ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 301

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
31. října 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1549/2006 ze dne 17 října 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

1

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

31.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1549/2006

ze dne 17 října 2006,

kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na články 9 a 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (EHS) č. 2658/87 byla zavedena nomenklatura zboží, dále jen „kombinovaná nomenklatura“, která splňuje požadavky jak společného celního sazebníku, tak i statistiky zahraničního obchodu Společenství a jiných politik Společenství, které se týkají dovozu nebo vývozu zboží.

(2)

V zájmu zjednodušení právních předpisů je vhodné kombinovanou nomenklaturu modernizovat a upravit její strukturu.

(3)

Je nezbytné změnit kombinovanou nomenklaturu tak, aby zohledňovala: změny v požadavcích týkajících se statistik a obchodní politiky, změny uskutečněné v zájmu plnění mezinárodních závazků, technologický a obchodní vývoj, potřebu harmonizovat a vyjasnit texty a změny v nomenklatuře harmonizovaného systému podle doporučení Rady pro celní spolupráci ze dne 26. června 2004 a jejich důsledky.

(4)

V souladu s článkem 12 nařízení (EHS) č. 2658/87 by s účinností ode dne 1. ledna 2007 měla být příloha I uvedeného nařízení nahrazena úplným zněním kombinované nomenklatury, společně se všeobecnými a smluvními celními sazbami, které vyplývají z opatření přijatých Radou nebo Komisí.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17 října 2006.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 996/2006 (Úř. věst. L 179, 1.7.2006, s. 26).


PŘÍLOHA I

KOMBINOVANÁ NOMENKLATURA

OBSAH

ČÁST PRVNÍ – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Hlava I – Všeobecná pravidla

A.

Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury

B.

Všeobecná pravidla pro celní sazby

C.

Všeobecná pravidla pro nomenklaturu i celní sazby

Hlava II – Zvláštní ustanovení

A.

Zboží pro některé kategorie lodí, člunů a jiných plavidel a pro vrtné nebo těžební plošiny

B.

Civilní letadla a zboží pro použití v civilních letadlech

C.

Farmaceutické výrobky

D.

Jednotná celní sazba

E.

Schránky a obalové materiály

F.

Zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě povahy zboží

Značky, zkratky a symboly

Doplňkové jednotky

ČÁST DRUHÁ – CELNÍ SAZEBNÍK

Kapitola

Třída I

Živá zvířata; živočišné produkty

1

Živá zvířata

2

Maso a jedlé droby

3

Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí

4

Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty živočišnéhopůvodu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

5

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Třída II

Rostlinné produkty

6

Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň

7

Jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy

8

Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů

9

Káva, čaj, maté a koření

10

Obiloviny

11

Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek

12

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny

13

Šelak; gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky

14

Rostlinné pletací materiály; rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Třída III

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky

15

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky

Třída IV

Výrobky potravinářského průmyslu; nápoje, lihoviny a ocet; tabák a vyrobené tabákové náhražky

16

Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

17

Cukr a cukrovinky

18

Kakao a kakaové přípravky

19

Přípravky z obilovin, mouky, škrobu nebo mléka; jemné pečivo

20

Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin

21

Různé jedlé přípravky

22

Nápoje, lihoviny a ocet

23

Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; připravené krmivo

24

Tabák a vyrobené tabákové náhražky

Třída V

Nerostné produkty

25

Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály, vápno a cement

26

Rudy kovů, strusky a popely

27

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky

Třída VI

Výrobky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví

28

Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů

29

Organické chemikálie

30

Farmaceutické výrobky

31

Hnojiva

32

Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; nátěrové barvy a laky; tmely a jiné nátěrové hmoty; inkousty

33

Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky

34

Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí nebo cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, „dentální vosky“ a dentální přípravky na bázi sádry

35

Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy

36

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky

37

Fotografické nebo kinematografické zboží

38

Různé chemické výrobky

Třída VII

Plasty a výrobky z nich; kaučuk a výrobky z něj

39

Plasty a výrobky z nich

40

Kaučuk a výrobky z něj

Třída VIII

Surové kůže a kožky, usně, kožešiny a výrobky z nich; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)

41

Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně

42

Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)

43

Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich

Třída IX

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí; korek a korkové výrobky; výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky

44

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí

45

Korek a korkové výrobky

46

Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky

Třída X

Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět); papír, kartón a lepenka a výrobky z nich

47

Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět)

48

Papír, kartón a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky

49

Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány

Třída XI

Textilie a textilní výrobky

50

Hedvábí

51

Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné nitě a tkaniny

52

Bavlna

53

Jiná rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití

54

Chemická nekonečná vlákna; pásky a podobné tvary z chemických textilních materiálů

55

Chemická střižová vlákna

56

Vata, plsť a netkané textilie; speciální nitě; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich

57

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny

58

Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky

59

Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované; textilní výrobky vhodné pro průmyslové použití

60

Pletené nebo háčkované textilie

61

Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované

62

Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované

63

Jiné zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry

Třída XII

Obuv, pokrývky hlavy, deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti; upravená péra a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů

64

Obuv, kamaše a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků

65

Pokrývky hlavy a jejich části a součásti

66

Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti

67

Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů

Třída XIII

Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů; keramické výrobky; sklo a skleněné výrobky

68

Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů

69

Keramické výrobky

70

Sklo a skleněné výrobky

Třída XIV

Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince

71

Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince

Třída XV

Obecné kovy a výrobky z obecných kovů

72

Železo a ocel

73

Výrobky ze železa nebo oceli

74

Měď a výrobky z ní

75

Nikl a výrobky z něho

76

Hliník a výrobky z něho

77

(Určeno pro případnou budoucí potřebu harmonizovaného systému)

78

Olovo a výrobky z něho

79

Zinek a výrobky z něho

80

Cín a výrobky z něho

81

Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich

82

Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů

83

Různé výrobky z obecných kovů

Třída XVI

Stroje a mechanická zařízení; elektrická zařízení; jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů

84

Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti

85

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů

Třída XVII

Vozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení

86

Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jejich části a součásti; mechanická (včetně elektromechanických) dopravní signalizační zařízení všeho druhu

87

Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství

88

Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti

89

Lodě, čluny a plovoucí konstrukce

Třída XVIII

Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; hodiny a hodinky; hudební nástroje; jejich části, součásti a příslušenství

90

Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; jejich části, součásti a příslušenství

91

Hodiny a hodinky a jejich části a součásti

92

Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů

Třída XIX

Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství

93

Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství

Třída XX

Různé výrobky

94

Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné vycpávané výrobky; svítidla a osvětlovací zařízení, jinde neuvedená ani nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby

95

Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství

96

Různé výrobky

Třída XXI

Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

97

Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

98

Kompletní průmyslový celek

99

(Vyhrazeno pro zvláštní účely stanovené příslušnými orgány Společenství)

ČÁST TŘETÍ – PŘÍLOHY CELNÍHO SAZEBNÍKU

Oddíl I – Zemědělské přílohy

Příloha 1

Zemědělské komponenty (EA), dodatečné clo z cukru (AD S/Z) a dodatečné clo z mouky (AD F/M)

Příloha 2

Produkty, na které se vztahuje vstupní cena

Oddíl II – Seznamy farmaceutických látek, na které se vztahuje bezcelní zacházení

Příloha 3

Seznam mezinárodních nechráněných názvů (INN) přidělených Světovou zdravotnickou organizací farmaceutickým látkám, které jsou bez cla

Příloha 4

Seznam předpon a přípon, které po spojení s názvy INN uvedenými v příloze 3 popisují soli, estery nebo hydráty látek s názvy INN; tyto soli, estery a hydráty jsou bez cla pod podmínkou, že je lze zařadit do stejné šestimístné položky HS jako odpovídající látku s názvem INN

Příloha 5

Soli, estery a hydráty látek s názvy INN, které nejsou zařazeny ve stejné šestimístné položce HS jako odpovídající látka s názvem INN a které jsou bez cla

Příloha 6

Seznam farmaceutických meziproduktů, tj. sloučenin používaných k výrobě hotových farmaceutických výrobků, které jsou bez cla

Oddíl III – Kvóty

Příloha 7

Celní kvóty WTO, jež mají být otevřeny příslušnými orgány Společenství

Oddíl IV – Zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě povahy zboží

Příloha 8

Zboží nezpůsobilé k požívání

Příloha 9

Osvědčení

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

A.   Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury

Zařazení zboží do kombinované nomenklatury se řídí těmito zásadami:

1.

Názvy tříd, kapitol a podkapitol jsou pouze orientační; pro právní účely jsou pro zařazení směrodatná znění čísel a příslušných poznámek ke třídám nebo kapitolám a následující ustanovení, pokud znění těchto čísel nebo poznámek nestanoví jinak.

2.

a)

Každé uvedení výrobku v některém z čísel se vztahuje též na výrobek, který není kompletní nebo jehož zpracování není dokončeno, pokud již má při předložení podstatné rysy kompletního nebo dokončeného výrobku. Totéž platí pro zařazení kompletního nebo dokončeného výrobku (nebo výrobku zařazovaného podle tohoto pravidla jako kompletní nebo dokončený výrobek), který je předkládán v nesmontovaném nebo rozloženém stavu.

b)

Každé uvedení materiálu nebo látky v některém z čísel se vztahuje také na tento materiál nebo látku ve směsi nebo v kombinaci s jinými materiály nebo látkami. Každé uvedení zboží z určitého materiálu nebo látky se vztahuje na zboží sestávající zcela nebo částečně z tohoto materiálu nebo látky. Zařazení zboží sestávajícího z více než jednoho materiálu nebo látky se provádí podle zásad uvedených v pravidle 3.

3.

Zboží, které lze podle pravidla 2 b) nebo z jiných důvodů zařadit prima facie do dvou nebo více čísel, se zařazuje takto:

a)

číslo, které obsahuje nejspecifičtější popis má přednost před čísly s obecnějším popisem. Jestliže se však každé ze dvou nebo více čísel vztahuje pouze na část materiálů nebo látek obsažených ve smíšeném nebo složeném zboží nebo pouze na část položek soupravy (sady) v balení pro drobný prodej, považují se tato čísla za stejně specifická ve vztahu k tomuto zboží, i když jedno z nich obsahuje úplnější nebo přesnější popis zboží;

b)

směsi, zboží složené z různých materiálů nebo zhotovené z různých komponentů a zboží v soupravách (sadách) v balení pro drobný prodej, které nelze zařadit podle pravidla 3 a), se zařadí podle materiálu nebo komponentu, který jim dává podstatné rysy, je-li možno takový materiál nebo komponent určit;

c)

zboží, které nelze zařadit podle pravidel 3 a) ani 3 b), se zařadí do posledního z čísel, která podle pořadí přicházejí stejnou měrou v úvahu.

4.

Zboží, které nelze zařadit podle výše uvedených pravidel, se zařadí do čísla odpovídajícího nejpodobnějšímu zboží.

5.

Kromě předchozích ustanovení se na níže uvedené zboží použijí následující pravidla:

a)

pouzdra pro fotografické přístroje, kamery, hudební nástroje, zbraně, rýsovací a kreslicí nástroje, náhrdelníky a podobné schrány, speciálně tvarované nebo uzpůsobené pro vložení určitého výrobku nebo soupravy (sady) výrobků, vhodné k dlouhodobému používání a předkládané s výrobky, pro něž jsou určeny, se zařazují s těmito výrobky, jestliže jsou s nimi obvykle prodávány. Toto pravidlo se však nevztahuje na schrány, které dávají celku podstatné rysy;

b)

podle ustanovení pravidla 5 a) se obalové materiály a obalové schránky (1), v nichž je zabaleno předkládané zboží, zařazují s tímto zbožím, jsou-li pro balení tohoto zboží obvykle používány. Toto ustanovení však není závazné, jsou-li obalové materiály a obalové schránky zjevně vhodné k opakovanému použití.

6.

Zařazení zboží do položek a podpoložek určitého čísla je pro právní účely stanoveno zněním těchto položek a podpoložek a příslušných poznámek k položkám a podpoložkám, jakož i mutatis mutandis výše uvedenými pravidly, přičemž se rozumí, že srovnávány mohou být pouze položky a podpoložky stejné úrovně. Není-li stanoveno jinak, uplatňují se pro účely tohoto pravidla rovněž příslušné poznámky ke třídě a kapitole.

B.   Všeobecná pravidla pro celní sazby

1.

Celními sazbami uplatňovanými na dovezené zboží pocházející ze zemí, které jsou smluvními stranami Všeobecné dohody o clech a obchodu nebo s níž Evropské společenství uzavřelo dohody obsahující ustanovení o vzájemném poskytování doložky nejvyšších výhod, jsou smluvní celní sazby uvedené ve sloupci 3 celního sazebníku. Není-li stanoveno jinak, použijí se tyto smluvní celní sazby pro jiné zboží, než které je uvedeno výše, dovezené z jakékoliv třetí země.

Smluvní celní sazby uvedené ve sloupci 3 se použijí od 1. ledna 2007.

Pokud jsou všeobecné celní sazby nižší než smluvní celní sazby, použijí se všeobecné celní sazby uvedené jako poznámka pod čarou.

2.

Odstavec 1 se nepoužije, jsou-li stanoveny zvláštní všeobecné celní sazby pro zboží pocházející z určitých zemí nebo jsou-li v souladu s dohodami používány preferenční celní sazby.

3.

Odstavce 1 a 2 nebrání členským zemím uplatňovat jiné celní sazby, než které jsou uvedeny ve společném celním sazebníku, pokud je použití takovýchto celních sazeb umožněno právními předpisy Společenství.

4.

Celní sazby vyjádřené v procentech jsou sazbami valorickými (ad valorem).

5.

Značka „EA“ označuje, že u daného zboží se započítá „zemědělský komponent“ stanovený v souladu s přílohou 1.

6.

Značka „AD S/Z“ nebo „AD F/M“ v kapitolách 17 až 19 označuje, že se maximální celní sazba skládá z valorického (ad valorem) cla a dodatečného cla pro některé druhy cukru nebo pro mouku. Toto dodatečné clo se stanoví v souladu s přílohou 1.

7.

Značka „€/% obj./hl“ v kapitole 22 znamená, že specifické clo vyjádřené v eurech se vypočítá pro každé objemové procento alkoholu na hektolitr. Například v případě nápoje o objemovém obsahu alkoholu 40 % se celní sazba vypočítává takto:

„1 €/% obj./hl“ = 1 € × 40, tj. clo ve výši 40 € na jeden hektolitr, nebo

„1 €/% obj./hl + 5 €/hl“ = 1 € × 40 + 5 €, tj. clo ve výši 45 € na jeden hektolitr.

Je-li kromě toho uvedena i minimální hodnota (MIN), např. „1,6 €/% obj./hl MIN 9 €/hl“, znamená to, že clo vypočítané na základě výše uvedeného pravidla se porovná s minimálním clem, například „9 €/hl“, a použije se vyšší z nich.

C.   Všeobecná pravidla pro nomenklaturu i celní sazby

1.

Není-li stanoveno jinak, použijí se ustanovení o celní hodnotě, kromě určení hodnoty, z níž se vypočítávají valorické (ad valorem) celní sazby, též k určení hodnoty, podle kterých se vymezuje rozsah určitého čísla, položky nebo podpoložky.

2.

