ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 218

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
9. srpna 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1199/2006 ze dne 8. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1200/2006 ze dne 8. srpna 2006 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob české intervenční agentury do Belgie

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1201/2006 ze dne 8. srpna 2006, kterým se na hospodářský rok 2006/07 stanoví váhové koeficienty pro výpočet ceny jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství

10

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 27. července 2006 o vyloučení z financování Společenství některých výdajů vynaložených členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (oznámeno pod číslem K(2006) 3331)

12

 

*

Rozhodnutí komise ze dne 3. srpna 2006, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, ryb a mléka v Polsku (oznámeno pod číslem K(2006) 3462)  ( 1 )

17

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2006, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2006) 3456)  ( 1 )

20

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2006 o změně rozhodnutí 2005/802/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů chloridu draselného pocházejícího z Ruské federace

22

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

9.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 218/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1199/2006

ze dne 8. srpna 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 9. srpna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. srpna 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 8. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

105,3

999

105,3

0709 90 70

052

91,0

999

91,0

0805 50 10

052

63,2

388

64,2

512

41,8

524

47,3

528

54,9

999

54,3

0806 10 10

052

98,1

204

143,0

220

182,2

508

23,9

999

111,8

0808 10 80

388

87,2

400

91,4

508

83,4

512

86,0

524

43,0

528

80,2

720

81,3

804

101,2

999

81,7

0808 20 50

052

127,4

388

94,9

512

83,4

528

54,2

804

186,4

999

109,3

0809 20 95

052

233,8

400

315,0

404

399,0

999

315,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

143,3

999

143,3

0809 40 05

068

110,8

093

50,3

098

53,9

624

133,2

999

87,1


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


9.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 218/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1200/2006

ze dne 8. srpna 2006

o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob české intervenční agentury do Belgie

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 (2) stanoví postupy a podmínky pro uvedení obilovin ze zásob intervenčních agentur na trh.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 3002/92 (3) stanoví společná prováděcí pravidla pro ověřování použití a místa určení intervenčních produktů.

(3)

Nařízením Komise (ES) č. 256/2006 (4) bylo vyhlášeno stálé nabídkové řízení pro vývoz 53 665 tun ječmene ze zásob české intervenční agentury do Belgie, na základě rozhodnutí Komise, které České republice povoluje uskladňovat mimo území státu 300 000 tun obilovin z hospodářského roku 2004/05 (5). Lhůta pro předložení nabídek pro poslední dílčí nabídkové řízení uvedeného nařízení uplynula dne 22. června 2006, určitá množství jsou však stále k dispozici. Za těchto podmínek a s ohledem na současnou situaci na trhu je třeba vyhlásit nové stálé nabídkové řízení na nepřidělená množství.

(4)

Je třeba stanovit zvláštní podmínky pro zajištění řádného průběhu operací a jejich kontroly. Za tímto účelem je vhodné stanovit systém jistot, který by zajistil dodržování požadovaných cílů a zároveň by hospodářským subjektům pomohl vyhnout se příliš vysokým nákladům. Je proto třeba učinit odchylku od některých pravidel, zejména nařízení (EHS) č. 2131/93.

(5)

S cílem zabránit, aby byly produkty zpětně dovezeny, náhrady podle tohoto nařízení by měly být přiděleny jenom pro vývoz do některých třetích zemí.

(6)

Z důvodu modernizace systému řízení je nevyhnutné, aby byly informace požadované Komisí předkládané elektronickou cestou.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Česká intervenční agentura zahájí stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze svých zásob na místech určených v příloze I tohoto nařízení, za podmínek stanovených nařízením (EHS) č. 2131/93, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 2

Nabídkové řízení se týká maximálního množství 53 665 tun ječmene, jež má být vyvezeno do třetích zemí s výjimkou Albánie, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Kanady, Chorvatska, Spojených států amerických, Lichtenštejnska, Mexika, Černé Hory, Rumunska, Srbska (6) a Švýcarska.

Článek 3

1.   U vývozů uskutečněných na základě tohoto nařízení se neuplatňuje žádná náhrada ani vývozní clo nebo měsíční zvýšení.

2.   Čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2131/93 se nepoužije.

3.   Odchylně od čl. 16 třetího pododstavce nařízení (EHS) č. 2131/93 je cenou, která má být zaplacena při vývozu, cena uvedená v nabídce bez měsíčního zvýšení.

Článek 4

1.   Vývozní licence jsou platné od data vydání ve smyslu článku 9 nařízení (EHS) č. 2131/93 až do konce čtvrtého měsíce následujícího po jejich vydání.

2.   K nabídkám předloženým v rámci nabídkového řízení zahájeného na základě tohoto nařízení se nesmějí přikládat žádosti o vývozní licence podané v rámci článku 49 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 (7).

Článek 5

1.   Odchylně od čl. 7 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 uplyne lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení dne 10. srpna 2006 v 9:00 hodin (bruselského času).

Lhůta pro předložení nabídek pro následující dílčí nabídková řízení uplyne každý čtvrtek v 9:00 hodin (bruselského času), s výjimkou dnů 17. srpna 2006, 24. srpna 2006, 2. listopadu 2006, 28. prosince 2006, 5. dubna 2007 a 17. května 2007, neboť během těchto týdnů se žádné nabídkové řízení nekoná.

