ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 312

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
11. listopadu 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1667/2006 ze dne 7. listopadu 2006 o glukose a laktose (kodifikované znění)

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1668/2006 ze dne 10. listopadu 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1669/2006 ze dne 8. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupů v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa (kodifikované znění)

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1670/2006 ze dne 10. listopadu 2006, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1784/2003, pokud jde o stanovení a poskytování náhrad pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin (kodifikované znění)

33

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1671/2006 ze dne 10. listopadu 2006 o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality

41

 

*

Směrnice Rady 2006/91/ES ze dne 7. listopadu 2006 o ochraně proti štítence zhoubné (kodifikované znění)

42

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 7. listopadu 2006, kterým se mění rozhodnutí 2003/583/ES o přidělení prostředků, které získala Evropská investiční banka na operace v Konžské demokratické republice z 2., 3., 4., 5. a 6. ERF

45

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 31. října 2006, kterým se stanoví seznam regionů a oblastí způsobilých pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci přeshraniční a nadnárodní spolupráce cíle Evropská územní spolupráce pro období 2007–2013 (oznámeno pod číslem K(2006) 5144)

47

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2006, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 1228/2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou ( 1 )

59

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2006 o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu (oznámeno pod číslem K(2006) 5304)  ( 1 )

66

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

11.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1667/2006

ze dne 7. listopadu 2006

o glukose a laktose

(kodifikované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 2730/75 ze dne 29. října 1975 o glukose a laktose (3) bylo několikrát podstatně změněno (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (5) stanoví zahrnutí glukosy, glukosového sirupu, laktosy a laktosového sirupu do jedné podpoložky a chemicky čisté glukosy a laktosy do jiné podpoložky, aby se předešlo praktickým celním obtížím.

(3)

Avšak glukosa spadá do podpoložek 1702 30 91, 1702 30 99 a 1702 40 90 kombinované nomenklatury a laktosa do podpoložky 1702 19 00 kombinované nomenklatury, obě jsou uvedeny v příloze I Smlouvy, a vztahuje se na ně proto režim obchodu se třetími zeměmi stanovený v rámci společných organizací trhů, zatímco chemicky čistá glukosa a laktosa nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy a vztahuje se na ně režim cel, takže hospodářský dopad může být značně odlišný.

(4)

Z této situace vznikají obtíže, které jsou ještě větší proto, že dotyčné produkty, bez ohledu na stupeň své čistoty, pocházejí ze stejného základního produktu. Kritériem pro sazební zařazení jako produkty chemicky čisté a jako jiné produkty je stupeň čistoty 99 %. Produkty s mírně vyšším nebo mírně nižším stupněm čistoty mohou mít stejné hospodářské využití. Při uplatňování různých režimů proto dochází k narušením hospodářské soutěže, zejména citlivé z důvodu možné záměny.

(5)

Jediným řešením těchto obtíží je podřídit tyto produkty stejnému hospodářskému režimu bez ohledu na stupeň jejich čistoty, anebo v míře, která se bude jevit dostatečnou, sladit režimy stanovené pro obě skupiny produktů.

(6)

Smlouva nestanoví ve zvláštních ustanoveních pravomoc nezbytnou k tomuto účelu. Za těchto okolností by měla být potřebná opatření přijata na základě článku 308 Smlouvy. Nejvhodnějším opatřením je rozšířit na chemicky čistou glukosu režim stanovený pro ostatní druhy glukosy v nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (6) a na chemicky čistou laktosu rozšířit režim stanovený pro ostatní druhy laktosy v nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (7),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Režim stanovený nařízením (ES) č. 1784/2003 a prováděcími opatřeními k uvedenému nařízení pro glukosu a glukosový sirup podpoložek 1702 30 91, 1702 30 99, a 1702 40 90 kombinované nomenklatury se rozšiřuje na glukosu a glukosový sirup podpoložek 1702 30 51 a 1702 30 59 kombinované nomenklatury.

Článek 2

Režim stanovený nařízením (ES) č. 1255/1999 a prováděcími opatřeními k uvedenému nařízení pro laktosu a laktosový sirup podpoložky 1702 19 00 kombinované nomenklatury se rozšiřuje na laktosu a laktosový sirup podpoložky 1702 11 00 kombinované nomenklatury.

Článek 3

Pokud bude režim stanovený pro glukosu a glukosový sirup podpoložek 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, jakož i pro laktosu a laktosový sirup podpoložky 1702 19 00 kombinované nomenklatury změněn na základě článku 37 Smlouvy nebo postupy stanovenými k provedení uvedeného článku, rozšiřují se tyto změny na glukosu a glukosový sirup podpoložek 1702 30 51, 1702 30 59, případně na laktosu a laktosový sirup podpoložky 1702 11 00 kombinované nomenklatury, pokud nebudou týmiž postupy přijata jiná opatření umožňující harmonizaci režimu pro tyto produkty s režimem stanoveným pro výše uvedené produkty.

Článek 4

Zrušuje se nařízení (EHS) č. 2730/75.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. listopadu 2006.

Za Radu

předseda

E. HEINÄLUOMA


(1)  Stanovisko ze dne 12. října 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 13. září 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 281, 1.11.1975, s. 20. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2931/95 (Úř. věst. L 307, 20.12.1995, s. 10).

(4)  Viz příloha I.

(5)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 996/2006 (Úř. věst. L 179, 1.7.2006, s. 26).

(6)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(7)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).


PŘÍLOHA I

ZRUŠENÉ NAŘÍZENÍ A JEHO NÁSLEDNÉ ZMĚNY

Nařízení Rady (EHS) č. 2730/75

(Úř. věst. L 281, 1.11.1975, s. 20)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 222/88

(Úř. věst. L 28, 1.2.1988, s. 1)

pouze článek 7

Nařízení Komise (ES) č. 2931/95

(Úř. věst. L 307, 20.12.1995, s. 10)

pouze článek 2


PŘÍLOHA II

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (EHS) č. 2730/75

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 5

Příloha I

Příloha II


11.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1668/2006

ze dne 10. listopadu 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 11. listopadu 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 10. listopadu 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

86,5

096

30,1

204

44,7

999

53,8

0707 00 05

052

116,3

204

49,7

220

155,5

628

196,3

999

129,5

0709 90 70

052

101,8

204

147,8

999

124,8

0805 20 10

204

84,0

999

84,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,8

400

84,2

528

40,7

624

86,7

999

69,9

0805 50 10

052

63,9

388

46,8

524

56,1

528

39,6

999

51,6

0806 10 10

052

111,3

400

211,5

508

268,1

999

197,0

0808 10 80

388

79,1

400

106,4

720

73,5

800

160,8

999

105,0

0808 20 50

052

83,1

400

216,1

720

83,9

999

127,7


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


11.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1669/2006

ze dne 8. listopadu 2006,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupů v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa

(kodifikované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1), a zejména na čl. 27 odst. 4 a článek 41 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 562/2000 ze dne 15. března 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o režimy nákupů v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa (2), bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Podle čl. 27 odst. 1 nařízení (ES) č. 1254/1999 je zahájení veřejné intervence vázáno na průměrnou tržní cenu v členském státě nebo regionu členského státu. Musí být proto stanovena pravidla pro výpočet tržních cen v členských státech, zejména s ohledem na jakosti, které mají být použity a zváženy, koeficienty, které mají být použity pro přepočet těchto jakostí na referenční jakost R3, a mechanismy pro zahájení a ukončení nákupů.

(3)

Musí být stanoveny podmínky, za kterých jsou produkty vhodné k intervenci, a to jednak vyloučením produktů, které nejsou reprezentativní pro národní produkci členského státu, a produkty, které neodpovídají příslušným hygienickým a veterinárním předpisům, a jednak produkty, jejichž hmotnost převyšuje běžnou obchodní hmotnost. Je rovněž vhodné rozšířit intervenci jatečně upravených hovězích těl jakosti O3, která platí v Irsku, i na Severní Irsko, aby se zabránilo odklonu obchodu, což by mohlo narušit trh s hovězím masem v této části Společenství.

(4)

Je nutné stanovit pravidla pro označování jatečně upravených těl vhodných k intervenci, přičemž tato pravidla stanoví, že jatečné číslo se uvede na vnitřní stranu každé čtvrti. Pokud jde o obchodní úpravu, jatečně upravená těla jsou dělena jednotně, aby se usnadnil odbyt jednotlivých kusů, zlepšila kontrola vykostění a aby byly kusy masa stejné v celém Společenství. Z tohoto důvodu je nutné dělit jatečně upravená těla přímým řezem a stanovit, že přední a zadní čtvrti vždy obsahují pět respektive osm žeber, aby byl počet kusů bez kostí a odřezků co nejmenší a aby se získaly maximálně jakostní produkty.

(5)

Aby se zabránilo spekulativním obchodům, které by mohly zkreslit skutečnou situaci na trhu, může každý zájemce podat pouze jednu nabídku pro jednu kategorii a jedno nabídkové řízení. Za účelem zabránit nabídkám pod nepravým jménem by měl být pojem zájemce definován tak, aby byly přijaty pouze ty hospodářské subjekty, které se tradičně a v souladu se svou hospodářskou činností účastní intervence.

(6)

S ohledem na dosavadní zkušenosti s podáváním nabídek by mělo být kromě toho stanoveno, že účast zájemců v nabídkovém řízení je případně upravena smlouvami, které jsou uzavřeny s intervenční agenturou na základě zadávacích podmínek.

(7)

Pokud jde o skládání jistoty, je nutné upřesnit, že jistota může být uhrazena v hotovosti, aby mohla intervenční agentura přijímat kryté bankovní šeky.

(8)

V důsledku zákazu specifikovaných rizikových materiálů a za účelem zohlednit z něj plynoucí vyšší náklady a nižší příjmy pro odvětví hovězího a telecího masa je vhodné upravit dodatečnou částku, která se používá pro průměrnou tržní cenu a slouží ke stanovení nejvyšší nákupní ceny.

(9)

Pokud jde o dodávky produktů, je s ohledem na dosavadní zkušenosti vhodné umožnit intervenčním agenturám, aby případně zkrátily dodací lhůty pro produkty, aby se zabránilo překrývání dodávek ze dvou po sobě následujících nabídkových řízení.

(10)

Nesrovnalosti hrozí zejména tehdy, pokud se jatečně upravená těla nakoupená v rámci intervence systematicky vykosťují. Proto je nutné požadovat, aby chladírny a bourárny intervenčních center byly nezávislé na jatkách a úspěšných účastnících nabídkového řízení. Za účelem zohlednit případné praktické potíže některých členských států jsou přípustné odchylky od uvedeného principu, pokud jsou vykostěná množství přísně omezena a pokud kontroly při převzetí umožňují vysledovat původ vykostěného masa a v nejvyšší možné míře vyloučit manipulace. Na základě posledních šetření je žádoucí klást větší důraz na kontroly reziduí zakázaných látek v mase, zejména látek s hormonálními účinky.

(11)

Intervenční agentury mohou převzít pouze produkty, které splňují předpisy Společenství, pokud jde o jakost a obchodní úpravu. S ohledem na získané zkušenosti je nutné upřesnit určitá pravidla pro přejímání a kontroly, které mají být provedeny. Zejména by měla být stanovena možnost provádět předběžné kontroly na jatkách, aby mohlo být již v počáteční fázi vyloučeno maso, které není vhodné k intervenci. Za účelem zlepšit spolehlivost postupu při přijímání dodaných produktů by měli být využiti odborně kvalifikovaní pracovníci, jejichž nestrannost je zaručena jejich nezávislostí na zájemci a skutečností, že podléhají rotačnímu systému. Rovněž je nutné podrobně stanovit, co se má kontrolovat.

(12)

Vzhledem k události v souvislosti s bovinní spongiformní encefalopatií (BSE) by povinnost vykostit veškeré maso mohla přispět k uvolnění skladovacích prostor, které jsou nutné pro velké množství hovězího masa, které může být nakoupeno v rámci intervence, a k usnadnění pozdějšího odbytu tohoto masa.

(13)

Za účelem zlepšit kontrolu převzetí produktů prováděnou intervenční agenturou by měly být upřesněny metodické postupy, zejména pokud jde o definici šarže, předběžné kontroly a kontroly hmotnosti nakoupených produktů. Odpovídajícím způsobem by měly být zpřísněny předpisy pro kontrolu vykostění nakoupeného masa a pro odmítnutí nakoupených produktů. Totéž platí pro kontrolu produktů během skladování.

(14)

Předpisy pro jatečně upravená těla musí zejména upřesnit způsob zavěšení jatečně upravených těl, jakož i škody a manipulace, kterým je během zpracování nutné zabránit, neboť by mohly ovlivnit obchodní jakost produktů nebo by mohly způsobit jejich kontaminaci.

(15)

S ohledem na řádné vykostění je nutné stanovit, aby bourárny disponovaly jedním nebo několika mrazicími tunely. Odchylky od tohoto požadavku musí být minimální. Je nutné stanovit podmínky pro stálé fyzické kontroly vykostění, a to zejména nezávislost kontrolorů a minimální počet kontrol.

(16)

Způsob skladování kusů musí umožňovat jejich snadnou identifikaci. Za tímto účelem musí příslušné orgány členských států přijmout nezbytná opatření pro zpětné vysledování a skladování, aby se usnadnil pozdější odbyt produktů nakoupených intervenčními agenturami, zejména při zohlednění případných požadavků na zdravotní stav zvířat, ze kterých pochází nakoupené produkty. Za účelem zlepšit skladování kusů a usnadnit jejich identifikaci je nutné jednak normalizovat jejich balení a jednak je označit jejich celým názvem nebo kódem Společenství.

(17)

Je nutné zpřísnit předpisy pro balení produktů do kartonů, palet a skladových kontejnerů, aby bylo možné skladované produkty snadněji identifikovat a aby se prodloužila jejich trvanlivost, aby se účinněji potírala rizika podvodů a aby produkty byly přístupnější pro kontrolu a odbyt.

(18)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k režimu nákupů v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího masa podle článku 27 nařízení (ES) č. 1254/1999.

KAPITOLA II

NÁKUPY V RÁMCI VEŘEJNÉ INTERVENCE

ODDÍL 1

Obecná pravidla

Článek 2

Intervenční regiony ve Spojeném království

Území Spojeného království se skládá z těchto dvou intervenčních regionů:

region I: Velká Británie,

region II: Severní Irsko.

Článek 3

Zahájení a ukončení nákupů v rámci nabídkového řízení

Článek 27 nařízení (ES) č. 1254/1999 se použije takto:

a)

podmínky podle odstavce 1 uvedeného článku jsou splněny, pokud jsou splněny tyto předpoklady:

při stanovení průměrné tržní ceny každé kategorie vhodné k intervenci v členském státě nebo regionu členského státu se zohlední přepočítací koeficienty platné pro příslušný členský stát nebo příslušný region členského státu podle přílohy I tohoto nařízení jako ceny pro jakosti U, R a O vyjádřené v jakosti R3,

záznam průměrných tržních cen proběhne za podmínek a pro jakosti podle nařízení Komise (ES) č. 295/96 (4),

průměrná tržní cena pro každou kategorii vhodnou k intervenci v členském státě nebo regionu členského státu odpovídá průměru tržních cen pro všechny jakosti uvedené ve druhé odrážce, které jsou porovnány podle jejich poměrného zastoupení v porážkách provedených v tomto členském státě nebo tomto regionu;

b)

zahájení nákupů v rámci intervence, o kterém se rozhodne pro každou kategorii a každý členský stát nebo region členského státu, se uskuteční na základě posledních dvou týdenních záznamů tržních cen;

c)

ukončení nákupů v rámci intervence, o kterém se rozhodne pro každou kategorii a každý členský stát nebo region členského státu, se uskuteční na základě posledního týdenního záznamu tržních cen.

Článek 4

Podmínky, na základě kterých je produkt vhodný k intervenci

1.   Produkty uvedené v příloze II tohoto nařízení a spadající do kategorií definovaných v čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1183/2006 (5) mohou být nakupovány v rámci intervence:

a)

maso z nekastrovaných mladých zvířat samčího pohlaví do dvou let věku (kategorie A);

b)

maso z kastrovaných zvířat samčího pohlaví (kategorie C).

2.   Mohou být nakupována pouze jatečně upravená těla a půlky jatečně upravených těl, které:

a)

byly opatřeny označením zdravotní nezávadnosti podle kapitoly III oddílu 1 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 (6);

b)

nevykazují žádné znaky, které by činily z nich vyrobené produkty nevhodnými pro skladování nebo pozdější použití;

c)

nepocházejí ze zvířat poražených v naléhavých případech;

d)

jsou původem ze Společenství ve smyslu článku 39 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (7);

e)

pocházejí ze zvířat, která byla chována v souladu s platnými veterinárními předpisy;

f)

nepřesahují maximální úroveň radioaktivity přípustnou podle předpisů Společenství, přičemž radioaktivní zatížení produktu se kontroluje pouze tehdy, pokud to vyžaduje situace a pouze po nezbytně nutnou dobu; v případě potřeby se stanoví délka a rozsah kontrol postupem podle čl. 43 odst. 2 nařízení (ES) č. 1254/1999;

g)

pocházejí z jatečně upravených těl, jejichž hmotnost nepřevyšuje 340 kg.

3.   Mohou být nakupována pouze jatečně upravená těla a půlky jatečně upravených těl, které:

a)

jsou po případném dělení na čtvrti na účet zájemce upraveny v souladu s předpisy přílohy III tohoto nařízení. Každá část jatečně upraveného těla musí být zkontrolována, zejména zda splňuje požadavky podle bodu 2 uvedené přílohy. V případě nesplnění i jediného z uvedených požadavků je převzetí odmítnuto; při odmítnutí některé čtvrti z důvodu nesplnění podmínek obchodní úpravy, zejména pokud nedostatečná obchodní úprava nemůže být zlepšena během přijetí, měla by být odmítnuta i druhá čtvrť příslušné půlky jatečně upraveného těla;

b)

byly zařazeny do klasifikační stupnice Společenství stanovené v nařízení (ES) č. 1183/2006. Intervenční agentury odmítnou produkty, u nichž na základě důkladné kontroly každé části jatečně upraveného těla zjistily chybné zařazení do klasifikační stupnice Společenství;

c)

jsou označeny jednak uvedením kategorie, tříd zmasilosti a protučnělosti a jednak uvedením identifikačního a jatečného čísla. Označení kategorie, tříd zmasilosti a protučnělosti musí být zcela zřetelné a musí být podle postupu schváleného příslušnými orgány členského státu provedeno razítkem s nesmazatelnou, trvalou a zdravotně nezávadnou barvou. Písmena a číslice musí být nejméně 2 cm vysoké. Označení je umístěno na zadní čtvrti na úroveň „Rostbífu“ ve výši čtvrtého bederního obratle a na přední čtvrti na úroveň silnějším konci hrudi ve vzdálenosti přibližně 10–30 cm od hrudní kosti. Identifikační a jatečné číslo se umístí do středu vnitřní části každé čtvrti buď otiskem razítka, nebo nesmazatelným označovacím fixem schváleným intervenční agenturou;

d)

jsou označeny v souladu se systémem zavedeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (8).

Článek 5

Intervenční centra

1.   Členské státy stanoví intervenční centra tak, aby byla zajištěna účinnost intervenčních opatření.

Zařízení těchto center musí umožnit:

a)

převzetí masa s kostmi;

b)

zmrazení masa v nezměněném stavu;

c)

skladování tohoto masa nejméně tři měsíce v uspokojivých technických podmínkách.

2.   Pro maso s kostmi, které je určené k vykostění, připadají v úvahu pouze intervenční centra, jejichž bourárny a chladírny nepatří jatkám a/nebo úspěšnému účastníkovi nabídkového řízení a jejichž provoz, vedení a personál nezávisí na jatkách a/nebo na úspěšném účastníkovi nabídkového řízení.

V případě technických potíží se mohou členské státy odchýlit od ustanovení prvního pododstavce, pokud za podmínek stanovených v čl. 14 odst. 5 zpřísní kontroly v okamžiku přijetí.

ODDÍL 2

Nabídkové řízení a převzetí

Článek 6

Zahájení a ukončení

1.   Zahájení nabídkového řízení, jakož i jeho změny a ukončení jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie nejpozději v sobotu předcházející den uplynutí lhůty pro podání nabídek.

2.   Při zahájení nabídkového řízení může být stanovena minimální cena, pod níž k nabídkám nebude přihlíženo.

Článek 7

Podání a předání nabídek

Během trvání nabídkového řízení uplyne lhůta pro podání nabídek každé druhé a čtvrté úterý v měsíci ve 12:00 hodin (bruselského času), s výjimkou druhého úterý v srpnu a čtvrtého úterý v prosinci, kdy se nabídky nepodávají. Pokud na tato úterý připadá svátek, lhůta pro podání nabídek se zkracuje o 24 hodin. Intervenční agentury předají Komisi nabídky během 24 hodin po uplynutí lhůty pro podání nabídky.

Článek 8

Podmínky platnosti nabídek

1.   Nabídky mohou podávat pouze:

a)

jatka z odvětví hovězího masa, která jsou zaregistrována nebo schválena nezávisle na své právní formě ve smyslu článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (9);

b)

obchodníci se skotem nebo masem, kteří nechávají provádět porážky v těchto jatkách na vlastní účet a jsou zapsáni ve státním seznamu plátců daně z přidané hodnoty.

2.   Zájemci se účastní nabídkového řízení u intervenční agentury členských států, ve kterých se nabídkové řízení vypisuje, buď podáním písemné nabídky proti potvrzení o přijetí, nebo jiným písemným sdělením přijatým intervenční agenturou proti potvrzení o přijetí.

Účast v nabídkovém řízení může být upravena smlouvou, jejíž zadávací podmínky stanoví intervenční agentura.

