ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 245

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
7. září2006


Obsah

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Strana

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 56/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

1

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 57/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

3

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 58/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP

4

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 59/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP

5

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 60/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP

7

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 61/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP

8

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 62/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP

9

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 63/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP

11

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 64/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP

13

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 65/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP

16

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 66/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP

17

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 67/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP

18

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 68/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha XVI (Veřejné zakázky) Dohody o EHP

22

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 69/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha XVI (Veřejné zakázky) Dohody o EHP

38

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 70/2006 ze dne 2. června 2006 kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP

40

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 71/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP

42

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 73/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

44

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 74/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

45

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 75/2006 ze dne 2. června 2006, kterým se mění Protokol 47 k Dohodě o EHP o odstranění technických překážek obchodu s vínem

46

 

 

Oznámení čtenářům

 

*

Oznámení čtenářům

s3

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

7.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/1


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 56/2006

ze dne 2. června 2006,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 47/2006 ze dne 28. dubna 2006 (1).

(2)

Do Dohody je třeba začlenit směrnici Komise 2005/53/ES ze dne 16. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek chlorthalonil, chlortoluron, cypermethrin, daminozid a thiofanát-methyl (2).

(3)

Do Dohody je třeba začlenit směrnici Komise 2005/54/ES ze dne 19. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky tribenuron (3).

(4)

Do Dohody je třeba začlenit směrnici Komise 2005/57/ES ze dne 21. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek MCPA a MCPB (4).

(5)

Do Dohody je třeba začlenit směrnici Komise 2005/58/ES ze dne 21. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek bifenazát a milbemektin (5).

(6)

Do Dohody je třeba začlenit směrnici Komise 2005/72/ES ze dne 21. října 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mankozeb, maneb a metiram (6).

(7)

Do Dohody je třeba začlenit směrnici Komise 2006/5/ES ze dne 17. ledna 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky warfarin (7).

(8)

Do Dohody je třeba začlenit směrnici Komise 2006/6/ES ze dne 17. ledna 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky tolylfluanid (8).

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V bodě 12a (směrnice Rady 91/414/EHS) kapitoly XV přílohy II Dohody se doplňují nové odrážky, které zní:

„—

32005 L 0053: směrnice Komise 2005/53/ES ze dne 16. září 2005 (Úř. věst. L 241, 17.9.2005, s. 51),

32005 L 0054: směrnice Komise 2005/54/ES ze dne 19. září 2005 (Úř. věst. L 244, 20.9.2005, s. 21),

32005 L 0057: směrnice Komise 2005/57/ES ze dne 21. září 2005 (Úř. věst. L 246, 22.9.2005, s. 14),

32005 L 0058: směrnice Komise 2005/58/ES ze dne 21. září 2005 (Úř. věst. L 246, 22.9.2005, s. 17),

32005 L 0072: směrnice Komise 2005/72/ES ze dne 21. října 2005 (Úř. věst. L 279, 22.10.2005, s. 63),

32006 L 0005: směrnice Komise 2006/5/ES ze dne 17. ledna 2006 (Úř. věst. L 12, 18.1.2006, s. 17),

32006 L 0006: směrnice Komise 2006/6/ES ze dne 17. ledna 2006 (Úř. věst. L 12, 18.1.2006, s. 21).“

Článek 2

Znění směrnic 2005/53/ES, 2005/54/ES, 2005/57/ES, 2005/58/ES, 2005/72/ES, 2006/5/ES a 2006/6/EC v islandském a norském jazyce, která se vyhlásí v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou závazná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. června 2006 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 dohody (9).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. června 2006.

Za Smíšený výbor EHP

Předseda

R. WRIGHT


(1)  Úř. věst. L 175, 29.6.2006, s. 95.

(2)  Úř. věst. L 241, 17.9.2005, s. 51.

(3)  Úř. věst. L 244, 20.9.2005, s. 21.

(4)  Úř. věst. L 246, 22.9.2005, s. 14.

(5)  Úř. věst. L 246, 22.9.2005, s. 17.

(6)  Úř. věst. L 279, 22.10.2005, s. 63.

(7)  Úř. věst. L 12, 18.1.2006, s. 17.

(8)  Úř. věst. L 12, 18.1.2006, s. 21.

(9)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


7.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/3


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 57/2006

ze dne 2. června 2006,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 101/2005 ze dne 8. července 2005 (1).

(2)

Do Dohody je třeba začlenit rozhodnutí Komise 2005/631/ES ze dne 29. srpna 2005 o základních požadavcích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES zajišťujících přístup záchranných služeb k polohovým majákům Cospas-Sarsat (2),

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V kapitole XVIII přílohy II Dohody se za bod 4zzn (rozhodnutí Komise 2005/53/ES) vkládá nový bod, který zní:

„4zzo

32005 D 0631: rozhodnutí Komise 2005/631/ES ze dne 29. srpna 2005 o základních požadavcích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES zajišťujících přístup záchranných služeb k polohovým majákům Cospas-Sarsat (Úř. věst. L 225, 31.8.2005, s. 28).“

Článek 2

Znění rozhodnutí 2005/631/ES v islandském a norském jazyce, která se zveřejní v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou závazná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. června 2006, ze předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. června 2006.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

R. WRIGHT


(1)  Úř. věst. L 306, 24.11.2005, s. 32.

(2)  Úř. věst. L 225, 31.8.2005, s. 28.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


7.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/4


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 58/2006

ze dne 2. června 2006,

kterým se mění příloha VI (Sociální zabezpečení) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 Dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha VI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 118/2005 ze dne 30. září 2005 (1)

(2)

Rozhodnutí Správní komise Evropských společenství pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků č. 203 ze dne 26. května 2005, kterým se mění rozhodnutí č. 170 ze dne 11. června 1998 o stanovení seznamů uvedených v čl. 94 odst. 4 a čl. 95 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 574/72 (2), by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Za bod 3.51 (rozhodnutí č. 170) přílohy VI Dohody se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32005 D 0965: rozhodnutí č. 203 ze dne 26. května 2005 (Úř. věst. L 349, 31.12.2005, s. 27).“

Článek 2

Znění rozhodnutí č. 203 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. června 2006 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. června 2006.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

R. WRIGHT


(1)  Úř. věst. L 339, 22.12.2005, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 349, 31.12.2005, s. 27.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


7.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/5


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 59/2006

ze dne 2. června 2006,

kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této Dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha IX Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 33/2006 ze dne 10. března 2006 (1).

(2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES ze dne 16. listopadu 2005 o zajištění a o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, jakož i směrnic 98/78/ES a 2002/83/ES (2) by měla být začleněna do Dohody.

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha IX Dohody se mění takto:

1.

Za bod 7a (směrnice Rady 92/49/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

„7b.

32005 L 0068: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES ze dne 16. listopadu 2005 o zajištění a o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, jakož i směrnic 98/78/ES a 2002/83/ES (Úř. věst. L 323, 9.12.2005, s. 1)

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

V příloze I se doplňují tato slova:

‚—

v případě Lichtenštejnského knížectví: »Aktiengesellschaft«, »Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea)«‚ »Genossenschaft«;

v případě Norského království: »aksjeselskaper«, »allmennaksjeselskaper«, »gjensidige selskaper«;

v případě Islandské republiky: »hlutafélög«, »gagnkvæm félög«.‘“

2.

V bodě 2 (první směrnice Rady 73/239/EHS), v bodě 7a (směrnice Rady 92/49/EHS), v bodě 11 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES) a v bodě 12c (směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES) se doplňuje nová odrážka, která zní.

„—

32005 L 0068: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES ze dne 16. listopadu 2005 (Úř. věst. L 323, 9.12.2005, s. 1).“

Článek 2

Znění směrnice 2005/68/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. června 2006 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. června 2006.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

R. WRIGHT


(1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2006, s. 50.

(2)  Úř. věst. L 323, 9.12.2005, s. 1.

(3)  Byly oznámeny ústavní požadavky.


7.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/7


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 60/2006

ze dne 2. června 2006,

kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha IX Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 33/2006 ze dne 10. března 2006 (1).

(2)

Do Dohody je třeba začlenit rozhodnutí Komise 2005/849/ES ze dne 29. listopadu 2005, kterým se provádí směrnice Rady 72/166/EHS, pokud jde o kontroly pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (2),

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Za bod 8b (rozhodnutí Komise 2004/332/ES) přílohy IX Dohody se vkládá nový bod, který zní:

„8c

32005 D 0849: Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2005, kterým se provádí směrnice Rady 72/166/EHS, pokud jde o kontroly pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (Úř. věst. L 315, 1.12.2005, s. 16).“

Článek 2

Znění rozhodnutí 2005/849/ES v islandském a norském jazyce, která se zveřejní v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou závazná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. června 2006 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. června 2006.

Za Smíšený výbor EHP

Předseda

R. WRIGHT


(1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2006, s. 50.

(2)  Úř. věst. L 315, 1.12.2005, s. 16.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


7.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/8


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 61/2006

ze dne 2. června 2006,

kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 Dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 9/2006 ze dne 27. ledna 2006 (1).

(2)

Rozhodnutí Komise 2005/513/ES ze dne 11. července 2005 o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 GHz pro bezdrátové přístupové systémy (WAS), jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (R-LAN) (2), by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Za bod 5cr (rozhodnutí Komise 2005/50/ES) přílohy XI Dohody se vkládá nový bod, který zní:

„5cs.

32005 D 0513: Rozhodnutí Komise 2005/513/ES ze dne 11. července 2005 o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 GHz pro bezdrátové přístupové systémy (WAS), jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (R-LAN) (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 22).“

Článek 2

Znění rozhodnutí 2005/513/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. června 2006 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. června 2006.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

R. WRIGHT


(1)  Úř. věst. L 92, 30.3.2006, s. 31.

(2)  Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 22.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


7.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/9


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 62/2006

ze dne 2. června 2006,

kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XIII Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 35/2006 ze dne 10. března 2006 (1).

(2)

Do Dohody je třeba začlenit rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí č. 1692/96/ES o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (2), ve znění opravy v Úř. věst. L 201, 7.6.2004, s. 1.

(3)

Rozhodnutí č. 884/2004/ES odkazuje na směrnici Rady č. 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (3), na nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení Fondu soudržnosti (4) a na nařízení Rady (ES) č. 1267/1999 ze dne 21. června 1999 o zřízení nástroje předvstupních strukturálních politik (5), které netvoří součást Dohody.

(4)

Rozhodnutí č. 884/2004/ES odkazuje na nařízení Rady (ES) č. 2236/95 ze dne 18. září 1995, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských sítí (6), čímž je spolupráce smluvních stran omezena na transevropské telekomunikační sítě,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Bod 5 (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1692/96/ES) přílohy XIII Dohody se mění takto:

1.