Lhůta pro předložení nabídek pro poslední dílčí nabídkové řízení uplyne dne 28. června 2007 v 9:00 hodin (bruselského času).

2.   Nabídky je třeba předložit české intervenční agentuře, jejíž název a adresa jsou:

Statní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tel. (420) 222 87 16 67/222 87 14 03

Fax (420) 296 80 64 04

Email: dagmar.hejrovska@szif.cz

Článek 6

Intervenční agentura, skladovatel a vybraný účastník provedou na žádost vybraného účastníka na základě společné dohody odběr kontrolních vzorků odebíraných s četností přinejmenším jednoho odběru na každých 500 tun a jejich analýzu podle volby vybraného účastníka buď před vyskladněním, nebo v okamžiku vyskladnění. Intervenční agentura může být zastoupena zmocněncem za podmínky, že tímto zmocněncem není skladovatel.

Odběr kontrolních vzorků a jejich analýza se provádí ve lhůtě sedmi pracovních dnů od data podání žádosti vybraného účastníka nebo ve lhůtě tří pracovních dnů, pokud je odběr vzorků prováděn při vyskladnění.

V případě sporu se výsledky analýz oznamují Komisi elektronickou cestou.

Článek 7

1.   Vybraný účastník je povinen přijmout šarži v takové jakosti, jaká byla zjištěna, pokud výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje, že jakost je:

a)

vyšší než jakost uvedená v oznámení o nabídkovém řízení;

b)

vyšší než minimální charakteristické znaky požadované pro intervenci, ale nižší než jakost uvedená v oznámení o nabídkovém řízení, přičemž zůstává v mezích odchylky, která může dosáhnout až:

1 kilogramu na hektolitr, co se týče měrné hmotnosti, ne však méně než 64 kilogramů na hektolitr,

jednoho procentního bodu, co se týče obsahu vlhkosti,

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodech B.2 a B.4 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 824/2000 (8),

půl procentního bodu, co se týče nečistot uvedených v bodě B.5 přílohy I nařízení (ES) č. 824/2000, aniž jsou však pozměněna přijatelná procenta ohledně škodlivých zrn a námele.

2.   Pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na jakost vyšší než minimální charakteristické znaky požadované pro intervenci, ale nižší než jakost popsaná v oznámení o nabídkovém řízení a vykazující rozdíl přesahující rámec odchylky uvedené v odst. 1 písm. b), může vybraný účastník:

a)

přijmout šarži v takové jakosti, jaká byla zjištěna;

b)

nebo odmítnout dotčenou šarži převzít.

V případě podle prvního pododstavce písm. b) bude vybraný účastník zbaven všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou šarží včetně jistot až poté, co neprodleně informuje Komisi a intervenční agenturu prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze II.

3.   Pokud konečný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na jakost, která je nižší než minimální charakteristické znaky požadované pro intervenci, nemůže vybraný účastník přistoupit k převzetí dotyčné šarže. Vybraný účastník bude zbaven všech svých závazků v souvislosti s dotyčnou šarží včetně jistot až poté, co neprodleně informuje Komisi a intervenční agenturu prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze II.

Článek 8

Podle čl. 7 odst. 2 prvního pododstavce písm. b) a odstavce 3 může vybraný účastník požadovat na intervenční agentuře, aby mu dodala jinou šarži ječmene o stanovené jakosti bez dodatečných nákladů. V tomto případě se záruka neuvolňuje. K náhradě dávky musí dojít ve lhůtě nejvýše tří dnů po podání žádosti kupce. Vybraný účastník o tom neprodleně informuje Komisi prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze II.

Pokud vybraný účastník v době nejvýše jednoho měsíce po datu předložení své žádosti o výměnu i přes několik výměn neobdrží náhradní šarži stanovené jakosti, je zproštěn všech svých závazků včetně jistot poté, co o tom neprodleně informuje Komisi a intervenční agenturu prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze II.

Článek 9

1.   Pokud k odběru ječmene ze skladu došlo předtím, než jsou k dispozici výsledky analýz podle článku 6, nese všechna rizika, počínaje převzetím šarže, vybraný účastník, aniž by tím byly dotčeny opravné prostředky, které by mohl vybraný účastník použít vůči skladovateli.

2.   Náklady spojené s odebráním vzorků a analýzami podle článku 6, s výjimkou nákladů podle čl. 7 odst. 3, nese do výše jedné analýzy na 500 tun bez nákladů na zasilážování Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF). Náklady na zasilážování a případné doplňující analýzy požadované kupcem nese kupec.

Článek 10

Odchylně od článku 12 nařízení (EHS) č. 3002/92 musí dokumenty, které se týkají prodeje ječmene podle tohoto nařízení, zejména vývozní licence, povolení k odebrání uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 3002/92, vývozní prohlášení a případně výtisk T5, obsahovat poznámky podle přílohy III.

Článek 11

1.   Jistota složená podle čl. 13 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2131/93 se uvolní hned po vydání vývozních licencí vybraným účastníkům.