3.   Zájemce může podat pouze jednu nabídku pro jednu kategorii a jedno nabídkové řízení.

Členské státy zajistí, aby byli zájemci na sobě nezávislí, pokud jde o vedení, personál a provoz jejich podniku.

Pokud se vyskytnou vážné důvody, že tomu tak není nebo že nabídka neodpovídá hospodářské realitě, může být nabídka přijata pouze tehdy, pokud účastník prokáže, že je podmínka druhého pododstavce splněna.

Pokud se zjistí, že účastník podal několik nabídek, není přijata žádná z nich.

4.   Nabídka obsahuje tyto údaje:

a)

jméno a adresu účastníka;

b)

nabízené množství pro každou kategorii na základě oznámení o nabídkovém řízení, vyjádřené v tunách;

c)

nabídkovou cenu za 100 kg produktu jakosti R3 za podmínek stanovených v čl. 15 odst. 3, vyjádřenou v eurech na maximálně dvě desetinná místa.

5.   Nabídka je platná, pouze pokud:

a)

se týká nejméně 10 tun;

b)

je k ní přiložené písemné prohlášení, ve kterém se účastník zavazuje dodržovat veškerá ustanovení o příslušných nákupech;

c)

je prokázáno, že účastník před uplynutím lhůty pro podání nabídek pro příslušné nabídkové řízení složil jistotu podle článku 9.

6.   Nabídka nemůže být stažena zpět po uplynutí lhůty pro podání nabídek podle článku 7.

7.   Důvěrnost údajů musí být zajištěna.

Článek 9

Jistoty

1.   Zachování nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek a dodání produktů do skladu určeného intervenční agenturou během lhůty podle čl. 13 odst. 2 jsou hlavní požadavky, jejichž splnění je zajištěno složením jistoty ve výši 30 EUR na 100 kg.

Jistota je složena u intervenční agentury členského státu, ve kterém je nabídka podána.

2.   Jistota je podle článku 13 a čl. 14 odst. 1 a 3 nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 (10) složena pouze v hotovosti.

3.   Pro nepřijaté nabídky je jistota uvolněna, jakmile jsou zveřejněny výsledky nabídkového řízení.

Pro přijaté nabídky je jistota uvolněna po převzetí produktů, aniž je dotčen čl. 14 odst. 7 tohoto nařízení.

Článek 10

Výběr nabídky

1.   S ohledem na nabídky přijaté pro každé nabídkové řízení je postupem podle čl. 43 odst. 2 nařízení (ES) č. 1254/1999 stanovena maximální nákupní cena pro každou kategorii týkající se jakosti R3.

Pokud to zvláštní okolnosti vyžadují, může být pro příslušný členský stát nebo příslušný region členského státu stanovena jiná cena ve vztahu k zaznamenaných průměrným tržním cenám.

2.   Může být rozhodnuto o tom, že se žádná nabídka nevybere.

3.   Pokud množství nabídnutá za cenu, která se rovná nebo je nižší než maximální cena, přesahují množství, která mohou být nakoupena, mohou být množství přiřknutá v nabídkovém řízení snížena podle kategorií, a to na základě koeficientů snížení, které mohou kolísat podle cenových rozdílů a nabízených množství.

Pokud to zvláštní okolnosti vyžadují, mohou se tyto koeficienty snížení lišit podle členských států nebo regionů členských států, aby bylo zajištěno bezproblémové fungování intervenčních mechanismů.

Článek 11

Maximální nákupní cena

1.   Nejsou zohledněny nabídky, které přesahují průměrnou tržní cenu, která byla zaznamenána v členském státě nebo regionu členského státu pro příslušnou kategorii a která byla přepočítána na jakost R3 na základě koeficientů podle přílohy I a zvýšena o částku 10 EUR na 100 kg hmotnosti jatečně upraveného těla.

2.   Aniž je dotčen odstavec 1, je nabídka odmítnuta, pokud je nabídková cena vyšší než maximální cena stanovená v článku 10 platná pro příslušné nabídkové řízení.

3.   Pokud je nákupní cena přiřknutá v nabídkovém řízení účastníkovi vyšší než průměrná tržní cena podle odstavce 1, je nutné tuto cenu přiřknutou v nabídkovém řízení upravit tak, že se vynásobí koeficientem, který se stanoví pomocí vzorce A uvedeného v příloze IV. Tento koeficient však nesmí:

a)

být vyšší než jedna;

b)

vést ke snížení ceny přiřknuté v nabídkovém řízení o částku, která je vyšší než rozdíl mezi cenou přiřknutou v nabídkovém řízení a průměrnou tržní cenou.

Pokud členské státy disponují spolehlivými údaji a vhodnými kontrolními prostředky, mohou vypočítat koeficient pro každého účastníka podle vzorce B uvedeného v příloze IV.

4.   Práva a povinnosti spojené s nabídkovým řízením nejsou převoditelné.

Článek 12

Omezení nákupů

Intervenční agentury členských států, které nejsou kvůli obsáhlým dodávkám intervenčního masa schopny ihned přebírat nabízené maso, mohou omezit nákupy na množství, která mohou převzít na svém území nebo v některém ze svých intervenčních regionů.

Členské státy zajistí, aby toto omezení pokud možno nezpochybnilo rovný přístup všech zájemců.

Článek 13

Informování účastníka a dodávka

1.   Každý účastník je ihned informován intervenční agenturou o výsledku své účasti v nabídkovém řízení.

Intervenční agentura neprodleně vystaví úspěšnému účastníkovi nabídkového řízení očíslovaný dodací list s těmito údaji:

a)

množství, které má být dodáno;

b)

cena přiřknutá v nabídkovém řízení;

c)

časový plán pro dodávky produktů;

d)

intervenční agenturu/agentury, do které/kterých mají být množství dodána.

2.   Úspěšný účastník nabídkového řízení dodá produkty ve lhůtě sedmnácti kalendářních dní od prvního pracovního dne po dni vyhlášení nařízení, kterým se stanoví maximální nákupní cena a množství hovězího masa vhodného k intervenci.

Komise však může v závislosti na množstvích přiřknutých v nabídkovém řízení prodloužit tuto lhůtu o jeden týden. Dodávka může být rozdělena do několika šarží. Intervenční agentura může navíc tuto lhůtu při stanovení časového plánu pro dodávku produktů zkrátit, nejvíce však na 14 dní.

Článek 14

Postup převzetí

1.   Převzetí intervenční agenturou se uskuteční na váze u vstupu do bourárny intervenční agentury.

Produkty jsou dodány v šaržích o 10 až 20 tunách. Toto množství však může být menší než 10 tun, pokud se jedná o zbytkové množství původní nabídky nebo pokud byla tato nabídka snížena na méně než 10 tun.

Příjem a převzetí dodaných produktů závisí na ověření intervenční agentury, že jsou produkty v souladu s požadavky tohoto nařízení. Dodržování požadavků podle čl. 4 odst. 2 písm. e) a zejména nepřítomnost zakázaných látek podle článku 3 a čl. 4 bodu 1 směrnice Rady 96/22/ES (11) se ověří analýzou výběrového vzorku, jehož velikost a způsob odběru musí odpovídat platným veterinárním předpisům.

2.   Pokud bezprostředně před naložením na nakládací rampě jatek a před přepravou do intervenčního centra nebyla provedena předběžná kontrola, jsou příslušné půlky jatečně upravených těl označeny takto:

a)

pokud jsou pouze označeny, musí označení splňovat požadavky podle čl. 4 odst. 3 písm. c) a je nutné vystavit doklad, ve kterém se uvede identifikační nebo jatečné číslo, jakož i datum porážky půlky jatečně upraveného těla;

b)

pokud jsou rovněž opatřeny štítky, musí tyto nálepky splňovat požadavky podle čl. 1 odst. 2, 3 a 4 nařízení Komise (EHS) č. 344/91 (12).

Pokud se půlky jatečně upravených těl dělí na čtvrti, proběhne dělení postupem podle přílohy III tohoto nařízení. Čtvrti jatečně upravených těl jsou dány dohromady, aby mohly být převzaty jako jatečně upravená těla nebo půlky jatečně upravených těl. Pokud nebyly půlky jatečně upravených těl před svou přepravou do intervenčního centra rozděleny na čtvrti, rozdělí se po svém přivezení do intervenčního centra postupem podle přílohy III.

Při příjmu je každá čtvrť opatřena štítkem, který splňuje požadavky čl. 1 odst. 2, 3 a 4 nařízení (EHS) č. 344/91 a na kterém je uvedena hmotnost příslušné čtvrti, jakož i číslo smlouvy. Štítky jsou upevněny bez kovových nebo plastových příchytek buď přímo na přední a zadní holení šlachu, nebo přímo na krční šlachu přední čtvrti a bok zadní čtvrti.

Postup při příjmu zahrnuje systematickou kontrolu obchodní úpravy, třídění, hmotnosti a označování dodávaných čtvrtí jatečně upravených těl. Kontrola teploty je provedena na jedné ze zadních čtvrtí každého jatečně upraveného těla. Zejména není přijato žádné jatečně upravené tělo, pokud jeho hmotnost převyšuje maximální hmotnost stanovenou v čl. 4 odst. 2 písm. g).

3.   Bezprostředně před naložením na nakládací rampě jatek mohou být hmotnost, třídění, obchodní úprava a teplota půlek jatečně upravených těl podrobeny předběžné kontrole. Zejména není přijato žádné jatečně upravené tělo, jehož hmotnost převyšuje maximální hmotnost stanovenou v čl. 4 odst. 2 písm. g). Odmítnuté produkty se odpovídajícím způsobem označí a nesmí být podruhé předloženy ani k této kontrole, ani k příjmu.

Tato kontrola je provedena na šarži nejvíce 20 tun půlek jatečně upravených těl, jak stanoví intervenční agentura. Pokud však nabídka zahrnuje i čtvrtě jatečně upravených těl, může intervenční agentura povolit šarži přesahující 20 tun půlek jatečně upravených těl. Pokud počet odmítnutých půlek jatečně upravených těl přesahuje 20 % celé šarže, je podle odstavce 6 odmítnuta celá šarže.

Před svou přepravou do intervenčního centra se půlky jatečně upravených těl dělí na čtvrti postupem podle přílohy III. Každá čtvrť je systematicky vážena a opatřena štítkem, který splňuje požadavky čl. 1 odst. 2, 3 a 4 nařízení (EHS) č. 344/91 a na kterém je uvedena hmotnost příslušné čtvrti, jakož i číslo smlouvy. Štítky jsou upevněny bez kovových nebo plastových příchytek buď přímo na přední a zadní holení šlachu, nebo přímo na krční šlachu přední čtvrti a bok zadní čtvrti.

Čtvrti jatečně upravených těl jsou dány dohromady, aby mohly být přijaty jako jatečně upravená těla nebo půlky jatečně upravených těl v okamžiku převzetí.

Ke každé šarži je při příjmu přiložen kontrolní seznam se všemi údaji o půlkách nebo čtvrtích jatečně upravených těl, včetně počtu nabídnutých, přijatých nebo odmítnutých půlek nebo čtvrtí jatečně upravených těl. Tento kontrolní seznam se předá pracovníkům oprávněným k příjmu.

Před opuštěním jatek je dopravní prostředek zaplombován. Číslo plomby je zaznamenáno ve veterinárním osvědčení nebo v kontrolním seznamu.

Kontroly při příjmu se týkají obchodní úpravy, třídění, hmotnosti, štítků a teploty dodaných čtvrtí jatečně upravených těl.

4.   Předběžnou kontrolu a příjem nabízených produktů provádí pracovník intervenční agentury nebo pracovník touto agenturou pověřený, který má odbornou kvalifikaci, nepodílí se na třídicí činnosti v jatkách a který je zcela nezávislý na vítězném účastníkovi nabídkového řízení. Tato nezávislost je zejména zajištěna periodickou rotací uvedených pracovníků mezi několika intervenčními centry.

Při převzetí je zaznamenána celková hmotnost čtvrtí každé šarže a záznam si uchová intervenční agentura.

Pracovník oprávněný k příjmu vystaví doklad, který obsahuje všechny podstatné údaje, včetně hmotnosti a počtu nabídnutých, přijatých nebo odmítnutých produktů.

5.   Při převzetí masa s kostmi, které má být vykostěno v intervenčních centrech a které nesplňuje požadavky čl. 5 odst. 2 prvního pododstavce, platí pro označování, dodávky a kontroly tato ustanovení:

a)

při převzetí podle odstavce 1 musí být postupem podle čl. 4 odst. 3 písm. c) opatřeny přední a zadní čtvrti určené k vykostění označením nebo písmeny INT na vnitřní a vnější straně, které platí i pro označení kategorie a jatečného čísla, jakož i pro uvedení odpovídajících označení. Písmena INT jsou umístěna na vnitřní straně každé přední čtvrti ve výšce třetího nebo čtvrtého žebra a na vnitřní straně každé zadní čtvrti ve výšce sedmého nebo osmého žebra;

b)

šourkový lůj nesmí být odstraněn před převzetím, ale až před vážením;

c)

dodané produkty se člení na šarže, jak je stanoveno v odstavci 1.

Pokud se zjistí, že jatečně upravená těla nebo čtvrti jatečně upravených těl jsou označeny písmeny INT mimo stanovená místa, provede členský stát šetření, přijme vhodná opatření a oznámí to Komisi.

6.   Pokud na základě počtu nabídnutých půlek a čtvrtí jatečně upravených těl představuje odmítnuté množství produktů nejméně 20 % nabídnuté šarže, jsou odmítnuty všechny produkty příslušné šarže a jsou odpovídajícím způsobem označeny a nesmí být podruhé předloženy ani k předběžné kontrole, ani k příjmu.

7.   Pokud je skutečně dodané a přijaté množství menší než množství přiřknuté v nabídkovém řízení, jistota je:

a)

plně uvolněna, pokud rozdíl nepřesahuje 5 % nebo 175 kg;

b)

kromě případů vyšší moci propadne, a to

v poměru k nedodanému nebo nepřijatému množství, pokud rozdíl nepřesahuje 15 %,

v plné výši ve všech ostatních případech podle článku 1 nařízení (EHS) č. 2220/85.

Článek 15

Cena zaplacená úspěšnému účastníkovi nabídkového řízení

1.   Intervenční agentura zaplatí úspěšnému účastníkovi nabídkového řízení cenu uvedenou v jeho nabídce, a to ve lhůtě, která začíná 45. den po uplynutí převzetí a končí 65. den po tomto termínu.

2.   Cena je zaplacena pouze za skutečně dodané a přijaté množství. Pokud je skutečně dodané a přijaté množství větší než množství přiřknuté v nabídkovém řízení, je zaplacena pouze cena ve výši množství přiřknutého v nabídkovém řízení.

3.   Pokud se převzetí týká i masa jiné jakosti, než je jakost R3, je cena přiřknutá v nabídkovém řízení upravena pomocí platného koeficientu na nakoupenou jakost podle přílohy I.

4.   Nákupní cenou pro veškeré maso k vykostění se rozumí volná cena na váze u vstupu do bourárny intervenčního centra.

Náklady spojené s vyložením nese úspěšný účastník nabídkového řízení.

Článek 16

Přepočítací kurz

Částky uvedené v článku 11 a cena přiřknutá v nabídkovém řízení se přepočítají v kurzu, který platí v den vstupu v platnost nařízení o stanovení maximální nákupní ceny a v rámci nabídkového řízení pro množství nakupovaná v rámci intervence.

KAPITOLA III

VYKOSTĚNÍ MASA NAKOUPENÉHO INTERVENČNÍMI AGENTURAMI

Článek 17

Povinnost vykostit maso

Intervenční agentury zajistí vykostění veškerého nakoupeného masa.

Článek 18

Obecné podmínky pro vykostění

1.   Vykostění může být provedeno pouze v bourárnách, které jsou zaregistrovány nebo schváleny ve smyslu článku 4 nařízení (ES) č. 853/2004 a disponují jedním nebo několika mrazicími tunely.

Na žádost členského státu může Komise udělit časově omezenou odchylku od povinností podle prvního pododstavce. Komise přitom zohlední stav technických zařízení, hygienické a kontrolní podmínky, jakož i pokroky v harmonizaci v této oblasti.

2.   Vykostěné kusy musí splňovat požadavky nařízení (ES) č. 853/2004 a přílohy V tohoto nařízení.

3.   Vykosťování může být započato až po dodání všech šarží.

4.   Při vykosťování, úpravě a balení intervenčního hovězího masa se v prostorách bourárny nesmí nacházet žádné jiné maso.

Vepřové maso se může v bourárně nacházet současně s hovězím masem, pokud je zpracováváno na jiném běžícím pásu.

5.   Vykosťování se provádí mezi 7:00 a 18:00 hodinou, s výjimkou sobot nebo nedělí a svátků. Toto časové omezení může být prodlouženo nejvíce o dvě hodiny za předpokladu, že je přítomen příslušný kontrolní orgán.

Pokud nemůže být maso v den převzetí zcela vykostěno, zaplombuje příslušný orgán chladicí komory, ve kterých jsou produkty skladovány, a plombu odstraní tentýž orgán až při opětném zahájení vykosťování.

Článek 19

Smlouvy a zadávací podmínky

1.   Vykosťování se provádí na základě smluv, jejichž znění stanoví intervenční agentury v souladu se zadávacími podmínkami smluv.

2.   Zadávací podmínky intervenčních agentur stanoví požadavky na bourárny a na nezbytná technická zařízení a zajistí soulad s příslušnými právními předpisy Společenství pro dělení masa.

Udávají zejména podrobné podmínky pro vykosťování, jakož i podrobnosti výroby, úpravy, balení, mrazení a zajištění trvanlivosti kusů s ohledem na jejich převzetí intervenční agenturou.

Zadávací podmínky intervenčních agentur je možné získat na adresách uvedených v příloze VI.

Článek 20

Kontrola vykosťování

1.   Intervenční agentury zajistí během celého procesu vykosťování stálou kontrolu produktů.

Provádění těchto kontrol může být přeneseno na jiné subjekty, které jsou zcela nezávislé na příslušných obchodnících, řeznících a skladovatelích. V takovém případě se intervenční agentura postará o to, aby její pracovníci u každé nabídky provedli neohlášenou kontrolu vykosťování. Tato kontrola zahrnuje namátkovou kontrolu vzorku kartonů obsahujících dělené kusy před a po zmrazení, jakož i porovnání vstupního množství s množstvím zpracovaným na jedné straně a s kostmi, zbytky loje a ostatními odřezky masa na straně druhé. Kontrola se pro každý kus vztahuje na nejméně 5 % kartonů naplněných během dne, a pokud bylo naplněno dostatek kartonů, tak nejméně 5 kartonů pro každý kus.

2.   Přední čtvrti a zadní čtvrti musí být vykosťovány odděleně. Každý den se po ukončení vykosťování stanoví:

a)

počet získaných kusů s počtem naplněných kartonů;

b)

bilance zisku, ve které se uvedou zvlášť zisky z vykostění předních a zadních čtvrtí.

Článek 21

Zvláštní podmínky vykosťování

1.   Při vykosťování, úpravě a balení masa před zmrazením nesmí vnitřní teplota masa v žádném okamžiku převýšit + 7 °C. Kromě případu výjimečné úpravy podle čl. 18 odst. 1 nesmí být kusy před svým rychlým zmrazením přepravovány.

2.   Veškeré štítky a cizí prvky musí být bezprostředně před vykostěním odstraněny.

3.   Kosti, šlachy, chrupavky, šíjové a zádové vazy (Ligamentum nuchae) a hrubé vazivo musí být pečlivě odstraněny. Úprava kusů musí být omezena na odstranění zbytků loje, chrupavek, šlach, velkých nervových svazků a jiných odřezků. Viditelné nervové a lymfatické tkáně musí být odstraněny.

4.   Velké krevní cévy a sraženiny, jakož i nečistoty, musí být pečlivě odstraněny s minimem odřezků.

Článek 22

Obalová úprava kusů

1.   Kusy jsou ihned po svém vykostění baleny takovým způsobem, aby maso v souladu s požadavky přílohy V nepřišlo v žádném případě do bezprostředního styku s kartonem.

2.   Polyethylen používaný k vyložení kartonů a polyethylen používaný jako folie nebo pytel na balení kusů musí být silný nejméně 0,05 mm a vhodný k balení potravin.

3.   Používané kartony, palety a skladové kontejnery musí splňovat požadavky stanovené v příloze VII.

Článek 23

Skladování kusů

Intervenční agentury zajistí, aby veškeré nakoupené vykostěné maso bylo skladováno vždy odděleně a bylo snadno identifikovatelné podle nabídkového řízení, kusu a měsíce skladování.

Získané kusy jsou skladovány v chladírnách, které se nacházejí na území členského státu příslušné intervenční agentury.

Kromě zvláštní odchylky přijaté postupem podle čl. 43 odst. 2 nařízení (ES) č. 1254/1999 musí chladírny umožnit, aby intervenční agentura skladovala veškeré vykostěné maso přiřknuté v nabídkovém řízení po dobu nejméně tří měsíců za technicky vyhovujících podmínek.

Článek 24

Náklady na vykostění

Smlouvy podle čl. 19 odst. 1 a příslušné úhrady kryjí všechna opatření stanovená v tomto nařízení a na jejich základě vzniklé náklady, zejména:

a)

případné náklady na přepravu nevykostěných produktů po jejich převzetí do bourárny;

b)

vykostění, úpravu, balení a rychlé zamrazení produktu;

c)

skladování zmrazených kusů, jejich naložení, přepravu a převzetí intervenční agenturou v chladírnách, které sama určila;

d)

náklady na materiál, zejména pro balení;

e)

hodnotu kostí, zbytků loje a jiných odřezků vzniklých při úpravě, které může intervenční agentura přenechat bourárnám.

