ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 313

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
14. listopadu 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1674/2006 ze dne 13. listopadu 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1675/2006 ze dne 13. listopadu 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky modravé v oblasti ICES V b (vody Faerských ostrovů) plavidly plujícími pod vlajkou Francie

3

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 10. listopadu 2006, kterým se některé strany osvobozují od rozšíření na některé součásti jízdních kol antidumpingového cla z jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, naposledy zachovaného a pozměněného nařízením (ES) č. 1095/2005, a kterým se zrušuje pozastavení platby antidumpingového cla rozšířeného na některé součásti jízdních kol pocházející z Čínské lidové republiky, jež bylo některým stranám přiznáno nařízením (ES) č. 88/97

5

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Společné akce Rady 2006/773/SZBP ze dne 13. listopadu 2006, kterým se mění a prodlužuje společná akce 2005/889/SZBP o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah)

15

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

14.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 313/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1674/2006

ze dne 13. listopadu 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. listopadu 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. listopadu 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 13. listopadu 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

95,1

096

30,1

204

43,5

999

56,2

0707 00 05

052

133,5

204

49,7

628

196,3

999

126,5

0709 90 70

052

109,1

204

130,0

999

119,6

0805 20 10

204

82,2

999

82,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,6

400

82,6

528

40,7

999

64,6

0805 50 10

052

51,9

388

62,1

528

41,7

999

51,9

0806 10 10

052

113,4

388

208,7

400

211,5

508

270,7

999

201,1

0808 10 80

096

29,0

388

67,4

400

106,1

404

100,1

720

73,5

800

141,3

999

86,2

0808 20 50

052

87,5

400

216,1

720

57,7

999

120,4


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


14.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 313/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1675/2006

ze dne 13. listopadu 2006,

kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky modravé v oblasti ICES V b (vody Faerských ostrovů) plavidly plujícími pod vlajkou Francie

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 51/2006 ze dne 22. prosince 2005, kterým se pro rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty na rok 2006.

(2)

Podle informací, jež byly sděleny Komisi, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2006.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládání na jiné plavidlo a vykládání na pevninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená pro rok 2006 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat na jiné plavidlo nebo vykládat na pevninu uvedenou populaci odlovenou těmito plavidly.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. listopadu 2006.

Za Komisi

Jörgen HOLMQUIST

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 768/2005 (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 16, 20.1.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1591/2006 (Úř. věst. L 296, 26.10.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

Č.

51

Členský stát

Francie

Populace

WHB/05B-F.

Druh

Treska modravá (Micromesistius poutassou)

Oblast

Vb (vody Faerských ostrovů)

Datum

24. října 2006


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

14.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 313/5


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 10. listopadu 2006,

kterým se některé strany osvobozují od rozšíření na některé součásti jízdních kol antidumpingového cla z jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, naposledy zachovaného a pozměněného nařízením (ES) č. 1095/2005, a kterým se zrušuje pozastavení platby antidumpingového cla rozšířeného na některé součásti jízdních kol pocházející z Čínské lidové republiky, jež bylo některým stranám přiznáno nařízením (ES) č. 88/97

(2006/772/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 71/97 ze dne 10. ledna 1997, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (EHS) č. 2474/93 z dovozu jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky na dovozy některých součástí jízdních kol z Čínské lidové republiky a kterým se vybírá rozšířené clo z těchto dovozů, které jsou evidovány podle nařízení (ES) č. 703/96 (2) (dále jen „rozšiřující nařízení“), zachované nařízením Rady (ES) č. 1524/2000 (3),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 88/97 ze dne 20. ledna 1997 o povolování osvobození dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky od rozšíření antidumpingového cla uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, stanoveného nařízením (ES) č. 71/97 (4) (dále jen „nařízení o osvobození“), zachovaného nařízením (ES) č. 1524/2000, a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Poté, co nařízení o osvobození vstoupilo v platnost, několik podniků sestavujících jízdní kola požádalo podle článku 3 uvedeného nařízení o osvobození od antidumpingového cla, které bylo nařízením (ES) č. 71/97 rozšířeno na dovozy některých součástí jízdních kol z Čínské lidové republiky (dále jen „rozšířené antidumpingové clo“). Komise postupně zveřejnila v Úředním věstníku seznamy žadatelů (5), jimž byly podle čl. 5 odst. 1 nařízení o osvobození pozastaveny platby rozšířeného antidumpingového cla z dovozů základních součástí jízdních kol navržených v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu.

