ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 255

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
19. září2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1376/2006 ze dne 18. září 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1377/2006 ze dne 18. září 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

3

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 15. února 2006 podle článku 83 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii. Souhrn klíčových ustanovení rozhodnutí je uveden níže, aniž je dotčena plná účinnost vlastního rozhodnutí (oznámeno pod číslem K(2006) 412)  ( 1 )

5

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (Úř. věst. L 178 ze dne 1.7.2006)

7

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

19.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 255/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1376/2006

ze dne 18. září 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. září 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. září 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 18. září 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

76,9

096

39,6

999

58,3

0707 00 05

052

94,7

999

94,7

0709 90 70

052

96,4

999

96,4

0805 50 10

388

58,4

524

53,3

528

56,1

999

55,9

0806 10 10

052

75,3

220

32,1

624

105,3

999

70,9

0808 10 80

388

87,2

400

92,4

508

57,4

512

92,7

528

74,1

720

82,6

800

164,6

804

92,0

999

92,9

0808 20 50

052

118,9

388

89,8

999

104,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

121,3

999

121,3

0809 40 05

052

86,8

066

66,2

098

33,4

624

128,7

999

78,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


19.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 255/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1377/2006

ze dne 18. září 2006,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (1), zejména s ohledem na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 1236/2005 obsahuje seznam příslušných orgánů, které jsou pověřeny konkrétními úlohami souvisejícími s prováděním uvedeného nařízení.

(2)

Nizozemsko a Spojené království požádaly o doplnění a změnu adres svých příslušných orgánů. Adresa Komise by rovněž měla být změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1236/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem následujícím po jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. září 2006.

Za Komisi

Benita FERRERO-WALDNER

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 200, 30.7.2005, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 1236/2005 se mění takto:

1.

Pod nadpisem „NIZOZEMSKO“ se vkládá následující adresa:

„Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 153

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Nizozemsko

Tel.: (31-70) 379 64 85, 379 62 50“.

2.

Adresa pod nadpisem „SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ“ se nahrazuje následujícím:

Dovoz zboží uvedeného v příloze II:

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF

Spojené království

Tel.: (44-1642) 36 43 33

Fax: (44-1642) 36 42 69

E-mail: enquiries.ilb@dti.gsi.gov.uk

Vývoz zboží uvedeného v příloze II nebo III a poskytování technické pomoci vztahující se ke zboží uvedenému v příloze II, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 1:

Department of Trade and Industry

Export Control Organisation

Kingsgate House

66-74 Victoria Street

London SW1E 6SW

Spojené království

Tel.: (44-20) 72 15 80 70

Fax: (44-20) 72 15 05 31

E-mail: lu3.eca@dti.gsi.gov.uk“.

3.

Adresa pod nadpisem „B. Adresa pro oznamování Komisi“ se nahrazuje následujícím:

„Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/45

B-1049 Brussels

Tel.: (32-2) 295 55 85, 299 11 76

Fax: (32-2) 299 08 73

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu“.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

19.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 255/5


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 15. února 2006

podle článku 83 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii. Souhrn klíčových ustanovení rozhodnutí je uveden níže, aniž je dotčena plná účinnost vlastního rozhodnutí

(oznámeno pod číslem K(2006) 412)

(Text s významem pro EHP)

(2006/626/Euratom)

Toto rozhodnutí je určeno skupině British Nuclear Group Sellafield (BNG SL) ze Seascale v hrabství Cumbria a bylo oznámeno skupině BNG SL dne 17. února 2006.

Rozhodnutí se omezuje na otázky adekvátnosti postupů při evidenci a podávání zpráv, které se v současnosti používají ve středisku Sellafield, mimo jiné v závodu THORP. Nebylo shledáno, že by došlo ke ztrátě jaderného materiálu nebo k jinému použití, než pro které byl tento materiál určen.

Článek 1 (výňatek)

Skupina BNG SL porušila článek 79 Smlouvy o Euratomu v souvislosti s články 7, 9 a 12 nařízení Komise (Euratom) č. 3227/76 (1) (od 20. března 2005 články 6, 9 a 7 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 (2) a zvláštní záruková ustanovení přijatá Komisí na základě článku 6 nařízení (Euratom) č. 302/2005 o uplatňování dozoru nad bezpečností, článku 81 Smlouvy o Euratomu a článku 3 nařízení (Euratom) č. 3227/76 (od 20. března 2005 článek 4 nařízení (Euratom) č. 302/2005).

Článek 2

1.

Komise vydává skupině BNG SL varování.

2.

Varování se vydává za tím účelem, aby skupina BNG SL po zveřejnění tohoto rozhodnutí Komise v určeném období prokázala, že provádí odpovídající a rázná nápravná opatření proti zjištěným selháním a příčinám porušení, a že zavedla odpovídající opatření k neustálému zlepšování jakosti a výkonnosti jejího systému evidence a kontroly jaderných materiálů.

3.

Varování se vydává za tím účelem, aby skupina BNG SL v dalším určeném období prokázala, že prováděná nápravná opatření dosáhla předpokládaného účinku.

Článek 3

1.

Na konci určeného období, počínajícího dnem zveřejnění tohoto rozhodnutí Komise, předloží skupina BNG SL Komisi zprávu obsahující podrobnosti o nápravných opatřeních podle čl. 2 odst. 2 výše.

2.

Na konci dalšího určeného období předloží skupina BNG SL Komisi zprávu obsahující podrobné údaje o stanovených výsledcích, kterých bylo dosaženo prostřednictvím opatření prováděných podle čl. 2 odst. 2 výše.

Článek 4

V případě, že skupina nebude schopna odpovídajícím způsobem prokázat jedno z požadovaných opatření shrnutých v čl. 2 odst. 2 a 3 tohoto rozhodnutí a poskytnout podrobné údaje shrnuté v čl. 3 odst. 1 a 2 tohoto rozhodnutí, může Komise přistoupit k dalšímu právnímu řízení.

Článek 5

1.

Toto rozhodnutí je určeno skupině British Nuclear Group, Sellafield, Seascale, Cumbria CA20 1PG Spojené království.

2.

Toto rozhodnutí bude sděleno Spojenému království.

V Bruselu dne 15. února 2006.


(1)  Úř. věst. L 363, 31.12.1976, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 54, 28.2.2005, s. 1.


Tiskové opravy

19.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 255/7


Oprava nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru

( Úřední věstník Evropské unie L 178 ze dne 1. července 2006 )

Strana 34, čl. 39 odst. 1:

místo:

„Pokud rozdíl mezi příslušnou spouštěcí cenou uvedenou v článku 34 pro melasu nebo v článku 36 pro cukerné produkty a dovozní cenou CIF dotčené zásilky představuje:“

má být:

„Pokud rozdíl mezi příslušnou spouštěcí cenou uvedenou v článku 34 pro melasu nebo v článku 37 pro cukerné produkty a dovozní cenou CIF dotčené zásilky představuje:“