Článek 25

Lhůty

Vykostění, úprava a balení masa musí být ukončeny ve lhůtě deseti kalendářních dní po porážce. Členské státy však mohou stanovit kratší lhůty.

Rychlé zmrazení proběhne ihned po zabalení masa a v každém případě začne v den balení; množství zmrazeného vykostěného masa nesmí překročit kapacitu mrazícího tunelu.

Zmrazení vykostěného masa musí zajistit, aby během maximálně 36 hodin bylo dosaženo vnitřní teploty minimálně – 7 °C.

Článek 26

Odmítnutí produktů

1.   Pokud se při kontrolách podle čl. 20 odst. 1 zjistí, že bourárna nedodržela předpisy článků 17 až 25 s ohledem na určitý kus, zkontroluje se dalších 5 % kartonů naplněných během příslušného dne. Pokud jsou zjištěna další porušení, zkontroluje se dalších 5 % vzorků celkového počtu kartonů naplněných příslušným kusem. Pokud je po čtvrté kontrole zjištěno, že ustanovení uvedených článků nebyla dodržena u nejméně 50 % kartonů, zkontroluje se celková denní produkce příslušného kusu. Kontrola celkové denní produkce se však neprovede, jakmile je u nejméně 20 % kartonů naplněných příslušným kusů zjištěno porušení.

2.   Pokud na základě odstavce 1 nebyly u nejméně 20 % kartonů s příslušným kusem prokazatelně dodrženy předpisy, je odmítnut celý obsah těchto kartonů a úhrada není provedena. V takovém případě zaplatí bourárna intervenční agentuře za odmítnuté kusy částku ve výši ceny stanovené v příloze VIII.

Pokud nebyly u nejméně 20 % kartonů s příslušným kusem prokazatelně dodrženy předpisy, odmítne intervenční agentura celou denní produkci tohoto kusu a úhrada není provedena. V takovém případě zaplatí bourárna intervenční agentuře za odmítnuté kusy částku ve výši ceny stanovené v příloze VIII.

Pokud nebyly u nejméně 20 % kartonů s různými kusy z denní produkce prokazatelně dodrženy předpisy, odmítne intervenční agentura celou denní produkci a úhrada není provedena. V takovém případě zaplatí bourárna intervenční agentuře za odmítnuté kusy částku ve výši ceny, kterou musí intervenční agentura zaplatit úspěšnému účastníkovi nabídkového řízení podle článku 15 za původně nakoupené nevykostěné maso, které bylo po vykostění odmítnuto, přičemž je tato cena zvýšena o 20 %.

Pokud se použije třetí pododstavec, první a druhý pododstavec se nepoužijí.

3.   Odchylně od odstavců 1 a 2, pokud bourárna z důvodu hrubé nedbalosti nebo podvodu nedodrží předpisy článků 17 až 25:

a)

všechny produkty získané vykostěním v den, kdy bylo zjištěno nedodržení uvedených předpisů, intervenční agentura odmítne a úhrada není provedena;

b)

v takovém případě zaplatí bourárna intervenční agentuře částku ve výši ceny, kterou musí intervenční agentura zaplatit úspěšnému účastníkovi nabídkového řízení podle článku 15 za původně nakoupené nevykostěné maso, které bylo po vykostění odmítnuto podle písmene a), přičemž je tato cena zvýšena o 20 %.

KAPITOLA IV

KONTROLA PRODUKTŮ A SDĚLENÍ

Článek 27

Skladování a kontrola produktů

1.   Intervenční agentury zajistí, aby maso, na které se vztahuje toto nařízení, bylo snadno přístupné a bylo umístěno do skladu a skladováno v souladu s čl. 23 prvním pododstavcem.

2.   Skladovací teplota musí být nejméně – 17 °C.

3.   Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění uspokojivého uchování, pokud jde o množství a jakost, skladovaných produktů a zajistí okamžitou náhradu poškozených balení. Členské státy kryjí s tím spojená rizika pojištěním ve formě smluvního závazku skladovatele nebo celkovým pojištěním intervenční agentury. Členský stát může být i svým vlastním pojišťovatelem.

4.   Během doby skladovaní provede příslušný orgán pravidelnou kontrolu reprezentativních množství produktů skladovaných v rámci nabídkových řízení uskutečněných v příslušném měsíci.

Produkty, které nejsou podle kontroly v souladu s požadavky tohoto nařízení, jsou odmítnuty a odpovídajícím způsobem označeny. V případě potřeby a aniž je dotčeno uplatnění sankcí, může příslušný orgán vymáhat vrácení vyplacených částek od příslušných stran.

Kontroloři nemohou přijímat žádné instrukce od subjektu, který provedl nákupy.

5.   Příslušné orgány přijmou nezbytná opatření pro zpětné vysledování a skladování, aby pozdější vyskladnění a odbyt skladovaných produktů mohly proběhnout co nejúčinněji s ohledem na případné veterinární požadavky pro příslušná zvířata.

Článek 28

Sdělení

1.   Členské státy sdělí neprodleně Komisi každou změnu v seznamu intervenčních center, a pokud je to možné, své mrazicí a skladovací kapacity.

2.   Do deseti kalendářních dní po uplynutí období převzetí sdělí členské státy Komisi dálnopisem nebo faxem dodaná a přijatá množství pro intervenci.

3.   Nejpozději 21. den každého měsíce sdělí členské státy Komisi tyto údaje týkající se měsíce předcházejícího:

a)

týdenní a měsíční množství nakoupená v rámci intervence, rozdělená podle produktů a jakostí na základě klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla stanovené nařízením (ES) č. 1183/2006;

b)

množství vykostěného masa, na které byla v příslušném měsíci uzavřena prodejní smlouva;

c)

množství vykostěného masa, pro které bylo v příslušném měsíci vystaveno potvrzení o vyzvednutí nebo podobný doklad.

4.   Nejpozději na konci každého měsíce sdělí členské státy Komisi tyto údaje týkající se měsíce předcházejícího:

a)

množství vykostěného masa, které bylo získáno z nevykostěného hovězího masa nakoupeného v příslušném měsíci v rámci intervence;

b)

smluvně nevázané zásoby a fyzické zásoby nevykostěného masa na konci každého měsíce a dobu skladování těchto zásob.

5.   Pro účely odstavců 3 a 4 se rozumí:

a)

„smluvně nevázanými zásobami“ zásoby, které dosud nejsou předmětem kupní smlouvy;

b)

„fyzickými zásobami“ celkové množství smlouvou nevázaných zásob a zásob, které jsou sice předmětem kupní smlouvy, ale dosud nejsou převzaty.

KAPITOLA V

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 29

Zrušující ustanovení

Nařízení (ES) č. 562/2000 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze X.

Článek 30

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. listopadu 2006.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 68, 16.3.2000, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1067/2005 (Úř. věst. L 174, 7.7.2005, s. 60).

(3)  Viz příloha IX.

(4)  Úř. věst. L 39, 17.2.1996, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 214, 4.8.2006, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.

(7)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(10)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5.

(11)  Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 3.

(12)  Úř. věst. L 41, 14.2.1991, s. 15.


PŘÍLOHA I

PŘEPOČÍTACÍ KOEFICIENTY

Jakost

Koeficienty

U2

1,058

U3

1,044

U4

1,015

R2

1,015

R3

1,000

R4

0,971

O2

0,956

O3

0,942

O4

0,914


PŘÍLOHA II

Productos admisibles para la intervención — Produkty k intervenci — Produkter, der er kvalificeret til intervention — Interventionsfähige Erzeugnisse — Sekkumiskõlblike toodete loetelu — Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση — Products eligible for intervention — Produits éligibles à l'intervention — Prodotti ammissibili all'intervento — Produkti, kas ir piemēroti intervencei — Produktai, kuriems taikoma intervencija — Intervencióra alkalmas termékek — Producten die voor interventie in aanmerking komen — Produkty kwalifikujące się do skupu interwencyjnego — Produtos elegíveis para a intervenção — Produkty, ktoré môžu byť predmetom intervencie — Proizvodi, primerni za intervencijo — Interventiokelpoiset tuotteet — Produkter som kan bli föremål för intervention

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

A-kategooria, klass R2

A-kategooria, klass R3

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2/

Catégorie A, classe R3/

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

IRELAND

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

categoria A, classe U2

categoria A, classe U3

categoria A, classe R2

categoria A, classe R3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe R2

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe O3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

MALTA

Carcasses, half-carcasses:

Category A, class R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

Kategória A, akostná trieda R2

Kategória A, akostná trieda R3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot / Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2 / Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3 / Kategori A, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.   Northern Ireland

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3


PŘÍLOHA III

PŘEDPISY PRO JATEČNĚ UPRAVENÁ TĚLA, PŮLKY JATEČNĚ UPRAVENÝCH TĚL A ČTVRTĚ JATEČNĚ UPRAVENÝCH TĚL

1.

Jatečně upravená těla nebo půlky jatečně upravených těl, čerstvé nebo chlazené (kód KN 0201), ze zvířat, která byla poražena před nejvíce šesti a nejméně dvěma dny.

2.

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„jatečně upraveným tělem“ celé tělo poraženého zvířete, zavěšené na háku za šlachu zadního bérce, po vykrvení, vykolení a stažení z kůže, upravené takto:

bez hlavy a bez nohou; hlava je od těla oddělena v místě hlavového (atlanto-okcipitálního) kloubu, nohy jsou odděleny na úrovni karpo-metakarpálního nebo tarso-metatarsálního kloubu,

bez orgánů dutiny hrudní a břišní, bez ledvin, bez tukového obalu ledvin a tukové tkáně pánve,

bez pohlavních orgánů a připojených svalů,

bez okruží a bránice,

bez ocasu a bez prvního ocasového obratle,

bez míchy,

bez šourkového loje a bez loje na vnitřní straně boku,

bez provázkové linie břišního svalu,

bez loje na vnitřní straně vrchního šálu,

bez krční žíly a přilehlého loje,

krk je oddělen v souladu s veterinárními předpisy, bez odstranění krčních svalů,

hrudní tuk nejvíce 1 cm;

b)

„půlkou jatečně upraveného těla“ produkt získaný symetrickým rozdělením jatečně upraveného těla uvedeného v písmenu a), středem obratlů krčních, hřbetní, bederních (lumbálních) a křížových (sakrálních) a středem hrudní kosti a srůstu ischio-stydkých kostí. Při zpracování jatečně upraveného těla nesmí být hrudní a bederní obratle podstatně posunuty; připojené svaly a šlachy nesmí být poškozeny pilou nebo nožem;

c)

„přední čtvrtí“:

kus jatečně upraveného těla po zchlazení,

kus získaný přímým řezem na úrovni pátého žebra;

d)

„zadní čtvrtí“:

kus jatečně upraveného těla po zchlazení,

kus získaný přímým řezem na úrovni osmého žebra.

3.

Produkty uvedené v bodech 1 a 2 musí pocházet z dobře vykrvených jatečně upravených těl, která byla řádně stažena z kůže a nevykazují ani krevní sraženiny, ani velkoplošné nebo místní krvácení, podkožní tuk nesmí být ani výrazně natržen, ani odstraněn. Pohrudnice musí zůstat neporušená, kromě případu snadnějšího zavěšení produktu. Jatečně upravená těla nesmí být znečištěna, zejména výkaly nebo většími krevními skvrnami.

4.

Produkty uvedené v bodech 2 c) a 2 d) musí pocházet z jatečně upravených těl nebo půlek jatečně upravených těl, které splňují podmínky stanovené v bodech 2 a) a 2 b).

5.

Produkty uvedené v bodech 1 a 2 musí být ihned po porážce chlazeny nejméně 48 hodin tak, aby vnitřní teplota na konci doby chlazení nepřesahovala + 7 °C. Produkty musí být až do svého převzetí uchovávány při této teplotě.


PŘÍLOHA IV

KOEFICIENTY PODLE ČL. 11 ODST. 3

Vzorec A

Koeficient n = (a/b),

kde:

a= průměr průměrných tržních cen zaznamenaných v příslušném státě nebo příslušném regionu tohoto členského státu pro dva nebo tři týdny po rozhodnutí o nabídkovém řízení;

b= průměrná tržní cena zaznamenaná v příslušném členském státě nebo příslušném regionu tohoto členského státu podle čl. 14 odst. 1, použitelná pro příslušné nabídkové řízení.

Vzorec B

Koeficient n′ = (a′/b′),

kde:

a′= průměr nákupních cen, které zaplatil účastník za zvířata stejné jakosti a kategorie jako zvířata, která se zohledňují pro výpočet průměrné tržní ceny ve dvou nebo třech týdnech následujících po týdnu, ve kterém bylo rozhodnuto o nabídkovém řízení;

b′= průměr nákupních cen, které uchazeč zaplatil za zvířata, která se zohledňují pro výpočet průměrné tržní ceny ve dvou týdnech, které byly použity pro stanovení průměrné tržní ceny použitelné pro příslušné nabídkové řízení.


PŘÍLOHA V

PŘEDPISY PRO VYKOSTĚNÍ INTERVENČNÍHO MASA

1.   KUSY PŘEDNÍ ČTVRTI

1.1.   Popis kusů

1.1.1.   Zadní kližka s kostí (kód INT 11)

Dělení a vykostění: oddělit kolenní kloub a kližku s kostí podél hraničního švu od horního šálu a spodní ího šálu; patní sval ponechat na kližce s kostí; vykostit kližku (holení kost a lýtková kost).

Úprava: oddělit šlachovité konce těsně u masa.

Přímé balení a skupinové balení: tyto kusy musí být baleny jednotlivě do polyethylenu předtím, než jsou zabaleny do kartonů vyložených polyethylenem.

1.1.2.   Tlustý plátek (kód INT 12)

Dělení a vykostění: přímým řezem až ke stehenní kosti a podél ní oddělit od vrchního šálu a dalším vedením tohoto řezu podél hraničního švu oddělit od spodního šálu. Spodní část zůstane spojená.

Úprava: odstranit čéšku, kloubní pouzdro a šlachu; podkožní tuková vrstva nesmí být v žádném místě silnější než 1 cm.

Přímé balení a skupinové balení: tyto kusy musí být jednotlivě baleny do polyethylenu předtím, než jsou zabaleny do kartonů vyložených polyethylenem.

1.1.3.   Vrchní šál (kód INT 13)

Dělení a vykostění: oddělit od spodního šálu a kližky s kostí řezem podél hraničního švu a oddělit od stehenní kosti; odstranit sedací kost („ischium“).

Úprava: odstranit kořen penisu, přilehlé chrupavky a skrotální lymfatický uzel (Lnn. Inguinales superficiales). Odstranit chrupavku a pojivovou tkáň na pánevní kosti. Vrstva podkožního tuku nesmí být v žádném místě silnější než 1 cm.

Přímé balení a skupinové balení: tyto kusy musí být jednotlivě baleny do polyethylenu předtím, než jsou zabaleny do kartonů vyložených polyethylenem.

1.1.4.   Spodní šál (kód INT 14)

Dělení a vykostění: oddělit vrchní šál a kližku s kostí řezem podél hraničního švu; odstranit stehenní kost.

Úprava: odstranit silné chrupavčité tkáně na kloubu kosti. Lymfatické centrum podkolenní oblasti (Lc. popliteum) a přilehlý podkožní tuk. Vrstva podkožního tuku nesmí být v žádném místě silnější než 1 cm.

Přímé balení a skupinové balení: tyto kusy musí být jednotlivě baleny do polyethylenu předtím, než jsou zabaleny do kartonů vyložených polyethylenem.

1.1.5.   Svíčková (kód INT 15)

Dělení: odstranit celý kus svíčkové oddělením palce svíčkové od kyčelní kosti (ilium) a středního a spodního kusu od bederního obratle.

Úprava: odstranit žlázy a tuk. Stříbrnou blánu a ulpívající svalovinu ponechat bez porušení a neodstraňovat. Tento obchodně hodnotný kus musí být dělen, obchodně upravován a balen se zvýšenou opatrností.

Přímé balení a skupinové balení: svíčková musí být při balení uložena podélně, střídavě tenký konec k tlustému (palec svíčkové k tenké části) a nesmí být přeložené. Tyto kusy musí být jednotlivě baleny do polyethylenu předtím, než jsou zabaleny do kartonů vyložených polyethylenem.

1.1.6.   Zadní hovězí (kód INT 16)

Dělení a vykostění: tento kus se oddělí od tlustého plátku přímým řezem, vedeným přibližně 5 cm od zadního okraje pátého křížového obratle a přibližně 5 cm podél předního okraje sedací kosti, přičemž je nutné zajistit, aby tlustý plátek nebyl proříznut.

Oddělit řezem mezi posledním bederním a prvním křížovým obratlem a uvolněním předního okraje pánevní kosti od kyčlí. Odstranit kosti a chrupavky.

Úprava: odstranit tukovou vrstvu na vnitřní straně pod zádovým svalem. Vrstva podkožního tuku nesmí být v žádném místě silnější než 1 cm. Tento obchodně hodnotný kus musí být dělen, obchodně upravován a balen se zvýšenou opatrností.

Přímé balení a skupinové balení: tyto kusy musí být jednotlivě baleny do polyethylenu předtím, než jsou zabaleny do kartonů vyložených polyethylenem.

1.1.7.   „Rostbíf“ (kód INT 17)

Dělení a vykostění: oddělit přímým řezem mezi posledním bederním a prvním křížovým obratlem od kyčlí. Oddělit přímým řezem mezi jedenáctým a desátým žebrem od vysokého roštěnce. Odstranit žebra a bederní výběžky metodou „válcování na listu“.

Úprava: odstranit po vykostění zbývající části chrupavek. Odstranit šlachy. Vrstva podkožního tuku nesmí být v žádném místě silnější než 1 cm. Tento obchodně hodnotný kus musí být dělen, obchodně upravován a balen se zvýšenou opatrností.

Přímé balení a skupinové balení: tyto kusy musí být jednotlivě baleny do polyethylenu předtím, než jsou zabaleny do kartonů vyložených polyethylenem.

1.1.8.   Bok (kód INT 18)

Dělení a vykostění oddělit: celý bok od zadní čtvrti přímým řezem na úrovni osmého žebra vedeného z místa, kde byl bok uvolněn, a vést řez hraničním švem kolem plochy zadního svalu horizontálně ke středu posledního bederního obratle. Řez vést dále v přímé linii paralelně s plátkem, skrz třinácté až šesté žebro, dále paralelní linií k páteři tak, že řez nevede dále než 5 cm od postranního konce zádového svalu.

Odstranit všechny kosti a chrupavky metodou „válcování na listu“. Bok musí zůstat celý.

Úprava: odstranit hrubou pojivovou tkáň pokrývající pupek a bok nechat neporušený. Procentuální podíl viditelného tuku (podkožní a vnitřní tuk) nesmí být vyšší než 30 %.

Přímé balení a skupinové balení: pro účely přímého balení může být celý bok jednou přeložen. Nesmí však být přeříznut ani stočen. Musí být zabalen tak, aby jeho vnitřní strana a pupek byly dobře viditelné. Před skupinovým balením musí být každý karton vyložen polyethylenem, aby byly kusy zcela obaleny.

1.1.9.   Roštěnka (kód INT 19)

Dělení a vykostění: oddělit „rostbíf“ přímým řezem mezi jedenáctým a desátým žebrem od roštěnky; tento kus musí obsahovat šesté až desáté žebro. Odstranit mezižeberní svaly a pohrudnici metodou „válcování na listu“, společně s žebry. Odstranit obratle a chrupavky včetně lopatek.

Úprava: odstranit páteřní šlachy. Vrstva podkožního tuku nesmí být v žádném místě silnější než 1 cm. Vrchní část roštěnky musí zůstat připojena.

Přímé balení a skupinové balení: tyto kusy musí být jednotlivě baleny do polyethylenu předtím, než jsou zabaleny do kartonů vyložených polyethylenem.

2.   KUSY PŘEDNÍ ČTVRTI

2.1.   Popis kusů

2.1.1.   Přední kližka s kostí (kód INT 21)

Dělení a vykostění: odstranit přední kližku s kostí řezem podél holenní kosti (radius) s navazujícím přeříznutím tarso-metatarsálního kloubu (humerus). Odstranit holenní kost (radius).

Úprava: oddělit šlachovité konce těsně u masa.

Přímé balení a skupinové balení: tyto kusy musí být jednotlivě baleny do polyethylenu předtím, než jsou zabaleny do kartonů vyložených polyethylenem.

Přední kližka s kostí nesmí být zabalena společně se zadní kližkou s kostí.

2.1.2.   Plec (kód INT 22)

Dělení a vykostění: oddělit plec od přední čtvrti řezem podél hraničního švu, okraje plece a začátku chrupavky ke konci lopatky (scapulum). Řez vést dále podél švu, aby bylo možné vyjmout plec z její přirozené kapsy. Odstranit lopatky (scapulum). Spodní lopatkový sval musí být uvolněn, ale neoddělen, aby mohla být kost čistě odstraněna. Odstranit ramenní kost (humerus).

Úprava: odstranit chrupavky, kloubní pouzdra a šlachy; procentuální podíl viditelného tuku (podkožní a vnitřní tuk) nesmí být vyšší než 10 %.

Přímé balení a skupinové balení: tyto kusy musí být jednotlivě baleny do polyethylenu předtím, než jsou zabaleny do kartonů vyložených polyethylenem.

2.1.3.   Hruď (kód INT 23)

Dělení a vykostění: oddělit hruď od přední čtvrti řezem v přímé linii kolmo na střed prvního žebra. Odstranit mezižeberní svaly a pohrudnici metodou „válcování na listu“, včetně žeber, hrudní kosti a chrupavek. Vnitřní plocha hovězího hrudí zůstane spojena s hrudí. Lůj z hovězího hrudí včetně zbytků mezižeberních svalů, který leží na vnitřní ploše hovězího hrudí a pod hrudní kostí, musí být odstraněn.

