ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 214

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
4. srpna 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1183/2006 ze dne 24. července 2006 o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu (kodifikované znění)

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 ze dne 24. července 2006 o použití určitých pravidel hospodářské soutěže na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi (kodifikované znění)

7

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1185/2006 ze dne 24. července 2006 o vypovězení Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Angolské lidové republiky o rybolovu při pobřeží Angoly a o stanovení odchylky od nařízení (ES) č. 2792/1999

10

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1186/2006 ze dne 3. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

12

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1187/2006 ze dne 3. srpna 2006, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 796/2004, pokud jde o použití článku 21 uvedeného nařízení v některých členských státech

14

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1188/2006 ze dne 3. srpna 2006, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/07

19

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1189/2006 ze dne 3. srpna 2006, kterým se po šedesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

21

 

*

Směrnice Komise 2006/70/ES ze dne 1. srpna 2006, kterou se stanoví prováděcí opatření ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokud se jedná o definici politicky exponovaných osob a technická kritéria pro zjednodušené postupy hloubkové kontroly klienta a pro výjimku na základě finanční činnosti vykonávané příležitostně nebo ve velmi omezené míře

29

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2006 o přidělení množství regulovaných látek povolených pro základní použití ve Společenství pro rok 2006 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (oznámeno pod číslem K(2006) 1483)  ( 1 )

35

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. července 2006, kterým se nahrazuje příloha rozhodnutí 2005/769/ES, kterým se stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek na potravinovou pomoc nevládními organizacemi, které jsou Komisí zmocněny k nákupu a mobilizaci produktů, které mají být dodány podle nařízení Rady (ES) č. 1292/96

50

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2006, kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu (oznámeno pod číslem K(2006) 3400)  ( 1 )

59

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

4.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 214/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1183/2006

ze dne 24. července 2006

o klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu

(kodifikované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 1208/81 ze dne 28. dubna 1981, kterým se stanoví klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu (3), bylo podstatně změněno (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Zjišťování cen a intervenční opatření v odvětví hovězího a telecího masa by se mělo uskutečňovat na základě klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu.

(3)

Klasifikace jatečně upravených těl dospělých kusů skotu by měla být provedena na základě zmasilosti a protučnělosti. Kombinace těchto dvou kritérií umožňuje zařadit jatečně upravená těla do tříd. Takto zařazená jatečně upravená těla by měla být označena.

(4)

Pro zajištění jednotného používání tohoto nařízení ve Společenství je nutné stanovit kontroly na místě prováděné kontrolním výborem Společenství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení stanoví klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla dospělého skotu.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„jatečně upraveným tělem“ celé tělo poraženého zvířete po jeho vykrvení, vykolení a stažení z kůže:

bez hlavy a bez nohou; hlava je od jatečně upraveného těla oddělena v místě hlavového kloubu (atlanto-okcipitálního kloubu), nohy jsou odděleny na úrovni karpo-metakarpálního nebo tarso-metatarzálního kloubu,

bez orgánů v dutině hrudní a břišní, s ledvinami nebo bez nich, s ledvinovým a pánevním lojem nebo bez něj,

bez pohlavních orgánů a připojených svalů, bez vemene a mléčného tuku;

b)

„půlkou jatečně upraveného těla“ produkt získaný symetrickým rozdělením jatečně upraveného těla podle písmene a) středem obratlů krčních, hřbetních, bederních (lumbálních) a křížových (sakrálních) a středem hrudní kosti a srůstu ischio-stydkých kostí.

Článek 3

Pro účely zjištění tržních cen je jatečně upravené tělo předloženo bez odstranění podkožního tuku, krk je oddělen v souladu s veterinárními předpisy a jatečně upravené tělo je:

bez ledvin, ledvinového loje a pánevního loje,

bez okruží a bránice,

bez ocasu,

bez míchy,

bez šourkového loje,

bez loje na vnitřní straně vrchního šálu,

bez krční žíly a přilehlého loje.

Členské státy jsou však oprávněny povolit jiné vedení řezů, pokud doporučené vedení řezů není obvyklé.

V tomto případě jsou úpravy nezbytné pro přechod od jinak vedených řezů k doporučenému vedení řezů stanoveny postupem podle čl. 43 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (5).

Článek 4

1.   Aniž tím jsou dotčena platná intervenční pravidla, dělí se jatečně upravená těla dospělých kusů skotu se do těchto kategorií:

A.

jatečně upravená těla mladých býků do dvou let věku,

B.

jatečně upravená těla ostatních býků,

C.

jatečně upravená těla volů,

D.

jatečně upravená těla krav,

E.

jatečně upravená těla jalovic.

Kritéria pro rozlišování kategorií jatečně upravených těl se stanoví postupem podle čl. 43 odst. 2 nařízení (ES) č. 1254/1999.

2.   Jatečně upravená těla dospělého skotu se roztřídí na základě posouzení:

a)

zmasilosti, jak je vymezena v příloze I;

b)

protučnělosti, jak je vymezena v příloze II.

3.   Třídu zmasilosti stanovenou v příloze I pod písmenem S mohou členské státy využít k tomu, aby prostřednictvím nepovinného uvedení třídy zmasilosti vyšší třídy, než jsou třídy již existující (jatečně upravená těla s dvojitým osvalením), zohlednily znaky nebo očekávaný vývoj zvláštní produkce.

Členské státy, které mají v úmyslu využít tuto možnost, to oznámí Komisi a ostatním členským státům.

4.   Členské státy jsou oprávněny dále dělit každou ze tříd stanovených v přílohách I a II do nejvýše tří podtříd.

Článek 5

1.   Třídění jatečně upravených těl nebo půlek jatečně upravených těl se provede co nejdříve po porážce a přímo na jatkách.

2.   Jatečně upravená těla nebo půlky jatečně upravených těl zařazené do tříd se označí.

3.   Před označením jsou členské státy oprávněny nechat odstranit z jatečně upravených těl nebo půlek jatečně upravených těl podkožní tuk, pokud je to odůvodněno protučnělostí.

Podmínky, za nichž se odstraňování podkožního tuku provádí, se stanoví postupem podle čl. 43 odst. 2 nařízení (ES) č. 1254/1999.

Článek 6

1.   Kontrolní výbor Společenství složený z odborníků Komise a odborníků jmenovaných členskými státy provádí kontroly na místě. Výbor podává Komisi zprávy o provedených kontrolách.

Komise případně přijme opatření nezbytná k tomu, aby bylo třídění prováděno jednotným způsobem.

Tyto kontroly se provádějí na účet Společenství, které nese příslušné náklady.

2.   Prováděcí pravidla k odstavci 1 se stanoví postupem podle čl. 43 odst. 2 nařízení (ES) č. 1254/1999.

Článek 7

Postupem podle čl. 43 odst. 2 nařízení (ES) č. 1254/1999 se přijmou doplňující ustanovení upřesňující definici tříd zmasilosti a protučnělosti.

Článek 8

Nařízení (EHS) č. 1208/81 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IV.

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. července 2006.

Za Radu

předseda

M. PEKKARINEN


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. C 65, 17.3.2006, s. 50.

(3)  Úř. věst. L 123, 7.5.1981, s. 3. Nařízení ve znění nařízení (EHS) č. 1026/91 (Úř. věst. L 106, 26.4.1991, s. 2).

(4)  Viz příloha III.

(5)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).


PŘÍLOHA I

ZMASILOST

Vyvinutost profilů jatečně upravených těl, zejména jejich hlavních částí (zadní kýta, hřbet, plec)

Třída zmasilosti

Popis

S

nejvyšší

všechny profily extrémně konvexní; výjimečně vyvinutá svalovina s dvojím osvalením

E

vynikající

všechny profily konvexní až super konvexní; výjimečně vyvinutá svalovina

U

velmi dobrá

profily celkově konvexní; velmi dobře vyvinutá svalovina

R

dobrá

profily celkově rovné; dobře vyvinutá svalovina

O

průměrná

profily rovné až konkávní; průměrně vyvinutá svalovina

P

špatná

všechny profily konkávní až velmi konkávní, slabě vyvinutá svalovina


PŘÍLOHA II

PROTUČNĚLOST

Množství tuku na povrchu jatečně upraveného těla a v hrudní dutině

Třída protučnělosti

Popis

1

velmi slabá

Slabá nebo žádná vrstva tuku

2

slabá

Mírná vrstva tuku, svalovina téměř všude zřetelná

3

průměrná

Svalovina je téměř všude pokrytá tukem s výjimkou kýty a plece, slabé vrstvy tuku v hrudní dutině

4

silná

Svalovina pokrytá tukem, kýta a plec jsou přesto částečně zřetelné, silné vrstvy tuku v hrudní dutině

5

velmi silná

Celý povrch jatečně upraveného tělo je pokryt tukem; velmi silné vrstvy tuku v hrudní dutině


PŘÍLOHA III

Zrušené nařízení a jeho následná změna

Nařízení Rady (EHS) č. 1208/81

(Úř. věst. L 123, 7.5.1981, s. 3)

Nařízení Rady (EHS) č. 1026/91

(Úř. věst. L 106, 26.4.1991, s. 2)


PŘÍLOHA IV

Srovnávací tabulka

Nařízení (EHS) č. 1208/81

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 odst. 1

Článek 2

Čl. 2 odst. 2

Článek 3

Čl. 3 odst. 1

Čl. 4 odst. 1

Čl. 3 odst. 2 první pododstavec

Čl. 4 odst. 2

Čl. 3 odst. 2 druhý a třetí pododstavec

Čl. 4 odst. 3 první a druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 3

Čl. 4 odst. 4

Článek 4

Článek 5

Čl. 5 první, druhý a třetí pododstavec

Čl. 6 odst. 1 první, druhý a třetí pododstavec

Čl. 5 čtvrtý pododstavec

Čl. 6 odst. 2

Čl. 6 první pododstavec

Článek 7

Čl. 6 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec

Článek 8

Článek 7

Článek 9

Přílohy I a II

Přílohy I a II

Příloha III

Příloha IV


4.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 214/7


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1184/2006

ze dne 24. července 2006

o použití určitých pravidel hospodářské soutěže na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi

(kodifikované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 36 a 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1).

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady č. 26 ze dne 4. dubna 1962 o použití určitých pravidel hospodářské soutěže na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi (2) bylo věcně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Podle článku 36 Smlouvy je jednou ze záležitostí, o kterých se rozhoduje v rámci společné zemědělské politiky, to, zda se mají pravidla hospodářské soutěže stanovená Smlouvou vztahovat na produkci zemědělských produktů a obchod se zemědělskými produkty. Ustanovení tohoto nařízení tedy budou muset být doplňována s ohledem na vývoj této politiky.

(3)

Pravidla hospodářské soutěže vztahující se na dohody, rozhodnutí a jednání uvedená v článku 81 Smlouvy a na zneužívání dominantního postavení by se měla vztahovat na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi, pokud jejich uplatňování nebrání fungování vnitrostátních organizací zemědělských trhů a neohrožuje dosahování cílů společné zemědělské politiky.

(4)

Zvláštní pozornost je třeba věnovat situaci sdružení zemědělců, která se zabývají zejména společnou produkcí zemědělských produktů nebo obchodem s nimi anebo využíváním společných zařízení, pokud tato společná činnost nebrání hospodářské soutěži a neohrožuje dosahování cílů uvedených v článku 33 Smlouvy.

(5)

Komise by měla mít výlučnou pravomoc, podléhající přezkumu Soudním dvorem, ke stanovení, zda jsou splněny podmínky stanovené ve dvou předcházejících bodech odůvodnění, pokud jde o dohody, rozhodnutí a jednání uvedené v článku 81 Smlouvy, aby se zabránilo chybnému vývoji společné zemědělské politiky a aby se zajistila právní jistota a nediskriminační zacházení s dotyčnými podniky.

(6)

Za účelem provádění pravidel pro podporu produkce zemědělských produktů a obchodu s nimi jako součásti vytváření společné zemědělské politiky by Komise měla mít možnost vypracovat seznam stávajících, nových nebo navrhovaných podpor, podávat členským státům vhodné připomínky a navrhovat jim vhodná řešení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Články 81 až 86 Smlouvy a ustanovení přijatá k jejich provedení se s výhradou článku 2 tohoto nařízení vztahují na všechny dohody, rozhodnutí a jednání uvedené v čl. 81 odst. 1 a článku 82 Smlouvy, které se týkají produkce produktů uvedených v příloze I Smlouvy nebo obchodu s nimi.

Článek 2

1.   Ustanovení čl. 81 odst. 1 Smlouvy se nevztahuje na dohody, rozhodnutí a jednání uvedené v článku 1 tohoto nařízení, které tvoří nedílnou část vnitrostátní organizace trhu nebo jsou nezbytné pro dosažení cílů stanovených v článku 33 Smlouvy.

Zejména se nevztahuje na dohody, rozhodnutí a jednání zemědělců, zemědělských sdružení a svazů těchto sdružení pocházejících z jednoho členského státu, které se týkají produkce nebo prodeje zemědělských produktů nebo využívání společných zařízení ke skladování, opracování nebo zpracování zemědělských produktů a které neobsahují povinnost účtovat určité ceny, pokud Komise neshledá, že je tím bráněno hospodářské soutěži nebo že jsou ohroženy cíle uvedené v článku 33 Smlouvy.

2.   Po konzultaci členských států a slyšení dotčených podniků nebo sdružení podniků, jakož i fyzických nebo právnických osob, jejichž slyšení považuje za vhodné, má Komise výlučnou pravomoc, podléhající přezkumu Soudním dvorem, stanovit rozhodnutím, které dohody, rozhodnutí a jednání splňují podmínky uvedené v odstavci 1; toto rozhodnutí se zveřejní.

Komise provede uvedené stanovení buď z vlastního podnětu, nebo na žádost příslušného orgánu členského státu nebo dotčeného podniku nebo sdružení podniků.

3.   Zveřejní se jména zúčastněných stran a hlavní obsah rozhodnutí. Musí brát v úvahu oprávněný zájem podniků na ochraně svého obchodního tajemství.

Článek 3

Ustanovení čl. 88 odst. 1 a odst. 3 první věty Smlouvy se vztahují na podpory poskytované na produkci produktů uvedených v příloze I Smlouvy a na obchod s nimi.

Článek 4

Nařízení č. 26 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. července 2006.

Za Radu

předseda

M. PEKKARINEN


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. 30, 20.4.1962, s. 993/62. Nařízení ve znění nařízení č. 49 (Úř. věst. 53, 1.7.1962, s. 1571/62).

(3)  Viz příloha I.


PŘÍLOHA I

Zrušené nařízení a jeho následná změna

Nařízení Rady č. 26

(Úř. věst. 30, 20.4.1962, s. 993/62)

Nařízení Rady č. 49

(Úř. věst. 53, 1.7.1962, s. 1571/62)

pouze čl. 1 odst. 1 písm. g)


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Nařízení č. 26

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec

Čl. 2 odst. 3

Čl. 2 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 2 odst. 4

Čl. 2 odst. 3

Článek 3

Článek 4

Článek 3

Článek 4

Článek 5

Článek 5

Příloha I

Příloha II


4.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 214/10


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1185/2006

ze dne 24. července 2006

o vypovězení Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Angolské lidové republiky o rybolovu při pobřeží Angoly a o stanovení odchylky od nařízení (ES) č. 2792/1999

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 36 a 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Angolské lidové republiky o rybolovu při pobřeží Angoly (2) (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 1. února 1989 v Luandě a podle svého článku 15 vstoupila v platnost týmž dnem.