U zboží, u kterého se výše cla stanoví podle hmotnosti, a v případech, kdy hmotnost slouží k vymezení rozsahu určitého čísla, položky nebo podpoložky, se rozumí:

a)

„hrubou hmotností“ souhrnná hmotnost zboží a veškerých obalových materiálů a obalových schránek;

b)

„čistou hmotností“ nebo jen „hmotností“ bez bližšího určení hmotnost samotného zboží bez jakýchkoliv obalových materiálů a obalových schránek.

3.

Hodnota eura v národních měnách členských států, jiných než zúčastěných členských států, jak jsou vymezeny v nařízení Rady (ES) č. 974/98 (2) (dále jen „nezúčastněné členské státy“), se stanoví podle článku 18 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (3).

4.

Zvýhodněné sazební zacházení, které se může vztahovat na zboží z důvodu jeho konečného použití:

Pokud dovozní clo použité podle dohod o konečném použití na zboží pro specifické konečné použití není nižší než clo, které by jinak na toto zboží mělo být použito, předmětné zboží se zařadí do kódu, ve kterém je toto konečné použití uvedeno a články 291 až 300 nařízení (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. L 253, 11.10.1993) se nepoužijí.

HLAVA II

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

A.   Zboží pro některé kategorie lodí, člunů a jiných plavidel a pro vrtné nebo těžební plošiny

1.

Celní sazby se pozastaví, pokud se jedná o zboží určené k zabudování do lodí, člunů nebo jiných plavidel uvedených v následující tabulce, za účelem jejich stavby, opravy, údržby nebo přestavby a pokud se jedná o zboží určené k vybavení nebo zařízení těchto lodí, člunů nebo jiných plavidel.

2.

Celní sazby se pozastaví, pokud se jedná o:

a)

zboží určené k zabudování do vrtných nebo těžebních plošin:

1.

pevných, položky ex 8430 49, umístěných v teritoriálních vodách členských států nebo mimo ně, nebo

2.

plovoucích nebo ponorných, položky 8905 20,

za účelem jejich stavby, opravy, údržby nebo přestavby a pokud se jedná o zboží určené k vybavení uvedených plošin.

Zboží, jako je motorové palivo, maziva a plyn, které jsou nezbytné k provozu strojů a zařízení, které nejsou trvale přiděleny na tyto plošiny, a nejsou tedy jejich nedílnou součástí, a které se používají na palubě plošin ke stavbě, opravám, údržbě, přestavbě nebo vybavení těchto plošin, se rovněž považuje za zboží určené k zabudování do vrtných nebo těžebních plošin;

b)

trubky, potrubí, kabely a jejich spojovací prvky, spojující tyto vrtné nebo těžební plošiny s pevninou.

Kód KN

Popis zboží

(1)

(2)

8901

Lodě pro osobní dopravu, turistické lodě, trajektové lodě, nákladní lodě a čluny a podobná plavidla pro přepravu osob nebo nákladů

8901 10

–  Lodě pro osobní dopravu, turistické lodě a podobná plavidla určená především pro přepravu osob; trajektové lodě všech druhů

8901 10 10

– –  Pro námořní plavbu

8901 20

–  Cisternové lodě

8901 20 10

– –  Pro námořní plavbu

8901 30

–  Chladírenská plavidla, jiná než položky 8901 20

8901 30 10

– –  Pro námořní plavbu

8901 90

–  Ostatní plavidla pro přepravu nákladu a ostatní plavidla pro přepravu jak osob, tak i nákladu

8901 90 10

– –  Pro námořní plavbu

8902 00

Rybářská plavidla; plavidla zařízená k průmyslovému zpracování nebo konzervování produktů rybolovu

 

–  Pro námořní plavbu

8902 00 12

– –  S hrubou prostorností (tonáží) převyšující 250 t

8902 00 18

– –  S hrubou prostorností (tonáží) nepřesahující 250 t

8903

Jachty a ostatní plavidla pro zábavu nebo sport; veslařské čluny a kánoe

 

–  Ostatní

8903 91

– –  Plachetnice, též s pomocným motorem

8903 91 10

– – –  Pro námořní plavbu

8903 92

– –  Motorové čluny, jiné než s přívěsným motorem

8903 92 10

– – –  Pro námořní plavbu

8904 00

Lodě k vlečení nebo tlačení jiných lodí (remorkéry)

8904 00 10

–  Lodě k vlečení jiných lodí

 

–  Lodě k tlačení jiných lodí

8904 00 91

– –  Pro námořní plavbu

8905

Majákové lodě, požární lodě, plovoucí bagry, plovoucí jeřáby a jiná plavidla, u nichž je plavba ve srovnání s jejich hlavní funkcí pouze vedlejší činností; plovoucí doky; plovoucí nebo ponorné vrtné nebo těžební plošiny

8905 10

–  Plovoucí bagry

8905 10 10

– –  Pro námořní plavbu

8905 90

–  Ostatní

8905 90 10

– –  Pro námořní plavbu

8906

Ostatní plavidla, včetně válečných lodí a záchranných člunů, jiných než veslových

8906 10 00

–  Válečné lodě

 

–  Ostatní

8906 90 10

– –  Pro námořní plavbu

3.

Na uvedená pozastavení se vztahují podmínky stanovené v příslušných právních předpisech Společenství, jež se týkají celní kontroly použití tohoto zboží.

B.   Civilní letadla a zboží pro použití v civilních letadlech

1.

Osvobození od celní sazby se poskytuje pro:

civilní letadla,

některé zboží pro použití v civilních letadlech a pro zabudování do nich v průběhu jejich výroby, oprav, údržby, přestavby, úpravy nebo přeměny,

pozemní letové trenažéry a jejich části a součásti pro civilní použití.

Toto zboží patří do čísel, položek a podpoložek uvedených v tabulkách v odstavci 5.

2.

Pro účely odstavce 1 první a druhé odrážky se „civilními letadly“ rozumějí jiná letadla, než taková, která používají vojenské nebo obdobné orgány v členských zemích a která jsou registrována jako vojenská nebo jiná než civilní.

3.

Pro účely odstavce 1 druhé odrážky zahrnuje výraz „pro použití v civilních letadlech“ zboží určené pro použití v pozemních letových trenažerech pro civilní použití.

4.

Na osvobození od cla se vztahují podmínky stanovené příslušnými předpisy Společenství týkající se celní kontroly použití tohoto zboží (viz články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1), ve znění pozdějších předpisů).

5.

Zboží způsobilé pro osvobození od cla patří do těchto čísel, položek nebo podpoložek:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

V rámci následujících položek a podpoložek se osvobození od cla pro použití v civilních letadlech přiznává pouze zboží uvedenému ve sloupci 2:

Položka nebo podpoložka

Popis zboží

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 90, 3917 31, 3917 33, 3917 39 90, 7413 00, 8307 10, 8307 90

S připojeným spojovacím příslušenstvím

4008 29

Tvarované profily řezané na míru

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

Vhodné pro vedení plynů nebo kapalin

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

Pro technické účely

4504 90, 4823 90

Těsnění, těsnící podložky a jiná těsnění

6812 80

Jiné než oděvy, oděvní doplňky, obuv a pokrývky hlavy, papír, lepenka a plsť, lisované těsnění z osinkových (azbestových) vláken, v listech nebo kotoučích

6813 20

Na bázi osinku (azbestu) nebo jiných minerálních látek

7007 21

Ochranná skla nezarámovaná

7312 10, 7312 90

S připojeným příslušenstvím (fitinky) nebo zpracované na výrobky

7322 90

Ohřívače vzduchu a rozvaděče teplého vzduchu (kromě jejich částí a součástí)

7324 90

Sanitární (hygienické) výrobky (kromě jejich částí a součástí)

7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20

S připojeným příslušenstvím (fitinky), vhodné pro vedení plynů nebo kapalin

8108 90

Trouby a trubky, s připojeným příslušenstvím (fitinky), vhodné pro vedení plynů nebo kapalin

8415 90

Klimatizačních zařízení položek 8415 81, 8415 82 nebo 8415 83

8419 90

Části a součásti tepelných výměníků

8479 89

Hydropneumatické akumulátory; mechanické spouštěče pro obraceče tahu; speciálně konstruované toaletní jednotky; zvlhčovače a odvlhčovače vzduchu; servomechanismy bez elektrického pohonu; neelektrické spouštěče (startéry) motorů; pneumatické startéry pro proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny; stěrače skel, bez elektrického pohonu; nastavovače vrtule, bez elektrického pohonu

8501 20, 8501 40

S výkonem převyšujícím 735 W, avšak nepřesahujícím 150 kW

8501 31

Motory s výkonem převyšujícím 735 W, generátory stejnosměrného proudu

8501 33

Motory s výkonem nepřesahujícím 150 kW a generátory

8501 34 92, 8501 34 98

Generátory

8501 51

S výkonem převyšujícím 735 W

8501 53

S výkonem nepřesahujícím 150 kW

8516 80 20

Spojené pouze s jednoduchým izolovaným rámem a s elektrickým připojením, sloužící k odstraňování námraz nebo proti vytváření námraz

8517 69 31, 8517 69 39

Pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii

8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90

Radiotelegrafické nebo radiotelefonní přístroje

8522 90

Sestavy a podsestavy složené nejméně ze dvou vzájemně spojených částí, pro přístroje položky 8520 90

8529 90

Sestavy a podsestavy sestávající nejméně ze dvou vzájemně spojených částí, pro přístroje čísla 8526

8543 70 90

Letové zapisovače, elektrické selsyny a měniče, rozmrazovače a odmlžovače s elektrickými rezistory

8543 90

Sestavy a podsestavy složené nejméně ze dvou vzájemně spojených částí, pro letové zapisovače

8803 90 90

Včetně kluzáků

9014 90

Nástrojů a přístrojů položek 9014 10 nebo 9014 20

9020 00

Kromě jejich částí a součástí

9029 10

Elektrické nebo elektronické otáčkoměry

9029 90

Otáčkoměrů, ukazatelů rychlosti a tachometrů

9031 90

Položky 9031 80

9109 19, 9109 90

O šířce nebo průměru nepřesahujícím 50 mm

9401 10

Nepotažená kůží

9405 10, 9405 60

Z obecných kovů nebo z plastů

9405 92, 9405 99

Výrobků položek 9405 10 nebo 9405 60

6.

Zboží uvedené v odstavci 5 se ve formě podpoložek zahrnuje do Taricu, s odkazem na poznámku pod čarou tohoto znění: „Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Společenství (viz články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1), ve znění pozdějších předpisů)“.

C.   Farmaceutické výrobky

1.

Osvobození od cla se poskytuje pro farmaceutické výrobky následujících kategorií:

1.

farmaceutické látky, které mají registrační čísla CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) a mezinárodní nechráněné názvy (INN) uvedené v příloze 3;

2.

soli, estery a hydráty látek s názvy INN, které vzniknou spojením názvu INN z přílohy 3 s předponami a příponami z přílohy 4, pokud lze tyto výrobky zařadit do stejné šestimístné položky HS jako odpovídající látku s názvem INN;

3.

soli, estery a hydráty látek s názvy INN, které jsou uvedeny v příloze 5 a které nelze zařadit do stejné šestimístné položky HS jako odpovídající látku s názvem INN;

4.

farmaceutické meziprodukty, tj. sloučeniny používané k výrobě hotových farmaceutických výrobků, které mají registrační čísla CAS RN a chemické názvy uvedené v příloze 6.

2.

Zvláštní případy:

1.

názvy INN zahrnují pouze látky popsané v seznamech doporučených a navržených názvů INN, zveřejněných Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Je-li počet látek zahrnutých do jednoho názvu INN nižší než počet látek zahrnutých v registračním čísle CAS RN, jsou od cla osvobozeny pouze látky zahrnuté v názvu INN;

2.

je-li výrobek z přílohy 3 nebo 6 identifikován registračním číslem CAS RN odpovídajícím specifickému izomeru, je od cla osvobozen pouze tento izomer;

3.

podvojné deriváty (soli, estery a hydráty) látek s názvy INN, určené spojením názvu INN z přílohy 3 s předponou nebo příponou z přílohy 4, jsou osvobozeny od cla, pokud lze tyto výrobky zařadit do stejné šestimístné položky HS jako odpovídající látku s názvem INN:

příklad: alanin methylester, hydrochlorid;

4.

je-li látkou s názvem INN z přílohy 3 sůl (nebo ester), není od cla osvobozena žádná jiná sůl (nebo ester) kyseliny odpovídající názvu INN:

příklad: oxpreonát draselný (INN): bez cla

oxpreonát sodný: není bez cla.

D.   Jednotná celní sazba

1.

Celní sazba se uplatní ve výši 3,5 % (ad valorem) pro zboží:

obsažené v zásilkách zasílaných mezi soukromými osobami nebo

obsažené v osobních zavazadlech cestujících,

jedná-li se o dovoz zcela neobchodní povahy.

Tato celní sazba ve výši 3,5 % se uplatní, pokud hodnota zboží podléhajícího dovoznímu clu nepřesahuje 350 € na jednu zásilku nebo cestujícího.

Taková celní sazba se nevztahuje na zboží kapitoly 24, které je obsaženo v zásilce nebo v osobních zavazadlech cestujících v množstvích převyšujících množství stanovená v článku 31 nebo článku 46 nařízení Rady (EHS) č. 918/83 (4).

2.

Za dovozy zcela neobchodní povahy se považují dovozy, pokud:

a)

se jedná o zboží obsažené v zásilkách zasílaných mezi soukromými osobami, jestliže tyto zásilky:

jsou zasílány příležitostně,

obsahují výhradně zboží k soukromému použití příjemců nebo členů jejich rodiny, přičemž toto zboží nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru,

jsou zasílány, aniž by příjemce odesílateli cokoli platil;

b)

se jedná o zboží obsažené v osobních zavazadlech cestujících, jestliže tyto dovozy:

jsou prováděny příležitostně a

jsou tvořeny výhradně zbožím k osobnímu použití cestujícími nebo členy jejich rodiny nebo zbožím určeným jako dárky; toto zboží nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru.

3.

Tato výše celní sazby se neuplatní na zboží dovážené za podmínek stanovených v odstavcích 1 a 2, pokud zúčastněná osoba před tím, než je zmíněná výše sazby uplatněna, požádá, aby bylo zboží podrobeno příslušným celním sazbám. Veškeré zboží tvořící zásilku pak bude podléhat dovoznímu clu, které mu přísluší, aniž jsou dotčena ustanovení o dovozu s osvobozením od cla podle článků 29 až 31 a 45 až 49 nařízení (EHS) č. 918/83.

Pro účely prvního pododstavce se dovozním clem rozumějí jak celní sazby, tak poplatky s rovnocenným účinkem a ostatní dovozní poplatky stanovené v rámci společné zemědělské politiky nebo v rámci zvláštních ujednání platných pro některé zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů.

4.

Nezúčastněné členské státy mohou zaokrouhlit částku v národních měnách vyplývající z přepočtu částky 350 €.

5.

Nezúčastněné členské státy mohou zachovat hodnotu částky 350 € v národní měně beze změny, pokud při roční úpravě podle čl. 18 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2913/92 vede přepočet této částky před zaokrouhlením podle odstavce 4 ke změně protihodnoty v národní měně o méně než 5 % nebo k jejímu snížení.

E.   Schránky a obalové materiály

Následující ustanovení se vztahují na schránky a obalové materiály uvedené ve všeobecném výkladovém pravidle 5 a) a b) a propuštěné do volného oběhu současně se zbožím, se kterým jsou předkládány a které obsahují.

1.