Úprava: procentuální podíl viditelného tuku (podkožní a vnitřní tuk) nesmí být vyšší než 30 %.

Přímé balení a skupinové balení: tyto kusy musí být jednotlivě baleny do polyethylenu předtím, než jsou zabaleny do kartonů vyložených polyethylenem.

2.1.4.   Přední čtvrť (kód INT 24)

Dělení a vykostění: kus, který zůstane po odstranění hrudi, plece a přední kližky s kostí je zařazen do klasifikační stupnice jako přední čtvrť.

Odstranit žebra metodou „válcování na listu“. Krční kosti musí být pečlivě odstraněny.

Ulpívající svalovina musí zůstat upevněna na kusu.

Úprava: odstranit šlachy, kloubní pouzdra a chrupavky. Procentuální podíl viditelného tuku (podkožní a vnitřní tuk) nesmí být vyšší než 10 %.

Přímé balení a skupinové balení: tyto kusy musí být baleny jednotlivě do polyethylenu předtím, než jsou zabaleny do kartonů vyložených polyethylenem.

3.   VAKUOVÉ BALENÍ NĚKTERÝCH JEDNOTLIVÝCH KUSŮ

Členské státy mohou rozhodnout o povolení vakuového balení namísto jednotlivého balení stanoveného v bodě 1 pro kusy kódů INT 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 19.


PŘÍLOHA VI

Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresy intervenčných agentúr — Naslovi intervencijskih agencij — Interventieoelinten osoitteet — Interventionsorganens addresser

BELGIQUE/BELGIË

 

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

 

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

ČESKÁ REPUBLIKA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Česká republika

Tel.: (420) 222 871 410

Fax: (420) 222 871 680

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 34

DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45-37 04/37 50

Fax (49-228) 68 45-39 85/32 76

EESTI

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt 3

51009 Tartu

Tel: (+372) 7371 200

Faks: (+372) 7371 201

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-10446 Αθήνα

Τηλ. (30) 210-228 41 80

Φαξ (30) 210-228 14 79

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

Office de l’élevage

80, avenue des Terroirs-de-France

F-75607 Paris Cedex 12

Tél. (33-1) 44 68 50 00

Fax (33-1) 44 68 52 33

IRELAND

Department of Agriculture and Food

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 634 00

Fax (353-53) 428 42

ITALIA

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Via Palestro, 81

I-00185 Roma

Tel. (39) 06 44 94 991

Fax (39) 06 44 53 940 / 06 44 41 958

ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ. (357) 2255 7777

Φαξ (357) 2255 7755

LATVIJA

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga, Latvija

Tālr.: (371) 7027542

Fakss: (371) 7027120

LIETUVA

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9–12

LT-01122 Vilnius

Tel. (370 5) 268 50 50

Faksas (370 5) 268 50 61

LUXEMBOURG

Service d'économie rurale, section „cheptel et viande“

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Tél. (352) 47 84 43

HUNGARY

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1095 Budapest, Soroksári út 22-24.

Postacím: H-1385 Budapest. 62., Pf.: 867

Telefon: (+36-1) 219-4517

Fax: (+36-1) 219-6259

MALTA

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valetta CMR02

Malta

Tel. (+356) 22952000, 22952222

Fax (+356) 22952212

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA — Agramarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel. (43-1) 33 15 12 18

Fax (43-1) 33 15 46 24

POLAND

Agencja Rynku Rolnego

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel. (48-22) 661 71 09

Faks (48-22) 661 77 56

PORTUGAL

INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4-G

P-1649-034 Lisboa

Tel.: (+351) 21 751 85 00

Fax: (+351) 21 751 86 00

SLOVENIJA

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

SLOVENSKO

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 59 26 61 11, 58 24 33 62

Fax: (421-2) 53 41 26 65

SUOMI/FINLAND

Maa- ja metsätalousministeriö / Jord- och skogsbruksministeriet

Interventioyksikkö/Interventionsenheten

PL/PB 30

FI-00023 VALTIONEUVOSTO/STATSRÅDET

(Toimiston osoite: Malminkatu 16, FI-00100 Helsinki / Besöksadress: Malmgatan 16, FI-00100 Helsingfors)

Puhelin/Tel. (358-9) 16 001

Faksi/Fax (358-9) 1605 2202

SVERIGE

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UNITED KINGDOM

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96


PŘÍLOHA VII

PŘEDPISY PRO KARTONY, PALETY A SKLADOVÉ KONTEJNERY

I.   Předpisy pro kartony

1.

Kartony musí mít standardní formát a hmotnost a musí být dostatečně pevné, aby vydržely tlak při skládání na sebe.

2.

Použité kartony nesmí uvádět název jatek a bourárny, ze kterých produkty pocházejí.

3.

Po naplnění musí být každý karton vážen zvlášť; kartony, které jsou naplněny do předem stanovené hmotnosti, nejsou přípustné.

4.

Čistá hmotnost kusů na karton nesmí převýšit 30 kg.

5.

Karton může obsahovat pouze kusy, které je možné identifikovat na základě jejich úplného označení nebo na základě kódu Společenství a které pocházejí z jedné kategorie zvířat; kartony nesmí v žádném případě obsahovat kusy loje a zbytky po úpravě.

6.

Každý karton musí být zapečetěn:

na každé z obou bočních stran štítkem intervenční agentury,

uprostřed přední a zadní strany, u jednodílných kartonů pouze na přední straně úředním štítkem veterinární inspekce.

Tyto štítky musí uvádět průběžné sériové číslo a musí být připevněny tak, aby se při otevření kartonu automaticky zničily.

7.

Štítky intervenční agentury musí uvádět číslo smlouvy o nabídkovém řízení a číslo šarže, druh a počet kusů, čistou hmotnost a datum balení; štítky nesmí být menší než 20 × 20 cm. Štítky veterinární inspekce musí uvádět schvalovací číslo bourárny.

8.

Sériová čísla štítků podle bodu 6 musí být pro každou smlouvu zaregistrována a musí být možné porovnat počet použitých kartonů s počtem vydaných štítků.

9.

Kartony musí být čtyřikrát převázány (dvakrát podélně a dvakrát na šířku), přičemž pásy jsou vedeny ve vzdálenosti přibližně 10 cm od každého rohu.

10.

Pokud jsou štítky z důvodů kontrol porušeny, musí být nahrazeny novými štítky, které uvádějí průběžné sériové číslo, které příslušným orgánům přidělila intervenční agentura, přičemž každý karton je nutné opatřit vždy dvěma štítky.

II.   Předpisy pro palety a skladové kontejnery

1.

Kartony jsou skladovány na paletách odděleně podle nabídkového řízení a podle kusů. Palety jsou opatřeny štítky, které uvádějí číslo nabídkového řízení, obsažené kusy, vlastní hmotnost produktu, hmotnost obalu a počet kartonů na kus.

2.

Místo skladování palet a skladových kontejnerů je zakresleno v plánu skladu.


PŘÍLOHA VIII

Jednotlivé ceny intervenčních kusů, které byly odmítnuty pro účely čl. 26 odst. 2 první a druhé odrážky

(EUR na tunu)

Hovězí plátek

22 000

Rostbíf

14 000

Vrchní šál

Zadní hovězí

10 000

Spodní šál

Tlustý plátek

Roštěnka (s pěti žebry)

8 000

Plec

Přední čtvrť

6 000

Hruď

Zadní klika s kostí

Přední klika s kostí

5 000

Bok

4 000


PŘÍLOHA IX

ZRUŠENÉ NAŘÍZENÍ A JEHO NÁSLEDNÉ ZMĚNY

Nařízení Komise (ES) č. 562/2000

(Úř. věst. L 68, 16.3.2000, s. 22)

 

Nařízení Komise (ES) č. 2734/2000

(Úř. věst. L 316, 15.12.2000, s. 45)

Pouze článek 8

Nařízení Komise (ES) č. 283/2001

(Úř. věst. L 41, 10.2.2001, s. 22)

Pouze článek 2

Nařízení Komise (ES) č. 503/2001

(Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 16)

 

Nařízení Komise (ES) č. 590/2001

(Úř. věst. L 86, 27.3.2001, s. 30)

Pouze článek 2

Nařízení Komise (ES) č. 1082/2001

(Úř. věst. L 149, 2.6.2001, s. 19)

Pouze článek 1

Nařízení Komise (ES) č. 1564/2001

(Úř. věst. L 208, 1.8.2001, s. 14)

Pouze článek 1

Nařízení Komise (ES) č. 1592/2001

(Úř. věst. L 210, 3.8.2001, s. 18)

Pouze článek 1

Nařízení Komise (ES) č. 1067/2005

(Úř. věst. L 174, 7.7.2005, s. 60)

 


PŘÍLOHA X

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (ES) č. 562/2000

Toto nařízení

Články 1 až 5

Články 1 až 5

Články 6, 7 a 8

Článek 9

Článek 6

Článek 10

Článek 7

Článek 11

Článek 8

Článek 12

Článek 9

Článek 13, odstavec 1, první věta

Článek 10, odstavec 1, první pododstavec

Článek 13, odstavec 1, druhá věta

Článek 10, odstavec 1, druhý pododstavec

Článek 13, odstavce 2 a 3

Článek 10, odstavce 2 a 3

Článek 14

Článek 11

Článek 15

Článek 12

Článek 16

Článek 13

Článek 17, odstavec 1, úvodní věta

Článek 14, odstavec 1

Článek 17, odstavec 1, písmeno a)

Článek 17, odstavec 1, písmeno b), první část věty

Článek 17, odstavec 1, písmeno b), druhá část věty

Článek 14, odstavec 1

Článek 17, odstavec 2, první, druhý a třetí pododstavec

Článek 14, odstavec 2, první, druhý a třetí pododstavec

Článek 17, odstavec 2, čtvrtý pododstavec

Článek 17, odstavec 2, pátý pododstavec

Článek 14, odstavec 2, čtvrtý pododstavec

Článek 17, odstavec 3, první, druhý a třetí pododstavec

Článek 14, odstavec 3, první, druhý a třetí pododstavec

Článek 17, odstavec 3, čtvrtý pododstavec

Článek 17, odstavec 3, pátý pododstavec

Článek 14, odstavec 3, čtvrtý pododstavec

Článek 17, odstavec 3, šestý pododstavec

Článek 14, odstavec 3, pátý pododstavec

Článek 17, odstavec 3, sedmý pododstavec

Článek 14, odstavec 3, šestý pododstavec

Článek 17, odstavec 3, osmý pododstavec

Článek 14, odstavec 3, sedmý pododstavec

Článek 17, odstavec 4, první a druhý pododstavec

Článek 14, odstavec 4, první a druhý pododstavec

Článek 17, odstavec 4, třetí pododstavec

Článek 17, odstavec 4, čtvrtý pododstavec

Článek 14, odstavec 4, třetí pododstavec

Článek 17, odstavce 5, 6 a 7

Článek 14, odstavce 5, 6 a 7

Článek 18, odstavce 1, 2 a 3

Článek 15, odstavce 1, 2 a 3

Článek 18, odstavec 4, první pododstavec, první věta

Článek 18, odstavec 4, první pododstavec, druhá věta

Článek 15, odstavec 4, první pododstavec

Článek 18, odstavec 4, druhý pododstavec

Článek 15, odstavec 4, druhý pododstavec

Článek 19

Článek 16

Článek 20

Článek 17

Článek 21, odstavec 1, první pododstavec

Článek 18, odstavec 1, první pododstavec

Článek 21, odstavec 1, druhý pododstavec, první věta

Článek18, odstavec 1, druhý pododstavec, první a druhá věta

Článek 21, odstavec 1, druhý pododstavec, druhá a třetí věta

Článek 21, odstavce 2–5

Článek 18, odstavce 2–5

Článek 22

Článek 19

Článek 23

Článek 20

Článek 24

Článek 21

Článek 25

Článek 22

Článek 26

Článek 23

Článek 27

Článek 24

Článek 28

Článek 25

Článek 29, odstavce 1 a 2

Článek 26, odstavce 1 a 2

Článek 29, odstavec 3, úvodní věta

Článek 26, odstavec 3, úvodní věta

Článek 29, odstavec 3, první odrážka

Článek 26, odstavec 3, písmeno a)

Článek 29, odstavec 3, druhá odrážka

Článek 26, odstavec 3, písmeno b)

Článek 30

Článek 27

Článek 31, odstavce 1 a 2

Článek 28, odstavce 1 a 2

Článek 31, odstavec 3, písmena a), b) a c)

Článek 28, odstavec 3, písmena a), b) a c)

Článek 31, odstavec 3, písmeno d)

Článek 31, odstavce 4 a 5

Článek 28, odstavce 4 a 5

Články 32–37

Článek 29

Článek 38

Článek 30

Přílohy I–VI

Přílohy I–VI

Příloha VII, část I

Příloha VII, část I

Příloha VII, část II, bod 1

Příloha VII, část II, bod 1

Příloha VII, část II, bod 2

Příloha VII, část II, bod 3

Příloha VII, část II, bod 2

Příloha VIII

Příloha VIII

Příloha IX

Příloha IX

Příloha X


11.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/33


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1670/2006

ze dne 10. listopadu 2006,

kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1784/2003, pokud jde o stanovení a poskytování náhrad pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin

(kodifikované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 18 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro (2), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2825/93 ze dne 15. října 1993, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o stanovení a poskytování náhrad pro obiloviny vyvážené ve formě některých lihovin (3), bylo několikrát podstatně změněno (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Článek 16 nařízení (ES) č. 1784/2003 stanoví, že v míře nezbytné pro zohlednění zvláštní povahy výroby některých lihovin získávaných z obilovin mohou být kritéria pro poskytování vývozních náhrad této zvláštní situaci přizpůsobena. Je nezbytné stanovit toto přizpůsobení pro některé lihoviny, u nichž cena obilovin v době vývozu nesouvisí s cenou obilovin v době výroby a konečný výrobek je směsí více výrobků, a nelze proto určit totožnost obilovin zpracovaných v konečném výrobku určeném pro vývoz, a to tím spíše, že uvedené nápoje musí rovněž povinně stárnout po dobu nejméně tří let.

(3)

Tyto těžkosti vyvstávají zejména u skotské whisky, irské whiskey a španělské whisky.

(4)

Je-li to možné, měl by být obdobně používán obvyklý režim náhrad. Proto by měla být náhrada vyplácena pro obiloviny, které splňují podmínky podle čl. 23 odst. 2 Smlouvy, použité poměrně k množství vyvážených lihovin. Za tím účelem by mělo být množství těchto destilovaných obilovin vynásobeno celkovým paušálním koeficientem vypočteným na základě národních statistik poskytnutých dotčenými členskými státy. Užití stávajícího poměru mezi celkovým množstvím dotčených vyvezených lihovin a celkovým množstvím uvedeným do prodeje se jeví jako spravedlivý a jednoduchý základ. Měly by být definovány pojmy „celkové vyvezené množství“ a „celkové množství uvedené na trh“. Při stanovení množství destilovaných obilovin a koeficientu se nezohlední množství, na něž se vztahuje režim aktivního zušlechťovacího styku.

(5)

Je nezbytné přijmout ustanovení pro úpravu koeficientu, zejména za účelem ochrany proti možnosti, že vyplácení těchto náhrad povede zároveň k nadměrnému zvyšování zásob.

(6)

Podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003 je možné rozlišovat náhrady podle místa určení. Je proto vhodné stanovit objektivní kritéria, která by vedla ke zrušení náhrad pro některá místa určení.

(7)

Je třeba stanovit den, podle kterého se určí použitelná sazba náhrady. Tento den musí především souviset s okamžikem, kdy byly obiloviny podrobeny kontrole, a pro destilovaná množství následně s každým daňovým obdobím destilace. Náhrada se vyplatí, pokud je formou prohlášení o destilaci prokázáno, že obiloviny byly destilovány. Toto prohlášení musí obsahovat údaje nezbytné pro výpočet náhrad. První den každého daňového období destilace může být zároveň určující skutečností pro zemědělský přepočítací koeficient podle článku 3 nařízení (ES) č. 2799/98.

(8)

Pro účely tohoto nařízení je nutné zjišťovat, že výrobky opustily Společenství, a v některých případech také znát jejich místo určení. Proto je nezbytné použít definici vývozu uvedenou v nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (5), a důkazy podle nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty (6).

(9)

Pro stanovení koeficientu by měla být stanovena povinnost předložit některé důkazy o vývozu lihovin. Jeví se vhodným stanovit, že se při návratu zboží na území Společenství použije článek 43 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (7), pokud jsou splněny zvláštní podmínky.

(10)

Mělo by být stanoveno, že členské státy sdělí Komisi nezbytné údaje.

(11)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Tímto nařízením se stanoví prováděcí pravidla pro stanovení a poskytování vývozních náhrad pro obiloviny vyvážené ve formě lihovin uvedených v článku 16 nařízení (ES) č. 1784/2003, které musí při výrobním procesu povinně stárnout alespoň tři roky.

2.   Nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 (8) se nepoužije na lihoviny uvedené v odstavci 1, s výhradou čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení.

Článek 2

Náhrady podle článku 1 lze poskytovat pro obiloviny, které splňují podmínky stanovené čl. 23 odst. 2 Smlouvy a jsou použity pro výrobu lihovin kódů KN 2208 30 32, 2208 30 38, 2208 30 52, 2208 30 58, 2208 30 72, 2208 30 78, 2208 30 82 a 2208 30 88 vyrobených podle nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 (9).

Článek 3

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„stanovenou dobou destilace“ doba, která odpovídá době destilace dohodnuté mezi příjemcem náhrady a celními orgány nebo jinými příslušnými orgány pro účely kontroly spotřební daně (daňové období);

b)

„celkovým vyvezeným množstvím“ množství lihovin, která splňují podmínky podle čl. 23 odst. 2 Smlouvy, vyvezená do místa určení, na které se vztahuje náhrada;

c)

„celkovým množstvím uvedeným na trh“ množství lihovin, která splňují podmínky podle čl. 23 odst. 2 Smlouvy, která definitivně opustila výrobní a skladovací zařízení za účelem prodeje pro lidskou spotřebu;

d)

„podrobením kontrole“ umístění obilovin určených pro výrobu lihovin uvedených v článku 2 do režimu celního dohledu nebo do správního režimu, který poskytuje srovnatelné záruky.

Článek 4

1.   Náhrada se poskytne pro množství obilovin, která oprávněné osoby podrobily kontrole a destilovaly ve stanovené době destilace, na která se vztahuje koeficient, jenž je každoročně stanoven pro každý dotčený členský stát a je použitelný pro všechny oprávněné zájemce. Tento koeficient vyjadřuje u dotčených lihovin stávající poměr mezi celkovým vyvezeným množstvím a celkovým množstvím dotčených lihovin uvedených na trh na základě zjištěného vývoje těchto množství po tolik let, kolik činí průměrná doba stárnutí dané lihoviny.

Při stanovení množství destilovaných obilovin a koeficientu se nezohlední množství, na něž se vztahuje režim aktivního zušlechťovacího styku.

Při výpočtu koeficientu se rovněž zohlední změna zásob některé z lihovin.

Koeficient se může lišit podle použitých obilovin.

2.   Příslušné orgány pravidelně sledují objem uskutečněných vývozů a objem zásob.

Článek 5

Koeficient uvedený v čl. 4 odst. 1 se stanoví do 1. července každého roku.

Je platný od 1. října do 30. září následujícího roku.

Stanoví se podle údajů poskytnutých členskými státy pro období od 1. ledna do 31. prosince let předcházejících roku, v němž byl koeficient stanoven.

Článek 6

1.   Sazba použitelné náhrady je sazba stanovená podle čl. 14 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1043/2005.

2.   Sazba náhrady a zemědělský přepočítací koeficient jsou ty, které jsou použitelné v den, kdy jsou obiloviny podrobeny kontrole.

Pro množství destilovaná v jednotlivých daňových obdobích destilace, která následují po období, v němž byly obiloviny podrobeny kontrole, se však použijí sazby, které byly platné první den každého daňového období dotčené destilace.

Článek 7

1.   Je-li to vzhledem k situaci na světovém trhu nebo zvláštním požadavkům některých trhů nezbytné, náhrada se pro některá místa určení zruší.

2.   V případě, že je náhrada zrušena podle odstavce 1 nebo je znovu zavedena, jakož i v případech, kdy některé trhy nejsou dále způsobilé pro režim vývozních náhrad v důsledku provedení aktu o přistoupení nebo dohod se třetími zeměmi, se koeficient uvedený v čl. 4 odst. 1 upraví. Tato úprava spočívá v tom, že se celkové vyvezené množství, použité pro výpočet uvedeného koeficientu, podle okolností sníží nebo zvýší o množství vyvezené na trhy, pro něž je náhrada zrušena nebo znovu zavedena. Upravený koeficient se použije od prvního dne daňového období destilace, které následuje po změně způsobilosti dotčených trhů.

Článek 8

Pro účely tohoto nařízení mohou být obiloviny nahrazeny sladem.

V tom případě je koeficient pro přepočet ječmene na slad 1,30.

Je-li však slad, který je podroben kontrole, zelený slad o obsahu vlhkosti od 43 do 47 %, koeficient pro přepočet zeleného sladu na slad o obsahu vlhkosti 7 % je 0,57.

Článek 9

1.   Náhradu lze poskytnout pouze pro palírnu usazenou ve Společenství.

2.   Palírna sdělí příslušným orgánům před začátkem každého daňového období destilace prohlášení, které obsahuje všechny údaje nezbytné pro stanovení vývozní náhrady, zejména:

a)

druh obilovin nebo sladu podle nomenklatury společného celního sazebníku, případně rozdělené podle stejnorodých šarží;

b)

vlastní hmotnost produktů a obsah vlhkosti, rozdělené podle každé položky uvedené v písmenu a);

c)

potvrzení, že obiloviny splňují podmínky čl. 23 odst. 2 Smlouvy;

d)

místo skladování a destilace.