(2)

Poslední protokol připojený k dohodě, kterým se na období ode dne 3. srpna 2002 do dne 2. srpna 2004 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek stanovené dohodou (3), nebyl obnoven, jelikož určité podmínky uvedené v novém legislativním rámci o biologických vodních zdrojích, který přijala vláda Angolské republiky v říjnu 2004, nebyly v souladu s požadavky Společenství pro rybolovné činnosti provozované rybářskými plavidly Společenství v angolských vodách.

(3)

Proto je vhodné dohodu vypovědět postupem podle jejího článku 14.

(4)

Podle nařízení Rady (ES) č. 2792/1999 ze dne 17. prosince 1999 o pravidlech a podmínkách pro strukturální pomoc Společenství v odvětví rybolovu (4) mohou členské státy poskytnout rybářům a majitelům plavidel náhrady za dočasné odstavení z činností loďstva Společenství závislého na dohodě o rybolovu, není-li dohoda obnovena nebo je-li zrušena. Poskytování náhrad nesmí trvat déle než šest měsíců. Může být prodlouženo o dalších šest měsíců, je-li prováděn plán přeměny příslušného loďstva schválený Komisí.

(5)

Dne 18. července 2005 přijala Komise rozhodnutí, kterým se schvaluje plán přeměny pro rybářská plavidla, která jsou dotčena neobnovením protokolu o rybolovu mezi Evropským společenstvím a Angolskou republikou v rámci operačního programu finančního nástroje pro orientaci rybolovu, který se týká strukturální intervencí Společenství v odvětví rybolovu do regionů způsobilých v rámci cíle I ve Španělsku v období 2000 až 2006.

(6)

S cílem usnadnit provádění plánu přeměny by měla být rybářská plavidla Společenství, na která se uvedený plán vztahuje a která v důsledku vypovězení ukončí činnost podle dohody, vyjmuta z některých ustanovení nařízení (ES) č. 2792/1999. Zejména by se na ně neměla vztahovat povinnost vrátit veřejnou podporu na dočasné zastavení rybolovných činností nebo na obnovu, modernizaci či vybavení a povinnost prokázat souvislou rybolovnou činnost v roce před výmazem rybářského plavidla z rejstříku rybářských plavidel Společenství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Lidové republiky Angola o rybolovu při pobřeží Angoly, podepsaná v Luandě dne 1. února 1989, se vypovídá jménem Společenství.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné oznámit vládě Lidové republiky Angola vypovězení dohody.

Článek 3

1.   Na rybářská plavidla Společenství uvedená v plánu přeměny schváleném rozhodnutím Komise ze dne 18. července 2005 se nevztahuje čl. 10 odst. 3 bod ii) ani odst. 4 nařízení (ES) č. 2792/1999 ani bod 1.1 písm. a) přílohy III uvedeného nařízení.

2.   Kapacita každého plavidla, na které se vztahuje odchylka podle čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) č. 2792/1999, se považuje za výstup z loďstva podporovaný veřejnou podporou ve smyslu čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (5).

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. července 2006.

Za Radu

předseda

M. PEKKARINEN


(1)  Stanovisko ze dne 16. května 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 268, 19.9.1987, s. 66.

(3)  Úř. věst. L 351, 28.12.2002, s. 92.

(4)  Úř. věst. L 337, 30.12.1999, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 485/2005 (Úř. věst. L 81, 30.3.2005, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.


4.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 214/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1186/2006

ze dne 3. srpna 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 4. srpna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. srpna 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 3. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0707 00 05

052

58,1

388

52,4

524

46,9

999

52,5

0709 90 70

052

52,0

999

52,0

0805 50 10

388

70,8

524

42,6

528

57,2

999

56,9

0806 10 10

052

95,9

204

173,8

220

190,1

508

55,0

999

128,7

0808 10 80

388

90,5

400

104,7

508

82,9

512

96,9

524

66,4

528

123,9

720

81,3

804

99,8

999

93,3

0808 20 50

052

138,2

388

98,2

512

77,8

528

73,7

720

31,1

804

186,4

999

100,9

0809 20 95

052

328,4

400

287,4

404

316,7

999

310,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

148,4

999

148,4

0809 40 05

068

110,8

093

52,7

098

59,4

624

124,4

999

86,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


4.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 214/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1187/2006

ze dne 3. srpna 2006,

kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 796/2004, pokud jde o použití článku 21 uvedeného nařízení v některých členských státech

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), a zejména na čl. 145 písm. n) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 21 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (2), stanoví snížení, která se mají použít v případě opožděného podání žádosti o podporu.

(2)

V některých členských státech vyvstaly při správě jednotné žádosti na rok 2006 mimořádné okolnosti. Tato situace v různé míře ovlivnila schopnost zemědělců v dotčených členských státech podat svou jednotnou žádost ve lhůtě stanovené čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 796/2004. Na základě toho by mohlo být nepřiměřeně ohroženo právo některých zemědělců obdržet v plné míře podporu, k níž by jinak byli oprávněni.

(3)

Ve Francii, Itálii, Nizozemsku, Portugalsku, Španělsku a Spojeném království došlo k nečekaným potížím při praktickém provádění nového režimu jednotné platby, a to zejména kvůli nepředvídatelným technickým či správním problémům. Začlenění odvětví olivového oleje do uvedeného režimu navíc podstatně zvýšilo složitost tohoto režimu. Na základě vysokého počtu zemědělců podávajících žádost a složitých výpočtů ploch pro pěstování oliv, které mají být vykázány, došlo ve Francii, Itálii, Portugalsku a Španělsku k dalším komplikacím při zpracovávání žádostí za rok 2006.

(4)

V důsledku vážné situace v Maďarsku způsobené povodněmi a nečekaných technických problémů při prvním tisku příslušných grafických informací v Polsku se distribuce úplných formulářů žádostí příslušnými orgány zemědělcům výrazně opozdila, a zemědělci proto nebyli schopni předložit své žádosti ve stanovené lhůtě.

(5)

S ohledem na tuto situaci je vhodné pro rok 2006 neuplatňovat snížení o 1 % za každý pracovní den a vyloučení podle čl. 21 odst. 1 nařízení (ES) č. 796/2004, pokud jde o žádosti podané do termínů, které je nutno stanovit v souladu se zvláštními okolnostmi v každém z dotčených členských států.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od čl. 21 odst. 1 nařízení (ES) č. 796/2004 se snížení o 1 % za každý pracovní den a vyloučení stanovené tamtéž nepoužijí na jednotné žádosti podané příslušným orgánům za rok 2006:

a)

do 31. května 2006

i)

ve Francii:

zemědělci ve francouzských departmentech uvedených v příloze I tohoto nařízení,

zemědělci, kteří začali podávat žádost elektronickou cestou před 15. květnem 2006, ale nebyli schopni takto podávanou žádost do uvedeného data dokončit,

ii)

v Maďarsku, pokud jde o oblasti uvedené v příloze II tohoto nařízení,

iii)

v Nizozemsku;

b)

do 15. června 2006

i)

ve Francii zemědělci, kteří pěstují olivovníky způsobilé v rámci režimu jednotné platby,

ii)

ve Španělsku, pokud jde o autonomní oblasti uvedené v příloze III tohoto nařízení,

iii)

v Itálii,

iv)

v Polsku,

v)

ve Spojeném království, pokud jde o Anglii,

vi)

v Portugalsku zemědělci, kteří pěstují olivovníky způsobilé v rámci režimu jednotné platby.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. srpna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 953/2006 (Úř. věst. L 175, 29.6.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 659/2006 (Úř. věst. L 116, 29.4.2006, s. 20).


PŘÍLOHA I

Francouzské departmenty uvedené v první odrážce čl. 1 písm a) bodu i)

 

Alpes-de-Haute-Provence

 

Alpes-Maritimes

 

Bouches-du-Rhône

 

Haute-Corse

 

Corse-du-Sud

 

Var

 

Vaucluse

 

Guadeloupe

 

Martinique

 

Guyane

 

Réunion


PŘÍLOHA II

Oblasti v Maďarsku uvedené v čl. 1 písm. a) bodu ii)

 

Szeged

 

Kiszombor

 

Csongrád

 

Domaszék

 

Ópusztaszer

 

Dóc

 

Bordány

 

Békésszentandrás

 

Gyomaendrőd

 

Hunya

 

Szeghalom

 

Szarvas

 

Ágasegyháza

 

Akasztó

 

Bácsalmás

 

Bácsbokod

 

Bácsborsód

 

Bácsszentgyörgy

 

Bácsszőlős

 

Balotaszálás

 

Bátya

 

Borota

 

Bugac

 

Csengőd

 

Csólyospálya

 

Dusnok

 

Érsekcsanád

 

Fajsz

 

Fülöpháza

 

Harkakötöny

 

Harta

 

Hercegszántó

 

Izsák

 

Kalocsa

 

Kaskantyú

 

Katymár

 

Kecel

 

Kecskemét

 

Kecskemét-Szarkás

 

Kiskőrös

 

Kiskunfélegyháza

 

Kiskunhalas

 

Kisszálás

 

Kömpöc

 

Kunfehértó

 

Kunszállás

 

Lakitelek

 

Madaras

 

Mátételke

 

Orgovány

 

Páhi

 

Soltszentimre

 

Soltvadkert

 

Szentkirály

 

Tabdi

 

Tiszaalpár

 

Tiszakécske

 

Uszód

 

Városföld

 

Zsana


PŘÍLOHA III

Autonomní oblasti ve Španělsku uvedené v čl. 1 písm. b) bodu ii)

 

Andalucía

 

Aragón

 

Extremadura

 

Islas Baleares

 

Comunidad Autónoma del País Vasco

 

Castilla-La Mancha

 

Castilla y León

 

Cataluña

 

La Rioja

 

Madrid

 

Región de Murcia

 

Comunidad Foral de Navarra

 

Comunidad Valenciana


4.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 214/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1188/2006

ze dne 3. srpna 2006,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/07

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na článek 36,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1002/2006 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2006/07. Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1174/2006 (4).

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006 pro hospodářský rok 2006/07, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 4. srpna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. srpna 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 55, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 36.

(4)  Úř. věst. L 211, 1.8.2006, s. 20.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 99 použitelné ode dne 4. srpna 2006

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

28,08

2,86

1701 11 90 (1)

28,08

7,49

1701 12 10 (1)

28,08

2,73

1701 12 90 (1)

28,08

7,06

1701 91 00 (2)

33,85

8,31

1701 99 10 (2)

33,85

4,18

1701 99 90 (2)

33,85

4,18

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu III nařízení Rady (ES) č. 318/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


4.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 214/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1189/2006

ze dne 3. srpna 2006,

kterým se po šedesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 první odrážku uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 25. července 2006 rozhodl pozměnit seznam osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. srpna 2006.

Za Komisi

Eneko LANDÁBURU

generální ředitel pro vnější vztahy


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 674/2006 (Úř. věst. L 116, 29.4.2006, s. 58).


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:

1.

Záznam „Al Rashid Trust (a.k.a. Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):

Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karáčí, Pákistán,

Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pákistán,

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karáčí, Pákistán, tel. 668 33 01; tel. 0300-820 91 99; Fax 662 38 14,

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pákistán; tel. 042-681 20 81,

302b-40, Good Earth Court, naproti Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karáčí; tel. 497 92 63,

617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karáčí; tel. 587-25 45,

605 Lamark Plaza, 11 Chundrigar Road, naproti Jang Building, Karáčí, Pákistán; tel. 262 38 18-19,

Kancelář Dha'rbi M'unin, naproti Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pákistán,

Kancelář Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Péšavár, Pákistán,

Kancelář Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, blízko Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pákistán,

Kancelář Dha'rbi-M'unin, nejvyšší poschodí, Dr Dawa Khan, chirurg zubní kliniky, Main Baxae, Mingora, Swat, Pákistán,

Operace v Afgánistánu: Herat, Jalalabad, Kabul, Kaahár, Mazar Sherif,

Také operace v Kosovu a Čečensku“

v položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ se nahrazuje takto:

Aid Organisation of The Ulema (také známa jako a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust). Adresa:

a)

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karáčí, Pákistán (Tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; Fax 662 38 14),

b)

302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karáčí (Tel. 497 92 63),

c)

617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karáčí (Tel. 587 25 45),

d)

605 Lamark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karáčí, Pákistán (Tel. 262 38 18-19),

e)

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pákistán (Tel. 042-681 20 81).

Další informace: a) hlavní sídla v Pákistánu, b) Čísla účtů v Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch: 05501741 a 06500138.

2.

Záznam „Al-Nur Honey Press Shops (také známý jako Al-Nur Honey Center), Sanaa, Jemen“ v položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ se nahrazuje takto:

Al-Nur Honey Press Shops (také známý jako Al-Nur Honey Center). Adresa: Sanaa, Jemen. Další informace: založil Mohamed Mohamed A-Hamati z okrsku Hufash, El Mahweet Governate, Jemen.

3.

Záznam „Eastern Turkistan Islamic Movement nebo East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (aka Eastern Turkistan Islamic Party nebo Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)“ v položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ se nahrazuje takto:

Eastern Turkistan Islamic Movement (také známo jako a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah).

4.

Záznam „Global Relief Foundation (také známa jako a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosovo, j) Fondation Secours Mondial ‚World Relief‘. Adresa:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA.,

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA.,

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francie,

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgie,

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brusel), Belgie,

f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brusel), Belgie,

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosna a Hercegovina,

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina,

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo,

j)

Ylli Morina Road, Džakovica, Kosovo,

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánie,

l)

House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islámábád, Pákistán.

Další informace:

a)

Další sídla v zahraničí: Afghánistán, Ázerbajdžán, Bangladéš, Čečensko (Rusko), Čína, Eritrea, Etiopie, Gruzie, Indie, Ingušsko (Rusko), Irák, Jordánsko, Kašmír, Libanon, Západní břeh a Gaza, Sierra Leone, Somálsko a Sýrie.

b)

Indentifikační číslo ‚U.S. Federal Employer Identification‘: 36-3804626.

c)

Daňové identifikační číslo ‚V.A.T. number‘: BE 454 419 759.

d)

Belgické adresy jsou od roku 1998 stejné jako adresy Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l a Fondation Secours Mondial.“

v položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ se nahrazuje takto:

Global Relief Foundation (také známa jako a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosova, j) Fondation Secours Mondial „World Relief“. Adresa:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA.,

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA.,

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francie,

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgie,

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brusel), Belgie,

f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brusel), Belgie,

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosna a Hercegovina,

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina,

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo,

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánie,

l)

House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islámábád, Pákistán.

Další informace:

a)

Další sídla v zahraničí: Afghánistán, Ázerbajdžán, Bangladéš, Čečensko (Rusko), Čína, Eritrea, Etiopie, Gruzie, Indie, Ingušsko (Rusko), Irák, Jordánsko, Libanon, Západní břeh a Gaza, Sierra Leone, Somálsko a Sýrie.

b)

Indentifikační číslo „U.S. Federal Employer Identification“: 36-3804626.

c)

Daňové identifikační číslo „V.A.T. number“: BE 454 419 759.

d)

Belgické adresy jsou od roku 1998 stejné jako adresy Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l a Fondation Secours Mondial vzw.

5.

Záznam „Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), aka Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; kanceláře: Pákistán a Afgánistán. Upozornění: budou jmenovány pouze pákistánské a afghánské kanceláře této společnosti“ v položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ se nahrazuje takto:

Revival of Islamic Heritage Society (také známa jako a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS). Kanceláře: Pákistán a Afgánistán. Další informace: budou jmenovány pouze pákistánské a afghánské kanceláře této společnosti.

6.

Záznam „Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (také znám jako Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, the Sabotage and Military Surveillance Groupof the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin)“ v položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ se nahrazuje takto:

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (také znám jako a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, b) Riyadh-as-Saliheen, c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), f) RSRSBCM).

7.