Doplňuje se nová odrážka, která zní:

„—

32004 D 0884: rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES ze dne 29. dubna 2004 (Úř. věst. L 167, 30.4.2004, s. 1), opravené v Úř. věst. L 201, 7.6.2004, s. 1.“

2.

Znění úpravy písm. h) se nahrazuje tímto:

„V čl. 8 odst. 1 se nepoužijí slova ‚a použitím směrnic 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků a 92/43/EHS‘.“

3.

Ve znění úpravy písm. i) se „2.26. Island“ nahrazuje výrazem „2.16. Island“ a „2.27. Norsko“ se nahrazuje výrazem „2.17. Norsko“.

4.

Ve znění úpravy písm. j) se „3.24. Norsko“ se nahrazuje výrazem „3.16. Norsko“.

5.

Ve znění úpravy písm. k) se slovo „(letiště)“ nahrazuje slovy „(letištní sítě)“, „6.18. Island“ se nahrazuje výrazem „6.8. Island“ a „6.19. Norsko“ se nahrazuje výrazem „6.9. Norsko“.

Článek 2

Znění rozhodnutí 884/2004/ES v islandském a norském jazyce, která se zveřejní v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou závazná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. června 2006 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (7).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. června 2006.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

R. WRIGHT


(1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2006, s. 53.

(2)  Úř. věst. L 167, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 130, 25.5.1994, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 73.

(6)  Úř. věst. L 228, 23.9.1995, s. 1.

(7)  No se han indicado preceptos constitucionales.


7.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/11


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 63/2006

ze dne 2. června 2006,

kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této Dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XIII Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 35/2006 ze dne 10. března 2006 (1).

(2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/1/ES ze dne 18. ledna 2006 o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží (2), by měla být začleněna do Dohody.

(3)

Směrnice 2006/1/ES zrušuje směrnici Rady 84/647/EHS (3), která je začleněna do Dohody a která by se proto měla v Dohodě zrušit.

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha XIII Dohody se mění takto:

1.

Za bod 29 (směrnice Rady 84/647/EHS) se vkládá nový bod, který zní:

„29a.

32006 L 0001: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/1/ES ze dne 18. ledna 2006 o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 82)“

2.

Znění bodu 29 (směrnice Rady 84/647/EHS) se zrušuje.

Článek 2

Znění směrnice 2006/1/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. června 2006 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (4).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. června 2006.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

R. WRIGHT


(1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2006, s. 53.

(2)  Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 82.

(3)  Úř. věst. L 335, 22.12.1984, s. 72.

(4)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


7.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/13


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 64/2006

ze dne 2. června 2006,

kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této Dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XIII Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 33/2006 ze dne 10. března 2006 (1).

(2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS (2) by měla být začleněna do Dohody.

(3)

Do úvahy je nutno vzít velmi malé území a malý celkový počet obyvatel Lichtenštejnska, jakož i výslednou strukturu trhu v odvětví dopravy a v oblasti odborného výcviku řidičů.

(4)

Musí se zohlednit malý počet dopravních společností spolu s nízkým počtem řidičů nákladních vozidel zaměstnaných a/nebo s trvalým bydlištěm v Lichtenštejnsku, stejně tak jako velmi omezený počet řidičů, kteří budou muset absolvovat pravidelné školení v Lichtenštejnsku podle směrnice 2003/59/ES,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha XIII Dohody se mění takto:

1.

Za bod 36 (nařízení Rady (EHS) č. 3572/90, zrušen) se vkládá nový bod, který zní:

„37.

32003 L 0059: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS (Úř. věst. L 226, 10.9.2003, s. 4).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a)

Do článku 9 se doplňuje nový odstavec, který zní:

‚Řidiči uvedení v článku 1, kteří mají trvalé bydliště a pracují v Lichtenštejnsku, mají právo absolvovat pravidelné školení uvedené v článku 7 ve Švýcarsku, v Rakousku nebo v Německu, pokud pravidelné školení poskytované ve zmíněných státech je plně v souladu s touto směrnicí.‘

b)

Státy ESVO mohou vydávat průkaz kvalifikace řidiče v souladu s ustanoveními této směrnice a s těmito změnami:

i)

v bodě 2 písm. c) přílohy II, pokud se týká strany 1 průkazu, se za údaj týkající se Spojeného království doplňuje následující text:

‚poznávací značku státu ESVO, který vydává průkaz, uvnitř elipsy, jak je uvedeno v článku 37 Úmluvy OSN o silničním provozu ze dne 8. listopadu 1968 (se stejným pozadím, jaké má průkaz); poznávací značky jsou tyto:

IS

:

Island

FL

:

Lichtenštejnsko

N

:

Norsko‘

ii)

V bodě 2 písm. e) přílohy II, pokud se týká strany 1 průkazu se slova ‚vzor Evropských společenství‘ nahrazují slovy ‚vzor EHP‘.

iii)

Do bodu 2 písm. e) přílohy II, pokud se týká strany 1 průkazu, se doplňuje tento text:

‚atvinnuskírteini ökumanns

yrkessjåførbevis/yrkessjåførprov‘

iv)

Bod 2 písm. f) přílohy II, pokud se týká strany 2 průkazu, se nevztahuje na státy ESVO.

v)

V bodě 2 písm. b) přílohy II, pokud se týká strany 2 průkazu, se slova ‚a švédština‘ nahrazují slovy ‚švédština, islandština a norština‘.

vi)

Do bodu 2 písm. b) přílohy II, pokud se týká strany 2 průkazu, se doplňuje nový odstavec, který zní:

‚Odkaz na norský jazyk se chápe jako odkaz na spisovnou norštinu (»yrkessjåførbevis«) a také novou norštinu (»yrkessjåførprov«).‘“

2.

V bodě 20 (nařízení Rady (EHS) č. 3820/85) se doplňují slova:

„ve znění:

32003 L 0059: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 (Úř. věst. L 226, 10.9.2003, s. 4).“

3.

V bodě 24a (směrnice Rady 91/439/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32003 L 0059: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 (Úř. věst. L 226, 10.9.2003, s. 4).“

4.

Znění bodu 22 (směrnice Rady 76/914/EHS) se zrušuje s účinkem ode dne 10. září 2009.

Článek 2

Znění směrnice 2003/59/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. června 2006 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. června 2006.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

R. WRIGHT


(1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2006, s. 53.

(2)  Úř. věst. L 226, 10.9.2003, s. 4.

(3)  Byly oznámeny ústavní požadavky.


7.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/16


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 65/2006

ze dne 2. června 2006,

kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XIII Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 35/2006 ze dne 10. března 2006 (1).

(2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/65/ES ze dne 26. října 2005 o zvýšení zabezpečení přístavů (2) by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Za bod 56s (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/45/ES) přílohy XIII Dohody se vkládá nový bod, který zní:

„56t.

32005 L 0065: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/65/ES ze dne 26. října 2005 o zvýšení zabezpečení přístavů (Úř. věst. L 310, 25.11.2005, s. 28).“

Článek 2

Znění směrnice 2005/65/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. června 2006 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. června 2006.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

R. WRIGHT


(1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2006, s. 53.

(2)  Úř. věst. L 310, 25.11.2005, s. 28.

(3)  Byly oznámeny ústavní požadavky.


7.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/17


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 66/2006

ze dne 2. června 2006,

kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této Dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XIII Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 35/2006 ze dne 10. března 2006 (1).

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví (2), bylo začleněno do Dohody rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 61/2004 ze dne 26. dubna 2004 (3) s úpravami pro některé země.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 65/2006 ze dne 13. ledna 2006 o změně nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (4), by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Do bodu 66i (nařízení Komise (ES) č. 622/2003) přílohy XIII Dohody se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32006 R 0065: nařízení Komise (ES) č. 65/2006 ze dne 13. ledna 2006 (Úř. věst. L 11, 17.1.2006, s. 4).“

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 65/2006 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. června 2006 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (5).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. června 2006.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

R. WRIGHT


(1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2006, s. 53.

(2)  Úř. věst. L 355, 30.12.2002, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 277, 26.8.2004, s. 175.

(4)  Úř. věst. L 11, 17.1.2006, s. 4.

(5)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


7.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/18


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 67/2006

ze dne 2. června 2006,

kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této Dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XIII Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 35/2006 ze dne 10. března 2006 (1).

(2)

Do dohody by mělo být začleněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004 o rámci pro vytvoření jednotného evropského nebe (2).

(3)

Do Dohody by mělo být začleněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (3).

(4)

Do Dohody by mělo být začleněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 ze dne 10. března 2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (4).

(5)

Do Dohody by mělo být začleněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (5).

(6)

Toto rozhodnutí se nevztahuje na Lichtenštejnsko.

(7)

Země ESVO toto berou na vědomí a připojují se k prohlášení členských států ES o vojenských otázkách týkajících se jednotného evropského nebe (6)

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Za bod 66s (nařízení Komise (ES) č. 488/2005) přílohy XIII Dohody se vkládají nové body, které znějí:

„66t.

32004 R 0549: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004 o rámci pro vytvoření jednotného evropského nebe (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

(a)

V článku 5 se doplňuje nový odstavec, který zní:

‚5.   Země ESVO se plně účastní činnosti ve výboru zřízeném podle odstavce 1, s výjimkou hlasovacího práva.‘

(b)

Toto nařízení se nevztahuje na Lichtenštejnsko.

66u.

32004 R 0550: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 10).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

(a)

S ohledem na Island zní poslední věta článku 14 takto:

‚Tento systém je slučitelný s článkem 15 Chicagské úmluvy o mezinárodním civilním letectví z roku 1944 a se systémem poplatků používaným Eurocontrolem pro poplatky za traťovou navigaci nebo s dohodami o společném financování pro oblast severního Atlantiku, kterými se zabývá ICAO.‘

(b)

S ohledem na Island se na konci první věty čl. 15 odst. 2 písm. b) doplňují slova:

‚nebo oblast severního Atlantiku.‘

(c)

Pokud kontrolní úřad ESVO určuje v souladu s čl. 16 odst. 3 rozhodnutí státům ESVO, může kterýkoliv stát ESVO do jednoho měsíce předložit rozhodnutí ESVO Stálému výboru. Stálý výbor ESVO může ve lhůtě jednoho měsíce přijmout odlišné rozhodnutí.

(d)

Toto nařízení se nevztahuje na Lichtenštejnsko.

66v.