(2)

Po posledním zveřejnění seznamu šetřených stran (6) bylo zvoleno období šetření. Toto období bylo vymezeno na období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005. Všem šetřeným stranám byl rozeslán dotazník s žádostí o informace o montážních operacích prováděných v průběhu příslušného období šetření.

A.   ŽÁDOSTI O OSVOBOZENÍ, NA NĚŽ BYLO V MINULOSTI PŘIZNÁNO POZASTAVENÍ

A.1.   Přípustné žádosti o osvobození

(3)

Komise obdržela od stran uvedených v tabulce 1 níže všechny informace nezbytné k určení, zda jsou jejich žádosti přijatelné. Poskytnuté informace byly přezkoumány a v případě potřeby ověřeny v provozovnách dotyčných stran. Na základě těchto informací Komise shledala, že žádosti podané stranami uvedenými v tabulce 1 níže jsou podle čl. 4 odst. 1 nařízení o osvobození přípustné.

Tabulka 1

Název

Adresa

Země

Doplňkový kód TARIC

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, 39-200 Dębica

Polsko

A565

ARKUS Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, 39-200 Dębica

Polsko

A565

Athletic Manufacturing Sp. z.o.o.

ul. Drawska 21, 02-202 Warsaw

Polsko

A568

Avantisbike – Fabrico de bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã (Sul), Lt. B17, 3770-059 Oiã

Portugalsko

A726

BELVE s.r.o.

Palkovičova, 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Slovenská republika

A535

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, 905 01 Senica

Slovenská republika

A589

Cannondale Europe BV

Hanzepoort 27, 7575 DB Oldenzaal

Nizozemsko

A686

CSEKE Trade Kft

Központi út 21-47., 1211 Budapest

Maďarsko

A685

C-TRADING s.r.o.

V. Palkovicha 19, 946 03 Kolárovo

Slovenská republika

A662

Decathlon Sp. z o. o.

ul. Malborska 53, 03-286 Warsaw

Polsko

A696

Eurobike Kft

Zengö utca 58, 7693 Pécs-Hird

Maďarsko

A624

Fabryka Rowerów Romet-Jastrowie Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 14, 64-915 Jastrowie

Polsko

A564

Firma Wielobranżowa „Mexller“ – Artur Nowak

ul. Romera 4/20, 42-200 Częstochowa

Polsko

A697

Koliken Kft

Széchenyi u. 103, 6400 Kiskunhalas

Maďarsko

A616

Koninklijke Gazelle BV

Wilhelminaweg 8, 6951BP Dieren

Nizozemsko

8609

Kynast Bike GmbH

Artlandstrasse 55, 49610 Quakenbrück

Německo

A692

Manufacture de Cycles du Comminges (M.C.C.)

Z.I. Ouest, 31800 Saint-Gaudens

Francie

A690

Maxbike Ltd

Svatoplukova 2771, 700 30 Ostrava-Vitkovice

Česká republika

A664

Muller Sport Bohemia s.r.o.

Okružní 110, Hlincova Hora, 373 -71 Rudolfov

Česká republika

A605

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina, 101, 772-11 Olomouc

Česká republika

A546

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49, 49610 Quakenbrück

Německo

A668

TIESSE s.n.c. di Tosato Virginio & C.

Via Meucci 12, 35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)

Itálie

A724

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn, 87-811 Fabianki

Polsko

A586

Victus International Trading S.A.

ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań

Polsko

A588

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 87 b, 1370 Logatec

Slovinsko

A630

(4)

Skutečnosti, které nakonec Komise zjistila, ukazují, že u dvaceti čtyř montážních operací prováděných těmito žadateli byla hodnota součástí pocházejících z Čínské lidové republiky, které byly použity při jimi prováděných montážních operacích, nižší než 60 % celkové hodnoty součástí použitých při těchto montážních operacích a že tedy montážní operace nespadají do působnosti čl. 13 odst. 2 základního nařízení.

