ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 302

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
1. listopadu 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1623/2006 ze dne 17. října 2006, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 7/2005, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření k otevření celní kvóty Společenství pro některé zemědělské produkty pocházející ze Švýcarska

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1624/2006 ze dne 31. října 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1625/2006 ze dne 31. října 2006, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1626/2006 ze dne 31. října 2006, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. listopadu 2006

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1627/2006 ze dne 24. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o standardní oznamovací formuláře pro státní podporu

10

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu ( 1 )

29

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1629/2006 ze dne 31. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1010/2006 o některých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci a drůbeží v některých členských státech

41

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1630/2006 ze dne 31. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 933/2002 o otevření a správě tarifních kvót pro některé zemědělské produkty pocházející ze Švýcarska a o zrušení nařízení (ES) č. 851/95

43

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1631/2006 ze dne 31. října 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti ICES IIIa, IIIb, c, d (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

45

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 31. října 2006, kterým se mění rozhodnutí 2004/4/ES, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vůči Egyptu (oznámeno pod číslem K(2006) 5109)

47

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 31. října 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/359/ES, pokud jde o přístavy sloužící k vykládce špalků z dubu (Quercus L.) s kůrou původem ze Spojených států amerických (oznámeno pod číslem K(2006) 5142)

49

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

1.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1623/2006

ze dne 17. října 2006,

kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 7/2005, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření k otevření celní kvóty Společenství pro některé zemědělské produkty pocházející ze Švýcarska

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V návaznosti na rozšíření Evropské unie, ke kterému došlo dne 1. května 2004, se Společenství a Švýcarsko dohodly na úpravě celních koncesí stanovených Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 21. června 1999 o obchodu se zemědělskými produkty (1) (dále jen „dohoda“), která vstoupila v platnost dnem 1. června 2002. Strany se zejména dohodly na změně příloh I a II dohody, které obsahují seznam koncesí, s cílem rozšířit stávající celní kvótu Společenství s nulovou celní sazbou na nový produkt, kterým je čekanka salátová kódu KN 0705 21 00.

(2)

Společenství a Švýcarsko se dohodly, že do přijetí formální změny stanoví použití upravených koncesí na autonomním a přechodném základě od 1. května 2004.

(3)

Aby se zajistilo, že pro produkty kódu KN 0705 21 00 lze kvótu použít od 1. května 2004, stanovilo nařízení Rady (ES) č. 7/2005 ze dne 13. prosince 2004, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření k otevření celní kvóty Společenství pro některé zemědělské produkty pocházející ze Švýcarska (2), na přechodné období novou autonomní tarifní kvótu omezenou pouze na uvedené produkty.

(4)

Příloha II dohody, upravená rozhodnutím Smíšeného výboru pro zemědělství, zřízeného dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty, č. 3/2005 ze dne 19. prosince 2005 o úpravě příloh I a II v důsledku rozšíření Evropské unie (3), stanoví celní kvóty rozšířené na produkty kódu KN 0705 21 00.

(5)

Příloha II dohody se provádí nařízením Komise (ES) č. 1630/2006 ze dne 31. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 933/2002 o otevření a správě celních kvót pro některé zemědělské produkty pocházející ze Švýcarska (4) s účinkem od 1. září 2006.

(6)

Nařízení (ES) č. 7/2005 by proto mělo být s účinkem od téhož dne zrušeno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zrušuje se nařízení (ES) č. 7/2005.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. září 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 17. října 2006.

Za Radu

předseda

E. TUOMIOJA


(1)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132.

(2)  Úř. věst. L 4, 6.1.2005, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 346, 29.12.2005, s. 33.

(4)  Úř. věst. L 302, 1.11.2006, s. 43.


1.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1624/2006

ze dne 31. října 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. listopadu 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 31. října 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

51,1

096

27,3

204

46,3

999

41,6

0707 00 05

052

109,1

096

81,8

204

36,5

999

75,8

0709 90 70

052

98,0

204

39,5

999

68,8

0805 50 10

052

67,9

388

48,3

524

56,1

528

46,3

999

54,7

0806 10 10

052

84,0

400

206,2

508

274,1

999

223,8

0808 10 80

096

29,0

388

89,1

400

101,9

404

100,4

800

159,5

804

153,2

999

105,5

0808 20 50

052

113,5

720

55,5

999

84,5


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


1.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1625/2006

ze dne 31. října 2006,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na článek 36,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1002/2006 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2006/2007. Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1571/2006 (4).

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006 pro hospodářský rok 2006/2007, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. listopadu 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 55, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 179, 1.7.2006, s. 36.

(4)  Úř. věst. L 290, 20.10.2006, s. 27.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 99 použitelné ode dne 1. listopadu 2006

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

23,66

4,47

1701 11 90 (1)

23,66

9,70

1701 12 10 (1)

23,66

4,28

1701 12 90 (1)

23,66

9,27

1701 91 00 (2)

31,27

9,60

1701 99 10 (2)

31,27

5,08

1701 99 90 (2)

31,27

5,08

1702 90 99 (3)

0,31

0,34


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu III nařízení Rady (ES) č. 318/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


1.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1626/2006

ze dne 31. října 2006,

kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. listopadu 2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče dovozních cel v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 10 nařízení (ES) č. 1784/2003 se při dovozu produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení účtují sazby cel společného celního sazebníku. Avšak u produktů uvedených v odstavci 2 stejného článku je dovozní clo rovno intervenční ceně platné pro dovoz těchto produktů, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF použitelnou pro jejich dodávku. Toto clo nicméně nemůže překročit sazbu cla společného celního sazebníku.

(2)

Na základě čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003 se dovozní ceny CIF vypočítávají na základě reprezentativních cen platných pro dotyčný produkt na světovém trhu.

(3)

Nařízení (ES) č. 1249/96 stanovilo prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1784/2003, které se týká dovozních cel v odvětví obilovin.

(4)

Dovozní cla zůstávají v platnosti, dokud nejsou stanoveny a nevstoupí v platnost nové sazby.

(5)

S cílem umožnit normální fungování režimu dovozních cel je třeba tato cla vypočítávat na základě reprezentativní tržní sazby zjištěné během daného období.

(6)

Použití nařízení (ES) č. 1249/96 vede ke stanovení dovozních cel podle přílohy tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 jsou stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. listopadu 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).


PŘÍLOHA I

Dovozní cla produktů uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná od 1. listopadu 2006

Kód KN

Zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

pšenice tvrdá vysoké kvality

0,00

střední kvality

0,00

nízké kvality

0,00

1001 90 91

pšenice měkká, k setí

0,00

ex 1001 90 99

pšenice měkká, vysoké kvality, ne k setí

0,00

1002 00 00

žito

0,00

1005 10 90

kukuřice k setí, ne hybridní

15,13

1005 90 00

kukuřice, ne k setí (2)

15,13

1007 00 90

čirok – zrna, ne hybridy k setí

0,00


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo cestou přes Suezský kanál (čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96), může dovozce získat slevu cla:

3 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází ve Středozemním moři, nebo

2 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází v Irsku, Spojeném království, Dánsku, v Estonsku, v Lotyšsku, v Litvě, v Polsku, Finsku, Švédsku nebo na atlantickém pobřeží Pyrenejského poloostrova.

