ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 286

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
17. října 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1544/2006 ze dne 5. října 2006 o zvláštních opatřeních na podporu chovu bource morušového (kodifikované znění)

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1545/2006 ze dne 16. října 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1546/2006 ze dne 4. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti ( 1 )

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1547/2006 ze dne 13. října 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2204/90

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1548/2006 ze dne 16. října 2006, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 17. října 2006

12

 

*

Směrnice Rady 2006/79/ES ze dne 5. října 2006 o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní (kodifikované znění)

15

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 17. července 2006 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Maledivskou republikou o některých aspektech leteckých služeb

19

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Maledivskou republikou o některých aspektech leteckých služeb

20

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

17.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 286/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1544/2006

ze dne 5. října 2006

o zvláštních opatřeních na podporu chovu bource morušového

(kodifikované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 845/72 ze dne 24. dubna 1972 o zvláštních opatřeních na podporu chovu bource morušového (3) bylo několikrát podstatně změněno (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by uvedené nařízení mělo být kodifikováno.

(2)

Nařízení Rady (EHS) č. 827/68 ze dne 28. června 1968 o společné organizaci trhu s některými produkty uvedenými v příloze II Smlouvy (5) upravuje obchod s bourcem morušovým a s vajíčky bource morušového, avšak nestanoví žádná podpůrná opatření v rámci Společenství. Chov bource morušového má význam pro hospodářství některých regionů Společenství. Tento chov představuje pro zemědělce v těchto regionech dodatečný zdroj příjmů. Proto by měla být přijata opatření přispívající k zajištění přiměřeného příjmu pro chovatele bource morušového.

(3)

Je proto nutné schválit opatření, která usnadní přizpůsobování nabídky požadavkům trhu, a pro chov bource morušového poskytnout podporu nahrazující veškeré vnitrostátní úpravy podpory pro chov bource morušového. S ohledem na zvláštnosti chovu bource morušového je vhodné poskytovat tuto podporu režimem paušálních částek na každý používaný box s vajíčky bource morušového.

(4)

Je dále nutné stanovit finanční odpovědnost Společenství za výdaje, které členským státům vzniknou na základě povinností vyplývajících z tohoto nařízení, podle předpisů o financování společné zemědělské politiky.

(5)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (6),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro chov bource morušového kódu KN 0106 90 00 a vajíček bource morušového kódu KN 0511 99 90 chovaných ve Společenství je poskytována podpora.

2.   Podpora se poskytuje chovatelům bource morušového na každý používaný box s vajíčky za předpokladu, že tyto boxy obsahují minimální množství vajíček, které bude stanoveno, a chov housenek je úspěšně ukončen.

3.   Výše podpory pro používaný box s vajíčky se stanoví na 133,26 EUR.

Článek 2

Prováděcí pravidla k tomuto nařízení se přijímají postupem podle čl. 4 odst. 2.

Tato pravidla se týkají zejména minimálního množství podle čl. 1 odst. 2, údajů, které mají členské státy sdělovat Komisi, a veškerých kontrolních opatření na ochranu finančních zájmů Společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem.

Článek 3

Chovatelský rok bource morušového začíná 1. dubna každého kalendářního roku a končí 31. března následujícího kalendářního roku.

Článek 4

1.   Komisi je nápomocen Řídící výbor pro přírodní vlákna, zřízený článkem 10 nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 ze dne 27. července 2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno (7) (dále jen „výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 5

Předpisy o financování společné zemědělské politiky se použijí rovněž na produkty uvedené v článku 1.

Článek 6

Zrušuje se nařízení (EHS) č. 845/72.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 5. října 2006.

Za Radu

předseda

K. RAJAMÄKI


(1)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(3)  Úř. věst. L 100, 27.4.1972, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1668/2000 (Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 6).

(4)  Viz příloha I.

(5)  Úř. věst. L 151, 30.6.1968, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 865/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 97).

(6)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 953/2006 (Úř. věst. L 175, 29.6.2006, s. 1).


PŘÍLOHA I

Zrušené nařízení a jeho následné změny

Nařízení Rady (EHS) č. 845/72

(Úř. věst. L 100, 27.4.1972, s. 1)

Nařízení Komise (EHS) č. 4005/87

(Úř. věst. L 377, 31.12.1987, s. 48)

Nařízení Rady (EHS) č. 2059/92

(Úř. věst. L 215, 30.7.1992, s. 19)

Nařízení Rady (ES) č. 1668/2000

(Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 6)


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Nařízení (EHS) č. 845/72

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Článek 6

Článek 7

Příloha I

Příloha II


17.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 286/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1545/2006

ze dne 16. října 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. října 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. října 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 16. října 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

