ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 234

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
29. srpna 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1280/2006 ze dne 28. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1281/2006 ze dne 28. srpna 2006, kterým se pro období 2005/06 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 595/2004, pokud jde o lhůtu pro zaplacení dávky za mléko a mléčné výrobky ze strany odběratelů a producentů

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1282/2006 ze dne 17. srpna 2006, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

4

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 7. srpna 2006 o zřízení skupiny odborníků pro potřeby politiky ohledně údajů o trestné činnosti a trestním soudnictví

29

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. srpna 2006, kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozů obuvi s ochrannou špičkou pocházející z Čínské lidové republiky a Indie

33

 

*

Doporučení Komise ze dne 17. srpna 2006 k prevenci a snižování fusariových toxinů v obilovinách a výrobcích z obilovin ( 1 )

35

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 25. srpna 2006, které umožňuje členským státům prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku beflubutamid (oznámeno pod číslem K(2006) 3806)  ( 1 )

41

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava směrnice Rady 2002/11/ES ze dne 14. února 2002, kterou se mění směrnice 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh a kterou se zrušuje směrnice 74/649/EHS (Úř. věst. L 53 ze dne 23.2.2002) (Zvláštní vydání Úředního věstníku v českém jazyce, kapitola 3, svazek 35, strana 210)

43

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/44/ES 16. června 2003, kterou se mění směrnice 94/25/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel (Úř. věst. L 214 ze dne 26.8.2003) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 13, svazek 31, strana 409)

43

 

*

Oprava pozměňovacího protokolu k Evropské úmluvě o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely (Úř. věst. L 198 ze dne 6.8.2003) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 15, svazek 7, strana 509)

43

 

*

Oprava nařízení Rady (ES) č. 1654/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2062/94 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci (Úř. věst. L 245 ze dne 29.9.2003) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 5, svazek 4, strana 365)

44

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

29.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 234/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1280/2006

ze dne 28. srpna 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. srpna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. srpna 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 28. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

87,3

068

147,1

999

117,2

0707 00 05

052

93,1

999

93,1

0709 90 70

052

78,7

999

78,7

0805 50 10

388

81,1

524

48,0

528

55,1

999

61,4

0806 10 10

052

89,4

220

99,0

624

139,0

999

109,1

0808 10 80

388

100,8

400

92,0

508

81,8

512

83,4

528

69,3

720

82,6

800

140,1

804

102,2

999

94,0

0808 20 50

052

122,8

388

92,2

999

107,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

123,3

999

123,3

0809 40 05

052

82,7

098

45,7

624

149,1

999

92,5


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


29.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 234/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1281/2006

ze dne 28. srpna 2006,

kterým se pro období 2005/06 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 595/2004, pokud jde o lhůtu pro zaplacení dávky za mléko a mléčné výrobky ze strany odběratelů a producentů

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků (1), a zejména na článek 24 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 595/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků (2), stanoví zejména lhůty a podmínky pro výběr dávky. Ustanovení čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 595/2004 stanoví, že odběratel, nebo v případě přímého prodeje producent, který je poplatníkem dávky, uhradí do 1. září každého roku příslušnému orgánu dlužnou částku podle pravidel stanovených členským státem. V případě nedodržení lhůty splatnosti se zaplatí úroky podle odstavce 2 uvedeného článku.

(2)

Aby se zlepšily rozpočtové výhledy a umožnila pružnější rozpočtová správa, probíhá v současné době změna nařízení (ES) č. 1788/2003, jejímž cílem je prodloužit lhůtu pro zaplacení dávky podle čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení členskými státy a rovněž umožnit některým členským státům, aby ve smyslu čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení převedly vnitrostátní referenční množství mezi přímým prodejem a dodávkami pro dvanáctiměsíční období 2005/06. Aby mohly vnitrostátní orgány účinně zavádět tato nová ustanovení, a v zájmu soudržnosti, je třeba pro období 2005/06 prodloužit lhůtu pro zaplacení dávek ze strany odběratelů mléka, a to odchylně od čl. 15 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 595/2004. Pro členské státy, které přistoupí k převodu vnitrostátních referenčních množství, je ze správních důvodů třeba stanovit rozdílnou lhůtu.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od čl. 15 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 595/2004 se na dvanáctiměsíční období 2005/06 členským státům umožňuje prodloužit lhůtu pro zaplacení dávek:

a)

do 1. listopadu 2006 pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Slovensko;

b)

do 1. října 2006 pro ostatní členské státy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. srpna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 123. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2217/2004 (Úř. věst. L 375, 23.12.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 22.


29.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 234/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1282/2006

ze dne 17. srpna 2006,

kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 26 odst. 3, čl. 30 odst. 1 a čl. 31 odst. 14 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1255/1999 stanoví mimo jiné obecná pravidla pro poskytování vývozních náhrad v odvětví mléka a mléčných výrobků, aby se zejména umožnil dohled nad omezeními pro náhrady z hlediska hodnoty a množství. Prováděcí pravidla k uvedeným obecným pravidlům byla stanovena v nařízení Komise (ES) č. 174/1999 ze dne 26. ledna 1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (2).

(2)

Nařízení (ES) č. 174/1999 bylo několikrát podstatně změněno. Protože se mají provést další změny, mělo by být nařízení (ES) č. 174/1999 v zájmu jasnosti a účelnosti zrušeno a nahrazeno novým nařízením.

(3)

Podle dohody o zemědělství (3) uzavřené v rámci Uruguayského kola obchodních jednání GATT, která byla schválena rozhodnutím Rady 94/800/ES (4) (dále jen „dohoda o zemědělství“), je poskytování vývozních náhrad pro zemědělské produkty včetně mléčných výrobků omezeno z hlediska množství a hodnoty na každé období dvanácti měsíců počínaje 1. červencem 1995. Aby se zajistilo, že budou tato omezení dodržována, mělo by se sledovat vydávání vývozních licencí a měly by být přijaty postupy pro přidělování množství, která lze vyvézt s náhradou.

(4)

Článek 5 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (5), stanoví zvláštní operace a určitá množství, pod jejichž úroveň se nevyžaduje předložení licence. V tomto ohledu by měla být pro odvětví mléka a mléčných výrobků přijata zvláštní ustanovení.

(5)

Měla by se snížit výše přípustné odchylky povolené uvedeným nařízením, pokud jde o množství vyvezeného zboží v porovnání s množstvím uvedeným v licenci, a stanovit, že za účelem zajištění účinné kontroly omezení nebude vyplácena žádná náhrada pro množství, která přesahují množství uvedené v licenci. Jistoty, které mají být složeny při předložení žádostí o licence, by měly být stanoveny v dostatečné výši, která zabrání spekulativním žádostem.

(6)

Měla by se stanovit doba platnosti vývozních licencí.

(7)

S cílem zajistit přesnou kontrolu vyvážených produktů a minimalizovat riziko spekulace by měla být omezena možnost změnit produkt, pro nějž byla licence vydána.

(8)

Ustanovení čl. 4 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty (6), stanoví pravidla pro používání vývozních licencí obsahující stanovení náhrady předem platná také pro vývoz produktů spadajících pod dvanáctimístný číselný kód produktu jiný, než je kód uvedený v licenci v kolonce 16. Toto ustanovení lze v určitém odvětví použít pouze tehdy, pokud byly definovány kategorie produktů uvedené v článku 14 nařízení (ES) č. 1291/2000 a skupiny produktů uvedené v druhé odrážce čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 800/1999.

(9)

Pro odvětví mléka a mléčných výrobků jsou kategorie produktů již definovány s odkazem na kategorie stanovené v dohodě o zemědělství. V zájmu náležitého řízení daného režimu je třeba tyto kategorie nadále používat a čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 800/1999 používat pouze na základě definovaných skupin produktů.

(10)

Sazby náhrad jsou v odvětví mléka stanoveny velmi diferencovaně, zejména podle obsahu tuku v produktech. Aby se zajistilo, že uvedené sazby nebudou zpochybňovány a zároveň je respektován cíl čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 800/1999, měly by být skupiny produktů úzce definovány. Vzhledem k harmonizaci je vhodné, aby se uvedené pravidlo vztahovalo na všechny mléčné výrobky a byly odpovídajícím způsobem definovány produktové skupiny pro sýry.

(11)

Vzhledem k harmonizaci podmínek, za nichž je držiteli licence umožněn vývoz produktu, který není uveden v kolonce 16 vývozní licence, s ustanoveními nařízení (ES) č. 800/1999 by neměli být držitelé povinni žádat o provedení změny před ukončením vývozních formalit. Aby nedošlo k diskriminaci hospodářských subjektů, které vyvážejí v rámci stávajícího režimu a které vyvážejí v rámci tohoto nařízení, lze uvedené ustanovení použít se zpětnou platností na žádost držitele licence.

(12)

Aby se hospodářským subjektům umožnila účast v nabídkových řízeních vyhlašovaných třetími zeměmi, aniž by to ovlivnilo dodržování omezení týkajících se objemu, měl být zaveden režim prozatímních licencí, na jehož základě budou vybraní účastníci nabídkového řízení oprávněni získat definitivní licenci. V zájmu správného používání uvedených licencí by se měla pro některé vývozní operace s náhradami definovat země určení jako povinné místo určení.

(13)

Pro zajištění účinného sledování vydávaných licencí, které závisí na oznamování informací členskými státy Komisi, je třeba stanovit určitou lhůtu před vydáním licencí. S cílem zajistit řádné fungování režimu a zejména spravedlivé přidělování množství disponibilních v rámci omezení stanovených dohodou o zemědělství je nezbytné přijmout různá opatření v oblasti řízení a zejména stanovit možnost pozastavit vydávání licencí a použít přídělový koeficient pro požadovaná množství.

(14)

Vývoz produktů v souvislosti s akcemi potravinové pomoci by měl být vyloučen z některých ustanovení o vydávání vývozních licencí.

(15)

V případě jednotlivých sýrů se ukázalo, že počet žádostí o vývozní licence se liší podle místa určení. S cílem umožnit použití zvláštních opatření diferencovaných podle místa určení uvedeného na žádostech o licence je nezbytné stanovit oblasti určení a učinit oblast určení uvedenou na vývozních licencích závaznou pro produkty kódu KN 0406.

(16)

V případě mléčných výrobků obsahujících přidaný cukr, jejichž cena je určena cenou příslušných složek, je třeba určit metodu stanovení náhrady podle procentního podílu složek v těchto produktech obsažených. Pro usnadnění řízení náhrad pro tyto produkty a zejména opatření k zajištění souladu se závazky, které se týkají vývozu uskutečňovaného v souladu s dohodou o zemědělství, je však nezbytné stanovit maximální množství obsažené sacharosy, pro které může být poskytnuta náhrada. 43 % hmotnostních v celém produktu by mělo být považováno za reprezentativní pro obsah sacharosy v těchto produktech.

(17)

Ustanovení čl. 11 odst. 6 nařízení (ES) č. 800/1999 stanoví, že lze poskytovat náhrady pro složky pocházející ze Společenství obsažené v tavených sýrech, které se vyrábí v rámci režimu aktivního zušlechťovacího styku. Je třeba stanovit určitá zvláštní pravidla s cílem zajistit řádné fungování a účinnou kontrolu tohoto zvláštního opatření.

(18)

Dohoda uzavřená mezi Evropským společenstvím a Kanadou (7), schválená rozhodnutím Rady 95/591/ES (8), stanoví povinnost předložit vývozní licenci vydanou Evropským společenstvím v případě sýrů, na které se vztahují preferenční podmínky dovozu do Kanady. Je třeba stanovit zvláštní pravidla pro vydávání těchto licencí. S cílem zaručit, aby množství sýrů dovážených do Kanady v rámci dovozních kvót odpovídala množstvím, pro něž byly licence vydány, je nezbytné stanovit, že licence řádně orazítkované kanadskými orgány musí být vráceny příslušným subjektům členských států a že členské státy musí údaje o vývozu sdělit Komisi. Je vhodné vyjasnit nutnost minimální jistoty, ačkoli v rámci tohoto režimu se nežádá o náhradu.

(19)

Společenství je oprávněno určit dovozce, kteří mohou dovážet sýry Společenství do Spojených států amerických v rámci doplňkové kvóty vyplývající z dohody o zemědělství. Aby Společenství mohlo maximalizovat hodnotu dané kvóty, je nezbytné stanovit postup pro určování dovozců na základě vývozních licencí přidělených pro dotyčné produkty.

(20)

Memorandum o porozumění mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou o ochraně dovozu sušeného mléka v Dominikánské republice (9), které bylo schváleno rozhodnutím Rady 98/486/ES (10), stanoví, že Společenství bude spravovat svůj podíl na celní kvótě v souladu s mechanismem vývozních licencí. Měl by se proto určit postup pro přidělování licencí. S cílem zajistit, aby produkty dovážené do Dominikánské republiky byly součástí kvóty a aby dovážené produkty odpovídaly produktům uvedeným ve vývozní licenci, by měli vývozci předložit při dovozu ověřenou kopii vývozního prohlášení, ve kterém musí být uvedeny určité údaje.

(21)

Nařízením Komise (EHS) č. 896/84 (11) se stanovila doplňující ustanovení, pokud jde o poskytování vývozních náhrad při přechodu z jednoho hospodářského roku pro mléko na druhý, pokud došlo ke změnám intervenčních cen. Uvedená ustanovení umožňují stanovit různé sazby náhrad v závislosti na datu výroby daných produktů. Ukázalo se, že je velice obtížné doložit požadovaná data produkce a kontrolní postupy pro ověření správnosti souvisejících dokumentů a účetnictví a představuje to velkou zátěž. Stejného cíle lze dosáhnout úpravou doby platnosti vývozních licencí. Nařízení (EHS) č. 896/84 by proto mělo být zrušeno.