(5)

Pokud jde o poslední dotčenou stranu, přestože skutečnosti ukazují, že byla hodnota součástí pocházejících z Čínské lidové republiky, které byly použity při jí prováděných montážních operacích, vyšší než 60 % celkové hodnoty součástí použitých při těchto montážních operacích, byla přidaná hodnota vyšší než 25 % výrobních nákladů. Montážní operace uvedené strany tedy nespadají do působnosti čl. 13 odst. 2 základního nařízení.

(6)

Z uvedených důvodů a v souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení o osvobození by strany uvedené v tabulce výše měly být osvobozeny od rozšířeného antidumpingového cla.

(7)

V souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení o osvobození by mělo osvobození stran uvedených v tabulce 1 od rozšířeného antidumpingového cla nabýt účinku dnem přijetí jejich žádosti. Jejich celní dluh, pokud jde o rozšířené antidumpingové clo, má být kromě toho ode dne přijetí žádostí považován za zaniklý.

(8)

Je třeba poznamenat, že následujících pět stran uvedených v tabulce 1 oznámilo útvarům Komise v průběhu období šetření změnu svého názvu, resp. sídla, či převod své montážní činnosti:

společnost „Athletic International Sp. z o.o., ul. Drawska 21, 02-202 Varšava, Polsko“, převedla svou montážní činnost na společnost „Athletic Manufacturing Sp. z o.o., ul. Drawska 21, 02-202 Varšava, Polsko“,

polečnost „Avantisbike - Fábrico de bicicletas S.A., Rua do Casarão, 3750-869 Borralha, Portugalsko“, přesunula své sídlo na adresu „Zona Industrial de Oiã (Sul), Lt. B17, 3770-059 Oiã, Portugalsko“,

společnost „CSEKE Trade Kft, Gyepsor u. 1., 1211 Budapešť, Maďarsko“, přesunula své sídlo na adresu „Központi út 21-47., 1211 Budapešť, Maďarsko“,

„Firma Wielobranżowa ART-POL - Artur Nowak, ul. Romera 4/20, 42-200 Częstochowa, Polsko“, změnila svůj název na „Firma Wielobranżowa ‚Mexller‘ Artur Nowak, ul. Romera 4/20, 42-200 Częstochowa, Polsko“,

společnost „PFIFF Vertriebs GmbH, Wilhelmstrasse 58, 49610 Quakenbrück, Německo“, přesunula své sídlo na adresu „Wilhelmstrasse 49, 49610 Quakenbrück, Německo“.

(9)

Bylo konstatováno, že tyto změny názvu, resp. sídla, a převod montážní činnosti nemají vliv na montážní operace, pokud jde o ustanovení nařízení o osvobození, a proto Komise shledala, že by tyto změny neměly mít vliv na osvobození od rozšířeného antidumpingového cla.

A.2.   Nepřípustné a stažené žádosti o osvobození

(10)

Strany uvedené v tabulce 2 níže rovněž podaly žádosti o osvobození od rozšířeného antidumpingového cla.

Tabulka 2

Název

Adresa

Země

Doplňkový kód TARIC

A.J. Maias, Lda.

Estrada Nacional No 1 – Malaposta – Apart. 27, 3781-908 Sangalhos

Portugalsko

A401

Bike Sport

Krzemionka 14, 62-872 Godziesze

Polsko

A593

Hermann Hartje KG

Deichstraße 120–122, 27318 Hoya/Weser

Německo

A725

ISTRO-HGA, spol. s.r.o.

Svätopeterská 14, 947 01 Hurbanovo

Slovenská republika

A541

Maver Sp. z o.o.

Ul. Przasnysza 77, 06-200 Maków Mazowiecki

Polsko

A728

P.W.U.H. Sterna

Ul. Lotników 51, 73-102 Stargard Szczeciński

Polsko

A631

(11)

Čtyři strany svou žádost o osvobození stáhly a sdělily tuto skutečnost Komisi.

(12)

Jedna strana nepředložila požadované informace nezbytné k ověření její žádosti. Z tohoto důvodu a v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení o osvobození Komise této straně sdělila, že hodlá její žádost o osvobození zamítnout. Této straně byla poskytnuta příležitost vznést připomínky. Komise neobdržela žádné připomínky.