Toto prohlášení lze během daňového období destilace aktualizovat podle vývoje destilace, aby se zohlednil přebytek nebo nedostatek množství, která se skutečně destilovala.

3.   Po každém daňovém období destilace palírna předloží příslušným orgánům prohlášení (dále jen „prohlášení o destilaci“), v němž hospodářský subjekt potvrdí, že v daném období destilace destiloval obiloviny uvedené v prohlášení podle odstavce 2 za účelem výroby některé z dotčených lihovin, a uvede množství získaných destilovaných výrobků. Toto prohlášení potvrdí orgány provádějící kontrolu.

4.   Náhrada se vyplatí, pokud se prokáže, že obiloviny byly podrobeny kontrole a destilovány.

5.   Hmotnost, která se zohlední při platbě, je vlastní hmotnost obilovin, pokud je jejich obsah vlhkosti nejvýše 15 %. Je-li obsah vlhkosti použitých obilovin vyšší než 15 % a nejvýše 16 %, zohlední se při platbě vlastní hmotnost snížená o 1 %. Je-li obsah vlhkosti použitých obilovin vyšší než 16 % a nejvýše 17 %, sníží se vlastní hmotnost o 2 %. Je-li obsah vlhkosti použitých obilovin vyšší než 17 %, sníží se vlastní hmotnost o 2 % za každý procentní bod vlhkosti nad 15 %.

Pokud jde o jiný slad než o zelený slad uvedený v článku 8, zohlední se při platbě vlastní hmotnost sladu, pokud je jeho obsah vlhkosti nejvýše 7 %. Pokud je obsah vlhkosti použitého sladu vyšší než 7 % a nejvýše 8 %, zohlední se při platbě vlastní hmotnost snížená o 1 %. Pokud je obsah vlhkosti sladu vyšší než 8 %, sníží se vlastní hmotnost o 2 % za každý procentní bod vlhkosti nad 7 %.

Referenční metoda Společenství pro stanovení obsahu vlhkosti obilovin a sladu určených pro výrobu lihovin podle tohoto nařízení je metoda uvedená v příloze IV nařízení Komise (ES) č. 824/2000 (10).

Článek 10

Členské státy přijmou nezbytná opatření pro ověření správnosti prohlášení uvedených v článku 9, jakož i prohlášení o fyzické kontrole obilovin, o destilaci a využití získaného destilovaného výrobku.

Článek 11

1.   Vedlejší produkty zpracování jsou osvobozeny od kontroly, pokud se zjistí, že nepřekračují obvykle získaná množství vedlejších produktů.

2.   Pokud obiloviny nebo slad nejsou řádné a uspokojivé obchodní jakosti, náhrada se neposkytne.

Článek 12

1.   Náhradu vyplatí členský stát, v němž byla přijata prohlášení uvedená v článku 9.

2.   Náhrada se vyplatí pouze na písemnou žádost hospodářského subjektu. Členské státy mohou pro tento účel předepsat zvláštní formulář.

3.   Vyjma případu vyšší moci musí být dokumenty týkající se poskytnutí náhrad podány do dvanácti měsíců ode dne, kdy orgány vykonávající kontrolu potvrdí prohlášení o destilaci, jinak nárok na náhradu propadne.

4.   Je-li koeficient upraven podle čl. 7 odst. 2, příjemce zpětně vyplatí náhrady nesprávně vyplacené ode dne použití tohoto upraveného koeficientu.

Článek 13

1.   Pro účely článku 4 musí být prokázáno, že množství lihovin, která splňují podmínky podle čl. 23 odst. 2 Smlouvy, byla vyvezena.

2.   Použitelné důkazy jsou důkazy podle nařízení (ES) č. 800/1999.

3.   Pro účely tohoto nařízení se „vývozem“ rozumí:

a)

vývoz ve smyslu článků 161 a 162 nařízení (EHS) č. 2913/92

a

b)

dodávky do míst určení podle článku 36 nařízení (ES) č. 800/1999.

4.   Výrobky, které byly umístěny do předzásobovacího skladu schváleného podle článku 40 nařízení (ES) č. 800/1999, se rovněž považují za vyvezené. Pokud byly výrobky umístěny do takovýchto skladů, ustanovení článků 40 až 43 se použijí přiměřeně.

Článek 14

1.   Lihoviny se považují za vyvezené v den, kdy byly splněny vývozní celní formality.

2.   Prohlášení předložené při splnění vývozních celních formalit musí obsahovat zejména:

a)

označení lihovin podle kombinované nomenklatury;

b)

množství lihovin na vývoz vyjádřená v litrech čistého alkoholu;

c)

složení lihovin nebo odkaz na toto složení, podle kterého by bylo možné určit druh použitých obilovin;

d)

označení producentského členského státu.

3.   Pokud je lihovina získána z různých druhů obilovin a pokud vznikla jejich pozdějším smíšením, pro účely odst. 2 písm. c) stačí tuto skutečnost uvést v prohlášení.

Článek 15

1.   Aby mohlo být určité množství lihoviny považováno za vyvezené, musí se doklady podle článku 13 předložit určeným orgánům do šesti měsíců ode dne splnění vývozních celních formalit.

2.   Pokud nemohly být doklady předloženy v předepsaných lhůtách, přestože se vývozce snažil je v těchto lhůtách získat, mohou mu být poskytnuty dodatečné lhůty, které nepřekračují celkem šest měsíců.

Pokud se však doklad o vývozu předloží po uplynutí lhůt, které umožňují zaúčtovat vývozy uskutečněné v průběhu téhož kalendářního roku, zaúčtuje se tento vývoz společně s vývozy uskutečněnými v následujícím kalendářním roce.

Článek 16

1.   Pokud se použije režim tranzitu Společenství, vztahuje se na nápoje uvedené v čl. 13 odst. 1 režim vnějšího tranzitu.

2.   Ve smyslu nařízení (EHS) č. 2913/92 se lihoviny uvedené v čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení považují za zboží, pro které byly vývozní celní formality požadované pro poskytnutí náhrad splněny. Tyto nápoje mohou být propuštěny do volného oběhu pouze tehdy, byla-li uhrazena částka odpovídající vyplacené vývozní náhradě.

Článek 17

Použije-li se článek 7, musí se mimo jiné prokázat, že dotčené lihoviny dosáhly místa určení, pro které byla náhrada stanovena.

V tomto případě je důkazem o dovozu do třetí země, pro niž se náhrada použije, důkaz podle článků 15 a 16 nařízení (ES) č. 800/1999.

Článek 18

1.   Dotčené členské státy sdělí Komisi jméno a adresu subjektů příslušných pro provádění tohoto nařízení.

2.   Dotčené členské státy sdělí Komisi do 16. července každého roku tyto údaje:

a)

množství obilovin a sladu, která splňují podmínky podle čl. 23 odst. 2 Smlouvy, destilovaná v době od 1. ledna do 31. prosince předchozího roku, rozdělená podle kombinované nomenklatury;

b)

množství obilovin a sladu, rozdělená podle kombinované nomenklatury, na něž se v tomtéž období vztahoval režim aktivního zušlechťovacího styku;

c)

množství lihovin podle článku 2, rozdělená podle kategorií uvedených v článku 19, množství vyvezená a množství uvedená na trh v tomtéž období;

d)

množství lihovin získaných v rámci režimu aktivního zušlechťovacího styku, rozdělená podle kategorií uvedených v článku 19 a vyvezená v tomtéž období do třetích zemí;

e)

množství lihovin skladovaná k 31. prosinci předcházejícího roku, jakož i množství výrobků získaných v průběhu téhož období.

3.   Dotčené členské státy sdělí rovněž Komisi do 16. října, 16. ledna a 16. dubna každého roku údaje uvedené v písm. a) až d), které odpovídají kalendářním čtvrtletím.

4.   Na žádost Komise sdělí dotčené členské státy rovněž údaje nezbytné pro úpravu koeficientu podle čl. 7 odst. 2.

Článek 19

Pro účely článku 18 se:

a)

„obilnou whisky“ rozumí whisky vyrobená ze sladu a obilovin;

b)

„sladovou whisky“ rozumí whisky vyrobená výhradně ze sladu;

c)

„irskou whiskey kategorie A“ rozumí whisky vyrobená ze sladu a obilovin, o obsahu sladu nižším než 30 %;

d)

„irskou whiskey kategorie B“ rozumí whisky vyrobená z ječmene a sladu, o obsahu sladu vyšším než 30 %;

e)

procentní podíl jednotlivých druhů obilovin použitých k výrobě lihovin podle čl. 14 odst. 3 se určí na základě celkového množství jednotlivých druhů obilovin použitých k výrobě lihovin podle článku 2.

Článek 20

Nařízení (EHS) č. 2825/93 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 21

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2006.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 258, 16.10.1993, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1633/2000 (Úř. věst. L 187, 26.7.2000, s. 29).

(4)  Viz příloha I.

(5)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13).

(6)  Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 671/2004 (Úř. věst. L 105, 14.4.2004, s. 5).

(7)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 410/2006 (Úř. věst. L 71, 10.3.2006, s. 7).

(8)  Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 24.

(9)  Úř. věst. L 160, 12.6.1989, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31.


PŘÍLOHA I

Zrušené nařízení a jeho následné změny

Nařízení Komise (EHS) č. 2825/93

(Úř. věst. L 258, 16.10.1993, s. 6)

Nařízení Komise (ES) č. 3098/94

(Úř. věst. L 328, 20.12.1994, s. 12)

Nařízení Komise (ES) č. 1633/2000

(Úř. věst. L 187, 26.7.2000, s. 29)


PŘÍLOHA II

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (EHS) č. 2825/93

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 1 první a druhý pododstavec

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 1 třetí pododstavec

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 1 čtvrtý pododstavec

Čl. 4 odst. 4

Čl. 4 odst. 2

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Článek 6

Článek 7

Článek 7

Článek 8

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Článek 10

Článek 10

Článek 11

Článek 11

Článek 12

Článek 12

Čl. 13 odst. 1 a 2

Čl. 13 odst. 1 a 2

Čl. 13 odst. 3, návětí

Čl. 13 odst. 3, návětí

Čl. 13 odst. 3, první odrážka

Čl. 13 odst. 3 písm. a)

Čl. 13 odst. 3, druhá odrážka

Čl. 13 odst. 3 písm. b)

Čl. 13 odst. 4

Čl. 13 odst. 4

Článek 14

Článek 14

Článek 15

Článek 15

Článek 16

Článek 16

Článek 17

Článek 17

Článek 18

Článek 18

Článek 19

Článek 19

Článek 20

Článek 20

Čl. 21 první pododstavec

Článek 21

Čl. 21 druhý pododstavec

Příloha I

Příloha II


11.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/41


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1671/2006

ze dne 10. listopadu 2006

o dovozních licencích pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí a telecí maso vysoké kvality

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 936/97 ze dne 27. května 1997 o otevření a správě celních kvót pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso vysoké kvality a pro zmrazené buvolí maso (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 936/97 stanovuje v čl. 4 a 5 podmínky pro žádosti o udělení dovozních licencí pro maso uvedené v čl. 2 písm. f) tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (ES) č. 936/97 stanovuje v čl. 2 písm. f) množství čerstvého, chlazeného nebo zmrazeného hovězího a telecího masa vysoké kvality které odpovídá definici stanovené vestejném ustanovení, které může být v období od 1. července 2006 do 30. června 2007 za zvláštních podmínek dovezeno, na 11 500 tun.

(3)

Je třeba připomenout, že licence, které jsou předmětem tohoto nařízení, mohou být použity po celou dobu jejich platnosti pouze za předpokladu, že splňují podmínky veterinární hygieny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Každé žádosti o udělení dovozní licence pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso vysoké kvality dle čl. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 936/97 podané v období od 1. do 5. listopadu 2006 se vyhovuje.

2.   Žádosti o licence mohou být v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 936/97 podány během prvních pěti dnů měsíce prosince 2006 pro množství 4 832,45 tun.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 11. listopadu 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 137, 28.5.1997, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 408/2006 (Úř. věst. L 71, 10.3.2006, s. 3).


11.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/42


SMĚRNICE RADY 2006/91/ES

ze dne 7. listopadu 2006

o ochraně proti štítence zhoubné

(kodifikované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 37 a 94 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 69/466/EHS ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti štítence zhoubné (3) byla podstatně změněna (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2)

Produkce dvouděložných dřevin a jejich plodů zaujímá významné místo v zemědělství Společenství.

(3)

Výnos z této produkce je soustavně ohrožován škodlivými organismy.

(4)

Ochranou těchto rostlin proti těmto škodlivým organismům by měla nejen být zachována jejich produkční kapacita, ale také zvýšena zemědělská produktivita.

(5)

Ochranná opatření proti zavlékání škodlivých organismů do jednotlivých členských států by měla pouze omezený účinek, pokud by proti těmto organismům neexistovala souběžná a metodicky řízená ochrana v celém Společenství a nezamezovalo se jejich rozšiřování.

(6)

Jedním z nejnebezpečnějších škodlivých organismů pro dvouděložné dřeviny je štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comst.).

(7)

Tento škodlivý organismus se doposud vyskytuje v několika členských státech a ve Společenství existují zamořené oblasti.

(8)

Dokud nebudou přijata účinná opatření k ochraně proti tomuto škodlivému organismu a k zamezení jeho šíření, je pěstování dvouděložných dřevin v celém Společenství trvale ohroženo.

(9)

K vyhubení tohoto škůdce by bylo vhodné, aby Společenství přijalo minimální opatření. Členské státy by měly mít možnost přijmout doplňkové nebo přísnější předpisy, je-li to nezbytné.

(10)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic ve vnitrostátním právu uvedených v příloze I části B,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice obsahuje minimální opatření, která mají být učiněna v členských státech na ochranu proti štítence zhoubné (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) a k zamezení jejího šíření.

Článek 2

Pro účely této směrnice se rozumí:

a)

„rostlinami“ živé rostliny a živé části rostlin s výjimkou plodů a semen;

b)

„napadenými rostlinami nebo plody“ rostliny nebo plody, na kterých se nachází jedna nebo více štítenek zhoubných, pokud se neprokáže, že jsou mrtvé;

c)

„hostitelskými rostlinami štítenky zhoubné“ rostliny rodů Acer L., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Euonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L.;

d)

„školkami“ výsadby, ve kterých jsou pěstovány rostliny určené k přesazení, k rozmnožování nebo k distribuci jako jednotlivě zakořeněné rostliny.

Článek 3

Je-li zjištěn výskyt štítenky zhoubné, vymezí členské státy zamořenou oblast a dostatečně velkou bezpečnostní zónu k zabezpečení ochrany okolních oblastí.

Článek 4

Členské státy stanoví, že v zamořených oblastech a bezpečnostních zónách musí být hostitelské rostliny štítenky zhoubné vhodným způsobem ošetřeny proti tomuto škůdci a proti jeho šíření.

Článek 5

Členské státy stanoví, že

a)

všechny napadené rostliny ve školkách musí být zničeny;

b)

všechny další napadené rostliny nebo rostliny, u nichž je podezření na napadení, které jsou pěstovány v zamořených oblastech, musí být před uvedením do oběhu ošetřeny takovým způsobem, aby již nedošlo k jejich napadení ani k napadení čerstvých plodů těchto rostlin;

c)

všechny zakořeněné hostitelské rostliny štítenky zhoubné pěstované v zamořené oblasti a části těchto rostlin určené k rozmnožování a vypěstované v této oblasti smějí být přesazeny v rámci zamořené oblasti nebo přepraveny mimo ni pouze tehdy, jestliže u nich nebylo shledáno napadení a byly ošetřeny takovým způsobem, že všichni případní jedinci štítenky zhoubné byli zničeni.

Článek 6

Členské státy zajistí, aby hostitelské rostliny štítenky zhoubné v bezpečnostních zónách byly podrobeny úřednímu dohledu a byly kontrolovány nejméně jednou ročně, aby se odhalil jakýkoli výskyt štítenky zhoubné.

Článek 7

1.   Členské státy stanoví, že v každé partii rostlin (jiných než zakořeněných v půdě) a čerstvých plodů, u které bylo zjištěno napadení, musí být napadené rostliny a plody zničeny a ostatní rostliny a plody této partie ošetřeny nebo zpracovány tak, aby případní živí jedinci štítenky zhoubné byli zničeni.

2.   Odstavec 1 se nevztahuje na lehce napadené partie čerstvého ovoce.

Článek 8

Členské státy mohou zrušit opatření přijatá na ochranu proti štítence zhoubné a k zamezení jejího rozšíření pouze v případě, není-li dále zjištěn její výskyt.

Článek 9

Členské státy zakáží držení štítenky zhoubné.

Článek 10

1.   Členské státy mohou povolit

a)

výjimky z opatření uvedených v článcích 4 a 5, čl. 7 odst. 1 a článku 9 k vědeckým a rostlinolékařským účelům, k testování a šlechtitelské práci;

b)

odchylně od čl. 5 písm. b a čl. 7 odst. 1 okamžité zpracování napadených čerstvých plodů;

c)

odchylně od čl. 5 písm. b a čl. 7 odst. 1 uvedení napadených čerstvých plodů do oběhu v zamořené oblasti.

2.   Členské státy zajistí, aby povolení podle odstavce 1 mohla být udělena pouze tehdy, je-li kontrolami dostatečně zajištěno, že tato povolení nejsou na újmu ochrany proti štítence zhoubné a nevyvolávají nebezpečí jejího rozšíření.

Článek 11

Členské státy mohou přijmout dodatečná nebo přísnější pravidla k ochraně proti štítence zhoubné nebo k zamezení jejího rozšíření, je-li to nezbytné.

Článek 12

Zrušuje se směrnice 69/466/EHS, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze I části B.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 13

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 14

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 7. listopadu 2006.

Za Radu

předseda

E. HEINÄLUOMA


(1)  Stanovisko ze dne 12. října 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 5. července 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 323, 24.12.1969, s. 5. Směrnice ve znění směrnice 77/93/EHS (Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 20).

(4)  Viz příloha I část A v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA I

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následná změna

Směrnice Rady 69/466/EHS

(Úř. věst L 323, 24.12.1969, s. 5)

 

Směrnice Rady 77/93/EHS

(Úř. věst L 26, 31.1.1977, s. 20)

Pouze článek 19


ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 12)

Směrnice

Lhůta pro provedení

69/466/EHS (1)

9. prosince 1971

77/93/EHS (2)  (3)  (4)

1. května 1980


(1)  Irsko a Spojené království: 1. července 1973.

(2)  V souladu s postupem uvedeným v článku 16 směrnice 77/93/EHS může být členským státům na žádost umožněno, aby dosáhly souladu s některými ustanoveními uvedené směrnice později než k 1. květnu 1980, nejpozději však k 1. lednu 1981.

(3)  Řecko: 1. ledna 1983.

(4)  Španělsko a Portugalsko: 1. března 1987.


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Směrnice 69/466/EHS

Tato směrnice

Články 1–11

Články 1–11

Článek 12

Článek 12

Článek 13

Článek 13

Článek 14

Příloha I

Příloha II


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

11.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/45


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 7. listopadu 2006,

kterým se mění rozhodnutí 2003/583/ES o přidělení prostředků, které získala Evropská investiční banka na operace v Konžské demokratické republice z 2., 3., 4., 5. a 6. ERF

(2006/768/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Dohodu o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (1),

s ohledem na vnitřní dohodu uzavřenou dne 12. září 2000 mezi zástupci vlád členských států zasedajících v Radě o financování a správě pomoci Společenství v rámci Finančního protokolu k dohodě o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy a Evropským společenstvím a jeho členskými státy, podepsaného v Cotonou (Benin) dne 23. června 2000, a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES (2), a zejména na čl. 8 odst. 2. uvedené dohody,

s ohledem na návrh Komise vypracovaný se souhlasem Evropské investiční banky (EIB),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V rozhodnutí Rady 2003/583/ES (3) se stanoví, že celkovou částku dodatečného přídělu lze čerpat po dobu 4 let ode dne otevření účtu.

(2)

Rozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě 2005/446/ES (4) ze dne 30. května 2005 stanoví konečný termín pro použití prostředků z 9. evropského rozvojového fondu (ERF) na 31. prosince 2007.

(3)

Odklad konce přechodného období v Konžské demokratické republice (KDR), ke kterému došlo následkem zpoždění při přípravě voleb, vyžaduje prodloužení konečného termínu pro použití dodatečných prostředků uvedených v rozhodnutí 2003/583/ES.

(4)

Je proto třeba uvést do souladu konečný termín pro použití dodatečných prostředků stanovený v rozhodnutí 2003/583/ES s termínem, který stanoví rozhodnutí 2005/446/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 4 rozhodnutí 2003/583/ES se třetí věta nahrazuje tímto:

„Konečný termín pro použití prostředků vložených na tento účet je, stejně jako v rozhodnutí 2005/446/ES, 31. prosince 2007. Po dokončení všech operací financovaných z přidělených prostředků, se bankovní účet zruší a zbývající prostředky budou vráceny členským státům. Účet bude zrušen nejpozději 31. prosince 2011.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 7. listopadu 2006.

Za Radu

předseda

E. HEINÄLUOMA


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3. Dohoda ve znění dohody podepsané v Lucemburku 25. června 2005 (Úř. věst. L 287, 28.10.2005, s. 4).

(2)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 355.

(3)  Úř. věst. L 198, 6.8.2003, s. 9.

(4)  Úř. věst. L 156, 18.6.2005, s. 19.


