ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 211

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
1. srpna 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1166/2006 ze dne 31. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1167/2006 ze dne 31. července 2006 o dovozních licencích pro mražený hovězí bok

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1168/2006 ze dne 31. července 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení prevalence určitých sérotypů salmonely u nosnic Gallus gallus, a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1003/2005 ( 1 )

4

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1169/2006 ze dne 31. července 2006, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny

9

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1170/2006 ze dne 31. července 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad

11

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1171/2006 ze dne 31. července 2006, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu

13

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1172/2006 ze dne 31. července 2006, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc

15

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1173/2006 ze dne 31. července 2006, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. srpna 2006,

17

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1174/2006 ze dne 31. července 2006, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/07

20

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1175/2006 ze dne 31. července 2006 o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (citrony)

22

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 29. listopadu 2005 o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o některých aspektech leteckých služeb

23

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o některých aspektech leteckých služeb

24

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 9. června 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o některých aspektech leteckých služeb

39

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty, jejichž zveřejnění je povinné

1.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 211/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1166/2006

ze dne 31. července 2006

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. srpna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 31. července 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0707 00 05

052

81,5

388

52,4

524

46,9

999

60,3

0709 90 70

052

75,1

999

75,1

0805 50 10

388

73,4

524

49,4

528

55,4

999

59,4

0806 10 10

052

119,7

204

133,3

220

157,6

400

200,9

508

55,0

512

56,7

624

158,2

999

125,9

0808 10 80

388

93,7

400

103,4

508

75,1

512

86,3

524

66,4

528

82,8

720

88,9

800

152,2

804

100,1

999

94,3

0808 20 50

052

97,1

388

104,2

512

89,4

528

84,2

720

32,6

804

186,0

999

98,9

0809 20 95

052

308,2

400

387,6

999

347,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

137,5

999

137,5

0809 40 05

093

64,8

098

73,5

624

131,5

999

89,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 750/2005 (Úř. věst. L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


1.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 211/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1167/2006

ze dne 31. července 2006

o dovozních licencích pro mražený hovězí bok

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 996/97 ze dne 3. června 1997 o otevření a správě celních kvót pro dovoz mraženého hovězího boku spadajícího pod kód KN 0206 29 91 (2), a zejména na čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 996/97 stanovuje v čl. 1 odst. 3 písm. b) množství mraženého hovězího boku, které může být v období 2006/2007 za zvláštních podmínek dovezeno, na 800 tun.

(2)

Čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 996/97 uvádí, že požadovaná množství mohou být snížena. Podané žádosti se vztahují na celková množství, která přesahují množství jsoucí k dispozici. Za těchto okolností a ve snaze zajistit spravedlivé rozdělení množství, která jsou k dispozici, je nutné požadovaná množství úměrně snížit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Každé žádosti o udělení dovozní licence podané v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 996/97 se vyhovuje v rozsahu 0,57372 % požadovaného množství.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. srpna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (CE) č. 1118/2004 (Úř. věst. L 217, 17.6.2004, s. 10).


1.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 211/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1168/2006

ze dne 31. července 2006,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení prevalence určitých sérotypů salmonely u nosnic Gallus gallus, a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1003/2005

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 a článek 13 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení (ES) č. 2160/2003 je zajistit, aby byla přijata vhodná a účinná opatření na zjišťování a tlumení salmonel a jiných původců zoonóz na všech úrovních produkce, zpracování a distribuce, zejména pak na úrovni primární produkce, aby se snížila její prevalence a riziko, jež představují pro veřejné zdraví.

(2)

Nařízením (ES) č. 2160/2003 se stanoví cíl Společenství zaměřený na snížení prevalence všech sérotypů salmonely s významem pro veřejné zdraví u nosnic Gallus gallus na úrovni primární produkce. Takové snížení je důležité s ohledem na přísná opatření, která se mají vztahovat na nakažená hejna v souladu s nařízením (ES) č. 2160/2003 od prosince 2009. Zejména vejce pocházející z hejn s neznámým statusem salmonely, která jsou podezřelá z nákazy nebo která mohou pocházet z nakažených hejn, mohou být použita k lidské spotřebě pouze tehdy, jsou-li ošetřena způsobem, jenž zaručí, že jsou prosta všech sérotypů salmonel s významem pro veřejné zdraví, v souladu s právními předpisy Společenství o hygieně potravin.

(3)

Nařízení (ES) č. 2160/2003 stanoví, že cíl Společenství má zahrnovat číselné vyjádření maximálního procenta epizootologických jednotek, které zůstávají pozitivní, a/nebo minimálního procenta snížení počtu epizootologických jednotek, které zůstávají pozitivní, jakož i nejzazší termín, do kterého musí být cíle dosaženo, a definici testovacích programů nezbytných pro ověření toho, zda bylo cíle dosaženo. Popřípadě je také třeba zahrnout definici sérotypů, které mají význam pro veřejné zdraví.

(4)

Aby bylo možno stanovit cíl Společenství, byly shromážděny srovnatelné údaje o prevalenci dotyčných sérotypů salmonel u nosnic Gallus gallus v členských státech v souladu s rozhodnutím Komise č. 2004/665/ES ze dne 22. září 2004 o základní studii o výskytu salmonely v hejnech nosnic Gallus gallus  (2).

(5)

Nařízení (ES) č. 2160/2003 stanoví, že během přechodného tříletého období se cíl Společenství stanovený pro nosnice Gallus gallus týká Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium.

(6)

Aby bylo možno ověřit, zda bylo cíle Společenství dosaženo, je nezbytné zorganizovat opakované odebrání vzorků u hejn.

(7)

V souladu s článkem 15 nařízení (ES) č. 2160/2003 byl před stanovením cíle Společenství pro nosnice Gallus gallus konzultován Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

(8)

Od přijetí nařízení Komise (ES) č. 1003/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení výskytu určitých sérotypů salmonely v reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus, a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, byly vyvinuty a validovány alternativní analytické metody. Kromě toho by se kmeny salmonely zjištěné v reprodukčních hejnech měly skladovat pro budoucí fagotypování a stanovení citlivosti na antimikrobiální látky. Nařízení (ES) č. 1003/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Cíl Společenství

1.   Cíl Společenství podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 2160/2003 týkající se snížení prevalence Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u dospělých nosnic Gallus Gallus (dále jen „cíl Společenství“) se stanoví takto:

a)

Roční minimální procento snížení pozitivních hejn dospělých nosnic je ve výši nejméně:

i)

10 %, pokud v předchozím roce byla prevalence nižší než 10 %,

ii)

20 %, pokud v předchozím roce byla prevalence mezi 10 až 19 %,

iii)

30 %, pokud v předchozím roce byla prevalence mezi 20 až 39 %,

iv)

40 %, pokud v předchozím roce byla prevalence 40 % nebo více,

nebo

b)

snížení maximálního procenta na 2 % nebo méně; v členských státech, které mají méně než 50 hejn dospělých nosnic, však nesmí zůstat pozitivní více než jedno dospělé hejno.