73,9

096

36,2

204

40,7

999

50,3

0707 00 05

052

45,8

096

18,4

999

32,1

0709 90 70

052

93,3

999

93,3

0805 50 10

052

59,0

388

57,7

524

58,7

528

54,7

999

57,5

0806 10 10

052

99,3

066

54,3

092

44,8

096

48,4

400

191,3

999

87,6

0808 10 80

388

86,5

400

101,8

512

82,4

800

182,6

804

101,5

999

111,0

0808 20 50

052

114,4

388

102,9

720

48,0

999

88,4


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


17.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 286/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1546/2006

ze dne 4. října 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě nařízení (ES) č. 2320/2002 má Komise v případě potřeby přijmout prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti v celém Společenství. Nařízení Komise (ES) č. 622/2003 ze dne 4. dubna 2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (2), bylo prvním právním předpisem, který stanoví taková opatření.

(2)

Je zapotřebí přijmout opatření, kterými se upřesní společné základní normy letecké bezpečnosti, zejména s cílem reagovat na zvýšené riziko kapalných výbušnin přinesených do letadla. Tato opatření by měla být vzhledem k technickému vývoji, provozním důsledkům na letištích a k dopadu na cestující obnovena každých šest měsíců.

(3)

V souladu s nařízením (ES) č. 2320/2002 a s cílem zabránit protiprávním činům by opatření stanovená v příloze nařízení (ES) č. 622/2003 měla být tajná a neměla by se zveřejňovat. Stejné pravidlo se musí použít na všechny pozměňovací akty. Cestující by však měli být jasně informováni o pravidlech týkajících se předmětů, které jsou z přepravy letadlem vyloučeny.

(4)

Nařízení (ES) č. 622/2003 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro bezpečnost civilního letectví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 622/2003 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Pokud jde o důvěrnou povahu této přílohy, použije se článek 3 uvedeného nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. října 2006.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 355, 30.12.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 849/2004 (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 89, 5.4.2003, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 240/2006 (Úř. věst. L 40, 11.2.2006, s. 3).


PŘÍLOHA

V souladu s článkem 1 je příloha tajná a nezveřejňuje se v Úředním věstníku Evropské unie.


17.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 286/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1547/2006

ze dne 13. října 2006,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2204/90

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2204/90 ze dne 24. července 1990, kterým se stanoví doplňující obecná pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, pokud jde o sýr (1), a zejména na čl. 1 druhý odstavec, čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec a článek 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2742/90 ze dne 26. září 1990, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2204/90 (2), bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Čl. 1 první odstavec nařízení (EHS) č. 2204/90 stanoví, že používání kaseinu a kaseinátů při výrobě sýrů podléhá předchozímu povolení. Je nutné stanovit pravidla pro udělování takových povolení s ohledem na požadavky týkající se kontroly podniků. Je zejména vhodné omezit platnost povolení, aby členské státy mohly ukládat sankce za nesplnění ustanovení Společenství.

(3)

Čl. 1 druhý odstavec nařízení (EHS) č. 2204/90 stanoví, že maximální procentuální obsah kaseinu a kaseinátů v sýrech musí být stanoven na základě objektivních kritérií stanovených s ohledem na to, co je technologicky nezbytné. Je nutné stanovit uvedené procentuální obsahy směsi zejména na základě údajů poskytnutých členskými státy. S cílem usnadnit kontroly dodržování tohoto ustanovení je vhodné použít procentuální obsahy celkově a ne pro jednotlivé výrobky.

(4)

Čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2204/90 požaduje, aby členské státy zavedly správní a fyzické kontroly. Je nutné upřesnit podmínky, které by tyto kontroly měly splňovat, zejména pokud jde o jejich četnost.

(5)

Čl. 3 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2204/90 stanoví, že v případě použití kaseinu a kaseinátů bez povolení je nezbytné uhradit částku za 100 kilogramů rovnající se 110 % rozdílu mezi hodnotou odstředěného mléka potřebného k výrobě 100 kilogramů kaseinu a kaseinátů vyplývající z tržní ceny sušeného odstředěného mléka na jedné straně a tržní cenou kaseinu a kaseinátů na druhé straně. Je nutné stanovit uvedenou částku s ohledem na ceny, které byly v referenčním období zaznamenány na trzích.

(6)

Opatření uvedená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Povolení podle článku 1 nařízení (EHS) č. 2204/90 se udělují na dvanáct měsíců na žádost příslušných osob, pokud se tyto osoby předem písemně zaváží, že dodrží a podrobí se ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. a) a b), jakož i písmene c), uvedeného nařízení.

