlášení o shodě

Pro výrobce, jejich oprávněné zástupce nebo odpovědnou osobu bude pro uvedení výrobků na trh postačující, aby měli na území jedné ze stran na období nejméně deseti let od posledního data výroby výrobku k dispozici technickou dokumentaci a prohlášení o shodě požadované vnitrostátními orgány za účelem kontroly.

Strany se tímto zavazují předložit na žádost orgánů druhé strany všechny příslušné dokumenty.“


24.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/28


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 3. listopadu 2006,

kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství pomocným půdním látkám

(oznámeno pod číslem K(2006) 5369)

(Text s významem pro EHP)

(2006/799/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 ze dne 17. července 2000 o revidovaném systému Společenství pro udělování ekoznačky (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem Evropské unie pro ekoznačku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením (ES) č. 1980/2000 byla včas přezkoumána ekologická kritéria i související požadavky na posuzování a ověřování stanovené rozhodnutím Komise 2001/688/ES (2) pro udělování ekoznačky Společenství pomocným půdním látkám a pěstebním substrátům.

(2)

S ohledem na toto přezkoumání je vhodné rozdělit skupinu výrobků do dvou samostatných skupin výrobků.

(3)

Rozhodnutí 2001/688/ES by proto mělo být nahrazeno dvěma samostatnými rozhodnutími vztahujícími se zvlášť na pomocné půdní látky a zvlášť na pěstební substráty.

(4)

Pokud jde o půdní přípravky, je s ohledem na uvedené přezkoumání a s cílem zohlednit vědecký rozvoj a vývoj na trhu vhodné rovněž zrevidovat kritéria a požadavky související s pomocnými půdními látkami, jejichž platnost skončí 28. srpna 2007.

(5)

Zrevidovaná ekologická kritéria a požadavky by měly být v platnosti po dobu čtyř let.

(6)

Je žádoucí ponechat přechodné období v délce maximálně osmnácti měsíců, aby výrobci, jejichž výrobkům byla před 1. říjnem 2006 udělena ekoznačka, nebo kteří o tuto značku před tímto datem požádali, měli dostatek času přizpůsobit své výrobky novým kritériím a požadavkům.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 17 nařízení (ES) č. 1980/2000,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Skupina výrobků „pomocné půdní látky“ zahrnuje materiály přidávané do půdy především s cílem zachovat nebo zlepšit její fyzikální vlastnosti a schopné zlepšit její chemické a/nebo biologické vlastnosti nebo aktivitu.

Článek 2

Aby byla pomocným půdním látkám udělena ekoznačka Společenství podle nařízení (ES) č. 1980/2000, musí výrobek spadat do skupiny výrobků „pomocné půdní látky“, jak je definována v článku 1, a musí splňovat ekologická kritéria stanovená v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Vliv skupiny výrobků „pomocné půdní látky“ na životní prostředí se posuzuje podle konkrétních ekologických kritérií uvedených v příloze.

Článek 4

Pro správní účely se skupině výrobků „pomocné půdní látky“ přiděluje číselný kód „003“.

Článek 5

Zrušuje se rozhodnutí 2001/688/ES.

Článek 6

Ekoznačky udělené před 1. říjnem 2006 výrobkům náležejícím do skupiny výrobků „pomocné půdní látky a pěstební substráty“ mohou být nadále používány do 30. dubna 2008.

V případě, že před 1. říjnem 2006 byly předloženy žádosti o udělení ekoznačky pro výrobky ze skupiny výrobků „pomocné půdní látky a pěstební substráty“, může být takovým výrobkům ekoznačka udělena za podmínek platných do 28. srpna 2007. V takovém případě lze ekoznačku používat do 30. dubna 2008.

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 3. listopadu 2006.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 237, 21.9.2000, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 242, 12.9.2001, s. 17. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2005/384/ES (Úř. věst. L 127, 20.5.2005, s. 20).


PŘÍLOHA

RÁMEC

Případné zkoušky a odběr vzorků se provádějí v souladu se zkušebními metodami vypracovanými technickým výborem CEN 223 „Pomocné půdní látky a pěstební substráty“, dokud nebudou k dispozici příslušné horizontální normy vytvořené pod vedením pracovní skupiny CEN 151 „Horizontal“.