2.   Odchylně od čl. 17 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2131/93 je vývozní závazek kryt jistotou, jejíž výše se rovná rozdílu mezi intervenční cenou platnou v den nabídkového řízení a cenou přiřknutou v nabídkovém řízení, s minimální výší 25 EUR za tunu. Polovina této částky je složena při vydání licence a zůstatek při odběru obilovin.

Článek 12

Česká intervenční agentura sdělí Komisi předložené nabídky do dvou hodin od uplynutí lhůty pro předkládání nabídek stanovené v čl. 5 odst. 1. Pokud není předložena žádná nabídka, Česká republika tuto skutečnost sdělí Komisi ve stejných lhůtách. Pokud Česká republika v předepsaných lhůtách nezašle Komisi vyrozumění, má Komise za to, že v dotyčném členském státě nebyla předložena žádná nabídka.

Sdělení uvedená v prvním pododstavci se provádějí elektronicky podle vzoru v příloze IV. Totožnost účastníků řízení musí zůstat utajena.

Článek 13

1.   Komise postupem podle čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 stanoví minimální prodejní cenu nebo podle článku 10 nařízení (EHS) č. 2131/93 rozhodne, že z obdržených nabídek žádnou nevybere.

2.   V případě, že by se v důsledku stanovení minimální ceny podle odstavce 1 překročilo maximální množství dostupné pro nějaký členský stát, může být tato minimální cena stanovena na základě koeficientu přidělení nabízených množství na úrovni minimální ceny tak, aby se respektovalo maximální dostupné množství v daném členském státě.

Článek 14

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. srpna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Ú. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 749/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Úř. věst. L 301, 17.10.1992, s. 17. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 770/96 (Úř. věst. L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Úř. věst. L 46, 16.2.2006, s. 3.

(5)  Oznámeno České republice dne 17. června 2005, změněno rozhodnutím č. 4013/2005 oznámeným České republice dne 11. října 2005.

(6)  Včetně Kosova, jak je stanoveno v usnesení Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.

(7)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 31.


PŘÍLOHA I

Místo uskladnění

Množství

(v tunách)

Gent

53 665


PŘÍLOHA II

Sdělení Komisi o odmítnutí nebo o případné výměně šarží v rámci stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob české intervenční agentury do Belgie

Formulář (1)

Nařízení (ES) č. 1200/2006

Jméno účastníka prohlášeného za vybraného účastníka:

Datum nabídkového řízení:

Datum odmítnutí šarže vybraným účastníkem:


Číslo šarže

Množství v tunách

Adresa sila

Důvod odmítnutí převzetí

 

 

 

specifická měrná hmotnost (kg/hl)

% vyklíčených zrn

% různých nečistot (Schwarzbesatz)

% prvků, které nepatří mezi základní obiloviny bezvadné jakosti

ostatní


(1)  Předat na GŘ AGRI (D/2).


PŘÍLOHA III

Poznámky podle článku 10

—   španělsky: Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1200/2006

—   česky: Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1200/2006

—   dánsky: Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1200/2006

—   německy: Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1200/2006

—   estonsky: Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1200/2006

—   řecky: Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1200/2006

—   anglicky: Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1200/2006

—   francouzsky: Orge d’intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1200/2006

—   italsky: Orzo d’intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1200/2006

—   lotyšsky: Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1200/2006

—   litevsky: Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1200/2006

—   maďarsky: Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1200/2006/EK rendelet

—   nizozemsky: Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1200/2006

—   polsky: Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1200/2006

—   portugalsky: Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1200/2006

—   slovensky: Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1200/2006

—   slovinsky: Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1200/2006

—   finsky: Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1200/2006

—   švédsky: Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1200/2006.


PŘÍLOHA IV

Sdělení Komisi o nabídkách obdržených v rámci stálého nabídkového řízení pro vývoz ječmene ze zásob české intervenční agentury do Belgie

Formulář (1)

Nařízení (ES) č. 1200/2006

1

2

3

4

5

6

Pořadové číslo účastníka nabídkového řízení

Číslo šarže

Přípustné množství

v tunách

Nabídková cena

(v EUR/t) (2)

Přirážky

(+)

Srážky

(–)

(v EUR/t)

(pro připomínku)

Obchodní náklady (3)

(v EUR/t)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

atd.

 

 

 

 

 

Upřesnit celková nabízená množství (včetně zamítnutých nabídek podaných na tutéž šarži): …. tun.


(1)  Předat na GŘ AGRI (D/2).

Upřesnit celková nabízená množství (včetně zamítnutých nabídek podaných na tutéž šarži): …. tun.

(2)  Tato cena zahrnuje přirážky a srážky, které se týkají šarže, která je předmětem podání nabídky.

(3)  Obchodní náklady se týkají poskytování služeb a pojištění vynaložených po odebrání z intervenčních zásob až do stadia dodání na palubu (FOB) do přístavu vývozu, s výjimkou nákladů spojených s přepravou. Sdělené náklady se vypočítají na základě průměrných skutečných nákladů zjištěných intervenční agenturou během šestiměsíčního období, které předchází zahájení nabídkového řízení, a vyjadřují se v eurech za tunu.