(2)  Dovozce může uplatnit nárok na paušální slevu 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel

(17.10.2006–30.10.2006)

1.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Burzovní záznamy

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bílkovin při 12 % vlhkosti)

HRS2

YC3

HAD2

střední kvalita (1)

nízká kvalita (2)

US barley 2

Cenový záznam (EUR/t)

163,35 (3)

100,75

174,96

164,96

144,96

155,86

Prémie – záliv (EUR/t)

18,98

 

 

Prémie – Velká jezera (EUR/t)

10,81

 

 

2.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Dopravné/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 22,88 EUR/t; Velká jezera–Rotterdam: 32,69 EUR/t.

3.

Subvence uvedené v čl. 4 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(2)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(3)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


1.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1627/2006

ze dne 24. října 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o standardní oznamovací formuláře pro státní podporu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (1), a zejména na článek 27 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Poradním výborem pro státní podpory,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (2), byl vytvořen povinný jednotný oznamovací formulář pro státní podporu.

(2)

Poté, co Komise přijala nové pokyny k vnitrostátní regionální podpoře použitelné v období 2007–2013 (3), je nezbytné změnit některé části oznamovacího formuláře.

(3)

Z tohoto důvodu je nutné změnit nařízení (ES) č. 794/2004,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 794/2004 se mění podle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. října 2006.

Za Komisi

Neelie KROES

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1. Nařízení ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 140, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. C 54, 4.3.2006, s. 13.


PŘÍLOHA

V části III přílohy I nařízení (ES) č. 794/2004 jsou doplňující oznamovací formuláře 4 a 5 nahrazeny následujícími:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


1.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/29


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1628/2006

ze dne 24. října 2006

o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne 7. května 1998 o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského společenství na určité kategorie horizontální státní podpory (1), a zejména na čl. 1 odst. 1 písm. a) bod i) a písm. b) tohoto nařízení,

po zveřejnění návrhu tohoto nařízení (2),

po konzultaci s Poradním výborem pro státní podpory,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 994/98 zmocňuje Komisi vyhlásit v souladu s článkem 87 Smlouvy, že za určitých podmínek je podpora, která je v souladu s mapou poskytování regionální podpory schválenou Komisí pro každý členský stát, slučitelná se společným trhem a nevztahuje se na ni oznamovací povinnost podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy.

(2)

Komise použila články 87 a 88 Smlouvy v případě režimů regionálních investičních podpor v podporovaných oblastech v mnoha svých rozhodnutích a zároveň vyjádřila svůj přístup v této oblasti, zejména v pokynech k vnitrostátní regionální podpoře na období 2007–2013 (3) a také v nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům (4). S ohledem na rozsáhlé zkušenosti, které Komise s používáním článků 87 a 88 Smlouvy v oblasti investiční regionální podpory má, a ve světle pokynů k vnitrostátní regionální podpoře vydaných Komisí na základě těchto ustanovení je v zájmu zabezpečení účinného dohledu a zjednodušení administrativy bez oslabení monitorování ze strany Komise vhodné, aby Komise využila pravomocí, které jí přiznává nařízení (ES) č. 994/98.

(3)

Vnitrostátní regionální podpora tím, že řeší nedostatky znevýhodněných regionů, podporuje hospodářskou, sociální a územní soudržnost členských států a celého Společenství. Cílem vnitrostátní regionální podpory je napomáhat hospodářskému rozvoji nejvíce znevýhodněných regionů prostřednictvím podpory investic a tvorby pracovních míst udržitelným způsobem. Dále podporuje rozšiřování, racionalizaci, modernizaci a diverzifikaci hospodářských činností podniků umístěných ve znevýhodněných regionech, obzvláště tím, že zde podporuje zakládání nových provozoven.

(4)

K určení, zda podpora je, či není slučitelná se společným trhem na základě tohoto nařízení, je nezbytné vzít v úvahu intenzitu podpory, tedy částku podpory vyjádřenou jako ekvivalent podpory. K výpočtu ekvivalentu podpory vyplácené v několika splátkách se musí použít tržní úrokové sazby platné v době poskytnutí podpory. V zájmu jednotného, transparentního a jednoduchého uplatňování pravidel státní podpory se za tržní sazby pro účely tohoto nařízení považují referenční sazby, které Komise pravidelně stanovuje na základě objektivních kritérií a které jsou zveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie a na internetu.

(5)

Za účelem zajištění transparentnosti a účinného monitorování by se toto nařízení mělo vztahovat pouze na režimy regionální investiční podpory, které jsou transparentní. To jsou takové režimy podpory, u kterých lze přesně vypočítat hrubý ekvivalent podpory jako procentuální vyjádření způsobilých výdajů ex ante, aniž by bylo nutné provést posouzení rizik (např. granty, subvence úrokových sazeb a limitovaná daňová opatření). Veřejné půjčky by měly být považovány za transparentní, pokud jsou zajištěny obvyklým způsobem a nenesou s sebou žádné neobvykle vysoké riziko a má se tedy za to, že neobsahují žádný prvek státní záruky. Režimy podpory zahrnující státní záruky anebo veřejné půjčky, které obsahují prvek státní záruky, by neměly být v zásadě považovány za transparentní. Takové režimy podpory by měly být považovány za transparentní, pokud ještě před zahájením provádění režimu byla metodika výpočtu výše státní záruky oznámena Komisi a Komisí schválena následně po přijetí tohoto nařízení. Metodika bude Komisí posouzena v souladu se sdělením o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory ve formě záruk (5). Podpora ve formě veřejné účasti a podpora poskytnutá formou opatření rizikového kapitálu by za transparentní považována být neměla. Režimy regionální podpory, které nejsou transparentní, musí být vždy oznámeny Komisi. Komise bude posuzovat oznámení režimů regionálních podpor, které nejsou transparentní, ve světle kritérií stanovených v pokynech k vnitrostátní regionální podpoře na období 2007–2013.

(6)

Toto nařízení by se mělo rovněž použít u ad hoc podpor, to znamená u individuálních podpor, které se nepřidělují na základě režimu podpory, pokud jsou tyto ad hoc podpory využívány jako doplněk podpory poskytované na základě transparentního režimu regionální investiční podpory a nepřesahují 50 % celkové podpory, která má být investici poskytnuta. Je třeba připomenout, že individuální podpory poskytované malým a středním podnikům mimo rámec režimu podpory podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 70/2001 jsou slučitelné se společným trhem ve smyslu čl. 87 odst. 3 Smlouvy a jsou vyňaty z oznamovací povinnosti podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy.

(7)

Všechny podpory vyhovující všem požadavkům podle tohoto nařízení by měly být vyňaty z oznamovací povinnosti. V režimech regionální podpory, které jsou vyňaty podle tohoto nařízení, by měl být výslovně uveden odkaz na toto nařízení.

(8)

Toto nařízení by se nemělo vztahovat na určitá odvětví, v nichž se uplatňují zvláštní předpisy. Podpory poskytované v těchto odvětvích musí být nadále nejdříve oznámeny Komisi podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy. To se týká zejména uhelného a ocelářského průmyslu, odvětví syntetických vláken a stavby lodí, rybolovu a akvakultury. V odvětví zemědělství by se toto nařízení nemělo vztahovat na činnosti spojené s primární výrobou zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy. Mělo by se však vztahovat na zpracování a uvádění zemědělských výrobků na trh, s výjimkou výroby výrobků, které nahrazují mléko a mléčné výrobky, a jejich uvádění na trh, uvedené v čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 ze dne 2. července 1987 o ochraně označení při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh (6). Zemědělské činnosti v hospodářství, které jsou nezbytné pro přípravu produktu k jeho prvnímu prodeji a rovněž první prodej obchodníkům a zpracovatelům by neměly být považovány za zpracování a uvádění na trh v tomto smyslu. Toto nařízení by mělo zajistit, aby intenzita podpory podniků, jež zpracovávají zemědělské produkty a uvádějí je na trh, uvedených v čl. 28 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (7), byla vždy dosažitelná.

