ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 221

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
12. srpna 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1220/2006 ze dne 11. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1221/2006 ze dne 11. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1222/2006 ze dne 11. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 944/2006, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá vína v Itálii

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1223/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1224/2006 ze dne 11. srpna 2006, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/07

7

 

*

Směrnice Rady 2006/69/ES ze dne 24. července 2006, kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde o některá opatření, která mají zjednodušit postup vyměřování daně z přidané hodnoty a napomoci zabránit daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, a kterou se zrušují některá rozhodnutí o udělení odchylek

9

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru ES-Dánsko/Faerské ostrovy č. 1/2006 ze dne 13. července 2006, kterým se mění tabulky I a II přílohy protokolu 1 k Dohodě mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé

15

 

 

Evropská centrální banka

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 3. srpna 2006, kterými se mění obecné zásady ECB/2005/16 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET) (ECB/2006/11)

17

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

12.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 221/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1220/2006

ze dne 11. srpna 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 12. srpna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. srpna 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 11. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

97,1

999

97,1

0709 90 70

052

93,7

999

93,7

0805 50 10

052

63,2

388

55,3

512

41,8

524

44,8

528

52,6

999

51,5

0806 10 10

052

153,7

204

143,0

220

129,0

508

23,9

999

112,4

0808 10 80

388

84,8

400

86,5

508

88,4

512

87,6

524

43,0

528

75,0

720

81,4

800

140,3

804

94,5

999

86,8

0808 20 50

052

134,4

388

86,9

512

83,4

528

54,2

804

78,4

999

87,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

139,5

999

139,5

0809 40 05

098

45,7

624

133,6

999

89,7


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


12.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 221/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1221/2006

ze dne 11. srpna 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a zejména na článek 33 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článcích 45, 59 a 61 nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 (2) jsou stanovena některá data související s destilací vedlejších produktů z výroby vína. S ohledem na bohatou sklizeň v hospodářském roce 2005/06 mají některé členské státy materiální problémy dokončit tuto destilaci ve stanovených lhůtách. Proto je nezbytné uvedená data posunout.

(2)

Článek 63a nařízení (ES) č. 1623/2000, týkající se destilace konzumního alkoholu z vína, stanoví procento produkce, kterým se producent může podílet na uvedené destilaci. Je nezbytné stanovit toto procento pro hospodářský rok 2006/07.

(3)

Nařízení (ES) č. 1623/2000 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Za účelem zajištění pokračování činností dotčených producentů by se toto nařízení mělo začít používat od 16. července 2006.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1623/2000 se mění takto:

1.

V čl. 45 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Odchylně od prvního pododstavce se pro hospodářské roky 2004/05 a 2005/06 posouvá datum uvedené v prvním pododstavci na 31. srpna následujícího hospodářského roku.“

2.

V článku 59 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Odchylně od prvního pododstavce se pro hospodářské roky 2004/05 a 2005/06 posouvá datum uvedené v prvním pododstavci na 15. září následujícího hospodářského roku.“

3.

V čl. 61 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Nicméně pro hospodářské roky 2004/05 a 2005/06 se posouvá datum uvedené v prvním pododstavci na 15. září následujícího hospodářského roku.“

4.

V čl. 63a odst. 2 prvním pododstavci se poslední věta nahrazuje tímto:

„Pro hospodářské roky 2004/05, 2005/06 a 2006/07 je toto procento stanoveno na 25 %.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 16. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. srpna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2165/2005 (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1820/2005 (Úř. věst. L 293, 9.11.2005, s. 8).


12.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 221/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1222/2006

ze dne 11. srpna 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 944/2006, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro některá vína v Itálii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a zejména na čl. 33 odst. 1 druhý pododstavec písm. f) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Jelikož probíhá několik destilačních opatření zároveň, byly italské orgány nuceny konstatovat, že kapacity palíren a kontrolních orgánů nepostačují k zajištění řádného průběhu destilací. Za účelem zajištění účinnosti opatření podle nařízení Komise (ES) č. 994/2006 (2) je proto nezbytné prodloužit lhůtu pro dodávku stolních vín do palíren až do 28. února 2007 a lhůtu pro dodávku alkoholu intervenční agentuře až do 31. května 2007. U jakostních vín s. o. je třeba prodloužit lhůtu pro dodávku do palíren až do 15. září 2006 a lhůtu pro dodávku alkoholu intervenční agentuře až do 16. října 2006.