9.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 218/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1201/2006

ze dne 8. srpna 2006,

kterým se na hospodářský rok 2006/07 stanoví váhové koeficienty pro výpočet ceny jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem (1), a zejména na čl. 4 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cena jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství uvedená v čl. 4 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2759/75 musí být stanovena vážením cen zaznamenaných v každém členském státě pomocí koeficientů vyjadřujících relativní výši stavů prasat v každém členském státě.

(2)

Tyto koeficienty je třeba stanovit na základě stavů prasat zjištěných na začátku prosince každého roku v souladu se směrnicí Rady 93/23/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních chovu prasat (2).

(3)

S ohledem na výsledky sčítání z prosince 2005 je třeba stanovit nové váhové koeficienty na hospodářský rok 2006/07 a zrušit nařízení Komise (ES) č. 1358/2005 (3).

(4)

Vzhledem k tomu, že hospodářský rok 2006/07 začíná dnem 1. července 2006, mělo by se toto nařízení používat od stejného data.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro vepřové maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Váhové koeficienty uvedené v čl. 4 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2759/75 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 1358/2005 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. srpna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 149, 21.6.1993, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 214, 19.8.2005, s. 9.


PŘÍLOHA

Váhové koeficienty pro výpočet ceny jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství na hospodářský rok 2006/07

Čl. 4 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2759/75

Belgie

4,1

Česká republika

1,8

Dánsko

8,3

Německo

17,8

Estonsko

0,2

Řecko

0,7

Španělsko

16,4

Francie

10,0

Irsko

1,1

Itálie

6,1

Kypr

0,3

Lotyšsko

0,3

Litva

0,7

Lucembursko

0,1

Maďarsko

2,5

Malta

0,1

Nizozemsko

7,3

Rakousko

2,1

Polsko

12,3

Portugalsko

1,5

Slovinsko

0,4

Slovensko

0,7

Finsko

0,9

Švédsko

1,2

Spojené království

3,1


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

9.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 218/12


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 27. července 2006

o vyloučení z financování Společenství některých výdajů vynaložených členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)

(oznámeno pod číslem K(2006) 3331)

(Pouze anglické, francouzské, italské, portugalské, řecké a španělské znění je závazné)

(2006/554/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 729/70 ze dne 21. dubna 1970 o financování společné zemědělské politiky (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 písm. c) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o financování společné zemědělské politiky (2), a zejména na čl. 7 odst. 4 uvedeného nařízení,

po konzultaci výboru fondu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 5 nařízení (EHS) č. 729/70 a článek 7 nařízení (ES) č. 1258/1999, jakož i čl. 8 odst. 1 a 2 nařízení Komise (ES) č. 1663/95 ze dne 7. července 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 729/70 týkající se postupu schválení účetní závěrky záruční sekce EZOZF (3), stanoví, že Komise provede nezbytná šetření, sdělí členským státům výsledky těchto šetření, seznámí se s připomínkami členských států, svolá dvoustranná jednání s cílem dosáhnout dohody s dotyčnými členskými státy a formálně sdělí své závěry členským státům, přičemž odkáže na rozhodnutí Komise 94/442/ES ze dne 1. července 1994 o zavedení smírčího řízení v rámci schválení účetní závěrky záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (4).

(2)

Členské státy měly možnost požádat o zahájení smírčího řízení. Tato možnost byla v některých případech využita a zpráva vydaná po ukončení tohoto řízení byla posouzena Komisí.

(3)

Články 2 a 3 nařízení (EHS) č. 729/70, jakož i článek 2 nařízení (ES) č. 1258/1999 stanoví, že lze financovat pouze náhrady při vývozu do třetích zemí a intervence zaměřené na stabilizaci zemědělských trhů, které byly poskytnuty nebo prováděny na základě předpisů Společenství v rámci společné organizace zemědělských trhů.

(4)

Na základě provedených šetření, výsledků dvoustranných jednání a smírčích řízení bylo zjištěno, že část výdajů vykázaných členskými státy nesplňuje tyto podmínky a nelze ji tudíž financovat v rámci záruční sekce EZOZF.

(5)

Je třeba uvést částky, které nebyly uznány k financování v rámci záruční sekce EZOZF a které se nevztahují na výdaje vynaložené dříve než dvacet čtyři měsíců před písemným sdělením, ve kterém Komise oznámila členským státům výsledky šetření.

(6)

Pro případy, na které se vztahuje toto rozhodnutí, sdělila Komise členským státům v rámci souhrnné zprávy vyhodnocení částek, které je třeba vyloučit z důvodu jejich neslučitelnosti s předpisy Společenství.

(7)

Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny finanční dopady, které může Komise vyvodit z rozsudků Soudního dvora ve věcech projednaných ke dni 5. dubna 2006 a týkajících se záležitostí, které jsou předmětem tohoto rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Výdaje schválených platebních orgánů členských států, které byly vykázány v rámci záruční sekce EZOZF a které jsou uvedeny v příloze, jsou vyloučeny z financování Společenství z důvodu jejich neslučitelnosti s předpisy Společenství.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Řecké republice, Španělskému království, Francouzské republice, Irsku, Italské republice, Portugalské republice a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 27. července 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 94, 28.4.1970, s. 13. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1287/95 (Úř. věst. L 125, 8.6.1995, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103.