(22)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Tímto nařízením se stanoví:

a)

obecná pravidla pro licence a náhrady pro vývoz produktů uvedených v článku 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 ze Společenství;

b)

zvláštní pravidla pro vývoz uvedených produktů ze Společenství do některých třetích zemí.

Článek 2

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, použijí se ustanovení nařízení (ES) č. 800/1999 a (ES) č. 1291/2000.

KAPITOLA II

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 3

1.   S výjimkou případů uvedených v první a čtvrté odrážce čl. 5 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1291/2001 se požaduje předložení vývozní licence pro vývoz produktů uvedených v článku 1 nařízení (ES) č. 1255/1999, pro něž se požaduje vývozní náhrada, ze Společenství.

Odchylně od první odrážky čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 však může být vývozní licence se stanovením náhrady předem použita na poskytnutí náhrady na vývoz mléčných výrobků uvedených v čl. 36 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 800/1999.

2.   Aby mohla být poskytnuta náhrada pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1255/1999, musí tyto produkty odpovídat příslušným požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (12) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (13), zejména pokud jde o přípravu ve schváleném zařízení a dodržení požadavků na identifikační označení, které jsou stanoveny v oddílu I přílohy II nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek 4

1.   Částkou náhrady, která má být vyplacena, je částka platná ke dni podání žádosti o vývozní licenci, případně prozatímní licenci.

2.   Žádosti o licence se stanovením náhrady předem pro produkty podle článku 1 nařízení (ES) č. 1255/1999, které byly ve smyslu článku 17 nařízení (ES) č. 1291/2000 podány ve středu a ve čtvrtek po uplynutí každé lhůty pro předložení nabídek podle čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 581/2004 (14) a podle čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 582/2004 (15), jsou považovány za předložené v pracovní den po tomto čtvrtku.

3.   V kolonce 7 žádostí o licence a licencí je uvedena země určení a číselný kód země nebo území určení podle klasifikace zemí nebo území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy stanovené nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (16).

4.   Pro účely čtvrté odrážky čl. 5 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1291/2000, pokud je ve vývozním prohlášení uvedeno několik odlišných kódů nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady stanovených nařízením Komise (EHS) č. 3846/87 (17) (dále jen „nomenklatura pro náhrady“) nebo kombinované nomenklatury, se údaje týkající se každého kódu považují za samostatné prohlášení.

Článek 5

Náhrada pro vývoz sýrů se neposkytuje, pokud cena s dodáním na hranice před podáním žádosti o náhradu v členském státě vývozu činí méně než 230 EUR na 100 kg. „Cenou s dodáním na hranice“ se rozumí cena ze závodu, k níž se připočte paušální částka ve výši 3 EUR na 100 kg.

Pokud se požaduje vývozní náhrada, jsou v kolonce 22 žádostí o licence a licencí uvedena slova „splněna podmínka minimální ceny s dodáním na hranice uvedené v článku 5 nařízení (ES) č. 1282/2006.“

Na žádost příslušných orgánů poskytnou žadatelé všechny doplňující informace a doklady, které tyto orgány považují za nezbytné k zajištění toho, aby při vyřizování celních formalit byla dodržena cena s dodáním na hranice, a popřípadě souhlasí s tím, aby tyto orgány provedly kontrolu účetnictví podle nařízení Rady (EHS) č. 4045/89 (18).

Článek 6

1.   Kategoriemi produktů podle dohody o zemědělství uzavřené v rámci Uruguayského kola obchodních jednání GATT (dále jen „dohoda o zemědělství“) se rozumí kategorie uvedené v příloze I tohoto nařízení.

2.   Skupinami produktů podle druhé odrážky čl. 4 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 800/1999 se rozumí skupiny uvedené v příloze II tohoto nařízení.

Článek 7

1.   V kolonce 16 žádostí o licence a licencí je uveden dvanáctimístný kód produktu nomenklatury pro náhrady, je-li požadována náhrada, nebo osmimístný kód produktu kombinované nomenklatury, není-li náhrada požadována. Licence jsou platné pouze pro produkt takto označený, kromě případů uvedených v odstavcích 2 a 3.

2.   Odchylně od odstavce 1 jsou licence rovněž platné pro vývoz produktu s dvanáctimístným kódem jiným, než je kód uvedený v kolonce 16 licence, pokud je táž výše náhrady poskytnuta pro oba produkty a pokud oba produkty spadají do stejné kategorie produktů uvedených v příloze I.

3.   Odchylně od odstavce 1 jsou licence rovněž platné pro vývoz produktu s dvanáctimístným kódem jiným, než je kód uvedený v kolonce 16 licence, pokud oba produkty spadají do stejné skupiny produktů uvedených v příloze II.

V takovém případě se náhrada vypočítá podle čl. 4 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 800/1999.

Článek 8

Vývozní licence jsou platné ode dne vydání, ve smyslu čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000, do:

a)

konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci vydání pro produkty kódu KN 0402 10;

b)

konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci vydání pro produkty kódu KN 0405;

c)

konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci vydání pro produkty kódu KN 0406;

d)

konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci vydání pro ostatní produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1255/1999;

e)

data, k němuž musí být splněny závazky vyplývající z nabídkového řízení podle čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení, a nejpozději do konce osmého měsíce následujícího po měsíci vydání definitivní vývozní licence uvedené v čl. 9 odst. 3 tohoto nařízení.

Článek 9

1.   V případě nabídkového řízení vyhlášeného veřejnoprávním subjektem ve třetí zemi podle čl. 49 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000, kromě nabídkových řízení týkajících se produktů kódu KN 0406, hospodářské subjekty mohou zažádat o prozatímní vývozní licenci pro množství, které je předmětem jejich nabídky, pokud složí jistotu.

Částka jistoty pro prozatímní licence se rovná 75 % částky vypočítané podle článku 10 tohoto nařízení, minimálně však výši 5 EUR na 100 kg.

Hospodářské subjekty doloží veřejný nebo veřejnoprávní charakter subjektu, který vyhlašuje nabídkové řízení.

2.   Prozatímní licence se vydávají pátý pracovní den následující po dni podání žádosti, pokud nebyla přijata opatření uvedená v čl. 11 odst. 2.

3.   Odchylně od čl. 49 odst. 5 nařízení (ES) č. 1291/2000 je lhůta pro předložení informací podle uvedeného odstavce 60 dní.

Před uplynutím této lhůty požádají hospodářské subjekty o definitivní vývozní licenci, která jim je vydána po předložení dokladu, že byla vybrána jejich nabídka.

Po předložení dokladu, že nabídka byla zamítnuta nebo že přidělené množství je menší než množství uvedené v prozatímní licenci, uvolní se dle potřeby celá jistota nebo její část.

4.   Žádosti o licence uvedené v odstavcích 2 a 3 se vyhotovují v souladu s článkem 13 nařízení (ES) č. 1291/2000.

5.   Ustanovení této kapitoly se použijí na definitivní vývozní licence, s výjimkou článku 11.

6.   Země určení uvedená v čl. 4 odst. 3 je povinným místem určení pro účely čl. 19 odst. 5 nařízení (ES) č. 800/1999 pro licence vydané podle tohoto článku.

7.   Ustanovení čl. 49 odst. 9 písm. c) nařízení (ES) č. 1291/2000 se nepoužije.

Článek 10

1.   Částka jistoty podle čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 se rovná této procentní sazbě z částky náhrady stanovené pro každý kód produktu a platné v den podání žádosti o vývozní licenci:

a)

15 % pro produkty kódu KN 0405;

b)

15 % pro produkty kódu KN 0402 10;

c)

15 % pro produkty kódu KN 0406;

d)

15 % pro ostatní produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1255/1999.

Částka jistoty však nesmí být nižší než 5 EUR na 100 kg.

Částkou náhrady uvedenou v prvním pododstavci je částka vypočítaná pro celkové množství dotyčného produktu, kromě mléčných výrobků obsahujících přidaný cukr.

V případě mléčných výrobků obsahujících přidaný cukr se částka náhrady uvedená v prvním pododstavci rovná celkovému množství celého dotyčného produktu vynásobenému sazbou náhrady použitelnou na kilogram mléčného výrobku.

2.   Ustanovení čl. 35 odst. 3 nařízení (ES) č. 1291/2000 se nepoužije pro licence vydané v souladu s tímto nařízením.

Článek 11

1.   Vývozní licence se stanovením náhrady předem se vydávají pátý pracovní den následující po dni podání žádostí za předpokladu, že množství uvedená v žádostech o licence byla sdělena v souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 562/2005 (19) a že nebyla přijata opatření uvedená v odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku.

2.   Jestliže by vydání vývozních licencí vedlo nebo mohlo vést k překročení dostupných rozpočtových částek nebo k vyčerpání maximálních množství, která mohou být vyvezena s náhradou během daného období dvanácti měsíců nebo v kratším období, které bude stanoveno podle článku 12 tohoto nařízení, s ohledem na čl. 31 odst. 13 nařízení (ES) č. 1255/1999, nebo by neumožňovalo zajistit kontinuitu vývozů během zbývající části dotyčného období, může Komise:

a)

použít pro požadovaná množství přídělový koeficient;

b)

zamítnout všechny nevyřízené žádosti, u kterých dosud nebyly vydány vývozní licence, nebo jejich část;

c)

pozastavit podávání žádostí o licence na dobu nejdéle pěti pracovních dní; pozastavení lze dále prodloužit postupem podle čl. 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 1255/1999.

Pokud je koeficient podle prvního pododstavce písm. a) nižší než 0,4, mohou žadatelé do tří pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí, kterým se koeficient stanoví, požádat o zrušení své žádosti o licenci a o uvolnění jistoty.

V případě uvedeném v prvním pododstavci písm. c) jsou žádosti o vývozní licence podané během období pozastavení nepřijatelné.

Opatření uvedená v prvním pododstavci písm. a), b) a c) mohou být prováděna nebo upravována podle kategorie produktů a podle místa určení nebo skupiny míst určení.

Pro účely prvního pododstavce se u dotyčného produktu přihlíží k sezonní povaze obchodu, situaci na trhu a zejména k vývoji cen na trhu a z toho vyplývajícím vývozním podmínkám.

3.   Opatření uvedená v odstavci 2 mohou být též přijata v případě, že jsou žádosti o vývozní licence podány pro množství, která převyšují nebo by mohla převýšit dostupné množství běžného odbytu do místa určení nebo skupiny míst určení, a v případě, že by vydáním požadovaných licencí mohlo dojít ke spekulacím, narušení hospodářské soutěže mezi hospodářskými subjekty, narušení daných obchodů nebo trhu Společenství.

4.   Pokud jsou žádosti o licence odmítnuty nebo požadovaná množství snížena, je ihned uvolněna jistota pro veškerá množství, u kterých nebylo žádostem vyhověno.

Článek 12

Pokud je celkové množství uvedené v podaných žádostech o licence takové, že existuje riziko předčasného vyčerpání maximálních množství, která lze vyvézt s náhradou během příslušného období dvanácti měsíců, může se postupem podle čl. 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 1255/1999 rozhodnout o rozdělení těchto maximálních množství na období, která budou stanovena.

Článek 13

1.   Pokud vyvezené množství překročí množství uvedené v licenci, nezakládá množství navíc nárok na náhradu.

Za tímto účelem obsahuje kolonka 22 licencí tato slova: „Platba náhrady omezená na množství uvedené v kolonkách 17 a 18.“

2.   Odchylně od ustanovení čl. 8 odst. 5 a čl. 35 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 o přípustných odchylkách pro vyvážená množství se použijí tyto sazby:

a)

sazba stanovená v čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 1291/2000 činí 2 %;

b)

sazba stanovená v čl. 35 odst. 2 prvním a druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1291/2000 činí 98 %;

c)

sazba stanovená v čl. 35 odst. 2 třetím pododstavci činí 2 %.

Článek 14

Článek 11 se nevztahuje na vydávání vývozních licencí pro dodávky potravinové pomoci podle čl. 10 odst. 4 dohody o zemědělství.

Článek 15

1.   U licencí vydávaných pro produkty kódu KN 0406 se v kolonce 20 žádostí o licence a licencí uvedou tato slova:

„Licence platná pro oblast … podle čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1282/2006.“

2.   Pro účely odstavce 1 se použijí tyto definice:

a)

oblast I: kódy místa určení AL, BA, XK, MK, XM a XS;

b)

oblast II: kód místa určení US;

c)

oblast III: všechny ostatní kódy místa určení.

3.   Oblast uvedená v kolonce 20 žádostí o licence a licencí podle odstavce 1 je povinným místem určení.

Uvedenou oblastí je oblast stanovená v odstavci 2 tohoto článku, do níž patří země určení uvedená v kolonce 7 žádosti o licence a licence.

Náhradu nelze vyplatit, pokud se skutečné místo určení nachází v jiné oblasti, než je oblast uvedená v žádosti o licenci a v licenci. Ustanovení čl. 18 odst. 3 nařízení (ES) č. 800/1999 se nepoužije.

Článek 16

1.   U mléčných výrobků obsahujících přidaný cukr se náhrada rovná součtu těchto složek:

a)

složky představující množství mléčného výrobku;

b)

složky představující množství přidané sacharosy, maximálně do výše 43 % hmotnostních z celého produktu.