(2)

Nařízení (ES) č. 944/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 4 nařízení (ES) č. 944/2006 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Množství vín, která jsou předmětem schválených smluv, musí být dodána do palíren nejpozději do 28. února 2007 v případě stolních vín a do 15. září 2006 v případě jakostních vín s. o. V souladu s čl. 6 odst. 1 musí být vyrobený alkohol dodán intervenční agentuře nejpozději do 31. května 2007 v případě stolních vín a do 16. října 2006 v případě jakostních vín s. o.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. srpna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2165/2005 (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 173, 27.6.2006, s. 10.


12.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 221/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1223/2006

ze dne 10. srpna 2006,

kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 51/2006 ze dne 22. prosince 2005, kterým se na rok 2006 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty na rok 2006.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2006.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládání na jiné plavidlo a vykládání na pevninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2006 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat na jiné plavidlo nebo vykládat na pevninu uvedenou populaci odlovenou těmito plavidly.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. srpna 2006.

Za Komisi

Jörgen HOLMQUIST

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 768/2005 (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 16, 20.1.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 941/2006 (Úř. věst. L 173, 27.6.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

č.

17

Členský stát

Španělsko

Populace

RED/N3M.

Druh

Okouníci rodu Sebastes (Sebastes spp.)

Oblast

NAFO 3M

Datum

26. června 2006


12.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 221/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1224/2006

ze dne 11. srpna 2006,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/07

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na článek 36,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1002/2006 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2006/07. Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1211/2006 (4).

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006 pro hospodářský rok 2006/07, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 12. srpna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. srpna 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 55, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 36.

(4)  Úř. věst. L 219, 10.8.2006, s. 20.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 99 použitelné ode dne 12. srpna 2006

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

26,68

3,28

1701 11 90 (1)

26,68

8,19

1701 12 10 (1)

26,68

3,15

1701 12 90 (1)

26,68

7,76

1701 91 00 (2)

32,64

8,91

1701 99 10 (2)

32,64

4,55

1701 99 90 (2)

32,64

4,55

1702 90 99 (3)

0,33

0,33


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu III nařízení Rady (ES) č. 318/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


12.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 221/9


SMĚRNICE RADY 2006/69/ES

ze dne 24. července 2006,

kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde o některá opatření, která mají zjednodušit postup vyměřování daně z přidané hodnoty a napomoci zabránit daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, a kterou se zrušují některá rozhodnutí o udělení odchylek

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 93 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zabránit daňovým únikům nebo vyhýbání se daňovým povinnostem a zjednodušit postup vyměřování daně z přidané hodnoty byly jednotlivým členským státům za různých podmínek Radou uděleny některé odchylky týkající se obdobných problémů, a to v souladu s čl. 27 odst. 1 šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (3). Řešení uvedených problémů by mělo být zpřístupněno všem členským státům prostřednictvím jejich začlenění do této směrnice. Tato opatření by měla být přiměřená a měla by se omezovat pouze na řešení dotyčného problému. S ohledem na to, že se potřeby členských států různí, měla by být nově začleněná ustanovení omezena pouze na rozšíření možnosti volby přijmout daná pravidla pro všechny členské státy, pokud taková potřeba vyvstane.

(2)

Členské státy by měly mít možnost podniknout kroky pro zajištění toho, aby opatření stanovená směrnicí 77/388/EHS, jež se vztahují na osoby povinné k dani a na převod podniků za předpokladu pokračování činnosti, nebyla zneužívána k daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem.

(3)

Členské státy by měly mít možnost zasáhnout, pokud jde o hodnotu dodání zboží, poskytnutí služeb a pořízení zboží za určitých omezených okolností, aby zajistily, že na základě uplatnění statusu propojených stran s cílem získat daňová zvýhodnění nedojde k daňové ztrátě.

(4)

Členské státy by měly mít možnost zahrnout do základu daně plnění, které zahrnuje zpracování investičního zlata poskytnutého zákazníkem, také hodnotu tohoto investičního zlata, pokud zlato v důsledku zpracování status investičního zlata ztrácí.