(13)

Další strana nepoužívala součásti jízdních kol v průběhu období šetření k výrobě nebo montáži jízdních kol, ani nesdělila Komisi, že součásti zničila nebo zpětně vyvezla, čímž porušila povinnosti stanovené v čl. 6 odst. 2 nařízení o osvobození. Tato strana byla o těchto skutečnostech informována a byla jí poskytnuta příležitost vznést připomínky. Komise neobdržela žádné připomínky.

(14)

Protože strany uvedené v tabulce 2 nesplnily kritéria pro osvobození stanovená v čl. 6 odst. 2 nařízení o osvobození, musí Komise jejich žádosti o osvobození v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení zamítnout. Na základě této skutečnosti musí být pozastavení platby rozšířeného antidumpingového cla podle článku 5 nařízení o osvobození zrušeno a rozšířené antidumpingové clo musí být vybíráno ode dne přijetí žádostí, které dotyčné strany podaly.

A.3.   Žádosti o osvobození vyžadující další šetření

(15)

Strana uvedená v tabulce 3 níže rovněž podala žádosti o osvobození od rozšířeného antidumpingového cla.

Tabulka 3

Název

Adresa

Země

Doplňkový kód TARIC

ROG Kolesa, d.d.

Letališka 29, 1000 Ljubljana

Slovinsko

A538

(16)

Ohledně této strany nemohly útvary Komise ověřit, zda její montážní operace spadají do působnosti čl. 13 odst. 2 základního nařízení, z důvodu konkurzního řízení, které s uvedenou stranou zahájil konkurzní trestní soud u okresního soudu v Lublani.

(17)

Vzhledem k výše uvedeným důvodům by strana uvedená v tabulce 3 měla být zachována na seznamu šetřených stran. Platba antidumpingového cla z dovozu základních součástí jízdních kol navržených touto stranou v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu by měla zůstat pozastavena.

B.   ŽÁDOSTI O OSVOBOZENÍ, NA NĚŽ NEBYLO V MINULOSTI PŘIZNÁNO POZASTAVENÍ

B.1.   Nepřípustné žádosti o osvobození

(18)

Strany uvedené v tabulce 4 níže rovněž podaly žádosti o osvobození od rozšířeného antidumpingového cla.

Tabulka 4

Název

Adresa

Země

Firma Bikeland

Ul. 15 Sierpnia 17, 96-500 Sochaczew

Polsko

NV 2 Bs

Slagbaan 37, 3052 Blanden

Belgie

NV Simons

Staatsbaan 279, 3460 Bekkevoort

Belgie

(19)

Pokud jde o tyto strany, je třeba říci, že jejich žádosti nesplňovaly kritéria přípustnosti stanovená v čl. 4 odst. 1 nařízení o osvobození.

(20)

Dva žadatelé používají základní součásti jízdních kol k výrobě nebo montáži jízdních kol v měsíčních množstvích nedosahujících počtu 300 kusů/typ.

(21)

Jeden žadatel neposkytl jasné důkazy, že jeho montážní operace nespadají do působnosti čl. 13 odst. 2 základního nařízení, zejména jasné důkazy, že hodnota součástí pocházejících z Čínské lidové republiky, které byly použity při jím prováděných montážních operacích, byla nižší než 60 % celkové hodnoty součástí použitých při těchto montážních operacích.

(22)

Tyto strany byly o těchto skutečnostech informovány a byla jim poskytnuta příležitost vznést připomínky. Komise neobdržela žádné připomínky. Proto těmto stranám nebylo přiznáno pozastavení.

B.2.   Přípustné žádosti o osvobození, na něž by mělo být přiznáno pozastavení

(23)

Zúčastněným stranám se oznamuje, že byly obdrženy další žádosti o osvobození podle článku 3 nařízení o osvobození od stran uvedených v tabulce 5. Pozastavení platby rozšířeného cla na základě těchto žádostí by mělo nabýt účinku dnem uvedeným ve sloupci s názvem „Datum nabytí účinku“,

Tabulka 5

Název

Adresa

Země

Pozastavení podle nařízení (ES) č. 88/97

Datum nabytí účinku

Doplňkový kód TARIC

Alubike-Bicicletas, S.A.