Odběr vzorků se provádí v souladu s metodikou stanovenou CEN/TC 223 (pracovní skupina 3) definovanou a schválenou CEN v normě EN 12579 „Pomocné půdní látky a pěstební substráty – odběr vzorků“. Požadují-li se zkoušky nebo odběr vzorků, které nejsou zahrnuty ve výše uvedených metodách a technikách odběru vzorků, příslušný subjekt nebo subjekty posuzující žádost (dále jen „příslušný subjekt“) určí, které zkoušky a/nebo metody odběru vzorků považují za přijatelné.

Případně lze použít jiné zkušební metody, pokud je příslušný subjekt uzná za rovnocenné. Nejsou-li zkoušky uvedeny nebo týkají-li se ověřování nebo sledování, měly by se příslušné subjekty v jednotlivých případech spoléhat na prohlášení a dokumentaci poskytnuté žadatelem a/nebo na nezávislá ověření.

Příslušným subjektům se doporučuje, aby při posuzování žádostí a sledování, jak jsou dodržována kritéria stanovená touto přílohou, braly v úvahu provádění uznaných systémů řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí jako jsou EMAS nebo ISO 14001. (Poznámka: provádění takových systémů řízení není povinné).

Cílem kritérií je zejména podporovat:

používání obnovitelných materiálů a/nebo recyklace organické hmoty, která pochází ze sběru a/nebo ze zpracování odpadu, a tedy snižování objemu tuhého odpadu na místě konečného odstranění (např. na skládce),

omezování environmentálních škod nebo rizik způsobených těžkými kovy a jinými nebezpečnými sloučeninami v důsledku použití výrobku.

Kritéria jsou stanovena na úrovních, které podporují udělení značky pomocným půdním látkám se sníženým dopadem na životní prostředí během celého životního cyklu výrobku.

EKOLOGICKÁ KRITÉRIA

1.   Složky

Povolují se tyto složky:

1.1   Organické složky

Výrobek je považován za způsobilý pro udělení ekoznačky, pouze pokud neobsahuje rašelinu a její organická součást pochází ze zpracovaných a/nebo recyklovaných odpadů (definovaných ve směrnici Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech (1) a v příloze I uvedené směrnice).

Žadatel předloží příslušnému subjektu podrobné složení výrobku a prohlášení o splnění výše uvedeného požadavku.

1.2   Kaly

Výrobky nesmějí obsahovat kaly z čistíren odpadních vod. Kaly (nepocházející z čistíren odpadních vod) jsou povoleny, pokud splňují tato kritéria:

V souladu s evropským seznamem odpadů (definovaným v rozhodnutí Komise 2001/118/ES ze dne 16. ledna 2001, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES, pokud jde o seznam odpadů (2) se kalem rozumí některá z těchto položek:

0203 05

kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku pocházející z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; z konzervárenského průmyslu; z výroby kvasnic a kvasnicového extraktu, přípravy a fermentace melasy

0204 03

kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku pocházející z cukrovarnictví

0205 02

kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku pocházející z mlékárenského průmyslu

0206 03

kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku pocházející z pekáren a výroby cukrovinek

0207 05

kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku pocházející z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)

Kaly jsou rozděleny podle zdrojů, což znamená, že nedošlo ke smísení s odpadními vodami nebo s kaly mimo konkrétní výrobní proces.

Maximální koncentrace těžkých kovů v odpadech před úpravou (mg/kg sušiny) splňují kritérium 2.

Kaly splňují veškerá další kritéria ekoznačky uvedená v příloze a v takovém případě jsou považovány za dostatečně stabilizované a hygienicky nezávadné.

Žadatel předloží příslušnému subjektu podrobné složení výrobku a prohlášení o splnění všech výše uvedených požadavků.

1.3   Nerosty

Nerosty se nesmějí těžit:

v oznámených lokalitách významných pro Společenství podle směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (3),

v oblastech sítě Natura 2000, kterou tvoří zvláště chráněné oblasti podle směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (4), v oblastech v působnosti směrnice 92/43/EHS nebo srovnatelných oblastech mimo Evropské společenství, na něž se vztahují odpovídající ustanovení Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti.

Žadatel předloží příslušnému subjektu prohlášení o splnění tohoto požadavku vydané příslušnými orgány.