Jsou-li schránky a obalové materiály zařazeny spolu se zbožím v souladu se všeobecným výkladovým pravidlem 5:

a)

podléhají stejné celní sazbě jako zboží:

jestliže uvedené zboží podléhá valorickému (ad valorem) clu nebo

jestliže jsou součástí hmotnosti zboží podléhající clu;

b)

jsou osvobozeny od cla:

jestliže je zboží osvobozeno od cla nebo

jestliže zboží podléhá clu jinak než podle hmotnosti nebo hodnoty nebo

jestliže hmotnost schránek a obalových materiálů není součástí hmotnosti zboží podléhající clu.

2.

Jestliže schránky a obalové materiály, na které se vztahuje odstavec 1 písm. a) a b), obsahují nebo jsou předkládány se zbožím několika různých sazebních kódů, hmotnost a hodnota schránek a obalových materiálů se pro účel stanovení jejich hmotnosti nebo hodnoty podléhající clu rozdělí mezi veškeré zboží, které obsahují, v poměru k hmotnosti nebo hodnotě tohoto zboží.

F.   Zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě povahy zboží

1.

Za určitých podmínek se zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě povahy zboží poskytne:

zboží nezpůsobilé k požívání,

osivu,

plátnům k prosévání, ne zcela zhotoveným,

některým druhům čerstvých stolních hroznů, tabáku a dusičnanům.

Toto zboží patří do podpoložek (5) obsahujících odkaz na následující poznámku pod čarou: „Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené v hlavě II odst. F úvodních ustanovení.“

2.

Zboží nezpůsobilé k požívání, jemuž je na základě jeho povahy poskytnuto zvýhodněné sazební zacházení, je uvedeno v příloze 8 s odkazem na položku, ve které je zařazeno, spolu s popisem a množstvím použitých denaturačních prostředků. Takové zboží je považováno za nezpůsobilé k požívání, je-li stejnoměrně promícháno s denaturačním prostředkem a je-li rozdělení obou složek hospodářsky nevýhodné.

3.

Níže uvedené zboží se zařazuje do příslušných čísel pro osivo nebo sadbu, splňuje-li podmínky stanovené příslušnými právními předpisy Společenství:

pro kukuřici cukrovou, špaldu, hybridní kukuřici, rýži a sourež (směrnice Rady 66/402/EHS (6)),

pro sadbové brambory (směrnice Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 (7)),

pro olejnatá semena a olejnaté plody (směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 (8)).

Jsou-li hybridní kukuřice cukrová, hybridní kukuřice, špalda, rýže, hybridní sourež nebo olejnatá semena a olejnaté plody druhu, na který se nevztahují zemědělské předpisy, poskytne se jim zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě jejich povahy pod podmínkou, že jsou prokazatelně určeny k setí.

4.

Plátnům k prosévání, ne zcela zhotoveným, se poskytne zvýhodněné sazební zacházení pod podmínkou, že jsou nesmazatelně označena jako určená k prosévání nebo podobným průmyslovým účelům.

5.

Čerstvým stolním hroznům, tabáku a dusičnanům se poskytne zvýhodněné sazební zacházení při předložení řádně potvrzeného osvědčení. Příslušná ustanovení a vzory osvědčení jsou uvedeny v příloze 9.

ZNAČKY, ZKRATKY A SYMBOLY

označuje nová čísla kódů

označuje čísla kódů používaná v minulém roce, avšak s rozdílným obsahem

AD F/M

dodatečné clo z mouky

AD S/Z

dodatečné clo z cukru

b/f

láhev

cm/s

centimetr(y) za sekundu

EA

zemědělský komponent

euro

INN

mezinárodní nechráněný název

INNM

mezinárodní modifikovaný nechráněný název

ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci

Kbit

1 024 bitů

kg/br

kilogram hrubé hmotnosti

kg/net

kilogram čisté hmotnosti

kg/net eda

kilogram čisté odkapané hmotnosti

kg/net mas

kilogramů čisté hmotnosti, sušiny

MAX

maximálně

Mbit

1 048 576 bitů

MIN

minimálně

ml/g

mililitr(y) na gram

mm/s

milimetr(y) za sekundu

OČ VM

oktanové číslo stanovené výzkumnou metodou

Poznámka:

Číslo v hranatých závorkách ve sloupci 1 celního sazebníku znamená, že číslo bylo zrušeno (například: číslo [1519]).

DOPLŇKOVÉ JEDNOTKY

c/k

karáty (1 metrický karát = 2 × 10–4 kg)

ce/el

počet článků

ct/l

nosnost v tunách (9)

g

gram

gi F/S

gram štěpných izotopů

GT

hrubá prostornost (tonáž)

kg C5H14ClNO

kilogram cholinchloridu

kg H2O2

kilogram peroxidu vodíku

kg K2O

kilogram oxidu draselného

kg KOH

kilogram hydroxidu draselného (louh draselný)

kg met.am.

kilogram methylaminů

kg N

kilogram dusíku

kg NaOH

kilogram hydroxidu sodného (louh sodný)

kg/net eda

kilogram odkapané čisté hmotnosti

kg P2O5

kilogram oxidu fosforečného

kg 90 % sdt

kilogram přepočtený na 90 % sušiny

kg U

kilogram uranu

1 000 kWh

1 000 kilowatthodin

l

litr

1 000 l

1 000 litrů

l alc. 100 %

litr čistého (100 %) alkoholu

m

metr

m2

metr čtvereční

m3

metr krychlový

1 000 m3

1 000 metrů krychlových

pa

počet párů

p/st

počet kusů

100 p/st

sto kusů

1 000 p/st

tisíc kusů

TJ

terajoule (hrubá výhřevnost)

ČÁST DRUHÁ

CELNÍ SAZEBNÍK

TŘÍDA I

ŽIVÁ ZVÍŘATA; ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY

Poznámky

1.

Není-li stanoveno jinak, vztahuje se jakýkoliv odkaz na určitý rod nebo druh zvířat v této třídě též na mláďata toho rodu nebo druhu.

2.

Není-li stanoveno jinak, rozumějí se v celé nomenklatuře výrazem „sušený“ též produkty, které byly dehydrovány nebo zbaveny vody odpařením nebo vymražením.

KAPITOLA 1

ŽIVÁ ZVÍŘATA

Poznámka

1.

Do této kapitoly patří všechna živá zvířata, kromě:

a)

ryb a korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých čísel 0301, 0306 nebo 0307;

b)

kultur mikroorganismů a ostatních výrobků čísla 3002 a

c)

zvířat čísla 9508.

Kód KN

Popis zboží

Smluvní celní sazba (%)

Doplňková jednotka

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Živí koně, osli, muly a mezci

 

 

0101 10

–  Plemenná čistokrevná zvířata

 

 

0101 10 10

– –  Koně (10)

bez

p/st

0101 10 90

– –  Ostatní

7,7

p/st

0101 90

–  Ostatní

 

 

 

– –  Koně

 

 

0101 90 11

– – –  K porážce (11)

bez

p/st

0101 90 19

– – –  Ostatní

11,5

p/st

0101 90 30

– –  Osli

7,7

p/st

0101 90 90

– –  Muly a mezci

10,9

p/st

0102

Živý skot

 

 

0102 10

–  Plemenná čistokrevná zvířata (12)

 

 

0102 10 10

– –  Jalovice (samice skotu, které se nikdy neotelily)

bez

p/st

0102 10 30

– –  Krávy

bez

p/st

0102 10 90

– –  Ostatní

bez

p/st

0102 90

–  Ostatní

 

 

 

– –  Domácí druhy

 

 

0102 90 05

– – –  O hmotnosti nepřesahující 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  O hmotnosti převyšující 80 kg, avšak nepřesahující 160 kg

 

 

0102 90 21

– – – –  K porážce

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 29

– – – –  Ostatní

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  O hmotnosti převyšující 160 kg, avšak nepřesahující 300 kg

 

 

0102 90 41

– – – –  K porážce

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 49

– – – –  Ostatní

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  O hmotnosti převyšující 300 kg

 

 

 

– – – –  Jalovice (samice skotu, které se nikdy neotelily)

 

 

0102 90 51

– – – – –  K porážce

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 59

– – – – –  Ostatní

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – – –  Krávy

 

 

0102 90 61

– – – – –  K porážce

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 69

– – – – –  Ostatní

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – – –  Ostatní

 

 

0102 90 71

– – – – –  K porážce

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 79

– – – – –  Ostatní

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

0102 90 90

– –  Ostatní

bez

p/st

0103

Živá prasata

 

 

0103 10 00

–  Plemenná čistokrevná zvířata (14)

bez

p/st

 

–  Ostatní

 

 

0103 91

– –  O hmotnosti menší než 50 kg

 

 

0103 91 10

– – –  Domácí druhy

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  Ostatní

bez

p/st

0103 92

– –  O hmotnosti 50 kg nebo vyšší

 

 

 

– – –  Domácí druhy

 

 

0103 92 11

– – – –  Prasnice, které se alespoň jednou oprasily, o hmotnosti nejméně160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  Ostatní

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  Ostatní

bez

p/st

0104

Živé ovce a kozy

 

 

0104 10

–  Ovce

 

 

0104 10 10

– –  Plemenná čistokrevná zvířata (15)

bez

p/st

 

– –  Ostatní

 

 

0104 10 30

– – –  Jehňata (do stáří jednoho roku)

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 10 80

– – –  Ostatní

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 20

–  Kozy

 

 

0104 20 10

– –  Plemenná čistokrevná zvířata (15)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  Ostatní

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0105

Živí kohouti a slepice (drůbež druhu Gallus domesticus), kachny, husy, krocani, krůty a perličky

 

 

 

–  O hmotnosti nepřesahující 185 g

 

 

0105 11

– –  Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus

 

 

 

– – –  Samičí kuřata chovná a reprodukční

 

 

0105 11 11

– – – –  Pro snášení vajec

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  Ostatní

52 €/1 000 p/st

p/st

 

– – –  Ostatní

 

 

0105 11 91

– – – –  Pro snášení vajec

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  Ostatní

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  Krocani a krůty

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19

– –  Ostatní

 

 

0105 19 20

– – –  Husy

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19 90

– – –  Kachny a perličky

52 €/1 000 p/st

p/st

 

–  Ostatní

 

 

0105 94 00

– –  Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  Ostatní

 

 

0105 99 10

– – –  Kachny

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  Husy

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  Krocani a krůty

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  Perličky

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Ostatní živá zvířata

 

 

 

–  Savci

 

 

0106 11 00

– –  Primáti

bez

p/st

0106 12 00

– –  Velryby, delfíni a sviňuchy (savci řádu Cetacea); kapustňáci a dugungové (savci řádu Sirenia)

bez

p/st

0106 19

– –  Ostatní

 

 

0106 19 10

– – –  Domácí králíci

3,8

p/st

0106 19 90

– – –  Ostatní

bez

0106 20 00

–  Plazi (včetně hadů a želv)

bez

p/st

 

–  Ptáci

 

 

0106 31 00

– –  Draví ptáci

bez

p/st

0106 32 00

– –  Papouškovití (včetně papoušků, drobných druhů papoušků s dlouhým ocasem, makaů (papoušků ara) a kakadu)

bez

p/st

0106 39

– –  Ostatní

 

 

0106 39 10

– – –  Holubi

6,4

p/st

0106 39 90

– – –  Ostatní

bez

0106 90 00

–  Ostatní

bez

KAPITOLA 2

MASO A JEDLÉ DROBY

Poznámka

1.

Do této kapitoly nepatří:

a)

výrobky popsané v číslech 0201 až 0208 nebo 0210, nezpůsobilé nebo nevhodné k lidskému požívání;

b)

střeva, měchýře nebo žaludky zvířat (číslo 0504) nebo zvířecí krev (číslo 0511 nebo 3002) nebo

c)

živočišné tuky, jiné než výrobky čísla 0209 (kapitola 15).

Doplňkové poznámky

1.

A.

Následujícími výrazy se rozumí:

a)

„hovězí maso v celku“ ve smyslu položek 0201 10 a 0202 10: celé tělo poraženého zvířete po jeho vykrvení, vyvržení a stažení z kůže, s hlavou nebo bez ní, s nohama nebo bez nich a s ostatními droby nebo bez nich. Je-li hovězí maso v celku projednáváno bez hlav, musí být hlava od něj oddělena v místě hlavového (atlanto-okcipitálního) kloubu. Je-li projednáváno bez nohou, musí být nohy odděleny na úrovni karpo-metakarpálního nebo tarso-metatarsálního kloubu; hovězí maso v celku zahrnuje přední část se všemi kostmi, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s více než deseti páry žeber;

b)

„hovězí maso půlené“ ve smyslu položek 0201 10 a 0202 10: výrobek získaný symetrickým rozdělením hovězího masa v celku středem obratlů krčních, hřbetních, bederních (lumbálních) a křížových (sakrálních) a středem hrudní kosti a srůstu ischio-stydkých kostí; „hovězí maso půlené“ zahrnuje přední část se všemi kostmi, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s více než deseti páry žeber;

c)

„kompenzované čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 20 a 0202 20 10: části, jež jsou složeny:

buď z předních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec, a dělené u desátého žebra; a zadních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i kýtu a zadní roštěnec se svíčkovou, a dělené u třetího žebra, nebo

z předních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec, a dělené u pátého žebra s připojeným celým bokem a hrudím; a zadních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i kýtu a nízký roštěnec se svíčkovou, a dělené u osmého řezaného žebra.

Přední a zadní čtvrti tvořící „kompenzované čtvrti“ musí být předloženy k celnímu projednávání současně a ve stejném počtu, o celkové hmotnosti předních čtvrtí shodné s celkovou hmotností zadních čtvrtí; nicméně rozdíl mezi hmotností těchto dvou částí zásilky je tolerován za předpokladu, že tento rozdíl nepřesahuje 5 % celkové hmotnosti těžší části (předních čtvrtí nebo zadních čtvrtí);

d)

„neoddělené přední čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 30 a 0202 20 30: přední část hovězího masa v celku zahrnující všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s nejméně čtyřmi páry žeber a nejvýše deseti páry žeber (první čtyři páry žeber musí být v celku, ostatní mohou být dělena), s bokem nebo bez něj;

e)

„oddělené přední čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 30 a 0202 20 30: přední část půleného hovězího masa zahrnující všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s nejméně čtyřmi a nejvýše deseti žebry (první čtyři žebra musí být v celku, ostatní mohou být dělena), s bokem nebo bez něj;

f)

„neoddělené zadní čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 50 a 0202 20 50: zadní část hovězího masa v celku zahrnující všechny kosti, jakož i kýty a nízký roštěnec se svíčkovou a nejméně třemi páry celých nebo dělených žeber, s kolenem nebo bez něj a s bokem nebo bez něj;

g)

„oddělené zadní čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 50 a 0202 20 50: zadní část půleného hovězího masa zahrnující všechny kosti a nízký roštěnec s nejméně třemi celými nebo dělenými žebry, s kolenem nebo bez něj a s bokem nebo bez něj;

h)

1.

„přední čtvrti s částí boku nebo bez něj“ ve smyslu podpoložky 0202 30 50: hřbetní část přední čtvrti, zahrnující horní část plece, získaná z přední části s minimálně čtyřmi žebry a maximálně s deseti žebry podélným přímým řezem přes místo, kde se první žebro spojuje s prvním obratlem k obrysu desátého žebra na bránici.

2.

„hovězí hrudí“ ve smyslu podpoložky 0202 30 50: spodní část přední čtvrti zahrnující střed hrudí a špičku hrudí.

B.