2.   Složka uvedená v odst. 1 písm. a) se vypočítá tak, že základní částka náhrady se vynásobí obsahem mléčných výrobků v celém produktu.

Základní částkou uvedenou v prvním pododstavci je náhrada pro jeden kilogram mléčných výrobků obsažených v celém produktu.

3.   Složka uvedená v odst. 1 písm. b) se vypočítá tak, že obsah sacharosy v celém produktu, maximálně do výše 43 %, se vynásobí základní částkou náhrady platnou ke dni podání žádosti o licenci pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 318/2006 (20).

Ke složce sacharosy se však nepřihlíží, pokud základní částka náhrady pro mléčnou složku uvedenou v odst. 2 druhém pododstavci tohoto článku je stanovena v nulové výši nebo není stanovena.

Článek 17

1.   K žádostem o vývozní licence pro mléko a mléčné výrobky vyvážené jako produkty kódu KN 0406 30 v souladu s třetí odrážkou čl. 11 odst. 6 nařízení (ES) č. 800/1999 je nutné přiložit povolení umožňující využití příslušného celního režimu.

2.   Kolonka 20 žádostí o vývozní licence a vývozních licencí pro mléko a mléčné výrobky podle odstavce 1 obsahuje odkaz na tento článek.

3.   Členské státy přijmou nezbytná opatření v rámci režimu uvedeného v odstavci 1 za účelem zjišťování a kontroly jakosti a množství produktů uvedených ve zmíněném odstavci, pro něž je požadována náhrada, jakož i za účelem používání ustanovení týkajících se nároku na náhradu.

KAPITOLA III

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

ODDÍL 1

Vývoz do Kanady

Článek 18

1.   Při vývozu sýrů do Kanady v rámci kvóty uvedené v dohodě uzavřené mezi Evropským společenstvím a Kanadou, schválené rozhodnutím 95/591/ES, se vyžaduje předložení vývozní licence.

2.   Žádosti o licence jsou přípustné pouze tehdy, pokud žadatelé:

a)

poskytnou písemné prohlášení, že veškeré suroviny uvedené v kapitole 4 kombinované nomenklatury použité k výrobě produktů uvedených v jejich žádosti byly vyrobeny výhradně ve Společenství;

b)

se písemně zaváží, že na žádost příslušných orgánů poskytnou jakékoli další podklady, které tyto orgány považují za nezbytné pro vydání licencí, a že souhlasí s tím, aby tyto orgány případně provedly kontrolu účetnictví a podmínek, za jakých se dotyčné produkty vyrábějí.

Článek 19

Žádosti o licence a licence uvádějí:

a)

v kolonce 7 slova „KANADA – CA“;

b)

v kolonce 15 označení zboží podle kombinované nomenklatury šestimístným číslem pro produkty kódů KN 0406 10, 0406 20, 0406 30 a 0406 40 a osmimístným číslem pro produkty kódu KN 0406 90. Kolonka 15 žádostí o licence a licencí nesmí obsahovat více než šest takto označených produktů;

c)

v kolonce 16 osmimístný kód KN a množství v kilogramech pro každý produkt uvedený v kolonce 15. Licence je platná pouze pro takto označené produkty a množství;

d)

v kolonkách 17 a 18 celkové množství produktů uvedených v kolonce 16;

e)

v kolonce 20 dle potřeby jeden z těchto údajů:

„Sýry pro přímý vývoz do Kanady. Článek 18 nařízení (ES) č. 1282/2006. Kvóta pro … (rok).“,

„Sýry pro přímý vývoz/vývoz přes New York do Kanady. Článek 18 nařízení (ES) č. 1282/2006. Kvóta pro … (rok).“

Pokud je sýr do Kanady přepravován přes třetí země, musí být tyto země uvedeny místo odkazu na New York nebo společně s ním;

f)

v kolonce 22 slova „bez vývozní náhrady“.

Článek 20

1.   Licence se vydávají ihned po podání přípustných žádostí. Na žádost žadatelů se vydá ověřená kopie licence.

2.   Licence je platná ode dne vydání, ve smyslu čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000, do následujícího 31. prosince.

Licence vydávané od 20. prosince do 31. prosince jsou však platné od 1. ledna do 31. prosince následujícího roku. V tomto případě musí být daný následující rok uveden v kolonce 20 žádostí o licence a licencí podle čl. 19 písm. e).

Článek 21

1.   Vývozní licence předložené příslušnému orgánu za účelem zápisu a potvrzení v souladu s článkem 24 nařízení (ES) č. 1291/2000 mohou být použity pouze pro jedno vývozní prohlášení. Po předložení vývozního prohlášení jsou licence vyčerpány.

2.   Držitelé vývozních licencí zajistí, aby ověřená kopie vývozní licence byla předložena příslušnému kanadskému orgánu při podání žádosti o dovozní licenci.

3.   Odchylně od článku 9 nařízení (ES) č. 1291/2000 nejsou licence převoditelné.

4.   Do 31. července za předcházející pololetí a do 31. ledna za předcházející kvótový rok sdělí příslušný orgán členského státu Komisi podle vzoru formuláře uvedeného v příloze III počet vydaných licencí a množství dotyčných sýrů.

Článek 22

1.   Ustanovení kapitoly II se nepoužije.

2.   Sdělení členských států uvedená v čl. 21 odst. 4 se podávají elektronicky podle pokynů Komise členským státům.

ODDÍL 2

Vývoz do Spojených států amerických

Článek 23

Postupem podle čl. 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 1255/1999 se může rozhodnout o vývozu produktů kódu KN 0406 do Spojených států amerických jako součásti těchto kvót:

a)

doplňkové kvóty vyplývající z dohody o zemědělství;

b)

celních kvót původně vyplývajících z Tokijského kola a poskytnutých Spojenými státy americkými Rakousku, Finsku a Švédsku v seznamu XX Uruguayského kola;

c)

celních kvót původně vyplývajících z Uruguayského kola a poskytnutých Spojenými státy americkými České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku v seznamu XX Uruguayského kola.

Článek 24

1.   Při vývozu sýrů do Spojených států amerických v rámci kvót uvedených v článku 23 je nezbytné předložit vývozní licenci v souladu s tímto oddílem.

V kolonce 16 žádostí o licence a licencí je uveden osmimístný kód produktu kombinované nomenklatury.

2.   Hospodářské subjekty mohou ve lhůtě, která bude stanovena v rozhodnutí podle článku 23, požádat o vývozní licenci pro vývoz produktů uvedených v daném článku během následujícího kalendářního roku, pokud složí jistotu podle článku 10.

3.   Žadatelé o vývozní licence na skupiny produktů a kvóty, které jsou v rozhodnutí podle článku 23 označeny jako 16-, 22-Tokio, 16-, 17-, 18-, 20- a 21-, 22-Uruguay, 25-Tokio a 25-Uruguay, musejí doložit, že v průběhu alespoň jednoho roku ze tří předchozích let vyváželi do Spojených států amerických dotyčné produkty a že jejich označený dovozce je dceřinou společností žadatele.

4.   Žadatelé o vývozní licence v žádostech uvedou:

a)

označení skupiny produktů, na kterou se vztahuje kvóta Spojených států amerických v souladu s doplňkovými poznámkami 16 až 23 a 25 v kapitole 4 harmonizovaného celního sazebníku Spojených států amerických;

b)

názvy produktů podle harmonizovaného celního sazebníku Spojených států amerických;

c)

jméno a adresu dovozce ve Spojených státech amerických určeného žadatelem.

5.   K žádostem o vývozní licence je nutné přiložit osvědčení od určeného dovozce dokládající skutečnost, že v souladu s platnými právními předpisy Spojených států amerických splňuje podmínky pro vydání licencí na dovoz produktů podle článku 23.

Článek 25

1.   Pokud požadovaná množství v žádostech o vývozní licence na skupinu produktů nebo kvótu uvedenou v článku 23 přesáhnou dostupné množství pro dotyčný rok, použije Komise k množstvím uvedeným v žádosti jednotný přídělový koeficient.

Jistota se zcela nebo zčásti uvolní v případě zamítnutých žádostí nebo v případě množství, která jsou vyšší než přidělená množství.

2.   Pokud by použití přídělového koeficientu vedlo k přidělení licencí na méně než 10 tun na žádost, přidělí dotčený členský stát příslušná dostupná množství losem. Členský stát přidělí losem licence v množství 10 tun na jednu licenci těm žadatelům, jimž by bylo přiděleno v důsledku použití přídělového koeficientu méně než 10 tun.

Při stanovení šarží budou před losováním rozdělena zbývající množství nižší než 10 tun rovnoměrně mezi šarže o 10 tunách.

Pokud by použitím přídělového koeficientu vzniklo množství menší než 10 tun, bude toto množství považováno za jednu šarži.

Žádosti, jimž losováním nebyly přiděleny žádné licence, budou neprodleně zproštěny jistoty.

3.   Pokud se v žádostech o licence požadují množství produktů, která nepřekračují kvóty pro dotyčný rok uvedené v článku 23, může Komise za použití přídělového koeficientu rozdělit zbývající množství mezi žadatele v poměru k požadovaným množstvím.

V takovém případě hospodářské subjekty do týdne od zveřejnění upraveného přídělového koeficientu uvědomí příslušný orgán o dodatečném množství, jehož jsou příjemci, a odpovídajícím způsobem se navýší složená jistota.

Článek 26

1.   Jména určených dovozců podle čl. 24 odst. 4 písm. c) Komise sdělí příslušným orgánům Spojených států amerických.

2.   V případě, že dovozní licence pro dotyčná množství není udělena určenému dovozci za okolností, které nezpochybňují dobrou víru hospodářského subjektu předkládajícího osvědčení podle čl. 24 odst. 5, může členský stát povolit hospodářskému subjektu, aby určil jiného dovozce, pokud je tento dovozce uveden na seznamu sděleném příslušným orgánům Spojených států amerických v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

Členský stát neprodleně uvědomí Komisi o změně určeného dovozce a Komise oznámí tuto změnu příslušným orgánům Spojených států amerických.

Článek 27

Vývozní licence se vydávají 15. prosince roku, který předchází kvótovému roku, na množství, pro něž jsou licence přiděleny.

Licence jsou platné od 1. ledna od 31. prosince kvótového roku.

V kolonce 20 žádosti o licenci a licence se uvedou tato slova:

„Určeno pro vývoz do Spojených států amerických: Kvóta pro … (rok) – kapitola III, oddíl 2 nařízení (ES) č. 1282/2006.“

Licence vydané podle tohoto článku jsou platné pouze pro vývoz uvedený v článku 23.

Článek 28

Ustanovení kapitoly II se použijí s výjimkou článků 8 a 11.

ODDÍL 3

Vývoz do Dominikánské republiky

Článek 29

1.   Při vývozu sušeného mléka do Dominikánské republiky v rámci kvóty stanovené v memorandu o porozumění uzavřeném mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou, které bylo schváleno rozhodnutím 98/486/ES, je nutné v případě každé zásilky příslušným orgánům Dominikánské republiky předložit ověřenou kopii vývozní licence vydané v souladu s tímto oddílem, jakož i řádně potvrzenou kopii vývozního prohlášení.

2.   Vývozní licence se přednostně vydávají pro sušené mléko těchto kódů produktů nomenklatury pro náhrady:

0402 10 11 9000,

0402 10 19 9000,

0402 21 11 9900,

0402 21 19 9900,

0402 21 91 9200,

0402 21 99 9200.

Produkty musí být vyrobeny pouze ve Společenství. Na žádost příslušných orgánů předloží žadatel všechny dodatečné doklady, které tyto orgány považují za nezbytné pro vydání licence, a souhlasí s tím, aby tyto orgány případně provedly kontrolu účetnictví a výrobních podmínek dotyčných produktů.

Článek 30

1.   Kvóta uvedená v čl. 29 odst. 1 činí 22 400 tun na období dvanácti měsíců, které začíná 1. července. Kvóta se dělí na dvě části:

a)

první část ve výši 80 % neboli 17 920 tun je rozdělena mezi vývozce Společenství, kteří mohou doložit, že vyvezli produkty uvedené v čl. 29 odst. 2 do Dominikánské republiky v průběhu alespoň tří ze čtyř kalendářních roků před lhůtou pro podání žádostí;

b)

druhá část ve výši 20 % neboli 4 480 tun je vyhrazena pro žadatele, kteří nejsou uvedeni v písmenu a), kteří v okamžiku podání žádosti mohou prokázat, že po dobu minimálně dvanácti měsíců obchodovali se třetími zeměmi s mléčnými výrobky uvedenými v kapitole 4 kombinované nomenklatury, a kteří jsou v některém členském státě zapsáni jako plátci daně z přidané hodnoty.

2.   Žádosti o vývozní licence se mohou u jednoho žadatele vztahovat maximálně na tato množství:

a)

pokud jde o část uvedenou v odst. 1 písm. a), množství ve výši 110 % celkového množství produktů uvedených v čl. 29 odst. 2 a vyvezených do Dominikánské republiky během jednoho ze tří kalendářních roků před lhůtou pro podání žádostí;

b)

pokud jde o část uvedenou v odst. 1 písm. b), celkové maximální množství ve výši 600 tun.

Žádosti, které budou obsahovat vyšší množství než omezení stanovená písmenech a) a b), budou zamítnuty.

3.   Aby byla žádost o vývozní licenci přijata, lze podat pro každý kód produktu nomenklatury pro náhrady pouze jednu takovou žádost a všechny žádosti musí být příslušnému orgánu jednoho členského státu podány ve stejnou dobu.