32004 R 0551: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 ze dne 10. března 2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 20).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

(a)

V článku 2 se doplňuje nový odstavec, který zní:

‚Pokud se týká členských států ES na jedné straně a států ESVO na druhé straně, Komise ES a Kontrolní úřad ESVO v souladu s tímto článkem při přípravě svých příslušných rozhodnutí vedou vzájemné konzultace a vyměňují si informace.‘

(b)

V čl. 5 odst. 4 se doplňujítato slova:

‚Pokud je potřeba uzavřít vzájemnou dohodu mezi jedním nebo více členskými státy ES na jedné straně a jedním nebo více státy ESVO na straně druhé, činí tak pouze po konzultaci se zainteresovanými stranami, včetně Komise, Kontrolního úřadu ESVO a dalších členských států ES a států ESVO.‘

(c)

Toto nařízení se nevztahuje na Lichtenštejnsko.

66w.

32004 R 0552: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 26).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

Toto nařízení se nevztahuje na Lichtenštejnsko.“

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 549/2004, č. 550/2004, č. 551/2004 a č. 552/2004 v islandském a norském jazyce, která se zveřejnují v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. června 2006 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (7).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. června 2006.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

R. WRIGHT


(1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2006, s. 53.

(2)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 10.

(4)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 20.

(5)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 26.

(6)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 9.

(7)  Byly oznámeny ústavní požadavky.


Společné prohlášení smluvních stran

k rozhodnutí č. 67/2006, kterým jsou nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004, 550/2004, 551/2004 a 552/2004 začleněna do Dohody o EHP

S ohledem na článek 6 nařízení (ES) č. 549/2004 smluvní strany uznávají, že zůčastněné strany ze států ESVO jsou způsobilé zapojit se do činností ‚Poradního orgánu odvětví‘ na stejném základě jako zúčastněné strany z členských států EU.

S ohledem na článek 11 nařízení (ES) č. 549/2004 smluvní strany uznávají důležitost výměny informací v souladu s odstavcem 5 protokolu 1 Dohody o EHP aniž jsou dotčena jeho ustanovení a důležitost Komise zohledňující kontrolu plnění týkající se států ESVO.

S ohledem na Dohodu o společném financování, jejíž stranou je Island, smluvní strany souhlasí, že takový režim je v souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 550/2004.


7.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/22


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 68/2006

ze dne 2. června 2006,

kterým se mění příloha XVI (Veřejné zakázky) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této Dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XVI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 81/2004 ze dne 8. června 2004 (1).

(2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (2), ve znění opravy v Úř. věst. L 358, 3.12.2004, s. 35, by měla být začleněna do Dohody.

(3)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (3), ve znění opravy v Úř. věst. L 351, 26.11.2004, s. 44, by měla být začleněna do Dohody.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 1874/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (4), by mělo být začleněno do Dohody.

(5)

Rozhodnutí Komise 2005/15/ES ze dne 7. ledna 2005 o prováděcích pravidlech k postupu stanovenému v článku 30 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (5) by mělo být začleněno do Dohody.

(6)

Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v rámci postupů zadávání veřejných zakázek podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES (6), by mělo být začleněno do Dohody.

(7)

Směrnice Komise 2005/51/ES ze dne 7. září 2005, kterou se mění příloha XX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a příloha VIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o veřejných zakázkách (7), by měla být začleněna do Dohody.

(8)

Směrnice 2004/17/ES zrušuje směrnici Rady 93/38/EHS (8), která je začleněna do Dohody a která by se proto měla v Dohodě zrušit.

(9)

Směrnice 2004/18/ES zrušuje směrnice Rady 93/36/EHS (9) a 93/37/EHS (10), které jsou začleněny do Dohody a které by se proto měly v Dohodě zrušit,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha XVI Dohody, včetně Dodatků 1 až 14 k této příloze, se mění podle přílohy k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 1874/2004 a 1564/2005, směrnice 2004/17/ES ve znění opravy v Úř. věst. L 358, 3.12.2004, s. 35, směrnice 2004/18/ES ve znění opravy v Úř. věst. L 351, 26.11.2004, s. 44, směrnice 2005/51/ES a rozhodnutí 2005/15/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co bylo Smíšenému výboru EHP učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (11).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. června 2006.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

R. WRIGHT


(1)  Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 38.

(2)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1. Opraveno v Úř. věst. L 358, 3.12.2004, s. 35.

(3)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114. Opraveno v Úř. věst. L 351, 26.11.2004, s. 44.

(4)  Úř. věst. L 326, 29.10.2004, s. 17.

(5)  Úř. věst. L 7, 11.1.2005, s. 7.

(6)  Úř. věst. L 257, 1.10.2005, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 257, 1.10.2005, s. 127.

(8)  Úř. věst. L 199, 9.8.1993, s. 84.

(9)  Úř. věst. L 199, 9.8.1993, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 199, 9.8.1993, s. 54.

(11)  Byly oznámeny ústavní požadavky.


PŘÍLOHA

Příloha XVI (Veřejné zakázky) Dohody, včetně Dodatků 1 až 14 k této příloze, se mění tak, jak je uvedeno v následujících článcích.

Článek 1

Slova „směrnic 93/36/EHS, 93/37/EHS a 93/38/EHS“ v odstavci 1 oddílu Odvětvové úpravy se nahrazují slovy „směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES“.

Článek 2

Bod 2 (směrnice 93/37/EHS) se nahrazuje tímto:

„2.

32004 L 0018: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114) ve znění opravy v Úř. věst. L 351, 26.11.2004, s. 44, ve znění:

32004 R 1874: nařízení Komise (ES) č. 1874/2004 ze dne 28. října 2004 (Úř. věst. L 326, 29.10.2004, s. 17),

32005 L 0051: směrnice Komise 2005/51/ES ze dne 7. září 2005 (Úř. věst. L 257, 1.10.2005, s. 127).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a)

V článku 10 se slova ‚článku 296 Smlouvy‘ nahrazují slovy ‚článku 123 Dohody o EHP‘;

b)

Přílohy III až V se doplňují o dodatky 1 až 3 této přílohy;

c)

Lichtenštejnsko uvede v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 18 měsíců od vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru, kterým se směrnice 2004/18/ES začleňuje do Dohody o EHP.“

Článek 3

Bod 3 (směrnice 93/36/EHS) se zrušuje.

Článek 4

Bod 4 (směrnice 93/38/EHS) se nahrazuje tímto:

„4.

32004 L 0017: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1) ve znění opravy v Úř. věst. L 358, 3.12.2004, s. 35, ve znění:

32004 R 1874: nařízení Komise (ES) č. 1874/2004 ze dne 28. října 2004 (Úř. věst. L 326, 29.10.2004, s. 17),

32005 L 0051: směrnice Komise 2005/51/ES ze dne 7. září 2005 (Úř. věst. L 257, 1.10.2005, s. 127).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a)

V čl. 58 odst. 1 se slova ‚Společenství neuzavřelo‘ nahrazují slovy ‚Společenství, pokud jde o subjekty Společenství, nebo státy ESVO, pokud jde o jejich subjekty, neuzavřely‘;

b)

V čl. 58 odst. 1 se slova ‚podniky ze Společenství‘ nahrazují slovy ‚podniky ze Společenství, pokud jde o dohody Společenství, nebo podniky ze států ESVO, pokud jde o dohody států ESVO‘;

c)

V čl. 58 odst. 1 se slova ‚Společenství nebo jeho členských států vůči třetím zemím‘ nahrazují slovy ‚buď Společenství nebo jeho členských států vůči třetím zemím nebo států ESVO vůči třetím zemím‘;

d)

V čl. 58 odst. 4 se slova ‚rozhodnutím Rady‘ nahrazují slovy ‚rozhodnutím v souvislosti s obecným rozhodovacím postupem podle Dohody o EHP‘;

e)

V článku 58 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

‚5.   V souvislosti s obecnými institucionálními ustanoveními Dohody o EHP se předkládá roční zpráva o pokroku učiněném v mnohostranných nebo dvoustranných jednáních, která se týkala přístupu podniků ze Společenství a ESVO na trhy třetích zemí v oblasti působnosti této směrnice, o výsledcích dosažených v těchto jednáních a o praktickém provedení všech dohod, které byly uzavřeny. V souvislosti s obecným rozhodovacím postupem podle Dohody o EHP mohou být ustanovení tohoto článku s ohledem na takový vývoj změněna.‘

f)

S cílem umožnit smluvním subjektům v EHP uplatňovat ustanovení čl. 58 odst. 2 a 3 smluvní strany zajistí, aby dodavatelé usazení na jejich území určovali v rámci nabídek učiněných za účelem zadání zakázek na dodávky původ výrobků v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1);

g)

S cílem zajistit co nejvyšší míru souladu se článek 58 uplatní v souvislosti s EHP s tím, že:

uplatňováním odstavce 3 není dotčen stávající stupeň liberalizace vůči třetím zemím,

smluvní strany v rámci svých jednání úzce konzultují třetí země. Uplatňování tohoto režimu bude společně přezkoumáno.

h)

Článek 59 se nepoužije;

i)

Přílohy I až X se doplňují dodatky 2 až 13 této přílohy;

j)

Lichtenštejnsko uvede v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 18 měsíců od vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru, kterým se směrnice 2004/17/ES začleňuje do Dohody o EHP.“

Článek 5

V bodě 5b (směrnice Rady 92/50/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32004 L 0018: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 (Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 351, 26.11.2004, s. 44.“

Článek 6

Za bodem 6a (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002) se doplňují tyto body:

„6b.

32005 D 0015: Rozhodnutí Komise 2005/15/ES ze dne 7. ledna 2005 o prováděcích pravidlech k postupu stanovenému v článku 30 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (Úř. věst. L 7, 11.1.2005, s. 7).

6c.

32005 R 1564: Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v rámci postupů zadávání veřejných zakázek podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES (Úř. věst. L 257, 1.10.2005, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

V Lichtenštejnsku odpovídá výraz ‚Rahmenvereinbarung‘ výrazu ‚Rahmenübereinkunft‘, výraz ‚Bietergemeinschaft‘ výrazu ‚Arbeitsgemeinschaft‘, výraz ‚Bieter‘ výrazu ‚Offertsteller‘ a výraz ‚Angebot‘ výrazu ‚Offerte‘.“

Článek 7

Dodatky 1 až 14 se nahrazují tímto:

Dodatek 1

SEZNAM SUBJEKTŮ A KATEGORIÍ SUBJEKTŮ, KTERÉ SE ŘÍDÍ VEŘEJNÝM PRÁVEM, UVEDENÝCH V DRUHÉM PODODSTAVCI ČL. 1 ODST. 9 SMĚRNICE 2004/18/ES

I.   Na ISLANDU:

Ústřední nákupní subjekty, které nejsou průmyslové nebo obchodní povahy, spadající do oblasti působnosti lög um skipan opinberra framkvæmda nr. 52/1970 a lög um opinber innkaup nr. 52/1997, međ síđari breytingum a reglugerđ nr. 302/1996.