(5)

Mělo by se zdůraznit, že některé služby, jež mají povahu investičního majetku, mohou být zahrnuty do režimu, jenž v případě investičního majetku umožňuje opravu odpočtů po dobu jeho životnosti v závislosti na jeho skutečném využívání.

(6)

Členské státy by měly mít v určitých případech možnost určit za osobu povinnou odvést daň z přidané hodnoty příjemce plnění. To by mělo členským státům napomoci zjednodušit pravidla a zabránit daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem v určených odvětvích a pro určité druhy plnění.

(7)

Směrnice 77/388/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Členské státy by tedy neměly mít možnost nadále využívat individuální odchylky, které jim byly uděleny některými rozhodnutími Rady přijatými podle čl. 27 odst. 1 směrnice 77/388/EHS a na které se vztahují ustanovení této směrnice. Dotyčná rozhodnutí by měla být výslovně zrušena. Tato směrnice by se neměla dotýkat opatření uplatňovaných členskými státy podle čl. 27 odst. 5 směrnice 77/388/EHS ani odchylek, které byly uděleny podle čl. 27 odst. 1 směrnice 77/388/EHS a které nebyly touto směrnicí zrušeny.

(9)

Uplatňování některých ustanovení této směrnice by mělo být volitelné a tato ustanovení by měla členským státům umožňovat jednat do určité míry podle vlastního uvážení. Z důvodů průhlednosti by se členské státy měly případně prostřednictvím Poradního výboru pro daň z přidané hodnoty zřízeného podle článku 29 směrnice 77/388/EHS navzájem informovat o vnitrostátních právních předpisech přijatých podle uvedených ustanovení. Poskytování těchto informací by nemělo být nutné v případě vnitrostátních opatření přijatých na základě rozhodnutí, jež se touto směrnicí zrušuje nebo jež pozbývá platnosti ke dni vstupu této směrnice v platnost, které členský stát nadále uplatňuje na základě této směrnice,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 77/388/EHS se mění takto:

1.

V čl. 4 odst. 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Členský stát využívající možnost volby uvedenou v druhém pododstavci může přijmout veškerá opatření potřebná k zabránění daňovým únikům nebo vyhýbání se daňovým povinnostem na základě použití tohoto ustanovení.“

2.

V čl. 5 odst. 8 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Je-li to vhodné, mohou členské státy v případech, kdy příjemce není osobou plně povinnou k dani, přijmout opatření nezbytná k tomu, aby zabránily narušení hospodářské soutěže. Mohou rovněž přijmout veškerá opatření potřebná k zabránění daňovým únikům nebo vyhýbání se daňovým povinnostem na základě použití tohoto ustanovení.“

3.

Článek 11 část A se mění takto:

a)

v odst. 1 písm. d) se zrušuje druhý pododstavec;

b)

doplňují se nové odstavce, které znějí:

„5.   Členské státy mají možnost volby zahrnout do základu daně při dodání zboží a poskytnutí služeb hodnotu investičního zlata osvobozeného ve smyslu článku 26b, které poskytl zákazník za účelem použití jako základu pro zpracování a které v důsledku toho ztrácí svůj status investičního zlata osvobozeného od DPH při dodání takového zboží a poskytnutí takových služeb. Hodnota, která se použije, je obvyklá cena investičního zlata v okamžiku, kdy je toto zboží dodáno a služby poskytnuty.

6.   Za účelem zabránění daňovým únikům nebo vyhýbání se daňovým povinnostem mohou členské státy přijmout opatření k zajištění toho, aby základem daně při dodání zboží nebo poskytnutí služeb byla obvyklá cena. Tato možnost volby se použije pouze při dodání zboží a poskytnutí služeb zahrnujících rodinné nebo jiné úzké osobní vazby, vazby spojené s vedením podniků a vlastnické, členské, finanční nebo právní vazby, jak je vymezují členské státy. Pro tyto účely lze za právní vazby považovat i vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, rodinou zaměstnance nebo jinými osobami se zaměstnancem úzce spojenými.

Možnost volby uvedenou v prvním pododstavci lze využít pouze za některé z těchto okolností:

a)

je-li protiplnění nižší než obvyklá cena a příjemce dodání nebo poskytnutí není oprávněn k plnému odpočtu podle článku 17;

b)

je-li protiplnění nižší než obvyklá cena a dodavatel či poskytovatel není oprávněn k plnému odpočtu podle článku 17 a na dodání nebo poskytnutí se vztahuje osvobození podle článku 13 nebo čl. 28 odst. 3 písm. b);

c)

je-li protiplnění vyšší než obvyklá cena a dodavatel či poskytovatel není oprávněn k plnému odpočtu podle článku 17.