2.   Omezení nebezpečných látek

V konečném výrobku musí být obsah následujících prvků nižší než níže uvedené hodnoty měřené na sušinu:

Prvek

mg/kg (sušiny)

Zn

300

Cu

100

Ni

50

Cd

1

Pb

100

Hg

1

Cr

100

Mo (5)

2

Se (5)

1,5

As (5)

10

F (5)

200

Poznámka: Tyto mezní hodnoty platí v případě, že vnitrostátní právní předpisy nestanoví přísnější hodnoty.

Žadatel předloží příslušnému subjektu příslušné zprávy o zkoušce a prohlášení o splnění tohoto požadavku.

3.   Fyzikální kontaminanty

V konečném výrobku (s číslem síta > 2 mm) musí být obsah skla, kovu a plastu nižší než 0,5 % hmotnosti sušiny.

Žadatel předloží příslušnému subjektu příslušné zprávy o zkoušce a prohlášení o splnění tohoto požadavku.

4.   Dusík

Koncentrace dusíku ve výrobku nesmí překročit 3 % celkového dusíku (počítáno na sušinu) a obsah anorganického dusíku nesmí překročit 20 % celkového dusíku (nebo organický dusík 80 %).

Žadatel předloží příslušnému subjektu prohlášení o splnění tohoto požadavku.

5.   Vlastnosti výrobku

a)

Výrobky se musí dodávat v tuhé formě a musí obsahovat nejméně 25 % sušiny (hmotnostních) a nejméně 20 % organické hmoty na sušinu (měřeno ztrátou při žíhání).

b)

Výrobky nesmějí mít negativní účinek na klíčení nebo následný růst rostlin.

Žadatel předloží příslušnému subjektu prohlášení o splnění těchto požadavků spolu s příslušnými zprávami o zkoušce a dokumentací.

6.   Ochrana zdraví a bezpečnost

Výrobky nesmějí přesáhnout maximální úroveň primárních patogenů takto:

salmonela: absence v 25 g,

vajíčka hlístů: absence v 1,5 g (6),

E. coli: < 1 000 MPN/g (MPN: most probable number – nejpravděpodobnější číslo) (7).

Žadatel předloží příslušnému subjektu příslušné zprávy o zkoušce, dokumentaci a prohlášení o splnění těchto požadavků.

7.   Klíčivá semena/pomnožovací část rostliny

V konečném výrobku nesmí obsah semen plevelů a vegetativních rozmnožovacích částí agresivních plevelů překročit dvě jednotky na litr.

Žadatel předloží příslušnému subjektu prohlášení o splnění těchto požadavků spolu s příslušnými zprávami o zkoušce a/nebo dokumentací.

8.   Informace přiložené k výrobku

S výrobkem (ať je balen, nebo prodáván bez obalu) se musí uvádět tyto informace (napsané na obalu nebo na příbalovém letáku):

Obecné informace:

a)

jméno a adresa subjektu odpovědného za uvedení na trh;

b)

popis určující typ výrobku a obsahující text „POMOCNÉ PŮDNÍ LÁTKY“ nebo „PĚSTEBNÍ SUBSTRÁTY“;

c)

identifikační kód dávky;

d)

množství (hmotnost nebo objem);

e)

hlavní vstupní materiály (více než 5 % objemu), z nichž byl výrobek zhotoven.

S výrobkem se případně uvedou tyto informace, napsané na obalu nebo na příbalovém letáku:

a)

doporučení týkající se podmínek skladování a doporučené datum použití;

b)

pokyny pro bezpečné zacházení a používání;

c)

popis použití výrobku a omezení použití;

d)

označení skupiny rostlin, pro které je výrobek určen (např. vápnobojné nebo vápnomilné rostliny);

e)

pH a poměr uhlíku a dusíku (C/N);

f)

označení stability organické hmoty (stabilní nebo velmi stabilní) podle vnitrostátních nebo mezinárodních norem;

g)

informace o doporučených způsobech používání;

h)

ve výrobcích pro volný čas: doporučená aplikační dávka vyjádřená v kilogramech nebo litrech výrobku na jednotku plochy (m2) za rok.

Informace lze vynechat, pouze pokud žadatel poskytne uspokojivé odůvodnění.

Poznámka: Tyto informace se poskytují, pokud vnitrostátní právní předpisy nestanoví jinak.

