ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 277

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
9. října 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1463/2006 ze dne 19. června 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

1

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 19. června 2006, kterým se upravuje akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o rozvoj venkova

2

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 19. června 2006, kterým se upravuje příloha VIII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska

4

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

9.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 277/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1463/2006

ze dne 19. června 2006,

kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska, podepsanou v Lucemburku dne 25. dubna 2005, a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 56 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (1) zavedlo obecná pravidla pro podporu poskytovanou Společenstvím pro rozvoj venkova na programové období 2007–2013 a stanovilo priority a opatření pro rozvoj venkova.

(2)

Tato obecná pravidla a opatření by měla být upravena, aby bylo umožněno jejich provádění v Bulharsku a Rumunsku ode dne přistoupení těchto zemí k Evropské unii.

(3)

Nařízení (ES) č. 1698/2005 stanoví v rámci programu pro rozvoj venkova povinnou osu Leader, která musí představovat minimální procentní hodnotu příspěvku z EZFRV k programu. Vzhledem k tomu, že Bulharsko a Rumunsko nemají s uplatňováním přístupu Leader zkušenosti, a za účelem vytvořit v těchto zemích pro uplatňování tohoto přístupu dostatečnou místní kapacitu by se měl v období 2010–2013 na tyto země vztahovat průměrný finanční příspěvek pro osu Leader ve výši 2,5 %.

(4)

S cílem umožnit Bulharsku a Rumunsku využívat do roku 2013 přechodná opatření týkající se podpory pro částečně soběstačná zemědělská hospodářství a zřizování seskupení producentů by měly být Bulharsko a Rumunsko doplněny do seznamu zemí využívajících tato opatření.

(5)

Nařízení (ES) č. 1698/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1698/2005 se mění takto:

1.

V čl. 17 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro Bulharsko a Rumunsko se musí u osy 4 v období 2010–2013 dodržovat průměr ve výši nejméně 2,5 % celkového příspěvku EZFRV. Pro výpočet této procentní hodnoty se zohlední každý příspěvek z EZFRV pro tuto osu v období 2007–2009.“

2.

V čl. 20 písm. d) se úvodní slova nahrazují tímto:

„přechodných opatření pro Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko týkajících se:“

.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2007 s výhradou vstupu smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 19. června 2006.

Za Radu

předseda

J. PRÖLL


(1)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

9.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 277/2


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 19. června 2006,

kterým se upravuje akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o rozvoj venkova

(2006/663/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska, podepsanou v Lucemburku dne 25. dubna 2005, a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 22 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (2) se mění acquis, na němž byla založena přístupová jednání s Bulharskem a Rumunskem.

(2)

Je proto třeba upravit akt o přistoupení Bulharska a Rumunska tak, aby byl slučitelný s nařízením (ES) č. 1698/2005.

(3)

Přechodná a prováděcí pravidla týkající se programového období pro rozvoj venkova, které začíná dne 1. ledna 2007, by měla být přijata postupem podle čl. 90 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005. Odkazy v procesních ustanoveních aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska by měly být odpovídajícím způsobem upraveny.

(4)

Po dosažení politické dohody v souvislosti s nařízením (ES) č. 1698/2005 se Rada a Komise ve společném prohlášení o Bulharsku a Rumunsku dohodly, že prodlouží opatření o poradenských službách stanovené v příloze VIII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska do roku 2013, pokud jde o poskytování poradenských služeb zemědělcům, kteří dostávají podporu pro částečně soběstačná hospodářství. Akt o přistoupení by měl být s ohledem na tuto dohodu upraven,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Akt o přistoupení Bulharska a Rumunska se mění takto:

1.

V článku 29 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Pokud budou k tomuto účelu nezbytná zvláštní přechodná opatření, budou přijata postupem podle čl. 90 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (3).

2.

Článek 34 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Kromě nařízení týkajících se rozvoje venkova a platných ke dni přistoupení se v období 2007–2009 na Bulharsko a Rumunsko vztahují oddíly I, II a III přílohy VIII, s výjimkou oddílu I bodu D uvedené přílohy, který se použije také na období 2010–2013, pokud jde o poskytování poradenských služeb zemědělcům, kteří dostávají podporu pro částečně soběstačná hospodářství. V celém programovém období 2007–2013 se na Bulharsko a Rumunsko vztahují zvláštní finanční ustanovení oddílu IV přílohy VIII.“

;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Prováděcí pravidla k příloze VIII budou v případě potřeby přijata postupem stanoveným v čl. 90 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005.“

Článek 2

Toto rozhodnutí je vypracováno v anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, irském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském, bulharském a rumunském jazyce, přičemž všech třiadvacet znění má stejnou platnost.