(9)

K podpoře zaměřené na určitá odvětví Komise důsledně zastává méně příznivý postoj. Na režimy investičních podpor, které se zaměřují na určitá odvětví hospodářské činnosti v rámci výroby anebo služeb, by se proto nemělo vztahovat vynětí z oznamovací povinnosti podle tohoto nařízení. Režimy regionálních investičních podpor zaměřených na činnosti související s cestovním ruchem by se však neměly považovat za podpory zaměřené na zvláštní odvětví a měly by být vyňaty z oznamovací povinnosti podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy, a to pod podmínkou, že poskytnutá podpora splňuje všechny podmínky stanovené v tomto nařízení.

(10)

Podpora poskytovaná malým a středním podnikům na poradenské služby a další služby podle čl. 5 písm. a) nařízení (ES) č. 70/2001 je slučitelná se společným trhem ve smyslu čl. 87 odst. 3 Smlouvy a je vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy. Taková podpora by tudíž neměla spadat do působnosti tohoto nařízení.

(11)

Podle zavedené praxe Komise a za účelem lepšího zajišťování přiměřenosti a omezení podpory na nezbytnou výši by měly být prahové hodnoty vyjádřeny výší podpor v poměru k souhrnu nákladů a nikoli maximální výší podpor.

(12)

Je vhodné stanovit další podmínky, které musí splňovat každý režim podpory nebo každá jednotlivá podpora, aby byly vyňaty podle tohoto nařízení. S ohledem na čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy by obvykle jediným výsledkem takové podpory neměly být trvale nebo periodicky se snižující provozní náklady, které by příjemce jinak nesl, a měla by být úměrná nevýhodám, které je třeba překonat pro zajištění sociálně-ekonomických výhod, které jsou považovány za zájem Společenství. Je proto vhodné omezit působnost tohoto nařízení na regionální podporu poskytovanou v souvislosti s počátečními investicemi ve smyslu tohoto nařízení. Na režimy regionálních podpor, které poskytují provozní podporu, se nadále vztahuje oznamovací povinnost podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy. Na podporu nově zřizovaným malým podnikům jinou než na investice anebo poradenství se rovněž nadále vztahuje oznamovací povinnost podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy.

(13)

Jelikož Komise musí zajistit, aby povolená státní podpora nedostala obchodní podmínky do rozporu se společným zájmem, investiční podpora poskytnutá příjemci, na kterého je vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora, je nelegální či neslučitelná se společným trhem, by měla být vyňata z působnosti tohoto nařízení. Taková podpora proto nadále podléhá oznamovací povinnosti podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy.

(14)

Aby se nezvýhodňoval kapitálový faktor investic před faktorem zaměstnanosti, mělo by toto nařízení stanovit možnost hodnotit podporu investic buď z hlediska investičních nákladů, anebo nákladů na vytvoření nových pracovních příležitostí v přímé souvislosti s realizací investičního projektu.

(15)

Je vhodné, aby velké částky podpor před jejich poskytnutím nadále jednotlivě posuzovala Komise. Podobně i na částky podpory přesahující určitou prahovou hodnotu, které se poskytují jednomu podniku nebo zařízení na základě stávajícího režimu podpory, by se nemělo vztahovat vynětí z oznamovací povinnosti podle tohoto nařízení a tyto částky by měly podléhat oznamovací povinnosti podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy. Za účelem zabránění umělému dělení investičních projektů na dílčí projekty s cílem obejít ustanovení těchto pokynů, by měl být velký investiční projekt považován za jeden investiční projekt, pokud je počáteční investice provedená v období tří let jednou či více společnostmi a skládá se z dlouhodobých aktiv zkombinovaných ekonomicky neoddělitelným způsobem. Při posuzování ekonomické neoddělitelnosti počáteční investice vezme Komise v úvahu technické, funkční a strategické souvislosti a bezprostřední geografickou blízkost. Ekonomická neoddělitelnost se posuzuje nezávisle na vlastnictví. To znamená, že při posuzování toho, zda velký investiční projekt tvoří jedinou investici, není relevantní, zda projekt realizuje jeden podnik či více podniků, které se spolupodílejí na investičních nákladech, nebo více podniků, které nesou náklady oddělených investic v rámci téhož investičního projektu (například v případě společného podniku).

(16)

Je důležité zajistit, aby regionální podpora motivovala k investicím, k nimž by jinak v dotovaných oblastech nedošlo, a povzbudila tak rozvoj nových činností. Před zahájením prací na podporovaných projektech by příslušné orgány měly písemně potvrdit, že projekt na první pohled splňuje požadavky způsobilosti. Písemné potvrzení by mělo být provedeno faxem či e-mailem.

(17)

S ohledem na zvláštní charakteristiku regionální podpory nelze prostřednictvím tohoto nařízení vyjmout podporu, která je kumulovaná s jinou státní podporou, včetně podpory poskytnuté vnitrostátními, regionálními nebo místními orgány, nebo s podporou Společenství, pokud se vztahují na shodné způsobilé náklady a pokud taková kumulace překročí prahové hodnoty stanovené v tomto nařízení. Regionální investiční podpora, která je podle tohoto nařízení vyňata z oznamovací povinnosti, by se neměla kumulovat s podporou de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis  (8) ve vztahu ke shodným způsobilým výdajům, pokud by taková kumulace vedla k překročení intenzity podpory stanovené tímto nařízením.

(18)

Toto nařízení by se nemělo vztahovat na podpory činností spojených s vývozem do třetích zemí nebo členských států, zejména na podpory přímo spojené s vyváženým množstvím, na podpory zavádění a provozování distribučních sítí nebo na jiné běžné výdaje spojené s vývozními činnostmi a na podpory podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.

(19)

Za účelem zajištění transparentnosti a účinnosti kontroly v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 994/98 je vhodné vytvořit standardní formulář, ve kterém by členské státy poskytovaly Komisi souhrnné informace za účelem jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie vždy, když se v souladu s tímto nařízením realizuje nějaký režim podpor anebo když je poskytnuta podpora ad hoc. Ze stejných důvodů je vhodné vytvořit pravidla týkající se záznamů, které by členské státy měly vést o režimech podpory vyňatých tímto nařízením. Za účelem zjednodušení administrativního postupu a s ohledem na širokou dostupnost nezbytné technologie by se souhrnné informace měly poskytovat v elektronické podobě. Ke zlepšení transparentnosti regionální podpory v rozšířeném Společenství by členské státy měly zveřejňovat úplné znění režimu podpory a sdělit Komisi internetovou adresu, na níž je toto znění zveřejněno.

(20)

S ohledem na zkušenosti Komise v této oblasti, a zejména s ohledem na četnost, s jakou je obvykle nezbytné přezkoumávat politiku státních podpor, je vhodné omezit dobu platnosti tohoto nařízení.

(21)

Tímto nařízením není dotčena žádná povinnost členského státu oznámit individuální případy poskytování podpor podle závazků vzniklých v souvislosti s jinými předpisy pro státní podpory, a zejména povinnost oznámit Komisi nebo ji informovat o podpoře poskytnuté podniku, který je příjemcem podpory na záchranu a restrukturalizaci ve smyslu pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (9),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rozsah působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na transparentní režimy regionální investiční podpory, které představují státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy.