2.   Povolení se vydávají s pořadovým číslem pro každý podnik nebo případně pro každou výrobní jednotku.

3.   Povolení se může s ohledem na žádost příslušné osoby vztahovat na jeden nebo více druhů sýra.

Článek 2

1.   Maximální procentuální obsahy podle čl. 1 druhého odstavce nařízení (EHS) č. 2204/90 jsou uvedeny v příloze I tohoto nařízení. Vztahují se na hmotnosti druhů sýrů uvedených v této příloze, které vyrobil daný podnik nebo výrobní jednotka během období šesti měsíců.

2.   Seznam produktů uvedený v příloze I, jakož i příslušné maximální procentuální obsahy, se změní na základě odůvodněných žádostí prokazujících, že přidání kaseinu nebo kaseinátů je technologicky nezbytné.

Článek 3

1.   Skladové účetnictví podle čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 2204/90 zahrnuje údaje o původu, složení a množství surovin použitých při výrobě sýrů. Členské státy mohou požadovat odběr vzorků za účelem kontroly uvedených údajů. Členské státy dbají na to, aby bylo zaručeno důvěrné zacházení se získanými údaji.

2.   Kontroly podle čl. 3 odst. 1 písm. c) nařízení (EHS) č. 2204/90 musí splňovat tyto požadavky:

a)

každé čtvrtletí je zkontrolováno nejméně 30 % podniků, kterým bylo uděleno povolení;

b)

každý podnik, kterému bylo uděleno povolení, je kontrolován nejméně jednou za rok a podniky, které vyrábějí více než 300 tun sýrů za rok, jsou kontrolovány nejméně dvakrát za rok.

3.   Ve lhůtě jednoho měsíce od zjištění porušení předpisů uvědomí členské státy Komisi o případech, v nichž došlo k použití kaseinu a/nebo kaseinátů buďto bez povolení, nebo bez dodržení stanovených procentuálních objemů.

Článek 4

1.   Částka, kterou je nezbytné uhradit podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2204/90, se rovná 22 EUR za 100 kg kaseinů a/nebo kaseinátů.

2.   Vrácené částky se převedou na platební subjekty a agentury a tyto subjekty a agentury je odečtou od výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu.

Článek 5

Kromě sdělení podle čl. 3 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2204/90 předloží členské státy Komisi do konce každého čtvrtletí tyto údaje týkající se uplynulého čtvrtletí:

a)

počet udělených a/nebo odejmutých povolení;

b)

množství kaseinu a kaseinátů ohlášená v rámci povolení, rozdělená podle druhu sýrů.

Článek 6

Nařízení (EHS) č. 2742/90 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. října 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 201, 31.7.1990, s. 7. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2583/2001 (Úř. věst. L 345, 29.12.2001, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 264, 27.9.1990, s. 20. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1815/2005 (Úř. věst. L 292, 8.11.2005, s. 4).

(3)  Viz příloha II.


PŘÍLOHA I

Maximální procentuální obsahy podle čl. 2 odst. 1:

a)

tavený sýr kódu KN 0406 30: 5 %;

b)

strouhaný tavený sýr kódu KN ex 0406 20: 5 % (1);

c)

sušený tavený sýr kódu KN ex 0406 20: 5 % (1).


(1)  Kontinuální způsob výroby bez přídavku již vyrobeného taveného sýra.


PŘÍLOHA II

Zrušené nařízení a jeho následné změny

Nařízení Komise (EHS) č. 2742/90

(Úř. věst. L 264, 27.9.1990, s. 20)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 837/91

(Úř. věst. L 85, 5.4.1991, s. 15)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 2146/92

(Úř. věst. L 214, 30.7.1992, s. 23)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1802/95

(Úř. věst. L 174, 26.7.1995, s. 27)

Pouze pokud se týče odkazů v příloze na nařízení (EHS) č. 2742/90

Nařízení Komise (ES) č. 78/96

(Úř. věst. L 15, 20.1.1996, s. 15)

 

Nařízení Komise (ES) č. 265/2002

(Úř. věst. L 43, 14.2.2002, s. 13)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1815/2005

(Úř. věst. L 292, 8.11.2005, s. 4)

 


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Nařízení (EHS) č. 2742/90

Toto nařízení

Články 1 až 4

Články 1 až 4

Čl. 5 bod 1 a 2

Čl. 5 písm. a) a b)

Článek 6

Článek 6

Článek 7

Příloha odrážky 1 až 3

Příloha I písm. a) až c)

Příloha II

Příloha III


17.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 286/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1548/2006

ze dne 16. října 2006,

kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 17. října 2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče dovozních cel v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dovozní cla v odvětví obilovin byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 1538/2006 (3).

(2)

Čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1249/96 stanoví, že pokud se vypočtený průměr dovozních cel odchýlí během doby jejich použití o 5 EUR/t od stanoveného cla, je třeba provést příslušnou úpravu. Vzhledem k tomu, že k této odchylce došlo, je nutné upravit dovozní cla stanovená nařízením (ES) č. 1538/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II nařízení (ES) č. 1538/2006 se nahrazují přílohami I a II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. října 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. října 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 29.9.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  Úř. věst. L 283, 14.10.2006, s. 11.