Produkty uvedené v doplňkových poznámkách 1 A písm. a) až g) k této kapitole mohou být předkládány též s páteří.

C.

Pro určení počtu celých nebo dělených žeber podle doplňkové poznámky 1 A se berou v úvahu jen celá nebo dělená žebra spojená s páteří. Byla-li páteř odstraněna, berou se v úvahu jen celá nebo dělená žebra, která by byla jinak s páteří přímo spojena.

2.

A.

Následujícími výrazy se rozumí:

a)

„vepřové maso v celku nebo půlené“ ve smyslu podpoložek 0203 11 10 a 0203 21 10: poražená prasata ve formě masa z poražených prasat domácích v celku, po vykrvení a vyvržení, jejichž štětiny a paznehty byly odstraněny. Vepřové maso půlené se získává rozdělením masa v celku středem obratlů krčních, hřbetních, bederních (lumbálních) a křížových (sakrálních) a středem hrudní kosti a srůstu ischio-stydkých kostí. Maso v celku nebo půlené může být s hlavou nebo bez hlavy, s tlamou, nožičkama, prsním sádlem, ledvinkami, ocáskem nebo bránicí nebo bez nich. Maso půlené může být s míchou, mozečkem nebo jazykem nebo bez nich. Maso v celku nebo půlené z prasnic může být s mléčnými žlázami nebo bez nich;

b)

„kýta“ ve smyslu podpoložek 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 a 0210 11 31: zadní část půleného masa zahrnující kosti, s nožičkou nebo bez ní, s kolenem, kůží, tukovou tkání nebo bez nich.

Kýta je oddělena od zbytku půleného masa tak, aby zahrnovala nanejvýš poslední bederní žebro;

c)

„přední část“ ve smyslu podpoložek 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 a 0210 19 60: přední (kraniální) díl půleného masa bez hlavy, s tlamou nebo bez ní, včetně kostí, s nožičkou, kolenem, kůží nebo tukovou tkání nebo bez nich.

Přední část je oddělena od zbytku půleného masa tak, aby zahrnovala nanejvýš páté hřbetní žebro.

Horní (hřbetní) díl přední části (krkovička), též s lopatkou a s přiléhajícími svaly, je považován za kus hřbetu, je-li oddělen od spodního (břišního) dílu přední části řezem pod páteří;

d)

„plec“ ve smyslu podpoložek 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 a 0210 11 39: spodní díl přední části, též s lopatkou a s přiléhajícími svaly, s kostí, s nožičkou, kolenem, kůží nebo tukovou tkání nebo bez nich.

Lopatka s přiléhajícími svaly, předkládaná samostatně, zůstává v této podpoložce jako kus plece;

e)

„hřbet s kostí“ ve smyslu podpoložek 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 a 0210 19 70: horní díl půleného masa od prvního krčního obratle až po křížovou kost, včetně kostí, též s panenskou svíčkovou, lopatkou, kůží nebo tukovou tkání.

Panenská svíčková je oddělena od spodní části půleného masa řezem hned pod páteří;

f)

„bůčky (prorostlé)“ ve smyslu podpoložek 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 a 0210 12 19: spodní díl půleného masa nazývaný „prorostlý“, nacházející se mezi kýtou a plecí, též s kostí, avšak s kůží a s tukovou tkání;

g)

„slaninové půlky“ ve smyslu podpoložky 0210 19 10: vepřové půlky bez hlavy, líček, laloku, krku, nožiček, ocásku, prsního sádla, ledvinek, panenské svíčkové, plece, hrudní kosti, páteře, pánevní kosti a bez bránice;

h)

„přední tři čtvrti“ ve smyslu podpoložky 0210 19 10: slaninová půlka bez kýty, též vykostěná;

ij)

„zadní tři čtvrti“ ve smyslu podpoložky 0210 19 20: slaninová půlka bez přední části, též vykostěná;

k)

„půlka“ ve smyslu podpoložky 0210 19 20: slaninová půlka bez kýty a přední části, též vykostěná.

Podpoložka zahrnuje také řezy středu včetně svalové tkáně, žebírek a bůčku v přirozené proporci celých středů.

B.

Kusy vzniklé dělením uvedeným v doplňkové poznámce 2 A písm. f) patří do stejných položek jen v případě, že obsahují kůži a podkožní tuk.

Jestliže jsou dělené kusy patřící do podpoložek 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 a 0210 19 60 získány ze slaninových půlek, z nichž již byly odstraněny kosti uvedené v doplňkové poznámce 2 A písm. g), řez by měl být veden podle doplňkové poznámky 2 A písm. b), c) a d); tyto řezy nebo části by v každém případě měly obsahovat kosti.

C.

Podpoložky 0206 49 20 a 0210 99 49 zahrnují zejména hlavy nebo půlky hlav domácích prasat, též s mozkem, lícními částmi nebo jazykem, a jejich části.

Hlava je oddělena od zbytku prasečí půlky následujícím způsobem:

rovným řezem paralelním s lebkou nebo

řezem paralelním s lebkou do úrovně očí a poté šikmo směrem k přední části hlavy, takže tlama zůstává připojena k půlce.

Lícní části, rypák a uši, stejně jako maso spojené s hlavou, zejména s její zadní částí, jsou považovány za části hlavy. Avšak kusy masa bez kostí z přední části, předkládané samostatně (laloky, tlamy nebo laloky a tlamy dohromady), patří do podpoložek 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 nebo 0210 19 81.

D.

Pro účely podpoložek 0209 00 11 a 0209 00 19 se výrazem „podkožní tuk“ rozumí tuková tkáň pod kůží prasete a spojená s ní, nezávisle na části prasete, z níž pochází; v každém případě musí být hmotnost tukové tkáně vyšší než hmotnost kůže.

Do těchto podpoložek patří také tuk zbavený kůže.

E.

Pro účely podpoložek 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 a 0210 19 60 až 0210 19 89 se výrazem „sušené nebo uzené“ rozumějí takové výrobky, u nichž je poměr vody a bílkovin (obsah dusíku × 6,25) 2,8 nebo nižší. Obsah dusíku se určuje podle ISO normy (metody) 937–1978.

3.

A.

Pro účely čísla 0204 se následujícími výrazy rozumí:

a)

„maso v celku“ ve smyslu položek 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41 a podpoložek 0204 50 11 a 0204 50 51: celé tělo poraženého zvířete po jeho vykrvení, vyvržení a stažení z kůže, projednávané s hlavou nebo bez ní, s nožičkama nebo bez nich a s jinými příslušnými droby nebo bez nich. Je-li maso v celku projednáváno bez hlav, musí být hlava od něj oddělena, a to v místě hlavového (atlanto-okcipitálního) kloubu. Je-li projednáváno bez nožiček, musí být nožičky odděleny na úrovni karpo-metakarpálního nebo tarso-metatarsálního kloubu;

b)

„maso půlené“ ve smyslu podpoložek 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 a 0204 50 51: výrobek získaný symetrickým rozdělením celého těla poraženého zvířete středem obratlů krčních, hřbetních, bederních a křížových a středem hrudní kosti a srůstu ischio-stydkých kostí;

c)

„předky“ ve smyslu podpoložek 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 a 0204 50 53: přední část masa v celku s hrudí nebo bez ní, včetně všech kostí, jakož i žebra, krk a plec, dělené kolmo na páteř s nejméně pěti a nejvíce sedmi páry žeber v celku nebo dělenými;

d)

„půlené předky“ ve smyslu podpoložek 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 a 0204 50 53: přední část půleného masa s hrudí nebo bez ní, včetně všech kostí, jakož i žebra, krk a plec, dělené kolmo na páteř s nejméně pěti a nejvíce sedmi žebry v celku nebo dělenými;

e)

„hřbety a šrůtka“ ve smyslu podpoložek 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 a 0204 50 55: zbývající část trupu, s ledvinami nebo bez nich, po oddělení nohou a předků; šrůtka (přední část), oddělená od hřbetu, musí obsahovat nejméně 5 párů žeber v celku nebo dělených; hřbet (zadní část), oddělený od šrůtky, musí obsahovat nejméně 5 bederních obratlů;

f)

„půlené hřbety se šrůtkou“ ve smyslu podpoložek 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 a 0204 50 55: zbývající část půleného trupu, s ledvinami nebo bez nich, po oddělení nohou a předků; šrůtka (přední část), oddělená od hřbetu, musí obsahovat nejméně 5 žeber vcelku nebo dělených; hřbet (zadní část), oddělený od šrůtky, musí obsahovat nejméně 5 bederních obratlů;

g)

„spojené kýty“ ve smyslu podpoložek 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 a 0204 50 59: zadní část trupu v celku zahrnující všechny kosti a končetiny oddělené kolmo na páteř u šestého bederního obratle těsně pod kyčelní kostí nebo u čtvrtého obratle křížového napříč kyčelní kostí před stydkou sponou;

h)

„oddělené kýty“ ve smyslu podpoložek 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 a 0204 50 59: zadní část půleného trupu zahrnující všechny kosti a zadní končetinu oddělenou kolmo na páteř u šestého bederního obratle těsně pod kyčelní kostí nebo u čtvrtého obratle křížového napříč kyčelní kostí před stydkou sponou.

B.

Pro určení počtu celých nebo dělených žeber podle doplňkové poznámky 3 A se berou v úvahu jen celá nebo dělená žebra spojená s páteří.

4.

Následujícími výrazy se rozumí:

a)

„nevykostěné dělené drůbeží maso“ ve smyslu podpoložek 0207 13 20 až 0207 13 60, 0207 14 20 až 0207 14 60, 0207 26 20 až 0207 26 70, 0207 27 20 až 0207 27 70, 0207 35 21 až 0207 35 63 a 0207 36 21 až 0207 36 63: uvedené části včetně všech kostí.

Dělené drůbeží maso uvedené v písmenu a), které bylo částečně vykostěno, patří do podpoložek 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79, nebo 0207 36 79;

b)

„půlky“ ve smyslu podpoložek 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 a 0207 36 25: drůbeží půlky získané podélným řezem v rovině hrudní kosti a páteře;

c)

„čtvrtky“ ve smyslu podpoložek 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 a 0207 36 25: stehna nebo prsa získaná příčným řezem půlky;

d)

„celá křídla, též bez špiček“ ve smyslu podpoložek 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 a 0207 36 31: dělené drůbeží maso sestávající z kosti pažní, vřetenní a loketní, obalené svalovinou. Špička včetně zápěstních a záprstních kůstek může nebo nemusí být oddělena. Řezy se vedou v kloubech;

e)

„prsa“ ve smyslu podpoložek 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 a 0207 36 53: dělené drůbeží maso sestávající z hrudní kosti a žeber po obou stranách, obalené svalovinou;

f)

„stehna“ ve smyslu podpoložek 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 a 0207 36 63: dělené drůbeží maso sestávající z kosti stehenní, holenní a lýtkové, obalené svalovinou. Oba řezy se vedou v kloubech;

g)

„krůtí stehna spodní“ ve smyslu podpoložek 0207 26 60 a 0207 27 60: dělené krůtí maso sestávající z kosti holenní a lýtkové obalené svalovinou. Oba řezy se vedou v kloubech;

h)

„krůtí stehna, jiná než spodní“ ve smyslu podpoložek 0207 26 70 a 0207 27 70: dělené krůtí maso sestávající z kosti stehenní obalené svalovinou nebo z kosti stehenní, holenní a lýtkové, obalené svalovinou. Oba řezy se vedou v kloubech;

ij)

„husí nebo kachní paleta“ ve smyslu podpoložek 0207 35 71 a 0207 36 71: oškubané husy nebo kachny bez vnitřností, hlav a běháků, s odstraněnou hrudí (prsní kost, žebra, páteř a křížová kost), avšak se stehenními, holenními a pažními kostmi.

5.

Celní sazba pro směsi této kapitoly je následující:

a)

u směsí, kde jedna ze složek představuje nejméně 90 % hmotnostních, se použije sazba pro tuto složku;

b)

u ostatních směsí se použije sazba pro složku s nejvyšším dovozním clem.

6.

a)

Nevařené ochucené maso patří do kapitoly 16. „Ochuceným masem“ se rozumí nevařené maso, které bylo ochuceno uvnitř hloubkově nebo po celém povrchu; ochucovací přísady jsou buď viditelné pouhým okem nebo zřetelně chuťově poznatelné;

b)

Výrobky čísla 0210, do nichž byly přidány ochucovací přísady během jejich výroby, zůstávají zařazeny v tomto čísle, pokud přidáním těchto přísad nebyl změněn jejich charakter.

7.

Ve smyslu položek KN 0210 11 až 0210 93 se výrazem „maso a poživatelné droby, solené nebo ve slaném nálevu“ rozumí maso a poživatelné droby hluboce a homogenně napuštěné solí ve všech částech, s celkovým obsahem soli nejméně 1,2 % hmotnostních, pokud nasolení zajišťuje dlouhodobou konzervaci. Ve smyslu položky KN 0210 99 se výrazem „maso a poživatelné droby, solené nebo ve slaném nálevu“ rozumí maso a poživatelné droby hluboce a homogenně napuštěné solí ve všech částech, s celkovým obsahem soli nejméně 1,2 % hmotnostních.

Kód KN

Popis zboží

Smluvní celní sazba (%)

Doplňková jednotka

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené

 

 

0201 10 00

–  V celku a půlené

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0201 20

–  Ostatní nevykostěné

 

 

0201 20 20

– –  „Kompenzované“ čtvrti

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0201 20 30

– –  Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (13)

0201 20 50

– –  Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (13)

0201 20 90

– –  Ostatní

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (13)

0201 30 00

–  Vykostěné

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (13)

0202

Hovězí maso, zmrazené

 

 

0202 10 00

–  V celku a půlené

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0202 20

–  Ostatní nevykostěné

 

 

0202 20 10

– –  „Kompenzované“ čtvrti

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0202 20 30

– –  Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (13)

0202 20 50

– –  Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 20 90

– –  Ostatní

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (13)

0202 30

–  Vykostěné

 

 

0202 30 10

– –  Přední čtvrti celé nebo dělené nejvýše do pěti kusů, každá čtvrť v samostatném bloku; „kompenzované“ čtvrti ve dvou blocích, z nichž jeden obsahuje přední čtvrť celou nebo dělenou nejvýše do pěti kusů a druhý obsahuje zadní čtvrť, kromě svíčkové, v jednom kusu

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 30 50

– –  Přední čtvrti s částí boku nebo bez něj a hovězí hrudí (16)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 30 90

– –  Ostatní

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (13)

0203

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

 

 

 

–  Čerstvé nebo chlazené

 

 

0203 11

– –  V celku a půlené

 

 

0203 11 10

– – –  Z domácích prasat

53,6 €/100 kg/net (13)

0203 11 90

– – –  Ostatní

bez

0203 12

– –  Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné

 

 

 

– – –  Z domácích prasat

 

 

0203 12 11

– – – –  Kýty a kusy z nich

77,8 €/100 kg/net (13)

0203 12 19

– – – –  Plece a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 12 90

– – –  Ostatní

bez

0203 19

– –  Ostatní

 

 

 

– – –  Z domácích prasat

 

 

0203 19 11

– – – –  Přední části a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 19 13

– – – –  Hřbety s kostí a kusy z nich

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 15

– – – –  Bůčky (prorostlé) a kusy z nich

46,7 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Ostatní

 

 

0203 19 55

– – – – –  Vykostěné

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 59

– – – – –  Ostatní

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 90

– – –  Ostatní

bez

 

–  Zmrazené

 

 