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem 1. ledna 2007 s výhradou vstupu smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska v platnost.

V Lucemburku dne 19. června 2006.

Za Radu

předseda

J. PRÖLL


(1)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1463/2006 (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1463/2006 (Úř. věst. L 277, 9.10.2006, s. 1).“


9.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 277/4


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 19. června 2006,

kterým se upravuje příloha VIII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska

(2006/664/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska, podepsanou v Lucemburku dne 25. dubna 2005, a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na čl. 34 odst. 4 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (2) se mění acquis, na němž byla založena přístupová jednání s Bulharskem a Rumunskem.

(2)

Je proto třeba upravit akt o přistoupení Bulharska a Rumunska tak, aby byl slučitelný s nařízením (ES) č. 1698/2005.

(3)

Při vypracování nezbytných úprav aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska by měly být zachovány základní charakter a zásady výsledků jednání a uplatněny na nové prvky. Úpravy aktu o přistoupení by navíc měly být omezeny na ty, které jsou naprosto nezbytné.

(4)

Opatření týkající se podpory pro částečně soběstačná hospodářství a seskupení producentů stanovená v příloze VIII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska jsou zahrnuta v nařízení (ES) č. 1698/2005 jako přechodná opatření pro Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko. Ustanovení aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska týkající se těchto oblastí by proto měla být zrušena.

(5)

Ustanovení o technické pomoci uvedená v příloze VIII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska jsou zahrnuta v nařízení (ES) č. 1698/2005, a měla by proto být zrušena.

(6)

Nařízení (ES) č. 1698/2005 stanoví v rámci programu pro rozvoj venkova povinnou osu Leader, která musí představovat minimální procentní hodnotu příspěvku z EZFRV k programu. Článek 59 uvedeného nařízení navíc stanoví opatření zaměřené na podporu vytváření kapacit, které se liší od ujednání pro Bulharsko a Rumunsko. Je proto třeba uvést ustanovení týkající se iniciativy Leader uvedená v příloze VIII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska do souladu s novými ustanoveními nařízení (ES) č. 1698/2005.

(7)

Nařízení (ES) č. 1698/2005 stanoví podporu pro využívání poradenských služeb. Mezi aktem o přistoupení Bulharska a Rumunska a uvedeným nařízením však existují odlišnosti, pokud jde o oblast působnosti uvedeného opatření. S cílem zabránit zejména vzniku dvojího financování během prvních tří let trvání programu by Bulharsku a Rumunsku mělo být umožněno, aby uplatňovaly buď opatření stanovená v příloze VIII aktu o přistoupení, nebo opatření stanovená nařízením (ES) č. 1698/2005.

(8)

Po dosažení politické dohody v souvislosti s nařízením (ES) č. 1698/2005 se Rada a Komise ve společném prohlášení o Bulharsku a Rumunsku dále dohodly, že prodlouží opatření o poradenských službách stanovené v příloze VIII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska do roku 2013, pokud jde o poskytování poradenských služeb zemědělcům, kteří dostávají podporu pro částečně soběstačná hospodářství. Příloha VIII aktu o přistoupení by měla být s ohledem na tuto dohodu upravena.

(9)

Vzhledem k tomu, že nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (3) zřídilo jediný fond podpory Společenství pro rozvoj venkova, čímž byly nahrazeny dva dřívější zdroje financování, je nezbytné objasnit základ pro výpočet 20 % stropu, který je stanoven opatřením týkajícím se příplatků k přímým platbám v oddílu I bodě E přílohy VIII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska.

(10)

Podpora Společenství stanovená v oddílu I bodě E přílohy VIII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska se zaměřuje na spolufinancování vnitrostátních přímých plateb nebo podpory podle článku 143c nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (4). Z tohoto důvodu by uvedená podpora neměla být zohledněna při výpočtu rovnováhy mezi cíli podle článku 17 nařízení (ES) č. 1698/2005.