Zona Industrial de Oiã, Lote C10, 3770-059 Oliveira do Bairro

Portugalsko

Článek 5

12.12.2005

A730

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, 8830 Hooglede-Gits

Belgie

Článek 5

19.1.2006

A732

Goldbike – Indústria de Bicicletas, Lda

Rua das Flores, s/n, Poutena, 3780-594 Vilarinho do Bairro – Anadia

Portugalsko

Článek 5

9.8.2006

A777

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 11, 787 01 Šumperk

Česká republika

Článek 5

20.7.2006

A776

Koga BV

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Nizozemsko

Článek 5

19.6.2006

A773

Look Cycle International S.A.

27, rue du docteur Léveillé, B.P. 13, 58028 Nevers Cedex

Francie

Článek 5

14.9.2006

A781

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Itálie

Článek 5

13.12.2005

A731

Prestige NV

Zuiderdijk 25, 9230 Wetteren

Belgie

Článek 5

16.2.2006

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, 42489 Wülfrath

Německo

Článek 5

21.8.2006

A778

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 93 Skeppshult

Švédsko

Článek 5

29.3.2006

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, 22115 Hamburg

Německo

Článek 5

3.7.2006

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63–67, 21079 Hamburg

Německo

Článek 5

10.5.2006

A746

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Strany uvedené v tabulce 1 níže se osvobozují od rozšíření konečného antidumpingového cla z jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky nařízením (ES) č. 71/97 na dovozy některých součástí jízdních kol z Čínské lidové republiky.

Toto osvobození nabývá pro jednotlivé strany účinku dnem uvedeným ve sloupci s názvem „Datum nabytí účinku“.

Tabulka 1

Seznam stran, jimž se přiznává osvobození

Název

Adresa

Země

Osvobození podle nařízení (ES) č. 88/97

Datum nabytí účinku

Doplňkový kód TARIC

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, 39-200 Dębica

Polsko

Článek 7

1.6.2005

A565

ARKUS Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, 39-200 Dębica

Polsko

Článek 7

Od 23.6.2004 do 31.5.2005

A565

Athletic Manufacturing Sp. z.o.o.

ul. Drawska 21, 02-202 Warsaw

Polsko

Článek 7

3.8.2004

A568

Avantisbike – Fabrico de bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã (Sul), Lt. B17, 3770-059 Oiã

Portugalsko

Článek 7

10.11.2005

A726

BELVE s.r.o.

Palkovičova, 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Slovenská republika

Článek 7

4.5.2004

A535

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, 905 01 Senica

Slovenská republika

Článek 7

8.10.2004

A589

Cannondale Europe BV

Hanzepoort 27, 7575 DB Oldenzaal

Nizozemsko

Článek 7

21.6.2005

A686

CSEKE Trade Kft

Központi út 21-47., 1211 Budapest

Maďarsko

Článek 7

21.4.2005

A685

C-TRADING s.r.o.

V. Palkovicha 19, 946 03 Kolárovo

Slovenská republika

Článek 7

10.2.2005

A662

Decathlon Sp. z o. o.

ul. Malborska 53, 03-286 Warsaw

Polsko

Článek 7

19.8.2005

A696

Eurobike Kft

Zengö utca 58, 7693 Pécs-Hird

Maďarsko

Článek 7

28.1.2005

A624

Fabryka Rowerów Romet-Jastrowie Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 14, 64-915 Jastrowie

Polsko

Článek 7

Od 14.6.2004 do 31.5.2005

A564

Firma Wielobranżowa „Mexller“ – Artur Nowak

ul. Romera 4/20, 42-200 Częstochowa

Polsko

Článek 7

22.9.2005

A697

Koliken Kft

Széchenyi u. 103, 6400 Kiskunhalas

Maďarsko

Článek 7

8.11.2004

A616

Koninklijke Gazelle BV

Wilhelminaweg 8, 6951BP Dieren

Nizozemsko

Článek 7

29.6.2005

8609

Kynast Bike GmbH

Artlandstraße 55, 49610 Quakenbrück

Německo

Článek 7

29.7.2005

A692

Manufacture de Cycles du Comminges (M.C.C.)