Žádosti o vývozní licence jsou přípustné pouze tehdy, pokud žadatelé při podání žádostí o vývozní licence:

a)

složí jistotu ve výši 15 EUR na 100 kilogramů;

b)

u části uvedené v odst. 1 písm. a) uvedou množství produktů stanovených v čl. 29 odst. 2, které vyvezli do Dominikánské republiky v průběhu jednoho ze tří kalendářních roků před lhůtou uvedenou v odst. 1 písm. a), a jsou schopni to uspokojivě doložit příslušnému orgánu dotyčného členského státu. V tomto ohledu je za vývozce považován hospodářský subjekt, jehož jméno je uvedeno v příslušném vývozním prohlášení;

c)

u části uvedené v odst. 1 písm. b) jsou schopni uspokojivě doložit příslušnému orgánu dotyčného členského státu, že splňují stanovené podmínky.

Článek 31

Pro kvótu týkající se období od 1. července do 30. června následujícího roku se žádosti o licence podávají od 1. do 10. dubna každého roku.

Pro účely čl. 4 odst. 1 se všechny žádosti, které byly podány ve stanovené lhůtě, považují za žádosti podané první den lhůty pro podávání žádostí o licence.

Článek 32

Žádosti o licence a licence musí obsahovat:

a)

v kolonce 7 slova „Dominikánská republika – DO“;

b)

v kolonkách 17 a 18 množství, na něž se žádost o licenci nebo licence vztahuje;

c)

v kolonce 20 jednu z poznámek uvedených v příloze IV.

Z licencí, které byly vydány podle tohoto oddílu, vyplývá povinnost vyvážet do Dominikánské republiky.

Článek 33

1.   Nejpozději pátý pracovní den po uplynutí lhůty pro podání žádostí o licence sdělí členské státy Komisi podle vzoru uvedeného v příloze V pro každou ze dvou částí kvóty, jakož i pro každý kód produktů nomenklatury pro náhrady, množství uvedená v žádostech o licence, nebo jí případně sdělí, že nebyly podány žádné žádosti.

Před vydáním licencí členské státy zejména ověří, zda údaje uvedené v čl. 29 odst. 2 a čl. 30 odst. 1 a 2 jsou správné.

Pokud se zjistí, že hospodářský subjekt, kterému byla vydána licence, uvedl nepřesné údaje, licence se zruší a jistota propadne.

2.   Komise rozhodne co možná nejrychleji, v jakém rozsahu lze udělit licence na požadovaná množství, a o svém rozhodnutí uvědomí členské státy.

Jestliže celkové množství, na které se vztahují žádosti o licence na jednu ze dvou částí kvóty, je vyšší než množství uvedené v čl. 30 odst. 1, stanoví Komise koeficient přidělení. Pokud použití koeficientu přidělení vede k tomu, že množství na jednoho žadatele je nižší než 20 tun, žadatelé mohou své žádosti o licenci stáhnout. V takovém případě o tom uvědomí příslušný orgán do tří pracovních dnů po zveřejnění rozhodnutí Komise. Jistota se uvolní ihned. Příslušný orgán sdělí Komisi do osmi pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí Komise množství, pro která byly staženy žádosti a pro která byla uvolněna jistota.

Jestliže celkové množství, na které se vztahují žádosti o licence, je nižší než množství, které je pro příslušné období k dispozici, rozdělí Komise na základě objektivních kritérií zbývající množství, přičemž bere v úvahu zejména žádosti o licence pro všechny produkty kódů KN 0402 10, 0402 21 a 0402 29.

Článek 34

1.   Licence se vydávají na žádost hospodářského subjektu nejdříve 1. června a nejpozději 15. února následujícího roku. Vydávají se pouze hospodářským subjektům, jejichž žádosti o licenci byly oznámeny v souladu s čl. 33 odst. 1.

Nejpozději do konce února sdělí členské státy Komisi podle vzoru formuláře uvedeného v příloze VI pro obě části kvóty množství, pro která nebyly vydány žádné licence.

2.   Vývozní licence vydané v souladu s tímto oddílem jsou platné od skutečného dne vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 do 30. června kvótového roku, pro který byla žádost o licenci podána.

3.   Jistota se uvolní pouze v jednom z těchto případů:

a)

po předložení dokladu podle čl. 35 odst. 5 nařízení (ES) č. 1291/2000;

b)

pro požadovaná množství, pro něž nemohla být vydána licence.

Jistota týkající se množství, které nebylo vyvezeno, propadne.

4.   Odchylně od článku 9 nařízení (ES) č. 1291/2000 nejsou licence převoditelné.

5.   Nejpozději do 31. srpna každý rok sdělí příslušný orgán členského státu Komisi podle vzoru formuláře uvedeného v příloze VII a za předchozí období dvanácti měsíců podle čl. 30 odst. 1 tato množství v členění podle kódů produktů nomenklatury pro vývozní náhrady:

přidělené množství,

množství, pro které byly vydány licence,

vyvezené množství.

Článek 35

1.   Ustanovení kapitoly II se použijí s výjimkou článků 8, 10 a 11.

2.   Odchylně od čl. 7 odst. 1 mohou držitelé licence na základě žádosti obdržet změnu kódu v kolonce 16 vývozní licence v podobě jiného kódu uvedeného v čl. 29 odst. 2, pokud má totožnou sazbu náhrady.

Tyto žádosti se podají před dnem vývozu ve smyslu čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 800/1999.

Příslušné orgány členského státu sdělí Komisi do dvou pracovních dnů po změně kódu produktu:

a)

jméno a adresu držitele licence;

b)

pořadové číslo licence nebo výpis z licence a den vydání;

c)

počáteční kód produktu;

d)

konečný kód produktu.

3.   Sdělení členských států stanovená v tomto oddílu se podávají elektronicky podle pokynů Komise členským státům.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 36

Nařízení (ES) č. 174/1999 a (EHS) č. 896/84 se zrušují.

Odkazy na nařízení (ES) č. 174/1999 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze VIII.

Nařízení (ES) č. 174/1999 se nadále použije na licence, o něž se požádalo před vstupem tohoto nařízení v platnost.

Článek 37

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se na žádosti o vývozní licence podané od 1. září 2006.

Na žádost zúčastněného hospodářského subjektu podanou do tří měsíců po datu vyhlášení tohoto nařízení se na licence vydané do 1. září 2006 použije čl. 7 odst. 2.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. srpna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 20, 27.1.1999, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 508/2006 (Úř. věst. L 92, 30.3.2006, s. 10).

(3)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.

(4)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 410/2006 (Úř. věst. L 71, 10.3.2006, s. 7).

(6)  Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 671/2004 (Úř. věst. L 105, 14.4.2004, s. 5).

(7)  Úř. věst. L 334, 30.12.1995, s. 33.

(8)  Úř. věst. L 334, 30.12.1995, s. 25.

(9)  Úř. věst. L 218, 6.8.1998, s. 46.

(10)  Úř. věst. L 218, 6.8.1998, s. 45.

(11)  Úř. věst. L 91, 1.4.1984, s. 71. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 222/88 (Úř. věst. L 28, 1.2.1988, s. 1).

(12)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1; opraveno v Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 3

(13)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55; opraveno v Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 22

(14)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 64.

(15)  Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 67.

(16)  Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12.

(17)  Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1.

(18)  Úř. věst. L 388, 30.12.1989, s. 18.

(19)  Úř. věst. L 95, 14.4.2005, s. 11.

(20)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1.


PŘÍLOHA I

Kategorie produktů stanovené v čl. 6 odst. 1

Číslo

Popis zboží

Kód KN

I

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka, mléčné pomazánky

0405 10

0405 20 90

0405 90

II

Odstředěné sušené mléko

0402 10

III

Sýry a tvaroh

0406

IV

Ostatní mléčné výrobky

0401

0402 21

0402 29

0402 91

0402 99

0403 10 11 až 0403 10 39

0403 90 11 až 0403 90 69

0404 90

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 39

2309 10 59

2309 10 70

2309 90 35

2309 90 39

2309 90 49

2309 90 59

2309 90 70


PŘÍLOHA II

Skupiny produktů stanovené v čl. 6 odst. 2

Skupina číslo

Kód mléčného výrobku

(nomenklatura pro vývozní náhrady)

1

0401 30 31 9100

0401 30 31 9400

0401 30 31 9700

0401 30 91 9100

2

0401 30 39 9100

0401 30 39 9400

0401 30 39 9700

0401 30 99 9100

0401 30 99 9500

3

0402 21 11 9200

0402 21 11 9300

0402 21 11 9500

0402 21 11 9900

0402 21 91 9100

0402 21 91 9200

0402 21 91 9350

0402 21 91 9500

4

0402 21 17 9000

0402 21 19 9300

0402 21 19 9500

0402 21 19 9900

0402 21 99 9100

0402 21 99 9200

0402 21 99 9300

0402 21 99 9400

0402 21 99 9500

0402 21 99 9600

0402 21 99 9700

0402 21 99 9900

5

0402 29 15 9200

0402 29 15 9300

0402 29 15 9500

0402 29 15 9900

0402 29 91 9000

6

0402 29 19 9300

0402 29 19 9500

0402 29 19 9900

0402 29 99 9100

0402 29 99 9500

7

0402 91 11 9370

0402 91 31 9300

8

0402 91 19 9370

0402 91 39 9300

9

0402 99 11 9350

0402 99 31 9150

0402 99 31 9300

10

0402 99 19 9350

0402 99 39 9150

11

0403 90 11 9000

0403 90 13 9200

0403 90 13 9300

0403 90 13 9500

0403 90 13 9900

0403 90 19 9000

12

0403 90 33 9400

0403 90 33 9900

13

0403 90 59 9310

0403 90 59 9340

0403 90 59 9370

0403 90 59 9510

14

0404 90 21 9120

0404 90 21 9160

0404 90 23 9120

0404 90 23 9130

0404 90 23 9140

0404 90 23 9150

15

0404 90 29 9110

0404 90 29 9115

0404 90 29 9125

0404 90 29 9140

16

0404 90 81 9100

0404 90 83 9110

0404 90 83 9130

0404 90 83 9150

0404 90 83 9170

17

0405 10 11 9500

0405 10 11 9700

0405 10 19 9500

0405 10 19 9700

0405 10 30 9100

0405 10 30 9300

0405 10 30 9700

0405 10 50 9300

0405 10 50 9500

0405 10 50 9700

0405 10 90 9000

0405 20 90 9500

0405 20 90 9700

0405 90 10 9000

0405 90 90 9000

18

0406 10 20 9640

0406 10 20 9650

19

0406 10 20 9830

0406 10 20 9850

20

0406 20 90 9913

0406 20 90 9915

0406 20 90 9917

0406 20 90 9919

21

0406 30 31 9930

0406 30 31 9950

22

0406 30 39 9500

0406 30 39 9700

23

0406 30 39 9930

0406 30 39 9950

24

0406 90 76 9300

0406 90 76 9400

0406 90 76 9500

25

0406 90 78 9100

0406 90 78 9300

0406 90 78 9500

26

0406 90 85 9930

0406 90 85 9970

27

0406 90 86 9400

0406 90 86 9900

28

0406 90 87 9300

0406 90 87 9400


PŘÍLOHA III

KANADA

Informace požadované podle čl. 21 odst. 4

 

Členský stát:

 

Údaje vztahující se na období:


Jméno/adresa hospodářského subjektu

Kód KN produktu

(podle článku 19)

Vydané licence

Počet licencí

Množství v tunách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 


PŘÍLOHA IV

Poznámky uvedené v čl. 32 písm. c)

:

ve španělštině

:

Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1282/2006:

contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.…-30.6.… fijado en el Memorándum de acuerdo celebrado entre la Comunidad Europea y la República Dominicana y aprobado por la Decisión 98/486/CE del Consejo.

:

v češtině

:

kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1282/2006:

Celní kvóta pro období od 1.7.… do 30.6.… pro sušené mléko v rámci memoranda o porozumění uzavřeného mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou a schváleného rozhodnutím Rady 98/486/ES.

:

v dánštině

:

kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1282/2006:

toldkontingent for perioden 1.7.… til 30.6.… for mælkepulver i henhold til den aftale, som blev indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Dominikanske Republik og godkendt ved Rådets afgørelse 98/486/EF.

:

v němčině

:

Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1282/2006:

Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7.…—30.6.… gemäß der mit dem Beschluss 98/486/EG des Rates genehmigten Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Dominikanischen Republik.

:

v estonštině

:

määruse (EÜ) nr 1282/2006 III peatüki 3. jaos:

Piimapulbri tariifikvoot 1.7.…–30.6.… vastastikuse mõistmise memorandumi alusel, mis on sõlmitud Euroopa Ühenduse ja Dominikaani Vabariigi vahel ning heaks kiidetud nõukogu otsusega 98/486/EÜ.

:

v řečtině

:

κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006:

δασμολογική ποσόστωση, για το έτος 1.7.…-30.6.…, γάλακτος σε σκόνη δυνάμει του μνημονίου συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δομινικανής Δημοκρατίας και εγκρίθηκε από την απόφαση 98/486/ΕΚ του Συμβουλίου.

:

v angličtině

:

Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1282/2006:

tariff quota for 1.7.…-30.6.…, for milk powder under the Memorandum of Understanding concluded between the European Community and the Dominican Republic and approved by Council Decision 98/486/EC.

:

ve francouzštině

:

chapitre III, section 3, du règlement (CE) no 1282/2006:

contingent tarifaire, pour l'année 1.7.…-30.6.…, de lait en poudre au titre du mémorandum d'accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil.