(3)  Úř. věst. L 158, 8.7.1995, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 465/2005 (Úř. věst. L 77, 23.3.2005, s. 6).

(4)  Úř. věst. L 182, 16.7.1994, s. 45. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2001/535/ES (Úř. věst. L 193, 17.7.2001, s. 25).


PŘIĽOHA

Členský stát

Odvětví auditu

Důvod

Oprava

Měna

Výdaje, které mají být vyloučeny z financování

Již provedené odpočty

Finanční dopad tohoto rozhodnutí

Finanční rok

ES

Plodiny na orné půdě

Neexistence systému evidence půdy (LPIS).

paušální 2 %

EUR

–43 299,48

0,00

–43 299,48

1999–2000

ES

Plodiny na orné půdě

Nedostačující postup pro žádosti o podporu.

paušální 5 %

EUR

–2 024 643,26

0,00

–2 024 643,26

2002–2004

ES

Plodiny na orné půdě

Neuplatňování sankcí.

paušální 2 %

EUR

– 316 545,67

0,00

– 316 545,67

2003–2004

ES

Prémie na zvířata – OTMS

Zvířata, u nichž se financuje jak prodej, tak i likvidace.

přesná

EUR

– 156 180,00

0,00

– 156 180,00

2002

ES

Prémie na zvířata – OTMS

Nespolehlivý administrativní a účetní systém na sledování a evidenci zvířat.

paušální 10 %

EUR

– 160 692,00

0,00

– 160 692,00

2001

ES

Máselné tuky ve zpracování potravin

Nadměrné použití stopovacích látek – podpora vyplacená pro část stopovacích látek.

přesná 1,5 %

EUR

– 144 902,68

0,00

– 144 902,68

2002–2005

ES

Ovoce a zelenina – banány

Nedostatky při určování množství uváděných na trh, nereprezentativní odběr vzorků při kontrolách jakosti.

paušální 2 %

EUR

–5 291 087,63

0,00

–5 291 087,63

2002–2004

ES

Ovoce a zelenina – zpracování broskví a hrušek

Nedodržení lhůt splatnosti.

přesná

EUR

– 643 142,42

0,00

– 643 142,42

2002

ES

POSEI

Nedodržení klíčových kontrol.

paušální 5 %

EUR

– 415 161,50

0,00

– 415 161,50

2003–2004

ES

POSEI

Nedodržení lhůt splatnosti.

přesná

EUR

–3 931 651,61

0,00

–3 931 651,61

2003–2004

ES

Víno – produkční potenciál

Nedostatky ve správě produkčního potenciálu.

paušální 10 %

EUR

–33 357 596,61

0,00

–33 357 596,61

2001–2004

Celkem ES

 

 

 

 

–46 484 902,86

0,00

–46 484 902,86

 

FR

Plodiny na orné půdě

Uplatňování irigační sazby ve vlhké zóně.

přesná

EUR

–7 874 178,00

0,00

–7 874 178,00

2001–2003

FR

Plodiny na orné půdě

Pozemky, na které nelze po vyklučení vinic poskytnou podporu.

přesná

EUR

–36 610 625,00

0,00

–36 610 625,00

2001–2005

FR

Plodiny na orné půdě

Přeměna luk ve vlhké zóně.

přesná

EUR

–12 521 275,00

0,00

–12 521 275,00

2001–2005

FR

Plodiny na orné půdě

Sankce za neoprávněně vyplacenou podporu.

přesná

EUR

–20 128 846,00

0,00

–20 128 846,00

2001–2005

FR

Olivový olej – podpora produkce

Nedostatečně přísné klíčové kontroly.

paušální 2 %

EUR

– 156 181,66

0,00

– 156 181,66

2002–2004

FR

Rozvoj venkova „záruční sekce“ – nová opatření

Nedostatky klíčových a druhotných kontrol.

paušální 5 %

EUR

–4 349 136,00

0,00

–4 349 136,00

2001–2002

FR

Rozvoj venkova „záruční sekce“ – nová opatření

Nedostatky systému kontroly „zvýhodněných půjček“.

paušální 5 %

EUR

–4 331 384,00

0,00

–4 331 384,00

2001–2002

Celkem FR

 

 

 

 

–85 971 625,66

0,00

–85 971 625,66

 

UK

Máselné tuky ve zpracování potravin

Nedostatečné kontroly jakosti vyrobených množství.

paušální 5 %

GBP

–1 351 441,25

0,00

–1 351 441,25

2001–2004

UK

Máselné tuky ve zpracování potravin

Nadměrné použití stopovacích látek – podpora vyplacená pro část stopovacích látek.

přesná

GBP

–55 534,20

0,00

–55 534,20

2002–2004

UK

Vývozní náhrady a potravinová pomoc mimo EU

Nedostatky režimu plánování.

paušální 2 %

GBP

– 250 887,47

0,00

– 250 887,47

2001–2003

UK

Vývozní náhrady a potravinová pomoc mimo EU

Nedodržení požadovaného počtu provedených náhradních kontrol.