První cíl by měl být dosažen v roce 2008 na základě sledování počínaje začátkem uvedeného roku. V souvislosti s cílem pro rok 2008 se výsledky základní studie provedené podle čl. 1 odst. 1 rozhodnutí 2004/665/ES použijí jako reference uvedené v tomto článku.

2.   Vyšetřovací program potřebný pro ověření pokroku při dosažení cíle Společenství je stanoven v příloze.

Dosažení cíle se vyhodnotí s přihlédnutím k výsledkům ve třech po sobě následujících letech.

Není-li v příloze uvedeno jinak, považují se technické podmínky uvedené v článku 5 rozhodnutí Komise 2004/665/ES za doporučení pro provádění tohoto bodu v národních programech pro tlumení.

3.   Komise zváží přezkum vyšetřovacího programu uvedeného v příloze na základě zkušeností získaných v prvním roce programu pro tlumení, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 2160/2003 (dále jen „národní program pro tlumení“).

Článek 2

Změna nařízení (ES) č. 1003/2005

Do přílohy nařízení (ES) č. 1003/2005 se vkládají nové body 3.4 a 3.5, které znějí:

„3.4.   Alternativní metody

Pokud jde o vzorky odebrané na podnět provozovatele, se mohou použít metody analýzy stanovené v článku 11 nařízení (ES) č. 882/2004 (3) místo metod přípravy vzorků, metod detekce a sérotypizace stanovených v bodu 3 této přílohy, jsou-li validovány v souladu s EN ISO 16140:2003.

3.5.   Uložení kmenů

Alespoň kmeny izolované v rámci úřední kontroly se skladují pro budoucí fagotypizaci nebo stanovení citlivosti na antimikrobiální látky pomocí běžných metod pro sběr kultur tak, aby byla zajištěna integrita kmenů po dobu minimálně dvou let.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. srpna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1003/2005 (Úř. věst. L 170, 1.7.2005, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 303, 30.9.2004, s. 30.

(3)  Úř. věst. L 191, 28.5.2004, s. 1.“


PŘÍLOHA

Vyšetřovací program potřebný pro ověření, zda bylo dosaženo cíle Společenství zaměřeného na snížení Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u dospělých nosnic Gallus gallus, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 2

1.   RÁMEC ODBĚRU VZORKŮ

Rámec odběru vzorků se vztahuje na všechna hejna dospělých nosnic Gallus gallus (dále jen „hejna nosnic“) podle článku 1 nařízení (ES) č. 2160/2003.

2.   SLEDOVÁNÍ HEJN NOSNIC

2.1   Četnost a status odběru vzorků

Odběr vzorků u hejn nosnic se provede na podnět provozovatele potravinářského podniku (dále jen „provozovatel“) a příslušným orgánem.

Odběr vzorků na podnět provozovatele se provede alespoň jednou za patnáct týdnů. První odběr vzorků se provede ve věku 24 týdnů +/– 2 týdny.

Odběr vzorků příslušným orgánem se provede alespoň:

a)

u jednoho hejna jednou ročně v hospodářství s alespoň 1 000 nosnicemi;

b)

ve věku 24 týdnů +/– 2 týdny u hejn nosnic chovaných v budovách, ve kterých byla zjištěna salmonela u předchozího hejna;

c)

v případě podezření z nákazy Salmonella enteritidis nebo Salmonella typhimurium na základě epidemiologického šetření ohnisek choroby vyvolané původcem v potravinách v souladu s článkem 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/99/ES (1);

d)

u všech ostatních hejn nosnic v hospodářství v případě zjištění Salmonella enteritidis nebo Salmonella typhimurium u jednoho hejna nosnic v hospodářství;

e)

v případech, kde to příslušný orgán považuje za vhodné.

Jeden odběr vzorků na podnět provozovatele lze nahradit odběrem vzorků provedeným příslušným orgánem.

2.2   Protokol o odběru vzorků

Pro maximalizaci citlivosti odběru vzorků se odebírají vzorky trusu i okolního prostředí alespoň tak, jak je stanoveno v písmenech a) a b):

a)

U hejn v klecích se odebere 2 × 150 gramů přirozeně nahromaděného trusu ze všech pásů nebo škrabáků v budově po spuštění systému pro odstranění hnoje; avšak v případě kaskádových klecí bez škrabáků nebo pásů je nutné odebrat 2 × 150 gramů smíchaného čerstvého trusu z 60 různých míst z trusných jímek pod klecemi.

b)

V budovách s kójemi nebo volnými výběhy se odeberou dva páry stíracích tamponů nebo gázových tamponů bez záměny návleků mezi stíracími tampony.

V případě odběru vzorků příslušným orgán se odebere 250 ml obsahujících minimálně 100 gramů prachu ze zdrojů bohatých na prach po celé budově. Pokud obsah prachu není dostatečný, odebere se dodatečný vzorek 150 gramů přirozeně nahromaděného trusu nebo dodatečný pár stíracích tamponů nebo gázových tamponů.

V případě odběru vzorků uvedeného v bodu 2.1 písm. b), c) a d) se příslušný orgán ujistí provedením případných dalších vyšetření tak, aby výsledky vyšetření na salmonelu u ptáků nebyly ovlivněny použitím antimikrobiálních látek u hejn.

Když není zjištěna přítomnost Salmonella enteritidis nebo Salmonella typhimurium, ale jsou zjištěny antimikrobiální látky nebo inhibiční účinek na růst bakterií, započítá se hejno nosnic pro účely cíle Společenství uvedeného v čl. 1 odst. 2 jako nakažené.

3.   VYŠETŘENÍ VZORKŮ

3.1   Přeprava a příprava vzorků

Vzorky se odešlou v den odběru jako expresní zásilka poštou nebo kurýrem laboratořím uvedeným v článku 11 nařízení (ES) č. 2160/2003. V laboratoři se vzorky uloží v chladu až do jejich vyšetření, které bude provedeno do 48 hodin po jejich obdržení.

3.1.1   Vzorky ze stíracích tamponů

a)

Opatrně se vybalí dva páry stíracích tamponů (nebo gázových tamponů), aby nedošlo k uvolnění přichyceného trusu, a vloží se do 225 ml pufrované peptonové vody (PPV) předehřáté na pokojovou teplotu.

b)

Krouživým pohybem se dosáhne úplného nasáknutí vzorku a dále se pokračuje v kultivaci za použití metody detekce uvedené v bodu 3.2.