:

v italštině

:

capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006:

contingente tariffario per l'anno 1.7.…-30.6.…, di latte in polvere a titolo del memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana e approvato con la decisione 98/486/CE del Consiglio.

:

v lotyštině

:

Regulas (EK) Nr. 1282/2006 III nodaļas 3 iedaļā:

Tarifa kvota no … gada 1. jūlija līdz … gada 30. jūnijam sausajam pienam (piena pulverim) saskaņā ar Saprašanās memorandu, kas noslēgts starp Eiropas Kopienu un Dominikānas Republiku un apstiprināts ar Padomes Lēmumu 98/486/EK.

:

v litevštině

:

Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 III skyriaus 3 skirsnyje:

tarifinė kvota nuo … metų liepos 1 dienos iki … metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta Europos bendrijos ir Dominikos Respublikos susitarimo memorandume ir patvirtinta Tarybos sprendimu 98/486/EB.

:

v maďarštině

:

Az 1282/2006/EK rendelet III. fejezetének 3 szakasza:

A 98/486/EK tanácsi határozat által jóváhagyott, az Európai Közösség és a Dominikai Köztársaság között megkötött egyetértési megállapodás értelmében a tejporra […] július 1-től […] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.

:

v maltštině

:

Kapitolu III, Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006:

Quota ta’ tariffa għal 1.7.…–30.6.… għall-ħalib tat-trab taħt il-Memorandum ta’ Ftehim konkluż bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Dominikana u approvat permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/486/KE.

:

v nizozemštině

:

Hoofdstuk III, afdeling 3, van Verordening (EG) nr. 1282/2006:

Tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.… t/m 30.6.… krachtens het memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Dominicaanse Republiek, goedgekeurd bij Besluit 98/486/EG van de Raad.

:

v polštině

:

rozdział III, sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006:

Kontyngent taryfowy na okres od 1.7.… do 30.6.… na mleko w proszku zgodnie z Protokołem ustaleń zawartym między Wspólnotą Europejską a Republiką Dominikańską i przyjętym decyzją Rady 98/486/WE.

:

v portugalštině

:

Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1282/2006:

Contingente pautal do ano 1.7.…-30.6.…, de leite em pó ao abrigo do memorando de acordo concluído entre a Comunidade Europeia e a República Dominicana e aprovado pela Decisão 98/486/CE do Conselho.

:

ve slovenštině

:

kapitola III, oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006:

Tarifná kvóta pre obdobie od 1.7.… do 30.6.… pre sušené mlieko podľa Memoranda o vzájomnom porozumení uzatvorenom medzi Európskym spoločenstvom a Dominikánskou republikou a schváleným rozhodnutím Rady 98/486/ES.

:

ve slovinštině

:

poglavje III oddelka 3 Uredbe (ES) št. 1282/2006:

Tarifna kvota za obdobje 1.7.… – 30.6.… za mleko v prahu v skladu z Memorandumom o soglasju, sklenjenim med Evropsko skupnostjo in Dominikansko republiko in potrjenim z Odločbo Sveta 98/486/ES.

:

ve finštině

:

asetuksen (EY) N:o 1282/2006 III luvun 3 jaksossa:

neuvoston päätöksellä 98/486/EY hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirjan mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7.… ja 30.6.… välisenä aikana.

:

ve švédštině

:

avsnitt 3 i kapitel III i förordning (EG) nr 1282/2006:

tullkvot för året 1.7.…–30.6.…, för mjölkpulver enligt avtalsmemorandumet mellan Europeiska gemenskapen och Dominikanska republiken, godkänt genom rådets beslut 98/486/EG.


PŘÍLOHA V

Dominikánská republika

Informace požadované podle čl. 33 odst. 1

 

Členský stát:

 

Údaje vztahující se na období od 1. července … do 30. června …

Kvóta uvedená v čl. 30 odst. 1 písm. a)

Jméno/adresa žadatele

Referenční údaje Vývoz do Dominikánské republiky

Žádosti

Kód produktu podle nomenklatury pro náhrady

Vyvezená množství

(t)

Rok vývozu

Kód produktu podle nomenklatury pro náhrady

Maximální množství = 110 % z (3)

(t)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

Celkem

 


Kvóta uvedená v čl. 30 odst. 1 písm. b)

Jméno/adresa žadatele

Kód produktu podle nomenklatury pro náhrady

Požadované množství

(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 


PŘÍLOHA VI

Dominikánská republika

Informace požadované podle čl. 34 odst. 1

 

Členský stát:

 

Údaje vztahující se na období od 1. července … do 30. června …

Kvóta uvedená v čl. 30 odst. 1 písm. a)

Jméno a adresa vývozce

Kód podle nomenklatury pro náhrady

Přidělená množství, pro která nebyly vydány licence

(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 


Kvóta uvedená v čl. 30 odst. 1 písm. b)

Jméno a adresa vývozce

Kód podle nomenklatury pro náhrady

Přidělená množství, pro která nebyly vydány licence

(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 


PŘÍLOHA VII

Dominikánská republika

Informace požadované podle čl. 34 odst. 5

 

Členský stát:

 

Údaje vztahující se na období od 1. července … do 30. června …

Kvóta uvedená v čl. 30 odst. 1 písm. a)

Kód podle nomenklatury pro náhrady

Množství, pro která byly přiděleny licence

(t)

Množství, pro která byly vydány licence

(t)

Vyvezená množství

(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 


Kvóta uvedená v čl. 30 odst. 1 písm. b)

Kód podle nomenklatury pro náhrady

Množství, pro která byly přiděleny licence

(t)

Množství, pro která byly vydány licence

(t)

Vyvezená množství

(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 


PŘÍLOHA VIII

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 174/1999

Toto nařízení

Článek 1

Článek 21

Článek 2

Čl. 1 odst. 1, článek 2

Čl. 3 odst. 1

Čl. 1 odst. 4

Čl. 3 odst. 2

Čl. 1 odst. 1

Čl. 4 odst. 1

Čl. 1 odst. 3

Čl. 4 odst. 2

Čl. 1 odst. 2

Čl. 4 odst. 3

Článek 2

Čl. 4 odst. 4

Článek 3

Článek 5

Článek 4

Článek 6

Článek 5

Článek 7

Článek 6

Článek 8

Článek 7

Článek 8

Čl. 9 odst. 1 až 5

Článek 14

Čl. 9 odst. 6

Čl. 12 odst. 2

Čl. 9 odst. 7

Článek 9

Článek 10

Článek 10

Článek 11

Článek 11

Článek 12

Článek 12

Článek 13

Článek 13

Článek 14

Článek 15

Článek 15

Článek 16

Článek 16

Článek 17

Článek 17

Čl. 18 odst. 1

Čl. 18 odst. 1

Čl. 18 odst. 3

Čl. 18 odst. 2

Čl. 18 odst. 2

Článek 19

Čl. 18 odst. 4

Čl. 20 odst. 1

Čl. 18 odst. 5

Čl. 20 odst. 2

Čl. 18 odst. 6

Čl. 21 odst. 1 a 2

Čl. 18 odst. 7

Čl. 21 odst. 3

Čl. 18 odst. 8

Čl. 21 odst. 4

Čl. 18 odst. 9

Článek 22

Článek 19

Čl. 20 odst. 1

Článek 23

Čl. 20 odst. 2

Článek 24

Čl. 20 odst. 3 a 9

Čl. 25 odst. 1

Čl. 20 odst. 4

Čl. 25 odst. 2

Čl. 20 odst. 5

Čl. 25 odst. 3

Čl. 20 odst. 6

Čl. 20 odst. 7

Čl. 26 odst. 1

Čl. 20 odst. 8

Čl. 26 odst. 2

Čl. 20 odst. 10

Článek 27

Čl. 20 odst. 11

Článek 28

Čl. 20a odst. 1 a 2

Čl. 29 odst. 1

Článek 20a odst. 3

Čl. 29 odst. 2

Článek 20a odst. 4

Čl. 30 odst. 1

Článek 20a odst. 5

Čl. 30 odst. 2

Článek 20a odst. 6

Čl. 30 odst. 3

Článek 20a odst. 7

Článek 31

Článek 20a odst. 9

Článek 32

Článek 20a odst. 10

Čl. 33 odst. 1

Článek 20a odst. 11

Čl. 33 odst. 2

Článek 20a odst. 12

Čl. 34 odst. 1

Článek 20a odst. 13

Čl. 34 odst. 2

Článek 20a odst. 14

Čl. 34 odst. 3

Článek 20a odst. 15

Čl. 34 odst. 4

Článek 20a odst. 16

Čl. 34 odst. 5

Článek 20a odst. 17

Čl. 35 odst. 1

Článek 20a odst. 18

Čl. 35 odst. 2

Článek 22

Článek 36

Článek 23

Článek 37

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha II

Příloha IV

Příloha III

Článek 20a odst. 9

Příloha IV

Příloha V

Příloha V

Příloha VI

Příloha VI

Příloha VII

Příloha VII

Příloha VIII


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

29.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 234/29


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 7. srpna 2006

o zřízení skupiny odborníků pro potřeby politiky ohledně údajů o trestné činnosti a trestním soudnictví

(2006/581/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 29 Smlouvy o Evropské unii mají Evropská unie a členské státy zajistit, aby Unie prostřednictvím užší spolupráce poskytovala občanům vysokou úroveň bezpečnosti v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti pomocí prevence a boje proti organizovanému zločinu nebo jiné trestné činnosti.

(2)

S cílem podporovat rozvoj harmonizovaných a srovnatelných statistik Evropské unie o trestné činnosti a trestním soudnictví, nezbytných pro rozvoj a sledování právních předpisů a politik Společenství, jak je uvedeno v akčním plánu provádějícím Haagský program (1), bude Komise možná potřebovat odbornou pomoc zástupců členských států a odborníků v poradním orgánu.

(3)

Sestavování statistik Společenství se řídí pravidly vymezenými v nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství (2) a jednotlivá opatření týkající se zavedení statistiky Společenství se provádějí podle statistického programu Společenství a jeho ročních programů (3) a za současného dodržení zásad stanovených v Evropském kodexu statistických postupů, který byl přijat Výborem pro statistické programy dne 24. února 2005 a přiložen k oznámení Komise Evropskému parlamentu a Radě a k doporučení Komise ze dne 25. května 2005 (4) o nezávislosti, bezúhonnosti a odpovědnosti vnitrostátních statistických úřadů a statistického úřadu Společenství.

(4)

Skupina odborníků by měla být složena z osob způsobilých posuzovat potřeby politiky a poskytovat poradenství ohledně účinného využívání ukazatelů a údajů v oblasti trestné činnosti a trestního soudnictví.

(5)

Měla by být stanovena pravidla týkající se zveřejňování informací členy skupiny odborníků, aniž by byly dotčeny bezpečnostní předpisy Komise uvedené v příloze rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom (5).

(6)

Osobní údaje týkající se členů skupiny odborníků by měly být zpracovávány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (6).

(7)

Proto se musí zřídit Skupina odborníků pro potřeby politiky v oblasti údajů o trestné činnosti a trestním soudnictví a stanovit její mandát a struktura.

(8)

Zřízením této skupiny odborníků se nenahrazuje žádné nařízení.

(9)

Členové této skupiny odborníků budou zpočátku jmenováni na funkční období dvou let, poté Komise zváží, zda je vhodné členství prodloužit.

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Komise tímto zřizuje skupinu odborníků, Skupinu odborníků pro potřeby politiky v oblasti údajů o trestné činnosti a trestním soudnictví, dále jen „skupina odborníků“.

Článek 2

Úkol skupiny

Skupina odborníků má tyto úkoly:

pomáhat Komisi při zahájení spolupráce mezi členskými státy a jinými organizacemi a subjekty činnými v této oblasti při provádění plánu EU o rozvoji komplexní a soudržné strategie EU k mapování trestné činnosti a měření výkonu trestních soudů (7),

pomáhat Komisi při určování potřeb politiky v oblasti údajů o trestné činnosti a trestním soudnictví na úrovni EU,

pomáhat Komisi při určování potřeb v oblasti rozvoje společných ukazatelů a nástrojů k mapování trestné činnosti a měření výkonu trestních soudů,

pomáhat Komisi při rozvoji společných ukazatelů a jiných potřebných údajů,

poskytovat Komisi poradenství v oblasti potřeb příslušného výzkumu a rozvoje nebo výsledků, aby mohly být zohledněny při provádění výše uvedeného plánu EU,

poskytovat Komisi poradenství v oblasti spolupráce se zástupci soukromého a akademického sektoru nebo jiných příslušných sektorů, aby byly při provádění výše uvedeného plánu EU využity relevantní poznatky a zkušenosti.

Článek 3

Konzultace

Komise může se skupinou odborníků konzultovat jakoukoli záležitost týkající se mapování trestné činnosti a měření výkonu trestních soudů, zejména určování potřeb politiky v oblasti rozvoje statistik o trestné činnosti a trestních soudech.