Komise

11.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/47


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 31. října 2006,

kterým se stanoví seznam regionů a oblastí způsobilých pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci přeshraniční a nadnárodní spolupráce cíle „Evropská územní spolupráce“ pro období 2007–2013

(oznámeno pod číslem K(2006) 5144)

(2006/769/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti (1), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro koordinaci fondů uvedeným v článku 103 nařízení (ES) č. 1083/2006,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 3 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 1083/2006 je cíl „Evropská územní spolupráce“ zaměřen na posílení přeshraniční spolupráce prostřednictvím společných místních a regionálních iniciativ a na posílení nadnárodní spolupráce prostřednictvím opatření souvisejících s prioritami Společenství a přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji.

(2)

Podle čl. 7 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1083/2006 jsou pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ způsobilé regiony Společenství úrovně NUTS III nacházející se podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních hranic a všechny regiony Společenství úrovně NUTS III podél námořních hranic, které jsou od sebe obecně vzdáleny nejvýše 150 kilometrů, s uvážením případných úprav potřebných pro zajištění soudržnosti a trvání spolupráce.

(3)

Podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1083/2006 jsou pro financování rovněž způsobilé nadnárodní oblasti.

(4)

Je proto nezbytné sestavit seznamy způsobilých regionů a oblastí.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro koordinaci fondů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro účely přeshraniční spolupráce uvedené v čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1083/2006 jsou způsobilé pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ regiony uvedené v příloze I.

Článek 2

Pro účely nadnárodní spolupráce uvedené v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1083/2006 jsou způsobilé pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ oblasti uvedené v příloze II.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 31. října 2006.

Za Komisi

Danuta HÜBNER

členka Komise


(1)  Úř. věst L 210, 31.7.2006, s. 25.


PŘÍLOHA I

Seznam regionů úrovně NUTS III způsobilých pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci přeshraniční spolupráce cíle „Evropská územní spolupráce“ pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013

BE211

Arr. Antwerpen

BE213

Arr. Turnhout

BE221

Arr. Hasselt

BE222

Arr. Maaseik

BE223

Arr. Tongeren

BE233

Arr. Eeklo

BE234

Arr. Gent

BE236

Arr. Sint-Niklaas

BE251

Arr. Brugge

BE253

Arr. Ieper

BE254

Arr. Kortrijk

BE255

Arr. Oostende

BE258

Arr. Veurne

BE321

Arr. Ath

BE323

Arr. Mons

BE324

Arr. Mouscron

BE326

Arr. Thuin

BE327

Arr. Tournai

BE332

Arr. Liège

BE333

Arr. Verviers

BE341

Arr. Arlon

BE342

Arr. Bastogne

BE344

Arr. Neufchâteau

BE345

Arr. Virton

BE351

Arr. Dinant

BE353

Arr. Philippeville

CZ031

Jihočeský kraj

CZ032

Plzeňský kraj

CZ041

Karlovarský kraj

CZ042

Ústecký kraj

CZ051

Liberecký kraj

CZ052

Královéhradecký kraj

CZ053

Pardubický kraj

CZ061

Kraj Vysočina

CZ062

Jihomoravský kraj

CZ071

Olomoucký kraj

CZ072

Zlínský kraj

CZ080

Moravskoslezský kraj

DK001

Københavns og Frederiksberg kommuner

DK002

Københavns Amt

DK003

Frederiksborg Amt

DK004

Roskilde Amt

DK005

Vestsjællands Amt

DK006

Storstrøms Amt

DK007

Bornholms Regionskommune

DK008

Fyns Amt

DK009

Sønderjyllands Amt

DK00A

Ribe Amt

DK00D

Århus Amt

DK00E

Viborg Amt

DK00F

Nordjyllands Amt

DE121

Baden-Baden, Stadtkreis

DE122

Karlsruhe, Stadtkreis

DE123

Karlsruhe, Landkreis

DE124

Rastatt

DE131

Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

DE132

Breisgau-Hochschwarzwald

DE133

Emmendingen

DE134

Ortenaukreis

DE136

Schwarzwald-Baar-Kreis

DE138

Konstanz

DE139

Lörrach

DE13A

Waldshut

DE147

Bodenseekreis

DE213

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

DE214

Altötting

DE215

Berchtesgadener Land

DE216

Bad Tölz-Wolfratshausen

DE21D

Garmisch-Partenkirchen

DE21F

Miesbach

DE21K

Rosenheim, Landkreis

DE21M

Traunstein

DE222

Passau, Kreisfreie Stadt

DE225

Freyung-Grafenau

DE228

Passau, Landkreis

DE229

Regen

DE22A

Rottal-Inn

DE233

Weiden i. d. OPf., Kreisfreie Stadt

DE235

Cham

DE237

Neustadt a. d. Waldnaab

DE239

Schwandorf

DE23A

Tirschenreuth

DE244

Hof, Kreisfreie Stadt

DE249

Hof, Landkreis

DE24D

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

DE272

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

DE273

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

DE27A

Lindau (Bodensee)

DE27B

Ostallgäu

DE27E

Oberallgäu

DE411

Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt

DE412

Barnim

DE413

Märkisch-Oderland

DE415

Oder-Spree

DE418

Uckermark

DE422

Cottbus, Kreisfreie Stadt

DE429

Spree-Neiße

DE801

Greifswald, Kreisfreie Stadt

DE803

Rostock, Kreisfreie Stadt

DE805

Stralsund, Kreisfreie Stadt

DE806

Wismar, Kreisfreie Stadt

DE807

Bad Doberan

DE80D

Nordvorpommern

DE80E

Nordwestmecklenburg

DE80F

Ostvorpommern

DE80H

Rügen

DE80I

Uecker-Randow

DE942

Emden, Kreisfreie Stadt

DE947

Aurich

DE949

Emsland

DE94B

Grafschaft Bentheim

DE94C

Leer

DEA15

Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt

DEA1B

Kleve

DEA1E

Viersen

DEA1F

Wesel

DEA14

Krefeld, Kreisfreie Stadt

DEA21

Aachen, Kreisfreie Stadt

DEA25

Aachen, Kreis

DEA26

Düren

DEA28

Euskirchen

DEA29

Heinsberg

DEA34

Borken

DEA37

Steinfurt

DEB21

Trier, Kreisfreie Stadt

DEB23

Bitburg-Prüm

DEB24

Daun

DEB25

Trier-Saarburg

DEB33

Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt

DEB37

Pirmasens, Kreisfreie Stadt

DEB3A

Zweibrücken, Kreisfreie Stadt

DEB3E

Germersheim

DEB3H

Südliche Weinstraße

DEB3K

Südwestpfalz

DEC01

Stadtverband Saarbrücken

DEC02

Merzig-Wadern

DEC04

Saarlouis

DEC05

Saarpfalz-Kreis

DED12

Plauen, Kreisfreie Stadt

DED14

Annaberg

DED16

Freiberg

DED17

Vogtlandkreis

DED18

Mittlerer Erzgebirgskreis

DED1B

Aue-Schwarzenberg

DED22

Görlitz, Kreisfreie Stadt

DED24

Bautzen

DED26

Niederschlesischer Oberlausitzkreis

DED28

Löbau-Zittau

DED29

Sächsische Schweiz

DED2A

Weißeritzkreis

DEF01

Flensburg, Kreisfreie Stadt

DEF02

Kiel, Kreisfreie Stadt

DEF03

Lübeck, Kreisfreie Stadt

DEF07

Nordfriesland

DEF08

Ostholstein

DEF09

Pinneberg (pouze Helgoland)

DEF0A

Plön

DEF0B

Rendsburg-Eckernförde

DEF0C

Schleswig-Flensburg

EE001

Põhja-Eesti

EE004

Lääne-Eesti

EE006

Kesk-Eesti

EE007

Kirde-Eesti

EE008

Lõuna-Eesti

GR111

Evros

GR112

Xanthi

GR113

Rodopi

GR114

Drama

GR122

Thessaloniki

GR126

Serres

GR212

Thesprotia

GR213

Ioannina

GR214

Preveza

GR221

Zakynthos

GR222

Kerkyra

GR223

Kefallinia

GR224

Lefkada

GR231

Aitoloakarnania

GR232

Achaia

GR411

Lesvos

GR412

Samos

GR413

Chios

GR421

Dodekanisos

GR431

Irakleio

GR432

Lasithi

GR433

Rethymni

GR434

Chania

ES113

Ourense

ES114

Pontevedra

ES212

Guipúzcoa

ES220

Navarra

ES241

Huesca

ES415

Salamanca

ES419

Zamora

ES431

Badajoz

ES432

Cáceres

ES512

Girona

ES513

Lleida

ES612

Cádiz

ES615

Huelva

ES630

Ceuta

FR211

Ardennes

FR221

Aisne

FR223

Somme

FR232

Seine-Maritime

FR251

Calvados

FR252

Manche

FR301

Nord

FR302

Pas-de-Calais

FR411

Meurthe-et-Moselle

FR412

Meuse

FR413

Moselle

FR421

Bas-Rhin

FR422

Haut-Rhin

FR431

Doubs

FR432

Jura

FR434

Territoire de Belfort

FR521

Côtes-d'Armor

FR522

Finistère

FR523

Îlle-et-Vilaine

FR615

Pyrénées-Atlantiques

FR621

Ariège

FR623

Haute-Garonne

FR626

Hautes-Pyrénées

FR711

Ain

FR717

Savoie

FR718

Haute-Savoie

FR815

Pyrénées-Orientales

FR821

Alpes-de-Haute-Provence

FR822

Hautes-Alpes

FR823

Alpes-Maritimes

FR831

Corse-du-Sud

FR832

Haute-Corse

FR910

Guadeloupe

FR920

Martinique

FR930

Guyane

FR940

Réunion

IE011

Border

IE021

Dublin

IE022

Mid-East

IE024

South-East (IE)

ITC11

Torino

ITC12

Vercelli

ITC13

Biella

ITC14

Verbano Cusio Ossola

ITC15

Novara

ITC16

Cuneo

ITC20

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC31

Imperia

ITC32

Savona

ITC33

Genova

ITC34

La Spezia

ITC41

Varese

ITC42

Como

ITC43

Lecco

ITC44

Sondrio

ITD10

Bolzano/Bozen

ITD33

Belluno

ITD35

Venezia

ITD36

Padova

ITD37

Rovigo

ITD42

Udine

ITD43

Gorizia

ITD44

Trieste

ITD56

Ferrara

ITD57

Ravenna

ITE11

Massa-Carrara

ITE12

Lucca

ITE16

Livorno

ITE17

Pisa

ITE1A

Grosseto

ITF42

Bari

ITF44

Brindisi

ITF45

Lecce

ITG11

Trapani

ITG14

Agrigento

ITG15

Caltanissetta

ITG18

Ragusa

ITG19

Siracusa

ITG21

Sassari

ITG22

Nuoro

ITG23

Oristano

ITG24

Cagliari

CY000

Kypros/Kıbrıs

LV003

Kurzeme

LV005

Latgale

LV006

Rīga

LV007

Pierīga

LV008

Vidzeme

LV009

Zemgale

LT001

Alytaus

LT003

Klaipėdos

LT004

Marijampolės

LT005

Panevėžio

LT006

Šiaulių

LT008

Telšių

LT009

Utenos

LU000

Luxembourg (Grand-Duché)

HU101

Budapest

HU102

Pest

HU212

Komárom-Esztergom

HU221

Györ-Moson-Sopron

HU222

Vas

HU223

Zala

HU311

Borsod-Abaúj-Zemplén

HU312

Heves

HU313

Nógrád

HU321

Hajdú-Bihar

HU323

Szabolcs-Szatmár-Bereg

HU332

Békés

HU333

Csongrád

MT001

Malta

MT002

Gozo and Comino/Ghawdex u Kemmuna

NL111

Oost-Groningen

NL112

Delfzijl en omgeving

NL113

Overig Groningen

NL121

Noord-Friesland

NL132

Zuidoost-Drenthe

NL211

Noord-Overijssel

NL213

Twente

NL222

Achterhoek

NL223

Arnhem/Nijmegen

NL333

Delft en Westland

NL335

Groot-Rijnmond

NL341

Zeeuwsch-Vlaanderen

NL342

Overig Zeeland

NL411

West-Noord-Brabant

NL412

Midden-Noord-Brabant

NL413

Noordoost-Noord-Brabant

NL414

Zuidoost-Noord-Brabant

NL421

Noord-Limburg

NL422

Midden-Limburg

NL423

Zuid-Limburg

AT111

Mittelburgenland

AT112

Nordburgenland

AT113

Südburgenland

AT124

Waldviertel

AT125

Weinviertel

AT126

Wiener Umland/Nordteil

AT127

Wiener Umland/Südteil

AT130

Wien

AT211

Klagenfurt-Villach

AT212

Oberkärnten

AT213

Unterkärnten

AT224

Oststeiermark

AT225

West- und Südsteiermark

AT311

Innviertel

AT313

Mühlviertel

AT322

Pinzgau-Pongau

AT323

Salzburg und Umgebung

AT331

Außerfern

AT332

Innsbruck

AT333

Osttirol

AT334

Tiroler Oberland

AT335

Tiroler Unterland

AT341

Bludenz-Bregenzer Wald

AT342

Rheintal-Bodenseegebiet

PL212

Nowosądecki

PL225

Bielsko-bialski

PL227

Rybnicko-jastrzębski

PL322

Krośnieńsko-przemyski

PL341

Białostocko-suwalski

PL342

Łomżyński

PL421

Szczeciński

PL422

Koszaliński

PL431

Gorzowski

PL432

Zielonogórski

PL511

Jeleniogórsko-wałbrzyski

PL520

Opolski

PL623

Ełcki

PL631

Słupski

PL632

Gdański

PL633

Gdańsk, Gdynia, Sopot

PT111

Minho-Lima

PT112

Cávado

PT117

Douro

PT118

Alto Trás-os-Montes

PT150

Algarve

PT168

Beira Interior Norte

PT169

Beira Interior Sul

PT182

Alto Alentejo

PT183

Alentejo Central

PT184

Baixo Alentejo

SI001

Pomurska

SI002

Podravska

SI003

Koroška

SI004

Savinjska

SI009

Gorenjska

SI00B

Goriška

SI00C

Obalno-kraška

SI00E

Osrednjeslovenska

SK010

Bratislavský kraj

SK021

Trnavský kraj

SK022

Trenčiansky kraj

SK023

Nitriansky kraj

SK031

Žilinský kraj

SK032

Banskobystrický kraj

SK041

Prešovský kraj

SK042

Košický kraj

FI181

Uusimaa

FI182

Itä-Uusimaa

FI183

Varsinais-Suomi

FI186

Kymenlaakso

FI191

Satakunta

FI195

Pohjanmaa

FI1A1

Keski-Pohjanmaa

FI1A2

Pohjois-Pohjanmaa

FI1A3

Lappi

FI200

Åland

SE010

Stockholms län

SE021

Uppsala län

SE022

Södermanlands län

SE023

Östergötlands län

SE041

Blekinge län

SE044

Skåne län

SE061

Värmlands län

SE062

Dalarnas län

SE063

Gävleborgs län

SE071

Västernorrlands län

SE072

Jämtlands län

SE081

Västerbottens län

SE082

Norrbottens län

SE093

Kalmar län

SE094

Gotlands län

SE0A1

Hallands län

SE0A2

Västra Götalands län

UKH13

Norfolk

UKH14

Suffolk

UKH31

Southend-on-Sea

UKH32

Thurrock

UKH33

Essex CC

UKJ21

Brighton and Hove

UKJ22

East Sussex CC

UKJ24

West Sussex

UKJ31

Portsmouth

UKJ32

Southampton

UKJ33

Hampshire CC

UKJ34

Isle of Wight

UKJ41

Medway

UKJ42

Kent CC

UKK21

Bournemouth and Poole

UKK22

Dorset CC

UKK30

Cornwall and Isles of Scilly

UKK41

Plymouth

UKK42

Torbay

UKK43

Devon CC

UKL11

Isle of Anglesey

UKL12

Gwynedd

UKL13

Conwy and Denbighshire

UKL14

South West Wales

UKM32

Dumfries and Galloway

UKM33

East Ayrshire and North Ayrshire Mainland

UKM37

South Ayrshire

UKM43

Lochaber, Skye and Lochalsh and Argyll and the Islands

UKN03

East of Northern Ireland

UKN04

North of Northern Ireland

UKN05

West and South of Northern Ireland

Gibraltar


PŘÍLOHA II

Seznam oblastí a regionů úrovně NUTS II způsobilých pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci nadnárodní spolupráce cíle „Evropská územní spolupráce“ pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013

AZORY-MADEIRA-KANÁRSKÉ OSTROVY (MAKARONÉSIE)

ES70

Canarias

PT20

Região Autónoma dos Açores

PT30

Região Autónoma da Madeira

ALPSKÝ PROSTOR

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE21

Oberbayern

DE27

Schwaben

FR42

Alsace

FR43

Franche-Comté

FR71

Rhône-Alpes

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

ITC1

Piemonte

ITC2

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

SI00

Slovenija

ATLANTSKÉ POBŘEŽÍ

ES11

Galicia

ES12

Principado de Asturias

ES13

Cantabria

ES21

País Vasco

ES22

Comunidad Foral de Navarra

ES61

Andalucía (pouze následující regiony úrovně NUTS III)

ES612

Cádiz

ES615

Huelva

ES618

Sevilla

FR23

Haute-Normandie

FR25

Basse-Normandie

FR51

Pays de la Loire

FR52

Bretagne

FR53

Poitou-Charentes

FR61

Aquitaine

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

PT11

Norte

PT15

Algarve

PT16

Centro (PT)

PT17

Lisboa

PT18

Alentejo

UKD1

Cumbria

UKD2

Cheshire

UKD3

Greater Manchester

UKD4

Lancashire

UKD5

Merseyside

UKK1

Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset

UKK2

Dorset and Somerset

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKK4

Devon

UKL1

West Wales and The Valleys

UKL2

East Wales

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

BALTSKÉ MOŘE

DK00

Danmark

DE30

Berlin

DE41

Brandenburg-Nordost

DE42

Brandenburg-Südwest

DE50

Bremen

DE60

Hamburg

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DE93

Lüneburg

DEF0

Schleswig-Holstein

EE00

Eesti

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

FI13

Itä-Suomi

FI18

Etelä-Suomi

FI19

Länsi-Suomi

FI1A

Pohjois-Suomi

FI20

Åland

SE01

Stockholm

SE02

Östra Mellansverige

SE04

Sydsverige

SE06

Norra Mellansverige

SE07

Mellersta Norrland

SE08

Övre Norrland

SE09

Småland med öarna

SE0A

Västsverige

KARIBSKÁ OBLAST

FR91

Guadeloupe

FR92

Martinique

FR93

Guyane

STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA

CZ01

Praha

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE11

Stuttgart

DE12

Karlsruhe

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE21

Oberbayern

DE22

Niederbayern

DE23

Oberpfalz

DE24

Oberfranken

DE25

Mittelfranken

DE26

Unterfranken

DE27

Schwaben

DE30

Berlin

DE41

Brandenburg-Nordost

DE42

Brandenburg-Südwest

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DED1

Chemnitz

DED2

Dresden

DED3

Leipzig

DEE1

Dessau

DEE2

Halle

DEE3

Magdeburg

DEG0

Thüringen

ITC1

Piemonte

ITC2

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

HU10

Közép-Magyarország

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

SI00

Slovenija

SK01

Bratislavský kraj

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

OBLAST INDICKÉHO OCEÁNU

FR94

Réunion

STŘEDOMOŘÍ (1)

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR24

Sterea Ellada

GR25

Peloponnisos

GR30

Attiki

GR41

Voreio Aigaio

GR42

Notio Aigaio

GR43

Kriti

ES24

Aragón

ES51

Cataluña

ES52

Comunidad Valenciana

ES53

Illes Balears

ES61

Andalucía

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

FR71

Rhône-Alpes

FR81

Languedoc-Roussillon

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

FR83

Corse

ITC1

Piemonte

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

ITE1

Toscana

ITE2

Umbria

ITE3

Marche

ITE4

Lazio

ITF1

Abruzzo

ITF2

Molise

ITF3

Campania

ITF4

Puglia

ITF5

Basilicata

ITF6

Calabria

ITG1

Sicilia

ITG2

Sardegna

CY00

Kypros/Kıbrıs

MT00

Malta

PT15

Algarve

PT18

Alentejo

SI00

Slovenija

SEVERNÍ MOŘE

BE21

Prov. Antwerpen

BE23

Prov. Oost-Vlaanderen

BE25

Prov. West-Vlaanderen

DK00

Danmark

DE50

Bremen

DE60

Hamburg

DE91

Braunschweig

DE92

Hannover

DE93

Lüneburg

DE94

Weser-Ems

DEF0

Schleswig-Holstein

NL11

Groningen

NL12

Friesland

NL13

Drenthe

NL21

Overijssel

NL23

Flevoland

NL32

Noord-Holland

NL33

Zuid-Holland

NL34

Zeeland

SE04

Sydsverige (pouze následující regiony úrovně NUTS III)

SE044

Skåne län

SE06

Norra Mellansverige (pouze následující regiony úrovně NUTS III)

SE061

Värmlands län

SE09

Småland med öarna (pouze následující regiony úrovně NUTS III)

SE092

Kronobergs län

SE0A

Västsverige

UKC1

Tees Valley and Durham

UKC2

Northumberland and Tyne and Wear

UKE1

East Riding and North Lincolnshire

UKE2

North Yorkshire

UKE3

South Yorkshire

UKE4

West Yorkshire

UKF1

Derbyshire and Nottinghamshire

UKF2

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

UKF3

Lincolnshire

UKH1

East Anglia

UKH3

Essex

UKJ4

Kent

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM4

Highlands and Islands (pouze následující regiony úrovně NUTS III)