3.1.2   Ostatní vzorky trusu a prachu

a)

Vzorky trusu se sloučí a důkladně smíchají a poté se odebere 25 gramů podvzorku pro kultivaci.

b)

25gramový podvzorek se přidá do 225 ml PPV předehřáté na pokojovou teplotu.

c)

Pokračuje se v kultivaci vzorku za použití metody detekce uvedené v bodu 3.2.

V případě schválení norem ISO na přípravu trusu pro zjištění salmonely se použijí normy ISO a nahradí výše uvedená ustanovení o přípravě vzorků.

3.2   Metoda detekce

Pro detekci se použije metoda doporučená referenční laboratoří Společenství pro salmonelu v Bilthovenu, Nizozemsko. Tato metoda je popsána v současném znění návrhu přílohy D normy ISO 6579:2002: „Průkaz bakterií rodu Salmonella v trusu zvířat a ve vzorcích ve stádiu prvovýroby“. V této metodě se používá polotuhé médium (modifikované polotuhé médium Rappaport-Vassiladis, MSRV) jako jediné selektivní obohacovací médium.

3.3   Sérotypizace

Sérotypizace se provede nejméně u jednoho izolátu z každého pozitivního vzorku, a to podle systému Kaufmann-White.

3.4   Alternativní metody

Pokud jde o vzorky odebrané na podnět provozovatele, mohou se použít metody analýzy stanovené v článku 11 nařízení (ES) č. 882/2004 (2) místo metod přípravy vzorků, metod detekce a sérotypizace stanovených v bodu 3 této přílohy, jsou-li validovány v souladu s EN ISO 16140:2003.

3.5   Uložení kmenů

Alespoň kmeny izolované ze vzorků odebraných příslušným orgánem se skladují pro budoucí fagotypizaci nebo stanovení citlivosti na antimikrobiální látky pomocí běžných metod pro sběr kultur tak, aby byla zajištěna integrita kmenů po dobu minimálně dvou let.

4.   VÝSLEDKY A ZPRÁVY

Hejno nosnic se považuje za pozitivní pro účely ověření, zda bylo dosaženo cíle Společenství, jestliže byla zjištěna přítomnost Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium (jiné než očkovací kmeny) v jednom nebo ve více vzorcích u daného hejna nosnic. Pozitivní hejna nosnic se započítávají pouze jednou bez ohledu na počet odběrů vzorků a vyšetření a ohlásí se jen v prvním roce zjištění.

Zprávy obsahují:

a)

celkový počet vyšetřených hejn nosnic a počet hejn nosnic vyšetřených pro každý status odběru vzorků uvedený v bodu 2.1;

b)

celkový počet nakažených hejn a výsledky vyšetření pro každý status odběru vzorků uvedený v bodu 2.1;

c)

vysvětlení výsledků, zejména pak výjimečných případů.

Výsledky uvedené v tomto bodě a jakékoliv další příslušné informace se ohlašují jako součást zprávy o trendech a zdrojích stanovené v čl. 9 odst. 1 směrnice 2003/99/ES.


(1)  Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 31.

(2)  Úř. věst. L 191, 28.5.2004, s. 1.


1.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 211/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1169/2006

ze dne 31. července 2006,

kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 musí být vývozní náhrada pro obiloviny, použitelná v den podání žádosti o licenci, uplatněna na základě žádosti pro vývozy, které se mají uskutečnit během doby trvání platnosti vývozní licence. V tomto případě může být výše náhrady opravena.

(2)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2), je možné pro produkty uvedené v čl. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1784/2003 stanovit opravnou částku. Tato opravná částka musí být vypočítána s ohledem na faktory uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95.

(3)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky některých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhrady u některých produktů podle jejich místa určení.

(4)

Opravnou částku je třeba stanovit zároveň s náhradou a dle stejného postupu, přičemž je možné ji v období mezi dvěma stanoveními změnit.

(5)

Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že opravná částka musí být stanovena podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Opravná částka použitelná pro předem stanovené vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1784/2003 s výjimkou sladu se stanovuje dle přílohy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. srpna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 31. července 2006, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny

(EUR/t)

Kód produktu

Země určení

Běžný měsíc

8

1. období

9

2. období

10

3. období

11

4. období

12

5. období

1

6. období

2

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Všechny třetí země s výjimkou Albánie, Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Srbska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Lichtenštejnska a Švýcarska.

C02

:

Alžírsko, Saúdská Arábie, Bahrajn, Egypt, Spojené arabské emiráty, Írán, Irák, Izrael, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Libye, Maroko, Mauritánie, Omán, Katar, Sýrie, Tunisko a Jemen.

C03

:

Všechny třetí země s výjimkou Bulharska, Norska, Rumunska, Švýcarska a Lichtenštejnska.


1.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 211/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1170/2006

ze dne 31. července 2006,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízeni,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 může být rozdíl mezi kurzy a cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

(2)

Při stanovení náhrad je třeba vzít v úvahu faktory stanovené v článku 1 nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995 o určitých prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče poskytování vývozních náhrad, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2).

(3)

Náhradu použitelnou pro slad je třeba vypočítat s ohledem na množství obilovin nezbytné k výrobě uvažovaných produktů. Tato množství byla stanovena nařízením (ES) č. 1501/95.

(4)

Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky určitých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhrady u některých produktů podle země jejich určení.

(5)

Náhradu je třeba stanovovat jednou za měsíc, přičemž je možné ji mezitím změnit.

(6)

Použití těchto předpisů v současné situaci na trzích s obilovinami, zejména při kurzech, respektive cenách těchto produktů ve Společenství a na světovém trhu, vede ke stanovení náhrad ve výši uvedené v příloze tohoto nařízení.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro slad uvedený v čl. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1784/2003 se stanovují ve výši uvedené v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. srpna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 31. července 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad

Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrady

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).


1.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 211/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1171/2006

ze dne 31. července 2006,

kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 musí být vývozní náhrada pro obiloviny, použitelná v den podání žádosti o licenci uplatněna na základě žádosti pro vývozy, které se mají uskutečnit během doby trvání platnosti vývozní licence. V tomto případě může být výše náhrady opravena.

(2)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví určitá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče poskytování vývozních náhrad, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2), je možné pro slad uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1784/2003 stanovit opravnou částku. Tato opravná částka musí být vypočítána s ohledem na faktory uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95.