Článek 4

Členství – jmenování

1.   Skupina odborníků se skládá maximálně z 50 členů a je v ní zastoupeno nejméně 40 % členů každého pohlaví, kteří pocházejí:

a)

z vnitrostátních veřejných orgánů v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí členských států EU, přistupujících a kandidátských zemí,

b)

z orgánů a sítí Evropské unie s příslušnými zkušenostmi a odbornými znalostmi v oblasti analýzy nebo zpracování údajů o trestné činnosti a trestních soudech pro účely politik, např. z Evropské sítě pro předcházení trestné činnosti (EUCPN), z Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), z Eurojustu, z pracovní skupiny evropských policejních prezidentů (EPCTF), z Evropského policejního úřadu (Europol), z Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX) a Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie (EUMC), z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE),

c)

z mezinárodních a nevládních organizací s příslušnými zkušenostmi a odbornými znalostmi v oblasti analýzy a zpracování údajů o trestné činnosti a trestních soudech pro účely politik. Jsou to tyto: Rada Evropy, European Sourcebook Group (skupina pro přípravu evropské ročenky statistiky trestné činnosti a trestního soudnictví Sourcebook), Dětský fond OSN (UNICEF), Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), Světová zdravotnická organizace (WHO),

d)

členy skupiny odborníků se mohou stát rovněž jednotlivci s odbornými znalostmi získanými ve vědeckém výzkumu nebo v soukromém sektoru v oblasti analýzy nebo mapování trestné činnosti a měření výkonu trestních soudů v členských státech EU.

2.   Generální ředitelství Komise pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost jmenuje členy skupiny odborníků z odborníků s příslušnými zkušenostmi v oblastech uvedených v článku 2 a čl. 4 odst. 1). V souvislosti s čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c) budou členové jmenováni orgány nebo organizacemi a v souvislosti s čl. 4 odst. 1 písm. d) budou členové jmenováni z řad těch, kteří odpověděli na výzvu k podání žádostí.

Každý členský stát, přistupující a kandidátská země jmenuje na členství dvě osoby (každou jiného pohlaví), ze kterých Komise jmenuje jednu. Náhradníci za členy skupiny odborníků budou jmenováni ve stejném počtu a za stejných podmínek jako členové. Náhradníci automaticky zastoupí nepřítomné členy.

3.   Členové spadající pod čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c) budou jmenováni jako zástupci veřejného orgánu nebo nevládní organizace. Členové spadající pod čl. 4 odst. 1 písm. d) budou jmenováni na základě osobní způsobilosti a budou Komisi poskytovat poradenství nezávisle na jakémkoli vnějším vlivu.

4.   Členové skupiny odborníků zůstávají ve funkci, dokud nejsou nahrazeni či dokud neuplyne jejich funkční období.

5.   Členové, kteří již nemohou účinně přispívat k práci skupiny odborníků, kteří odstoupí nebo kteří nesplňují podmínky podle prvního nebo druhého odstavce tohoto článku nebo článku 287 Smlouvy o založení Evropského společenství, mohou být nahrazeni na zbývající část svého funkčního období.

6.   Členové jmenovaní na základě osobní způsobilosti (odstavec 3 výše) učiní každý rok písemné prohlášení, že se zavazují jednat ve veřejném zájmu, a také prohlášení, v němž uvedou, zda existuje či neexistuje zájem, který by mohl ohrozit jejich nezávislost.

7.   Jména individuálně jmenovaných členů budou zveřejněna na internetové stránce GŘ pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost a v řadě C Úředního věstníku Evropské unie. Jména členů se shromažďují, zpracovávají a zveřejňují v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

Článek 5

Činnost

1.   Skupině odborníků předsedá Komise.

2.   Komise koordinuje činnost skupiny odborníků s činností příslušné pracovní skupiny pro statistiky v oblasti trestné činnosti a trestních soudů, kterou zřídí Eurostat v rámci statistického programu Společenství jako zastoupení národních statistických úřadů. Komise je zodpovědná za koherenci práce obou skupin a bude se dle možností snažit oraganizovat společná zasedání nebo zasedání, která se uskuteční ve stejný den.

3.   Komise koordinuje příslušné aspekty činností skupiny odborníků s dalšími činnostmi týkajícími se Komise.

4.   Po dohodě s Komisí mohou být pro účely přezkoumání konkrétních otázek v souladu s mandátem stanoveným skupinou odborníků zřízeny podskupiny s maximálně 15 členy. Jakmile jsou otázky vyřešeny, tyto podskupiny se rozpustí.

5.   Je-li to přínosné a/nebo nezbytné, může zástupce Komise požádat odborníky nebo pozorovatele, a to i ze třetích zemí, se zvláštními kompetencemi, pokud jde o téma, které je na programu jednání, aby se zúčastnili jednání skupiny odborníků nebo podskupiny.

6.   Informace získané při účasti na jednáních skupiny odborníků nebo podskupiny nesmějí být sdělovány, pokud se Komise domnívá, že se týkají důvěrných záležitostí.

7.   Skupina odborníků a její podskupiny obvykle zasedají v prostorách Komise na základě pozvání Komise, a to v souladu s postupy a rozvrhem stanovenými Komisí. Komise poskytne sekretářské služby. Zasedání skupin a podskupin se mohou účastnit další úředníci Komise, kteří se zajímají o projednávané otázky.

8.   Skupina odborníků přijme svůj jednací řád na základě vzorového jednacího řádu přijatého Komisí (8).

9.   Komise může na internetu nebo jiným způsobem zveřejnit shrnutí, závěr, část závěru nebo pracovní dokument skupiny odborníků v původním jazyce příslušného dokumentu.

Článek 6

Výdaje na zasedání

V souladu s pravidly Komise pro poskytování náhrad externím odborníkům uhradí Komise členům, odborníkům a pozorovatelům cestovní výdaje a případně též denní diety související s činností skupiny odborníků.

Členům, odborníkům a pozorovatelům nepřísluší za výkon funkce odměna.

Výdaje na zasedání se hradí v mezích limitů ročního rozpočtu, který skupině přidělily příslušné útvary Komise.

Článek 7

Použitelnost

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 7. srpna 2006.

Za Komisi

Franco FRATTINI

místopředseda


(1)  Úř. věst. C 198, 12.8.2005, s. 1. Akční plán Rady a Komise, kterým se provádí Haagský program o posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii.

(2)  Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1.

(3)  Statistický program Společenství na roky 2003–2007 přijatý rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 2367/2002/ES ze dne 16. prosince 2002 (Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 1).

(4)  KOM(2005) 217 v konečném znění a doporučení Komise o nezávislosti, bezúhonnosti a odpovědnosti vnitrostátních statistických úřadů a statistického úřadu Společenství.

(5)  Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(7)  Oznámení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, t. č. předmětem konzultace mezi útvary.

(8)  SEK(2005) 1004, příloha III.


29.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 234/33


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 28. srpna 2006,

kterým se zastavuje antidumpingové řízení týkající se dovozů obuvi s ochrannou špičkou pocházející z Čínské lidové republiky a Indie

(2006/582/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

(1)

Dne 13. května 2005 obdržela Komise podnět podle článku 5 základního nařízení, ve kterém se uvádí, že dovozy obuvi s ochrannou špičkou pocházející z Čínské lidové republiky a Indie jsou dumpingové a způsobují újmu.

(2)

Podnět podala Evropská konfederace obuvnického průmyslu (dále jen „žadatel“) jménem výrobců představujících významný podíl, v tomto případě více než 30 %, celkové výroby obuvi s ochrannou špičkou ve Společenství, v souladu s čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 4 základního nařízení.

(3)

Uvedený podnět obsahoval zjevné důkazy o existenci dumpingu a o podstatné újmě, která tím vznikla, což bylo považováno za dostatečné oprávnění pro zahájení šetření.

(4)

Oznámením zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie  (2) (dále jen „oznámení o zahájení řízení“) Komise zahájila antidumpingové řízení týkající se dovozů některé obuvi se svrškem z pryže nebo plastů (s výjimkou nepromokavé obuvi s podešví a svrškem z pryže nebo plastů, jejíž svršek není k podešvi připevněn ani s ní spojen šitím, přinýtováním, přibitím hřebíčky, přišroubováním, přibitím dřevěnými floky nebo podobným způsobem) nebo se svrškem z přírodní usně nebo kompozitní usně, jež má ochrannou špičku, obvykle kódů KN 6402 30 00, 6403 40 00, ex 6402 19 00, ex 6402 91 00, ex 6402 99 10, ex 6402 99 31, ex 6402 99 39, ex 6402 99 50, ex 6402 99 91, ex 6402 99 93, ex 6402 99 96, ex 6402 99 98, ex 6403 19 00, ex 6403 30 00, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 50, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 50, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98, ex 6405 10 00, ex 6405 90 10 a ex 6405 90 90, pocházející z Čínské lidové republiky a Indie.

(5)

Komise úředně uvědomila vyvážející výrobce v Čínské lidové republice a Indii, známé dotčené dovozce/obchodníky, zástupce dotčených zemí vývozu, stěžující si výrobce ve Společenství a ostatní známé výrobce ve Společenství, dodavatele a uživatele, o nichž bylo známo, že se jich záležitost týká, a jejich sdružení o zahájení řízení. Zúčastněným stranám byla dána možnost, aby sdělily své připomínky písemně a aby požádaly o slyšení ve lhůtách uvedených v oznámení o zahájení řízení.

B.   STAŽENÍ PODNĚTU A ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ

(6)

Dopisem ze dne 17. července 2006 zaslaným Komisi žadatel oficiálně stáhl svůj podnět týkající se dovozů obuvi s ochrannou špičkou.

(7)

Podle čl. 9 odst. 1 základního nařízení platí, že pokud je podnět stažen, může být řízení zastaveno, s výjimkou případu, kdy to není v zájmu Společenství.

(8)

Komise dospěla k závěru, že toto řízení by mělo být zastaveno, neboť šetření neodhalilo žádné okolnosti, které by naznačovaly, že zastavení není v zájmu Společenství. Zúčastněné strany o tom byly informovány a dostaly příležitost se vyjádřit. Nebyly obdrženy žádné připomínky, jež by naznačovaly, že zastavení tohoto řízení není v zájmu Společenství.

(9)

Dospělo se tedy k závěru, že antidumpingové řízení týkající se dovozů dotčeného výrobku pocházejícího z Čínské lidové republiky a Indie do Společenství může být zastaveno bez uložení antidumpingových opatření,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Antidumpingové řízení týkající se dovozů některé obuvi se svrškem z pryže nebo plastů (s výjimkou nepromokavé obuvi s podešví a svrškem z pryže nebo plastů, jejíž svršek není k podešvi připevněn ani s ní spojen šitím, přinýtováním, přibitím hřebíčky, přišroubováním, přibitím dřevěnými floky nebo podobným způsobem) nebo se svrškem z přírodní usně nebo kompozitní usně, jež má ochrannou špičku, obvykle kódů KN 6402 30 00, 6403 40 00, ex 6402 19 00, ex 6402 91 00, ex 6402 99 10, ex 6402 99 31, ex 6402 99 39, ex 6402 99 50, ex 6402 99 91, ex 6402 99 93, ex 6402 99 96, ex 6402 99 98, ex 6403 19 00, ex 6403 30 00, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 50, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 50, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98, ex 6405 10 00, ex 6405 90 10 a ex 6405 90 90, pocházející z Čínské lidové republiky a Indie, se zastavuje.

V Bruselu dne 28. srpna 2006.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2117/2005 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Úř. věst. C 159, 30.6.2005, s. 7.


29.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 234/35


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 17. srpna 2006

k prevenci a snižování fusariových toxinů v obilovinách a výrobcích z obilovin

(Text s významem pro EHP)

(2006/583/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na druhou odrážku článku 211 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu se směrnicí Rady 93/5/EHS ze dne 25. února 1993 o pomoci členských států Komisi a o jejich spolupráci při vědeckém zkoumání otázek týkajících se potravin (1) byl proveden a v září 2003 dokončen úkol vědecké spolupráce 3.2.10 nazvaný „Sběr údajů o výskytu fusariových toxinů v potravinách a posouzení jejich příjmu v potravě obyvatelstvem v členských státech EU“ (2). Z výsledků uvedeného úkolu vyplývá, že fusariové toxiny jsou v potravním řetězci ve Společenství široce rozšířeny. Hlavními zdroji příjmu fusariových toxinů v potravě jsou výrobky z obilovin, zejména z pšenice a kukuřice. Zatímco příjmy fusariových toxinů v potravě jsou u celé populace a u dospělých jedinců často nižší než přijatelný denní příjem (TDI) pro příslušné toxiny, u rizikových skupin, jako jsou například kojenci a malé děti, se hodnotám TDI blíží a v některých případech je dokonce překračují.

(2)

Zejména u deoxynivalenolu se příjem v potravě u malých dětí a mladistvých blíží hodnotě TDI. V případě zearalenonu by se měla věnovat pozornost skupinám obyvatelstva, které nebyly v rámci úkolu vymezeny a které mohou pravidelně ve vysokých dávkách přijímat produkty vysoce kontaminované zearalenonem. U fumonisinů výsledky kontrol sklizně roku 2003 naznačují, že kukuřice a výrobky z kukuřice mohou být fumonisiny značně kontaminovány.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 466/2001 ze dne 8. března 2001, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (3), stanoví maximální limity deoxynivalenolu a zearalenonu a ukládá stanovit maximální limity fumonisinů a T-2 a HT-2 toxinů v obilovinách a výrobcích z obilovin počínaje rokem 2007.

(4)

Maximální limity stanovené pro fusariové toxiny v obilovinách a výrobcích z obilovin zohledňují provedené toxikologické hodnocení, výsledky vyhodnocení expozice a realizovatelnost takových limitů. Uznává se však, že je třeba vynaložit maximální úsilí na další snížení přítomnosti těchto fusariových toxinů v obilovinách a výrobcích z obilovin.