Členské státy mohou omezit kategorie dodavatelů či poskytovatelů nebo příjemců, na něž se vztahují opatření podle prvního a druhého pododstavce.

Členské státy informují výbor zřízený v souladu s článkem 29 o všech nových vnitrostátních opatřeních přijatých podle tohoto odstavce.

7.   Pro účely této směrnice se ‚obvyklou cenou‘ rozumí celá částka, kterou by za účelem získání dotyčného zboží nebo dotyčných služeb v daném okamžiku musel zákazník nacházející se na stejném obchodním stupni, na němž se toto plnění uskutečňuje, zaplatit v podmínkách volné hospodářské soutěže nezávislému dodavateli nebo poskytovateli na území členského státu, v němž je uvedené plnění předmětem daně.

Nelze-li srovnatelné dodání zboží nebo poskytnutí služeb zjistit, považuje se za ‚obvyklou cenu‘ v případě zboží částka, jež není nižší než kupní cena zboží nebo podobného zboží, a nelze-li kupní cenu určit, nákladová cena stanovená k okamžiku dodání; v případě služeb se za ‚obvyklou cenu‘ považuje částka, jež není nižší než výše celkových nákladů osoby povinné k dani, která službu poskytuje.“

4.

Ustanovení čl. 17 odst. 4 ve znění obsaženém v čl. 28f odst. 1 se mění takto:

a)

v písm. a) druhém pododstavci se slova „čl. 21 odst. 1 písm. a) a c)“ nahrazují slovy „čl. 21 odst. 1 písm. a), c) nebo f) nebo čl. 21 odst. 2 písm. c)“;

b)

v písm. b) druhém pododstavci se slova „čl. 21 odst. 1 písm. a)“ nahrazují slovy „čl. 21 odst. 1 písm. a) nebo f) nebo čl. 21 odst. 2 písm. c)“.

5.

V čl. 18 odst. 1 písm. d) ve znění obsaženém v čl. 28f odst. 2 se slova „čl. 21 odst.1“ nahrazují slovy „čl. 21 odst. 1 nebo čl. 21 odst. 2 písm. c)“.

6.

V čl. 20 odst. 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Členské státy rovněž mohou odstavce 2 a 3 uplatnit na služby, které mají povahu podobnou povaze obvykle přisuzované investičnímu majetku.“

7.

V čl. 21 odst. 2 ve znění obsaženém v článku 28g se doplňuje nové písmeno, které zní:

„c)

mohou členské státy stanovit, že osobou povinnou odvést daň je osoba povinná k dani, jíž je dodáno zboží nebo poskytnuty služby, v případě těchto dodání zboží nebo poskytnutí služeb:

i)

poskytnutí stavebních služeb, včetně služeb opravárenských, úklidových, údržbářských, spočívajících v přestavbě a demoličních, týkajících se nemovitého majetku, jakož i předání stavebních prací považované za dodání zboží podle čl. 5 odst. 5,

ii)

poskytnutí pracovníků pro činnosti, na něž se vztahuje bod i),

iii)

dodání nemovitého majetku podle čl. 13 části B písm. g) a h), pokud si dodavatel zvolil možnost zdanění dodání podle části C písm. b) uvedeného článku,

iv)

dodání použitého materiálu, včetně takového, který bez úprav nelze opětovně použít, šrotu, průmyslového a neprůmyslového odpadu, recyklovatelného odpadu, částečně zpracovaného odpadu a některých druhů zboží a poskytnutí některých služeb, podle výčtu uvedeného v příloze M,

v)

dodání zboží poskytovaného jako záruka jednou osobou povinnou k dani jiné takové osobě při realizaci této záruky,

vi)

dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem,

vii)

dodání nemovitého majetku prodávaného dlužníkem z rozhodnutí soudu při povinném prodeji.