paušální 5 %

GBP

–7 314,57

0,00

–7 314,57

2000–2001

Celkem UK

 

 

 

 

–1 665 177,49

0,00

–1 665 177,49

 

EL

Rozvoj venkova „záruční sekce“ – doprovodná opatření

Nedostatečné provádění klíčových kontrol.

paušální 5 %

EUR

–1 795 865,00

0,00

–1 795 865,00

2004

EL

Rozvoj venkova „záruční sekce“ – doprovodná opatření

Nedostatečné provádění klíčových kontrol.

paušální 10 %

EUR

–6 271 694,00

0,00

–6 271 694,00

2002–2003

EL

Rozvoj venkova „záruční sekce“ – doprovodná opatření

Různé nedostatky řídícího, kontrolního a sankčního systému.

paušální 5 %

EUR

–6 460 070,00

0,00

–6 460 070,00

2004

Celkem EL

 

 

 

 

–14 527 629,00

0,00

–14 527 629,00

 

IE

Prémie na zvířata – OTMS

Administrativní nedostatky.

paušální 2 %

EUR

– 170 297,64

0,00

– 170 297,64

2001–2003

Celkem IE

 

 

 

 

– 170 297,64

0,00

– 170 297,64

 

IT

Ovoce a zelenina – stažení z trhu

Nedostatečná míra kontrol kompostování a biodegradace.

přesná 100 %

EUR

–9 107 445,49

0,00

–9 107 445,49

2000–2002

IT

Ovoce a zelenina – stažení z trhu

Více nedostatků v zavedeném systému kontrol.

paušální 5 %

EUR

– 304 839,45

0,00

– 304 839,45

2001–2003

IT

Veřejné skladování masa

Pozdní platby.

přesná

EUR

–4 575,54

0,00

–4 575,54

2001

IT

Veřejné skladování masa

Přítomnost specifikovaného rizikového materiálu, odstranění krčních svalů, přijetí jatečně upravených těl, na něž nelze poskytnout podporu, špatné podmínky skladování, nedostatky v označování, v podávání zpráv a v provádění inspekcí.

paušální 5 %

EUR

–2 635 067,09

0,00

–2 635 067,09

2001–2003

Celkem IT

 

 

 

 

–12 051 927,57

0,00

–12 051 927,57

 

PT

Ovoce a zelenina – banány

Nedostatky v systému kontrol množství, na která se poskytuje podpora, v systému kontrol celkového převodu podpory příjemcům, nedostatečný dohled nad delegovanými kontrolami.

paušální 2 %

EUR

– 257 901,65

0,00

– 257 901,65

2002–2004

Celkem PT

 

 

 

 

– 257 901,65

0,00

– 257 901,65

 


9.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 218/17


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 3. srpna 2006,

kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, ryb a mléka v Polsku

(oznámeno pod číslem K(2006) 3462)

(Text s významem pro EHP)

(2006/555/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na přílohu XII kapitolu 6 oddíl B pododdíl I čl. 1 písm. e) tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Polsku byla poskytnuta přechodná období pro některá zařízení uvedená v dodatku B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003.

(2)

Dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003 byl pozměněn rozhodnutími Komise 2004/458/ES (1), 2004/471/ES (2), 2004/474/ES (3), 2005/271/ES (4), 2005/591/ES (5), 2005/854/ES (6), 2006/14/ES (7), 2006/196/ES (8) a 2006/404/ES (9).

(3)

Podle úředního prohlášení polského příslušného orgánu některá zařízení v odvětví masa, ryb a mléka dokončila proces modernizace a jsou nyní zcela v souladu s právními předpisy Společenství. Některá zařízení ukončila svou činnost, pro niž jim bylo uděleno přechodné období. Kromě toho některá zařízení v odvětví mléka, kterým bylo povoleno zpracovávat mléko odpovídající požadavkům EU i mléko těmto požadavkům neodpovídající, budou vyrábět pouze mléko odpovídající požadavkům EU. Uvedená zařízení by tedy měla být odstraněna ze seznamu zařízení, na něž se vztahují přechodná opatření.

(4)

Dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(5)

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat byl informován o opatřeních stanovených tímto rozhodnutím,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zařízení uvedená na seznamu v příloze tohoto rozhodnutí se odstraňují z dodatku B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 3. srpna 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 156, 30.4.2004, s. 52.

(2)  Úř. věst. L 160, 30.4.2004, s. 58.

(3)  Úř. věst. L 160, 30.4.2004, s. 74.

(4)  Úř. věst. L 86, 5.4.2005, s. 13.

(5)  Úř. věst. L 200, 30.7.2005, s. 96.

(6)  Úř. věst. L 316, 2.12.2005, s. 17.

(7)  Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 66.

(8)  Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 80.

(9)  Úř. věst. L 156, 9.6.2006, s. 16.


PŘÍLOHA

Seznam zařízení, která je třeba odstranit z dodatku B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003

Zařízení na produkci masa

Původní seznam

Č.