(3)

Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že opravná částka musí být stanovena podle přílohy tohoto nařízení.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Opravnou částku uvedenou v čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003, použitelnou pro předem stanovené vývozní náhrady pro slad, je třeba stanovit dle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. srpna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Νařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 31. července 2006, kterým se stanoví opravná částka pro náhradu poskytovanou pro slad

Pozn.: Kódy produktů, jakož i kódy zemí určení série „A“ jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy zemí určení jsou definovány v nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Kód produktu

Země určení

Běžný měsíc

8

1. období

9

2. období

10

3. období

11

4. období

12

5. období

1

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Kód produktu

Země určení

6. období

2

7. období

3

8. období

4

9. období

5

10. období

6

11. období

7

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 211/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1172/2006

ze dne 31. července 2006,

kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1) a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 2 nařízení Rady (EHS) č. 2681/74 ze dne 21. října 1974, týkající se financování výdajů vzniklých v souvislosti s dodávkou zemědělských produktů jako potravinové pomoci (3) ze strany Společenství, stanoví, že část výdajů odpovídající dle pravidel Společenství vývozním náhradám pro dané produkty je třeba naúčtovat Evropskému zemědělskému orientačnímu a záručnímu fondu, oddělení záruk.

(2)

Za účelem jednoduššího stanovení a řízení rozpočtu pro opatření Společenství v oblasti potravinové pomoci a ve snaze informovat členské státy o míře účasti Společenství na financování vnitrostátních opatření potravinové pomoci je třeba určit výši náhrad poskytovaných pro tato opatření.

(3)

Obecná a prováděcí pravidla stanovená článkem 13 nařízení (ES) č. 1784/2003 a článkem 13 nařízení (ES) č. 1785/2003 pro vývozní náhrady jsou přiměřeně použitelná pro výše uvedená opatření.

(4)

Specifická kritéria, která je třeba vzít v úvahu při výpočtu vývozní náhrady pro rýži, jsou definována v článku 14 nařízení (ES) č. 1785/2003.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

U vnitrostátních opatření a opatření Společenství v oblasti potravinové pomoci prováděných v rámci mezinárodních dohod nebo jiných doplňkových programů, jakož i v rámci ostatních opatření Společenství ve formě bezplatných dodávek, se náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže stanovují podle přílohy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. srpna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 797/2006 (Úř. věst. L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 288, 25.10.1974, s. 1.


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 31. července 2006, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc

(EUR/t)

Kód produktu

Výše náhrad

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

45,30

1102 20 10 9400

38,83

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

58,25

1104 12 90 9100

0,00

Pozn.: Kódy produktů jsou definovány v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87, ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).


1.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 211/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1173/2006

ze dne 31. července 2006,

kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. srpna 2006,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče dovozních cel v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle článku 10 nařízení (ES) č. 1784/2003 se při dovozu produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení účtují sazby cel společného celního sazebníku. Avšak u produktů uvedených v odstavci 2 stejného článku je dovozní clo rovno intervenční ceně platné pro dovoz těchto produktů, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF použitelnou pro jejich dodávku. Toto clo nicméně nemůže překročit sazbu cla společného celního sazebníku.

(2)

Na základě čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1784/2003 se dovozní ceny CIF vypočítávají na základě reprezentativních cen platných pro dotyčný produkt na světovém trhu.

(3)

Nařízení (ES) č. 1249/96 stanovilo prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1784/2003, které se týká dovozních cel v odvětví obilovin.

(4)

Dovozní cla zůstávají v platnosti, dokud nejsou stanoveny a nevstoupí v platnost nové sazby.

(5)

S cílem umožnit normální fungování režimu dovozních cel je třeba tato cla vypočítávat na základě reprezentativní tržní sazby zjištěné během daného období.

(6)

Použití nařízení (ES) č. 1249/96 vede ke stanovení dovozních cel podle přílohy tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 jsou stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. srpna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).


PŘÍLOHA I

Dovozní cla produktů uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 použitelná od 1. srpna 2006

Kód KN

Zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

pšenice tvrdá vysoké kvality

0,00

střední kvality

0,00

nízké kvality

5,93

1001 90 91

pšenice měkká, k setí

0,00

ex 1001 90 99

pšenice měkká, vysoké kvality, ne k setí

0,00

1002 00 00

žito

37,23

1005 10 90

kukuřice k setí, ne hybridní

50,27

1005 90 00

kukuřice, ne k setí (2)

50,27

1007 00 90

čirok – zrna, ne hybridy k setí

42,22


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo cestou přes Suezský kanál (čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96), může dovozce získat slevu cla:

3 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází ve Středozemním moři, nebo

2 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází v Irsku, Spojeném království, Dánsku, v Estonsku, v Lotyšsku, v Litvě, v Polsku, Finsku, Švédsku nebo na atlantickém pobřeží Pyrenejského poloostrova.

(2)  Dovozce může uplatnit nárok na paušální slevu 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel

(14.7.2006–28.7.2006)

1.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Burzovní záznamy

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bílkovin při 12 % vlhkosti)

HRS2

YC3

HAD2

střední kvalita (1)

nízká kvalita (2)

US barley 2

Cenový záznam (EUR/t)

157,48 (3)

75,86

154,25

144,25

124,25

92,95

Prémie – záliv (EUR/t)

15,09

 

 

Prémie – Velká jezera (EUR/t)

19,96

 

 

2.

Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Dopravné/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 20,81 EUR/t; Velká jezera–Rotterdam: 26,85 EUR/t.

3.

Subvence uvedené v čl. 4 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(2)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(3)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


1.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 211/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1174/2006

ze dne 31. července 2006,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/07

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na článek 36,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1002/2006 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2006/07. Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1131/2006 (4).

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006 pro hospodářský rok 2006/07, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. srpna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 55, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 36.

(4)  Úř. věst. L 201, 25.7.2006, s. 13.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 99 použitelné ode dne 1. srpna 2006

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

28,08

2,86

1701 11 90 (1)

28,08

7,49

1701 12 10 (1)

28,08

2,73

1701 12 90 (1)

28,08

7,06

1701 91 00 (2)

35,62

7,42

1701 99 10 (2)

35,62

3,65

1701 99 90 (2)

35,62

3,65

1702 90 99 (3)

0,36

0,31


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu III nařízení Rady (ES) č. 318/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


1.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 211/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1175/2006

ze dne 31. července 2006

o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (citrony)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1961/2001 ze dne 8. října 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o vývozní náhrady v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 6 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 858/2006 (3) stanovilo směrná množství, pro něž lze vydat vývozní licence režimu B.

(2)

Podle informací, které má Komise k dnešnímu datu k dispozici, hrozí, že brzy dojde k překročení směrných množství stanovených pro citrony ve stávajícím vývozním období. Toto překročení by narušilo řádné fungování systému vývozních náhrad pro ovoce a zeleninu.