Pro účely tohoto písmene mohou členské státy stanovit, že osoba povinná k dani, která rovněž vykonává činnosti nebo plnění, jež nejsou považovány za zdanitelná dodání zboží nebo poskytnutí služeb v souladu s článkem 2, je považována za osobu povinnou k dani při dodání zboží nebo poskytnutí služeb, které obdrží podle prvního pododstavce. Veřejnoprávní subjekt nepovinný k dani může být považován za osobu povinnou k dani ve vztahu k přijatému dodání nebo poskytnutí podle bodů v), vi) a vii).

Pro účely tohoto písmene mohou členské státy vymezit, pro která dodání zboží a poskytnutí služeb a pro které kategorie dodavatelů či poskytovatelů nebo příjemců se tato opatření uplatní. Mohou také omezit použití tohoto opatření na některá dodání zboží a poskytnutí služeb uvedená v příloze M.

Členské státy informují výbor zřízený v souladu s článkem 29 o všech nových vnitrostátních opatřeních přijatých podle tohoto písmene.“

8.

Doplňuje se příloha M, jejíž znění je uvedeno v příloze I této směrnice.

Článek 2

Rozhodnutí uvedená v příloze II této směrnice se zrušují s účinkem od 1. ledna 2008.

Článek 3

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí.

Předpisy nezbytné pro dosažení souladu s čl. 1 odst. 3, pokud jde o nový čl. 11 část A odst. 7 směrnice 77/388/EHS, a s čl. 1 odst. 4, pokud jde o odkaz v čl. 17 odst. 4 písm a) a b) ve znění uvedeném v čl. 28f odst. 1 směrnice 77/388/EHS na čl. 21 odst. 1 písm. f) uvedené směrnice, budou používat nejpozději od 1. ledna 2008.

Přijímají-li členské státy předpisy podle této směrnice, neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů, které musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 24. července 2006.

Za Radu

předseda

K. RAJAMÄKI


(1)  Stanovisko ze dne 6. července 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. C 65, 17.3.2006, s. 103.

(3)  Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/18/ES (Úř. věst. L 51, 22.2.2006, s. 12).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA M

Seznam dodání zboží a poskytnutí služeb uvedených v čl. 21 odst. 2 písm. c) bodu iv)

a)

dodání železného a neželezného odpadu, šrotu a použitého materiálu, včetně předvýrobků vznikajících při zpracování, výrobě nebo roztavení železných nebo neželezných kovů nebo jejich slitin;

b)

dodání železných a neželezných částečně zpracovaných výrobků a poskytnutí některých souvisejících zpracovatelských služeb;

c)

dodání reziduí a jiného recyklovatelného materiálu obsahujícího železné a neželezné kovy, jejich slitiny, strusky a popely a průmyslových reziduí obsahujících kovy nebo jejich slitiny a poskytnutí služeb v oblasti třídění, řezání, štěpení a lisování těchto produktů;

d)

dodání železného a neželezného odpadu, jakož i odřezků, zlomků, odpadu a použitého a recyklovatelného materiálu obsahujícího střepy, sklo, papír, karton a lepenku, hadry, kosti, useň, koženku, pergamen, surové kůže a kožky, šlachy a vazivo, vlákna, šňůry, provazy, lana, pryž a plast, včetně poskytnutí některých souvisejících zpracovatelských služeb;

e)

dodání materiálů uvedených v této příloze po zpracování, jako je čištění, leštění, třídění, řezání, štěpení, lisování nebo odlévání do ingotů;

f)

dodání šrotu a odpadu ze zpracování základního materiálu.“


PŘÍLOHA II

Seznam rozhodnutí podle článku 27 směrnice 77/388/EHS, jež se touto směrnicí zrušují

 

Rozhodnutí Rady pokládané za přijaté dne 15. dubna 1984, kterým se Spojenému království povoluje zavést opatření odchylující se od šesté směrnice za účelem zavedení zvláštního režimu výběru daní s cílem zabránit některým druhům podvodů nebo daňových úniků při dodáních zlata, zlatých mincí nebo zlomkového zlata mezi osobami povinnými k dani (1).

 

Rozhodnutí Rady pokládané za přijaté dne 11. dubna 1987, kterým se Spojenému království povoluje zavést opatření odchylující se od článku 11 směrnice 77/388/EHS (2).

 

Rozhodnutí Rady 88/498/EHS (3), kterým se Nizozemskému království povoluje uplatňovat opatření odchylující se od čl. 21 odst. 1 písm. a) směrnice 77/388/EHS.