Záznam „Special Purpose Islamic Regiment (také znám jako the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment)“ v položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ se nahrazuje takto:

Special Purpose Islamic Regiment (také znám jako a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR).

8.

Záznam „Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Švýcarsko“ v položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ se nahrazuje takto:

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Itálie.

9.

Záznam „Anafi, Nazirullah, Maulavi (obchodní atašé ‚velvyslanectví‘ Talibanu v Islámábádu)“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje takto:

Nazirullah Aanafi. Hodnost: Maulavi. Funkce: obchodní atašé, „velvyslanectví“ Talibanu v Islámábádu, Pákistán. Datum narození: 1962. Místo narození: Kandahár, Afgánistán. Státní příslušnost: afgánská. Číslo pasu: D 000912 (vydaný dne 30.6.1998).

10.

Záznam „Qadeer, Abdul, generál (vojenský atašé, ‚velvyslanectví‘ Talibanu v Islámábádu)“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje takto:

Abdul Qadeer. Hodnost: generál. Funkce: vojenský atašé, „velvyslanectví“ Talibanu v Islámábádu, Pákistán. Datum narození: 1967. Místo narození: Nangarhar, Afgánistán. Státní příslušnost: afgánská. Číslo pasu: D 000974.

11.

Záznam „Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (také znám jako a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa). Adresa: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Mnichov, Německo, b) 129 Park Road, NW8, Londýn, Anglie, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgie, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosna a Hercegovina (poslední evidovaná adresa v Bosně a Hercegovině). Datum narození: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Místo narození: Sfax, Tunisko. Státní příslušnost: a) Tunisko, b) Bosna a Hercegovina. Pas číslo: a) E 423362 vydaný v Islámábádu dne 15.5.1988, b) 0841438 (Bosna a Hercegovina pas vydaný dne 30.12.1998 platný do 30.12.2003). Vnitrostátní identifikační číslo: 1292931. Další informace: a) adresa v Belgii je PO box, b) otec se jmenuje Mohamed, matka se jmenuje Medina Abid; c) údajně žije v Dublinu v Irsku“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje takto:

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (také znám jako a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, k) Abou El Baraa). Adresa: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Mnichov, Německo, b) 129 Park Road, Londýn NW8, Anglie, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgie, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosna a Hercegovina (poslední evidovaná adresa v Bosně a Hercegovině). Datum narození: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Místo narození: Sfax, Tunisko. Státní příslušnost: a) Tunisko, b) Bosna a Hercegovina. Pas č.: a) E 423362 (vydaný v Islámábádu dne 15.5.1988), b) 0841438 (pas Bosny a Hercegoviny vydaný dne 30.12.1998 platný do 30.12.2003). Vnitrostátní identifikační číslo: 1292931. Další informace: a) adresa v Belgii je PO box, b) otec se jmenuje Mohamed, matka se jmenuje Medina Abid; c) údajně žije v Dublinu v Irsku.

12.

Záznam „Ahmed Mohammed Hamed Ali (aka Abdurehman, Ahmed Mohammed; aka Abu Fatima; aka Abu Islam; aka Abu Khadiijah; aka Ahmed Hamed; aka Ahmed The Egyptian; aka Ahmed, Ahmed; aka Al-Masri, Ahmad; aka Al-Surir, Abu Islam; aka Ali, Ahmed Mohammed; aka Ali, Hamed; aka Hemed, Ahmed; aka Shieb, Ahmed; aka Shuaib), Afgánistán; narozen v roce 1965 v Egyptě; občan Egypta“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje takto:

Ahmed Mohammed Hamed Ali (také znám jako a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed The Egyptian, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib. Datum narození: 1965. Místo narození: Egypt. Státní příslušnost: egyptská.

13.

Záznam „Al-Jadawi, Saqar; Narozen:. 1965; pravděpodobně jemenský a saudskoarabský státní příslušník; poradce Usámy bin Ládina“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje takto:

Saqar Al-Jadawi (také znám jako Saqr Al-Jaddawi). Adresa: Shari Tunis, Sana’a, Jemen. Datum narození: 1965. Místo narození: Al-Mukalla, Jemen. Státní příslušnost: jemenská. Pas č.: 00385937. Další informace: a) adresa je bývalá adresa, b) od roku 1996 do roku 2001 řidič a osobní strážce Usámy bin Ládina.

14.

Záznam „Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI (také znám jako a) Abdelmajid AL-ZINDANI; b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI). Datum narození: 1950. Místo narození: Jemen. Státní příslušnost: jemenská. Pas č.: A005487 (Jemen) vydaný dne 13. srpna 1995“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje takto:

Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani (také znám jako a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zaani). Hodnost: Sheikh. Adresa: Sanaa, Jemen. Datum narození: a) 1942, b) zřejmě 1950. Místo narození: Jemen. Státní příslušnost: jemenská. Pas č.: A005487 (vydaný dne 13.8.1995).

15.

Záznam „Allamuddin, Syed (druhý tajemník, ‚generální konzulát‘ Talibanu, Péšavár)“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje takto:

Sayed Allamuddin Athear. Funkce: druhý tajemník, „generálnho konzulátu“ Talibanu, Péšavár, Pákistán. Datum narození: 1955. Místo narození: Badakshan. Státní příslušnost: afghánská. Pas č. : D 000994.

16.

Záznam „Huda bin Abdul HAQ (také znám jako a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan); Datum narození: a) 9. února 1960, b) 2. února 1960; Místo narození: okrsek Solokuro okresu Lamongan, oblast Východní Jáva, Indonésie; Státní příslušnost: indonéská“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje takto:

Huda bin Abdul Haq (také znám jako a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan). Datum narození: a) 9.2.1960, b) 2.2.1960. Místo narození: okrsek Solokuro okresu Lamongan, oblast Východní Jáva, Indonésie; Státní příslušnost: indonéská.

17.

Záznam „Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (také znám jako a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Datum narození: 1.5.1972 nebo 16.9.1973. Místo narození: a) Hadramawt, Yemen, b) Khartoum, Súdán. Státní příslušnost: a) súdánská, b) jemenská. Jemenský pas č. 00 085 243 vydaný dne 12.11.1997 v Sanaa, Jemen“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje takto:

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (také znám jako a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Ramzi Omar). Datum narození: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973. Místo narození: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen, b) Khartoum, Súdán. Státní příslušnost: a) jemenská, b) súdánská. Pas č.: 00085243 (vydaný dne 17.11.1997 v Sanaa, Jemen). Další informace: zatčen v Karáčí, Pákistán dne 30.9.2002.

18.

Záznam „Daud, Mohammad (správní atašé ‚velvyslanectví‘ Talibanu v Islámábádu)“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje takto:

Mohammad Daud. Funkce: správní atašé „velvyslanectví“ Talibanu v Islámábádu, Pákistán. Datum narození: 1956. Místo narození: Kábul, Afgánistán. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: D 00732.

19.

Záznam „Fauzi, Habibullah (první tajemník/zástupce vedoucího mise, ‚velvyslanectví‘ Talibanu v Islámábádu)“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje takto:

Habibullah Faizi. Funkce: druhý tajemník. Datum narození: 1961. Místo narození: Ghazni, Afgánistán. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: D 010678 (vydaný dne 19.12.1993).

20.

Záznam „Murad, Abdullah, Maulavi (generální konzul, ‚generální konzulát‘ Talibanu v Kvétě)“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje takto:

Abdullah Hamad. Hodnost: Maulavi. Funkce: generální konzul, „generální konzulát“ Talibanu v Kvétě, Pákistán. Datum narození: 1972. Místo narození: Helma, Afgánistán. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: D 00857 (vydaný dne 20.11.1997).

21.

Záznam „Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (první tajemník, ‚generální konzulát‘ Talibanu v Kvétě)“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje takto:

Abdul Hai Hazem. Hodnost: Maulavi. Funkce: první tajemník, „generálního konzulátu“ Talibanu v Kvétě, Pákistán. Datum narození: 1971. Místo narození: Ghazni, Afgánistán. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: D 0001203.

22.

Záznam „Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (také znám jako a) Abu Zubaida b) Abd Al-Hadi Al-Wahab c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain e) Abu Zubaydah f) Tariq); Datum narození: 12. března 1971; Místo narození: Riyadh, Saudská Arábie: Státní příslušnost: pravděpodobně sauskoarabský a palestinský státní příslušník. Pas č.: držitel egyptského pasu č. 484824 vydaného dne 18. ledna 1984 na egyptském velvyslanectví v Rijádu; Další informace: blízký spolupracovník Usáma bin Ládina a osoba zprostředkující přesuny teroristů“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje takto:

Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (také znám jako a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq). Datum narození: 12.3.1971. Místo narození: Rijád, Saudská Arábie. Státní příslušnost: palestinská. Pas č.: 484824 (egyptský pas vydaný dne 18.1.1984 na egyptském velvyslanectví v Rijádu). Další informace: blízký spolupracovník Usáma bin Ládina a osoba zprostředkující přesuny teroristů.

23.

Záznam „Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (generální konzul, ‚generální konzulát‘ Talibanu v Karáčí)“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje takto:

Rahamatullah Kakazada. Hodnost: Maulavi. Funkce: generální konzul „generálního konzulátu“ Talibanu v Karáčí, Pákistán. Datum narození: 1968. Místo narození: Ghazni, Afgánistán. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: D 000952 (vydaný dne 7.1.1999).

24.

Záznam „Dawood Ibrahim Kaskar (také znám jako a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan). Datum narození: 1955. Místo narození: Ratnagiri, Indie. Státní příslušnost: indická, Pas č.: A-333602, vydaný v Bombaji, Indie, dne 6. dubna 1985“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje takto:

Dawood Ibrahim Kaskar (také znám jako a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Sheikh Ibrahim, d) Hizrat). Datum narození: 26.12.1955. Místo narození: a) Bombay, b) Ratnagiri, Indie. Státní příslušnost: indická. Pas č.: A-333602 (vydaný dne 4.6.1985 v Bombaji, Indie). Další informace: a) indická vláda zrušila platnost pasu, b) Indie vydala mezinárodní zatykač.

25.

Záznam „Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (také znám jako a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Abu Hamza Al-Masri, g) Al-Masri, Abu Hamza, h) Al-Misri, Abu Hamza). Adresa: a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, Londýn W12 OLW, Spojené Království; b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londýn W6 OPW, Spojené Království. Datum narození: 15.4.1958. Místo narození: Alexandrie, Egypt. Další informace: vyšetřován ve Spojeném království“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje takto:

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (také znám jako a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Adresa: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Londýn W12 OLW, Spojené Království; b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londýn W6 OPW, Spojené Království. Datum narození: 15.4.1958. Místo narození: Alexandrie, Egypt. Státní příslušnost: britská. Další informace: vyšetřován ve Spojeném království.

26.

Záznam „Mohammad, Akhtar, Maulavi (atašé pro výchovu, ‚generální konzulát‘ Talibanu, Péšavár)“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje takto:

Akhtar Mohammad Maz-Hari. Hodnost: Maulavi. Funkce: atašé pro výchovu „generálního konzulátu“ Talibanu, Péšavár), Pákistán. Datum narození: 1970. Místo narození: Kunduz, Afgánistán. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: SE 012820 (vydaný dne 4.11.2000).

27.

Záznam „Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (obchodní zástupce, ‚generální konzulát‘ Talibanu v Péšaváru“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje takto:

Mohammad Sadiq (také znám jako Maulavi Amir Mohammad) Title: a) Alhaj, b) Maulavi. Funkce: vedoucí afgánské obchodní agentury v Péšaváru, Pákistán. Datum narození: 1934. Místo narození: Ghazni, Afgánistán. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: SE 011252.

28.

Záznam „Nedal Mahmoud Saleh (také znám jako a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Hitem). Adressa: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Itálie, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itálie. Místo narození: Taiz (Jemen). Datum narození: 1. března 1970. Další informace: zatčen v Itálii dne 19. 8.2003“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje takto:

Nedal Mahmoud Saleh (také znám jako a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem). Adresa: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Itálie, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itálie. Datum narození: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972. Místo narození: Taiz, Jemen. Státní příslušnost: jemenská. Další informace: zatčen v Itálii dne 19.8.2003.

29.

Záznam „Wali, Qari Abdul (první tajemník ‚generálního konzulátu‘ Talibanu v Péšaváru)“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje takto:

Qari Abdul Wali Seddiqi. Funkce: třetí tajemník. Datum narození: 1974. Místo narození: Ghazni, Afgánistán. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: D 000769 (vydaný dne 2.2.1997).

30.

Záznam „Shenwary, Haji Abdul Ghafar (třetí tajemník ‚generálního konzulátu‘ Talibanu v Karáčí)“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje takto:

Abdul Ghafar Shinwari. Hodnost: Hadži. Funkce: třetí tajemník „generálního konzulátu“ Talibanu v Karáčí, Pákistán. Datum narození: 29.3.1965. Místo narození: Kandahár, Afgánistán. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: D 000763 (vydaný dne 9.1.1997).

31.

Záznam „Najibullah, Maulavi (generální konzul, ‚generální konzulát‘ Talibanu v Péšaváru“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje takto:

Najib Ullah (také znám jako Maulvi Muhammad Juma). Hodnost: Maulavi. Funkce: generální konzul, „generálního konzulátu“ Talibanu v Péšaváru, Pákistán. Datum narození: 1954. Místo narození: Farah. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: 00737 (vydaný dne 20.10.1996).

32.

Záznam „Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovic) YAARBIEV. Místo narození: obec Vydricha, východní Kazachstán, SSSR. Datum narození: 12. září 1952. Státní příslušnost: Ruská federace. Ruský pas 43 No 1600453“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje takto:

Zelimkhan Ahmedovich Yaarbiev (také znám jako Abdul-Muslimovic). Adresa: Derzhavina street 281-59, Groznyj, Čečenská republika, Ruská federace. Datum narození: 12.9.1952. Místo narození: obec Vydricha, okres Semonaichinsk (Verchubinsk), (Sovětská socialistická republika Kazachstán. Státní příslušnost: ruská. Pas č.: a) 43 No 1600453, b) 535884942 (ruský cizinecký pas ), c) 35388849 (ruský cizinecký pas). Další informace: a) adresa je bývalá adresa, b) zabit dne 19.2.2004.

33.

Záznamy „Zaeef, Abdul Salam, Mullah (zvláštní a zplnomocněný velvyslanec, ‚velvyslanectví‘ Talibanu v Islámábádu)“. „Zaeef, Abdul Salam (velvyslanec Talibanu v Pákistánu)“ a „Zaief, Abdul Salam, Mullah (náměstek ministra hornictví a průmyslu)“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazují takto:

Abdul Salam Zaeef. Hodnost: Mullah. Funkce: a) náměstek ministra hornictví a průmyslu, b) zvláštní a zplnomocněný velvyslanec „velvyslanectví“ Talibanu v Islámábádu Pákistán. Datum narození: 1968. Místo narození: Kandahár, Afgánistán. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: D 001215 (vydaný dne 29.8.2000).

34.

Záznam „Zahid, Mohammad, Mullah (třetí tajemník ‚velvyslanectví‘ Talibanu v Islámábádu)“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje takto:

Mohammad Zahid. Hodnost: Mullah. Funkce: třetí tajemník „velvyslanectví“ Talibanu v Islámábádu, Pákistán. Datum narození: 1971. Místo narození: Logar, Afgánistán. Státní příslušnost: afgánská. Pas č.: D 001206 (vydaný dne 17.7.2000).