PŘÍLOHA I

Dovozní cla produktů uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná od 17. října 2006

Kód KN

Zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

pšenice tvrdá vysoké kvality

0,00

střední kvality

0,00

nízké kvality

0,00

1001 90 91

pšenice měkká, k setí

0,00

ex 1001 90 99

pšenice měkká, vysoké kvality, ne k setí

0,00

1002 00 00

žito

0,00

1005 10 90

kukuřice k setí, ne hybridní

15,68

1005 90 00

kukuřice, ne k setí (2)

15,68

1007 00 90

čirok – zrna, ne hybridy k setí

0,00


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo cestou přes Suezský kanál (čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96), může dovozce získat slevu cla:

3 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází ve Středozemním moři, nebo

2 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází v Irsku, Spojeném království, Dánsku, v Estonsku, v Lotyšsku, v Litvě, v Polsku, Finsku, Švédsku nebo na atlantickém pobřeží Pyrenejského poloostrova.

(2)  Dovozce může uplatnit nárok na paušální slevu 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel

(13.10.2006)

1.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Burzovní záznamy

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bílkovin při 12 % vlhkosti)

HRS2

YC3

HAD2

střední kvalita (1)

nízká kvalita (2)

US barley 2

Cenový záznam (EUR/t)

157,11 (3)

98,66

168,07

158,07

138,07

127,60

Prémie – záliv (EUR/t)

18,98

 

 

Prémie – Velká jezera (EUR/t)

12,63

 

 

2.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Dopravné/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 23,71 EUR/t; Velká jezera–Rotterdam: 32,81 EUR/t.

3.

Subvence uvedené v čl. 4 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(2)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(3)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


17.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 286/15


SMĚRNICE RADY 2006/79/ES

ze dne 5. října 2006

o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní

(kodifikované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 93 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 78/1035/EHS ze dne ze dne 19. prosince 1978 o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní (3) byla několikrát podstatně změněna (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by uvedená směrnice měla být kodifikována.

(2)

Je vhodné osvobodit od daní z obratu a spotřebních daní dovoz drobných zásilek neobchodní povahy ze třetích zemí.

(3)

K tomuto účelu by měla být z praktických důvodů omezení, v jejichž rozsahu se má osvobození uplatňovat, pokud možno stejná jako omezení stanovená pro systém Společenství pro osvobození od cla v nařízení Rady (EHS) č. 918/83 ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro osvobození od cla (5).

(4)

Je třeba stanovit zvláštní omezení pro některé výrobky z důvodu vyššího zdanění, kterému podléhají v členských státech.

(5)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze I části B,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1.   Zboží obsažené v drobných zásilkách neobchodní povahy zaslaných ze třetí země soukromou osobou jiné soukromé osobě nacházející se v členském státě je při dovozu osvobozeno od daní z obratu i spotřebních daní.

2.   Pro účely odstavce 1 se „drobnými zásilkami zboží neobchodní povahy“ rozumějí zásilky, které:

a)

jsou zasílány příležitostně;

b)

obsahují výhradně zboží určené k osobnímu užívání příjemcem nebo členy jeho rodiny, přičemž toto zboží nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru;

c)

obsahují zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 45 EUR, a

d)

jsou zasílány, aniž by jejich příjemce odesílateli cokoli platil.

Článek 2

1.   Článek 1 se vztahuje na následující zboží pouze v rámci těchto množstevních omezení:

a)

tabákové výrobky:

i)

50 kusů cigaret,

nebo

ii)

25 kusů doutníčků (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 gramů na kus),

nebo

iii)

10 kusů doutníků,

nebo

iv)

50 gramů tabáku ke kouření;

b)

alkohol a alkoholické nápoje:

i)

destilované nápoje a lihoviny o obsahu alkoholu vyšším než 22 % obj.; nedenaturovaný ethanol o obsahu alkoholu alespoň 80 % obj.: 1 standardní láhev (o obsahu do 1 litru),

nebo

ii)

destilované nápoje, lihoviny, aperitivy na vinné nebo alkoholové bázi, pálenka z cukrové třtiny, saké nebo podobné nápoje o obsahu alkoholu nepřesahujícím 22 % obj.; šumivá vína, likérová vína: 1 standardní láhev (o obsahu do 1 litru),

nebo

iii)

tichá vína: 2 litry;

c)

parfémy: 50 gramů,

nebo

toaletní vody: 0,25 litru nebo 8 uncí;

d)

káva: 500 gramů,

nebo

kávové extrakty a esence: 200 gramů;

e)

čaj: 100 gramů,

nebo

čajové extrakty a esence: 40 gramů.