Toto nařízení se rovněž vztahuje na podporu poskytovanou ad hoc, která představuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy, pokud je podpora ad hoc využívána jako doplněk podpory poskytnuté na základě transparentního režimu regionální investiční podpory a prvek ad hoc nepřesahuje 50 % celkové podpory, která má být investici udělena.

2.   Toto nařízení se nepoužije na podporu v těchto odvětvích:

a)

rybolov a akvakultura;

b)

stavba lodí;

c)

uhelný průmysl;

d)

ocelářský průmysl;

e)

odvětví syntetických vláken.

Toto nařízení se nepoužije na činnosti spojené s primární výrobou zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy. Použije se však na zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh s výjimkou výroby produktů, které napodobují nebo nahrazují mléko a mléčné výrobky, a jejich uvádění na trh, uvedené v čl. 3 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1898/87.

3.   Toto nařízení se nepoužije na tyto druhy podpor:

a)

podpora činností spojených s vývozem do třetích zemí nebo členských států, zejména na podpory přímo spojené s vyváženým množstvím, na podpory zavádění a provozování distribučních sítí nebo na jiné běžné výdaje spojené s vývozními činnostmi;

b)

podpora podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.

Článek 2

Definice

1.   Pro účely tohoto nařízení se použijí následující definice:

a)

„podporou“ se rozumí jakékoli opatření splňující všechna kritéria stanovená v čl. 87 odst. 1 Smlouvy;

b)

„malými a středními podniky“ se rozumějí podniky, jak jsou definovány v příloze I nařízení (ES) č. 70/2001;

c)

„počáteční investicí“ se rozumí:

i)

investice do hmotného a nehmotného majetku souvisejícího se založením nové provozovny, rozšířením stávající provozovny, rozšířením výrobního sortimentu provozovny o nové, dodatečné výrobky nebo se zásadní změnou celkového výrobního postupu stávající provozovny, nebo

ii)

nabytí kapitálového majetku přímo spojeného s provozovnou, v případě, že provozovna byla uzavřena nebo by byla uzavřena, pokud by nedošlo k jejímu odkoupení, a tento majetek odkoupil nezávislý investor.

Pouhé nabytí akcií podniku se nepovažuje za počáteční investici;

d)

ad hoc podporou“ se rozumí individuální podpora, která není udělena na základě režimu podpory;

e)

„hmotným majetkem“ se rozumí majetek, který se váže k pozemkům, stavbám a závodu/strojnímu zařízení;

f)

„nehmotným majetkem“ se rozumí majetek získaný převodem technologie formou nabytí patentových práv, licencí, know-how nebo nepatentovaných technických znalostí;

g)

„velkým investičním projektem“ se rozumí počáteční investice do kapitálového majetku se způsobilými výdaji přesahujícími 50 milionů EUR vypočítanými na základě cen a směnných kurzů ze dne, kdy je podpora poskytnuta; velký investiční projekt bude považován za jeden investiční projekt, pokud je počáteční investice provedená v období tří let jednou či více společnostmi a skládá se z dlouhodobých aktiv zkombinovaných ekonomicky neoddělitelným způsobem;

h)

„intenzitou podpory vyjádřenou v současném hrubém ekvivalentu podpory (HEP)“ se rozumí diskontovaná hodnota podpory vyjádřená v procentech diskontované hodnoty způsobilých nákladů;

i)

„transparentní regionální podporou“ se rozumí režimy regionální investiční podpory, v nichž je možné přesně vypočítat hrubý ekvivalent podpory jako procento způsobilých výdajů ex ante, aniž by bylo nutné provést posouzení rizika (např. režimy, které využívají grantů, zvýhodněných úrokových sazeb, limitovaných daňových opatření);

j)

„zahájením prací“ se rozumí buď zahájení stavebních prací, nebo první právně závazný příslib objednávky zařízení s výjimkou předběžných studií proveditelnosti, podle toho, co nastane dříve;

k)

„vytvářením pracovních míst“ se rozumí čistý nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo zaměstnaných v určité provozovně ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců; RPJ je počet pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným pracovním úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá odpovídající zlomek RPJ;

l)

„mzdovými náklady“ se rozumí celková částka, kterou má příjemce podpory skutečně zaplatit ve vztahu k danému pracovnímu místu; částka zahrnuje hrubou mzdu před zdaněním a povinné příspěvky, například poplatky na sociální zabezpečení;

m)

„pracovními místy vytvořenými v přímé souvislosti s investičním projektem“ se rozumí pracovní místa týkající se činnosti, k níž se investice vztahuje, která byla vytvořena do tří let od dokončení investic, včetně pracovních míst vytvořených na základě zvýšení využití kapacity vytvořené touto investicí;

n)

„zemědělskými výrobky“ se rozumějí:

i)

produkty uvedené v příloze I Smlouvy, s výjimkou výrobků rybolovu a akvakultury spadajících pod nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (10),

ii)

výrobky spadající pod kódy KN 4502, 4503 a 4504 (výrobky z korku),

iii)

výrobky napodobující nebo nahrazující mléko a mléčné výrobky uvedené v čl. 3 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1898/87;

o)

„výrobky napodobujícími nebo nahrazujícími mléko a mléčné výrobky“ se rozumějí výrobky, které by mohly být s mlékem nebo s mléčnými výrobky zaměněny, ale jejichž složení se od těchto výrobků liší v tom, že obsahují tuk nebo bílkoviny nemléčného původu s bílkovinami nebo bez bílkovin získaných z mléka („výrobky jiné než mléčné“ uvedené v čl. 3 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1898/87);

p)

„zpracováním zemědělských výrobků“ se rozumí jakékoliv upravení zemědělského výrobku, jehož výsledkem je výrobek, který je též zemědělským výrobkem, s výjimkou činností prováděných v zemědělských podnicích nutných k přípravě zvířat či rostlin na první prodej;

q)

„uváděním zemědělských výrobků na trh“ se rozumí přechovávání nebo vystavování výrobku za účelem jeho prodeje, nabízení výrobku k prodeji, dodávka výrobku nebo jakýkoliv další způsob umístění výrobku na trh s výjimkou prvního prodeje primárním výrobcem dalším prodejcům nebo zpracovatelům a jakékoliv činnosti související s přípravou výrobku k tomuto prvnímu prodeji; prodej konečným spotřebitelům ze strany primárního výrobce se považuje za uvádění na trh, pouze pokud k němu dochází na místech vyhrazených k tomuto účelu;

r)

„činnostmi souvisejícími s cestovním ruchem“ se rozumí tyto podnikatelské činnosti ve smyslu NACE Rev. 1.1 (11):

i)

NACE 55: hotely a restaurace,

ii)

NACE 63.3: služby cestovních kanceláří a agentur, průvodcovské služby,

iii)

NACE 92: rekreační, kulturní a sportovní činnosti.

2.   Režimy, které využívají veřejných půjček ve smyslu odst. 1 písm. i), jsou obecně považovány za transparentní, pokud jsou zajištěny obvyklým způsobem a nenesou s sebou žádné neobvykle vysoké riziko a má se tedy za to, že neobsahují žádný prvek státní záruky; režimy, jež využívají státních záruk anebo veřejných půjček s prvkem státní záruky, lze považovat za transparentní pouze tehdy, pokud ještě před zahájením provádění režimu byla metodika výpočtu intenzity státní záruky oznámena Komisi a schválena následně po přijetí tohoto nařízení. Podpora ve formě veřejných účastí a podpora poskytnutá formou opatření rizikového kapitálu se za transparentní nepovažuje.