Subjekty

Ríkiskaup (Státní obchodní centrum),

Framkvæmdasýslan (Vládní stavební zakázky),

Vegagerđ ríkisins (Správa silnic),

Siglingastofnun (Úřad pro námořní plavbu).

Kategorie

Sveitarfélög (obce).

II.   V LICHTENŠTEJNSKU:

die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene (veřejnoprávní správní zařízení na celostátní a obecní úrovni).

III.   V NORSKU:

offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell eller kommersiell karakter (veřejné nebo veřejně kontrolované orgány nebo podniky, které nejsou průmyslové nebo obchodní povahy).

Subjekty

Norsk Rikskringkasting (Norský státní rozhlas),

Norges Bank (Norská banka),

Statens lånekasse for utdanning (Státní fond pro půjčky na vzdělání),

Statistisk sentralbyrå (Ústřední statistická kancelář),

Den norske stats Husbank (Norská státní banka pro bydlení),

Norges forskningsråd (Norská rada pro výzkum),

Statens Pensjonskasse (Státní penzijní fond).

Kategorie

Statsbedrifter i henhold til lov om statsforetak (LOV 1991-08-30 71) (státní podniky),

Statsbanker (státní banky),

Universiteter og høyskoler i henhold til lov om universiteter og høyskoler (LOV 1995-05-12 (univerzity)).

Dodatek 2

ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ ORGÁNY

ISLAND

Ríkisreknar innkaupastofnanir eđa fyrirtæki sem eru ekki á sviđi iđnađar eđa viđskipta og heyra undir lög um opinber innkaup nr. 94/2001, međ síđari breytingum. (Veřejné nebo veřejně kontrolované subjekty nebo podniky, jež nejsou průmyslové či obchodní povahy a spadají do zákona o zadávání veřejných zakázek č. 94/2001).

Ríkiskaup (Státní obchodní centrum),

Framkvæmdasýslan (Vládní stavební zakázky),

Vegagerđ ríkisins (Správa silnic).

LICHTENŠTEJNSKO

Regierung des Fürstentums Liechtenstein

NORSKO

Statsministerens kontor

Úřad předsedy vlády

Regjeringsadvokaten

Nejvyšší státní zástupce pro věci občanskoprávní

Arbeids- og sosialdepartementet

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Aetat Arbeidsdirektoratet

Ředitelství práce

Arbeidstilsynet

Inspektorát práce

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Státní ústav ochrany zdraví při práci

Rikstrygdeverket

Národní správa pojištění

Statens institutt for rusmiddelforskning

Státní ústav výzkumu alkoholu a omamných látek

Barne- og familiedepartementet

Ministerstvo pro děti a rodinu

Barneombudet

Dětský ombudsman

Forbrukerombudet

Spotřebitelský ombudsman

Forbrukerrådet

Spotřebitelská rada

Markedsrådet

Úřad na ochranu spotřebitelů

Likestillingsombudet

Ombudsman pro rovnoprávnost

Likestillingssenteret

Středisko pro rovnost pohlaví

Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen

Úřad pro děti, mládež a rodinu

Statens institutt for forbruksforskning

Státní ústav spotřebitelského výzkumu

Finansdepartementet

Ministerstvo financí

Kredittilsynet

Inspektorát úvěrových institucí

Skattedirektoratet

Daňové ředitelství

Oljeskattekontoret

Úřad pro daň z ropy

Toll- og avgiftsdirektoratet

Ředitelství cel a spotřebních daní

Fiskeri- og kystdepartementet

Ministerstvo rybolovu a pobřežních záležitostí

Fiskeridirektoratet

Ředitelství rybolovu

Havforskningsinstituttet

Ústav pro výzkum moří

Kystdirektoratet

Ředitelství pobřeží

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

Národní ústav pro výzkum potravin a mořských plodů

Forsvarsdepartementet

Ministerstvo obrany

Forsvarets Militære Organisasjon (FMO)

Ozbrojené síly

Forsvarsbygg (FB)

Obranné stavební služby

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Výzkumný ústav obrany

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

Národní bezpečnostní úřad

Helse- og omsorgsdepartementet

Ministerstvo zdravotnictví a sociální péče

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Národní ústav veřejného zdraví

Sosial- og helsedirektoratet

Ředitelství sociálních věcí a zdraví

Norsk pasientskadeerstatning

Norský systém náhrad pro pacienty

Pasientskadenemndas sekretariat

Výbor pro náhrady újmy pacientů

Bioteknologinemndas sekretariat

Biotechnologický poradní výbor

Statens helsetilsyn

Státní zdravotní inspekce

Statens legemiddelverk

Výbor pro léčivé přípravky

Statens strålevern

Státní úřad pro ochranu před škodlivým zářením

Justis- og politidepartementet

Ministerstvo spravedlnosti a policie

Brønnøysundregisterene

Brønnøysundský registr

Datatilsynet

Datový inspektorát

Direktoratet for sivilt beredskap

Ředitelství civilní obrany

Riksadvokaten

Nejvyšší státní zástupce

Statsadvokatembetene

Státní zastupitelství

Politiet

Policie

Kommunal- og regionaldepartementet

Ministerstvo místní a regionální samosprávy

Arbeidsdirektoratet

Ředitelství práce

Arbeidsforskningsinstituttet

Institut pro výzkum práce

Direktoratet for arbeidstilsynet

Ředitelství inspektorátu práce

Direktoratet for brann og eksplosjonsvern

Ředitelství prevence požárů a výbuchů

Produkts- og elektrisitetstilsynet

Inspektorát výrobků a elektřiny

Produktregisteret

Rejstřík produktů

Statens bygningstekniske etat

Státní orgán pro stavební technologii

Utlendingsdirektoratet

Ředitelství pro přistěhovalectví

Kultur- og kirkedepartementet

Ministerstvo kultury a církevních záležitostí

Bispedømmerådene

Diecézní rada

Kirkerådet

Církevní rada

Eierskapstilsynet

Inspekce pro vlastnictví médií

Norsk filmfond

Norský filmový fond

Norsk filminstitutt

Norský filmový ústav

Norsk filmutvikling

Rozvoj norského filmu

Statens filmtilsyn

Státní filmová inspekce

Statens medieforvaltning

Úřad pro hromadné sdělovací prostředky

Norsk kulturråd

Norská kulturní rada

Norsk språkråd

Norská jazyková rada

Riksarkivet

Říšský archiv

Statsarkivene

Státní archivy

Rikskonsertene

Státní koncerty

ABM-utvikling

Úřad pro archivy, knihovny a muzea

Bunad- og folkedraktrådet

Rada pro národní kroj

Nasjonalbiblioteket

Národní knihovna

Norsk lokalhistorisk institutt

Norský institut historie státu

Riksutstillinger

Národní cestovatelské výstavy

Utsmykkingsfondet for offentlige bygg

Nadace pro umění a veřejné budovy

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norská knihovna publikací psaných Braillovým slepeckým písmem a zvukových záznamů knih

Arkeologisk museum i Stavanger

Muzeum archeologie, Stavanger

Lotteritilsynet

Výbor pro sázkové hry a loterie

Landbruks- og matdepartementet

Ministerstvo zemědělství a potravin

Statens dyrehelsetilsyn

Státní veterinární inspekce

Jordskifterettene

Úřady pro konsolidaci pozemků

Statens landbrukstilsyn

Státní zemědělská inspekce

Norsk institutt for jord- og skogforskning

Norský ústav pro pozemkový a lesnický výzkum

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

Norský ústav pro zemědělsko-hospodářský výzkum

Planteforsk

Úřad pro výzkum plodin

Reindriftsforvaltningen

Správa chovu sobů

Norsk institutt for skogforskning

Norský ústav pro lesnický výzkum

Mattilsynet

Úřad pro bezpečnost potravin

Statens landbruksforvaltning

Státní zemědělský úřad

Veterinærinstituttet

Veterinární laboratorní služba

Miljøverndepartementet

Ministerstvo životního prostředí

Direktoratet for naturforvaltning

Ředitelství pro ochranu přírody

Norsk kulturminnefond

Norský fond národního kulturního dědictví

Norsk polarinstitutt

Norský ústav pro polární výzkum

Produktregisteret

Rejstřík produktů

Riksantikvaren

Ředitelství pro národní kulturní dědictví

Statens forurensningstilsyn

Státní inspekce pro dohled nad znečištěním

Statens kartverk

Státní kartografie

Moderniseringsdepartementet

Ministerstvo modernizace

Datatilsynet

Datový inspektorát

Fylkesmannsembetene

Krajské úřady

Konkurransetilsynet

Inspektorát hospodářské soutěže

Statens forvaltningstjeneste

Státní správní služba

Statens Pensjonskasse

Státní penzijní fond

Statsbygg

Veřejné stavby

Nærings- og handelsdepartementet

Ministerstvo obchodu a průmyslu

Bergvesenet

Báňský úřad

Justervesenet

Normalizační ústav

Norges geologiske undersøkelse

Norský geologický průzkum

Statens Veiledningskontor for oppfinnere

Norský vládní poradní úřad pro investory

Sjøfartsdirektoratet

Ředitelství námořní plavby

Skipsregistrene

Lodní rejstřík

Styret for det industrielle rettsvern

Úřad pro ochranu průmyslových práv

Olje- og energidepartementet

Ministerstvo ropy a energetiky

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norské ředitelství vodních zdrojů a

Oljedirektoratet

Ředitelství pro ropu

Samferdselsdepartementet

Ministerstvo dopravy a spojů

Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane

Výbor pro šetření nehod v civilním letectví

Jernbaneverket

Správa železnic

Luftfartstilsynet

Úřad civilního letectví

Post- og teletilsynet

Poštovní a telekomunikační úřad

Statens jernbanetilsyn

Železniční inspektorát

Statens vegvesen

Správa silnic

Utdannings- og forskningsdepartementet

Ministerstvo školství a výzkumu

Det norske meteorologiske institutt

Norský meteorologický ústav

Lærarutdanningsrådet

Rada pro vzdělávání učitelů

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Norský ústav mezinárodních vztahů

Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt

Norský výzkumný ústav vzdělávání

Riksbibliotektjenesten

Státní služba pro knihovny

Samisk utdanningsråd

Samská školní rada

Utenriksdepartementet

Ministerstvo zahraničních věcí

Direktoratet for utviklingssamarbeid

Ředitelství pro rozvojovou spolupráci

Stortinget

Storting (parlament)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen – Sivilombudsmannen