 

Rozhodnutí Rady pokládané za přijaté dne 18. února 1997 postupem podle čl. 27 odst. 4 směrnice 77/388/EHS ve znění ze dne 17. května 1977, kterým se Francouzské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článků 2 a 10 směrnice 77/388/EHS. Toto rozhodnutí následuje po oznámení žádosti členským státům dne 18. prosince 1996.

 

Rozhodnutí Rady 98/23/ES (4), kterým se Spojenému království povoluje prodloužit platnost opatření odchylujícího se od čl. 28e odst. 1 směrnice 77/388/EHS.

 

Rozhodnutí Rady 2002/439/ES (5), kterým se Německu povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 21 směrnice 77/388/EHS.

 

Rozhodnutí Rady 2002/880/ES (6), kterým se Rakousku povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 21 směrnice 77/388/EHS.

 

Rozhodnutí Rady 2004/290/ES (7), kterým se Německu povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 21 směrnice 77/388/EHS.

 

Rozhodnutí Rady 2004/736/ES (8), kterým se Spojenému království povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 11 směrnice 77/388/EHS.

 

Rozhodnutí Rady 2004/758/ES (9), kterým se Rakousku povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 21 směrnice 77/388/EHS.


(1)  Úř. věst. L 264, 5.10.1984, s. 27.

(2)  Úř. věst. L 132, 21.5.1987, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 269, 29.9.1988, s. 54.

(4)  Úř. věst. L 8, 14.1.1998, s. 24. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2003/909/ES (Úř. věst. L 342, 30.12.2003, s. 49).

(5)  Úř. věst. L 151, 11.6.2002, s. 12.

(6)  Úř. věst. L 306, 8.11.2002, s. 24.

(7)  Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 59.

(8)  Úř. věst. L 325, 28.10.2004, s. 58.

(9)  Úř. věst. L 336, 12.11.2004, s. 38.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

12.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 221/15


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU ES-DÁNSKO/FAERSKÉ OSTROVY č. 1/2006

ze dne 13. července 2006,

kterým se mění tabulky I a II přílohy protokolu 1 k Dohodě mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé

(2006/561/ES)

SMÍŠENÝ VÝBOR,

s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“), a zejména na čl. 34 odst. 1 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha protokolu 1 k dohodě stanoví cla a jiné podmínky pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu pocházejících a dovážených z Faerských ostrovů do Společenství.

(2)

Na základě této přílohy udělilo Společenství koncese pro krevety, garnáty a humry severské, upravené nebo v konzervách, pocházející z Faerských ostrovů v rámci roční celní kvóty ve výši 3 000 tun.

(3)

Orgány Faerských ostrovů požádaly, aby byly celní koncese udělené Společenstvím pro krevety, garnáty a humry severské, upravené nebo v konzervách, zvýšeny na 6 000 tun.

(4)

Takové zvýšení je vhodné povolit během určité doby, která bude stanovena na základě toho, do jaké míry je kvóta využívána.

(5)

V rámci přílohy neudělilo Společenství žádné koncese pro zmrazenou tresku skvrnitou pocházející a dováženou z Faerských ostrovů.

(6)

Orgány Faerských ostrovů požádaly, aby byla zmrazená treska skvrnitá doplněna do seznamu produktů rybolovu, které mohou být dováženy do Společenství bezcelně, uvedeného v tabulce I přílohy protokolu 1.

(7)

Je vhodné zmrazenou tresku skvrnitou do uvedené tabulky zahrnout,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V příloze protokolu 1 dohody se v tabulce I vkládá nový řádek, který zní:

„0303 72 00

Treska skvrnitá (Melanogrammus aeglefinus)

0“

 

Článek 2

V příloze protokolu 1 dohody se tabulka II mění takto:

„1605

Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách:

 

CK č. 4 (2)

4 000

1605 20

- krevety a garnáti:

 

 

1605 20 10

- - v hermeticky uzavřených obalech

0

 

 

- - ostatní:

 

 

1605 20 91

- - - v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2 kg

0

 

1605 20 99

- - - ostatní:

0

 

ex 1605 40 00

- humr severský (Nephrops norvegicus)

0

 

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni přijetí.

V Tórshavn dne 13. července 2006.

Za Smíšený výbor

předseda

Herluf SIGVALDSSON


(1)  Úř. věst. L 53, 22.2.1997, s. 2.