0203 21

– –  V celku a půlené

 

 

0203 21 10

– – –  Z domácích prasat

53,6 €/100 kg/net (13)

0203 21 90

– – –  Ostatní

bez

0203 22

– –  Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné

 

 

 

– – –  Z domácích prasat

 

 

0203 22 11

– – – –  Kýty a kusy z nich

77,8 €/100 kg/net (13)

0203 22 19

– – – –  Plece a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 22 90

– – –  Ostatní

bez

0203 29

– –  Ostatní

 

 

 

– – –  Z domácích prasat

 

 

0203 29 11

– – – –  Přední části a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 29 13

– – – –  Hřbety s kostí a kusy z nich

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 15

– – – –  Bůčky (prorostlé) a kusy z nich

46,7 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Ostatní

 

 

0203 29 55

– – – – –  Vykostěné

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 59

– – – – –  Ostatní

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 90

– – –  Ostatní

bez

0204

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

 

 

0204 10 00

–  Jehněčí maso v celku a půlené, čerstvé nebo chlazené

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

 

–  Ostatní skopové maso, čerstvé nebo chlazené

 

 

0204 21 00

– –  V celku a půlené

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

0204 22

– –  Ostatní nevykostěné

 

 

0204 22 10

– – –  Předky a půlené předky

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (13)

0204 22 30

– – –  Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (13)

0204 22 50

– – –  Spojené kýty a oddělené kýty

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 22 90

– – –  Ostatní

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 23 00

– –  Vykostěné

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (13)

0204 30 00

–  Jehněčí maso v celku a půlené, zmrazené

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

 

–  Ostatní skopové maso, zmrazené

 

 

0204 41 00

– –  V celku a půlené

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

0204 42

– –  Ostatní nevykostěné

 

 

0204 42 10

– – –  Předky a půlené předky

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (13)

0204 42 30

– – –  Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (13)

0204 42 50

– – –  Spojené kýty a oddělené kýty

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 42 90

– – –  Ostatní

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 43

– –  Vykostěné

 

 

0204 43 10

– – –  Jehněčí

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0204 43 90

– – –  Ostatní

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0204 50

–  Kozí maso

 

 

 

– –  Čerstvé nebo chlazené

 

 

0204 50 11

– – –  V celku a půlené

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

0204 50 13

– – –  Předky a půlené předky

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (13)

0204 50 15

– – –  Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (13)

0204 50 19

– – –  Spojené kýty a oddělené kýty

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Ostatní

 

 

0204 50 31

– – – –  Nevykostěné kusy

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 50 39

– – – –  Vykostěné kusy

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (13)

 

– –  Zmrazené

 

 

0204 50 51

– – –  V celku a půlené

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

0204 50 53

– – –  Předky a půlené předky

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (13)

0204 50 55

– – –  Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (13)

0204 50 59

– – –  Spojené kýty a oddělené kýty

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Ostatní

 

 

0204 50 71

– – – –  Nevykostěné kusy

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 50 79

– – – –  Vykostěné kusy

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0205 00

Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

 

 

0205 00 20

–  Čerstvé nebo chlazené

5,1

0205 00 80

–  Zmrazené

5,1

0206

Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

 

 

0206 10

–  Hovězí, čerstvé nebo chlazené

 

 

0206 10 10

– –  K výrobě farmaceutických výrobků (11)

bez

 

– –  Ostatní

 

 

0206 10 91

– – –  Játra

bez

0206 10 95

– – –  Okruží a bránice

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (13)

0206 10 99

– – –  Ostatní

bez

 

–  Hovězí, zmrazené

 

 

0206 21 00

– –  Jazyky

bez

0206 22 00

– –  Játra

bez

0206 29

– –  Ostatní

 

 

0206 29 10

– – –  K výrobě farmaceutických výrobků (11)

bez

 

– – –  Ostatní

 

 

0206 29 91

– – – –  Okruží a bránice

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (13)

0206 29 99

– – – –  Ostatní

bez

0206 30 00

–  Vepřové, čerstvé nebo chlazené

bez

 

–  Vepřové, zmrazené

 

 

0206 41 00

– –  Játra

bez

0206 49

– –  Ostatní

 

 

0206 49 20

– – –  Z domácích prasat

bez

0206 49 80

– – –  Ostatní

bez

0206 80

–  Ostatní, čerstvé nebo chlazené

 

 

0206 80 10

– –  K výrobě farmaceutických výrobků (11)

bez

 

– –  Ostatní

 

 

0206 80 91

– – –  Koňské, oslí, z mul a mezků

6,4

0206 80 99

– – –  Skopové a kozí

bez

0206 90

–  Ostatní, zmrazené

 

 

0206 90 10

– –  K výrobě farmaceutických výrobků (11)

bez

 

– –  Ostatní

 

 

0206 90 91

– – –  Koňské, oslí, z mul a mezků

6,4

0206 90 99

– – –  Skopové a kozí

bez

0207

Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

 

 

 

–  Z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus

 

 

0207 11

– –  Nedělené, čerstvé nebo chlazené

 

 

0207 11 10

– – –  Oškubané, vykuchané, s hlavou a běháky, zvané „kuřata 83 %“

26,2 €/100 kg/net (13)

0207 11 30

– – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kuřata 70 %“

29,9 €/100 kg/net (13)

0207 11 90

– – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kuřata 65 %“, nebo jinak předkládané

32,5 €/100 kg/net (13)

0207 12

– –  Nedělené, zmrazené

 

 

0207 12 10

– – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kuřata 70 %“

29,9 €/100 kg/net (13)

0207 12 90

– – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kuřata 65 %“, nebo jinak předkládané

32,5 €/100 kg/net (13)

0207 13

– –  Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené

 

 

 

– – –  Dělené maso

 

 

0207 13 10

– – – –  Vykostěné

102,4 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Nevykostěné

 

 

0207 13 20

– – – – –  Půlky nebo čtvrtky

35,8 €/100 kg/net (13)

0207 13 30

– – – – –  Celá křídla, též bez špiček

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 13 40

– – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 13 50

– – – – –  Prsa a jejich části

60,2 €/100 kg/net (13)

0207 13 60

– – – – –  Stehna a jejich části

46,3 €/100 kg/net (13)

0207 13 70

– – – – –  Ostatní

100,8 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Droby

 

 

0207 13 91

– – – –  Játra

6,4

0207 13 99

– – – –  Ostatní

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  Dělené maso a droby, zmrazené

 

 

 

– – –  Dělené maso

 

 

0207 14 10

– – – –  Vykostěné

102,4 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Nevykostěné

 

 

0207 14 20

– – – – –  Půlky nebo čtvrtky

35,8 €/100 kg/net (13)

0207 14 30

– – – – –  Celá křídla, též bez špiček

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 14 40

– – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 14 50

– – – – –  Prsa a jejich části

60,2 €/100 kg/net (13)

0207 14 60

– – – – –  Stehna a jejich části

46,3 €/100 kg/net (13)

0207 14 70

– – – – –  Ostatní

100,8 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Droby

 

 

0207 14 91

– – – –  Játra

6,4

0207 14 99

– – – –  Ostatní

18,7 €/100 kg/net

 

–  Z krocanů a krůt

 

 

0207 24

– –  Nedělené, čerstvé nebo chlazené

 

 

0207 24 10

– – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „krůty 80 %“

34 €/100 kg/net (13)

0207 24 90

– – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a krku, bez běháků, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „krůty 73 %“, nebo jinak předkládané

37,3 €/100 kg/net (13)

0207 25

– –  Nedělené, zmrazené

 

 

0207 25 10

– – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „krůty 80 %“

34 €/100 kg/net (13)

0207 25 90

– – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „krůty 73 %“, nebo jinak předkládané

37,3 €/100 kg/net (13)

0207 26

– –  Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené

 

 

 

– – –  Dělené maso

 

 

0207 26 10

– – – –  Vykostěné

85,1 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Nevykostěné

 

 

0207 26 20

– – – – –  Půlky nebo čtvrtky

41 €/100 kg/net (13)

0207 26 30

– – – – –  Celá křídla, též bez špiček

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 26 40

– – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 26 50

– – – – –  Prsa a jejich části

67,9 €/100 kg/net (13)

 

– – – – –  Stehna a jejich části

 

 

0207 26 60

– – – – – –  Spodní stehna a jejich části

25,5 €/100 kg/net (13)

0207 26 70

– – – – – –  Ostatní

46 €/100 kg/net (13)

0207 26 80

– – – – –  Ostatní

83 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Droby

 

 

0207 26 91

– – – –  Játra

6,4

0207 26 99

– – – –  Ostatní

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  Dělené maso a droby, zmrazené

 

 

 

– – –  Dělené maso

 

 

0207 27 10

– – – –  Vykostěné

85,1 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Nevykostěné

 

 

0207 27 20

– – – – –  Půlky nebo čtvrtky

41 €/100 kg/net (13)

0207 27 30

– – – – –  Celá křídla, též bez špiček

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 27 40

– – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 27 50

– – – – –  Prsa a jejich části

67,9 €/100 kg/net (13)

 

– – – – –  Stehna a jejich části

 

 

0207 27 60

– – – – – –  Spodní stehna a jejich části

25,5 €/100 kg/net (13)

0207 27 70

– – – – – –  Ostatní

46 €/100 kg/net (13)

0207 27 80

– – – – –  Ostatní

83 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Droby

 

 

0207 27 91

– – – –  Játra

6,4

0207 27 99

– – – –  Ostatní

18,7 €/100 kg/net

 

–  Z kachen, hus nebo perliček

 

 

0207 32

– –  Nedělené, čerstvé nebo chlazené

 

 

 

– – –  Z kachen

 

 

0207 32 11

– – – –  Oškubané, vykrvené, bez střev, ale nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané „kachny 85 %“

38 €/100 kg/net

0207 32 15

– – – –  Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, játry, srdcem a svalnatým žaludkem, zvané „kachny 70 %“

46,2 €/100 kg/net

0207 32 19

– – – –  Oškubané a vykuchané, bez hlavy, běháků a bez krků, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kachny 63 %“, nebo jinak předkládané

51,3 €/100 kg/net

 

– – –  Z hus

 

 

0207 32 51

– – – –  Oškubané, vykrvené, nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané „husy 82 %“

45,1 €/100 kg/net

0207 32 59

– – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, se srdcem a svalnatým žaludkem nebo bez nich, zvané „husy 75 %“, nebo jinak předkládané

48,1 €/100 kg/net

0207 32 90

– – –  Z perliček

49,3 €/100 kg/net

0207 33

– –  Nedělené, zmrazené

 

 

 

– – –  Z kachen

 

 

0207 33 11

– – – –  Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kachny 70 %“

46,2 €/100 kg/net

0207 33 19

– – – –  Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kachny 63 %“, nebo jinak předkládané

51,3 €/100 kg/net

 

– – –  Z hus

 

 

0207 33 51

– – – –  Oškubané, vykrvené, nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané „husy 82 %“

45,1 €/100 kg/net

0207 33 59

– – – –  Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, se srdcem a svalnatým žaludkem nebo bez nich, zvané „husy 75 %“, nebo jinak předkládané

48,1 €/100 kg/net

0207 33 90

– – –  Z perliček

49,3 €/100 kg/net

0207 34

– –  Tučná játra, čerstvá nebo chlazená

 

 

0207 34 10

– – –  Z hus

bez

0207 34 90

– – –  Z kachen

bez

0207 35

– –  Ostatní, čerstvé nebo chlazené

 

 

 

– – –  Dělené maso

 

 

 

– – – –  Vykostěné

 

 

0207 35 11

– – – – –  Z hus

110,5 €/100 kg/net

0207 35 15

– – – – –  Z kachen nebo perliček

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Nevykostěné

 

 

 

– – – – –  Půlky nebo čtvrtky

 

 

0207 35 21

– – – – – –  Z kachen

56,4 €/100 kg/net

0207 35 23

– – – – – –  Z hus

52,9 €/100 kg/net

0207 35 25

– – – – – –  Z perliček

54,2 €/100 kg/net

0207 35 31

– – – – –  Celá křídla, též bez špiček

26,9 €/100 kg/net

0207 35 41

– – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel

18,7 €/100 kg/net

 

– – – – –  Prsa a jejich části

 

 

0207 35 51

– – – – – –  Z hus

86,5 €/100 kg/net

0207 35 53

– – – – – –  Z kachen nebo perliček

115,5 €/100 kg/net

 

– – – – –  Stehna a jejich části

 

 

0207 35 61

– – – – – –  Z hus

69,7 €/100 kg/net

0207 35 63

– – – – – –  Z kachen nebo perliček

46,3 €/100 kg/net

0207 35 71

– – – – –  „Husí nebo kachní paleta“

66 €/100 kg/net

0207 35 79

– – – – –  Ostatní

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Droby

 

 

0207 35 91

– – – –  Játra, jiná než tučná

6,4

0207 35 99

– – – –  Ostatní

18,7 €/100 kg/net

0207 36

– –  Ostatní, zmrazené

 

 

 

– – –  Dělené maso

 

 

 

– – – –  Vykostěné

 

 

0207 36 11

– – – – –  Z hus

110,5 €/100 kg/net

0207 36 15

– – – – –  Z kachen nebo perliček

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Nevykostěné

 

 

 

– – – – –  Půlky nebo čtvrtky

 

 

0207 36 21

– – – – – –  Z kachen

56,4 €/100 kg/net

0207 36 23

– – – – – –  Z hus

52,9 €/100 kg/net

0207 36 25

– – – – – –  Z perliček

54,2 €/100 kg/net

0207 36 31

– – – – –  Celá křídla, též bez špiček

26,9 €/100 kg/net

0207 36 41

– – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel

18,7 €/100 kg/net

 

– – – – –  Prsa a jejich části

 

 

0207 36 51

– – – – – –  Z hus

86,5 €/100 kg/net

0207 36 53

– – – – – –  Z kachen nebo perliček

115,5 €/100 kg/net

 

– – – – –  Stehna a jejich části

 

 

0207 36 61

– – – – – –  Z hus

69,7 €/100 kg/net

0207 36 63

– – – – – –  Z kachen nebo perliček

46,3 €/100 kg/net

0207 36 71

– – – – –  „Husí nebo kachní paleta“

66 €/100 kg/net

0207 36 79

– – – – –  Ostatní

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Droby

 

 

 

– – – –  Játra

 

 

0207 36 81

– – – – –  Tučná játra z hus

bez

0207 36 85

– – – – –  Tučná játra z kachen

bez

0207 36 89

– – – – –  Ostatní

6,4

0207 36 90

– – – –  Ostatní

18,7 €/100 kg/net

0208

Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

 

 

0208 10

–  Králičí nebo zaječí

 

 

 

– –  Z domácích králíků

 

 

0208 10 11

– – –  Čerstvé nebo chlazené

6,4

0208 10 19

– – –  Zmrazené

6,4

0208 10 90

– –  Ostatní

bez

0208 30 00

–  Z primátů

9

0208 40

–  Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a moronů (savců řádu Sirenia)

 

 

0208 40 10

– –  Velrybí maso

6,4

0208 40 90

– –  Ostatní

9

0208 50 00

–  Z plazů (včetně hadů a želv)

9

0208 90

–  Ostatní

 

 

0208 90 10

– –  Z domácích holubů

6,4

 

– –  Ze zvěřiny, jiné než z králíků nebo zajíců

 

 