Č. vet.:

Název zařízení

6

02260202

Zakład Mięsny „NALPOL“

23

06110206

Zakład Mięsny

„Wierzejki“

Jan i Marek Zdanowscy

29

08610305

Masarnia Podmiejska Sp. j.

65

12620313

Zakład Masarski „ZDRÓJ“ s.j.

133

20140101

MIĘSROL – Ubojnia Bydła, Trzody R. Tocicki

138

20060206

PPHU „LEMIR“

140

22020207

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jan Wnuk-Lipiński

189

26070201

Zakład Przetwórstwa

Mięsnego „MARKUZ“ – Marian Kuzka

205

30070209

PPH „BARTEX“ Sp. j.

ZPChr R. G. Brońś

215

30120317

PW Domak Dariusz Rozum

235

30250102

Rzeźnictwo M. i M. Wędliniarstwo

Matuszak

240

30280205

Masarnia Ubojnia

BRONEX Łukaszewska i Królczyk Sp. j.

242

30280301

PPH ROMEX, Grażyna Pachela, Masarnia

249

32050203

Masarnia Wiejska „Dyjak“

254

32080201

Rzeźnictwo

Wędliniarstwo Rybarkiewicz Mirosław


Drůbeží maso

Původní seznam

Č.

Č. vet.:

Název zařízení

35

24020605

Chłodnie Składowe

„Delico“ S.C.

52

32050501

Zakład Drobiarski

„Kardrob“

Krystyna Skierska


Červené maso, zařízení s nízkou kapacitou

Původní seznam

Č.

Č. vet.:

Název zařízení

5

 

Zakład Przetwórstwa Mięsa

w Paczkowie PPH

„Kalmar“ spółka jawna E.A.M. Kaleta,

Szczodrowice 65, 57-140 Biały Kościół, ul. AK 40, 48-370 Paczków


Odvětví ryb

Původní seznam

Č.

Č. vet.:

Název zařízení

17

22121821

„Szprot“ s.c. R. Giedryś i K.

Krzymuski


Odvětví mléka

Původní seznam

Č.

Č. vet.:

Název zařízení

6

02201611

OSM Trzebnica

8

04041603

ZM w Brzozowie,

Brzozowo

18

08611601

OSM Gorzów Wlkp.

32

10021602

OSM „Proszkownia“

41

12111602

ZPJ „Magda“

43

12171601

Podhalańska SM w Zakopanem

87

28071602

SM w Lubawie, Zakład Produkcyjny w Iławie

91

30031601

Rolnicza SM „Rolmlecz“

Zakład Mleczarski w Gnieźnie

95

30111603

„Champion“ Sp. z o.o


Zařízení, kterým bylo povoleno zpracovávat mléko odpovídající požadavkům EU i mléko těmto požadavkům neodpovídající

Č.

Č. vet.:

Název zařízení

2

B1 20021601

SM Łapy

7

A 20101601

„Polser“ Sp. z o.o

18

B1 14201603

OSM Raciąż

21

B1 20051601

OSM Hajnówka

30

B1 20631601

SM „Sudowia“ w Suwałkach

47

B1 14361601

RSM „Rolmlecz“


9.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 218/20


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 4. srpna 2006,

kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí ve Spojených státech amerických

(oznámeno pod číslem K(2006) 3456)

(Text s významem pro EHP)

(2006/556/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/556/EHS ze dne 25. září 1989 o veterinárních otázkách obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozu těchto embryí ze třetích zemí (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 92/452/EHS ze dne 30. července 1992, kterým se stanoví seznam týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí schválených ve třetích zemích pro vývoz embryí skotu do Společenství (2), stanoví, že členské státy mohou dovážet embrya pouze ze třetích zemí, kde byla odebrána, zpracována a uchována týmy pro odběr embryí uvedenými na seznamu v uvedeném rozhodnutí.

(2)

Spojené státy americké požadují, aby byly učiněny změny v seznamech pro uvedenou zemi, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí.

(3)

Spojené státy americké poskytly záruky ohledně souladu s příslušnými pravidly, které stanoví směrnice 89/556/EHS, a dotčené týmy pro odběr embryí byly oficiálně schváleny pro vývoz do Společenství veterinárními útvary uvedené země.

(4)

Rozhodnutí 92/452/EHS by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 92/452/EHS se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije od třetího dne po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 4. srpna 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1989, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2006/60/ES (Úř. věst. L 31, 3.2.2006, s. 24).

(2)  Úř. věst. L 250, 29.8.1992, s. 40. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/395/ES (Úř. věst. L 152, 7.6.2006, s. 34).


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí 92/452/EHS se mění takto:

a)

řádek pro tým pro odběr embryí ve Spojených státech amerických č. 98KY101 se nahrazuje tímto:

„US

 

98KY101

E625

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY 40019

Dr Cheryl Feddern Nelson“

b)

tento řádek pro týmy pro odběr embryí ve Spojených státech amerických se zrušuje:

„US

 

97KY096

E-1012

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY

Dr Hardy Dungan“

c)

doplňuje se nový řádek pro Spojené státy americké, který zní:

„US

 

96WI093

E1093

 

Wittenberg Embryo Transfer

102 E Vinal Street

Wittenberg, WI 54499

Dr John Prososki“


9.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 218/22


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. srpna 2006

o změně rozhodnutí 2005/802/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů chloridu draselného pocházejícího z Ruské federace

(2006/557/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada nařízením (EHS) č. 3068/92 (2) (dále jen „původní nařízení“) uložila konečné antidumpingové clo na dovoz chloridu draselného (dále jen „potaš“ nebo „dotčený výrobek“) pocházejícího mimo jiné z Běloruska a Ruska.