Pověřenec stortingu pro veřejnou správu – občanský ombudsman

Riksrevisjonen

Státní účetní dvůr

Domstolene

Soudnictví

Dodatek 3

SEZNAM VÝROBKŮ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 7 SMĚRNICE 2004/18/ES PRO ZAKÁZKY ZADÁVANÉ ZADAVATELI V OBLASTI OBRANY

ISLAND

LICHTENŠTEJNSKO

NORSKO

Zakázky subjektů v oblasti obrany (v příloze IV směrnice 2004/18/ES jsou označené hvězdičkou ‚*‘) se vztahují na následující kapitoly:

Kapitola 25:

Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály, vápno a cement

Kapitola 26:

Rudy kovů, strusky a popely

Kapitola 27:

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky

 

s výjimkou:

 

bývalého bodu 27.10 speciální motorové oleje

Kapitola 28:

Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů

 

s výjimkou:

 

ex 28.09 výbušniny

 

ex 28.13 výbušniny

 

ex 28.14 slzný plyn

 

ex 28.28 výbušniny

 

ex 28.32 výbušniny

 

ex 28.39 výbušniny

 

ex 28.50 toxické látky

 

ex 28.51 toxické látky

 

ex 28.54 výbušniny

Kapitola 29:

Organické chemikálie

 

s výjimkou:

 

ex 29.03 výbušniny

 

ex 29.04 výbušniny

 

ex 29.07 výbušniny

 

ex 29.08 výbušniny

 

ex 29.11 výbušniny

 

ex 29.12 výbušniny

 

ex 29.13 toxické látky

 

ex 29.14 toxické látky

 

ex 29.15 toxické látky

 

ex 29.21 toxické látky

 

ex 29.22 toxické látky

 

ex 29.23 toxické látky

 

ex 29.26 výbušniny

 

ex 29.27 toxické látky

 

ex 29.29 výbušniny

Kapitola 30:

Farmaceutické výrobky

Kapitola 31:

Hnojiva

Kapitola 32:

Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky, nátěrové barvy a laky, tmely a jiné nátěrové hmoty, inkousty

Kapitola 33:

Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky

Kapitola 34:

Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí nebo cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, ‚dentální vosky‘

Kapitola 35:

Albuminoidní látky; klihy; enzymy

Kapitola 37:

Fotografické nebo kinematografické zboží

Kapitola 38:

Různé chemické výrobky

 

s výjimkou:

 

ex 38.19 toxické látky

Kapitola 39:

Plasty a výrobky z nich; étery celulosy a estery celulosy

 

s výjimkou:

 

ex 39.03 výbušniny

Kapitola 40:

Kaučuk, syntetický kaučuk, faktis a výrobky z nich

 

s výjimkou:

 

ex 40.11 neprůstřelné pneumatiky

Kapitola 41:

Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně

Kapitola 42:

Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)

Kapitola 43:

Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich

Kapitola 44:

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí

Kapitola 45:

Korek a korkové výrobky

Kapitola 46:

Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky

Kapitola 47:

Materiály pro výrobu papíru

Kapitola 48:

Papír, kartón a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky

Kapitola 49:

Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány

Kapitola 65:

Pokrývky hlavy a jejich části a součásti

Kapitola 66:

Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti

Kapitola 67:

Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů

Kapitola 68:

Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů

Kapitola 69:

Keramické výrobky

Kapitola 70:

Sklo a skleněné výrobky

Kapitola 71:

Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince

Kapitola 73:

Výrobky ze železa nebo oceli

Kapitola 74:

Měď a výrobky z ní

Kapitola 75:

Nikl a výrobky z něho

Kapitola 76:

Hliník a výrobky z něho

Kapitola 77:

Magnezium a beryllium a výrobky z nich

Kapitola 78:

Olovo a výrobky z něho

Kapitola 79:

Zinek a výrobky z něho

Kapitola 80:

Cín a výrobky z něho

Kapitola 81:

Ostatní obecné kovy používané v metalurgii a výrobky z nich

Kapitola 82:

Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti

 

s výjimkou:

 

ex 82.05 nástroje

 

ex 82.07 nástoje, jejich části

Kapitola 83:

Různé výrobky z obecných kovů

Kapitola 84:

Kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti

 

s výjimkou:

 

ex 84.06 motory

 

ex 84.08 jiné motory

 

ex 84.45 stroje

 

ex 84.53 stroje pro automatické zpracování dat

 

ex 84.55 části strojů uvedených pod číslem 84.53

 

ex 84.59 jaderné reaktory

Kapitola 85:

Elektrické stroje, přístroje a zařízení jejich části a součásti

 

s výjimkou:

 

ex 85.13 telekomunikační zařízení

 

ex 85.15 vysílací přístroje

Kapitola 86:

Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich části a součásti

 

s výjimkou:

 

ex 86.02 elektrické obrněné lokomotivy

 

ex 86.03 jiné obrněné lokomotivy

 

ex 86.05 obrněné vagony

 

ex 86.06 opravářské vagony

 

ex 86.07 vagony

Kapitola 87:

Vozidla jiná než kolejová, jejich části a součásti

 

s výjimkou:

 

bývalého bodu 87.01 traktory

 

bývalého bodu 87.02 vojenská vozidla

 

ex 87.03 odtahová vozidla

 

ex 87.08 tanky a jiná obrněná vozidla

 

ex 87.09 motocykly

 

ex 87.14 přívěsy

Kapitola 89:

Lodě, čluny a plovoucí konstrukce

 

s výjimkou:

 

ex 89.01A válečné lodě

Kapitola 90:

Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; jejich části a součásti

 

s výjimkou:

 

ex 90.05 dalekohledy

 

ex 90.13 různé nástroje, lasery

 

ex 90.14 navigační nástroje a přístroje

 

ex 90.28 elektrické a elektronické měřicí přístroje

 

ex 90.11 mikroskopy

 

ex 90.17 lékařské nástroje

 

ex 90.18 přístroje pro mechanoterapii

 

ex 90.19 ortopedické přístroje

 

ex 90.20 rentgenové přístroje

Kapitola 91:

Výroba hodinek a hodin

Kapitola 92:

Hudební nástroje; zvuková nahrávací zařízení či reproduktory; televizní zvuková a audiovizuální zařízení či reproduktory; části, součásti přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku; součásti a příslušenství těchto výrobků

Kapitola 94:

Nábytek a jeho části a součásti; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné vycpávané výrobky

 

s výjimkou:

 

ex 94.01A sedadla pro použití v letadlech

Kapitola 95:

Opracované řezbářské a tvarovací materiály a výrobky z nich

Kapitola 96:

Košťata a smetáky, kartáče, labutěnky a síty

Kapitola 98:

Různé zpracovatelské výrobky

Dodatek 4

ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ DOPRAVY NEBO DISTRIBUCE PLYNU ČI TEPLA

ISLAND

Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavícká energetická společnost), lög nr. 139/2001.

Hitaveita Suđurnesja (Sudurneské regionální vytápění), lög nr. 10/2001.

Ostatní subjekty, které vyrábějí, přenášejí nebo distribuují elektrickou energii v souladu s ‚Orkulög nr. 58/1967‘.

LICHTENŠTEJNSKO

Liechtensteinische Gasversorgung.

NORSKO

Subjekty, které přenášejí nebo distribuují teplo v souladu s Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m av 29.6.1990 nr. 50 (LOV 1990-06-29 50) (Energiloven) nebo v případě zemního plynu v souladu s lov om felles regler for det indre (LOV 2002-06-28 61).

Dodatek 5

ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ VÝROBY, DOPRAVY NEBO DISTRIBUCE ELEKTŘINY

ISLAND

Landsvirkjun (Národní energetická společnost), lög nr. 42/1983.

Landsnet (Icegrid), lög nr. 75/2004.

Rafmagnsveitur ríkisins (Státní energetické závody), lög nr. 58/1967.

Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavícká energetická společnost), lög nr. 139/2001.

Hitaveita Suđurnesja (Sudurneské regionální vytápění), lög nr. 10/2001.

Orkubú Vestfjarđa (Vestfjordská energetická společnost), lög nr. 40/2001.

Ostatní subjekty, které vyrábějí, přenášejí nebo distribuují elektrickou energii v souladu s ‚Orkulög nr. 58/1967‘.

LICHTENŠTEJNSKO

Liechtensteinische Kraftwerke.

NORSKO

Subjekty, které vyrábějí, přenášejí nebo ditribuují elektrickou energii v souladu s Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., kap. I, jf. kap. V (LOV 1917-12-14 16, kap. I) nebo Vassdragsreguleringsloven (LOV 1917-12-14 17) nebo Energiloven (LOV 1990–06-29 50) nebo Lov om vassdrag og grunnvann (LOV 2000-11-24 82).

Dodatek 6

ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ VÝROBY, DOPRAVY NEBO DISTRIBUCE PITNÉ VODY

ISLAND

Subjekty, které podle ‚Lög nr. 32/2004, um vatnsveitur sveitarfélaga,‘ vyrábějí nebo distribuují pitnou vodu.

LICHTENŠTEJNSKO

Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland.

Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.

NORSKO

Subjekty, které podle ‚Forskrift om Drikkevann og vannforsyning (FOR 2001-12-04 Nr 1372)‘ vyrábějí nebo distribuují pitnou vodu.

Dodatek 7

ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ ŽELEZNIČNÍCH SLUŽEB

ISLAND

LICHTENŠTEJNSKO

NORSKO

Subjekty vyvíjející činnost podle ‚Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven)‘.

Dodatek 8

ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ MĚSTSKÝCH ŽELEZNIČNÍCH, TRAMVAJOVÝCH, TROLEJBUSOVÝCH NEBO AUTOBUSOVÝCH SLUŽEB

ISLAND

Strætó bs. (Reykjavícká městská autobusová doprava)

Ostatní městská autobusová doprava.

Subjekty vyvvíjející činnost podle ‚Lög nr. 73/2001, um fólksflutninga, vöruflutninga og efnisflutninga á landi‘.

LICHTENŠTEJNSKO

Liechtenstein Bus Anstalt (Lichtenštejnská autobusová doprava).

NORSKO

Subjekty vyvíjející činnost podle ‚Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven)‘.

Dodatek 9

ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ POŠTOVNÍCH SLUŽEB

ISLAND

Subjekty vyvíjející činnost podle ‚Lög nr. 19/2002, um póstþjónustu‘.

LICHTENŠTEJNSKO

Liechtensteinische Post AG.

NORSKO

Subjekty vyvíjející činnost podle ‚Lov om formidling av landsdekkende postsendinger (LOV 1996-11-29 73)‘.