UKM41

Caithness and Sutherland and Ross and Cromarty

UKM42

Inverness and Nairn and Moray, Badenoch and Strathspey

UKM45

Orkney Islands

UKM46

Shetland Islands

SEVEROZÁPADNÍ EVROPA

BE10

Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BE21

Prov. Antwerpen

BE22

Prov. Limburg (BE)

BE23

Prov. Oost-Vlaanderen

BE24

Prov. Vlaams-Brabant

BE25

Prov. West-Vlaanderen

BE31

Prov. Brabant Wallon

BE32

Prov. Hainaut

BE33

Prov. Liège

BE34

Prov. Luxembourg (BE)

BE35

Prov. Namur

DE11

Stuttgart

DE12

Karlsruhe

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE24

Oberfranken

DE25

Mittelfranken

DE26

Unterfranken

DE27

Schwaben

DE71

Darmstadt

DE72

Gießen

DE73

Kassel

DEA1

Düsseldorf

DEA2

Köln

DEA3

Münster

DEA4

Detmold

DEA5

Arnsberg

DEB1

Koblenz

DEB2

Trier

DEB3

Rheinhessen-Pfalz

DEC0

Saarland

FR10

Île de France

FR21

Champagne-Ardenne

FR22

Picardie

FR23

Haute-Normandie

FR24

Centre

FR25

Basse-Normandie

FR26

Bourgogne

FR30

Nord-Pas-de-Calais

FR41

Lorraine

FR42

Alsace

FR43

Franche-Comté

FR51

Pays de la Loire

FR52

Bretagne

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

LU00

Luxembourg (Grand-Duché)

NL21

Overijssel

NL22

Gelderland

NL23

Flevoland

NL31

Utrecht

NL32

Noord-Holland

NL33

Zuid-Holland

NL34

Zeeland

NL41

Noord-Brabant

NL42

Limburg (NL)

UKC1

Tees Valley and Durham

UKC2

Northumberland and Tyne and Wear

UKD1

Cumbria

UKD2

Cheshire

UKD3

Greater Manchester

UKD4

Lancashire

UKD5

Merseyside

UKE1

East Riding and North Lincolnshire

UKE2

North Yorkshire

UKE3

South Yorkshire

UKE4

West Yorkshire

UKF1

Derbyshire and Nottinghamshire

UKF2

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

UKF3

Lincolnshire

UKG1

Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire

UKG2

Shropshire and Staffordshire

UKG3

West Midlands

UKH1

East Anglia

UKH2

Bedfordshire and Hertfordshire

UKH3

Essex

UKI1

Inner London

UKI2

Outer London

UKJ1

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

UKJ2

Surrey, East and West Sussex

UKJ3

Hampshire and Isle of Wight

UKJ4

Kent

UKK1

Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset

UKK2

Dorset and Somerset

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKK4

Devon

UKL1

West Wales and The Valleys

UKL2

East Wales

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

SEVERNÍ PERIFERNÍ OBLASTI

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

FI13

Itä-Suomi

FI19

Länsi-Suomi (pouze následující regiony úrovně NUTS III)

FI193

Keski-Suomi

FI1A

Pohjois-Suomi

SE07

Mellersta Norrland

SE08

Övre Norrland

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR24

Sterea Ellada

GR25

Peloponnisos

GR30

Attiki

GR41

Voreio Aigaio

GR42

Notio Aigaio

GR43

Kriti

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

ITE2

Umbria

ITE3

Marche

ITF1

Abruzzo

ITF2

Molise

ITF4

Puglia

ITF5

Basilicata

HU10

Közép-Magyarország

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

SI00

Slovenija

SK01

Bratislavský kraj

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

JIHOZÁPADNÍ EVROPA (2)

ES11

Galicia

ES12

Principado de Asturias

ES13

Cantabria

ES21

País Vasco

ES22

Comunidad Foral de Navarra

ES23

La Rioja

ES24

Aragón

ES30

Comunidad de Madrid

ES41

Castilla y León

ES42

Castilla-La Mancha

ES43

Extremadura

ES51

Cataluña

ES52

Comunidad Valenciana

ES53

Illes Balears

ES61

Andalucía

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

FR53

Poitou-Charentes

FR61

Aquitaine

FR62

Midi-Pyrénées

FR63

Limousin

FR72

Auvergne

FR81

Languedoc-Roussillon

PT11

Norte

PT15

Algarve

PT16

Centro (PT)

PT17

Lisboa

PT18

Alentejo


(1)  Oblast zahrnuje také Gibraltar.

(2)  Oblast zahrnuje také Gibraltar.


11.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/59


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 9. listopadu 2006,

kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 1228/2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou

(Text s významem pro EHP)

(2006/770/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou (1), a zejména na čl. 8 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1228/2003 stanoví obecné zásady ohledně správy a přidělování dostupné přenosové kapacity propojení mezi vnitrostátními soustavami.

(2)

Do těchto obecných zásad ohledně kapacit přeshraničního propojení elektřiny by měly být zapracovány účinné metody řízení přetížení, aby byl zabezpečen účinný přístup do přenosových soustav za účelem přeshraničních transakcí.

(3)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1228/2003,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 1228/2003 se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 9. listopadu 2006.

Za Komisi

Andris PIEBALGS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 1.


PŘÍLOHA

Obecné zásady pro správu a přidělování dostupné přenosové kapacity pro propojení mezi vnitrostátními systémy

1.   Obecná ustanovení

1.1.

Provozovatelé přenosových soustav se vynasnaží přijmout všechny obchodní transakce, včetně těch, které zahrnují přeshraniční obchod.

1.2.

V případě, že k přetížení nedochází, není přístup k propojení ničím omezen. Pokud se tak obvykle děje, nemusí být stanoven žádný stálý obecný přidělovací postup pro přístup k přeshraniční přenosové službě.

1.3.

V případě, že plánované obchodní transakce nejsou slučitelné s bezpečným síťovým provozem, provozovatelé přenosových soustav zmírňují přetížení ve shodě s požadavky provozní bezpečnosti distribuční soustavy, přičemž se snaží zajistit, aby jakékoliv související náklady byly nadále hospodářsky účinné. Pokud nelze použít méně nákladná opatření, počítá se s nápravným opětovným přenosem či vzájemnou obchodní výměnou.

1.4.

Jestliže dojde ke strukturálnímu přetížení, provozovatelé přenosových soustav okamžitě uplatní příslušná, předem definovaná a odsouhlasená pravidla a opatření pro řízení přetížení. Metody řízení přetížení zajistí, aby fyzické energetické toky spojené s veškerou přidělenou přenosovou kapacitou odpovídaly bezpečnostním normám sítě.

1.5.

Metody přijaté pro účely řízení přetížení dávají účastníkům trhu a provozovatelům přenosových soustav hospodářsky účinné signály, podporují hospodářskou soutěž a jsou vhodné k tomu, aby se uplatňovaly regionálně i na úrovni Společenství.

1.6.

Při řízení přetížení se nesmí používat rozlišování založené na transakcích. Zvláštní žádosti o přenosovou službu se nevyhoví, pouze pokud jsou zároveň splněny tyto podmínky:

a)

následkem přírůstkových fyzických energetických toků plynoucích z vyhovění této žádosti již nemusí být zaručen bezpečný provoz energetické sítě; a

b)

peněžní hodnota spojená s touto žádostí v postupu řízení přetížení je nižší než u ostatních žádostí, které mají být přijaty pro tutéž službu a za týchž podmínek.

1.7.

Při určování příslušných síťových oblastí, v nichž a mezi nimiž se řízení přetížení má uplatňovat, se provozovatelé přenosových soustav řídí zásadami účinnosti nákladů a minimalizací nepříznivých dopadů na vnitřní trh s elektřinou. Provozovatelé přenosových soustav výslovně nesmějí, s výjimkou výše zmíněných důvodů a důvodů provozní bezpečnosti (1), omezovat propojovací kapacitu, aby vyřešili přetížení uvnitř své regulační oblasti. Jestliže taková situace nastane, je provozovateli přenosových soustav popsána a transparentním způsobem zpřístupněna všem uživatelům. Takovou situaci lze strpět jen do té doby, než je nalezeno dlouhodobé řešení. Provozovatelé přenosových soustav popíšou a průhledným způsobem zpřístupní všem uživatelům metody a projekty k dosažení dlouhodobého řešení.

1.8.

Při vyrovnávání sítě ve své regulační oblasti prostřednictvím provozních opatření v síti a prostřednictvím opětovného přenosu berou provozovatelé přenosových soustav v úvahu účinek těchto opatření na sousední regulační oblasti.

1.9.

Nejpozději do dne 1. ledna 2008 budou koordinovaně a za provozně bezpečných podmínek stanoveny mechanismy vnitrodenního řízení přetížení propojovací kapacity s cílem poskytnout co největší příležitosti k obchodu a zajistit přeshraniční vyrovnávání.

1.10.

Vnitrostátní regulační orgány pravidelně hodnotí metody řízení přetížení a zvláštní pozornost věnují tomu, zda panuje soulad se zásadami a pravidly stanovenými v tomto nařízení a obecných zásadách a s předpoklady a podmínkami, jež na základě těchto zásad a pravidel samy stanovily. Zmíněné hodnocení zahrnuje konzultace všech účastníků trhu a specializované studie.

2.   Metody řízení přetížení

2.1.

Pro usnadnění účinného fungování přeshraničního obchodu mají metody řízení přetížení tržní charakter. Za tímto účelem se kapacita přiděluje pouze pomocí explicitních (kapacita) či implicitních (kapacita a energie) aukcí. Obě metody mohou existovat souběžně na stejném propojení. Pro vnitrodenní obchody lze použít nepřetržité obchodování.

2.2.

V závislosti na podmínkách hospodářské soutěže může být zapotřebí, aby mechanismy řízení přetížení dovolovaly jak dlouhodobé, tak krátkodobé přidělování přenosové kapacity.

2.3.

Každý postup přidělení kapacity přiděluje předepsaný podíl dostupné propojovací kapacity plus veškerou zbývající kapacitu, předtím nepřidělenou, a veškerou kapacitu, která byla předtím přidělena a její držitelé ji uvolnili.

2.4.

Provozovatelé přenosových soustav zlepší stabilizovanost kapacity, přičemž zohlední povinnosti a práva zúčastněných provozovatelů přenosových soustav i povinnosti a práva účastníků trhu, aby se usnadnil účinný a účelný průběh hospodářské soutěže. Trhu může být nabízen přiměřený podíl kapacit se sníženou stabilitou, je však pokaždé nutno účastníkům trhu oznámit přesné podmínky přenosu po přeshraničních vedeních.

2.5.

Právem přístupu je v případě dlouhodobých a střednědobých přídělů stabilní právo na přenosovou kapacitu. Řídí se zásadou ztráty v případě nevyužití nebo zásadou využití nebo prodeje ve stanoveném čase.

2.6.

Provozovatelé přenosových soustav definují vhodnou strukturu pro přidělení kapacity mezi různými časovými rámci. To může zahrnovat možnost rezervace minimálního procentuálního podílu propojovací kapacity pro denní nebo vnitrodenní přidělení. Tuto přidělovací strukturu přezkoumávají příslušné regulační orgány. Ve svých návrzích provozovatelé přenosových soustav berou v úvahu:

a)

povahu trhů;

b)

provozní podmínky, jako jsou důsledky vyrovnávání stabilně deklarovaných harmonogramů;

c)

úroveň harmonizace procentuálních podílů a časových rámců přijatých pro různé stávající mechanismy přidělování kapacity.

2.7.

Přidělování kapacity nesmí rozlišovat mezi účastníky trhu, kteří mají zájem využít svého práva používat fyzické dvoustranné smlouvy či nabídku na energetické burze. Vítězí nabídky s nejvyšší hodnotou, ať už implicitní nebo explicitní ve stanoveném časovém rámci.

2.8.

V regionech, kde jsou rozvinuté termínované finanční trhy s elektřinou a kde již prokázaly účinnost, lze veškerou propojovací kapacitu přidělit prostřednictvím implicitních aukcí.

2.9.

V jiných případech než u nových propojovacích vedení, které využívají odchylku podle článku 7 nařízení, není stanovení minimálních cen povoleno.

2.10.

Všichni potenciální účastníci trhu mají v zásadě povoleno se procesu přidělování účastnit bez omezení. Příslušné regulační orgány a/nebo orgány pro hospodářskou soutěž mohou proto, aby se nevytvářely nebo nezhoršovaly problémy spojené s potenciálním použitím dominantního postavení některého účastníka trhu, případně stanovit omezení z důvodu dominantního postavení, a to všeobecně, nebo pro jednotlivou společnost.

2.11.

Účastníci trhu pevně sjednávají svá využití kapacity u provozovatelů přenosových soustav do termínu stanoveného pro každý časový rámec. Tento termín je stanoven tak, aby byli provozovatelé přenosových soustav schopni nevyužitou kapacitu znovu předat k novému přidělení v následujícím příslušném časovém rámci – včetně vnitrodenních obchodů.

2.12.

Kapacita je volně obchodovatelná na sekundárním základě pod podmínkou, že je provozovatel přenosové soustavy informován v dostatečném předstihu. V případě, že provozovatel přenosové soustavy odmítne nějaké sekundární obchodování (transakci), je nutné, aby to daný provozovatel přenosové soustavy jasně a průhledným způsobem oznámil a objasnil všem účastníkům trhu a oznámil to regulačnímu orgánu.

2.13.

Finanční důsledky nesplnění závazků spojených s přidělováním kapacit nesou ti, kdo jsou za toto nesplnění odpovědni. V případě, že účastníci trhu nevyužijí kapacitu, kterou se využít zavázali, nebo v případě explicitně dražené kapacity neuskuteční sekundární obchodování či nevrátí kapacitu včas, ztrácí na tuto kapacitu právo a hradí poplatek, který odráží výši nákladů. Je nutné, aby všechny poplatky za nevyužití kapacity, které odrážejí výši nákladů, byly opodstatněné a přiměřené. Stejně tak je povinné účastníkovi trhu nahradit ztrátu práv na kapacitu, pokud provozovatel přenosových soustav nesplní své závazky. Pro tyto účely se nezohledňují následné ztráty. Pojmy a metody klíčové pro stanovení povinností vyplývajících z nesplnění závazků se určují předem s ohledem na finanční důsledky a přezkoumává je příslušný regulační vnitrostátní orgán či orgány.

3.   Koordinace

3.1.

Přidělování kapacity na propojovacím vedení se koordinuje a uskutečňuje za použití společných přidělovacích postupů ze strany příslušných provozovatelů přenosových soustav. Očekává-li se, že obchod mezi dvěma zeměmi (provozovateli přenosových soustav) významně ovlivní podmínky fyzického toku v jakékoliv třetí zemi (u třetího provozovatele přenosové soustavy), metody řízení přetížení se koordinují mezi všemi dotčenými provozovateli přenosových soustav prostřednictvím společného postupu řízení přetížení. Vnitrostátní regulační orgány a provozovatelé přenosových soustav zabezpečí, aby nebyl jednostranně zaveden žádný postup pro řízení přetížení, který by měl závažné dopady na toky elektřiny v jiných sítích.

3.2.

Nejpozději od 1. ledna 2007 se uplatňuje společná koordinovaná metoda řízení přetížení a postup alespoň pro přidělování kapacity uskutečňované každý rok, každý měsíc a na následující den, a to mezi zeměmi v těchto regionech:

a)

severní Evropa (tj. Dánsko, Švédsko, Finsko, Německo a Polsko),

b)

severozápadní Evropa (tj. Benelux, Německo a Francie),

c)

Itálie (tj. Itálie, Francie, Německo, Rakousko, Slovinsko a Řecko),

d)

střední východní Evropa (tj. Německo, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rakousko a Slovinsko),

e)

jihozápadní Evropa (tj. Španělsko, Portugalsko a Francie),

f)

Spojené království, Irsko a Francie,

g)

pobaltské státy (tj. Estonsko, Lotyšsko a Litva).

Na propojovacím vedení, které zahrnuje země náležející do více než jednoho regionu, se používané metody řízení přetížení mohou lišit, aby se zajistila slučitelnost s metodami používanými v ostatních regionech, do nichž tyto země náležejí. V takovém případě navrhují příslušní provozovatelé přenosových soustav metodu, kterou přezkoumávají příslušné regulační orgány.

3.3.

Regiony uvedené v bodě 2.8. smějí přidělit veškerou propojovací kapacitu prostřednictvím přidělení na následující den.

3.4.

Ve všech těchto sedmi regionech se slučitelné postupy řízení přetížení definují s ohledem na vytváření skutečně integrovaného vnitřního evropského trhu s elektřinou. Účastníci trhu nejsou konfrontováni s neslučitelnými regionálními systémy.

3.5.

Vzhledem k prosazování spravedlivých podmínek a účinného fungování hospodářské soutěže a přeshraničního obchodu zahrnuje koordinace mezi provozovateli přenosových soustav v rámci regionů stanovených v bodě 3.2. všechny kroky, od výpočtu kapacity a optimalizace přidělování až po bezpečný provoz sítě, přičemž je jasně rozdělena odpovědnost. Tato koordinace zahrnuje především:

a)

používání společného modelu přenosu, který účinně řeší vzájemně závislé fyzické kruhové toky a zohledňuje rozdíly mezi fyzickými a obchodními toky;

b)

přidělování a sjednání kapacity, které účinně řeší vzájemně závislé fyzické kruhové toky;

c)

tytéž závazky držitelů kapacity k poskytování informací o zamýšleném využití kapacity, tj. sjednání kapacity (na explicitní aukce);

d)

tytéž časové rámce a doby uzavírky;

e)

tutéž strukturu pro přidělování kapacity mezi různými časovými rámci (např. 1 den, 3 hodiny, 1 týden atd.) a pokud jde o prodané bloky kapacity (množství elektřiny v MW, MWh atd.);

f)

konzistentní rámec smluv s účastníky trhu;

g)

ověřování toků s cílem dostát požadavkům bezpečnosti provozu při provozním plánování i provozu v reálném čase;

h)

účtování a hrazení činností při řízení přetížení.

3.6.

Koordinace zahrnuje rovněž výměnu informací mezi provozovateli přenosových soustav. Povaha, termíny a frekvence výměny informací jsou slučitelné s činnostmi v bodě 3.5 a fungováním trhů s elektřinou. Díky výměně informací mohou provozovatelé přenosových soustav především vytvořit co nejlepší prognózu celkové situace distribuční soustavy pro vyhodnocení toků ve své síti a dostupných propojovacích kapacit. Každý provozovatel přenosové soustavy, který získává informace v zájmu dalších provozovatelů přenosových soustav, předává zúčastněnému provozovateli přenosové soustavy výsledky sběru údajů.

4.   Harmonogram tržních operací

4.1.

Přidělování dostupné přenosové kapacity se odehrává s dostatečným předstihem. Zúčastnění provozovatelé přenosových soustav před každým přidělením společně zveřejňují kapacitu, která se má přidělit, přičemž případně zohledňují kapacitu uvolněnou z některých stabilních přenosových práv a v náležitých případech související vyrovnaná sjednání, jakož i s délkou všech období, během nichž se kapacita sníží nebo nebude kapacita dostupná (např. z důvodu údržby).

4.2.

Při plném zohlednění bezpečnosti sítě se sjednání přenosových práv odehrává s dostatečným předstihem před obchody uzavíranými na následující den na všech příslušných organizovaných trzích a před zveřejněním kapacity, která má být přidělena podle mechanismu přidělování na následující den a přidělování vnitrodenního. Sjednání přenosových práv v opačném směru se vyrovnávají tak, aby propojovací vedení bylo využito co nejúčinněji.

4.3.

Následná přidělení dostupné přenosové kapacity na den D se uskuteční ve dnech D-1 a D po vydání harmonogramů indikované výroby nebo výroby na následující den.

4.4.

Při přípravě provozu distribuční soustavy na následující den si provozovatelé přenosové soustavy se sousedními provozovateli přenosových soustav vyměňují informace, včetně prognózy topologie distribuční soustavy, dostupnosti a prognózy výroby výrobních jednotek a toků zatížení, aby byla celková síť prostřednictvím provozních opatření v souladu s pravidly bezpečného provozu distribuční soustavy co nejlépe využita.

5.   Průhlednost

5.1.

Provozovatelé přenosových soustav zveřejňují všechny významné údaje o dostupnosti sítě, přístupu do sítě a používání sítě, včetně zprávy o tom, kde a kdy nastává přetížení, metodách používaných pro řízení přetížení a plánech jeho řízení do budoucna.

5.2.

Provozovatelé přenosových soustav zveřejňují obecný popis metody řízení přetížení, jež se za různých podmínek používá k maximalizaci kapacity dostupné na trhu, a obecný model výpočtu propojovací kapacity pro jednotlivé časové rámce vycházející z elektrických a fyzikálních vlastností sítě. Tento model přezkoumávají regulační orgány příslušných členských států.

5.3.

Provozovatelé přenosových soustav všem potenciálním uživatelům sítě podrobně popisují a průhledným způsobem zpřístupňují postupy používané při řízení přetížení a přidělování kapacity spolu s termíny a postupy týkajícími se žádostí o kapacitu, popis nabízených produktů a povinnosti a práva provozovatelů přenosových soustav a strany, jíž se kapacita uděluje, včetně povinností vyplývajících z nesplnění závazků.

5.4.

Nedílnou součást informací, které provozovatelé přenosových soustav zveřejňují ve veřejně dostupném dokumentu, tvoří provozní a plánovací bezpečnostní normy. Zmíněný dokument rovněž přezkoumávají vnitrostátní regulační orgány.

5.5.