Článek 3

Podmínky vynětí

1.   Transparentní režimy regionální investiční podpory splňující všechny podmínky tohoto nařízení jsou slučitelné se společným trhem ve smyslu čl. 87 odst. 3 Smlouvy a jsou vyňaty z oznamovací povinnosti podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy za podmínky, že:

a)

veškeré podpory poskytnuté v rámci tohoto programu splňují všechny podmínky tohoto nařízení;

b)

režim obsahuje výslovný odkaz na toto nařízení formou citace jeho názvu a informace o jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Podpory nepřekračující výši stanovenou podle čl. 7 písm. e) poskytnuté v rámci režimů uvedených v prvním odstavci jsou slučitelné se společným trhem ve smyslu čl. 87 odst. 3 Smlouvy a jsou vyňaty z oznamovací povinnosti podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy za předpokladu, že poskytnutá podpora přímo splňuje všechny podmínky tohoto nařízení.

3.   Podpora poskytovaná ad hoc, která je využívána pouze jako doplněk podpory poskytnuté na základě transparentních režimů regionální investiční podpory a která nepřesahuje 50 % celkové podpory, jež má být investici poskytnuta, je slučitelná se společným trhem ve smyslu čl. 87 odst. 3 Smlouvy a vyjímá se z oznamovací povinnosti podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy za předpokladu, že poskytnutá ad hoc podpora přímo splňuje všechny podmínky tohoto nařízení.

Článek 4

Podpora na počáteční investice

1.   Podpory na počáteční investice jsou slučitelné se společným trhem ve smyslu čl. 87 odst. 3 Smlouvy a jsou vyňaty z oznamovací povinnosti podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy za podmínky, že:

a)

podpora se poskytuje v oblastech způsobilých pro regionální podporu, uvedených ve schválené mapě regionální podpory pro dotčený členský stát na období 2007–2013;

b)

intenzita podpory vyjádřená v současném hrubém ekvivalentu podpory nepřesáhne horní hranici regionální podpory platnou v době poskytnutí podpory v regionu, kde se investice uskutečňuje, uvedenou ve schválené mapě regionální podpory pro dotčený členský stát na období 2007–2013.

S výjimkou podpor poskytovaných ve prospěch velkých investičních projektů a podpor v odvětví dopravy lze horní hranice uvedené v písmenu b) zvýšit o 20 procentních bodů u podpor na počáteční investice poskytovaných malým podnikům a o 10 procentních bodů u podpor poskytovaných středním podnikům.

2.   Kromě obecných podmínek pro vynětí stanovených v tomto nařízení musí podpora na počáteční investice splňovat tyto zvláštní podmínky:

a)

investice musí být v regionu, kde se podpora poskytuje, zachována alespoň po dobu pěti let, nebo tří let v případě malých a středních podniků, po dokončení celé investice;

b)

aby nehmotný majetek byl způsobilý, musí:

i)

se používat výlučně jen v provozovně, která je příjemcem regionální podpory,

ii)

se s ním nakládat jako s umořitelným aktivem,

iii)

být pořízen od třetích stran za tržních podmínek,

iv)

být zaevidován na straně aktiv podniku a zůstat v provozovně, která je příjemcem regionální podpory, po dobu nejméně pěti let nebo tří let v případě malých a středních podniků;

c)

v případě, že se podpora vypočítává na základě hmotných nebo nehmotných investičních nákladů nebo na základě pořizovacích nákladů spojených s převzetím, musí finanční příspěvek příjemce podpory dosáhnout výše alespoň 25 % způsobilých nákladů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou podporu. V případě, že maximální intenzita podpory schválená podle vnitrostátní mapy regionální podpory dotčeného členského státu, případně zvýšená v souladu s odst. 1 druhým pododstavcem, přesahuje 75 %, je finanční příspěvek příjemce snížen odpovídajícím způsobem.

Podmínka uvedená v prvním pododstavci písm. a) nebrání výměně zařízení nebo vybavení, které během období uvedeného v uvedeném písmenu zastará v důsledku rychlých technologických změn, za podmínky, že daná hospodářská činnost zůstane v daném regionu zachována po tuto minimální dobu.

3.   Horní hranice stanovené v odstavci 1 se použijí na intenzitu podpory vypočítanou buď jako procento způsobilých investičních hmotných a nehmotných nákladů, nebo jako procento odhadovaných mzdových nákladů na zaměstnanou osobu vypočítaných za období dvou let u pracovních míst vytvořených v přímé souvislosti s investičním projektem, nebo vypočítanou kombinací obou zmíněných postupů za předpokladu, že podpora nepřesáhne nejpříznivější výši vypočítanou na základě některého z těchto postupů.

4.   Způsobilé investiční náklady se diskontují na svou hodnotu v okamžiku poskytnutí podpory. Podpory splatné v několika splátkách jsou diskontovány na hodnotu platnou v době poskytnutí podpory. Úroková sazba, která se použije pro účely diskontování, je referenční sazba platná v době poskytnutí podpory. Je-li podpora udělena formou osvobození od daně nebo snížení daně splatné v budoucnu, pak dochází, s výhradou dodržení určité intenzity podpory definované v HEP, k diskontování jednotlivých tranší podpory na základě referenčních sazeb platných v okamžiku, kdy je daňové zvýhodnění účinné.

5.   V případě nabytí provozovny se zohlední pouze náklady na nákup aktiv od třetích stran, a to za předpokladu, že transakce proběhla za tržních podmínek. Je-li nabytí provozovny doprovázeno další počáteční investicí, výdaje vztahující se na tuto počáteční investici se připočtou k pořizovacím nákladům provozovny.

6.   Náklady související s pronájmem jiného majetku než pozemků a budov lze zohlednit pouze tehdy, má-li nájemní vztah formu finančního leasingu a zahrnuje-li povinnost odkoupit tento majetek po uplynutí sjednané doby pronájmu. Pronájem pozemků a budov musí trvat nejméně pět let po předpokládaném datu dokončení investičního projektu u velkých společností nebo tři roky u malých a středních podniků.

7.   V odvětví dopravy nejsou na podporu počátečních investic způsobilé výdaje na nákup dopravního zařízení (movitého majetku).

8.   S výjimkou malých a středních podniků a převzetí provozovny musí být nabytý majetek nový. V případě převzetí provozovny je nutné odečíst majetek, na jehož nabytí již byla poskytnuta podpora. U malých a středních podniků lze také zohlednit všechny náklady investic do nehmotného majetku. U velkých podniků jsou takové náklady způsobilé pouze do hranice 50 % celkových způsobilých investičních výdajů na projekt.

9.   V případě, že se podpora vypočítává na základě mzdových nákladů, měly by být splněny tyto podmínky:

a)

pracovní místa musí být přímo vytvořena prostřednictvím investičního projektu;

b)

k vytvoření pracovních míst musí dojít do tří let od dokončení investice a každé pracovní místo musí zůstat zachováno po dobu nejméně pěti let nebo po dobu nejméně tří let u malých a středních podniků.

10.   Odchylně od odstavce 1 mohou být maximální intenzity podpory na investice pro zpracování a uvádění zemědělských výrobků na trh zvýšeny na:

a)

50 % způsobilých investic v regionech způsobilých podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy a 40 % způsobilých investic v dalších regionech způsobilých k poskytnutí regionální podpory, uvedených ve schválené mapě regionální podpory pro dotyčné členské státy na období 2007–2013, v případě, že příjemcem je malý nebo střední podnik;

b)

25 % způsobilých investic v regionech způsobilých podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy a 20 % způsobilých investic v dalších regionech způsobilých k poskytnutí regionální podpory, uvedených ve schválené mapě regionální podpory pro dotyčné členské státy na období 2007–2013, v případě, že příjemce má méně než 750 zaměstnanců anebo obrat menší než 200 milionů EUR, počítáno v souladu s doporučením Komise 2003/361/ES (12), a pokud daný příjemce splňuje všechny další podmínky uvedeného doporučení.