Dodatek 10

ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ PRŮZKUMU A TĚŽBY ROPY A ZEMNÍHO PLYNU

ISLAND

LICHTENŠTEJNSKO

NORSKO

Smluvní strany podle ‚Lov om petroleumsvirksomhet (LOV 1996-11-29 72) (Zákon o ropné činnosti)‘ a nařízení na základě Zákona o ropné činnosti, nebo podle ‚Lov om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde (LOV 1973-05-04 21)‘.

Dodatek 11

ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ PRŮZKUMU A TĚŽBY UHLÍ A NEBO JINÝCH PEVNÝCH PALIV

ISLAND

LICHTENŠTEJNSKO

NORSKO

Dodatek 12

ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ NÁMOŘNÍCH NEBO VNITROZEMSKÝCH PŘÍSTAVŮ NEBO JINÝCH ZAŘÍZENÍ TERMINÁLŮ

ISLAND

Siglingastofnun Islande (Námořní správa).

Ostatní subjekty vyvíjející činnost podle Hafnalög nr. 23/1994.

LICHTENŠTEJNSKO

NORSKO

Subjekty vyvíjející činnost podle Havneloven (LOV 1984-06-08 51).

Dodatek 13

ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ LETIŠTNÍCH ZAŘÍZENÍ

ISLAND

Flugmálastjórn Islande (Ředitelství civilního letectví).

LICHTENŠTEJNSKO

NORSKO

Poskytovatelé letištních služeb podle ‚Luftfartsloven (LOV 1993-06-11 101)‘.

Dodatek 14

VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY, KTERÝM LZE PODAT ŽÁDOST O SMÍRČÍ ŘÍZENÍ PODLE ČLÁNKU 9 SMĚRNICE RADY 92/13/EHS

ISLAND

Fjármálaráđuneytiđ (Ministerstvo financí)

LICHTENŠTEJNSKO

Regierung des Fürstentums Liechtenstein (Vláda Lichtenštejnského knížectví).

NORSKO

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (Ministerstvo státní správy a reformy).


7.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/38


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 69/2006

ze dne 2. června 2006,

kterým se mění příloha XVI (Veřejné zakázky) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XVI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 81/2004 ze dne 8. června 2004 (1).

(2)

Do Dohody je třeba začlenit směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/75/ES ze dne 16. listopadu 2005, kterou se opravuje směrnice 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (2),

(3)

Do Dohody je třeba začlenit nařízení Komise (ES) č. 2083/2005 ze dne 19. prosince 2005, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (3).

(4)

Nařízením (ES) č. 2083/2005 se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1874/2004 (4), které je začleněno do Dohody a které je proto třeba v Dohodě zrušit,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha XVI Dohody se mění takto:

1.

V bodě 2 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES) se doplňují nové odrážky, které zní:

„—

32005 L 0075: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/75/ES ze dne 16. listopadu 2005 (Úř. věst. L 323, 9.12.2005, s. 55),

32005 R 2083: nařízení Komise (ES) č. 2083/2005 ze dne 19. prosince 2005 (Úř. věst. L 333, 20.12.2005, s. 28).“

2.

V bodě 4 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32005 R 2083: nařízení Komise (ES) č. 2083/2005 ze dne 19. prosince 2005 (Úř. věst. L 333, 20.12.2005, s. 28).“

3.

První odrážka (nařízení Komise (ES) č. 1874/2004) bodů 2 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES) a 4 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES) se zrušuje.

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 2083/2005 a směrnice 2005/75/ES v islandském a norském jazyce, která se zveřejní v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. června 2006 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (5), nebo v den vstupu v platnost rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 68/2006 ze dne 2. června 2006 podle toho, které datum je pozdější.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. června 2006.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

R. WRIGHT


(1)  Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 38.

(2)  Úř. věst. L 323, 9.12.2005, s. 55.

(3)  Úř. věst. L 333, 20.12.2005, s. 28.

(4)  Úř. věst. L 326, 29.10.2004, s. 17.

(5)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


7.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/40


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 70/2006

ze dne 2. června 2006

kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této Dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XXI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 52/2006 ze dne 28. dubna 2006 (1).

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 ze dne 7. září 2005 o statistikách odborného vzdělávání v podnicích (2) by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1553/2005 ze dne 7. září 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) (3) by mělo být začleněno do Dohody.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 1722/2005 ze dne 20. října 2005 o zásadách pro odhad služeb bydlení pro účely nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (4) by mělo být začleněno do Dohody.

(5)

Doporučení Komise KOM(2005) 217 ze dne 25. května 2005 o nezávislosti, bezúhonnosti a odpovědnosti vnitrostátních statistických úřadů a statistického úřadu Společenství (5) by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha XXI Dohody se mění takto:

1.

Za bod 18p (nařízení Komise (ES) č. 13/2005) se vkládá nový bod, který zní:

„18q.

32005 R 1552: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 ze dne 7. září 2005 o statistikách odborného vzdělávání v podnicích (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 1).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

Toto nařízení se nevztahuje na Island a Lichtenštejnsko.“

2.

Do bodu 18i (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003) se doplňuje následující text:

„ve znění:

32005 R 1553: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1553/2005 ze dne 7. září 2005 (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 6).“

3.

Za bod 19t (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1161/2005) se vkládá nový bod, který zní:

„19u.

32005 R 1722: Nařízení Komise (ES) č. 1722/2005 ze dne 20. října 2005 o zásadách pro odhad služeb bydlení pro účely nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (Úř. věst. L 276, 21.10.2005, s. 5).“

4.

Za bod 17b (nařízení Komise č. 831/2002) se vkládají nové body, které znějí:

„AKTY, KTERÉ BEROU SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ

Smluvní strany berou na vědomí obsah těchto aktů:

17c.

52005 PC 0217: Doporučení Komise COM(2005) 217 ze dne 25. května 2005 o nezávislosti, bezúhonnosti a odpovědnosti vnitrostátních statistických úřadů a statistického úřadu Společenství (Úř. věst. C 172, 12.7.2005, s. 22).“

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 1552/2005 v norském jazyce a nařízení (ES) č. 1553/2005, 1722/2005 a doporučení KOM(2005) 217 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. června 2006 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (6).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. června 2006.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

R. WRIGHT


(1)  Úř. věst. L 175, 29.6.2006, s. 103.

(2)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 6.

(4)  Úř. věst. L 276, 21.10.2005, s. 5.

(5)  Úř. věst. C 172, 12.7.2005, s. 22.

(6)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


7.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/42


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 71/2006

ze dne 2. června 2006,

kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této Dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha XXI Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 52/2006 ze dne 28. dubna 2006 (1).

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1708/2005 ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o společné referenční období pro harmonizovaný index spotřebitelských cen, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2214/96 (2), by mělo být začleněno do Dohody.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1737/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1726/1999, pokud jde o definici a předávání informací o nákladech práce (3), by mělo být začleněno do Dohody.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 1738/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1916/2000, pokud jde o definici a předávání informací o struktuře výdělků (4), by mělo být začleněno do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha XXI Dohody se mění takto:

1.

Za bod 19u (nařízení Komise (ES) č. 1722/2005) se vkládá nový bod, který zní:

„19v.

32005 R 1708: Nařízení Komise (ES) č. 1708/2005 ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o společné referenční období pro harmonizovaný index spotřebitelských cen, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2214/96 (Úř. věst. L 274, 20.10.2005, s. 9).“

2.

V bodě 19c (nařízení Komise (ES) č. 2214/96) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32005 R 1708: nařízení Komise (ES) č. 1708/2005 ze dne 19. října 2005 (Úř. věst. L 274, 20.10.2005, s. 9).“

3.

V bodě 18e (nařízení Komise (ES) č. 1726/1999) se doplňují tato slova:

„ve znění:

32005 R 1737: nařízení Komise (ES) č. 1737/2005 ze dne 21. října 2005 (Úř. věst. L 279, 22.10.2005, s. 11).“

4.

V bodě 18db (nařízení Komise (ES) č. 1916/2000) se doplňují tato slova:

„ve znění:

32005 R 1738: nařízení Komise (ES) č. 1738/2005 ze dne 21. října 2005 (Úř. věst. L 279, 22.10.2005, s. 32).“

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 1708/2005, č. 1737/2005 a č. 1738/2005 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. června 2006 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (5).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. června 2006

Za Smíšený výbor EHP

předseda

R. WRIGHT


(1)  Úř. věst. L 175, 29.6.2006, s. 103.

(2)  Úř. věst. L 274, 20.10.2005, s. 9.

(3)  Úř. věst. L 279, 22.10.2005, s. 11.

(4)  Úř. věst. L 279, 22.10.2005, s. 32.

(5)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


7.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/44


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 73/2006

ze dne 2. června 2006,

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům,

(1)

Protokol 31 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 38/2006 ze dne 10. března 2006 (1)

(2)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody tak, aby zahrnovala rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2113/2005/ES ze dne 14. prosince 2005, kterým se mění rozhodnutí č. 2256/2003/ES s ohledem na prodloužení programu pro propagaci správných postupů a monitorování při zavádění informačních a komunikačních technologií na rok 2006 (2).

(3)

Protokol 31 k Dohodě by proto měl být změněn tak, aby danou rozšířenou spolupráci umožňoval od 1. ledna 2006,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V deváté odrážce čl. 2 odst. 5 (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2256/2003/ES) protokolu 31 k Dohodě se doplňuje nová pododrážka, která zní:

„—

32005 D 2113: rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2113/2005/ES ze dne 14. prosince 2005 (Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 34).“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co je Smíšenému výboru EHP učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Použije se ode dne 1. ledna 2006.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. června 2006.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

R. WRIGHT


(1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2006, s. 58.

(2)  Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 34.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


7.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/45


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 74/2006

ze dne 2. června 2006,

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům,

(1)

Protokol 31 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 40/2006 ze dne 10. března 2006 (1).

(2)

Je vhodné pokračovat ve spolupráci smluvních stran Dohody při provádění a rozvoji vnitřního trhu.

(3)

Protokol 31 k Dohodě by proto měl být změněn tak, aby tato spolupráce mohla pokračovat po 31. prosinci 2005,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Článek 7 protokolu 31 k Dohodě se mění takto:

1.

V odstavci 6 se slova „roky 2004 a 2005“ nahrazují slovy „roky 2004, 2005 a 2006“.

2.

Za odstavec 6 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„7.   Státy ESVO se od 1. ledna 2006 účastní akcí Společenství týkajících se této rozpočtové linie souhrnného rozpočtu Evropské unie pro rozpočtový rok 2006:

Rozpočtová linie 02.03.01: ‚Provádění a rozvoj vnitřního trhu‘.“

3.