4.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 214/29


SMĚRNICE KOMISE 2006/70/ES

ze dne 1. srpna 2006,

kterou se stanoví prováděcí opatření ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokud se jedná o definici „politicky exponovaných osob“ a technická kritéria pro zjednodušené postupy hloubkové kontroly klienta a pro výjimku na základě finanční činnosti vykonávané příležitostně nebo ve velmi omezené míře

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní špinavých peněz a financování terorismu (1), a zejména na čl. 40 odst. 1 písm. a), b) a d) této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2005/60/ES stanoví, aby instituce a osoby, na které se směrnice vztahuje, na základě posouzení rizika uplatnily zesílená opatření hloubkové kontroly klienta u transakcí nebo obchodních vztahů s politicky exponovanými osobami, které mají bydliště v jiném členském státě nebo ve třetí zemi. V souvislosti s touto analýzou rizik je vhodné, aby se zdroje institucí a osob, na které se směrnice vztahuje, zaměřily zejména na produkty a transakce, které se vyznačují vysokým rizikem praní peněz. Za politicky exponované osoby se považují osoby, kterým jsou svěřeny významné veřejné funkce, jejich nejbližší rodinní příslušníci nebo osoby známé jako blízcí společníci takových osob. S cílem zajistit jednotné užívání pojmu „politicky exponovaná osoba“ při určování skupin osob, na které se směrnice vztahuje, je nezbytné zohlednit sociální, politické a hospodářské rozdíly mezi příslušnými zeměmi.

(2)

Instituce a osoby, na které se vztahuje směrnice 2005/60/ES, mohou při identifikaci přehlédnout skutečnost, že se jedná o klienta, který spadá do jedné z kategorií politicky exponovaných osob, přestože v tomto ohledu přijaly přiměřená a vhodná opatření. V těchto případech by členské státy v rámci svých pravomocí spojených s prováděním směrnice měly náležitě zvážit nutnost zajistit, aby tyto osoby nenesly automaticky odpovědnost za neplnění této povinnosti. Členské státy by také měly zvážit, zda v této souvislosti neposkytnou institucím a osobám nezbytná vodítka s cílem usnadnit provedení uvedené směrnice.

(3)

Veřejné funkce vykonávané na nižší než vnitrostátní úrovni by se obvykle neměly považovat za významné. Je-li však jejich politické působení srovnatelné s podobnými pozicemi na vnitrostátní úrovni, měly by instituce a osoby, na které se vztahuje tato směrnice, na základě posouzení rizik zvážit, zda by osoby vykonávající tyto veřejné funkce neměly být považovány za politicky exponované osoby.

(4)

V případech, kdy směrnice 2005/60/ES stanoví institucím a osobám, na které se vztahuje, povinnost identifikovat nejbližší společníky fyzických osob, kterým jsou svěřeny významné veřejné funkce, uplatní se tato povinnost tehdy, kdy je vztah s tímto nejbližším společníkem veřejně známý anebo instituce nebo osoba mají důvod se domnívat, že takový vztah existuje. Proto se nepředpokládá aktivní pátrání ze strany institucí a osob, na které se uvedená směrnice vztahuje.

(5)

Osoby, které naplňují znaky pojmu politicky exponované osoby, by se za takové neměly považovat poté, co přestanou vykonávat významné veřejné funkce, s výhradou minimálního období.

(6)

Jelikož přizpůsobení běžných postupů hloubkové kontroly klienta nízce rizikovým situacím na základě posouzení rizik představuje podle směrnice 2005/60/ES běžný nástroj a vzhledem k tomu, že zjednodušené postupy hloubkové kontroly klienta vyžadují přiměřené kontroly jinde v systému zaměřené na předcházení praní peněz a financování terorismu, mělo by se používání zjednodušených postupů kontroly omezit na omezený počet případů. V těchto případech povinnosti institucí a osob, na které se vztahuje uvedená směrnice, nezanikají, očekává se od nich, mimo jiné, že budou dále sledovat obchodní vztahy s cílem odhalit složité či neobvykle rozsáhlé transakce, které zjevně nemají žádný hospodářský nebo právní účel.

(7)

Vnitrostátní veřejné orgány jsou obecně ve svých členských státech považovány za klienty s nízkým rizikem a v souladu se směrnicí 2005/60/ES mohou podléhat zjednodušeným postupům hloubkové kontroly klienta. Žádný orgán, instituce, úřad ani agentura Společenství včetně Evropské centrální banky (dále jen „ECB“) však přímo nepodléhá zjednodušenému postupu hloubkové kontroly klienta v rámci kategorie „vnitrostátního veřejného orgánu“ nebo v případě ECB v rámci kategorie „úvěrové a finanční“ instituce. Jelikož se však zdá, že tyto subjekty nepředstavují vysoké riziko praní peněz nebo financování terorismu, měly by být uznány jako klienti s nízkým rizikem a využívat zjednodušených postupů hloubkové kontroly klienta, a to za předpokladu, že jsou splněna všechna kritéria.

(8)

Dále by mělo být možné použít zjednodušené postupy hloubkové kontroly klienta u právních subjektů provozujících finanční činnosti, které nespadají pod definici finanční instituce podle směrnice 2005/60/ES, ale podléhají vnitrostátním právním předpisům přijatým podle uvedené směrnice a splňují povinnosti týkající se transparentnosti ohledně své totožnosti a přiměřených kontrolních mechanismů, zejména zesíleného dohledu. Takovými subjekty by mohly být podniky poskytující všeobecné pojišťovací služby.

(9)

Mělo by být možné použít zjednodušené postupy hloubkové kontroly klientů na produkty a s nimi související transakce v omezených případech, např. když plnění z příslušného finančního produktu nemohou být obecně provedena ve prospěch třetích stran a tato plnění jsou možná pouze v dlouhodobém horizontu, jako např. určité investiční pojistné smlouvy nebo spořící produkty nebo pokud cílem finančního produktu je financování hmotného majetku formou leasingových smluv, ve kterých právní titul a vlastnické právo k předmětnému majetku zůstává u leasingové společnosti, nebo formou nízkého spotřebitelského úvěru, za předpokladu, že transakce jsou prováděny přes bankovní účty a nedosahují určitého prahu. Státem kontrolované produkty, které jsou obvykle určeny konkrétním kategoriím klientů, jako např. spořící produkty ve prospěch dětí, by měly využít zjednodušené postupy hloubkové kontroly klientů i v případě, že nejsou splněna všechna kritéria. Státní kontrolou by se měla rozumět činnost mimo běžný dohled na finančních trzích a neměla by se vztahovat pouze na produkty, jako jsou dluhové cenné papíry, vydávané přímo státem.

(10)

Před tím, než umožní užívání zjednodušených postupů hloubkové kontroly klienta, by měly členské státy posoudit, zda klienti, produkty nebo příslušné transakce představují nízké riziko praní peněz nebo financování terorismu, zejména by měly věnovat zvláštní pozornost veškerým činnostem těchto klientů nebo druhu jejich produktů nebo transakcí, u nichž by se dalo s velkou pravděpodobností předpokládat, že by díky své povaze mohly být použity či zneužity k praní peněz nebo financování terorismu. Zejména každý pokus klientů vystupovat anonymně či skrývat svou totožnost v souvislosti s produkty s nízkým rizikem by měl být považován za rizikový faktor a za potenciálně podezřelý.

(11)

Za určitých podmínek mohou fyzické a právnické osoby provádět finanční činnosti příležitostně nebo ve velmi omezené míře jako doplněk k jiným činnostem, které nemají finanční povahu, jako například hotely, které svým klientům poskytují směnárenské služby. Směrnice 2005/60/ES dává členským státům možnost, aby rozhodly o tom, že takové finanční činnosti mohou z její působnosti vyjmout. Posouzení toho, zda se jedná o činnost příležitostnou nebo činnost vykonávanou ve velmi omezené míře, by mělo být provedeno na základě prahů stanovených pro transakce a obrat v příslušném podnikání. O prazích by se mělo rozhodnout na vnitrostátní úrovni podle druhu finanční činnosti za účelem zohlednění rozdílů mezi jednotlivými zeměmi.

(12)

Osoba vykonávající finanční činnost příležitostně nebo ve velmi omezené míře by navíc neměla poskytovat celý rozsah finančních služeb veřejnosti, ale pouze služby nezbytné ke zlepšení výkonu svého hlavního předmětu podnikání. V případě, že se hlavní předmět podnikání této osoby týká činnosti, na níž se vztahuje směrnice 2005/60/ES, výjimka pro příležitostné finanční činnosti nebo činnosti vykonávané ve velmi omezené míře, by neměla být udělena, s výjimkou obchodníků se zbožím.

(13)

U některých finančních činností, jako například převodu peněz nebo poukazování finančních prostředků, existuje velká pravděpodobnost, že budou použity či zneužity k praní peněz či pro financování terorismu. Je proto nezbytné zajistit, aby tyto nebo podobné finanční činnosti nebyly vyňaty z působnosti směrnice 2005/60/ES.

(14)

U rozhodnutí podle čl. 2 odst. 2 směrnice 2005/60/ES by měla být pro případ nutnosti stanovena možnost jejich okamžitého zpětvzetí.

(15)

Členské státy by měly zajistit, aby rozhodnutí o výjimkách nebyla zneužívána pro praní peněz nebo financování terorismu. Měly by se především vyhnout přijímání rozhodnutí podle čl. 2 odst. 2 směrnice 2005/60/ES v případech, kdy dohledové nebo donucovací činnosti vnitrostátních orgánů působí zvláštní problémy v důsledku vzájemně se překrývajících pravomocí mezi více než jedním členským státem, jako např. poskytování finančních služeb na palubě plavidel poskytujících dopravní služby mezi přístavy umístěnými v různých členských státech.

(16)

Použitím této směrnice není dotčeno nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (2), a nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu (3).

(17)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro předcházení praní peněz a financování terorismu,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Předmět

Tato směrnice stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2005/60/ES, pokud se jedná o následující:

1.

technické aspekty definice politicky exponovaných osob stanovené v čl. 3 odst. 8 uvedené směrnice;

2.

technická kritéria za účelem posouzení, zda situace představují nízké riziko praní peněz nebo financování terorismu, jak je uvedeno v čl. 11 odst. 2 a 5 uvedené směrnice;

3.

technická kritéria za účelem posouzení, zda je podle čl. 2 odst. 2 směrnice 2005/60/ES odůvodněné nepoužít uvedenou směrnici na určité právnické nebo fyzické osoby provádějící finanční činnosti příležitostně nebo ve velmi omezené míře.

Článek 2

Politicky exponované osoby

1.   Pro účely čl. 3 bodu 8 směrnice 2005/60/ES jsou „fyzickými osobami, které jsou nebo byly pověřeny významnými veřejnými funkcemi“ tyto osoby:

a)

hlavy států, předsedové vlád, ministři a náměstci ministrů nebo státní tajemníci;

b)

členové parlamentů;

c)

členové nejvyšších soudů, ústavních soudů nebo dalších vyšších soudních orgánů, proti jejichž rozhodnutí se s výhradou výjimečných okolností nelze odvolat;

d)

členové účetních dvorů nebo správních rad centrálních bank;

e)

velvyslanci, chargés d'affaires a vysocí důstojníci v ozbrojených silách;

f)

členové správních, řídících nebo kontrolních orgánů podniků ve vlastnictví státu.

Žádná z kategorií uvedených v v prvním pododstavci písm. a) až f) se nevztahuje na středně postavené či další nižší úředníky.

Mezi kategorie uvedené v prvním pododstavci písm. a) až e) případně náleží pozice na úrovní Společenství a mezinárodní úrovni.

2.   Pro účely čl. 3 bodu 8 směrnice 2005/60/ES se pojmem „nejbližší rodinní příslušníci“ rozumí tyto osoby:

a)

manžel či manželka;

b)

každý partner považovaný podle vnitrostátních právních předpisů za osobu rovnocennou manželovi či manželce;

c)

děti a jejich manželé či manželky nebo partneři;

d)

rodiče.

3.   Pro účely čl. 3 bodu 8 směrnice 2005/60/ES se pojmem „osoby známé jako blízcí společníci“ rozumí tyto osoby:

a)

každá fyzická osoba, o níž je známo, že je spoluvlastníkem právnických osob nebo právních uspořádání nebo má jakýkoli jiný blízký obchodní vztah s osobou uvedenou v odstavci 1;

b)

každá fyzická osoba, která je skutečným jediným vlastníkem právnické osoby nebo právního uspořádání, o které či o kterém je známo, že ve skutečnosti byla vytvořena či bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v odstavci 1.

4.   Aniž by bylo dotčeno používání zesílených opatření hloubkové kontroly klienta na základě posouzení rizika v případě, kdy osoba přestala vykonávat významné veřejné funkce ve smyslu odstavce 1 tohoto článku po dobu alespoň jednoho roku, instituce a osoby uvedené v čl. 2 odst. 1 směrnice 2005/60/ES nemusejí považovat takové osoby za politicky exponované.

Článek 3

Zjednodušená hloubková kontrola

1.   Pro účely čl. 11 odst. 2 směrnice 2005/60/ES mohou členské státy s výhradou odstavce 4 tohoto článku považovat veřejné orgány nebo veřejné subjekty za klienty představující nízké riziko praní peněz nebo financování terorismu, jestliže splňují všechna následující kritéria:

a)

klientovi byly svěřeny významné veřejné funkce podle Smlouvy o Evropské unii, podle smluv o Společenstvích nebo podle sekundárních právních předpisů Společenství;

b)

totožnost klienta je veřejně dostupná, transparentní a jistá;

c)

činnosti klienta i jeho účetnictví jsou transparentní;

d)

klient je odpovědný buď orgánu Společenství nebo orgánům členského státu nebo existují jiné kontrolní postupy zajišťující kontrolu jeho činnosti.

2.   Pro účely čl. 11 odst. 2 směrnice 2005/60/ES mohou členské státy s výhradou odstavce 4 tohoto článku považovat právnické osoby, které nepožívají postavení veřejného orgánu nebo veřejného subjektu za klienty představující nízké riziko praní peněz nebo financování terorismu, jestliže splňují všechna následující kritéria:

a)

klient je subjekt, který provozuje finanční činnosti mimo rozsah působnosti článku 2 směrnice 2005/60/ES, ale na kterého byly vnitrostátními právními předpisy rozšířeny povinnosti podle uvedené směrnice na základě článku 4 uvedené směrnice;

b)

totožnost klienta je veřejně dostupná, transparentní a jistá;

c)

klient podle vnitrostátních právních předpisů podléhá vydání povinné licence na podnikání v oblasti finančních činností a vydání licence může být zamítnuto, pokud příslušné orgány nejsou přesvědčeny, že osoby, které ve skutečnosti řídí nebo budou řídit podnikání takového subjektu, nebo jeho skutečný vlastník jsou způsobilé a řádné osoby;

d)

klient podléhá dohledu příslušných orgánů ve smyslu čl. 37 odst. 3 směrnice 2005/60/ES, pokud jde o soulad s vnitrostátními právními předpisy provádějícími uvedenou směrnici, případně dalšími závazky vyplývajícími z vnitrostátních právních předpisů;

e)

nedodržení závazků podle písmena a) ze strany klienta podléhá účinným, přiměřeným a odrazujícím sankcím včetně možnosti vhodných správních opatření nebo uložení správních sankcí.

Pojem subjekt uvedený v prvním pododstavci písm. a) zahrnuje dceřiné společnosti, pouze pokud byla působnost povinností podle směrnice 2005/60/ES rozšířena na ně jako takové.

Pro účely prvního pododstavce písm. c) podléhá činnost prováděná klientem dohledu příslušných orgánů. Dohledem se v této souvislosti rozumí druh dohledové činnosti s nejvyšší možnou pravomocí dohledu, včetně možnosti provádět kontroly na místě. Tyto kontroly na místě zahrnují přezkum politik, postupů, účtů a záznamů a pokrývají i zkoumání konkrétních vzorků.