(5)

Co se týká krmiv, doporučení Komise 2006/576/ES ze dne 17. srpna 2006 o přítomnosti deoxynivalenolu, zearalenonu, ochratoxinu A, T-2 a HT-2 a fumonisinů v produktech určených ke krmení zvířat (4) doporučuje posílit monitorování přítomnosti fusariových toxinů v obilovinách a výrobcích z obilovin určených ke krmení zvířat a v krmných směsích a stanoví směrné hodnoty, které se mají používat při posuzování vhodnosti krmných směsí a obilovin a výrobků z obilovin určených pro krmení zvířat.

(6)

Přítomnost fusariových toxinů v produktech určených pro krmení zvířat může vyvolat toxické účinky u všech druhů zvířat, má vliv na zdraví zvířat, vnímavost se však u různých druhů zvířat značně liší. V zájmu ochrany zdraví zvířat a zabránění nepříznivým dopadům na živočišnou produkci je rovněž důležité předcházet a snižovat v co nejvyšší možné míře přítomnost fusariových toxinů v krmných obilovinách a produktech z krmných obilovin.

(7)

Jednotlivé články řetězce zpracování obilí by proto měly být vedeny k přijetí správné praxe s cílem předcházet a snižovat kontaminaci fusariovými toxiny a mělo by se toho dosáhnout prostřednictvím zásad jednotně uplatňovaných v rámci Společenství. Plné zavedení zásad podle tohoto doporučení do praxe by mělo vést k dalšímu snížení úrovně kontaminace.

(8)

Tyto zásady zohledňují „Zásady správné praxe pro prevenci a snižování kontaminace obilovin mykotoxiny, včetně příloh týkajících se ochratoxinu A, zearalenonu, fumonisinů a trichothecenů (CAC/RCP 51-2003)“ přijaté Komisí pro Kodex Alimentarius v roce 2003,

DOPORUČUJE:

aby členské státy při přijímání opatření zaměřených na články řetězce zpracování obilí zohlednily jednotné zásady stanovené v příloze za účelem řízení a zvládnutí kontaminace obilovin fusariovými toxiny.

V Bruselu dne 17. srpna 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 52, 4.3.1993, s. 18. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Zpráva je k dispozici na internetové stránce Evropské komise, GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele (http://ec.europa.eu/food/fs/scoop/task3210.pdf).

(3)  Úř. věst. L 77, 16.3.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 199/2006 (Úř. věst. L 32, 4.2.2006, s. 34).

(4)  Úř. věst. L 229, 23.8.2006, s. 7.


PŘÍLOHA

ZÁSADY PREVENCE A SNIŽOVÁNÍ KONTAMINACE OBILOVIN FUSARIOVÝMI TOXINY

ÚVOD

1.

Různé houby rodu Fusarium ssp běžně se vyskytující v půdě mohou produkovat celou řadu různých mykotoxinů ze skupiny trichothecenů, jako jsou například deoxynivalenol (DON), nivalenol (NIV), T-2 a HT-2 toxiny a některé další toxiny, jako jsou zearalenon a fumonisiny B1 a B2. Houby rodu Fusarium ssp běžně napadají obiloviny pěstované v oblastech mírného pásma v Americe, Evropě a Asii. Některé toxikogenní houby rodu Fusarium jsou schopny v různé míře produkovat dva nebo i více těchto toxinů.

2.

V současné době není možné dosáhnout úplné eliminace komodit kontaminovaných mykotoxiny, úsilí se tedy zaměřuje na minimalizaci výskytu těchto toxinů prostřednictvím správné zemědělské praxe. Cílem těchto zásad prevence výskytu a snižování obsahu fusariových toxinů je poskytnout členským státům na zvážení jednotné pokyny při vynakládání úsilí na řízení a zvládnutí kontaminace těmito mykotoxiny. Aby byly tyto zásady účinné, je třeba, aby producenti v každém členském státě posoudili tyto obecné zásady před jejich uplatněním v praxi s ohledem na místní plodiny, klimatické podmínky a agrotechnickou praxi. Je důležité, aby si producenti uvědomili, že správná zemědělská praxe je základem řízení kontaminace obilovin fusariovými toxiny, po ní následuje uplatňování správné výrobní praxe během manipulace, skladování, zpracování a distribuce obilovin pro potraviny a krmiva. Vypracováním vnitrostátních zásad správné praxe vycházejících z těchto obecných zásad a vytvořením specifických zásad správné praxe pro jednotlivé druhy obilovin se zlepší jejich použitelnost, zejména v případě takových plodin, jako je například kukuřice.

3.

V těchto zásadách jsou popsány faktory, které podporují infekci, růst a tvorbu toxinů v obilovinách na úrovni prvovýroby, a metody jejich kontroly. Je třeba zdůraznit, že uplatňovaná opatření v době výsevu, před sklizní a po sklizni budou u každé jednotlivé plodiny záviset na převládajících klimatických podmínkách, přičemž je nutno zohlednit místní plodiny a současnou výrobní praxi v dané zemi či regionu. Proto by všichni, kdo jsou zapojeni do dodavatelského řetězce, měli pravidelně provádět vlastní posuzování rizika, a tak rozhodovat o rozsahu opatření, která je třeba přijmout pro prevenci nebo minimalizaci kontaminace fusariovými toxiny.

Toto posouzení je zejména vhodné z hlediska typu plodiny, která se má pěstovat, jako je pšenice nebo kukuřice. Způsob infekce a dynamika tvorby toxinu se liší od plodiny k plodině a jsou ovlivněny agronomickými faktory. Osevní postupy, jejichž součástí je kukuřice, představují vysoké riziko. Pšenice a další obiloviny pěstované v těchto osevních postupech nebo v jejich blízkosti vyžadují rovněž důkladnou péči a kontrolu.

4.

Kontaminaci obilovin fusariovými toxiny může způsobit mnoho faktorů. Správná zemědělská praxe nemůže ovlivnit všechny tyto faktory, jako například povětrnostní podmínky. Kromě toho nejsou všechny faktory stejně důležité, navíc kontaminace fusariovými toxiny může být výsledkem kombinace jednotlivých dílčích faktorů. Je proto důležité zaujmout integrovaný přístup zahrnující všechny faktory, které přicházejí v úvahu. Zejména je třeba zamezit kumulaci různých rizikových faktorů vzhledem k jejich možnému vzájemnému působení.

Rovněž velmi důležité je zaznamenávat předchozí zkušenosti s prevencí výskytu a tvorby hub rodu Fusarium a jejich toxinů z předchozích let a aby je bylo možné využít při volbě opatření k prevenci tvorby Fusarium spp. v následujících letech.

Měly by být zavedeny postupy pro správnou manipulaci (např. oddělené uskladnění, mechanické čištění, vracení dodávky nebo změna účelu použití) s obilovinami, které mohu představovat riziko pro zdraví lidí a/nebo zvířat.

5.

Níže uvedené zásady se zaměřují na klíčové faktory kontroly kontaminace fusariovými toxiny na poli. Nejdůležitější jsou: střídání plodin, zpracování půdy, výběr odrůdy nebo hybridu a správné použití fungicidů.

RIZIKOVÉ FAKTORY, K NIMŽ JE TŘEBA PŘIHLÉDNOUT PŘI SPRÁVNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI

STŘÍDÁNÍ PLODIN

6.

Střídání plodin je všeobecně účinným způsobem snižování rizika kontaminace v závislosti na kmenu houby a odrůdě plodiny. Je velmi účinné zejména při snižování kontaminace ozimů. Dvouděložné plodiny, které nejsou hostiteli druhů rodu Fusarium, jež napadá obiloviny, jako jsou brambory, cukrová řepa, jetel, vojtěška nebo zelenina, by se měly používat v systému střídání plodin ke snížení inokula v půdě. K pěstování následných drobnozrnných obilovin, jako je pšenice, by se mělo přistupovat až po posouzení rizika infekce patogeny Fusarium spp.

Byl zjištěn úzký vztah mezi předplodinou a způsobem zpracování půdy, které poukazují na význam posklizňových zbytků hostitelské plodiny v životním cyklu patogenů Fusarium spp. Pěstovala-li se pšenice po plodinách, jako je například kukuřice nebo obiloviny, které jsou hostiteli druhů rodu Fusarium, byl obsah DON vyšší. Obzvláště vysoké koncentrace DON byly zjištěny tam, kde předchozí plodinou byla kukuřice, jelikož je možným hostitelem Fusarium graminearum, které je známé jako silný producent DON. Obsah DON byl však výrazně nižší u pšenice po plodině, která je hostitelem hub Fusarium tam, kde se prováděla orba na rozdíl od pšenice po hostitelské plodině, ale s minimální kultivací.

VOLBA ODRŮDY/HYBRIDU

7.

Zvolte hybridy nebo odrůdy, které jsou nejvhodnější pro půdní a klimatické podmínky a běžně používané agronomické postupy. Sníží se tím stres rostlin a plodina bude méně citlivá na houbové infekce. V dané oblasti by se měly pěstovat jen odrůdy doporučené pro použití v členském státě nebo v konkrétní oblasti členského státu. Pokud jsou k dispozici, pěstujte odrůdy odolné vůči houbám přenosným osivem a odolné vůči škodlivému hmyzu. Volba odrůdy z hlediska tolerance vůči infekci patogeny Fusarium spp. musí rovněž vycházet z posouzení rizika infekce.

OSEVNÍ PLÁN

8.

Pokud je to možné, pěstování plodin by mělo být naplánováno tak, aby se vyhnulo klimatickým podmínkám, které prodlužují dozrávání na poli před sklizní. Za rizikový faktor infekce patogeny Fusarium je nutné také považovat stres ze sucha.

9.

Dbejte, aby hustota výsevu/výsadby nebyla příliš vysoká, dodržujte meziřádkové vzdálenosti a vzdálenosti v řádku, které jsou doporučené pro daný druh nebo danou odrůdu. Informace o hustotě výsevu/výsadby poskytují semenářské společnosti.

ZPRACOVÁNÍ PŮDY A ZPŮSOB PĚSTOVÁNÍ PLODIN

10.

Při kultivaci je třeba věnovat náležitou pozornost riziku eroze a zpracování půdy. Jakákoli praxe vedoucí k odstranění, likvidaci nebo zapravení infikovaných zbytků plodin do půdy, jako například zaorávání, může vést ke snížení množství inokula patogenů rodu Fusarium u následné plodiny. Půda by se měla kultivovat tak, aby povrch zůstal hrudkovitý nebo tvořil hrubé seťové lůžko, což usnadní infiltraci vody a minimalizuje riziko eroze půdy a související únik živin. Pokud se zvažuje orba, pak optimální doba v rámci střídání plodin je mezi dvěma druhy plodin citlivými na Fusarium. Viz též bod 7.

11.

Je-li to možné a účelné, připravte seťové lůžko pro každou novou plodinu zaoráním nebo odstraněním starých klasů, stébel a dalších sklizňových zbytků, které mohly nebo potenciálně mohou sloužit jako substráty pro růst hub tvořících mykotoxiny. V oblastech, které jsou náchylné k erozi, může být v zájmu ochrany půdy žádoucí zvolit orebný systém zpracování. Jinak je nutné věnovat zvláštní pozornost posklizňovým zbytkům, které by mohly být zdrojem kontaminace následné plodiny houbami rodu Fusarium: tyto posklizňové zbytky by měly být co nejjemněji rozdrceny během sklizně nebo po sklizni předplodiny a zapraveny do půdy, aby se umožnil jejich rozklad (mulčování).

12.

Pokud je to možné, rostliny by neměly být vystaveny působení stresových faktorů. Těmito mohou být např. sucho, chlad, nedostatek živin a nežádoucí reakce na aplikované přípravky. V rámci vyloučení stresových faktorů, například v důsledku zavlažování, by měly být podniknuty kroky k minimalizaci následného rizika houbové infekce, např. neměla by být používána závlaha postřikem v období kvetení. Zavlažování je cennou metodou snižování stresu u rostlin v některých situacích. Přiměřená výživa je základem prevence oslabení rostlin, které může podporovat jejich náchylnost k infekci patogeny Fusarium, jakož i náchylnost k poléhání. Je třeba nastavit dávkování živin diferencovaně pro danou oblast a rostlinu.

13.

Všeobecně neexistuje žádný důkaz o vlivu ochrany proti hmyzu na napadení obilných klasů patogeny Fusarium spp. Insekticidní ochrana kukuřice však může snížit výskyt napadení klasů patogeny Fusarium spp. a následný obsah fumonisinu v kukuřici. Moření osiva fungicidy je účinné proti mnoha chorobám přenosným osivem a půdou, např. padání klíčních rostlin. Preventivní opatření by se měla uplatňovat v co možná nejvyšší míře, aby se minimalizovalo riziko houbové infekce a poškození plodin hmyzem a pokud je třeba, je možné použít schválené a registrované insekticidy a fungicidy podle doporučení výrobců. V rámci integrovaného nebo organického způsobu ochrany proti škůdcům, kdy není použití pesticidů vhodné, je třeba používat vhodné postupy. Je třeba zdůraznit, že včasná aplikace fungicidů je v boji proti napadení houbami velmi důležitá a měla by být založena na meteorologických informacích a/nebo na vyšetření plodin. K infekci běžně dochází v období květu, což znamená, že může docházet k tvorbě mykotoxinů. Pokud je u plodin následně zjištěna houbová infekce a mykotoxiny, je třeba toto zohlednit při manipulaci, mísení a způsobu užití zrna.

14.

Druhy Fusarium spp. byly izolovány z široké škály travin a širokolistých plevelů a prokázalo se, že značné zaplevelení vede k nárůstu infekcí patogeny Fusarium spp. Plevel je třeba odstraňovat mechanickými metodami nebo použitím registrovaných herbicidů nebo pomocí jiných bezpečných a vhodných postupů k eradikaci plevele.