V odstavcích 3 a 4 se slova „v odstavcích 5 a 6“ nahrazují slovy „v odstavcích 5, 6 a 7“.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co je Smíšenému výboru EHP učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (2).

Použije se ode dne 1. ledna 2006.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. června 2006.

Za Smíšený výbor EHP

Předseda

R. WRIGHT


(1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2006, s. 63.

(2)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


7.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/46


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 75/2006

ze dne 2. června 2006,

kterým se mění Protokol 47 k Dohodě o EHP o odstranění technických překážek obchodu s vínem

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 47 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 85/2000 ze dne 2. října 2000 (1).

(2)

Rozhodnutím Rady EHP č. 1/95 byl pro Lichtenštejnsko zaveden systém souběžného uvádění na trh.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (2), ve znění opravy v Úř. věst. L 271, 21.10.1999, s. 47, by mělo být začleněno do Dohody.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 1607/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, zejména k hlavě o jakostním vínu stanovených pěstitelských oblastí (3), by mělo být začleněno do Dohody.

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření (4), by mělo být začleněno do Dohody.

(6)

Nařízení Komise (ES) č. 2451/2000 ze dne 7. listopadu 2000, kterým se mění příloha XIV nařízení Komise (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření (5), by mělo být začleněno do Dohody.

(7)

Nařízení Komise (ES) č. 884/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a pro evidenční knihy vedené v odvětví vína (6), by mělo být začleněno do Dohody.

(8)

Nařízení Komise (ES) č. 1609/2001 ze dne 6. srpna 2001, kterým se, pokud jde o metody rozboru, mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření (7), by mělo být začleněno do Dohody.

(9)

Nařízení Komise (ES) č. 1655/2001 ze dne 14. srpna 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření (8), by mělo být začleněno do Dohody.

(10)

Nařízení Komise (ES) č. 2066/2001 ze dne 22. října 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, pokud jde o používání lysozymu ve vinařských produktech (9), by mělo být začleněno do Dohody.

(11)

Nařízení Komise (ES) č. 753/2002 ze dne 29. dubna 2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů (10), ve znění opravy v Úř. věst. L 272, 23.10.2003, s. 38, by mělo být začleněno do Dohody.

(12)

Nařízení Komise (ES) č. 2086/2002 ze dne 25. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů (11), by mělo být začleněno do Dohody.

(13)

Nařízení komise (ES) č. 440/2003 ze dne 10. března 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2676/90, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vín (12), by mělo být začleněno do Dohody.

(14)

Nařízení komise (ES) č. 1205/2003 ze dne 4. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů (13), by mělo být začleněno do Dohody.

(15)

Nařízení Komise (ES) č. 1410/2003 ze dne 7. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření (14), by mělo být začleněno do Dohody.

(16)

Nařízení Komise (ES) č 1793/2003 ze dne 13. října 2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/2004 a 2004/2005 stanoví minimální přirozený obsah alkoholu v % objemových pro jakostní víno s. o. „Vinho verde“ pocházející z portugalské vinařské zóny C I a) (15), by mělo být začleněno do Dohody.

(17)

Nařízení Komise (ES) č. 1795/2003 ze dne 13. října 2003, kterým se mění příloha VI nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, pokud jde o jakostní víno stanovených pěstitelských oblastí (16), by mělo být začleněno do Dohody.

(18)

Nařízení Komise (ES) č. 128/2004 ze dne 23. ledna 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2676/90, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vín (17), by mělo být začleněno do Dohody.

(19)

Nařízení Komise (ES) č. 316/2004 ze dne 20. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů (18), by mělo být začleněno do Dohody.

(20)

Nařízení Komise (ES) č. 908/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se přizpůsobuje několik nařízení o společné organizaci trhu s vínem z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii (19), by mělo být začleněno do Dohody.

(21)

Nařízení Komise (ES) č. 1427/2004 ze dne 9. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření (20), by mělo být začleněno do Dohody.

(22)

Nařízení Komise (ES) č. 1428/2004 ze dne 9. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření (21), by mělo být začleněno do Dohody.

(23)

Nařízení Komise (ES) č. 1429/2004 ze dne 9. srpna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů (22), by mělo být začleněno do Dohody.

(24)

Nařízení Komise (ES) č. 1991/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů (23), by mělo být začleněno do Dohody.

(25)

Nařízení (EHS) č. 2676/90 (24), které je do Dohody již začleněno, je třeba přemístit pod zvláštní bod dodatku 1 k protokolu 47 k Dohodě,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Protokol 47 k Dohodě se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 1493/1999, ve znění opravy v Úř. věst. L 271, 21.10.1999, s. 47, (ES) č. 1607/2000, (ES) č. 1622/2000, (ES) č. 2451/2000, (ES) č. 884/2001, (ES) č. 1609/2001, (ES) č. 1655/2001, (ES) č. 2066/2001, (ES) č. 753/2002, ve znění opravy v Úř. věst. L 272, 23.10.2003, s. 38, (ES) č. 2086/2002, (ES) č. 440/2003, (ES) č. 1205/2003, (ES) č. 1410/2003, (ES) č. 1793/2003, (ES) č. 1795/2003, (ES) č. 128/2004, (ES) č. 316/2004, (ES) č. 908/2004, (ES) č. 1427/2004, (ES) č. 1428/2004, (ES) č. 1429/2004 a (ES) č. 1991/2004 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. června 2006 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (25).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. června 2006.

Za Smíšený výbor EHP

Předseda

R. WRIGHT


(1)  Úř. věst. L 315, 14.12.2000, s. 32.

(2)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 185, 25.7.2000, s. 17.

(4)  Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 282, 8.11.2000, s. 7.

(6)  Úř. věst. L 128, 10.5.2001, s. 32.

(7)  Úř. věst. L 212, 7.8.2001, s. 9.

(8)  Úř. věst. L 220, 15.8.2001, s. 17.

(9)  Úř. věst. L 278, 23.10.2001, s. 9.

(10)  Úř. věst. L 118, 4.5.2002, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 321, 26.11.2002, s. 8.

(12)  Úř. věst. L 66, 11.3.2003, s. 15.

(13)  Úř. věst. L 168, 5.7.2003, s. 13.

(14)  Úř. věst. L 201, 8.8.2003, s. 9.

(15)  Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 10.

(16)  Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 13.

(17)  Úř. věst. L 19, 27.1.2004, s. 3.

(18)  Úř. věst. L 55, 24.2.2004, s. 16.

(19)  Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 56.

(20)  Úř. věst. L 263, 10.8.2004, s. 3.

(21)  Úř. věst. L 263, 10.8.2004, s. 7.

(22)  Úř. věst. L 263, 10.8.2004, s. 11.

(23)  Úř. věst. L 344, 20.11.2004, s. 9.

(24)  Úř. věst. L 272, 3.10.1990, s. 1.

(25)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


PŘÍLOHA

rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 75/2006

Dodatek 1 k protokolu 47 se nahrazuje tímto:

„Dodatek 1

1.

390 R 2676: Nařízení Komise (EHS) č. 2676/90 ze dne 17. září 1990, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vín (Úř. věst. L 272, 3.10.1990, s. 1), ve znění:

392 R 2645: nařízení Komise (EHS) č. 2645/92 ze dne 11. září 1992 (Úř. věst. L 266, 12.9.1992, s. 10),

395 R 0060: nařízení Komise (ES) č. 60/95 ze dne 16. ledna 1995 (Úř. věst. L 11, 17.1.1995, s. 19),

396 R 0069: nařízení Komise (ES) č. 69/96 ze dne 18. ledna 1996 (Úř. věst. L 14, 19.1.1996, s. 13),

397 R 0822: nařízení Komise (ES) č. 822/97 ze dne 6. května 1997 (Úř. věst. L 117, 7.5.1997, s. 10),

399 R 0761: nařízení Komise (ES) č. 761/1999 ze dne 12. dubna 1999 (Úř. věst. L 99, 14.4.1999, s. 4),

32003 R 0440: nařízení Komise (ES) č. 440/2003 ze dne 10. března 2003 (Úř. věst. L 66, 11.3.2003, s. 15),

32004 R 0128: nařízení Komise (ES) č. 128/2004 ze dne 23. ledna 2004 (Úř. věst. L 19, 27.1.2004, s. 3).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

Odkazy na jiné akty v nařízení jsou považovány za významné v rozsahu, v jakém jsou tyto akty začleněny do Dohody.

2.

399 R 1493: Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 271, 21.10.1999, s. 47 a ve znění:

1 03 T: Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, přijatého dne 16. dubna 2003 (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1795: nařízení Komise (ES) č. 1795/2003 ze dne 13. října 2003 (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 13).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a)

Odkazy na jiné akty v nařízení jsou považovány za významné v rozsahu, v jakém jsou tyto akty začleněny do Dohody.

b)

Ustanovení čl. 1 odst. 1 se nepoužije.

c)

Hlava II, s výjimkou článku 19, a hlavy III, IV a VII se nepoužijí.

d)

Ustanovení čl. 19 odst. 2 poslední věty se nepoužije pro Lichtenštejnsko.

Dále se pro Lichtenštejnsko nepoužije poslední věta přílohy VI bodu B 1.

e)

V čl. 44 odst. 1 se nepoužijí slova ‚a případně, odchylně od článku 45, vína dovezená v souladu s právem‘.

f)

V čl. 44 odst. 14 se slova ‚Scelování vína pocházejícího z třetích zemí‘ nahrazují slovy ‚Scelování vína pocházejícího z třetích zemí a států ESVO‘.

g)

V čl. 45 odst. 1 písm. a) se nepoužijí slova ‚dovezené nebo nedovezené‘.

h)

Kapitola II hlavy V se použije s touto úpravou:

Odchylně od vnitrostátních právních předpisů Lichtenštejnska musí stolní vína pocházející z Lichtenštejnska, která nemají nárok na zeměpisné označení, splňovat ustanovení kapitoly II hlavy V, která se týkají popisu, označování, obchodní úpravy a ochrany určitých produktů, pokud jsou tato vína určená na trh EHP mimo Lichtenštejnsko.

i)

Hlava VI se použije s touto úpravou:

Jakostní vína pocházející ze států ESVO se považují za rovnocenná jakostním vínům stanovené pěstitelské oblasti (‚jakostní vína s. o.‘) za podmínky, že splňují vnitrostátní právní předpisy, které jsou pro účely tohoto protokolu v souladu se zásadami nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, ve znění pozměněném pro účely této dohody.

Pro tato vína se však nesmějí používat označení ‚jakostní víno s. o.‘ ani jiná označení uvedená v čl. 54 odst. 2.