Podrobné informace

Parametry

Zkušební metody

Množství

EN 12580

Obsah organické hmoty a popel

EN 13039

Celkový dusík

prEN 13654/1-2

Poměr uhlíku a dusíku (C/N)

C/N (8)

pH

EN 13037

Těžké kovy (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn)

EN 13650

Hg

ISO 16772

Vlhkost/obsah sušiny

EN 13040

Salmonela

ISO 6579

Vajíčka hlístů

prXP X 33-017

E. coli

ISO 11866-3

Zkouška stability/vyzrálosti (provedení zkoušky musí být doloženo výsledky)

neuv.

neuv.

=

CEN metoda není dostupná.

9.   Informace uvedené na ekoznačce

Rámeček 2 ekoznačky obsahuje tento text:

přispívá ke snížení znečištění půdy a vod,

napomáhá recyklaci látek,

přispívá ke zvýšení úrodnosti půdy.


(1)  Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 47. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 47, 16.2.2001, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003.

(4)  Úř. věst. L 59, 25.4.1979, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).

(5)  Údaje o přítomnosti těchto prvků se vyžadují pouze u výrobků obsahujících látky z průmyslových procesů.

(6)  Pro výrobky, jejichž organický obsah není získán výhradně ze zeleného nebo zahradního odpadu nebo z odpadu z parků.

(7)  Pro výrobky, jejichž organický obsah je získán výhradně ze zeleného nebo zahradního odpadu nebo z odpadu z parků.

(8)  

uhlík

=

organická hmota (EN 13039) × 0,58.

neuv.

=

CEN metoda není dostupná.


24.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/35


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 23. listopadu 2006,

kterým se schvalují plány eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a nouzového očkování těchto prasat proti této nákaze v Bulharsku

(oznámeno pod číslem K(2006) 5468)

(Text s významem pro EHP)

(2006/800/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 42 tohoto aktu,

s ohledem na směrnici Rady 2001/89/ES ze dne 23. října 2001 o opatřeních Společenství pro tlumení klasického moru prasat (1), a zejména na čl. 16 odst. 1 druhý pododstavec a čl. 20 odst. 2 čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2001/89/ES zavádí minimální opatření Společenství pro tlumení klasického moru prasat. Tato opatření zahrnují ustanovení, podle něhož předloží členské státy Komisi na základě potvrzení primárního případu klasického moru prasat u divokých prasat plán opatření k eradikaci této nákazy. Uvedená směrnice rovněž obsahuje ustanovení týkající se nouzového očkování divokých prasat.

(2)

Klasický mor prasat se vyskytuje u divokých prasat v Bulharsku.

(3)

S ohledem na přistoupení Bulharska by měla být opatření týkající se situace ohledně klasického moru prasat v této zemi stanovena na úrovni Společenství.

(4)

Bulharsko zavedlo program zjišťování a tlumení klasického moru prasat na celém svém území. Tento program stále probíhá.

(5)

Bulharsko rovněž předložilo Komisi ke schválení dne 31. května 2006 plán eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a plán nouzového očkování takových prasat na celém území Bulharska.

(6)

Tyto plány předložené Bulharskem byly posouzeny Komisí a bylo shledáno, že jsou v souladu se směrnicí 2001/89/ES.

(7)

S ohledem na přistoupení Bulharska by měly být tyto plány schváleny jako přechodné opatření, které bude použitelné ode dne přistoupení a po dobu devíti měsíců.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Plán eradikace klasického moru prasat u divokých prasat

Schvaluje se plán eradikace klasického moru prasat u divokých prasat v oblasti vymezené v bodě 1 přílohy, který předložilo Bulharsko dne 31. května 2006 Komisi.

Článek 2

Plán nouzového očkování proti klasickému moru prasat u divokých prasat

Schvaluje se plán nouzového očkování proti klasickému moru prasat u divokých prasat v oblasti vymezené v bodě 2 přílohy, který předložilo Bulharsko dne 31. května 2006 Komisi.

Článek 3

Dosažení souladu

Bulharsko přijme opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím a tato opatření zveřejní. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 4

Použitelnost

Toto rozhodnutí se použije pouze s výhradou a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska v platnost.

Použije se na období devíti měsíců.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 23. listopadu 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 316, 1.12.2001, s. 5. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.


PŘÍLOHA

1.   Oblasti, kde má být proveden plán eradikace klasického moru prasat u divokých prasat:

Celé území Bulharska

2.   Oblasti, kde má být proveden plán nouzového očkování proti klasickému moru prasat u divokých prasat:

Celé území Bulharska