Článek 5

Nezbytnost podpory

1.   Tímto nařízením jsou vyňaty pouze takové podpory poskytnuté v rámci režimů regionální investiční podpory, kdy před zahájením práce na projektu příjemce předložil vnitrostátním a regionálním úřadům žádost o poskytnutí podpory, a ve vztahu k žádostem předloženým po 1. lednu 2007 orgán odpovědný za správu těchto režimů písemně potvrdil, s výhradou konečného výsledku podrobného prověření, že projekt splňuje podmínky způsobilosti vymezené v režimu. Režim podpory musí obsahovat výslovný odkaz na obě podmínky. V případě, že práce je zahájena dříve, než jsou splněny požadavky stanovené tímto článkem, není celý projekt způsobilý k poskytnutí regionální podpory.

2.   Odstavec 1 se nevztahuje na režimy podpory, kde se osvobození z daňové povinnosti nebo její snížení na oprávněné výdaje poskytuje automaticky bez správního uvážení.

Článek 6

Kumulace

1.   Horní hranice podpory stanovené v článku 4 se vztahují na celkovou částku veřejné podpory poskytovanou na podporované projekty bez ohledu na to, zda je tato podpora financována z místních, regionálních, celostátních zdrojů či ze zdrojů Společenství.

2.   Podporu vyňatou tímto nařízením nelze kumulovat s další státní podporou ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy nebo s jiným financováním Společenstvím či vnitrostátním financováním ve vztahu ke shodným způsobilým nákladům, pokud by taková kumulace vedla k překročení intenzity podpory stanovené tímto nařízením.

3.   Regionální investiční podporu vyňatou tímto nařízením nelze kumulovat s podporou de minimis ve smyslu nařízení (ES) č. 69/2001 ve vztahu ke shodným způsobilým výdajům, pokud by taková kumulace vedla k překročení intenzity podpory stanovené tímto nařízením.

Článek 7

Podpora podléhající předchozímu oznámení Komisi

Následující podpory nejsou vyňaty z oznamovací povinnosti podle tohoto nařízení a nadále podléhají oznamovací povinnosti podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy:

a)

netransparentní režimy regionální investiční podpory;

b)

režimy regionální podpory zaměřené na určitá odvětví hospodářské činnosti v rámci výroby nebo služeb. Režimy regionální investiční podpory zaměřené na činnosti související s cestovním ruchem se nepovažují za podpory zaměřené na určitá odvětví;

c)

režimy regionální podpory, které poskytují provozní podporu;

d)

režimy regionální podpory, které poskytují jinou než investiční podporu nebo podporu na poradenské služby pro nově založené malé podniky;

e)

regionální podpora poskytovaná ve prospěch velkých investičních projektů na základě stávajících režimů podpory, pokud celková částka podpory ze všech zdrojů přesáhne 75 % maximální částky podpory, kterou by mohla obdržet investice se způsobilými výdaji ve výši 100 milionů EUR při použití běžné horní hranice intenzity podpory pro velké společnosti obsažené ve schválené mapě regionální podpory platné ke dni, kdy má být podpora poskytnuta;

f)

ad hoc regionální podpora, jiná než uvedená v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 70/2001a čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení;

g)

investiční podpora poskytnutá ve prospěch příjemce, na kterého se vztahuje neprovedený příkaz k vrácení podpory vystavený na základě předcházejícího rozhodnutí Komise, kterým byla podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou se společným trhem.

Článek 8

Transparentnost a monitorování

1.   Při zahájení provádění režimu podpor nebo přidělení ad hoc podpory vyňatých tímto nařízením, členské státy předloží Komisi do 20 pracovních dnů za účelem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie přehled informací týkajících se takové podpory podle vzoru stanoveného v příloze I. Tyto informace jsou poskytovány v elektronické podobě.

2.   Kdykoli je regionální podpora poskytována na základě stávajícího režimu podpory ve prospěch velkých investičních projektů, které spadají pod hranici nutnou pro individuální oznámení podle čl. 7 písm. e), členské státy předloží Komisi do 20 pracovních dnů ode dne, kdy příslušný orgán podporu poskytne, informace požadované v jednotném formuláři uvedeném v příloze II, a to v elektronické podobě. Komise toto shrnutí zpřístupní prostřednictvím svých internetových stránek (http://ec.europa.eu/comm/competition/).

3.   Členské státy vedou podrobné záznamy o režimech podpor vyňatých na základě tohoto nařízení a o individuálních podporách poskytnutých na základě těchto režimů. Tyto záznamy obsahují všechny informace nezbytné k ověření, zda jsou splněny všechny podmínky pro vynětí podle tohoto nařízení, včetně informací o postavení každého podniku, jehož nárok na podporu závisí na jeho postavení jako malého nebo středního podniku. Členské státy vedou záznamy týkající se režimu podpory po dobu deseti let ode dne poskytnutí poslední individuální podpory poskytnuté na základě dotčeného režimu. Na písemnou žádost poskytnou dotčené členské státy Komisi ve lhůtě 20 pracovních dnů nebo případně v delší lhůtě stanovené v žádosti všechny informace, které Komise považuje za nezbytné k posouzení, zda byly splněny podmínky tohoto nařízení.

4.   Členské státy předloží Komisi zprávu o provádění tohoto nařízení pro každý úplný nebo neúplný kalendářní rok, během něhož se použije toto nařízení, ve formě stanovené v kapitole III nařízení Komise (ES) č. 794/2004 (13).

5.   Členské státy zveřejní úplné znění režimů podpory, které spadají do působnosti tohoto nařízení a sdělí Komisi internetovou adresu, na které jsou zveřejněny. Tuto informaci je též třeba uvádět ve výroční zprávě předkládané podle odstavce 4. Projekty, u nichž došlo k výdajům před datem zveřejnění režimu podpory, nejsou způsobilé k poskytnutí regionální podpory.

Článek 9

Vstup v platnost a doba platnosti

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Vztahuje se na režimy podpory, které vstoupí v platnost nebo jejichž provádění je zahájeno po dni 31. prosince 2006.

Nařízení je v platnosti do 31. prosince 2013.

2.   Oznámení, o kterých nebude rozhodnuto do dne vstupu tohoto nařízení v platnost, budou posouzena podle ustanovení tohoto nařízení. Režimy podpory, jejichž provádění bylo zahájeno před datem vstupu v platnost tohoto nařízení, a podpora poskytnutá podle těchto režimů bez souhlasu Komise a s porušením oznamovací povinnosti podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy jsou slučitelné se společným trhem ve smyslu čl. 87 odst. 3 Smlouvy a jsou vyňaty na základě tohoto nařízení, pokud splňují všechny podmínky stanovené tímto nařízením.

Po uplynutí doby platnosti tohoto nařízení vyprší výjimka pro režimy podpory vyňaté na základě tohoto nařízení v den ukončení platnosti schválených map regionální podpory.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. října 2006.

Za Komisi

Neelie KROES

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 120, 20.5.2006, s. 2.

(3)  Úř. věst. C 54, 4.3.2006, s. 13.