(2)  V roce 2007 činí roční objem 4 000 tun. Od 1. ledna 2008 se bude roční objem zvyšovat o 1 000 tun do maximální výše 6 000 tun za předpokladu, že do 31. prosince daného roku je využito alespoň 80 % celkové výše předchozí kvóty.“


Evropská centrální banka

12.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 221/17


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 3. srpna 2006,

kterými se mění obecné zásady ECB/2005/16 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET)

(ECB/2006/11)

(2006/562/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 105 odst. 2 první a čtvrtou odrážku této smlouvy a na články 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 a 22 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čtvrtá odrážka čl. 105 odst. 2 Smlouvy a čtvrtá odrážka článku 3.1 statutu stanoví, že jedním ze základních úkolů, jež plní Evropský systém centrálních bank (ESCB), je podporovat plynulé fungování platebních systémů.

(2)

Článek 22 statutu stanoví, že Evropská centrální banka (ECB) a národní centrální banky mohou poskytovat facility, aby byly zajištěny účinné a spolehlivé zúčtovací a platební systémy uvnitř Společenství a ve styku se třetími zeměmi.

(3)

Vedle připojení prostřednictvím systému propojení nebo dvoustranného spojení by se měl vzhledem k budoucímu zřízení systému TARGET 2 jako přechodné opatření umožnit třetí způsob připojení. Národní centrální bance, která neprovozuje vlastní systém RTGS, by se měl umožnit přístup ke stávající infrastruktuře TARGETu prostřednictvím dálkové účasti v systému RTGS jiné národní centrální banky.

(4)

Obecné zásady ECB/2005/16 ze dne 30. prosince 2005 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET) (1) by měly být změněny tak, aby zahrnovaly zvláštní ustanovení upravující dálkovou účast,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Obecné zásady ECB/2005/16 se mění takto:

1.

V článku 1 se vkládají tyto nové definice:

„—

‚dálkově zúčastněnou národní centrální bankou‘ rozumí národní centrální banka, která neprovozuje vlastní systém RTGS, ale na dálku se účastní systému RTGS jiné národní centrální banky v souladu s ustanoveními čl. 2 odst. 3,

‚hostitelskou národní centrální bankou‘ rozumí národní centrální banka, která ve svém systému RTGS povolí účast dálkově zúčastněné národní centrální bance v souladu s čl. 2 odst. 3.“

2.

V článku 2 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   Účastní-li se dálkově zúčastněná národní centrální banka a úvěrové instituce či jiné subjekty v příslušném členské státě na dálku systému RTGS hostitelské národní centrální banky v souladu s jeho pravidly RTGS, uplatňují se tato zvláštní dodatečná ustanovení:

hostitelská národní centrální banka poskytuje dálkově zúčastněné národní centrální bance neomezenou a nezajištěnou úvěrovou facilitu,

hostitelská národní centrální banka a dálkově zúčastněná národní centrální banka se mohou dohodnout na podmínkách, které doplňují pravidla RTGS, jež se vztahují na systém RTGS hostitelské národní centrální banky,

dálkově zúčastněná národní centrální banka poskytuje subjektům ve svém členské státě, které se účastní systému RTGS hostitelské národní centrální banky, vnitrodenní úvěr v souladu s požadavky čl. 3 písm. f),

platby mezi subjekty v členském státě dálkově zúčastněné národní centrální banky a platby mezi těmito subjekty a ostatními účastníky systému RTGS hostitelské národní centrální banky se pro účely cenové politiky a pro další relevantní otázky považují za vnitrostátní platby, zatímco platby mezi subjekty v členském státě dálkově zúčastněné národní centrální banky a účastníky systému RTGS, který není systémem RTGS hostitelské národní centrální banky, se pro tyto účely považují za přeshraniční platby,

dálkově zúčastněná národní centrální banka může jmenovat své zástupce do orgánů uvedených v čl. 7 odst. 2 a určit osobu či osoby pro výkon funkcí stanovených v čl. 7 odst. 3.“

Článek 2

Závěrečná ustanovení

1.   Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním bankám zúčastněných členských států.

2.   Tyto obecné zásady vstupují v platnost dnem 15. srpna 2006. Použijí se ode dne 1. ledna 2007.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 3. srpna 2006.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2006, s. 1.