2.   Členské státy mohou omezit nebo zrušit osvobození od daní z obratu a spotřebních daní pro výrobky uvedené v odstavci 1.

Článek 3

Z osvobození od daní je zcela vyloučeno zboží uvedené v článku 2, které je obsaženo v drobných zásilkách neobchodní povahy v množství přesahujícím množství stanovená v tomto článku.

Článek 4

1.   Hodnota eura v národní měně, ke které se přihlíží při použití této směrnice, se stanoví jednou ročně. Použijí se kurzy platné k prvnímu pracovnímu dni měsíce října s účinkem od 1. ledna následujícího roku.

2.   Členské státy mohou zaokrouhlit částky v národní měně, které vyplynou z přepočtu částek vyjádřených v eurech uvedených v čl. 1 odst. 2, přičemž toto zaokrouhlení nesmí překročit 2 EUR.

3.   Členské státy mohou zachovat výši osvobození od daní platnou při každoroční úpravě podle odstavce 1 beze změny, jestliže by přepočet výše osvobození od daní vyjádřené v eurech před zaokrouhlením podle odstavce 2 vedl k úpravě výše osvobození od daní vyjádřené v národní měně o méně než 5 %.

Článek 5

Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. Komise o nich uvědomí ostatní členské státy.

Článek 6

Zrušuje se směrnice 78/1035/EHS, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedené směrnice ve vnitrostátním právu stanovených v části B přílohy I.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 7

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 5. října 2006.

Za Radu

předseda

K. RAJAMÄKI


(1)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(3)  Úř. věst. L 366, 28.12.1978, s. 34. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

(4)  Viz část A přílohy I.

(5)  Úř. věst. L 105, 23.4.1983, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.


PŘÍLOHA I

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následné změny

Směrnice Rady 78/1035/EHS (1)

(Úř. věst. L 366, 28.12.1978, s. 34)

 

Směrnice Rady 81/933/EHS

(Úř. věst. L 338, 25.11.1981, s. 24)

pouze článek 2

Směrnice Rady 85/576/EHS

(Úř. věst. L 372, 31.12.1985, s. 30)

 


ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 6)

Předmět

Lhůta pro provedení

78/1035/EHS

1. ledna 1979

81/933/EHS

31. prosince 1981

85/576/EHS

30. června 1986


(1)  Směrnice 78/1035/EHS byla dále pozměněna aktem o přistoupení z roku 1994.


PŘÍLOHA II

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 78/1035/EHS

Tato směrnice

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 2 první odrážka

Čl. 1 odst. 2 písm. a)

Čl. 1 odst. 2 druhá odrážka

Čl. 1 odst. 2 písm. b)

Čl. 1 odst. 2 třetí odrážka

Čl. 1 odst. 2 písm. c)

Čl. 1 odst. 2 čtvrtá odrážka

Čl. 1 odst. 2 písm. d)

Čl. 2 odst. 1 písm. a), od slov „50 kusů cigaret“ ke slovům „50 gramů tabáku ke kouření“

Čl. 2 odst. 1 písm. a) body i) až iv)

Čl. 2 odst. 1 písm. b)

Čl. 2 odst. 1 písm. b)

Čl. 2 odst. 1 písm. b) první odrážka

Čl. 2 odst. 1 písm. b) bod i)

Čl. 2 odst. 1 písm. b) druhá odrážka

Čl. 2 odst. 1 písm. b) bod ii)

Čl. 2 odst. 1 písm. b) třetí odrážka

Čl. 2 odst. 1 písm. b) bod iii)

Čl. 2 odst. 1 písm. c), d) a e)

Čl. 2 odst. 1 písm. c), d) a e)

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 3

Článek 3

Článek 3

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 4

Čl. 4 odst. 3

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 2

Článek 5

Článek 6

Článek 7

Článek 6

Článek 8

Příloha I

Příloha II


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

17.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 286/19


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 17. července 2006

o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Maledivskou republikou o některých aspektech leteckých služeb

(2006/695/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 5. června 2003 pověřila Komisi, aby zahájila jednání se třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodou Společenství.

(2)

Komise jménem Společenství sjednala dohodu s Maledivskou republikou o některých aspektech leteckých služeb v souladu s mechanismy a směrnicemi uvedenými v příloze rozhodnutí Rady, kterým se Komise pověřuje, aby zahájila jednání se třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodou Společenství.

(3)

Dohoda sjednaná Komisí by měla být podepsána a prozatímně uplatňována s výhradou jejího pozdějšího uzavření,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Podpis Dohody mezi mezi Evropským společenstvím a Maledivskou republikou o některých aspektech leteckých služeb se schvaluje jménem Společenství s výhradou rozhodnutí Rady o uzavření uvedené dohody.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Společenství s výhradou jejího uzavření.