0208 90 20

– – –  Z křepelek

bez

0208 90 40

– – –  Ostatní

bez

0208 90 55

– –  Z tuleňů

6,4

0208 90 60

– –  Ze sobů

9

0208 90 70

– –  Žabí stehýnka

6,4

0208 90 95

– –  Ostatní

9

0209 00

Vepřový tuk neprorostlý libovým masem a drůbeží tuk, neškvařený nebo jinak neextrahovaný, čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu, sušený nebo uzený

 

 

 

–  Podkožní vepřový tuk

 

 

0209 00 11

– –  Čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu

21,4 €/100 kg/net

0209 00 19

– –  Sušený nebo uzený

23,6 €/100 kg/net

0209 00 30

–  Vepřový tuk, jiný než podpoložek 0209 00 11 nebo 0209 00 19

12,9 €/100 kg/net

0209 00 90

–  Drůbeží tuk

41,5 €/100 kg/net

0210

Maso a jedlé droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů

 

 

 

–  Vepřové maso

 

 

0210 11

– –  Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné

 

 

 

– – –  Z domácích prasat

 

 

 

– – – –  Solené nebo ve slaném nálevu

 

 

0210 11 11

– – – – –  Kýty a kusy z nich

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  Plece a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  Sušené nebo uzené

 

 

0210 11 31

– – – – –  Kýty a kusy z nich

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  Plece a kusy z nich

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  Ostatní

15,4

0210 12

– –  Bůčky (prorostlé) a kusy z nich

 

 

 

– – –  Z domácích prasat

 

 

0210 12 11

– – – –  Solené nebo ve slaném nálevu

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  Sušené nebo uzené

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  Ostatní

15,4

0210 19

– –  Ostatní

 

 

 

– – –  Z domácích prasat

 

 

 

– – – –  Solené nebo ve slaném nálevu

 

 

0210 19 10

– – – – –  Slaninové půlky nebo přední tři čtvrti

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  Zadní tři čtvrti nebo půlky

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  Přední části a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  Hřbety a kusy z nich

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  Ostatní

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  Sušené nebo uzené

 

 

0210 19 60

– – – – –  Přední části a kusy z nich

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  Hřbety a kusy z nich

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  Ostatní

 

 

0210 19 81

– – – – – –  Vykostěné

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  Ostatní

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  Ostatní

15,4

0210 20

–  Hovězí maso

 

 

0210 20 10

– –  Nevykostěné

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  Vykostěné

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  Ostatní, včetně jedlých mouček a prášků z masa nebo drobů

 

 

0210 91 00

– –  Z primátů

15,4

0210 92 00

– –  Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a moronů (savců řádu Sirenia)

15,4

0210 93 00

– –  Z plazů (včetně hadů a želv)

15,4

0210 99

– –  Ostatní

 

 

 

– – –  Maso

 

 

0210 99 10

– – – –  Koňské, solené, ve slaném nálevu, nebo sušené

6,4

 

– – – –  Skopové a kozí

 

 

0210 99 21

– – – – –  Nevykostěné

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  Vykostěné

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  Ze sobů

15,4

0210 99 39

– – – –  Ostatní

15,4

 

– – –  Droby

 

 

 

– – – –  Z domácích prasat

 

 

0210 99 41

– – – – –  Játra

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  Ostatní

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Hovězí

 

 

0210 99 51

– – – – –  Okruží a bránice

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  Ostatní

12,8

0210 99 60

– – – –  Skopové a kozí

15,4

 

– – – –  Ostatní

 

 

 

– – – – –  Drůbeží játra

 

 

0210 99 71

– – – – – –  Tučná játra z hus nebo kachen, solená nebo ve slaném nálevu

bez

0210 99 79

– – – – – –  Ostatní

6,4

0210 99 80

– – – – –  Ostatní

15,4

0210 99 90

– – –  Jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

KAPITOLA 3

RYBY A KORÝŠI, MĚKKÝŠI A JINÍ VODNÍ BEZOBRATLÍ

Poznámky

1.

Do této kapitoly nepatří:

a)

savci čísla 0106;

b)

maso savců čísla 0106 (číslo 0208 nebo 0210);

c)

ryby (včetně jejich jater, jiker a mlíčí) nebo korýši, měkkýši nebo jiní vodní bezobratlí, mrtví a nevhodní k lidskému požívání vzhledem k jejich druhu nebo ke stavu, v jakém se nacházejí (kapitola 5); moučky, prášky nebo pelety z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání (číslo 2301), nebo

d)

kaviár nebo kaviárové náhražky připravené z rybích jiker (číslo 1604).

2.

V této kapitole se výrazem „pelety“ rozumějí výrobky, které byly aglomerovány buď přímo slisováním nebo přidáním malého množství pojiva.

Kód KN

Popis zboží

Smluvní celní sazba (%)

Doplňková jednotka

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Živé ryby

 

 

0301 10

–  Okrasné ryby

 

 

0301 10 10

– –  Sladkovodní

bez

0301 10 90

– –  Mořské

7,5

 

–  Ostatní živé ryby

 

 

0301 91

– –  Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – –  Druhů Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – –  Ostatní

12

0301 92 00

– –  Úhoři (Anguilla spp.)

bez

0301 93 00

– –  Kapři

8

0301 94 00

– –  Tuňák obecný (Thunnus thynnus)

16

0301 95 00

– –  Tuňák australský (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  Ostatní

 

 

 

– – –  Sladkovodní

 

 

0301 99 11

– – – –  Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (atlantský) (Salmo salar) a hlavatka obecná podunajská) (Hucho hucho)

2

0301 99 19

– – – –  Ostatní

8

0301 99 80

– – –  Mořské

16

0302

Ryby, čerstvé nebo chlazené, vyjma rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304

 

 

 

–  Lososovití, vyjma játer, jiker a mlíčí

 

 

0302 11

– –  Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – –  Druhů Oncorhynchus apache nebo Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – –  Druhu Oncorhynchus mykiss, s hlavami a žábrami, vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu převyšující 1,2 kg, nebo bez hlav, bez žaber a vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu převyšující 1 kg

12

0302 11 80

– – –  Ostatní

12

0302 12 00

– –  Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (atlantský) (Salmo salar) a hlavatka obecná podunajská) (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  Ostatní

8

 

–  Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), vyjma játer, jiker a mlíčí

 

 

0302 21

– –  Platýs černý, platýs obecný (atlantský), platýs tichomořský (Reinhardtius hippoglosoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  Platýs obecný (atlantský) (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  Platýs tichomořský (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  Platýs velký (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  Jazyk (Solea spp.)

15

0302 29

– –  Ostatní

 

 

0302 29 10

– – –  Kambal (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 90

– – –  Ostatní

15

 

–  Tuňáci (rodu Thunnus), skipjack nebo tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), vyjma játer, jiker a mlíčí

 

 

0302 31

– –  Tuňák bílý (křídlatý) (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 31 90

– – –  Ostatní

22 (13)

0302 32

– –  Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 32 90

– – –  Ostatní

22 (13)

0302 33

– –  Skipjack nebo tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

 

 

0302 33 10

– – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 33 90

– – –  Ostatní

22 (13)

0302 34

– –  Tuňák velkooký (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 34 90

– – –  Ostatní

22 (13)

0302 35

– –  Tuňák obecný (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

– – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 35 90

– – –  Ostatní

22 (13)

0302 36

– –  Tuňák australský (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 36 90

– – –  Ostatní

22 (13)

0302 39

– –  Ostatní

 

 

0302 39 10

– – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 39 90

– – –  Ostatní

22 (13)

0302 40 00

–  Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), vyjma játer, jiker a mlíčí

 (18)

0302 50

–  Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), vyjma játer, jiker a mlíčí

 

 

0302 50 10

– –  Treska druhu Gadus morhua

12

0302 50 90

– –  Ostatní

12

 

–  Ostatní ryby, vyjma játer, jiker a mlíčí

 

 

0302 61

– –  Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šproty (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

– – –  Sardinky druhu Sardina pilchardus

23

0302 61 30

– – –  Sardinky rodu Sardinops; sardinely (Sardinella spp.)

15

0302 61 80

– – –  Šproty (Sprattus sprattus)

 (19)

0302 62 00

– –  Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinnus)

7,5

0302 63 00

– –  Treska tmavá (Pollachius virens)

7,5

0302 64 00

– –  Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (20)

0302 65

– –  Ostrouni, máčky a ostatní žraloci

 

 

0302 65 20

– – –  Ostrouni druhu Squalus acanthias

6

0302 65 50

– – –  Máčky druhu Scyliorhinus spp.

6

0302 65 90

– – –  Ostatní

8

0302 66 00

– –  Úhoři (Anguilla spp.)

bez

0302 67 00

– –  Mečoun obecný (Xiphias gladius)

15

0302 68 00

– –  Zubatka (Dissostichus spp.)

15

0302 69

– –  Ostatní

 

 

 

– – –  Sladkovodní ryby

 

 

0302 69 11

– – – –  Kapři

8

0302 69 19

– – – –  Ostatní

8

 

– – –  Mořské ryby

 

 

 

– – – –  Ryby rodu Euthynnus, jiné než skipjack nebo tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) položky 0302 33

 

 

0302 69 21

– – – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 69 25

– – – – –  Ostatní

22 (13)

 

– – – –  Okouníci (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

– – – – –  Druhu Sebastes marinus

7,5

0302 69 33

– – – – –  Ostatní

7,5

0302 69 35

– – – –  Treska polární (Boreogadus saida)

12

0302 69 41

– – – –  Treska merlan (bezvousá) (Merlangius merlangus)

7,5

0302 69 45

– – – –  Mník (Molva spp.)

7,5

0302 69 51

– – – –  Treska pestrá (Theragra chalcogramma) a treska evropská (Pollachius pollachius)

7,5

0302 69 55

– – – –  Sardele (ančovičky) (Engraulis spp.)

15

0302 69 61

– – – –  Zubatec obecný (Dentex dentex) a růžichy rodu Pagellus spp.

15

 

– – – –  Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – –  Štikozubci rodu Merluccius spp.

 

 

0302 69 66

– – – – – –  Štikozubec kapský (žijící v mělčinách) (Merluccius capensis) a štikozubec namibijský (žijící v hlubinách) (Merluccius paradoxus)

15

0302 69 67

– – – – – –  Štikozubec novozélandský (Merluccius australis)

15

0302 69 68

– – – – – –  Ostatní

15 (13)

0302 69 69

– – – – –  Štikozubci rodu Urophycis

15

0302 69 75

– – – –  Pražmy (Brama spp.)

15

0302 69 81

– – – –  Mořský ďas (Lophius spp.)

15

0302 69 85

– – – –  Treska modravá (Micromesistius poutassou nebo Gadus poutassou)

7,5

0302 69 86

– – – –  Treska patagonská (Micromesistius australis)

7,5

0302 69 91

– – – –  Kranas obecný (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0302 69 92

– – – –  Hruj černá (Genypterus blacodes)

7,5

0302 69 94

– – – –  Mořský okoun (Dicentrarchus labrax)

15

0302 69 95

– – – –  Mořský cejn (Sparus aurata)

15

0302 69 99

– – – –  Ostatní

15

0302 70 00

–  Játra, jikry a mlíčí

10

0303

Ryby, zmrazené, vyjma rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304

 

 

 

–  Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), vyjma játer, jiker a mlíčí

 

 

0303 11 00

– –  Losos nerka (červený losos) (Oncorhynchus nerka)

2

0303 19 00

– –  Ostatní

2

 

–  Ostatní lososovití, vyjma játer, jiker a mlíčí

 

 

0303 21

– –  Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

– – –  Druhů Oncorhynchus apache nebo Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 21 20

– – –  Druhu Oncorhynchus mykiss s hlavami a žábrami, vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu převyšující 1,2 kg, nebo bez hlav, bez žaber a vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu převyšující 1 kg

12

0303 21 80

– – –  Ostatní

12

0303 22 00

– –  Losos obecný (atlantský) (Salmo salar) a hlavatka obecná podunajská) (Hucho hucho)

2

0303 29 00

– –  Ostatní

9 (13)

 

–  Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), vyjma játer, jiker a mlíčí

 

 

0303 31

– –  Platýs černý, platýs obecný (atlantský), platýs tichomořský (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  Platýs obecný (atlantský) (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  Platýs tichomořský (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  Platýs velký (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– –  Jazyk (Solea spp.)

7,5

0303 39

– –  Ostatní

 

 

0303 39 10

– – –  Platýs malý (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  Platýsi rodu Rhombosolea

7,5

0303 39 70

– – –  Ostatní

15

 

–  Tuňáci (rodu Thunnus), skipjack nebo tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), vyjma játer, jiker a mlíčí

 

 

0303 41

– –  Tuňák bílý (křídlatý) (Thunnus alalunga)

 

 

 

– – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (11)

 

 

0303 41 11

– – – –  Celý

22 (17)  (13)

0303 41 13

– – – –  Vykuchaný, bez žaber

22 (17)  (13)

0303 41 19

– – – –  Ostatní (například bez hlav)

22 (17)  (13)

0303 41 90

– – –  Ostatní

22 (13)

0303 42

– –  Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares)

 

 

 

– – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (11)

 

 

 

– – – –  Celý

 

 

0303 42 12

– – – – –  O hmotnosti vyšší než 10 kg/kus

20 (17)  (13)

0303 42 18

– – – – –  Ostatní

20 (17)  (13)

 

– – – –  Vykuchaný, bez žaber

 

 

0303 42 32

– – – – –  O hmotnosti vyšší než 10 kg/kus

22 (17)  (13)

0303 42 38

– – – – –  Ostatní

22 (17)  (13)

 

– – – –  Ostatní (například bez hlav)

 

 

0303 42 52

– – – – –  O hmotnosti vyšší než 10 kg/kus

22 (17)  (13)

0303 42 58

– – – – –  Ostatní

22 (17)  (13)

0303 42 90

– – –  Ostatní

22 (13)

0303 43

– –  Skipjack nebo tuňák pruhovaný (bonito)

 

 

 

– – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (11)

 

 

0303 43 11

– – – –  Celý

22 (17)  (13)

0303 43 13

– – – –  Vykuchaný, bez žaber

22 (17)  (13)

0303 43 19

– – – –  Ostatní (například bez hlav)

22 (17)  (13)

0303 43 90

– – –  Ostatní

22 (13)

0303 44

– –  Tuňák velkooký (Thunnus obesus)

 

 

 

– – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (11)

 

 

0303 44 11

– – – –  Celý

22 (17)  (13)

0303 44 13

– – – –  Vykuchaný, bez žaber

22 (17)  (13)

0303 44 19

– – – –  Ostatní (například bez hlav)

22 (17)  (13)

0303 44 90

– – –  Ostatní

22 (13)

0303 45

– –  Tuňák obecný (Thunnus thynnus)

 

 

 

– – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (11)

 

 

0303 45 11

– – – –  Celý

22 (17)  (13)

0303 45 13

– – – –  Vykuchaný, bez žaber

22 (17)  (13)

0303 45 19

– – – –  Ostatní (například bez hlav)

22 (17)  (13)

0303 45 90

– – –  Ostatní

22 (13)

0303 46

– –  Tuňák australský (Thunnus maccoyii)

 

 

 

– – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (11)

 

 

0303 46 11

– – – –  Celý

22 (17)  (13)

0303 46 13

– – – –  Vykuchaný, bez žaber

22 (17)  (13)

0303 46 19

– – – –  Ostatní (například bez hlav)

22 (17)  (13)

0303 46 90

– – –  Ostatní

22 (13)

0303 49

– –  Ostatní

 

 

 

– – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (11)

 

 

0303 49 31

– – – –  Celý

22 (17)  (13)

0303 49 33

– – – –  Vykuchaný, bez žaber

22 (17)  (13)

0303 49 39

– – – –  Ostatní (například bez hlav)

22 (17)  (13)

0303 49 80

– – –  Ostatní

22 (13)

 

–  Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) a treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), vyjma játer, jiker a mlíčí

 

 

0303 51 00

– –  Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (18)

0303 52

– –  Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 52 10

– – –  Druhu Gadus morhua

12

0303 52 30

– – –  Druhu Gadus ogac

12

0303 52 90

– – –  Druhu Gadus macrocephalus

12

 

–  Mečoun obecný (Xiphias gladius) a zubatka (Dissostichus spp.), vyjma játer, jiker a mlíčí

 

 

0303 61 00

– –  Mečoun obecný (Xiphias gladius)

7,5

0303 62 00

– –  Zubatka (Dissostichus spp.)