Seznam jakostních vín stanovený státy ESVO, které produkují víno, se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

j)

S odkazem na čl. 54 odst. 4 se vína pocházející z Lichtenštejnska považují za jakostní vína, pokud splňují všechny požadavky takzvaných ‚vín 1. jakosti‘ podle vnitrostátních právních předpisů.

Jakostní vína pocházející z Lichtenštejnska mají nárok na jedno z těchto zeměpisných označení, doplněných či nedoplněných o název vinohradu, odkazujících na původ odrůdy hroznů tak, jak se uvádí v lichtenštejnském úředním ‚Seznamu vinohradů a AOC‘:

Balzers, Bendern, Eschen, Eschnerberg, Gamprin, Mauren, Ruggell, Schaan, Schellenberg, Triesen, Vaduz.

K tomuto zeměpisnému označení se na etiketě uvede také jeden z výrazů ‚Kontrollierte Ursprungsbezeichnung‘, ‚KUB‘, ‚Appellation d’origine contrôlée‘ nebo ‚AOC‘.

k)

Články 71, 77, 78 a 79 se nepoužijí.

l)

Pro účely přílohy III se Lichtenštejnsko považuje za součást vinařské zóny B.

m)

Bez ohledu na bod D.1. přílohy VI se vína pocházející z Lichtenštejnska vyrobená podle vnitrostátních právních předpisů a následně klasifikovaná jako ‚vína 1. jakosti bez přívlastku‘ považují za jakostní vína.

3.

32000 R 1607: Nařízení Komise (ES) č. 1607/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, zejména k hlavě o jakostním vínu stanovených pěstitelských oblastí (Úř. věst. L 185, 25.7.2000, s. 17.)

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

Odkazy na jiné akty v nařízení jsou považovány za významné, pokud jsou tyto akty začleněny do Dohody.

4.

32000 R 1622: Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření (Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 1), ve znění:

32000 R 2451: nařízení Komise (ES) č. 2451/2000 ze dne 7. listopadu 2000 (Úř. věst. L 282, 8.11.2000, s. 7),

32001 R 1609: nařízení Komise (ES) č. 1609/2001 ze dne 6. srpna 2001 (Úř. věst. L 212, 7.8.2001, s. 9),

32001 R 1655: nařízení Komise (ES) č. 1655/2001 ze dne 14. srpna 2001 (Úř. věst. L 220, 15.8.2001, s. 17),

32001 R 2066: nařízení Komise (ES) č. 2066/2001 ze dne 22. října 2001 (Úř. věst. L 278, 23.10.2001, s. 9),

32003 R 1410: nařízení Komise (ES) č. 1410/2003 ze dne 7. srpna 2003 (Úř. věst. L 201, 8.8.2003, s. 9),

1 03 T: Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, přijatého dne 16. dubna 2003 (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

32004 R 1427: nařízení Komise (ES) č. 1427/2004 ze dne 9. srpna 2004 (Úř. věst. L 263, 10.8.2004, s. 3),

32004 R 1428: nařízení Komise (ES) č. 1428/2004 ze dne 9. srpna 2004 (Úř. věst. L 263, 10.8.2004, s. 7).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

Odkazy na jiné akty v nařízení jsou považovány za významné v rozsahu, v jakém jsou tyto akty začleněny do Dohody.

5.

32001 R 0884: Nařízení Komise (ES) č. 884/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a pro evidenční knihy vedené v odvětví vína (Úř. věst. L 128, 10.5.2001, s. 32), ve znění:

32004 R 0908: nařízení Komise (ES) č. 908/2004 ze dne 29. dubna 2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 56).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a)

Odkazy na jiné akty v nařízení jsou považovány za významné v rozsahu, v jakém jsou tyto akty začleněny do Dohody.

b)

Ustanovení čl. 1 odst. 1 písm. b) první a druhé odrážky a čl. 1 odst. 2 se nepoužijí.

c)

Ustanovení čl. 5 odst. 2 se nepoužije.

d)

V čl. 6 odst. 5 třetím pododstavci se druhá věta nahrazuje tímto: ‚Tato informace se uskutečňuje v souladu s dodatkem 2 k protokolu 47 k Dohodě.‘

e)

Ustanovení čl. 7 odst. 5 a čl. 7 odst. 6 se nepoužijí.

f)

V čl. 7 odst. 1 písm. c) první odrážce se slova ‚na vyhotoveních 1 a 2‘ nahrazují slovy ‚na vyhotoveních 1, 2 a 4‘.

g)

Ustanovení čl. 8 odst. 2, 3 a 5 se nepoužijí.

h)

Hlava II se nepoužije.

i)

Ustanovení čl. 19 odst. 2 se nepoužije.

6.

32002 R 0753: Nařízení Komise (ES) č. 753/2002 ze dne 29. dubna 2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů (Úř. věst. L 118, 4.5.2002, s. 1), ve znění opravy v Úř. věst. L 272, 23.10.2003, s. 38 a ve znění:

32002 R 2086: nařízení Komise (ES) č. 2086/2002 ze dne 25. listopadu 2002 (Úř. věst. L 321, 26.11.2002, s. 8),

32003 R 1205: nařízení Komise (ES) č. 1205/2003 ze dne 4. července 2003 (Úř. věst. L 168, 5.7.2003, s. 13),

32004 R 0316: nařízení Komise (ES) č. 316/2004 ze dne 20. února 2004 (Úř. věst. L 55, 24.2.2004, s. 16),

32004 R 0908: nařízení Komise (ES) č. 908/2004 ze dne 29. dubna 2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 56),

32004 R 1429: nařízení Komise (ES) č. 1429/2004 ze dne 9. srpna 2004 (Úř. věst. L 263, 10.8.2004, s. 11),

32004 R 1991: nařízení Komise (ES) č. 1991/2004 ze dne 19. listopadu 2004 (Úř. věst. L 344, 20.11.2004, s. 9).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

a)

Odkazy na jiné akty v nařízení jsou považovány za významné v rozsahu, v jakém jsou tyto akty začleněny do Dohody.

b)

Pokud jde o Lichtenštejnsko, v čl. 3 odst. 2 se první věta nahrazuje tímto: ‚Skutečný obsah alkoholu v % objemových, stanovený v části A bodě 1 třetí odrážce přílohy VII a části B bodě 1 písm. d) přílohy VIII nařízení (ES) č. 1493/1999, se uvádí v celých jednotkách nebo jednotkách zaokrouhlených na pět desetin nebo desetiny procenta objemového.‘

c)

Ustanovení čl. 7 písm. c) se nepoužije.

d)

V článku 10 se nepoužijí odkazy na článek 11 nařízení (ES) č. 884/2001.

e)

Nařízení se nepoužije na produkty pocházející ze třetích zemí uvedené v hlavě II.

f)

V článku 16 se doplňují nová slova, která znějí:

i)

v čl. 16 odst. 1 písm. a): ‚þurrt‘ a ‚tørr‘;

ii)

v čl. 16 odst. 1 písm. b): ‚hálfþurrt‘ a ‚halvtørr‘;

iii)

v čl. 16 odst. 1 písm. c): ‚hálfsætt‘ a ‚halvsøt‘;

iv)

v čl. 16 odst. 1 písm. d): ‚sætt‘ a ‚søt‘.

g)

Článek 19 se nepoužije na produkty pocházející ze třetích zemí.

h)

V čl. 28 prvním pododstavci se první odrážka nahrazuje tímto: ‚»Landwein« v případě stolních vín pocházejících z Německa, Rakouska, Lichtenštejnska a provincie Bolzano v Itálii,‘.

i)

V souladu s čl. 28 písm. a) se v případě Lichtenštejnska pro vína označovaná jako ‚Landwein‘ používá zeměpisné označení ‚Liechtensteiner Oberland‘ nebo ‚Liechtensteiner Unterland‘.

j)

V čl. 29 odst. 1 se doplňuje nový bod, který zní:

‚q)

pro Lichtenštejnsko: výrazy »Appellation d’origine contrôlée«, »AOC«, »Kontrollierte Ursprungsbezeichnung« nebo »KUB«, které doprovázejí údaje o původu vína a v případě jakostních vín s přívlastkem »Auslese Liechtenstein«, »Sélection Liechtenstein« nebo »Grand Cru Liechtenstein« podle vnitrostátních právních předpisů.‘

k)

Hlava V se nepoužije.

l)

V příloze II se do tabulky vkládají nové položky, které znějí:

‚Název odrůdy nebo synonymum

Země, které smějí používat název odrůdy nebo jedno ze synonym

Blauburgunder

Lichtenštejnsko

Chardonnay

Lichtenštejnsko

Müller-Thurgau

Lichtenštejnsko

Weissburgunder

Lichtenštejnsko‘

m)

V příloze III se v tabulce doplňuje nový oddíl, který zní:

‚Tradiční výrazy

Dotčená vína

Druh produktu

Jazyk

LICHTENŠTEJNSKO

Doplňující tradiční výrazy

Ablass

všechna

jakostní víno s. o., stolní víno se zeměpisným označením

německý

Beerenauslese

všechna

jakostní víno s. o.

německý

Beerle nebo Beerli nebo Beerliwein

všechna

jakostní víno s. o., stolní víno se zeměpisným označením

německý

Federweiss (1) nebo Weissherbst

všechna

jakostní víno s. o., stolní víno se zeměpisným označením

německý

Eiswein

všechna

jakostní víno s. o.

německý

Kretzer nebo Süssdruck

všechna

jakostní víno s. o., stolní víno se zeměpisným označením

německý

Strohwein

všechna

jakostní víno s. o.

německý

Trockenbeerenauslese

všechna

jakostní víno s. o.

německý

7.

32003 R 1793: Nařízení Komise (ES) č 1793/2003 ze dne 13. října 2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/2004 a 2004/2005 stanoví minimální přirozený obsah alkoholu v % objemových pro jakostní víno s. o. ‚Vinho verde‘ pocházející z portugalské vinařské zóny C I a) (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 10).

Pro účely Dohody se nařízení upravuje takto:

Odkazy na jiné akty v nařízení jsou považovány za významné v rozsahu, v jakém jsou tyto akty začleněny do Dohody.“


(1)  Aniž je dotčeno používání tradičního německého výrazu »Federweißer« pro částečně vykvašený hroznový mošt určený k přímému lidskému požívání, jak je uvedeno v odst. 34 písm. c) německého nařízení o víně a v čl. 12 odst. 1 písm. b) a čl. 14 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 753/2002, ve znění pozdějších předpisů.‘


Oznámení čtenářům

7.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/s3


OZNÁMENÍ ČTENÁŘŮM

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 55/2006 a č. 72/2006 byla vzata zpět před přijetím.