(11)

Nařízení (ES) č. 1698/2005 již nezahrnuje hospodářskou životaschopnost jako podmínku pro způsobilost opatření týkajícího se podpory na investice. S tím související odchylka pro Bulharsko a Rumunsko v příloze VIII aktu o přistoupení by proto měla být zrušena.

(12)

Nařízení (ES) č. 1290/2005 stanoví nová pravidla pro financování výdajů na rozvoj venkova. Protože se tato ustanovení řídí týmiž zásadami jako ustanovení článků 31 a 32 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (5), na která se odkazuje v aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, nejsou zvláštní finanční ustanovení přílohy VIII aktu o přistoupení již potřebná. Kromě toho je třeba v uvedené příloze změnit finanční příspěvek Společenství na agroenvironmentální opatření a opatření týkající se dobrých životních podmínek zvířat, neboť podle článku 70 nařízení (ES) č. 1698/2005 se sazby spolufinancování již nestanoví na úrovni opatření, ale na úrovni osy,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Příloha VIII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska se mění takto:

1.

Oddíl I se mění takto:

a)

body A a B se zrušují;

b)

bod C se nahrazuje tímto:

„C.

Opatření typu Leader+

Kromě opatření uvedených v čl. 63 písm. c) nařízení (ES) č. 1698/2005 může být poskytována podpora na tato opatření:

a)

budování reprezentativních partnerství místního rozvoje;

b)

vypracovávání integrovaných strategií rozvoje;

c)

financování výzkumu a příprava žádostí o podporu.“

;

c)

bod D se nahrazuje tímto:

„D.

Poradenské a školicí služby pro zemědělce

1.

Je poskytována podpora na poradenské a školicí služby pro zemědělce.

V období 2007–2009 nemůže být tato podpora zahrnuta do programu pro rozvoj venkova, pokud je stanovena podpora podle článku 24 nařízení (ES) č. 1698/2005.

2.

V období 2010–2013 se podpora poskytne pouze na služby zemědělcům, kteří dostávají podporu pro částečně soběstačná hospodářství podle čl. 20 písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 1698/2005.

Poradenské služby zemědělcům uvedené v prvním pododstavci zahrnují alespoň:

a)

zákonné požadavky týkající se řízení a dobrých zemědělských podmínek a podmínek životního prostředí podle článků 4 a 5 a příloh III a IV nařízení (ES) č. 1782/2003;

b)

normy bezpečnosti práce založené na právních předpisech Společenství.“

;

d)

bod E se mění takto:

i)

v bodě 3 se první věta nahrazuje tímto:

„Příspěvek Společenství na podporu poskytovanou podle tohoto pododdílu v Bulharsku nebo Rumunsku za jednotlivé roky 2007, 2008 a 2009 nepřekročí 20 % jejich ročního přídělu ze záruční sekce fondu EZOZF podle čl. 34 odst. 2 tohoto aktu o přistoupení.“

,

ii)

vkládá se nový bod, který zní:

„5.

Finanční příspěvek Společenství na toto opatření se nezohlední při výpočtu rovnováhy mezi cíli podle článku 17 nařízení (ES) č. 1698/2005.“

;

e)

body F a G se zrušují.

2.

V oddílu II se zrušuje bod 1.

3.

Znění oddílu IV se nahrazuje tímto:

„Odchylně od čl. 70 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1698/2005 může finanční příspěvek Společenství činit 80 % pro osy 1 a 3 i pro technickou pomoc.

Odchylně od čl. 70 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1698/2005 může finanční příspěvek Společenství činit 82 % pro osu 2.“

Článek 2

Toto rozhodnutí je vypracováno v anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, irském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském, bulharském a rumunském jazyce, přičemž všech třiadvacet znění má stejnou platnost.

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem 1. ledna 2007 s výhradou vstupu smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska v platnost.

V Lucemburku dne 19. června 2006.

Za Radu

předseda

J. PRÖLL


(1)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1463/2006 (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 320/2006 (Úř. věst. 58, 28.2.2006, s. 42).

(4)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 953/2006 (Úř. věst. L 175, 29.6.2006, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 173/2005 (Úř. věst. L 29, 2.2.2005, s. 3).