Z.I. Ouest, 31800 Saint-Gaudens

Francie

Článek 7

29.6.2005

A690

Maxbike Ltd

Svatoplukova 2771, 700 30 Ostrava-Vitkovice

Česká republika

Článek 7

3.1.2005

A664

Muller Sport Bohemia s.r.o.

Okružní 110, Hlincova Hora, 373-71 Rudolfov

Česká republika

Článek 7

8.11.2004

A605

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina, 101, 772-11 Olomouc

Česká republika

Článek 7

1.5.2004

A546

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49, 49610 Quakenbrück

Německo

Článek 7

6.4.2005

A668

TIESSE s.n.c. di Tosato Virginio & C.

Via Meucci 12, 35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)

Itálie

Článek 7

24.10.2005

A724

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn, 87-811 Fabianki

Polsko

Článek 7

10.9.2004

A586

Victus International Trading S.A.

ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań

Polsko

Článek 7

11.10.2004

A588

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 87 b, 1370 Logatec

Slovinsko

Článek 7

24.1.2005

A630

Článek 2

Žádosti o osvobození od rozšířeného antidumpingového cla podané v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 88/97 stranami uvedenými v tabulce 2 níže se zamítají.

Pozastavení platby rozšířeného antidumpingového cla podle článku 5 nařízení (ES) č. 88/97 se pro dotyčné strany ruší ke dni uvedenému ve sloupci s nāzvem „Datum nabytí účinku“.

Tabulka 2

Seznam stran, pro něž se ruší pozastavení

Název

Adresa

Země

Pozastavení podle nařízení (ES) č. 88/97

Datum nabytí účinku

Doplňkový kód TARIC

A.J. Maias, Lda.

Estrada Nacional No 1 – Malaposta – Apart. 27, 3781-908 Sangalhos

Portugalsko

Článek 5

23.2.2005

A401

Bike Sport

Krzemionka 14, 62-872 Godziesze

Polsko

Článek 5

3.1.2005

A593

Hermann Hartje KG

Deichstraße 120-122, 27318 Hoya/Weser

Německo

Článek 5

7.11.2005

A725

ISTRO-HGA, spol. s.r.o.

Svätopeterská 14, 947 01 Hurbanovo

Slovenská republika

Článek 5

1.5.2004

A541

Maver Sp. z o.o.

Ul. Przasnysza 77, 06-200 Maków Mazowiecki

Polsko

Článek 5

19.10.2005

A728

P.W.U.H. Sterna

Ul. Lotników 51, 73-102 Stargard Szczeciński

Polsko

Článek 5

2.2.2005

A631

Článek 3

Strany uvedené v tabulce 3 níže tvoří aktualizovaný seznam šetřených stran podle článku 3 nařízení (ES) č. 88/97. Pozastavení platby rozšířeného cla na základě těchto žádostí nabylo účinku ke dni uvedenému v tabulce 3 ve sloupci s názvem „Datum nabytí účinku“.

Tabulka 3

Seznam šetřených stran

Název

Adresa

Země

Pozastavení podle nařízení (ES) č. 88/97

Datum nabytí účinku

Doplňkový kód TARIC

Alubike-Bicicletas, S.A.

Zona Industrial de Oiã, Lote C10, 3770-059 Oliveira do Bairro

Portugalsko

Článek 5

12.12.2005

A730

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, 8830 Hooglede-Gits

Belgie

Článek 5

19.1.2006

A732

Goldbike – Indústria de Bicicletas, Lda

Rua das Flores, s/n, Poutena, 3780-594 Vilarinho do Bairro – Anadia

Portugalsko

Článek 5

9.8.2006

A777

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 11, 787 01 Šumperk

Česká republika

Článek 5

20.7.2006

A776

Koga BV

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Nizozemsko

Článek 5

19.6.2006

A773

Look Cycle International S.A.

27, rue du docteur Léveillé, B.P. 13, 58028 Nevers Cedex

Francie

Článek 5

14.9.2006

A781

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Itálie

Článek 5

13.12.2005

A731

Prestige NV

Zuiderdijk 25, 9230 Wetteren

Belgie

Článek 5

16.2.2006

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, 42489 Wülfrath

Německo

Článek 5

21.8.2006

A778

ROG Kolesa, d.d.