(3)

Aby se předešlo této situaci, měly by být žádosti o vydání vývozní licence režimu B pro citrony podané po 31. července 2006 zamítány, a to až do konce stávajícího vývozního období,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Žádosti o vydání vývozní licence režimu B pro citrony podle článku 1 nařízení (ES) č. 858/2006, jejichž příslušná vývozní prohlášení byla přijata po 31. červenci 2006 a před 1. listopadem 2006, se zamítají.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. srpna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2006.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 268, 9.10.2001, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2005 (Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 159, 19.6.2006, s. 5.


II Akty, jejichž zveřejnění není povinné

Rada

1.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 211/23


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 29. listopadu 2005

o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o některých aspektech leteckých služeb

(2006/529/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 5. června 2003 zmocnila Komisi, aby zahájila jednání se třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodou Společenství.

(2)

Komise sjednala jménem Společenství dohodu s Ukrajinou o některých aspektech leteckých služeb v souladu s mechanismy a směrnicemi obsaženými v příloze zmocnění Rady ze dne 5. června 2003.

(3)

Uvedená dohoda sjednaná Komisí by měla být podepsána s výhradou možného pozdějšího uzavření,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

1.   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu či osoby zmocněné podepsat Dohodu mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o některých aspektech leteckých služeb jménem Společenství s výhradou jejího pozdějšího uzavření.

2.   Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

V Bruselu dne 29. listopadu 2005.

Za Radu

předseda

A. JOHNSON


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o některých aspektech leteckých služeb

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

na jedné straně a

UKRAJINA

na straně druhé

(dále jen „strany“),

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že mezi všemi členskými státy Evropského společenství a Ukrajinou byly uzavřeny dvoustranné dohody o leteckých službách, které obsahují ustanovení, jež jsou v rozporu s právem Společenství,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že Evropské společenství má výlučnou pravomoc ohledně řady aspektů, které mohou být obsaženy v dvoustranných dohodách o leteckých službách uzavřených mezi členskými státy Evropského společenství a třetími zeměmi,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že podle práva Evropského společenství mají letečtí dopravci Společenství usazení na území členského státu právo na nediskriminační přístup na letecké trasy mezi členskými státy Evropského společenství a třetími zeměmi,

S OHLEDEM na dohody mezi Evropským společenstvím a některými třetími zeměmi, podle nichž mají státní příslušníci těchto třetích zemí možnost nabýt vlastnictví leteckých dopravců, kterým byly vydány licence v souladu s právem Evropského společenství,

UZNÁVAJÍCE, že některá ustanovení dvoustranných dohod o leteckých službách mezi členskými státy Evropského společenství a Ukrajinou, která jsou v rozporu s právem Evropského společenství, musí být uvedena do souladu s tímto právem, aby se vytvořil řádný právní základ pro letecké služby mezi členskými státy Evropského společenství a Ukrajinou a aby se zachovala nepřetržitost těchto leteckých služeb,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že záměrem Evropského společenství v rámci těchto jednání není zvýšit celkový objem letecké dopravy mezi členskými státy Evropského společenství a Ukrajinou, narušit rovnováhu mezi leteckými dopravci Společenství a leteckými dopravci Ukrajiny, ani vyjednávat o změnách ustanovení stávajících dvoustranných dohod o leteckých službách, která se týkají provozních práv,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Obecná ustanovení

1.   Pro účely této dohody jsou definice uvedeny v příloze IV, pokud ze souvislostí nevyplývá jinak.

2.   Ve všech dohodách uvedených v příloze I se odkazy na státní příslušníky členského státu, který je stranou dané dohody, považují za odkazy na státní příslušníky členských států Evropského společenství.

3.   Ve všech dohodách uvedených v příloze I se odkazy na letecké dopravce členského státu, který je stranou dané dohody, považují za odkazy na letecké dopravce označené daným členským státem.

Článek 2

Označení členským státem

1.   Odstavec 2 nahrazuje odpovídající ustanovení článků uvedených v příloze II písm. a) týkající se označení leteckého dopravce příslušným členským státem, jeho oprávnění a povolení vydaných Ukrajinou.

2.   Po obdržení označení členským státem udělí Ukrajina odpovídající oprávnění a povolení s minimálním procesním zpožděním za předpokladu, že:

i)

letecký dopravce je usazen podle Smlouvy o založení Evropského společenství na území označujícího členského státu a má platnou provozní licenci v souladu s právem Evropského společenství,

ii)

členský stát odpovědný za vydání jeho osvědčení provozovatele letecké dopravy (AOC) vykonává a udržuje účinnou regulativní kontrolu leteckého dopravce a v označení je zřetelně určen příslušný letecký úřad a

iii)

letecký dopravce je vlastněn přímo nebo prostřednictvím většinového vlastnictví členskými státy nebo státními příslušníky členských států nebo jinými státy uvedenými v příloze III nebo státními příslušníky těchto jiných států a je fakticky kontrolován těmito státy nebo státními příslušníky.

Článek 3

Zamítnutí, zrušení, dočasné odnětí nebo omezení ze strany Ukrajiny

1.   Odstavec 2 nahrazuje odpovídající ustanovení článků uvedených v příloze II týkající se zamítnutí, zrušení, dočasného odnětí nebo omezení oprávnění nebo povolení leteckého dopravce označeného členským státem.

2.   Ukrajina může zamítnout, zrušit, dočasně odejmout anebo omezit oprávnění nebo povolení leteckého dopravce označeného členským státem v případech, kdy:

i)

letecký dopravce není usazen podle Smlouvy o založení Evropského společenství na území označujícího členského státu nebo nemá platnou provozní licenci v souladu s právem Evropského společenství,

ii)

členský stát odpovědný za vydání jeho osvědčení provozovatele letecké dopravy (AOC) nevykonává nebo neudržuje účinnou regulativní kontrolu leteckého dopravce nebo v označení není zřetelně určen příslušný letecký úřad nebo

iii)

letecký dopravce není vlastněn a fakticky kontrolován přímo nebo prostřednictvím většinového vlastnictví členskými státy nebo státními příslušníky členských států nebo jinými státy uvedenými v příloze III nebo státními příslušníky těchto jiných států.

Při výkonu svého práva podle tohoto odstavce nediskriminuje Ukrajina letecké dopravce Společenství z důvodu státní příslušnosti.

Článek 4

Bezpečnost

1.   Odstavec 2 doplňuje články uvedené v příloze II písm. c).

2.   Pokud členský stát označil leteckého dopravce, jehož účinnou regulativní kontrolu vykonává a udržuje jiný členský stát, uplatňují se práva Ukrajiny podle bezpečnostních ustanovení dohody mezi členským státem, který označil leteckého dopravce, a Ukrajinou rovněž na přijímání, vykonávání nebo udržování bezpečnostních standardů tímto jiným členským státem a na oprávnění k provozu tohoto leteckého dopravce.