Článek 3

Než dohoda vstoupí v platnost, je uplatňována prozatímně od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení postupů nutných pro tento účel.

Článek 4

Předseda Rady je oprávněn učinit oznámení podle čl. 9 odst. 2 dohody.

V Bruselu dne 17. července 2006.

Za Radu

předseda

E. TUOMIOJA


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Maledivskou republikou o některých aspektech leteckých služeb

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

na jedné straně a

MALEDIVSKÁ REPUBLIKA (dále jen „Maledivy“)

na straně druhé

(dále jen „strany“),

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že mezi několika členskými státy Evropského společenství a Maledivami byly uzavřeny dvoustranné dohody o leteckých službách, které obsahují ustanovení, jež jsou v rozporu s právem Společenství,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že Evropské společenství má výlučnou pravomoc ohledně řady aspektů, které mohou být obsaženy ve dvoustranných dohodách o leteckých službách uzavřených mezi členskými státy Evropského společenství a třetími zeměmi,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že podle práva Evropského společenství mají letečtí dopravci Společenství usazení v členském státě právo na nediskriminační přístup na letecké trasy mezi členskými státy Evropského společenství a třetími zeměmi,

S OHLEDEM na dohody mezi Evropským společenstvím a některými třetími zeměmi, podle nichž mají státní příslušníci těchto třetích zemí možnost nabýt vlastnictví leteckých dopravců, kterým byly vydány licence v souladu s právem Evropského společenství,

UZNÁVAJÍCE, že některá ustanovení dvoustranných dohod o leteckých službách mezi členskými státy Evropského společenství a Maledivami, která jsou v rozporu s právem Evropského společenství, musí být uvedena do souladu s tímto právem, aby se vytvořil řádný právní základ pro letecké služby mezi Evropským společenstvím a Maledivami a aby se zachovala nepřetržitost těchto leteckých služeb,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že podle práva Evropského společenství nesmějí letečtí dopravci v zásadě uzavírat dohody, které by mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropského společenství a jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže,

UZNÁVAJÍCE, že ustanovení ve dvoustranných dohodách o leteckých službách uzavřených mezi členskými státy Evropského společenství a Maledivami, která i) požadují nebo upřednostňují přijetí dohod mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků nebo jednání ve vzájemné shodě, které brání hospodářské soutěži mezi leteckými dopravci na příslušných trasách nebo ji narušují či omezují, nebo ii) zesilují účinek všech takových dohod, rozhodnutí či jednání ve vzájemné shodě nebo iii) přenášejí na letecké dopravce nebo jiné soukromé hospodářské subjekty odpovědnost za přijetí opatření, která brání hospodářské soutěži mezi leteckými dopravci na příslušných trasách nebo ji narušují či omezují, mohou rušit účinnost pravidel o hospodářské soutěži platných pro podniky,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že záměrem Evropského společenství v rámci těchto jednání není zvýšit celkový objem letecké dopravy mezi Evropským společenstvím a Maledivami, narušit rovnováhu mezi leteckými dopravci Společenství a leteckými dopravci Malediv ani vyjednávat o změnách ustanovení stávajících dvoustranných dohod o leteckých službách, které se týkají přepravních práv,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Obecná ustanovení

1.   Pro účely této dohody se „členskými státy“ rozumějí členské státy Evropského společenství.

2.   Ve všech dohodách uvedených v příloze I se odkazy na státní příslušníky členského státu, který je stranou dané dohody, považují za odkazy na státní příslušníky členských států.

3.   Ve všech dohodách uvedených v příloze I se odkazy na letecké dopravce nebo letecké dopravní společnosti členského státu, který je stranou dané dohody, považují za odkazy na letecké dopravce nebo letecké dopravní společnosti určené daným členským státem.

Článek 2

Určení členským státem

1.   Odstavce 2 a 3 tohoto článku nahrazují odpovídající ustanovení článků uvedených v příloze II bodech a) a b) týkající se určení leteckého dopravce příslušným členským státem, jeho oprávnění a povolení vydaných Maledivami a zamítnutí, zrušení, dočasného odnětí anebo omezení oprávnění nebo povolení leteckého dopravce.

2.   Po obdržení určení členským státem udělí Maledivy odpovídající oprávnění a povolení s minimálním procesním zpožděním za předpokladu, že:

i)

letecký dopravce je usazen podle Smlouvy o založení Evropského společenství na území určujícího členského státu a má platnou provozní licenci v souladu s právem Evropského společenství,

ii)

členský stát odpovědný za vydání jeho osvědčení provozovatele letecké dopravy (AOC) vykonává a udržuje účinnou regulativní kontrolu leteckého dopravce a v určení je zřetelně označen příslušný letecký úřad a

iii)

letecký dopravce je vlastněn přímo nebo prostřednictvím většinového vlastnictví členskými státy nebo státními příslušníky členských států nebo jinými státy uvedenými v příloze III nebo státními příslušníky těchto jiných států a je skutečně kontrolován těmito státy nebo státními příslušníky.