15

 

–  Ostatní ryby, vyjma játer, jiker a mlíčí

 

 

0303 71

– –  Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šproty (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

– – –  Sardinky druhu Sardina pilchardus

23

0303 71 30

– – –  Sardinky druhu Sardinops; sardinely (Sardinella spp.)

15

0303 71 80

– – –  Šproty (Sprattus sprattus)

 (19)

0303 72 00

– –  Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 73 00

– –  Treska tmavá (Pollachius virens)

7,5

0303 74

– –  Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

– – –  Druhu Scomber scombrus nebo Scomber japonicus

 (20)

0303 74 90

– – –  Druhu Scomber australasicus

15

0303 75

– –  Ostrouni, máčky a ostatní žraloci

 

 

0303 75 20

– – –  Ostrouni druhu Squalus acanthias (ostroun obecný)

6

0303 75 50

– – –  Máčky druhu Scyliorhinus spp.

6

0303 75 90

– – –  Ostatní

8

0303 76 00

– –  Úhoři (Anguilla spp.)

bez

0303 77 00

– –  Mořský okoun (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0303 78

– –  Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Štikozubci rodu Merluccius

 

 

0303 78 11

– – – –  Štikozubec kapský (žijící v mělčinách) (Merluccius capensis) a štikozubec namibijský (žijící v hlubinách) (Merluccius paradoxus)

15

0303 78 12

– – – –  Štikozubec argentinský (žijící v Jihozápadním Atlantiku) (Merluccius hubbsi)

15

0303 78 13

– – – –  Štikozubec novozélandský (Merluccius australis)

15

0303 78 19

– – – –  Ostatní

15 (13)

0303 78 90

– – –  Štikozubci rodu Urophycis

15

0303 79

– –  Ostatní

 

 

 

– – –  Sladkovodní ryby

 

 

0303 79 11

– – – –  Kapři

8

0303 79 19

– – – –  Ostatní

8

 

– – –  Mořské ryby

 

 

 

– – – –  Ryby rodu Euthynnus, jiné než skipjack nebo tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) položky 0303 43

 

 

 

– – – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (11)

 

 

0303 79 21

– – – – – –  Celé

22 (17)  (13)

0303 79 23

– – – – – –  Vykuchané, bez žaber

22 (17)  (13)

0303 79 29

– – – – – –  Ostatní (například bez hlav)

22 (17)  (13)

0303 79 31

– – – – –  Ostatní

22 (13)

 

– – – –  Okouníci (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

– – – – –  Druhu Sebastes marinus

7,5

0303 79 37

– – – – –  Ostatní

7,5

0303 79 41

– – – –  Ryby druhu Boreogadus saida

12

0303 79 45

– – – –  Treska merlan (bezvousá) (Merlangius merlangus)

7,5

0303 79 51

– – – –  Mník (Molva spp.)

7,5

0303 79 55

– – – –  Treska pestrá (Theragra chalcogramma) a treska evropská (Pollachius pollachius)

15

0303 79 58

– – – –  Ryby druhu Orcynopsis unicolor

 (21)

0303 79 65

– – – –  Sardele (ančovičky) (Engraulis spp.)

15

0303 79 71

– – – –  Zubatec obecný (Dentex dentex) a růžichy rodu Pagellus spp.

15

0303 79 75

– – – –  Pražmy (Brama spp.)

15

0303 79 81

– – – –  Mořský ďas (Lophius spp.)

15

0303 79 83

– – – –  Treska modravá (Micromesistius poutassou nebo Gadus poutassou)

7,5

0303 79 85

– – – –  Treska patagonská (Micromesistius australis)

7,5

0303 79 91

– – – –  Kranas obecný (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0303 79 92

– – – –  Treskovník novozélandský (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 79 93

– – – –  Hruj černá (Genypterus blacodes)

7,5

0303 79 94

– – – –  Ryby rodu Pelotreis flavilatus nebo Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0303 79 98

– – – –  Ostatní

15

0303 80

–  Játra, jikry a mlíčí

 

 

0303 80 10

– –  Tvrdé a měkké jikry a mlíčí pro výrobu deoxyribonukleové kyseliny nebo protaminsulfátu (11)

bez

0303 80 90

– –  Ostatní

10

0304

Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené

 

 

 

–  Čerstvé nebo chlazené

 

 

0304 11

– –  Mečoun obecný (Xiphias gladius)

 

 

0304 11 10

– – –  Filé

18

0304 11 90

– – –  Ostatní rybí maso (též mleté)

15

0304 12

– –  Zubatka (Dissostichus spp.)

 

 

0304 12 10

– – –  Filé

18

0304 12 90

– – –  Ostatní rybí maso (též mleté)

15

0304 19

– –  Ostatní

 

 

 

– – –  Filé

 

 

 

– – – –  Ze sladkovodních ryb

 

 

0304 19 13

– – – – –  Z lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z lososa obecného atlantského (Salmo salar) a z hlavatky obecné (podunajské) (Hucho hucho)

2

 

– – – – –  Ze pstruhů druhů Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita a Oncorhynchus gilae

 

 

0304 19 15

– – – – – –  Z druhu Oncorhynchus mykiss o hmotnosti jednoho kusu převyšující 400 g

12

0304 19 17

– – – – – –  Ostatní

12

0304 19 19

– – – – –  Z ostatních sladkovodních ryb

9

 

– – – –  Ostatní

 

 

0304 19 31

– – – – –  Z tresek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z ryb druhu Boreogadus saida

18

0304 19 33

– – – – –  Z tresky tmavé (Pollachius virens)

18

0304 19 35

– – – – –  Z okouníků (Sebastes spp.)

18

0304 19 39

– – – – –  Ostatní

18

 

– – –  Ostatní rybí maso (též mleté)

 

 

0304 19 91

– – – –  Ze sladkovodních ryb

8

 

– – – –  Ostatní

 

 

0304 19 97

– – – – –  Řezy ze sleďů

 (18)

0304 19 99

– – – – –  Ostatní

15 (13)

 

–  Zmrazené filé

 

 

0304 21 00

– –  Mečoun obecný (Xiphias gladius)

7,5

0304 22 00

– –  Zubatka (Dissostichus spp.)

15

0304 29

– –  Ostatní

 

 

 

– – –  Ze sladkovodních ryb

 

 

0304 29 13

– – – –  Z lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z lososa obecného (atlantského) (Salmo salar) a z hlavatky obecné (podunajské) (Hucho hucho)

2

 

– – – –  Ze pstruhů druhů Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita a Oncorhynchus gilae

 

 

0304 29 15

– – – – –  Z druhu Oncorhynchus mykiss o hmotnosti jednoho kusu převyšující 400 g

12

0304 29 17

– – – – –  Ostatní

12

0304 29 19

– – – –  Z ostatních sladkovodních ryb

9

 

– – –  Ostatní

 

 

 

– – – –  Z tresek (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) a z ryb druhu Boreogadus saida

 

 

0304 29 21

– – – – –  Z tresky druhu Gadus macrocephalus

7,5

0304 29 29

– – – – –  Ostatní

7,5

0304 29 31

– – – –  Z tresky tmavé (Pollachius virens)

7,5

0304 29 33

– – – –  Z tresky obecné (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

 

– – – –  Z okouníků (Sebastes spp.)

 

 

0304 29 35

– – – – –  Z druhu Sebastes marinus

7,5

0304 29 39

– – – – –  Ostatní

7,5

0304 29 41

– – – –  Z tresky merlan (bezvousé) (Merlangius merlangus)

7,5

0304 29 43

– – – –  Z mníků (Molva spp.)

7,5

0304 29 45

– – – –  Z tuňáků (rodu Thunnus) a ryb rodu Euthynnus

18

 

– – – –  Z makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) a z ryb druhu Orcynopsis unicolor

 

 

0304 29 51

– – – – –  Z makrel druhu Scomber australasicus

15

0304 29 53

– – – – –  Ostatní

15

 

– – – –  Ze štikozubců (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – –  Ze štikozubců rodu Merluccius

 

 

0304 29 55

– – – – – –  Ze štikozubce kapského (žijícího v mělčinách) (Merluccius capensis) a štikozubce namibijského (žijícího v hlubinách) (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 29 56

– – – – – –  Ze štikozubce argentinského (žijícího v Jihozápadním Atlantiku) (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 29 58

– – – – – –  Ostatní

6,1

0304 29 59

– – – – –  Ze štikozubců rodu Urophycis

7,5

 

– – – –  Z ostrounů, máček a ostatních žraloků

 

 

0304 29 61

– – – – –  Z ostrounů a máček (Squalus acanthias a Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 29 69

– – – – –  Z ostatních žraloků

7,5

0304 29 71

– – – –  Z platýsů (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 29 73

– – – –  Z platýsů malých (Platichthys flesus)

7,5

0304 29 75

– – – –  Ze sleďů (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 29 79

– – – –  Z kambaly (Lepidorhombus spp.)

15

0304 29 83

– – – –  Z mořských ďasů (Lophius spp.)

15

0304 29 85

– – – –  Z tresky pestré (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 29 91

– – – –  Z treskovníka novozélandského (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0304 29 99

– – – –  Ostatní

15 (13)

 

–  Ostatní

 

 

0304 91 00

– –  Mečoun obecný (Xiphias gladius)

7,5

0304 92 00

– –  Zubatka (Dissostichus spp.)

7,5

0304 99

– –  Ostatní

 

 

0304 99 10

– – –  Surimi

14,2

 

– – –  Ostatní

 

 

0304 99 21

– – – –  Ze sladkovodních ryb

8

 

– – – –  Ostatní

 

 

0304 99 23

– – – – –  Ze sleďů (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (18)

0304 99 29

– – – – –  Z okouníků (Sebastes spp.)

8

 

– – – – –  Z tresek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a ryb druhu Boreogadus saida

 

 

0304 99 31

– – – – – –  Z tresek druhu Gadus macrocephalus

7,5

0304 99 33

– – – – – –  Z tresek druhu Gadus morhua

7,5

0304 99 39

– – – – – –  Ostatní

7,5

0304 99 41

– – – – –  Z tresky tmavé (Pollachius virens)

7,5

0304 99 45

– – – – –  Z tresky jednoskvrnné (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 99 51

– – – – –  Ze štikozubců (Merluccius spp., Urophycis spp.)

7,5

0304 99 55

– – – – –  Z kambaly (Lepidorhombus spp.)

15

0304 99 61

– – – – –  Z pražmy (Brama spp.)

15

0304 99 65

– – – – –  Z mořských ďasů (Lophius spp.)

7,5

0304 99 71

– – – – –  Z tresek modravých (Micromesistius poutassou nebo Gadus poutassou)

7,5

0304 99 75

– – – – –  Z tresky pestré (Theragra chalcogramma)

7,5

0304 99 99

– – – – –  Ostatní

7,5

0305

Ryby sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před nebo během uzení; rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání

 

 

0305 10 00

–  Rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání

13

0305 20 00

–  Rybí játra, jikry a mlíčí, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu

11

0305 30

–  Rybí filé sušené, solené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené

 

 

 

– –  Z tresek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z ryb druhu Boreogadus saida

 

 

0305 30 11

– – –  Z tresky druhu Gadus macrocephalus

16

0305 30 19

– – –  Ostatní

20

0305 30 30

– –  Z lososa obecného (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z lososa atlantického (Salmo salar) a z hlavatky podunajské (Hucho hucho), solené nebo ve slaném nálevu

15

0305 30 50

– –  Z platýse černého (Reinhardtius hippoglossoides), nasoleného nebo ve slaném nálevu

15

0305 30 90

– –  Ostatní

16

 

–  Uzené ryby, včetně filé

 

 

0305 41 00

– –  Losos obecný (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– –  Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 49

– –  Ostatní

 

 

0305 49 10

– – –  Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

– – –  Platýs atlantský (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – –  Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 45

– – –  Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 49 50

– – –  Úhoři (Anguilla spp.)

14

0305 49 80

– – –  Ostatní

14

 

–  Sušené ryby, též solené, ne však uzené

 

 

0305 51

– –  Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – –  Sušené, nesolené

13 (13)

0305 51 90

– – –  Sušené, solené

13 (13)

0305 59

– –  Ostatní

 

 

 

– – –  Ryby druhu Boreogadus saida

 

 

0305 59 11

– – – –  Sušené, nesolené

13 (13)

0305 59 19

– – – –  Sušené, solené

13 (13)

0305 59 30

– – –  Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

– – –  Ančovičky (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

– – –  Platýs atlantský (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

– – –  Ostatní

12

 

–  Ryby solené, ne však sušené nebo uzené, a ryby ve slaném nálevu

 

 

0305 61 00

– –  Sledi (Clutea harengus, Clutea pallasii)

12

0305 62 00

– –  Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (13)

0305 63 00

– –  Ančovičky (Engraulis spp.)

10

0305 69

– –  Ostatní

 

 

0305 69 10

– – –  Ryby druhu Boreogadus saida

13 (13)

0305 69 30

– – –  Platýs atlantský (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

– – –  Losos obecný (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)

11

0305 69 80

– – –  Ostatní

12

0306

Korýši, též bez krunýřů, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z korýšů, způsobilé k lidskému požívání

 

 

 

–  Zmrazení

 

 

0306 11

– –  Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – –  Langustí ocásky

12,5

0306 11 90

– – –  Ostatní

12,5

0306 12

– –  Humři (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – –  Celí

6

0306 12 90

– – –  Ostatní

16

0306 13

– –  Krevety a garnáti

 

 

0306 13 10

– – –  Čeledi Pandalidae

12

0306 13 30

– – –  Krevety šedé rodu Crangon

18

0306 13 40

– – –  Krevety červené žijící v hlubinách (Parapenaeus longirostris)

12

0306 13 50

– – –  Krevety rodu Penaeus

12

0306 13 80

– – –  Ostatní

12

0306 14

– –  Krabi

 

 

0306 14 10

– – –  Krabi druhu Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. a druhu Callinectes sapidus

7,5

0306 14 30

– – –  Krab německý (Cancer pagurus)

7,5

0306 14 90

– – –  Ostatní

7,5

0306 19

– –  Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z korýšů způsobilých k lidskému požívání

 

 

0306 19 10

– – –  Raci

7,5

0306 19 30

– – –  Humr severský (Nephrops norvegicus)

12

0306 19 90

– – –  Ostatní

12

 

–  Nezmrazení

 

 

0306 21 00

– –  Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 22

– –  Humři (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – –  Živí

8

 

– – –  Ostatní

 

 

0306 22 91

– – – –  Celí

8

0306 22 99

– – – –  Ostatní

10

0306 23

– –  Krevety a garnáti

 

 

0306 23 10

– – –  Čeledi Pandalidae

12

 

– – –  Krevety šedé rodu Crangon

 

 

0306 23 31

– – – –  Čerstvé, chlazené nebo vařené ve vodě nebo v páře

18

0306 23 39

– – – –  Ostatní

18

0306 23 90

– – –  Ostatní

12

0306 24

– –  Krabi

 

 

0306 24 30

– – –  Krab německý (Cancer pagurus)

7,5

0306 24 80

– – –  Ostatní

7,5

0306 29

– –  Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z korýšů, způsobilých k lidskému požívání

 

 

0306 29 10

– – –  Raci

7,5

0306 29 30

– – –  Humr severský (Nephrops norvegicus)

12

0306 29 90

– – –  Ostatní

12

0307

Měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z vodních bezobratlých, jiných než korýšů, způsobilé k lidskému požívání

 

 

0307 10

–  Ústřice

 

 

0307 10 10

– –  Ústřice ploché (rodu Ostrea) živé, o hmotnosti jednoho kusu nepřesahující 40 g, včetně lastury

bez

0307 10 90

– –  Ostatní

9

 

–  Hřebenatky rodu Pecten, Chlamys nebo Placopecten

 

 

0307 21 00

– –  Živé, čerstvé nebo chlazené

8

0307 29

– –  Ostatní

 

 

0307 29 10

– – –  Hřebenatky svatojakubské (Pecten maximus), zmrazené

8

0307 29 90

– – –  Ostatní

8

 

–  Slávky jedlé (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– –  Živé, čerstvé nebo chlazené

 

 

0307 31 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 31 90

– – –  Perna spp.