(2)

Podle přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení („předchozí šetření“) rozhodla Rada nařízením (ES) č. 969/2000 (3), že výše zmíněná opatření by se měla zachovat, a změnila jejich formu. Opatření byla uložena ve formě fixní částky v eurech za tunu pro různé kategorie a jakosti potaše.

(3)

Nařízením (ES) č. 992/2004 (4) Rada stanovila osvobození dovozů do nových členských států, které přistoupily k Evropské unii dne 1. května 2004 (dále jen „EU-10“), uskutečněných podle podmínek těchto zvláštních závazků (dále jen „závazky z rozšíření“) od antidumpingových cel a zmocnila Komisi, aby tyto závazky z rozšíření přijala. Na základě a podle článku 8, čl. 11 odst. 3, článku 21 a čl. 22 písm. c) základního nařízení Komise nařízením (ES) č. 1002/2004 (5) přijala závazky z rozšíření od i) vyvážejícího vývozce z Běloruska společně se společnostmi sídlícími v Rakousku, Litvě a Rusku, ii) od vyvážejícího výrobce z Ruska společně se společnostmi sídlícími v Rusku a Rakousku a iii) od vyvážejícího výrobce z Ruska společně se společností sídlící v době přijetí na Kypru.

(4)

Nařízením (ES) č. 858/2005 (6) Komise přijala nové závazky od výše uvedených vyvážejících výrobců do dne 13. dubna 2006.

(5)

Podle dvou různých částečných prozatímních přezkumů podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení vyžádaných ruskými vyvážejícími výrobci, společnostmi JSC Silvit a JSC Uralkali, Rada nařízením (ES) 1891/2005 změnila nařízení (EHS) č. 3068/92 a nahradila fixní částky cla jednotlivými valorickými cly pro všechny typy potaše vyráběného těmito ruskými společnostmi. Rozhodnutím 2005/802/ES (7) Komise přijala závazky nabídnuté společnostmi JSC Silvinit a JSC Uralkali. V té době měla společnost JSC Silvinit výhradního distributora, společnost JSC International Potash Company v Moskvě, a společně s ní společnost JSC Silvinit nabídla tento závazek.

(6)

V lednu 2006 společnost JSC Silvinit informovala Komisi, že si přeje změnit své způsoby prodeje do Společenství a využívat jako distributora společnost Polyfer Handels GmbH, Vídeň, Rakousko. Společnost JSC Silvinit žádala, aby Komise vzala tuto změnu na vědomí a podle toho změnila příslušná ustanovení rozhodnutí 2005/802/ES. Za tímto účelem společnosti JSC Silvinit, JSC International Potash Company a Polyfer Handels GmbH společně navrhly revidovaný závazek.

(7)

V tomto ohledu bylo rozhodnuto, že zapojení společnosti Polyfer Handels GmbH do způsobu prodeje společnosti JSC Silvinit nemá vliv na proveditelnost nebo na účinnou kontrolu závazku.

(8)

V souvislosti s výše zmíněnou skutečností se pokládá za vhodné příslušně změnit provozní část rozhodnutí 2005/802/ES,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Článek 1 rozhodnutí 2005/802/ES se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Závazky nabídnuté níže uvedenými vyvážejícími výrobci a společnostmi v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů chloridu draselného pocházejícího z Ruské federace se tímto přijímají.

Země

Společnost

Doplňkový kód Taric

Ruská federace

Vyrobeno společností JSC Silvinit, Solikamsk, Rusko a prodáváno společnostmi JSC International Potash Company, Moskva, Rusko nebo Polyfer Handels GmbH, Vídeň, Rakousko prvnímu nezávislému odběrateli ve Společenství coby dovozci

A695

Ruská federace

Vyrobeno a prodáváno společností JSC Uralkali, Berezniki, Rusko nebo vyrobeno společností JSC Uralkali, Berezniki, Rusko a prodáváno společností Uralkali Trading SA, Ženeva, Švýcarsko prvnímu nezávislému odběrateli ve Společenství coby dovozci

A520“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. srpna 2006.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2117/2005 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 308, 24.10.1992, s. 41. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1891/2005 (Úř. věst. L 302, 19.11.2005, s. 14).

(3)  Úř. věst. L 112, 11.5.2000, s. 4.

(4)  Úř. věst. L 182, 19.5.2004, s. 23.

(5)  Úř. věst. L 183, 20.5.2004, s. 16. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 588/2005 (Úř. věst. L 98, 16.4.2005, s. 11).

(6)  Úř. věst. L 143, 7.6.2005, s. 11.

(7)  Úř. věst. L 302, 19.11.2005, s. 79.