3.   Maledivy mohou zamítnout, zrušit, dočasně odejmout anebo omezit oprávnění nebo povolení leteckého dopravce určeného členským státem v případech, kdy:

i)

letecký dopravce není usazen podle Smlouvy o založení Evropského společenství na území určujícího členského státu nebo nemá platnou provozní licenci v souladu s právem Evropského společenství nebo

ii)

členský stát odpovědný za vydání jeho osvědčení provozovatele letecké dopravy (AOC) nevykonává nebo neudržuje účinnou regulativní kontrolu leteckého dopravce nebo v určení není zřetelně označen příslušný letecký úřad nebo

iii)

letecký dopravce není vlastněn přímo nebo prostřednictvím většinového vlastnictví nebo není skutečně kontrolován členskými státy nebo státními příslušníky členských států nebo jinými státy uvedenými v příloze III nebo státními příslušníky těchto jiných států.

Při výkonu svého práva podle tohoto odstavce nediskriminují Maledivy letecké dopravce Společenství z důvodu státní příslušnosti.

Článek 3

Bezpečnost

1.   Odstavec 2 tohoto článku doplňuje články uvedené v příloze II bodě c).

2.   Pokud členský stát určil leteckého dopravce, jehož regulativní kontrolu vykonává a udržuje jiný členský stát, uplatňují se práva Malediv podle bezpečnostních ustanovení dohody mezi členským státem, který určil leteckého dopravce, a Maledivami rovněž na přijímání, vykonávání nebo udržování bezpečnostních standardů tímto jiným členským státem a na oprávnění k provozu tohoto leteckého dopravce.

Článek 4

Zdanění leteckých pohonných hmot

1.   Odstavec 2 tohoto článku doplňuje odpovídající ustanovení článků uvedených v příloze II bodě d).

2.   Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení, která jsou s tímto v rozporu, nebrání nic, co je stanoveno v dohodách uvedených v příloze II bodě d), členskému státu v uložení nediskriminačních daní, dávek, cel či různých poplatků na pohonné hmoty dodané na jeho území pro použití v letadle určeného leteckého dopravce Malediv, který poskytuje služby mezi místem na území tohoto členského státu a jiným místem na území tohoto členského státu nebo na území jiného členského státu.

Článek 5

Tarify za přepravu v rámci Evropského společenství

1.   Odstavec 2 tohoto článku doplňuje články uvedené v příloze II bodě e).

2.   Tarify za přepravu uskutečněnou zcela v rámci Evropského společenství, které jsou účtovány leteckým dopravcem nebo dopravci určenými Maledivami podle dohody uvedené v příloze I a obsahující ustanovení uvedené v příloze II bodě e), podléhají právu Evropského společenství.

Článek 6

Slučitelnost s pravidly hospodářské soutěže

1.   Dvoustrannými dohodami o leteckých službách uzavřenými mezi členskými státy a Maledivami nejsou dotčena pravidla stran týkající se hospodářské soutěže.

2.   Ustanovení článků uvedená v příloze II bodě f) se zrušují a pozbývají platnosti.

Článek 7

Přílohy dohody

Přílohy této dohody tvoří její nedílnou součást.

Článek 8

Revize nebo změna

Strany mohou tuto dohodu kdykoli po vzájemné dohodě revidovat nebo změnit.

Článek 9

Vstup v platnost a prozatímní uplatňování

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost poté, co si strany navzájem písemně oznámí, že byly dokončeny jejich vnitřní postupy potřebné pro vstup dohody v platnost.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 strany souhlasí s prozatímním uplatňováním této dohody od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení postupů nutných pro tento účel.

3.   Dohoda mezi členským státy a Maledivami, která ke dni podpisu této dohody ještě nevstoupila v platnost a není prozatímně uplatňována, je uvedena v příloze I bodě b). Tato dohoda se vztahuje na uvedenou dohodu po jejím vstupu v platnost nebo začátku prozatímního uplatňování.

Článek 10

Ukončení platnosti

1.   V případě ukončení platnosti některé dohody uvedené v příloze I současně končí platnost všech ustanovení této dohody, která se týkají dotyčné dohody uvedené v příloze I.

2.   V případě ukončení platnosti všech dohod uvedených v příloze I současně končí platnost této dohody.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní řádně zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

V Bruselu dne dvacátého prvního září roku dva tisíce šest ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a maledivském (dhivehi).