8

0307 39

– –  Ostatní

 

 

0307 39 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 39 90

– – –  Perna spp.

8

 

–  Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) a olihně (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepiotheutis spp.)

 

 

0307 41

– –  Živé, čerstvé nebo chlazené

 

 

0307 41 10

– – –  Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma a Sepiola spp.)

8

 

– – –  Olihně (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepiotheutis spp.)

 

 

0307 41 91

– – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 41 99

– – – –  Ostatní

8

0307 49

– –  Ostatní

 

 

 

– – –  Zmrazené

 

 

 

– – – –  Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma a Sepiola spp.)

 

 

 

– – – – –  Rodu Sepiola

 

 

0307 49 01

– – – – – –  Septola malá (Sepiola rondeleti)

6

0307 49 11

– – – – – –  Ostatní

8

0307 49 18

– – – – –  Ostatní

8

 

– – – –  Olihně (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepiotheutis spp.)

 

 

 

– – – – –  Loligo spp.

 

 

0307 49 31

– – – – – –  Loligovulgaris

6

0307 49 33

– – – – – –  Loligo pealei

6

0307 49 35

– – – – – –  Loligo patagonica

6

0307 49 38

– – – – – –  Ostatní

6

0307 49 51

– – – – –  Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 59

– – – – –  Ostatní

8

 

– – –  Ostatní

 

 

0307 49 71

– – – –  Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma a Sepiola spp.)

8

 

– – – –  Olihně (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepiotheutis spp.)

 

 

0307 49 91

– – – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 99

– – – – –  Ostatní

8

 

–  Chobotnice (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– –  Živé, čerstvé nebo chlazené

8

0307 59

– –  Ostatní

 

 

0307 59 10

– – –  Zmrazené

8

0307 59 90

– – –  Ostatní

8

0307 60 00

–  Hlemýždi, jiní než mořští plži

bez

 

–  Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z vodních bezobratlých, jiných než korýšů, způsobilé k lidskému požívání

 

 

0307 91 00

– –  Živí, čerství nebo chlazení

11

0307 99

– –  Ostatní

 

 

 

– – –  Zmrazení

 

 

0307 99 11

– – – –  Illex spp.

8

0307 99 13

– – – –  Mořské škeble – zaděnky a jiné druhy čeledi Veneridae

8

0307 99 15

– – – –  Medúzy (Rhopilema spp.)

bez

0307 99 18

– – – –  Ostatní

11

0307 99 90

– – –  Ostatní

11

KAPITOLA 4

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY; PTAČÍ VEJCE; PŘÍRODNÍ MED; JEDLÉ PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ

Poznámky

1.

Výrazem „mléko“ se rozumí plnotučné mléko nebo částečně nebo úplně odstředěné mléko.

2.

Pro účely čísla 0405:

a)

výraz „máslo“ znamená přírodní máslo, syrovátkové máslo nebo rekombinované máslo (čerstvé, solené nebo žluklé, včetně konzervovaného másla) získané výhradně z mléka, o obsahu mléčného tuku 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních, o obsahu mléčné sušiny bez tuku nejvýše 2 % hmotnostní a o obsahu vody nejvýše 16 % hmotnostních. Máslo neobsahuje přidané emulgátory, ale může obsahovat chlorid sodný, potravinářská barviva, neutralizační soli a kultury neškodných bakterií mléčného kvašení;

b)

výraz „mléčné pomazánky“ znamená roztíratelné emulze typu voda-olej, obsahující mléčný tuk jako jediný tuk ve výrobku, o obsahu mléčného tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních.

3.

Výrobky získané zahuštěním syrovátky a přidáním mléka nebo mléčného tuku je třeba zařadit do čísla 0406 jako sýry za předpokladu, že mají tyto tři charakteristické znaky:

a)

obsah mléčného tuku v sušině je 5 % hmotnostních nebo více;

b)

obsah sušiny je nejméně 70 % hmotnostních, avšak nepřesahující 85 % hmotnostních, a

c)

jsou tvarované nebo tvarovatelné.

4.

Do této kapitoly nepatří:

a)

výrobky získané ze syrovátky obsahující více než 95 % hmotnostních laktózy, vyjádřené jako bezvodá laktóza, počítáno v sušině, (číslo 1702) nebo

b)

albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů obsahujících více než 80 % hmotnostních syrovátkových proteinů, počítáno v sušině) (číslo 3502) nebo globuliny (číslo 3504).

Poznámky k položkám

1.

Pro účely položky 0404 10 se výrazem „modifikovaná syrovátka“ rozumějí výrobky sestávající ze složek syrovátky, tj. syrovátka, ze které byla zcela nebo částečně odstraněna laktóza, proteiny nebo minerály, syrovátka, do které byly přidány přírodní syrovátkové složky, a výrobky získané smícháním přírodních syrovátkových složek.

2.

Pro účely položky 0405 10 výraz „máslo“ nezahrnuje dehydrované máslo nebo „ghee“ (položka 0405 90).

Doplňková poznámka

1.

Celní sazba pro směsi čísel 0401 až 0406 je následující:

a)

u směsí, kde jedna ze složek představuje nejméně 90 % hmotnostních, se použije sazba pro tuto složku;

b)

u ostatních směsí se použije sazba pro složku s nejvyšším dovozním clem.

Kód KN

Popis zboží

Smluvní celní sazba (%)

Doplňková jednotka

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

 

 

0401 10

–  O obsahu tuku nepřesahujícím 1 % hmotnostní

 

 

0401 10 10

– –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

– –  Ostatní

12,9 €/100 kg/net

0401 20

–  O obsahu tuku převyšujícím 1 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

 

 

 

– –  Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

 

 

0401 20 11

– – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

– – –  Ostatní

17,9 €/100 kg/net

 

– –  Převyšujícím 3 % hmotnostní

 

 

0401 20 91

– – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

– – –  Ostatní

21,8 €/100 kg/net

0401 30

–  O obsahu tuku převyšujícím 6 % hmotnostních

 

 

 

– –  Nepřesahujícím 21 % hmotnostních

 

 

0401 30 11

– – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry

57,5 €/100 kg/net

0401 30 19

– – –  Ostatní

56,6 €/100 kg/net

 

– –  Převyšujícím 21 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních

 

 

0401 30 31

– – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry

110 €/100 kg/net

0401 30 39

– – –  Ostatní

109,1 €/100 kg/net

 

– –  Převyšujícím 45 % hmotnostních

 

 

0401 30 91

– – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry

183,7 €/100 kg/net

0401 30 99

– – –  Ostatní

182,8 €/100 kg/net

0402

Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

 

 

0402 10

–  V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

 

 

 

– –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

 

 

0402 10 11

– – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

– – –  Ostatní

118,8 €/100 kg/net (13)

 

– –  Ostatní

 

 

0402 10 91

– – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (22)

0402 10 99

– – –  Ostatní

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (22)

 

–  V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku převyšujícím 1,5 % hmotnostních

 

 

0402 21

– –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

 

 

 

– – –  O obsahu tuku nepřesahujícím 27 % hmotnostních

 

 

0402 21 11

– – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg

135,7 €/100 kg/net

 

– – – –  Ostatní

 

 

0402 21 17

– – – – –  O obsahu tuku nepřesahujícím 11 % hmotnostních

130,4 €/100 kg/net

0402 21 19

– – – – –  O obsahu tuku převyšujícím 11 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

130,4 €/100 kg/net

 

– – –  O obsahu tuku převyšujícím 27 % hmotnostních

 

 

0402 21 91

– – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg

167,2 €/100 kg/net

0402 21 99

– – – –  Ostatní

161,9 €/100 kg/net

0402 29

– –  Ostatní

 

 

 

– – –  O obsahu tuku nepřesahujícím 27 % hmotnostních

 

 

0402 29 11

– – – –  Speciální mléko pro kojence, v hermeticky uzavřených nádobách o čistém obsahu nepřesahujícím 500 g, o obsahu tuku převyšujícím 10 % hmotnostních

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – – –  Ostatní

 

 

0402 29 15

– – – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0402 29 19

– – – – –  Ostatní

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (22)

 

– – –  O obsahu tuku převyšujícím 27 % hmotnostních

 

 

0402 29 91

– – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0402 29 99

– – – –  Ostatní

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (22)

 

–  Ostatní

 

 

0402 91

– –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

 

 

 

– – –  O obsahu tuku nepřesahujícím 8 % hmotnostních

 

 

0402 91 11

– – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg

34,7 €/100 kg/net

0402 91 19

– – – –  Ostatní

34,7 €/100 kg/net

 

– – –  O obsahu tuku převyšujícím 8 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 10 % hmotnostních

 

 

0402 91 31

– – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg

43,4 €/100 kg/net

0402 91 39

– – – –  Ostatní

43,4 €/100 kg/net

 

– – –  O obsahu tuku převyšujícím 10 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních

 

 

0402 91 51

– – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg

110 €/100 kg/net

0402 91 59

– – – –  Ostatní

109,1 €/100 kg/net

 

– – –  O obsahu tuku převyšujícím 45 % hmotnostních

 

 

0402 91 91

– – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg

183,7 €/100 kg/net

0402 91 99

– – – –  Ostatní

182,8 €/100 kg/net

0402 99

– –  Ostatní

 

 

 

– – –  O obsahu tuku nepřesahujícím 9,5 % hmotnostních

 

 

0402 99 11

– – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg

57,2 €/100 kg/net

0402 99 19

– – – –  Ostatní

57,2 €/100 kg/net

 

– – –  O obsahu tuku převyšujícím 9,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních

 

 

0402 99 31

– – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (22)

0402 99 39

– – – –  Ostatní

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (22)

 

– – –  O obsahu tuku převyšujícím 45 % hmotnostních

 

 

0402 99 91

– – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (22)

0402 99 99

– – – –  Ostatní

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (22)

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

 

 

0403 10

–  Jogurt

 

 

 

– –  Neochucený ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

 

 

 

– – –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku

 

 

0403 10 11

– – – –  Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

20,5 €/100 kg/net

0403 10 13

– – – –  Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

24,4 €/100 kg/net

0403 10 19

– – – –  Převyšujícím 6 % hmotnostních

59,2 €/100 kg/net

 

– – –  Ostatní, o obsahu tuku

 

 

0403 10 31

– – – –  Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 10 33

– – – –  Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 10 39

– – – –  Převyšujícím 6 % hmotnostních

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

 

– –  Ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

 

 

 

– – –  V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku

 

 

0403 10 51

– – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních.

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 10 53

– – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 10 59

– – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  Ostatní, o obsahu mléčného tuku

 

 

0403 10 91

– – – –  Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 10 93

– – – –  Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 10 99

– – – –  Převyšujícím 6 % hmotnostních

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0403 90

–  Ostatní

 

 

 

– –  Neochucené ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

 

 

 

– – –  V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě

 

 

 

– – – –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku

 

 

0403 90 11

– – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

100,4 €/100 kg/net

0403 90 13

– – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

135,7 €/100 kg/net

0403 90 19

– – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Ostatní, o obsahu tuku

 

 

0403 90 31

– – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0403 90 33

– – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0403 90 39

– – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – –  Ostatní

 

 

 

– – – –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku

 

 

0403 90 51

– – – – –  Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

20,5 €/100 kg/net

0403 90 53

– – – – –  Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

24,4 €/100 kg/net

0403 90 59

– – – – –  Převyšujícím 6 % hmotnostních

59,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Ostatní, o obsahu tuku

 

 

0403 90 61

– – – – –  Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 90 63

– – – – –  Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 90 69

– – – – –  Převyšujícím 6 % hmotnostních

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

 

– –  Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

 

 

 

– – –  V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku

 

 

0403 90 71

– – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních.

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 90 73

– – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 90 79

– – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  Ostatní, o obsahu mléčného tuku

 

 

0403 90 91

– – – –  Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 90 93

– – – –  Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 90 99

– – – –  Převyšujícím 6 % hmotnostních

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0404

Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté

 

 

0404 10

–  Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

 

 

 

– –  V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě

 

 

 

– – –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38)

 

 

 

– – – –  Nepřesahujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku

 

 

0404 10 02

– – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

7 €/100 kg/net

0404 10 04

– – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

135,7 €/100 kg/net

0404 10 06

– – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Převyšujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku

 

 

0404 10 12

– – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

100,4 €/100 kg/net

0404 10 14

– – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

135,7 €/100 kg/net

0404 10 16

– – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  Ostatní, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38)

 

 

 

– – – –  Nepřesahujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku

 

 

0404 10 26

– – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (22)

0404 10 28

– – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 32

– – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – – –  Převyšujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku

 

 

0404 10 34

– – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 36

– – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 38

– – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

 

– –  Ostatní

 

 

 

– – –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38)

 

 

 

– – – –  Nepřesahujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku

 

 

0404 10 48

– – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0,07 €/kg/net (23)

0404 10 52

– – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

135,7 €/100 kg/net

0404 10 54

– – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Převyšujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku

 

 

0404 10 56

– – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

100,4 €/100 kg/net

0404 10 58

– – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

135,7 €/100 kg/net

0404 10 62

– – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  Ostatní, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38)

 

 

 

– – – –  Nepřesahujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku

 

 

0404 10 72

– – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (24)

0404 10 74

– – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 76

– – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – – –  Převyšujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku

 

 

0404 10 78

– – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 82

– – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 84

– – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 90

–  Ostatní

 

 

 

– –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku

 

 

0404 90 21

– – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

100,4 €/100 kg/net

0404 90 23

– – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

135,7 €/100 kg/net

0404 90 29

– – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních

167,2 €/100 kg/net

 

– –  Ostatní, o obsahu tuku

 

 

0404 90 81

– – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 90 83

– – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 90 89

– – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0405

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky

 

 

0405 10

–  Máslo

 

 

 

– –  O obsahu tuku nepřesahujícím 85 % hmotnostních

 

 

 

– – –  Přírodní máslo

 

 

0405 10 11

– – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 1 kg

189,6 €/100 kg/net (13)