Letališka 29, 1000 Ljubljana

Slovinsko

Článek 5

1.5.2004

A538

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 93 Skeppshult

Švédsko

Článek 5

29.3.2006

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, 22115 Hamburg

Německo

Článek 5

3.7.2006

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63–67, 21079 Hamburg

Německo

Článek 5

10.5.2006

A746

Článek 4

Žádosti o osvobození od rozšířeného antidumpingového cla podané stranami uvedenými v tabulce 4 níže se zamítají.

Tabulka 4

Seznam stran, jejichž žádost o osvobození se zamítá

Název

Adresa

Země

Firma Bikeland

Ul. 15 Sierpnia 17, 96-500 Sochaczew

Polsko

NV 2 Bs

Slagbaan 37, 3052 Blanden

Belgie

NV Simons

Staatsbaan 279, 3460 Bekkevoort

Belgie

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům a stranám uvedeným v článcích 1, 2, 3 a 4.

V Bruselu dne 10. listopadu 2006.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2117/2005 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 16, 18.1.1997, s. 55.

(3)  Úř. věst. L 175, 14.7.2000, s. 39. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1095/2005 (Úř. věst. L 183, 14.7.2005, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 17, 21.1.1997, p. 17.

(5)  Úř. věst. C 45, 13.2.1997, s. 3; Úř. věst. C 112, 10.4.1997, s. 9; Úř. věst. C 220, 19.7.1997, s. 6; Úř. věst. C 378, 13.12.1997, s. 2; Úř. věst. C 217, 11.7.1998, s. 9; Úř. věst. C 37, 11.2.1999, s. 3; Úř. věst. C 186, 2.7.1999, s. 6; Úř. věst. C 216, 28.7.2000, s. 8; Úř. věst. C 170, 14.6.2001, s. 5; Úř. věst. C 103, 30.4.2002, s. 2; Úř. věst. C 35, 14.2.2003, s. 3; Úř. věst. C 43, 22.2.2003, s. 5; Úř. věst. C 54, 2.3.2004, s. 2; Úř. věst. C 299, 4.12.2004, s. 4 a Úř. věst. L 17, 21.1.2006, s. 16.

(6)  Úř. věst. L 17, 21.1.2006, s. 16.


Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

14.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 313/15


SPOLEČNÉ AKCE RADY 2006/773/SZBP

ze dne 13. listopadu 2006,

kterým se mění a prodlužuje společná akce 2005/889/SZBP o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropské unie, a zejména na článek 14 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 25. listopadu 2005 přijala společnou akci 2005/889/SZBP o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah) (1) na dobu 12 měsíců.

(2)

Ujednání mezi izraelskou vládou a palestinskou správou stanoví, že původní dvanáctiměsíční mandát mise může být prodloužen o dalších šest měsíců, nedohodnou-li se všechny strany na ukončení mise.

(3)

Rada dne 15. září 2006 znovu zdůraznila svůj závazek pokračovat v misi EU BAM Rafah.

(4)

Jak palestinská, tak izraelská strana souhlasily s rozšířením mise EU BAM Rafah v souladu s článkem V ujednání o misi Evropské unie pro pomoc na hranicích mezi pásmem Gazy a Egyptem na hraničním přechodu Rafáh.

(5)

Společná akce 2005/889/SBZP by měla být odpovídajícím způsobem pozměněna,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Společná akce 2005/889/SZBP se mění takto:

1.

Článek 3 se zrušuje.

2.

V článku 13 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční referenční částka na pokrytí výdajů souvisejících s misí je 1 696 659 EUR pro rok 2005 a 5 903 341 pro období od 1. ledna 2006 do 24. května 2007.“

3.

V článku 16 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Její použitelnost končí dnem 24. května 2007.“

4.

Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Tato společná akce bude přezkoumána nejpozději do 31. března 2007.“

Článek 2

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem jejího přijetí.

Článek 3

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 13. listopadu 2006.

Za Radu

předseda

E. TUOMIOJA


(1)  Úř. věst. L 327, 14.12.2005, s. 28.