15.

Existují údaje, které indikují, že poléhání má významný vliv na obsah fusariových toxinů v zrnu. Proto by se zrno z polehlého porostu nemělo sklízet, pokud je mokré a jsou na něm viditelné první známky porůstání. Zabraňte poléhání plodin případnou úpravou výsevku, racionálním používáním hnojiv a aplikací regulátorů růstu rostlin. Vyhněte se nadměrnému zkracování stébla.

SKLIZEŇ

16.

Vysoce rizikové situace podle možnosti určujte na základě informací meteorologické a rostlinolékařské služby. Před sklizní posuďte kvalitu zrna, přičemž je třeba zohlednit omezení související s odběrem reprezentativních vzorků a rychlou analýzou na místě. Pokud je to možné, izolujte partie obilovin pocházející z polehlých porostů nebo z porostů, u kterých je potvrzena nebo u kterých je podezření na vysoký stupeň infekce patogeny Fusarium spp. Pokud je to možné, rozdělte zrno podle požadavků trhu na kvalitu, jako například zrno potravinářské nebo krmné, a podle sklizňové kvality, např. z polehlých porostů, vlhké, čisté, suché.

17.

Pokud je to možné, sklízejte při správné vlhkosti zrna. Zpožděná sklizeň zrna již infikovaného druhy rodu Fusarium může způsobit výrazné zvýšení obsahu mykotoxinů v plodinách. Zajistěte, aby byly zavedeny takové postupy, jako je např. včasná dostupnost sušicích zařízení pro případ, že plodiny není možné sklidit v době optimální vlhkosti.

18.

Před obdobím sklizně je třeba se ujistit, že veškerá zařízení, která se budou používat během sklizně a skladování plodin, jsou funkční. Poruchy během této rozhodující doby mohou zapříčinit nižší kvalitu zrna a vést ke zvýšené tvorbě mykotoxinů. V zemědělském podniku by měly být k dispozici důležité náhradní díly, aby se tak minimalizovaly časové ztráty v důsledku oprav. Je třeba zajistit, aby zařízení k měření obsahu vlhkosti bylo dostupné a kalibrované.

19.

Pokud je to možné, zabraňte mechanickému poškození zrna a kontaktu s půdou během sklizně. Malé, scvrklé zrno může mít vyšší obsah mykotoxinů než normální zdravé zrno. Odstranění scvrklého zrna správným nastavením kombajnu nebo čištěním po sklizni, kterým se odstraní poškozená zrna a jiné cizí příměsi, pomáhá snížit obsah mykotoxinů. Zatímco některé postupy čištění osiva, jako například třídicí stolice, mohou odstranit některá infikovaná zrna, zrna infikovaná, avšak bez příznaků nelze odstranit standardními metodami čištění.

SUŠENÍ

20.

Stanovte obsah vlhkosti plodin buď při sklizni, nebo ihned po ní. Vzorky odebrané pro měření vlhkosti by měly být co nejreprezentativnější. Pokud je třeba, plodiny usušte co nejdříve na vlhkost doporučenou pro skladování dané plodiny. Při sklizni mokrých obilovin, které je nutné usušit, jako je tomu zejména v případě kukuřice, by se měla doba mezi sklizní a sušením zkrátit na minimum. V takových případech je tudíž nutné sklizeň plánovat podle kapacity sušiček.

21.

Obiloviny by se měly sušit tak, aby vlhkost byla nižší, než ta, která podporuje růst plísní během skladování. Vodní aktivita s hodnotou do 0,65 obecně odpovídá obsahu vlhkosti nižšímu než 15 %. Specifičtější pokyny týkající se vlhkosti by měly být poskytnuty v rámci vnitrostátních zásad, přičemž se zohlední místní podmínky skladování. Toto je nezbytné pro zamezení růstu mnohých druhů hub, které mohou být přítomné na čerstvě sklizeném zrnu.

22.

V případě, že je nutné obiloviny před usušením skladovat, vzniká riziko růstu plísní v průběhu několika dní, což může být spojeno s jejich zahříváním. Obiloviny by se měly sušit tak, aby riziko poškození zrna bylo minimální. Ukládání mokrých, čerstvě sklizených komodit na hromadu nebo navršování před sušením nebo čištěním by mělo být podle možnosti co nejkratší, aby se snížilo riziko růstu hub. Provětrávejte vlhké zrniny před sušením, aby se nezahřívaly. Tam, kde je to možné, by se neměly smíchávat partie obilovin s rozdílným rizikem kontaminace.

23.

Pro snížení rozdílů v obsahu vlhkosti v rámci jednotlivých partií by se zrno mělo po usušení přesunout do jiného zařízení nebo sila.

SKLADOVÁNÍ

24.

U pytlovaných komodit zajistěte, aby pytle byly čisté, suché a uložené na paletách, nebo zajistěte, aby mezi nimi a podlahou byla pro vodu nepropustná vrstva.

25.

V případě možnosti zajistěte cirkulaci vzduchu v prostorách s uskladněným zrnem pro zabezpečení vhodné a rovnoměrné teploty v celém skladovacím prostoru. Po dobu skladování kontrolujte u skladovaného zrna v pravidelných intervalech vlhkost a teplotu. Zápach může naznačovat zahřívání zrna, zejména pokud je skladovací prostor uzavřený.

26.

Po dobu skladování měřte u skladovaného zrna v pravidelných intervalech teplotu. Zvýšená teplota může naznačovat mikrobiální růst a/nebo napadení hmyzem. Oddělte evidentně napadené části partie a zajistěte analýzu vzorků. Po vytřídění snižte teplotu u zbývající části partie a větrejte. Napadené zrno nepoužívejte na výrobu potravin či krmiv.

27.

Používejte správné sanitační postupy k minimalizaci přítomnosti hmyzu a hub ve skladovacím zařízení, např. použití vhodných registrovaných insekticidů a fungicidů nebo vhodných alternativních metod. Je nutné věnovat pozornost výběru přípravků a vybírat jen ty, které nemají negativní účinky nebo nezpůsobují škody s ohledem na plánované konečné použití zrna, přičemž by jejich množství mělo být přísně omezené.

28.

Použití vhodných schválených konzervantů, například organických kyselin (kyselina propionová), může mít pozitivní účinek na obiloviny určené pro výrobu krmiv. Propionová kyselina a její soli jsou fungistatické a někdy se používají pro konzervaci vlhkého zrna v zemědělském podniku po sklizni ve snaze zabránit zahřívání a plesnivění před zpracováním. Měly by se aplikovat okamžitě pomocí vhodného aplikačního zařízení, aby se zabezpečilo rovnoměrné rozptýlení v celé ošetřované šarži zrna, přičemž se zajistí bezpečnost osob provádějících ošetření. Pokud bylo zrno ošetřeno po období skladování ve vlhkém stavu, není přítomnost konzervantů zárukou toho, že zrno nebude kontaminované.

PŘEPRAVA ZE SKLADU

29.

Přepravní kontejnery by měly být suché a neměly by vykazovat viditelný nárůst hub, přítomnost hmyzu a kontaminovaného materiálu. Podle potřeby se přepravní kontejnery vyčistí a dezinfikují a vhodně připraví na určený náklad. Užitečné by mohly být registrované fumiganty nebo insekticidy. Po vyložení je třeba přepravní kontejner zcela vyprázdnit a vhodně vyčistit.

30.

Zásilky zrna by měly být chráněny před další vlhkostí pomocí krytých nebo vzduchotěsných kontejnerů nebo nepromokavých plachet. Zabraňte působení kolísání teploty a následné kondenzaci na zrnu, což může způsobit lokání zvýšení vlhkosti a následný růst hub a tvorbu mykotoxinů.

31.

Zamezte napadení hmyzem, ptáky a hlodavci během přepravy použitím kontejnerů odolných vůči uvedeným škůdcům a jinými vhodnými metodami, a pokud je to třeba, zrno chemicky ošetřete přípravky proti hmyzu a hlodavcům, které jsou schváleny s ohledem na plánované konečné užití zrna.


29.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 234/41


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 25. srpna 2006,

které umožňuje členským státům prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku beflubutamid

(oznámeno pod číslem K(2006) 3806)

(Text s významem pro EHP)

(2006/584/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čtvrtý pododstavec čl. 8 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS obdrželo v březnu 1998 Německo od společnosti UBE Europe GmbH žádost o zařazení účinné látky beflubutamid (dřívější názvy: UBH 820, UR 50601) do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Rozhodnutím Komise 2000/784/ES (2) bylo potvrzeno, že předložená dokumentace je úplná a v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v přílohách II a III uvedené směrnice.

(2)

Potvrzení úplnosti dokumentace bylo nezbytné, aby mohlo být provedeno její podrobné přezkoumání a aby bylo členským státům umožněno udělit až na dobu tří let dočasná povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících dotyčnou účinnou látku, pokud jsou dodrženy podmínky stanovené v čl. 8 odst. 1 směrnice 91/414/EHS, a zejména podmínky týkající se podrobného posouzení účinné látky a přípravku na ochranu rostlin s ohledem na požadavky stanovené uvedenou směrnicí.

(3)

Účinky této účinné látky na lidské zdraví a na životní prostředí byly posouzeny v souladu s čl. 6 odst. 2 a 4 směrnice 91/414/EHS pro použití navržená žadatelem. Dne 3. srpna 2002 předložil členský stát zpravodaj Komisi návrh hodnotící zprávy.

(4)

Po předložení návrhu hodnotící zprávy členským státem zpravodajem bylo nutno vyžádat si od žadatele další informace a nechat členský stát zpravodaj tyto informace přezkoumat a předložit jejich posouzení. Proto přezkoumání dokumentací dosud probíhá a hodnocení nebude možné dokončit v časovém rámci stanoveném směrnicí 91/414/EHS.

(5)

Jelikož během hodnocení dosud nevznikl důvod k bezprostředním obavám, měla by být členským státům dána možnost prodloužit dočasná povolení udělená pro přípravky na ochranu rostlin, které obsahují uvedenou účinnou látku, na období dvaceti čtyř měsíců v souladu s opatřeními článku 8 směrnice 91/414/EHS, a umožnit tak pokračování prověřování dokumentace. Očekává se, že hodnocení a proces rozhodování o možném zařazení beflubutamidu do přílohy I bude dokončen do dvaceti čtyř měsíců.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy mohou prodloužit platnost dočasných povolení na přípravky na ochranu rostlin, které obsahují beflubutamid, na dobu nepřesahující dvacet čtyři měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 25. srpna 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/64/ES (Úř. věst. L 206, 27.7.2006, s. 107).

(2)  Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 47.


Tiskové opravy

29.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 234/43


Oprava směrnice Rady 2002/11/ES ze dne 14. února 2002, kterou se mění směrnice 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh a kterou se zrušuje směrnice 74/649/EHS

( Úřední věstník Evropských společenství L 53 ze dne 23. února 2002, strana 20 )

(Zvláštní vydání Úředního věstníku v českém jazyce, kapitola 3, svazek 35, strana 210)

Strana 211, článek 1:

místo:

„C.

„podnožovými vinohrady“ porosty révy určené k produkci vyslepených podnožových řízků pro roubování, vyslepeného réví nebo roubů;“

má být:

„C.

„podnožovými vinicemi“ porosty révy určené k produkci vyslepených podnožových řízků pro roubování, vyslepeného réví nebo roubů;“


29.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 234/43


Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/44/ES 16. června 2003, kterou se mění směrnice 94/25/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel

( Úřední věstník Evropské unie L 214 ze dne 26. srpna 2003, strana 18 )

(Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 13, svazek 31, strana 409)

Strana 412, čl. 1 bod 1 (nové znění čl. 1 odst. 3 písm. h)):

místo:

„… „výrobcem“ rozumí fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která navrhuje a zhotovuje výrobek, na nějž se vztahuje tato směrnice, nebo která takový výrobek navrhla a/nebo zhotovila, aby jej svým jménem uvedla na trh Společenství;“,

má být:

„… „výrobcem“ rozumí fyzická nebo právnická osoba, která navrhuje a zhotovuje výrobek, na nějž se vztahuje tato směrnice, nebo která takový výrobek navrhla a/nebo zhotovila, aby jej svým jménem uvedla na trh Společenství;“.


29.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 234/43


Oprava pozměňovacího protokolu k Evropské úmluvě o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely

( Úřední věstník Evropské unie L 198 ze dne 6. srpna 2003, strana 11 )

(Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 15, svazek 7, strana 509)

1.

Strana 509, název protokolu:

místo:

„Pozměňovací protokol k Evropské úmluvě o ochraně obratlovců“,

má být:

„Pozměňovací protokol k Evropské úmluvě na ochranu obratlovců“.

2.

Strana 509, první odstavec preambule:

místo:

„protokolu k Evropské úmluvě o ochraně obratlovců“,

má být:

„protokolu k Evropské úmluvě na ochranu obratlovců“.


29.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 234/44


Oprava nařízení Rady (ES) č. 1654/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2062/94 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci

( Úřední věstník Evropské unie L 245 ze dne 29. září 2003, strana 38 )

(Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 5, svazek 4, strana 365)

1.

Strana 365, název nařízení, první bod odůvodnění a čl. 1 bod 1 (nový čl. 6 odst. 2):

místo:

„o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci“,

má být:

„o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci“.

2.

Strana 365, čtvrtý bod odůvodnění:

místo:

„použitelné na Evropskou agenturu pro bezpečnost a zdraví při práci“,

má být:

„použitelné na Evropskou agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci“.