(4)  Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 33. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1040/2006 (Úř. věst. L 187, 8.7.2006, s. 8).

(5)  Úř. věst. C 71, 11.3.2000, s. 14.

(6)  Úř. věst. L 182, 3.7.1987, s. 36. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 1994.

(7)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 30.

(9)  Úř. věst. C 244, 1.10.2004, s. 2.

(10)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.

(11)  Klasifikace hospodářských činností v Evropském společenství.

(12)  Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

(13)  Úř. věst. L 140, 30.4.2004, s. 1.


PŘÍLOHA I

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podpory

(je třeba předložit v elektronické podobě na adresu: stateaidgreffe@ec.europa.eu)

Image

Image


PŘÍLOHA II

Formulář určený pro souhrnnou informaci ohledně podpory ve prospěch velkých investičních projektů v případě, že podpora nepřesahuje hranici stanovenou v čl. 7 písm. e)

1.

Podpora ve prospěch (název podniku/podniků – příjemce/příjemců podpory):

2.

Číslo jednací režimu podpory (číslo jednací, které Komise přidělila stávajícímu režimu/režimům na jehož/jejichž základě se podpora poskytuje):

3.

Orgán/orgány veřejné správy, který/které podporu poskytuje/poskytují (název orgánu, který podporu poskytuje a dalších spolupracujících orgánů):

4.

Členský stát, kde se investice realizuje:

5.

Region (NUTS 3), kde se investice realizuje:

6.

Obec (předtím NUTS 5 nyní LAU 2), kde se investice realizuje:

7.

Typ projektu (zřízení nové provozovny, rozšíření stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o nové, dodatečné výrobky nebo se zásadní změnou celkového výrobního postupu stávající provozovny):

8.

Výrobky vyráběné nebo služby poskytované na základě investičního projektu (podle nomenklatury PRODCOM/NACE nebo podle nomenklatury CPA pro projekty v odvětví služeb):

9.

Stručný popis investičního projektu:

10.

Aktualizované způsobilé náklady investičního projektu v eurech:

11.

Aktualizovaná (hrubá) výše podpory v eurech:

12.

Intenzita podpory (% HEP):

13.

Případné podmínky čerpání navrhované podpory (pokud existují):

14.

Plánované datum zahájení a ukončení projektu:

15.

Datum poskytnutí podpory:


1.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/41


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1629/2006

ze dne 31. října 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1010/2006 o některých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci a drůbeží v některých členských státech

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. b) první pododstavec uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem (2), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. b) první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 93/119/ES (3) o ochraně zvířat definuje pojmy porážka a usmrcení.

(2)

Články 4 a 7 nařízení Komise (ES) č.1010/2006 (4) neupřesňují, že „usmrcení“ zvířat musí být stejně jako porážka považováno za výjimečné opatření na podporu trhu.

(3)

Vzhledem k tomu, že na jedné straně členské státy nemohly včas zohlednit pojem „usmrcení“ ve svých vnitrostátních právních předpisech a na druhé straně vzhledem k tomu, že nedávno došlo ke změně nařízení (ES) č. 1010/2006, by některé uvedené členské státy mohly mít potíže při dodržení lhůty stanovené článkem 10 uvedeného nařízení pro uskuteční platby příjemcům výjimečných opatření na podporu trhu, a to do 31. prosince 2006. Je tedy na místě prodloužit dobu splatnosti o několik měsíců.

(4)

Nařízení (ES) č. 1010/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Jelikož ustanovení článku 14 nařízení (EHS) č. 2771/75 a článku 14 nařízení (EHS) č. 2777/75, která stanoví přijetí uvedených opatření, jsou v platnosti od 11. května 2006, je tedy třeba stanovit, že toto nařízení bude také použitelné od tohoto data.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1010/2006 se mění takto:

1.

Článek 4 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Předčasná porážka a usmrcení části reprodukčního hejna nejméně o 6 týdnů dříve za účelem snížení produkce násadových vajec kódů KN 0105 92 00, 0105 93 00, 0105 99 10, 0105 99 20, 0105 99 30 a 0105 99 50 se považují za výjimečná opatření na podporu trhu podle článku 14 nařízení (EHS) č. 2777/75 za podmínky, že v tomto období nebylo v příslušných podnicích žádné zvíře zařazeno zpět do produkce.“;

b)

odst. 2 první pododstavec se nahrazuje tímto:

„Náhrada za předčasnou porážku a usmrcení podle odstavce 1 se poskytuje každému příslušnému členskému státu v mezích maximálního počtu kusů uvedených v příloze IV a pro období stanovené v uvedené příloze.“

2.

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

1.   Předčasná porážka a usmrcení ‚kuřic připravených ke snášce‘ se považují za výjimečná opatření na podporu trhu podle článku 14 nařízení (EHS) č. 2777/75.

2.   Náhrada za porážku a usmrcení podle odstavce 1 se poskytuje každému příslušnému členskému státu v mezích maximálního počtu zvířat uvedených v příloze VII a pro období stanovené v uvedené příloze.

Maximální výše náhrady je stanovena paušálně na 3,20 EUR/kuřice ‚připravenou ke snášce‘.“

3.

V článku 10 se datum „31. prosince 2006“ nahrazuje datem „31. března 2007“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 11. května 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 679/2006 (Úř. věst. L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 679/2006.

(3)  Úř. věst. L 340, 31.12.1993, s. 21.

(4)  Úř. věst. L 180, 4.7.2006, s. 3. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1256/2006 (Úř. věst. L 228, 22.8.2006, s. 9).


1.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/43


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1630/2006

ze dne 31. října 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 933/2002 o otevření a správě tarifních kvót pro některé zemědělské produkty pocházející ze Švýcarska a o zrušení nařízení (ES) č. 851/95

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom týkající se dohody o vědeckotechnické spolupráci ze dne 4. dubna 2002 o uzavření sedmi dohod se Švýcarskou konfederací (1), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V návaznosti na rozšíření Evropské unie, ke kterému došlo dne 1. května 2004, se Společenství a Švýcarsko dohodly na úpravě celních koncesí stanovených Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 21. června 1999 o obchodu se zemědělskými produkty (2) (dále jen „dohoda“), která vstoupila v platnost dnem 1. června 2002. Strany se zejména dohodly na změně příloh 1 a 2 dohody, které obsahují seznam koncesí, s cílem rozšířit stávající tarifní kvótu Společenství s nulovou celní sazbou na nový produkt, kterým je čekanka salátová kódu KN 0705 21 00.

(2)

Společenství a Švýcarsko se dohodly, že do přijetí formální změny stanoví použití upravených koncesí na autonomní a přechodné bázi od 1. května 2004.

(3)

Aby se zajistilo, že pro produkty kódu KN 0705 21 00 lze kvótu použít od 1. května 2004, stanovilo nařízení Rady (ES) č. 7/2005 ze dne 13. prosince 2004, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření k otevření tarifní kvóty Společenství pro některé zemědělské produkty pocházející ze Švýcarska (3), na přechodné období autonomní tarifní kvótu Společenství omezenou pouze na uvedené produkty.

(4)

Příloha 2 dohody ve znění rozhodnutí 3/2005 smíšeného výboru pro zemědělství zřízeného dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ze dne 19. prosince 2005, které se týká úpravy příloh 1 a 2 v důsledku rozšíření Evropské unie (4), stanoví tarifní kvóty rozšířené na produkty kódu KN 0705 21 00. Je proto nezbytné upravit odpovídající prováděcí ustanovení.