Provozovatelé přenosových soustav zveřejňují veškeré významné údaje o přeshraničním obchodě vycházející z nejlepší možné prognózy. Za účelem splnění této povinnosti dotyční účastníci trhu provozovatelům přenosových soustav poskytují významné údaje. Způsob zveřejňování takových informací přezkoumávají regulační orgány. Provozovatelé přenosových soustav zveřejňují alespoň:

a)

každý rok: informace o dlouhodobém vývoji přenosové infrastruktury a jeho vlivu na kapacitu přeshraničního přenosu;

b)

každý měsíc: prognózy na následující měsíc a rok přenosové kapacity dostupné na trhu zohledňující veškeré významné informace, které má v době výpočtu prognózy provozovatel přenosové soustavy k dispozici (např. vliv letního a zimního období na kapacitu vedení, údržba distribuční soustavy, dostupnost výrobních jednotek atd.);

c)

každý týden: prognózy na následující týden přenosové kapacity dostupné na trhu zohledňující veškeré významné informace, které mají v době výpočtu prognózy provozovatelé přenosových soustav k dispozici, jako jsou předpověď počasí, plánované práce na údržbě distribuční soustavy, dostupnost výrobních jednotek atd.;

d)

každý den: přenosovou kapacitu na následující den a vnitrodenní přenosovou kapacitu dostupnou na trhu pro každý obchodní interval zohledňující všechna vyrovnaná sjednání na následující den, harmonogramy výroby na následující den, prognózy poptávky a plánované práce na údržbě distribuční soustavy;

e)

celkovou již přidělenou kapacitu podle obchodního intervalu a všechny významné podmínky, za nichž je možné tuto kapacitu využít (dražební zúčtovací cena, závazky využít kapacitu určitým způsobem atd.), tak, aby bylo možné určit zbývající kapacitu;

f)

přidělenou kapacitu co nejdříve po každém přidělení, přičemž rovněž uvádějí zaplacené ceny;

g)

celkovou využitou kapacitu podle obchodního intervalu, ihned po sjednání;

h)

reálnému času co nejblíže: souhrn uskutečněných obchodních a fyzických toků podle obchodního intervalu, včetně popisu účinku jakýchkoliv nápravných kroků podniknutých provozovateli přenosových soustav (např. omezování) s cílem vyřešit síťové nebo systémové problémy;

i)

informace ex-ante o plánovaných výpadcích a informace ex-post za předchozí den o plánovaných i neplánovaných výpadcích výrobních jednotek větších než 100 MW.

5.6.

Všechny významné informace budou trhu k dispozici včas k jednání o všech transakcích (např. na dobu jednání o ročních smlouvách o dodávce pro průmyslové odběratele nebo dobu, kdy je nutné zaslat nabídky na organizované trhy).

5.7.

Provozovatel přenosové soustavy zveřejňuje významné informace o prognóze vývoje poptávky a o výrobě podle časovým rámců uvedených v bodech 5.5. a 5.6. Provozovatel přenosové soustavy rovněž zveřejňuje významné informace nezbytné pro přeshraniční vyrovnávací trh.

5.8.

Při zveřejnění prognóz se v období následujícím po období, k němuž se prognóza vztahuje, nebo nejpozději následující den (D+1), k údajům prognóz rovněž zveřejňují hodnoty uskutečněné ex post.

5.9.

Všechny informace zveřejňované provozovateli přenosových soustav jsou volně a snadno přístupnou formou dostupné. Všechny údaje jsou rovněž přístupné prostřednictvím přiměřených a standardizovaných prostředků, které budou definovány v úzké spolupráci s účastníky trhu. Údaje zahrnují informace o uplynulých obdobích v rozsahu nejméně dvou let, aby k těmto údajům měli možnost přístupu noví účastníci trhu.

5.10.

Provozovatelé přenosových soustav si pravidelně vyměňují soubor dostatečně přesných údajů o síti a toku zatížení, aby bylo možné provádět výpočty toku zatížení pro každého provozovatele přenosové soustavy v jeho příslušné oblasti. Tentýž soubor údajů je na požádání k dispozici regulačním orgánům a Evropské komisi. Regulační orgány a Evropská komise zajistí zachování důvěrnosti tohoto souboru údajů v řadách vlastních i v řadách konzultantů, kteří pro ně na základě těchto údajů provádějí analýzy.

6.   Použití příjmu z přetížení

6.1.

Postupy řízení přetížení spojené s předem určeným časovým rámcem mohou mimo případy nových propojovacích vedení, jež využívají výhod odchylky podle článku 7, přinést příjmy, pouze pokud dojde k přetížení, a to v daném časovém rámci. Postup pro rozdělení těchto příjmů přezkoumávají regulační orgány. Nenarušuje postup přidělování ve prospěch žádné ze stran žádajících o kapacitu nebo energii a neodrazuje ani od snižování přetížení.

6.2.

Vnitrostátní regulační orgány určují využití příjmů vzešlých z přidělení propojovací kapacity průhledným způsobem.

6.3.

Příjem z přetížení se rozděluje mezi zúčastněné provozovatele přenosových soustav na základě kritérií, která odsouhlasili zúčastnění provozovatelé přenosových soustav a která přezkoumaly příslušné regulační orgány.

6.4.

Provozovatelé přenosových soustav předem jasně stanoví využití pro jakýkoliv příjem z přetížení, který mohou získat, a podávají zprávu o stávajícím využití tohoto příjmu. Regulační orgány ověřují, zda se toto využití slučuje s tímto nařízením a obecnými zásadami a zda je celková částka příjmu z přetížení, jenž pochází z přidělení propojovací kapacity, věnována na jeden nebo více ze tří účelů uvedených v čl. 6 odst. 6 nařízení.

6.5.

Regulační orgány zveřejňují každý rok do 31. července zprávu, jež uvede částku příjmu obdrženého za období 12 měsíců do 30. června téhož roku a použití daného příjmu, jakož i ověření, že toto využití je v souladu s tímto nařízením a obecnými zásadami a že celková částka příjmu z přetížení je věnována na jeden nebo více ze tří předepsaných účelů.

6.6.

Použití příjmu z přetížení na investice udržující nebo zvyšující propojovací kapacitu je přednostně určeno konkrétním, předem definovaným projektům, které přispívají k uvolnění souvisejícího stávajícího přetížení a které lze rovněž uskutečnit v přiměřené době, zejména vzhledem k povolovacímu postupu.


(1)  Provozní bezpečností se rozumí „udržování přenosové soustavy v mezích dohodnutých bezpečnostních limitů“.


11.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/66


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 9. listopadu 2006

o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu

(oznámeno pod číslem K(2006) 5304)

(Text s významem pro EHP)

(2006/771/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zařízení krátkého dosahu, díky svému masovému rozšíření v Evropském společenství i v celém světě, hrají stále důležitější úlohu v hospodářství i v každodenním životě občanů a využívají se v řadě aplikací, například v poplašných systémech, místních komunikačních zařízeních, zařízeních pro otevírání dveří nebo zdravotnických implantátech. Rozvoj aplikací založených na zařízeních krátkého dosahu v Evropském společenství by mohl rovněž přispět k dosažení specifických cílů politiky Společenství, například k dotvoření vnitřního trhu, podpoře inovací a výzkumu a rozvoji informační společnosti.

(2)

Zařízení krátkého dosahu jsou typicky masově prodávané a/nebo přenosné výrobky, které lze snadno přenášet přes hranice a používat v zahraničí; rozdílné podmínky přístupu ke spektru tedy brání jejich volnému pohybu, zvyšují jejich výrobní náklady a vedou k nebezpečí škodlivého rušení jiných rádiových aplikací a služeb. Je tedy nutné dát k dispozici rádiové spektrum v rámci Společenství na základě harmonizovaných technických podmínek, aby bylo možno využít výhod vnitřního trhu pro tento typ zařízení, podpořit konkurenceschopnost zpracovatelského průmyslu EU prostřednictvím zvýšení úspor z rozsahu a snížit náklady pro spotřebitele.

(3)

Vzhledem k tomu, že zařízení tohoto typu při využívání rádiového spektra vyzařují s nízkým výkonem a krátkým dosahem, je jejich potenciál rušit ostatní uživatele spektra zpravidla omezený. Proto mohou tato zařízení sdílet kmitočtová pásma s jinými službami, též se službami vyžadujícími oprávnění, aniž by způsobovala škodlivé rušení, a mohou existovat vedle jiných zařízení krátkého dosahu. Jejich používání by tedy nemělo být vázáno na individuální oprávnění podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES (2) (autorizační směrnice). Kromě toho radiokomunikační služby, v souladu s definicí v Radiokomunikačním řádu Mezinárodní telekomunikační unie, mají přednost před zařízeními krátkého dosahu a nemusejí zaručit ochranu konkrétních typů zařízení krátkého dosahu před rušením. Uživatelům zařízení krátkého dosahu proto nelze zaručit ochranu před rušením, a je tedy zodpovědností výrobců zařízení krátkého dosahu, aby tato zařízení chránili před škodlivým rušením ze strany radiokomunikačních služeb a jiných zařízení krátkého dosahu provozovaných v souladu s použitelnými právními předpisy Společenství nebo vnitrostátními právními předpisy. Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (3) (dále jen „směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních“) by výrobci měli zajistit, aby zařízení krátkého dosahu účinně využívala kmitočtové spektrum, a zabránila tak škodlivému rušení jiných zařízení krátkého dosahu.

(4)

Řada uvedených zařízení je již klasifikována nebo pravděpodobně bude klasifikována jako zařízení spadající do „třídy 1“ podle rozhodnutí Komise 2000/299/ES ze dne 6. dubna 2000 o počáteční klasifikaci rádiových zařízení a telekomunikačních koncových zařízení a příslušných identifikátorů (4), které bylo přijato v souladu s čl. 4 odst. 1 směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních. Rozhodnutí 2000/299/ES uznává ekvivalenci rádiových rozhraní splňujících podmínky pro zařazení do „třídy 1“, takže rádiová zařízení lze bez omezení uvádět na trh a do provozu v celém Společenství.

(5)

Vzhledem k tomu, že zařazení do „třídy 1“ je dáno dostupností harmonizovaného spektra a příslušnými podmínkami používání, toto rozhodnutí dále upevní kontinuitu takové klasifikace, jakmile bude dosažena.

(6)

Dne 11. března 2004 proto Komise v souladu s čl. 4 odst. 2 rozhodnutí o rádiovém spektru vydala pověření (5) pro Evropskou konferenci správ pošt a telekomunikací (CEPT), aby harmonizovala užívání kmitočtů pro zařízení krátkého dosahu. V reakci na pověření uvedla CEPT ve své zprávě (6) ze dne 15. listopadu 2004 seznam dobrovolných harmonizačních opatření, která v Evropském společenství existují pro zařízení krátkého dosahu, a prohlásila, že je nutný výraznější závazek ze strany členských států, aby byla zaručena právní stabilita harmonizace kmitočtů dosažené v rámci CEPT. Je proto nutné stanovit mechanismus, který by taková harmonizační opatření učinil v Evropském společenství právně závaznými.

(7)

Členské státy mohou na vnitrostátní úrovni povolit provoz zařízení za volnějších podmínek, než stanoví toto rozhodnutí. V takovém případě však dotyčná zařízení nebudou moci být provozována bez omezení v celém Společenství a podle klasifikace ve směrnici o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních by byla považována za zařízení zařazená do „třídy 2“.

(8)

Harmonizace podle tohoto rozhodnutí nevylučuje možnost, aby členský stát v odůvodněných případech uplatnil přechodná období nebo dohody o sdílení rádiového spektra podle čl. 4 odst. 5 rozhodnutí o rádiovém spektru. Takové případy je však třeba omezit na nezbytné minimum, neboť by vedly k omezení výhod plynoucích ze zařazení do „třídy 1“.

(9)

Tímto technickým harmonizačním rozhodnutím obecné povahy nejsou dotčena technická harmonizační opatření Evropského společenství použitelná pro konkrétní pásma a typy zařízení, například rozhodnutí Komise 2004/545/ES ze dne 8. července 2004 o harmonizaci rádiového spektra v pásmu 79 GHz pro účely radarových zařízení krátkého dosahu pro použití v automobilové oblasti ve Společenství (7), rozhodnutí Komise 2005/50/ES ze dne 17. ledna 2005 o harmonizaci pásma rádiového spektra 24 GHz pro účely časově omezeného používání vozidlových radarových zařízení krátkého dosahu ve Společenství (8), rozhodnutí Komise 2005/513/ES ze dne 11. července 2005 o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 GHz pro bezdrátové přístupové systémy (WAS), jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (RLAN) (9), nebo rozhodnutí Komise 2005/928/ES ze dne 20. prosince 2005 o harmonizaci frekvenčního pásma 169,4 až 169,8125 MHz ve Společenství (10).

(10)

Využívání spektra podléhá požadavkům právních předpisů Společenství o ochraně veřejného zdraví, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES (11) a doporučení Rady 1999/519/ES (12). Ochrana zdraví u rádiových zařízení je zajištěna tím, že taková zařízení musejí splňovat základní požadavky podle směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních.

(11)

Rychlé změny technologií a společenských požadavků dají vzniknout novým aplikacím pro zařízení krátkého dosahu, jež budou vyžadovat neustálé přezkoumávání podmínek harmonizace spektra při zohlednění hospodářských přínosů nových aplikací a požadavků průmyslu a uživatelů. Členské státy budou muset tento vývoj sledovat. Budou tedy zapotřebí pravidelné aktualizace tohoto rozhodnutí s cílem reagovat na nový vývoj trhu a technologií. Příloha bude přezkoumávána nejméně jednou ročně na základě informací shromážděných členskými státy a poskytnutých Komisi. Přezkum může být rovněž zahájen v případech, kdy členský stát přijme opatření podle článku 9 směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních. Pokud přezkum ukáže, že je nutno rozhodnutí přizpůsobit, rozhodne se o změnách v souladu s postupy pro přijímání prováděcích opatření stanovenými v rozhodnutí o rádiovém spektru. Aktualizace mohou zahrnovat přechodná období pro situace, které vycházejí z předchozích podmínek.

(12)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rádiové spektrum,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Účelem tohoto rozhodnutí je harmonizovat kmitočtová pásma a související technické parametry s cílem zajistit dostupnost a účinné využívání rádiového spektra, pokud jde o zařízení krátkého dosahu, aby tato zařízení mohla využívat výhod plynoucích ze zařazení do „třídy 1“ podle rozhodnutí Komise 2000/299/ES.

Článek 2

Pro účely tohoto rozhodnutí se:

1.

„zařízením krátkého dosahu“ rozumí rádiové vysílače, které umožňují buď jednosměrnou, nebo obousměrnou komunikaci a vysílají s nízkým výkonem na krátkou vzdálenost;

2.

„neinterferenčním a nechráněným základem“ rozumí, že žádné radiokomunikační službě nesmí být způsobeno škodlivé rušení a že nelze nárokovat ochranu před škodlivým rušením ze strany radiokomunikačních služeb.

Článek 3

1.   Členské státy vymezí a dají k dispozici na nevýhradním, neinterferenčním a nechráněném základě kmitočtová pásma pro typy zařízení krátkého dosahu, a to za specifických podmínek a ve lhůtě pro provedení, jak stanoví příloha tohoto rozhodnutí.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 mohou členské státy požádat o přechodná období a/nebo dohody o sdílení rádiového spektra podle čl. 4 odst. 5 rozhodnutí o rádiovém spektru.

3.   Tímto rozhodnutím není dotčeno právo členských států povolit užívání kmitočtových pásem za méně restriktivních podmínek, než jsou podmínky uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Členské státy sledují užívání příslušných pásem a podávají zprávu o svých zjištěních Komisi za účelem umožnění pravidelného a včasného přezkumu tohoto rozhodnutí.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 9. listopadu 2006.

Za Komisi

Viviane REDING

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 21.

(3)  Úř. věst. L 91, 7.4.1999, s. 10.

(4)  Úř. věst. L 97, 19.4.2000, s. 13.

(5)  Pověření pro CEPT analyzovat další harmonizaci kmitočtových pásem používaných pro zařízení krátkého dosahu.

(6)  Závěrečná zpráva Výboru pro elektronické komunikace (ECC) k pověření pro CEPT týkající se harmonizace rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu.

(7)  Úř. věst. L 241, 13.7.2004, s. 66.

(8)  Úř. věst. L 21, 25.1.2005, s. 15.

(9)  Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 22.

(10)  Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 47.

(11)  Úř. věst. L 159, 30.4.2004, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 199, 30.7.1999, s. 59.


PŘÍLOHA

Harmonizovaná kmitočtová pásma a technické parametry pro zařízení krátkého dosahu

Typ zařízení krátkého dosahu

Kmitočtová pásma/jednotlivé kmitočty

Maximální výkon/intenzita pole

Další regulační parametry Požadavky na potlačení rušení

Jiná omezení

Lhůta pro provedení

Nespecifická zařízení krátkého dosahu (1)

26,957–27,283 MHz

10 mW efektivního vyzářeného výkonu (e.r.p.), což odpovídá 42 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m

 

Video aplikace jsou vyloučeny

1. června 2007

40,660–40,700 MHz

10 mW e.r.p.

 

Video aplikace jsou vyloučeny

1. června 2007

433,05–434,79 MHz

10 mW e.r.p.

Koeficient používání (2): maximálně 10 %

Audio signály, hlasové signály a video aplikace jsou vyloučeny

1. června 2007

868,0–868,6 MHz

25 mW e.r.p.

Koeficient používání (2): maximálně 1 %

Video aplikace jsou vyloučeny

1. června 2007

868,7–869,2 MHz

25 mW e.r.p.

Koeficient používání (2): maximálně 0,1 %

Video aplikace jsou vyloučeny

1. června 2007

869,4–869,65 MHz

500 mW e.r.p.

Koeficient používání (2): maximálně 10 %

Odstup kanálů: musí být 25 kHz, s výjimkou využití celého pásma jako jediného kanálu pro vysokorychlostní přenos dat

Video aplikace jsou vyloučeny

1. června 2007

869,7–870 MHz

5 mW e.r.p.

Hlasové aplikace jsou povoleny při použití pokročilých technik potlačení rušení

Audio a video aplikace jsou vyloučeny

1. června 2007

2 400–2 483,5 MHz

10 mW ekvivalentního izotropicky vyzářeného výkonu (e.i.r.p.)

 

 

1. června 2007

5 725–5 875 MHz

25 mW e.i.r.p.

 

 

1. června 2007

Poplašné systémy

868,6–868,7 MHz

10 mW e.r.p.

Odstup kanálů: 25 kHz

Celé pásmo lze rovněž využít jako jediný kanál pro vysokorychlostní přenos dat

Koeficient používání (2): maximálně 0,1 %

 

1. června 2007

869,25–869,3 MHz

10 mW e.r.p.

Odstup kanálů: 25 kHz

Koeficient používání (2): menší než 0,1 %

 

1. června 2007

869,65–869,7 MHz

25 mW e.r.p.

Odstup kanálů: 25 kHz

Koeficient používání (2): menší než 10 %

 

1. června 2007

Zařízení pro přivolání pomoci (3)

869,20–869,25 MHz

10 mW e.r.p.

Odstup kanálů: 25 kHz

Koeficient používání (2): menší než 0,1 %

 

1. června 2007

Indukční aplikace (4)

20,05–59,75 kHz

72 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m

 

 

1. června 2007

59,75–60,25 kHz

42 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m

 

 

1. června 2007

60,25–70 kHz

69 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m

 

 

1. června 2007

70–119 kHz

42 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m

 

 

1. června 2007

119–127 kHz

66 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m

 

 

1. června 2007

127–135 kHz

42 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m

 

 

1. června 2007

6 765–6 795 kHz

42 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m

 

 

1. června 2007

13,553–13,567 MHz

42 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m

 

 

1. června 2007

Aktivní zdravotnické implantáty (5)

402–405 MHz

25 μW e.r.p.

Odstup kanálů: 25 kHz

Jiné omezení: jednotlivé vysílače mohou sdružovat sousední kanály pro dosažení vyšší šířky pásma při použití pokročilých technik potlačení rušení

 

1. června 2007

Bezdrátové audio aplikace (6)

863–865 MHz

10 mW e.r.p.

 

 

1. června 2007


(1)  Tato kategorie je k dispozici pro jakýkoli druh aplikací, které splňují technické podmínky (typická využití zahrnují telemetrii, dálkové ovládání, poplašné systémy, obecné přenosy dat a další podobné aplikace).

(2)  Koeficientem používání se rozumí poměr času během jakékoliv jedné hodiny, kdy zařízení aktivně vysílá.

(3)  Účelem zařízení pro přivolání pomoci je pomáhat starým nebo zdravotně postiženým lidem, kteří bydlí doma, jsou-li v tísni.

(4)  Do této kategorie patří například imobilizéry automobilů, identifikace zvířat, poplašné systémy, detekce kabelů, nakládání s odpady, identifikace osob, bezdrátové hlasové spoje, řízení přístupu, senzory přiblížení, systémy ochrany proti krádeži včetně indukčních systémů ochrany proti krádeži využívajících rádiové kmitočty, přenos dat do kapesních zařízení, automatická identifikace zboží, bezdrátové řídicí systémy a automatický výběr mýtného.

(5)  Do této kategorie patří rádiová část aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, jak je vymezuje směrnice Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, a jejich periferií.

(6)  Aplikace pro bezdrátové audio systémy, včetně: bezdrátových reproduktorů; bezdrátových sluchátek; bezdrátových sluchátek pro přenosné použití, například s přenosnými přehrávači CD, kazetovými magnetofony nebo rádiovými zařízeními určenými k nošení osobami; bezdrátových sluchátek pro použití ve vozidle, například pro použití s rozhlasovým přijímačem nebo mobilním telefonem atd.; příposlechu pro použití na koncertech nebo jiných jevištních představeních.