Článek 5

Zdanění leteckých pohonných hmot

1.   Odstavec 2 doplňuje odpovídající ustanovení článků uvedených v příloze II písm. d).

2.   Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení, která jsou s tímto v rozporu, nebrání nic, co je stanoveno v dohodách uvedených v příloze II písm. d), členskému státu v uložení nediskriminačních daní, dávek, cel či různých poplatků na pohonné hmoty dodané na jeho území pro použití v letadle označeného leteckého dopravce Ukrajiny, který poskytuje služby mezi místem na území tohoto členského státu a jiným místem na území tohoto členského státu nebo na území jiného členského státu.

Článek 6

Přepravní sazby

1.   Odstavec 2 doplňuje články uvedené v příloze II písm. e).

2.   Sazby za přepravu uskutečněnou zcela v rámci Evropského společenství, které jsou účtovány leteckým dopravcem nebo dopravci označenými Ukrajinou podle dohody uvedené v příloze I a obsahující ustanovení uvedené v příloze II písm. e), podléhají právu Evropského společenství.

Článek 7

Přílohy

Přílohy této dohody tvoří její nedílnou součást.

Článek 8

Revize nebo změna

Strany mohou tuto dohodu kdykoli po vzájemné dohodě revidovat nebo změnit.

Článek 9

Vstup v platnost

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost dnem doručení posledního písemného oznámení stran o tom, že byly dokončeny jejich vnitřní postupy potřebné pro vstup dohody v platnost.

2.   Tato dohoda se vztahuje na všechny dohody uvedené příloze I písm. b) po jejich vstupu v platnost.

Článek 10

Ukončení platnosti

1.   V případě ukončení platnosti některé dohody uvedené v příloze I současně končí platnost všech ustanovení této dohody, která se týkají dotyčné dohody uvedené v příloze I.

2.   V případě ukončení platnosti všech dohod uvedených v příloze I současně končí platnost této dohody.

Článek 11

Registrace

Tato dohoda a její změny budou registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní řádně zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

Hecho en Kiev, el uno de diciembre de dos mil cinco.

V Kyjevě dne prvního prosince dva tisíce pět.

Udfærdiget i Kiev den første december to tusind og fem.

Geschehen zu Kiew am ersten Dezember zweitausendundfünf.

Kahe tuhande viienda aasta detsembrikuu esimesel päeval Kiievis.

Κίεβο, μiα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Kiev, on the first day of December, in the year two thousand and five.

Fait à Kiev, le premier décembre deux mille cinq.

Fatto a Kiev, addì primo dicembre duemilacinque.

Kijevā, divtūkstoš piektā gada pirmajā decembrī.

Priimta du tūstančiai penktų metų gruodžio pirmą dieną Kijeve.

Kelt Kievben, a kettőezerötödik év december első napján.

Magħmul f' Kiev, fl-ewwel jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Kiev, de eerste december tweeduizend vijf.

Sporządzono w Kijowie dnia pierwszego grudnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Kiev, em um de Dezembro de dois mil e cinco.

V Kyjeve dňa prvého decembra dvetisícpät'.

V Kijevu, prevega decembra leta dva tisoč pet.

Tehty Kiovassa ensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Kiev den första december tjugohundrafem.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Image

PŘÍLOHA I

Seznam dohod uvedených v článku 1 této dohody

a)

Dohody o leteckých službách mezi Ukrajinou a členskými státy Evropského společenství, které jsou v den podpisu této dohody v platnosti nebo podepsané, a jiná ujednání mezi Ukrajinou a členskými státy, která jsou prozatímně prováděna:

Dohoda mezi rakouskou spolkovou vládou a vládou Ukrajiny o letecké dopravě, podepsaná ve Vídni dne 15. června 1994 (v příloze II jen „ukrajinsko–rakouská dohoda“),

naposledy pozměněná schváleným zápisem podepsaným ve Vídni dne 22. dubna 2005,

Dohoda mezi vládou Belgického království a vládou Ukrajiny o letecké dopravě, podepsaná v Kyjevě dne 20. května 1996 (v příloze II jen „ukrajinsko–belgická dohoda“),

naposledy pozměněná memorandem o porozumění podepsaným v Bruselu dne 6. února 2004,

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o letecké dopravě, podepsaná v Kyjevě dne 1. července 1997 (v příloze II jen „ukrajinsko–česká dohoda“),

Dohoda mezi vládou Kyperské republiky a vládou Ukrajiny o leteckých službách, podepsaná v Kyjevě dne 21. února 2000 (v příloze II jen „ukrajinsko–kyperská dohoda“),

Dohoda mezi vládou Dánského království a vládou Ukrajiny o leteckých službách, podepsaná v Kyjevě dne 27. března 2001 (v příloze II jen „ukrajinsko–dánská dohoda“),

Dohoda mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou Ukrajiny o letecké dopravě, podepsaná v Kyjevě dne 10. června 1993 (v příloze II jen „ukrajinsko–německá dohoda“),

Dohoda mezi vládou Estonské republiky a vládou Ukrajiny o leteckých službách, podepsaná v Tallinu dne 6. července 1993 (v příloze II jen „ukrajinsko–estonská dohoda“),

Dohoda mezi vládou Finské republiky a vládou Ukrajiny o leteckých službách, podepsaná v Helsinkách dne 5. června 1995 (v příloze II jen „ukrajinsko–finská dohoda“),

Dohoda mezi vládou Francouzské republiky a vládou Ukrajiny o leteckých službách, podepsaná v Kyjevě dne 3. května 1994 (v příloze II jen „ukrajinsko–francouzská dohoda“),

Dohoda mezi vládou Řecké republiky a vládou Ukrajiny o letecké dopravě, podepsaná v Kyjevě dne 15. prosince 1997 (v příloze II jen „ukrajinsko–řecká dohoda“),

Dohoda mezi vládou Maďarské republiky a vládou Ukrajiny o letecké dopravě, podepsaná v Kyjevě dne 19. května 1995 (v příloze II jen „ukrajinsko–maďarská dohoda“),

Dohoda mezi vládou Italské republiky a vládou Ukrajiny o leteckých službách, podepsaná v Římě dne 2. května 1995 (v příloze II jen „ukrajinsko–italská dohoda“),

Dohoda mezi vládou Lotyšské republiky a vládou Ukrajiny o letecké dopravě, podepsaná v Rize dne 23. května 1995 (v příloze II jen „ukrajinsko–lotyšská dohoda“),