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 933/2002 (5) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Nařízení (ES) č. 7/2005 se zrušuje ode dne 1. září 2006 nařízením (ES) č. 1623/2006 (6). Toto nařízení se použije od stejného dne.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze nařízení (ES) č. 933/2002 se řádek pro pořadové číslo 09.0925 nahrazuje tímto:

Pořadové číslo:

Kód KN

Kód TARIC

Popis

Celní sazba

Roční objem

(v tunách čisté hmotnosti)

„09.0925

0705 11 00

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

 

Hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.), včetně čekanky salátové (Cichorium intybus var. foliosum), čerstvé nebo chlazené

Nulová

3 000“

Článek 2

Objem tarifní kvóty Společenství č. 09.0925 se na rok 2006 sníží o množství použité před datem stanoveným v článku 3 v rámci tarifní kvóty Společenství č. 09.0947 stanovené v nařízení (ES) č. 7/2005.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. září 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2006.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132.

(3)  Úř. věst. L 4, 6.1.2005, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 346, 29.12.2005, s. 33.

(5)  Úř. věst. L 144, 1.6.2002, s. 22.

(6)  Viz s. 1 v tomto čísle Úředního věstníku.


1.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/45


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1631/2006

ze dne 31. října 2006,

kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti ICES IIIa, IIIb, c, d (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 51/2006 ze dne 22. prosince 2005, kterým se pro rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty na rok 2006.

(2)

Podle informací, jež byly sděleny Komisi, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2006.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládání na jiné plavidlo a vykládání na pevninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená pro rok 2006 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat na jiné plavidlo nebo vykládat na pevninu uvedenou populaci odlovenou těmito plavidly.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2006.

Za Komisi

Jörgen HOLMQUIST

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 768/2005 (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 16, 20.1.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1262/2006 (Úř. věst. L 230, 24.8.2006, s. 4).


PŘÍLOHA

Č.

44

Členský stát

Švédsko

Populace

SOL/3A/BCD

Druh

Jazyk obecný (Solea Solea)

Oblast

IIIa, IIIb,c,d (vody ES)

Datum

6. října 2006


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

1.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/47


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 31. října 2006,

kterým se mění rozhodnutí 2004/4/ES, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vůči Egyptu

(oznámeno pod číslem K(2006) 5109)

(2006/749/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 16 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle rozhodnutí Komise 2004/4/ES (2) nesmějí být hlízy Solanum tuberosum L. pocházející z Egypta v zásadě dováženy do Společenství. Pro dovozní období 2005/2006 byl však při splnění zvláštních podmínek dovoz těchto hlíz povolen z „oblastí prostých škodlivého organismu“.

(2)

Během dovozního období 2005/2006 byl zaznamenán malý počet zachycení Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

(3)

Egypt předložil zprávu o příčinách uvedených zachycení. V této zprávě jsou uvedeny podrobnosti o dalších přísnějších opatřeních, která již Egypt přijal vůči „oblastem prostým škodlivého organismu“ a vývozcům, kterých se tato zachycení týkala. Některé oblasti byly pro dovozní období 2006/2007 ze seznamu vyřazeny. Dva vývozci byli oficiálně varováni a jednomu vývozci byl pro dovozní období 2006/2007 vývoz zakázán.

(4)

Komise na základě informací dodaných Egyptem zjistila, že při splnění zvláštních podmínek nehrozí nebezpečí rozšíření Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith v důsledku dovozu hlíz Solanum tuberosum L. z oblastí Egypta „prostých škodlivého organismu“ do Společenství.

(5)

Dovoz hlíz Solanum tuberosum L. pocházejících z Egypta z „oblastí prostých škodlivého organismu“ do Společenství by proto měl být pro dovozní období 2006/2007 povolen.

(6)

Rozhodnutí 2004/4/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2004/4/ES se mění takto:

1.

Článek 2 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se slova „2005/2006“ nahrazují slovy „2006/2007“;

b)

v odstavci 2 se slova „dovozní období 2005/2006“ nahrazují slovy „dovozní období uvedené v odstavci 1“.

2.

V článku 3 se slova „dovozního období 2005/2006“ nahrazují slovy „dovozního období uvedeného v čl. 2 odst. 1“.

3.

V článku 4 se datum „30. srpna 2006“ nahrazuje datem „31. srpna 2007“.

4.

V článku 7 se datum „30. září 2006“ nahrazuje datem „30. září 2007“.

5.

Příloha se mění takto:

a)

v bodě 1 písm. b) podbodě iii) se slova „2005/2006“ nahrazují slovy „2006/2007“;

b)

v bodě 1 písm. b) podbodě iii) druhé odrážce se datum „1. ledna 2006“ nahrazuje datem „1. ledna 2007“;

c)

v bodě 1 písm. b) podbodě xii) se datum „1. ledna 2006“ nahrazuje datem „1. ledna 2007“;

d)

v bodě 5 druhém odstavci se slova „dovozního období 2005/2006“ nahrazují slovy „dovozního období uvedeného v čl. 2 odst. 1“.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 31. října 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/35/ES (Úř. věst. L 88, 25.3.2006, s. 9).

(2)  Úř. věst. L 2, 6.1.2004, s. 50. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2005/840/ES (Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 63).


1.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/49


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 31. října 2006,

kterým se mění rozhodnutí 2005/359/ES, pokud jde o přístavy sloužící k vykládce špalků z dubu (Quercus L.) s kůrou původem ze Spojených států amerických

(oznámeno pod číslem K(2006) 5142)

(2006/750/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2000/29/ES špalky z dubu (Quercus L.) s kůrou původem ze Spojených států nemohou být v zásadě dovážené do Společenství kvůli riziku zavlečení Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, která způsobuje vadnutí dubových listů.

(2)

Rozhodnutí Komise 2005/359/ES ze dne 29. dubna 2005, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení nařízení Rady 2000/29/ES, pokud jde o špalky z dubu (Quercus L.) s kůrou původem ze Spojených států amerických (2), povoluje za určitých podmínek dovoz těchto špalků původem ze Spojených států amerických.

(3)

Ustanovení čl. 3 odst. 1 rozhodnutí 2005/359/ES stanoví, že vykládka může být provedena pouze v přístavech uvedených v příloze II uvedeného rozhodnutí. Na žádost Lotyšska a Slovinska a po konzultaci s ostatními členskými státy v souladu s čl. 3 odst. 2 výše uvedeného rozhodnutí je vhodné do seznamu přístavů sloužících k vykládce v příloze II doplnit Rigu a Koper a na žádost Francie odstranit ze seznamu Lauterborg.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha II rozhodnutí 2005/359/ES se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 31. října 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/35/ES (Úř. věst. L 88, 25.3.2006, s. 9).

(2)  Úř. věst. L 114, 4.5.2005, s. 14.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

PŘÍSTAVY PRO VYKLÁDKU

1.

Amsterdam

2.

Antverpy

3.

Arhus

4.

Bilbao

5.

Brémy

6.

Bremerhaven

7.

Kodaň

8.

Hamburk

9.

Klaipeda

10.

Koper

11.

Larnaca

12.

Leghorn

13.

Le Havre

14.

Lemesos

15.

Lisabon

16.

Marseilles

17.

Marsaxlokk

18.

Muuga

19.

Neapol

20.

Nordenham

21.

Oporto

22.

Piraeus

23.

Ravenna

24.

Riga

25.

Rostock

26.

Rotterdam

27.

Salerno

28.

Sines

29.

Stralsund

30.

Valencie

31.

Valletta

32.

Benátky

33.

Vigo

34.

Wismar

35.

Zeebrugge“