3.   Pro účely čl. 11 odst. 5 směrnice 2005/60/ES mohou členské státy s výhradou odstavce 4 tohoto článku umožnit institucím a osobám, na které se vztahuje uvedená směrnice, aby za produkty představující nízké riziko praní peněz nebo financování terorismu považovaly produkty splňující všechna následující kritéria nebo transakce související s těmito produkty:

a)

produkt je založen na písemné smlouvě;

b)

příslušné transakce se provádějí prostřednictvím účtu klienta u úvěrové instituce, na niž se vztahuje směrnice 2005/60/ES, nebo u úvěrové instituce nacházející se ve třetí zemi, která ukládá požadavky rovnocenné požadavkům stanoveným uvedenou směrnicí;

c)

produkt nebo příslušná transakce nejsou anonymní a jejich povaha je taková, že umožňuje včasné použití čl. 7 písm. c) směrnice 2005/60/ES;

d)

produkt je omezen předem stanoveným prahem;

e)

plnění z produktu nebo příslušné transakce nelze provést ve prospěch třetích stran, kromě případů smrti, invalidity, překročení předem určeného pokročilého věku nebo podobných událostí;

f)

u produktů nebo příslušných transakcí umožňujících investování prostředků do finančních aktiv nebo pohledávek, včetně pojištění nebo jiného druhu podmíněných pohledávek:

i)

jsou plnění produktu nebo příslušné transakce uskutečnitelné pouze v dlouhodobém horizontu,

ii)

produkt nebo příslušná transakce nemůže být použita jako zajištění,

iii)

během smluvního vztahu se neprovádějí žádné zrychlené platby, neuplatní se žádné ustanovení o dobrovolném zrušení pojistky pojištěncem nebo nedojde k předčasnému ukončení smlouvy.

Pro účely prvního pododstavce písm. d) se prahy stanovené v čl. 11 odst. 5 písm. a) směrnice 2005/60/ES uplatní u pojistných smluv nebo spořících produktů podobné povahy. Aniž by byl dotčen třetí pododstavec, činí v ostatních případech maximální práh EUR 15 000. Členské státy se mohou odchýlit od tohoto prahu v případě produktů, které souvisejí s financováním hmotného majetku, a v případě, že právní titul a vlastnické právo k majetku nejsou převedeny na klienta do konce smluvního vztahu, a to za předpokladu, že práh stanovený členským státem pro transakce související s tímto druhem produktu, ať už je operace prováděna jako jediná operace nebo jako několik operací, které se zdají být propojené, nepřesáhne EUR 15 000 za rok.

Členské státy se mohou odchýlit od kritérií stanovených v prvním pododstavci písm. e) a f) u produktů, jejichž charakteristiku určují příslušné vnitrostátní veřejné orgány pro účely společného zájmu, jež požívají konkrétních zvýhodnění ze strany státu ve formě přímých grantů nebo snížení daní a jejichž užívání podléhá kontrole těchto orgánů, a to za předpokladu, že plnění z tohoto produktu je uskutečnitelné v dlouhodobém horizontu a že práh stanovený pro účely prvního pododstavce písm. d) je dostatečně nízký. Tento práh lze případně stanovit jako maximální roční částku.

4.   Při posuzování, zda klienti nebo produkty a transakce uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 představují nízké riziko praní peněz nebo financování terorismu, věnují členské státy zvláštní pozornost jakékoli aktivitě takových klientů nebo všem druhům produktů nebo transakcí, u nichž by se dalo s velkou pravděpodobností předpokládat, že by díky své povaze mohly být použity nebo zneužity pro praní peněz nebo financování terorismu.

Členské státy by neměly vycházet z toho, že klienti nebo produkty a transakce uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 představují nízké riziko praní peněz nebo financování terorismu, pokud existuje dostupná informace, která naznačuje, že riziko praní peněz nebo financování terorismu nemusí být nízké.

Článek 4

Finanční činnost vykonávaná příležitostně nebo ve velmi omezené míře

1.   Pro účely čl. 2 odst. 2 směrnice 2005/60/ES mohou členské státy, s výhradou odstavce 2 tohoto článku, mít za to, že na právnické a fyzické osoby se nevztahuje čl. 3 odst. 1 nebo 2 uvedené směrnice, pokud se zabývají finanční činností, která splňuje všechna tato kritéria:

a)

finanční činnost je omezena v absolutních hodnotách;

b)

jednotlivé transakce v dané finanční činnosti jsou omezeny;

c)

finanční činnost není hlavní činností;

d)

finanční činnost je doplňková a přímo souvisí s hlavní činností;

e)

s výjimkou činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 bodě 3 písm. e) směrnice 2005/60/ES není hlavní činnost činností uvedenou v čl. 2 odst. 1 uvedené směrnice;

f)

finanční činnost se poskytuje pouze klientům hlavní činnosti a není všeobecně nabízena veřejnosti.

Pro účely prvního pododstavce písm. a) nesmí celkový obrat finanční činnosti přesáhnout práh, který musí být přiměřeně nízký. Tento práh se stanoví na vnitrostátní úrovni, v závislosti na druhu finanční činnosti.

Pro účely prvního pododstavce písm. b) použijí členské státy maximální práh na zákazníka a jednotlivou transakci, ať už je transakce prováděna jako jediná operace nebo jako několik operací, které se zdají být spojené. Práh se stanoví na vnitrostátní úrovni v závislosti na druhu finanční činnosti. Musí být přiměřeně nízký tak, aby se zajistilo, že druhy příslušných transakcí nepředstavují praktickou a účinnou metodu pro praní peněz nebo financování terorismu, a nesmí přesáhnout EUR 1 000.

Pro účely prvního pododstavce písm. c) vyžadují členské státy, aby obrat finanční činnosti nepřesáhl 5 % celkového obratu dotčených právnických nebo fyzických osob.

2.   Při hodnocení rizika praní peněz a financování terorismu pro účely čl. 2 odst. 2 směrnice 2005/60/ES věnují členské státy zvláštní pozornost všem finančním činnostem, které by vzhledem ke své povaze mohly být s velkou pravděpodobností použity nebo zneužity k praní peněz nebo financování terorismu.

Členské státy nemohou mít za to, že finanční činnosti uvedené v odstavci 1 představují nízké riziko praní peněz nebo financování terorismu, pokud existuje dostupná informace, která naznačuje, že riziko praní peněz nebo financování terorismu nemusí být nízké.

3.   Všechna rozhodnutí podle čl. 2 odst. 2 směrnice 2005/60/ES musí obsahovat odůvodnění. Členské státy zajistí možnost zpětvzetí uvedených rozhodnutí, změní-li se okolnosti.

4.   Členské státy zavedou dohledové činnosti založené na posouzení míry rizika nebo přijmou jakákoli jiná přiměřená opatření, aby zajistily, že výjimka udělená rozhodnutími podle čl. 2 odst. 2 směrnice 2005/60/ES není zneužívána k možnému praní špinavých peněz nebo financování terorismu.

Článek 5

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 15. prosince 2007. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 6

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 7

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 1. srpna 2006.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15.

(2)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70. Nařízení naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/379/ES (Úř. věst. L 144, 31.5.2006, s. 21).

(3)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 674/2006 (Úř. věst. L 116, 29.4.2006, s. 58).


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Komise

4.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 214/35


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 11. dubna 2006

o přidělení množství regulovaných látek povolených pro základní použití ve Společenství pro rok 2006 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000

(oznámeno pod číslem K(2006) 1483)

(pouze anglické, dánské, estonské, finské, francouzské, německé, nizozemské, italské, slovinské, španělské a švédské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2006/540/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společenství postupně ukončilo výrobu a spotřebu chlorfluoruhlovodíků, jiných plně halogenovaných chlorfluoruhlovodíků, halonů, tetrachlormethanu, 1,1,1-trichlorethanu, hydrobromfluoruhlovodíků a bromchlormethanu.

(2)

Komise musí každoročně pro tyto regulované látky stanovit základní použití, množství, která lze použít, a společnosti, které mohou dané látky používat.

(3)

Rozhodnutí IV/25 smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, dále jen „Montrealský protokol“, stanoví kritéria, která Komise použije pro vymezení základních použití, a povoluje smluvním stranám výrobu a spotřebu nutnou k uspokojení základních použití regulovaných látek.

(4)

Rozhodnutí XV/8 smluvních stran Montrealského protokolu povoluje výrobu a spotřebu nutnou k uspokojení základních použití regulovaných látek uvedených v přílohách A, B a C (látky skupiny II a III) Montrealského protokolu pro laboratorní a analytické použití podle přílohy IV zprávy ze sedmého zasedání smluvních stran, na kterou se vztahují podmínky stanovené v příloze II zprávy ze šestého zasedání smluvních stran, jakož i rozhodnutí VII/11, XI/15 a XV/5 smluvních stran Montrealského protokolu. Rozhodnutí XVII/10 smluvních stran Montrealského protokolu povoluje výrobu a spotřebu regulovaných látek uvedených v příloze E Montrealského protokolu nutnou k uspokojení laboratorního a analytického použití methylbromidu.

(5)

Podle odstavce 3 rozhodnutí XII/2 smluvních stran Montrealského protokolu o opatřeních pro usnadnění přechodu na výrobu inhalátorů odměřených dávek bez chlorfluoruhlovodíků oznámily (2) všechny členské státy Programu OSN pro životní prostředí, že chlorfluoruhlovodíky (CFC) již nejsou základní pro výrobu zvláštních CFC-inhalátorů odměřených dávek obsahujících salbutamol, které jsou určeny pro uvádění na trh v Evropském společenství.

Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovenská republika a Slovinsko oznámily Programu OSN pro životní prostředí, že použití chlorfluoruhlovodíků (CFC) není považováno za základní pro výrobu inhalátorů odměřených dávek určených pro uvádění na trh v Evropském společenství, které obsahují účinné složky terapeutické kategorie „bronchiodilatorů s krátkodobým účinkem beta-sympatomimetik“, konkrétně terbutalin (3), fenoterol, orciprenalin, reproterol, karbuterol, hexoprenalin, pirbuterol, klenbuterol, bitolterol a prokaterol.

Belgie, Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Slovenská republika, Slovinsko a Švédsko oznámily Programu OSN pro životní prostředí, že použití chlorfluoruhlovodíků (CFC) není považováno za základní pro výrobu inhalátorů odměřených dávek určených pro uvádění na trh v Evropském společenství, které obsahují účinné složky terapeutické kategorie „inhalovaných steroidů“, konkrétně beklomethason, dexamethason, flunisolid, flutikason, budesonid (4) a triamcinolon.

Dánsko (beklomethason, flutikason), Finsko (beklomethason, flutikason), Francie (beklomethason, flutikason), Itálie (beklomethason, flutikason, flunisolid), Irsko (beklomethason, flutikason), Malta (flutikason, budesonid), Portugalsko (flutikason, budesonid), Slovinsko (beklomethason, flutikason, flunisolid), Spojené království (flutikason) a Španělsko (beklomethason, flutikason) oznámily Programu OSN pro životní prostředí, že použití chlorfluoruhlovodíků (CFC) není považováno za základní pro výrobu inhalátorů odměřených dávek určených pro uvádění na trh v Evropském společenství, které obsahují účinné složky terapeutické kategorie „inhalovaných steroidů“ uvedené v závorkách u jednotlivých členských států.

Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Lotyšsko, Německo, Nizozemsko, Řecko, Slovenská republika a Slovinsko oznámily Programu OSN pro životní prostředí, že použití chlorfluoruhlovodíků (CFC) není považováno za základní pro výrobu inhalátorů odměřených dávek určených pro uvádění na trh v Evropském společenství, které obsahují účinné složky terapeutické kategorie „nesteroidních antiflogistik“, konkrétně kyselina kromoglyková a nedrokromil.

Portugalsko oznámilo Programu OSN pro životní prostředí, že použití chlorfluoruhlovodíků (CFC) není považováno za základní pro výrobu inhalátorů odměřených dávek určených pro uvádění na trh v Evropském společenství, které obsahují účinnou složku kyselina kromoglyková. Španělsko oznámilo Programu OSN pro životní prostředí, že použití chlorfluoruhlovodíků (CFC) není považováno za základní pro výrobu inhalátorů odměřených dávek určených pro uvádění na trh v Evropském společenství, které obsahují účinnou složku nedrokromil.

Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Řecko, Slovenská republika, Spojené království, Švédsko a Španělsko oznámily Programu OSN pro životní prostředí, že použití chlorfluoruhlovodíků (CFC) není považováno za základní pro výrobu inhalátorů odměřených dávek určených pro uvádění na trh v Evropském společenství, které obsahují účinné složky terapeutické kategorie „anticholinergických bronchiodilatorů“, konkrétně ipatropium bromid a oxitropium bromid.

Portugalsko oznámilo Programu OSN pro životní prostředí, že použití chlorfluoruhlovodíků (CFC) není považováno za základní pro výrobu inhalátorů odměřených dávek určených pro uvádění na trh v Evropském společenství, které obsahují účinnou složku ipatropium bromid.

Německo oznámilo Programu OSN pro životní prostředí, že použití chlorfluoruhlovodíků (CFC) není považováno za základní pro výrobu inhalátorů odměřených dávek určených pro uvádění na trh v Evropském společenství, které obsahují účinné složky terapeutických kategorií „bronchiodilatorů s dlouhodobým účinkem beta-sympatomimetik“, konkrétně formoterol a salmeterol.

Itálie oznámila Programu OSN pro životní prostředí, že použití chlorfluoruhlovodíků (CFC) není považováno za základní pro výrobu inhalátorů odměřených dávek určených pro uvádění na trh v Evropském společenství, které obsahují účinnou složku formoterol.

Německo a Nizozemsko oznámily Programu OSN pro životní prostředí, že použití chlorfluoruhlovodíků (CFC) není považováno za základní pro výrobu inhalátorů odměřených dávek určených pro uvádění na trh v Evropském společenství, které obsahují kombinace účinných složek.

Podle čl. 4 odst. 4 bodu i) písm. b) nařízení (ES) č. 2037/2000 se mohou chlorfluoruhlovodíky používat a uvádět na trh jen v případě, že jsou považovány za nezbytné podle podmínek stanovených v čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení. Určení, že chlorfluoruhlovodíky již nejsou základní, proto snížilo poptávku po chlorfluoruhlovodíkách používaných v inhalátorech odměřených dávek, které se uvádějí na trh v Evropském společenství. Podle čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 2037/2000 je navíc zakázán dovoz a uvádění na trh inhalátorů odměřených dávek obsahujících chlorfluoruhlovodíky, s výjimkou výrobků, pro které je použití chlorfluoruhlovodíků základní podle podmínek stanovených v čl. 3 odst. 1.

(6)

Dne 8. července 2005 Komise zveřejnila oznámení (5) pro společnosti ve Společenství 25 členských států, které od Komise vyžadují, aby zvážila využití regulovaných látek pro základní použití ve Společenství v roce 2006, a obdržela prohlášení o plánovaném základním použití regulovaných látek v roce 2006.

(7)

Aby se zajistilo, že zúčastněné společnosti a hospodářské subjekty mohou i nadále v řádných lhůtách využívat systému udělování licencí, mělo by se toto rozhodnutí používat od 1. ledna 2006.

(8)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru zřízeného podle čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 2037/2000,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Množství regulovaných látek skupiny I (chlorfluoruhlovodíky 11, 12, 113, 114 a 115) spadajících do působnosti nařízení (ES) č. 2037/2000, které lze využít k základnímu lékařskému použití ve Společenství v roce 2006, činí 539 000 kg PPO (6).

2.   Množství regulovaných látek ve skupině I (chlorfluoruhlovodíky 11, 12, 113, 114 a 115) a ve skupině II (jiné plně halogenované chlorfluoruhlovodíky) spadajících do působnosti nařízení (ES) č. 2037/2000, které je určeno k základnímu laboratornímu použití ve Společenství v roce 2006, činí 256 761,86 kg potenciálu poškozování ozonu.

3.   Množství regulovaných látek ve skupině III (halony) spadajících do působnosti nařízení (ES) č. 2037/2000, které je určeno k základnímu laboratornímu použití ve Společenství v roce 2006, činí 482,70 kg potenciálu poškozování ozonu.

4.   Množství regulovaných látek ve skupině IV (tetrachlormethan) spadajících do působnosti nařízení (ES) č. 2037/2000, které je určeno k základnímu laboratornímu použití ve Společenství v roce 2006, činí 149 641,536 kg potenciálu poškozování ozonu.

5.   Množství regulovaných látek ve skupině V (1,1,1-trichlorethan) spadajících do působnosti nařízení (ES) č. 2037/2000, které je určeno k základnímu laboratornímu použití ve Společenství v roce 2006, činí 754 kg potenciálu poškozování ozonu.

6.   Množství regulovaných látek ve skupině VI (methylbromid) spadajících do působnosti nařízení (ES) č. 2037/2000, které je určeno laboratornímu a analytickému použití ve Společenství v roce 2006, činí 300 kg potenciálu poškozování ozonu.

7.   Množství regulovaných látek ve skupině VII (hydrobromfluoruhlovodíky) spadajících do působnosti nařízení (ES) č. 2037/2000, které je určeno k základnímu laboratornímu použití ve Společenství v roce 2006, činí 4,49 kg potenciálu poškozování ozonu.

8.   Množství regulovaných látek ve skupině IX (bromchlormethan) spadajících do působnosti nařízení (ES) č. 2037/2000, které je určeno k základnímu laboratornímu použití ve Společenství v roce 2006, činí 13,308 kg potenciálu poškozování ozonu.

Článek 2

Inhalátory odměřených dávek s CFC uvedené v příloze I se nebudou uvádět na trh zemí, jejichž příslušný orgán stanoví, že inhalátory odměřených dávek s CFC nejsou pro tyto trhy základní.

Článek 3

V období od 1. ledna do 31. prosince 2006 se uplatní níže uvedená pravidla:

1.

Kvóty pro základní lékařské použití chlorfluoruhlovodíků 11, 12, 113, 114 a 115 budou přiděleny společnostem uvedeným v příloze II.

2.

Kvóty pro základní laboratorní použití chlorfluoruhlovodíků 11, 12, 113, 114 a 115 a jiných plně halogenovaných chlorfluoruhlovodíků budou přiděleny společnostem uvedeným v příloze III.

3.

Kvóty pro základní laboratorní použití halonů budou přiděleny společnostem uvedeným v příloze IV.

4.

Kvóty pro základní laboratorní použití tetrachlormethanu budou přiděleny společnostem uvedeným v příloze V.

5.

Kvóty pro základní laboratorní použití 1,1,1-trichlorethanu budou přiděleny společnostem uvedeným v příloze VI.

6.

Kvóty pro laboratorní a analytické kritické použití methylbromidu budou přiděleny společnostem uvedeným v příloze VII.

7.

Kvóty pro základní laboratorní použití hydrobromfluoruhlovodíků budou přiděleny společnostem uvedeným v příloze VIII.

8.

Kvóty pro základní laboratorní použití bromchlormethanu budou přiděleny společnostem uvedeným v příloze IX.

9.

Kvóty pro základní použití chlorfluoruhlovodíků 11, 12, 113, 114 a 115 a jiných plně halogenovaných chlorfluoruhlovodíků, tetrachlormethanu, 1,1,1-trichlorethanu, hydrobromfluoruhlovodíků a bromchlormethanu jsou uvedeny v příloze X.

Článek 4

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2006 a jeho použitelnost skončí dnem 31. prosince 2006.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno těmto podnikům:

 

3M Health Care Ltd

3M House Morley Street

Loughborough

Leicestershire LE11 1EP

United Kingdom

 

Bespak PLC

North Lynn Industrial Estate

King's Lynn

PE30 2JJ — Norfolk

United Kingdom

 

Boehringer Ingelheim GmbH

Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

zastupující společnost Boehringer Ingelheim (Francie)

 

Chiesi Farmaceutici SpA

Via Palermo, 26/A

I-43100 Parma

 

IVAX Ltd

Unit 301 Industrial Park

Waterford

Ireland

 

Laboratorio Aldo Union SA

Baronesa de Maldá, 73

Espluges de Llobregat

E-08950 Barcelona

 

SICOR SpA

Via Terrazzano, 77

I-20017 Rho (MI)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals

Via Vallisneri, 10

I-20133 Milano

 

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI)

Spa — LINDAL Group Italia

Via del Pino, 10

I-23854 Olginate (LC)

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3o

B-2440 Geel

 

Airbus France

route de Bayonne 316

F-31300 Toulouse

 

Biosolove B.V.

Waalreseweg 17

5554 HA Valkenswaard

Nederland

 

Bie & Berntsen

Sandbækvej 7

DK-2610 Roedovre

 

Carlo Erba Reactifs-SDS

Z.I. de Valdonne, BP 4

F-13124 Peypin

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides

Université Paris, 7 Denis Diderot & Paris

6 Pierre et Marie Curie

F-75251 Paris Cedex 5

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories

Paldiski mnt 81

EE-10617 Tallinn

 

Honeywell Fluorine Products Europe

Kempenweg 90

P.O. Box 264

6000 AG Weert

Nederland

 

Honeywell Specialty Chemicals

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP)

Rue du Chéra, 200

B-4000 Liège

 

Katholieke Universiteit Leuven

Krakenstraat 3

B-3000 Leuven

 

LGC Promochem GmbH

Mercatorstraße 51

D-46485 Wesel

 

Mallinckrodt Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Nederland

 

Merck KgaA

Frankfurter Straße 250

D-64271 Darmstadt

 

Mikro+Polo d.o.o.

Lackova 78

SLO-2000 Maribor

 

Ministry of Defense

Directorate Material RNL Navy

PO Box 2070

2500 ES The Hague

Nederland

 

Panreac Química SA

Riera de Sant Cugat 1

E-08110 Montcada I Reixac (Barcelona)

 

Sanolabor d.d.

Leskovškova 4

SLO-1000 Ljubljana

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L'isle-d'abeau Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Tazzetti Fluids S.r.l.

Corso Europa, 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

University of Technology Vienna

Institut of Industrial Electronics&Material Science

Gusshausstraße 27-29

A-1040 Wien

 

VWR I.S.A.S.

201, rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

 

YA-Kemia Oy — Sigma Aldrich Finland

Teerisuonkuja 4

FI-00700 Helsinki

V Bruselu dne 11. dubna 2006.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 29/2006 (Úř. věst. L 6, 11.1.2006, s. 27).

(2)  www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

(3)  Kromě Dánska.

(4)  Kromě Švédska.

(5)  Úř. věst. C 168, 8.7.2005, s. 20.

(6)  Potenciál poškozování ozonu.


PŘÍLOHA I

Podle odstavce 3 rozhodnutí XII/2 ze dvanáctého zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o opatřeních pro usnadnění přechodu na inhalátory odměřených dávek bez chlorfluoruhlovodíků, stanovily následující země, že existují vhodné inhalátory odměřených dávek bez CFC, a CFC proto již nejsou „základní“ ve smyslu protokolu, jsou-li kombinovány s těmito účinnými složkami:

Tabulka 1

Země

Bronchiodilatory s krátkodobým účinkem beta-sympatomimetik

Salbutamol

Terbutalin

Fenoterol

Orciprenalin

Reproterol

Karbuterol

Hexoprenalin

Pirbuterol

Klenbuterol

Bitolterol

Prokaterol

Rakousko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Belgie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kypr

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dánsko

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estonsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Finsko

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francie

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Německo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Řecko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Maďarsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Irsko

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itálie

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotyšsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Litva

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lucembursko

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nizozemsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Polsko

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugalsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Norsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovenská republika

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovinsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Španělsko

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švédsko

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spojené království

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabulka 2

Země

Inhalované steroidy

Beklomethason

Dexamethason

Flunisolid

Flutikason

Budesonid

Triamcinolon

Rakousko

 

 

 

 

 

 

Belgie

X

X

X

X

X

X

Kypr

 

 

 

 

 

 

Česká republika

X

X

X

X

X

X

Dánsko

X

 

 

X

 

 

Estonsko

X

X

X

X

X

X

Finsko

X

 

 

X

 

 

Francie

X

 

 

X

 

 

Německo

X

X

X

X

X

X

Řecko

 

 

 

 

 

 

Maďarsko

X

X

X

X

X

X

Irsko

X

 

 

X

 

 

Itálie

X

 

 

X

X

 

Lotyšsko

X

X

X

X

X

X

Litva

 

 

 

 

 

 

Lucembursko

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

X

X

 

Polsko

 

 

 

 

 

 

Portugalsko

 

 

 

X

X

 

Nizozemsko

X

X

X

X

X

X

Norsko

 

 

 

 

 

 

Slovenská republika

X

X

X

X

X

X

Slovinsko

X

X

X

X

X

X

Španělsko

X

 

 

X

 

 

Švédsko

X

X

X

X

 

X

Spojené království

 

 

 

X

 

 

Zdroj: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabulka 3

Země

Nesteroidní antiflogistika

Kyselina kromoglyková

Nedrokromil

 

 

 

 

Rakousko

 

 

 

 

 

 

Belgie

X

X

 

 

 

 

Kypr

 

 

 

 

 

 

Česká republika

X

X

 

 

 

 

Dánsko

X

X

 

 

 

 

Estonsko

X

X

 

 

 

 

Finsko

X

X

 

 

 

 

Francie

X

X

 

 

 

 

Německo

X

X

 

 

 

 

Řecko

X

X

 

 

 

 

Maďarsko

 

 

 

 

 

 

Irsko

 

 

 

 

 

 

Itálie

 

 

 

 

 

 

Lotyšsko

X

X

 

 

 

 

Litva

 

 

 

 

 

 

Lucembursko

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Nizozemsko

 

 

 

 

 

 

Polsko

X

 

 

 

 

 

Portugalsko

X

X

 

 

 

 

Norsko

 

 

 

 

 

 

Slovenská republika

X

X

 

 

 

 

Slovinsko

X

X

 

 

 

 

Španělsko

 

X

 

 

 

 

Švédsko

 

 

 

 

 

 

Spojené království

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabulka 4

Země

Anticholinergické bronchiodilatory

Ipratropium bromid

Oxitropium bromid

 

 

 

 

Rakousko

 

 

 

 

 

 

Belgie

X

X

 

 

 

 

Kypr

X

X

 

 

 

 

Česká republika

X

X

 

 

 

 

Dánsko

X

X

 

 

 

 

Estonsko

X

X

 

 

 

 

Finsko

X

X

 

 

 

 

Francie

 

 

 

 

 

 

Německo

X

X

 

 

 

 

Řecko

X

X

 

 

 

 

Maďarsko

X

X

 

 

 

 

Irsko

X

X

 

 

 

 

Itálie

 

 

 

 

 

 

Lotyšsko

 

 

 

 

 

 

Litva

 

 

 

 

 

 

Lucembursko

 

 

 

 

 

 

Malta

X

X

 

 

 

 

Nizozemsko

X

X

 

 

 

 

Polsko

 

 

 

 

 

 

Portugalsko

X

 

 

 

 

 

Norsko

 

 

 

 

 

 

Slovenská republika

X

X

 

 

 

 

Slovinsko

 

 

 

 

 

 

Španělsko

X

X

 

 

 

 

Švédsko

X

X

 

 

 

 

Spojené království

X

X

 

 

 

 

Zdroj: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabulka 5

Země

Bronchiodilatory s dlouhodobým účinkem beta-sympatomimetik

Formoterol

Salmeterol

 

 

 

 

Rakousko

 

 

 

 

 

 

Belgie

 

 

 

 

 

 

Kypr

 

 

 

 

 

 

Česká republika

 

 

 

 

 

 

Dánsko

 

 

 

 

 

 

Estonsko

 

 

 

 

 

 

Finsko

 

 

 

 

 

 

Francie

 

 

 

 

 

 

Německo

X

X

 

 

 

 

Řecko

 

 

 

 

 

 

Maďarsko

 

 

 

 

 

 

Irsko

 

 

 

 

 

 

Itálie

X

 

 

 

 

 

Lotyšsko

 

 

 

 

 

 

Litva

 

 

 

 

 

 

Lucembursko

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Nizozemsko

 

 

 

 

 

 

Polsko

 

 

 

 

 

 

Portugalsko

 

 

 

 

 

 

Norsko

 

 

 

 

 

 

Slovenská republika

 

 

 

 

 

 

Slovinsko

 

 

 

 

 

 

Španělsko

 

 

 

 

 

 

Švédsko

 

 

 

 

 

 

Spojené království

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabulka 6

Země

Kombinace účinných složek v jednom inhalátoru odměřených dávek

Rakousko

 

 

 

 

 

 

Belgie

 

 

 

 

 

 

Kypr

 

 

 

 

 

 

Česká republika

 

 

 

 

 

 

Dánsko

 

 

 

 

 

 

Estonsko

 

 

 

 

 

 

Finsko

 

 

 

 

 

 

Francie

 

 

 

 

 

 

Německo

X

 

 

 

 

 

Řecko

 

 

 

 

 

 

Maďarsko

 

 

 

 

 

 

Irsko

 

 

 

 

 

 

Itálie

 

 

 

 

 

 

Lotyšsko

 

 

 

 

 

 

Litva

 

 

 

 

 

 

Lucembursko

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Nizozemsko

 

 

 

 

 

 

Polsko

 

 

 

 

 

 

Portugalsko

 

 

 

 

 

 

Norsko

 

 

 

 

 

 

Slovenská republika

 

 

 

 

 

 

Slovinsko

 

 

 

 

 

 

Španělsko

 

 

 

 

 

 

Švédsko

 

 

 

 

 

 

Spojené království

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


PŘÍLOHA II

ZÁKLADNÍ LÉKAŘSKÉ POUŽITÍ

Kvóty pro regulované látky skupiny I, které se mohou použít na výrobu inhalátorů odměřených dávek používaných při léčbě astmatu a chronických obstrukčních plicních chorob, jsou přiděleny těmto společnostem:

 

3M Health Care (UK)

 

Bespak (UK)

 

Boehringer Ingelheim (DE) zastupující společnost Boehringer Ingelheim France

 

Chiesi (IT)

 

IVAX (IE)

 

Lab Aldo-Union (ES)

 

Sicor (IT)

 

Valeas (IT)

 

V.A.R.I. (IT)


PŘÍLOHA III

ZÁKLADNÍ LABORATORNÍ POUŽITÍ

Kvóty pro regulované látky skupin I a II, které jsou určeny pro laboratorní a analytické použití, jsou přiděleny těmto společnostem:

 

Acros organics bvba (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides (FR)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

LGC Promochem (DE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

University of Technology Vienna (AT)


PŘÍLOHA IV

ZÁKLADNÍ LABORATORNÍ POUŽITÍ

Kvóty pro regulované látky skupiny III, které jsou určeny pro laboratorní a analytické použití, jsou přiděleny těmto společnostem:

 

Airbus France (FR)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Ministry of Defense (NL)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)


PŘÍLOHA V

ZÁKLADNÍ LABORATORNÍ POUŽITÍ

Kvóty pro regulované látky skupiny IV, které jsou určeny pro laboratorní a analytické použití, jsou přiděleny těmto společnostem:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories (EE)

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) (BE)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

VWR I.S.A.S. (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


PŘÍLOHA VI

ZÁKLADNÍ LABORATORNÍ POUŽITÍ

Kvóty pro regulované látky skupiny V, které jsou určeny pro laboratorní a analytické použití, jsou přiděleny těmto společnostem:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

YA-Kemia Oy (FI)


PŘÍLOHA VII

LABORATORNÍ A ANALYTICKÉ KRITICKÉ POUŽITÍ

Kvóty pro regulované látky skupiny VI, které jsou určeny pro laboratorní a analytické kritické použití, jsou přiděleny této společnosti:

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


PŘÍLOHA VIII

ZÁKLADNÍ LABORATORNÍ POUŽITÍ

Kvóty pro regulované látky skupiny VII, které jsou určeny pro laboratorní a analytické použití, jsou přiděleny těmto společnostem:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)


PŘÍLOHA IX

ZÁKLADNÍ LABORATORNÍ POUŽITÍ

Kvóty pro regulované látky skupiny IX, které jsou určeny pro laboratorní a analytické použití, jsou přiděleny těmto společnostem:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


PŘÍLOHA X

[Tato příloha obsahuje důvěrné obchodní informace, a proto nebude zveřejněna.]


4.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 214/50


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 20. července 2006,

kterým se nahrazuje příloha rozhodnutí 2005/769/ES, kterým se stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek na potravinovou pomoc nevládními organizacemi, které jsou Komisí zmocněny k nákupu a mobilizaci produktů, které mají být dodány podle nařízení Rady (ES) č. 1292/96

(2006/541/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1292/96 ze dne 27. června 1996 o politice potravinové pomoci, jejím řízení a zvláštních opatřeních na podporu zajišťování potravin (1), a zejména na čl. 19 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2005/769/ES ze dne 27. října 2005, kterým se stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek na potravinovou pomoc nevládními organizacemi, které jsou Komisí zmocněny k nákupu a mobilizaci produktů, které mají být dodány podle nařízení Rady (ES) č. 1292/96, a kterým se zrušuje její rozhodnutí ze dne 3. září 1998 (2), stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek na potravinovou pomoc nevládními organizacemi, které jsou Komisí zmocněny k nákupu a mobilizaci produktů, které mají být dodány podle nařízení (ES) č. 1292/96.

(2)

Nařízení (ES) č. 2110/2005 uvolňuje podmínky pro poskytování pomoci v rámci vnější pomoci Společenství a příslušným způsobem mění nařízení (ES) č. 1292/96, pokud jde o pravidla původu nakupovaného zboží a pravidla státní příslušnosti pro účast v nabídkových řízeních.

(3)

Ve snaze upřednostnit nákupy na místním nebo regionálním trhu by mělo být vyjasněno, že požadavky, které jsou stanoveny ve sděleních Komise o vlastnostech (3) a balení (4) produktů dodávaných jako potravinová pomoc Společenství, by mělo splňovat pouze zboží zakoupené na trhu Společenství, zatímco zboží nakoupené na místním nebo regionálním trhu by mělo splňovat místní normy, pokud existují, nebo mezinárodně uznávané normy.

(4)

Uvolnění podmínek pro poskytování pomoci vyžaduje větší pružnost smluvních dodacích podmínek, a proto je třeba stanovit, aby všechny výzvy k podávání nabídek a všechny smlouvy o dodání zveřejněné nebo uzavřené nevládními organizacemi ohledně zboží, které má být dodáno jako potravinová pomoc, obsahovaly dodací podmínky, které jsou v souladu s posledním vydáním Mezinárodních dodacích podmínek (Incoterms) vydaných Mezinárodní obchodní komorou (5).

(5)

Je proto třeba přijmout ustanovení o inspekci zboží a dodání mezinárodně uznaným dohlížecím subjektem.

(6)

Rozhodnutí 2005/769/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Podle článku 29 nařízení (ES) č. 1292/96 bude o současném opatření informován Výbor pro zajišťování potravin a potravinovou pomoc,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2005/769/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 20. července 2006.

Za Komisi

Louis MICHEL

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 166, 5.7.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 (Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 291, 5.11.2005, s. 24.

(3)  Úř. věst. C 312, 31.10.2000, s. 1.

(4)  Úř. věst. C 267, 13.9.1996, s. 1.

(5)  http://www.iccwbo.org


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Nevládní organizace, jež je příjemcem pomoci Společenství, odpovídá za dodržování následujících pravidel pro nákup produktů, které mají být dodány podle nařízení (ES) č. 1292/96 jako potravinová pomoc Společenství, aniž jsou dotčeny dodatečné požadavky finančního řízení zahrnuté ve smlouvě uzavřené s příjemcem za účelem provádění politiky potravinové pomoci.

1.   MÍSTO NÁKUPU ZBOŽÍ

V závislosti na podmínkách stanovených pro konkrétní dodávku se dodávané produkty kupují v zemi přijímající pomoc nebo v jedné z rozvojových zemí uvedených na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1292/96, která patří pokud možno do stejné zeměpisné oblasti jako země přijímající pomoc, nebo v členském státě Evropského společenství.

Původ dodávek a materiálů se určí v souladu s pravidly původu a souvisejícími odchylkami stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 (1).

Ve výjimečných případech a v souladu s postupem stanoveným v čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1292/96 může Komise povolit nákup produktů na trhu země, která není uvedena v příloze nařízení (ES) č. 1292/96, nebo členského státu Evropského společenství.

2.   VLASTNOSTI PRODUKTŮ

Produkty by měly pokud možno co nejvíce odpovídat stravovacím zvyklostem obyvatelstva přijímací země. V co největší možné míře by tedy měla být dána přednost nákupu v zemi, v níž je opatření prováděno, nebo v sousední zemi.

Vlastnosti produktů a jejich balení splňují normy jakosti stanovené ve vnitrostátních právních předpisech země původu a/nebo země určení podle toho, která země má přísnější normy jakosti. Jestliže místní právní předpisy neexistují, dodržují se v co největší možné míře mezinárodně uznávané normy, například Codex Alimentarius.

Jestliže jsou produkty zakoupeny v Evropském společenství, odpovídají jejich vlastnosti požadavkům stanoveným ve sdělení Komise o vlastnostech produktů, které mají být dodávány jako potravinová pomoc Společenství (2). Kromě toho musí jejich balení odpovídat požadavkům stanoveným ve sdělení Komise o balení produktů, které mají být dodávány jako potravinová pomoc Společenství (3).

3.   PRAVIDLA STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

Způsobilost k účasti v nabídkovém řízení se určí v souladu s pravidly způsobilosti a souvisejícími odchylkami stanovenými v nařízení (ES) č. 2110/2005.

Účastník nabídkového řízení musí být řádně zaregistrován a musí být schopen předložit o tom na vyžádání důkaz.

4.   DŮVODY PRO VYLOUČENÍ Z ÚČASTI V NABÍDKOVÉM ŘÍZENÍ A ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

4.1   Důvody pro vyloučení z účasti v nabídkovém řízení

Účastníci jsou vyloučeni z účasti v nabídkovém řízení, pokud:

a)

byl na ně prohlášen konkurz nebo jsou v likvidaci, jejich podnikání podléhá soudní správě, jsou ve vyrovnacím řízení, zastavili podnikatelskou činnost, je vůči nim vedeno v těchto věcech soudní řízení nebo se nacházejí na základě vnitrostátních právních a správních předpisů v podobné situaci;

b)

byli pravomocně odsouzeni pro trestný čin související s jejich podnikáním;

c)

se dopustili vážného profesního pochybení, které bylo příjemcem grantu prokazatelně zjištěno;

d)

nesplnili své povinnosti týkající se placení příspěvků na sociální zabezpečení nebo placení daní a poplatků podle právních předpisů státu, v němž jsou usazeni, nebo podle právních předpisů státu příjemce grantu, ve kterém se má uskutečnit zakázka;

e)

byli pravomocně odsouzeni za podvod, korupci, účast ve zločinné organizaci nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy Společenství;

f)

u nich bylo v souvislosti s jiným řízením při zadávání zakázek nebo řízením o poskytování grantů financovaných z rozpočtu Společenství zjištěno vážné porušení smlouvy nedodržením jejich smluvních závazků.

Účastníci musí potvrdit, že se nenacházejí v žádné z výše uvedených situací.

4.2   Vyloučení ze zadávání zakázek

Zakázky nelze zadávat účastníkům, kteří při nabídkovém řízení:

a)

jsou v situaci střetu zájmů;

b)

předložili nesprávné prohlášení při poskytování informací požadovaných příjemcem grantu jako podmínky pro účast ve výběrovém řízení nebo tyto informace nepředložili.

5.   NABÍDKOVÁ ŘÍZENÍ

5.1   Obecná ustanovení

Nevládní organizace vyhlásí mezinárodní otevřené nabídkové řízení pro smlouvy na dodávky v hodnotě nejméně 150 000 EUR. V případě mezinárodního otevřeného nabídkového řízení nevládní organizace zveřejní oznámení o nabídkovém řízení ve všech vhodných médiích, zejména na webové stránce nevládní organizace, v mezinárodním tisku a celostátním tisku země, ve které se opatření provádí, nebo v jiných specializovaných periodikách.

Zakázky na dodávky v hodnotě nejméně 30 000 EUR, avšak méně než 150 000 EUR, by se měly udělovat prostřednictvím otevřeného nabídkového řízení zveřejňovaného na místní úrovni. V případě místních otevřených nabídkových řízení se oznámení o nabídkovém řízení zveřejní ve všech vhodných médiích, avšak pouze v zemi, ve které se opatření provádí. Ostatním způsobilým dodavatelům však musí být poskytnuty stejné příležitosti jako místním podnikům.

Zakázky na dodávky v hodnotě menší než 30 000 EUR se musí zadávat prostřednictvím soutěžního vyjednávacího řízení bez zveřejnění, ve kterém nevládní organizace konzultuje nejméně tři dodavatele podle svého výběru a vyjednává s jedním nebo s více z nich podmínky zakázky.

Zakázky na dodávky o hodnotě nižší než 5 000 EUR mohou být zadány ve vyjednávacím řízení na základě jediné nabídky.

Lhůty pro předkládání nabídek a žádostí o účast musí být dostatečně dlouhé, aby poskytly zúčastněným stranám přiměřenou a dostatečnou dobu na přípravu a podání nabídek.

Jestliže nevládní organizace využívá ústředního nákupčího jako poskytovatele služeb v souladu s bodem 8.4 přílohy IV ‚Zadávání veřejných zakázek příjemci grantů v rámci vnějších akcí Evropského společenství‘, vybírá ho v souladu s postupy pro zakázky na služby stanovené v bodech 4.1 a 4.2 dané přílohy. Ústřední nákupčí je povinen dodržovat při nákupu potravinové pomoci na trhu pravidla a podmínky tohoto rozhodnutí a jeho přílohy.

5.2   Vyjednávací řízení na základě jediné nabídky

Příjemce může použít vyjednávací řízení na základě jediné nabídky v následujících případech:

a)

když z důvodů krajní naléhavosti způsobené událostmi, které příjemce nemohl předvídat ani mu je nelze přičítat, je nemožné dodržet lhůty pro řízení uvedená v bodě 5.1. Okolnosti, které opodstatňují krajní naléhavost, nesmí být v žádném případě způsobené příjemcem.

Má se za to, že akce prováděné v situacích, které Komise označila za krizové, splňují požadavky na krajní naléhavost. Komise informuje příjemce o existenci krizové situace a o jejím ukončení;

b)

pro dodatečné dodávky, které uskutečňuje původní dodavatel a které jsou určeny buď k částečnému nahrazení běžných dodávek nebo zařízení nebo k rozšíření stávajících dodávek nebo zařízení v případě, že by změna dodavatele nutila příjemce získat technicky odlišný materiál, jehož důsledkem by byla neslučitelnost nebo nepřiměřené technické obtíže při použití a údržbě;

c)

nabídkové řízení bylo neúspěšné, tj. žádná nabídka nebyla z jakostního a/nebo finančního hlediska přesvědčivá. V takových případech může příjemce po zrušení nabídkového řízení zahájit jednání s jedním nebo několika účastníky nabídkového řízení, které si zvolí, za předpokladu, že původní podmínky nabídkového řízení se podstatně nezmění;

d)

pokud se dotyčná zakázka uděluje subjektům, které mají de iure nebo de facto monopol, musí Komise své rozhodnutí o zadání zakázky řádně zdůvodnit;

e)

zakázku přímou dohodou lze uzavřít, pokud je zaručena určitými podmínkami dodávky, a zejména v případech, kdy jde o zkušební dodávku.

5.3   Povinnosti při podání nabídky

V oznámení o vyhlášení nabídkového řízení je nutné uvést, jakou formou a v jaké lhůtě musí účastník nabídku předložit.

Všechny žádosti o účast a nabídky prohlášené za splňující podmínky musí být posouzeny a roztříděny hodnotícím výborem na základě předem vyhlášených kritérií pro vyloučení, výběr a přidělení. Výbor musí mít lichý počet členů, nejméně tři, a veškeré technické a administrativní prostředky nutné k vydání kvalifikovaného stanoviska k nabídkám.

Pro každou položku lze podat jednu nabídku. Je platná pouze tehdy, pokud se týká celé položky. Pokud je položka rozdělena na části, nabídka se vypočítá jako jejich průměr. Pokud se nabídkové řízení týká dodávky více než jedné položky, podávají se nabídky zvlášť pro každou položku. Účastník nabídkového řízení není povinen podávat nabídky pro všechny položky.

Nabídka musí obsahovat následující údaje:

název a adresu účastníka nabídkového řízení,

referenční čísla nabídkového řízení, položky a opatření,

čistou hmotnost položky nebo určitou peněžní částku, na kterou se nabídka vztahuje,

navrhovanou cenu za čistou metrickou tunu produktu na místo dodání v souladu s podmínkami stanovenými ve výzvě k podávání nabídek; nebo, pokud se jedná o nabídkové řízení na dodávku nejvyššího množství určitého produktu za určitou peněžní částku, čisté množství nabízených produktů,

náklady na dopravu z místa nakládky na místo dodání podle zvolené dodací podmínky,

lhůtu dodání nebo časový rámec dodání.

Nabídka je platná, pouze pokud obsahuje důkaz, že účastník nabídkového řízení složil jistotu. Výše jistoty, vyjádřená v měně platby, a doba platnosti musí být stanoveny v oznámení o nabídkovém řízení. Jistota musí představovat nejméně 1 % celkové částky nabídky a období platnosti musí být nejméně jeden měsíc.

Jistotu je třeba složit ve prospěch nevládní organizace formou záruky úvěrové instituce uznávané členským státem nebo nevládní organizací. Jistota musí být neodvolatelná a musí být možné vyplatit ji na první žádost.

V případě nákupu v zemi, která je sama příjemcem potravinové pomoci, může nevládní organizace v oznámení o nabídkovém řízení stanovit jiné podmínky týkající se jistoty s přihlédnutím ke zvyklostem dotyčné země.

Jistota se uvolňuje:

prostřednictvím dopisu nebo faxu zaslaných nevládní organizací, pokud nabídka nebyla přijata nebo byla zamítnuta, nebo pokud zakázka nebyla přidělena,

pokud účastník nabídkového řízení označený jako dodavatel složil jistotu na dodávku.

Jistota propadá, pokud dodavatel neposkytne jistotu na dodávku v přiměřené lhůtě po udělení zakázky nebo pokud účastník nabídkového řízení svou nabídku po jejím přijetí stáhne.

Nabídka, která není podána v souladu s těmito ustanoveními nebo obsahuje výhrady nebo podmínky jiné než ty, které jsou uvedeny v nabídkovém řízení, bude zamítnuta.

Jakmile byla nabídka přijata, nelze ji již měnit nebo stáhnout.

Zakázka by měla být udělena účastníkovi nabídkového řízení, který podal nabídku s nejnižší cenou splňující všechny podmínky nabídkového řízení, zejména pokud jde o vlastnosti produktů, které mají být mobilizovány. Pokud nejnižší nabídku předloží zároveň několik účastníků nabídkového řízení, bude zakázka udělena na základě losování.

Dodavatel a neúspěšní účastníci nabídkového řízení musejí být o udělení zakázky řádně vyrozuměni dopisem nebo faxem.

Nevládní organizace se může rozhodnout, že neudělí zakázku po uplynutí první i druhé lhůty, zejména pokud se podané nabídky liší od běžných tržních cen. Nevládní organizace nemusí své rozhodnutí zdůvodňovat. Účastníci nabídkového řízení budou o rozhodnutí neudělit zakázku informováni písemně do tří pracovních dnů.

6.   POVINNOSTI DODAVATELE A PODMÍNKY DODÁVKY

Oznámení o nabídkovém řízení obsahuje smluvní dodací podmínky Incoterms platné pro danou zakázkou na dodávky, včetně použitelného vydání Incoterms. Vybraný dodavatel plní své povinnosti v souladu s veškerými podmínkami stanovenými v oznámení o nabídkovém řízení, včetně povinností vyplývajících z podmínek Incoterms a podmínek vyplývajících z jeho nabídky.

Není-li v oznámení o nabídkovém řízení a smlouvě stanoveno jinak, platí pro dodavatele (prodávajícího) a nevládní organizace (kupujícího) povinnosti, které jsou stanoveny v podmínkách Incoterms.

Jestliže podmínky Incoterms uvedené v oznámení o nabídkovém řízení ukládají dodavateli povinnost uzavřít pojištění na dopravu, pokryje toto pojištění alespoň částku uvedenou ve vybrané nabídce a pokryje veškerá rizika související s přepravou a jakoukoli další činností dodavatele související s dodávkou podle stanovené dodací podmínky. Musí rovněž krýt náklady na třídění, odstranění nebo zničení poškozeného zboží, přebalování, kontroly a rozbory zboží tam, kde škody nebrání tomu, aby je příjemce přijal.

V případě přepravy a dodání po moři nelze zboží dodat v oddělených zásilkách ve více než jednom plavidle, pokud s tím nevládní organizace nevysloví souhlas.

V případě dodání po zemi nelze zboží dodat v oddělených zásilkách na více než jednom dohodnutém dopravním prostředku, pokud s tím nevládní organizace nevysloví souhlas.

Požádá-li dodavatel nevládní organizaci o souhlas se změnou dopravního prostředku nebo harmonogramu dodání, podmíní nevládní organizace svůj souhlas tím, že dodavatel nese dodatečné náklady, zejména náklady na dodatečné kontroly a analýzy.

V případě potřeby může být v oznámení o nabídkovém řízení stanoveno datum, před kterým je jakákoli dodávka pokládána za předčasnou.

Dodavatel nese veškerá rizika, včetně rizika ztráty nebo poškození, kterým může být zboží vystaveno, až do dokončení dodávky a zaznamenání této skutečnosti dohlížecím subjektem do konečného osvědčení o shodě (viz bod 7).

Není-li v oznámení o nabídkovém řízení stanoveno jinak, dodavatel neprodleně písemně vyrozumí příjemce a dohlížecí subjekt o použitém způsobu dopravy, datu nakládky, předpokládaném dni příjezdu do místa určení a všech nepředvídaných situacích, k nimž dojde během přepravy.

Není-li v oznámení o nabídkovém řízení a dodacích podmínkách Incoterms použitelných na danou zakázku stanoveno jinak, dodavatel zajistí veškeré formality, které souvisejí se získáním vývozní licence, tranzitním celním řízením a dovozního celního odbavení, a nese přitom příslušné náklady a poplatky.

Aby se zajistilo, že dodavatel splní své povinnosti, složí jistotu na dodávku v přiměřené lhůtě od oznámení o přidělení zakázky. Tato jistota vyjádřená v měně platby představuje 5 až 10 % celkové hodnoty nabídky. Platnost jistoty končí prvním měsícem po dni poslední dodávky. Je nutné ji složit stejným způsobem jako jistotu pro nabídkové řízení.

Jistota na dodávku bude uvolněna v plné výši dopisem nebo faxem zaslaným nevládní organizací, pokud dodavatel:

uskutečnil dodávku v souladu se všemi svými povinnostmi, nebo

byl zproštěn svých povinností,

nebo

neuskutečnil dodávku z důvodů vyšší moci, které byly uznány nevládní organizací.

7.   KONTROLA

Nevládní organizace uzavře smlouvu s ‚dohlížecím subjektem‘ (mezinárodně uznávanou inspekční společností nebo seskupením mezinárodně uznávaných společností, pokud možno akreditovaných podle standardní normy ISO 45004 – ISO/IEC 17020 v potravinářském odvětví). Ihned po zadání zakázky nevládní organizace písemně informuje dodavatele o vybraném dohlížecím subjektu. V oznámení o nabídkovém řízení je stanovena povinnost dodavatele písemně sdělit dohlížecímu subjektu název a adresu výrobce, balírny nebo majitele skladu zboží, které má být dodáno, a přibližné datum výroby nebo balení a název svého zástupce v místě dodání.

Dohlížecí subjekt odpovídá za kontrolu a potvrzování jakosti, množství, balení a značení zboží, které má být dodáno u každé dodávky, vydává předběžné osvědčení o shodě a osvědčení o shodě na smluvním místě dodání. Bere přitom v úvahu různé vlastnosti produktů podle bodu 2 této přílohy.

Nevládní organizace ve smlouvě zajistí, že se dohlížecí subjekt zaváže:

zachovávat naprostou nezávislost,

nepřijímat pokyny od žádné jiné strany než nakupující nevládní organizace nebo jejích zástupců, zejména nepřijímat pokyny od dodavatele, příjemců nebo jejich zástupců, od zástupců dárce nebo jiných prostředníků zapojených do dané operace,

předcházet střetu zájmů mezi svými činnostmi vykonávanými na základě smlouvy s nevládní organizací a jakoukoli jinou činností, kterou provádí spolu se stranou, která je zapojena do daných operací.

Dohlížecí subjekt provádí nejméně dvě kontroly, které jsou založeny na mandátu odpovídajícím mezinárodním kontrolním standardům, a to:

a)

předběžná kontrola souladu jakosti se provádí před nakládkou a kontrola množství se provádí při nakládce. Konečná kontrola se provede po vykládce na místě dodání stanoveném ve smlouvě o dodávce;

b)

po dokončení předběžné kontroly vystaví dohlížecí subjekt dodavateli předběžné osvědčení o shodě, případně s výhradami. Odvoz z místa nakládky může začít teprve po vydání předběžného osvědčení o shodě;

c)

po ukončení konečné kontroly na smluvním místě dodání musí dohlížecí subjekt vystavit dodavateli konečné osvědčení o shodě, v němž je uvedeno zejména datum dokončení dodávky a čisté dodané množství; toto osvědčení je v případě nutnosti vydáno s výhradami;

d)

pokud dohlížecí subjekt vystaví po konečné kontrole na smluvním místě dodání odůvodněné ‚oznámení o výhradách‘, uvědomí o tom písemně co nejdříve dodavatele a nakupující nevládní organizaci. Dodavatel může zpochybnit nálezy u dohlížecího subjektu a nakupující nevládní organizace ve lhůtě dvou pracovních dnů od odeslání tohoto oznámení.

Náklady na výše uvedené kontroly se fakturují nevládní organizaci, která je hradí, pro Společenství to však jsou způsobilé náklady za podmínky, že jsou zahrnuty do rozpočtu smlouvy o grantu. Dodavatel nese veškeré finanční následky v případě jakostních nedostatků nebo opozdí-li se předložení zboží ke kontrole.

Pokud má dodavatel nebo příjemce k nálezům kontroly námitky, zajistí dohlížecí subjekt po pověření od nevládní organizace druhou kontrolu, která zahrne podle povahy námitky druhé odebrání vzorku, druhou analýzu a/nebo převážení nebo novou kontrolu balení. Druhou kontrolu provede subjekt nebo laboratoř jmenovaná na základě dohody mezi dodavatelem, konečným příjemcem a dohlížecím subjektem.

Náklady na druhou kontrolu nese strana, která spor prohraje.

Pokud nebude vydáno konečné osvědčení o shodě po první nebo druhé kontrole, je dodavatel povinen nahradit zboží.

Náklady na nahrazení a náklady na související kontroly nese dodavatel.

Dohlížecí subjekt písemně vyzve zástupce dodavatele a konečného příjemce k účasti na kontrolách, zejména k účasti u odebírání vzorků pro analýzy. Odebírání vzorků se uskuteční v souladu s odbornou praxí. Při odebírání vzorků odebere dohlížecí subjekt dva vzorky navíc, které zůstanou zapečetěné k dispozici nevládní organizaci pro účely případné další kontroly nebo pro případ námitek vznesených příjemcem nebo dodavatelem.

Náklady na zboží odebrané jako vzorky nese dodavatel.

Adresát/příjemce zboží podepíše nákladní list o přijetí zboží na smluvním místě dodání a zaznamená do něj své připomínky k fyzickému stavu zboží a balení, k nimž dospěl na základě vizuální kontroly. Nakupující nevládní organizace nebo její zástupce vystaví dodavateli dodací list neprodleně poté, co dodá zboží na smluvní místo dodání a poskytne nakupující nevládní organizaci originál konečného osvědčení o shodě vydaného dohlížecím subjektem a zálohovou fakturu s hodnotou zboží a s uvedením, že převedení zboží příjemci je bezplatné.

Přípustná tolerance u hmotnosti a/nebo množství zboží dodaného na smluvní místo dodání je uvedena ve smluvních podmínkách.

Dodavatel nemůže požadovat platbu za množství, které dodal nad rámec množství stanoveného ve smlouvě.

8.   DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zboží se dodá v souladu s jednou z následujících mezinárodních obchodních podmínek (Incoterms):

EXW: ze závodu (… název místa)

FCA: vyplaceně dopravci (… název místa)

FAS: vyplaceně k boku lodi (… název přístavu nakládky)

FOB: vyplaceně loď (… název přístavu nakládky)

CFR: náklady a přepravné (… název přístavu určení)

CIF: náklady, pojištění a přepravné (… název přístavu určení)

CPT: přeprava placena do (… název místa určení)

CIP: přeprava a pojištění placeno do (… název místa určení)

DAF: s dodáním na hranici (… název místa)

DES: s dodáním z lodi (… název přístavu určení)

DEQ: s dodáním z nábřeží (… název přístavu určení)

DDU: s dodáním clo neplaceno (… název místa určení)

DDP: s dodáním clo placeno (… název místa určení).

Částka, kterou má nakupující nevládní organizace zaplatit dodavateli, nesmí překročit částku uvedenou v jeho nabídce zvýšenou o náklady a sníženou o jakékoli níže uvedené srážky.

Pokud se na místě nakládky a na smluvním místě dodání stanoveném v nabídce zjistí, že jakost, balení nebo označení zboží neodpovídá požadavkům ve smlouvě, avšak nejde o rozdíly, které by bránily vystavení předběžného osvědčení o souladu nebo dodacího listu, může nevládní organizace při výpočtu částky, která bude zaplacena, uplatnit srážky.

Postup pro výpočet srážek za odchylky jakosti i srážek za dodání po smluvní dodací lhůtě nebo datu dodání jsou upraveny ve smluvních podmínkách.

Dodavatelům se vyplatí čistá částka získaná odečtením vypočítaných srážek z částky, kterou dodavatel fakturoval. Jestliže srážky nelze strhnout z platby, uhradí se částečným nebo úplným propadnutím jistoty na dodávky.

Nevládní organizace však může uhradit dodavateli na jeho písemnou žádost určité dodatečné náklady, např. náklady na skladování nebo pojištění, které skutečně zaplatil, s výjimkou správních nákladů, které nevládní organizace posoudí na základě příslušných podkladů, pokud byl přejímací list nebo dodací list vystaven bez výhrad týkajících se povahy nárokovaných nákladů, a v případě:

prodlužení dodací lhůty na žádost příjemce nebo

zdržení přesahujícího 30 dnů mezi dnem dodání a vystavením dodacího listu nebo vystavením konečného osvědčení o shodě.

Částka je splatná na žádost dodavatele podanou ve dvojím vyhotovení.

K žádosti o zaplacení plné částky uvedené v nabídce nebo jejího zůstatku musí být přiloženy tyto doklady:

faktura na požadovanou částku,

originál dodacího listu,

kopie konečného osvědčení o shodě podepsaná a ověřená dodavatelem.

Po dodání 50 % celkového množství uvedeného v oznámení o nabídkovém řízení může dodavatel předložit žádost o zálohu, ke které připojí fakturu na požadovanou částku a kopii předběžného osvědčení o shodě.

Všechny žádosti o platbu celé nebo zbývající částky uvedené v nabídce se předkládají nevládní organizaci po vystavení dodacího listu. Veškeré platby se uskutečňují do 60 dnů poté, co nevládní organizace obdrží úplnou a správnou žádost o platbu. Neodůvodněná prodlení budou zatížena úroky z prodlení podle měsíční úrokové sazby používané Evropskou centrální bankou (úroková sazba, kterou Evropská centrální banka používá na své hlavní operace refinancování).

9.   ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Je na nevládní organizaci, aby rozhodla, zda k tomu, že dodavatel nedodal zboží nebo nesplnil jednu ze svých povinností, mohlo dojít z důvodu vyšší moci. Náklady vyplývající z případu vyšší moci uznaného nevládní organizací nese nevládní organizace. Komise musí být informována o důvodech, které vedly nevládní organizaci k uznání případu vyšší moci. Nikdy se však nelze odvolávat na vyšší moc v případě selhání, které způsobila nevládní organizace a/nebo její subdodavatelé.

V případech, které jsou řádně odůvodněné a uznané Komisí, lze náklady vynaložené z důvodů vyšší moci považovat za způsobilé náklady a lze je získat zpět v limitu, který je v rozpočtu akce vymezen pro nepředvídatelné události.“


(1)  Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 312, 31.10.2000, s. 1.

(3)  Úř. věst. C 267, 13.9.1996, s. 1.


4.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 214/59


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 2. srpna 2006,

kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu

(oznámeno pod číslem K(2006) 3400)

(Text s významem pro EHP)

(2006/542/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (1), a zejména na čl. 19 bod ii) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s obecnými pravidly uvedenými v příloze II rozhodnutí Komise 93/195/EHS (2) je zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu omezen na koně držené po dobu kratší než 30 dní v některé z třetích zemí uvedených ve stejné skupině v příloze I uvedeného rozhodnutí.

(2)

Katar má v roce 2006 pořádat jezdecké závody Asijských her.

(3)

Vzhledem ke stupni veterinárního dohledu a k tomu, že dotčení koně jsou drženi odděleně od zvířat s nižším nákazovým statusem, by doba dočasného vývozu měla být prodloužena na dobu kratší než 60 dní. Veterinární podmínky a veterinární osvědčení uvedené v příloze VII rozhodnutí 93/195/EHS by měly být rozšířeny na jezdecké závody Asijských her organizované pod záštitou Mezinárodní jezdecké federace (FEI).

(4)

Příloha VII rozhodnutí 93/195/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem pozměněna.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Název přílohy VII rozhodnutí 93/195/EHS se nahrazuje tímto:

„VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ

pro zpětný dovoz evidovaných koní, kteří se zúčastnili soutěže Endurance World Cup nebo Asijských her, po jejich dočasném vývozu na dobu méně než 60 dní“.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 2. srpna 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 42. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/68/ES (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 321).

(2)  Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2005/943/ES (Úř. věst. L 342, 24.12.2005, s. 94).