Dohoda mezi vládou Litevské republiky a vládou Ukrajiny o leteckých službách, podepsaná ve Vilniusu dne 7. července 1993 (v příloze II jen „ukrajinsko–litevská dohoda“),

naposledy pozměněná protokolem podepsaným ve Vilniusu dne 26. května 2003,

Dohoda mezi vládou Lucemburského velkovévodství a vládou Ukrajiny o leteckých službách, podepsaná v Lucemburku dne 14. června 1994 (v příloze II jen „ukrajinsko–lucemburská dohoda“),

Dohoda mezi Nizozemským královstvím a Ukrajinou o leteckých službách, podepsaná v Kyjevě dne 7. září 1993 (v příloze II jen „ukrajinsko–nizozemská dohoda“),

Dohoda mezi vládou Polské republiky a vládou Ukrajiny o leteckých službách, podepsaná ve Varšavě dne 20. ledna 1994 (v příloze II jen „ukrajinsko–polská dohoda“),

Dohoda mezi vládou Slovenské republiky a vládou Ukrajiny o leteckých službách, podepsaná v Bratislavě dne 23. května 1994 (v příloze II jen „ukrajinsko–slovenská dohoda“),

Dohoda mezi vládou Republiky Slovinsko a vládou Ukrajiny o leteckých službách, podepsaná v Lublani dne 30. března 1999 (v příloze II jen „ukrajinsko–slovinská dohoda“),

Dohoda mezi vládou Španělska a vládou Ukrajiny o letecké dopravě, podepsaná v Madridu dne 7. října 1996 (v příloze II jen „ukrajinsko–španělská dohoda“),

Dohoda mezi vládou Švédského království a vládou Ukrajiny o leteckých službách, podepsaná v Kyjevě dne 27. března 2001 (v příloze II jen „ukrajinsko–švédská dohoda“),

Dohoda mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a vládou Ukrajiny o leteckých službách, podepsaná v Londýně dne 10. února 1993 (v příloze II jen „ukrajinsko–britská dohoda“).

b)

Dohody o leteckých službách mezi Ukrajinou a členskými státy Evropského společenství, které jsou ke dni podpisu této dohody parafovány:

Dohoda mezi vládou Irské republiky a vládou Ukrajiny o letecké dopravě, parafovaná v Dublinu dne 10. prosince 1992 (v příloze II jen „ukrajinsko–irská dohoda“),

Dohoda mezi vládou Republiky Malta a vládou Ukrajiny o leteckých službách, parafovaná v Luqě dne 17. června 1998 (v příloze II jen „ukrajinsko–maltská dohoda“),

Dohoda mezi vládou Portugalské republiky a vládou Ukrajiny o letecké dopravě, parafovaná v Lisabonu dne 18. října 2000 (v příloze II jen „ukrajinsko–portugalská dohoda“).

PŘÍLOHA II

Seznam článků dohod uvedených v příloze I, na které se odkazuje v článcích 2 až 6 této dohody

a)

Označení členským státem:

čl. 3 odst. 5 ukrajinsko–rakouské dohody,

čl. 3 odst. 4 ukrajinsko–české dohody,

čl. 3 odst. 4 ukrajinsko–dánské dohody,

čl. 3 odst. 4 ukrajinsko–německé dohody,

čl. 4 odst. 4 ukrajinsko–estonské dohody,

čl. 3 odst. 4 ukrajinsko–finské dohody,

čl. 4 odst. 3 ukrajinsko–francouzské dohody,

čl. 3 odst. 4 ukrajinsko–řecké dohody,

čl. 3 odst. 4 ukrajinsko–maďarské dohody,

čl. 3 odst. 3 ukrajinsko–irské dohody,

čl. 4 odst. 4 ukrajinsko–italské dohody,

čl. 3 odst. 4 ukrajinsko–lotyšské dohody,

čl. 4 odst. 4 ukrajinsko–litevské dohody,

čl. 3 odst. 4 ukrajinsko–maltské dohody,

čl. 3 odst. 4 ukrajinsko–nizozemské dohody,

čl. 4 odst. 4 ukrajinsko–polské dohody,

čl. 3 odst. 4 ukrajinsko–portugalské dohody,

čl. 4 odst. 4 ukrajinsko–slovenské dohody,

čl. 3 odst. 4 ukrajinsko–slovinské dohody,

čl. III odst. 4 ukrajinsko–španělské dohody,

čl. 3 odst. 4 ukrajinsko–švédské dohody,

čl. 4 odst. 4 ukrajinsko–britské dohody.

b)

Zamítnutí, zrušení, dočasné odnětí anebo omezení oprávnění nebo povolení:

čl. 4 odst. 1 písm. a) ukrajinsko–rakouské dohody,

čl. 5 odst. 1 písm. d) ukrajinsko–belgické dohody,

čl. 4 odst. 1 písm. a) ukrajinsko–české dohody,

čl. 5 odst. 1 písm. a) ukrajinsko–kyperské dohody,

čl. 4 odst. 1 písm. a) ukrajinsko–dánské dohody,

čl. 5 odst. 1 písm. a) ukrajinsko–estonské dohody,

čl. 4 odst. 1 písm. a) ukrajinsko–finské dohody,

čl. 5 odst. 1 písm. a) ukrajinsko–francouzské dohody,

čl. 4 odst. 1 písm. b) ukrajinsko–řecké dohody,

čl. 4 odst. 1 písm. a) ukrajinsko–maďarské dohody,

čl. 5 odst. 1 písm. a) ukrajinsko–italské dohody,

čl. 5 odst. 1 písm. a) ukrajinsko–litevské dohody,

čl. 4 odst. 1 písm. c) ukrajinsko–lucemburské dohody,

čl. 4 odst. 1 písm. a) ukrajinsko–maltské dohody,

čl. 4 odst. 1 písm. c) ukrajinsko–nizozemské dohody,

čl. 5 odst. 1 písm. a) ukrajinsko–polské dohody,

čl. 4 odst. 1 písm. a) ukrajinsko–portugalské dohody,

čl. 5 odst. 1 písm. a) ukrajinsko–slovenské dohody,

čl. 4 odst. 1 písm. a) ukrajinsko–slovinské dohody,

čl. IV odst. 1 písm. a) ukrajinsko–španělské dohody,

čl. 4 odst. 1 písm. a) ukrajinsko–švédské dohody,

čl. 5 odst. 1 písm. a) ukrajinsko–britské dohody.

c)

Bezpečnost:

článek 9a ukrajinsko–rakouské dohody,

článek 7 ukrajinsko–belgické dohody,

článek 9 ukrajinsko–české dohody,

článek 14 bis ukrajinsko–dánské dohody,

článek 6 ukrajinsko–estonské dohody,

článek 9 ukrajinsko–francouzské dohody,

článek 8 ukrajinsko–řecké dohody,

článek 5 ukrajinsko–maďarské dohody,

článek 7 ukrajinsko–irské dohody,

článek 10 ukrajinsko–italské dohody,

článek 16a ukrajinsko–litevské dohody,

článek 6 ukrajinsko–lucemburské dohody,

článek 8 ukrajinsko–maltské dohody,

článek 13 ukrajinsko–nizozemské dohody,

článek 15 ukrajinsko–portugalské dohody,

článek 6 ukrajinsko–slovenské dohody,

článek 6 ukrajinsko–slovinské dohody,

článek XI ukrajinsko–španělské dohody,

článek 14 bis ukrajinsko–švédské dohody.

d)

Zdanění leteckých pohonných hmot:

článek 7 ukrajinsko–rakouské dohody,

článek 10 ukrajinsko–belgické dohody,

článek 10 ukrajinsko–české dohody,

článek 7 ukrajinsko–kyperské dohody,

článek 6 ukrajinsko–dánské dohody,

článek 6 ukrajinsko–německé dohody,

článek 12 ukrajinsko–estonské dohody,

článek 11 ukrajinsko–finské dohody,

článek 11 ukrajinsko–francouzské dohody,

článek 11 ukrajinsko–řecké dohody,

článek 11 ukrajinsko–maďarské dohody,

článek 11 ukrajinsko–irské dohody,

článek 6 ukrajinsko–italské dohody,

článek 6 ukrajinsko–lotyšské dohody,

článek 12 ukrajinsko–litevské dohody,

článek 8 ukrajinsko–lucemburské dohody,

článek 5 ukrajinsko–maltské dohody,

článek 9 ukrajinsko–nizozemské dohody,

článek 12 ukrajinsko–polské dohody,

článek 6 ukrajinsko–portugalské dohody,

článek 12 ukrajinsko–slovenské dohody,

článek 8 ukrajinsko–slovinské dohody,

článek V ukrajinsko–španělské dohody,

článek 6 ukrajinsko–švédské dohody,

článek 8 ukrajinsko–britské dohody.

e)

Přepravní sazby:

článek 11 ukrajinsko–rakouské dohody,

článek 12 ukrajinsko–belgické dohody,

článek 14 ukrajinsko–české dohody,

článek 14 ukrajinsko–kyperské dohody,

článek 11 ukrajinsko–dánské dohody,

článek 10 ukrajinsko–německé dohody,

článek 11 ukrajinsko–estonské dohody,

článek 10 ukrajinsko–finské dohody,

článek 17 ukrajinsko–francouzské dohody,

článek 14 ukrajinsko–řecké dohody,

článek 10 ukrajinsko–maďarské dohody,

článek 6 ukrajinsko–irské dohody,

článek 8 ukrajinsko–italské dohody,

článek 10 ukrajinsko–lotyšské dohody,

článek 10 ukrajinsko–litevské dohody,

článek 10 ukrajinsko–lucemburské dohody,

článek 11 ukrajinsko–maltské dohody,

článek 5 ukrajinsko–nizozemské dohody,

článek 11 ukrajinsko–polské dohody,

článek 18 ukrajinsko–portugalské dohody,

článek 11 ukrajinsko–slovenské dohody,

článek 12 ukrajinsko–slovinské dohody,

článek VII ukrajinsko–španělské dohody,

článek 11 ukrajinsko–švédské dohody,

článek 7 ukrajinsko–britské dohody.

PŘÍLOHA III

Seznam jiných států uvedených v článku 2 této dohody

a)

Islandská republika (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru);

b)

Lichtenštejnské knížectví (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru);

c)

Norské království (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru);

d)

Švýcarská konfederace (v rámci dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě).

PŘÍLOHA IV

Definice

„Členským státem“ se rozumí jakýkoli členský stát Evropského společenství.

„Usazením leteckého dopravce (letecké dopravní společnosti) Společenství na území členského státu“ se rozumí skutečný výkon činnosti v letecké dopravě prostřednictvím stálého zastoupení. Právní forma takového usazení, ať už jde o pobočku nebo dceřiný podnik s právní subjektivitou, není v tomto ohledu rozhodující.

„Provozní licencí“ se rozumí oprávnění vydané příslušným členským státem určitému podniku, které mu umožňuje provádět leteckou přepravu cestujících, poštovních zásilek nebo zboží, jak je uvedeno v provozní licenci, za úplatu nebo formou pronájmu.

„Osvědčením provozovatele letecké dopravy“ se rozumí doklad vydaný podniku nebo skupině podniků příslušnými orgány, který potvrzuje, že daný provozovatel má odbornou způsobilost a organizaci k zajištění bezpečného provozu letadel při leteckých činnostech uvedených v osvědčení.

„Účinná regulativní kontrola“ se prokazuje prostřednictvím splnění těchto podmínek, jejichž výčet však není omezen: letecký dopravce musí být držitelem platné provozní licence vydané příslušnými orgány a splňovat kritéria pro provoz mezinárodních leteckých služeb stanovená příslušnými orgány, jako je například prokázání finanční způsobilosti, schopnost případně splnit požadavky ve veřejném zájmu, povinnosti zajistit službu, atd., a členský stát, který licenci vydal, musí mít a provádět programy pro sledování letecké bezpečnosti a ochrany minimálně v souladu s normami Mezinárodní organizace pro civilní letectví.


1.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 211/39


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 9. června 2006

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o některých aspektech leteckých služeb

(2006/530/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada svým rozhodnutím ze dne 5. června 2003 zmocnila Komisi, aby zahájila jednání se třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodou Společenství.

(2)

Komise sjednala jménem Společenství dohodu s Ukrajinou o některých aspektech leteckých služeb v souladu s mechanismy a směrnicemi uvedenými v příloze uvedeného rozhodnutí Rady.

(3)

Dohoda byla podepsána jménem Společenství dne 1. prosince 2005 s výhradou jejího pozdějšího uzavření, a to v souladu s rozhodnutím Rady ze dne 28. listopadu 2005.

(4)

Dohoda by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

1.   Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o některých aspektech leteckých služeb se schvaluje jménem Společenství.

2.   Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí (2).

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu či osoby zmocněné učinit oznámení podle čl. 9 odst. 1 dohody.

V Lucemburku dne 9. června 2006.

Za Radu

předseda

H. GORBACH


(1)  Stanovisko ze dne 14. března 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Viz strana 24 tohoto Úředního věstníku.