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Por la República de Maldivas

Za Maledivskou republiku

For Republikken Maldiverne

Für die Republik Malediven

Maldiivi Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Μαλδιβών

For the Republic of Maldives

Pour la République des Maldives

Per la Repubblica delle Maldive

Maldivu Republikas vārdā

Ma1dyvų Respublikos vardu

A Maldív Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Maldivi

Voor de Republiek der Maldiven

W imieniu Republiki Malediwów

Pela República das Maldivas

Za Maldivskú republiku

Za Republiko Maldivi

Malediivien tasavallan puolesta

För Republiken Maldiverna

Image

PŘÍLOHA I

Seznam dohod uvedených v článku 1 této dohody

a)

Dohody o leteckých službách mezi Maledivami a členskými státy Evropského společenství, které jsou ke dni podpisu této dohody uzavřeny, podepsány nebo prozatímně uplatňovány:

Dohoda mezi rakouskou spolkovou vládou a vládou Maledivské republiky o letecké dopravě, uzavřená v Malé dne 4. února 1997 (v příloze II jen „dohoda Maledivy–Rakousko“),

Dohoda mezi vládou Francouzské republiky a vládou Maledivské republiky o leteckých službách, uzavřená v Malé dne 5. února 2001 (v příloze II jen „dohoda Maledivy–Francie“),

Dohoda mezi Spolkovou republikou Německo a Maledivskou republikou o letecké přepravě, uzavřená v Malé dne 10. listopadu 1993 (v příloze II jen „dohoda Maledivy–Německo“),

Dohoda mezi vládou Nizozemského království a vládou Maledivské republiky o leteckých službách mezi územími těchto států i mimo tato území, uzavřená v Haagu dne 23. června 1994 (v příloze II jen „dohoda Maledivy–Nizozemsko“),

Dohoda mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a vládou Maledivské republiky, uzavřená v Malé dne 20. ledna 1996 (v příloze II jen „dohoda Maledivy–Spojené království“).

Dohoda pozměněná memorandem o porozumění uzavřeným v Malé dne 7. září 2000.

b)

Dohoda o leteckých službách parafovaná nebo podepsaná mezi Maledivami a členským státem Evropského společenství, která ke dni podpisu této dohody ještě nevstoupila v platnost a není prozatímně uplatňována:

Dohoda mezi vládou Italské republiky a vládou Maledivské republiky o leteckých službách, parafovaná v Malé dne 20. ledna 2000 (v příloze II jen „dohoda Maledivy–Itálie“).

PŘÍLOHA II

Seznam článků dohod uvedených v příloze I, na které se odkazuje v článcích 2 až 6 této dohody

a)

Určení členským státem:

článek 3 dohody Maledivy–Rakousko,

článek 3 dohody Maledivy–Francie,

článek 4 dohody Maledivy–Itálie,

článek 4 dohody Maledivy–Nizozemsko,

článek 4 dohody Maledivy–Spojené království.

b)

Zamítnutí, zrušení, dočasné odnětí anebo omezení oprávnění nebo povolení:

článek 4 dohody Maledivy–Rakousko,

článek 4 dohody Maledivy–Francie,

článek 5 dohody Maledivy–Itálie,

článek 5 dohody Maledivy–Nizozemsko,

článek 5 dohody Maledivy–Spojené království.

c)

Bezpečnost:

článek 7 dohody Maledivy–Francie,

článek 11 dohody Maledivy–Itálie,

článek 14 dohody Maledivy–Nizozemsko.

d)

Zdanění leteckých pohonných hmot:

článek 7 dohody Maledivy–Rakousko,

článek 10 dohody Maledivy–Francie,

článek 6 dohody Maledivy–Německo,

článek 6 dohody Maledivy–Itálie,

článek 10 dohody Maledivy–Nizozemsko,

článek 8 dohody Maledivy–Spojené království.

e)

Tarify za přepravu v rámci Evropského společenství:

článek 11 dohody Maledivy–Rakousko,

článek 14 dohody Maledivy–Francie,

článek 10 dohody Maledivy–Německo,

článek 8 dohody Maledivy–Itálie,

článek 6 dohody Maledivy–Nizozemsko,

článek 7 dohody Maledivy–Spojené království.

f)

Slučitelnost s pravidly hospodářské soutěže:

čl. 11 odst. 2 až 6 dohody Maledivy–Rakousko,

čl. 14 odst. 3 až 5 dohody Maledivy–Francie,

čl. 8 odst. 3 až 6 dohody Maledivy–Itálie,

čl. 6 odst. 2 až 5 dohody Maledivy–Nizozemsko.

PŘÍLOHA III

Seznam jiných států uvedených v článku 2 této dohody

a)

Islandská republika (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru);

b)

Lichtenštejnské knížectví (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru);

c)

Norské království (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru);

d)

Švýcarská konfederace (v rámci dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě).